1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Αντικείμενο εργασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Αντικείμενο εργασίας"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο εργασίας Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οργάνωση και σχεδίαση διδακτικών ενοτήτων καθώς και η δημιουργία και παρουσίαση πέντε ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος για την μελέτη της ειδικής διδακτικής στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανολογίας. Οι διδακτικές ενότητες που επιλέχθηκαν να σχεδιαστούν και να παρουσιασθούν, απαρτίζουν τρία ολοκληρωμένα σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο ολοκληρωμένα σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου της μηχανολογίας. 1.2 Δομή της εργασίας Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη εννοιολογική προσέγγιση της σημασίας της ειδικής διδακτικής και ειδικότερα της οργάνωσης της διδασκαλίας και κάθε πτυχή ενός σχεδίου μαθήματος, καθώς και των μεθόδων της διδασκαλίας (κεφάλαιο 2). Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 3) λαμβάνει χώρα η παρουσίαση των πέντε ολοκληρωμένων σχεδίων μηχανολογικών μαθημάτων, που υποδεικνύουν την οργάνωση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας των μηχανολογικών μαθημάτων, μέσα από τις ωριαίες διδακτικές ενότητες (τόσο τις θεωρητικές όσο και τις εργαστηριακές) που επιλέχθηκαν. Η επιλογή των διδακτικών ενοτήτων αφορούν ειδικότητες της Γ Ε.ΠΑΛ. των ειδικοτήτων Μηχανικών Αυτοκινήτου, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού και Μηχανολόγων Εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε υποκεφάλαια, σε καθένα από τα οποία παρουσιάζεται η φόρμα του σχεδίου μαθήματος συμπληρωμένη, το φύλλο εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας. Επίσης στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας παρατίθεται και αντίστοιχο το φύλλο πληροφοριών. Αναγράφονται επίσης σε κάθε φόρμα σχεδίου μαθήματος και για κάθε μάθημα οι πληροφορίες του μαθήματος, οι στόχοι αναλυτικά χωρισμένοι κατά γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, τα συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε διδασκαλία και τέλος γίνεται αναφορά της πορείας διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στις διδασκαλίες αυτές. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται ο επίλογος και τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 1

2 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Εισαγωγή στην ειδική διδακτική Η ειδική διδακτική εστιάζει στην εφαρμογή των γενικών αρχών της διδασκαλίας και την προσαρμογή αυτών ανάλογα το διδασκόμενο επαγγελματικό μάθημα. Η ειδική διδακτική μηχανολογίας οφείλει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με θέματα του μηχανολογικού τομέα, μέσα από πρακτικές που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του. Για τον λόγο αυτό το περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας επιλέγεται με βάση τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις ικανότητες δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές και να χρησιμοποιήσουν κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για τον λόγο αυτό άλλωστε είναι σκόπιμο ο καθηγητής μηχανολογίας να έχει μια ανάλογη επαγγελματική πείρα στην βιομηχανία ή γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία, διότι έτσι μπορεί να προσανατολίζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών του στις επαγγελματικές συνθήκες που θα απασχοληθούν μετά την αποφοίτησή τους. Όταν η πείρα του εκπαιδευτικού συνδυάζεται με την εφαρμογή αρχών διδασκαλίας, τότε η διδασκαλία χαρακτηρίζεται αποδοτική, καθώς επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη μάθηση. Γενικά, διδασκαλία ορίζουμε τη διαδικασία εκείνη που περιλαμβάνει την σχεδίαση των εμπειριών μαθήσεως και την καθοδήγηση και παροχή βοήθειας στον μαθητή να αναπτύξει σ αυτές την δραστηριότητά του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει τους επιθυμητούς σκοπούς. Οπότε για να βοηθηθούν οι μαθητές και να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία θα πρέπει : Να αντιμετωπίζει την μάθηση ως αλλαγή συμπεριφοράς Να διεγείρει και να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών Να συσχετίζεται με τις ανάγκες των μαθητών Να εμπλουτίζει και να αξιοποιεί την πείρα των μαθητών Να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα μέσα Να συνδυάζει την ενεργό συμμετοχή και την άσκηση Να αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές των μαθητών Να συνδέει τη νέα γνώση με προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες Να οδηγεί τους μαθητές σε ικανοποίηση 2

3 Για την ικανοποίηση όλων των παραπάνω, απαιτείται να ακολουθηθεί μια σειρά διαδοχικών βημάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : Βήμα 1 ο Βήμα 2 ο Βήμα 3 ο Βήμα 4 ο Βήμα 5 ο Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών Διατύπωση στόχων μια διδακτικής ενότητας Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας Σχεδιασμός αξιολόγησης διδακτικής ενότητας Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των βημάτων αυτών. Η ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας επιτυγχάνεται με την χρήση ενός μεθοδολογικού εργαλείου, του σχεδίου μαθήματος μαζί με όλα τα συνοδευτικά φύλλα διδασκαλίας και τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. 2.2 Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών Τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον εντοπισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας πρέπει να απαντούν σε έξι βασικά ερωτήματα: Σε ΠΟΙΟΥΣ απευθύνεται η διδακτική ενότητα (χαρακτηριστικά ομάδας εκπαιδευομένων, ανάγκες, προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας) ΓΙΑΤΙ διδάσκω το συγκεκριμένο αντικείμενο ΠΟΙΟ είναι το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας ΠΟΥ θα γίνει η διδασκαλία (σε ποιον τόπο και σε ποιον χώρο) ΠΟΤΕ θα γίνει η διδασκαλία (χρονική διάρκεια και ωράριο διδασκαλία) ΤΙ είναι διαθέσιμο προκειμένου να υλοποιηθεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας (βιβλιογραφικό υλικό) 2.3 Διατύπωση στόχων μιας διδακτικής ενότητας Με βάση τον σκοπό και το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου, καθορίζονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι της κάθε διδακτικής ενότητας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες που το συγκεκριμένο αντικείμενο επιδιώκει να καλύψει και ταυτόχρονα να αντιστοιχούν στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων. 3

4 Τα βασικά χαρακτηριστικά των διδακτικών στόχων είναι : Σαφείς Ρεαλιστικοί Μετρήσιμοι Με τους στόχους προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκουμε από τη διδασκαλία κάθε ενότητας : Σε επίπεδο γνώσεων: τι θα μάθουν (η νέα γνώση που έρχεται να προστεθεί στην παλιά). Σε επίπεδο ικανοτήτων: τι θα μπορούν να κάνουν μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας. Σε επίπεδο στάσεων (αξιών): ποιες πεποιθήσεις θα αναπτυχθούν ή θα αλλάξουν. Τα αποτελέσματα αυτά, με τη μορφή μιας νέας γνώσης, νέας ικανότητας ή νέας στάσης (αξίας) θα πρέπει να αναφέρονται σε μία άμεσα ορατή και εύκολα αναγνωρίσιμη συμπεριφορά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να διατυπώνονται με ρήματα που δηλώνουν ενέργειες, οι οποίες μπορεί εύκολα να προσδιοριστούν. 2.4 Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας Μετά την αποσαφήνιση των διδακτικών στόχων σειρά έχει η οργάνωση της διδασκαλίας όπου αποτελεί πυρήνα του σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει : Καθορισμός του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας Κατανομή του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας σε επιμέρους θέματα (υποενότητες) Χρονική κατανομή των θεμάτων της διδακτικής ενότητας Βέβαια για τον επιτυχή καθορισμό και οργάνωση του περιεχομένου διδασκαλίας είναι απαραίτητο το περιεχόμενο : Να σχετίζεται με τους στόχους Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων Να καθορίζεται αναλυτικά και να διατυπώνεται με σαφήνεια 2.5 Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας Η επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων, με κριτήρια βασισμένα αφενός στα κύρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και αφετέρου στους στόχους και στο 4

5 περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας, επιδιώκει την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Η επιλογή των διδακτικών μεθόδων για μια διδακτική ενότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης εκτίμησης : των κύριων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων τους στόχους της διδακτικής ενότητας το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο τη διαθέσιμη υποδομή την ευχέρεια του δασκάλου - εκπαιδευτή με την αντίστοιχη τεχνική με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των μοντέλων διδασκαλίας που εφαρμόζονται : Δασκαλοκεντρικό μοντέλο (παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία) Ο δάσκαλος είναι ο κάτοχος της γνώσης και καθοδηγεί τους μαθητές του (στη γνώση): δίνει ερεθίσματα, υποβάλλει ερωτήσεις, ερμηνεύει, επεξηγεί, μεταφέρει πληροφορίες Ο μαθητής έχει παθητικό ρόλο στη διαδικασία αυτή: ακούει, μαθαίνειαπομνημονεύει - αξιολογείται Περιβάλλον μάθησης: έμφαση στον λόγο και στη λογική (εγκεφαλικό μοντέλο) Μαθητοκεντρικό μοντέλο (ενεργητική μάθηση) Ο δάσκαλος διευκολύνει τη μάθηση, προκαλεί τη διερεύνηση Ο μαθητής έχει ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ανακαλύπτει, πειραματίζεται, αναλύει και συνθέτει γεγονότα, αναζητά λύσεις Περιβάλλον μάθησης: διαθέτει εξοπλισμό, πχ εργαστήρια Η/Υ, φυσικών επιστημών, κλπ (εμπειρικό μοντέλο) Ατομοκεντρική διαδικασία μάθησης Ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση μόνος του (με βάση τη γνώση που ήδη έχει αποκτήσει) Ομαδοσυνεργατική μάθηση Ο μαθητής συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του και τον δάσκαλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας παράλληλα και άλλες δεξιότητες (κοινωνικές, συναισθηματικές, κλπ) 5

6 Οι βασικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Διάλεξη εισήγηση ερωτήσεις - απαντήσεις - Συζήτηση προσφέρονται σε λίγο χρόνο μεγάλες ποσότητες πληροφορίας ύλης καλύτερη σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις ενεργή συμμετοχή μαθητών λύνονται άμεσα οι απορίες Επίδειξη ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και αισθήσεων δίνει την ευκαιρία της άμεσης πρακτικής εφαρμογής ενίσχυση αυτοπεποίθησης μαθητών γνώσεις μέσω της πρακτικής δοκιμής και του λάθους Προσομοίωση επαφή με θέματα δύσκολά ή ακατόρθωτα μέσα στην τάξη όπως αναπαράσταση καιρικών φαινομένων (π.χ. κεραυνός) Δασκαλοκεντρική μέθοδος παθητικός δέκτης ο μαθητής ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού από το διδακτικό στόχο, φασαρία οριοθετημένο πλαίσιο δύσκολο για μεγάλο αριθμό παιδιών απαιτεί ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής και εποπτικά μέσα δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων π.χ θεωρητικών όχι άμεση επαφή των εκπαιδευομένων σε αντίθεση με την επίδειξη παιχνίδι ρόλων Καταιγισμός ιδεών Μελέτη περίπτωσης Ομάδες εργασίας ενδιαφέρον ενεργή συμμετοχή Καλός σχεδιασμός ώστε να συνάδει με τους διδακτικούς στόχους Εμπειρία εκπαιδευτικού όταν είναι πολλοί οι μαθητές να υπάρχει γνωστικό υπόβαθρο άσχετες λέξεις Παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών Βοηθά τους μαθητές να αφομοιώνουν το θέμα Σύνδεση με την πραγματικότητα προσεκτική επιλογή του θέματος καλή προετοιμασία από τον καθηγητή Επιτυγχάνεται Κοινωνικοποίηση διαφορετικός ρυθμός Αλληλοβοήθεια εργασίας και μάθησης Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των ομάδων Υιοθέτηση ρόλων στην ομάδα ύπαρξη χάσματος μεταξύ των ομάδων 6

7 Σε κάθε περίπτωση πάντως η εκπαιδευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια κατά το στάδιο του σχεδιασμού της. Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας Εποπτικό μέσο διδασκαλίας είναι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό να αναβαθμίσει ποιοτικά τη διδασκαλία και να συνδράμει στην επίτευξη των αρχικών διδακτικών στόχων. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας αντλούν τη χρησιμότητά τους από την ανθρώπινη φύση και τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευόμενος αποκτά νέες γνώσεις, αναπτύσσει ικανότητες, υιοθετεί στάσεις και συμπεριφορές. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται με στόχο να: Ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις Αποδώσουν με σαφήνεια έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα Προσελκύσουν την προσοχή και διεγείρουμε το ενδιαφέρον των μαθητών Αναπαραστήσουν την πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός με βάση τους στόχους της διδασκαλίας και τη διδακτική μέθοδο που έχει επιλέξει, προσδιορίζει το απαιτούμενο εποπτικό υλικό, επιλέγει τα εποπτικά μέσα και προσδιορίζει τεχνικές χρήσης για την αξιοποίησή τους. Ενδεικτικά παραδείγματα εποπτικών μέσων : Μαυροπίνακας Πίνακας μαρκαδόρων Διαδραστικός πίνακας Ηλεκτρονικός υπολογιστής Προβολέας (projector) Χάρτες Εικόνες Προπλάσματα Μηχανές Διάφορα αντικείμενα προς επίδειξη Φύλλα διδασκαλίας (φύλλο Εφαρμογής, Ελέγχου (αξιολόγησης), Πληροφοριών, Ανάθεσης Εργασίας) 7

8 2.6 Σχεδιασμός αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μετά την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες μιας διδακτικής ενότητας επιδιώκει την έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση του βαθμού απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης ικανοτήτων και διαμόρφωσης στάσεων ως αποτελέσματος της συμμετοχής τους σε αυτές. Επίσης η διαδικασία της αξιολόγησης μιας διδακτικής ενότητας καλύπτει και την απόδοση του εκπαιδευτή, αλλά και ζητήματα όπως το διδακτικό υλικό, η υποδομή και άλλα. Οι τεχνικές και τα μέσα συλλογής και ανάλυσης των αναγκαίων στοιχείων για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτών θα πρέπει να αντιστοιχούν με επάρκεια και πληρότητα : Στους διατυπωμένους στόχους της διδακτικής ενότητας Στο καθορισμένο περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας Στα βασικά χαρακτηριστικά (εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά) και στις αντίστοιχα εκτιμώμενες δυνατότητες των μαθητών Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει απαραίτητα να αντιστοιχούν στα κριτήρια επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Οι τεχνικές αξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζονται κατά τον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας και τα μέσα αξιολόγησης να αναπτύσσονται παράλληλα με τον καθορισμό και την οργάνωση του περιεχομένου της. 2.7 Σχέδιο μαθήματος Πορεία διδασκαλίας Το σχέδιο μαθήματος είναι η γραπτή περίληψη ενός μαθήματος, ένας οδηγός πλεύσης για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας, όπως ένας εκπαιδευτικός αποφάσισε να διδάξει ένα συγκεκριμένο μάθημα σε μία συγκεκριμένη τάξη. Αναφέρει την ύλη που θα διδάξει ο εκπαιδευτικός, τη σειρά με την οποία θα την διδάξει, την μέθοδο διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε βασική έννοια, τα υλικά και τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διδαχθεί κάθε τμήμα του μαθήματος. Η αναγκαιότητα προετοιμασίας και χρησιμοποίησης ενός σχεδίου μαθήματος είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα έτη διδακτικής απασχόλησης ενός εκπαιδευτικού. Παρέχει όμως σημαντική βοήθεια και στον έμπειρο εκπαιδευτικό, που έχει πολυετή διδακτική πείρα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διδασκαλία ενός νέου μαθήματος, το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν έχει διδάξει. Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτική φόρμα του σχεδίου μαθήματος. 8

9 Η χρήση του σχεδίου μαθήματος φέρει πολλά πλεονεκτήματα, ορισμένα από αυτά είναι : Διευκολύνει την οργάνωση της ύλης για κάθε διδακτική ώρα Ευνοεί τον σαφή καθορισμό του σκοπού του μαθήματος Χρησιμεύει σαν ασφαλής οδηγός και σύμβουλος του εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της διδασκαλίας Προλαμβάνει ουσιώδεις παραλείψεις ή υπερβολές Διευκολύνει την μετάδοση γνώσεων Εξοικονομεί χρόνο, σκέψη και προσπάθεια Υποβοηθεί την συστηματική προπαρασκευή του διδάσκοντος και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών και προβλημάτων που σχετίζονται με το μάθημα Συμβάλλει στην ορθή κατανομή του χρόνου Προάγει την αυτοπεποίθηση του διδάσκοντος Εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως την διδασκαλία Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα στάδια διδασκαλίας που αποτελούν συστατικά μέρη της πορείας διδασκαλίας. 9

10 2.7.1 Το στάδιο της προετοιμασίας Το στάδιο αυτό αποβλέπει στη διανοητική και ψυχολογική προπαρασκευή των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για την πληρέστερη κατανόηση των νέων γνώσεων, του νέου μαθήματος. Προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, έχοντας υπόψη τις αρχές για αποδοτική μάθηση και ειδικότερα τις αρχές του ενδιαφέροντος, των αναγκών, της πείρας και του συσχετισμού με προγενέστερες γνώσεις Το στάδιο της παρουσιάσης Κατά το στάδιο της παρουσίασης και αφού οι μαθητές είναι καλά προετοιμασμένοι για να διδαχθούν, παρέχονται από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, που αποτελούν το διδακτικό περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας Το στάδιο της εφαρμογής Κατά το προηγούμενο στάδιο οι μαθητές απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Ότι είδαν ή άκουσαν από θεωρητικής απόψεως θα πρέπει να γίνουν ενεργητικά στοιχεία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μάθηση. Οπότε κατά το στάδιο της εφαρμογής επιδιώκεται σταθεροποίηση της μάθησης και καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν κατά την παρουσίαση Το στάδιο ελέγχου Το στάδιο του ελέγχου αποτελεί την τελευταία φάση της διδασκαλίας και αποσκοπεί στη διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών καθενός μαθητή ως προς την επιδιωκόμενη μάθηση και στην επισήμανση τυχόν ατελειών της διδασκαλίας για να επιτευχθεί περεταίρω βελτίωσή της. 2.8 Φύλλα διδασκαλίας Φύλλα διδασκαλίας χαρακτηρίζονται τα γραπτά στοιχεία που ετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό, σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους της διδασκαλίας για να διανεμηθούν στους μαθητές, με κύριο σκοπό να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η μάθηση. Εμφανίζουν υψηλή χρησιμότητα διότι : Συμπληρώνουν τα επιμέρους στάδια διδασκαλίας λειτουργώντας επικουρικά στη συνολική πορεία της διδασκαλίας, καθώς και άλλα διαθέσιμα βοηθήματα Συνηγορούν στην καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου Διευκολύνουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων Βοηθούν στην αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας 10

11 Αναπτύσσουν αίσθημα πρωτοβουλίας οι μαθητές κατά την εργασία Παρέχουν εξατομίκευση της διδασκαλίας Είναι ειδικά γραμμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών Καθοδηγούν τους μαθητές κατά τις εφαρμογές Τα κυριότερα και πιο διαδεδομένα φύλλα διδασκαλίας είναι : Φύλλο Πληροφοριών Φύλλο Εφαρμογής Φύλλο Ελέγχου Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται η σκοπιμότητα και η μορφή κάθε φύλλου διδασκαλίας Φύλλο Πληροφοριών Σκοπός του φύλλου πληροφοριών είναι να : Συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο Επισημαίνει τα βασικά σημεία μιας διδακτικής ενότητας Διευρύνει το περιεχόμενο του μαθήματος, εμπλουτίζοντας τη διδακτέα ύλη Παρέχει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη Ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος ή μιας συγκεκριμένης ενότητας Φύλλο εφαρμογής Σκοπός του φύλλου εφαρμογής είναι η άσκηση των μαθητών υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Συνοδεύει το αντίστοιχο στάδιο λειτουργώντας επικουρικά στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Το περιεχόμενο του φύλλου εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει : Άσκηση Επίλυση προβλήματος Μελέτη περίπτωσης Σταυρόλεξο - Αντιστοιχήσεις Ακροστιχίδα Κατασκευή Ερωτήσεις κρίσεως 11

12 2.8.3 Φύλλο ελέγχου Σκοπός του φύλλου ελέγχου είναι αξιολόγηση των μαθητών αλλά και της ίδιας της διδασκαλίας. Προσφέρει ανατροφοδότηση καθώς μπορούμε να υπολογίσουμε σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί διδακτικοί στόχοι. Το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή ανάπτυξης Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης (σωστού λάθους) Φύλλο ανάθεσης εργασίας Σκοπός του φύλλου ανάθεσης εργασίας είναι η δραστηριοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών (ατομικά ή ομαδικά) ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η μάθηση. Θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση της εργασίας η οποία πραγματοποιείται συνήθως κατ οίκον (homework) και να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι. Επίσης θα πρέπει να ορίζεται πάντοτε χρόνος παράδοσής της και να συνάδει με την εκάστοτε διδακτική ενότητα και να συνδέεται με τους διδακτικούς στόχους. Όσον αφορά το περιεχόμενο των εργασιών που ανατίθενται, αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής : Επίλυση προβλημάτων Εκτέλεση εργαστηριακών εφαρμογών Εκτέλεση πειραμάτων Συλλογή τεχνικών επαγγελματικών στοιχείων και παρουσίαση αυτών Σχεδίαση σχεδίων υπό ορισμένη κλίμακα Γραφικές παραστάσεις Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων Εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων 12

13 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται ο σχεδιασμός πέντε διδακτικών ενοτήτων πάνω στο αντικείμενο της Μηχανολογίας. Οι διδακτικές ενότητες απαρτίζουν τρία ολοκληρωμένα σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο ολοκληρωμένα σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα σε κάθε υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος μιας διδακτικής ενότητας όπου αποτελείται από : Το σχέδιο μαθήματος Το φύλλο πληροφοριών Τις διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας Το φύλλο εφαρμογής Το φύλλο ελέγχου και Το φύλλο ανάθεσης εργασίας Οι διδακτικές ενότητες που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος, τρία σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων, είναι οι εξής : Συμπιεστές Κατηγορίες Συμπιεστών Εισαγωγή στον Κλιματισμό Πύργος Ψύξης Ελαστικά Αυτοκινήτου Εργαλεία Κρούσης (Σφυριά) 13

14 1 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 14

15 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν την λειτουργία και το σκοπό του συμπιεστή σε μια ψυκτική μονάδα. 2) Να ορίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συμπιεστών. Δεξιότητες: 1) Να διαχωρίζουν τους συμπιεστές στις διάφορες κατηγορίες τους ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους αλλά και βάσει της μετάδοσης της κίνησης και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των συμπιεστών στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κτενιαδάκης Μ., Παπαδάκης Θ. & Αργυράκης Π., Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, Αθήνα ΟΕΔΒ 2) Ασημακόπουλος Αντ., Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα 3) Ασημακόπουλος Αντ., Συμπιεστές Ψυκτικών Μονάδων, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 6) Προβολή διαφανειών στο power point ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 15

16 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Ορισμός σκοπός χρήσης συμπιεστή. Ολιγόλεπτη εμπλουτισμένη εισήγηση 2) Κατάταξη συμπιεστών βάσει αρχή λειτουργίας. Διαφάνειες (2-3) - Πίνακας Εισήγηση Διαφάνειες (4-10) 3) Τύποι συμπιεστών Εμπλουτισμένη εισήγηση 4) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά όλων των τύπων συμπιεστών. Εισήγηση Συζήτηση Διαφάνειες (11,12,15,17) - Πίνακας Διαφάνειες(13,14,16,18,19) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται σε να κατηγοριοποιήσουν τους συμπιεστές με βάση τον τρόπο που παίρνουν κίνηση και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους τέσσερις ( 4 ) και πολλαπλής επιλογής ( 1 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του συμπιεστή, την κατάταξή τους στις κατηγορίες τους καθώς και αναφορά σε όλους τους τύπους συμπιεστών και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 16

17 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση όλων των τύπων συμπιεστών. Ανοιχτού τύπου. Η χρήση των συμπιεστών ανοικτού τύπου, σήμερα, είναι περιορισμένη σε παλιές ψυκτικές εγκαταστάσεις επαγγελματικού και βιομηχανικού τύπου αλλά και σε εφαρμογές στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι συμπιεστών όπως : σε αυτοκίνητα (φορτηγά) ψυγεία, σε κλιματισμό αυτοκίνητων οχημάτων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις σε πλοία αλλά και σε σύγχρονες επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης αφού πλέον έχουν εξελιχθεί και βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ημίκλειστου τύπου. Οι ημίκλειστοι συμπιεστές χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ερμητικά κλειστού τύπου. Οι συμπιεστές κλειστού τύπου χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα οικιακά ψυγεία και σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού μικρού μεγέθους καθώς επίσης και σε όλα τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split). Πηγές - Βιβλιογραφία: -patikas-2013.pdf 17

18 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 18

19 19

20 20

21 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες συμπιεστών, ονόμασε τους τύπους των συμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο που παίρνουν κίνηση και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. Διάρκεια : 6 λεπτά Α)... Β)... Γ)... Καλή επιτυχία! 21

22 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1) Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Ο συμπιεστής αναρροφά και συμπιέζει το ψυκτικό μέσο στην μονάδα, όπως η καρδία το αίμα στο ανθρώπινο σώμα. Σ Λ Η διαφορά πίεσης μεταξύ της πλευράς της αναρρόφησης και της πλευράς της κατάθλιψης είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας. Σ Λ Στους συμπιεστές ημίκλειστου τύπου η πρόσβαση στο εσωτερικό του από τον συντηρητή είναι αδύνατη. Σ Λ Στους συμπιεστές ανοιχτού τύπου η μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα γίνεται μόνο μέσο τροχαλιών και ιμάντα. 2) Παρακαλώ κύκλωσε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. Με την χρήση των συμπιεστών κλειστού τύπου στις ψυκτικές μονάδες : i. αυξήθηκε η πιθανότητα διαρροών ψυκτικού μέσου ii. μειώθηκε η πιθανότητα διαρροών ψυκτικού μέσου iii. όλα τα παραπάνω iv. τίποτα από τα παραπάνω Καλή επιτυχία! 22

23 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσεις τον αναλυτικό κατάλογο συμπιεστών κλειστού τύπου που κατασκευάζει η εταιρεία και διαθέτει στην αγορά. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 23

24 2 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 24

25 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1)Να εξιστορούν την ιστορική εξέλιξη του κλιματισμού. 2)Να ερμηνεύουν τον σκοπό του κλιματισμού σήμερα. 3)Να αναφέρουν και να κατονομάζουν τις κατηγορίες κατάταξης των κλιματιστικών εγκαταστάσεων. 4) Να προσδιορίζουν τους παράγοντες του ατμοσφαιρικού αέρα που πρέπει να ελέγχει ο κλιματισμός. Δεξιότητες: Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των συμπιεστών στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Ασημακόπουλος Αντώνης, Κλιματισμός, Αθήνα 2) Μπαλάρας Κων., Μπίμης Παν., Θεοφύλακτος Κων., Εγκατ. Κλιματισμού Ι, ΟΕΔΒ, Αθήνα 3) Ασημακόπουλος Αντ., Διακουμάκος Κων., Σεκεριάδης Κ., Εγκατ. Κλιματισμού ΙΙ, ΟΕΔΒ, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector και προβολή διαφανειών στο power point 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 25

26 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Αναφορά στον σκοπό του κλιματισμού Συζήτηση - Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες (1-2) - Πίνακας 2) Αναφορά στους παράγοντες του αέρα Εμπλουτισμένη εισήγηση που ελέγχει ο κλιματισμός. με ερωτήσεις Διαφάνειες ( 3 ) 3) Ιστορική αναδρομή του κλιματισμού. Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες ( 4 ) 4) Κατάταξη των μονάδων κλιματισμού σε διάφορες κατηγορίες. Εισήγηση - Ερωταποκρίσεις Διαφάνειες (5-8,9-11) - Πίνακας 5)Αναφορά στα πλεονεκτήματα των Συζήτηση - Ολιγόλεπτη μονάδων split. εισήγηση Διαφάνειες( 9 ) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται να αντιστοιχίσουν τις εικόνες των κλιματιστικών μονάδων με την σωστή ονομασία τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους επτά ( 7 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του κλιματισμού, της αναδρομής του και τους παράγοντες του αέρα που ελέγχει ο κλιματισμός και αναφορά στην κατάταξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων καθώς και τα πλεονεκτήματα των μονάδων split. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 26

27 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι: Θέρμανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια. Ψύξη: είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια (βλ. θερμοστάτης). Ύγρανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια. Αφύγρανση: είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια. Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Καθαρισμός του αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Πηγές - Βιβλιογραφία: 27

28 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 28

29 29

30 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες κλιματιστικών μονάδων, αντιστοίχισε την σωστή ονομασία τους. Διάρκεια : 6 λεπτά Κεντρική κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.) Κλιματιστική μονάδα δωματίου (split) Τύπου ντουλάπας Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα με δίκτυο αεραγωγών 30

31 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Οι παράγοντες του αέρα που ελέγχει η κλιματιστική μονάδα είναι 1) η θερμοκρασία, 2) η σχετική υγρασία, 3) η καθαρότητα του αέρα, 4) η κίνηση του αέρα και 5) η στάθμη θορύβου του αέρα. Σ Λ Η στάθμη του θορύβου του αέρα σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να κυμαίνετε από 50 dba 80 dba. Σ Λ Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλιματισμός είναι ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας. Σ Λ Το πρώτο κλιματιστικό επινοήθηκε από τον Αμερικανό Kelvinator. Σ Λ Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των τοπικών κλιματιστικών μονάδων δωματίου (split) είναι η εύκολη και χωρίς ζημιές εγκατάστασή τους. Σ Λ Η πιο οικονομικά συμφέρουσα εγκατάσταση είναι η είναι η εγκατάσταση κλιματισμού για όλες τις εποχές. Σ Λ Η σχετική υγρασία του αέρα θα πρέπει να κυμαίνεται από 45% - 55% για να μην αισθάνεται δυσφορία ο άνθρωπος. 31

32 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο οικογενειακό σας κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) και να σημειώσεις από την πλαϊνή πινακίδα παροχής πληροφοριών, την ψυκτική και την θερμική ισχύς. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 32

33 3 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 33

34 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν την λειτουργία και το σκοπό του πύργου ψύξης σε μια ψυκτική μονάδα. 2) Να προσδιορίζουν τους λόγους που επηρεάζουν την απόδοση του πύργου ψύξης. 3) Να διαχωρίζουν τους πύργους ψύξης στις διάφορες κατηγορίες τους. 4) Να διακρίνουν τις διαφορές καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ των πύργων ψύξης. Δεξιότητες: Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των πύργων ψύξης στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κτενιαδάκης Μ., Παπαδάκης Θ. & Αργυράκης Π., Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, Αθήνα, ΟΕΔΒ 2) Ασημακόπουλος Αντ., Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 6) Προβολή διαφανειών στο power point ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 34

35 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης πύργου ψύξης Παράγοντες όπου εξαρτάται η απόδοσή του. 2) Είδη πύργων ψύξης. 3) Ανάλυση πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα 4) Κατηγορίες πύργων ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Καταιγισμός ιδεών - Συζήτηση Εισήγηση Ερωταποκρίσεις Εμπλουτισμένη εισήγηση Εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (1-3) - Πίνακας Διαφάνειες (4-6) Διαφάνειες (6-10) - Πίνακας Διαφάνειες(11-14) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται σε να σχεδιάσουν με διαφορετικού χρώματος στυλό το ρεύμα αέρα και νερού στις τέσσερις διαφορετικές μορφές πύργων ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους τέσσερις ( 4 ) και πολλαπλής επιλογής ( 1 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του πύργου ψύξης, τα είδη των πύργων ψύξεων, την δομή του πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα καθώς επίσης αναφορά στις κατηγορίες αυτών και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 35

36 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρχή λειτουργίας του πύργου ψύξης. Το καταιονιζόμενο νερό στον πύργο ψύξης έχει αυξημένη θερμοκρασία. Καθώς έρχεται σε επαφή με τον ψυχρό αέρα ανεβάζει την θερμοκρασία του αέρα, κυρίως με αγωγή. Όταν όμως η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται, μειώνεται η σχετική υγρασία του. Έτσι, ανεξάρτητα από τον βαθμό κορεσμού που είχε αρχικά, γίνεται ακόρεστος. Έτσι εξατμίζει νερό προσπαθώντας να φέρει σε ισορροπία τις θερμοκρασίες υγρού και ξηρού θερμομέτρου. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά την λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης από το υπόλοιπο νερό και μειώνει την θερμοκρασία του. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται το % της αποβαλλόμενης θερμότητας, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται με αγωγή, επαφή και ακτινοβολία. Επειδή ο αέρας που βγαίνει είναι περίπου κορεσμένος και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος, την στιγμή που εξέρχεται από τον πύργο ψύξης ψύχεται και αποβάλλει μέρος από την θερμοκρασία που έχει απορροφήσει. Έτσι εμφανίζεται ένα σύννεφο υδρατμών πάνω από τους πύργους ψύξης όταν δουλεύουν καλά. Πηγές - Βιβλιογραφία: 36

37 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 37

38 38

39 39

40 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα, σχεδίασε με μπλε στυλό του ρεύμα του αέρα και με κόκκινο στυλό το ρεύμα του νερού σε κάθε είδος πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. Διάρκεια : 6 λεπτά Καλή επιτυχία! 40

41 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Το νερό αφού ψυχθεί στον πύργο ψύξης ξαναχρησιμοποιείται από τον υδρόψυκτο συμπυκνωτή. Σ Λ Η λειτουργία των πύργων ψύξεως είναι θορυβώδης, λόγω της παρουσίας των ανεμιστήρων. Σ Λ Οι πύργοι ψύξεως χρησιμοποιούν για την κίνηση του αέρα μόνο αξονικούς ανεμιστήρες. Σ Λ Οι σταγονοσυλλέκτες χρησιμοποιούνται για να εμποδίζεται η διαφυγή μεγάλης ποσότητας νερού στην ατμόσφαιρα. 2)Παρακαλώ κύκλωσε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. Η απόδοση των πύργων ψύξεως εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα εξαρτάται: i. λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες ii. περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες iii. καθόλου από τις καιρικές συνθήκες Καλή επιτυχία! 41

42 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσεις το αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης του πύργου ψύξης τύπου interklima CT 2180 kw που κατασκευάζει η εταιρεία έτσι ώστε να το μελετήσουμε στο επόμενο μάθημα. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 42

43 4 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 43

44 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν τον σκοπό, την δομή και τα υλικά κατασκευής των ελαστικών. 2) Να ορίζουν το φαινόμενο της υδρολίσθησης. 3) Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες τους τύπους των ελαστικών. Δεξιότητες: 1) Να ανιχνεύουν και να επεξηγούν τις πληροφορίες που αναγράφονται εξωτερικά στο ελαστικό. 2) Να προσδιορίζουν την ηλικία ενός ελαστικού. Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την κατάσταση των ελαστικών έτσι ώστε να προβαίνουν σε αντικατάστασή τους για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και των γύρω τους. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κουζέλη θεοδ., Παναγιωτίδη Παν., Αυτοκίνητα & Μηχανήματα Τεχνικών Έργων,Ιδ. Ευγενίδου 2) Ανδρινός Ν., Παναγιωτίδης Π., Παπαδόπουλος Ν., Συστήματα Αυτοκινήτου Ι, ΟΕΔΒ., Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 4) Προβολή διαφανειών στο power point 5) Πραγματικό αντικείμενο (διάφοροι τύποι ελαστικών) ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 44

45 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης ελαστικών Ιδιότητες Ολιγόλεπτη εισήγηση ελαστικών. Συζήτηση Διαφάνειες (1 και 2) 2) Δομή ελαστικού και υλικά κατασκευής Ολιγόλεπτη τους κατηγορίες ελαστικών ανάλογα τα Διαφάνειες (3-6) - εμπλουτισμένη εισήγηση λινά και τα πλεονεκτήματα των Radial Πραγματικό αντικείμενο - Επίδειξη ελαστικών. 3) Πίεση αέρα, συγκράτηση αυτού στα ελαστικά. Ολιγόλεπτη εισήγηση Επίδειξη Συζήτηση 4) Τύποι πέλματος ελαστικών Επίδειξη Συζήτηση 5) Πληροφορίες (Χαρακτηριστικά) ελαστικού στο προφίλ του - Δείκτης φθοράς πέλματος. 6) Φαινόμενο υδρολίσθησης 7) Διάρκεια ζωής ελαστικού. Εισήγηση Επίδειξη Ερωταποκρίσεις Ολιγόλεπτη εισήγηση - Συζήτηση Ολιγόλεπτη εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (7 και 8) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (9-17) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (18-22) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (23) Διαφάνεια (24) - Πραγματικό αντικείμενο 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται να κατηγοριοποιήσουν τα ελαστικά ανάλογα με τον τύπο πέλματός τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους έξι (8) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του ελαστικού και την δομή του, τις κατηγορίες του ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των λινών, τους τύπους πέλματος, τους τρόπους συγκράτησης του αέρα στο ελαστικό και την πίεσή του, καθώς επίσης και αναφορά στις ενδείξεις στο προφίλ του ελαστικού, το φαινόμενο της υδρολίσθησης και τέλος την διάρκεια ζωής τους. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 45

46 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : Ελαστικό Χωρίς Αέρα ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Bridgestone Corporation αποκάλυψε το ελαστικό δεύτερης γενιάς "Air Free Concept (Χωρίς Αέρα) Ελαστικό", στη 43 η Έκθεση Αυτοκινήτου 2013 στο Τόκιο. Η επαναστατική νέα σχεδίαση διαθέτει βελτιωμένο δείκτη φορτίου, περιβαλλοντικό σχεδιασμό και επιδόσεις οδήγησης. Οι τελευταίες βελτιώσεις στο ελαστικό "χωρίς αέρα" φέρνει την Bridgestone ένα βήμα πιο κοντά, στην εμπορική διαθεσιμότητα του νέου επαναστατικού προϊόντος. Ειδικά Χαρακτηριστικά του Ελαστικού Χωρίς Αέρα Με μια μοναδική γεωμετρική κατασκευή ακτινωτού σκελετού που εκτείνεται κάτω από το πέλμα και υποστηρίζει το βάρος του οχήματος, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για έλεγχο πίεσης αέρος, που σημαίνει ότι τα ελαστικά απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Φυσιολογικά η ανησυχία για τρυπήματα εξαλείφεται. Επιπλέον, η δομή των ακτίνων είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστική ρητίνη (1), και η γόμα στο πέλμα του ελαστικού, αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά, συμβάλλοντας στην αποδοτική χρήση των αποθεμάτων. Επιπλέον, με την επιδίωξη της εξαιρετικά χαμηλής αντίσταση κύλισης που συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η Bridgestone επιδιώκει την τεχνολογική αυτή εξέλιξη με στόχο την επίτευξη μιας «σταδιακής» διαδικασίας 46

47 ανάπτυξης, που μεγιστοποιεί ενεργά την κυκλική χρήση των πόρων από φθαρμένα ελαστικά σε νέα ελαστικά, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων αποθεμάτων. Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ελαστικών δεύτερης γενιάς έχουν ως εξής : 1.Αυξημένη Ευελιξία μέσω Βελτιωμένων Δεικτών Φορτίου και Οδικής Απόδοσης Η Bridgestone βελτιώνει επιπρόσθετα την ακτινωτή κατασκευή του σκελετού με ειδική ρητίνη υψηλών προδιαγραφών στην λειτουργικότητα, την απόδοση και την αντοχή. Η εξισορρόπηση των δυνάμεων πίεσης και των παραμορφώσεων του σκελετού γίνεται μέσω προσομοιώσεων με την βοήθεια της μεθόδου (FEM). Με αυτόν τον τρόπο, το ελαστικό δεύτερης γενιάς "Χωρίς Αέρα" έχει αυξημένη λειτουργικότητα μέσω της βελτίωσης του δείκτη φορτίου και της απόδοσης στην οδήγηση σε σχέση με τα ελαστικά πρώτης γενιάς. Η μεταφορά με υψηλές ταχύτητας (μέχρι 60 χλμ/ώρα) σε υπέρ-ελαφρά οχήματα έχει καταστεί επίσης δυνατή. 2.Επιδίωξη Χαμηλής Αντίστασης Κύλισης για μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε CO2. Περίπου το 90% της απώλειας ενέργειας από την αντίσταση κύλισης προέρχεται από επανειλημμένες αλλαγές στο σχήμα των ελαστικών καθώς κυλούν. Στα ελαστικά δεύτερης γενιάς χωρίς αέρα, η Bridgestone έχει καταφέρει να κάνει μια σημαντική μείωση στην απώλεια ενέργειας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών υλικών και την απλούστευση της δομής των ελαστικών. Τα ελαστικά "Air Free Concept tyre" έχουν επιτύχει το ίδιο επίπεδο χαμηλής αντίστασης κύλισης όπως τα συμβατικά «με αέρα» ελαστικά μας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ώστε να καταστεί δυνατή η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2. Πηγές - Βιβλιογραφία: 47

48 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 48

49 49

50 50

51 51

52 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες ελαστικών, ονόμασε τους τύπους πέλματος των ελαστικών ανάλογα με την χρήση τους στο οδόστρωμα. Διάρκεια : 6 λεπτά Δ). Α) Β) Ε).. Γ)... Στ) 52

53 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος πέλματος που πρέπει να έχει ένα ελαστικό επιβατικού αυτοκινήτου σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. είναι 1.6 mm. Σ Λ Το φαινόμενο της υδρολίσθησης παρατηρείται όταν ο δρόμος είναι στεγνός και η ταχύτητα του ελαστικού μικρή. Σ Λ Σε ένα ελαστικό με διαστάσεις 205/50/R 16, το 205 αφορά το πλάτος του ελαστικού μετρούμενο σε χιλιοστά (mm). Σ Λ Τα ελαστικά RunFlat μπορούν να κινηθούν για ορισμένη απόσταση χωρίς να έχουν στο εσωτερικό τους αέρα. Σ Λ Η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού με φυσιολογική χρήση κυμαίνεται μεταξύ km km ή από τέσσερα (4) έως πέντε (5) χρόνια. Σ Λ Ένα ελαστικό χωρίς αεροθάλαμο ( tubeless) σε σχέση με ένα ελαστικό με αεροθάλαμο (σαμπρέλα) σε περίπτωση που τρυπήσει ξεφουσκώνει πολύ πιο γρήγορα. Σ Λ Η μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο όπου φέρει ελαστικό έκτακτης ανάγκης (ρεζέρβα) είναι 80 km/h. Σ Λ Η σωστή πίεση αέρα με την οποία πρέπει να είναι από 22 psi 36 psi. 53

54 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο οικογενειακό σας αυτοκίνητο και το προσωπικό σου μοτοποδήλατο (αν είσαι κάτοχος) και να καταγράψεις τα εξής χαρακτηριστικά των ελαστικών : εταιρεία κατασκευής, διάσταση ελαστικού, χρονολογία παραγωγής, ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, το ανώτερο επιτρεπόμενο φορτίο και να ελέγξεις με παχύμετρο το ύψος του πέλματος του ελαστικού. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 54

55 5 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ (ΣΦΥΡΙΑ) 55

56 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Β ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ΣΦΥΡΙΑ ) ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν τον σκοπό των σφυριών και να επιλέγουν το κατάλληλο σφυρί για κάθε χρήση. 2) Να περιγράφουν την δομή ενός σφυριού καθώς και τις διαφορές μεταξύ των σφυριών. 3) Να προσδιορίζουν μέτρα αποφυγής ατυχήματος κατά την χρήση των σφυριών. 4) Να διακρίνουν τα είδη των σφυριών. Δεξιότητες: 1) Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το σφυρί σε κάθε εργασία Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την χρησιμότητα των σφυριών στην ζωή του ανθρώπου. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών, Δελλλαπόρτας Δ., Αθήνα (2002), Ο.Ε.Δ.Β 2) Παρίκος Γιώργος., Μηχανουργική Τεχνολογία, Αθήνα (1995), Εκδόσεις ΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 4) Προβολή διαφανειών στο power point 5) Πραγματικό αντικείμενο (σφυριά) ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 56

57 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης σφυριών Καταιγισμός ιδεών - Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες (1-2) - Πίνακας 2) Κατασκευαστική δομή σφυριού Ολιγόλεπτη εισήγηση - Διαφάνειες (3)- Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 3) Διάκριση των σφυριών σε κατηγορίες Εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (4-9)- - Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 4) Περιγραφή χειρισμού των σφυριών Συζήτηση - Επίδειξη Διαφάνειες (10)- Πραγματικό αντικείμενο 5) Μέτρα αποφυγής ατυχήματος Ολιγόλεπτη εισήγηση - Διαφάνειες (11)- Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής με σχήμα ενός σφυριού και λέξεις και τους ζητείται να τις τοποθετήσουν σωστά πάνω στο σχήμα. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους (10) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου των σφυριών, της δομής και διάκρισης των σφυριών, τον τρόπο τοποθέτησης της ξυλολαβής και τον τρόπο που χειριζόμαστε τα σφυριά, καθώς και μέτρα αποφυγής ατυχήματος κατά την χρήση αυτών. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 57

58 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ΣΦΥΡΙΑ ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : Πληροφορίες για κάθε είδος σφυριού. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Λαστιχένια ματσόλα Με μαλακιά και βαριά κεφαλή, για να φέρνεις ογκώδη έπιπλα στην σωστή θέση όταν τα συναρμολογείς. Καλή επιλογή και για να ισιώνεις πλακάκια τα οποία μόλις έβαλες (για να μην τα τραυματίσεις). Ματρακάς Κυκλοφορεί και με το καλλιτεχνικό όνομα βαριοπούλα. Για να εξολοθρεύσεις ή οτιδήποτε ανθεκτικό, το οποίο αντιστέκεται σε μικρότερα σφυριά. Σφυρί φανοποιού Ένα ιδιαίτερο σφυρί για να ισιώνεις φτερά, τα οποία στράβωσε ο γείτονας ή η γυναίκα του(η οποία δεν ξέρει να παρκάρει). Έχει κεφαλή από δύο διαφορετικά πλαστικά, για να μην σημαδεύει το μέταλλο. Ματρακάς γερμανικού τύπου Στην ουσία είναι ένας κανονικός ματρακάς με μια λαστιχένια θήκη, για να λειτουργεί και ως πιο στιβαρή ματσόλα. Αν έχεις ήδη αρκετά σφυριά στην εργαλειοθήκη, πάρε αυτή για να σώσεις λίγο χώρο. Διχαλωτό σφυρί Αν έχεις μόνο ένα σφυρί, μάλλον είναι αυτό. Χρησιμοποιείται σχεδόν για όλες τις δουλειές και έχει ένα βολικό νύχι, για να τραβάει τα καρφιά που είχες καρφώσει. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και είδη. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Βαριά Ίσως να μην υπάρχει σε κάθε εργαλειοθήκη λόγω του μεγέθους και του βάρους της. Βαρέθηκες το σπίτι σου; Αυτό είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις διαρρύθμιση και να κάνεις ανακαινίσεις σε φράκτες και μικρά οικήματα. Έφτασε στο αποκορύφωμα της απήχησής του την εποχή που έπαιρνε Όσκαρ ο Γουίλιαμ Γουάλας. Σφυρί του ξυλουργού Ένα ελαφρύ σφυρί με σφηνοειδές κεφαλή για γρήγορα και επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Πρόσεχε τα δάχτυλά σου. Πηγές - Βιβλιογραφία: 58

59 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 59

60 60

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 0 από 10 ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓ. : Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) Κλάδοι Ειδικότητες: ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Νίκος Γλώσσας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Εισαγωγή (Σκοπός του συμπιεστή - είδη συμπιεστών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε είδους)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Εισαγωγή (Σκοπός του συμπιεστή - είδη συμπιεστών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε είδους) 1. Εισαγωγή (Σκοπός του συμπιεστή - είδη συμπιεστών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε είδους) 1.1 Γενικά Ο συμπιεστής είναι το πιο σημαντικό μηχάνημα σε κάθε ψυκτική εγκατάσταση, που εργάζεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. Σκοπός Μορφή Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. 1 η ΔΩ: Προπαρασκευή 2 η ΔΩ: Σύνθεση εκπονείται εναλλακτικά αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Το νέο σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά Στ` ημοτικού» Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Πέτρος Κλιάπης Το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών «Ισχυρή αντίληψη» για τα μαθηματικά: μια

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα