Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ"

Transcript

1 Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου «οἰκητήριον τό πάλαι ἀνδρῶν, ἀρετήν µετιόντων», κτίσθηκε στό µεσοδιάστηµα τῶν χρόνων στούς πρόποδες τοῦ Μενοικείου ὄρους. «περί αὐτήν τήν µονήν ἅπας χῶρος, στενός µέν ἦν καί βραχύς καί πρός εἰσελεύσεις τε καί πρός ἐξελεύσεις, κρηµνώδης τε καί σκληρός, σχεδόν δε εἰπεῖν, καί ὅλως ἄβατος ὅλως κεκαλυµµένος ὑπό παντοίων ἀγρίων φυτῶν τε καί ἀκανθῶν». Ἔτσι περιγράφεται ὁ χῶρος πού περιβάλλει τό ἱερό καθίδρυµα στό προοίµιο τῆς τυπικῆς διατάξεως τοῦ µοναστηριοῦ, πού συντάχθηκε τό 1324 ἀπό τόν δεύτερο κτήτορα, τόν ἀπό τό 1328 Μητροπολίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ πού, περί τό τέλος τῆς ζωῆς του, διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ σχήµατος, µετονοµάσθηκε σέ Ἰωάννην µοναχόν. Ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς Μονῆς Ἰωαννίκιος, ἀφού διέτρεξε συνοδευόµενος ἀπό τούς µαθητές τοῦ καί τόν µικρό του ἀνηψιό Ἰωακείµ τίς πλαγιές τοῦ βουνοῦ τοῦ Μενοικέως, κατέληξε, ἱκανοποιηµένος ἀπό τήν ἡσυχία τοῦ χώρου, περί τήν «πεπαλαιωµένην καί ἄσκεπον, θηρίοις µόνοις καί ἐρπετοῖς οἰκητήριον» ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προφήτου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ, σήµερα εὑρισκοµένη πίσω ἀπό τό καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου καί οἰκοδόµησε κελιά γιά τούς ἀδελφούς του. Αὐτῆς τῆς µικρῆς σέ ἀριθµό µοναχῶν κοινότητας ὡς προϊστάµενος, ὁ κτητόρας Ἰωαννίκιος ἐπιµελεῖται, τρέφοντας καί ἐνδύοντας ὅλους, κυρίως, ὅµως, γενόµενος «λιµήν ἀναψύξεως καί σωτηρίας» αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν πού ἔκοψαν κοντά του τό οἰκεῖο θέληµα, ἕως καί τό 1290, ὁπότε καί ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἐζεβῶν. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τήν φροντίδα τοῦ δεύτερου κτήτορα, πού ἀπό τό 1928 ἔγινε Ἐπίσκοπος Ζιχνῶν αὐξήθηκε, ἔδειξε τήν πνευµατική της δύναµη καί ἄρχισε νά ἐπηρεάζει θετικά δοκιµάστηκε δεινά ἀπό κύµατα πού ὀρθώνονταν πολύ πάνω ἀπό τό ἀναστηµά της καί ἄντεξε. Στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς τήνδιευθέτηση τῶν προβληµάτων της ἐπωµίστηκαν ἄνθρωποι πού εἶχαν, κατά τήν ρήση τοῦ δευτέρου κτήτορα Μητροπολίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ, «τόν Θεόν πρό τῶν ὀφθαλµῶν τους», γέροντες πού ἐπάξια γιά τήν σώφρονα διακυβέρνηση, ὀνοµάστηκαν Νέοι Κτήτορες καί Μεγάλοι Κυβερνῆτες, ἐνῶ τήν προστασία καί συνδροµή τους 179

2 180

3 πρός τήν Μονή προσέφεραν οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικος Β ὁ Παλαιολόγος, Ἰωάννης ΣΤ ὁ Καντακουζηνός καί Ἀνδρόνικος Γ ὁ Παλαιολόγος, πού µέ χρυσόβουλα ἀνεκήρυξαν τόν Ἰούνιο τοῦ 1321 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1329 τό µοναστήρι ὡς Βασιλικό καθώς καί Οἰκουµενικοί Πατριάρχες οἱ ὁποῖοι περιέβαλαν τήν Ἱερά Μονή µέ ἔκτακτες προνοµίες. Τόν ἱερό αὐτό τόπο ἐπέλεξε, ὁ πρῶτος µετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως Οἰκου- µενικός Πατριάρχης Γεννάδιος ὁ Σχολάριος γιά νά ἐφησυχάσει. Τό «Μαργαρίτ» µ ο ν α σ τ ή ρ ι, ὅπως τό ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι, παρά τήν προστασία τῶν σουλτανικῶν ἐγγράφων ἐρηµώθηκε ἀπό τούς κατακτητές τό 1571, ἐνῶ τό 1917 ἔπαθε τήν χειρότερή του καταστροφή. Οἱ Βούλγαροι ἐξόρισαν τούς 29 πατέρες καί ἔκλεψαν τούς τριακόσιους δώδεκα τόµους ἀπό περγα- µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα, καθώς καί ὅλα τά ἀνεκτίµητα κει- µήλιά του. Τό Καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι κτίσµα τοῦ 14ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτονικά εἶναι µονόκλιτη βασιλική µέ τροῦλο. Οἱ ἀρχαιότερες ἀπό τίς τοιχογραφίες του ἔγιναν τό 1319 καί ἡ τεχνοτροπία τους σχετίζεται µέ τήν ἑλληνιστική παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξαιρετικῆς τέχνης εἶναι καί τό ξυλόγλυπτο τέµπλο τοῦ ναοῦ, ἔργο τοῦ 1804, καθώς καί τά βηµόθυρα τῆς Ὠραίας Πύλης πού κατασκευάσθηκαν τό

4 Τήν αὐλή τοῦ µοναστηριοῦ στολίζει ἡ φιάλη, ἕνα κοµψό πολυγωνικό ἀρχιτεκτόνη- µα, ἔργο τοῦ Στά ἱερά λείψανα τοῦ µοναστηριοῦ ὑπάρχουν ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί τό ἱερό λείψανο τοῦ Ο ἰ κ ο υ µ ε ν ι κ ο ῦ Πατριάρχου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου. Κατόπιν ἐκδόσεως Προεδρικοῦ Διατάγ- µατος, ἀπό τό 1986 στό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Π ρ ο δ ρ ό µ ο υ Σερρῶν ἐγκαταστάθηκε συνοδεία µοναστηριῶν. Ἡγουµένη τῆς Μονῆς εἶναι ἡ Γερόντισσα Φεβρωνία. Ἑορτάζει στίς 29 Αὐγούστου τήν µνήµη τῆς Ἀποτοµῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, Τ.Κ Τηλ

5 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Τό σύνολο τῶν χειρογράφων κωδίκων καί ἐντύπων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου φυλασσόταν στόν πύργο τῆς Μονῆς, πού εἶναι κτίσµα τοῦ 1500 καί µετασχηµατίσθηκε, µετά ἀπό µία ριζική ἀνακαίνιση τό 1856, σέ βιβλιοθήκη. Οἱ Βούλγαροι, στά πλαίσια ἑνός σχεδίου ἀφελληνισµοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἐξουσιοδότησαν τόν Vladimir Sis νά ἐπισκεφθεῖ, καί ὑπό τό πρόσχηµα τοῦ µελετητοῦ τῶν βυζαντινῶν µνηµείων πού ὑπάρχουν στά ὅρια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, νά καταγράψει τίς διάφορες ἀρχαιότητες καί νά τίς µεταφέρει στήν Βουλγαρία. Τό σχέδιο αὐτό τῆς λεηλασίας τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, πού ἐκπονήθηκε ἀπό τό Γενικό Ἐπιτελεῖο τοῦ Βουλγαρικοῦ Στρατοῦ, ἔγινε γνωστό στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας µας µέ ἀπόρρητη ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας τοῦ Βερολίνου στίς 9 Φεβρουαρίου τοῦ Στίς 23 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἕνα Βουλγαρικό ἀπόσπασµα, µέ τριάντα ὁπλοφόρους καί ἐπικεφαλῆς τόν ὑπολοχαγό Πετρώφ, κατέλαβε τήν Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Μετά ἀπό ἀνήκουστες ὕβρεις καί ἀπειλές πρός τούς πατέρες τῆς Μονῆς, οἱ Βούλγαροι στίς 27 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἐκτόπισαν τούς ἕνδεκα πατέρες στήν Βουλγαρία καί στίς 28 καί 29 τοῦ ἰδίου µήνα, µέ ὁδηγό τίς καταγραφές τῶν κειµηλίων καί τῶν χειρογράφων πού εἶχε συντάξει ὁ Vladimir Sis λεηλάτησαν τήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Σύµφωνα µέ τήν καταγραφή τοῦ Ἐπισκόπου Καµπανίας Διοδώρου, πού ἦταν κατ ἐκεῖνο τό χρονικό διάστηµα τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἐκλάπησαν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς 313 χειρόγραφα, ἤτοι 100 χειρόγραφα σέ µεµβράνη, 200 χειρόγραφα χαρτῶα, 4 χρυσόβουλα βυζαντινῶν αὐτόκρατορων, 5 πατριαρχικά σιγίλλια καί 4 ἀρχαῖοι κώδικες. Ἡ καταγραφή αὐτή τοῦ Ἐπισκόπου Διοδώρου ἐπιβεβαιώνεται ἀπό 183

6 τόν ἱεροµόναχο Γαβριήλ Κουντιάδη, αὐτόπτη µάρτυρα τῶν τραγικῶν γεγονότων, ἀλλά καί ἀπό καταγραφές τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ µικρές διαφοροποιήσεις στόν συνολικό ἀριθµό τῶν χειρογράφων, πού σέ χρόνο ἀνύποπτο ἔκαναν διάφοροι µελετητές ὅπως οἱ: Κωνσταντῖνος Μηνᾶς Μινωΐδης, Πέτρος Παπαγεωργίου, Χριστόφορος Δηµητριάδης (ἀδελφός τῆς Μονῆς), C. R. Gregory, Εὐάγγελος Στρατῆς καί Κωνσταντῖνος Ζησίου. Ὅµως, πέραν αὐτῶν τῶν µαρτύρων, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Vladimir Sis ἐπιβεβαιώνει τήν προσχεδιασµένη ἀφαίρεση τῶν χειρογράφων καί κειµηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τόν κατάλογο τῶν κλοπιµαίων πού συνέταξε στό µεσοδιάστηµα Στόν «Κατάλογο τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδηµίας Ἐπιστηµῶν», πού σήµερα βρίσκεται στό Ἀρχεῖο Κέντρου ΣλαβοΒυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujceν ὁ Vladimir Sis περιγράφει 537 περγα- µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα πού προέρχονται ἀπό τίς βιβλιοθῆκες τῶν µοναστηριῶν τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῆς Εἰκοσιφοίνισσας. Ἐµβόλιµα σηµειώνεται πώς, ἀπό τούς σηµαντικότερους κώδικες τῆς Μονῆς ἦταν οἱ δύο Κώδικές της, γνωστοί ὡς Συλλογή Α καί Συλλογή Β. Ἡ Συλλογή Α περιεῖχε τό Τυπικό τῆς Μονῆς καί 14 ἀντίγραφα ἀπό χρυσόβουλα, αὐτοκρατορικά προστάγµατα καί Πατριαρχικά Σιγίλλια. Ὁ κώδικας αὐτός πού κλάπηκε τό 1917 τελικά ἐντοπίσθηκε στήν Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη τῆς Πράγας µέ ἀρίθµηση XXVC9. Ἡ Συλλογή Β περιέχει ἔγγραφα χρονολογηµένα ἀπό τό 1279 ἕως καί τό Σήµερα βρίσκεται στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev µέ ἀριθµό D 80. Τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας - ἀπό τό 1920 ἄρχισαν νά ἐµφανίζονται σέ διάφορες ἀγορές εὐρωπαϊκῶν πόλεων. 184

7 Τό 1927 ὁ καθηγητής Α. Erhart βοηθός του K. Krumbacher ἀπέδειξε, µέ ὑλικό ἀπό µελέτες πού εἶχε κάνει τό 1918 στήν Βουλγαρία, πάνω στά χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν µας, πώς στίς κρατικές βιβλιοθῆκες τῆς χώρας αὐτῆς ὑπήρχαν τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Τό 1919 ὑπογράφηκε ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Neuilly. Τά ἄρθρα 125 καί 126 ὑποχρέωναν τήν Βουλγαρία νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα τά κλεµ- µένα βιβλία, τούς κώδικες καί τά ἀρχεῖα τῶν µοναστηριῶν, τίς διάφορες ἀρχαιότητες, καθώς καί τά ἐκκλησιαστικά κειµήλια. Σέ ἐφαρµογή τῶν ἄρθρων τῆς συνθήκης Neuilly τόν Μάϊο τοῦ 1923 ἑλληνική ἀντιπροσωπεία µέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἔφορο Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί µετέπειτα καθηγητή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Γ. Σωτηρίου πήγε στή Σόφια καί ὑποχρεώθηκε νά παραλάβει σέ προσυσκευασµένα κιβώτια τά κλεµµένα κειµήλια ἀπό τά ἑλληνικά µοναστήρια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Μέσα στά προσυσκευασµένα κιβώτια ὑπῆρχε ἕνας µικρός, συγκριτικά µέ τό σύνολο τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ἀριθµός περγαµηνῶν καί χαρτώων κωδίκων πού προερχόταν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Ἡ Βουλγαρία, θεωρώντας πώς εἶχε ἐκπληρώσει τίς συµβατικές της ὑποχρεώσεις πού ἀπέρρεαν ἀπό τήν Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ, ἔκτοτε, καί ἕως τό 1990 ἀρνοῦνταν πεισµατικά τήν ὕπαρξη Ἑλληνικῶν χειρογράφων στίς Πανεπιστηµιακές καί κρατικές βιβλιοθήκες της. Τό 1987 µεταξύ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 185

8 καί τοῦ Πανεπιστηµίου Σόφιας ὑπήρξε συµφωνία ἐπιστηµονικής συνεργασίας γιά τήν ἔρευνα τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας Παγγαίου µέ τήν συµ- µετοχή τῶν Καθηγητῶν τοῦ Α.Π.Θ. κ. Βασιλείου Ἄτσαλου, Βασιλείου Κατσαροῦ καί Χαραλάµπους Παπαστάθη. Μάλιστα ὁ κ. Β. Κατσαρός µέ τό βιβλίο του «Τά χειρόγραφα τῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Παναγίας Ἀχειροποιήτου τοῦ Παγγαίου (Κοσίνιτσας)» πού ἐκδόθηκε τό 1995 ἀπό τήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη Σερρῶν, τεκµηρίωσε µέ ἐπιστηµονικό τρόπο ποιά χειρόγραφα τῆς συλλογῆς Dujcev ἀνῆκαν στή Μονή Τιµίου Προδρόµου καί στή Μονή Εἰκοσιφοίνισσας. Τό 1990 τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὀργάνωσε ἕνα διεθνές συνέδριο µέ θέµα τίς ἀρχές καί τίς µεθόδους καταλογογράφησης τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων. Στό συνέδριο αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἀπό τούς Καθηγητές κ. Βασίλειο Ἄτσαλο, Βασίλειο Κατσαρό καί Χαράλαµπο Παπαστάθη, αὐτό πού ἐπί χρόνια, καί σέ πεῖσµα τῆς διεθνοῦς ἐπιστηµονικῆς κοινότητας, ἠρνεῖτο ἡ Βουλγαρία πώς, δηλαδή, τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας βρισκόταν σχεδόν ὅλα στό Ἴδρυµα τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1991 τό Δηµοτικό Συµβούλιο τῶν Σερρῶν ζήτησε µέ ψήφισµά του τήν ἐπιστροφή τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ὡς πράξη, ἀπό τήν πλευρά τῆς Βουλγαρίας, «καλῆς γειτονίας». Ἀπό τό σύνολο τῶν χειρογράφων πού ἐπεστράφησαν στήν Ἑλλάδα, σήµερα, στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί στό τµῆµα τῶν χειρογράφων βρίσκονται 236 χειρόγραφα ἐκ τῶν ὁποίων τά 37 εἶναι περγαµηνά Α µεγέθους, τά 14 περγαµηνά Β µεγέθους, τά 29 περγαµηνά Γ µεγέθους, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα 156 εἶναι χαρτῶα Α καί Β µεγέθους. Στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν βρίσκονται 4 περγαµηνά χειρόγραφα Γ µεγέθους καί 1 χαρτῶο χειρόγραφο Α µεγέθους. Τά ἔντυπα βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου, µετά τήν ἐπιστροφή τους, µοιράσθηκαν σέ διάφορες βιβλιοθῆκες, ἤτοι: 47 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη, 40 στήν βιβλιοθήκη τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἀπό τό σύνολο τῶν βιβλίων πού κατετέθησαν στήν βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 302 βιβλία δόθηκαν στήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη τῶν Σερρῶν. Ἀπό τό σύνολο τῶν 62 ἐπιστραφέντων κειµηλίων (λειτουργικά σκεύη, θυµιατήρια, κανδῆλαι, ἄµφια, σταυροί κλ.π.), µικρῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας, 51 δόθησαν στό Βυζαντινό µουσεῖο καί 11 στό Μουσεῖο Χειροτεχνηµάτων. Καθόσον τά σπουδαῖα χειροτεχνήµατα κρατήθηκαν ἀπό τούς Βουλγάρους καί ἐπιδεικνύονται σήµερα ὡς ἔργα δικά τους, ὅπως ἔγινε π.χ. µέ τήν ἔκθεση πού ὀργανώθηκε τό 1996 στό Βερολίνο καί στήν Φρανκφούρτη µέ τίτλο «Χρυσό Μοναστήρι 1100 χρόνια Χριστιανισµοῦ στή Βουλγαρία», καθώς καί µόλις πρίν λίγες ἡµέρες σέ Διεθνές Συνέδριο πού διοργάνωσε τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev, 186

9 187

10 κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου, τήν Παρασκευή 12 Μαΐου, οἱ σύνεδροι ξεναγήθηκαν, ὡς ἀναγραφόταν στό πρόγραµµα, στά χειρόγραφατῆς Συλλογῆς τοῦ Κέντρου Ivan Dujcev ( 11ου 19ου αιώνος)». Σήµερα στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ἀπό τούς κλεµµένους κώδικες τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τι- µίου Προδρόµου Σερρῶν βρίσκονται καί εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ἐπιστρέψουν στήν Ἑλλάδα 20 περγαµηνά χειρόγραφα Α, Β καί Γ µεγέθους, καθώς καί 21 χαρτῶα χειρόγραφα Α µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων µέ ἀρίθµηση D 80 τό Χαρτουλάριο Β, δηλαδή, ὁ περίφη- µος Β ἀρχαῖος κώδικας τοῦ µοναστηριοῦ. Ἀκόµη στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὑπάρχουν 25 χαρτῶα χειρόγραφα Β µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κώδικας πού περιέχει τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου µέ ἀρίθµηση D

11 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ Μέ τήν εἴσοδο τῶν Βουλγάρων στήν πόλη τῶν Σερρῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ Β Παγκοσµίου Πολέµου ἡ στρατιωτική καί πολιτική διοίκηση τῶν κατακτητῶν ἐγκατέστησε στήν Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου δύο Βουλγάρους µοναχούς, τόν µοναχό Βασίλειο Ἀθανασίου Κούτλιο καί τόν ἱεροµόναχο Στέφανο Ντοστοΐνσκη, προερχόµενους ἀπό τό Βουλγαρικό κελί «Ἄξιον Ἐστί» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ δύο προαναφερόµενοι µοναχοί διοίκησαν τό µοναστήρι ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1942 ἕως καί τά µέσα τοῦ µηνός Ὀκτωβρίου τοῦ Στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 1942 ἐπισκέφθηκε τό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Προδρόµου ὁ Δηµήτρι Ρίζωφ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Βουλγαρίας καί µαζί µέ τόν ἐγκάθετο ἡγούµενο Στέφανο Ντοστοΐνσκη ἀφαίρεσαν ἀπό τό Καθολικό τῆς Μονῆς καί στή συνέχεια ἔστειλαν στήν Βουλγαρία γιά νά ἐκτεθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο 22 βυζαντινές φορητές εἰκόνες, δύο φύλλα ἀπό τρίπτυχα, δύο ἀντιµήνσια, τρεῖς στάµπες µέ πρόσωπα καί πέντε χειρόγραφα χαρτῶα µέ δερµάτινη θήκη. Γιά αὐτά τά κλεµµένα κειµήλια ἔχει συνταχθεῖ, µέ ἐπιµονή τοῦ τότε ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς καί µετέπειτα Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου Β (Καρδαµένη), ἕνα πρωτόκολλο «παραλαβῆς». Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν ἡ διοίκηση τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου ἔστειλε ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ «πρωτοκόλλου παραλαβῆς» τόσο στή Γενική Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων Βορείου Ἑλλάδος, ὅσο καί στήν Ἑλληνική Ἀντιπροσωπεία τῆς Διασυµµαχικῆς Ἐπιτροπῆς στήν Σόφια ζητώντας τήν ἐπιστροφή τῶν κλοπιµαίων, δυστυχῶς ὅµως χωρίς ἀποτέλεσµα. 189

12 Σήµερα, µετά ἀπό τά διεθνῆ συνέδρια καί τίς ἡµερίδες πού ὀργανώθηκαν µέ θέµα ἀκριβῶς τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τήν πλήρη καταγραφή τους, ἡ Βουλγαρία δέν µπορεῖ νά προφασισθεῖ, ὅπως κατά τό παρελθόν, ἄγνοια τοῦ γεγονότος τῆς κλοπῆς καί βέβαια δέν µπορεῖ νά ὑποστηρίξει πώς τά χειρόγραφα, πού καταγράφουν σηµαντι κότατες λεπτοµέρειες ἀπό τήν καθηµερινή ζωή τῶν προγόνων τοῦ χριστε πωνύµου πληρώµατος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἶ ναι σλαβικά. Διά τοῦτο ἡ τοπική µας Ἐκκλησία, οἱ ἄρχοντες καί σύµπας ὁ φιλόχριστος καί φιλόπατρις λαός τῶν Σερρῶν ἐνεργήσαµε τά δέοντα πρός τίς Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές τῆς γείτονος χώρας, ἀλλά καί πρός τήν ἔντι- µον Ἑλληνικήν Πολιτείαν πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν κλεµµένων χειρογράφων καί κειµηλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev στήν Ἱερά Μητρόπολή µας, ὥστε οἱ νέες γενεές νά στερεώσουν τήν γνώση τῆς πολιτιστικῆς διαδοχῆς πάνω σέ ἀναµφισβήτητα ἑλληνικές πηγές καί κεί- µενα πού καταγράφουν γεγονότα καί λεπτοµέρειες τῆς τοπικῆς µας ἱστορίας. Ἀκόµη παρακαλοῦµεν γιά τήν ἐπιστροφή τῶν περγαµηνῶν καί χαρτώων χειρογράφων πού γιά λόγους προστασίας φυλάσσονται στίς Ἑλληνικές Βιβλιοθῆκες, καθόσον, σήµερα, ὑπάρχουν στήν τοπική µας Ἐκκλησία οἱ ἀπαραίτητοι, γιά τόσο εὐαίσθητους πολιτιστικούς θησαυρούς, χῶροι φύλαξης. Πιστεύοµεν ὅτι εἶναι καιρός πλέον, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ πολιτεία τῆς Βουλγαρίας νά προσφέρουν ὡς πράξη ὑπερβάσεως τῶν πολιτικῶν καί ἐπιστηµονικῶν ἀγκυλώσεων, ἀλλά κυρίως, ὡς ἔκφραση τῆς κατά Χριστόν ἀγάπης, τήν ἀναγκαία καί πρός κάθε κατεύθυνση βοήθεια καί συνδροµή, προκειµένου νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχική τους θέση τά κλεµµένα Ἑλληνικά χειρόγραφα τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, δίνοντας τό καλό παράδειγµα µέ τήν ἄµεση ἐπιστροφή τῶν παράνοµα εὑρισκοµένων στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Βουλγαρίας, βυζαντινῶν εἰκόνων καί ἐκκλησιαστικῶν µας θησαυρῶν, προκειµένου οἱ πατρῶοι θησαυροί µας νά ξαναγίνουν κτῆµα τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας. Πιστεύοµεν πώς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀνακινηθεῖ τό ζήτηµα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κλοπιµαίων κειµηλίων καί ὑπό τῆς ἐντίµου Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τήν Ἱεράν ἡµῶν Μητρόπολιν, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ τήν νόµιµον κάτοχον, ἰδιοκτήτην καί κληρονόµον αὐτῶν. Τό Βουλγαρικό ἄλλωστε ἐπιχείρη- µα, ὅτι µετά τήν παρέλευσιν 50 ἐτῶν παραγράφεται ἡ κλοπή, εἶναι νοµίζοµεν ἕωλον καί ἄνευ νοµικοῦ ἐρείσµατος, δοθέντος ὅτι τό 1923 οἱ Βούλγαροι ἐπέστρεψαν µικρό µόνο ἀριθµό χειρογράφων, τῆς χρονολογίας ταύτης ἀποτελούσης οἱονεί ἀφετηρίας γιά νέα διεκδίκηση, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς δικαίωµα, ἀλλά καί καθῆκον διαφυλάξεως τῶν θησαυρῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς µας κληρονοµιᾶς. 190

13 191

14 ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ἀφιερώθηκε καί ἔγινε µετόχι τῆς Μονῆς Προδρόµου Σερρῶν το Κατά τον Χριστόφορο: «Τό ἐν Σέρραις Μοναστήριον τό εἰς ὄνο- µα τιµώµενον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόµου, ὅπερ ἀφιερώθη ἐν ἔτει 1342 µ.χ. παρά τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Χολεβιάρου, µετά τῶν βιβλίων, ἱερῶν σκευῶν, καί τῆς περιοχῆς αὐτοῦ ἐπί ἐτησίῳ ὡσαύτως σιτηρεσίῳ, ὁµώνυµον µέν ἀλλά διάφορον ἐκείνου ὅπερ ἐν Σέρραις ἔκτισεν ὁ ἀοίδιµος Ἰωακείµ. Ἐκ τῶν δύο δέ ὁδῶν δι ὧν ὁρίζεται ἡ περιοχή αὐτοῦ δῆλον γίνεται τοῦτο ἐκείτο, ἔνθα νῦν ἡ ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µετά τῶν πέριξ αὐτῆς οἰκιῶν». Σήµερα µόνο ὁ Ναός ὑπάρχει, γνωστός ὡς Προδροµούδι, στή συνοικία Παλαιό Κονάκι. Ὁ Ναός πανηγύριζε στίς 8 Σεπτεµβρίου. Τήν ἐπιστασία τῆς πανηγύρεως εἶχε τό σινάφι τῶν µποσταντζήδων (λαχανοκηπουρῶν), πού τελοῦσε στον περίβολο τοῦ Ναοῦ θυσία µοσχαριοῦ (κουρµπάνι). Τό πανηγύρι ἦταν τό µεγαλύτερο τῶν Σερρῶν καί κρατοῦσε µέ ζουρνάδες, ταρα- µποῦκες καί νταούλια µία µέρα και δύο νύχτες. 192

15 ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΟΥ Τό Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου ἀποτελεῖ µετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Πορδρό- µου Σερρῶν. Βρίσκεται ἀνατολικά τῆς πόλεως στό δρόµο γιά τόν συνοικισµό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, σέ ἀπόσταση 700 µέτρων ἀπό τήν γέφυρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡ ὕπαρξη του ἀναφέρεται σέ χρυσόβουλο τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Β τοῦ Παλαιολόγου, ὅπου ἀναγράφεται: «Κατά µῆνα Νοέµβριον τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας Ἰνδικτιῶνος τοῦ 6807 (1298) ἔτους, πλησίον τῆς γῆς τοῦ Μονυδρίου τοῦ εἰς ὄνοµα τιµωµένου τοῦ ἁγίου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου ἐπονοµαζοµένην Κινστέρναν». Ἐπίσης σε χρυσόβουλο τοῦ Κράλη τῶν Σέρβων Στεφάνου Δουσᾶν ἀναφέρεται ὅτι: «Ἕτερον µετόχιον εἰς ὄνοµα τι- µώµενον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί ἐπικεκλη- µένου τοῦ Κρυονερίτου, ὅπερ συνεστήσατο µέν ἐκ βάθρων ὁ Σακελλάριος τῆς ἁγιωτάτης µητροπόλεως Σερρῶν, ὁ Μουρµουρᾶς ἐκεῖνος, ἐξεδόθη δε µετά τόν ἐκείνου θάνατον παρά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τῶν κατά νόµους κληρονόµων καί διαδόχων αὐτοῦ πρός τό µέρος 193

16 194

17 τῆς τοιαύτης σεβασµίας µονῆς (Προδρόµου) εἰδήσει καί προτροπῇ καί τοῦ ἱερωτάτου Σερρῶν καί ὑπερίµου µετά τῆς προσηκούσης, αὐτῷ ὑποστάσεως καί τῶν περί αὐτῷ οἰκηµάτων καί τοῦ πλινθίκτιστου πύργου, ἀµπελοπεριβολίου γύρωθεν αὐτοῦ». Ὁ Χριστόφορος γράφει: «Τό παρά τάς Σέρρας Μονύδριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου ἀφιερώθηκε κατά Ἰούλιο, ἰνδ. ζ, καί ἔτους 1339 µ.χ. µετά πάντων τῶν κτηµάτων αὐτοῦ παρά τῆς Ὑποµονῆς γυναικός τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Γεωργίου τοῦ Σακελλαρίου τοῦ Μουρ- µουρᾶ ὑπό τόν ὅρον τοῦ να δίδεται ἐτησίως εἰς αὐτήν ὁρισµένον ἐν τῷ ἀφιερωτηρίῳ σιτηρέσιον κατά προτροπήν τοῦ τότε Μητροπολίτου Σερρῶν Μακαρίου». Τό οἰκοδοµικό του συγκρότηµα περιβάλλεται ἀπό αὐλόγυρο καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο συνεχόµενους ναούς. Ὁ ἕνας πρός βορρᾶ εἶναι ἀφιερωµένος στόν Ἅγιο Δηµήτριο και ὁ ἄλλος πρός νότον, πού εἶναι καί ὁ µεγαλύτερος, τιµᾶται στό ὄνο- µα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀρχιτεκτονικά ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου ἀνήκει στόν ἁπλοποιηµένο τύπο τοῦ µνόκλιτου σταυροειδοῦς ἐγγεγραµµένου µετά τρούλου ναοῦ. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀποτελεῖ παραλλαγή τοῦ τύπου πού ἐφαρµόστηκε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου καί θυµίζει τό Ναό τῆς Παναγίας Κουµπελίδικης Καστοριᾶς. Σπουδαίας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα καί τῆς Παναγίας Βρεφοκρατοῦσας πού κοσµοῦν τό τέµπλο. Ὁ Ἀν. Ξυγγόπουλος θεωρεῖ πιθανότερο ὅτι ὁ Μουρµουρᾶς καί ἡ σύζυγός του δεν ἔκτισαν ἐκ βάθρων, ἀλλά ἀνακαίνισαν τό µονύδριο πού προϋπῆρχε. Ὑποστηρίζει δε ὅτι κατά τήν ἀνακαίνιση αὐτή προστέθηκε ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν προϋπάρχοντα Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, περίπου στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰῶνος καί πρό τοῦ Ἀναιρεῖ ἑποµένως τήν γνώµη τοῦ Παπαγεωργίου πού λέει ὅτι στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ πού δέν ὑπῆρχε ἀνεγέρθηκε νέος τό 1864 µέ την συνδροµή τῶν χριστιανῶν καί τῆς Μονῆς, ὅπως µνηµονεύεται στήν ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν µεγάλη θύρα. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή µνηµονεύει τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ καί ὄχι τήν ἐκ 195

18 βάθρων ἀνέγερσή του. Ἡ ἀνακαίνιση αὐτή ἔγινε κατόπιν τῆς καταστροφικῆς µανίας τῶν Τούρκων, πού συνέβη τό ἔτος 1572, ὅπως µαρτυρεῖται σέ χειρόγραφο σηµείωµα κώδικα τῆς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Δέκα πέντε περίπου χιλιόµετρα ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν στό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἶναι κτισµένη ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο λοφίσκο, µέ πανοραµική θέα στόν κά- µπο τῶν Σερρῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ. Με την προσωπική ἐργασία και φροντίδα τῶν κατοίκων τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Ἁγίου Πνεύµατος ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1964 ἕνα µικρό Ἱερό Παρεκκλήσιο, στό ὁποῖο ἀργότερα προστέθηκαν νεότερα κτίσµατα. Τό µοναστήρι παρέµεινε χωρίς ἀδελφότητα µέχρι τό 1985, ὅταν ἐγκαταβίωσαν οἱ πρῶτες µοναχές. Με κόπους καί δαπάνες τῶν ἰδίων ἀνεγέρθησαν κελλιά, ἀρχονταρίκια, τράπεζα καί ἄλλοι βοηθητικοί χώροι. Τό καθολικό τῆς Μονῆς κοσµεῖται µε ὄµορφες ἁγιογραφίες καί στούς πλάγιους χώρους εἶναι προσκοληµµένα δύο Παρεκκλήσια. Στά ἀρχονταρίκια τῆς Μονῆς προςφέρεται ἡ µοναστηριακή φιλοξενία στούς ἐπισκέπτες προσκυνητές. Λειτουργεῖ ἔκθεση ἐργοχείρων. Ἡ θέση τῆς Ἡγουµένης χηρεύει. Ἑορτάζει στίς 14 Σεπτεµβρίου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:00 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι τήν δύση τοῦ ἡλίου. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, Τ.Κ , Ἅγιον Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Στή βόρεια πλευρᾶ τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀπέναντι ἀπό την Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο πευκόφυτο λόφο, δεσπόζει ἡ Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού. Ὁ πρῶτος Ναός κτίσθηκε περίπου στίς ἀρχές τοῦ Μέ τό πέρασµα τῶν χρόνων ἐγκαταλείφθηκε καί ἐρηµώθηκε. Μέχρι τό 1928 χρησιµοποιήθηκε ὁ χὼρος 196

19 ὡς φυλάκιο, ἐνῶ ἀργότερα καί µέχρι τό 1990 ὁ περιββάλον χῶρος λειτούργησε ὡς κατασκήνωση. Μεταξύ τοῦ ἐγκαταστάθηκε ἡ ἀδελφοτήτα τῶν µοναστριῶν καί ἔγιναν ἀναστηλωτικές ἐργασίες σέ ὅλο τον χῶρο. Ἀπό τό ἀρχικό καθολικό διατηρήθηκαν µόνο ἡ Ἁγία Τράπεζα καί οἱ πλάγιοι τοῖχοι του καί ἀνεγέρθηκε νέο κατά τόν ἁγιορετικό ἀρχιτεκτονικό τύπο. Στή Μονή ὐπάρχουν δύο Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, πού ἀνεγέρθηκε τό 1992 καί στό ὁποῖο φυλάσσεται τό θαυµατουργό εἰκόνισµα τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἔχει µεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα καί τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τό ὁποῖο βρίσκεται στό κοιµητήριο τῆς Μονῆς. Σήµερα στήν Μονή ἐγκαταβιώνουν δέκα µοναχές ὑπό την πνευ- µατική καθοδήγηση τῆς Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται µέ τήν ἁγιογραφία, τήν κεντητική καί τήν ξυλογλυπτική, καλύπτοντας ἀνάγκες τῆς Μονῆς. Ἑορτάζει στίς 20 Ἰουλίου τήν µνήµη τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί στις 24 Σεπτεµβρίου τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού, Τ.Κ , Ἅγιον Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ

20 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ» Σέ ἀπόσταση δέκα χιλοµέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν και δύο ἀπό τό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Μετοχίου, µέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 µέ πρωτοβουλία ταῶων Σερραίων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυµία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁµώνυµο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καί σέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί Το χωριό αὐτό καταστράφηκε τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχῆς καί σήµερα τόν τόπο ὕπαρξής του µαρτυροῦν µόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν. Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιµοποιή- 198

21 θηκε ὡς καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί ὡς κρύπτη ὅπλων και πολεµοφοδίων. Ὑπέστη ζηµιές τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν πολέ- µων τοῦ καί µετέπειτα ἐρηµώθηκε. Γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζηµιῶν πού ὑπέστη συστάθηκε µία ἀδελφότητα µέ τήν ἐπωνυ- µία «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης ἡ Κοίµησις τῆς Θεοτόκου Βύσσιανης». Μέριµνά της ἦταν ἡ ἀνακατασκευή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης ἄρχισαν τον Ἰούλιο τοῦ 1925 καί ὁλοκληρώθηκαν τό Στίς 17 Σεπτεµβρίου τοῦ 1925 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔργο τῆς ἀδελφότητας αὐτῆς ἐνισχύει ἡ ἵδρυση ἑνός συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυµία «Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Βύσσάνης». Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσεται ἡ θαυµατουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία εὑρέθηκε σύµφωνα µέ τήν λαϊκή παράδοση, ἀπό ἕναν γεωργό στόν τόπο ὅπου εἶναι κτισµένο σήµερα τό καθολικό, ὅταν γιά τέσσερις νύχτες ἔβλεπε ἕνα δυνατό φῶς νά λάµπῃ ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν ἡ εἰκόνα. Σέ θαύµα τῆς Παναγίας Βύσσιανης ἀποδίδεται ἐπίσης ἡ ἀνάβλυση ἄφθονου νεροῦ. Τήν παραµονή τῆς ἑορτῆς της, 14 Αὐγούστου 1996, τό ἐπί σειρά ἐτῶν ἀποξηραµένο ἁγίασµα ἄρχισε νά ἀναβλύζει νερό ἀσταµάτητα µέχρι καί σήµερα. Τό καθολικό τῆς Μονῆς ἐπεκτάθηκε τό 1996 µέ τήν προσθήκη νάρθηκα. Στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε, κτίσθηκε Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας. Πρώτη µοναχή πού ἐγκαταβίωσε στή Μονή ἦταν ἡ ἀδελφή Πε- 199

22 λαγία, πού ἦρθε νά µονάσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Δρά- µας τό Τό 1984 ἐγκαταστάσθηκε νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν πεπνυµένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουµένης Γερόντισσας Ἰσιδώρας. Σήµερα στήν Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης µονάζουν ἐννέα µοναχές. Ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 7:30 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 17:00 µ.µ. µέχρι στίς 20:00 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου «Βύσσιανης», Τ.Κ , Σέρρες. Τηλ

23 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Σέ ἀπόσταση 2 χλµ. περίπου ἀπό τό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ ἁγίου Πνεύµατος εὑρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ ἁγίου Πνεύµατος ἡ ὁποῖα ἐκτίσθη περί το 1857 µ.χ. καί λειτούργησε παλαιότερα ὡς ἀνδρῶα Ἱερᾶ Μονή. Το µοναστηριακό συγκρότη- µα καί τό καθολικό ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα. Ἑορτάζει τήν Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύµατος µέ συµ- µετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό ὅλη την Μακεδονία. 201

24

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης εἶναι τό σηµαντικότερο µνηµεῖο στήν Νιγρίτα καί στήν εὐρύτερη περιφέρεια Ὁ αὐτῆς, ἀπό ἀπόψεως ἱστορικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ἐπεί δέ κατά κανονικήν ἀκολουθίαν εἰκός ἦν ἡμᾶς ἀναλαβέσθαι καί σταυροπήγιον ἐπί τῆ ἀνεγέρσει καί καθιερώσει τοῦ θείου ναοῦ, τοῦτο δή καί πεποιήκαμεν. Καί σταυροπήγιον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ναυσικά Πανσελήνου Ομότ. Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, αφού περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής)

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής) H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής) ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Οµαδοσυνεργατική εργασία των µαθητών της Α

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες. Άγιος Σπυρίδων, ο προστάτης του νησιού - Κέρκυρα. Μητρόπολη -Κέρκυρα

Εκκλησίες. Άγιος Σπυρίδων, ο προστάτης του νησιού - Κέρκυρα. Μητρόπολη -Κέρκυρα Εκκλησίες Άγιος Σπυρίδων, ο προστάτης του νησιού - Κέρκυρα Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε στην Τρυμιθούντα της Κύπρου το 270 μ.χ.. Ήταν βοσκός. Παντρεύτηκε και είχε μια κόρη με το όνομα Ειρήνη. Όταν η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα EKKΛHΣIEΣ THΣ ΠOΛHΣ Ευχαριστούμε τη Μονή Μαχαιρά για τη βοήθεια που μας παρείχε στη φωτογράφηση της μεγάλης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία σήμερα φιλοξενείται στο καθολικό της Μονής. To παρεκκλήσι

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία η Σικελιά της Χίου και η Σικελία

Η Παναγία η Σικελιά της Χίου και η Σικελία Η Παναγία η Σικελιά της Χίου και η Σικελία Κάλλη Γουργιώτου Εισαγωγή-τοπογραφία Στη νότια Χίο, στην περιοχή των Μαστιχοχώρων, δηλαδή των χωριών που ασχολούνται με την παραγωγή της μαστίχας, βρίσκεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 7:30 πμ.αναχώρηση για ΙΣΘΜΟ στάση.συνεχίζουμε για ΤΡΑΧΕΙΑ-ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,παραμονη,μπάνιο,γεύμα.(Προεραιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο Γενικό Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοτάμου Ιερά Μονή Αρσανίου, 16 Νοεμβρίου 2013

Εισήγηση στο Γενικό Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοτάμου Ιερά Μονή Αρσανίου, 16 Νοεμβρίου 2013 Εισήγηση στο Γενικό Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοτάμου Ιερά Μονή Αρσανίου, 16 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «Αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στόν ὁμώνυμο οἰκισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

11:00. του bike sharing.

11:00. του bike sharing. Ποδηλατοδράσεις από τον ΟΤΕ και την COSMOTE Στο ήµο Ρεθύµνης Ηµεροµηνία: 24 & 25Οκτωβρίου2014 Τοποθεσία: Είσοδος Ενετικού Λιµανιού Ποδηλατούµε για καλό σκοπό στον 1ο Ποδηλατικό Γύρο Αρχαιοτήτων ήµου Ρεθύµνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (απόσπ.) Ι ε ρ ά Μ ε γ ί σ τ η Μ ο ν ή Β α τ ο

Διαβάστε περισσότερα