Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση"

Transcript

1 Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου και πραγµατικής συµβίωσης. Πολίτες έχουν αναφερθεί στην Αρχή διαµαρτυρόµενοι για την υπέρµετρη καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών τους. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να επικαλείται συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία και βασιζόµενη µόνο σε υποψίες για την εγκυρότητα του γάµου ή για τον σκοπό που αυτός έχει τελεσθεί, διατηρεί την έκδοση της άδειας σε εκκρεµότητα για µακρό χρονικό διάστηµα, χωρίς να προβαίνει ούτε καν σε αιτιολογηµένη άρνηση χορήγησής της, µε επαχθέστατες συνέπειες για τους ενδιαφερόµενους. Ο νόµος 2910/2001, άρθρο 33 παρ.2, προβλέπει την υποχρέωση των αρµόδιων υπηρεσιών ( /νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών), ενόψει αιτήµατος για έκδοση άδειας παραµονής αλλοδαπού, συζύγου Έλληνα ή πολίτη Κ/Μ ΕΕ, να ελέγχουν πιθανή καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων µέσω του ελέγχου του σκοπού του γάµου. Τα σηµεία που εξετάζονται καταρχήν, βάσει της διάταξης, είναι το (α) εάν υπάρχει πραγµατική συµβίωση, (β) εάν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των συζύγων ή (γ) εάν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του άλλου συζύγου. Ο έλεγχος αυτός είναι έλεγχος ουσίας και ειδικό βάρος στην περίπτωση αυτή έχει η διαδικασία της συνέντευξης του αλλοδαπού. Κατά τη διάρκειά της θα ήταν χρήσιµο και σκόπιµο να έχουν µελετηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις που υποβάλλονται, έτσι ώστε να βοηθηθεί η εξετάζουσα αρχή στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Σε κάθε περίπτωση τυχόν άρνηση θα πρέπει να βασίζεται σε διαγνωσθέντα από τα ελεγκτικά όργανα στοιχεία, και όχι να εικάζεται η πραγµατική βούληση των προσώπων. Η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να εφαρµόζεται υπό το πνεύµα ότι τυχόν άρνηση ικανοποίησης αιτήµατος για νόµιµη παραµονή συζύγου ή µελών οικογένειας, σηµαίνει σοβαρό περιορισµό στην άσκηση θεµελιώδους ατοµικού δικαιώµατοςτου δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή-, το οποίο κατοχυρώνεται τόσο στη συνταγµατική (άρθρο 21 Σ) όσο και στη διεθνή έννοµη τάξη (άρθρο 8 ΕΣ Α κ.ά.). Συνεπώς, είναι υποχρεωτική : (α) η εξέταση κάθε ατοµικής περίπτωσης ξεχωριστά και η αποφυγή δηµιουργίας καταλόγου συµπτωµάτων που είθισται να αποτελούν ενδείξεις για ανυπαρξία πραγµατικής συµβίωσης, (β) η στάθµιση, σε κάθε περίπτωση, του ατοµικού δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή µε το δηµόσιο συµφέρον και (γ) η ειδική αιτιολόγηση ενδεχόµενης δυσµενούς διοικητικής πράξης. Εξάλλου, µε βάση τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις µε αριθµό 485/1999 και 2400/2000), η ιοίκηση υποχρεούται να ικανοποιήσει το υποβαλλόµενο από τον αλλοδαπό σύζυγο αίτηµα, εφόσον υφίσταται γάµος ελληνίδας ή έλληνα υπηκόου µε αλλοδαπό και πραγµατική συµβίωση των συζύγων στην Ελλάδα, και ότι τυχόν απόρριψη του αιτήµατος δικαιολογείται µόνον όταν υφίστανται συγκεκριµένοι και επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, όπως οι συνδεόµενοι µε την προστασία της κρατικής ασφάλειας. Καλλιόπη Στεφανάκη

2 Χάρης Σιµόπουλος ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 3242/2004 ΓΙΑ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Άδειες παραµονής που έληξαν µετά τις (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ν. 2910/2001) και µέχρι τις (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ν. 3242/2004) παρατείνουν την ισχύ τους αυτοδικαίως έως τις 30/06/ Μετανάστες που δεν µπόρεσαν, για διάφορους λόγους, να ανανεώσουν τις παραπάνω άδειες, µπορούν να το πράξουν έως τις 30/06/2004, εφόσον πληρούν τις οριζόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις. 3. Ειδικά στους µετανάστες που η άδεια παραµονής τους έληξε πριν τις 24/05/2004 και δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους για εργασία, γιατί δεν είχαν τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων, δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς του αναγκαίου αριθµού ένσηµων. Στους µετανάστες που η άδεια παραµονής τους λήγει µετά τις 24/05/2004 δεν δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς ενσήµων. 4. Απαιτούµενος αριθµός ενσήµων για έκδοση άδειας εργασίας έως τις 30/06/2004 ορίζεται τα 150 ένσηµα ετησίως. 5. Ειδικότερα, α) στους µετανάστες που είχαν άδεια εργασίας την οποία δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν, ως απαιτούµενος αριθµός ενσήµων ορίζεται τα 12,5 ένσηµα µηνιαίως, από την έναρξη της ληγµένης άδειας εργασίας έως τις 30/06/2004, β) στους µετανάστες που είχαν πράσινη κάρτα χωρίς άδεια εργασίας ορίζεται τα 12,5 ένσηµα µηνιαίως, από την ηµεροµηνία λήξης της πράσινης κάρτας έως τις 30/06/2004 και γ) στους µετανάστες που είχαν εξάµηνη προσωρινή άδεια παραµονής χωρίς άδεια εργασίας τα 12,5 ένσηµα µηνιαίως, από τη λήξη της εξάµηνης προσωρινής έως τις 30/06/ Εξαγορά ενσήµων γίνεται από το ΙΚΑ. εν γίνεται εξαγορά ενσήµων από τον ΟΓΑ. 7. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο µετανάστης προκειµένου να λάβει άδεια παραµονής για εργασία είναι τα εξής: Α) Προσέλευση σε κατάστηµα της ιεύθυνσης Εργασίας της Νοµαρχίας για υποβολή αίτησης για άδεια εργασίας. Από τη Νοµαρχία ο µετανάστης πρέπει απαραιτήτως να λάβει βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια εργασίας και να ενηµερωθεί για τον αριθµό των ενσήµων που πρέπει να εξαγοράσει. Β) Με τη βεβαίωση, χωρίς να περιµένει την έκδοση της άδειας εργασίας, θα πρέπει ταυτόχρονα: ι) να προσέλθει στο ΙΚΑ για εξαγορά ενσήµων και ιι) να προσέλθει στον ήµο, οπωσδήποτε έως τις 30/06/2004, για κατάθεση αίτησης για άδεια παραµονής για εργασία. Απαραιτήτως από το ΙΚΑ θα πρέπει να πάρει την απόφαση εξαγοράς ενσήµων και από τον ήµο τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια παραµονής. Γ) Αµέσως µόλις λάβει την απόφαση εξαγοράς από το ΙΚΑ, θα πρέπει να προσέλθει στη Νοµαρχία προκειµένου να την καταθέσει για να λάβει την άδεια εργασίας. )

3 Αµέσως µόλις λάβει την άδεια εργασίας από την Νοµαρχία, θα πρέπει να την προσκοµίσει στον ήµο. 8. Ειδικά οι µετανάστες που έχουν εξάµηνη προσωρινή άδεια παραµονής χωρίς να έχουν ζητήσει µέχρι σήµερα άδεια εργασίας, θα καταθέσουν στην Νοµαρχία αίτηση για άδεια εργασία και παραµονής. Η διαδικασία εξαγοράς ενσήµων και έκδοσης άδειας εργασίας είναι ίδια. Τελικώς, την άδεια παραµονής θα την παραλάβουν από τον ήµο κατοικίας τους. 9. Υπογραµµίζεται ξανά, ότι οπωσδήποτε έως τις 30/06/2004, ο µετανάστης πρέπει να έχει καταθέσει αίτηση για άδεια παραµονής στο ήµο κατοικίας.

4 Μαρία Βουτσίνου ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (µετά τις ) Α. Εξαρτηµένη εργασία : - Πλήρη ένσηµα (για σύµβαση πλήρους ή µερικής απασχόλησης) - Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.. (σε περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της σύµβασης εργασίας για το διάστηµα, κατά το οποίο ο αιτών είναι άνεργος) Β. Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου: Απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης: Τουλάχιστον 150 ένσηµα 2. ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Επιτρέπεται η αλλαγή εργασιακού καθεστώτος για τους αλλοδαπούς, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2910/2001 για : - Εξαρτηµένη εργασία - Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου - Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Χρόνος υποβολής της αίτησης για αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος: Κατά το χρόνο της ανανέωσης της άδειας εργασίας ιαδικασία: α) αίτηση στην αρµόδια ιεύθυνση Εργασίας της Νοµαρχίας για αλλαγή της άδειας εργασίας µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, και β) µόλις παραλάβει ο ενδιαφερόµενος την άδεια εργασίας υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο ήµο για ανανέωση της άδειας παραµονής λόγω εργασίας. Εξαιρέσεις: α) εν επιτρέπεται αλλαγή εργασιακού καθεστώτος σύµφωνα µε το νόµο για τις κατηγορίες των άρθρων 10-18, 34,35 και 36 του Ν. 2910/2001. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. β) εν επιτρέπεται αλλαγή εργασιακού καθεστώτος του άρθρου 37 παρ. 1, 4γ και 4δ του ίδιου νόµου, οι οποίες εκδίδονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

5 3.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Χρονική διάρκεια της άδειας παραµονής: Ίση διάρκεια µε την άδεια εργασίας. Ανανέωση της άδειας παραµονής: Μόλις παραλάβει ο ενδιαφερόµενος την άδεια εργασίας από τη ιεύθυνση Εργασίας πρέπει να υποβάλει αµέσως αίτηση στον αρµόδιο ήµο για την ανανέωση της άδειας παραµονής. Σηµείωση: Ο ασφαλής χρόνος, µέσα στον οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για ανανέωση της άδειας παραµονής για εργασία στον αρµόδιο ήµο είναι ένας µήνα το αργότερο από την παραλαβή της άδειας εργασίας. Αν υποβληθεί η αίτηση για ανανέωση της άδειας παραµονής µετά το µήνα από την παραλαβή της άδειας εργασίας, υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί εκπρόθεσµη και να µην ανανεωθεί η άδεια παραµονής. Χρήσιµες συµβουλές: α) Η αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας θα πρέπει να υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της στην αρµόδια ιεύθυνση Εργασίας της Νοµαρχίας σύµφωνα µε το νόµο. β) Η διάρκεια της άδειας παραµονής εξαρτάται από την άδεια εργασίας και ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστηµα µε την άδεια εργασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι δικαιούχοι αλλοδαποί, ακόµη κι αν δεν έχει χορηγηθεί σε αυτούς η άδεια παραµονής, να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωσή της µε τη σχετική βεβαίωση, που τους έχει χορηγηθεί από τους αρµόδιους ήµους. 4. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ: Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της βεβαίωσης: Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας. ιαδικασία: Αίτηση στην αρµόδια Περιφέρεια. ικαιούχοι : α) Αλλοδαποί ή και τέκνα αλλοδαπών, που γεννήθηκαν ή κατοικούν επί µακρόν στην Ελλάδα, και β) Όσοι, έχουν λάβει απορριπτική απάντηση στο αίτηµά τους για χορήγηση ασύλου και υπήχθησαν στη διαδικασία του άρθρου 66 του Ν. 2910/2001

6 Προϋποθέσεις: α) Αποδεδειγµένη αδυναµία εφοδιασµού των προαναφερόµενων αλλοδαπών µε διαβατήριο από τις προξενικές αρχές της χώρας τους. β) Εξέταση λόγων, που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας Σηµείωση: α) Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εργασίας. β) Παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώµατα της άδειας παραµονής του Ν. 2910/2001. γ) Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ισχύει δε µέχρι τον εφοδιασµό τους µε διαβατήριο, οπότε και αντικαθίσταται µε την άδεια διαµονής ενιαίου τύπου. δ) Η αίτηση για τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης υπόκειται στην καταβολή παραβόλου. Αθήνα,

7 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A.-Γ. Ράλλης Η διαδικασία χορήγησης της εν λόγω αδείας διαγράφεται, σε νοµοθετικό επίπεδο, στις διατάξεις των άρθρων Ν. 2910/01. Τα κυριότερα προβλήµατα που αναφύονται σε σχέση µε την εν λόγω διαδικασία σχετίζονται, σε γενικές γραµµές, µε τη ασάφεια των ως άνω διατάξεων, αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός για να του χορηγηθεί η άδεια. Ειδικότερα: α) Είναι αόριστο το περιεχόµενο της «συµβολής της προς άσκηση δραστηριότητας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας» ως προϋπόθεσης της εισόδου του ενδιαφεροµένου αλλοδαπού στη χώρα. Ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές (π.χ. µεταποίηση, εξαγωγικό εµπόριο, βιοτεχνία, ή, γενικά, οι εµπίπτουσες στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων); Προφανώς όχι κάθε νόµιµη δραστηριότητα, όπως είναι αυτονόητο, αφού τότε ο νοµοθέτης δεν θα τόνιζε τον «αναπτυξιακό» χαρακτήρα που πρέπει να έχει η εν λόγω δραστηριότητα για να επιτραπεί η είσοδος στον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό. Ανάγκη να διευκρινισθούν αυτά µε την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. β) Είναι απροσδιόριστο το ύψος «των επαρκών πόρων» για την άσκηση της δραστηριότητας. γ) Είναι αόριστο και το αναγκαίο περιεχόµενο της «οικονοµοτεχνικής µελέτης» ως συνοδευτικού της σχετικής αίτησης εγγράφου: «είδος και ύψος επένδυσης, καθώς και πηγές χρηµατοδότησης» συνιστά τόσο ελλειπτική διατύπωση, ώστε κανείς δεν µπορεί να καταλάβει τι ακριβώς ζητείται, εν όψει, µάλιστα, του, λογικώς, ενδεχοµένου να συνιστά η µελέτη αυτή το κυριότερο (ή και µοναδικό) στοιχείο, από το οποίο θα προκύπτει ο «αναπτυξιακός» χαρακτήρας της προς άσκηση δραστηριότητας. Π.χ. στοιχείο της µελέτης αυτής θα αποτελέσει συγκεκριµένη επαγγελµατική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση, έτσι ώστε ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός να είναι αναγκασµένος να προβεί σε επαγγελµατική µίσθωση (µε όλες τις σοβαρές δεσµεύσεις του µισθωτή, τις οποίες αυτή συνεπάγεται) και, εποµένως, απόκτηση ΑΦΜ ή θα αρκεί µια γενικότερη και πιο αφηρηµένη περιγραφή του επενδυτικού του σχεδίου; Επίσης, παραµένει απροσδιόριστο το ποιος ή ποιοι και µε ποια τυπικά προσόντα (π.χ. οικονοµολόγοι, µηχανικοί, κοστολόγοι ΤΕΙ) συντάσσουν τη µελέτη. Ανάγκη να διευκρινισθούν αυτά µε την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. δ) Πώς συνδυάζονται οι επιµέρους διαδικασίες ενώπιον των συναρµοδίων Αρχών (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λπ); Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να «τρέχουν» παράλληλα (όπως φαίνεται να συµβαίνει υπο το παρόν καθεστώς) ή θα πρέπει να καθορισθεί µε σαφήνεια η διαδοχή των βηµάτων; Ειδικότερα: παρατηρείται το φαινόµενο οι ενδιαφερόµενοι να προβαίνουν σε ενέργειες προς την αρµόδια.ο.υ. για την έναρξη επαγγέλµατος οι οποίες εµπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης της άδειας παραµονής, µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζει κανείς µε ασφάλεια τι προηγείται και τι έπεται και µε αυτονόητες φορολογικές και άλλες επιπλοκές. Ανάγκη να διευκρινισθούν αυτά µε την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. ε) Σήµερα, απ όσο γνωρίζουµε η εν λόγω διαδικασία είναι εντελώς τελµατωµένη: Πιθανότατα, δεν έχει χορηγηθεί καµία τέτοια άδεια (ή έχουν χορηγηθεί ελάχιστες), λόγω του πρακτικού αδιεξόδου των αρµοδίων υπηρεσιών, οι δε

8 ενδιαφερόµενοι αλλοδαποί θα ετίθεντο εκτός διαδικασίας νοµιµοποίησης εάν δεν τους παρεχόταν η δυνατότητα αλλαγής του λόγου παραµονής τους (εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες κ.λπ). στ) Συµπερασµατικά: Οι ενδιαφερόµενοι αλλοδαποί θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την υποβολή τέτοιας αίτησης (για άδεια παραµονής λόγω άσκησης ανεξάρτητης δραστηριότητας). Ουσιαστική απεµπλοκή και πρόοδος στην εξέταση των αιτήσεων θα µπορέσει να υπάρξει, εφόσον παρασχεθούν από το Υπουργείο οι παραπάνω απαραίτητες διευκρινίσεις επι των διατάξεων των άρθρων Ν. 2910/01.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001

Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001 Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001 1 Αδυναµία εµπρόθεσµης κατάθεσης αίτησης για άδεια εργασίας και παραµονής για λόγους ανωτέρας βίας Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν.

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 68 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ πράξη, να γίνει αποφασιστική, να υπήρχαν τα εχέγγυα της δίκαιης κρίσης, του ελέγχου και της ισότιµης πρόσβασης των αλλοδαπών στη χορήγηση της σχετικής άδειας. ΙΙΙ. Το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 9 Αυγούστου 2007 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ A ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

6 ΕΚ C-18/95 (Terhoeve), C-370/90 (Singh) 7 ΕΚ C-143/87 (Staton) 10 ΕΚ C-369/90 (Micheletti)

6 ΕΚ C-18/95 (Terhoeve), C-370/90 (Singh) 7 ΕΚ C-143/87 (Staton) 10 ΕΚ C-369/90 (Micheletti) 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της παρούσας αποτελεί η συνοπτική παρουσίαση του ισχύοντος ικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των κοινοτικών εργαζοµένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα