Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής"

Transcript

1 Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής «Προμηθευτές») του Ομίλου TUI Travel PLC και των θυγατρικών του (στο εξής «Όμιλος TUI Travel PLC») I. Πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης του Ομίλου TUI Travel PLC Ο Όμιλος TUI Travel PLC δεσμεύεται να διεξάγει βιώσιμη, ηθική επιχειρηματική δραστηριότητα σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις εφαρμοστέες συμβάσεις. Η διατήρηση της ακεραιότητας κατά τις συναλλαγές με τους εργαζομένους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους μετόχους και το ευρύ κοινό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νοοτροπίας του Ομίλου TUI Travel PLC και απαραίτητο στοιχείο τόσο για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου δεοντολογίας όσο και για την παραγωγή χρηστών, αξιόπιστων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Όμιλος TUI Travel PLC τηρεί έναν εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς επίσης και πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες διέπουν τις καθημερινές μας δραστηριότητες, όπως η Πολιτική του Ομίλου TUI Travel PLC κατά της δωροδοκίας. Ο Όμιλος TUI Travel PLC προσπαθεί να στηρίζει προσπάθειες προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποσκοπεί να αναπτύξει αλληλουχίες αρμοδιοτήτων και μηχανισμούς ανταπόκρισης που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής μας και έχουν βιώσιμο χαρακτήρα από περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης. II. Πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης των Προμηθευτών 1

2 Ο παρών Κώδικας λειτουργεί ως μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών τις οποίες ο Όμιλος TUI Travel PLC αναμένει από τους Προμηθευτές να υιοθετούν κατά τις συναλλαγές τους με εργαζομένους, πράκτορες, προμηθευτές και πελάτες για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (στο εξής «Κώδικας») καθορίζει τα ελάχιστα κριτήρια που ο Όμιλος TUI Travel PLC αναμένει να τηρούν οι Προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι πράκτορες και οι θυγατρικές όταν ενεργούν για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC. Οι Προμηθευτές του Ομίλου TUI Travel PLC αναμένεται να υποστηρίζουν τις αρχές μας με τους εξής τρόπους: υιοθετώντας προσβάσιμες και σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του εργατικού δικαίου υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας τους κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς εντοπίζοντας και παρακολουθώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και χαράσσοντας/διατηρώντας πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας και της Υγείας και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι Προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, ενώ στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, πρέπει να προωθούν ενεργά τον παρόντα Κώδικα (για παράδειγμα στους υπεργολάβους και τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζονται). Ωστόσο, οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες και δεν πρέπει να συγχέονται με άλλες συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του Ομίλου TUI Travel PLC και του Προμηθευτή. Οι ευθύνες των Προμηθευτών που καθορίζονται στο παρόν είναι εκτελεστές μέσω σύμβασης μόνο εντός των ορίων της έννομης σχέσης που δημιουργήθηκε μεταξύ των Προμηθευτών και του Ομίλου TUI Travel PLC. 2

3 III. Απαγόρευση της δωροδοκίας Κάθε συμφωνία ή συνεργασία με τον Όμιλο TUI Travel PLC διέπεται από: a) Επιχειρηματική ακεραιότητα κοινοποιούν με ακρίβεια και πληρότητα στον Όμιλο TUI Travel PLC κάθε ζητούμενη ή σχετική πληροφορία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη δομή, τη χρηματοπιστωτική κατάσταση και την απόδοση των ενεργειών που αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασής τους με τον όμιλο TUI Travel PLC, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις πρακτικές του κλάδου και (ii) υποστηρίζουν τα πρότυπα θεμιτής επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαφήμισης, των πωλήσεων και του ανταγωνισμού όταν εμπλέκονται σε συναλλαγές για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC. b) Απαγόρευση της δωροδοκίας και της διαφθοράς συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών, του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και του Νόμου των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς σε Ξένη Χώρα του 1997, καθώς επίσης και με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς και νόμους κατά της διαφθοράς και τις διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, όπως εκάστοτε ισχύει και στον βαθμό που οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για την εργασία που προσφέρουν οι Προμηθευτές για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC. Οι Προμηθευτές απαγορεύεται: 3

4 να προσφέρουν ή να αποδέχονται δωροδοκίες ή άλλα μέσα για την εξασφάλιση ανάρμοστου ή αθέμιτου πλεονεκτήματος για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC (ii) να προσπαθούν να επηρεάζουν τη διαμόρφωση και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω της αποδοχής ή προσφοράς χάρης, οφελών, δώρων ή άλλου είδους φιλοξενίας κατά τρόπο που είναι δυσανάλογος ή δεν εμπίπτει στις συνήθεις επιχειρηματικές πράξεις και (iii) να συμμετέχουν σε οποιασδήποτε μορφής πράξεις διαφθοράς, εκβίασης ή απάτης. IV. Συνθήκες εργασίας a) Γενικά δικαιώματα εργαζομένων μεταχειρίζονται τους εργαζομένους με αξιοπρέπεια και σεβασμό κατά την έννοια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή της ισχύουσας νομοθεσίας (ii) οι υπάλληλοι μπορούν να αποκτούν εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και (iii) τα πρακτορεία τρίτων που αποστέλλουν εργαζομένους συμμορφώνονται με τη νομοθεσία των χωρών αποστολής και υποδοχής, όποια είναι αυστηρότερη σε θέματα προστασίας εργαζομένων. b) Απαγόρευση αναγκαστικής και ακούσιας εργασίας Οι Προμηθευτές απαγορεύεται: να προσλαμβάνουν άτομα παρά τη θέλησή τους (ii) να εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων ή χρήση οποιασδήποτε μορφής δουλείας, αναγκαστικής εργασίας ή ειλωτείας 4

5 (iii) να ζητούν από τους εργαζομένους να τους παραδίδουν τυχόν κυβερνητικά έγγραφα, όπως ταυτότητες, διαβατήρια ή άδειες εργασίας, ως προϋπόθεση για την πρόσληψή τους ή (iv) να ζητούν από τους εργαζομένους να εντάσσονται σε καθεστώς υπέρογκα χρεωμένης εργασίας: πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται από τους εργαζομένους να καταβάλλουν ένα ποσό για την απόκτηση της εργασίας, τα έξοδα που απορρέουν από την πρόσληψη, την επεξεργασία ή την τοποθέτησή τους σε θέσεις τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών συνεργατών. Οι Προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την καταβολή ποσών και εξόδων που υπερβαίνουν το ποσό που δύναται να καταβάλει ένας εργαζόμενος (ενδεικτικά το ποσό αυτό ορίζεται ως ένας μήνας του αναμενόμενου καθαρού μισθού του εργαζομένου). η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας έγινε με την ελεύθερη βούληση των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να παραιτηθούν από αυτήν ή να την διακόψουν χωρίς να τους επιβληθούν ποινές εφόσον υποβάλλουν προειδοποίηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (ii) κάθε προσληφθείς εργαζόμενος διαθέτει τις σωστές θεωρήσεις (βίζες) και τα απαραίτητα έγγραφα εργασίας (iii) έχουν υπογραφεί γραπτά συμβόλαια τόσο με τους εσωτερικούς όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες, στα οποία αναφέρονται με σαφήνεια οι όροι απασχόλησης σε γλώσσα που δύναται να κατανοήσει με ευκολία ο εργαζόμενος και (iv) ενημερώνουν εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι άτομα που συνδέονται με την επιχείρησή τους διατρέχουν κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παρόμοιας εκμετάλλευσης. c) Παιδική εργασία 5

6 Οι Προμηθευτές δύνανται να προσλαμβάνουν νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: το καθεστώς απασχόλησης συνάδει με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας ή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ό,τι από αυτά παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία (ii) ο Προμηθευτής τηρεί τις συμβάσεις αρ. 138 και 182 της ΔΟΕ (βλ. (iii) δεν προσλαμβάνονται παιδιά για εργασίες που υπό φυσιολογικές συνθήκες διεκπεραιώνονται από ενήλικες ενώ οι συνθήκες εργασίες είναι κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών που εργάζονται στους κόλπους της επιχείρησης (iv) τα παιδιά δεν εκτελούν εργασίες που είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική υπόστασή τους και (v) ο Προμηθευτής παρακολουθεί τους εργαζόμενους κάτω της ηλικίας των 18 ετών, τις ώρες εργασίας τους και τυχόν ειδικές συνθήκες εργασίας που σχετίζονται με τη θέση απασχόλησης που αναλαμβάνουν. d) Προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά προστατεύονται από παιδικό σεξουαλικό τουρισμό και από όλες τις δυνητικές μορφές κακοποίησης (ii) είναι σε θέση να αποδεικνύουν (για παράδειγμα μέσω πολιτικών, προγραμμάτων εκπαίδευσης και/ή ανακοινώσεων προς το προσωπικό) τον τρόπο που προστατεύουν τα παιδιά από παιδικό σεξουαλικό τουρισμό ή λοιπές αντίστοιχες δυνητικές μορφές κακοποίησης, εκμετάλλευσης και παρενόχλησης με τις οποίες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα όταν εργάζονται (iii) εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους που καταλαμβάνουν σχετικές θέσεις σε θέματα προστασίας των ανηλίκων από παιδικό σεξουαλικό τουρισμό, 6

7 ενημερώνοντάς τους μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο αναφοράς περιστατικών προς τις τοπικές αρχές και (iv) αναφέρουν τυχόν περιστατικά και ενημερώνουν τις αρμόδιες τοπικές αρχές σχετικά με αναγνωρισμένους κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών που αφορούν επισκέπτες και/ή εργαζόμενους εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων. e) Απαγόρευση της διάκρισης οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν θύματα διάκρισης στο πλαίσιο των πρακτικών πρόσληψης, όπως κατά τις αιτήσεις για εργασία, τις προαγωγές, τις ανταμοιβές, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε ανώτερες θέσεις, την ανάθεση καθηκόντων και τις συνθήκες απασχόλησης, μεταξύ των οποίων οι μισθοί, τα επιδόματα, τα πειθαρχικά μέτρα ή η διακοπή της εργασίας βάσει του φύλου, της φυλής, της ηλικίας, της ανικανότητας, της εθνικότητας, της θρησκείας/των πεποιθήσεων ή του σεξουαλικού προσανατολισμού τους (ii) προωθούν τις ευκαιρίες απασχόλησης στους γηγενείς πληθυσμού, όπου είναι εφικτό και (iii) δεν ζητούν από τους εργαζομένους να υποβάλλονται σε τεστ κύησης εκτός και αν αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή κρίνεται συνετό για λόγους ασφαλείας στον χώρο εργασίας. f) Ώρες εργασίας και αποδοχές οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τα πρότυπα του κλάδου, ό,τι προσφέρει τη μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους 7

8 (ii) είναι σε θέση να καταδείξουν ότι καταβάλλουν στους εργαζομένους μισθό που ισούται με ή υπερβαίνει τον ελάχιστο μισθό που ορίζει ο νόμος (iii) παρέχουν τουλάχιστον όλα τα επιδόματα που ορίζει ο νόμος, τον χρόνο διακοπών, τις περιόδους άδειας και τις διακοπές (iv) πληρώνουν τους εργαζόμενους εγκαίρως και δηλώνουν με σαφήνεια το καθεστώς βάσει του οποίου πληρώνονται οι εργαζόμενοι και (v) δεν χρησιμοποιούν πρακτικές μείωσης του μισθού ως πειθαρχικά μέτρα. V. Υγεία και ασφάλεια Οι Προμηθευτές συμφωνούν να συνεργάζονται με τον Όμιλο TUI προκειμένου να εφαρμόζουν την Πολιτική του Ομίλου TUI για την Υγεία και την Ασφάλεια, να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα, να τηρούν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κώδικες πρακτικής, μεταξύ των οποίων εκείνοι που αφορούν σε θέματα υγιεινής, πυρκαγιάς, ασφάλειας και προστασίας ατόμων, προγραμματισμού και εκχώρησης αδειών. a) Έλεγχοι τήρησης των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας διασφαλίζουν ότι: Παράλληλα με άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, οι Προμηθευτές πρέπει να προβλέπουν, αναγνωρίζουν, αξιολογούν και ελέγχουν τους κινδύνους, μεταξύ των οποίων οι καταστάσεις και τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης (ii) εφαρμόζουν σχέδια και διαδικασίες αντιμετώπισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως συστήματα αναφοράς για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαδικασίες ειδοποίησης και εκκένωσης των εργαζομένων, παροχή εκπαίδευσης των εργαζομένων και διοργάνωση ασκήσεων, διάθεση των κατάλληλων ειδών πρώτων βοηθειών, του κατάλληλου εξοπλισμού ανίχνευσης και καταστολής πυρκαγιών και των κατάλληλων εξόδων κινδύνου και κατάρτιση σχεδίων ανάκτησης (iii) παρέχουν επαρκή θέρμανση και εξαερισμό 8

9 (iv) παρέχουν επαρκείς ελέγχους στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξουδετερωθούν χημικοί, βιολογικοί και σωματικοί κίνδυνοι και (v) όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη του Ομίλου TUI Travel PLC είναι ασφαλείς και κατάλληλες για τον εκάστοτε σκοπό. b) Συνθήκες εργασίας Οι Προμηθευτές δεσμεύονται να δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας και να παρέχουν ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζομένους τους και πρέπει να διασφαλίζουν ότι: τηρούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής και αποχέτευσης στις εγκαταστάσεις τους (ii) εφαρμόζουν κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και εκπαιδεύουν τους εργαζομένους, τους πράκτορες και τους εξωτερικούς συνεργάτες τους κατάλληλα με στόχο τη μείωση και την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων (iii) παρέχουν στους εργαζομένους καθαρά και ασφαλή αποχωρητήρια, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και, εφόσον χρειάζεται, υψηλές συνθήκες υγιεινής σε εγκαταστάσεις παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων (iv) διασφαλίζουν ότι τυχόν καταλύματα που παρέχονται στους εργαζομένους είναι καθαρά και ασφαλή και (v) δεν επιβάλλουν πειθαρχικές κυρώσεις στους εργαζομένους λόγω έγερσης ανησυχιών για την ασφάλεια. c) Συστήματα και κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας Οι προμηθευτές πρέπει να προβλέπουν, να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν την έκθεση των εργαζομένων σε απαιτητικά από άποψη σωματικής δύναμης καθήκοντα, και πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 9

10 παρέχουν στους εργαζόμενους κατάλληλες πληροφορίες και επαρκή εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στη μητρική γλώσσα των εργαζομένων (ii) ταχυδρομούν τα Δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού για όλες τις επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας (iii) εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο εργασίας τους (iv) καθιερώνουν διαδικασίες και συστήματα για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αναφορά επαγγελματικών τραυματισμών και νόσων (v) ερευνούν υποθέσεις και εφαρμόζουν διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών που τις προκάλεσαν (vi) παρέχουν, διευκολύνουν ή εάν δεν μπορούν να παρέχουν ή να διευκολύνουν, πρέπει να διασφαλίζουν ότι εξουσιοδοτούν, επιτρέπουν και δεν παρεμποδίζουν ούτε καθυστερούν την πρόσβαση των εργαζομένων στην απαραίτητη ιατρική θεραπεία και (vii) διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων στην εργασία. VI. Περιβάλλον και Κοινότητα a) Περιβάλλον και Κοινότητα δεσμεύονται να μειώνουν τον συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ παρακινούν την κοινότητα να συνδράμει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (ii) συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται, με εκτιμήσεις προόδου κοινοτικών ζητημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου 10

11 (iii) δεσμεύονται να συμμετέχουν ενεργά με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και (iv) εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες αγοράς που ευνοούν βιώσιμα και τοπικά παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και όχι εισαγόμενα, όπου αυτό είναι εφικτό και εύλογο. b) Άδειες, πολιτικές και διαδικασίες τηρούν μητρώο των ισχυόντων διεθνών, εθνικών και τοπικών απαιτήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα το οποίο περιέχει αντίγραφα όλων των αδειών εκμετάλλευσης και τεχνικής φύσης και (ii) παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους και διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες τους συμμορφώνονται με τις αναθεωρήσεις και τους νέους νόμους ή κωδικούς που ενδέχεται κατά περιόδους να διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Ομίλου TUI Travel PLC. c) Δέσμευση μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων παρακολουθούν, ελέγχουν, επεξεργάζονται και προσπαθούν να μειώσουν ή να εκμηδενίσουν τα στερεά απόβλητα, τα λύματα, τα χημικά προϊόντα που καταστρέφουν το περιβάλλον και τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, μεταξύ των οποίων οι έμμεσες εκπομπές στην ατμόσφαιρα που σχετίζονται με την ενέργεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, ως εξής: μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων διατήρησης στις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, καθώς και μέσω της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αντικατάστασης υλικών. VII. Ασφάλεια των πληροφοριών 11

12 λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα τήρησης του απορρήτου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών και των εργαζομένων και (ii) προστατεύουν τις πληροφορίες των πελατών και των εργαζομένων, καθώς και τη μεταφορά της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας με τρόπο που προστατεύει τα ισχύοντα διεθνή, εθνικά και τοπικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων. VIII. Εφαρμογή Οι Προμηθευτές πρέπει να έχουν προβλέψει μια διαδικασία για την έγκαιρη διόρθωση τυχόν ελλείψεων που εντοπίζονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους, έρευνες ή αναθεωρήσεις. Η διασφάλιση ότι πληρούν όλες τις διεθνείς, εθνικές και τοπικές νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα που ενδέχεται κατά διαστήματα να ισχύουν για τους ίδιους, εμπίπτει στην πλήρη αρμοδιότητα όλων των Προμηθευτών. 12

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα