Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα"

Transcript

1 Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας Υποψήφια διδάκτωρ, τµήµα Χηµείας ΕΚΠΑ, Σάλτα Κατερίνα, Τζουγκράκη Χρύσα Αναπληρώτρια καθηγήτρια, τµήµα Χηµείας ΕΚΠΑ, Θεµατική Ενότητα: Στάσεις µαθητών Επίπεδο Εκπαίδευσης: Λύκειο Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική έρευνα Περίληψη: Η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση, µάθηση και συγκράτηση των γνωστικών στοιχείων του µαθήµατος από τους µαθητές. Επιπλέον, οι θετικές στάσεις µαζί µε τις δεξιότητες και τις γνώσεις αποτελούν τις βάσεις που πρέπει να έχουν οι πολίτες, ώστε να ενηµερώνονται συνεχώς, να κρίνουν και να αποφασίζουν για θέµατα που έχουν σχέση µε τη Χηµεία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για να αποτυπωθούν οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας. Συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο 30 ερωτήσεων κλίµακας Likert, το οποίο, µετά από έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας, χορηγήθηκε σε δείγµα 576 µαθητών 7 Ενιαίων Λυκείων της χώρας. Αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα που αφορούν τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε το φύλο τους, την κατεύθυνση των σπουδών τους, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους και τις επιδόσεις τους τόσο στο µάθηµα της Χηµείας, όσο και στο σύνολο των µαθηµάτων. Λέξεις Κλειδιά: Στάσεις των µαθητών, Χηµεία, Λύκειο Abstract: The development of the students positive attitudes towards chemistry greatly contributes to the comprehension, learning and retention of the cognitive elements of chemistry. Furthermore, the positive attitudes, cognitive skills and knowledge will help the future citizens in being continuously informed, making judgments and taking decisions on issues related to chemistry. In this report the results of our research on the 11th grade students attitudes towards chemistry are described. A questionnaire (Likert scale) with 30 items was developed and validated for the purpose of this research. It was administered to 576 students from seven schools. The students attitudes towards chemistry were examined in relation to sex, course specialization and parents educational level accordingly. Moreover, the correlation between students attitudes and their achievements both in chemistry and in school was also determined. Εισαγωγή Η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της Χηµείας εξαρτάται, όπως για κάθε µάθηµα, και από τη στάση των µαθητών απέναντι σε αυτό. Η καλύτερη κατανόηση, µάθηση και συγκράτηση των γνωστικών στοιχείων φαίνεται να επιτυγχάνεται όταν οι στάσεις των µαθητών απέναντι στο διδασκόµενο µάθηµα είναι θετικές. Η διδασκαλία της Χηµείας στην Ελλάδα ξεκινά από το ηµοτικό Σχολείο και ολοκληρώνεται στη Β τάξη του Λυκείου. Στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράµµατα υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην ανάγκη για ανάπτυξη θετικών στάσεων των µαθητών απέναντι στη Χηµεία. Η ανάπτυξη, όµως, τέτοιων στάσεων βοηθά τους µαθητές να προσεγγίζουν µε ενδιαφέρον και ευχαρίστηση το περιεχόµενο του µαθήµατος της Χηµείας, να κατευθύνονται σε επαγγελµατικές επιλογές σχετικές µε την επιστήµη της Χηµείας, να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις που βασίζονται στη Χηµεία και αργότερα ως πολίτες να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις για κοινωνικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Χηµεία (όπως θέµατα για το περιβάλλον, υγεία - φάρµακα, τρόφιµα κ.ά.) (Ramsden, 1998). Σκοποί της έρευνας που παρουσιάζουµε είναι: (α) να αποτυπωθούν οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας, (β) να ελεγχθεί αν διαφέρουν οι στάσεις των µαθητών ανάλογα µε το φύλο και την κατεύθυνση σπουδών τους και (γ) να διερευνηθεί αν συσχετίζονται οι στάσεις των µαθητών µε το µορφωτικό επίπεδο των γονιών τους, µε τις επιδόσεις τους στο µάθηµα και µε τις επιδόσεις τους στο σύνολο των µαθηµάτων. Επιλέξαµε τους µαθητές της Β τάξης γιατί στην τάξη αυτή ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Χηµείας ως µάθηµα γενικής παιδείας και εποµένως έχει ολοκληρωθεί και η επίδραση του σχολείου στη διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών απέναντι στο µάθηµα. Με τον όρο στάσεις αποδίδεται στα Ελληνικά ο αγγλικός όρος attitudes. Οι στάσεις ορίζονται ως «προδιαθέσεις προς απόκριση σε κάποια είδη ερεθισµάτων» (Rosenberg & Hovland, 1960), ως «προδιαθέσεις, προϊόντα µάθησης, για απόκριση µε ένα συνεπή ευµενή ή δυσµενή τρόπο σε σχέση µε ένα δεδοµένο αντικείµενο» (Ajzen & Fishbein, 1980), ως «γενικά και διαρκή, θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα για κάποιο αντικείµενο ή θέµα» (Petty & Cacioppo, 1981) και πιο πρόσφατα ως «αξιολογήσεις που κάνει ένα άτοµο για ένα αντικείµενο σκέψης» (Pratkanis & Greenwald, 1989). Σύµφωνα µε τους περισσότερους ορισµούς οι στάσεις θεωρούνται ως αιτίες ή τουλάχιστον ως προϋποθέσεις ενός αντιληπτού αποτελέσµατος (συµπεριφοράς), ενώ οι ίδιες παραµένουν σχετικά κρυµµένες. 239

2 Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε κυρίως έρευνες για τις στάσεις των µαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες και αυτό διότι οι Φυσικές Επιστήµες διδάσκονται ως ένα γνωστικό αντικείµενο. Οι πιο συχνά αναφερόµενοι ορισµοί είναι του Gardner, ο οποίος θεωρεί τη στάση ενός ατόµου απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες ως «µια προδιάθεση, προϊόν µάθησης, να αξιολογεί µε ορισµένους τρόπους αντικείµενα, ανθρώπους, ενέργειες, καταστάσεις ή προτάσεις που εµπλέκονται στη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών» (Gardner, 1975) και του Koballa, σύµφωνα µε τον οποίο ως «στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες θεωρείται ένα θετικό ή αρνητικό συναίσθηµα, προϊόν µάθησης, που αποδίδει περιληπτικά µε τον πιο κατάλληλο τρόπο ένα ευρύ φάσµα πεποιθήσεων για τις Φυσικές Επιστήµες και είναι σηµαντικό επειδή µας επιτρέπει να προβλέπουµε µια συµπεριφορά που σχετίζεται µε αυτές» (Koballa & Crawley, 1985). Από τα αποτελέσµατα ανασκόπησης ερευνών, τα οποία έδειξαν ότι οι πιο αρνητικές στάσεις των µαθητών σχετίζονται µε τη Φυσική και τη Χηµεία παρά µε τη Βιολογία, προτείνεται να διερευνώνται οι στάσεις των µαθητών απέναντι σε κάθε ένα από τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα χωριστά (Ramsden, 1998). Σύνταξη και εφαρµογή του ερωτηµατολογίου Στην έρευνα µας δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη µεθοδολογία κατασκευής ενός κατάλληλου εργαλείου για την αποτύπωση των στάσεων των µαθητών απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας. Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε 5-βαθµη κλίµακα Likert (Anastasi, 1990). Το ερωτηµατολόγιο στην αρχική του µορφή περιλάµβανε 30 προτάσεις που εκφράζουν θετικές ή αρνητικές γνώµες, συναισθήµατα και τάσεις συµπεριφοράς απέναντι στο µάθηµα και την επιστήµη της Χηµείας. Η απάντηση σε κάθε πρόταση εκφράζεται µε µία από τις πέντε ακόλουθες επιλογές: «διαφωνώ απόλυτα», «σχεδόν διαφωνώ», «ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ», «σχεδόν συµφωνώ», «συµφωνώ απόλυτα» και οι οποίες βαθµολογούνται από 1 έως 5 όταν η πρόταση εκφράζει θετική στάση και από 5 έως 1 όταν εκφράζει αρνητική στάση αντίστοιχα. Το περιεχόµενο των προτάσεων διαµορφώθηκε σύµφωνα µε ερωτηµατολόγια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε αντίστοιχες έρευνες µε θέµα την αποτύπωση στάσεων των µαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες, στη Χηµεία και στα Μαθηµατικά [Aiken, L.R., (1979), Wareing, C., (1982), Simpon et al, (1985), German, P. J., (1988), Mennis, J., (1989), Misiti et all, (1991) and Francis et al, (1999)]. Η διατύπωσή τους έγινε µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κατανοητές από τους µαθητές αυτής της ηλικίας και ακολουθώντας τα κριτήρια του Edwards (Edwards, 1957) αποφύγαµε σηµασιολογικά προβλήµατα. Επίσης, µεριµνήσαµε να υπάρχει ίσος αριθµός προτάσεων που εκφράζουν θετική και αρνητική στάση, ώστε να αποφύγουµε παραποίηση των αποτελεσµάτων από τους µαθητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να αποκριθούν µε τρόπο που νοµίζουν ότι θα ικανοποιούσαν τις προσδοκίες µας. Αρχικά, αξιολογήθηκε το ερωτηµατολόγιο και ελέγχθηκαν: (α) Η εγκυρότητα "αντιπροσωπευτικού περιεχοµένου" µε τη συλλογή όλων των διαθέσιµων βιβλιογραφικά ερωτηµατολογίων και των αποτελεσµάτων τους για τη δηµιουργία τράπεζας ερωτήσεων, καθώς και µε τη βοήθεια οµάδας 14 κριτών, οι οποίοι το αξιολόγησαν. (β) Η "εσωτερική" εγκυρότητα µε πιλοτική έρευνα κατά την οποία χορηγήθηκε το ερωτηµατολόγιο σε 70 µαθητές της Β τάξης ενός Ενιαίου Λυκείου. (γ) Η αξιοπιστία "εσωτερικής συνέπειας" µε την πιλοτική έρευνα. Ο ικανοποιητικός συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α (0,89) του ερωτηµατολογίου, η καταλληλότητα των ερωτήσεων που προέκυψε από τον έλεγχο της εγκυρότητας (Πίνακας 1), καθώς και οι πολύ θετικές αξιολογήσεις των κριτών µάς επέτρεψαν να προχωρήσουµε στην εφαρµογή ερωτηµατολογίου στο τελικό δείγµα µε την ίδια µορφή. Αριθµός ερωτήσεων είκτες συνάφειας Αξιολόγηση ερώτησης - συνόλου 16 r > 0,40 Πολύ κατάλληλες 7 0,40 > r > 0,30 Κατάλληλες 7 0,30 > r > 0,20 Οριακά κατάλληλες Πίνακας 1: Αποτελέσµατα ελέγχου εγκυρότητας των ερωτήσεων Βασική επιδίωξη της έρευνάς µας ήταν να εξασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, ώστε οι γενικεύσεις µας στον πληθυσµό να είναι έγκυρες. Η επιλογή του δείγµατος των µαθητών, που συµµετείχαν στην έρευνα, έγινε µε την τεχνική της "κατά συστάδες, τυχαίας" δειγµατοληψίας, η οποία από πρακτική πλευρά διευκολύνει την διεξαγωγή της έρευνας διότι δε διαταράσσει τη λειτουργία του σχολείου. Οι συστάδες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα τµήµατα της Β τάξης επτά (7) Ενιαίων Λυκείων. Με βάση την πληθυσµιακή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού στη χώρα, επιλέχθηκαν: (α) τέσσερα Λύκεια της Αθήνας, (β) ένα Λύκειο της Θεσσαλονίκης και (γ) δύο Λύκεια στην επαρχία. Το µέγεθος του δείγµατος, πεντακόσιοι εβδοµήντα έξι (576) µαθητές ηλικίας ετών, εκτιµούµε ότι είναι ικανοποιητικά επαρκές, ώστε να θεωρείται αντιπροσωπευτικό και να ελαχιστοποιούνται τα σφάλµατα της δειγµατοληψίας. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε τις δύο τελευταίες εβδοµάδες του Μαρτίου του Προσπαθήσαµε να χορηγήσουµε το ερωτηµατολόγιο σχεδόν ταυτόχρονα σε όλο το δείγµα µας, ώστε να έχουν 240

3 όλοι οι µαθητές τις ίδιες εµπειρίες από τη διδασκαλία του µαθήµατος. Ελέγχθηκαν οι διαφορές των ποσοστών της κατανοµής του δείγµατος µε εκείνα της κατανοµής του πληθυσµού µε το x 2 κριτήριο και σε όλες τις περιπτώσεις η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική µε πιθανότητα σφάλµατος µικρότερη από 5% (Πίνακες 2, 3). Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την εµπιστοσύνη στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατός µας. Τα στοιχεία του πληθυσµού προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. είγµα Πληθυσµός Συχνότητα Ν Σχετική Συχνότητα Ν Σχετική ΑΓΟΡΙΑ ,9 % ,9 % ΚΟΡΙΤΣΙΑ ,1 % ,1 % ΣΥΝΟΛΟ ,0 % ,0 % Πίνακας 2: Κατανοµή του δείγµατος και του πληθυσµού σύµφωνα µε το φύλο των µαθητών είγµα Πληθυσµός Συχνότητα Ν Σχετική Συχνότητα Ν Σχετική ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ,8 % ,1 % ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ,0 % ,6 % ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ,2 % ,3 % ΣΥΝΟΛΟ ,0 % ,0 % Πίνακας 3: Κατανοµή του δείγµατος και του πληθυσµού σύµφωνα µε την κατεύθυνση σπουδών Ανάλυση δεδοµένων - Αποτελέσµατα Κατά την πιλοτική έρευνα δεν µπορέσαµε να ελέγξουµε την εγκυρότητα των ερωτήσεων µε τη µέθοδο της ανάλυσης παραγόντων, επειδή δε µας το επέτρεπε το µέγεθος του δείγµατος (Gorsuch, 1983). Το τελικό δείγµα των πεντακοσίων εβδοµήντα έξι (576) µαθητών µας επέτρεψε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο αυτή, ώστε να διερευνήσουµε αν η κλίµακα των τριάντα ερωτήσεων που σχεδιάσαµε για να µετρήσουµε τις στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας είναι µονοδιάστατη ή πολυδιάστατη (Gardner, 1995). Με την ανάλυση παραγόντων βρήκαµε ότι οι 23 από τις 30 ερωτήσεις συνιστούν τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν τις συνιστώσες της στάσης των µαθητών απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας. Οι συνιστώσες αυτές είναι: " οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε το µάθηµα της Χηµείας" " το ενδιαφέρον που βρίσκουν οι µαθητές στο µάθηµα της Χηµείας" " η χρησιµότητα που οι µαθητές θεωρούν ότι έχει το µάθηµα της Χηµείας στη µελλοντική τους σταδιοδροµία" " η σηµασία που αποδίδουν οι µαθητές στην επιστήµη της Χηµείας" Πραγµατοποιήσαµε έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας για τις ερωτήσεις του κάθε παράγοντα και επαναβεβαιώθηκε η καταλληλότητα των ερωτήσεων (Πίνακας 4) Παράγοντας Ερωτήσεις Cronbach α ΥΣΚΟΛΙΑ 6 0,87 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ 9 0,89 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 3 0,71 ΣΗΜΑΣΙΑ 5 0,67 Πίνακας 4: Έλεγχος αξιοπιστίας για τον κάθε παράγοντα Εποµένως, κατά την εξαγωγή των συµπερασµάτων, δεν αθροίσαµε συνολικά τις απαντήσεις των µαθητών, αλλά µόνο εκείνες που αφορούν στις ερωτήσεις του κάθε παράγοντα και ερµηνεύοντας τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώσαµε ότι: Α. Οι µαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου δε θεωρούν το µάθηµα της Χηµείας ούτε ιδιαίτερα εύκολο, αλλά ούτε και ιδιαίτερα δύσκολο. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε το µάθηµα σχετίζονται µε τις χηµικές έννοιες, τα σύµβολα και την επίλυση των ασκήσεων Χηµείας. Από τις απαντήσεις των µαθητών στις επιµέρους ερωτήσεις συµπεραίνουµε ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε το µάθηµα της Χηµείας δεν αφορούν στην κατανόηση, αλλά στην εφαρµογή των γνώσεων, χηµικών εννοιών και συµβόλων. Το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων Χηµείας, ο περιορισµένος χρόνος που διατίθεται για το µάθηµα από τα ωρολόγια προγράµµατα, ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος στο Λύκειο, καθώς και η ποσότητα της ύλης που πρέπει να καλυφθεί σε αυτόν το χρόνο ίσως είναι κάποιες από τις αιτίες που διαµορφώνουν αυτή τη στάση των µαθητών απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας. Β. Οι µαθητές δε θεωρούν το µάθηµα της Χηµείας ενδιαφέρον, αλλά ούτε και βαρετό. Από τους µαθητές οι οποίοι βρίσκουν το µάθηµα της Χηµείας ενδιαφέρον και χρήσιµο για τη µόρφωσή τους οι µισοί µόνο συµφωνούν να αυξηθούν οι ώρες της διδασκαλίας του. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η ωφελιµιστική λειτουργία των 241

4 στάσεων. Οι µαθητές αποφεύγουν να υιοθετήσουν µια στάση η οποία µπορεί να έχει ανεπιθύµητα αποτελέσµατα για αυτούς, όπως η αύξηση των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος της Χηµείας που απαιτεί περισσότερη δουλειά. Γ. Οι µαθητές δε θεωρούν το µάθηµα της Χηµείας χρήσιµο για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία. Το ποσοστό των µαθητών που θεωρεί ότι η µελλοντική του σταδιοδροµία εξαρτάται από τις γνώσεις τους στο µάθηµα της Χηµείας συµπίπτει µε όσους φοιτούν στη θετική κατεύθυνση και γνωρίζουν ότι η εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση εξαρτάται από την επίδοσή τους, άρα, και τις γνώσεις τους στο µάθηµα της Χηµείας. Ελάχιστοι, όµως είναι οι µαθητές που δηλώνουν διάθεση να ακολουθήσουν σπουδές σε τµήµατα Χηµείας µετά το Λύκειο.. Οι µαθητές κατανοούν τη µεγάλη σηµασία της Χηµείας στη ζωή τους. Η πλειοψηφία των µαθητών αναγνωρίζει ότι οι γνώσεις Χηµείας είναι χρήσιµες για την ερµηνεία φαινοµένων µε τα οποία έρχονται σε επαφή και ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών δηλώνει ότι στηρίζει τις ελπίδες του στη Χηµεία για την επίλυση πολλών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τα υπόλοιπα, όµως ευρήµατα µας επισηµαίνουν ότι έχουµε να κάνουµε πολλά ακόµα για να αντιληφθούν οι µαθητές τη σηµασία της επιστήµης της Χηµείας στην κοινωνία. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών που δεν αναγνωρίζει τους τρόπους µε τους οποίους οι εξελίξεις στη Χηµεία συµβάλλουν στη βελτίωση της ζωής µας. Ακόµα, πολλοί µαθητές δε βλέπουν πώς µπορεί να συνδέεται η πρόοδος της Χηµείας µε την ανάπτυξη της χώρας µας και πολύ περισσότεροι δεν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να κατέχει γνώσεις Χηµείας κάθε πολίτης. Ε. Τα αγόρια θεωρούν το µάθηµα της Χηµείας πιο εύκολο από ότι τα κορίτσια της ίδιας τάξης, ενώ κορίτσια και αγόρια δε διαφέρουν στις στάσεις οι οποίες αφορούν στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το µάθηµα, στη χρησιµότητα του µαθήµατος για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία και στη σηµασία που αποδίδουν στην επιστήµη της Χηµείας (Πίνακας 5). Ν ΥΣΚΟΛΙΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 247 3,2004 3,1161 2,1134 3,6640 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 329 2,9169 3,0152 2,0030 3,6067 ΣΥΝΟΛΟ 576 3,0385 3,0584 2,0503 3,6313 Πίνακας 5: Οι στάσεις αγοριών και κοριτσιών απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας Είναι πολύ πιθανόν η στάση αυτή των κοριτσιών να οφείλεται σε κοινωνικούς κανόνες οι οποίοι θέλουν το µάθηµα της Χηµείας, όπως και αυτό των Μαθηµατικών, να ταιριάζει περισσότερο στα αγόρια παρά στα κορίτσια. Τέτοια πρότυπα αποθαρρύνουν τα κορίτσια να ασχοληθούν και να µελετούν τα µαθήµατα αυτά από τα πρώτα βήµατά τους στο σχολείο. ΣΤ. Οι µαθητές της θετικής κατεύθυνσης θεωρούν το µάθηµα της Χηµείας πιο εύκολο, ενδιαφέρον και χρήσιµο για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία από ότι οι µαθητές των δύο άλλων κατευθύνσεων. Αντίθετα, οι µαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης κρίνουν το µάθηµα πιο δύσκολο, βαρετό και άσχετο µε τη µελλοντική τους σταδιοδροµία από ότι οι µαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι µαθητές της θετικής κατεύθυνσης αναγνωρίζουν περισσότερο τη σηµασία της Χηµείας στην κοινωνία από ότι οι µαθητές των άλλων δύο κατευθύνσεων (Πίνακας 6). Ν ΥΣΚΟΛΙΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΕΤΙΚΗ 166 3,7179 3,6714 2,9859 3,8711 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 213 2,5253 2,7032 1,5415 3,5117 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 197 2,9590 2,9092 1,8122 3,5584 ΣΥΝΟΛΟ 576 3,0385 3,0584 2,0503 3,6313 Πίνακας 6: Οι στάσεις των µαθητών των τριών κατευθύνσεων απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας Ζ. Οι διαφορές που παρουσιάζονται στις στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας δεν επηρεάζονται από το µορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. Η. Οι στάσεις των µαθητών της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο µάθηµα της Χηµείας συσχετίζονται θετικά µε τις επιδόσεις τους στο µάθηµα και τη γενική τους επίδοση στο σχολείο. Η συσχέτιση µεταξύ στάσεων και επιδόσεων στο µάθηµα της Χηµείας δεν είναι πολύ ισχυρή, ενώ αυτή µεταξύ στάσεων και επιδόσεων στο σύνολο των µαθηµάτων είναι µικρή. Πολλοί µαθητές, αυτοί που χαρακτηρίζονται ως επιµελείς, έχουν µεγάλους βαθµούς στο µάθηµα της Χηµείας, αν και δεν έχουν θετικές στάσεις απέναντι σε αυτό. Αντίθετα, υπάρχουν µαθητές που αναγνωρίζουν τη σηµασία της Χηµείας και το ενδιαφέρον του µαθήµατος, αλλά δεν καταφέρνουν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις στο µάθηµα. Συµπεράσµατα Έχει διαπιστωθεί ότι ο τρόπος και το περιεχόµενο της διδασκαλίας µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση στάσεων. Η οµοφωνία των αρνητικών διαπιστώσεων από την αποτύπωση των στάσεων των µαθητών απέναντι στις Φ.Ε. οδήγησε διεθνώς στην αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων µε στόχο την πιο ενδιαφέρουσα παρουσίαση των αντίστοιχων µαθηµάτων. Επιχειρήθηκε µια στροφή από τη διδασκαλία της επιστήµης για την 242

5 επιστήµη, στη διδασκαλία της επιστήµης ως στοιχείου χρήσιµου για τη ζωή κάθε µαθητή. Η αξιολόγηση των µεταρρυθµίσεων αυτών απαιτεί νέα µελέτη των στάσεων των µαθητών απέναντι στις Φ.Ε. µετά την εφαρµογή τους (Ramsden, 1997). Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε µπορεί να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο αξιολόγησης τόσο διδακτικών παρεµβάσεων όσο και αλλαγών στα αναλυτικά προγράµµατα του µαθήµατος της Χηµείας. Τα αποτελέσµατα των ερευνών που διεξάγονται ως προς το θέµα αυτό θα συµβάλλουν στη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη ανάπτυξη των θετικών στάσεων των. Η δηµιουργία τέτοιων στάσεων µαζί µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που αποκτά ο πολίτης κατά την εκπαίδευσή του, αποτελούν τις βάσεις που πρέπει να έχει ώστε να ενηµερώνεται συνεχώς σε θέµατα που έχουν σχέση µε τη Χηµεία. Βιβλιογραφία Aiken, L. R., Attitudes toward Mathematics and Science in Iranian Middle Schools, School Science and Mathematics, 1979, 3, Ajzen, I., and Fishbein, M., Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Anastasi, A., Psychological Testing, Macmillan Pub. Co., New York, Edwards, A. L., Techniques of Attitude Scale Construction, Appleton-Century Crofts, New York, Francis, L. J., and Greer, J. E., Attitude toward Science among Secondary School Pupils in Northern Ireland: relationship with sex, age, and religion, Research in Science and Technological Education, 1999, 17(1), Gardner, P. L., Attitudes to Science: A Review, Studies in Science Education, 1975, 2, Gardner, P. L., Measuring Attitudes to Science: Unidimensionality and Internal Consistency Revisited., Research in Science Education, 1995, 25 (3), Germann, P. J., Development of the Attitude toward Science in School Assessment and its Use to Investigate the Relationship between Science Achievement and Attitude toward Science in School, Journal of Research in Science Teaching, 1988, 25(8), Gorsuch, R. L., Factor Analysis. 2 nd ed. Hillsday, NJ: Lawrence Erlbaum, Koballa, T., and Crawley, F., The Influence of Attitude on Science Teaching and Learning, School Science and Mathematics, 1985, 85 (3), Mennis, J., Attitudes towards School, Chemistry and Science among Upper Secondary Chemistry Students in the United States, Research in Science and Technological Education, 1989, 7 (2), Missiti, F., Shringley, R., and Hanson, L., Science Attitude Scale for Middle School Students, Science Education, 1991, 75(5), Petty, R. E., and Cacioppo, J. T., Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches, Dubuque, IA: Brown, Praktanis, A. R., and Greenwald, A. G., A Sociocognitive Model of Attitude Structure and Function in Advances in Experimental Social Psychology, ed Berkowitz, L., New York: Academic Press, Ramsden, J. M., How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16 th?, International Journal of Science Education, 1997, 19, Ramsden, J. M., Mission impossible?: Can anything be done about attitudes to science?, International Journal of Science Educational, 1998, 20 (2), Rosenberg, M. J., and Hovland, C. I., in Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency among Attitude Components, eds Rosenberg, M. J., Hovland, C. I., McGuire, W. J., Abelson, R. P., and Brehm, J. W., New Haven, CT: Yale University Press, Simpson, R., and Oliver, S., Attitude toward science and achievement motivation profiles of male and female science students in grade six through ten, Science Education, 1985, 69, Wareing, C., Developing the WASP: Wareing attitude toward science protocol, Journal of Research in Science Teaching, 1982, 19,

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Καγκουρά Θεώνη Πανεπιστήμιο Αθήνας Σπύρου Παναγιώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.

Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Κορίτσια και θετικές επιστήµες: οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του φύλου Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ηµήτριος ικαιάκος και Μιχαήλ Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης» Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 3-15 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Σχολική επίδοση, κοινωνικοί λόγοι, βαθμός δυσκολίας αναγνώσματος και είδος αναγνώσματος: Διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των μαθητών δημοτικού σχολείου Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 14 27 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 14-27 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της ικανοποίησης των σπουδαστών Ιατρικούνοσηλευτικού

ιερεύνηση της ικανοποίησης των σπουδαστών Ιατρικούνοσηλευτικού ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, 29-39 ISSN 1791-9649 ιερεύνηση της ικανοποίησης των σπουδαστών Ιατρικούνοσηλευτικού τµήµατος από το εκπαιδευτικό περιβάλλον Μακρή Α. 1, Γκούβα Μ. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ (FAIR PLAY) ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ (FAIR PLAY) ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ (FAIR PLAY) ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Χασάνδρα M., Γούδας Μ., Χατζηγεωργιάδης Α. & Θεοδωράκης Γ. Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης

Διαθεματική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης Λαλαζήση Χρυσούλα, Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχανικός Σχολική Σύμβουλος ΠΔΕ Αττικής chrlalazisi@gmail.com Αργύρη Παναγιώτα Μαθηματικός στο Πρότυπο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Το εκπαιδευτικό λογισµικό παιχνίδι ως εναλλακτική διδακτική πρακτική σε συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό λογισµικό παιχνίδι ως εναλλακτική διδακτική πρακτική σε συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό λογισµικό παιχνίδι ως εναλλακτική διδακτική πρακτική σε συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ζάχος Γιώργος 1, Κατσαούνος Γιώργος 2, Γιαλέρνιου Κατερίνα 3 gzachos@sch.gr,gkatsaounos@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Μαρία Mπατσούτα, Σχολική Σύµβουλος Xριστίνα Παπαγιαννίδου, 14 ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Περίληψη Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσ/κης

Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσ/κης Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσ/κης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ Σεµινάριο Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Πέτρος Π. Καριώτογλου Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤ Ε, ΑΠΘ kariotog@eled.auth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα