Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ"

Transcript

1 Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου «οἰκητήριον τό πάλαι ἀνδρῶν, ἀρετήν µετιόντων», κτίσθηκε στό µεσοδιάστηµα τῶν χρόνων στούς πρόποδες τοῦ Μενοικείου ὄρους. «περί αὐτήν τήν µονήν ἅπας χῶρος, στενός µέν ἦν καί βραχύς καί πρός εἰσελεύσεις τε καί πρός ἐξελεύσεις, κρηµνώδης τε καί σκληρός, σχεδόν δε εἰπεῖν, καί ὅλως ἄβατος ὅλως κεκαλυµµένος ὑπό παντοίων ἀγρίων φυτῶν τε καί ἀκανθῶν». Ἔτσι περιγράφεται ὁ χῶρος πού περιβάλλει τό ἱερό καθίδρυµα στό προοίµιο τῆς τυπικῆς διατάξεως τοῦ µοναστηριοῦ, πού συντάχθηκε τό 1324 ἀπό τόν δεύτερο κτήτορα, τόν ἀπό τό 1328 Μητροπολίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ πού, περί τό τέλος τῆς ζωῆς του, διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ σχήµατος, µετονοµάσθηκε σέ Ἰωάννην µοναχόν. Ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς Μονῆς Ἰωαννίκιος, ἀφού διέτρεξε συνοδευόµενος ἀπό τούς µαθητές τοῦ καί τόν µικρό του ἀνηψιό Ἰωακείµ τίς πλαγιές τοῦ βουνοῦ τοῦ Μενοικέως, κατέληξε, ἱκανοποιηµένος ἀπό τήν ἡσυχία τοῦ χώρου, περί τήν «πεπαλαιωµένην καί ἄσκεπον, θηρίοις µόνοις καί ἐρπετοῖς οἰκητήριον» ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προφήτου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ, σήµερα εὑρισκοµένη πίσω ἀπό τό καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου καί οἰκοδόµησε κελιά γιά τούς ἀδελφούς του. Αὐτῆς τῆς µικρῆς σέ ἀριθµό µοναχῶν κοινότητας ὡς προϊστάµενος, ὁ κτητόρας Ἰωαννίκιος ἐπιµελεῖται, τρέφοντας καί ἐνδύοντας ὅλους, κυρίως, ὅµως, γενόµενος «λιµήν ἀναψύξεως καί σωτηρίας» αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν πού ἔκοψαν κοντά του τό οἰκεῖο θέληµα, ἕως καί τό 1290, ὁπότε καί ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἐζεβῶν. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τήν φροντίδα τοῦ δεύτερου κτήτορα, πού ἀπό τό 1928 ἔγινε Ἐπίσκοπος Ζιχνῶν αὐξήθηκε, ἔδειξε τήν πνευµατική της δύναµη καί ἄρχισε νά ἐπηρεάζει θετικά δοκιµάστηκε δεινά ἀπό κύµατα πού ὀρθώνονταν πολύ πάνω ἀπό τό ἀναστηµά της καί ἄντεξε. Στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς τήνδιευθέτηση τῶν προβληµάτων της ἐπωµίστηκαν ἄνθρωποι πού εἶχαν, κατά τήν ρήση τοῦ δευτέρου κτήτορα Μητροπολίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ, «τόν Θεόν πρό τῶν ὀφθαλµῶν τους», γέροντες πού ἐπάξια γιά τήν σώφρονα διακυβέρνηση, ὀνοµάστηκαν Νέοι Κτήτορες καί Μεγάλοι Κυβερνῆτες, ἐνῶ τήν προστασία καί συνδροµή τους 179

2 180

3 πρός τήν Μονή προσέφεραν οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικος Β ὁ Παλαιολόγος, Ἰωάννης ΣΤ ὁ Καντακουζηνός καί Ἀνδρόνικος Γ ὁ Παλαιολόγος, πού µέ χρυσόβουλα ἀνεκήρυξαν τόν Ἰούνιο τοῦ 1321 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1329 τό µοναστήρι ὡς Βασιλικό καθώς καί Οἰκουµενικοί Πατριάρχες οἱ ὁποῖοι περιέβαλαν τήν Ἱερά Μονή µέ ἔκτακτες προνοµίες. Τόν ἱερό αὐτό τόπο ἐπέλεξε, ὁ πρῶτος µετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως Οἰκου- µενικός Πατριάρχης Γεννάδιος ὁ Σχολάριος γιά νά ἐφησυχάσει. Τό «Μαργαρίτ» µ ο ν α σ τ ή ρ ι, ὅπως τό ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι, παρά τήν προστασία τῶν σουλτανικῶν ἐγγράφων ἐρηµώθηκε ἀπό τούς κατακτητές τό 1571, ἐνῶ τό 1917 ἔπαθε τήν χειρότερή του καταστροφή. Οἱ Βούλγαροι ἐξόρισαν τούς 29 πατέρες καί ἔκλεψαν τούς τριακόσιους δώδεκα τόµους ἀπό περγα- µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα, καθώς καί ὅλα τά ἀνεκτίµητα κει- µήλιά του. Τό Καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι κτίσµα τοῦ 14ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτονικά εἶναι µονόκλιτη βασιλική µέ τροῦλο. Οἱ ἀρχαιότερες ἀπό τίς τοιχογραφίες του ἔγιναν τό 1319 καί ἡ τεχνοτροπία τους σχετίζεται µέ τήν ἑλληνιστική παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξαιρετικῆς τέχνης εἶναι καί τό ξυλόγλυπτο τέµπλο τοῦ ναοῦ, ἔργο τοῦ 1804, καθώς καί τά βηµόθυρα τῆς Ὠραίας Πύλης πού κατασκευάσθηκαν τό

4 Τήν αὐλή τοῦ µοναστηριοῦ στολίζει ἡ φιάλη, ἕνα κοµψό πολυγωνικό ἀρχιτεκτόνη- µα, ἔργο τοῦ Στά ἱερά λείψανα τοῦ µοναστηριοῦ ὑπάρχουν ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί τό ἱερό λείψανο τοῦ Ο ἰ κ ο υ µ ε ν ι κ ο ῦ Πατριάρχου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου. Κατόπιν ἐκδόσεως Προεδρικοῦ Διατάγ- µατος, ἀπό τό 1986 στό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Π ρ ο δ ρ ό µ ο υ Σερρῶν ἐγκαταστάθηκε συνοδεία µοναστηριῶν. Ἡγουµένη τῆς Μονῆς εἶναι ἡ Γερόντισσα Φεβρωνία. Ἑορτάζει στίς 29 Αὐγούστου τήν µνήµη τῆς Ἀποτοµῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, Τ.Κ Τηλ

5 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Τό σύνολο τῶν χειρογράφων κωδίκων καί ἐντύπων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου φυλασσόταν στόν πύργο τῆς Μονῆς, πού εἶναι κτίσµα τοῦ 1500 καί µετασχηµατίσθηκε, µετά ἀπό µία ριζική ἀνακαίνιση τό 1856, σέ βιβλιοθήκη. Οἱ Βούλγαροι, στά πλαίσια ἑνός σχεδίου ἀφελληνισµοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἐξουσιοδότησαν τόν Vladimir Sis νά ἐπισκεφθεῖ, καί ὑπό τό πρόσχηµα τοῦ µελετητοῦ τῶν βυζαντινῶν µνηµείων πού ὑπάρχουν στά ὅρια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, νά καταγράψει τίς διάφορες ἀρχαιότητες καί νά τίς µεταφέρει στήν Βουλγαρία. Τό σχέδιο αὐτό τῆς λεηλασίας τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, πού ἐκπονήθηκε ἀπό τό Γενικό Ἐπιτελεῖο τοῦ Βουλγαρικοῦ Στρατοῦ, ἔγινε γνωστό στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας µας µέ ἀπόρρητη ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας τοῦ Βερολίνου στίς 9 Φεβρουαρίου τοῦ Στίς 23 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἕνα Βουλγαρικό ἀπόσπασµα, µέ τριάντα ὁπλοφόρους καί ἐπικεφαλῆς τόν ὑπολοχαγό Πετρώφ, κατέλαβε τήν Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Μετά ἀπό ἀνήκουστες ὕβρεις καί ἀπειλές πρός τούς πατέρες τῆς Μονῆς, οἱ Βούλγαροι στίς 27 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἐκτόπισαν τούς ἕνδεκα πατέρες στήν Βουλγαρία καί στίς 28 καί 29 τοῦ ἰδίου µήνα, µέ ὁδηγό τίς καταγραφές τῶν κειµηλίων καί τῶν χειρογράφων πού εἶχε συντάξει ὁ Vladimir Sis λεηλάτησαν τήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Σύµφωνα µέ τήν καταγραφή τοῦ Ἐπισκόπου Καµπανίας Διοδώρου, πού ἦταν κατ ἐκεῖνο τό χρονικό διάστηµα τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἐκλάπησαν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς 313 χειρόγραφα, ἤτοι 100 χειρόγραφα σέ µεµβράνη, 200 χειρόγραφα χαρτῶα, 4 χρυσόβουλα βυζαντινῶν αὐτόκρατορων, 5 πατριαρχικά σιγίλλια καί 4 ἀρχαῖοι κώδικες. Ἡ καταγραφή αὐτή τοῦ Ἐπισκόπου Διοδώρου ἐπιβεβαιώνεται ἀπό 183

6 τόν ἱεροµόναχο Γαβριήλ Κουντιάδη, αὐτόπτη µάρτυρα τῶν τραγικῶν γεγονότων, ἀλλά καί ἀπό καταγραφές τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ µικρές διαφοροποιήσεις στόν συνολικό ἀριθµό τῶν χειρογράφων, πού σέ χρόνο ἀνύποπτο ἔκαναν διάφοροι µελετητές ὅπως οἱ: Κωνσταντῖνος Μηνᾶς Μινωΐδης, Πέτρος Παπαγεωργίου, Χριστόφορος Δηµητριάδης (ἀδελφός τῆς Μονῆς), C. R. Gregory, Εὐάγγελος Στρατῆς καί Κωνσταντῖνος Ζησίου. Ὅµως, πέραν αὐτῶν τῶν µαρτύρων, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Vladimir Sis ἐπιβεβαιώνει τήν προσχεδιασµένη ἀφαίρεση τῶν χειρογράφων καί κειµηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τόν κατάλογο τῶν κλοπιµαίων πού συνέταξε στό µεσοδιάστηµα Στόν «Κατάλογο τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδηµίας Ἐπιστηµῶν», πού σήµερα βρίσκεται στό Ἀρχεῖο Κέντρου ΣλαβοΒυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujceν ὁ Vladimir Sis περιγράφει 537 περγα- µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα πού προέρχονται ἀπό τίς βιβλιοθῆκες τῶν µοναστηριῶν τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῆς Εἰκοσιφοίνισσας. Ἐµβόλιµα σηµειώνεται πώς, ἀπό τούς σηµαντικότερους κώδικες τῆς Μονῆς ἦταν οἱ δύο Κώδικές της, γνωστοί ὡς Συλλογή Α καί Συλλογή Β. Ἡ Συλλογή Α περιεῖχε τό Τυπικό τῆς Μονῆς καί 14 ἀντίγραφα ἀπό χρυσόβουλα, αὐτοκρατορικά προστάγµατα καί Πατριαρχικά Σιγίλλια. Ὁ κώδικας αὐτός πού κλάπηκε τό 1917 τελικά ἐντοπίσθηκε στήν Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη τῆς Πράγας µέ ἀρίθµηση XXVC9. Ἡ Συλλογή Β περιέχει ἔγγραφα χρονολογηµένα ἀπό τό 1279 ἕως καί τό Σήµερα βρίσκεται στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev µέ ἀριθµό D 80. Τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας - ἀπό τό 1920 ἄρχισαν νά ἐµφανίζονται σέ διάφορες ἀγορές εὐρωπαϊκῶν πόλεων. 184

7 Τό 1927 ὁ καθηγητής Α. Erhart βοηθός του K. Krumbacher ἀπέδειξε, µέ ὑλικό ἀπό µελέτες πού εἶχε κάνει τό 1918 στήν Βουλγαρία, πάνω στά χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν µας, πώς στίς κρατικές βιβλιοθῆκες τῆς χώρας αὐτῆς ὑπήρχαν τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Τό 1919 ὑπογράφηκε ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Neuilly. Τά ἄρθρα 125 καί 126 ὑποχρέωναν τήν Βουλγαρία νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα τά κλεµ- µένα βιβλία, τούς κώδικες καί τά ἀρχεῖα τῶν µοναστηριῶν, τίς διάφορες ἀρχαιότητες, καθώς καί τά ἐκκλησιαστικά κειµήλια. Σέ ἐφαρµογή τῶν ἄρθρων τῆς συνθήκης Neuilly τόν Μάϊο τοῦ 1923 ἑλληνική ἀντιπροσωπεία µέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἔφορο Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί µετέπειτα καθηγητή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Γ. Σωτηρίου πήγε στή Σόφια καί ὑποχρεώθηκε νά παραλάβει σέ προσυσκευασµένα κιβώτια τά κλεµµένα κειµήλια ἀπό τά ἑλληνικά µοναστήρια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Μέσα στά προσυσκευασµένα κιβώτια ὑπῆρχε ἕνας µικρός, συγκριτικά µέ τό σύνολο τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ἀριθµός περγαµηνῶν καί χαρτώων κωδίκων πού προερχόταν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Ἡ Βουλγαρία, θεωρώντας πώς εἶχε ἐκπληρώσει τίς συµβατικές της ὑποχρεώσεις πού ἀπέρρεαν ἀπό τήν Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ, ἔκτοτε, καί ἕως τό 1990 ἀρνοῦνταν πεισµατικά τήν ὕπαρξη Ἑλληνικῶν χειρογράφων στίς Πανεπιστηµιακές καί κρατικές βιβλιοθήκες της. Τό 1987 µεταξύ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 185

8 καί τοῦ Πανεπιστηµίου Σόφιας ὑπήρξε συµφωνία ἐπιστηµονικής συνεργασίας γιά τήν ἔρευνα τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας Παγγαίου µέ τήν συµ- µετοχή τῶν Καθηγητῶν τοῦ Α.Π.Θ. κ. Βασιλείου Ἄτσαλου, Βασιλείου Κατσαροῦ καί Χαραλάµπους Παπαστάθη. Μάλιστα ὁ κ. Β. Κατσαρός µέ τό βιβλίο του «Τά χειρόγραφα τῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Παναγίας Ἀχειροποιήτου τοῦ Παγγαίου (Κοσίνιτσας)» πού ἐκδόθηκε τό 1995 ἀπό τήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη Σερρῶν, τεκµηρίωσε µέ ἐπιστηµονικό τρόπο ποιά χειρόγραφα τῆς συλλογῆς Dujcev ἀνῆκαν στή Μονή Τιµίου Προδρόµου καί στή Μονή Εἰκοσιφοίνισσας. Τό 1990 τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὀργάνωσε ἕνα διεθνές συνέδριο µέ θέµα τίς ἀρχές καί τίς µεθόδους καταλογογράφησης τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων. Στό συνέδριο αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἀπό τούς Καθηγητές κ. Βασίλειο Ἄτσαλο, Βασίλειο Κατσαρό καί Χαράλαµπο Παπαστάθη, αὐτό πού ἐπί χρόνια, καί σέ πεῖσµα τῆς διεθνοῦς ἐπιστηµονικῆς κοινότητας, ἠρνεῖτο ἡ Βουλγαρία πώς, δηλαδή, τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας βρισκόταν σχεδόν ὅλα στό Ἴδρυµα τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1991 τό Δηµοτικό Συµβούλιο τῶν Σερρῶν ζήτησε µέ ψήφισµά του τήν ἐπιστροφή τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ὡς πράξη, ἀπό τήν πλευρά τῆς Βουλγαρίας, «καλῆς γειτονίας». Ἀπό τό σύνολο τῶν χειρογράφων πού ἐπεστράφησαν στήν Ἑλλάδα, σήµερα, στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί στό τµῆµα τῶν χειρογράφων βρίσκονται 236 χειρόγραφα ἐκ τῶν ὁποίων τά 37 εἶναι περγαµηνά Α µεγέθους, τά 14 περγαµηνά Β µεγέθους, τά 29 περγαµηνά Γ µεγέθους, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα 156 εἶναι χαρτῶα Α καί Β µεγέθους. Στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν βρίσκονται 4 περγαµηνά χειρόγραφα Γ µεγέθους καί 1 χαρτῶο χειρόγραφο Α µεγέθους. Τά ἔντυπα βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου, µετά τήν ἐπιστροφή τους, µοιράσθηκαν σέ διάφορες βιβλιοθῆκες, ἤτοι: 47 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη, 40 στήν βιβλιοθήκη τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἀπό τό σύνολο τῶν βιβλίων πού κατετέθησαν στήν βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 302 βιβλία δόθηκαν στήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη τῶν Σερρῶν. Ἀπό τό σύνολο τῶν 62 ἐπιστραφέντων κειµηλίων (λειτουργικά σκεύη, θυµιατήρια, κανδῆλαι, ἄµφια, σταυροί κλ.π.), µικρῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας, 51 δόθησαν στό Βυζαντινό µουσεῖο καί 11 στό Μουσεῖο Χειροτεχνηµάτων. Καθόσον τά σπουδαῖα χειροτεχνήµατα κρατήθηκαν ἀπό τούς Βουλγάρους καί ἐπιδεικνύονται σήµερα ὡς ἔργα δικά τους, ὅπως ἔγινε π.χ. µέ τήν ἔκθεση πού ὀργανώθηκε τό 1996 στό Βερολίνο καί στήν Φρανκφούρτη µέ τίτλο «Χρυσό Μοναστήρι 1100 χρόνια Χριστιανισµοῦ στή Βουλγαρία», καθώς καί µόλις πρίν λίγες ἡµέρες σέ Διεθνές Συνέδριο πού διοργάνωσε τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev, 186

9 187

10 κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου, τήν Παρασκευή 12 Μαΐου, οἱ σύνεδροι ξεναγήθηκαν, ὡς ἀναγραφόταν στό πρόγραµµα, στά χειρόγραφατῆς Συλλογῆς τοῦ Κέντρου Ivan Dujcev ( 11ου 19ου αιώνος)». Σήµερα στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ἀπό τούς κλεµµένους κώδικες τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τι- µίου Προδρόµου Σερρῶν βρίσκονται καί εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ἐπιστρέψουν στήν Ἑλλάδα 20 περγαµηνά χειρόγραφα Α, Β καί Γ µεγέθους, καθώς καί 21 χαρτῶα χειρόγραφα Α µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων µέ ἀρίθµηση D 80 τό Χαρτουλάριο Β, δηλαδή, ὁ περίφη- µος Β ἀρχαῖος κώδικας τοῦ µοναστηριοῦ. Ἀκόµη στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὑπάρχουν 25 χαρτῶα χειρόγραφα Β µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κώδικας πού περιέχει τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου µέ ἀρίθµηση D

11 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ Μέ τήν εἴσοδο τῶν Βουλγάρων στήν πόλη τῶν Σερρῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ Β Παγκοσµίου Πολέµου ἡ στρατιωτική καί πολιτική διοίκηση τῶν κατακτητῶν ἐγκατέστησε στήν Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου δύο Βουλγάρους µοναχούς, τόν µοναχό Βασίλειο Ἀθανασίου Κούτλιο καί τόν ἱεροµόναχο Στέφανο Ντοστοΐνσκη, προερχόµενους ἀπό τό Βουλγαρικό κελί «Ἄξιον Ἐστί» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ δύο προαναφερόµενοι µοναχοί διοίκησαν τό µοναστήρι ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1942 ἕως καί τά µέσα τοῦ µηνός Ὀκτωβρίου τοῦ Στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 1942 ἐπισκέφθηκε τό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Προδρόµου ὁ Δηµήτρι Ρίζωφ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Βουλγαρίας καί µαζί µέ τόν ἐγκάθετο ἡγούµενο Στέφανο Ντοστοΐνσκη ἀφαίρεσαν ἀπό τό Καθολικό τῆς Μονῆς καί στή συνέχεια ἔστειλαν στήν Βουλγαρία γιά νά ἐκτεθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο 22 βυζαντινές φορητές εἰκόνες, δύο φύλλα ἀπό τρίπτυχα, δύο ἀντιµήνσια, τρεῖς στάµπες µέ πρόσωπα καί πέντε χειρόγραφα χαρτῶα µέ δερµάτινη θήκη. Γιά αὐτά τά κλεµµένα κειµήλια ἔχει συνταχθεῖ, µέ ἐπιµονή τοῦ τότε ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς καί µετέπειτα Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου Β (Καρδαµένη), ἕνα πρωτόκολλο «παραλαβῆς». Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν ἡ διοίκηση τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου ἔστειλε ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ «πρωτοκόλλου παραλαβῆς» τόσο στή Γενική Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων Βορείου Ἑλλάδος, ὅσο καί στήν Ἑλληνική Ἀντιπροσωπεία τῆς Διασυµµαχικῆς Ἐπιτροπῆς στήν Σόφια ζητώντας τήν ἐπιστροφή τῶν κλοπιµαίων, δυστυχῶς ὅµως χωρίς ἀποτέλεσµα. 189

12 Σήµερα, µετά ἀπό τά διεθνῆ συνέδρια καί τίς ἡµερίδες πού ὀργανώθηκαν µέ θέµα ἀκριβῶς τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τήν πλήρη καταγραφή τους, ἡ Βουλγαρία δέν µπορεῖ νά προφασισθεῖ, ὅπως κατά τό παρελθόν, ἄγνοια τοῦ γεγονότος τῆς κλοπῆς καί βέβαια δέν µπορεῖ νά ὑποστηρίξει πώς τά χειρόγραφα, πού καταγράφουν σηµαντι κότατες λεπτοµέρειες ἀπό τήν καθηµερινή ζωή τῶν προγόνων τοῦ χριστε πωνύµου πληρώµατος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἶ ναι σλαβικά. Διά τοῦτο ἡ τοπική µας Ἐκκλησία, οἱ ἄρχοντες καί σύµπας ὁ φιλόχριστος καί φιλόπατρις λαός τῶν Σερρῶν ἐνεργήσαµε τά δέοντα πρός τίς Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές τῆς γείτονος χώρας, ἀλλά καί πρός τήν ἔντι- µον Ἑλληνικήν Πολιτείαν πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν κλεµµένων χειρογράφων καί κειµηλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev στήν Ἱερά Μητρόπολή µας, ὥστε οἱ νέες γενεές νά στερεώσουν τήν γνώση τῆς πολιτιστικῆς διαδοχῆς πάνω σέ ἀναµφισβήτητα ἑλληνικές πηγές καί κεί- µενα πού καταγράφουν γεγονότα καί λεπτοµέρειες τῆς τοπικῆς µας ἱστορίας. Ἀκόµη παρακαλοῦµεν γιά τήν ἐπιστροφή τῶν περγαµηνῶν καί χαρτώων χειρογράφων πού γιά λόγους προστασίας φυλάσσονται στίς Ἑλληνικές Βιβλιοθῆκες, καθόσον, σήµερα, ὑπάρχουν στήν τοπική µας Ἐκκλησία οἱ ἀπαραίτητοι, γιά τόσο εὐαίσθητους πολιτιστικούς θησαυρούς, χῶροι φύλαξης. Πιστεύοµεν ὅτι εἶναι καιρός πλέον, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ πολιτεία τῆς Βουλγαρίας νά προσφέρουν ὡς πράξη ὑπερβάσεως τῶν πολιτικῶν καί ἐπιστηµονικῶν ἀγκυλώσεων, ἀλλά κυρίως, ὡς ἔκφραση τῆς κατά Χριστόν ἀγάπης, τήν ἀναγκαία καί πρός κάθε κατεύθυνση βοήθεια καί συνδροµή, προκειµένου νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχική τους θέση τά κλεµµένα Ἑλληνικά χειρόγραφα τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, δίνοντας τό καλό παράδειγµα µέ τήν ἄµεση ἐπιστροφή τῶν παράνοµα εὑρισκοµένων στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Βουλγαρίας, βυζαντινῶν εἰκόνων καί ἐκκλησιαστικῶν µας θησαυρῶν, προκειµένου οἱ πατρῶοι θησαυροί µας νά ξαναγίνουν κτῆµα τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας. Πιστεύοµεν πώς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀνακινηθεῖ τό ζήτηµα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κλοπιµαίων κειµηλίων καί ὑπό τῆς ἐντίµου Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τήν Ἱεράν ἡµῶν Μητρόπολιν, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ τήν νόµιµον κάτοχον, ἰδιοκτήτην καί κληρονόµον αὐτῶν. Τό Βουλγαρικό ἄλλωστε ἐπιχείρη- µα, ὅτι µετά τήν παρέλευσιν 50 ἐτῶν παραγράφεται ἡ κλοπή, εἶναι νοµίζοµεν ἕωλον καί ἄνευ νοµικοῦ ἐρείσµατος, δοθέντος ὅτι τό 1923 οἱ Βούλγαροι ἐπέστρεψαν µικρό µόνο ἀριθµό χειρογράφων, τῆς χρονολογίας ταύτης ἀποτελούσης οἱονεί ἀφετηρίας γιά νέα διεκδίκηση, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς δικαίωµα, ἀλλά καί καθῆκον διαφυλάξεως τῶν θησαυρῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς µας κληρονοµιᾶς. 190

13 191

14 ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ἀφιερώθηκε καί ἔγινε µετόχι τῆς Μονῆς Προδρόµου Σερρῶν το Κατά τον Χριστόφορο: «Τό ἐν Σέρραις Μοναστήριον τό εἰς ὄνο- µα τιµώµενον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόµου, ὅπερ ἀφιερώθη ἐν ἔτει 1342 µ.χ. παρά τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Χολεβιάρου, µετά τῶν βιβλίων, ἱερῶν σκευῶν, καί τῆς περιοχῆς αὐτοῦ ἐπί ἐτησίῳ ὡσαύτως σιτηρεσίῳ, ὁµώνυµον µέν ἀλλά διάφορον ἐκείνου ὅπερ ἐν Σέρραις ἔκτισεν ὁ ἀοίδιµος Ἰωακείµ. Ἐκ τῶν δύο δέ ὁδῶν δι ὧν ὁρίζεται ἡ περιοχή αὐτοῦ δῆλον γίνεται τοῦτο ἐκείτο, ἔνθα νῦν ἡ ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µετά τῶν πέριξ αὐτῆς οἰκιῶν». Σήµερα µόνο ὁ Ναός ὑπάρχει, γνωστός ὡς Προδροµούδι, στή συνοικία Παλαιό Κονάκι. Ὁ Ναός πανηγύριζε στίς 8 Σεπτεµβρίου. Τήν ἐπιστασία τῆς πανηγύρεως εἶχε τό σινάφι τῶν µποσταντζήδων (λαχανοκηπουρῶν), πού τελοῦσε στον περίβολο τοῦ Ναοῦ θυσία µοσχαριοῦ (κουρµπάνι). Τό πανηγύρι ἦταν τό µεγαλύτερο τῶν Σερρῶν καί κρατοῦσε µέ ζουρνάδες, ταρα- µποῦκες καί νταούλια µία µέρα και δύο νύχτες. 192

15 ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΟΥ Τό Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου ἀποτελεῖ µετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Πορδρό- µου Σερρῶν. Βρίσκεται ἀνατολικά τῆς πόλεως στό δρόµο γιά τόν συνοικισµό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, σέ ἀπόσταση 700 µέτρων ἀπό τήν γέφυρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡ ὕπαρξη του ἀναφέρεται σέ χρυσόβουλο τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Β τοῦ Παλαιολόγου, ὅπου ἀναγράφεται: «Κατά µῆνα Νοέµβριον τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας Ἰνδικτιῶνος τοῦ 6807 (1298) ἔτους, πλησίον τῆς γῆς τοῦ Μονυδρίου τοῦ εἰς ὄνοµα τιµωµένου τοῦ ἁγίου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου ἐπονοµαζοµένην Κινστέρναν». Ἐπίσης σε χρυσόβουλο τοῦ Κράλη τῶν Σέρβων Στεφάνου Δουσᾶν ἀναφέρεται ὅτι: «Ἕτερον µετόχιον εἰς ὄνοµα τι- µώµενον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί ἐπικεκλη- µένου τοῦ Κρυονερίτου, ὅπερ συνεστήσατο µέν ἐκ βάθρων ὁ Σακελλάριος τῆς ἁγιωτάτης µητροπόλεως Σερρῶν, ὁ Μουρµουρᾶς ἐκεῖνος, ἐξεδόθη δε µετά τόν ἐκείνου θάνατον παρά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τῶν κατά νόµους κληρονόµων καί διαδόχων αὐτοῦ πρός τό µέρος 193

16 194

17 τῆς τοιαύτης σεβασµίας µονῆς (Προδρόµου) εἰδήσει καί προτροπῇ καί τοῦ ἱερωτάτου Σερρῶν καί ὑπερίµου µετά τῆς προσηκούσης, αὐτῷ ὑποστάσεως καί τῶν περί αὐτῷ οἰκηµάτων καί τοῦ πλινθίκτιστου πύργου, ἀµπελοπεριβολίου γύρωθεν αὐτοῦ». Ὁ Χριστόφορος γράφει: «Τό παρά τάς Σέρρας Μονύδριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου ἀφιερώθηκε κατά Ἰούλιο, ἰνδ. ζ, καί ἔτους 1339 µ.χ. µετά πάντων τῶν κτηµάτων αὐτοῦ παρά τῆς Ὑποµονῆς γυναικός τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Γεωργίου τοῦ Σακελλαρίου τοῦ Μουρ- µουρᾶ ὑπό τόν ὅρον τοῦ να δίδεται ἐτησίως εἰς αὐτήν ὁρισµένον ἐν τῷ ἀφιερωτηρίῳ σιτηρέσιον κατά προτροπήν τοῦ τότε Μητροπολίτου Σερρῶν Μακαρίου». Τό οἰκοδοµικό του συγκρότηµα περιβάλλεται ἀπό αὐλόγυρο καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο συνεχόµενους ναούς. Ὁ ἕνας πρός βορρᾶ εἶναι ἀφιερωµένος στόν Ἅγιο Δηµήτριο και ὁ ἄλλος πρός νότον, πού εἶναι καί ὁ µεγαλύτερος, τιµᾶται στό ὄνο- µα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀρχιτεκτονικά ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου ἀνήκει στόν ἁπλοποιηµένο τύπο τοῦ µνόκλιτου σταυροειδοῦς ἐγγεγραµµένου µετά τρούλου ναοῦ. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀποτελεῖ παραλλαγή τοῦ τύπου πού ἐφαρµόστηκε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου καί θυµίζει τό Ναό τῆς Παναγίας Κουµπελίδικης Καστοριᾶς. Σπουδαίας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα καί τῆς Παναγίας Βρεφοκρατοῦσας πού κοσµοῦν τό τέµπλο. Ὁ Ἀν. Ξυγγόπουλος θεωρεῖ πιθανότερο ὅτι ὁ Μουρµουρᾶς καί ἡ σύζυγός του δεν ἔκτισαν ἐκ βάθρων, ἀλλά ἀνακαίνισαν τό µονύδριο πού προϋπῆρχε. Ὑποστηρίζει δε ὅτι κατά τήν ἀνακαίνιση αὐτή προστέθηκε ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν προϋπάρχοντα Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, περίπου στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰῶνος καί πρό τοῦ Ἀναιρεῖ ἑποµένως τήν γνώµη τοῦ Παπαγεωργίου πού λέει ὅτι στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ πού δέν ὑπῆρχε ἀνεγέρθηκε νέος τό 1864 µέ την συνδροµή τῶν χριστιανῶν καί τῆς Μονῆς, ὅπως µνηµονεύεται στήν ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν µεγάλη θύρα. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή µνηµονεύει τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ καί ὄχι τήν ἐκ 195

18 βάθρων ἀνέγερσή του. Ἡ ἀνακαίνιση αὐτή ἔγινε κατόπιν τῆς καταστροφικῆς µανίας τῶν Τούρκων, πού συνέβη τό ἔτος 1572, ὅπως µαρτυρεῖται σέ χειρόγραφο σηµείωµα κώδικα τῆς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Δέκα πέντε περίπου χιλιόµετρα ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν στό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἶναι κτισµένη ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο λοφίσκο, µέ πανοραµική θέα στόν κά- µπο τῶν Σερρῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ. Με την προσωπική ἐργασία και φροντίδα τῶν κατοίκων τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Ἁγίου Πνεύµατος ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1964 ἕνα µικρό Ἱερό Παρεκκλήσιο, στό ὁποῖο ἀργότερα προστέθηκαν νεότερα κτίσµατα. Τό µοναστήρι παρέµεινε χωρίς ἀδελφότητα µέχρι τό 1985, ὅταν ἐγκαταβίωσαν οἱ πρῶτες µοναχές. Με κόπους καί δαπάνες τῶν ἰδίων ἀνεγέρθησαν κελλιά, ἀρχονταρίκια, τράπεζα καί ἄλλοι βοηθητικοί χώροι. Τό καθολικό τῆς Μονῆς κοσµεῖται µε ὄµορφες ἁγιογραφίες καί στούς πλάγιους χώρους εἶναι προσκοληµµένα δύο Παρεκκλήσια. Στά ἀρχονταρίκια τῆς Μονῆς προςφέρεται ἡ µοναστηριακή φιλοξενία στούς ἐπισκέπτες προσκυνητές. Λειτουργεῖ ἔκθεση ἐργοχείρων. Ἡ θέση τῆς Ἡγουµένης χηρεύει. Ἑορτάζει στίς 14 Σεπτεµβρίου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:00 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι τήν δύση τοῦ ἡλίου. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, Τ.Κ , Ἅγιον Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Στή βόρεια πλευρᾶ τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀπέναντι ἀπό την Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο πευκόφυτο λόφο, δεσπόζει ἡ Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού. Ὁ πρῶτος Ναός κτίσθηκε περίπου στίς ἀρχές τοῦ Μέ τό πέρασµα τῶν χρόνων ἐγκαταλείφθηκε καί ἐρηµώθηκε. Μέχρι τό 1928 χρησιµοποιήθηκε ὁ χὼρος 196

19 ὡς φυλάκιο, ἐνῶ ἀργότερα καί µέχρι τό 1990 ὁ περιββάλον χῶρος λειτούργησε ὡς κατασκήνωση. Μεταξύ τοῦ ἐγκαταστάθηκε ἡ ἀδελφοτήτα τῶν µοναστριῶν καί ἔγιναν ἀναστηλωτικές ἐργασίες σέ ὅλο τον χῶρο. Ἀπό τό ἀρχικό καθολικό διατηρήθηκαν µόνο ἡ Ἁγία Τράπεζα καί οἱ πλάγιοι τοῖχοι του καί ἀνεγέρθηκε νέο κατά τόν ἁγιορετικό ἀρχιτεκτονικό τύπο. Στή Μονή ὐπάρχουν δύο Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, πού ἀνεγέρθηκε τό 1992 καί στό ὁποῖο φυλάσσεται τό θαυµατουργό εἰκόνισµα τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἔχει µεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα καί τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τό ὁποῖο βρίσκεται στό κοιµητήριο τῆς Μονῆς. Σήµερα στήν Μονή ἐγκαταβιώνουν δέκα µοναχές ὑπό την πνευ- µατική καθοδήγηση τῆς Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται µέ τήν ἁγιογραφία, τήν κεντητική καί τήν ξυλογλυπτική, καλύπτοντας ἀνάγκες τῆς Μονῆς. Ἑορτάζει στίς 20 Ἰουλίου τήν µνήµη τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί στις 24 Σεπτεµβρίου τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού, Τ.Κ , Ἅγιον Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ

20 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ» Σέ ἀπόσταση δέκα χιλοµέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν και δύο ἀπό τό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Μετοχίου, µέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 µέ πρωτοβουλία ταῶων Σερραίων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυµία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁµώνυµο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καί σέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί Το χωριό αὐτό καταστράφηκε τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχῆς καί σήµερα τόν τόπο ὕπαρξής του µαρτυροῦν µόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν. Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιµοποιή- 198

21 θηκε ὡς καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί ὡς κρύπτη ὅπλων και πολεµοφοδίων. Ὑπέστη ζηµιές τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν πολέ- µων τοῦ καί µετέπειτα ἐρηµώθηκε. Γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζηµιῶν πού ὑπέστη συστάθηκε µία ἀδελφότητα µέ τήν ἐπωνυ- µία «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης ἡ Κοίµησις τῆς Θεοτόκου Βύσσιανης». Μέριµνά της ἦταν ἡ ἀνακατασκευή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης ἄρχισαν τον Ἰούλιο τοῦ 1925 καί ὁλοκληρώθηκαν τό Στίς 17 Σεπτεµβρίου τοῦ 1925 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔργο τῆς ἀδελφότητας αὐτῆς ἐνισχύει ἡ ἵδρυση ἑνός συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυµία «Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Βύσσάνης». Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσεται ἡ θαυµατουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία εὑρέθηκε σύµφωνα µέ τήν λαϊκή παράδοση, ἀπό ἕναν γεωργό στόν τόπο ὅπου εἶναι κτισµένο σήµερα τό καθολικό, ὅταν γιά τέσσερις νύχτες ἔβλεπε ἕνα δυνατό φῶς νά λάµπῃ ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν ἡ εἰκόνα. Σέ θαύµα τῆς Παναγίας Βύσσιανης ἀποδίδεται ἐπίσης ἡ ἀνάβλυση ἄφθονου νεροῦ. Τήν παραµονή τῆς ἑορτῆς της, 14 Αὐγούστου 1996, τό ἐπί σειρά ἐτῶν ἀποξηραµένο ἁγίασµα ἄρχισε νά ἀναβλύζει νερό ἀσταµάτητα µέχρι καί σήµερα. Τό καθολικό τῆς Μονῆς ἐπεκτάθηκε τό 1996 µέ τήν προσθήκη νάρθηκα. Στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε, κτίσθηκε Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας. Πρώτη µοναχή πού ἐγκαταβίωσε στή Μονή ἦταν ἡ ἀδελφή Πε- 199

22 λαγία, πού ἦρθε νά µονάσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Δρά- µας τό Τό 1984 ἐγκαταστάσθηκε νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν πεπνυµένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουµένης Γερόντισσας Ἰσιδώρας. Σήµερα στήν Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης µονάζουν ἐννέα µοναχές. Ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 7:30 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 17:00 µ.µ. µέχρι στίς 20:00 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου «Βύσσιανης», Τ.Κ , Σέρρες. Τηλ

23 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Σέ ἀπόσταση 2 χλµ. περίπου ἀπό τό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ ἁγίου Πνεύµατος εὑρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ ἁγίου Πνεύµατος ἡ ὁποῖα ἐκτίσθη περί το 1857 µ.χ. καί λειτούργησε παλαιότερα ὡς ἀνδρῶα Ἱερᾶ Μονή. Το µοναστηριακό συγκρότη- µα καί τό καθολικό ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα. Ἑορτάζει τήν Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύµατος µέ συµ- µετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό ὅλη την Μακεδονία. 201

24

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ιστορικό Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 43, Ιούνιος - Αύγουστος 2011

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 43, Ιούνιος - Αύγουστος 2011 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 43, Ιούνιος - Αύγουστος 2011 TΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΟΧΙΩΝ ΤΑΞΗΣ 2011 Θερινή εκπαίδευση σπουδαστών στο Λιτόχωρο, σελίδα 6 Εκπαιδευτικό ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γηρομέρι Θεσπρωτίας

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γηρομέρι Θεσπρωτίας Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γηρομέρι Θεσπρωτίας 1 Στο μάθημά μας θα γνωρίσουμε τη μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στο Γηρομέρι Θεσπρωτίας. Ξεναγός μας θα είναι ο μοναχός Θεόφιλος! Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης εἶναι τό σηµαντικότερο µνηµεῖο στήν Νιγρίτα καί στήν εὐρύτερη περιφέρεια Ὁ αὐτῆς, ἀπό ἀπόψεως ἱστορικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναστήρια της Ελλάδας

Μοναστήρια της Ελλάδας Μοναστήρια της Ελλάδας Μια εργασία για το μάθημα των Θρησκευτικών από τους μαθητές του Δ1 τμήματος Δασκάλα : Θεοδωρίδου Μαρία 2015-2016 Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου Ιωάννα Ζέρβα To καταπληκτικότερο ιερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Page 2 of 6

Περιεχόµενα. Page 2 of 6 Περιεχόµενα Page 2 of 6 Περιεχόµενα Τεύχος Οκτωβρίου Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας Ιερά Μονή Προυσού Διώρυγα της Κορίνθου Ιερά Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου 2 3 3 4 4 5 5 Page

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αβραμίδου Χαρά Φιλόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αβραμίδου Χαρά Φιλόλογος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Α Γυμνασίου του Ν.Σουλίου Σερρών στις 10 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα με αφορμή τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρει πρώτα την ιστορία της κάθε Μονής και μετά συμπληρώνει τις συνταγές που υλοποιούνται από τους μαγείρους μοναχούς.

Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρει πρώτα την ιστορία της κάθε Μονής και μετά συμπληρώνει τις συνταγές που υλοποιούνται από τους μαγείρους μοναχούς. Μια γυναίκα γράφει «συνταγές από το Περιβόλι της Παναγιάς» Δημοσιεύτηκε στις 21/02/2012 στις 11:41 μμ στις κατηγορίες: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο PSEMA, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η συγγραφέας Μαριάνθη Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ 19 ου ΑΙΩΝΑ π. ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ AKAKIA 2013 "Ως Θείος Απόστολος, θεολογίας κρουνούς, ενθέως εξήντλησας, εκ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Ποια η θέση του Ιερού στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου; Πώς ένας αρχιτέκτονας προσεγγίζει τον Ιερό χώρο σήμερα; Φοιτήτρια : Δήμητρα Θεοχάρη Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ``ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ``Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ``ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ``Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ``ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ``Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ναυσικά Πανσελήνου Ομότ. Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, αφού περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη γύρω

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα*

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα* Χώρος Διεξαγωγής Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Η Λέσβος έχει πληθυσμό 85.330 κατοίκους, ανήκει διοικητικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, Λευ κωσία 2007,

Διαβάστε περισσότερα