3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 42 ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2 ΘΕΜΑ Υπο-ερώτηµα Ι Σύµφωνα µε τη µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, η καλύτερη επιλογή A k για την αξιοποίηση των βαθιά σκαµµένων εκτάσεων που παραµένουν µετά την εξόρυξη του λιγνίτη προκύπτει από το σύνολο της σταθµισµένης ως προς τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας βαθµολογίας των διαφόρων κριτηρίων που δίνει ένας εµπειρογνώµονας. Η επιλογή προκύπτει από τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα: Πίνακας.. Περίιπτωση της εκτίµησης της βαθµολογίας από ένα µόνο εµπειρογνώ- µονα. Κριτήρια Συντελεστές βαρύτητας Βαθµολογία επιλογών Σταθµισµένη βαθµολογία επιλογών Α Α 2 Α 3 Α 4 Χρήση ως ταµιευτήρας νερού Υδροβιότοπος για πτηνά Κέντρο ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Επεξεργασία αποβλήτων Χρήση ως ταµιευτήρας νερού Υδροβιότοπος για πτηνά Κέντρο ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Επεξεργασία αποβλήτων f i w i α i α i2 α i3 α i4 w i α i w i α i2 w i α i3 w i α i4 Κόστος σταθερό 30% 3,5 4,8,5 2,2,05,44 0,45 0,66 Κόστος µεταβλητό 0,63 0,705 0,345 0,45 5% 4,2 4,7 2,3 3 Περιβαλλοντική 7% 3, ,5 ωφέλεια 0,595 0,68 0,5 0,765 Κοινωνική αποδοχή 0,64 0,64 0,72 0,32 6% 4 4 4,5 2 Συµβολή στην περιφερειακή 5% 4,3 2,5 4,5 3 ανάπτυξη 0,645 0,375 0,675 0,45 Αισθητική του τοπίου 7% 4 4,8 3,2 0,28 0,336 0,2 0,084 00% Άθροισµα S j : 3,84 4,76 2,9 2,729 Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι η καλύτερη επιλογή είναι η αξιοποίηση των σκαµµένων εκτάσεων ως υδροβιότοποι για πτηνά. Αυτό προκύπτει καθώς το σύνολο της σταθµισµένης βαθµολογίας αυτής της επιλογής είναι το µεγαλύτερο (αφού χρησιµοποιούµε κλίµακα από ως 5, µε άριστα το 5, και η επιλογή αυτή έχει βαθµολογία ίση µε 4,76). Υπο-ερώτηµα ΙΙ Η καλύτερη επιλογή για την αξιοποίηση των σκαµµένων εκτάσεων από την εξόρυξη λιγνίτη είναι η Α 2 (υδροβιότοπος για πτηνά). Εποµένως, η παράµετρος για την οποία θα γίνει ανάλυση ευαισθησίας είναι η α 2 (καθώς ζητείται η µεταβολή του βαθµού α k,

3 όπου k η συγκεκριµένη τιµή του j που αντιστοιχεί στην καλύτερη επιλογή, δηλαδή k = 2). Η παράµετρος α 2 είναι το σταθερό κόστος για την επιλογή «Υδροβιότοπος για πτηνά», στην οποία έχει αποδοθεί βαθµολογία ίση µε 4,8 από τον εµπειρογνώµονα (µε άριστα το 5). Για µεταβολή της παραµέτρου κατά ± 30% (ανά 5%), η σταθµισµένη βαθµολογία και το σύνολο της βαθµολογίας θα µεταβληθούν όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.2. Ανάλυση ευαισθησίας της καλύτερης λύσης ως προς την παράµετρο α 2. Ποσοστιαία µεταβολή Τιµές παραµέτρου α 2 Σταθµισµένη βαθ- µολογία Συνολική βαθµολογία - 30% 3,36,008 3,744-25% 3,60,08 3,86-20% 3,84,52 3,888-5% 4,08,224 3,96-0% 4,32,296 4,032-5% 4,56,368 4,04 Αρχική τιµή 4,80,44 4,76 + 5% 5,04,52 4, % 5,28,584 4,32 + 5% 5,52,656 4, % 5,76,728 4, % 6,00,8 4, % 6,24,872 4,608 Η δεύτερη καλύτερη λύση όπως προκύπτει από τον Πίνακα. είναι η επιλογή της χρήσης των σκαµµένων εκτάσεων ως ταµιευτήρων νερού (άθροισµα σταθµισµένων βαθµολογιών 3,84). Η διαφορά της πρώτης καλύτερης λύσης ως προς τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή του βαθµού α 2 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.3. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς της πρώτης από τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή του α 2 κατά ± 30%. Ποσοστιαία µεταβολή βαθµού α 2 Συνολική βαθµολογία Α 2 ιαφορά πρώτης από δεύτερη καλύτερη λύση - 30% 3,744-0,096-25% 3,86-0,024-20% 3,888 0,048-5% 3,960 0,20-0% 4,032 0,92-5% 4,04 0,264 Αρχική τιµή 4,76 0, % 4,248 0, % 4,320 0, % 4,392 0, % 4,464 0,624

4 + 25% 4,536 0, % 4,608 0,768 Η ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω διάγραµµα: ιάγραµµα.. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή του α 2 κατά ± 30%. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή του α2 ιαφορά πρώτης & δεύτερης καλύτερης λύσης 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 Τιµή παραµέτρου α2 Από το ιάγραµµα. µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι µόνο για µεγάλη µεταβολή του βαθµού α 2 (άνω του 20%) υπάρχει περίπτωση να µειωθεί η βαθµολογία της πρώτης καλύτερης επιλογής ώστε να την ξεπεράσει η βαθµολογία της δεύτερης καλύτερης επιλογής. Υπο-ερώτηµα ΙΙΙ Η αναγκαία ελάχιστη µεταβολή (%) του βαθµού α 2 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2, η οποία θα επιφέρει την ισοβαθµία µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επιλογής βρίσκεται ως εξής: Αν x η βαθµολογία α 2 στην οποία ισοβαθµούν οι δύο πρώτες επιλογές, τότε θα ισχύει ότι: 0,30x + 0, ,68 + 0,64 + 0, ,336 = 3,84 Απ όπου παίρνουµε ότι x = 3,68. Η ποσοστιαία µεταβολή από την αρχική τιµή του βαθµού α 2 υπολογίζεται ως 3,68 4,8 00% = 23,33% 4,8

5 Υπο-ερώτηµα ΙV Η ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης καλύτερης λύσης για ταυτόχρονη µεταβολή των βαθµών α 2 και α 22 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2 κατά ± 30% παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.4. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της καλύτερης λύσης ως προς τις παραµέτρους α 2 και α 22. Παράµετρος α2 Παράµετρος α 22-30% -25% -20% -5% -0% -5% Αρχική 5% 0% 5% 20% 25% 30% τιµή -30% 3,5325 3, ,603 3, ,6735 3, ,744 3, ,845 3, ,885 3, , % 3,6045 3, ,675 3,7025 3,7455 3, ,86 3,8525 3,8865 3,9275 3,957 3, , % 3,6765 3,775 3,747 3, ,875 3, ,888 3, ,9585 3, ,029 4, ,0995-5% 3,7485 3, ,89 3, ,8895 3, ,96 3, ,0305 4, ,0 4,3625 4,75-0% 3,8205 3, ,89 3, ,965 3, ,032 4, ,025 4,3775 4,73 4, ,2435-5% 3,8925 3, ,963 3, ,0335 4, ,04 4,3925 4,745 4, ,245 4, ,355 Αρχική τιµή 3,9645 3, ,035 4, ,055 4,4075 4,76 4,225 4,2465 4,2875 4,37 4, ,3875 5% 4,0365 4,0775 4,07 4,4225 4,775 4,2275 4,248 4, ,385 4, ,389 4, ,4595 0% 4,085 4,4375 4,79 4,2425 4,2495 4, ,32 4, ,3905 4, ,46 4, ,535 5% 4,805 4,2575 4,25 4, ,325 4, ,392 4, ,4625 4, ,533 4, , % 4,2525 4, ,323 4, ,3935 4, ,464 4, ,5345 4, ,605 4, , % 4,3245 4, ,395 4, ,4655 4, ,536 4,5725 4,6065 4,6475 4,677 4,7225 4, % 4,3965 4,4375 4,467 4, ,5375 4, ,608 4, ,6785 4,7375 4,749 4, ,895 Πίνακας.5. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς της πρώτης από τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή των α 2 και α 22 κατά ± 30%. Παράµετρος α 22-30% -25% -20% -5% -0% -5% Αρχική 5% 0% 5% 20% 25% 30% τιµή -30% -0,3075-0, ,237-0,2075-0,665-0,325-0,096-0, ,0255 0, ,045 0, ,55-25% -0,2355-0, ,65-0,2975-0,0945-0, ,024 0,025 0,0465 0,0875 0,7 0,5225 0,875-20% -0,635-0,2825-0,093-0, ,0225 0,0275 0,048 0, ,85 0,5375 0,89 0, ,2595-5% -0,095-0, ,02 0,0425 0,0495 0, ,2 0,5525 0,905 0, ,26 0, ,335 Παράµετρος α2-0% -0,095 0,0575 0,05 0, ,25 0,5675 0,92 0, ,2625 0, ,333 0, ,4035-5% 0,0525 0, ,23 0,5825 0,935 0, ,264 0, ,3345 0, ,405 0, ,4755 Αρχική τιµή 0,245 0,5975 0,95 0, ,2655 0, ,336 0,3725 0,4065 0,4475 0,477 0,5225 0,5475 5% 0,965 0,2375 0,267 0, ,3375 0, ,408 0, ,4785 0,5375 0,549 0, ,695 0% 0,2685 0, ,339 0, ,4095 0, ,48 0,5525 0,5505 0, ,62 0, ,695 5% 0,3405 0, ,4 0, ,485 0,5675 0,552 0, ,6225 0, ,693 0, , % 0,425 0, ,483 0,5825 0,5535 0, ,624 0, ,6945 0, ,765 0, , % 0,4845 0,5975 0,555 0, ,6255 0, ,696 0,7325 0,7665 0,8075 0,837 0, ,9075

6 30% 0,5565 0,5975 0,627 0, ,6975 0, ,768 0, ,8385 0, ,909 0, ,9795 Η διαγραµµατική απεικόνιση της διπαραµετρικής ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάζεται στο διάγραµµα.2. ιάγραµµα.2. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή των α 2 και α 22 κατά ± 30%. ιαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-30% -20% -0% Τιµές παραµέτρου α2 Αρχική τιµή 0% 20% 30% -30% -5% 30% 5% Αρχική τιµή Τιµές παραµέτρου α22 0,8-0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2-0,2-0 -0,4--0,2 Από το παραπάνω διάγραµµα µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι οι βαθµολογίες των δύο καλύτερων λύσεων εξισώνονται για ταυτόχρονη µεταβολή της παραµέτρου α 2 στο διάστηµα από 5% ως 0% και της παραµέτρου α 22 στο διάστηµα 25% ως 30%. ηλαδή, προκειµένου να εξισωθούν οι βαθµολογίες των δύο καλύτερων λύσεων απαιτείται ταυτόχρονη σχετικά µικρή µεταβολή της παραµέτρου α 2 και µεγάλη µεταβολή της παραµέτρου α 22. Έτσι, συµπεραίνει κανείς ότι η διαφορά των δύο λύσεων είναι πιο ευαίσθητη στην µεταβολή της παραµέτρου α 2, όταν όµως αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε µεταβολή της παραµέτρου α 22. Υπο-ερώτηµα V Έστω ότι οι δύο νέοι βαθµοί α 2 και α 22 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2 συνδέονται µε γραµµική σχέση και ότι η σχέση τους είναι τέτοια ώστε η πρώτη καλύτερη επιλογή γίνεται ίση µε τη δεύτερη. Για να ισχύει αυτό πρέπει:

7 w a2 + w2 a22 + w3 a32 + w4 a42 + w5 a52 + w6 a62 = A 0,30 α 2 + 0,5 α , , ,5 2,5 + 0,07 4,8 = 3,84 0,30 α 2 + 0,5 α 22 =,809 α 22 = 2,06 2 α 2 Εξίσωση (2) Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης του α 22 ως προς το α 2 απεικονίζεται παρακάτω: ιάγραµµα.3. Σχέση παραµέτρων α 2 και α 22. Σχέση παραµέτρων α2 και α22 Τιµές παραµέτρου α Τιµές παραµέτρου α2 Εξίσωση (2) Εξισώσεις (3) Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι και οι δύο παράµετροι µπορούν να πάρουν τιµές από ως 5 (όπως είναι η κλίµακα βαθµολογίας που χρησιµοποιεί ο εµπειρογνώµονας). Αυτό περιορίζει την εξίσωση (2) µε τις εξής σχέσεις: 3,53 < α 2 < 5 και 2,06 < α 22 < 5 Εξισώσεις (3) µε αποτέλεσµα η σωστή διαγραµµατική απεικόνιση να φαίνεται µε κόκκινο χρώµα στο ιάγραµµα.3. Από το ιάγραµµα.3 και την εξίσωση (2) φαίνεται ότι οι δύο παράµετροι έχουν µια γραµµική σχέση, στην οποία όσο αυξάνει η τιµή της α 2, τόσο µειώνεται η τιµή της α 22. Στο ιάγραµµα.2 διαφαίνεται αυτή η σχέση, καθώς βλέπουµε ότι για µεγάλες θετικές µεταβολές του α 2 (αύξηση του α 2 ) και ταυτόχρονες µεγάλες αρνητικές µεταβολές του α 22 (µείωση του α 22 ), η πρώτη καλύτερη επιλογή Α 2 προσεγγίζει τη δεύτερη καλύτερη επιλογή Α (η διαφορά τους τείνει στο 0). Υπο-ερώτηµα VI

8 Μια άλλη περίπτωση, η οποία παρουσιάζει οµοιότητες µε την παραπάνω εξεταζόµενη περίπτωση είναι η δηµιουργία υδατοφράγµατος. Η δηµιουργία φράγµατος επιτρέπει την εκµετάλλευση του νερού (φυσικού πόρου), και ταυτόχρονα δηµιουργεί έναν νέο ανθρωπογενή πόρο, τη λίµνη από την κατακράτηση του νερού λόγω του φράγµατος. Η λίµνη αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια ψαριών (δηµιουργία ι- χθυοτροφείων), ως χώρος αναψυχής (ανάπτυξη οικοτουρισµού), για άρδευση των κοντινών καλλιεργήσιµων εκτάσεων, αλλά και για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η τεχνητή λίµνη Πλαστήρα, η οποία δη- µιουργήθηκε από το χτίσιµο φράγµατος και η οποία χρησιµοποιείται για ύδρευση κοντινών πόλεων, για άρδευση και για ιχθυοκαλλιέργειες. Φυσικοί πόροι που οµοιάζουν στον ανθρωπογενή πόρο που περιγράφηκε παραπάνω είναι τα νερά που είναι συγκεντρωµένα σε φυσικές λίµνες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους σκοπούς. Ως παράδειγµα αναφέρεται η λίµνη της οϊράνης, η οποία είναι υδροβιότοπος, αλλά και χρησιµοποιείται για ιχθυοτροφεία και άρδευση των κοντινών περιοχών.

9 ΘΕΜΑ 2 Υπο-ερώτηµα Ι Γνωρίζουµε ότι οι σωρευτικές πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών (ΗΣ) στην Ελλάδα ακολουθούν τη σιγµοειδή καµπύλη y = bt + me (Τύπος K ) Όπου: Κ = 200 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας ΗΣ m = 0 b = κ + λ α t = έτη µετρούµενα ως διαφορά από το έτος έναρξης πώλησης ΗΣ κ = 0,23 (έτη) - λ = 0,02 [(έτη) (εκατοµµύρια ευρώ)] - α = εκατοµµύρια ευρώ για διαφηµιστική καµπάνια. Για τις διάφορες τιµές του α που δίνονται στον πίνακα, µπορούµε να υπολογίσουµε τις αντίστοιχες τιµές του b, τις οποίες θα αντικαταστήσουµε στον τύπο της σιγµοειδούς καµπύλης, προκειµένου να συµπληρώσουµε τον πίνακα. Έτσι: Πίνακας 2.. Τιµές του b για κάθε τιµή του α. Α b 0 0,23 0,25 2 0,27 3 0,29 4 0,3 Και ο ζητούµενος πίνακας συµπληρώνεται ως εξής: Πίνακας 2.2. Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών (ΗΣ) στην Ελλάδα. Y (χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας του ΗΣ) t (έτη) α = 0 α = α = 2 α = 3 α = 4 34,48 36, ,9887 4, , ,095 69,844 75,7602 8, , , , , , , ,73 256, , , , , , , , , ,377 37, , , , , , , , ,2826

10 Y (χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας του ΗΣ) 8 463, , , , , , , ,728 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 923, ,97 08, ,48 92, , ,463 06, ,846 97, , , , , , ,36 094,34 2, , ,97 089,395 9,26 4, ,7 080,02 3,684 38,44 56, ,235 04,447 32,967 53,335 67, ,395 24,249 48,43 64,737 76,3 Το αντίστοιχο διάγραµµα παρουσιάζεται παρακάτω: ιάγραµµα 2.. Σωρευτικές πωλήσεις ΗΣ στην Ελλάδα ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφήµιση α (σε εκατοµµύρια ευρώ). Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών στην Ελλάδα 400 Χιλ. τ.µ. επιφάνειας ΗΣ α=0 α= α=2 α=3 α= Έτη Υπο-ερώτηµα ΙΙ Προκειµένου να υπολογίσουµε σε πόσα έτη θα έχει επιτευχθεί το 90% του Κ για κάθε τιµή του α, χρησιµοποιούµε τον τύπο. Έτσι έχουµε:

11 y / K Τύπος = 0,90 0,90 = + me + 0e = e 0,90 bt bt bt = 0,90 0 4, 4998 e bt 0,90 0,90 ln = ln bt = ln bt = 4,4998 bt = 4,4998 t = 0 0 b Για κάθε τιµή του α, προκύπτει και µια τιµή του b, όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.. Εποµένως, αντικαθιστώντας τις τιµές του b στον τελευταίο τύπο, µπορούµε να βρού- µε σε πόσα έτη θα έχει επιτευχθεί το 90% το Κ για κάθε τιµή του α. Έχουµε λοιπόν: Πίνακας 2.3. Έτη για την επίτευξη του 90% του Κ, ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφή- µιση α. Α b t 0 0,23 9, ,25 7, ,27 6, ,29 5, ,3 4,5548 Γραφικά, τα έτη παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµα: ιάγραµµα 2.2. Έτη για την επίτευξη του 90% του Κ, ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφήµιση α.

12 Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών στην Ελλάδα 400 Χιλ. τ.µ. επιφάνειας ΗΣ α=0 α= α=2 α=3 α=4 y/κ=0, Έτη Υπο-ερώτηµα ΙΙΙ Από το Υπο-ερώτηµα ΙΙ, γνωρίζουµε ότι αν δεν διατίθεται χρηµατοδότηση για διαφη- µιστική καµπάνια για τους ΗΣ (α = 0), τότε το 90% του Κ θα επιτευχθεί σε 9,56435 χρόνια 9,6 χρόνια. Για να βρούµε πόσα χρήµατα ακριβώς (α σε εκατοµµύρια ευρώ) πρέπει να δώσουµε για διαφηµιστική καµπάνια, ώστε να επιτύχουµε το 90% του Κ ταχύτερα κατά δύο έτη σε σχέση µε τη µηδενική χρηµατοδότηση, χρησιµοποιούµε τον τύπο, στον οποίο αντικαθιστούµε t = 7,56435 χρόνια 7,6 χρόνια. Έτσι, έχουµε: y / K Τύπος = 0,90 0,90 = + me + 0e = e 0,90 bt bt bt = 0,90 0 4, 4998 e bt 0,90 0,90 ln = ln bt = ln bt = 4,4998 bt = 4,4998 b = 0 0 t Αντικαθιστώντας όπου t = 7,56435 χρόνια 7,6 χρόνια, έχουµε: b = 0,256 Όµως, b = κ + λ α, όπου κ, λ γνωστά. Έτσι, τελικά προκύπτει ότι: b κ 0,256 0,23 a = a = =,3 λ 0,02

13 ηλαδή, προκειµένου να επιτύχουµε το 90% του Κ σε 2 χρόνια ταχύτερα σε σχέση µε τη µηδενική χρηµατοδότηση για διαφήµιση, θα πρέπει να διαθέσουµε,3 εκατοµ- µύρια ευρώ για διαφηµιστική καµπάνια. Σε αυτή την περίπτωση το 90% του Κ, δηλαδή 080 χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας ΗΣ θα έχουν επιτευχθεί σε περίπου 7,6 χρόνια.

14 ΘΕΜΑ 3 Για την ανάλυση του Εσωτερικού και Εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT analysis) ε- πιλέγεται µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση αγροτουρισµού. Ως ανταγωνιστής της θεωρείται µια αλυσίδα ξενοδοχείων που πρόκειται να εγκαινιάσει σύντοµα ένα ξενοδοχείο της στην ίδια περιοχή. Υπο-ερώτηµα I Οι δυνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης αγροτουρισµού απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα µε σειρά σηµαντικότητας: Πίνακας 3.. υνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης αγροτουρισµού µε σειρά σηµαντικότητας. ΥΝΑΜΕΙΣ. Προσωπικό από γύρω περιοχή µε όρεξη για δουλειά 2. Εµπειρία στη διαµόρφωση χώρων για παροχή δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον στους πελάτες Α ΥΝΑΜΙΕΣ. Η επιχείρηση είναι δύσκολα προσβάσι- µη (µακριά από κύριο οδικό δίκτυο της χώρας) 2. εν παρέχει πολλές ανέσεις 3. Καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση 3. Χαµηλής ποιότητας γεύµατα 4. ιατήρηση και προώθηση των τοπικών εθίµων και παραδόσεων 4. Μη εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις Η αλυσίδα ξενοδοχείων, που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της επιχείρησης αγροτουρισµού, έχει σαφώς εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχει ανέσεις και υψηλής ποιότητας γεύµατα και διατηρεί µια καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Όµως, δεν διαθέτει εµπειρία ειδικά στον αγροτουρισµό και µπορεί να έχει διαµορφώσει µόνο συνηθισµένους χώρους για την διασκέδαση των πελατών (π.χ. γήπεδα τένις ή γκολφ, ή κάποιο µπαρ καφετέρια). Άλλωστε, έχει το πλεονέκτηµα ότι απευθύνεται σε µεγαλύτερο target group σε σχέση µε την επιχείρηση αγροτουρισµού, η οποία έχει πολύ συγκεκριµένη αγορά στόχο να προσεγγίσει και να προσελκύσει. Οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον της επιχείρησης αγροτουρισµού δίνονται στον παρακάτω πίνακα µε σειρά σηµαντικότητας: Πίνακας 3.. Ευκαιρίες και απειλές στο περιβάλλον της επιχείρησης αγροτουρισµού µε σειρά σηµαντικότητας. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη. Μετανάστευση τοπικού πληθυσµού σε επιχειρήσεων αγροτουρισµού µεγάλα αστικά κέντρα & ερήµωση γύρω χωριών 2. Ανάπτυξη οδικού δικτύου στην περιοχή µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων 2. Απορρόφηση τουριστικής κίνησης από 3. Αύξηση προτίµησης κοινού για αγρο- 3. Εποχικότητα δραστηριοποίησης της

15 τουρισµό 4. Απρόσωπη εξυπηρέτηση στα τοπικά ξενοδοχεία επιχείρησης 4. Στροφή κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής Σε σχέση µε την επιχείρηση αγροτουρισµού, η ξενοδοχειακή αλυσίδα δεν επωφελείται των ειδικών επιδοτήσεων για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, αλλά µπορεί να εκµεταλλευτεί ανάλογες επιδοτήσεις ή κρατικές ρυθµίσεις, καθώς µια χώρα σαν την Ελλάδα προωθεί τον κλάδο του τουρισµού, αφού συνεισφέρει ένα µεγάλο µέρος του εισοδήµατος της χώρας. Η αύξηση της προτίµησης του κοινού για αγροτουρισµό σαφώς αποτελεί απειλή για την ξενοδοχειακή αλυσίδα, η οποία αν δεν προσαρµοστεί κατάλληλα θα χάσει ένα µέρος της αγοράς. Η απρόσωπη εξυπηρέτηση στα τοπικά ξενοδοχεία, καθώς και η ανάπτυξη του οδικού δικτύου στην περιοχή είναι ευκαιρίες προς εκµετάλλευση και για τον ανταγωνιστή της επιχείρησης αγροτουρισµού. Όσον αφορά τις απειλές, δεν επηρεάζουν την ξενοδοχειακή αλυσίδα. Η µετανάστευση του τοπικού πληθυσµού µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα, όµως αν η ξενοδοχειακή αλυσίδα απασχολεί εργατικό δυναµικό που δεν προέρχεται από τη γύρω περιοχή, µπορεί να αντιµετωπίσει την απειλή αυτή. Τέλος, η στροφή του κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής αποτελεί ευκαιρία προς εκµετάλλευση από την ξενοδοχειακή αλυσίδα, αφού αυτή µπορεί να προσφέρει ανέσεις και µοντέρνο περιβάλλον στους πελάτες της, προκειµένου να τους διατηρήσει. Υπο-ερώτηµα II Βάσει των παραπάνω, αναπτύσσεται η ακόλουθη µήτρα ανάλυσης SWOT: Πίνακας 3.3. Μήτρα ανάλυσης SWOT. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ υνάµεις (S) Αδυναµίες (W) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσωπικό από γύρω περιοχή µε όρεξη για δουλειά 2. Εµπειρία στη διαµόρφωση χώρων για παροχή δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον στους πελάτες 3. Καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Η επιχείρηση είναι δύσκολα προσβάσιµη (µακριά από κύριο οδικό δίκτυο της χώρας) 2. εν παρέχει πολλές ανέσεις 3. Χαµηλής ποιότητας γεύµατα 4. Μη εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 4. ιατήρηση και προώθηση των ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ τοπικών εθίµων και παραδόσεων Ευκαιρίες (O) Στρατηγική SO Στρατηγική WO. Κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη επιχειρήσεων αγροτουρισµού 2. Ανάπτυξη οδικού δικτύου στην περιοχή 3. Αύξηση προτίµησης κοινού για αγροτουρισµό 4. Απρόσωπη εξυπηρέτηση σε. Αύξηση µεγέθους επιχείρησης 2. Συνεργασία µε τοπικούς φορείς για την διαφήµιση της επιχείρησης κατά την προβολή της περιοχής 3. Αύξηση κίνησης επιχείρησης µέσω της προβολής 4. Επενδύσεις για εξειδικευµένο. Σύνδεση επιχείρησης µε οδικό δίκτυο κατασκευή δρόµων 2. Εκπαίδευση προσωπικού µε έµφαση στην προσωπική επαφή µε τον πελάτη 3. Συνεργασία µε τοπικούς προ- µηθευτές παραδοσιακών γευµάτων γλυκισµάτων µεγάλα ξενοδοχεία προσωπικό Απειλές (T) Στρατηγική ST Στρατηγική WT. Μετανάστευση τοπικού πληθυσµού σε µεγάλα αστικά κέντρα & ερήµωση γύρω χωριών 2. Απορρόφηση τουριστικής κίνησης από µεγάλες αλυσίδες. Αύξηση παροχών στο προσωπικό για διατήρηση εργαζοµένων 2. Έµφαση στο marketing και τη διαφήµιση 3. Έµφαση στην καινοτοµία. ραστηριοποίηση όλο το χρόνο 2. ιαφήµιση επιχείρησης για αύξηση πελατείας και άρα συγκράτηση προσωπικού

16 ξενοδοχείων 3. Εποχικότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης 4. Στροφή κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής 4. Προώθηση τοπικών εθίµων και παραδόσεων 3. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα τουριστικών επιχειρήσεων (και δη αγροτουρισµού) Υπο-ερώτηµα III Βάσει του προϊόντος / υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση αγροτουρισµού, συµφέρει την επιχείρηση να ακολουθήσει µια στρατηγική διαφοροποίησης. Η επιχείρηση θα προσφέρει ένα «µοναδικό» προϊόν, καθώς θα µπορεί να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης των πελατών της σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Αν η επιχείρηση καταφέρει να εκµεταλλευτεί τις κρατικές επιδοτήσεις και να παρέχει υπηρεσίες χαµηλού κόστους, ίσως τη συµφέρει να ακολουθήσει µια στρατηγική υβριδικού τύπου, συνδυάζοντας την στρατηγική διαφοροποίησης µε τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Όσον αφορά την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, η καλύτερη επιλογή είναι να επεκταθεί σε νέα αγορά, αυτή η οποία ενδιαφέρεται για τον α- γροτουρισµό. Αν µπει από τους πρώτους, θα µπορέσει να αποκτήσει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και να διατηρήσει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Σε σχέση µε τα προϊόντα, ο αγροτουρισµός είναι ακόµα στα πολύ αρχικά στάδια ανάπτυξής του, εποµένως θεωρείται νέο προϊόν. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει καλύτερα να επιλέξει να αναπτύξει ένα νέο προϊόν σε µια νέα αγορά. Τέλος, σχετικά µε τους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης, αφού η επιχείρηση έχει καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση, µπορεί να επιλέξει την αυτόνοµη ανάπτυξη. Προκειµένου, όµως, να αντιµετωπίσει την αδυναµία που έχει διαπιστώσει (χαµηλής ποιότητας γεύµατα), θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την εξαγορά ή τη συγχώνευση µε κάποια τοπική επιχείρηση τροφοδοσίας ή παρασκευής τοπικών παραδοσιακών τροφίµων γλυκισµάτων. Υπο-ερώτηµα IV Η οργανωτική δοµή, η οποία µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα παραπάνω, είναι η λειτουργική δοµή. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαχωρίσει τις λειτουργίες της και να διαµορφώσει τα αντίστοιχα τµήµατα, τα οποία θα αναφέρονται στον Γενικό ιευθυντή της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις αγροτουρισµού είναι συνήθως µικρές επιχειρήσεις, αφού προσπαθούν να είναι κοντά και σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον, η λειτουργική οργανωτική δοµή, η οποία συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες για λήψη αποφάσεων στο διευθυντικό επίπεδο ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (εργαστήριο) ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (εργαστήριο) ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (εργαστήριο) ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ(DEA) Η ανάλυση DEA είναι πολύ ισχυρή και ιδιαίτερα διαδεδοµένη µέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στις φυσικές επιστήµες για να λύσουµε προβλήµατα ακολουθούµε συνήθως τα εξής βήµατα: 1. Μαθηµατική διατύπωση. Για να διατυπώσουµε µαθηµατικά ένα πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά µεγέθη Ελληνικού τουρισµού κατά την περίοδο 2000 2012 1.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ).

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ). 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 194, το θεώρηµα ενδιάµεσων τιµών. Β. Βλέπε τον ορισµό στη σελίδα 279 του σχολικού βιβλίου. Γ. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» «Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

3. Η µερική παράγωγος

3. Η µερική παράγωγος 1 Κ Χριστοδουλίδης: Μαθηµατικό Συµπλήρωµα για τα Εισαγωγικά Μαθήµατα Φυσικής 1 Μερική παραγώγιση παράγωγος µιας συνάρτησης µερική παράγωγος ( ( µιας µεταβλητής ορίζεται ως d d ( ( (1 Για συναρτήσεις δύο

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 1 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ύο υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό 1500. Στον έναν από τους δύο έγινε αύξηση % και στον άλλο µείωση 5% πάνω στις αποδοχές του πρώτου υπαλλήλου όπως αυτές διαµορφώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B Αθήνα 2/ 11 / 2005 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Φ.252/ 121456 / Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούµε τώρα πως το εν λόγω υπόδειγµα µεταχειρίζεται τη συσσώρευση κεφαλαίου.

Ας δούµε τώρα πως το εν λόγω υπόδειγµα µεταχειρίζεται τη συσσώρευση κεφαλαίου. Το υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης του Solow σχεδιάστηκε προκειµένου να δείξει πως η µεγέθυνση του κεφαλαίου, του εργατικού δυναµικού αλλά και οι µεταβολές στην τεχνολογία αλληλεπιδρούν σε µια οικονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss 4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Θεωρούµε το γραµµικό σύστηµα α 11χ 1 + α 12χ 2 +... + α 1νχ ν = β 1 α 21χ 1 + α 22χ2 +... + α 2νχ ν = β 2... α ν1χ 1 + α ν2χ 2 +... + α ννχ ν = β ν Το οποίο µπορεί να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα