ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., Yerevan Τηλέυωνο : , Τηλ/τυπο : Ηλεκ. Δ/νση : ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Δξεβάλ, 16 Απγνύζηνπ 2011 ΘΔΜΑ : Γιάρθρωζη κλάδοσ λιανικής ζηην Αρμενία. Ζ νξγάλσζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Αξκελία άξρηζε λα απνθηά ζεζκηθό ραξαθηήξα κεηά ην 2000, θαζώο κέρξη ηόηε ε θαηάζηαζε παξέκελε ζηα πιαίζηα ηεο ζνβηεηηθήο δηάξζξσζεο πνπ πεξηόξηδε ηo εκπόξην απζηεξά ζε ζεκεία πώιεζεο πνπ είραλ ιάβεη άδεηα από ην θξάηνο θαη ε νπνία ζπλαξηάην κε θξηηήξηα κε ζρεηηδόκελα κε ηελ θαζαπηό εκπνξηθή ηδηόηεηα ηνπ αδεηνδνηνύκελνπ. Ζ αλάπηπμε ελ γέλεη δηκεξώλ θαη πνιπκεξώλ ζρέζεσλ, θαζώο θαη ε ζηαδηαθή πξνζρώξεζε ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο νδήγεζε ζηελ θύξσζε λνκνζεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ πξνέβιεπαλ ηελ πιήξε αλαδηνξγάλσζε ηεο αγνξάο. Αθόκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ζεκαληηθά θαηάινηπα απηήο ηεο νξγάλσζεο θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ ελ ελεξγεία ζεκείσλ πώιεζεο αθνξά ηα παιαηά θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξηθήο, ηα νπνία αδεηνδνηήζεθαλ εθ λένπ, κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ θξάηνπο ηεο Αξκελίαο, κε δηαδηθαζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δπίζεο απηέο νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ιεγόκελα θηόζθηα. Σα ηειεπηαία ήηαλ κηα εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε κνξθή νξγάλσζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, θπξίσο εηδώλ ηξνθίκσλ θαη πεξηνξηζκέλσλ εηδώλ λνηθνθπξηνύ, σζηόζν ήηαλ απηά ηα νπνία επλννύζαλ ην παξαεκπόξην θαη ηελ καύξε αγνξά, θαζώο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηεο επειημίαο νξγάλσζεο ηνπο ζηα πιαίζηα κηθξώλ νηθνδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη πεξηνρώλ, παξείραλ εμαηξεηηθά ρακεινύ επηπέδνπ ππεξεζίεο, θπξίσο πξντόληα κε ρακειά θξηηήξηα γηα ηελ ηήξεζε ζεκάησλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Γεδνκέλνπ όηη ήδε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαλόλσλ απζηεξνπνίεζεο όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα δηαηξνθήο έρνπλ απνηειέζεη θεληξηθή επηινγή όισλ ησλ κεηά-ζνβηεηηθώλ θπβεξλήζεσλ, θαζώο ε αλάγθε γηα ζπκκόξθσζε 1

2 ηεο Αξκελίαο ζην ζεζκηθό πιαίζην δηεζλώλ νξγαληζκώλ ζηνπο νπνίνπο πξνζρώξεζε θαη όθεηιε λα ζεβαζηεί πιένλ ηα όζα πξνβιέπνπλ γηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ζην παξειζόλ απνηεινύζαλ απιώο γξαθεηνθξαηηθή ηξηβή θαη όρη αλαγθαηόηεηα αληαπόθξηζεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σόζν o FAO (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο ηξνθίκσλ), όζν θαη ν ΠΟΔ (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ) θαη ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δ.Δ. έρνπλ βνεζήζεη ζηελ δηακόξθσζε ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε επίπεδν δηαθίλεζεο θαη πξνώζεζεο ζηα ζεκεία πσιήζεσο. Ζ εθαξκνγή ηνπ σζηόζν, αθόκα, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ. ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο (http://www.armstat.am/en). ηα πιαίζηα απηά πξέπεη λα θαηαγξαθεί όηη από ηελ κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Δξεβάλ έρνπλ αλαθιεζεί όιεο νη άδεηεο γηα ιεηηνπξγία ζεκείσλ πσιήζεσλ, γλσζηώλ σο θηόζθηα, ηα νπνία πιένλ πξέπεη λα αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμέιημε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πξόθεηηαη γηα πεξηζζόηεξεο από άδεηεο εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ εληόο ηεο πξσηεύνπζαο Δξεβάλ, πνπ είραλ ρνξεγεζεί πξηλ από ην 2000 θαη εμαθνινπζνύζαλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ησλ όξσλ εκπνξίνπ ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα νξγάλσζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Αξκελία. Ζ ζύγθξνπζε βέβαηα κε ηνπο θαηόρνπο ησλ αδεηώλ απηώλ, νη νπνίνη κεηά ηελ πηώζε ηνπ ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο έγηλαλ ηδηνθηήηεο ηεο θξαηηθήο άδεηαο πνπ ηνπο είρε παξαρσξεζεί, κε ην αιινηηλό νηθνλνκηθό ζύζηεκα, 2

3 κνλάρα γηα εθκεηάιιεπζε (εηήζηαο δηάξθεηαο), ζεσξνύλ όηη παξαβηάδνληαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο, γηαηί κεηά ην 2000 θαηέβαιιαλ εηεζίσο πεξίπνπ 600 δνι. γηα ηελ αλαλέσζε ηεο. Ωζηόζν ε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ρσξίο ηηκνιόγηα θαη άιια παξαζηαηηθά, εμαθνινπζνύζε λα απνηειεί ζεκαληηθό αγθάζη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην ζρήκα νξζνινγηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ είρε δηακνξθσζεί. Σειηθώο ε πιήξεο θαηάξγεζή ηνπο πνπ πξνσζείηαη θαη απνηειεί απαίηεζε θαη όισλ ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ δηαγλώζεη ηηο ζηξεβιώζεηο ζην εκπόξην πνπ πξνθαιεί ε εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αλακέλεηαη λα βειηηώζεη πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε ζην ρώξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Αξκελία. Οη πξνηάζεηο γηα απνξξόθεζε ησλ λπλ θαηόρσλ άδεηαο γηα ιεηηνπξγία ζεκείνπ πώιεζεο θηόζθη, ζε κεγαιύηεξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ή αδεηνδόηεζή ηνπο θαη εμαίξεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ζα επηθέξεη θαη ηελ θνηλσληθή εηξήλε γηα ηελ πιήξε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο θαη απηό επηδηώθεηαη από ηελ θπβέξλεζε ζηελ παξνύζα θάζε. Ζ κεγάιε αιιαγή ζηελ νξγάλσζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ σζηόζν ήιζε κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζία αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη, ηα νπνία επέθεξαλ κεηαξξύζκηζε ηόζν ζηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ, όζν θαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Αξκελίσλ. Παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ αγνξάδνληαλ κε ζπζθεπαζκέλα αεξνζηεγώο (π.ρ. ξεβίζηα πξνςεκέλα, αγγνπξάθηα ηνπξζί) ή ζε πνζόηεηεο πνπ δελ ππνινγίδνληαλ αθξηβώο (π.ρ. δάραξε, αιάηη, αιιαληηθά), ηώξα πσινύληαη σο ηππνπνηεκέλα πξντόληα, κε αθξηβή δύγηζε θαη θόζηνο. Οη αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη θαηέρνπλ πιένλ ην 60% ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ θαη ην 50% ηνπ ιηαλεκπνξίνπ γεληθόηεξα κε δηαξθώο απμεηηθέο ηάζεηο. Σν δε πνζνζηό ησλ θαηαζηεκάησλ κε πιένλ ησλ 30 ππαιιήισλ απαζρνινύκελν πξνζσπηθό έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 2000 θαηά 160%, ελώ ην δηάζηεκα θαηά 19%. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ην 2009, κνλάρα 136 κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο ζπγθέληξσζαλ ην 52% νιόθιεξνπ ηνπ ηδίξνπ ζηελ Αξκελία. Σν ππόινηπν δηαζπάζηεθε ζε κηθξνεπηρεηξήζεηο θαη ππάξρεη έλα ειάρηζην πνζνζηό πνπ εμαθνινπζεί λα δηνρεηεύεηαη σο ιηαλεκπόξην γηα αξθεηά κηθξέο πνζόηεηεο ζε κηθξέο πεξηθέξεηεο-ρσξηά ζηελ Αξκελία. Ζ Κπβέξλεζε εληζρύνληαο ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο έρεη επηηύρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζην ρώξν ηεο ιηαληθήο, θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη ρνλδξέκπνξνη θαη δηαθηλεηέο πξντόλησλ κε ην παιαηό θαζεζηώο, επηδηώθνπλ λα εηζέιζνπλ ζην εκπνξηθό θύθισκα ηδξύνληαο λέεο ιηαλεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζηεί όηη κεγάιεο πνιπεζληθέο εκπηζηεύηεθαλ ηε δηαθίλεζε θαη πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζε εηαηξείεο αξκεληθώλ ζπκθεξόλησλ 3

4 πνπ κεηεμειίρηεθαλ ζε θαζαξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αζρνινύκελεο κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο, όπσο απηά άξρηζαλ λα δηακνξθώλνληαη αλά θιάδν θαη κέγεζνο ιηαληθώλ πσιήζεσλ. Ζ Nestle θαη ε Philipp Morris ήηαλ νη πξώηεο θαη αθνινύζεζαλ άιιεο ζηε ζπλέρεηα, ώζηε ηειηθά ζήκεξα, λα έρνπλ αλακνξθώζεη νπζηαζηηθά όιν ην νηθνλνκηθό θύθισκα εηζαγσγήο-πξνώζεζεο πξντόλησλ θαη λα έρνπλ εηζάγεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζηελ αγνξά. Γιάρθρωζη εμπορίοσ ανά ζημείο πώληζης. ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο (http://www.armstat.am/en). ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Αξκελίαο, ε θπξίαξρε ηάζε κεηά ην 2000 είλαη ε αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη, νη νπνίεο πιένλ θαηέρνπλ άλσ ηνπ 55% ηνπ δηαθηλνύκελνπ εκπνξίνπ όισλ ησλ θαηαλαισηηθώλ εηδώλ. Ζ κεηαξξύζκηζε απηή πνπ ζπληειέζηεθε επλνεί ηελ ζηαδηαθή νξγάλσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα κηα πιήξνπο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Ωζηόζν δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο νηνπδήπνηε κειεηεηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ην γεγνλόο όηη νη κεγάιεο αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη έρνπλ πεξηνξηζκέλν δίθηπν δηαθηλεηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη. πλεπώο ε εηζδνρή ελόο πξντόληνο δελ είλαη εθηθηή αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία θαη κε ηνλ εηζαγσγέα, δηαθηλεηή ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο είλαη ζπρλά ρνλδξέκπνξνο θαη δξα κε εμαηξεηηθά ακθίβνιν εκπνξηθό θαζεζηώο αθόκα, θαζώο ε παξνύζα ζεζκηθή δηάξζξσζε έρεη αθήζεη αξθεηά πεξηζώξηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηέηνησλ δηακεζνιαβεηηθώλ ηνπ εκπνξηθνύ θπθιώκαηνο κνλάδσλ. Ωζηόζν ε ηζρπξή παξνπζία ησλ ζνύπεξ-κάξθεη ζηελ αγνξά θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξντόληα πνπ πσινύλ, έρεη ιεηηνπξγήζεη 4

5 ξπζκηζηηθά θαη ζην ππόινηπν θύθισκα δηαλνκήο θαη πξνώζεζεο, νπόηε είλαη ζαθέο όηη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζα ππάξρεη κεγαιύηεξε επρέξεηα πξόζβαζεο ζηελ αγνξά γηα θαηλνύξγηα πξντόληα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θιαζηθώλ κεζόδσλ πξνώζεζεο (κάξθεηηλγθ) ήδε έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο επξέσο, θαζώο ζηα ζνύπεξ κάξθεη εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξα αληαγσληζηηθά πξντόληα κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο ηα νπνία ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ε πξσηνγελήο εκπεηξία, αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, θαζώο αξθεηνί ππεύζπλνη ζνύπεξ-κάξθεη καο αλέθεξαλ όηη ελδερνκέλσο αξθεί ε εγγξαθή, ζε εκθαλέο κέξνο, όηη έλα πξντόλ είλαη ειιεληθό γηα λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ηνπ Αξκέληνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαπίζησζε απηή ζην βαζκό πνπ αλαπαξάγεη ηελ εμαηξεηηθά ζεηηθή εηθόλα ησλ Αξκελίσλ γηα ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί θαη λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηδηαίηεξεο πξνζέγγηζεο από ηνπο ππνςεθίνπο έιιελεο εμαγσγείο, ηδίσο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. Μάιηζηα επηθνπξηθά ηνλίδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, όηη παξά ηελ εμαηξεηηθή ζρέζε κε ηε Ρσζία θαη ηελ θαηαγξαθή πςειώλ πνζνζηώλ ζεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη δεκνθηιίαο γηα ηε ρώξα απηή (άιισζηε απνηειεί ηνλ πξώην πξννξηζκό εξγαηηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ Αξκελίσλ), νη θαηαλαισηέο είλαη εμαηξεηηθά δηζηαθηηθνί κε ηα ξσζηθά πξντόληα, εηδηθώο δε κε ηα ηξόθηκα. εκεηώλεηαη όηη κνλάρα ζηνλ θιάδν ησλ θνλζεξβαξηζκέλσλ ηρζπεξώλ, παξόηη νη ηηκέο ησλ ξσζηθώλ πξντόλησλ είλαη έσο θαη 30% θζελόηεξεο, νη πξνηηκήζεηο γηα ηα ηηαιηθά θαη ηζπαληθά πξντόληα θαηαγξάθνληαη πςειέο. Ζ κε ώξηκε θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε ησλ αξκελίσλ, δελ νθείιεηαη κνλάρα ζηελ πεξηνξηζκέλε, κέρξη πξηλ ιίγα έηε, πξνζθνξά πξντόλησλ αιιά θαη ζηε κέρξη πξόζθαηα κε έθζεζή ηνπο ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Γεδνκέλνπ όηη ακθόηεξα ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ μεπεξαζηεί, είλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζηεί όηη δξάζεηο πξνώζεζεο πξντόλησλ κε in-store promotions ζηα ζνύπεξ κάξθεη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο θαη απνηεινύλ κνλόδξνκν ζηελ παξνύζα θάζε νξγάλσζεο ηνπ εκπνξίνπ. Ο παξάγνληαο θόζηνο πξντόληνο είλαη βέβαηα ζεκαληηθόο γηα ηελ επηηπρή δηείζδπζε ελόο πξντόληνο ζηελ αγνξά αιιά δελ είλαη κνλνδηάζηαην κέγεζνο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Όπσο πξναλαθέξζεθε ήδε ε ύπαξμε ησλ κηθξώλ εκπνξηθώλ καγαδηώλ καδί κε ηα ιεγόκελα θηόζθηα αθαηξνύλ βαζκνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηελ αγνξά ελ γέλεη θαη παξά ηελ επίκνλε πξνζπάζεηα ησλ δηεζλώλ παξαηεξεηώλ πνπ εηζεγνύληαη ηελ θαηάξγεζή ηνπο, ζηα πιαίζηα πηνζέηεζεο κεζόδσλ θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη πάηαμεο ηεο παξανηθνλνκίαο, ε εμαηξεηηθά δηάρπηε πειαηεηαθή πξαθηηθή ηνπ 5

6 πνιηηηθνύ θαηεζηεκέλνπ δελ έρεη επηηξέςεη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αθνύ εμαθνινπζνύλ λα θαηέρνπλ ζπλνιηθά 22.7% κεξίδην ην Ωζηόζν θαίλεηαη όηη πιένλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν πεξηνξίδνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ηνπ Δξεβάλ θαη ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ, γεγνλόο πνπ ζα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αγνξά. Ζ δηάξζξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζπλνιηθά, όπσο εκθαλίδεηαη από ηα ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Αξκελίαο, είλαη εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθή γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη. Δηδηθόηεξα ην 60% ησλ ηξνθίκσλ δηαθηλείηαη από ηα ζνύπεξ κάξθεη, θαζώο νη θαηαλαισηέο παξόηη δελ έρνπλ αθόκα ζε πςειό επίπεδν, ζύκθσλα κε ηα δπηηθά πξόηππα, δηακνξθσκέλε ζπλείδεζε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, έρνπλ επηιέμεη λα αγνξάδνπλ ηα πξντόληα πνπ επηζπκνύλ από ηα κεγάια ζνύπεξ κάξθεη, έρνληαο εθηηκήζεη ηελ πνηόηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηά πιένλ παξέρνπλ. Βέβαηα ην γεγνλόο όηη ην 60% ηνπ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ εθηηκάηαη όηη δηαθηλείηαη από ηηο ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο αιπζίδεο (Yerevan Chain, Star, SAS θαη Fresh) νη νπνίεο είλαη ηδηνθηεζίαο πνιηηηθώλ παξαγόλησλ, δελ επλνεί ηνλ ειεύζεξν αληαγσληζκό θαη δειώλεη, ζύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ ηελ αλάγθε γηα πξνώζεζε θαη επηηάρπλζε ζεκαληηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην άκεζν κέιινλ. εκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ ζπλνπηηθό πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο είλαη όηη πνζνζηό άλσ ηνπ 30% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ αθνξά είδε αξηνπνηίαο, θαζώο απνηεινύλ ζεκαληηθό κεξίδην ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ησλ Αξκελίσλ. Οη πνηθηιίεο ςσκηνύ είλαη πνιιέο θαη δηαηίζεληαη πιένλ θαη εμνρήλ θαη ζηα ζνύπεξ-κάξθεη. Παξόηη ηα άιεπξα έρνπλ εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο ζηελ Αξκελία, νη ηηκέο ηνπ ςσκηνύ πνηθίινπλ θαη ππάξρνπλ πνηθηιίεο πνπ θηάλνπλ θαη ηα 2200 AMD (πεξίπνπ 6 δνι. ΖΠΑ), όπσο ην παξαδνζηαθό αξκέληθν ιαβάο (ηύπνο ιαγάλαο κε πξνδύκη θαη ιεπθά άιεπξα). Άιιε ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη όηη ην πνζνζηό 5% πεξίπνπ πνπ θαηαγξάθεηαη σο θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο από ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ρακειό, δηόηη αθνξά θπξίσο αιιαληηθά, θαζώο ζηελ Αξκελία εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ππαίζξηα ζθαγεία δώλησλ δώσλ θαη θξενπσιεία δίρσο άδεηα, ηα νπνία πσινύλ θξέαο. ηνλ θιάδν απηόλ ιηαληθήο, ε πξννπηηθή νξγάλσζήο ηνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ ελδερόκελε πινπνίεζε αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδνο κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ FAO (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ) πνπ αθνξά ηελ αδεηνδόηεζε κε ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ ησλ 6

7 ρώξσλ ζθαγήο θαη δηάζεζεο θξέαηνο. Σν πξόγξακκα απηό αληηκεησπίδεη θαζπζηεξήζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ελ πνιινίο ζηελ αλάγθε πξνώζεζεο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ Αξκελία γηα ηα θξενπσιεία. ύκθσλα πάλησο κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Αξκελίαο ηα ζηνηρεία θαη πνζνζηά ηεο θαηαλάισζεο επηκεξίδνληαη ζε ζηαζεξό ιόγν κεηαμύ ηξνθίκσλ θαη ινηπώλ αγαζώλ ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί : Γιάρθρωζη λιανεμπορίοσ ανάλογα με ηην καηανάλωζη ζηην Αρμενία ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο (http://www.armstat.am/en). Ζ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ είλαη ζηαζεξή πεξί ην 60% ηεο αγνξάο, ελώ ηα ινηπά πξντόληα ιηαλεκπνξίνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 40%. Ωζηόζν είλαη αμηνζεκείσην όηη θαηαγξάθεηαη κηθξή απόθιηζε από ην παξειζόλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, θαζώο απηή ήηαλ πςειόηεξε άλσ ηνπ 62%, γεγνλόο πνπ σθείιεηαη ζηελ κεγέζπλζε ηεο αγνξάο ιηαλεκπνξηθήο θαζώο λέα πξντόληα, εθηόο ησλ ηξνθίκσλ, απνζπνύλ ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. Πεξαηηέξσ από ηα ινηπά θαηαλαισηηθά πξντόληα, ππάξρεη ζηαζεξή αύμεζε ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ ζηελ θαηεγνξία δηαθόξσλ ζπζθεπώλ, ελώ ηα πξντόληα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ θαηέρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην από ηα ινηπά θαηαλαισηηθά πξντόληα, εθηόο ηξνθίκσλ. ε αγνξέο κε ώξηκεο όπσο ε Αξκελία θαη ζηηο νπνίεο ε θαηαγεγξακκέλε αγνξαζηηθή δύλακε είλαη ηζρλή, γηα ηα δεδνκέλα ησλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ, είλαη ζεκαληηθό λα αλαδπθλύνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο θαζαπηό αγνξαζηηθήο δύλακεο. Σν θαηά θεθαιή εηζόδεκα ησλ 250 δνι. κεληαίσο, πνπ 7

8 θαηαγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αξκελίαο, δελ αθήλεη πεξηζώξηα παξεξκελείαο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη ηα όξηα ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο. Ωζηόζν είλαη ζεκαληηθό λα αλαδεηρζνύλ παξάιιεια ηέζζεξηο παξάκεηξνη : 1) ην επίπεδν θηώρεηαο, 2) ε παξανηθνλνκία, 2) ε απηναπαζρόιεζε θαη 3) ην κεηαλαζηεπηηθό έκβαζκα. Ζ Αξκελία από ην 2000 θαη έπεηηα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ θηώρεηαο, ην νπνίν ην 1994 έθηαλε ην 76% ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ πνζνζηό 18% ήηαλ ζε επίπεδα εμαζιίσζεο. Ωζηόζν κέρξη ην 2004 ηα πνζνζηά απηά αθνινύζεζαλ ξαγδαία απνθιηκάθσζε ζην επίπεδν ηνπ 26%, ελώ ζήκεξα εθηηκώληαη όηη είλαη ζην 12%. Δπίζεο ππνινγίδεηαη όηη έρεη ζπξξηθλσζεί ζε κε αμηνινγήζηκα ζηαηηζηηθά επίπεδα, ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε όξηα εμαζιίσζεο. Ο επηκεξηζκόο ησλ πνζνζηώλ είλαη ζε ίδηεο αλαινγίεο ηόζν ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα ηεο πξσηεύνπζαο Δξεβάλ, όζν θαη ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. ηα πιαίζηα απηά είλαη εμαηξεηηθά ηα επξύκαηα έξεπλαο ηνπ FAO (Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ), ν νπνίνο θαηέγξαςε ην 2004 σο κέζν όξν θαηαλάισζεο ζεξκίδσλ αλά νηθνγέλεηα ζηελ Αξκελία ηηο 1796, ελώ ζήκεξα ππνινγίδεηαη όηη έρνπλ πεξάζεη ηηο 1900, εληάζνληαο ηελ θνηλσλία ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο από πιεπξάο δηαηξνθήο θαη θαηαλάισζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ παξανηθνλνκία, απηή ζπζρεηίδεηαη ελ πνιινίο θαη κε ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θαζώο πξόθεηηαη γηα ξνέο ρξήκαηνο ρσξίο λα εληάζζνληαη ζην νηθνλνκηθό θύθισκα παξά κόλν σο πξνο ηνλ απνζηνιέα ηνπο. Ζ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξίσλ επεξξεάδεηαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό από ηελ ύπαξμή ηνπο θαη δηαζθαιίδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή ηνπο δύλακε. Ο κέζνο όξνο δαπάλεο αλά άηνκν γηα ηξόθηκα ην 2004 (ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΓΝΣ) ήηαλ 674 AMD (πεξίπνπ 2 δνι. ΖΠΑ). ήκεξα ην πνζό απηό έρεη δεθαπιαζηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο, θαζώο ηόζν ηα πξντόληα έρνπλ απμεκέλν θόζηνο, αιιά θαη ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα αιιάδνπλ ξαγδαία. Βέβαηα ην νμύκσξν ηεο κε ζύκπησζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ κε ηελ εθηηκώκελε εκεξήζηα δαπάλε γηα δηαηξνθή είλαη επίζεο έλα επηγελόκελν ηεο δηάρπηεο παξανηθνλνκίαο πνπ απαληάηαη ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ απηναπαζρόιεζε ησλ αξκελίσλ,θπξίσο ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπο πξνζδίδεη αγνξαζηηθή δύλακε κε πξνζκεηξήζηκε θαη ηνύην επίζεο πξνζζέηεη βαζκνύο αβεβαηόηεηαο γηα ηελ εγθπξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ επίζεκε αγνξαζηηθή δύλακε. 8

9 Ωζηόζν ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ην ύςνο ηνπ όγθνπ ηεο ιηαληθήο ηελ πεξίνδν ήηαλ θαηά κέζν όξν 2.3 δηο δνι. πνπ επηκεξηδόκελν ζηνλ πιεζπζκό ηεο Αξκελίαο (3,5 εθ.) δίλεη σο αλαινγνύλ πνζό πνπ έθαζηνο θάηνηθνο δαπάλεζε πεξίπνπ 658 δνι. ΖΠΑ εηεζίσο. Ζ ζρεηηθά απζαίξεηε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ εκπεξηέρεη εμαηξεηηθά ρξήζηκα απνηειέζκαηα, θαζώο παξάιιεια ην δηάζηεκα ν κέζνο όξνο εηζαγσγώλ ήηαλ θαηά κέζν όξν 3,2 δηο δνι. ΖΠΑ, πνζό πνπ ηειηθά δελ εκθαλίδεηαη ζπλνιηθά ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ύςνπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Ζ δηαπίζησζε όηη ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ αξκελίσλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλε από ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δελ αιιάδεη σζηόζν ηελ ζπλνιηθή εηθόλα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ην ιηαλεκπόξην ζηελ Αξκελία γεληθώο θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ε πξννπηηθή αλάπηπμήο ηνπ είλαη δεδνκέλν όηη είλαη πςειή αλαιόγσο βέβαηα ηεο δηεζλνύο ζπγθπξίαο. Σν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ εηαηξείεο από ην εμσηεξηθό πνπ επελδύνπλ ζηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο δηαλνκήο θαη πξνώζεζεο ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντόλησλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηάζεο λα ππάξμεη έγθαηξε ηνπνζέηεζε ζε κηα αγνξά πνπ έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ζηαζξεή κεγέζπλζε ζην άκεζν κέιινλ. Ο Πξντζηάκελνο Κσλζηαληίλνο Γαζθαιόπνπινο Γξακκαηέαο Β ΟΔΤ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΔΙΩΝ ΠΩΛΗΔΩ ΔΙΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ ΤΝΟΛΟ

10 ΗΜΔΙΩΝ ΠΩΛΗΔΩΝ Καηαζηήκαηα ιηαληθήο super market Αγνξέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ Πεξίπηεξαθηόζθηα Λνηπά ζεκεία πώιεζεο εκεία πώιεζεο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 1000 m2 Μέζνο όξνο ηεηξαγσληθώλ επηθαλείαο αλά ζεκείν πώιεζεο ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΟΓΚΟΤ ΠΩΛΗΔΩΝ ΛΙΑΝΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ

11 ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ εθ. δνι. Μεηαβνιή πνζνζηώλ ιηαλεκπνξίνπ Μεηαβνιή πνζνζηνύ ηνκέα ππεξεζηώλ Βηνκεραληθόο δείθηεο Αγξνηηθή παξαγσγή Μεηαβνιή ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ Μεηαβνιή ιηαλεκπνξίνπ αιθννινύρσλ Μεηαβνιή ιηαλεκπνξίνπ ινηπώλ πξντόλησλ Πνζνζηό ηξνθίκσλ ζην ζπλνιηθό ιηαλεκπόξην Πνζνζηό ινηπώλ πξντόλησλ ζην ζπλνιηθό ιηαλεκπόξην Πνζνζηό ιηαλεκπνξίνπ κέζσ θαηαζηεκάησλ εκπνξίνπ Πνζνζηό ιηαλεκπνξίνπ κέζσ θαηαζηεκάησλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θαηαλαισηή Πνζνζηό ιηαλεκπνξίνπ ζε αγνξέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό δηαθηλνύκελνπ ιηαλεκπνξίνπ από θηόζθηα Πνζνζηό δηαθηλνύκελνπ εκπνξίνπ από ινηπέο κνλάδεο

12 Καηαλάισζε ιηαληθή ηξνθίκσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξέαηνο θαη ινηπώλ ζπλαθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο πνπιεξηθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο ινπθάληθσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θνλζεξβαξηζκέλνπ θξέαηνο πλνιηθό πνζνζηό θαηαλάισζεο εηδώλ ςαξηνύ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηξνθίκσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξέζθνπ ςαξηνύ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηξνθίκσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θνλζεξβαξηζκέλνπ ςαξηνύ Πνζνζηό θνλζεξβαξηζκέλσλ ιαραληθώλ, θξνύησλ θαη εηδώλ κνύξσλ επί ζπλόινπ θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ Πνζνζηό Ληπώλ ζπλνιηθά Πνζνζηό θαηαλάισζεο βνπηύξσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θπηηθώλ ειαίσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο εηδώλ καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ

13 πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο γάιαθηνο θαη ινηπώλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο απγώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο δάραξεο Πνζνζηό θαηαλάισζεο εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο Πνζνζηό θαηαλάισζεο ηζαγηνύ Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιαηηνύ Πνζνζηό θαηαλάισζεο ςσκηνύ & ινηπώλ ζπλαθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιεύξσλ, πιηγνύξη θαη δπκαξηθά ζπλνιηθά Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιεύξσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο πιηγνπξηνύ θαη ζπλαθώλ αιεπξνεηδώλ κε ίλεο Πνζνζηό θαηαλάισζεο δπκαξηθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο παηάηαο

14 Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξέζθσλ ιαραληθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξνύησλ, κνύξσλ, πεπνληνύ θαη θαξπνπδηνύ Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιθννινύρσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο πξντόλησλ εθηόο ηξνθίκσλ Τθάζκαηα ζπλνιηθά Βακβάθη Μάιιηλα Μεηαμσηά Δίδε έλδπζεο θαη εζσξνύρσλ Πιεθηά, θάιηζεο θαη ζρεηηθά Τπνδήκαηα απνύλη ηνπαιέηαο Αξώκαηα θαη θαιιπληηθά Κισζηέο Πξντόληα θαπλνύ πίξηα πζθεπέο δηάθνξεο θαη πιηθά Πνζνζηό επί ησλ ζπζθεπώλ πιηθώλ ζε ξνιόγηα Πνζνζηό επί ησλ ζπζθεπώλ πιηθώλ ζε κνηνζηθιέηεο θαη πνδήιαηα Πνζνζηό επί ησλ ζπζθεπώλ πιηθώλ ησλ επίπισλ Πνζνζηό επί ησλ πιηθώλ ησλ ραιηώλ θαη ζρεηηθώλ Πνζνζηό επί ησλ πιηθώλ ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ

15 ΣΙΜΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Δ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΔΒΑΝ i Πξντόλ Σηκή AMD Δπξώ (1 επξώ ~ Δηζαγσγήο 15

16 518 AMD) Βνύηπξν ΝΑΗ President 250γξ. Επκαξηθά Zara ΝΑΗ ζπαγγεηίλε 500γξ Μειηηδάλεο 1 kg Πηπεξηέο πξάζηλεο θξέζθεο 1 kg Σνκάηεο θξέζθηεο 1 kg Μηθξά αγγνπξάθηα 1 kg Παηάηεο κηθξέο ΝΑΗ ΡΩΗΑ kg Παηάηεο θαλνληθέο 1 kg Λάδη Ηζπαληθό ΝΑΗ ΗΠΑΝΗΑ extra virgin 500 ml Tamara θξέζθνο ρπκόο θξνύηνπ 1000 ml Μπαλάλεο 1 kg Ρνιά πγείαο ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ (ζπζθεπαζία 4) ύξκα θνπδίλαο ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ θαζαξηζηηθό Κνπινύξηα γιπθά ζπζθεπαζία 15 ηεκαρίσλ Παμηκάδηα ηύπνπ ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ βνζηλάθε Ρνδάθηλα 1 kg Διαηόιαδν ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Ηηαιηθό-Luglio extra vergin 1 lt Tνκαηεπειηέο ρπκόο ζε ζπζθεπαζία γπάιηλε- 250 ml παγγεηίλε ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Barilla 500 gr Λεκόληα 1 kg Γάια Parmalat ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ lt Γάια ληόπην 1 lt Kefir εγρώξην

17 250 ml Υισξίλε ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Μπύξα Estonia ΝΑΗ ΔΘΟΝΗΑ 650 ml Μπύξα Kilikia ml Γηανύξηη θξνύηνπ ΝΑΗ ΓΑΛΛΗΑ Danone 110 gr Γηανύξηη ιεπθό gr Λακπηήξαο ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ θσηηζκνύ Philips 40 W Οδνληόπαζηα ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Colgate 100 gr Καθέο Jacobs/ζηηγκηαίνο ΝΑΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ 500 gr Παγσηό mars bar ΝΑΗ ΖΠΑ Φέηα Κνιηόο ΝΑΗ ΔΛΛΑΓΑ gr Καπληζηέο θέηεο ρνηξηλνύ 150 gr Μπξηδόιεο ρνηξηλέο 400 gr Κνηόπνπιν ζηήζνο 800 gr απνύλη ΝΑΗ Μ. Palmolive 400 gr ΒΡΔΣΑΝΗΑ Γηανύξηηα ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ θξνύησλ Froutis 115 gr Πέλεο Divella ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ 500 gr i Οη ηηκέο ιήθζεθαλ ην δηάζηεκα 25 Ηνπιίνπ-12 Απγνύζηνπ 2011 από 6 δηαθνξεηηθά ζνύπεξ κάξθεη ζην Δξεβάλ. 17

18 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., Yerevan Τηλέυωνο : , Τηλ/τυπο : Ηλεκ. Δ/νση : ΘΕΜΑ : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αξκελίαο θαηά ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ 2010-Ηνπιίνπ 2011 θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 3.5% θηάλνληαο ην πνζφ ησλ 408 εθ. δνι. Ζ εμέιημε απηή αλαθνηλψζεθε πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί ην θιίκα αηζηνδνμίαο γηα ηελ πνξεία αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία κνλάρα γηα ηνλ κήλα Ηνχιην 2011, νη εμαγσγέο είραλ πεξαηηέξσ ζεκαληηθή αλνδηθή πνξεία 33%. Οη εηζαγσγέο απμήζεθαλ επίζεο θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε, θηάλνληαο ηα 408 εθ. δνι. δηαηεξψληαο ην αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ζην χςνο ησλ εθ. δνι. θαη δηεπξχλνληάο ην θαηά 1.8% ζε ζρέζε κε ην Ζ πνξεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Αξκελίαο δελ ήηαλ κέρξη ζήκεξα νπδέπνηε ζεηηθή απφ ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ην Δηδηθφηεξα ν ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ ην 2010 έθηαζε 4.7 δηο δνι. αλαθάκπηνληαο κεηά ηελ πηψζε 26.5% ην 2009 έλεθα ηεο χθεζεο αιιά απέρνληαο απφ ην ηζηνξηθφ πςειφ ηνπ 2008 πνπ ήηαλ 5.48 δηο δνι. Ζ δηεχξπλζε βέβαηα ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ απφ ην 2005 θαη θαηφπηλ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ε νπνία ην 2007 έθηαζε θαη ην 47% γηα λα γλσξίζεη ζεκαληηθή πηψζε ην 2009 πνπ θπκάλζεθε ζην 25%. Ζ επαλάθακςε ηνπ ξπζκνχ εηζαγσγψλ ην 2010 θαηά 46%, νθείιεηαη ζαθψο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Αξκελία θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ηνλψζεη ηελ εζσηεξηθή δήηεζε κέζσ θπξίσο δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα θαηαγξαθεί ε δηαξθήο έλζηαζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε νπνία έρεη δαλεηνδνηήζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Αξκελίαο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο λε 1

19 γέλεη, φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ρξεκαηνδνηνχλ έκκεζα ηηο εηζαγσγέο, παξφηη είλαη εκθαλέο φηη ζηαδηαθά ε αιιαγή ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνθίι δηακνξθψλεη δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ ζην παξειζφλ αθελφο δελ ππήξραλ θαλ ζηελ αγνξά, αθεηέξνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζηα ζηελά πεξηζψξηα ηνπ κέζνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη ζπζθεπέο θαη νη δαπάλεο γηα ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δθηηκάηαη φηη ηελ πεξίνδν ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε απμήζεθε 85% παξφηη νη ηξείο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα έρνπλ παξνζπία πιένλ ηεο 10εηίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζαθψο θαηαδπθλείεη ηελ σξηκφηεηα, κε φξνπο εκπνξίνπ, πνπ αξρίδεη λα ππεηζέξρεηαη σο παξάγνληαο αλάιπζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά ηεο Αξκελίαο. Σα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα : Εκπνξηθό Θζνδύγην Αξκελίαο ζε εθ. δνι α εμάκελν Εμαγωγέο Μεηαβνιή εμαγωγώλ % Εηζαγωγέο Μεηαβνιή εηζαγωγώλ % Όγθνο Εκπνξίνπ Πνζνζηηαία κεηαβνιή όγθνπ εκπνξίνπ Έιιεηκκα εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Μεηαβνιή ειιείκκαηνο % Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ζ δπλακηθή πνπ θαηαγξάθνπλ νη δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ είλαη κηθξήο κφριεπζεο γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία, θαζψο ηα κεγέζε είλαη εμαηξεηηθά ρακειά παξφηη ε νηθνλνκία ηεο Αξκελίαο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ) νη νπνίεο ζπλνιηθά ήδε θαηέρνπλ ην 6% ηνπ παγθνζκίνπ 2

20 ΑΔΠ, κεγαιχηεξν θαη απφ εθείλν ησλ αλαδπνκέλσλ ρσξψλ ηεο Κεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Πνισλία, Οπγγαξία, Σζερία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία) νη νπνίεο ζπλνιηθά δελ θαηέρνπλ παξαπάλσ ηνπ 3.5%, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο νηθνλνκίαο σο αλαδπφκελεο είλαη ν κεγάινο πιεζπζκφο, νη κεγάιεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ε κεγάιε εζσηεξηθή αγνξά. ηελ πεξίπησζε ηεο Αξκελίαο κφλνλ ην δεχηεξν ζηνηρείν ηζρχεη ζην βαζκφ πνπ ην πινχζην ζε νξπθηά ππέδαθνο θαη ε βηνκεραλία εθκεηάιιεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πνιπηίκσλ κεηάιισλ, ήδε έρεη αξρίζεη λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα εηζθέξεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο. Άιισζηε ε δνκή ησλ εμαγσγψλ ηεο Αξκελίαο είλαη κνλνδηάζηαηα εμαξηψκελε απφ ηα πξντφληα κεηαιιείσλ θαη θπξίσο ηνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο. Δηάξζξωζε εμαγωγηθνύ εκπνξίνπ Αξκελίαο Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Όζνλ αθνξά ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Αξκελίαο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ζην πξνπαξαηεζέλ ζρεηηθφ δηάγξακκα γηα ην 2010, ην 64% ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη πξννξίδνληαη γηα ηηο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ), ην 28% γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη ηα ππφινηπα πνζνζηά κεξίδνληαη ζε ινηπέο ρψξεο κε ζεκαληηθφηεξν εθείλν ησλ ΖΠΑ πνπ έθηαζε ην 4% ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ε δηάξζξσζε απηή νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο Ρσζίαο γεληθφηεξα ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Αξκελίαο. Ζ εγγχηεηα ηεο απφζηαζεο θαη νη εηδηθέο νηθνλνκηθέο 3

21 ζρέζεηο κε ηε Ρσζία απνηππψλνληαη εχινγα ηφζν ζηα ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ, φζν θαη ζε εθείλα ησλ εμαγσγψλ. Δηάξζξωζε εηζαγωγηθνύ εκπνξίνπ Αξκελίαο Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ζ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο εμαγσγέο ηεο Αξκελίαο είλαη εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηεο. Δηδηθφηεξα νη ρψξεο ΚΑΚ έρνπλ κεησκέλεο εμαγσγέο, ελψ νη ρψξεο ηεο ΔΔ εκθαλίδνπλ θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ κεγαιχηεξεο εμαγσγέο απφ φηη νη εηζαγσγέο ηνπο απφ ηελ Αξκελία. Αληηζηνίρσο θαηαγξάθνληαη ρψξεο κε ζεκαληηθά επηκέξνπο πνζνζηά εμαγσγήο ζηελ Αξκελία. Ζ Κίλα κε 8% θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο ρψξεο, νη ΖΠΑ δηαηεξνχλ κεξίδην 4%, ην γεηηνληθφ Ηξάλ 1% θαη ε Διβεηία 3%. Ζ Σνπξθία παξφηη δηαηεξεί ηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Αξκελία θιεηζηά, φπσο θαη ην Αδεξκπατηδάλ, έλεθα ηεο δηακάρεο ζην Ναγθφξλν-Καξακπάρ, απνζπά πνζνζηφ 5% ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξνο ηελ Αξκελία. Δπίζεο δηαηεξεί θαη έλα ρακειφ πνζνζηφ εηζαγσγψλ. Σνχην γίλεηαη κε παξάηππεο δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο σζηφζν επλννχλ ακθφηεξεο νη πιεπξέο, πξνο φθεινο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηθαηνπξαμίεο. Άιισζηε απηή ε δηαδηθαζία ελ πνιινίο, ηερλεέλησο, δεκηνπξγεί θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ιχζεο ζην δήηεκα ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ, φπσο ήδε ππνγξακκίζηεθε, ηνχην δελ είλαη ζε αμηφινγα επίπεδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 4

22 πεξηνρήο ΚΑΚ. Ζ εμέιημε ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ, είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ εκβάζπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, εγρψξησλ θαη αιινδαπψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ηα ηειεπηαία έηε. ΤΝΟΛΘΚΟ ΟΓΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟΤ Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ο ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ ηεο Αξκελίαο ζε απηή ηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκνο γηα ηελ κφριεπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο κάιηζηα απνηειεί ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. πλνιηθόο όγθνο εμαγωγώλ Αξκελίαο Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Οη εμαγσγέο ηεο ρψξαο παξφηη κηθξέο θαη ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ επξχ αληαγσληζκφ, δηακάληηα θαη πνιχηηκνη ιίζνη, ππέζηεζαλ ζεκαληηθή κείσζε ην 2009, ελ 5

23 κέζσ ηεο παγθφζκηαο χθεζεο, θαζψο κεηψζεθε ε δήηεζή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ππφινηπα εμαγσγηθά πξντφληα αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ηα επεξξέαζε ζεκαληηθά. Εμέιημε εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε ΑΕΠ Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ζ εμέιημε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ, εκθαλίδεη ζρεδφλ αληίζηνηρε ξνπή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , νπφηε εληάζεθε ε εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Αξκελία θαη ζπλέπεζε ε παγθφζκηα χθεζε θπξίσο απφ ην 2008 θαη έπεηηα. Χζηφζν είλαη ζαθέο φηη νη εηζαγσγέο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ πςειφηεξν πνιιαπιαζηαζηή κεγέζπλζεο, έλεθα ηεο δηεχξπλζεο ή κείσζεο ηνπ ΑΔΠ. Σνχην αλ ιεθζεί ππφςε ην ρακειφ επίπεδν εθθίλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ην πςειφ επίπεδν θηψρεηαο πνπ εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεηαη, δηακνξθψλνπλ κηα αληηλνκία φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο δήηεζεο γηα εηζαγφκελα πξντφληα. Ζ εχινγε εμήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ απαληάηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ησλ ινηπψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ είλαη ε χπαξμε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο. Αλαθνξηθά κε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Αξκελίαο ζπλνιηθά ε Ρσζία, ε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Οιιαλδία, ην Ηζξαήι, νη ΖΠΑ, ην Ηξάλ, ε Γεσξγία θαη ε Διβεηία έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα είηε ζην εμαγσγηθφ, είηε ζην εηζαγσγηθφ εκπφξηφ ηνπο κε ηελ Αξκελία. Ζ Γεξκαλία εκθαλίδεηαη λα είλαη ν βαζηθφο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο κε 16% θαη αθνινπζεί ε Ρσζία κε 13%, ε Οιιαλδία κε 14%, ην Βέιγην κε 12%, ελψ θαη νη ΖΠΑ θαηαγξάθνπλ κεξίδην 7% ζηηο εμαγσγέο ηεο Αξκελίαο. Σα πξντφληα πνπ εμάγεη ζε απηέο ηηο ρψξεο ε Αξκελία είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλα, θαζψο ζην Βέιγην θαη Οιιαλδία εμάγνληαη θπξίσο πνιχηηκνη ιίζνη (δηακάληηα θ.α.), ελψ ζηε Ρσζία θαη 6

24 Γεξκαλία εμάγνληαη θπξίσο αγξνηηθά πξντφληα θαη βηνκεραληθά πξντφληα (θχιια αινπκηλφραξηνπ. Εμαγωγηθνί πξννξηζκνί αξκεληθώλ πξνϊόληωλ (ζηνηρεία 2009) Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο ζηελ Αξκελία, ην κεγαιχηεξν κεξίδην θαηέρεη ε Ρσζία κε 29% θαη αθνινπζνχλ ε Κίλα κε 10%, Οπθξαλία 7%, ε Γεξκαλία 6%, Ηξάλ 6%, Σνπξθία 6% (κε ππαξθηφ ην πξναλαθεξζέλ ζέκα ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ), ΖΠΑ 4%, Ηηαιία 4%, Βνπιγαξία 3%, Γαιιία 3%, Ρνπκαλία 3%, Βέιγην 2% θαη αξθεηέο ρψξεο κε κεξίδην 1% αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα. Κχξηα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί είλαη φηη νη κεγάινη εηζαγσγείο ζηελ Αξκελία είλαη ρψξεο πνπ ε γεσγξαθηθή ηνπο απφζηαζε απφ ηελ Αξκελία δελ είλαη κηθξφηεξε ηεο Διιάδνο (αθφκα θαη νη εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο πξέπεη λα δηαλχζνπλ άλσ ησλ 600 km απφζηαζε κε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη κάιηζηα κέζσ ηεο κε δηαθείκελεο θηιηθά Γεσξγίαο). Οη δε εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα γίλνληαη κε εμαηξεηηθά κεγάιε δπζθνιία, κέζσ νδηθψλ αξηεξηψλ, πινίσλ θαη ζηδεξνδξφκσλ ηα νπνία επηβαξχλνπλ ην θφζηνο πξντφληνο, αιιά ε είζνδφο ηνπο ζηελ αγνξά είλαη δεδνκέλε γηαηί αθνξνχλ θπξίσο ελδχκαηα θαη πξψηεο χιεο γηα παξαγσγή ππνδεκάησλ. Οη δε εμαγσγέο Ηξάλ, Σνπξθίαο θαη Γεσξγίαο παξά ηελ εγγχηεηά ηνπο κε ηελ Αξκελία δελ πεξηιακβάλνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ βαζηθά είδε δηαηξνθήο, φπσο γαιαθηνθνκηθά, δπκαξηθά, ειαηφιαδν, θνλζεξβαξηζκέλα ηξφθηκα. Αληίζεηα ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ρσζία, ε 7

25 Βνπιγαξία θαη ε Οπθξαλία εμάγνπλ βαζηθά είδε δηαηξνθήο πνπ είλαη ζε πξψηε δήηεζε πιένλ ζε ζνχπεξ κάξθεη. Υώξεο πνπ εμάγνπλ ζηελ Αξκελία 2009 Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδνο-Αξκελίαο, ε πνξεία είλαη ζηαζεξά θαζνδηθή απφ ην 2007 θαη κεηά φηαλ θαη ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ, ηφζν ζηηο εηζαγσγέο φζν θαη ζηηο εμαγσγέο. Οη εμαγσγέο απφ ηελ Αξκελία πξνο ηελ Διιάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , θπξηαξρνχληαη απφ ην θνξπθαίν επίπεδν ησλ 1,7 εθ. επξψ εμαγσγψλ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ γηα ηειέθσλα θαη ςεθηαθά δίθηπα ην 2007, πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Intracom. Καηά ηα ινηπά ην χςνο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα θηλήζεθε ζε ηδηαηηέξσο ρακειά επίπεδα θάησ ησλ ρηι. επξψ. Αθφκα θαη ηα θχιια αινπκηλίνπ πνπ θαηεγξάθεζαλ σο κηα ζεκαληηθή εμαγσγηθή πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηεο Αξκελίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 8

26 δηκεξνχο εκπνξίνπ θαη φληαο θαιήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο, εμάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αθφκα θαη ζηε Γεξκαλία, δελ είρε ηδηαίηεξε ζπλέρεηα. Εηζαγωγέο Ειιάδαο πξνο Αξκελία (ρηι. επξώ) Πεγή : Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηελ πιεπξά ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο κεηά ην 2007 επαθνινχζεζε ζηαδηαθή απψιεηα ηνπ κεξηδίνπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ αξκεληθή αγνξά γηα λα θαηαιήμεη απφ 2.1% ην 2007 ζε 1% ην Εμαγωγέο Ειιάδνο ζηελ Αξκελία (ρηι. επξώ) Πεγή : Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 9

27 Οπζηαζηηθά απσιέζηεθε ην ήκηζπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο πξνο ηελ Αξκελία έλεθα ηεο χθεζεο, αθνινπζψληαο ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αξκελίαο, σζηφζν εθηηκάηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ απψιεζαλ ην 2007 ην πνζνζηφ εμαγσγψλ ηνπο, δελ κπφξεζαλ λα επαλέιζνπλ ην 2008, νπφηαλ νη εηζαγσγέο ζηελ Αξκελία απμήζεθαλ 25%. ηα δέθα εμαγφκελα πξντφληα ζηελ Αξκελία ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθαηαιέγνληαη : πνχξα, δάραξε, θχιια θαη ηαηλίεο απφ αξγίιην, ιάδηα πεηξειαίνπ, θνξέκαηα-πνπθάκηζα, ξάβδνη αινπκηλίνπ, ρξψκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα. εκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ηα ηξφθηκα δελ θαηαγξάθνληαη ζρεδφλ παξά κε ειάρηζηα πξντφληα θαη ζε εμαγσγηθά επίπεδα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 8000 επξψ εηεζίσο. Ζ πιήξεο έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ζαθψο έλα δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε θαζψο ε αγνξά είλαη ψξηκε γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ θιάδνπ θαη νη ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ δελ απέρνπλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο πξνζθνξάο ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ. Γηα ηα ινηπά πξντφληα είλαη ζαθέο φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εμεχξεζε ζπλεξγαηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε πξνψζεζεο πξντφλησλ πνπ είλαη πξνζηηά ζηνλ αληαγσληζκφ, ν νπνίνο ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη απαηηεηηθφο, ζπλεπψο ε ζρέζε ηηκήο πνηφηεηαο δηακνξθψλεηαη επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο ψξηκεο αγνξέο. Ο Πξντζηάκελνο Κσλζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο Γξακκαηέαο Β ΟΔΤ ΕΜΠΟΡΘΚΟ ΘΟΖΤΓΘΟ ΑΡΜΕΝΘΑ (εθ. δνι. ΗΠΑ) 10

28 πλνιηθόο όγθνο εκπνξίνπ ζε εθαη. δνι. Εμαγωγέο ζύλνιν Εηζαγωγέο ζύλνιν CIS countries εμαγωγέο CIS countries εηζαγωγέο Υώξεο ΕΕ εμαγωγέο Υώξεο ΕΕ εηζαγωγέο α εμ ΕΞΑΓΩΓΕ Υώξεο KAK Ρσζία Λεπθνξσζία Οπθξαλία Σνπξθκεληζηάλ Υώξεο ΕΕ Γεξκαλία Ηηαιία Βνπιγαξία Γαιιία Ρνπκαλία Βέιγην Απζηξία Μ. Βξεηαλία Διιάδα Φηλιαλδία Οιιαλδία Ηζπαλία Λνηπέο ρώξεο Κίλα Σνπξθία Ηξάλ Διβεηία

29 ΖΠΑ Γεσξγία ΖΑΔ Ηζξαήι ΕΘΑΓΩΓΕ Υώξεο KAK Ρσζία Λεπθνξσζία Οπθξαλία Σνπξθκεληζηάλ Υώξεο ΕΕ Γεξκαλία Ηηαιία Βνπιγαξία Γαιιία Ρνπκαλία Βέιγην Απζηξία Μ. Βξεηαλία Ελλάδα Φηλιαλδία Οιιαλδία Ηζπαλία Λνηπέο ρώξεο Κίλα Σνπξθία Ηξάλ Διβεηία ΖΠΑ Γεσξγία ΖΑΔ Ηζξαήι ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΣΗΝ ΑΡΜΕΝΘΑ

30 ΕΘΑΓΩΓΕ 2006 ΑΡΘΘΜΟ ΣΑΣΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΥΩΡΑ Θαλνπάξηνο - Δεθέκβξηνο 2006 ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΘΑ (ΕΤΡΩ) Ε ΚΘΛΑ ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕ (077) ΑΡΜΕΝΘΑ 419, ,892 1,512,371 (85.17) Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα 296, (71.16) Σερλνπξγήκαηα απφ καξγαξηηάξηα θπζηθά ή απφ θαιιηέξγεηα, απφ πνιχηηκεο ή εκηπνιχηηκεο πέηξεο ή απφ ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, π.δ.θ.α. 27,201 1,481 1,480,400 (20.09) Υπκνί απφ ηξνπηθά θξνχηα 18,707 33,069 (57.01) Σάπεηεο απφ πθαληηθέο χιεο, κε θφκπνπο ή κε πεξηηχιημε ζηα λήκαηα ηνπ ζηεκνληνχ, έζησ θαη έηνηκνη 9, (22.08) Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν < 80% vol απνζηάγκαηα, εδχπνηα (ιηθέξ) θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο απφ ζχλζεηα αιθννινχραπαξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ) 8,565 3, (85.04) Μεηαζρεκαηηζηέο ειεθηξηθνί, ειεθηξηθνί κεηαηξνπείο (π.ρ. αλνξζσηέο) θαζψο θαη πελία επαγσγηθήο αληίδξαζεο θαη άιια πελία επαγσγήο. Μέξε ηνπο 7, (82.05) Δξγαιεία (φ. ζπκπ. νη γπαινθφπηεο κε δηακάληη), απφ θνηλά κέηαιια, π.δ.θ.α. Κακηλέηα γηα ζπγθφιιεζε ησλ κεηάιισλ κε θαζζίηεξν ή ραιθφ θαη παξφκνηα είδε. Μέγγελεο, ξπζκηδφκελνη ζθηγθηήξεο θαη παξφκνηα είδε, πνπ δελ απνηεινχλ εμαξηήκαηα ή κέξε εξγαιεηνκεραλψλ. Ακφληα. Φνξεηά ζηδεξνπξγεία. πζθεπέο ιείαλζεο ρεηξνθίλεηεο ή πνδνθίλεηεο 7, (49.07) Γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα θαη αλάινγα, πνπ δελ έρνπλ αθπξσζεί θαη θπθινθνξνχλ ή πξννξίδνληαη λα κπνχλ ζε θπθινθνξία ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Υαξηνζεκαζκέλν ραξηί. Δπηηαγέο. Σξαπεδνγξακκάηηα, ηίηινη κεηνρψλ ή νκνινγηψλ θαη παξφκνηνη ηίηινη 7, (44.07) Λεηαζκέλε κε ειαθξφπεηξα. Κνιιεκέλε κε εγθάξζηα ζπλέλσζε, έζησ θαη πιαληζκέλε ή ιεηαζκέλε κε ειαθξφπεηξα 6,172 20, (22.03) Μπίξα απφ βχλε 5,944 17,708 21,250 (96.02), Φπηηθέο ή νξπθηέο, θαηεξγαζκέλεο, θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο χιεο απηέο, π.δ.θ.α. Σερλνπξγήκαηα ρπηά ή ιαμεπηά απφ θεξί, παξαθίλε, ζηεαηίλε, θπζηθά θφκκεα ή ξεηίλεο ή απφ πάζηεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιαζηηθή θαηεξγαζία θαη άιια ηερλνπξγήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε ή ιάμεπζε, π.δ.θ.α. Εειαηίλε κε ζθιεξπκέλε, θαηεξγαζκέλε θαη 5,

31 ηερλνπξγήκαηα απφ ηελ χιε απηή, π.δ.θ.α. (22.02) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνχρα λεξά, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα, θαη άιια κε αιθννινχρα πνηά (εθηφο απφ ηνπο ρπκνχο θξνχησλ ή ιαραληθψλ θαη ην γάια) 4,431 8,430 10,116 (68.15) Αληηθείκελα απφ πέηξεο ή απφ άιιεο νξπθηέο χιεο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ίλεο άλζξαθα, ηα είδε απφ ίλεο άλζξαθα θαη αληηθείκελα απφ ηχξθε, π.δ.θ.α. 4, (90.23) Όξγαλα, ζπζθεπέο θαη πξφηππα γηα επίδεημε (π.ρ. θαηά ηε δηδαζθαιία ή ζε εθζέζεηο), αθαηάιιεια γηα άιιεο ρξήζεηο (εθηφο απφ ζπζθεπέο εδάθνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πηήζε ηεο θιάζεο 8805, αληηθείκελα ζπιινγψλ ηεο θιάζεο 9705 θαη αξραηνινγηθά αληηθείκελα κε ειηθία > 100 εηψλ ηεο θιάζεο 9706) 2, (03.06) Μαιαθφζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, έζησ θαη ρσξίο ην φζηξαθφ ηνπο, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα ζε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε, θαη καιαθφζηξαθα κε ην φζηξαθφ ηνπο, βξαζκέλα ζε λεξφ ή αηκφ. Αιεχξηα, ζθφλ 2, (20.07) Γιπθά θνπηαιηνχ, δειέδεο, καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο θαξπψλ θαη θξνχησλ, πνπ παίξλνληαη απφ βξάζηκν, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ 1,823 1,231 (68.02) Πέηξεο θαηάιιειεο γηα ιάμεπζε ή γηα ηελ νηθνδνκηθή, θπζηθέο, άιιεο απφ ζρηζηφιηζν, επεμεξγαζκέλεο θαη ηερλνπξγήκαηα απφ απηέο. Κχβνη, ςεθίδεο θαη παξφκνηα είδε γηα κσζατθά απφ θπζηθέο πέηξεο (φ. ζπκπ. ν ζρηζηφιηζνο), έζησ θαη πάλσ ζε ππφζεκα. Κφθθνη, 1,812 21,200 (09.01) Καθέο, έζησ θαη θαβνπξληηζκέλνο ή ρσξίο θαθε λε. Κειχθε θαη θινχδεο θαθέ. Τπνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ πνπ πεξηέρνπλ θαθέ, νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο 1, (70.18) Υάληξεο απφ γπαιί, απνκηκήζεηο καξγαξηηαξηψλ, πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ θαη παξφκνηα κηθξναληηθείκελα απφ γπαιί θαη ηερλνπξγήκαηα απφ απηά (εθηφο απφ απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ). Γπάιηλα κάηηα (εθηφο εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαηξηθέο πξνζέζεηο).γηαθνζκεηηθά αληηθείκελα θαη απνκηκήζεηο απφ γπαιί θαηεξγαζκέλν κε θπζεηήξα "θισζκέλν γπαιί" (εθηφο απφ απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ). Μηθξνζθαηξίδηα απφ γπαιί κε δηάκεηξν <= 1 mm (85.29) Κεξαίεο γηα ζπζθεπέο ξαδηνηειεγξαθίαο ή ξαδηνηειεθσλίαο ΕΘΑΓΩΓΕ

32 ΑΡΘΘΜΟ ΣΑΣΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΥΩΡΑ Θαλνπάξηνο - Δεθέκβξηνο 2007 ΑΞΘΑ (ΕΤΡΩ) ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΚΘΛΑ ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕ (077) ΑΡΜΕΝΘΑ 1,773, , ,717 (85.17) Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα 1,480,373 5,115 (76.07) Φχιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο, απφ αξγίιην, έζησ θαη ηππσκέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα), κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν) κέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα, κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέ 155,876 61,215 (20.05) Λαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα ρσξίο μίδη, κε θαηεςπγκέλα (εθηφο απφ ηα δηαηεξεκέλα κε δάραξε θαη εθηφο απφ ληνκάηεο, καληηάξηα θαη ηξνχθεο) 35,306 32,274 7,200 (71.16) Σερλνπξγήκαηα απφ καξγαξηηάξηα θπζηθά ή απφ θαιιηέξγεηα, απφ πνιχηηκεο ή εκηπνιχηηκεο πέηξεο ή απφ ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, π.δ.θ.α. 27, ,450 (20.09) Υπκνί απφ ηξνπηθά θξνχηα 18,798 24,473 (22.08) Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν < 80% vol απνζηάγκαηα, εδχπνηα (ιηθέξ) θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο απφ ζχλζεηα αιθννινχραπαξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ) 15,851 9,724 1,279 (49.07) Γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα θαη αλάινγα, πνπ δελ έρνπλ αθπξσζεί θαη θπθινθνξνχλ ή πξννξίδνληαη λα κπνχλ ζε θπθινθνξία ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Υαξηνζεκαζκέλν ραξηί. Δπηηαγέο. Σξαπεδνγξακκάηηα, ηίηινη κεηνρψλ ή νκνινγηψλ θαη παξφκνηνη ηίηινη 12,000 1,124 (70.10) Φηάιεο, ληακηηδάλεο, θηαιίδηα, θαλάηεο, βάδα, ζσιελνεηδείο θηάιεο, θχζηγγεο θαη άιια δνρεία απφ γπαιί, γηα κεηαθνξέο ή ζπζθεπαζίεο εκπνξηθήο θχζεο, βάδα ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ, πψκαηα, επηθαιχκκαηα θαη άιια είδε πσκαηηζκνχ απφ γπαιί (εθηφο απφ θηάιεο θαη δνρεία, ζηα νπνία ε κφλσζε εμαζθαιίδεηαη κε ην θελφ, ςεθαζηήξεο αξσκάησλ, θαζψο θαη θηάιεο, θηαιίδηα θιπ. πνπ πξννξίδνληαη γηα ςεθαζηήξεο) 8,061 5,000 18,620 (22.01) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θπζηθά ή ηερλεηά κεηαιιηθά λεξά θαη ηα αεξηνχρα λεξά, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ νχηε αξσκαηηζκέλα. Πάγνο θαη ρηφλη 6,152 19,536 23,443 (96.02), Φπηηθέο ή νξπθηέο, θαηεξγαζκέλεο, θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο χιεο απηέο, π.δ.θ.α. Σερλνπξγήκαηα ρπηά ή ιαμεπηά απφ θεξί, παξαθίλε, ζηεαηίλε, θπζηθά θφκκεα ή ξεηίλεο ή απφ πάζηεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιαζηηθή θαηεξγαζία θαη άιια ηερλνπξγήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε ή ιάμεπζε, π.δ.θ.α. Εειαηίλε κε ζθιεξπκέλε, θαηεξγαζκέλε θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηελ χιε απηή, π.δ.θ.α. 6, (90.13) Γηαηάμεηο κε πγξνχο θξπζηάιινπο, πνπ δελ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα αιινχ σο είδε. Λέηδεξ (εθηφο απφ δηφδνπο ιέηδεξ). Αιια φξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νχηε πεξηιακβάλνληαη αιινχ ζην θεθάιαην 90 2,654 2 (22.02) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνχρα λεξά, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα, θαη άιια κε αιθννινχρα πνηά (εθηφο απφ ηνπο ρπκνχο θξνχησλ ή ιαραληθψλ θαη ην γάια) 2,005 3,659 4,390 15

33 (71.03) Πνιχηηκεο θαη εκηπνιχηηκεο πέηξεο, έζησ θαη θαηεξγαζκέλεο ή ηαηξηαζκέλεο, αιιά φρη ζε αξκαζηέο, νχηε δεκέλεο ζε θφζκεκα, θαζψο θαη πνιχηηκεο θαη εκηπνιχηηκεο πέηξεο, φρη ηαηξηαζκέλεο, πξνζσξηλά ζε αξκαζηέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο (εθηφο απφδηακάληηα θαη απνκηκήζεηο πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ πεηξψλ) 1, (57.01) Σάπεηεο απφ πθαληηθέο χιεο, κε θφκπνπο ή κε πεξηηχιημε ζηα λήκαηα ηνπ ζηεκνληνχ, έζησ θαη έηνηκνη 1, (63.09) Μεηαρεηξηζκέλα ελδχκαηα, ζπκπιεξψκαηα ηνπ ελδχκαηνο, θαιχκκαηα, παληθά γηα νηθηαθή ρξήζε θαη είδε επίπισζεο, απφ πθαληνπξγηθά πξντφληα παληφο ηχπνπ, φ. ζπκπ. ηα ππνδήκαηα θαη ηα θαιχκκαηα θεθαιήο θάζε είδνπο, πνπ είλαη θαηαθαλψο ρξεζηκνπνηεκέλα θαη παξνπζηάδνληαη ρχδελ, ζε δέκαηα δεκέλα κε ζπάγθν, κπάιεο, ζάθνπο ή παξφκνηεο ζπζθεπαζίεο (εθηφο απφ ηάπεηεο θαη άιιεο επελδχζεηο δαπέδνπ, θαζψο θαη είδε επίζηξσζεο) 30 2 ΔΗΑΓΧΓΔ 2008 ΑΡΗΘΜΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΧΡΑ ΑΞΗΑ (ΔΤΡΧ) Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο 2008 ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΛ. ΜΟΝΑΓΔ (077) ΑΡΜΔΝΗΑ 314,290 79, ,184 (76.07) Φχιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο, απφ αξγίιην, έζησ θαη ηππσκέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα), κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν) κέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα, κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέ 193,271 69,522 (85.17) Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα 70, (71.16) Σερλνπξγήκαηα απφ καξγαξηηάξηα θπζηθά ή απφ θαιιηέξγεηα, απφ πνιχηηκεο ή εκηπνιχηηκεο πέηξεο ή απφ ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, π.δ.θ.α. 16, ,550 (49.07) Γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα θαη αλάινγα, πνπ δελ έρνπλ αθπξσζεί θαη θπθινθνξνχλ ή πξννξίδνληαη λα κπνχλ ζε θπθινθνξία ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Υαξηνζεκαζκέλν ραξηί. Δπηηαγέο. Σξαπεδνγξακκάηηα, ηίηινη κεηνρψλ ή νκνινγηψλ θαη παξφκνηνη ηίηινη 10, (22.08) Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν < 80% vol απνζηάγκαηα, εδχπνηα (ιηθέξ) θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο απφ ζχλζεηα αιθννινχραπαξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ) 7,612 3,536 1,236 (39.20) Άιιεο πιάθεο, θχιια, κεκβξάλεο απφ πιαζηηθέο χιεο 5,672 2,880 (68.15) Αληηθείκελα απφ πέηξεο ή απφ άιιεο νξπθηέο χιεο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ίλεο άλζξαθα, ηα είδε απφ ίλεο άλζξαθα θαη αληηθείκελα απφ ηχξθε, π.δ.θ.α. 4,276 1,110 (96.02) {half}ιεο γηα ιάμεπζε, θπηηθέο ή νξπθηέο, θαηεξγαζκέλεο, θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο χιεο απηέο, π.δ.θ.α. Σερλνπξγήκαηα ρπηά ή ιαμεπηά απφ θεξί, παξαθίλε, ζηεαηίλε, θπζηθά θφκκεα ή ξεηίλεο ή απφ πάζηεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιαζηηθή θαηεξγαζία θαη άιια ηερλνπξγήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε ή ιάμεπζε, π.δ.θ.α. Εειαηίλε κε ζθιεξπκέλε, θαηεξγαζκέλε θαη 2,

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΡΜΔΝΗΑ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: Αλεμαξηεζία 1992, ύγθξνπζε κε Αδεξκπατηδάλ γηα Ναγθόξλν/Καξακπάρ, Κιείζηκν ζπλόξσλ κε Σνπξθία θαη Αδεξκπατηδάλ. ρέζε κε Ρσζία ρέζε κε ρώξεο ΚΑΚ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΔ ΜΔΣΑ-ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΔΠΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγνξά νηλνπλεπκαηωδώλ ζηηο ΗΠΑ

Η αγνξά νηλνπλεπκαηωδώλ ζηηο ΗΠΑ ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 6ο 2-9/9/2011 Παρασκεσή 9/9/2011 Δηκεξέο εκπόξην Ειιάδνο-Αξκελίαο. Σν δηκεξέο εκπφξην Ειιάδνο-Αξκελίαο, ε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα