ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ni/Si-PILC, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ni/Si-PILC, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ni/Si-PILC, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ Α.Ε. Λουλούδη και Ν.Γ. Παπαγιαννάκος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε καταλυτικό σύστημα Ni σε φορέα υποστυλωμένο μοντμοριλλονίτη χρησιμοποιώντας την αντίδραση υδρογόνωσης βενζολίου ως πρότυπη αντίδραση. Στο σύστημα αυτό η υποστύλωση με κολόνες οξειδίου του Si έγινε ταυτόχρονα με την εισαγωγή του δραστικού μετάλλου μέσω οργανομεταλλικού συμπλόκου. Εκτός της μελέτης των εγγενών καταλυτικών ρυθμών, χρησιμοποιώντας έκβολα μεγέθους των βιομηχανικών καταλυτών έγινε εκτίμηση της επίδρασης των φαινομένων μεταφοράς στη φαινόμενη καταλυτική δραστικότητα και υπολογισμός των βασικών παραμέτρων. Τέλος, συγκρίθηκε ως προς τη δραστικότητα το Ni/Si-PILC καταλυτικό σύστημα με πρότερα μελετημένα Ni/Al-PILC συστήματα καθώς και με καταλύτες Ni σε εμπορικούς φορείς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποστηριζόμενοι καταλύτες νικελίου χρησιμοποιούνται για αντιδράσεις υδρογόνωσης βιομηχανικού ενδιαφέροντος όπως η υδρογόνωση των αρωματικών, η οργανική σύνθεση και η υδρογόνωση λιπών και ελαίων. Η επιλογή του νικελίου ως δραστικό μέταλλο γίνεται κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας του και του λογικού του κόστους, συγκρινόμενου με αυτό των ευγενών μετάλλων, ενώ οι βιομηχανικοί καταλύτες συχνά περιέχουν υψηλά ποσοστά νικελίου υποστηριζόμενα σε διάφορα οξείδια [1, 2]. Πρόσφατες μελέτες έχουν αναβιώσει το ενδιαφέρον στους υποστυλωμένους πηλούς (PILCs) ως μικροπορώδη φυλλόμορφα υλικά των οποίων τόσο οι καταλυτικές ιδιότητες όσο και οι ικανότητες ρόφησης μπορούν να μεταβληθούν με ελεγχόμενο τρόπο, χρησιμοποιώντας είτε ποικιλία υποστυλωτών, είτε με επεξεργασία τους μετά την υποστύλωσή τους. Όσον αφορά στην αντίδραση της υδρογόνωσης του βενζολίου, υπάρχουν λίγες δημοσιευμένες εργασίες με φορέα πηλό μοντμοριλλονίτη [3-5]. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παρασκευή Καταλυτικών Συστημάτων Ni/Si-PILC Τα στάδια παρασκευής των καταλυτών περιελάμβαναν κατ αρχήν την παρασκευή 1 %κ.β. αιωρήματος πηλού μοντμοριλλονίτη Zenith-N. Ο αρχικός πηλός ήταν μπεντονίτης της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ο οποίος περιέχει 85 % μοντμοριλλονίτη. Στη συνέχεια έγινε η παρασκευή του διαλύματος υποστύλωσης με ανάμειξη της οργανικής ένωσης (3-αμινοπροπυλ)τριαιθοξυσιλάνιο, APTEOS [H 2 N(CH 2 ) 3 Si(OC 2 H 5 ) 3 ] [6] με μεθυλική αλκοόλη και ποσότητα ένυδρου νιτρικού νικελίου [Νi(NO 3 ) 2.6H 2 O Fluka +98%] σε αναλογία Νi(NO 3 ) 2 6H 2 O : MeOH : APTEOS = 1 : 2.3 : Τέλος, το αιώρημα του πηλού προστίθετο στο διάλυμα υποστύλωσης ώστε ο λόγος [APTEOS]/Zenith-N να ισούται με 8 και παρέμενε για 48h σε συνθήκες περιβάλλοντος να υδρολυθεί. Με διήθηση και ξήρανση προέκυπτε το τελικό προϊόν.

2 Έγιναν δύο παρασκευές καταλυτών που συμβολίζονται Ni/SiZA-x, όπου x δηλώνει την ποσότητα σε g του μοντμοριλλονίτη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του καταλύτη, x = 5, 15. Δεδομένου ότι οι υποστυλωμένοι πηλοί μελετούνται ήδη ως προς την παραγωγή καταλυτικών φορέων υπό μορφή μονολίθων υψηλής ειδικής επιφάνειας με καλές μηχανικές ιδιότητες και διατήρηση των χαρακτηριστικών των PILC [7], οι καταλύτες της σειράς Ni/SiZA-x παρασκευάσθηκαν και μελετήθηκαν επίσης υπό μορφή εκβόλων διαφόρων διαμέτρων. Όλοι οι καταλύτες τελικά ψήθηκαν στους 550ºC για 5 ώρες. Τυπική Πειραματική Διαδικασία Τα καταλυτικά πειράματα υδρογόνωσης βενζολίου διεξήχθησαν σε διαφορικό αντιδραστήρα σταθερής κλίνης σε ατμοσφαιρικές συνθήκες λειτουργίας με γραμμομοριακό λόγο υδρογόνου προς βενζόλιο 20:1. Η έξοδος του αντιδραστήρα ήταν συνδεδεμένη με χρωματογράφο Fison Mega 2 Series MFC 800 που έφερε στήλη DB m μήκους (0.45 mm i.d., 2.55 μm πάχος στρώσης) και ανιχνευτή ιονισμού φλόγας. Χρησιμοποιήθηκε Pyrex υάλινος αντιδραστήρας μήκους 26 cm και 1.1 cm εσωτερικής διαμέτρου. Η παρασκευή αραιωμένων καταλυτικών κλινών Ni/SiZA-x κρίθηκε αναγκαία λόγω της πολύ υψηλής δραστικότητας των καταλυτών αυτών που καθιστούσε αδύνατη τη διαφορική λειτουργία του αντιδραστήρα με τη χρήση της συνήθους φόρτωσης καταλύτη. Η απαιτούμενη φόρτωση καταλύτη Ni/SiZA-x ήταν περίπου 0.04 gr για την επίτευξη μετατροπών βενζολίου μέχρι 5 % κατά τη διάρκεια μέτρησης των καταλυτικών ρυθμών. Για το σχηματισμό κλίνης ο καταλύτης αραιώθηκε με αδρανή πηλό Κρήτης κοκκομετρίας mm < d <0.315 mm και ζύγισης περίπου 0.2 gr. Τα καταλυτικά σωματίδια για τη μέτρηση των εγγενών ρυθμών ήταν μεγέθους mm. Επιπρόσθετα, κατασκευάσθηκαν και μετρήθηκαν και κλίνες τριών μεγεθών εκβόλων. Πάνω από την καταλυτική κλίνη τοποθετούνταν αδρανή υάλινα έκβολα για καλύτερη ανάμειξη και διασπορά των αντιδρώντων. Η θερμοκρασία της αντίδρασης παρακολουθούταν μέσω θερμοστοιχείου chromel-alumel που ήταν τοποθετημένο σε θερμοθήκη στο κέντρο της καταλυτικής κλίνης. Η ισοθερμοκρασιακή συμπεριφορά κατά μήκος της κλίνης ελέγχονταν ±1 C μετακινώντας το θερμοστοιχείο κατά μήκος του άξονα της. Η αναγωγή των καταλυτών γίνονταν σε ατμόσφαιρα υδρογόνου (Q H2 = 5.4 Nlt/h) με ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας 100 C/h μέχρι τους 400 C και παραμονή στη θερμοκρασία αυτή για 2h. Ακολουθούσε σταδιακή ψύξη του αντιδραστήρα στους 150 C διατηρώντας την ίδια παροχή υδρογόνου. Ρυθμίζονταν οι επιθυμητές παροχές των αντιδρώντων και μετά 25 min λαμβάνονταν δείγματα από την έξοδο του αντιδραστήρα προς μέτρηση στο χρωματογράφο. Μετά το πέρας της δειγματολειψίας σε μία θερμοκρασία ακολουθούσε η μεταβολή και σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα σε νέα τιμή και λήψη νέων δειγμάτων. Για να μελετηθούν οι καταλύτες για μεγάλο χρόνο λειτουργίας, παρέμεναν μετά την ολοκλήρωση ενός σετ πειραματικών μετρήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σε θερμοκρασία 90 C και σε παροχή υδρογόνου (Q H2 = 9.7 Nlt/h). Στη συνέχεια, η αποδραστικοποίησή τους ελέγχονταν με επανάληψη των πειραμάτων στους 70 C.

3 ln r 0 [r 0 in μmol/g κατ /s] 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη Χαρακτηρισμός Καταλυτών Η ειδική επιφάνεια των καταλυτών και ο όγκος του μικροπορώδους μετρήθηκε με τη μέθοδο της προσρόφησης αζώτου, ενώ η κρυσταλλογραφική δομή τους προσδιορίστηκε με τη χρήση περιθλασόμετρου ακτίνων Χ ακτινοβολίας Cu-Ka (λ= nm). Επιπρόσθετα, εκτιμήθηκε ο κενός όγκος των καταλυτικών σωματιδίων και εκβόλων με βρασμό προζυγισμένης ποσότητάς τους, καθώς και η φαινόμενη πυκνότητά τους μέσω της μεθόδου υδραργύρου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η εγγενής δραστικότητα των καταλυτικών συστημάτων Ni/SiZA-x εξετάστηκε με χρήση κλινών σωματιδίων κλάσματος mm < d < mm. Οι ρυθμοί παρουσιάζονται και συζητούνται ανηγμένοι στις αρχικές δραστικότητες r T (0). Σύμφωνα με τα πειράματα παρακολούθησης της αποδραστικοποίησης στους 70 C, αποδείχθηκε ότι αυτή δεν υπήρξε ούτε ισχυρή, ούτε ταχεία, με μέση τιμή για τα δυο υλικά ε 70 (3)=0.9, όπου ε 70 (3) είναι ο συντελεστής δραστικότητάς στους 70 C για 3 ώρες λειτουργίας. Στο Σχήμα 1, παρουσιάζονται τα διαγράμματα Arrhenius για τους καταλύτες Ni/SiZA-x. Όπως αναμενόταν λόγω του ίδιου τρόπου παρασκευής τους και της κοινής περιεκτικότητας τους σε Ni (16.4 %κ.β.), οι δραστικότητές τους ουσιαστικά ταυτίζονται όταν μελετούνται δίχως την επίδραση φαινομένων μεταφοράς. Η υπολογιζόμενη ενέργεια ενεργοποίησης είναι 56.4 KJ/mol και βρίσκεται σε συμφωνία με τιμές για τις E act που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για άλλους καταλύτες [8, 9] καθώς και με τις τιμές που έχουν παλαιότερα υπολογιστεί από εμάς για άλλα Ni/PILCs καταλυτικά συστήματα στην αντίδραση υδρογόνωσης βενζολίου [10-12]. Στο Σχήμα 1 γίνεται επίσης σύγκριση των φαινόμενων καταλυτικών ρυθμών των εκβόλων που παρασκευάστηκαν, r obs., με τους εγγενείς ρυθμούς που μετρήθηκαν για τα σωματίδια (0.160 mm < d < mm), r int.. Καθώς όλοι οι φαινόμενοι καταλυτικοί ρυθμοί παρουσιάζονται μικρότεροι των εγγενών, γίνεται εμφανής η ύπαρξη φαινομένων μεταφοράς μάζας Ni/SiZA-15 Έκβολα Μικρής Διαμέτρου Ni/SiZA-5 Έκβολα Μικρής Διαμέτρου Ni/SiZA-5 Έκβολα Μεγάλης Διαμέτρου Ni/SiZA-5/-15 Εγγενής Ρυθμός, Σωματίδια 0.160mm<d<0.315mm /T [1/K] Σχήμα 1. Σύγκριση εγγενούς και φαινόμενων καταλυτικών ρυθμών.

4 De B [(2/(n+1)] [cm 3 αερ/cm κατ /s] 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη Μελέτη Φαινομένων Μεταφοράς Θεωρώντας ισοθερμοκρασιακές συνθήκες και με σκοπό να εκτιμηθεί η μείωση του ρυθμού της αντίδρασης εξαιτίας της αντίστασης στη διάχυση στο εσωτερικό του καταλύτη, υπολογίζεται ο παράγοντας αποτελεσματικότητας η από την Εξίσωση 1, όπου οι ρυθμοί είναι εκφρασμένοι ανά gr καταλυτικού σωματιδίου. r obs r int (1) Μέσω του παράγοντα αποτελεσματικότητας η, και του διαγράμματος που τον συσχετίζει με το μέτρο Thiele Φ [13], βρίσκονται οι τιμές του Φ για τα έκβολα Ni/SiZA-15 μικρής διαμέτρου για όλα τα πειραματικά σημεία, καθώς σε όλα ο παράγοντας αποτελεσματικότητας είναι μικρότερος του 0.4, ενώ για τα έκβολα Ni/SiZA-5 αυτό ισχύει μόνο για τις τρεις υψηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης. Κάνοντας κατ αρχήν την υπόθεση ότι τα εξωτερικά φαινόμενα μεταφοράς είναι αμελητέα και συνεπώς η συγκέντρωση του βενζολίου στο αέριο μείγμα της τροφοδοσίας CB ισούται με τη S συγκέντρωση του στην επιφάνεια του καταλυτικού σωματιδίου C B οδηγούμαστε στην εύρεση του φαινόμενου συντελεστή διάχυσης, D eb obs. 6.0E E E-03 Obs._Ni/SiZA-5 Έκβολα Μεγάλης Διαμέτρου Obs._Ni/SiZA-5 Έκβολα Μικρής Διαμέτρου Obs._Ni/SiZA-15 Έκβολα Μικρής Διαμέτρου Calc._Ni/SiZA-5 Έκβολα Μεγάλης Διαμέτρου Calc._Ni/SiZA-5 Έκβολα Μικρής Διαμέτρου Calc._Ni/SiZA-15 Έκβολα Μικρής Διαμέτρου 3.0E E E E T R [ ο C] Σχήμα 2. Φαινόμενες διαχυτότητες του βενζολίου συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά συναρτήσει της θερμοκρασίας της αντίδρασης T R στο Σχήμα 2 με τα ανοιχτά τρίγωνα και τη συνεχή γραμμή. Από τη μορφή της καμπύλης που προκύπτει, συμπεραίνουμε την ασυνέπεια στην οποία οδηγεί η αρχική μας υπόθεση. Αν αυτό ήταν αληθές, τότε η φαινόμενη διαχυτότητα του βενζολίου στο εσωτερικό των εκβόλων θα έπρεπε να αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία της αντίδρασης [Εξ. 2], ενώ αντίθετα παρατηρείται μείωση στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες όπου ο εγγενής ρυθμός γίνεται πολύ μεγάλος.

5 Για τον υπολογιζόμενο φαινόμενο συντελεστή διάχυσης του βενζολίου στο καταλυτικό μας σύστημα D eβcalc. για διάφορες θερμοκρασίες, ισχύει: E D RT DeB D calc e0 e (2) όπου E D η ενέργεια ενεργοποίησης της διάχυσης και D e0 o προεκθετικός παράγοντας ή μέγιστη διαχυτότητα. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη και την εξωτερική αντίσταση στη μεταφορά μάζας, ο μετρημένος πειραματικά καταλυτικός ρυθμός r obs. δίνεται από τη σχέση: S S robs r obs a kg ( CB CB ) CB CB, r obs σε [μmol/cm 3 κατ/s] (3) a kg S όπου ο συντελεστής μεταφοράς μάζας του βενζολίου και a [cm 2 κατ/cm 3 κατ] ο λόγος V της εξωτερικής επιφάνειας προς τον όγκο των εκβόλων. Για τον τελικό προσδιορισμό των αγνώστων E D και k g των Εξισώσεων 2 και 3 επιδιώχθηκε η βέλτιστη προσαρμογή των καμπυλών των θεωρητικά υπολογιζόμενων r calc στους πειραματικούς r obs ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών τους. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται με διακεκομμένες γραμμές οι τιμές των φαινομένων διαχυτοτήτων που υπολογίστηκαν, και για τα τρία είδη εκβόλων συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης. Παρατηρείται ότι οι τρεις διακεκομμένες καμπύλες αυξάνουν εκθετικά με τη θερμοκρασία όπως αναμένονταν από την Εξίσωση 2, διαφοροποιούμενες όμως ως προς την κλίση, κυρίως μεταξύ των δύο παραγωγών Ni/SiZA-5 και Ni/SiZA-15. Οι διαφορετικές κλίσεις υποδηλώνουν και τις διαφορετικές ενέργειες ενεργοποίησης της διάχυσης που υπολογίστηκαν για τα έκβολα. Επίσης παρατηρούμε ότι τα Ni/SiZA-5 μεγάλης διαμέτρου παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη διαχυτότητα σε αντίθεση με τα μικρότερα όλων έκβολα Ni/SiZA-15. Μάλιστα, οι διαχυτότητες εμφανίζονται να έχουν γραμμική αύξηση με την αύξηση του πορώδους των εκβόλων. Κατάταξη των Καταλυτικών Συστημάτων με Βάση τη Δραστικότητα Παρακάτω παρουσιάζονται κατά σειρά αύξουσας δραστικότητας οι βέλτιστοι καταλύτες Ni σε φορέα υποστυλωμένο πηλό οι οποίοι παρήχθησαν και μελετήθηκαν στην παρούσα και σε πρότερες εργασίες [10-12]. Στην κατάταξη συμπεριλαμβάνονται επίσης δύο καταλύτες Ni σε εμπορικούς φορείς γ-al 2 O 3 και Vycor glass, που παρασκευάσθηκαν μέσω ξηρού εμποτισμού και εξετάστηκαν για λόγους σύγκρισης. Πίνακας 1. Σύγκριση δραστικοτήτων r 0 [μmol/gr Ni /s] Ονομασία Καταλύτη 100 C 125 C 150 C 4.3NiAl 2 O LaNiZA NiATOS Alie-12NiAZA Ni/SiZA-x NiVycor

6 Οι καταλύτες σε εμπορικούς φορείς βρίσκονται στα δύο άκρα της κλίμακας δραστικότητας των καταλυτών σε φορείς PILCs. H κλίμακα αυτή παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφορές στη δραστικότητα, που φτάνουν σχεδόν τις δύο τάξεις μεγέθους καθώς αυξάνει η θερμοκρασία αντίδρασης. Ενόσω οι καταλύτες Ni σε εμπορικούς φορείς δεν μελετήθηκαν συναρτήσει της φόρτισής τους σε Ni όπως οι υπόλοιποι για εύρεση της βέλτιστης, αλλά χρησιμοποιήθηκε μια τυπική τιμή φόρτισής τους, είναι σημαντικό ότι οι καταλύτες σε φορέα PILCs παρουσιάζουν μεγαλύτερη ή παρόμοια δραστικότητα από τους λιγότερο δραστικούς ή τους περισσότερο δραστικούς εμπορικούς, αντίστοιχα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι καταλύτες αυτού του συστήματος Ni/SiZA-x επέδειξαν τη μεγαλύτερη δραστικότητα από όλα όσα έχουν προηγηθεί. Ενδεικτικά, ήταν σχεδόν διπλάσια δραστικοί από τον καλύτερο όλων των άλλων συστημάτων, Alie-12NiAZA και εξίσου δραστικοί με τον βέλτιστο καταλύτη Ni υποστηριζόμενο στον εμπορικό φορέα Vycor glass, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για λόγους σύγκρισης. Η διαφορά αυτή στην δραστικότητα με τα άλλα συστήματα Ni/PILC μπορεί να αποδοθεί στον τρόπο παρασκευής του, ο οποίος οδήγησε αφενός σε καλύτερη διασπορά του ενεργού μετάλλου στο φορέα και αφετέρου στη διαθεσιμότητά του για την αντίδραση, λόγω μη μετανάστευσης του στο πλέγμα του πηλού. Η ενέργεια ενεργοποίησης που προσδιορίστηκε στα 56.4 KJ/mol συνάδει με τις τιμές τις βιβλιογραφίας και των προηγούμενων καταλυτικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα όσον αφορά στους καταλυτικούς ρυθμούς για τις κλίνες εκβόλων που παρασκευάσθηκαν στη συνέχεια, υπέδειξαν την ύπαρξη φαινομένων μεταφοράς τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Η φαινόμενη διαχυτότητα του βενζολίου που υπολογίστηκε, αύξανε όπως αναμενόταν με τη θερμοκρασία αντίδρασης εκθετικά και με την αύξηση του πορώδους των εκβόλων γραμμικά. Η υπολογιζόμενη για τα έκβολα ενέργεια ενεργοποίησης της διάχυσης E D αύξανε ενώ μειώνονταν η διάμετρός τους και το μέσο και μακροπορώδες τους. Στα 7 Kcal/mol για τα έκβολα με d=1.8 mm, και στα 9.2 Kcal/mol για τα έκβολα με d=1.1 mm και αμελητέο πορώδες άνω των 100 Å. Ο συντελεστής μεταφοράς μάζας του βενζολίου από την κύρια μάζα του αερίου στην επιφάνεια των καταλυτικών σωματιδίων προσδιορίσθηκε σε k cm 3 αερ./cm 2 επ.κατ/s. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] J.F. Le Page, Catalyse de Contact, Technip, Paris, [2] S. Narayanan, Res. Ind. 34 (1989) 296. [3] S.B. Halligudi, H.C. Bajaj, K.N. Bhatt, M. Krishnaratnam, React. Kinet. Catal. Lett. 48 (1992) 547. [4] R. Zhang,, F. Li, N. Zhang, Q. Shi, Appl. Catal. A, 239 (2003) 17. [5] A. B. Boricha, H. M. Mody, H. C. Bajaj, R. V. Jasra, Appl. Clay Sci. 31 (2006) 120. [6] A. Szabo, D. Gournis, M.A. Karakassides, D. Petridis, Chem. Mater. 10 (1998) 639. [7] F. Mohino, A.B. Martin, P.Salerno, A. Bahamonde, S.Mendioroz, Appl.Catal.Sci. 29 (2005) 125. [8] B. Coughlan, M. Keane Zeolites 11 (1991) 12. [9] S.D. Lin, M. Vannice, J. Catal 143 (1993) 539. g

7 [10] A. Louloudi, N. Papayannakos, Appl. Catal. A 175 (1998) 21. [11] A. Louloudi, N. Papayannakos, Appl. Catal. A 204 (2000) 167. [12] A. Louloudi, J. Michalopoulos, N.-H. Gangas N. Papayannakos, Appl. Catal. A 242 (2003) 41. [13] G.F. Froment, K.B. Bischoff, Chemical Reactor Analysis and Design, John Wiley & Sons Inc, New York, 1990.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ.

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ Ε.Σ. Βασιλειάδου, Α.Α. Λεμονίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 6 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Σ. Πασιάς, N. Μπαράκος, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας ΙΙ, Μονάδα Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία: Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ (PURAFIL) ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δρ.Ν.Καλογεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη διαστασιακών ιδιοτήτων των προϊόντων ημισυνεχούς λειοτρίβησης Σερπεντίνη και Χαλαζία» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Εξεταστική Επιτροπή Σταμπολιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Βασίλη Ράπτη: ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των Φυσικών Διεργασιών Ιωάννινα 2009 ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόδοση σε αιθυλένιο% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.) του ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης για την παραγωγή φίλτρων. ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Ανάδευση και Ανάμιξη

Κεφάλαιο 10 Ανάδευση και Ανάμιξη Κεφάλαιο 10 Ανάδευση και Ανάμιξη 10.1 Eισαγωγή Πριν από οτιδήποτε άλλο, ας διευκρινισθούν οι δύο όροι: η ανάμιξη είναι η διεργασία, με την οποία διασπείρεται ένα υλικό μέσα σ ένα άλλο, της ίδια ή και διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

αφιερώνεται στον Φρίξο

αφιερώνεται στον Φρίξο αφιερώνεται στον Φρίξο Περίληψη Ο αριθμός οκτανίων (Α.Ο.) αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των βενζινών και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική τους αξία ως καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Β. Κυριάκου, I. Γκαραγκούνης, M. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα