ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., Yerevan Τηλέυωνο : , Τηλ/τυπο : Ηλεκ. Δ/νση : ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Δξεβάλ, 16 Απγνύζηνπ 2011 ΘΔΜΑ : Γιάρθρωζη κλάδοσ λιανικής ζηην Αρμενία. Ζ νξγάλσζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Αξκελία άξρηζε λα απνθηά ζεζκηθό ραξαθηήξα κεηά ην 2000, θαζώο κέρξη ηόηε ε θαηάζηαζε παξέκελε ζηα πιαίζηα ηεο ζνβηεηηθήο δηάξζξσζεο πνπ πεξηόξηδε ηo εκπόξην απζηεξά ζε ζεκεία πώιεζεο πνπ είραλ ιάβεη άδεηα από ην θξάηνο θαη ε νπνία ζπλαξηάην κε θξηηήξηα κε ζρεηηδόκελα κε ηελ θαζαπηό εκπνξηθή ηδηόηεηα ηνπ αδεηνδνηνύκελνπ. Ζ αλάπηπμε ελ γέλεη δηκεξώλ θαη πνιπκεξώλ ζρέζεσλ, θαζώο θαη ε ζηαδηαθή πξνζρώξεζε ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο νδήγεζε ζηελ θύξσζε λνκνζεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ πξνέβιεπαλ ηελ πιήξε αλαδηνξγάλσζε ηεο αγνξάο. Αθόκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ζεκαληηθά θαηάινηπα απηήο ηεο νξγάλσζεο θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ ελ ελεξγεία ζεκείσλ πώιεζεο αθνξά ηα παιαηά θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξηθήο, ηα νπνία αδεηνδνηήζεθαλ εθ λένπ, κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ θξάηνπο ηεο Αξκελίαο, κε δηαδηθαζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δπίζεο απηέο νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ιεγόκελα θηόζθηα. Σα ηειεπηαία ήηαλ κηα εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε κνξθή νξγάλσζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, θπξίσο εηδώλ ηξνθίκσλ θαη πεξηνξηζκέλσλ εηδώλ λνηθνθπξηνύ, σζηόζν ήηαλ απηά ηα νπνία επλννύζαλ ην παξαεκπόξην θαη ηελ καύξε αγνξά, θαζώο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηεο επειημίαο νξγάλσζεο ηνπο ζηα πιαίζηα κηθξώλ νηθνδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη πεξηνρώλ, παξείραλ εμαηξεηηθά ρακεινύ επηπέδνπ ππεξεζίεο, θπξίσο πξντόληα κε ρακειά θξηηήξηα γηα ηελ ηήξεζε ζεκάησλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Γεδνκέλνπ όηη ήδε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαλόλσλ απζηεξνπνίεζεο όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα δηαηξνθήο έρνπλ απνηειέζεη θεληξηθή επηινγή όισλ ησλ κεηά-ζνβηεηηθώλ θπβεξλήζεσλ, θαζώο ε αλάγθε γηα ζπκκόξθσζε 1

2 ηεο Αξκελίαο ζην ζεζκηθό πιαίζην δηεζλώλ νξγαληζκώλ ζηνπο νπνίνπο πξνζρώξεζε θαη όθεηιε λα ζεβαζηεί πιένλ ηα όζα πξνβιέπνπλ γηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ζην παξειζόλ απνηεινύζαλ απιώο γξαθεηνθξαηηθή ηξηβή θαη όρη αλαγθαηόηεηα αληαπόθξηζεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σόζν o FAO (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο ηξνθίκσλ), όζν θαη ν ΠΟΔ (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ) θαη ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δ.Δ. έρνπλ βνεζήζεη ζηελ δηακόξθσζε ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε επίπεδν δηαθίλεζεο θαη πξνώζεζεο ζηα ζεκεία πσιήζεσο. Ζ εθαξκνγή ηνπ σζηόζν, αθόκα, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ. ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο (http://www.armstat.am/en). ηα πιαίζηα απηά πξέπεη λα θαηαγξαθεί όηη από ηελ κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Δξεβάλ έρνπλ αλαθιεζεί όιεο νη άδεηεο γηα ιεηηνπξγία ζεκείσλ πσιήζεσλ, γλσζηώλ σο θηόζθηα, ηα νπνία πιένλ πξέπεη λα αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμέιημε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πξόθεηηαη γηα πεξηζζόηεξεο από άδεηεο εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ εληόο ηεο πξσηεύνπζαο Δξεβάλ, πνπ είραλ ρνξεγεζεί πξηλ από ην 2000 θαη εμαθνινπζνύζαλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ησλ όξσλ εκπνξίνπ ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα νξγάλσζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Αξκελία. Ζ ζύγθξνπζε βέβαηα κε ηνπο θαηόρνπο ησλ αδεηώλ απηώλ, νη νπνίνη κεηά ηελ πηώζε ηνπ ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο έγηλαλ ηδηνθηήηεο ηεο θξαηηθήο άδεηαο πνπ ηνπο είρε παξαρσξεζεί, κε ην αιινηηλό νηθνλνκηθό ζύζηεκα, 2

3 κνλάρα γηα εθκεηάιιεπζε (εηήζηαο δηάξθεηαο), ζεσξνύλ όηη παξαβηάδνληαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο, γηαηί κεηά ην 2000 θαηέβαιιαλ εηεζίσο πεξίπνπ 600 δνι. γηα ηελ αλαλέσζε ηεο. Ωζηόζν ε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ρσξίο ηηκνιόγηα θαη άιια παξαζηαηηθά, εμαθνινπζνύζε λα απνηειεί ζεκαληηθό αγθάζη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην ζρήκα νξζνινγηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ είρε δηακνξθσζεί. Σειηθώο ε πιήξεο θαηάξγεζή ηνπο πνπ πξνσζείηαη θαη απνηειεί απαίηεζε θαη όισλ ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ δηαγλώζεη ηηο ζηξεβιώζεηο ζην εκπόξην πνπ πξνθαιεί ε εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αλακέλεηαη λα βειηηώζεη πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε ζην ρώξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Αξκελία. Οη πξνηάζεηο γηα απνξξόθεζε ησλ λπλ θαηόρσλ άδεηαο γηα ιεηηνπξγία ζεκείνπ πώιεζεο θηόζθη, ζε κεγαιύηεξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ή αδεηνδόηεζή ηνπο θαη εμαίξεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ζα επηθέξεη θαη ηελ θνηλσληθή εηξήλε γηα ηελ πιήξε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο θαη απηό επηδηώθεηαη από ηελ θπβέξλεζε ζηελ παξνύζα θάζε. Ζ κεγάιε αιιαγή ζηελ νξγάλσζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ σζηόζν ήιζε κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζία αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη, ηα νπνία επέθεξαλ κεηαξξύζκηζε ηόζν ζηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ, όζν θαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Αξκελίσλ. Παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ αγνξάδνληαλ κε ζπζθεπαζκέλα αεξνζηεγώο (π.ρ. ξεβίζηα πξνςεκέλα, αγγνπξάθηα ηνπξζί) ή ζε πνζόηεηεο πνπ δελ ππνινγίδνληαλ αθξηβώο (π.ρ. δάραξε, αιάηη, αιιαληηθά), ηώξα πσινύληαη σο ηππνπνηεκέλα πξντόληα, κε αθξηβή δύγηζε θαη θόζηνο. Οη αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη θαηέρνπλ πιένλ ην 60% ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ θαη ην 50% ηνπ ιηαλεκπνξίνπ γεληθόηεξα κε δηαξθώο απμεηηθέο ηάζεηο. Σν δε πνζνζηό ησλ θαηαζηεκάησλ κε πιένλ ησλ 30 ππαιιήισλ απαζρνινύκελν πξνζσπηθό έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 2000 θαηά 160%, ελώ ην δηάζηεκα θαηά 19%. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ην 2009, κνλάρα 136 κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο ζπγθέληξσζαλ ην 52% νιόθιεξνπ ηνπ ηδίξνπ ζηελ Αξκελία. Σν ππόινηπν δηαζπάζηεθε ζε κηθξνεπηρεηξήζεηο θαη ππάξρεη έλα ειάρηζην πνζνζηό πνπ εμαθνινπζεί λα δηνρεηεύεηαη σο ιηαλεκπόξην γηα αξθεηά κηθξέο πνζόηεηεο ζε κηθξέο πεξηθέξεηεο-ρσξηά ζηελ Αξκελία. Ζ Κπβέξλεζε εληζρύνληαο ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο έρεη επηηύρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζην ρώξν ηεο ιηαληθήο, θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη ρνλδξέκπνξνη θαη δηαθηλεηέο πξντόλησλ κε ην παιαηό θαζεζηώο, επηδηώθνπλ λα εηζέιζνπλ ζην εκπνξηθό θύθισκα ηδξύνληαο λέεο ιηαλεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζηεί όηη κεγάιεο πνιπεζληθέο εκπηζηεύηεθαλ ηε δηαθίλεζε θαη πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζε εηαηξείεο αξκεληθώλ ζπκθεξόλησλ 3

4 πνπ κεηεμειίρηεθαλ ζε θαζαξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αζρνινύκελεο κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο, όπσο απηά άξρηζαλ λα δηακνξθώλνληαη αλά θιάδν θαη κέγεζνο ιηαληθώλ πσιήζεσλ. Ζ Nestle θαη ε Philipp Morris ήηαλ νη πξώηεο θαη αθνινύζεζαλ άιιεο ζηε ζπλέρεηα, ώζηε ηειηθά ζήκεξα, λα έρνπλ αλακνξθώζεη νπζηαζηηθά όιν ην νηθνλνκηθό θύθισκα εηζαγσγήο-πξνώζεζεο πξντόλησλ θαη λα έρνπλ εηζάγεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζηελ αγνξά. Γιάρθρωζη εμπορίοσ ανά ζημείο πώληζης. ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο (http://www.armstat.am/en). ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Αξκελίαο, ε θπξίαξρε ηάζε κεηά ην 2000 είλαη ε αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη, νη νπνίεο πιένλ θαηέρνπλ άλσ ηνπ 55% ηνπ δηαθηλνύκελνπ εκπνξίνπ όισλ ησλ θαηαλαισηηθώλ εηδώλ. Ζ κεηαξξύζκηζε απηή πνπ ζπληειέζηεθε επλνεί ηελ ζηαδηαθή νξγάλσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα κηα πιήξνπο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Ωζηόζν δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο νηνπδήπνηε κειεηεηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ην γεγνλόο όηη νη κεγάιεο αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη έρνπλ πεξηνξηζκέλν δίθηπν δηαθηλεηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη. πλεπώο ε εηζδνρή ελόο πξντόληνο δελ είλαη εθηθηή αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία θαη κε ηνλ εηζαγσγέα, δηαθηλεηή ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο είλαη ζπρλά ρνλδξέκπνξνο θαη δξα κε εμαηξεηηθά ακθίβνιν εκπνξηθό θαζεζηώο αθόκα, θαζώο ε παξνύζα ζεζκηθή δηάξζξσζε έρεη αθήζεη αξθεηά πεξηζώξηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηέηνησλ δηακεζνιαβεηηθώλ ηνπ εκπνξηθνύ θπθιώκαηνο κνλάδσλ. Ωζηόζν ε ηζρπξή παξνπζία ησλ ζνύπεξ-κάξθεη ζηελ αγνξά θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξντόληα πνπ πσινύλ, έρεη ιεηηνπξγήζεη 4

5 ξπζκηζηηθά θαη ζην ππόινηπν θύθισκα δηαλνκήο θαη πξνώζεζεο, νπόηε είλαη ζαθέο όηη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζα ππάξρεη κεγαιύηεξε επρέξεηα πξόζβαζεο ζηελ αγνξά γηα θαηλνύξγηα πξντόληα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θιαζηθώλ κεζόδσλ πξνώζεζεο (κάξθεηηλγθ) ήδε έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο επξέσο, θαζώο ζηα ζνύπεξ κάξθεη εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξα αληαγσληζηηθά πξντόληα κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο ηα νπνία ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ε πξσηνγελήο εκπεηξία, αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, θαζώο αξθεηνί ππεύζπλνη ζνύπεξ-κάξθεη καο αλέθεξαλ όηη ελδερνκέλσο αξθεί ε εγγξαθή, ζε εκθαλέο κέξνο, όηη έλα πξντόλ είλαη ειιεληθό γηα λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ηνπ Αξκέληνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαπίζησζε απηή ζην βαζκό πνπ αλαπαξάγεη ηελ εμαηξεηηθά ζεηηθή εηθόλα ησλ Αξκελίσλ γηα ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί θαη λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηδηαίηεξεο πξνζέγγηζεο από ηνπο ππνςεθίνπο έιιελεο εμαγσγείο, ηδίσο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. Μάιηζηα επηθνπξηθά ηνλίδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, όηη παξά ηελ εμαηξεηηθή ζρέζε κε ηε Ρσζία θαη ηελ θαηαγξαθή πςειώλ πνζνζηώλ ζεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη δεκνθηιίαο γηα ηε ρώξα απηή (άιισζηε απνηειεί ηνλ πξώην πξννξηζκό εξγαηηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ Αξκελίσλ), νη θαηαλαισηέο είλαη εμαηξεηηθά δηζηαθηηθνί κε ηα ξσζηθά πξντόληα, εηδηθώο δε κε ηα ηξόθηκα. εκεηώλεηαη όηη κνλάρα ζηνλ θιάδν ησλ θνλζεξβαξηζκέλσλ ηρζπεξώλ, παξόηη νη ηηκέο ησλ ξσζηθώλ πξντόλησλ είλαη έσο θαη 30% θζελόηεξεο, νη πξνηηκήζεηο γηα ηα ηηαιηθά θαη ηζπαληθά πξντόληα θαηαγξάθνληαη πςειέο. Ζ κε ώξηκε θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε ησλ αξκελίσλ, δελ νθείιεηαη κνλάρα ζηελ πεξηνξηζκέλε, κέρξη πξηλ ιίγα έηε, πξνζθνξά πξντόλησλ αιιά θαη ζηε κέρξη πξόζθαηα κε έθζεζή ηνπο ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Γεδνκέλνπ όηη ακθόηεξα ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ μεπεξαζηεί, είλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζηεί όηη δξάζεηο πξνώζεζεο πξντόλησλ κε in-store promotions ζηα ζνύπεξ κάξθεη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο θαη απνηεινύλ κνλόδξνκν ζηελ παξνύζα θάζε νξγάλσζεο ηνπ εκπνξίνπ. Ο παξάγνληαο θόζηνο πξντόληνο είλαη βέβαηα ζεκαληηθόο γηα ηελ επηηπρή δηείζδπζε ελόο πξντόληνο ζηελ αγνξά αιιά δελ είλαη κνλνδηάζηαην κέγεζνο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Όπσο πξναλαθέξζεθε ήδε ε ύπαξμε ησλ κηθξώλ εκπνξηθώλ καγαδηώλ καδί κε ηα ιεγόκελα θηόζθηα αθαηξνύλ βαζκνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηελ αγνξά ελ γέλεη θαη παξά ηελ επίκνλε πξνζπάζεηα ησλ δηεζλώλ παξαηεξεηώλ πνπ εηζεγνύληαη ηελ θαηάξγεζή ηνπο, ζηα πιαίζηα πηνζέηεζεο κεζόδσλ θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη πάηαμεο ηεο παξανηθνλνκίαο, ε εμαηξεηηθά δηάρπηε πειαηεηαθή πξαθηηθή ηνπ 5

6 πνιηηηθνύ θαηεζηεκέλνπ δελ έρεη επηηξέςεη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αθνύ εμαθνινπζνύλ λα θαηέρνπλ ζπλνιηθά 22.7% κεξίδην ην Ωζηόζν θαίλεηαη όηη πιένλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν πεξηνξίδνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ηνπ Δξεβάλ θαη ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ, γεγνλόο πνπ ζα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αγνξά. Ζ δηάξζξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζπλνιηθά, όπσο εκθαλίδεηαη από ηα ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Αξκελίαο, είλαη εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθή γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη. Δηδηθόηεξα ην 60% ησλ ηξνθίκσλ δηαθηλείηαη από ηα ζνύπεξ κάξθεη, θαζώο νη θαηαλαισηέο παξόηη δελ έρνπλ αθόκα ζε πςειό επίπεδν, ζύκθσλα κε ηα δπηηθά πξόηππα, δηακνξθσκέλε ζπλείδεζε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, έρνπλ επηιέμεη λα αγνξάδνπλ ηα πξντόληα πνπ επηζπκνύλ από ηα κεγάια ζνύπεξ κάξθεη, έρνληαο εθηηκήζεη ηελ πνηόηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηά πιένλ παξέρνπλ. Βέβαηα ην γεγνλόο όηη ην 60% ηνπ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ εθηηκάηαη όηη δηαθηλείηαη από ηηο ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο αιπζίδεο (Yerevan Chain, Star, SAS θαη Fresh) νη νπνίεο είλαη ηδηνθηεζίαο πνιηηηθώλ παξαγόλησλ, δελ επλνεί ηνλ ειεύζεξν αληαγσληζκό θαη δειώλεη, ζύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ ηελ αλάγθε γηα πξνώζεζε θαη επηηάρπλζε ζεκαληηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην άκεζν κέιινλ. εκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ ζπλνπηηθό πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο είλαη όηη πνζνζηό άλσ ηνπ 30% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ αθνξά είδε αξηνπνηίαο, θαζώο απνηεινύλ ζεκαληηθό κεξίδην ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ησλ Αξκελίσλ. Οη πνηθηιίεο ςσκηνύ είλαη πνιιέο θαη δηαηίζεληαη πιένλ θαη εμνρήλ θαη ζηα ζνύπεξ-κάξθεη. Παξόηη ηα άιεπξα έρνπλ εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο ζηελ Αξκελία, νη ηηκέο ηνπ ςσκηνύ πνηθίινπλ θαη ππάξρνπλ πνηθηιίεο πνπ θηάλνπλ θαη ηα 2200 AMD (πεξίπνπ 6 δνι. ΖΠΑ), όπσο ην παξαδνζηαθό αξκέληθν ιαβάο (ηύπνο ιαγάλαο κε πξνδύκη θαη ιεπθά άιεπξα). Άιιε ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη όηη ην πνζνζηό 5% πεξίπνπ πνπ θαηαγξάθεηαη σο θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο από ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ρακειό, δηόηη αθνξά θπξίσο αιιαληηθά, θαζώο ζηελ Αξκελία εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ππαίζξηα ζθαγεία δώλησλ δώσλ θαη θξενπσιεία δίρσο άδεηα, ηα νπνία πσινύλ θξέαο. ηνλ θιάδν απηόλ ιηαληθήο, ε πξννπηηθή νξγάλσζήο ηνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ ελδερόκελε πινπνίεζε αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδνο κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ FAO (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ) πνπ αθνξά ηελ αδεηνδόηεζε κε ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ ησλ 6

7 ρώξσλ ζθαγήο θαη δηάζεζεο θξέαηνο. Σν πξόγξακκα απηό αληηκεησπίδεη θαζπζηεξήζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ελ πνιινίο ζηελ αλάγθε πξνώζεζεο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ Αξκελία γηα ηα θξενπσιεία. ύκθσλα πάλησο κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Αξκελίαο ηα ζηνηρεία θαη πνζνζηά ηεο θαηαλάισζεο επηκεξίδνληαη ζε ζηαζεξό ιόγν κεηαμύ ηξνθίκσλ θαη ινηπώλ αγαζώλ ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί : Γιάρθρωζη λιανεμπορίοσ ανάλογα με ηην καηανάλωζη ζηην Αρμενία ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο (http://www.armstat.am/en). Ζ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ είλαη ζηαζεξή πεξί ην 60% ηεο αγνξάο, ελώ ηα ινηπά πξντόληα ιηαλεκπνξίνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 40%. Ωζηόζν είλαη αμηνζεκείσην όηη θαηαγξάθεηαη κηθξή απόθιηζε από ην παξειζόλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, θαζώο απηή ήηαλ πςειόηεξε άλσ ηνπ 62%, γεγνλόο πνπ σθείιεηαη ζηελ κεγέζπλζε ηεο αγνξάο ιηαλεκπνξηθήο θαζώο λέα πξντόληα, εθηόο ησλ ηξνθίκσλ, απνζπνύλ ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. Πεξαηηέξσ από ηα ινηπά θαηαλαισηηθά πξντόληα, ππάξρεη ζηαζεξή αύμεζε ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ ζηελ θαηεγνξία δηαθόξσλ ζπζθεπώλ, ελώ ηα πξντόληα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ θαηέρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην από ηα ινηπά θαηαλαισηηθά πξντόληα, εθηόο ηξνθίκσλ. ε αγνξέο κε ώξηκεο όπσο ε Αξκελία θαη ζηηο νπνίεο ε θαηαγεγξακκέλε αγνξαζηηθή δύλακε είλαη ηζρλή, γηα ηα δεδνκέλα ησλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ, είλαη ζεκαληηθό λα αλαδπθλύνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο θαζαπηό αγνξαζηηθήο δύλακεο. Σν θαηά θεθαιή εηζόδεκα ησλ 250 δνι. κεληαίσο, πνπ 7

8 θαηαγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αξκελίαο, δελ αθήλεη πεξηζώξηα παξεξκελείαο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη ηα όξηα ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο. Ωζηόζν είλαη ζεκαληηθό λα αλαδεηρζνύλ παξάιιεια ηέζζεξηο παξάκεηξνη : 1) ην επίπεδν θηώρεηαο, 2) ε παξανηθνλνκία, 2) ε απηναπαζρόιεζε θαη 3) ην κεηαλαζηεπηηθό έκβαζκα. Ζ Αξκελία από ην 2000 θαη έπεηηα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ θηώρεηαο, ην νπνίν ην 1994 έθηαλε ην 76% ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ πνζνζηό 18% ήηαλ ζε επίπεδα εμαζιίσζεο. Ωζηόζν κέρξη ην 2004 ηα πνζνζηά απηά αθνινύζεζαλ ξαγδαία απνθιηκάθσζε ζην επίπεδν ηνπ 26%, ελώ ζήκεξα εθηηκώληαη όηη είλαη ζην 12%. Δπίζεο ππνινγίδεηαη όηη έρεη ζπξξηθλσζεί ζε κε αμηνινγήζηκα ζηαηηζηηθά επίπεδα, ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε όξηα εμαζιίσζεο. Ο επηκεξηζκόο ησλ πνζνζηώλ είλαη ζε ίδηεο αλαινγίεο ηόζν ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα ηεο πξσηεύνπζαο Δξεβάλ, όζν θαη ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. ηα πιαίζηα απηά είλαη εμαηξεηηθά ηα επξύκαηα έξεπλαο ηνπ FAO (Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ), ν νπνίνο θαηέγξαςε ην 2004 σο κέζν όξν θαηαλάισζεο ζεξκίδσλ αλά νηθνγέλεηα ζηελ Αξκελία ηηο 1796, ελώ ζήκεξα ππνινγίδεηαη όηη έρνπλ πεξάζεη ηηο 1900, εληάζνληαο ηελ θνηλσλία ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο από πιεπξάο δηαηξνθήο θαη θαηαλάισζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ παξανηθνλνκία, απηή ζπζρεηίδεηαη ελ πνιινίο θαη κε ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θαζώο πξόθεηηαη γηα ξνέο ρξήκαηνο ρσξίο λα εληάζζνληαη ζην νηθνλνκηθό θύθισκα παξά κόλν σο πξνο ηνλ απνζηνιέα ηνπο. Ζ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξίσλ επεξξεάδεηαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό από ηελ ύπαξμή ηνπο θαη δηαζθαιίδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή ηνπο δύλακε. Ο κέζνο όξνο δαπάλεο αλά άηνκν γηα ηξόθηκα ην 2004 (ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΓΝΣ) ήηαλ 674 AMD (πεξίπνπ 2 δνι. ΖΠΑ). ήκεξα ην πνζό απηό έρεη δεθαπιαζηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο, θαζώο ηόζν ηα πξντόληα έρνπλ απμεκέλν θόζηνο, αιιά θαη ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα αιιάδνπλ ξαγδαία. Βέβαηα ην νμύκσξν ηεο κε ζύκπησζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ κε ηελ εθηηκώκελε εκεξήζηα δαπάλε γηα δηαηξνθή είλαη επίζεο έλα επηγελόκελν ηεο δηάρπηεο παξανηθνλνκίαο πνπ απαληάηαη ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ απηναπαζρόιεζε ησλ αξκελίσλ,θπξίσο ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπο πξνζδίδεη αγνξαζηηθή δύλακε κε πξνζκεηξήζηκε θαη ηνύην επίζεο πξνζζέηεη βαζκνύο αβεβαηόηεηαο γηα ηελ εγθπξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ επίζεκε αγνξαζηηθή δύλακε. 8

9 Ωζηόζν ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ην ύςνο ηνπ όγθνπ ηεο ιηαληθήο ηελ πεξίνδν ήηαλ θαηά κέζν όξν 2.3 δηο δνι. πνπ επηκεξηδόκελν ζηνλ πιεζπζκό ηεο Αξκελίαο (3,5 εθ.) δίλεη σο αλαινγνύλ πνζό πνπ έθαζηνο θάηνηθνο δαπάλεζε πεξίπνπ 658 δνι. ΖΠΑ εηεζίσο. Ζ ζρεηηθά απζαίξεηε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ εκπεξηέρεη εμαηξεηηθά ρξήζηκα απνηειέζκαηα, θαζώο παξάιιεια ην δηάζηεκα ν κέζνο όξνο εηζαγσγώλ ήηαλ θαηά κέζν όξν 3,2 δηο δνι. ΖΠΑ, πνζό πνπ ηειηθά δελ εκθαλίδεηαη ζπλνιηθά ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ύςνπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Ζ δηαπίζησζε όηη ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ αξκελίσλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλε από ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δελ αιιάδεη σζηόζν ηελ ζπλνιηθή εηθόλα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ην ιηαλεκπόξην ζηελ Αξκελία γεληθώο θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ε πξννπηηθή αλάπηπμήο ηνπ είλαη δεδνκέλν όηη είλαη πςειή αλαιόγσο βέβαηα ηεο δηεζλνύο ζπγθπξίαο. Σν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ εηαηξείεο από ην εμσηεξηθό πνπ επελδύνπλ ζηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο δηαλνκήο θαη πξνώζεζεο ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντόλησλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηάζεο λα ππάξμεη έγθαηξε ηνπνζέηεζε ζε κηα αγνξά πνπ έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ζηαζξεή κεγέζπλζε ζην άκεζν κέιινλ. Ο Πξντζηάκελνο Κσλζηαληίλνο Γαζθαιόπνπινο Γξακκαηέαο Β ΟΔΤ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΔΙΩΝ ΠΩΛΗΔΩ ΔΙΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ ΤΝΟΛΟ

10 ΗΜΔΙΩΝ ΠΩΛΗΔΩΝ Καηαζηήκαηα ιηαληθήο super market Αγνξέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ Πεξίπηεξαθηόζθηα Λνηπά ζεκεία πώιεζεο εκεία πώιεζεο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 1000 m2 Μέζνο όξνο ηεηξαγσληθώλ επηθαλείαο αλά ζεκείν πώιεζεο ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΟΓΚΟΤ ΠΩΛΗΔΩΝ ΛΙΑΝΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ

11 ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ εθ. δνι. Μεηαβνιή πνζνζηώλ ιηαλεκπνξίνπ Μεηαβνιή πνζνζηνύ ηνκέα ππεξεζηώλ Βηνκεραληθόο δείθηεο Αγξνηηθή παξαγσγή Μεηαβνιή ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ Μεηαβνιή ιηαλεκπνξίνπ αιθννινύρσλ Μεηαβνιή ιηαλεκπνξίνπ ινηπώλ πξντόλησλ Πνζνζηό ηξνθίκσλ ζην ζπλνιηθό ιηαλεκπόξην Πνζνζηό ινηπώλ πξντόλησλ ζην ζπλνιηθό ιηαλεκπόξην Πνζνζηό ιηαλεκπνξίνπ κέζσ θαηαζηεκάησλ εκπνξίνπ Πνζνζηό ιηαλεκπνξίνπ κέζσ θαηαζηεκάησλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θαηαλαισηή Πνζνζηό ιηαλεκπνξίνπ ζε αγνξέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό δηαθηλνύκελνπ ιηαλεκπνξίνπ από θηόζθηα Πνζνζηό δηαθηλνύκελνπ εκπνξίνπ από ινηπέο κνλάδεο

12 Καηαλάισζε ιηαληθή ηξνθίκσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξέαηνο θαη ινηπώλ ζπλαθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο πνπιεξηθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο ινπθάληθσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θνλζεξβαξηζκέλνπ θξέαηνο πλνιηθό πνζνζηό θαηαλάισζεο εηδώλ ςαξηνύ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηξνθίκσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξέζθνπ ςαξηνύ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηξνθίκσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θνλζεξβαξηζκέλνπ ςαξηνύ Πνζνζηό θνλζεξβαξηζκέλσλ ιαραληθώλ, θξνύησλ θαη εηδώλ κνύξσλ επί ζπλόινπ θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ Πνζνζηό Ληπώλ ζπλνιηθά Πνζνζηό θαηαλάισζεο βνπηύξσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θπηηθώλ ειαίσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο εηδώλ καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ

13 πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο γάιαθηνο θαη ινηπώλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο απγώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο δάραξεο Πνζνζηό θαηαλάισζεο εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο Πνζνζηό θαηαλάισζεο ηζαγηνύ Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιαηηνύ Πνζνζηό θαηαλάισζεο ςσκηνύ & ινηπώλ ζπλαθώλ πξντόλησλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιεύξσλ, πιηγνύξη θαη δπκαξηθά ζπλνιηθά Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιεύξσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο πιηγνπξηνύ θαη ζπλαθώλ αιεπξνεηδώλ κε ίλεο Πνζνζηό θαηαλάισζεο δπκαξηθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο παηάηαο

14 Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξέζθσλ ιαραληθώλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο θξνύησλ, κνύξσλ, πεπνληνύ θαη θαξπνπδηνύ Πνζνζηό θαηαλάισζεο αιθννινύρσλ Πνζνζηό θαηαλάισζεο πξντόλησλ εθηόο ηξνθίκσλ Τθάζκαηα ζπλνιηθά Βακβάθη Μάιιηλα Μεηαμσηά Δίδε έλδπζεο θαη εζσξνύρσλ Πιεθηά, θάιηζεο θαη ζρεηηθά Τπνδήκαηα απνύλη ηνπαιέηαο Αξώκαηα θαη θαιιπληηθά Κισζηέο Πξντόληα θαπλνύ πίξηα πζθεπέο δηάθνξεο θαη πιηθά Πνζνζηό επί ησλ ζπζθεπώλ πιηθώλ ζε ξνιόγηα Πνζνζηό επί ησλ ζπζθεπώλ πιηθώλ ζε κνηνζηθιέηεο θαη πνδήιαηα Πνζνζηό επί ησλ ζπζθεπώλ πιηθώλ ησλ επίπισλ Πνζνζηό επί ησλ πιηθώλ ησλ ραιηώλ θαη ζρεηηθώλ Πνζνζηό επί ησλ πιηθώλ ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ

15 ΣΙΜΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Δ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΔΒΑΝ i Πξντόλ Σηκή AMD Δπξώ (1 επξώ ~ Δηζαγσγήο 15

16 518 AMD) Βνύηπξν ΝΑΗ President 250γξ. Επκαξηθά Zara ΝΑΗ ζπαγγεηίλε 500γξ Μειηηδάλεο 1 kg Πηπεξηέο πξάζηλεο θξέζθεο 1 kg Σνκάηεο θξέζθηεο 1 kg Μηθξά αγγνπξάθηα 1 kg Παηάηεο κηθξέο ΝΑΗ ΡΩΗΑ kg Παηάηεο θαλνληθέο 1 kg Λάδη Ηζπαληθό ΝΑΗ ΗΠΑΝΗΑ extra virgin 500 ml Tamara θξέζθνο ρπκόο θξνύηνπ 1000 ml Μπαλάλεο 1 kg Ρνιά πγείαο ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ (ζπζθεπαζία 4) ύξκα θνπδίλαο ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ θαζαξηζηηθό Κνπινύξηα γιπθά ζπζθεπαζία 15 ηεκαρίσλ Παμηκάδηα ηύπνπ ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ βνζηλάθε Ρνδάθηλα 1 kg Διαηόιαδν ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Ηηαιηθό-Luglio extra vergin 1 lt Tνκαηεπειηέο ρπκόο ζε ζπζθεπαζία γπάιηλε- 250 ml παγγεηίλε ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ Barilla 500 gr Λεκόληα 1 kg Γάια Parmalat ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ lt Γάια ληόπην 1 lt Kefir εγρώξην

17 250 ml Υισξίλε ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Μπύξα Estonia ΝΑΗ ΔΘΟΝΗΑ 650 ml Μπύξα Kilikia ml Γηανύξηη θξνύηνπ ΝΑΗ ΓΑΛΛΗΑ Danone 110 gr Γηανύξηη ιεπθό gr Λακπηήξαο ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ θσηηζκνύ Philips 40 W Οδνληόπαζηα ΝΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Colgate 100 gr Καθέο Jacobs/ζηηγκηαίνο ΝΑΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ 500 gr Παγσηό mars bar ΝΑΗ ΖΠΑ Φέηα Κνιηόο ΝΑΗ ΔΛΛΑΓΑ gr Καπληζηέο θέηεο ρνηξηλνύ 150 gr Μπξηδόιεο ρνηξηλέο 400 gr Κνηόπνπιν ζηήζνο 800 gr απνύλη ΝΑΗ Μ. Palmolive 400 gr ΒΡΔΣΑΝΗΑ Γηανύξηηα ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ θξνύησλ Froutis 115 gr Πέλεο Divella ΝΑΗ ΗΣΑΛΗΑ 500 gr i Οη ηηκέο ιήθζεθαλ ην δηάζηεκα 25 Ηνπιίνπ-12 Απγνύζηνπ 2011 από 6 δηαθνξεηηθά ζνύπεξ κάξθεη ζην Δξεβάλ. 17

18 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., Yerevan Τηλέυωνο : , Τηλ/τυπο : Ηλεκ. Δ/νση : ΘΕΜΑ : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αξκελίαο θαηά ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ 2010-Ηνπιίνπ 2011 θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 3.5% θηάλνληαο ην πνζφ ησλ 408 εθ. δνι. Ζ εμέιημε απηή αλαθνηλψζεθε πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί ην θιίκα αηζηνδνμίαο γηα ηελ πνξεία αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία κνλάρα γηα ηνλ κήλα Ηνχιην 2011, νη εμαγσγέο είραλ πεξαηηέξσ ζεκαληηθή αλνδηθή πνξεία 33%. Οη εηζαγσγέο απμήζεθαλ επίζεο θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε, θηάλνληαο ηα 408 εθ. δνι. δηαηεξψληαο ην αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ζην χςνο ησλ εθ. δνι. θαη δηεπξχλνληάο ην θαηά 1.8% ζε ζρέζε κε ην Ζ πνξεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Αξκελίαο δελ ήηαλ κέρξη ζήκεξα νπδέπνηε ζεηηθή απφ ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ην Δηδηθφηεξα ν ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ ην 2010 έθηαζε 4.7 δηο δνι. αλαθάκπηνληαο κεηά ηελ πηψζε 26.5% ην 2009 έλεθα ηεο χθεζεο αιιά απέρνληαο απφ ην ηζηνξηθφ πςειφ ηνπ 2008 πνπ ήηαλ 5.48 δηο δνι. Ζ δηεχξπλζε βέβαηα ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ απφ ην 2005 θαη θαηφπηλ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ε νπνία ην 2007 έθηαζε θαη ην 47% γηα λα γλσξίζεη ζεκαληηθή πηψζε ην 2009 πνπ θπκάλζεθε ζην 25%. Ζ επαλάθακςε ηνπ ξπζκνχ εηζαγσγψλ ην 2010 θαηά 46%, νθείιεηαη ζαθψο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Αξκελία θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ηνλψζεη ηελ εζσηεξηθή δήηεζε κέζσ θπξίσο δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα θαηαγξαθεί ε δηαξθήο έλζηαζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε νπνία έρεη δαλεηνδνηήζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Αξκελίαο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο λε 1

19 γέλεη, φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ρξεκαηνδνηνχλ έκκεζα ηηο εηζαγσγέο, παξφηη είλαη εκθαλέο φηη ζηαδηαθά ε αιιαγή ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνθίι δηακνξθψλεη δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ ζην παξειζφλ αθελφο δελ ππήξραλ θαλ ζηελ αγνξά, αθεηέξνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζηα ζηελά πεξηζψξηα ηνπ κέζνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη ζπζθεπέο θαη νη δαπάλεο γηα ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δθηηκάηαη φηη ηελ πεξίνδν ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε απμήζεθε 85% παξφηη νη ηξείο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα έρνπλ παξνζπία πιένλ ηεο 10εηίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζαθψο θαηαδπθλείεη ηελ σξηκφηεηα, κε φξνπο εκπνξίνπ, πνπ αξρίδεη λα ππεηζέξρεηαη σο παξάγνληαο αλάιπζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά ηεο Αξκελίαο. Σα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα : Εκπνξηθό Θζνδύγην Αξκελίαο ζε εθ. δνι α εμάκελν Εμαγωγέο Μεηαβνιή εμαγωγώλ % Εηζαγωγέο Μεηαβνιή εηζαγωγώλ % Όγθνο Εκπνξίνπ Πνζνζηηαία κεηαβνιή όγθνπ εκπνξίνπ Έιιεηκκα εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Μεηαβνιή ειιείκκαηνο % Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ζ δπλακηθή πνπ θαηαγξάθνπλ νη δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ είλαη κηθξήο κφριεπζεο γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία, θαζψο ηα κεγέζε είλαη εμαηξεηηθά ρακειά παξφηη ε νηθνλνκία ηεο Αξκελίαο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ) νη νπνίεο ζπλνιηθά ήδε θαηέρνπλ ην 6% ηνπ παγθνζκίνπ 2

20 ΑΔΠ, κεγαιχηεξν θαη απφ εθείλν ησλ αλαδπνκέλσλ ρσξψλ ηεο Κεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Πνισλία, Οπγγαξία, Σζερία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία) νη νπνίεο ζπλνιηθά δελ θαηέρνπλ παξαπάλσ ηνπ 3.5%, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο νηθνλνκίαο σο αλαδπφκελεο είλαη ν κεγάινο πιεζπζκφο, νη κεγάιεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ε κεγάιε εζσηεξηθή αγνξά. ηελ πεξίπησζε ηεο Αξκελίαο κφλνλ ην δεχηεξν ζηνηρείν ηζρχεη ζην βαζκφ πνπ ην πινχζην ζε νξπθηά ππέδαθνο θαη ε βηνκεραλία εθκεηάιιεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πνιπηίκσλ κεηάιισλ, ήδε έρεη αξρίζεη λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα εηζθέξεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο. Άιισζηε ε δνκή ησλ εμαγσγψλ ηεο Αξκελίαο είλαη κνλνδηάζηαηα εμαξηψκελε απφ ηα πξντφληα κεηαιιείσλ θαη θπξίσο ηνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο. Δηάξζξωζε εμαγωγηθνύ εκπνξίνπ Αξκελίαο Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Όζνλ αθνξά ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Αξκελίαο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ζην πξνπαξαηεζέλ ζρεηηθφ δηάγξακκα γηα ην 2010, ην 64% ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη πξννξίδνληαη γηα ηηο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ), ην 28% γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη ηα ππφινηπα πνζνζηά κεξίδνληαη ζε ινηπέο ρψξεο κε ζεκαληηθφηεξν εθείλν ησλ ΖΠΑ πνπ έθηαζε ην 4% ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ε δηάξζξσζε απηή νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο Ρσζίαο γεληθφηεξα ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Αξκελίαο. Ζ εγγχηεηα ηεο απφζηαζεο θαη νη εηδηθέο νηθνλνκηθέο 3

21 ζρέζεηο κε ηε Ρσζία απνηππψλνληαη εχινγα ηφζν ζηα ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ, φζν θαη ζε εθείλα ησλ εμαγσγψλ. Δηάξζξωζε εηζαγωγηθνύ εκπνξίνπ Αξκελίαο Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ζ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο εμαγσγέο ηεο Αξκελίαο είλαη εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηεο. Δηδηθφηεξα νη ρψξεο ΚΑΚ έρνπλ κεησκέλεο εμαγσγέο, ελψ νη ρψξεο ηεο ΔΔ εκθαλίδνπλ θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ κεγαιχηεξεο εμαγσγέο απφ φηη νη εηζαγσγέο ηνπο απφ ηελ Αξκελία. Αληηζηνίρσο θαηαγξάθνληαη ρψξεο κε ζεκαληηθά επηκέξνπο πνζνζηά εμαγσγήο ζηελ Αξκελία. Ζ Κίλα κε 8% θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο ρψξεο, νη ΖΠΑ δηαηεξνχλ κεξίδην 4%, ην γεηηνληθφ Ηξάλ 1% θαη ε Διβεηία 3%. Ζ Σνπξθία παξφηη δηαηεξεί ηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Αξκελία θιεηζηά, φπσο θαη ην Αδεξκπατηδάλ, έλεθα ηεο δηακάρεο ζην Ναγθφξλν-Καξακπάρ, απνζπά πνζνζηφ 5% ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξνο ηελ Αξκελία. Δπίζεο δηαηεξεί θαη έλα ρακειφ πνζνζηφ εηζαγσγψλ. Σνχην γίλεηαη κε παξάηππεο δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο σζηφζν επλννχλ ακθφηεξεο νη πιεπξέο, πξνο φθεινο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηθαηνπξαμίεο. Άιισζηε απηή ε δηαδηθαζία ελ πνιινίο, ηερλεέλησο, δεκηνπξγεί θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ιχζεο ζην δήηεκα ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ, φπσο ήδε ππνγξακκίζηεθε, ηνχην δελ είλαη ζε αμηφινγα επίπεδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 4

22 πεξηνρήο ΚΑΚ. Ζ εμέιημε ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ, είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ εκβάζπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, εγρψξησλ θαη αιινδαπψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ηα ηειεπηαία έηε. ΤΝΟΛΘΚΟ ΟΓΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟΤ Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ο ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ ηεο Αξκελίαο ζε απηή ηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκνο γηα ηελ κφριεπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο κάιηζηα απνηειεί ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. πλνιηθόο όγθνο εμαγωγώλ Αξκελίαο Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Οη εμαγσγέο ηεο ρψξαο παξφηη κηθξέο θαη ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ επξχ αληαγσληζκφ, δηακάληηα θαη πνιχηηκνη ιίζνη, ππέζηεζαλ ζεκαληηθή κείσζε ην 2009, ελ 5

23 κέζσ ηεο παγθφζκηαο χθεζεο, θαζψο κεηψζεθε ε δήηεζή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ππφινηπα εμαγσγηθά πξντφληα αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ηα επεξξέαζε ζεκαληηθά. Εμέιημε εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε ΑΕΠ Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Ζ εμέιημε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ, εκθαλίδεη ζρεδφλ αληίζηνηρε ξνπή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , νπφηε εληάζεθε ε εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Αξκελία θαη ζπλέπεζε ε παγθφζκηα χθεζε θπξίσο απφ ην 2008 θαη έπεηηα. Χζηφζν είλαη ζαθέο φηη νη εηζαγσγέο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ πςειφηεξν πνιιαπιαζηαζηή κεγέζπλζεο, έλεθα ηεο δηεχξπλζεο ή κείσζεο ηνπ ΑΔΠ. Σνχην αλ ιεθζεί ππφςε ην ρακειφ επίπεδν εθθίλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ην πςειφ επίπεδν θηψρεηαο πνπ εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεηαη, δηακνξθψλνπλ κηα αληηλνκία φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο δήηεζεο γηα εηζαγφκελα πξντφληα. Ζ εχινγε εμήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ απαληάηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ησλ ινηπψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ είλαη ε χπαξμε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο. Αλαθνξηθά κε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Αξκελίαο ζπλνιηθά ε Ρσζία, ε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Οιιαλδία, ην Ηζξαήι, νη ΖΠΑ, ην Ηξάλ, ε Γεσξγία θαη ε Διβεηία έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα είηε ζην εμαγσγηθφ, είηε ζην εηζαγσγηθφ εκπφξηφ ηνπο κε ηελ Αξκελία. Ζ Γεξκαλία εκθαλίδεηαη λα είλαη ν βαζηθφο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο κε 16% θαη αθνινπζεί ε Ρσζία κε 13%, ε Οιιαλδία κε 14%, ην Βέιγην κε 12%, ελψ θαη νη ΖΠΑ θαηαγξάθνπλ κεξίδην 7% ζηηο εμαγσγέο ηεο Αξκελίαο. Σα πξντφληα πνπ εμάγεη ζε απηέο ηηο ρψξεο ε Αξκελία είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλα, θαζψο ζην Βέιγην θαη Οιιαλδία εμάγνληαη θπξίσο πνιχηηκνη ιίζνη (δηακάληηα θ.α.), ελψ ζηε Ρσζία θαη 6

24 Γεξκαλία εμάγνληαη θπξίσο αγξνηηθά πξντφληα θαη βηνκεραληθά πξντφληα (θχιια αινπκηλφραξηνπ. Εμαγωγηθνί πξννξηζκνί αξκεληθώλ πξνϊόληωλ (ζηνηρεία 2009) Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο ζηελ Αξκελία, ην κεγαιχηεξν κεξίδην θαηέρεη ε Ρσζία κε 29% θαη αθνινπζνχλ ε Κίλα κε 10%, Οπθξαλία 7%, ε Γεξκαλία 6%, Ηξάλ 6%, Σνπξθία 6% (κε ππαξθηφ ην πξναλαθεξζέλ ζέκα ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ), ΖΠΑ 4%, Ηηαιία 4%, Βνπιγαξία 3%, Γαιιία 3%, Ρνπκαλία 3%, Βέιγην 2% θαη αξθεηέο ρψξεο κε κεξίδην 1% αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα. Κχξηα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί είλαη φηη νη κεγάινη εηζαγσγείο ζηελ Αξκελία είλαη ρψξεο πνπ ε γεσγξαθηθή ηνπο απφζηαζε απφ ηελ Αξκελία δελ είλαη κηθξφηεξε ηεο Διιάδνο (αθφκα θαη νη εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο πξέπεη λα δηαλχζνπλ άλσ ησλ 600 km απφζηαζε κε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη κάιηζηα κέζσ ηεο κε δηαθείκελεο θηιηθά Γεσξγίαο). Οη δε εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα γίλνληαη κε εμαηξεηηθά κεγάιε δπζθνιία, κέζσ νδηθψλ αξηεξηψλ, πινίσλ θαη ζηδεξνδξφκσλ ηα νπνία επηβαξχλνπλ ην θφζηνο πξντφληνο, αιιά ε είζνδφο ηνπο ζηελ αγνξά είλαη δεδνκέλε γηαηί αθνξνχλ θπξίσο ελδχκαηα θαη πξψηεο χιεο γηα παξαγσγή ππνδεκάησλ. Οη δε εμαγσγέο Ηξάλ, Σνπξθίαο θαη Γεσξγίαο παξά ηελ εγγχηεηά ηνπο κε ηελ Αξκελία δελ πεξηιακβάλνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ βαζηθά είδε δηαηξνθήο, φπσο γαιαθηνθνκηθά, δπκαξηθά, ειαηφιαδν, θνλζεξβαξηζκέλα ηξφθηκα. Αληίζεηα ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ρσζία, ε 7

25 Βνπιγαξία θαη ε Οπθξαλία εμάγνπλ βαζηθά είδε δηαηξνθήο πνπ είλαη ζε πξψηε δήηεζε πιένλ ζε ζνχπεξ κάξθεη. Υώξεο πνπ εμάγνπλ ζηελ Αξκελία 2009 Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Αξκελίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδνο-Αξκελίαο, ε πνξεία είλαη ζηαζεξά θαζνδηθή απφ ην 2007 θαη κεηά φηαλ θαη ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ, ηφζν ζηηο εηζαγσγέο φζν θαη ζηηο εμαγσγέο. Οη εμαγσγέο απφ ηελ Αξκελία πξνο ηελ Διιάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , θπξηαξρνχληαη απφ ην θνξπθαίν επίπεδν ησλ 1,7 εθ. επξψ εμαγσγψλ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ γηα ηειέθσλα θαη ςεθηαθά δίθηπα ην 2007, πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Intracom. Καηά ηα ινηπά ην χςνο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα θηλήζεθε ζε ηδηαηηέξσο ρακειά επίπεδα θάησ ησλ ρηι. επξψ. Αθφκα θαη ηα θχιια αινπκηλίνπ πνπ θαηεγξάθεζαλ σο κηα ζεκαληηθή εμαγσγηθή πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηεο Αξκελίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 8

26 δηκεξνχο εκπνξίνπ θαη φληαο θαιήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο, εμάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αθφκα θαη ζηε Γεξκαλία, δελ είρε ηδηαίηεξε ζπλέρεηα. Εηζαγωγέο Ειιάδαο πξνο Αξκελία (ρηι. επξώ) Πεγή : Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηελ πιεπξά ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο κεηά ην 2007 επαθνινχζεζε ζηαδηαθή απψιεηα ηνπ κεξηδίνπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ αξκεληθή αγνξά γηα λα θαηαιήμεη απφ 2.1% ην 2007 ζε 1% ην Εμαγωγέο Ειιάδνο ζηελ Αξκελία (ρηι. επξώ) Πεγή : Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 9

27 Οπζηαζηηθά απσιέζηεθε ην ήκηζπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο πξνο ηελ Αξκελία έλεθα ηεο χθεζεο, αθνινπζψληαο ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αξκελίαο, σζηφζν εθηηκάηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ απψιεζαλ ην 2007 ην πνζνζηφ εμαγσγψλ ηνπο, δελ κπφξεζαλ λα επαλέιζνπλ ην 2008, νπφηαλ νη εηζαγσγέο ζηελ Αξκελία απμήζεθαλ 25%. ηα δέθα εμαγφκελα πξντφληα ζηελ Αξκελία ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθαηαιέγνληαη : πνχξα, δάραξε, θχιια θαη ηαηλίεο απφ αξγίιην, ιάδηα πεηξειαίνπ, θνξέκαηα-πνπθάκηζα, ξάβδνη αινπκηλίνπ, ρξψκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα. εκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ηα ηξφθηκα δελ θαηαγξάθνληαη ζρεδφλ παξά κε ειάρηζηα πξντφληα θαη ζε εμαγσγηθά επίπεδα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 8000 επξψ εηεζίσο. Ζ πιήξεο έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ζαθψο έλα δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε θαζψο ε αγνξά είλαη ψξηκε γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ θιάδνπ θαη νη ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ δελ απέρνπλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο πξνζθνξάο ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ. Γηα ηα ινηπά πξντφληα είλαη ζαθέο φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εμεχξεζε ζπλεξγαηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε πξνψζεζεο πξντφλησλ πνπ είλαη πξνζηηά ζηνλ αληαγσληζκφ, ν νπνίνο ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη απαηηεηηθφο, ζπλεπψο ε ζρέζε ηηκήο πνηφηεηαο δηακνξθψλεηαη επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο ψξηκεο αγνξέο. Ο Πξντζηάκελνο Κσλζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο Γξακκαηέαο Β ΟΔΤ ΕΜΠΟΡΘΚΟ ΘΟΖΤΓΘΟ ΑΡΜΕΝΘΑ (εθ. δνι. ΗΠΑ) 10

28 πλνιηθόο όγθνο εκπνξίνπ ζε εθαη. δνι. Εμαγωγέο ζύλνιν Εηζαγωγέο ζύλνιν CIS countries εμαγωγέο CIS countries εηζαγωγέο Υώξεο ΕΕ εμαγωγέο Υώξεο ΕΕ εηζαγωγέο α εμ ΕΞΑΓΩΓΕ Υώξεο KAK Ρσζία Λεπθνξσζία Οπθξαλία Σνπξθκεληζηάλ Υώξεο ΕΕ Γεξκαλία Ηηαιία Βνπιγαξία Γαιιία Ρνπκαλία Βέιγην Απζηξία Μ. Βξεηαλία Διιάδα Φηλιαλδία Οιιαλδία Ηζπαλία Λνηπέο ρώξεο Κίλα Σνπξθία Ηξάλ Διβεηία

29 ΖΠΑ Γεσξγία ΖΑΔ Ηζξαήι ΕΘΑΓΩΓΕ Υώξεο KAK Ρσζία Λεπθνξσζία Οπθξαλία Σνπξθκεληζηάλ Υώξεο ΕΕ Γεξκαλία Ηηαιία Βνπιγαξία Γαιιία Ρνπκαλία Βέιγην Απζηξία Μ. Βξεηαλία Ελλάδα Φηλιαλδία Οιιαλδία Ηζπαλία Λνηπέο ρώξεο Κίλα Σνπξθία Ηξάλ Διβεηία ΖΠΑ Γεσξγία ΖΑΔ Ηζξαήι ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΣΗΝ ΑΡΜΕΝΘΑ

30 ΕΘΑΓΩΓΕ 2006 ΑΡΘΘΜΟ ΣΑΣΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΥΩΡΑ Θαλνπάξηνο - Δεθέκβξηνο 2006 ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΘΑ (ΕΤΡΩ) Ε ΚΘΛΑ ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕ (077) ΑΡΜΕΝΘΑ 419, ,892 1,512,371 (85.17) Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα 296, (71.16) Σερλνπξγήκαηα απφ καξγαξηηάξηα θπζηθά ή απφ θαιιηέξγεηα, απφ πνιχηηκεο ή εκηπνιχηηκεο πέηξεο ή απφ ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, π.δ.θ.α. 27,201 1,481 1,480,400 (20.09) Υπκνί απφ ηξνπηθά θξνχηα 18,707 33,069 (57.01) Σάπεηεο απφ πθαληηθέο χιεο, κε θφκπνπο ή κε πεξηηχιημε ζηα λήκαηα ηνπ ζηεκνληνχ, έζησ θαη έηνηκνη 9, (22.08) Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν < 80% vol απνζηάγκαηα, εδχπνηα (ιηθέξ) θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο απφ ζχλζεηα αιθννινχραπαξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ) 8,565 3, (85.04) Μεηαζρεκαηηζηέο ειεθηξηθνί, ειεθηξηθνί κεηαηξνπείο (π.ρ. αλνξζσηέο) θαζψο θαη πελία επαγσγηθήο αληίδξαζεο θαη άιια πελία επαγσγήο. Μέξε ηνπο 7, (82.05) Δξγαιεία (φ. ζπκπ. νη γπαινθφπηεο κε δηακάληη), απφ θνηλά κέηαιια, π.δ.θ.α. Κακηλέηα γηα ζπγθφιιεζε ησλ κεηάιισλ κε θαζζίηεξν ή ραιθφ θαη παξφκνηα είδε. Μέγγελεο, ξπζκηδφκελνη ζθηγθηήξεο θαη παξφκνηα είδε, πνπ δελ απνηεινχλ εμαξηήκαηα ή κέξε εξγαιεηνκεραλψλ. Ακφληα. Φνξεηά ζηδεξνπξγεία. πζθεπέο ιείαλζεο ρεηξνθίλεηεο ή πνδνθίλεηεο 7, (49.07) Γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα θαη αλάινγα, πνπ δελ έρνπλ αθπξσζεί θαη θπθινθνξνχλ ή πξννξίδνληαη λα κπνχλ ζε θπθινθνξία ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Υαξηνζεκαζκέλν ραξηί. Δπηηαγέο. Σξαπεδνγξακκάηηα, ηίηινη κεηνρψλ ή νκνινγηψλ θαη παξφκνηνη ηίηινη 7, (44.07) Λεηαζκέλε κε ειαθξφπεηξα. Κνιιεκέλε κε εγθάξζηα ζπλέλσζε, έζησ θαη πιαληζκέλε ή ιεηαζκέλε κε ειαθξφπεηξα 6,172 20, (22.03) Μπίξα απφ βχλε 5,944 17,708 21,250 (96.02), Φπηηθέο ή νξπθηέο, θαηεξγαζκέλεο, θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο χιεο απηέο, π.δ.θ.α. Σερλνπξγήκαηα ρπηά ή ιαμεπηά απφ θεξί, παξαθίλε, ζηεαηίλε, θπζηθά θφκκεα ή ξεηίλεο ή απφ πάζηεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιαζηηθή θαηεξγαζία θαη άιια ηερλνπξγήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε ή ιάμεπζε, π.δ.θ.α. Εειαηίλε κε ζθιεξπκέλε, θαηεξγαζκέλε θαη 5,

31 ηερλνπξγήκαηα απφ ηελ χιε απηή, π.δ.θ.α. (22.02) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνχρα λεξά, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα, θαη άιια κε αιθννινχρα πνηά (εθηφο απφ ηνπο ρπκνχο θξνχησλ ή ιαραληθψλ θαη ην γάια) 4,431 8,430 10,116 (68.15) Αληηθείκελα απφ πέηξεο ή απφ άιιεο νξπθηέο χιεο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ίλεο άλζξαθα, ηα είδε απφ ίλεο άλζξαθα θαη αληηθείκελα απφ ηχξθε, π.δ.θ.α. 4, (90.23) Όξγαλα, ζπζθεπέο θαη πξφηππα γηα επίδεημε (π.ρ. θαηά ηε δηδαζθαιία ή ζε εθζέζεηο), αθαηάιιεια γηα άιιεο ρξήζεηο (εθηφο απφ ζπζθεπέο εδάθνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πηήζε ηεο θιάζεο 8805, αληηθείκελα ζπιινγψλ ηεο θιάζεο 9705 θαη αξραηνινγηθά αληηθείκελα κε ειηθία > 100 εηψλ ηεο θιάζεο 9706) 2, (03.06) Μαιαθφζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, έζησ θαη ρσξίο ην φζηξαθφ ηνπο, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα ζε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε, θαη καιαθφζηξαθα κε ην φζηξαθφ ηνπο, βξαζκέλα ζε λεξφ ή αηκφ. Αιεχξηα, ζθφλ 2, (20.07) Γιπθά θνπηαιηνχ, δειέδεο, καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο θαξπψλ θαη θξνχησλ, πνπ παίξλνληαη απφ βξάζηκν, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ 1,823 1,231 (68.02) Πέηξεο θαηάιιειεο γηα ιάμεπζε ή γηα ηελ νηθνδνκηθή, θπζηθέο, άιιεο απφ ζρηζηφιηζν, επεμεξγαζκέλεο θαη ηερλνπξγήκαηα απφ απηέο. Κχβνη, ςεθίδεο θαη παξφκνηα είδε γηα κσζατθά απφ θπζηθέο πέηξεο (φ. ζπκπ. ν ζρηζηφιηζνο), έζησ θαη πάλσ ζε ππφζεκα. Κφθθνη, 1,812 21,200 (09.01) Καθέο, έζησ θαη θαβνπξληηζκέλνο ή ρσξίο θαθε λε. Κειχθε θαη θινχδεο θαθέ. Τπνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ πνπ πεξηέρνπλ θαθέ, νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο 1, (70.18) Υάληξεο απφ γπαιί, απνκηκήζεηο καξγαξηηαξηψλ, πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ θαη παξφκνηα κηθξναληηθείκελα απφ γπαιί θαη ηερλνπξγήκαηα απφ απηά (εθηφο απφ απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ). Γπάιηλα κάηηα (εθηφο εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαηξηθέο πξνζέζεηο).γηαθνζκεηηθά αληηθείκελα θαη απνκηκήζεηο απφ γπαιί θαηεξγαζκέλν κε θπζεηήξα "θισζκέλν γπαιί" (εθηφο απφ απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ). Μηθξνζθαηξίδηα απφ γπαιί κε δηάκεηξν <= 1 mm (85.29) Κεξαίεο γηα ζπζθεπέο ξαδηνηειεγξαθίαο ή ξαδηνηειεθσλίαο ΕΘΑΓΩΓΕ

32 ΑΡΘΘΜΟ ΣΑΣΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΥΩΡΑ Θαλνπάξηνο - Δεθέκβξηνο 2007 ΑΞΘΑ (ΕΤΡΩ) ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΚΘΛΑ ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕ (077) ΑΡΜΕΝΘΑ 1,773, , ,717 (85.17) Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα 1,480,373 5,115 (76.07) Φχιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο, απφ αξγίιην, έζησ θαη ηππσκέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα), κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν) κέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα, κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέ 155,876 61,215 (20.05) Λαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα ρσξίο μίδη, κε θαηεςπγκέλα (εθηφο απφ ηα δηαηεξεκέλα κε δάραξε θαη εθηφο απφ ληνκάηεο, καληηάξηα θαη ηξνχθεο) 35,306 32,274 7,200 (71.16) Σερλνπξγήκαηα απφ καξγαξηηάξηα θπζηθά ή απφ θαιιηέξγεηα, απφ πνιχηηκεο ή εκηπνιχηηκεο πέηξεο ή απφ ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, π.δ.θ.α. 27, ,450 (20.09) Υπκνί απφ ηξνπηθά θξνχηα 18,798 24,473 (22.08) Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν < 80% vol απνζηάγκαηα, εδχπνηα (ιηθέξ) θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο απφ ζχλζεηα αιθννινχραπαξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ) 15,851 9,724 1,279 (49.07) Γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα θαη αλάινγα, πνπ δελ έρνπλ αθπξσζεί θαη θπθινθνξνχλ ή πξννξίδνληαη λα κπνχλ ζε θπθινθνξία ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Υαξηνζεκαζκέλν ραξηί. Δπηηαγέο. Σξαπεδνγξακκάηηα, ηίηινη κεηνρψλ ή νκνινγηψλ θαη παξφκνηνη ηίηινη 12,000 1,124 (70.10) Φηάιεο, ληακηηδάλεο, θηαιίδηα, θαλάηεο, βάδα, ζσιελνεηδείο θηάιεο, θχζηγγεο θαη άιια δνρεία απφ γπαιί, γηα κεηαθνξέο ή ζπζθεπαζίεο εκπνξηθήο θχζεο, βάδα ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ, πψκαηα, επηθαιχκκαηα θαη άιια είδε πσκαηηζκνχ απφ γπαιί (εθηφο απφ θηάιεο θαη δνρεία, ζηα νπνία ε κφλσζε εμαζθαιίδεηαη κε ην θελφ, ςεθαζηήξεο αξσκάησλ, θαζψο θαη θηάιεο, θηαιίδηα θιπ. πνπ πξννξίδνληαη γηα ςεθαζηήξεο) 8,061 5,000 18,620 (22.01) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θπζηθά ή ηερλεηά κεηαιιηθά λεξά θαη ηα αεξηνχρα λεξά, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ νχηε αξσκαηηζκέλα. Πάγνο θαη ρηφλη 6,152 19,536 23,443 (96.02), Φπηηθέο ή νξπθηέο, θαηεξγαζκέλεο, θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο χιεο απηέο, π.δ.θ.α. Σερλνπξγήκαηα ρπηά ή ιαμεπηά απφ θεξί, παξαθίλε, ζηεαηίλε, θπζηθά θφκκεα ή ξεηίλεο ή απφ πάζηεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιαζηηθή θαηεξγαζία θαη άιια ηερλνπξγήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε ή ιάμεπζε, π.δ.θ.α. Εειαηίλε κε ζθιεξπκέλε, θαηεξγαζκέλε θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηελ χιε απηή, π.δ.θ.α. 6, (90.13) Γηαηάμεηο κε πγξνχο θξπζηάιινπο, πνπ δελ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα αιινχ σο είδε. Λέηδεξ (εθηφο απφ δηφδνπο ιέηδεξ). Αιια φξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νχηε πεξηιακβάλνληαη αιινχ ζην θεθάιαην 90 2,654 2 (22.02) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνχρα λεξά, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα, θαη άιια κε αιθννινχρα πνηά (εθηφο απφ ηνπο ρπκνχο θξνχησλ ή ιαραληθψλ θαη ην γάια) 2,005 3,659 4,390 15

33 (71.03) Πνιχηηκεο θαη εκηπνιχηηκεο πέηξεο, έζησ θαη θαηεξγαζκέλεο ή ηαηξηαζκέλεο, αιιά φρη ζε αξκαζηέο, νχηε δεκέλεο ζε θφζκεκα, θαζψο θαη πνιχηηκεο θαη εκηπνιχηηκεο πέηξεο, φρη ηαηξηαζκέλεο, πξνζσξηλά ζε αξκαζηέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο (εθηφο απφδηακάληηα θαη απνκηκήζεηο πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ πεηξψλ) 1, (57.01) Σάπεηεο απφ πθαληηθέο χιεο, κε θφκπνπο ή κε πεξηηχιημε ζηα λήκαηα ηνπ ζηεκνληνχ, έζησ θαη έηνηκνη 1, (63.09) Μεηαρεηξηζκέλα ελδχκαηα, ζπκπιεξψκαηα ηνπ ελδχκαηνο, θαιχκκαηα, παληθά γηα νηθηαθή ρξήζε θαη είδε επίπισζεο, απφ πθαληνπξγηθά πξντφληα παληφο ηχπνπ, φ. ζπκπ. ηα ππνδήκαηα θαη ηα θαιχκκαηα θεθαιήο θάζε είδνπο, πνπ είλαη θαηαθαλψο ρξεζηκνπνηεκέλα θαη παξνπζηάδνληαη ρχδελ, ζε δέκαηα δεκέλα κε ζπάγθν, κπάιεο, ζάθνπο ή παξφκνηεο ζπζθεπαζίεο (εθηφο απφ ηάπεηεο θαη άιιεο επελδχζεηο δαπέδνπ, θαζψο θαη είδε επίζηξσζεο) 30 2 ΔΗΑΓΧΓΔ 2008 ΑΡΗΘΜΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΧΡΑ ΑΞΗΑ (ΔΤΡΧ) Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο 2008 ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΛ. ΜΟΝΑΓΔ (077) ΑΡΜΔΝΗΑ 314,290 79, ,184 (76.07) Φχιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο, απφ αξγίιην, έζησ θαη ηππσκέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα), κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν) κέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα ππνζέκαηα, κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δέ 193,271 69,522 (85.17) Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα 70, (71.16) Σερλνπξγήκαηα απφ καξγαξηηάξηα θπζηθά ή απφ θαιιηέξγεηα, απφ πνιχηηκεο ή εκηπνιχηηκεο πέηξεο ή απφ ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, π.δ.θ.α. 16, ,550 (49.07) Γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα θαη αλάινγα, πνπ δελ έρνπλ αθπξσζεί θαη θπθινθνξνχλ ή πξννξίδνληαη λα κπνχλ ζε θπθινθνξία ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Υαξηνζεκαζκέλν ραξηί. Δπηηαγέο. Σξαπεδνγξακκάηηα, ηίηινη κεηνρψλ ή νκνινγηψλ θαη παξφκνηνη ηίηινη 10, (22.08) Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν < 80% vol απνζηάγκαηα, εδχπνηα (ιηθέξ) θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο απφ ζχλζεηα αιθννινχραπαξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ) 7,612 3,536 1,236 (39.20) Άιιεο πιάθεο, θχιια, κεκβξάλεο απφ πιαζηηθέο χιεο 5,672 2,880 (68.15) Αληηθείκελα απφ πέηξεο ή απφ άιιεο νξπθηέο χιεο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ίλεο άλζξαθα, ηα είδε απφ ίλεο άλζξαθα θαη αληηθείκελα απφ ηχξθε, π.δ.θ.α. 4,276 1,110 (96.02) {half}ιεο γηα ιάμεπζε, θπηηθέο ή νξπθηέο, θαηεξγαζκέλεο, θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο χιεο απηέο, π.δ.θ.α. Σερλνπξγήκαηα ρπηά ή ιαμεπηά απφ θεξί, παξαθίλε, ζηεαηίλε, θπζηθά θφκκεα ή ξεηίλεο ή απφ πάζηεο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιαζηηθή θαηεξγαζία θαη άιια ηερλνπξγήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε ή ιάμεπζε, π.δ.θ.α. Εειαηίλε κε ζθιεξπκέλε, θαηεξγαζκέλε θαη 2,

ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΚΡΟΨΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΡΜΔΝΗΑ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: Αλεμαξηεζία 1992, ύγθξνπζε κε Αδεξκπατηδάλ γηα Ναγθόξλν/Καξακπάρ, Κιείζηκν ζπλόξσλ κε Σνπξθία θαη Αδεξκπατηδάλ. ρέζε κε Ρσζία ρέζε κε ρώξεο ΚΑΚ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΔ ΜΔΣΑ-ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΔΠΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο Κύριο ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.)

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) Μεταπτυχιακι Εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ 2010 Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα