Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ"

Transcript

1 Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου «οἰκητήριον τό πάλαι ἀνδρῶν, ἀρετήν µετιόντων», κτίσθηκε στό µεσοδιάστηµα τῶν χρόνων στούς πρόποδες τοῦ Μενοικείου ὄρους. «περί αὐτήν τήν µονήν ἅπας χῶρος, στενός µέν ἦν καί βραχύς καί πρός εἰσελεύσεις τε καί πρός ἐξελεύσεις, κρηµνώδης τε καί σκληρός, σχεδόν δε εἰπεῖν, καί ὅλως ἄβατος ὅλως κεκαλυµµένος ὑπό παντοίων ἀγρίων φυτῶν τε καί ἀκανθῶν». Ἔτσι περιγράφεται ὁ χῶρος πού περιβάλλει τό ἱερό καθίδρυµα στό προοίµιο τῆς τυπικῆς διατάξεως τοῦ µοναστηριοῦ, πού συντάχθηκε τό 1324 ἀπό τόν δεύτερο κτήτορα, τόν ἀπό τό 1328 Μητροπολίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ πού, περί τό τέλος τῆς ζωῆς του, διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ σχήµατος, µετονοµάσθηκε σέ Ἰωάννην µοναχόν. Ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς Μονῆς Ἰωαννίκιος, ἀφού διέτρεξε συνοδευόµενος ἀπό τούς µαθητές τοῦ καί τόν µικρό του ἀνηψιό Ἰωακείµ τίς πλαγιές τοῦ βουνοῦ τοῦ Μενοικέως, κατέληξε, ἱκανοποιηµένος ἀπό τήν ἡσυχία τοῦ χώρου, περί τήν «πεπαλαιωµένην καί ἄσκεπον, θηρίοις µόνοις καί ἐρπετοῖς οἰκητήριον» ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προφήτου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ, σήµερα εὑρισκοµένη πίσω ἀπό τό καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου καί οἰκοδόµησε κελιά γιά τούς ἀδελφούς του. Αὐτῆς τῆς µικρῆς σέ ἀριθµό µοναχῶν κοινότητας ὡς προϊστάµενος, ὁ κτητόρας Ἰωαννίκιος ἐπιµελεῖται, τρέφοντας καί ἐνδύοντας ὅλους, κυρίως, ὅµως, γενόµενος «λιµήν ἀναψύξεως καί σωτηρίας» αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν πού ἔκοψαν κοντά του τό οἰκεῖο θέληµα, ἕως καί τό 1290, ὁπότε καί ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἐζεβῶν. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τήν φροντίδα τοῦ δεύτερου κτήτορα, πού ἀπό τό 1928 ἔγινε Ἐπίσκοπος Ζιχνῶν αὐξήθηκε, ἔδειξε τήν πνευµατική της δύναµη καί ἄρχισε νά ἐπηρεάζει θετικά δοκιµάστηκε δεινά ἀπό κύµατα πού ὀρθώνονταν πολύ πάνω ἀπό τό ἀναστηµά της καί ἄντεξε. Στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς τήνδιευθέτηση τῶν προβληµάτων της ἐπωµίστηκαν ἄνθρωποι πού εἶχαν, κατά τήν ρήση τοῦ δευτέρου κτήτορα Μητροπολίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ, «τόν Θεόν πρό τῶν ὀφθαλµῶν τους», γέροντες πού ἐπάξια γιά τήν σώφρονα διακυβέρνηση, ὀνοµάστηκαν Νέοι Κτήτορες καί Μεγάλοι Κυβερνῆτες, ἐνῶ τήν προστασία καί συνδροµή τους 179

2 180

3 πρός τήν Μονή προσέφεραν οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικος Β ὁ Παλαιολόγος, Ἰωάννης ΣΤ ὁ Καντακουζηνός καί Ἀνδρόνικος Γ ὁ Παλαιολόγος, πού µέ χρυσόβουλα ἀνεκήρυξαν τόν Ἰούνιο τοῦ 1321 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1329 τό µοναστήρι ὡς Βασιλικό καθώς καί Οἰκουµενικοί Πατριάρχες οἱ ὁποῖοι περιέβαλαν τήν Ἱερά Μονή µέ ἔκτακτες προνοµίες. Τόν ἱερό αὐτό τόπο ἐπέλεξε, ὁ πρῶτος µετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως Οἰκου- µενικός Πατριάρχης Γεννάδιος ὁ Σχολάριος γιά νά ἐφησυχάσει. Τό «Μαργαρίτ» µ ο ν α σ τ ή ρ ι, ὅπως τό ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι, παρά τήν προστασία τῶν σουλτανικῶν ἐγγράφων ἐρηµώθηκε ἀπό τούς κατακτητές τό 1571, ἐνῶ τό 1917 ἔπαθε τήν χειρότερή του καταστροφή. Οἱ Βούλγαροι ἐξόρισαν τούς 29 πατέρες καί ἔκλεψαν τούς τριακόσιους δώδεκα τόµους ἀπό περγα- µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα, καθώς καί ὅλα τά ἀνεκτίµητα κει- µήλιά του. Τό Καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι κτίσµα τοῦ 14ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτονικά εἶναι µονόκλιτη βασιλική µέ τροῦλο. Οἱ ἀρχαιότερες ἀπό τίς τοιχογραφίες του ἔγιναν τό 1319 καί ἡ τεχνοτροπία τους σχετίζεται µέ τήν ἑλληνιστική παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξαιρετικῆς τέχνης εἶναι καί τό ξυλόγλυπτο τέµπλο τοῦ ναοῦ, ἔργο τοῦ 1804, καθώς καί τά βηµόθυρα τῆς Ὠραίας Πύλης πού κατασκευάσθηκαν τό

4 Τήν αὐλή τοῦ µοναστηριοῦ στολίζει ἡ φιάλη, ἕνα κοµψό πολυγωνικό ἀρχιτεκτόνη- µα, ἔργο τοῦ Στά ἱερά λείψανα τοῦ µοναστηριοῦ ὑπάρχουν ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί τό ἱερό λείψανο τοῦ Ο ἰ κ ο υ µ ε ν ι κ ο ῦ Πατριάρχου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου. Κατόπιν ἐκδόσεως Προεδρικοῦ Διατάγ- µατος, ἀπό τό 1986 στό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Π ρ ο δ ρ ό µ ο υ Σερρῶν ἐγκαταστάθηκε συνοδεία µοναστηριῶν. Ἡγουµένη τῆς Μονῆς εἶναι ἡ Γερόντισσα Φεβρωνία. Ἑορτάζει στίς 29 Αὐγούστου τήν µνήµη τῆς Ἀποτοµῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, Τ.Κ Τηλ

5 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Τό σύνολο τῶν χειρογράφων κωδίκων καί ἐντύπων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου φυλασσόταν στόν πύργο τῆς Μονῆς, πού εἶναι κτίσµα τοῦ 1500 καί µετασχηµατίσθηκε, µετά ἀπό µία ριζική ἀνακαίνιση τό 1856, σέ βιβλιοθήκη. Οἱ Βούλγαροι, στά πλαίσια ἑνός σχεδίου ἀφελληνισµοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἐξουσιοδότησαν τόν Vladimir Sis νά ἐπισκεφθεῖ, καί ὑπό τό πρόσχηµα τοῦ µελετητοῦ τῶν βυζαντινῶν µνηµείων πού ὑπάρχουν στά ὅρια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, νά καταγράψει τίς διάφορες ἀρχαιότητες καί νά τίς µεταφέρει στήν Βουλγαρία. Τό σχέδιο αὐτό τῆς λεηλασίας τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, πού ἐκπονήθηκε ἀπό τό Γενικό Ἐπιτελεῖο τοῦ Βουλγαρικοῦ Στρατοῦ, ἔγινε γνωστό στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας µας µέ ἀπόρρητη ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας τοῦ Βερολίνου στίς 9 Φεβρουαρίου τοῦ Στίς 23 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἕνα Βουλγαρικό ἀπόσπασµα, µέ τριάντα ὁπλοφόρους καί ἐπικεφαλῆς τόν ὑπολοχαγό Πετρώφ, κατέλαβε τήν Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Μετά ἀπό ἀνήκουστες ὕβρεις καί ἀπειλές πρός τούς πατέρες τῆς Μονῆς, οἱ Βούλγαροι στίς 27 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἐκτόπισαν τούς ἕνδεκα πατέρες στήν Βουλγαρία καί στίς 28 καί 29 τοῦ ἰδίου µήνα, µέ ὁδηγό τίς καταγραφές τῶν κειµηλίων καί τῶν χειρογράφων πού εἶχε συντάξει ὁ Vladimir Sis λεηλάτησαν τήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Σύµφωνα µέ τήν καταγραφή τοῦ Ἐπισκόπου Καµπανίας Διοδώρου, πού ἦταν κατ ἐκεῖνο τό χρονικό διάστηµα τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἐκλάπησαν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς 313 χειρόγραφα, ἤτοι 100 χειρόγραφα σέ µεµβράνη, 200 χειρόγραφα χαρτῶα, 4 χρυσόβουλα βυζαντινῶν αὐτόκρατορων, 5 πατριαρχικά σιγίλλια καί 4 ἀρχαῖοι κώδικες. Ἡ καταγραφή αὐτή τοῦ Ἐπισκόπου Διοδώρου ἐπιβεβαιώνεται ἀπό 183

6 τόν ἱεροµόναχο Γαβριήλ Κουντιάδη, αὐτόπτη µάρτυρα τῶν τραγικῶν γεγονότων, ἀλλά καί ἀπό καταγραφές τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ µικρές διαφοροποιήσεις στόν συνολικό ἀριθµό τῶν χειρογράφων, πού σέ χρόνο ἀνύποπτο ἔκαναν διάφοροι µελετητές ὅπως οἱ: Κωνσταντῖνος Μηνᾶς Μινωΐδης, Πέτρος Παπαγεωργίου, Χριστόφορος Δηµητριάδης (ἀδελφός τῆς Μονῆς), C. R. Gregory, Εὐάγγελος Στρατῆς καί Κωνσταντῖνος Ζησίου. Ὅµως, πέραν αὐτῶν τῶν µαρτύρων, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Vladimir Sis ἐπιβεβαιώνει τήν προσχεδιασµένη ἀφαίρεση τῶν χειρογράφων καί κειµηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τόν κατάλογο τῶν κλοπιµαίων πού συνέταξε στό µεσοδιάστηµα Στόν «Κατάλογο τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδηµίας Ἐπιστηµῶν», πού σήµερα βρίσκεται στό Ἀρχεῖο Κέντρου ΣλαβοΒυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujceν ὁ Vladimir Sis περιγράφει 537 περγα- µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα πού προέρχονται ἀπό τίς βιβλιοθῆκες τῶν µοναστηριῶν τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῆς Εἰκοσιφοίνισσας. Ἐµβόλιµα σηµειώνεται πώς, ἀπό τούς σηµαντικότερους κώδικες τῆς Μονῆς ἦταν οἱ δύο Κώδικές της, γνωστοί ὡς Συλλογή Α καί Συλλογή Β. Ἡ Συλλογή Α περιεῖχε τό Τυπικό τῆς Μονῆς καί 14 ἀντίγραφα ἀπό χρυσόβουλα, αὐτοκρατορικά προστάγµατα καί Πατριαρχικά Σιγίλλια. Ὁ κώδικας αὐτός πού κλάπηκε τό 1917 τελικά ἐντοπίσθηκε στήν Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη τῆς Πράγας µέ ἀρίθµηση XXVC9. Ἡ Συλλογή Β περιέχει ἔγγραφα χρονολογηµένα ἀπό τό 1279 ἕως καί τό Σήµερα βρίσκεται στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev µέ ἀριθµό D 80. Τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας - ἀπό τό 1920 ἄρχισαν νά ἐµφανίζονται σέ διάφορες ἀγορές εὐρωπαϊκῶν πόλεων. 184

7 Τό 1927 ὁ καθηγητής Α. Erhart βοηθός του K. Krumbacher ἀπέδειξε, µέ ὑλικό ἀπό µελέτες πού εἶχε κάνει τό 1918 στήν Βουλγαρία, πάνω στά χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν µας, πώς στίς κρατικές βιβλιοθῆκες τῆς χώρας αὐτῆς ὑπήρχαν τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Τό 1919 ὑπογράφηκε ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Neuilly. Τά ἄρθρα 125 καί 126 ὑποχρέωναν τήν Βουλγαρία νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα τά κλεµ- µένα βιβλία, τούς κώδικες καί τά ἀρχεῖα τῶν µοναστηριῶν, τίς διάφορες ἀρχαιότητες, καθώς καί τά ἐκκλησιαστικά κειµήλια. Σέ ἐφαρµογή τῶν ἄρθρων τῆς συνθήκης Neuilly τόν Μάϊο τοῦ 1923 ἑλληνική ἀντιπροσωπεία µέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἔφορο Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί µετέπειτα καθηγητή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Γ. Σωτηρίου πήγε στή Σόφια καί ὑποχρεώθηκε νά παραλάβει σέ προσυσκευασµένα κιβώτια τά κλεµµένα κειµήλια ἀπό τά ἑλληνικά µοναστήρια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Μέσα στά προσυσκευασµένα κιβώτια ὑπῆρχε ἕνας µικρός, συγκριτικά µέ τό σύνολο τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ἀριθµός περγαµηνῶν καί χαρτώων κωδίκων πού προερχόταν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Ἡ Βουλγαρία, θεωρώντας πώς εἶχε ἐκπληρώσει τίς συµβατικές της ὑποχρεώσεις πού ἀπέρρεαν ἀπό τήν Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ, ἔκτοτε, καί ἕως τό 1990 ἀρνοῦνταν πεισµατικά τήν ὕπαρξη Ἑλληνικῶν χειρογράφων στίς Πανεπιστηµιακές καί κρατικές βιβλιοθήκες της. Τό 1987 µεταξύ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 185

8 καί τοῦ Πανεπιστηµίου Σόφιας ὑπήρξε συµφωνία ἐπιστηµονικής συνεργασίας γιά τήν ἔρευνα τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας Παγγαίου µέ τήν συµ- µετοχή τῶν Καθηγητῶν τοῦ Α.Π.Θ. κ. Βασιλείου Ἄτσαλου, Βασιλείου Κατσαροῦ καί Χαραλάµπους Παπαστάθη. Μάλιστα ὁ κ. Β. Κατσαρός µέ τό βιβλίο του «Τά χειρόγραφα τῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Παναγίας Ἀχειροποιήτου τοῦ Παγγαίου (Κοσίνιτσας)» πού ἐκδόθηκε τό 1995 ἀπό τήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη Σερρῶν, τεκµηρίωσε µέ ἐπιστηµονικό τρόπο ποιά χειρόγραφα τῆς συλλογῆς Dujcev ἀνῆκαν στή Μονή Τιµίου Προδρόµου καί στή Μονή Εἰκοσιφοίνισσας. Τό 1990 τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὀργάνωσε ἕνα διεθνές συνέδριο µέ θέµα τίς ἀρχές καί τίς µεθόδους καταλογογράφησης τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων. Στό συνέδριο αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἀπό τούς Καθηγητές κ. Βασίλειο Ἄτσαλο, Βασίλειο Κατσαρό καί Χαράλαµπο Παπαστάθη, αὐτό πού ἐπί χρόνια, καί σέ πεῖσµα τῆς διεθνοῦς ἐπιστηµονικῆς κοινότητας, ἠρνεῖτο ἡ Βουλγαρία πώς, δηλαδή, τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας βρισκόταν σχεδόν ὅλα στό Ἴδρυµα τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1991 τό Δηµοτικό Συµβούλιο τῶν Σερρῶν ζήτησε µέ ψήφισµά του τήν ἐπιστροφή τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ὡς πράξη, ἀπό τήν πλευρά τῆς Βουλγαρίας, «καλῆς γειτονίας». Ἀπό τό σύνολο τῶν χειρογράφων πού ἐπεστράφησαν στήν Ἑλλάδα, σήµερα, στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί στό τµῆµα τῶν χειρογράφων βρίσκονται 236 χειρόγραφα ἐκ τῶν ὁποίων τά 37 εἶναι περγαµηνά Α µεγέθους, τά 14 περγαµηνά Β µεγέθους, τά 29 περγαµηνά Γ µεγέθους, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα 156 εἶναι χαρτῶα Α καί Β µεγέθους. Στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν βρίσκονται 4 περγαµηνά χειρόγραφα Γ µεγέθους καί 1 χαρτῶο χειρόγραφο Α µεγέθους. Τά ἔντυπα βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου, µετά τήν ἐπιστροφή τους, µοιράσθηκαν σέ διάφορες βιβλιοθῆκες, ἤτοι: 47 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη, 40 στήν βιβλιοθήκη τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἀπό τό σύνολο τῶν βιβλίων πού κατετέθησαν στήν βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 302 βιβλία δόθηκαν στήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη τῶν Σερρῶν. Ἀπό τό σύνολο τῶν 62 ἐπιστραφέντων κειµηλίων (λειτουργικά σκεύη, θυµιατήρια, κανδῆλαι, ἄµφια, σταυροί κλ.π.), µικρῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας, 51 δόθησαν στό Βυζαντινό µουσεῖο καί 11 στό Μουσεῖο Χειροτεχνηµάτων. Καθόσον τά σπουδαῖα χειροτεχνήµατα κρατήθηκαν ἀπό τούς Βουλγάρους καί ἐπιδεικνύονται σήµερα ὡς ἔργα δικά τους, ὅπως ἔγινε π.χ. µέ τήν ἔκθεση πού ὀργανώθηκε τό 1996 στό Βερολίνο καί στήν Φρανκφούρτη µέ τίτλο «Χρυσό Μοναστήρι 1100 χρόνια Χριστιανισµοῦ στή Βουλγαρία», καθώς καί µόλις πρίν λίγες ἡµέρες σέ Διεθνές Συνέδριο πού διοργάνωσε τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev, 186

9 187

10 κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου, τήν Παρασκευή 12 Μαΐου, οἱ σύνεδροι ξεναγήθηκαν, ὡς ἀναγραφόταν στό πρόγραµµα, στά χειρόγραφατῆς Συλλογῆς τοῦ Κέντρου Ivan Dujcev ( 11ου 19ου αιώνος)». Σήµερα στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ἀπό τούς κλεµµένους κώδικες τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τι- µίου Προδρόµου Σερρῶν βρίσκονται καί εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ἐπιστρέψουν στήν Ἑλλάδα 20 περγαµηνά χειρόγραφα Α, Β καί Γ µεγέθους, καθώς καί 21 χαρτῶα χειρόγραφα Α µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων µέ ἀρίθµηση D 80 τό Χαρτουλάριο Β, δηλαδή, ὁ περίφη- µος Β ἀρχαῖος κώδικας τοῦ µοναστηριοῦ. Ἀκόµη στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὑπάρχουν 25 χαρτῶα χειρόγραφα Β µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κώδικας πού περιέχει τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου µέ ἀρίθµηση D

11 ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ Μέ τήν εἴσοδο τῶν Βουλγάρων στήν πόλη τῶν Σερρῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ Β Παγκοσµίου Πολέµου ἡ στρατιωτική καί πολιτική διοίκηση τῶν κατακτητῶν ἐγκατέστησε στήν Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου δύο Βουλγάρους µοναχούς, τόν µοναχό Βασίλειο Ἀθανασίου Κούτλιο καί τόν ἱεροµόναχο Στέφανο Ντοστοΐνσκη, προερχόµενους ἀπό τό Βουλγαρικό κελί «Ἄξιον Ἐστί» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ δύο προαναφερόµενοι µοναχοί διοίκησαν τό µοναστήρι ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1942 ἕως καί τά µέσα τοῦ µηνός Ὀκτωβρίου τοῦ Στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 1942 ἐπισκέφθηκε τό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Προδρόµου ὁ Δηµήτρι Ρίζωφ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Βουλγαρίας καί µαζί µέ τόν ἐγκάθετο ἡγούµενο Στέφανο Ντοστοΐνσκη ἀφαίρεσαν ἀπό τό Καθολικό τῆς Μονῆς καί στή συνέχεια ἔστειλαν στήν Βουλγαρία γιά νά ἐκτεθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο 22 βυζαντινές φορητές εἰκόνες, δύο φύλλα ἀπό τρίπτυχα, δύο ἀντιµήνσια, τρεῖς στάµπες µέ πρόσωπα καί πέντε χειρόγραφα χαρτῶα µέ δερµάτινη θήκη. Γιά αὐτά τά κλεµµένα κειµήλια ἔχει συνταχθεῖ, µέ ἐπιµονή τοῦ τότε ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς καί µετέπειτα Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου Β (Καρδαµένη), ἕνα πρωτόκολλο «παραλαβῆς». Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν ἡ διοίκηση τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου ἔστειλε ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ «πρωτοκόλλου παραλαβῆς» τόσο στή Γενική Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων Βορείου Ἑλλάδος, ὅσο καί στήν Ἑλληνική Ἀντιπροσωπεία τῆς Διασυµµαχικῆς Ἐπιτροπῆς στήν Σόφια ζητώντας τήν ἐπιστροφή τῶν κλοπιµαίων, δυστυχῶς ὅµως χωρίς ἀποτέλεσµα. 189

12 Σήµερα, µετά ἀπό τά διεθνῆ συνέδρια καί τίς ἡµερίδες πού ὀργανώθηκαν µέ θέµα ἀκριβῶς τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τήν πλήρη καταγραφή τους, ἡ Βουλγαρία δέν µπορεῖ νά προφασισθεῖ, ὅπως κατά τό παρελθόν, ἄγνοια τοῦ γεγονότος τῆς κλοπῆς καί βέβαια δέν µπορεῖ νά ὑποστηρίξει πώς τά χειρόγραφα, πού καταγράφουν σηµαντι κότατες λεπτοµέρειες ἀπό τήν καθηµερινή ζωή τῶν προγόνων τοῦ χριστε πωνύµου πληρώµατος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἶ ναι σλαβικά. Διά τοῦτο ἡ τοπική µας Ἐκκλησία, οἱ ἄρχοντες καί σύµπας ὁ φιλόχριστος καί φιλόπατρις λαός τῶν Σερρῶν ἐνεργήσαµε τά δέοντα πρός τίς Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές τῆς γείτονος χώρας, ἀλλά καί πρός τήν ἔντι- µον Ἑλληνικήν Πολιτείαν πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν κλεµµένων χειρογράφων καί κειµηλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev στήν Ἱερά Μητρόπολή µας, ὥστε οἱ νέες γενεές νά στερεώσουν τήν γνώση τῆς πολιτιστικῆς διαδοχῆς πάνω σέ ἀναµφισβήτητα ἑλληνικές πηγές καί κεί- µενα πού καταγράφουν γεγονότα καί λεπτοµέρειες τῆς τοπικῆς µας ἱστορίας. Ἀκόµη παρακαλοῦµεν γιά τήν ἐπιστροφή τῶν περγαµηνῶν καί χαρτώων χειρογράφων πού γιά λόγους προστασίας φυλάσσονται στίς Ἑλληνικές Βιβλιοθῆκες, καθόσον, σήµερα, ὑπάρχουν στήν τοπική µας Ἐκκλησία οἱ ἀπαραίτητοι, γιά τόσο εὐαίσθητους πολιτιστικούς θησαυρούς, χῶροι φύλαξης. Πιστεύοµεν ὅτι εἶναι καιρός πλέον, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ πολιτεία τῆς Βουλγαρίας νά προσφέρουν ὡς πράξη ὑπερβάσεως τῶν πολιτικῶν καί ἐπιστηµονικῶν ἀγκυλώσεων, ἀλλά κυρίως, ὡς ἔκφραση τῆς κατά Χριστόν ἀγάπης, τήν ἀναγκαία καί πρός κάθε κατεύθυνση βοήθεια καί συνδροµή, προκειµένου νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχική τους θέση τά κλεµµένα Ἑλληνικά χειρόγραφα τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, δίνοντας τό καλό παράδειγµα µέ τήν ἄµεση ἐπιστροφή τῶν παράνοµα εὑρισκοµένων στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Βουλγαρίας, βυζαντινῶν εἰκόνων καί ἐκκλησιαστικῶν µας θησαυρῶν, προκειµένου οἱ πατρῶοι θησαυροί µας νά ξαναγίνουν κτῆµα τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας. Πιστεύοµεν πώς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀνακινηθεῖ τό ζήτηµα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κλοπιµαίων κειµηλίων καί ὑπό τῆς ἐντίµου Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τήν Ἱεράν ἡµῶν Μητρόπολιν, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ τήν νόµιµον κάτοχον, ἰδιοκτήτην καί κληρονόµον αὐτῶν. Τό Βουλγαρικό ἄλλωστε ἐπιχείρη- µα, ὅτι µετά τήν παρέλευσιν 50 ἐτῶν παραγράφεται ἡ κλοπή, εἶναι νοµίζοµεν ἕωλον καί ἄνευ νοµικοῦ ἐρείσµατος, δοθέντος ὅτι τό 1923 οἱ Βούλγαροι ἐπέστρεψαν µικρό µόνο ἀριθµό χειρογράφων, τῆς χρονολογίας ταύτης ἀποτελούσης οἱονεί ἀφετηρίας γιά νέα διεκδίκηση, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς δικαίωµα, ἀλλά καί καθῆκον διαφυλάξεως τῶν θησαυρῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς µας κληρονοµιᾶς. 190

13 191

14 ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ἀφιερώθηκε καί ἔγινε µετόχι τῆς Μονῆς Προδρόµου Σερρῶν το Κατά τον Χριστόφορο: «Τό ἐν Σέρραις Μοναστήριον τό εἰς ὄνο- µα τιµώµενον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόµου, ὅπερ ἀφιερώθη ἐν ἔτει 1342 µ.χ. παρά τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Χολεβιάρου, µετά τῶν βιβλίων, ἱερῶν σκευῶν, καί τῆς περιοχῆς αὐτοῦ ἐπί ἐτησίῳ ὡσαύτως σιτηρεσίῳ, ὁµώνυµον µέν ἀλλά διάφορον ἐκείνου ὅπερ ἐν Σέρραις ἔκτισεν ὁ ἀοίδιµος Ἰωακείµ. Ἐκ τῶν δύο δέ ὁδῶν δι ὧν ὁρίζεται ἡ περιοχή αὐτοῦ δῆλον γίνεται τοῦτο ἐκείτο, ἔνθα νῦν ἡ ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µετά τῶν πέριξ αὐτῆς οἰκιῶν». Σήµερα µόνο ὁ Ναός ὑπάρχει, γνωστός ὡς Προδροµούδι, στή συνοικία Παλαιό Κονάκι. Ὁ Ναός πανηγύριζε στίς 8 Σεπτεµβρίου. Τήν ἐπιστασία τῆς πανηγύρεως εἶχε τό σινάφι τῶν µποσταντζήδων (λαχανοκηπουρῶν), πού τελοῦσε στον περίβολο τοῦ Ναοῦ θυσία µοσχαριοῦ (κουρµπάνι). Τό πανηγύρι ἦταν τό µεγαλύτερο τῶν Σερρῶν καί κρατοῦσε µέ ζουρνάδες, ταρα- µποῦκες καί νταούλια µία µέρα και δύο νύχτες. 192

15 ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΟΥ Τό Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου ἀποτελεῖ µετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Πορδρό- µου Σερρῶν. Βρίσκεται ἀνατολικά τῆς πόλεως στό δρόµο γιά τόν συνοικισµό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, σέ ἀπόσταση 700 µέτρων ἀπό τήν γέφυρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡ ὕπαρξη του ἀναφέρεται σέ χρυσόβουλο τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Β τοῦ Παλαιολόγου, ὅπου ἀναγράφεται: «Κατά µῆνα Νοέµβριον τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας Ἰνδικτιῶνος τοῦ 6807 (1298) ἔτους, πλησίον τῆς γῆς τοῦ Μονυδρίου τοῦ εἰς ὄνοµα τιµωµένου τοῦ ἁγίου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου ἐπονοµαζοµένην Κινστέρναν». Ἐπίσης σε χρυσόβουλο τοῦ Κράλη τῶν Σέρβων Στεφάνου Δουσᾶν ἀναφέρεται ὅτι: «Ἕτερον µετόχιον εἰς ὄνοµα τι- µώµενον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί ἐπικεκλη- µένου τοῦ Κρυονερίτου, ὅπερ συνεστήσατο µέν ἐκ βάθρων ὁ Σακελλάριος τῆς ἁγιωτάτης µητροπόλεως Σερρῶν, ὁ Μουρµουρᾶς ἐκεῖνος, ἐξεδόθη δε µετά τόν ἐκείνου θάνατον παρά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τῶν κατά νόµους κληρονόµων καί διαδόχων αὐτοῦ πρός τό µέρος 193

16 194

17 τῆς τοιαύτης σεβασµίας µονῆς (Προδρόµου) εἰδήσει καί προτροπῇ καί τοῦ ἱερωτάτου Σερρῶν καί ὑπερίµου µετά τῆς προσηκούσης, αὐτῷ ὑποστάσεως καί τῶν περί αὐτῷ οἰκηµάτων καί τοῦ πλινθίκτιστου πύργου, ἀµπελοπεριβολίου γύρωθεν αὐτοῦ». Ὁ Χριστόφορος γράφει: «Τό παρά τάς Σέρρας Μονύδριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου ἀφιερώθηκε κατά Ἰούλιο, ἰνδ. ζ, καί ἔτους 1339 µ.χ. µετά πάντων τῶν κτηµάτων αὐτοῦ παρά τῆς Ὑποµονῆς γυναικός τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Γεωργίου τοῦ Σακελλαρίου τοῦ Μουρ- µουρᾶ ὑπό τόν ὅρον τοῦ να δίδεται ἐτησίως εἰς αὐτήν ὁρισµένον ἐν τῷ ἀφιερωτηρίῳ σιτηρέσιον κατά προτροπήν τοῦ τότε Μητροπολίτου Σερρῶν Μακαρίου». Τό οἰκοδοµικό του συγκρότηµα περιβάλλεται ἀπό αὐλόγυρο καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο συνεχόµενους ναούς. Ὁ ἕνας πρός βορρᾶ εἶναι ἀφιερωµένος στόν Ἅγιο Δηµήτριο και ὁ ἄλλος πρός νότον, πού εἶναι καί ὁ µεγαλύτερος, τιµᾶται στό ὄνο- µα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀρχιτεκτονικά ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου ἀνήκει στόν ἁπλοποιηµένο τύπο τοῦ µνόκλιτου σταυροειδοῦς ἐγγεγραµµένου µετά τρούλου ναοῦ. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀποτελεῖ παραλλαγή τοῦ τύπου πού ἐφαρµόστηκε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου καί θυµίζει τό Ναό τῆς Παναγίας Κουµπελίδικης Καστοριᾶς. Σπουδαίας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα καί τῆς Παναγίας Βρεφοκρατοῦσας πού κοσµοῦν τό τέµπλο. Ὁ Ἀν. Ξυγγόπουλος θεωρεῖ πιθανότερο ὅτι ὁ Μουρµουρᾶς καί ἡ σύζυγός του δεν ἔκτισαν ἐκ βάθρων, ἀλλά ἀνακαίνισαν τό µονύδριο πού προϋπῆρχε. Ὑποστηρίζει δε ὅτι κατά τήν ἀνακαίνιση αὐτή προστέθηκε ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν προϋπάρχοντα Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, περίπου στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰῶνος καί πρό τοῦ Ἀναιρεῖ ἑποµένως τήν γνώµη τοῦ Παπαγεωργίου πού λέει ὅτι στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ πού δέν ὑπῆρχε ἀνεγέρθηκε νέος τό 1864 µέ την συνδροµή τῶν χριστιανῶν καί τῆς Μονῆς, ὅπως µνηµονεύεται στήν ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν µεγάλη θύρα. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή µνηµονεύει τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ καί ὄχι τήν ἐκ 195

18 βάθρων ἀνέγερσή του. Ἡ ἀνακαίνιση αὐτή ἔγινε κατόπιν τῆς καταστροφικῆς µανίας τῶν Τούρκων, πού συνέβη τό ἔτος 1572, ὅπως µαρτυρεῖται σέ χειρόγραφο σηµείωµα κώδικα τῆς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Δέκα πέντε περίπου χιλιόµετρα ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν στό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἶναι κτισµένη ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο λοφίσκο, µέ πανοραµική θέα στόν κά- µπο τῶν Σερρῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ. Με την προσωπική ἐργασία και φροντίδα τῶν κατοίκων τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Ἁγίου Πνεύµατος ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1964 ἕνα µικρό Ἱερό Παρεκκλήσιο, στό ὁποῖο ἀργότερα προστέθηκαν νεότερα κτίσµατα. Τό µοναστήρι παρέµεινε χωρίς ἀδελφότητα µέχρι τό 1985, ὅταν ἐγκαταβίωσαν οἱ πρῶτες µοναχές. Με κόπους καί δαπάνες τῶν ἰδίων ἀνεγέρθησαν κελλιά, ἀρχονταρίκια, τράπεζα καί ἄλλοι βοηθητικοί χώροι. Τό καθολικό τῆς Μονῆς κοσµεῖται µε ὄµορφες ἁγιογραφίες καί στούς πλάγιους χώρους εἶναι προσκοληµµένα δύο Παρεκκλήσια. Στά ἀρχονταρίκια τῆς Μονῆς προςφέρεται ἡ µοναστηριακή φιλοξενία στούς ἐπισκέπτες προσκυνητές. Λειτουργεῖ ἔκθεση ἐργοχείρων. Ἡ θέση τῆς Ἡγουµένης χηρεύει. Ἑορτάζει στίς 14 Σεπτεµβρίου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:00 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι τήν δύση τοῦ ἡλίου. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, Τ.Κ , Ἅγιον Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Στή βόρεια πλευρᾶ τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀπέναντι ἀπό την Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο πευκόφυτο λόφο, δεσπόζει ἡ Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού. Ὁ πρῶτος Ναός κτίσθηκε περίπου στίς ἀρχές τοῦ Μέ τό πέρασµα τῶν χρόνων ἐγκαταλείφθηκε καί ἐρηµώθηκε. Μέχρι τό 1928 χρησιµοποιήθηκε ὁ χὼρος 196

19 ὡς φυλάκιο, ἐνῶ ἀργότερα καί µέχρι τό 1990 ὁ περιββάλον χῶρος λειτούργησε ὡς κατασκήνωση. Μεταξύ τοῦ ἐγκαταστάθηκε ἡ ἀδελφοτήτα τῶν µοναστριῶν καί ἔγιναν ἀναστηλωτικές ἐργασίες σέ ὅλο τον χῶρο. Ἀπό τό ἀρχικό καθολικό διατηρήθηκαν µόνο ἡ Ἁγία Τράπεζα καί οἱ πλάγιοι τοῖχοι του καί ἀνεγέρθηκε νέο κατά τόν ἁγιορετικό ἀρχιτεκτονικό τύπο. Στή Μονή ὐπάρχουν δύο Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, πού ἀνεγέρθηκε τό 1992 καί στό ὁποῖο φυλάσσεται τό θαυµατουργό εἰκόνισµα τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἔχει µεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα καί τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τό ὁποῖο βρίσκεται στό κοιµητήριο τῆς Μονῆς. Σήµερα στήν Μονή ἐγκαταβιώνουν δέκα µοναχές ὑπό την πνευ- µατική καθοδήγηση τῆς Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται µέ τήν ἁγιογραφία, τήν κεντητική καί τήν ξυλογλυπτική, καλύπτοντας ἀνάγκες τῆς Μονῆς. Ἑορτάζει στίς 20 Ἰουλίου τήν µνήµη τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί στις 24 Σεπτεµβρίου τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού, Τ.Κ , Ἅγιον Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ

20 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ» Σέ ἀπόσταση δέκα χιλοµέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν και δύο ἀπό τό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Μετοχίου, µέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 µέ πρωτοβουλία ταῶων Σερραίων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυµία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁµώνυµο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καί σέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί Το χωριό αὐτό καταστράφηκε τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχῆς καί σήµερα τόν τόπο ὕπαρξής του µαρτυροῦν µόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν. Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιµοποιή- 198

21 θηκε ὡς καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί ὡς κρύπτη ὅπλων και πολεµοφοδίων. Ὑπέστη ζηµιές τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν πολέ- µων τοῦ καί µετέπειτα ἐρηµώθηκε. Γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζηµιῶν πού ὑπέστη συστάθηκε µία ἀδελφότητα µέ τήν ἐπωνυ- µία «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης ἡ Κοίµησις τῆς Θεοτόκου Βύσσιανης». Μέριµνά της ἦταν ἡ ἀνακατασκευή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης ἄρχισαν τον Ἰούλιο τοῦ 1925 καί ὁλοκληρώθηκαν τό Στίς 17 Σεπτεµβρίου τοῦ 1925 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔργο τῆς ἀδελφότητας αὐτῆς ἐνισχύει ἡ ἵδρυση ἑνός συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυµία «Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Βύσσάνης». Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσεται ἡ θαυµατουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία εὑρέθηκε σύµφωνα µέ τήν λαϊκή παράδοση, ἀπό ἕναν γεωργό στόν τόπο ὅπου εἶναι κτισµένο σήµερα τό καθολικό, ὅταν γιά τέσσερις νύχτες ἔβλεπε ἕνα δυνατό φῶς νά λάµπῃ ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν ἡ εἰκόνα. Σέ θαύµα τῆς Παναγίας Βύσσιανης ἀποδίδεται ἐπίσης ἡ ἀνάβλυση ἄφθονου νεροῦ. Τήν παραµονή τῆς ἑορτῆς της, 14 Αὐγούστου 1996, τό ἐπί σειρά ἐτῶν ἀποξηραµένο ἁγίασµα ἄρχισε νά ἀναβλύζει νερό ἀσταµάτητα µέχρι καί σήµερα. Τό καθολικό τῆς Μονῆς ἐπεκτάθηκε τό 1996 µέ τήν προσθήκη νάρθηκα. Στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε, κτίσθηκε Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας. Πρώτη µοναχή πού ἐγκαταβίωσε στή Μονή ἦταν ἡ ἀδελφή Πε- 199

22 λαγία, πού ἦρθε νά µονάσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Δρά- µας τό Τό 1984 ἐγκαταστάσθηκε νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν πεπνυµένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουµένης Γερόντισσας Ἰσιδώρας. Σήµερα στήν Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης µονάζουν ἐννέα µοναχές. Ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 7:30 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 17:00 µ.µ. µέχρι στίς 20:00 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου «Βύσσιανης», Τ.Κ , Σέρρες. Τηλ

23 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Σέ ἀπόσταση 2 χλµ. περίπου ἀπό τό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ ἁγίου Πνεύµατος εὑρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ ἁγίου Πνεύµατος ἡ ὁποῖα ἐκτίσθη περί το 1857 µ.χ. καί λειτούργησε παλαιότερα ὡς ἀνδρῶα Ἱερᾶ Μονή. Το µοναστηριακό συγκρότη- µα καί τό καθολικό ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα. Ἑορτάζει τήν Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύµατος µέ συµ- µετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό ὅλη την Μακεδονία. 201

24

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης εἶναι τό σηµαντικότερο µνηµεῖο στήν Νιγρίτα καί στήν εὐρύτερη περιφέρεια Ὁ αὐτῆς, ἀπό ἀπόψεως ἱστορικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΑ 1 2 Ο χρόνος της Ιστορίας κυλά

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νομού Σερρών κατά τη βυζαντινή εποχή 351

Ιστορία του νομού Σερρών κατά τη βυζαντινή εποχή 351 Ιστορία του νομού Σερρών κατά τη βυζαντινή εποχή 351 Υστεροβυζαντινή περίοδο συρρικνώθηκε το κράτος σε ορισμένες βυζαντινές περιοχές εξαιτίας της επέκτασης των Τούρκων. Στα χρόνια του Ιουστινιανού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκου Παπακυριάκου Θεολόγου καθηγητῆ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κυριάκου Παπακυριάκου Θεολόγου καθηγητῆ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κυριάκου Παπακυριάκου Θεολόγου καθηγητῆ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1 Σέρρες 2012 2 Ἀφιεεροῦται μὲ βαθὺ σεβασμὸ σὲ ὅλους τούς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχές, πού ἀφιέρωσαν και άφιερώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ Σχολικό έτος: 2013-2014 2 Ο Γενικό Λύκειο Λάρισας Μαθητές της Β Λυκείου Υπεύθυνος Καθηγητής : Δράμης Λάζαρος -Εισαγωγή Πίνακας Περιεχομένων -Μοναχισμός και Αγιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών 71 Το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, «Ô[ÈÎËÙ ÚÈÔÓ Ù~?ˆ apple Ï È [ Ó Ú~ˆÓ, [ ÚÂÙ Ó ÌÂÙÈfiÓÙˆÓ», κτίστηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΣΕΡΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδρομής. 1η ημέρα : Σάββατο 09/06/12 Αθήνα Καλαμπάκα - Καστοριά

Πρόγραμμα Εκδρομής. 1η ημέρα : Σάββατο 09/06/12 Αθήνα Καλαμπάκα - Καστοριά Πρόγραμμα Εκδρομής 1η ημέρα : Σάββατο 09/06/12 Αθήνα Καλαμπάκα - Καστοριά Αναχώρηση το πρωί στις 07:30πμ ακριβώς για την Καστοριά με πρώτη ολιγόλεπτη στάση στο Δομοκό. Το ταξίδι μας συνεχίζεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Κώστας Δ. Γιαπιτσόγλου Aρχαιολόγος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Μανόλης Σ. Πατεδάκης Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής)

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής) H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θρησκευτικός Πολιτιστικός Τουρισµός (περιήγηση σε ιερές µονές και εκκλησίες της Αττικής) ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Οµαδοσυνεργατική εργασία των µαθητών της Α

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Ψηφιδωτό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Ψηφιδωτό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ 246 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τά Μαντινειακά Μοναστήρια

Τά Μαντινειακά Μοναστήρια ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ Εἰδικός Κωδικός Ἀριθμός Ἐντύπου 040008 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γρηγορίου Ε 13, 221 00 Τρίπολη Τηλ. 2710 222445 καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 X 2 τ. 36, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2012 Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα «Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή μας βοηθάνε να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα»

Διαβάστε περισσότερα

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17 Dikmen κατασχέθηκε ἀπό τήν Ἀστυνομία τοῦ Μονάχου 12. Μία τρίτη εἰκόνα πού ἀπεικονίζει τήν Παναγία Γαλακτοτροφοῦσα, κυπροαναγεννησιακῆς (γνωστῆς καί ὡς ἰταλοβυζαντινῆς) τεχνοτροπίας, ἐπαναπατρίστηκε τό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 288-304

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 288-304 Σέρρες: Από το χθες στο σήμερα Serres: Past and Present Επιμέλεια: Πέτρος Κ. Σαμσάρης Εκτύπωση: «Typographic» Σέρρες: ήμος Σερρών, 2001, 255 σ.; εικ.; 21 εκ. Η απουσία ενός χρηστικού ενημερωτικού Οδηγού,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μ. Παντοκράτορος. κτίτορα της µονής τον. εξάγεται το συµπέρασµα ότι κτίτορες της µονής ήταν οι αδελφοί Αλέξιος

Ι. Μ. Παντοκράτορος. κτίτορα της µονής τον. εξάγεται το συµπέρασµα ότι κτίτορες της µονής ήταν οι αδελφοί Αλέξιος Ι. Μ. Παντοκράτορος Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά Άθω είναι παραθαλάσσια. Πλησίον µονής υπήρχε η αρχαία πόλη Θύσσος. Αν µακραίωνη προφορική παράδοση θέλει ως κτίτορα µονής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ υπο την αιγιδα τησ Μ.κ.Ο. «αλληλεγγυη» της εκκλησιασ της ελλαδοσ 7 Ι διαίτερη αγαθή και ευλογημένη συγκυρία θεωρεί η τοπική μας

Διαβάστε περισσότερα

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά Στό ἀφιέρωμα αὐτό περιλαμβάνονται ἄρθρα σχετικά μέ τήν ἱστορία καί τή σημερινή κατάσταση κατεχομένων μνημείων καί ναῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Τό πρῶτο κείμενο, Ἀναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Αγιον Ορος της Πελοποννήσου

Το Αγιον Ορος της Πελοποννήσου ΠΑΡΝΩΝΑΣ Το Αγιον Ορος της Πελοποννήσου ISBN 978-960-285-136-4 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕ 13 ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ιδιοκτησία SABD A.E. Εκδότες Δημήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» του σπουδαστή. Επιβλέπων Καθηγητής

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» του σπουδαστή. Επιβλέπων Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

λαλιά πετούσε στην περιοχή και προάγγελε την ίδρυση του μοναστηριού της Παναγίας, με τους στίχους:

λαλιά πετούσε στην περιοχή και προάγγελε την ίδρυση του μοναστηριού της Παναγίας, με τους στίχους: Ιερά Μονή Κύκκου 1 Το μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου, ιδρυμένο κατά τα Βυζαντινά χρόνια με αυτοκρατορική χορηγία, βρίσκεται στο ομώνυμο βουνό του Κύκκου, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδους.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Η μελέτη της εικονογράφησης νεομαρτύρων, ατελής ακόμη, άρχισε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010 Εκδίδεται με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος καί ἡ ἐποχή του»

Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος καί ἡ ἐποχή του» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ» pnektario@gmail.com ΦΑΞ: 2108045250 www.papoulakos.gr & www.papoulakos.info Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος καί ἡ ἐποχή του» Ὁ ὅσιος, μάρτυρας, διδάσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ των ειδικών αφού κανείς από τους αρχαίους συγγραφείς δεν μνημονεύει κάτι γι' αυτό το μνημείο.

μεταξύ των ειδικών αφού κανείς από τους αρχαίους συγγραφείς δεν μνημονεύει κάτι γι' αυτό το μνημείο. Ημερήσια Εκδρομή στον Δήμο Αμφίπολης Ακολουθώντας την Εγνατία οδό Θεσ/νίκης Καβάλας και μετά από την έξοδο της Ασπροβάλτας πραγματοποιούμε έξοδο από την Εγνατία στο ύψος των Ν.Κερδυλίων, ακολουθώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θ. Μπάκας. ιδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και. Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Ιωάννης Θ. Μπάκας. ιδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και. Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Ιωάννης Θ. Μπάκας Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΛΕΝΟΙΚΟΥ 1850 1912 ιδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2003 Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα