1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Αντικείμενο εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Αντικείμενο εργασίας"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο εργασίας Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οργάνωση και σχεδίαση διδακτικών ενοτήτων καθώς και η δημιουργία και παρουσίαση πέντε ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος για την μελέτη της ειδικής διδακτικής στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανολογίας. Οι διδακτικές ενότητες που επιλέχθηκαν να σχεδιαστούν και να παρουσιασθούν, απαρτίζουν τρία ολοκληρωμένα σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο ολοκληρωμένα σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου της μηχανολογίας. 1.2 Δομή της εργασίας Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη εννοιολογική προσέγγιση της σημασίας της ειδικής διδακτικής και ειδικότερα της οργάνωσης της διδασκαλίας και κάθε πτυχή ενός σχεδίου μαθήματος, καθώς και των μεθόδων της διδασκαλίας (κεφάλαιο 2). Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 3) λαμβάνει χώρα η παρουσίαση των πέντε ολοκληρωμένων σχεδίων μηχανολογικών μαθημάτων, που υποδεικνύουν την οργάνωση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας των μηχανολογικών μαθημάτων, μέσα από τις ωριαίες διδακτικές ενότητες (τόσο τις θεωρητικές όσο και τις εργαστηριακές) που επιλέχθηκαν. Η επιλογή των διδακτικών ενοτήτων αφορούν ειδικότητες της Γ Ε.ΠΑΛ. των ειδικοτήτων Μηχανικών Αυτοκινήτου, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού και Μηχανολόγων Εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε υποκεφάλαια, σε καθένα από τα οποία παρουσιάζεται η φόρμα του σχεδίου μαθήματος συμπληρωμένη, το φύλλο εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας. Επίσης στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας παρατίθεται και αντίστοιχο το φύλλο πληροφοριών. Αναγράφονται επίσης σε κάθε φόρμα σχεδίου μαθήματος και για κάθε μάθημα οι πληροφορίες του μαθήματος, οι στόχοι αναλυτικά χωρισμένοι κατά γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, τα συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε διδασκαλία και τέλος γίνεται αναφορά της πορείας διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στις διδασκαλίες αυτές. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται ο επίλογος και τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 1

2 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Εισαγωγή στην ειδική διδακτική Η ειδική διδακτική εστιάζει στην εφαρμογή των γενικών αρχών της διδασκαλίας και την προσαρμογή αυτών ανάλογα το διδασκόμενο επαγγελματικό μάθημα. Η ειδική διδακτική μηχανολογίας οφείλει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με θέματα του μηχανολογικού τομέα, μέσα από πρακτικές που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του. Για τον λόγο αυτό το περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας επιλέγεται με βάση τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις ικανότητες δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές και να χρησιμοποιήσουν κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για τον λόγο αυτό άλλωστε είναι σκόπιμο ο καθηγητής μηχανολογίας να έχει μια ανάλογη επαγγελματική πείρα στην βιομηχανία ή γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία, διότι έτσι μπορεί να προσανατολίζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών του στις επαγγελματικές συνθήκες που θα απασχοληθούν μετά την αποφοίτησή τους. Όταν η πείρα του εκπαιδευτικού συνδυάζεται με την εφαρμογή αρχών διδασκαλίας, τότε η διδασκαλία χαρακτηρίζεται αποδοτική, καθώς επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη μάθηση. Γενικά, διδασκαλία ορίζουμε τη διαδικασία εκείνη που περιλαμβάνει την σχεδίαση των εμπειριών μαθήσεως και την καθοδήγηση και παροχή βοήθειας στον μαθητή να αναπτύξει σ αυτές την δραστηριότητά του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει τους επιθυμητούς σκοπούς. Οπότε για να βοηθηθούν οι μαθητές και να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία θα πρέπει : Να αντιμετωπίζει την μάθηση ως αλλαγή συμπεριφοράς Να διεγείρει και να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών Να συσχετίζεται με τις ανάγκες των μαθητών Να εμπλουτίζει και να αξιοποιεί την πείρα των μαθητών Να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα μέσα Να συνδυάζει την ενεργό συμμετοχή και την άσκηση Να αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές των μαθητών Να συνδέει τη νέα γνώση με προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες Να οδηγεί τους μαθητές σε ικανοποίηση 2

3 Για την ικανοποίηση όλων των παραπάνω, απαιτείται να ακολουθηθεί μια σειρά διαδοχικών βημάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : Βήμα 1 ο Βήμα 2 ο Βήμα 3 ο Βήμα 4 ο Βήμα 5 ο Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών Διατύπωση στόχων μια διδακτικής ενότητας Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας Σχεδιασμός αξιολόγησης διδακτικής ενότητας Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των βημάτων αυτών. Η ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας επιτυγχάνεται με την χρήση ενός μεθοδολογικού εργαλείου, του σχεδίου μαθήματος μαζί με όλα τα συνοδευτικά φύλλα διδασκαλίας και τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. 2.2 Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών Τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον εντοπισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας πρέπει να απαντούν σε έξι βασικά ερωτήματα: Σε ΠΟΙΟΥΣ απευθύνεται η διδακτική ενότητα (χαρακτηριστικά ομάδας εκπαιδευομένων, ανάγκες, προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας) ΓΙΑΤΙ διδάσκω το συγκεκριμένο αντικείμενο ΠΟΙΟ είναι το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας ΠΟΥ θα γίνει η διδασκαλία (σε ποιον τόπο και σε ποιον χώρο) ΠΟΤΕ θα γίνει η διδασκαλία (χρονική διάρκεια και ωράριο διδασκαλία) ΤΙ είναι διαθέσιμο προκειμένου να υλοποιηθεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας (βιβλιογραφικό υλικό) 2.3 Διατύπωση στόχων μιας διδακτικής ενότητας Με βάση τον σκοπό και το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου, καθορίζονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι της κάθε διδακτικής ενότητας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες που το συγκεκριμένο αντικείμενο επιδιώκει να καλύψει και ταυτόχρονα να αντιστοιχούν στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων. 3

4 Τα βασικά χαρακτηριστικά των διδακτικών στόχων είναι : Σαφείς Ρεαλιστικοί Μετρήσιμοι Με τους στόχους προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκουμε από τη διδασκαλία κάθε ενότητας : Σε επίπεδο γνώσεων: τι θα μάθουν (η νέα γνώση που έρχεται να προστεθεί στην παλιά). Σε επίπεδο ικανοτήτων: τι θα μπορούν να κάνουν μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας. Σε επίπεδο στάσεων (αξιών): ποιες πεποιθήσεις θα αναπτυχθούν ή θα αλλάξουν. Τα αποτελέσματα αυτά, με τη μορφή μιας νέας γνώσης, νέας ικανότητας ή νέας στάσης (αξίας) θα πρέπει να αναφέρονται σε μία άμεσα ορατή και εύκολα αναγνωρίσιμη συμπεριφορά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να διατυπώνονται με ρήματα που δηλώνουν ενέργειες, οι οποίες μπορεί εύκολα να προσδιοριστούν. 2.4 Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας Μετά την αποσαφήνιση των διδακτικών στόχων σειρά έχει η οργάνωση της διδασκαλίας όπου αποτελεί πυρήνα του σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει : Καθορισμός του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας Κατανομή του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας σε επιμέρους θέματα (υποενότητες) Χρονική κατανομή των θεμάτων της διδακτικής ενότητας Βέβαια για τον επιτυχή καθορισμό και οργάνωση του περιεχομένου διδασκαλίας είναι απαραίτητο το περιεχόμενο : Να σχετίζεται με τους στόχους Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων Να καθορίζεται αναλυτικά και να διατυπώνεται με σαφήνεια 2.5 Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας Η επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων, με κριτήρια βασισμένα αφενός στα κύρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και αφετέρου στους στόχους και στο 4

5 περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας, επιδιώκει την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Η επιλογή των διδακτικών μεθόδων για μια διδακτική ενότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης εκτίμησης : των κύριων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων τους στόχους της διδακτικής ενότητας το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο τη διαθέσιμη υποδομή την ευχέρεια του δασκάλου - εκπαιδευτή με την αντίστοιχη τεχνική με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των μοντέλων διδασκαλίας που εφαρμόζονται : Δασκαλοκεντρικό μοντέλο (παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία) Ο δάσκαλος είναι ο κάτοχος της γνώσης και καθοδηγεί τους μαθητές του (στη γνώση): δίνει ερεθίσματα, υποβάλλει ερωτήσεις, ερμηνεύει, επεξηγεί, μεταφέρει πληροφορίες Ο μαθητής έχει παθητικό ρόλο στη διαδικασία αυτή: ακούει, μαθαίνειαπομνημονεύει - αξιολογείται Περιβάλλον μάθησης: έμφαση στον λόγο και στη λογική (εγκεφαλικό μοντέλο) Μαθητοκεντρικό μοντέλο (ενεργητική μάθηση) Ο δάσκαλος διευκολύνει τη μάθηση, προκαλεί τη διερεύνηση Ο μαθητής έχει ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ανακαλύπτει, πειραματίζεται, αναλύει και συνθέτει γεγονότα, αναζητά λύσεις Περιβάλλον μάθησης: διαθέτει εξοπλισμό, πχ εργαστήρια Η/Υ, φυσικών επιστημών, κλπ (εμπειρικό μοντέλο) Ατομοκεντρική διαδικασία μάθησης Ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση μόνος του (με βάση τη γνώση που ήδη έχει αποκτήσει) Ομαδοσυνεργατική μάθηση Ο μαθητής συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του και τον δάσκαλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας παράλληλα και άλλες δεξιότητες (κοινωνικές, συναισθηματικές, κλπ) 5

6 Οι βασικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Διάλεξη εισήγηση ερωτήσεις - απαντήσεις - Συζήτηση προσφέρονται σε λίγο χρόνο μεγάλες ποσότητες πληροφορίας ύλης καλύτερη σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις ενεργή συμμετοχή μαθητών λύνονται άμεσα οι απορίες Επίδειξη ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και αισθήσεων δίνει την ευκαιρία της άμεσης πρακτικής εφαρμογής ενίσχυση αυτοπεποίθησης μαθητών γνώσεις μέσω της πρακτικής δοκιμής και του λάθους Προσομοίωση επαφή με θέματα δύσκολά ή ακατόρθωτα μέσα στην τάξη όπως αναπαράσταση καιρικών φαινομένων (π.χ. κεραυνός) Δασκαλοκεντρική μέθοδος παθητικός δέκτης ο μαθητής ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού από το διδακτικό στόχο, φασαρία οριοθετημένο πλαίσιο δύσκολο για μεγάλο αριθμό παιδιών απαιτεί ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής και εποπτικά μέσα δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων π.χ θεωρητικών όχι άμεση επαφή των εκπαιδευομένων σε αντίθεση με την επίδειξη παιχνίδι ρόλων Καταιγισμός ιδεών Μελέτη περίπτωσης Ομάδες εργασίας ενδιαφέρον ενεργή συμμετοχή Καλός σχεδιασμός ώστε να συνάδει με τους διδακτικούς στόχους Εμπειρία εκπαιδευτικού όταν είναι πολλοί οι μαθητές να υπάρχει γνωστικό υπόβαθρο άσχετες λέξεις Παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών Βοηθά τους μαθητές να αφομοιώνουν το θέμα Σύνδεση με την πραγματικότητα προσεκτική επιλογή του θέματος καλή προετοιμασία από τον καθηγητή Επιτυγχάνεται Κοινωνικοποίηση διαφορετικός ρυθμός Αλληλοβοήθεια εργασίας και μάθησης Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των ομάδων Υιοθέτηση ρόλων στην ομάδα ύπαρξη χάσματος μεταξύ των ομάδων 6

7 Σε κάθε περίπτωση πάντως η εκπαιδευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια κατά το στάδιο του σχεδιασμού της. Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας Εποπτικό μέσο διδασκαλίας είναι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό να αναβαθμίσει ποιοτικά τη διδασκαλία και να συνδράμει στην επίτευξη των αρχικών διδακτικών στόχων. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας αντλούν τη χρησιμότητά τους από την ανθρώπινη φύση και τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευόμενος αποκτά νέες γνώσεις, αναπτύσσει ικανότητες, υιοθετεί στάσεις και συμπεριφορές. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται με στόχο να: Ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις Αποδώσουν με σαφήνεια έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα Προσελκύσουν την προσοχή και διεγείρουμε το ενδιαφέρον των μαθητών Αναπαραστήσουν την πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός με βάση τους στόχους της διδασκαλίας και τη διδακτική μέθοδο που έχει επιλέξει, προσδιορίζει το απαιτούμενο εποπτικό υλικό, επιλέγει τα εποπτικά μέσα και προσδιορίζει τεχνικές χρήσης για την αξιοποίησή τους. Ενδεικτικά παραδείγματα εποπτικών μέσων : Μαυροπίνακας Πίνακας μαρκαδόρων Διαδραστικός πίνακας Ηλεκτρονικός υπολογιστής Προβολέας (projector) Χάρτες Εικόνες Προπλάσματα Μηχανές Διάφορα αντικείμενα προς επίδειξη Φύλλα διδασκαλίας (φύλλο Εφαρμογής, Ελέγχου (αξιολόγησης), Πληροφοριών, Ανάθεσης Εργασίας) 7

8 2.6 Σχεδιασμός αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μετά την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες μιας διδακτικής ενότητας επιδιώκει την έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση του βαθμού απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης ικανοτήτων και διαμόρφωσης στάσεων ως αποτελέσματος της συμμετοχής τους σε αυτές. Επίσης η διαδικασία της αξιολόγησης μιας διδακτικής ενότητας καλύπτει και την απόδοση του εκπαιδευτή, αλλά και ζητήματα όπως το διδακτικό υλικό, η υποδομή και άλλα. Οι τεχνικές και τα μέσα συλλογής και ανάλυσης των αναγκαίων στοιχείων για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτών θα πρέπει να αντιστοιχούν με επάρκεια και πληρότητα : Στους διατυπωμένους στόχους της διδακτικής ενότητας Στο καθορισμένο περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας Στα βασικά χαρακτηριστικά (εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά) και στις αντίστοιχα εκτιμώμενες δυνατότητες των μαθητών Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει απαραίτητα να αντιστοιχούν στα κριτήρια επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Οι τεχνικές αξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζονται κατά τον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας και τα μέσα αξιολόγησης να αναπτύσσονται παράλληλα με τον καθορισμό και την οργάνωση του περιεχομένου της. 2.7 Σχέδιο μαθήματος Πορεία διδασκαλίας Το σχέδιο μαθήματος είναι η γραπτή περίληψη ενός μαθήματος, ένας οδηγός πλεύσης για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας, όπως ένας εκπαιδευτικός αποφάσισε να διδάξει ένα συγκεκριμένο μάθημα σε μία συγκεκριμένη τάξη. Αναφέρει την ύλη που θα διδάξει ο εκπαιδευτικός, τη σειρά με την οποία θα την διδάξει, την μέθοδο διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε βασική έννοια, τα υλικά και τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διδαχθεί κάθε τμήμα του μαθήματος. Η αναγκαιότητα προετοιμασίας και χρησιμοποίησης ενός σχεδίου μαθήματος είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα έτη διδακτικής απασχόλησης ενός εκπαιδευτικού. Παρέχει όμως σημαντική βοήθεια και στον έμπειρο εκπαιδευτικό, που έχει πολυετή διδακτική πείρα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διδασκαλία ενός νέου μαθήματος, το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν έχει διδάξει. Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτική φόρμα του σχεδίου μαθήματος. 8

9 Η χρήση του σχεδίου μαθήματος φέρει πολλά πλεονεκτήματα, ορισμένα από αυτά είναι : Διευκολύνει την οργάνωση της ύλης για κάθε διδακτική ώρα Ευνοεί τον σαφή καθορισμό του σκοπού του μαθήματος Χρησιμεύει σαν ασφαλής οδηγός και σύμβουλος του εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της διδασκαλίας Προλαμβάνει ουσιώδεις παραλείψεις ή υπερβολές Διευκολύνει την μετάδοση γνώσεων Εξοικονομεί χρόνο, σκέψη και προσπάθεια Υποβοηθεί την συστηματική προπαρασκευή του διδάσκοντος και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών και προβλημάτων που σχετίζονται με το μάθημα Συμβάλλει στην ορθή κατανομή του χρόνου Προάγει την αυτοπεποίθηση του διδάσκοντος Εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως την διδασκαλία Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα στάδια διδασκαλίας που αποτελούν συστατικά μέρη της πορείας διδασκαλίας. 9

10 2.7.1 Το στάδιο της προετοιμασίας Το στάδιο αυτό αποβλέπει στη διανοητική και ψυχολογική προπαρασκευή των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για την πληρέστερη κατανόηση των νέων γνώσεων, του νέου μαθήματος. Προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, έχοντας υπόψη τις αρχές για αποδοτική μάθηση και ειδικότερα τις αρχές του ενδιαφέροντος, των αναγκών, της πείρας και του συσχετισμού με προγενέστερες γνώσεις Το στάδιο της παρουσιάσης Κατά το στάδιο της παρουσίασης και αφού οι μαθητές είναι καλά προετοιμασμένοι για να διδαχθούν, παρέχονται από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, που αποτελούν το διδακτικό περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας Το στάδιο της εφαρμογής Κατά το προηγούμενο στάδιο οι μαθητές απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Ότι είδαν ή άκουσαν από θεωρητικής απόψεως θα πρέπει να γίνουν ενεργητικά στοιχεία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μάθηση. Οπότε κατά το στάδιο της εφαρμογής επιδιώκεται σταθεροποίηση της μάθησης και καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν κατά την παρουσίαση Το στάδιο ελέγχου Το στάδιο του ελέγχου αποτελεί την τελευταία φάση της διδασκαλίας και αποσκοπεί στη διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών καθενός μαθητή ως προς την επιδιωκόμενη μάθηση και στην επισήμανση τυχόν ατελειών της διδασκαλίας για να επιτευχθεί περεταίρω βελτίωσή της. 2.8 Φύλλα διδασκαλίας Φύλλα διδασκαλίας χαρακτηρίζονται τα γραπτά στοιχεία που ετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό, σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους της διδασκαλίας για να διανεμηθούν στους μαθητές, με κύριο σκοπό να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η μάθηση. Εμφανίζουν υψηλή χρησιμότητα διότι : Συμπληρώνουν τα επιμέρους στάδια διδασκαλίας λειτουργώντας επικουρικά στη συνολική πορεία της διδασκαλίας, καθώς και άλλα διαθέσιμα βοηθήματα Συνηγορούν στην καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου Διευκολύνουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων Βοηθούν στην αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας 10

11 Αναπτύσσουν αίσθημα πρωτοβουλίας οι μαθητές κατά την εργασία Παρέχουν εξατομίκευση της διδασκαλίας Είναι ειδικά γραμμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών Καθοδηγούν τους μαθητές κατά τις εφαρμογές Τα κυριότερα και πιο διαδεδομένα φύλλα διδασκαλίας είναι : Φύλλο Πληροφοριών Φύλλο Εφαρμογής Φύλλο Ελέγχου Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται η σκοπιμότητα και η μορφή κάθε φύλλου διδασκαλίας Φύλλο Πληροφοριών Σκοπός του φύλλου πληροφοριών είναι να : Συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο Επισημαίνει τα βασικά σημεία μιας διδακτικής ενότητας Διευρύνει το περιεχόμενο του μαθήματος, εμπλουτίζοντας τη διδακτέα ύλη Παρέχει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη Ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος ή μιας συγκεκριμένης ενότητας Φύλλο εφαρμογής Σκοπός του φύλλου εφαρμογής είναι η άσκηση των μαθητών υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Συνοδεύει το αντίστοιχο στάδιο λειτουργώντας επικουρικά στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Το περιεχόμενο του φύλλου εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει : Άσκηση Επίλυση προβλήματος Μελέτη περίπτωσης Σταυρόλεξο - Αντιστοιχήσεις Ακροστιχίδα Κατασκευή Ερωτήσεις κρίσεως 11

12 2.8.3 Φύλλο ελέγχου Σκοπός του φύλλου ελέγχου είναι αξιολόγηση των μαθητών αλλά και της ίδιας της διδασκαλίας. Προσφέρει ανατροφοδότηση καθώς μπορούμε να υπολογίσουμε σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί διδακτικοί στόχοι. Το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή ανάπτυξης Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης (σωστού λάθους) Φύλλο ανάθεσης εργασίας Σκοπός του φύλλου ανάθεσης εργασίας είναι η δραστηριοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών (ατομικά ή ομαδικά) ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η μάθηση. Θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση της εργασίας η οποία πραγματοποιείται συνήθως κατ οίκον (homework) και να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι. Επίσης θα πρέπει να ορίζεται πάντοτε χρόνος παράδοσής της και να συνάδει με την εκάστοτε διδακτική ενότητα και να συνδέεται με τους διδακτικούς στόχους. Όσον αφορά το περιεχόμενο των εργασιών που ανατίθενται, αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής : Επίλυση προβλημάτων Εκτέλεση εργαστηριακών εφαρμογών Εκτέλεση πειραμάτων Συλλογή τεχνικών επαγγελματικών στοιχείων και παρουσίαση αυτών Σχεδίαση σχεδίων υπό ορισμένη κλίμακα Γραφικές παραστάσεις Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων Εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων 12

13 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται ο σχεδιασμός πέντε διδακτικών ενοτήτων πάνω στο αντικείμενο της Μηχανολογίας. Οι διδακτικές ενότητες απαρτίζουν τρία ολοκληρωμένα σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο ολοκληρωμένα σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα σε κάθε υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος μιας διδακτικής ενότητας όπου αποτελείται από : Το σχέδιο μαθήματος Το φύλλο πληροφοριών Τις διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας Το φύλλο εφαρμογής Το φύλλο ελέγχου και Το φύλλο ανάθεσης εργασίας Οι διδακτικές ενότητες που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος, τρία σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων, είναι οι εξής : Συμπιεστές Κατηγορίες Συμπιεστών Εισαγωγή στον Κλιματισμό Πύργος Ψύξης Ελαστικά Αυτοκινήτου Εργαλεία Κρούσης (Σφυριά) 13

14 1 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 14

15 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν την λειτουργία και το σκοπό του συμπιεστή σε μια ψυκτική μονάδα. 2) Να ορίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συμπιεστών. Δεξιότητες: 1) Να διαχωρίζουν τους συμπιεστές στις διάφορες κατηγορίες τους ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους αλλά και βάσει της μετάδοσης της κίνησης και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των συμπιεστών στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κτενιαδάκης Μ., Παπαδάκης Θ. & Αργυράκης Π., Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, Αθήνα ΟΕΔΒ 2) Ασημακόπουλος Αντ., Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα 3) Ασημακόπουλος Αντ., Συμπιεστές Ψυκτικών Μονάδων, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 6) Προβολή διαφανειών στο power point ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 15

16 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Ορισμός σκοπός χρήσης συμπιεστή. Ολιγόλεπτη εμπλουτισμένη εισήγηση 2) Κατάταξη συμπιεστών βάσει αρχή λειτουργίας. Διαφάνειες (2-3) - Πίνακας Εισήγηση Διαφάνειες (4-10) 3) Τύποι συμπιεστών Εμπλουτισμένη εισήγηση 4) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά όλων των τύπων συμπιεστών. Εισήγηση Συζήτηση Διαφάνειες (11,12,15,17) - Πίνακας Διαφάνειες(13,14,16,18,19) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται σε να κατηγοριοποιήσουν τους συμπιεστές με βάση τον τρόπο που παίρνουν κίνηση και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους τέσσερις ( 4 ) και πολλαπλής επιλογής ( 1 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του συμπιεστή, την κατάταξή τους στις κατηγορίες τους καθώς και αναφορά σε όλους τους τύπους συμπιεστών και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 16

17 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση όλων των τύπων συμπιεστών. Ανοιχτού τύπου. Η χρήση των συμπιεστών ανοικτού τύπου, σήμερα, είναι περιορισμένη σε παλιές ψυκτικές εγκαταστάσεις επαγγελματικού και βιομηχανικού τύπου αλλά και σε εφαρμογές στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι συμπιεστών όπως : σε αυτοκίνητα (φορτηγά) ψυγεία, σε κλιματισμό αυτοκίνητων οχημάτων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις σε πλοία αλλά και σε σύγχρονες επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης αφού πλέον έχουν εξελιχθεί και βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ημίκλειστου τύπου. Οι ημίκλειστοι συμπιεστές χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ερμητικά κλειστού τύπου. Οι συμπιεστές κλειστού τύπου χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα οικιακά ψυγεία και σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού μικρού μεγέθους καθώς επίσης και σε όλα τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split). Πηγές - Βιβλιογραφία: -patikas-2013.pdf 17

18 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 18

19 19

20 20

21 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες συμπιεστών, ονόμασε τους τύπους των συμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο που παίρνουν κίνηση και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. Διάρκεια : 6 λεπτά Α)... Β)... Γ)... Καλή επιτυχία! 21

22 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1) Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Ο συμπιεστής αναρροφά και συμπιέζει το ψυκτικό μέσο στην μονάδα, όπως η καρδία το αίμα στο ανθρώπινο σώμα. Σ Λ Η διαφορά πίεσης μεταξύ της πλευράς της αναρρόφησης και της πλευράς της κατάθλιψης είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας. Σ Λ Στους συμπιεστές ημίκλειστου τύπου η πρόσβαση στο εσωτερικό του από τον συντηρητή είναι αδύνατη. Σ Λ Στους συμπιεστές ανοιχτού τύπου η μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα γίνεται μόνο μέσο τροχαλιών και ιμάντα. 2) Παρακαλώ κύκλωσε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. Με την χρήση των συμπιεστών κλειστού τύπου στις ψυκτικές μονάδες : i. αυξήθηκε η πιθανότητα διαρροών ψυκτικού μέσου ii. μειώθηκε η πιθανότητα διαρροών ψυκτικού μέσου iii. όλα τα παραπάνω iv. τίποτα από τα παραπάνω Καλή επιτυχία! 22

23 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσεις τον αναλυτικό κατάλογο συμπιεστών κλειστού τύπου που κατασκευάζει η εταιρεία και διαθέτει στην αγορά. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 23

24 2 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 24

25 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1)Να εξιστορούν την ιστορική εξέλιξη του κλιματισμού. 2)Να ερμηνεύουν τον σκοπό του κλιματισμού σήμερα. 3)Να αναφέρουν και να κατονομάζουν τις κατηγορίες κατάταξης των κλιματιστικών εγκαταστάσεων. 4) Να προσδιορίζουν τους παράγοντες του ατμοσφαιρικού αέρα που πρέπει να ελέγχει ο κλιματισμός. Δεξιότητες: Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των συμπιεστών στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Ασημακόπουλος Αντώνης, Κλιματισμός, Αθήνα 2) Μπαλάρας Κων., Μπίμης Παν., Θεοφύλακτος Κων., Εγκατ. Κλιματισμού Ι, ΟΕΔΒ, Αθήνα 3) Ασημακόπουλος Αντ., Διακουμάκος Κων., Σεκεριάδης Κ., Εγκατ. Κλιματισμού ΙΙ, ΟΕΔΒ, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector και προβολή διαφανειών στο power point 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 25

26 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Αναφορά στον σκοπό του κλιματισμού Συζήτηση - Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες (1-2) - Πίνακας 2) Αναφορά στους παράγοντες του αέρα Εμπλουτισμένη εισήγηση που ελέγχει ο κλιματισμός. με ερωτήσεις Διαφάνειες ( 3 ) 3) Ιστορική αναδρομή του κλιματισμού. Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες ( 4 ) 4) Κατάταξη των μονάδων κλιματισμού σε διάφορες κατηγορίες. Εισήγηση - Ερωταποκρίσεις Διαφάνειες (5-8,9-11) - Πίνακας 5)Αναφορά στα πλεονεκτήματα των Συζήτηση - Ολιγόλεπτη μονάδων split. εισήγηση Διαφάνειες( 9 ) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται να αντιστοιχίσουν τις εικόνες των κλιματιστικών μονάδων με την σωστή ονομασία τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους επτά ( 7 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του κλιματισμού, της αναδρομής του και τους παράγοντες του αέρα που ελέγχει ο κλιματισμός και αναφορά στην κατάταξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων καθώς και τα πλεονεκτήματα των μονάδων split. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 26

27 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι: Θέρμανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια. Ψύξη: είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια (βλ. θερμοστάτης). Ύγρανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια. Αφύγρανση: είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια. Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Καθαρισμός του αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Πηγές - Βιβλιογραφία: 27

28 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 28

29 29

30 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες κλιματιστικών μονάδων, αντιστοίχισε την σωστή ονομασία τους. Διάρκεια : 6 λεπτά Κεντρική κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.) Κλιματιστική μονάδα δωματίου (split) Τύπου ντουλάπας Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα με δίκτυο αεραγωγών 30

31 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Οι παράγοντες του αέρα που ελέγχει η κλιματιστική μονάδα είναι 1) η θερμοκρασία, 2) η σχετική υγρασία, 3) η καθαρότητα του αέρα, 4) η κίνηση του αέρα και 5) η στάθμη θορύβου του αέρα. Σ Λ Η στάθμη του θορύβου του αέρα σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να κυμαίνετε από 50 dba 80 dba. Σ Λ Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλιματισμός είναι ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας. Σ Λ Το πρώτο κλιματιστικό επινοήθηκε από τον Αμερικανό Kelvinator. Σ Λ Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των τοπικών κλιματιστικών μονάδων δωματίου (split) είναι η εύκολη και χωρίς ζημιές εγκατάστασή τους. Σ Λ Η πιο οικονομικά συμφέρουσα εγκατάσταση είναι η είναι η εγκατάσταση κλιματισμού για όλες τις εποχές. Σ Λ Η σχετική υγρασία του αέρα θα πρέπει να κυμαίνεται από 45% - 55% για να μην αισθάνεται δυσφορία ο άνθρωπος. 31

32 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο οικογενειακό σας κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) και να σημειώσεις από την πλαϊνή πινακίδα παροχής πληροφοριών, την ψυκτική και την θερμική ισχύς. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 32

33 3 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 33

34 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν την λειτουργία και το σκοπό του πύργου ψύξης σε μια ψυκτική μονάδα. 2) Να προσδιορίζουν τους λόγους που επηρεάζουν την απόδοση του πύργου ψύξης. 3) Να διαχωρίζουν τους πύργους ψύξης στις διάφορες κατηγορίες τους. 4) Να διακρίνουν τις διαφορές καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ των πύργων ψύξης. Δεξιότητες: Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των πύργων ψύξης στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κτενιαδάκης Μ., Παπαδάκης Θ. & Αργυράκης Π., Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, Αθήνα, ΟΕΔΒ 2) Ασημακόπουλος Αντ., Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 6) Προβολή διαφανειών στο power point ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 34

35 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης πύργου ψύξης Παράγοντες όπου εξαρτάται η απόδοσή του. 2) Είδη πύργων ψύξης. 3) Ανάλυση πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα 4) Κατηγορίες πύργων ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Καταιγισμός ιδεών - Συζήτηση Εισήγηση Ερωταποκρίσεις Εμπλουτισμένη εισήγηση Εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (1-3) - Πίνακας Διαφάνειες (4-6) Διαφάνειες (6-10) - Πίνακας Διαφάνειες(11-14) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται σε να σχεδιάσουν με διαφορετικού χρώματος στυλό το ρεύμα αέρα και νερού στις τέσσερις διαφορετικές μορφές πύργων ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους τέσσερις ( 4 ) και πολλαπλής επιλογής ( 1 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του πύργου ψύξης, τα είδη των πύργων ψύξεων, την δομή του πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα καθώς επίσης αναφορά στις κατηγορίες αυτών και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 35

36 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρχή λειτουργίας του πύργου ψύξης. Το καταιονιζόμενο νερό στον πύργο ψύξης έχει αυξημένη θερμοκρασία. Καθώς έρχεται σε επαφή με τον ψυχρό αέρα ανεβάζει την θερμοκρασία του αέρα, κυρίως με αγωγή. Όταν όμως η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται, μειώνεται η σχετική υγρασία του. Έτσι, ανεξάρτητα από τον βαθμό κορεσμού που είχε αρχικά, γίνεται ακόρεστος. Έτσι εξατμίζει νερό προσπαθώντας να φέρει σε ισορροπία τις θερμοκρασίες υγρού και ξηρού θερμομέτρου. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά την λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης από το υπόλοιπο νερό και μειώνει την θερμοκρασία του. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται το % της αποβαλλόμενης θερμότητας, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται με αγωγή, επαφή και ακτινοβολία. Επειδή ο αέρας που βγαίνει είναι περίπου κορεσμένος και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος, την στιγμή που εξέρχεται από τον πύργο ψύξης ψύχεται και αποβάλλει μέρος από την θερμοκρασία που έχει απορροφήσει. Έτσι εμφανίζεται ένα σύννεφο υδρατμών πάνω από τους πύργους ψύξης όταν δουλεύουν καλά. Πηγές - Βιβλιογραφία: 36

37 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 37

38 38

39 39

40 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα, σχεδίασε με μπλε στυλό του ρεύμα του αέρα και με κόκκινο στυλό το ρεύμα του νερού σε κάθε είδος πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. Διάρκεια : 6 λεπτά Καλή επιτυχία! 40

41 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Το νερό αφού ψυχθεί στον πύργο ψύξης ξαναχρησιμοποιείται από τον υδρόψυκτο συμπυκνωτή. Σ Λ Η λειτουργία των πύργων ψύξεως είναι θορυβώδης, λόγω της παρουσίας των ανεμιστήρων. Σ Λ Οι πύργοι ψύξεως χρησιμοποιούν για την κίνηση του αέρα μόνο αξονικούς ανεμιστήρες. Σ Λ Οι σταγονοσυλλέκτες χρησιμοποιούνται για να εμποδίζεται η διαφυγή μεγάλης ποσότητας νερού στην ατμόσφαιρα. 2)Παρακαλώ κύκλωσε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. Η απόδοση των πύργων ψύξεως εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα εξαρτάται: i. λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες ii. περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες iii. καθόλου από τις καιρικές συνθήκες Καλή επιτυχία! 41

42 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσεις το αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης του πύργου ψύξης τύπου interklima CT 2180 kw που κατασκευάζει η εταιρεία έτσι ώστε να το μελετήσουμε στο επόμενο μάθημα. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 42

43 4 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 43

44 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν τον σκοπό, την δομή και τα υλικά κατασκευής των ελαστικών. 2) Να ορίζουν το φαινόμενο της υδρολίσθησης. 3) Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες τους τύπους των ελαστικών. Δεξιότητες: 1) Να ανιχνεύουν και να επεξηγούν τις πληροφορίες που αναγράφονται εξωτερικά στο ελαστικό. 2) Να προσδιορίζουν την ηλικία ενός ελαστικού. Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την κατάσταση των ελαστικών έτσι ώστε να προβαίνουν σε αντικατάστασή τους για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και των γύρω τους. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κουζέλη θεοδ., Παναγιωτίδη Παν., Αυτοκίνητα & Μηχανήματα Τεχνικών Έργων,Ιδ. Ευγενίδου 2) Ανδρινός Ν., Παναγιωτίδης Π., Παπαδόπουλος Ν., Συστήματα Αυτοκινήτου Ι, ΟΕΔΒ., Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 4) Προβολή διαφανειών στο power point 5) Πραγματικό αντικείμενο (διάφοροι τύποι ελαστικών) ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 44

45 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης ελαστικών Ιδιότητες Ολιγόλεπτη εισήγηση ελαστικών. Συζήτηση Διαφάνειες (1 και 2) 2) Δομή ελαστικού και υλικά κατασκευής Ολιγόλεπτη τους κατηγορίες ελαστικών ανάλογα τα Διαφάνειες (3-6) - εμπλουτισμένη εισήγηση λινά και τα πλεονεκτήματα των Radial Πραγματικό αντικείμενο - Επίδειξη ελαστικών. 3) Πίεση αέρα, συγκράτηση αυτού στα ελαστικά. Ολιγόλεπτη εισήγηση Επίδειξη Συζήτηση 4) Τύποι πέλματος ελαστικών Επίδειξη Συζήτηση 5) Πληροφορίες (Χαρακτηριστικά) ελαστικού στο προφίλ του - Δείκτης φθοράς πέλματος. 6) Φαινόμενο υδρολίσθησης 7) Διάρκεια ζωής ελαστικού. Εισήγηση Επίδειξη Ερωταποκρίσεις Ολιγόλεπτη εισήγηση - Συζήτηση Ολιγόλεπτη εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (7 και 8) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (9-17) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (18-22) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (23) Διαφάνεια (24) - Πραγματικό αντικείμενο 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται να κατηγοριοποιήσουν τα ελαστικά ανάλογα με τον τύπο πέλματός τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους έξι (8) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του ελαστικού και την δομή του, τις κατηγορίες του ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των λινών, τους τύπους πέλματος, τους τρόπους συγκράτησης του αέρα στο ελαστικό και την πίεσή του, καθώς επίσης και αναφορά στις ενδείξεις στο προφίλ του ελαστικού, το φαινόμενο της υδρολίσθησης και τέλος την διάρκεια ζωής τους. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 45

46 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : Ελαστικό Χωρίς Αέρα ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Bridgestone Corporation αποκάλυψε το ελαστικό δεύτερης γενιάς "Air Free Concept (Χωρίς Αέρα) Ελαστικό", στη 43 η Έκθεση Αυτοκινήτου 2013 στο Τόκιο. Η επαναστατική νέα σχεδίαση διαθέτει βελτιωμένο δείκτη φορτίου, περιβαλλοντικό σχεδιασμό και επιδόσεις οδήγησης. Οι τελευταίες βελτιώσεις στο ελαστικό "χωρίς αέρα" φέρνει την Bridgestone ένα βήμα πιο κοντά, στην εμπορική διαθεσιμότητα του νέου επαναστατικού προϊόντος. Ειδικά Χαρακτηριστικά του Ελαστικού Χωρίς Αέρα Με μια μοναδική γεωμετρική κατασκευή ακτινωτού σκελετού που εκτείνεται κάτω από το πέλμα και υποστηρίζει το βάρος του οχήματος, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για έλεγχο πίεσης αέρος, που σημαίνει ότι τα ελαστικά απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Φυσιολογικά η ανησυχία για τρυπήματα εξαλείφεται. Επιπλέον, η δομή των ακτίνων είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστική ρητίνη (1), και η γόμα στο πέλμα του ελαστικού, αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά, συμβάλλοντας στην αποδοτική χρήση των αποθεμάτων. Επιπλέον, με την επιδίωξη της εξαιρετικά χαμηλής αντίσταση κύλισης που συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η Bridgestone επιδιώκει την τεχνολογική αυτή εξέλιξη με στόχο την επίτευξη μιας «σταδιακής» διαδικασίας 46

47 ανάπτυξης, που μεγιστοποιεί ενεργά την κυκλική χρήση των πόρων από φθαρμένα ελαστικά σε νέα ελαστικά, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων αποθεμάτων. Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ελαστικών δεύτερης γενιάς έχουν ως εξής : 1.Αυξημένη Ευελιξία μέσω Βελτιωμένων Δεικτών Φορτίου και Οδικής Απόδοσης Η Bridgestone βελτιώνει επιπρόσθετα την ακτινωτή κατασκευή του σκελετού με ειδική ρητίνη υψηλών προδιαγραφών στην λειτουργικότητα, την απόδοση και την αντοχή. Η εξισορρόπηση των δυνάμεων πίεσης και των παραμορφώσεων του σκελετού γίνεται μέσω προσομοιώσεων με την βοήθεια της μεθόδου (FEM). Με αυτόν τον τρόπο, το ελαστικό δεύτερης γενιάς "Χωρίς Αέρα" έχει αυξημένη λειτουργικότητα μέσω της βελτίωσης του δείκτη φορτίου και της απόδοσης στην οδήγηση σε σχέση με τα ελαστικά πρώτης γενιάς. Η μεταφορά με υψηλές ταχύτητας (μέχρι 60 χλμ/ώρα) σε υπέρ-ελαφρά οχήματα έχει καταστεί επίσης δυνατή. 2.Επιδίωξη Χαμηλής Αντίστασης Κύλισης για μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε CO2. Περίπου το 90% της απώλειας ενέργειας από την αντίσταση κύλισης προέρχεται από επανειλημμένες αλλαγές στο σχήμα των ελαστικών καθώς κυλούν. Στα ελαστικά δεύτερης γενιάς χωρίς αέρα, η Bridgestone έχει καταφέρει να κάνει μια σημαντική μείωση στην απώλεια ενέργειας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών υλικών και την απλούστευση της δομής των ελαστικών. Τα ελαστικά "Air Free Concept tyre" έχουν επιτύχει το ίδιο επίπεδο χαμηλής αντίστασης κύλισης όπως τα συμβατικά «με αέρα» ελαστικά μας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ώστε να καταστεί δυνατή η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2. Πηγές - Βιβλιογραφία: 47

48 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 48

49 49

50 50

51 51

52 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες ελαστικών, ονόμασε τους τύπους πέλματος των ελαστικών ανάλογα με την χρήση τους στο οδόστρωμα. Διάρκεια : 6 λεπτά Δ). Α) Β) Ε).. Γ)... Στ) 52

53 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος πέλματος που πρέπει να έχει ένα ελαστικό επιβατικού αυτοκινήτου σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. είναι 1.6 mm. Σ Λ Το φαινόμενο της υδρολίσθησης παρατηρείται όταν ο δρόμος είναι στεγνός και η ταχύτητα του ελαστικού μικρή. Σ Λ Σε ένα ελαστικό με διαστάσεις 205/50/R 16, το 205 αφορά το πλάτος του ελαστικού μετρούμενο σε χιλιοστά (mm). Σ Λ Τα ελαστικά RunFlat μπορούν να κινηθούν για ορισμένη απόσταση χωρίς να έχουν στο εσωτερικό τους αέρα. Σ Λ Η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού με φυσιολογική χρήση κυμαίνεται μεταξύ km km ή από τέσσερα (4) έως πέντε (5) χρόνια. Σ Λ Ένα ελαστικό χωρίς αεροθάλαμο ( tubeless) σε σχέση με ένα ελαστικό με αεροθάλαμο (σαμπρέλα) σε περίπτωση που τρυπήσει ξεφουσκώνει πολύ πιο γρήγορα. Σ Λ Η μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο όπου φέρει ελαστικό έκτακτης ανάγκης (ρεζέρβα) είναι 80 km/h. Σ Λ Η σωστή πίεση αέρα με την οποία πρέπει να είναι από 22 psi 36 psi. 53

54 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο οικογενειακό σας αυτοκίνητο και το προσωπικό σου μοτοποδήλατο (αν είσαι κάτοχος) και να καταγράψεις τα εξής χαρακτηριστικά των ελαστικών : εταιρεία κατασκευής, διάσταση ελαστικού, χρονολογία παραγωγής, ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, το ανώτερο επιτρεπόμενο φορτίο και να ελέγξεις με παχύμετρο το ύψος του πέλματος του ελαστικού. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 54

55 5 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ (ΣΦΥΡΙΑ) 55

56 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Β ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ΣΦΥΡΙΑ ) ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν τον σκοπό των σφυριών και να επιλέγουν το κατάλληλο σφυρί για κάθε χρήση. 2) Να περιγράφουν την δομή ενός σφυριού καθώς και τις διαφορές μεταξύ των σφυριών. 3) Να προσδιορίζουν μέτρα αποφυγής ατυχήματος κατά την χρήση των σφυριών. 4) Να διακρίνουν τα είδη των σφυριών. Δεξιότητες: 1) Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το σφυρί σε κάθε εργασία Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την χρησιμότητα των σφυριών στην ζωή του ανθρώπου. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών, Δελλλαπόρτας Δ., Αθήνα (2002), Ο.Ε.Δ.Β 2) Παρίκος Γιώργος., Μηχανουργική Τεχνολογία, Αθήνα (1995), Εκδόσεις ΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 4) Προβολή διαφανειών στο power point 5) Πραγματικό αντικείμενο (σφυριά) ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 56

57 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης σφυριών Καταιγισμός ιδεών - Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες (1-2) - Πίνακας 2) Κατασκευαστική δομή σφυριού Ολιγόλεπτη εισήγηση - Διαφάνειες (3)- Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 3) Διάκριση των σφυριών σε κατηγορίες Εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (4-9)- - Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 4) Περιγραφή χειρισμού των σφυριών Συζήτηση - Επίδειξη Διαφάνειες (10)- Πραγματικό αντικείμενο 5) Μέτρα αποφυγής ατυχήματος Ολιγόλεπτη εισήγηση - Διαφάνειες (11)- Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής με σχήμα ενός σφυριού και λέξεις και τους ζητείται να τις τοποθετήσουν σωστά πάνω στο σχήμα. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους (10) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου των σφυριών, της δομής και διάκρισης των σφυριών, τον τρόπο τοποθέτησης της ξυλολαβής και τον τρόπο που χειριζόμαστε τα σφυριά, καθώς και μέτρα αποφυγής ατυχήματος κατά την χρήση αυτών. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 57

58 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ΣΦΥΡΙΑ ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : Πληροφορίες για κάθε είδος σφυριού. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Λαστιχένια ματσόλα Με μαλακιά και βαριά κεφαλή, για να φέρνεις ογκώδη έπιπλα στην σωστή θέση όταν τα συναρμολογείς. Καλή επιλογή και για να ισιώνεις πλακάκια τα οποία μόλις έβαλες (για να μην τα τραυματίσεις). Ματρακάς Κυκλοφορεί και με το καλλιτεχνικό όνομα βαριοπούλα. Για να εξολοθρεύσεις ή οτιδήποτε ανθεκτικό, το οποίο αντιστέκεται σε μικρότερα σφυριά. Σφυρί φανοποιού Ένα ιδιαίτερο σφυρί για να ισιώνεις φτερά, τα οποία στράβωσε ο γείτονας ή η γυναίκα του(η οποία δεν ξέρει να παρκάρει). Έχει κεφαλή από δύο διαφορετικά πλαστικά, για να μην σημαδεύει το μέταλλο. Ματρακάς γερμανικού τύπου Στην ουσία είναι ένας κανονικός ματρακάς με μια λαστιχένια θήκη, για να λειτουργεί και ως πιο στιβαρή ματσόλα. Αν έχεις ήδη αρκετά σφυριά στην εργαλειοθήκη, πάρε αυτή για να σώσεις λίγο χώρο. Διχαλωτό σφυρί Αν έχεις μόνο ένα σφυρί, μάλλον είναι αυτό. Χρησιμοποιείται σχεδόν για όλες τις δουλειές και έχει ένα βολικό νύχι, για να τραβάει τα καρφιά που είχες καρφώσει. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και είδη. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Βαριά Ίσως να μην υπάρχει σε κάθε εργαλειοθήκη λόγω του μεγέθους και του βάρους της. Βαρέθηκες το σπίτι σου; Αυτό είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις διαρρύθμιση και να κάνεις ανακαινίσεις σε φράκτες και μικρά οικήματα. Έφτασε στο αποκορύφωμα της απήχησής του την εποχή που έπαιρνε Όσκαρ ο Γουίλιαμ Γουάλας. Σφυρί του ξυλουργού Ένα ελαφρύ σφυρί με σφηνοειδές κεφαλή για γρήγορα και επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Πρόσεχε τα δάχτυλά σου. Πηγές - Βιβλιογραφία: 58

59 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 59

60 60

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή : Τεχνολογικών εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολογίας. Επιβλέπων Καθηγητής : Κ.Κοσμάς Παξινός

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή : Τεχνολογικών εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολογίας. Επιβλέπων Καθηγητής : Κ.Κοσμάς Παξινός Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή : Τεχνολογικών εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΕΥΡΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ (Μέλος ΔΕΠ ή Μέλος ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ή τ. Στέλεχος Π.Ι. ή Στέλεχος ΙΕΠ)

Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ (Μέλος ΔΕΠ ή Μέλος ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ή τ. Στέλεχος Π.Ι. ή Στέλεχος ΙΕΠ) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια 36 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Του: Γιάννη Πορφυρίδη 1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και οι στόχοι της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα