3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 42 ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2 ΘΕΜΑ Υπο-ερώτηµα Ι Σύµφωνα µε τη µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, η καλύτερη επιλογή A k για την αξιοποίηση των βαθιά σκαµµένων εκτάσεων που παραµένουν µετά την εξόρυξη του λιγνίτη προκύπτει από το σύνολο της σταθµισµένης ως προς τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας βαθµολογίας των διαφόρων κριτηρίων που δίνει ένας εµπειρογνώµονας. Η επιλογή προκύπτει από τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα: Πίνακας.. Περίιπτωση της εκτίµησης της βαθµολογίας από ένα µόνο εµπειρογνώ- µονα. Κριτήρια Συντελεστές βαρύτητας Βαθµολογία επιλογών Σταθµισµένη βαθµολογία επιλογών Α Α 2 Α 3 Α 4 Χρήση ως ταµιευτήρας νερού Υδροβιότοπος για πτηνά Κέντρο ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Επεξεργασία αποβλήτων Χρήση ως ταµιευτήρας νερού Υδροβιότοπος για πτηνά Κέντρο ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Επεξεργασία αποβλήτων f i w i α i α i2 α i3 α i4 w i α i w i α i2 w i α i3 w i α i4 Κόστος σταθερό 30% 3,5 4,8,5 2,2,05,44 0,45 0,66 Κόστος µεταβλητό 0,63 0,705 0,345 0,45 5% 4,2 4,7 2,3 3 Περιβαλλοντική 7% 3, ,5 ωφέλεια 0,595 0,68 0,5 0,765 Κοινωνική αποδοχή 0,64 0,64 0,72 0,32 6% 4 4 4,5 2 Συµβολή στην περιφερειακή 5% 4,3 2,5 4,5 3 ανάπτυξη 0,645 0,375 0,675 0,45 Αισθητική του τοπίου 7% 4 4,8 3,2 0,28 0,336 0,2 0,084 00% Άθροισµα S j : 3,84 4,76 2,9 2,729 Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι η καλύτερη επιλογή είναι η αξιοποίηση των σκαµµένων εκτάσεων ως υδροβιότοποι για πτηνά. Αυτό προκύπτει καθώς το σύνολο της σταθµισµένης βαθµολογίας αυτής της επιλογής είναι το µεγαλύτερο (αφού χρησιµοποιούµε κλίµακα από ως 5, µε άριστα το 5, και η επιλογή αυτή έχει βαθµολογία ίση µε 4,76). Υπο-ερώτηµα ΙΙ Η καλύτερη επιλογή για την αξιοποίηση των σκαµµένων εκτάσεων από την εξόρυξη λιγνίτη είναι η Α 2 (υδροβιότοπος για πτηνά). Εποµένως, η παράµετρος για την οποία θα γίνει ανάλυση ευαισθησίας είναι η α 2 (καθώς ζητείται η µεταβολή του βαθµού α k,

3 όπου k η συγκεκριµένη τιµή του j που αντιστοιχεί στην καλύτερη επιλογή, δηλαδή k = 2). Η παράµετρος α 2 είναι το σταθερό κόστος για την επιλογή «Υδροβιότοπος για πτηνά», στην οποία έχει αποδοθεί βαθµολογία ίση µε 4,8 από τον εµπειρογνώµονα (µε άριστα το 5). Για µεταβολή της παραµέτρου κατά ± 30% (ανά 5%), η σταθµισµένη βαθµολογία και το σύνολο της βαθµολογίας θα µεταβληθούν όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.2. Ανάλυση ευαισθησίας της καλύτερης λύσης ως προς την παράµετρο α 2. Ποσοστιαία µεταβολή Τιµές παραµέτρου α 2 Σταθµισµένη βαθ- µολογία Συνολική βαθµολογία - 30% 3,36,008 3,744-25% 3,60,08 3,86-20% 3,84,52 3,888-5% 4,08,224 3,96-0% 4,32,296 4,032-5% 4,56,368 4,04 Αρχική τιµή 4,80,44 4,76 + 5% 5,04,52 4, % 5,28,584 4,32 + 5% 5,52,656 4, % 5,76,728 4, % 6,00,8 4, % 6,24,872 4,608 Η δεύτερη καλύτερη λύση όπως προκύπτει από τον Πίνακα. είναι η επιλογή της χρήσης των σκαµµένων εκτάσεων ως ταµιευτήρων νερού (άθροισµα σταθµισµένων βαθµολογιών 3,84). Η διαφορά της πρώτης καλύτερης λύσης ως προς τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή του βαθµού α 2 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.3. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς της πρώτης από τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή του α 2 κατά ± 30%. Ποσοστιαία µεταβολή βαθµού α 2 Συνολική βαθµολογία Α 2 ιαφορά πρώτης από δεύτερη καλύτερη λύση - 30% 3,744-0,096-25% 3,86-0,024-20% 3,888 0,048-5% 3,960 0,20-0% 4,032 0,92-5% 4,04 0,264 Αρχική τιµή 4,76 0, % 4,248 0, % 4,320 0, % 4,392 0, % 4,464 0,624

4 + 25% 4,536 0, % 4,608 0,768 Η ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω διάγραµµα: ιάγραµµα.. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή του α 2 κατά ± 30%. Ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή του α2 ιαφορά πρώτης & δεύτερης καλύτερης λύσης 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 Τιµή παραµέτρου α2 Από το ιάγραµµα. µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι µόνο για µεγάλη µεταβολή του βαθµού α 2 (άνω του 20%) υπάρχει περίπτωση να µειωθεί η βαθµολογία της πρώτης καλύτερης επιλογής ώστε να την ξεπεράσει η βαθµολογία της δεύτερης καλύτερης επιλογής. Υπο-ερώτηµα ΙΙΙ Η αναγκαία ελάχιστη µεταβολή (%) του βαθµού α 2 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2, η οποία θα επιφέρει την ισοβαθµία µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επιλογής βρίσκεται ως εξής: Αν x η βαθµολογία α 2 στην οποία ισοβαθµούν οι δύο πρώτες επιλογές, τότε θα ισχύει ότι: 0,30x + 0, ,68 + 0,64 + 0, ,336 = 3,84 Απ όπου παίρνουµε ότι x = 3,68. Η ποσοστιαία µεταβολή από την αρχική τιµή του βαθµού α 2 υπολογίζεται ως 3,68 4,8 00% = 23,33% 4,8

5 Υπο-ερώτηµα ΙV Η ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης καλύτερης λύσης για ταυτόχρονη µεταβολή των βαθµών α 2 και α 22 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2 κατά ± 30% παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας.4. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της καλύτερης λύσης ως προς τις παραµέτρους α 2 και α 22. Παράµετρος α2 Παράµετρος α 22-30% -25% -20% -5% -0% -5% Αρχική 5% 0% 5% 20% 25% 30% τιµή -30% 3,5325 3, ,603 3, ,6735 3, ,744 3, ,845 3, ,885 3, , % 3,6045 3, ,675 3,7025 3,7455 3, ,86 3,8525 3,8865 3,9275 3,957 3, , % 3,6765 3,775 3,747 3, ,875 3, ,888 3, ,9585 3, ,029 4, ,0995-5% 3,7485 3, ,89 3, ,8895 3, ,96 3, ,0305 4, ,0 4,3625 4,75-0% 3,8205 3, ,89 3, ,965 3, ,032 4, ,025 4,3775 4,73 4, ,2435-5% 3,8925 3, ,963 3, ,0335 4, ,04 4,3925 4,745 4, ,245 4, ,355 Αρχική τιµή 3,9645 3, ,035 4, ,055 4,4075 4,76 4,225 4,2465 4,2875 4,37 4, ,3875 5% 4,0365 4,0775 4,07 4,4225 4,775 4,2275 4,248 4, ,385 4, ,389 4, ,4595 0% 4,085 4,4375 4,79 4,2425 4,2495 4, ,32 4, ,3905 4, ,46 4, ,535 5% 4,805 4,2575 4,25 4, ,325 4, ,392 4, ,4625 4, ,533 4, , % 4,2525 4, ,323 4, ,3935 4, ,464 4, ,5345 4, ,605 4, , % 4,3245 4, ,395 4, ,4655 4, ,536 4,5725 4,6065 4,6475 4,677 4,7225 4, % 4,3965 4,4375 4,467 4, ,5375 4, ,608 4, ,6785 4,7375 4,749 4, ,895 Πίνακας.5. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς της πρώτης από τη δεύτερη καλύτερη λύση για µεταβολή των α 2 και α 22 κατά ± 30%. Παράµετρος α 22-30% -25% -20% -5% -0% -5% Αρχική 5% 0% 5% 20% 25% 30% τιµή -30% -0,3075-0, ,237-0,2075-0,665-0,325-0,096-0, ,0255 0, ,045 0, ,55-25% -0,2355-0, ,65-0,2975-0,0945-0, ,024 0,025 0,0465 0,0875 0,7 0,5225 0,875-20% -0,635-0,2825-0,093-0, ,0225 0,0275 0,048 0, ,85 0,5375 0,89 0, ,2595-5% -0,095-0, ,02 0,0425 0,0495 0, ,2 0,5525 0,905 0, ,26 0, ,335 Παράµετρος α2-0% -0,095 0,0575 0,05 0, ,25 0,5675 0,92 0, ,2625 0, ,333 0, ,4035-5% 0,0525 0, ,23 0,5825 0,935 0, ,264 0, ,3345 0, ,405 0, ,4755 Αρχική τιµή 0,245 0,5975 0,95 0, ,2655 0, ,336 0,3725 0,4065 0,4475 0,477 0,5225 0,5475 5% 0,965 0,2375 0,267 0, ,3375 0, ,408 0, ,4785 0,5375 0,549 0, ,695 0% 0,2685 0, ,339 0, ,4095 0, ,48 0,5525 0,5505 0, ,62 0, ,695 5% 0,3405 0, ,4 0, ,485 0,5675 0,552 0, ,6225 0, ,693 0, , % 0,425 0, ,483 0,5825 0,5535 0, ,624 0, ,6945 0, ,765 0, , % 0,4845 0,5975 0,555 0, ,6255 0, ,696 0,7325 0,7665 0,8075 0,837 0, ,9075

6 30% 0,5565 0,5975 0,627 0, ,6975 0, ,768 0, ,8385 0, ,909 0, ,9795 Η διαγραµµατική απεικόνιση της διπαραµετρικής ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάζεται στο διάγραµµα.2. ιάγραµµα.2. ιπαραµετρική ανάλυση ευαισθησίας της διαφοράς µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης για µεταβολή των α 2 και α 22 κατά ± 30%. ιαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης καλύτερης λύσης 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-30% -20% -0% Τιµές παραµέτρου α2 Αρχική τιµή 0% 20% 30% -30% -5% 30% 5% Αρχική τιµή Τιµές παραµέτρου α22 0,8-0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2-0,2-0 -0,4--0,2 Από το παραπάνω διάγραµµα µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι οι βαθµολογίες των δύο καλύτερων λύσεων εξισώνονται για ταυτόχρονη µεταβολή της παραµέτρου α 2 στο διάστηµα από 5% ως 0% και της παραµέτρου α 22 στο διάστηµα 25% ως 30%. ηλαδή, προκειµένου να εξισωθούν οι βαθµολογίες των δύο καλύτερων λύσεων απαιτείται ταυτόχρονη σχετικά µικρή µεταβολή της παραµέτρου α 2 και µεγάλη µεταβολή της παραµέτρου α 22. Έτσι, συµπεραίνει κανείς ότι η διαφορά των δύο λύσεων είναι πιο ευαίσθητη στην µεταβολή της παραµέτρου α 2, όταν όµως αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε µεταβολή της παραµέτρου α 22. Υπο-ερώτηµα V Έστω ότι οι δύο νέοι βαθµοί α 2 και α 22 της πρώτης καλύτερης επιλογής Α 2 συνδέονται µε γραµµική σχέση και ότι η σχέση τους είναι τέτοια ώστε η πρώτη καλύτερη επιλογή γίνεται ίση µε τη δεύτερη. Για να ισχύει αυτό πρέπει:

7 w a2 + w2 a22 + w3 a32 + w4 a42 + w5 a52 + w6 a62 = A 0,30 α 2 + 0,5 α , , ,5 2,5 + 0,07 4,8 = 3,84 0,30 α 2 + 0,5 α 22 =,809 α 22 = 2,06 2 α 2 Εξίσωση (2) Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης του α 22 ως προς το α 2 απεικονίζεται παρακάτω: ιάγραµµα.3. Σχέση παραµέτρων α 2 και α 22. Σχέση παραµέτρων α2 και α22 Τιµές παραµέτρου α Τιµές παραµέτρου α2 Εξίσωση (2) Εξισώσεις (3) Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι και οι δύο παράµετροι µπορούν να πάρουν τιµές από ως 5 (όπως είναι η κλίµακα βαθµολογίας που χρησιµοποιεί ο εµπειρογνώµονας). Αυτό περιορίζει την εξίσωση (2) µε τις εξής σχέσεις: 3,53 < α 2 < 5 και 2,06 < α 22 < 5 Εξισώσεις (3) µε αποτέλεσµα η σωστή διαγραµµατική απεικόνιση να φαίνεται µε κόκκινο χρώµα στο ιάγραµµα.3. Από το ιάγραµµα.3 και την εξίσωση (2) φαίνεται ότι οι δύο παράµετροι έχουν µια γραµµική σχέση, στην οποία όσο αυξάνει η τιµή της α 2, τόσο µειώνεται η τιµή της α 22. Στο ιάγραµµα.2 διαφαίνεται αυτή η σχέση, καθώς βλέπουµε ότι για µεγάλες θετικές µεταβολές του α 2 (αύξηση του α 2 ) και ταυτόχρονες µεγάλες αρνητικές µεταβολές του α 22 (µείωση του α 22 ), η πρώτη καλύτερη επιλογή Α 2 προσεγγίζει τη δεύτερη καλύτερη επιλογή Α (η διαφορά τους τείνει στο 0). Υπο-ερώτηµα VI

8 Μια άλλη περίπτωση, η οποία παρουσιάζει οµοιότητες µε την παραπάνω εξεταζόµενη περίπτωση είναι η δηµιουργία υδατοφράγµατος. Η δηµιουργία φράγµατος επιτρέπει την εκµετάλλευση του νερού (φυσικού πόρου), και ταυτόχρονα δηµιουργεί έναν νέο ανθρωπογενή πόρο, τη λίµνη από την κατακράτηση του νερού λόγω του φράγµατος. Η λίµνη αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια ψαριών (δηµιουργία ι- χθυοτροφείων), ως χώρος αναψυχής (ανάπτυξη οικοτουρισµού), για άρδευση των κοντινών καλλιεργήσιµων εκτάσεων, αλλά και για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η τεχνητή λίµνη Πλαστήρα, η οποία δη- µιουργήθηκε από το χτίσιµο φράγµατος και η οποία χρησιµοποιείται για ύδρευση κοντινών πόλεων, για άρδευση και για ιχθυοκαλλιέργειες. Φυσικοί πόροι που οµοιάζουν στον ανθρωπογενή πόρο που περιγράφηκε παραπάνω είναι τα νερά που είναι συγκεντρωµένα σε φυσικές λίµνες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους σκοπούς. Ως παράδειγµα αναφέρεται η λίµνη της οϊράνης, η οποία είναι υδροβιότοπος, αλλά και χρησιµοποιείται για ιχθυοτροφεία και άρδευση των κοντινών περιοχών.

9 ΘΕΜΑ 2 Υπο-ερώτηµα Ι Γνωρίζουµε ότι οι σωρευτικές πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών (ΗΣ) στην Ελλάδα ακολουθούν τη σιγµοειδή καµπύλη y = bt + me (Τύπος K ) Όπου: Κ = 200 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας ΗΣ m = 0 b = κ + λ α t = έτη µετρούµενα ως διαφορά από το έτος έναρξης πώλησης ΗΣ κ = 0,23 (έτη) - λ = 0,02 [(έτη) (εκατοµµύρια ευρώ)] - α = εκατοµµύρια ευρώ για διαφηµιστική καµπάνια. Για τις διάφορες τιµές του α που δίνονται στον πίνακα, µπορούµε να υπολογίσουµε τις αντίστοιχες τιµές του b, τις οποίες θα αντικαταστήσουµε στον τύπο της σιγµοειδούς καµπύλης, προκειµένου να συµπληρώσουµε τον πίνακα. Έτσι: Πίνακας 2.. Τιµές του b για κάθε τιµή του α. Α b 0 0,23 0,25 2 0,27 3 0,29 4 0,3 Και ο ζητούµενος πίνακας συµπληρώνεται ως εξής: Πίνακας 2.2. Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών (ΗΣ) στην Ελλάδα. Y (χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας του ΗΣ) t (έτη) α = 0 α = α = 2 α = 3 α = 4 34,48 36, ,9887 4, , ,095 69,844 75,7602 8, , , , , , , ,73 256, , , , , , , , , ,377 37, , , , , , , , ,2826

10 Y (χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας του ΗΣ) 8 463, , , , , , , ,728 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 923, ,97 08, ,48 92, , ,463 06, ,846 97, , , , , , ,36 094,34 2, , ,97 089,395 9,26 4, ,7 080,02 3,684 38,44 56, ,235 04,447 32,967 53,335 67, ,395 24,249 48,43 64,737 76,3 Το αντίστοιχο διάγραµµα παρουσιάζεται παρακάτω: ιάγραµµα 2.. Σωρευτικές πωλήσεις ΗΣ στην Ελλάδα ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφήµιση α (σε εκατοµµύρια ευρώ). Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών στην Ελλάδα 400 Χιλ. τ.µ. επιφάνειας ΗΣ α=0 α= α=2 α=3 α= Έτη Υπο-ερώτηµα ΙΙ Προκειµένου να υπολογίσουµε σε πόσα έτη θα έχει επιτευχθεί το 90% του Κ για κάθε τιµή του α, χρησιµοποιούµε τον τύπο. Έτσι έχουµε:

11 y / K Τύπος = 0,90 0,90 = + me + 0e = e 0,90 bt bt bt = 0,90 0 4, 4998 e bt 0,90 0,90 ln = ln bt = ln bt = 4,4998 bt = 4,4998 t = 0 0 b Για κάθε τιµή του α, προκύπτει και µια τιµή του b, όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.. Εποµένως, αντικαθιστώντας τις τιµές του b στον τελευταίο τύπο, µπορούµε να βρού- µε σε πόσα έτη θα έχει επιτευχθεί το 90% το Κ για κάθε τιµή του α. Έχουµε λοιπόν: Πίνακας 2.3. Έτη για την επίτευξη του 90% του Κ, ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφή- µιση α. Α b t 0 0,23 9, ,25 7, ,27 6, ,29 5, ,3 4,5548 Γραφικά, τα έτη παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµα: ιάγραµµα 2.2. Έτη για την επίτευξη του 90% του Κ, ανάλογα µε τη δαπάνη για διαφήµιση α.

12 Σωρευτικές πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών στην Ελλάδα 400 Χιλ. τ.µ. επιφάνειας ΗΣ α=0 α= α=2 α=3 α=4 y/κ=0, Έτη Υπο-ερώτηµα ΙΙΙ Από το Υπο-ερώτηµα ΙΙ, γνωρίζουµε ότι αν δεν διατίθεται χρηµατοδότηση για διαφη- µιστική καµπάνια για τους ΗΣ (α = 0), τότε το 90% του Κ θα επιτευχθεί σε 9,56435 χρόνια 9,6 χρόνια. Για να βρούµε πόσα χρήµατα ακριβώς (α σε εκατοµµύρια ευρώ) πρέπει να δώσουµε για διαφηµιστική καµπάνια, ώστε να επιτύχουµε το 90% του Κ ταχύτερα κατά δύο έτη σε σχέση µε τη µηδενική χρηµατοδότηση, χρησιµοποιούµε τον τύπο, στον οποίο αντικαθιστούµε t = 7,56435 χρόνια 7,6 χρόνια. Έτσι, έχουµε: y / K Τύπος = 0,90 0,90 = + me + 0e = e 0,90 bt bt bt = 0,90 0 4, 4998 e bt 0,90 0,90 ln = ln bt = ln bt = 4,4998 bt = 4,4998 b = 0 0 t Αντικαθιστώντας όπου t = 7,56435 χρόνια 7,6 χρόνια, έχουµε: b = 0,256 Όµως, b = κ + λ α, όπου κ, λ γνωστά. Έτσι, τελικά προκύπτει ότι: b κ 0,256 0,23 a = a = =,3 λ 0,02

13 ηλαδή, προκειµένου να επιτύχουµε το 90% του Κ σε 2 χρόνια ταχύτερα σε σχέση µε τη µηδενική χρηµατοδότηση για διαφήµιση, θα πρέπει να διαθέσουµε,3 εκατοµ- µύρια ευρώ για διαφηµιστική καµπάνια. Σε αυτή την περίπτωση το 90% του Κ, δηλαδή 080 χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας ΗΣ θα έχουν επιτευχθεί σε περίπου 7,6 χρόνια.

14 ΘΕΜΑ 3 Για την ανάλυση του Εσωτερικού και Εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT analysis) ε- πιλέγεται µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση αγροτουρισµού. Ως ανταγωνιστής της θεωρείται µια αλυσίδα ξενοδοχείων που πρόκειται να εγκαινιάσει σύντοµα ένα ξενοδοχείο της στην ίδια περιοχή. Υπο-ερώτηµα I Οι δυνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης αγροτουρισµού απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα µε σειρά σηµαντικότητας: Πίνακας 3.. υνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης αγροτουρισµού µε σειρά σηµαντικότητας. ΥΝΑΜΕΙΣ. Προσωπικό από γύρω περιοχή µε όρεξη για δουλειά 2. Εµπειρία στη διαµόρφωση χώρων για παροχή δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον στους πελάτες Α ΥΝΑΜΙΕΣ. Η επιχείρηση είναι δύσκολα προσβάσι- µη (µακριά από κύριο οδικό δίκτυο της χώρας) 2. εν παρέχει πολλές ανέσεις 3. Καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση 3. Χαµηλής ποιότητας γεύµατα 4. ιατήρηση και προώθηση των τοπικών εθίµων και παραδόσεων 4. Μη εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις Η αλυσίδα ξενοδοχείων, που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της επιχείρησης αγροτουρισµού, έχει σαφώς εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχει ανέσεις και υψηλής ποιότητας γεύµατα και διατηρεί µια καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Όµως, δεν διαθέτει εµπειρία ειδικά στον αγροτουρισµό και µπορεί να έχει διαµορφώσει µόνο συνηθισµένους χώρους για την διασκέδαση των πελατών (π.χ. γήπεδα τένις ή γκολφ, ή κάποιο µπαρ καφετέρια). Άλλωστε, έχει το πλεονέκτηµα ότι απευθύνεται σε µεγαλύτερο target group σε σχέση µε την επιχείρηση αγροτουρισµού, η οποία έχει πολύ συγκεκριµένη αγορά στόχο να προσεγγίσει και να προσελκύσει. Οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον της επιχείρησης αγροτουρισµού δίνονται στον παρακάτω πίνακα µε σειρά σηµαντικότητας: Πίνακας 3.. Ευκαιρίες και απειλές στο περιβάλλον της επιχείρησης αγροτουρισµού µε σειρά σηµαντικότητας. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη. Μετανάστευση τοπικού πληθυσµού σε επιχειρήσεων αγροτουρισµού µεγάλα αστικά κέντρα & ερήµωση γύρω χωριών 2. Ανάπτυξη οδικού δικτύου στην περιοχή µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων 2. Απορρόφηση τουριστικής κίνησης από 3. Αύξηση προτίµησης κοινού για αγρο- 3. Εποχικότητα δραστηριοποίησης της

15 τουρισµό 4. Απρόσωπη εξυπηρέτηση στα τοπικά ξενοδοχεία επιχείρησης 4. Στροφή κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής Σε σχέση µε την επιχείρηση αγροτουρισµού, η ξενοδοχειακή αλυσίδα δεν επωφελείται των ειδικών επιδοτήσεων για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, αλλά µπορεί να εκµεταλλευτεί ανάλογες επιδοτήσεις ή κρατικές ρυθµίσεις, καθώς µια χώρα σαν την Ελλάδα προωθεί τον κλάδο του τουρισµού, αφού συνεισφέρει ένα µεγάλο µέρος του εισοδήµατος της χώρας. Η αύξηση της προτίµησης του κοινού για αγροτουρισµό σαφώς αποτελεί απειλή για την ξενοδοχειακή αλυσίδα, η οποία αν δεν προσαρµοστεί κατάλληλα θα χάσει ένα µέρος της αγοράς. Η απρόσωπη εξυπηρέτηση στα τοπικά ξενοδοχεία, καθώς και η ανάπτυξη του οδικού δικτύου στην περιοχή είναι ευκαιρίες προς εκµετάλλευση και για τον ανταγωνιστή της επιχείρησης αγροτουρισµού. Όσον αφορά τις απειλές, δεν επηρεάζουν την ξενοδοχειακή αλυσίδα. Η µετανάστευση του τοπικού πληθυσµού µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα, όµως αν η ξενοδοχειακή αλυσίδα απασχολεί εργατικό δυναµικό που δεν προέρχεται από τη γύρω περιοχή, µπορεί να αντιµετωπίσει την απειλή αυτή. Τέλος, η στροφή του κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής αποτελεί ευκαιρία προς εκµετάλλευση από την ξενοδοχειακή αλυσίδα, αφού αυτή µπορεί να προσφέρει ανέσεις και µοντέρνο περιβάλλον στους πελάτες της, προκειµένου να τους διατηρήσει. Υπο-ερώτηµα II Βάσει των παραπάνω, αναπτύσσεται η ακόλουθη µήτρα ανάλυσης SWOT: Πίνακας 3.3. Μήτρα ανάλυσης SWOT. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ υνάµεις (S) Αδυναµίες (W) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσωπικό από γύρω περιοχή µε όρεξη για δουλειά 2. Εµπειρία στη διαµόρφωση χώρων για παροχή δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον στους πελάτες 3. Καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Η επιχείρηση είναι δύσκολα προσβάσιµη (µακριά από κύριο οδικό δίκτυο της χώρας) 2. εν παρέχει πολλές ανέσεις 3. Χαµηλής ποιότητας γεύµατα 4. Μη εξειδικευµένο προσωπικό στις τουριστικές επιχειρήσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 4. ιατήρηση και προώθηση των ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ τοπικών εθίµων και παραδόσεων Ευκαιρίες (O) Στρατηγική SO Στρατηγική WO. Κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη επιχειρήσεων αγροτουρισµού 2. Ανάπτυξη οδικού δικτύου στην περιοχή 3. Αύξηση προτίµησης κοινού για αγροτουρισµό 4. Απρόσωπη εξυπηρέτηση σε. Αύξηση µεγέθους επιχείρησης 2. Συνεργασία µε τοπικούς φορείς για την διαφήµιση της επιχείρησης κατά την προβολή της περιοχής 3. Αύξηση κίνησης επιχείρησης µέσω της προβολής 4. Επενδύσεις για εξειδικευµένο. Σύνδεση επιχείρησης µε οδικό δίκτυο κατασκευή δρόµων 2. Εκπαίδευση προσωπικού µε έµφαση στην προσωπική επαφή µε τον πελάτη 3. Συνεργασία µε τοπικούς προ- µηθευτές παραδοσιακών γευµάτων γλυκισµάτων µεγάλα ξενοδοχεία προσωπικό Απειλές (T) Στρατηγική ST Στρατηγική WT. Μετανάστευση τοπικού πληθυσµού σε µεγάλα αστικά κέντρα & ερήµωση γύρω χωριών 2. Απορρόφηση τουριστικής κίνησης από µεγάλες αλυσίδες. Αύξηση παροχών στο προσωπικό για διατήρηση εργαζοµένων 2. Έµφαση στο marketing και τη διαφήµιση 3. Έµφαση στην καινοτοµία. ραστηριοποίηση όλο το χρόνο 2. ιαφήµιση επιχείρησης για αύξηση πελατείας και άρα συγκράτηση προσωπικού

16 ξενοδοχείων 3. Εποχικότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης 4. Στροφή κοινού προς τον µοντέρνο τρόπο ζωής 4. Προώθηση τοπικών εθίµων και παραδόσεων 3. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα τουριστικών επιχειρήσεων (και δη αγροτουρισµού) Υπο-ερώτηµα III Βάσει του προϊόντος / υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση αγροτουρισµού, συµφέρει την επιχείρηση να ακολουθήσει µια στρατηγική διαφοροποίησης. Η επιχείρηση θα προσφέρει ένα «µοναδικό» προϊόν, καθώς θα µπορεί να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης των πελατών της σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Αν η επιχείρηση καταφέρει να εκµεταλλευτεί τις κρατικές επιδοτήσεις και να παρέχει υπηρεσίες χαµηλού κόστους, ίσως τη συµφέρει να ακολουθήσει µια στρατηγική υβριδικού τύπου, συνδυάζοντας την στρατηγική διαφοροποίησης µε τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Όσον αφορά την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, η καλύτερη επιλογή είναι να επεκταθεί σε νέα αγορά, αυτή η οποία ενδιαφέρεται για τον α- γροτουρισµό. Αν µπει από τους πρώτους, θα µπορέσει να αποκτήσει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και να διατηρήσει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Σε σχέση µε τα προϊόντα, ο αγροτουρισµός είναι ακόµα στα πολύ αρχικά στάδια ανάπτυξής του, εποµένως θεωρείται νέο προϊόν. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει καλύτερα να επιλέξει να αναπτύξει ένα νέο προϊόν σε µια νέα αγορά. Τέλος, σχετικά µε τους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης, αφού η επιχείρηση έχει καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση, µπορεί να επιλέξει την αυτόνοµη ανάπτυξη. Προκειµένου, όµως, να αντιµετωπίσει την αδυναµία που έχει διαπιστώσει (χαµηλής ποιότητας γεύµατα), θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την εξαγορά ή τη συγχώνευση µε κάποια τοπική επιχείρηση τροφοδοσίας ή παρασκευής τοπικών παραδοσιακών τροφίµων γλυκισµάτων. Υπο-ερώτηµα IV Η οργανωτική δοµή, η οποία µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα παραπάνω, είναι η λειτουργική δοµή. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαχωρίσει τις λειτουργίες της και να διαµορφώσει τα αντίστοιχα τµήµατα, τα οποία θα αναφέρονται στον Γενικό ιευθυντή της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις αγροτουρισµού είναι συνήθως µικρές επιχειρήσεις, αφού προσπαθούν να είναι κοντά και σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον, η λειτουργική οργανωτική δοµή, η οποία συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες για λήψη αποφάσεων στο διευθυντικό επίπεδο ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: Στρατηγικός σχεδιασµός της εταιρείας INTERSCALA ABEE Εκπονήθηκε από τον: Παναγιωτίδη ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013)

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) Θέµα - οµπρέλα: Πράσινα Ξενοδοχεία Θέµα: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προμελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α.T.E.I.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ- BUSINESS PLAN

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ- BUSINESS PLAN ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ- BUSINESS PLAN ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις»

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ των Κατερέλου ηµήτριου Α.Μ. 5984 Κατσαβαβάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. της Πελαγίας Καλαντζή. πτυχιούχου του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διπλωματική εργασία. της Πελαγίας Καλαντζή. πτυχιούχου του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού Διπλωματική εργασία της Πελαγίας Καλαντζή πτυχιούχου του τμήματος Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Α.Μ.21103106) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ ραστηριότητα, η οποία αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Β ΚΥΚΛΟΣ» Μέτρο 3.1, Ενέργεια 3.1.2, Κατηγορία Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (BUSINESS PLAN)

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (BUSINESS PLAN) ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (BUSINESS PLAN) του ΣΑΓΚΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Μ. : 51/10) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα