3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 42 ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2 ΘΕΜΑ Υπο-ερώτηµα Ι Σύµφωνα µε τη µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, η καλύτερη επιλογή A k για την αξιοποίηση των βαθιά σκαµµένων εκτάσεων που παραµένουν µετά την εξόρυξη του λιγνίτη προκύπτει από το σύνολο της σταθµισµένης ως προς τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας βαθµολογίας των διαφόρων κριτηρίων που δίνει ένας εµπειρογνώµονας. Η επιλογή προκύπτει από τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα: Πίνακας.. Περίιπτωση της εκτίµησης της βαθµολογίας από ένα µόνο εµπειρογνώ- µονα. Κριτήρια Συντελεστές βαρύτητας Βαθµολογία επιλογών Σταθµισµένη βαθµολογία επιλογών Α Α 2 Α 3 Α 4 Χρήση ως ταµιευτήρας νερού Υδροβιότοπος για πτηνά Κέντρο ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Επεξεργασία αποβλήτων Χρήση ως ταµιευτήρας νερού Υδροβιότοπος για πτηνά Κέντρο ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Επεξεργασία αποβλήτων f i w i α i α i2 α i3 α i4 w i α i w i α i2 w i α i3 w i α i4 Κόστος σταθερό 30% 3,5 4,8,5 2,2,05,44 0,45 0,66 Κόστος µεταβλητό 0,63 0,705 0,345 0,45 5% 4,2 4,7 2,3 3 Περιβαλλοντική 7% 3, ,5 ωφέλεια 0,595 0,68 0,5 0,765 Κοινωνική αποδοχή 0,64 0,64 0,72 0,32 6% 4 4 4,5 2 Συµβολή στην περιφερειακή 5% 4,3 2,5 4,5 3 ανάπτυξη 0,645 0,375 0,675 0,45 Αισθητική του τοπίου 7% 4 4,8 3,2 0,28 0,336 0,2 0,084 00% Άθροισµα S j : 3,84 4,76 2,9 2,729 Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι η καλύτερη επιλογή είναι η αξιοποίηση των σκαµµένων εκτάσεων ως υδροβιότοποι για πτηνά. Αυτό προκύπτει καθώς το σύνολο της σταθµισµένης βαθµολογίας αυτής της επιλογής είναι το µεγαλύτερο (αφού χρησιµοποιούµε κλίµακα από ως 5, µε άριστα το 5, και η επιλογή αυτή έχει βαθµολογία ίση µε 4,76). Υπο-ερώτηµα ΙΙ Η καλύτερη επιλογή για την αξιοποίηση των σκαµµένων εκτάσεων από την εξόρυξη λιγνίτη είναι η Α 2 (υδροβιότοπος για πτηνά). Εποµένως, η παράµετρος για την οποία θα γίνει ανάλυση ευαισθησίας είναι η α 2 (καθώς ζητείται η µεταβολή του βαθµού α k,

3 όπου k η συγκεκριµένη τιµή του j που αντιστοιχεί στην καλύτερη επιλογή, δηλαδή k = 2). Η παράµετρος α 2 είναι το σταθερό κόστος για την επιλογή «Υδροβιότοπος για πτηνά», στην οποία έχει αποδοθεί βαθµολογία ίση µε 4,8 από τον εµπειρογνώµονα (µε άριστα το 5). Για µεταβολή της παραµέτρου κατά ± 30% (ανά 5%), η σταθµισµένη βαθµολογία και το σύνολο της βαθµολογίας θα µεταβληθούν όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.2. Ανάλυση ευαισθησίας της καλύτερης λύσης ως προς την παράµετρο α 2. Ποσοστιαία µεταβολή Τιµές παραµέτρου α 2 Σταθµισµένη βαθ- µολογία Συνολική βαθµολογία - 30% 3,36,008 3,744-25% 3,60,08 3,86-20% 3,84,52 3,888-5% 4,08,224 3,96-0% 4,32,296 4,032-5% 4,56,368 4,04 Αρχική τιµή 4,80,44 4,76 + 5% 5,04,52 4, % 5,28,584 4,32 + 5% 5,52,656 4, % 5,76,728 4, % 6,00,8 4, % 6,24,872 4,608 Η δεύτερη καλύτερη λύση όπως προκύπτει από τον Πίνακα. είναι η επιλογή της χρήσης των σκαµµένων εκτάσεων ως ταµιευτήρων νερού (άθροισµα σταθµισµένων βαθµολογιών 3,84). Η διαφορά της πρώτης καλύτερης λύσης ως προς τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή του βαθµού α 2 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.3. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς της πρώτης από τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή του α 2 κατά ± 30%. Ποσοστιαία µεταβολή βαθµού α 2 Συνολική βαθµολογία Α 2 ιαφορά πρώτης από δεύτερη καλύτερη λύση - 30% 3,744-0,096-25% 3,86-0,024-20% 3,888 0,048-5% 3,960 0,20-0% 4,032 0,92-5% 4,04 0,264 Αρχική τιµή 4,76 0, % 4,248 0, % 4,320 0, % 4,392 0, % 4,464 0,624

4 + 25% 4,536 0, % 4,608 0,768 Η ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω διάγραµµα: ιάγραµµα.. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή του α 2 κατά ± 30%. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή του α2 ιαφορά πρώτης & δεύτερης καλύτερης λύσης 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 Τιµή παραµέτρου α2 Από το ιάγραµµα. µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι µόνο για µεγάλη µεταβολή του βαθµού α 2 (άνω του 20%) υπάρχει περίπτωση να µειωθεί η βαθµολογία της πρώτης καλύτερης επιλογής ώστε να την ξεπεράσει η βαθµολογία της δεύτερης καλύτερης επιλογής. Υπο-ερώτηµα ΙΙΙ Η αναγκαία ελάχιστη µεταβολή (%) του βαθµού α 2 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2, η οποία θα επιφέρει την ισοβαθµία µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επιλογής βρίσκεται ως εξής: Αν x η βαθµολογία α 2 στην οποία ισοβαθµούν οι δύο πρώτες επιλογές, τότε θα ισχύει ότι: 0,30x + 0, ,68 + 0,64 + 0, ,336 = 3,84 Απ όπου παίρνουµε ότι x = 3,68. Η ποσοστιαία µεταβολή από την αρχική τιµή του βαθµού α 2 υπολογίζεται ως 3,68 4,8 00% = 23,33% 4,8

5 Υπο-ερώτηµα ΙV Η ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης καλύτερης λύσης για ταυτόχρονη µεταβολή των βαθµών α 2 και α 22 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2 κατά ± 30% παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.4. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της καλύτερης λύσης ως προς τις παραµέτρους α 2 και α 22. Παράµετρος α2 Παράµετρος α 22-30% -25% -20% -5% -0% -5% Αρχική 5% 0% 5% 20% 25% 30% τιµή -30% 3,5325 3, ,603 3, ,6735 3, ,744 3, ,845 3, ,885 3, , % 3,6045 3, ,675 3,7025 3,7455 3, ,86 3,8525 3,8865 3,9275 3,957 3, , % 3,6765 3,775 3,747 3, ,875 3, ,888 3, ,9585 3, ,029 4, ,0995-5% 3,7485 3, ,89 3, ,8895 3, ,96 3, ,0305 4, ,0 4,3625 4,75-0% 3,8205 3, ,89 3, ,965 3, ,032 4, ,025 4,3775 4,73 4, ,2435-5% 3,8925 3, ,963 3, ,0335 4, ,04 4,3925 4,745 4, ,245 4, ,355 Αρχική τιµή 3,9645 3, ,035 4, ,055 4,4075 4,76 4,225 4,2465 4,2875 4,37 4, ,3875 5% 4,0365 4,0775 4,07 4,4225 4,775 4,2275 4,248 4, ,385 4, ,389 4, ,4595 0% 4,085 4,4375 4,79 4,2425 4,2495 4, ,32 4, ,3905 4, ,46 4, ,535 5% 4,805 4,2575 4,25 4, ,325 4, ,392 4, ,4625 4, ,533 4, , % 4,2525 4, ,323 4, ,3935 4, ,464 4, ,5345 4, ,605 4, , % 4,3245 4, ,395 4, ,4655 4, ,536 4,5725 4,6065 4,6475 4,677 4,7225 4, % 4,3965 4,4375 4,467 4, ,5375 4, ,608 4, ,6785 4,7375 4,749 4, ,895 Πίνακας.5. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς της πρώτης από τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή των α 2 και α 22 κατά ± 30%. Παράµετρος α 22-30% -25% -20% -5% -0% -5% Αρχική 5% 0% 5% 20% 25% 30% τιµή -30% -0,3075-0, ,237-0,2075-0,665-0,325-0,096-0, ,0255 0, ,045 0, ,55-25% -0,2355-0, ,65-0,2975-0,0945-0, ,024 0,025 0,0465 0,0875 0,7 0,5225 0,875-20% -0,635-0,2825-0,093-0, ,0225 0,0275 0,048 0, ,85 0,5375 0,89 0, ,2595-5% -0,095-0, ,02 0,0425 0,0495 0, ,2 0,5525 0,905 0, ,26 0, ,335 Παράµετρος α2-0% -0,095 0,0575 0,05 0, ,25 0,5675 0,92 0, ,2625 0, ,333 0, ,4035-5% 0,0525 0, ,23 0,5825 0,935 0, ,264 0, ,3345 0, ,405 0, ,4755 Αρχική τιµή 0,245 0,5975 0,95 0, ,2655 0, ,336 0,3725 0,4065 0,4475 0,477 0,5225 0,5475 5% 0,965 0,2375 0,267 0, ,3375 0, ,408 0, ,4785 0,5375 0,549 0, ,695 0% 0,2685 0, ,339 0, ,4095 0, ,48 0,5525 0,5505 0, ,62 0, ,695 5% 0,3405 0, ,4 0, ,485 0,5675 0,552 0, ,6225 0, ,693 0, , % 0,425 0, ,483 0,5825 0,5535 0, ,624 0, ,6945 0, ,765 0, , % 0,4845 0,5975 0,555 0, ,6255 0, ,696 0,7325 0,7665 0,8075 0,837 0, ,9075

6 30% 0,5565 0,5975 0,627 0, ,6975 0, ,768 0, ,8385 0, ,909 0, ,9795 Η διαγραµµατική απεικόνιση της διπαραµετρικής ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάζεται στο διάγραµµα.2. ιάγραµµα.2. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή των α 2 και α 22 κατά ± 30%. ιαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-30% -20% -0% Τιµές παραµέτρου α2 Αρχική τιµή 0% 20% 30% -30% -5% 30% 5% Αρχική τιµή Τιµές παραµέτρου α22 0,8-0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2-0,2-0 -0,4--0,2 Από το παραπάνω διάγραµµα µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι οι βαθµολογίες των δύο καλύτερων λύσεων εξισώνονται για ταυτόχρονη µεταβολή της παραµέτρου α 2 στο διάστηµα από 5% ως 0% και της παραµέτρου α 22 στο διάστηµα 25% ως 30%. ηλαδή, προκειµένου να εξισωθούν οι βαθµολογίες των δύο καλύτερων λύσεων απαιτείται ταυτόχρονη σχετικά µικρή µεταβολή της παραµέτρου α 2 και µεγάλη µεταβολή της παραµέτρου α 22. Έτσι, συµπεραίνει κανείς ότι η διαφορά των δύο λύσεων είναι πιο ευαίσθητη στην µεταβολή της παραµέτρου α 2, όταν όµως αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε µεταβολή της παραµέτρου α 22. Υπο-ερώτηµα V Έστω ότι οι δύο νέοι βαθµοί α 2 και α 22 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2 συνδέονται µε γραµµική σχέση και ότι η σχέση τους είναι τέτοια ώστε η πρώτη καλύτερη επιλογή γίνεται ίση µε τη δεύτερη. Για να ισχύει αυτό πρέπει:

7 w a2 + w2 a22 + w3 a32 + w4 a42 + w5 a52 + w6 a62 = A 0,30 α 2 + 0,5 α , , ,5 2,5 + 0,07 4,8 = 3,84 0,30 α 2 + 0,5 α 22 =,809 α 22 = 2,06 2 α 2 Εξίσωση (2) Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης του α 22 ως προς το α 2 απεικονίζεται παρακάτω: ιάγραµµα.3. Σχέση παραµέτρων α 2 και α 22. Σχέση παραµέτρων α2 και α22 Τιµές παραµέτρου α Τιµές παραµέτρου α2 Εξίσωση (2) Εξισώσεις (3) Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι και οι δύο παράµετροι µπορούν να πάρουν τιµές από ως 5 (όπως είναι η κλίµακα βαθµολογίας που χρησιµοποιεί ο εµπειρογνώµονας). Αυτό περιορίζει την εξίσωση (2) µε τις εξής σχέσεις: 3,53 < α 2 < 5 και 2,06 < α 22 < 5 Εξισώσεις (3) µε αποτέλεσµα η σωστή διαγραµµατική απεικόνιση να φαίνεται µε κόκκινο χρώµα στο ιάγραµµα.3. Από το ιάγραµµα.3 και την εξίσωση (2) φαίνεται ότι οι δύο παράµετροι έχουν µια γραµµική σχέση, στην οποία όσο αυξάνει η τιµή της α 2, τόσο µειώνεται η τιµή της α 22. Στο ιάγραµµα.2 διαφαίνεται αυτή η σχέση, καθώς βλέπουµε ότι για µεγάλες θετικές µεταβολές του α 2 (αύξηση του α 2 ) και ταυτόχρονες µεγάλες αρνητικές µεταβολές του α 22 (µείωση του α 22 ), η πρώτη καλύτερη επιλογή Α 2 προσεγγίζει τη δεύτερη καλύτερη επιλογή Α (η διαφορά τους τείνει στο 0). Υπο-ερώτηµα VI

8 Μια άλλη περίπτωση, η οποία παρουσιάζει οµοιότητες µε την παραπάνω εξεταζόµενη περίπτωση είναι η δηµιουργία υδατοφράγµατος. Η δηµιουργία φράγµατος επιτρέπει την εκµετάλλευση του νερού (φυσικού πόρου), και ταυτόχρονα δηµιουργεί έναν νέο ανθρωπογενή πόρο, τη λίµνη από την κατακράτηση του νερού λόγω του φράγµατος. Η λίµνη αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια ψαριών (δηµιουργία ι- χθυοτροφείων), ως χώρος αναψυχής (ανάπτυξη οικοτουρισµού), για άρδευση των κοντινών καλλιεργήσιµων εκτάσεων, αλλά και για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η τεχνητή λίµνη Πλαστήρα, η οποία δη- µιουργήθηκε από το χτίσιµο φράγµατος και η οποία χρησιµοποιείται για ύδρευση κοντινών πόλεων, για άρδευση και για ιχθυοκαλλιέργειες. Φυσικοί πόροι που οµοιάζουν στον ανθρωπογενή πόρο που περιγράφηκε παραπάνω είναι τα νερά που είναι συγκεντρωµένα σε φυσικές λίµνες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους σκοπούς. Ως παράδειγµα αναφέρεται η λίµνη της οϊράνης, η οποία είναι υδροβιότοπος, αλλά και χρησιµοποιείται για ιχθυοτροφεία και άρδευση των κοντινών περιοχών.

9 ΘΕΜΑ 2 Υπο-ερώτηµα Ι Γνωρίζουµε ότι οι σωρευτικές πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών (ΗΣ) στην Ελλάδα ακολουθούν τη σιγµοειδή καµπύλη y = bt + me (Τύπος K ) Όπου: Κ = 200 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας ΗΣ m = 0 b = κ + λ α t = έτη µετρούµενα ως διαφορά από το έτος έναρξης πώλησης ΗΣ κ = 0,23 (έτη) - λ = 0,02 [(έτη) (εκατοµµύρια ευρώ)] - α = εκατοµµύρια ευρώ για διαφηµιστική καµπάνια. Για τις διάφορες τιµές του α που δίνονται στον πίνακα, µπορούµε να υπολογίσουµε τις αντίστοιχες τιµές του b, τις οποίες θα αντικαταστήσουµε στον τύπο της σιγµοειδούς καµπύλης, προκειµένου να συµπληρώσουµε τον πίνακα. Έτσι: Πίνακας 2.. Τιµές του b για κάθε τιµή του α. Α b 0 0,23 0,25 2 0,27 3 0,29 4 0,3 Και ο ζητούµενος πίνακας συµπληρώνεται ως εξής: Πίνακας 2.2. Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών (ΗΣ) στην Ελλάδα. Y (χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας του ΗΣ) t (έτη) α = 0 α = α = 2 α = 3 α = 4 34,48 36, ,9887 4, , ,095 69,844 75,7602 8, , , , , , , ,73 256, , , , , , , , , ,377 37, , , , , , , , ,2826

10 Y (χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας του ΗΣ) 8 463, , , , , , , ,728 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 923, ,97 08, ,48 92, , ,463 06, ,846 97, , , , , , ,36 094,34 2, , ,97 089,395 9,26 4, ,7 080,02 3,684 38,44 56, ,235 04,447 32,967 53,335 67, ,395 24,249 48,43 64,737 76,3 Το αντίστοιχο διάγραµµα παρουσιάζεται παρακάτω: ιάγραµµα 2.. Σωρευτικές πωλήσεις ΗΣ στην Ελλάδα ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφήµιση α (σε εκατοµµύρια ευρώ). Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών στην Ελλάδα 400 Χιλ. τ.µ. επιφάνειας ΗΣ α=0 α= α=2 α=3 α= Έτη Υπο-ερώτηµα ΙΙ Προκειµένου να υπολογίσουµε σε πόσα έτη θα έχει επιτευχθεί το 90% του Κ για κάθε τιµή του α, χρησιµοποιούµε τον τύπο. Έτσι έχουµε:

11 y / K Τύπος = 0,90 0,90 = + me + 0e = e 0,90 bt bt bt = 0,90 0 4, 4998 e bt 0,90 0,90 ln = ln bt = ln bt = 4,4998 bt = 4,4998 t = 0 0 b Για κάθε τιµή του α, προκύπτει και µια τιµή του b, όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.. Εποµένως, αντικαθιστώντας τις τιµές του b στον τελευταίο τύπο, µπορούµε να βρού- µε σε πόσα έτη θα έχει επιτευχθεί το 90% το Κ για κάθε τιµή του α. Έχουµε λοιπόν: Πίνακας 2.3. Έτη για την επίτευξη του 90% του Κ, ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφή- µιση α. Α b t 0 0,23 9, ,25 7, ,27 6, ,29 5, ,3 4,5548 Γραφικά, τα έτη παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµα: ιάγραµµα 2.2. Έτη για την επίτευξη του 90% του Κ, ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφήµιση α.

12 Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών στην Ελλάδα 400 Χιλ. τ.µ. επιφάνειας ΗΣ α=0 α= α=2 α=3 α=4 y/κ=0, Έτη Υπο-ερώτηµα ΙΙΙ Από το Υπο-ερώτηµα ΙΙ, γνωρίζουµε ότι αν δεν διατίθεται χρηµατοδότηση για διαφη- µιστική καµπάνια για τους ΗΣ (α = 0), τότε το 90% του Κ θα επιτευχθεί σε 9,56435 χρόνια 9,6 χρόνια. Για να βρούµε πόσα χρήµατα ακριβώς (α σε εκατοµµύρια ευρώ) πρέπει να δώσουµε για διαφηµιστική καµπάνια, ώστε να επιτύχουµε το 90% του Κ ταχύτερα κατά δύο έτη σε σχέση µε τη µηδενική χρηµατοδότηση, χρησιµοποιούµε τον τύπο, στον οποίο αντικαθιστούµε t = 7,56435 χρόνια 7,6 χρόνια. Έτσι, έχουµε: y / K Τύπος = 0,90 0,90 = + me + 0e = e 0,90 bt bt bt = 0,90 0 4, 4998 e bt 0,90 0,90 ln = ln bt = ln bt = 4,4998 bt = 4,4998 b = 0 0 t Αντικαθιστώντας όπου t = 7,56435 χρόνια 7,6 χρόνια, έχουµε: b = 0,256 Όµως, b = κ + λ α, όπου κ, λ γνωστά. Έτσι, τελικά προκύπτει ότι: b κ 0,256 0,23 a = a = =,3 λ 0,02

13 ηλαδή, προκειµένου να επιτύχουµε το 90% του Κ σε 2 χρόνια ταχύτερα σε σχέση µε τη µηδενική χρηµατοδότηση για διαφήµιση, θα πρέπει να διαθέσουµε,3 εκατοµ- µύρια ευρώ για διαφηµιστική καµπάνια. Σε αυτή την περίπτωση το 90% του Κ, δηλαδή 080 χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας ΗΣ θα έχουν επιτευχθεί σε περίπου 7,6 χρόνια.

14 ΘΕΜΑ 3 Για την ανάλυση του Εσωτερικού και Εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT analysis) ε- πιλέγεται µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση αγροτουρισµού. Ως ανταγωνιστής της θεωρείται µια αλυσίδα ξενοδοχείων που πρόκειται να εγκαινιάσει σύντοµα ένα ξενοδοχείο της στην ίδια περιοχή. Υπο-ερώτηµα I Οι δυνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης αγροτουρισµού απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα µε σειρά σηµαντικότητας: Πίνακας 3.. υνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης αγροτουρισµού µε σειρά σηµαντικότητας. ΥΝΑΜΕΙΣ. Προσωπικό από γύρω περιοχή µε όρεξη για δουλειά 2. Εµπειρία στη διαµόρφωση χώρων για παροχή δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον στους πελάτες Α ΥΝΑΜΙΕΣ. Η επιχείρηση είναι δύσκολα προσβάσι- µη (µακριά από κύριο οδικό δίκτυο της χώρας) 2. εν παρέχει πολλές ανέσεις 3. Καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση 3. Χαµηλής ποιότητας γεύµατα 4. ιατήρηση και προώθηση των τοπικών εθίµων και παραδόσεων 4. Μη εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις Η αλυσίδα ξενοδοχείων, που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της επιχείρησης αγροτουρισµού, έχει σαφώς εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχει ανέσεις και υψηλής ποιότητας γεύµατα και διατηρεί µια καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Όµως, δεν διαθέτει εµπειρία ειδικά στον αγροτουρισµό και µπορεί να έχει διαµορφώσει µόνο συνηθισµένους χώρους για την διασκέδαση των πελατών (π.χ. γήπεδα τένις ή γκολφ, ή κάποιο µπαρ καφετέρια). Άλλωστε, έχει το πλεονέκτηµα ότι απευθύνεται σε µεγαλύτερο target group σε σχέση µε την επιχείρηση αγροτουρισµού, η οποία έχει πολύ συγκεκριµένη αγορά στόχο να προσεγγίσει και να προσελκύσει. Οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον της επιχείρησης αγροτουρισµού δίνονται στον παρακάτω πίνακα µε σειρά σηµαντικότητας: Πίνακας 3.. Ευκαιρίες και απειλές στο περιβάλλον της επιχείρησης αγροτουρισµού µε σειρά σηµαντικότητας. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη. Μετανάστευση τοπικού πληθυσµού σε επιχειρήσεων αγροτουρισµού µεγάλα αστικά κέντρα & ερήµωση γύρω χωριών 2. Ανάπτυξη οδικού δικτύου στην περιοχή µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων 2. Απορρόφηση τουριστικής κίνησης από 3. Αύξηση προτίµησης κοινού για αγρο- 3. Εποχικότητα δραστηριοποίησης της

15 τουρισµό 4. Απρόσωπη εξυπηρέτηση στα τοπικά ξενοδοχεία επιχείρησης 4. Στροφή κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής Σε σχέση µε την επιχείρηση αγροτουρισµού, η ξενοδοχειακή αλυσίδα δεν επωφελείται των ειδικών επιδοτήσεων για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, αλλά µπορεί να εκµεταλλευτεί ανάλογες επιδοτήσεις ή κρατικές ρυθµίσεις, καθώς µια χώρα σαν την Ελλάδα προωθεί τον κλάδο του τουρισµού, αφού συνεισφέρει ένα µεγάλο µέρος του εισοδήµατος της χώρας. Η αύξηση της προτίµησης του κοινού για αγροτουρισµό σαφώς αποτελεί απειλή για την ξενοδοχειακή αλυσίδα, η οποία αν δεν προσαρµοστεί κατάλληλα θα χάσει ένα µέρος της αγοράς. Η απρόσωπη εξυπηρέτηση στα τοπικά ξενοδοχεία, καθώς και η ανάπτυξη του οδικού δικτύου στην περιοχή είναι ευκαιρίες προς εκµετάλλευση και για τον ανταγωνιστή της επιχείρησης αγροτουρισµού. Όσον αφορά τις απειλές, δεν επηρεάζουν την ξενοδοχειακή αλυσίδα. Η µετανάστευση του τοπικού πληθυσµού µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα, όµως αν η ξενοδοχειακή αλυσίδα απασχολεί εργατικό δυναµικό που δεν προέρχεται από τη γύρω περιοχή, µπορεί να αντιµετωπίσει την απειλή αυτή. Τέλος, η στροφή του κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής αποτελεί ευκαιρία προς εκµετάλλευση από την ξενοδοχειακή αλυσίδα, αφού αυτή µπορεί να προσφέρει ανέσεις και µοντέρνο περιβάλλον στους πελάτες της, προκειµένου να τους διατηρήσει. Υπο-ερώτηµα II Βάσει των παραπάνω, αναπτύσσεται η ακόλουθη µήτρα ανάλυσης SWOT: Πίνακας 3.3. Μήτρα ανάλυσης SWOT. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ υνάµεις (S) Αδυναµίες (W) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσωπικό από γύρω περιοχή µε όρεξη για δουλειά 2. Εµπειρία στη διαµόρφωση χώρων για παροχή δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον στους πελάτες 3. Καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Η επιχείρηση είναι δύσκολα προσβάσιµη (µακριά από κύριο οδικό δίκτυο της χώρας) 2. εν παρέχει πολλές ανέσεις 3. Χαµηλής ποιότητας γεύµατα 4. Μη εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 4. ιατήρηση και προώθηση των ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ τοπικών εθίµων και παραδόσεων Ευκαιρίες (O) Στρατηγική SO Στρατηγική WO. Κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη επιχειρήσεων αγροτουρισµού 2. Ανάπτυξη οδικού δικτύου στην περιοχή 3. Αύξηση προτίµησης κοινού για αγροτουρισµό 4. Απρόσωπη εξυπηρέτηση σε. Αύξηση µεγέθους επιχείρησης 2. Συνεργασία µε τοπικούς φορείς για την διαφήµιση της επιχείρησης κατά την προβολή της περιοχής 3. Αύξηση κίνησης επιχείρησης µέσω της προβολής 4. Επενδύσεις για εξειδικευµένο. Σύνδεση επιχείρησης µε οδικό δίκτυο κατασκευή δρόµων 2. Εκπαίδευση προσωπικού µε έµφαση στην προσωπική επαφή µε τον πελάτη 3. Συνεργασία µε τοπικούς προ- µηθευτές παραδοσιακών γευµάτων γλυκισµάτων µεγάλα ξενοδοχεία προσωπικό Απειλές (T) Στρατηγική ST Στρατηγική WT. Μετανάστευση τοπικού πληθυσµού σε µεγάλα αστικά κέντρα & ερήµωση γύρω χωριών 2. Απορρόφηση τουριστικής κίνησης από µεγάλες αλυσίδες. Αύξηση παροχών στο προσωπικό για διατήρηση εργαζοµένων 2. Έµφαση στο marketing και τη διαφήµιση 3. Έµφαση στην καινοτοµία. ραστηριοποίηση όλο το χρόνο 2. ιαφήµιση επιχείρησης για αύξηση πελατείας και άρα συγκράτηση προσωπικού

16 ξενοδοχείων 3. Εποχικότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης 4. Στροφή κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής 4. Προώθηση τοπικών εθίµων και παραδόσεων 3. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα τουριστικών επιχειρήσεων (και δη αγροτουρισµού) Υπο-ερώτηµα III Βάσει του προϊόντος / υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση αγροτουρισµού, συµφέρει την επιχείρηση να ακολουθήσει µια στρατηγική διαφοροποίησης. Η επιχείρηση θα προσφέρει ένα «µοναδικό» προϊόν, καθώς θα µπορεί να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης των πελατών της σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Αν η επιχείρηση καταφέρει να εκµεταλλευτεί τις κρατικές επιδοτήσεις και να παρέχει υπηρεσίες χαµηλού κόστους, ίσως τη συµφέρει να ακολουθήσει µια στρατηγική υβριδικού τύπου, συνδυάζοντας την στρατηγική διαφοροποίησης µε τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Όσον αφορά την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, η καλύτερη επιλογή είναι να επεκταθεί σε νέα αγορά, αυτή η οποία ενδιαφέρεται για τον α- γροτουρισµό. Αν µπει από τους πρώτους, θα µπορέσει να αποκτήσει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και να διατηρήσει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Σε σχέση µε τα προϊόντα, ο αγροτουρισµός είναι ακόµα στα πολύ αρχικά στάδια ανάπτυξής του, εποµένως θεωρείται νέο προϊόν. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει καλύτερα να επιλέξει να αναπτύξει ένα νέο προϊόν σε µια νέα αγορά. Τέλος, σχετικά µε τους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης, αφού η επιχείρηση έχει καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση, µπορεί να επιλέξει την αυτόνοµη ανάπτυξη. Προκειµένου, όµως, να αντιµετωπίσει την αδυναµία που έχει διαπιστώσει (χαµηλής ποιότητας γεύµατα), θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την εξαγορά ή τη συγχώνευση µε κάποια τοπική επιχείρηση τροφοδοσίας ή παρασκευής τοπικών παραδοσιακών τροφίµων γλυκισµάτων. Υπο-ερώτηµα IV Η οργανωτική δοµή, η οποία µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα παραπάνω, είναι η λειτουργική δοµή. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαχωρίσει τις λειτουργίες της και να διαµορφώσει τα αντίστοιχα τµήµατα, τα οποία θα αναφέρονται στον Γενικό ιευθυντή της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις αγροτουρισµού είναι συνήθως µικρές επιχειρήσεις, αφού προσπαθούν να είναι κοντά και σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον, η λειτουργική οργανωτική δοµή, η οποία συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες για λήψη αποφάσεων στο διευθυντικό επίπεδο ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο A. Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη. 1. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αλγόριθµος φυσαλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 48 49 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε συνάρτηση : A B με Α R n και Β R ονομάζεται πραγματική συνάρτηση n μεταβλητών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ι Αν Α R n και Β R n τότε έχουμε διανυσματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) TEΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 Ιουνίου 7 Από τα κάτωθι Θέµατα καλείστε να λύσετε το ο που περιλαµβάνει ερωτήµατα από όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ 3 ης. Άσκηση 1. , z1. Παρατηρούµε ότι: z0 = z5. = + ) και. β) 1 ος τρόπος: Έστω z = x+ iy, x, = x + y.

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ 3 ης. Άσκηση 1. , z1. Παρατηρούµε ότι: z0 = z5. = + ) και. β) 1 ος τρόπος: Έστω z = x+ iy, x, = x + y. ΛΥΣΕΙΣ ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άσκηση 6 6 Λύση: α) 7z + z (cosπ + isi π ) π+ kπ π+ kπ Κατά συνέπεια z (cos + isi ), k,,, 5 Παίρνουµε τις ρίζες 6 6 z (cos + isi ) ( + i ) + i, π π 6 6 6 z (cos + isi ) (cos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται δύο δείκτες αξιολόγησης που βασίζονται στα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων, ο πρώτος δείκτης 1 λαµβάνει υπ όψη του µόνο

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας»

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Που με άλλο διάβασμα σημαίνει : «Εάν ξέρεις που θέλεις να πάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά µεγέθη Ελληνικού τουρισµού κατά την περίοδο 2000 2012 1.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Τα AdWords είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να διαφηµίσουν τα προϊόν Πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο Google AdWords TM Οι διαφηµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Κεφάλαιο 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Οταν ένα µεταβλητό µέγεθος εξαρτάται αποκλειστικά από τις µεταβολές ενός άλλου µεγέθους, τότε η σχέση που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Άργος, 06 Μαρτίου 2015 Αρ.Πρωτ:0876/ Φ.121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Άργος, 06 Μαρτίου 2015 Αρ.Πρωτ:0876/ Φ.121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Κορίνθου 23-21200 Άργος Πλ. Δερβενακίων Τηλ.: 27510 67216,63023 fax : 27510 24595 E-mail : ebear@otenet.gr Site : www.arcci.gr Άργος, 06 Μαρτίου 2015 Αρ.Πρωτ:0876/

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος: 005-6 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους Η/Υ Μαθηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B Αθήνα 2/ 11 / 2005 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Φ.252/ 121456 / Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. Την «Μουσική Αρµονία» θα µπορούσαµε να την δούµε κ έτσι?

ΜΕΡΟΣ Α. Την «Μουσική Αρµονία» θα µπορούσαµε να την δούµε κ έτσι? 1 Την «Μουσική Αρµονία» θα µπορούσαµε να την δούµε κ έτσι? Σήµερα η βιβλιογραφία της Αρµονίας είναι πλουσιότατη, σε πολλά επίπεδα σπουδής και σε πλήθος γλωσσών. Έτσι δεν θα πρότεινα µία από τα ίδια που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα : Έστω ότι θέλουµε να παραστήσουµε γραφικά την εξίσωση 6χ-ψ=3. Λύση 6χ-ψ=3 ψ=6χ-3. Άρα η εξίσωση παριστάνει ευθεία. Για να τη χαράξουµε

Παραδείγµατα : Έστω ότι θέλουµε να παραστήσουµε γραφικά την εξίσωση 6χ-ψ=3. Λύση 6χ-ψ=3 ψ=6χ-3. Άρα η εξίσωση παριστάνει ευθεία. Για να τη χαράξουµε Άλγεβρα υκείου επιµ.: άτσιος ηµήτρης ΣΣΤΗΜΤ ΜΜΩΝ ΞΣΩΣΩΝ Μ ΝΩΣΤΣ ΣΩΣ ΝΝΣ ρισµός: Μια εξίσωση της µορφής αχ+βψ=γ ονοµάζεται γραµµική εξίσωση µε δυο αγνώστους. ύση της εξίσωσης αυτής ονοµάζεται κάθε διατεταγµένο

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» «Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 10 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 11 12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα