ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/09-12-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1247/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., ύστερα από την 36/ Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Σπανουδάκης Στυλιανός, διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κκ. Μοτάκης Γεώργιος, Σαμψών Στυλιανός, Μπιρικάκης Εμμανουήλ, Νίνος Θεόδωρος, Τσιομπίκας Γρηγόριος, Μποτονάκης Μποτόνης και Βουρβαχάκης Σταύρος και απόντος του μέλους κ. Παπαδουράκη Αναστάσιου. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Μανουσογιάννης Μανούσος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και η κ. Ξενικάκη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με την 292/2011 Απόφαση της Ο.Ε., τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά με τρόπο σαφή και ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις, που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΣΚΕΠΤΙΚΟ 1247 Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το 1 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2015». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Κίνησης & Διαχείρισης Οχημάτων, η οποία έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί καύσιμα-λιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών του Προσώπων. Α) Με την υπ. αρ. 797/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση των δαπανών που αφορούν τον Προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη , Β) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του φεκ 240Α 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 φεκ 93Α και την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. Εγκ. 3 με αρ. πρωτ: 11543/ της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ, η διαδικασία για την «Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών πετρελαιοειδών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων», θα πραγματοποιείται εφεξής από τους Δήμους. Το Γρ. Κίνησης του Δήμου με το υπ. αρ / έγγραφο του, ζήτησε εν όψει του προγραμματισμού της διενέργειας του Διαγωνισμού καυσίμων για το ημερολογιακό έτος 2015, να αποσταλούν από τα παρακάτω νομικά Πρόσωπα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία: 1. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Καντανολέοντος Ρέθυμνο. 2. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης» Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο. 3. «Σχολικές Επιτροπές» (Τμήμα Παιδείας Δ. Ρεθύμνης), Αθάνατος Γωνιά Ρέθυμνο. 4. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ)» Αρκαδίου Ρέθυμνο. Τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κατέθεσαν το προγραμματισμό τους σε δαπάνες, όπως επίσης και τις αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων για την έγκριση Διενέργειας της Προμήθειας τις οποίες και σας επισυνάπτουμε. Παρακάτω σας παραθέτουμε συνοπτικά στοιχεία προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

2 1Α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του επόμενου έτους (2015), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, για την οποία δεσμεύτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, συνολικής αξίας ,00 καύσιμα και ,37 λιπαντικά και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών του Δήμου Ρεθύμνης που θα βαρύνει τους: Οι κωδικοί εξόδων Κ.Α από τους οποίους θα απορροφηθεί η δαπάνη είναι οι κάτωθι: 1) Κ.Α : ποσού 6.840, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 2) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό. 3) Κ.Α : ποσού 9.000, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 4) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 5) Κ.Α : ποσού ,66, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για άλλες ανάγκες. 6) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 7) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 8) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 9) Κ.Α : ποσού ,71, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για άλλες ανάγκες. 10) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 11) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 1Β. Στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους (2016), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας ,18 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών του Δήμου Ρεθύμνης στην περίπτωση Προαίρεσης που θα βαρύνει τους: Οι κωδικοί εξόδων Κ.Α από τους οποίους θα απορροφηθεί η δαπάνη είναι οι κάτωθι: 1) Κ.Α : ποσού 2.280, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 2) Κ.Α : ποσού 7.819,08, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό. 3) Κ.Α : ποσού 3.000, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 4) Κ.Α : ποσού ,10, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 5) Κ.Α : ποσού ,60, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 6) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 7) Κ.Α : ποσού ,40, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 8) Κ.Α : ποσού 9.887,60, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 9) Κ.Α : ποσού 3.974,40, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 1Γ. Ο συνολικός προϋπολογισμό του Δήμου Ρεθύμνης για τη Διακήρυξη καυσίμων έτους 2015 με δυνατότητα προαίρεσης είναι συνολικής αξίας ,18 καύσιμα και ,37 λιπαντικά ήτοι στο συνολικό ποσό των ,55 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών του Δήμου Ρεθύμνης που θα βαρύνει τους: Οι κωδικοί εξόδων Κ.Α από τους οποίους θα απορροφηθεί η δαπάνη είναι οι κάτωθι: 1) Κ.Α : ποσού 9.120, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.

3 2) Κ.Α : ποσού ,08, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό. 3) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 4) Κ.Α : ποσού ,10, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 5) Κ.Α : ποσού ,66, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για άλλες ανάγκες. 6) Κ.Α : ποσού ,60, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 7) Κ.Α : ποσού , & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 8) Κ.Α : ποσού ,40, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 9) Κ.Α : ποσού ,71, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για άλλες ανάγκες. 10) Κ.Α : ποσού ,60, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 11) Κ.Α : ποσού ,40, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων- Λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 1Δ. Ο προϋπολογισμό του Δήμου Ρεθύμνης για τη Διακήρυξη ανά Δημοτική Ενότητα αλλά και είδος καυσίμου έτους 2015 με δυνατότητα προαίρεσης αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) ΠΛΗΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ ΩΝ (LT) ΣΥΝΟΛΑ ( ) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ- ΑΡΚΑ ΙΟΥ ,00 Lt ,18 2 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ,00 Lt ,00 3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ,00 Lt ,00 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,18 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΛΗΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΑΡΚΑΔΙΟΥ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ TIMH ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ( ) α/α ΕΙ ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT) Η ( ) 1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ,00 Lt 1, ,60 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,00 Lt 1, ,08 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 Lt 1, ,50 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,18 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)

4 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ TIMH ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ( ) α/α ΕΙ ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT) Η ( ) 1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η 2.400,00 Lt 1, ,00 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000,00 Lt 1, ,00 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 Lt 1, ,00 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,00 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ TIMH ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ( ) α/α ΕΙ ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT) Η ( ) 1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η 2.400,00 Lt 1, ,00 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.000,00 Lt 1, ,00 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 Lt 1, ,00 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,00 2Α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του επόμενου έτους (2015), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας 2.280,00 και 1.200,00 λτ και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνης που θα βαρύνει τον Κ.Α : Β. Στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους (2016), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας 570,00 και 300 λτ και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνης στην περίπτωση Προαίρεσης που θα βαρύνει τον Κ.Α : Γ. Ο συνολικός προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνης για τη Διακήρυξη καυσίμων έτους 2014 με δυνατότητα προαίρεσης είναι συνολικής αξίας 2.850,00 και 1.500,00 λτ και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών που θα βαρύνει τον Κ.Α : Α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του επόμενου έτους (2015), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας ,36 για ,00 λτ και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών των Σχολικών Επιτροπών Α Βάθμιας & Β Βάθμιας Εκπαίδευσης που θα βαρύνει τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ. μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ): 3Α1. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Σχολικά Κτήρια της Α Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,18 και λίτρων ,00. 3Α2. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Σχολικά Κτήρια της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,18 και λίτρων ,00. 3Β. Στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους (2016), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας ,98 για ,33 λτ και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών των Σχολικών Επιτροπών Α Βάθμιας & Β Βάθμιας Εκπαίδευσης στην περίπτωση Προαίρεσης που θα βαρύνει τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ. μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ): 3Β1. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Σχολικά Κτήρια της Α Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,06 και λίτρων ,00. 3Β2. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Σχολικά Κτήρια της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,92 και λίτρων ,33. 3Γ. Ο συνολικός προϋπολογισμό των Σχολικών Επιτροπών Α Βάθμιας & Β Βάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διακήρυξη καυσίμων έτους 2015 με δυνατότητα προαίρεσης είναι συνολικής αξίας ,34 και ,33 λτ και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών που θα βαρύνει τις πιστώσεις που

5 κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ. μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους (ΚΑΠ): 3Γ1. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Σχολικά Κτήρια της Α Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,24 και λίτρων ,00. 3Γ2. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Σχολικά Κτήρια της Β Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,10 και λίτρων ,33. 4Α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του επόμενου έτους (2015), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας ,22 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών της Κοινωνικής Πολιτικής & Μουσικής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης ως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 1, ,22 ΣΥΝΟΛΑ: Lt ,22 ΚΩ ΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ( ) ,00 Lt ,22 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,22 4Β. Στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους (2016), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας 5.520,00 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών της Κοινωνικής Πολιτικής & Μουσικής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης στην περίπτωση Προαίρεσης, ως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 1, ,00 ΣΥΝΟΛΑ: Lt 5.520,00 ΚΩ ΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ( ) ,00 Lt 5.520,00 ΣΥΝΟΛΑ: 4.000,00 Lt 5.520,00 4Γ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Κοινωνικής Πολιτικής & Μουσικής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης για τη Διακήρυξη καυσίμων έτους 2015 με δυνατότητα προαίρεσης είναι συνολικής αξίας ,22 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών ως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 1, ,22 ΣΥΝΟΛΑ: Lt ,22

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ( ) ,00 Lt ,22 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,22 5Α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του επόμενου έτους (2015), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας ,00 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ ως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015 «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Lt 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 1, ,00 ΣΥΝΟΛΑ: Lt ,00 ΚΩ ΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΥ Κ.Α Λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.200,00 Lt 2.280, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.280,00 Lt 4.332, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 1.680,00 Lt 3.192, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΩΚΑ 1.320,00 Lt 2.508, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 1.080,00 Lt 2.052, ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π 3.600,00 Lt 6.120, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 1.500,00 Lt 2.070, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2.500,00 Lt 3.450,00 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,00 5Β. Στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους (2016), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, συνολικής αξίας ,00 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ στην περίπτωση Προαίρεσης, ως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Lt 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 900 Lt 1, ,00 ΣΥΝΟΛΑ: Lt ,00

7 ΚΩ ΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΥ Κ.Α Λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 400,00 Lt 760, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 760,00 Lt 1.444, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 560,00 Lt 1.064, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΩΚΑ 440,00 Lt 836, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 360,00 Lt 684, ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π 1.500,00 Lt 2.490, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 750,00 Lt 1.035, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 1.250,00 Lt 1.725,00 ΣΥΝΟΛΑ: 6.020,00 Lt ,00 5Γ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ για τη Διακήρυξη καυσίμων έτους 2015 με δυνατότητα προαίρεσης είναι συνολικής αξίας ,00 και θα αφορά δαπάνες πετρελαιοειδών ως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η Lt 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 1, ,00 ΣΥΝΟΛΑ: Lt ,00 ΚΩ ΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΥ Κ.Α Λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.600,00 Lt 3.040, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.040,00 Lt 5.776, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2.240,00 Lt 4.256, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΩΚΑ 1.760,00 Lt 3.344, ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 1.440,00 Lt 2.736, ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π 5.100,00 Lt 8.610, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 2.250,00 Lt 3.105, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 3.750,00 Lt 5.175,00 ΣΥΝΟΛΑ: ,00 Lt ,00 Ο συνολικός Πρ/σμός της Διακήρυξης σε καύσιμα και λιπαντικά ανέρχεται στα ,11, ως αναλυτικά αναγράφεται στο συνημμένο αρχείο λιπαντικών και στον παρακάτω πίνακα:

8 Αναλυτικά στοιχεία ανα υπηρεσία Είδος Κωδικός Τιμή Ποσότητα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ,66 ADBLUE 1000 LT ΕΞΑΜΕΝΗ ( ) ADBLUE 1000 LT ΕΞΑΜΕΝΗ 861,00 1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 LT FEBI ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ FEBI, A MB325.2, MB325,0, G ,89 12 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 LT G12, DAF 74002, ΜΩΒ-ΡΟΖ A , FEBI, ΜΑΝ324.SNF, MB ,20 5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W80 1LT API GL-4 SYNTHETIC, LT API GL-4, IVECO, MAN 341 TYPE Z-4 (SYNTHETIC) 123,00 10 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W80 PE BV 20LT API GL-4 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 20LT 75W80 PE API GL-4 /GL-5 344,40 2 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W MP 205LT 80W MP ( ) API GL4 (MB 235.1) 799,50 1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ CYTRAC MB SYNTH 75W90 60LT CYTRAC MB SYNTH 75W90 60LT (Μ.Β ) 1.230,00 1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ JD 20L LS90, GL , CYCLON, LS90 GL-5 LIMITED SLIP 147,60 1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ ZC90 GL3 IVECO 20LT IV LT, 80W90 GL3, ,10 1 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 HD 205LT DIESEL (MB 228.5), 10W40 HD 205LT ACEA E4/CG-4 L.LIFE, TD501 MAN ,50 3 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 HD 205LT DIESEL MB , 10W40 HD 205LT EURO4 MAN 3477,TD561, API CI-4,CH ,00 1 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W40 HD 1000 LT DIESEL MB W40 HD 1000 LT ACEA E3/E5/E7 LONG LIFE, TD ,50 1 ΛΑ Ι Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1000 LT (ISO 46) ΕΞΑΜΕΝΗ ISO LT HLP ΕΞΑΜΕΝΗ 6.519,00 2 ΥΓΡΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1 ΛΤ (PENTOSIN), 1127X, FEBI, M3289, MB345.0, , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,71 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 205 LT ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ (-25 C) ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 205 LT ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ (-25 C) 393,60 1 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (4LT) (4LT) , ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W80 PE 1LT ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΗ ΣΥΝΘ. 1LT 75W80 PE API GL-4 /GL-5, EP75W80 COMMA 104,55 10 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90 1LT GL5 LSD ΜΠΛΟΚΕ 80W90 API GL5 LSD ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΕ 162,36 12 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90 205LT ( ΌΧΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ) 80W90 ( ) API GL5-GL4 676,50 1 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ 180 ΚΙΛΑ NLGI 3 EP NLGI3 EP ( ) DIN K3, K ,00 1 ΓΡΑΣΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 400ΓΡ ΣΦΥΡΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ-ΜΟΛΥΒ ΕΝΙΟΥ 03/46723 KMS KRAFFT 40,59 6 ΓΡΑΣΟΓΡΑΦΙΤΗΣ 80GR 10200, 43,05 10 ΛΑ Ι ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ATF ) 20LT 20LT DEXTRON II (ATF )(MB 236.6)(MAN339D), ,60 4 ΛΑ Ι ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 20LT 10W30 / 80W STOU, , J20C, (E2) API CE/SG (API GL4) ISO HVLP 1.107,00 10 ΛΑ Ι ΚΑΥΣΕΩΣ 2T (ΓΙΑ ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) 20LT 20LT(2T) (TC) (SILVER MIX SAE 30), , 602,70 7 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W50 HD 1000 LT DIESEL (MB 228.3) 20W LT DIESEL ACEA E3/B3, CG-4, XPD 3.874,50 1 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5W30 5LT ACEA A1/B1, W30 5LT ACEA A1/B1, API SJ/EC, FORD WSS-M2C913-B 811,80 12 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 30 20LT TD201 SAE30 20LT TD201, ,00 10 ΛΑ Ι Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1000 LT (ISO 46) ΕΞΑΜΕΝΗ ISO LT HLP ΕΞΑΜΕΝΗ 3.259,50 1 ΛΑ Ι ΦΡΕΝΩΝ LHM 1LT, 03/ (FUCHS) LHM 1LT, SAE J71 R1 ISO ,36 4 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ JCB 20LT VG15 HVLP P VG15 HVLP P3 295, , ,37 Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 1 από 1

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ( ) ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ,00 Lt 1, ,60 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,33 Lt 1, ,64 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 Lt 1, ,50 ΣΥΝΟΛΑ: ,33 Lt ,74 Γ) Με την υπ. αρ. 737/ απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ρεθύμνης εγκρίθηκε η διενέργεια του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2015 με δυνατότητα 4μηνης παράτασης, έγκρινε το πρωτογενές αίτημα και δεσμεύτηκε για την εγγραφή των σχετικών ποσών στον πρ/σμό του έτους 2015 και 2016 αντίστοιχα. Στον προϋπολογισμό εξόδων του επόμενου έτους (2015) & (2016), θα εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. Η ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση των ανωτέρω πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2015 σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Προκειμένου να διενεργηθεί ο Διαγωνισμός, απαιτείται η κατάρτιση των όρων και σύνταξη της Διακήρυξης από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 φεκ 87 Α και τον ΕΚΠΟΤΑ. Παρακαλείστε όπως εγκρίνετε: 1. Τους Όρους της παραπάνω προμήθειας, τον τρόπο εκτέλεσης, σύμφωνα και με το άρθρο 3 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, 2. Τις τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ. αρ. Υπ. Απ /1993 φεκ 185Β». Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 (τεύχος Α), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012 φεκ 85 Α, το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το Π.Δ φεκ 11Α Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες, τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ /93) του Υπ. Εσ., τον N. 3463/ΦΕΚ Α 114/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και την εισήγηση του Γραφείου Κίνησης & Διαχείρισης Οχημάτων, εξέδωσε ομόφωνα την 1247/2014 απόφαση της, ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1247 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 2. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ /93) του Υπ. Εσ., 3. Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 4. Το N. 3463/ΦΕΚ Α 114/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφος (1δ), 5. Το Ν. 3852/2010 φεκ 87 Α, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012 φεκ 85 Α, 6. Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών(Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 7. Του Ν. 3886/ φεκ 173Α περί Δικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 φεκ 55 Α, 8. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273/ για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 9. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων οδηγ. 2004/18/ΕΚ», 11. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,

10 12. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005, 13. Του Ν. 4152/2013 φεκ 107 Α και συγκεκριμένα την Παράγραφο Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 14. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 15. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1226/τ.Β /2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». Εφαρμόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του 3548/2007, 16. Το άρθρο 4 του φεκ 240 Α 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 φεκ 93 Α, 17. Τα άρθρα 37, 63 του Ν. 4257/2014 φεκ 93 Α, 18. Την υπ. αρ. Εγκ. 3 με αρ. πρωτ: 11543/ της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ για την «Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α και β βαθμού», 19. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α / ), 20. Το Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 279/Α / ), 21. Την Αριθμ. 1177/2009 Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της «Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», 22. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 φεκ 33 Α, 23. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012 φεκ 85 Α περί κρατήσεων καυσίμων, 24. Το Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 φεκ 74 Α, 25. Το Ν. 4155/2013 φεκ 120 Α «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), 26. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 27. Το Ν. 4281/2014 φεκ 160 Α, 22. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 28. Την υπ αριθμό 797/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου για την έγκριση Πραγματοποίησης των Δαπανών για την προμήθεια «πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης», 29. Την υπ.αρ. 341/2014 απόφαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνης, 30. Την υπ. αρ. 30/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ρ, 31. Την υπ. αρ. 16/2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ρ, 32. Την υπ. αρ. 177/2014 απόφαση του Δ.Σ της «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», 33. Την υπ. αρ. 73/2014 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ, 34. Την υπ. αρ. 737/ απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ρεθύμνης για έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, 35. Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. Καθορίζει και εγκρίνει τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ, για την: 1. Ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ήτοι, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 φεκ 93Α της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου και των νομικών του Προσώπων. 2. Ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Ρεθύμνης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στις τιμές προϋπολογισμού της μελέτης της Διακήρυξης.

11 ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας. 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνο με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η Πέμπτη Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον ΕΚΠΟΤΑ και στο ΠΔ60/07. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

12 4. Επιτρέπεται η αποστολή δείγματος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο Δήμο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 2 Τεύχη δημοπράτησης. Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η συγγραφή υποχρεώσεων, γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) η τεχνική περιγραφή, ε) το Παράρτημα ενδείξεων και στ) το τιμολόγιο προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός. 1. Η προμήθεια λιπαντικών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,60 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο ,37 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 2015 και συγκεκριμένα:. Α. Κ.Α: ποσού ,66, Β. Κ.Α: ποσού ,71, 2. Η προμήθεια καυσίμων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,28 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο ,74 ευρώ. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 2015 & 2016 και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. 3. Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη σε Ευρώ (καύσιμα και λιπαντικά) είναι Ένα εκατομμύριο τελεία διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τελεία πεντακόσια σαράντα εννέα κόμμα ένδεκα ( ,11) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (ή Ευρώ Ένα εκατομμύριο τελεία μηδέν σαράντα πέντε τελεία εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα κόμμα ογδόντα οκτώ ,88 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα 4μηνης παράτασης για τα καύσιμα, για δε τα λιπαντικά, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2015, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 & Για τα καύσιμα: 1. Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει: 1Α. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ρεθύμνου έτους 2015 (προϋπολογισμός σύμβασης χωρίς προαίρεση) ποσού και συγκεκριμένα τους Κ.Α.: 1. ΚΑ: ποσού 6.840,00 2. ΚΑ: ποσού ,00 3. ΚΑ: ποσού 9.000,00 4. ΚΑ: ποσού ,00 5. ΚΑ: ποσού ,00 6. ΚΑ: ποσού ,00 7. ΚΑ: ποσού ,00 8. ΚΑ: ποσού ,00 9. ΚΑ: ποσού ,00 1Β. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρεθύμνου έτους 2015 και συγκεκριμένα: 1) Κ.Α : Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνης ποσού 2.280,00, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 2) Πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ. ΕΣ μέσω του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές Α Βάθμιας & Β Βάθμιας Εκπαίδευσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων συνολικού ποσού ,36, για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης και συγκεκριμένα: 2α) Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,18. 2β) Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,18. 3) Κ.Α : Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ποσού ,22, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση & Φωτισμό. 4) Της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ ποσού ,00 : 1. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 2.280,00 2. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 4.332,00 3. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ» ποσού 3.192,00

13 4. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΩΚΑ» ποσού 2.508,00 5. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ» ποσού 2.052,00 6. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π» ποσού 6.120,00 7. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ» ποσού 2.070,00 8. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ» ποσού 3.450,00 2. Λόγω του δικαιώματος προαίρεσης, ο Πρ/σμός της Διακήρυξης δύναται να βαρύνει τον τακτικό Πρ/σμό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων κατά το έτος 2016 για 4 μήνες ως εξής: 2Α. Για το Δήμο Ρεθύμνης συνολικού προϋπολογισμού ,18 : 1. ΚΑ: ποσού 2.280,00 2. ΚΑ: ποσού 7.819,08 3. ΚΑ: ποσού 3.000,00 4. ΚΑ: ποσού ,10 5. ΚΑ: ποσού ,60 6. ΚΑ: ποσού ,00 7. ΚΑ: ποσού ,40 8. ΚΑ: ποσού 9.887,60 9. ΚΑ: ποσού 3.974,40 2Β. Για τα Νομικά του Πρόσωπα: 1) Κ.Α : Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνης ποσού 570,00, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 2) Σχολικές Επιτροπές (Τμήμα Παιδείας Δ. Ρεθύμνης) για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων ποσού ,98, για την Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση και συγκεκριμένα: 2α) Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,06. 2β) Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού ,92. 3) Κ.Α : Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ποσού 5.520,00, & με περιγραφή: Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση & Φωτισμό. 4) Της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ ποσού ,00 : 1. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 760,00 2. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 1.444,00 3. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ» ποσού 1.064,00 4. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΦΩΚΑ» ποσού 836,00 5. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ» ποσού 684,00 6. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π» ποσού 2.490,00 7. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ» ποσού 1.035,00 8. Κ.Α: με περιγραφή «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ» ποσού 1.725,00 3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Διακήρυξης για το Δήμο και τα νομικά του Πρόσωπα συνοπτικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% είναι ,33 λτ ποσού ,74 και έχει ως εξής: Α. Δαπάνη για το Δήμο Ρεθύμνης ,00 λτ ποσού ,18. Β. Δαπάνη για το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης λτ ποσού 2.850,00. Γ. Δαπάνη για τις Σχολικές Επιτροπές (Τμήμα Παιδείας Δ. Ρεθύμνης) ,33 λτ ποσού ,34 και συγκεκριμένα: Γα) Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης λτ ποσού ,24. Γβ) Σχολική Επιτροπή Β Βάθμιας Εκπαίδευσης ,33 λτ ποσού ,10.

14 Δ. Δαπάνη για Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης λτ, ποσού ,22. Ε. Δαπάνη για την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ λτ ποσού ,00. Τα προς προμήθεια είδη συνολικά για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα είναι: α) βενζίνη αμόλυβδη λίτρα, β) πετρέλαιο κίνησης ,00 λίτρα και γ) πετρέλαιο θέρμανσης ,33 λίτρα. Σύνολο: ,33 λτ ΑΡΘΡΟ 4 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 1. Για το Δήμο Ρεθύμνης. 1.1 Επειδή ο Δήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη των λιπαντικών του, τα είδη θα παραδίνονται σε διάφορες ποσότητες και κωδικούς ειδών, με σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του Δήμου, κατόπιν έγγραφης εντολής του για το έτος 2015 και μέχρι την 31/12/ Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου, η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο. Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στο φεκ 1292 Β και στη σελίδα Στα παραρτήματα της παρούσης Διακήρυξης υπάρχει αντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας του ανωτέρω ΦΕΚ. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο και τα νομικά του Πρόσωπα άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ως εξής: Πετρέλαιο κίνησης που θα παραδίνεται σε δεξαμενές Οχημάτων: ,00 λτ. Πετρέλαιο θέρμανσης: ,00 λτ Βενζίνη αμόλυβδη που θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων του Δήμου: ,00 λτ Βενζίνη αμόλυβδη που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα) και θα παραδίνεται σε δοχεία: ,00 λτ Πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις και θα παραδίνεται σε δοχεία: ,00 λτ. Για όλα τα είδη καυσίμου που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές Οχημάτων, λόγω της απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων στο χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση για μεν το πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται και εναλλακτικά από αντλία, που θα μπορεί να χορηγήσει ο προμηθευτής στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου «στα Μυσσίρια θέση Παπούρα Ρέθυμνο» με δικά του έξοδα, για όλα δε τα προμηθευόμενα είδη που θα αποθηκεύονται σε δεξαμενές οχημάτων, από αντλίες που θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση «από τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες», έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για το Δήμο, χωρίς αυτό να αποτελέσει κριτήριο αξιολόγησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. Το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, θα παραδίδεται τμηματικά & θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές λοιπών οχημάτων με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας ο Δήμος και σε δοχεία αλλά και σε δεξαμενές σε οποιοδήποτε Δημοτικό κτίριο (που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο). Το πετρέλαιο κίνησης που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές μηχανημάτων του Δήμου που εκτελούν Έργα σε διάφορες περιοχές του Δήμου (αλλά και για τα λοιπά μηχανήματα της ανωτέρω παραγράφου) και εφόσον η απόσταση που εκτελούν εργασία, ξεπερνά το όριο των πέντε (5) χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στο χώρο εργασίας τους με ελάχιστο όριο ανά μεταφορά τα 300 λτ. Η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων του Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου «από τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες», ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για το Δήμο, χωρίς αυτό να αποτελέσει κριτήριο αξιολόγησης.

15 Η βενζίνη αμόλυβδη, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από την αντλία του προσφέροντος. 2. Για το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, από την αντλία του αναδόχου στα ρεζερβουάρ των Οχημάτων και σε δοχεία για τα σκάφη της. 3. Για τις Σχολικές Επιτροπές (Τμήμα Παιδείας Δ. Ρεθύμνης). Η παράδοση θα γίνεται με ίδια μέσα του προμηθευτή, τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων και στην έδρα του κάθε σχολείου όπως αναφέρεται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες (Παράρτημα 1 & 2): (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προβλεπόμενες ανάγκες για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έτους ΠΡΟΒΛ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΗΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ (ΛΙΤΡΑ) (ΕΥΡΩ) (ΛΙΤΡΑ) (ΕΥΡΩ) 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1.957, ,66 652,33 900,22 ΡΕΘΥΜΝΟΥ & 2 Ο 74 ΡΕΘΥΜΝΟ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ & 4.557, , , ,22 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Λ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 43 ΡΕΘΥΜΝΟ 3ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1.521, ,98 507,00 699,66 ΡΕΘΥΜΝΟΥ & 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΨΙΛΑΚΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟ 5ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.479, , , ,34 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΑΚΟΝΤΟΠΥΛΩΝ 1 ΡΕΘΥΜΝΟ 6ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1.643, ,34 547,67 755,78 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 19 ΡΕΘΥΜΝΟ 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.018, , , ,28 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 6 ΡΕΘΥΜΝΟ 8ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.732, , , ,72 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΧΛΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 9ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1.948, ,24 649,33 896,08 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 10ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 9A ΡΕΘΥΜΝΟ 1.315, ,70 438,33 604,90 13ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & 7 ο ΓΕΡ. ΒΛΑΧΟΥ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ 14ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 21 ΡΕΘΥΜΝΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ &11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 9 ΡΕΘΥΜΝΟ 16ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 10 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι ΟΜΕΝΕΩΣ 14 ΡΕΘΥΜΝΟ 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 5/ΘΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 12/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. Α ΕΛΕ Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟ 6/ΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 289, , , , , , , , ,28 811, ,18 270,33 373, , , , , , , ,00 398,82 96,33 132, , , ,24 633,33 874,00 505,33 697, , , , ,92 561,33 774, , ,50 858, , , ,08 505,33 697,36

16 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προβλεπόμενες ανάγκες για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έτους ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΗΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ (ΛΙΤΡΑ) (ΕΥΡΩ) (ΛΙΤΡΑ) (ΕΥΡΩ) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ ΠΡΙΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 874, ,12 291,33 402,04 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ ΓΩΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 1.945, ,10 648,33 894,70 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 408,00 563,04 136,00 187, , ,82 446,33 615,94 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 6/Θ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΑΜΑ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΟΓΕΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΗ 6 ΡΕΘΥΜΝΟ 5ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 43 ΡΕΘΥΜΝΟ 340,00 469,20 113,33 156,40 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΣΙΡΙΩΝ ΜΥΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 1.071, ,98 357,00 492,66 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 1.235, ,30 411,67 568,10 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1.093, ,34 364,33 502,78 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΓΑΛΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 400,00 552,00 133,33 184,00 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 495,00 683,10 165,00 227,70 2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΕ ΠΡΙΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΤΖ. ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 908, ,04 302, , , ,34 547,67 417,68 755, ,44 279,33 385,48 650,00 897,00 216,67 299,00 875, ,50 291,67 402, , ,66 435,67 601,22 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 845, ,10 281,67 388,70 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α ΕΛΕ , ,32 588,00 811,44 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 950, ,00 316,67 437,00 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 655,00 903,90 218,35 301,30 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,06 ΣΥΝΟΛΑ λτ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,24 838,00 660, ,00 665, ,34 497,67 686,78 910,80 220,00 303, ,16 377,33 520,72 917,70 221,67 305,90

17 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προβλεπόμενες ανάγκες για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έτους ΠΡΟΒΛ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΗΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ (ΛΙΤΡΑ) (ΕΥΡΩ) (ΛΙΤΡΑ) (ΕΥΡΩ) 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΑΤΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 3.955,00 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 3.927,00 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΝΤΩΡΙΩΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 5.700,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΑΘΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 1.081, ,78 360,00 496,80 1ο ΕΠΑΛ-2ο ΕΠΑΛ- Ε. ΑΣΚΑΛΑΚΗ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ- ΜΙΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 7.881, , , ,26 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 2.500, ,00 833, ,54 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 4.107, , , ,22 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 3.908,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 2.428,00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΟΝ ΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 1.959,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 4.186, , , , , , , , , , , , , ,64 809, , ,42 653,00 901, , , ,10 ΕΚΦΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 700,00 966,00 233,33 322,00 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 566,00 781,08 188,00 259,44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 2.313, ,94 771, ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,92 ΣΥΝΟΛΑ λτ ,33 ΣΥΝΟΛΑ ,10 4. Για Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στα κτήρια των Υπηρεσιών που βρίσκονται: Ποσότητα πετρέλαιο α/α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Θέρμανσης (lt) Τιμή Προυπολογισ μού 1 Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Περιοχή "Παπούρα" Μυσσιρίων ,00 2 Β' Παιδικός Σταθμός Καντανολέοντος 10- Ρέθυμνο ,00 3 Γ' Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Μαθιουδάκη 24-Περιβόλια ,00 4 Σταθμός Επισκοπής Επισκοπή ήμου Λαππαίων ,00 5 Σταθμός Λούτρας Λούτρα Ρεθύμνης ,22 Σύνολο Λίτρων: ,22 Τιμή Προυπολογισμού ιακ/ξης: 1,38 Για την περίπτωση παράτασης της σύμβασης, ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας:

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2014.

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977,23497 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 21215/14-8-2013 FAX : +3028310-40981 ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 17/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 35408

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 17/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 35408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 17/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 35408 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ BOIΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.686,918 ΦΠΑ: 25.457,991 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 136.144,909 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 408.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846. Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Προϋπολογισμός: # 137.883,52 # με ΦΠΑ. Α.Μ.

Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846. Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Προϋπολογισμός: # 137.883,52 # με ΦΠΑ. Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846 Τίτλος: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015» Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι Προϋπολογισμός: # 137.883,52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Νέα Μουδανιά : 28/09/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 31102/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 7-8-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 75647 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βόλος 7-8-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 75647 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βόλος 7-8-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 75647 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566862 2015-02-10

15PROC002566862 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 27/01/2015 Αριθμ. Πρωτ.2007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/2/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1953 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 243.032,60 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ.63100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879666 2015-06-29

15PROC002879666 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Θέρμανσης, Λιπαντικών 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ και Λοιπών υλικών έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003024270 2015-09-07

15PROC003024270 2015-09-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα