1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Αντικείμενο εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Αντικείμενο εργασίας"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο εργασίας Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οργάνωση και σχεδίαση διδακτικών ενοτήτων καθώς και η δημιουργία και παρουσίαση πέντε ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος για την μελέτη της ειδικής διδακτικής στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανολογίας. Οι διδακτικές ενότητες που επιλέχθηκαν να σχεδιαστούν και να παρουσιασθούν, απαρτίζουν τρία ολοκληρωμένα σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο ολοκληρωμένα σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου της μηχανολογίας. 1.2 Δομή της εργασίας Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη εννοιολογική προσέγγιση της σημασίας της ειδικής διδακτικής και ειδικότερα της οργάνωσης της διδασκαλίας και κάθε πτυχή ενός σχεδίου μαθήματος, καθώς και των μεθόδων της διδασκαλίας (κεφάλαιο 2). Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 3) λαμβάνει χώρα η παρουσίαση των πέντε ολοκληρωμένων σχεδίων μηχανολογικών μαθημάτων, που υποδεικνύουν την οργάνωση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας των μηχανολογικών μαθημάτων, μέσα από τις ωριαίες διδακτικές ενότητες (τόσο τις θεωρητικές όσο και τις εργαστηριακές) που επιλέχθηκαν. Η επιλογή των διδακτικών ενοτήτων αφορούν ειδικότητες της Γ Ε.ΠΑΛ. των ειδικοτήτων Μηχανικών Αυτοκινήτου, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού και Μηχανολόγων Εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε υποκεφάλαια, σε καθένα από τα οποία παρουσιάζεται η φόρμα του σχεδίου μαθήματος συμπληρωμένη, το φύλλο εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας. Επίσης στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας παρατίθεται και αντίστοιχο το φύλλο πληροφοριών. Αναγράφονται επίσης σε κάθε φόρμα σχεδίου μαθήματος και για κάθε μάθημα οι πληροφορίες του μαθήματος, οι στόχοι αναλυτικά χωρισμένοι κατά γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, τα συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε διδασκαλία και τέλος γίνεται αναφορά της πορείας διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στις διδασκαλίες αυτές. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται ο επίλογος και τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 1

2 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Εισαγωγή στην ειδική διδακτική Η ειδική διδακτική εστιάζει στην εφαρμογή των γενικών αρχών της διδασκαλίας και την προσαρμογή αυτών ανάλογα το διδασκόμενο επαγγελματικό μάθημα. Η ειδική διδακτική μηχανολογίας οφείλει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με θέματα του μηχανολογικού τομέα, μέσα από πρακτικές που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του. Για τον λόγο αυτό το περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας επιλέγεται με βάση τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις ικανότητες δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές και να χρησιμοποιήσουν κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για τον λόγο αυτό άλλωστε είναι σκόπιμο ο καθηγητής μηχανολογίας να έχει μια ανάλογη επαγγελματική πείρα στην βιομηχανία ή γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία, διότι έτσι μπορεί να προσανατολίζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών του στις επαγγελματικές συνθήκες που θα απασχοληθούν μετά την αποφοίτησή τους. Όταν η πείρα του εκπαιδευτικού συνδυάζεται με την εφαρμογή αρχών διδασκαλίας, τότε η διδασκαλία χαρακτηρίζεται αποδοτική, καθώς επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη μάθηση. Γενικά, διδασκαλία ορίζουμε τη διαδικασία εκείνη που περιλαμβάνει την σχεδίαση των εμπειριών μαθήσεως και την καθοδήγηση και παροχή βοήθειας στον μαθητή να αναπτύξει σ αυτές την δραστηριότητά του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει τους επιθυμητούς σκοπούς. Οπότε για να βοηθηθούν οι μαθητές και να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία θα πρέπει : Να αντιμετωπίζει την μάθηση ως αλλαγή συμπεριφοράς Να διεγείρει και να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών Να συσχετίζεται με τις ανάγκες των μαθητών Να εμπλουτίζει και να αξιοποιεί την πείρα των μαθητών Να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα μέσα Να συνδυάζει την ενεργό συμμετοχή και την άσκηση Να αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές των μαθητών Να συνδέει τη νέα γνώση με προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες Να οδηγεί τους μαθητές σε ικανοποίηση 2

3 Για την ικανοποίηση όλων των παραπάνω, απαιτείται να ακολουθηθεί μια σειρά διαδοχικών βημάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : Βήμα 1 ο Βήμα 2 ο Βήμα 3 ο Βήμα 4 ο Βήμα 5 ο Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών Διατύπωση στόχων μια διδακτικής ενότητας Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας Σχεδιασμός αξιολόγησης διδακτικής ενότητας Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των βημάτων αυτών. Η ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας επιτυγχάνεται με την χρήση ενός μεθοδολογικού εργαλείου, του σχεδίου μαθήματος μαζί με όλα τα συνοδευτικά φύλλα διδασκαλίας και τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. 2.2 Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών Τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον εντοπισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας πρέπει να απαντούν σε έξι βασικά ερωτήματα: Σε ΠΟΙΟΥΣ απευθύνεται η διδακτική ενότητα (χαρακτηριστικά ομάδας εκπαιδευομένων, ανάγκες, προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας) ΓΙΑΤΙ διδάσκω το συγκεκριμένο αντικείμενο ΠΟΙΟ είναι το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας ΠΟΥ θα γίνει η διδασκαλία (σε ποιον τόπο και σε ποιον χώρο) ΠΟΤΕ θα γίνει η διδασκαλία (χρονική διάρκεια και ωράριο διδασκαλία) ΤΙ είναι διαθέσιμο προκειμένου να υλοποιηθεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας (βιβλιογραφικό υλικό) 2.3 Διατύπωση στόχων μιας διδακτικής ενότητας Με βάση τον σκοπό και το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου, καθορίζονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι της κάθε διδακτικής ενότητας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες που το συγκεκριμένο αντικείμενο επιδιώκει να καλύψει και ταυτόχρονα να αντιστοιχούν στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων. 3

4 Τα βασικά χαρακτηριστικά των διδακτικών στόχων είναι : Σαφείς Ρεαλιστικοί Μετρήσιμοι Με τους στόχους προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκουμε από τη διδασκαλία κάθε ενότητας : Σε επίπεδο γνώσεων: τι θα μάθουν (η νέα γνώση που έρχεται να προστεθεί στην παλιά). Σε επίπεδο ικανοτήτων: τι θα μπορούν να κάνουν μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας. Σε επίπεδο στάσεων (αξιών): ποιες πεποιθήσεις θα αναπτυχθούν ή θα αλλάξουν. Τα αποτελέσματα αυτά, με τη μορφή μιας νέας γνώσης, νέας ικανότητας ή νέας στάσης (αξίας) θα πρέπει να αναφέρονται σε μία άμεσα ορατή και εύκολα αναγνωρίσιμη συμπεριφορά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να διατυπώνονται με ρήματα που δηλώνουν ενέργειες, οι οποίες μπορεί εύκολα να προσδιοριστούν. 2.4 Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας Μετά την αποσαφήνιση των διδακτικών στόχων σειρά έχει η οργάνωση της διδασκαλίας όπου αποτελεί πυρήνα του σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει : Καθορισμός του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας Κατανομή του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας σε επιμέρους θέματα (υποενότητες) Χρονική κατανομή των θεμάτων της διδακτικής ενότητας Βέβαια για τον επιτυχή καθορισμό και οργάνωση του περιεχομένου διδασκαλίας είναι απαραίτητο το περιεχόμενο : Να σχετίζεται με τους στόχους Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων Να καθορίζεται αναλυτικά και να διατυπώνεται με σαφήνεια 2.5 Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας Η επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων, με κριτήρια βασισμένα αφενός στα κύρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και αφετέρου στους στόχους και στο 4

5 περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας, επιδιώκει την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Η επιλογή των διδακτικών μεθόδων για μια διδακτική ενότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης εκτίμησης : των κύριων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων τους στόχους της διδακτικής ενότητας το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο τη διαθέσιμη υποδομή την ευχέρεια του δασκάλου - εκπαιδευτή με την αντίστοιχη τεχνική με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των μοντέλων διδασκαλίας που εφαρμόζονται : Δασκαλοκεντρικό μοντέλο (παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία) Ο δάσκαλος είναι ο κάτοχος της γνώσης και καθοδηγεί τους μαθητές του (στη γνώση): δίνει ερεθίσματα, υποβάλλει ερωτήσεις, ερμηνεύει, επεξηγεί, μεταφέρει πληροφορίες Ο μαθητής έχει παθητικό ρόλο στη διαδικασία αυτή: ακούει, μαθαίνειαπομνημονεύει - αξιολογείται Περιβάλλον μάθησης: έμφαση στον λόγο και στη λογική (εγκεφαλικό μοντέλο) Μαθητοκεντρικό μοντέλο (ενεργητική μάθηση) Ο δάσκαλος διευκολύνει τη μάθηση, προκαλεί τη διερεύνηση Ο μαθητής έχει ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ανακαλύπτει, πειραματίζεται, αναλύει και συνθέτει γεγονότα, αναζητά λύσεις Περιβάλλον μάθησης: διαθέτει εξοπλισμό, πχ εργαστήρια Η/Υ, φυσικών επιστημών, κλπ (εμπειρικό μοντέλο) Ατομοκεντρική διαδικασία μάθησης Ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση μόνος του (με βάση τη γνώση που ήδη έχει αποκτήσει) Ομαδοσυνεργατική μάθηση Ο μαθητής συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του και τον δάσκαλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας παράλληλα και άλλες δεξιότητες (κοινωνικές, συναισθηματικές, κλπ) 5

6 Οι βασικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Διάλεξη εισήγηση ερωτήσεις - απαντήσεις - Συζήτηση προσφέρονται σε λίγο χρόνο μεγάλες ποσότητες πληροφορίας ύλης καλύτερη σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις ενεργή συμμετοχή μαθητών λύνονται άμεσα οι απορίες Επίδειξη ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και αισθήσεων δίνει την ευκαιρία της άμεσης πρακτικής εφαρμογής ενίσχυση αυτοπεποίθησης μαθητών γνώσεις μέσω της πρακτικής δοκιμής και του λάθους Προσομοίωση επαφή με θέματα δύσκολά ή ακατόρθωτα μέσα στην τάξη όπως αναπαράσταση καιρικών φαινομένων (π.χ. κεραυνός) Δασκαλοκεντρική μέθοδος παθητικός δέκτης ο μαθητής ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού από το διδακτικό στόχο, φασαρία οριοθετημένο πλαίσιο δύσκολο για μεγάλο αριθμό παιδιών απαιτεί ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής και εποπτικά μέσα δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων π.χ θεωρητικών όχι άμεση επαφή των εκπαιδευομένων σε αντίθεση με την επίδειξη παιχνίδι ρόλων Καταιγισμός ιδεών Μελέτη περίπτωσης Ομάδες εργασίας ενδιαφέρον ενεργή συμμετοχή Καλός σχεδιασμός ώστε να συνάδει με τους διδακτικούς στόχους Εμπειρία εκπαιδευτικού όταν είναι πολλοί οι μαθητές να υπάρχει γνωστικό υπόβαθρο άσχετες λέξεις Παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών Βοηθά τους μαθητές να αφομοιώνουν το θέμα Σύνδεση με την πραγματικότητα προσεκτική επιλογή του θέματος καλή προετοιμασία από τον καθηγητή Επιτυγχάνεται Κοινωνικοποίηση διαφορετικός ρυθμός Αλληλοβοήθεια εργασίας και μάθησης Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των ομάδων Υιοθέτηση ρόλων στην ομάδα ύπαρξη χάσματος μεταξύ των ομάδων 6

7 Σε κάθε περίπτωση πάντως η εκπαιδευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια κατά το στάδιο του σχεδιασμού της. Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας Εποπτικό μέσο διδασκαλίας είναι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό να αναβαθμίσει ποιοτικά τη διδασκαλία και να συνδράμει στην επίτευξη των αρχικών διδακτικών στόχων. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας αντλούν τη χρησιμότητά τους από την ανθρώπινη φύση και τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευόμενος αποκτά νέες γνώσεις, αναπτύσσει ικανότητες, υιοθετεί στάσεις και συμπεριφορές. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται με στόχο να: Ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις Αποδώσουν με σαφήνεια έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα Προσελκύσουν την προσοχή και διεγείρουμε το ενδιαφέρον των μαθητών Αναπαραστήσουν την πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός με βάση τους στόχους της διδασκαλίας και τη διδακτική μέθοδο που έχει επιλέξει, προσδιορίζει το απαιτούμενο εποπτικό υλικό, επιλέγει τα εποπτικά μέσα και προσδιορίζει τεχνικές χρήσης για την αξιοποίησή τους. Ενδεικτικά παραδείγματα εποπτικών μέσων : Μαυροπίνακας Πίνακας μαρκαδόρων Διαδραστικός πίνακας Ηλεκτρονικός υπολογιστής Προβολέας (projector) Χάρτες Εικόνες Προπλάσματα Μηχανές Διάφορα αντικείμενα προς επίδειξη Φύλλα διδασκαλίας (φύλλο Εφαρμογής, Ελέγχου (αξιολόγησης), Πληροφοριών, Ανάθεσης Εργασίας) 7

8 2.6 Σχεδιασμός αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μετά την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες μιας διδακτικής ενότητας επιδιώκει την έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση του βαθμού απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης ικανοτήτων και διαμόρφωσης στάσεων ως αποτελέσματος της συμμετοχής τους σε αυτές. Επίσης η διαδικασία της αξιολόγησης μιας διδακτικής ενότητας καλύπτει και την απόδοση του εκπαιδευτή, αλλά και ζητήματα όπως το διδακτικό υλικό, η υποδομή και άλλα. Οι τεχνικές και τα μέσα συλλογής και ανάλυσης των αναγκαίων στοιχείων για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτών θα πρέπει να αντιστοιχούν με επάρκεια και πληρότητα : Στους διατυπωμένους στόχους της διδακτικής ενότητας Στο καθορισμένο περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας Στα βασικά χαρακτηριστικά (εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά) και στις αντίστοιχα εκτιμώμενες δυνατότητες των μαθητών Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει απαραίτητα να αντιστοιχούν στα κριτήρια επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Οι τεχνικές αξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζονται κατά τον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας και τα μέσα αξιολόγησης να αναπτύσσονται παράλληλα με τον καθορισμό και την οργάνωση του περιεχομένου της. 2.7 Σχέδιο μαθήματος Πορεία διδασκαλίας Το σχέδιο μαθήματος είναι η γραπτή περίληψη ενός μαθήματος, ένας οδηγός πλεύσης για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας, όπως ένας εκπαιδευτικός αποφάσισε να διδάξει ένα συγκεκριμένο μάθημα σε μία συγκεκριμένη τάξη. Αναφέρει την ύλη που θα διδάξει ο εκπαιδευτικός, τη σειρά με την οποία θα την διδάξει, την μέθοδο διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε βασική έννοια, τα υλικά και τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διδαχθεί κάθε τμήμα του μαθήματος. Η αναγκαιότητα προετοιμασίας και χρησιμοποίησης ενός σχεδίου μαθήματος είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα έτη διδακτικής απασχόλησης ενός εκπαιδευτικού. Παρέχει όμως σημαντική βοήθεια και στον έμπειρο εκπαιδευτικό, που έχει πολυετή διδακτική πείρα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διδασκαλία ενός νέου μαθήματος, το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν έχει διδάξει. Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτική φόρμα του σχεδίου μαθήματος. 8

9 Η χρήση του σχεδίου μαθήματος φέρει πολλά πλεονεκτήματα, ορισμένα από αυτά είναι : Διευκολύνει την οργάνωση της ύλης για κάθε διδακτική ώρα Ευνοεί τον σαφή καθορισμό του σκοπού του μαθήματος Χρησιμεύει σαν ασφαλής οδηγός και σύμβουλος του εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της διδασκαλίας Προλαμβάνει ουσιώδεις παραλείψεις ή υπερβολές Διευκολύνει την μετάδοση γνώσεων Εξοικονομεί χρόνο, σκέψη και προσπάθεια Υποβοηθεί την συστηματική προπαρασκευή του διδάσκοντος και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών και προβλημάτων που σχετίζονται με το μάθημα Συμβάλλει στην ορθή κατανομή του χρόνου Προάγει την αυτοπεποίθηση του διδάσκοντος Εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως την διδασκαλία Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα στάδια διδασκαλίας που αποτελούν συστατικά μέρη της πορείας διδασκαλίας. 9

10 2.7.1 Το στάδιο της προετοιμασίας Το στάδιο αυτό αποβλέπει στη διανοητική και ψυχολογική προπαρασκευή των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για την πληρέστερη κατανόηση των νέων γνώσεων, του νέου μαθήματος. Προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, έχοντας υπόψη τις αρχές για αποδοτική μάθηση και ειδικότερα τις αρχές του ενδιαφέροντος, των αναγκών, της πείρας και του συσχετισμού με προγενέστερες γνώσεις Το στάδιο της παρουσιάσης Κατά το στάδιο της παρουσίασης και αφού οι μαθητές είναι καλά προετοιμασμένοι για να διδαχθούν, παρέχονται από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, που αποτελούν το διδακτικό περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας Το στάδιο της εφαρμογής Κατά το προηγούμενο στάδιο οι μαθητές απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Ότι είδαν ή άκουσαν από θεωρητικής απόψεως θα πρέπει να γίνουν ενεργητικά στοιχεία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μάθηση. Οπότε κατά το στάδιο της εφαρμογής επιδιώκεται σταθεροποίηση της μάθησης και καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν κατά την παρουσίαση Το στάδιο ελέγχου Το στάδιο του ελέγχου αποτελεί την τελευταία φάση της διδασκαλίας και αποσκοπεί στη διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών καθενός μαθητή ως προς την επιδιωκόμενη μάθηση και στην επισήμανση τυχόν ατελειών της διδασκαλίας για να επιτευχθεί περεταίρω βελτίωσή της. 2.8 Φύλλα διδασκαλίας Φύλλα διδασκαλίας χαρακτηρίζονται τα γραπτά στοιχεία που ετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό, σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους της διδασκαλίας για να διανεμηθούν στους μαθητές, με κύριο σκοπό να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η μάθηση. Εμφανίζουν υψηλή χρησιμότητα διότι : Συμπληρώνουν τα επιμέρους στάδια διδασκαλίας λειτουργώντας επικουρικά στη συνολική πορεία της διδασκαλίας, καθώς και άλλα διαθέσιμα βοηθήματα Συνηγορούν στην καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου Διευκολύνουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων Βοηθούν στην αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας 10

11 Αναπτύσσουν αίσθημα πρωτοβουλίας οι μαθητές κατά την εργασία Παρέχουν εξατομίκευση της διδασκαλίας Είναι ειδικά γραμμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών Καθοδηγούν τους μαθητές κατά τις εφαρμογές Τα κυριότερα και πιο διαδεδομένα φύλλα διδασκαλίας είναι : Φύλλο Πληροφοριών Φύλλο Εφαρμογής Φύλλο Ελέγχου Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται η σκοπιμότητα και η μορφή κάθε φύλλου διδασκαλίας Φύλλο Πληροφοριών Σκοπός του φύλλου πληροφοριών είναι να : Συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο Επισημαίνει τα βασικά σημεία μιας διδακτικής ενότητας Διευρύνει το περιεχόμενο του μαθήματος, εμπλουτίζοντας τη διδακτέα ύλη Παρέχει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη Ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος ή μιας συγκεκριμένης ενότητας Φύλλο εφαρμογής Σκοπός του φύλλου εφαρμογής είναι η άσκηση των μαθητών υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Συνοδεύει το αντίστοιχο στάδιο λειτουργώντας επικουρικά στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Το περιεχόμενο του φύλλου εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει : Άσκηση Επίλυση προβλήματος Μελέτη περίπτωσης Σταυρόλεξο - Αντιστοιχήσεις Ακροστιχίδα Κατασκευή Ερωτήσεις κρίσεως 11

12 2.8.3 Φύλλο ελέγχου Σκοπός του φύλλου ελέγχου είναι αξιολόγηση των μαθητών αλλά και της ίδιας της διδασκαλίας. Προσφέρει ανατροφοδότηση καθώς μπορούμε να υπολογίσουμε σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί διδακτικοί στόχοι. Το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή ανάπτυξης Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης (σωστού λάθους) Φύλλο ανάθεσης εργασίας Σκοπός του φύλλου ανάθεσης εργασίας είναι η δραστηριοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών (ατομικά ή ομαδικά) ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η μάθηση. Θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση της εργασίας η οποία πραγματοποιείται συνήθως κατ οίκον (homework) και να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι. Επίσης θα πρέπει να ορίζεται πάντοτε χρόνος παράδοσής της και να συνάδει με την εκάστοτε διδακτική ενότητα και να συνδέεται με τους διδακτικούς στόχους. Όσον αφορά το περιεχόμενο των εργασιών που ανατίθενται, αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής : Επίλυση προβλημάτων Εκτέλεση εργαστηριακών εφαρμογών Εκτέλεση πειραμάτων Συλλογή τεχνικών επαγγελματικών στοιχείων και παρουσίαση αυτών Σχεδίαση σχεδίων υπό ορισμένη κλίμακα Γραφικές παραστάσεις Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων Εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων 12

13 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται ο σχεδιασμός πέντε διδακτικών ενοτήτων πάνω στο αντικείμενο της Μηχανολογίας. Οι διδακτικές ενότητες απαρτίζουν τρία ολοκληρωμένα σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο ολοκληρωμένα σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα σε κάθε υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος μιας διδακτικής ενότητας όπου αποτελείται από : Το σχέδιο μαθήματος Το φύλλο πληροφοριών Τις διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας Το φύλλο εφαρμογής Το φύλλο ελέγχου και Το φύλλο ανάθεσης εργασίας Οι διδακτικές ενότητες που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος, τρία σχέδια θεωρητικών μαθημάτων και δύο σχέδια εργαστηριακών μαθημάτων, είναι οι εξής : Συμπιεστές Κατηγορίες Συμπιεστών Εισαγωγή στον Κλιματισμό Πύργος Ψύξης Ελαστικά Αυτοκινήτου Εργαλεία Κρούσης (Σφυριά) 13

14 1 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 14

15 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν την λειτουργία και το σκοπό του συμπιεστή σε μια ψυκτική μονάδα. 2) Να ορίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συμπιεστών. Δεξιότητες: 1) Να διαχωρίζουν τους συμπιεστές στις διάφορες κατηγορίες τους ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους αλλά και βάσει της μετάδοσης της κίνησης και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των συμπιεστών στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κτενιαδάκης Μ., Παπαδάκης Θ. & Αργυράκης Π., Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, Αθήνα ΟΕΔΒ 2) Ασημακόπουλος Αντ., Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα 3) Ασημακόπουλος Αντ., Συμπιεστές Ψυκτικών Μονάδων, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 6) Προβολή διαφανειών στο power point ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 15

16 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Ορισμός σκοπός χρήσης συμπιεστή. Ολιγόλεπτη εμπλουτισμένη εισήγηση 2) Κατάταξη συμπιεστών βάσει αρχή λειτουργίας. Διαφάνειες (2-3) - Πίνακας Εισήγηση Διαφάνειες (4-10) 3) Τύποι συμπιεστών Εμπλουτισμένη εισήγηση 4) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά όλων των τύπων συμπιεστών. Εισήγηση Συζήτηση Διαφάνειες (11,12,15,17) - Πίνακας Διαφάνειες(13,14,16,18,19) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται σε να κατηγοριοποιήσουν τους συμπιεστές με βάση τον τρόπο που παίρνουν κίνηση και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους τέσσερις ( 4 ) και πολλαπλής επιλογής ( 1 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του συμπιεστή, την κατάταξή τους στις κατηγορίες τους καθώς και αναφορά σε όλους τους τύπους συμπιεστών και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 16

17 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση όλων των τύπων συμπιεστών. Ανοιχτού τύπου. Η χρήση των συμπιεστών ανοικτού τύπου, σήμερα, είναι περιορισμένη σε παλιές ψυκτικές εγκαταστάσεις επαγγελματικού και βιομηχανικού τύπου αλλά και σε εφαρμογές στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι συμπιεστών όπως : σε αυτοκίνητα (φορτηγά) ψυγεία, σε κλιματισμό αυτοκίνητων οχημάτων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις σε πλοία αλλά και σε σύγχρονες επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης αφού πλέον έχουν εξελιχθεί και βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ημίκλειστου τύπου. Οι ημίκλειστοι συμπιεστές χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ερμητικά κλειστού τύπου. Οι συμπιεστές κλειστού τύπου χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα οικιακά ψυγεία και σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού μικρού μεγέθους καθώς επίσης και σε όλα τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split). Πηγές - Βιβλιογραφία: -patikas-2013.pdf 17

18 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 18

19 19

20 20

21 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες συμπιεστών, ονόμασε τους τύπους των συμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο που παίρνουν κίνηση και την δυνατότητα επέμβασης στο εσωτερικό τους. Διάρκεια : 6 λεπτά Α)... Β)... Γ)... Καλή επιτυχία! 21

22 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1) Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Ο συμπιεστής αναρροφά και συμπιέζει το ψυκτικό μέσο στην μονάδα, όπως η καρδία το αίμα στο ανθρώπινο σώμα. Σ Λ Η διαφορά πίεσης μεταξύ της πλευράς της αναρρόφησης και της πλευράς της κατάθλιψης είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας. Σ Λ Στους συμπιεστές ημίκλειστου τύπου η πρόσβαση στο εσωτερικό του από τον συντηρητή είναι αδύνατη. Σ Λ Στους συμπιεστές ανοιχτού τύπου η μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα γίνεται μόνο μέσο τροχαλιών και ιμάντα. 2) Παρακαλώ κύκλωσε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. Με την χρήση των συμπιεστών κλειστού τύπου στις ψυκτικές μονάδες : i. αυξήθηκε η πιθανότητα διαρροών ψυκτικού μέσου ii. μειώθηκε η πιθανότητα διαρροών ψυκτικού μέσου iii. όλα τα παραπάνω iv. τίποτα από τα παραπάνω Καλή επιτυχία! 22

23 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσεις τον αναλυτικό κατάλογο συμπιεστών κλειστού τύπου που κατασκευάζει η εταιρεία και διαθέτει στην αγορά. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 23

24 2 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 24

25 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1)Να εξιστορούν την ιστορική εξέλιξη του κλιματισμού. 2)Να ερμηνεύουν τον σκοπό του κλιματισμού σήμερα. 3)Να αναφέρουν και να κατονομάζουν τις κατηγορίες κατάταξης των κλιματιστικών εγκαταστάσεων. 4) Να προσδιορίζουν τους παράγοντες του ατμοσφαιρικού αέρα που πρέπει να ελέγχει ο κλιματισμός. Δεξιότητες: Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των συμπιεστών στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Ασημακόπουλος Αντώνης, Κλιματισμός, Αθήνα 2) Μπαλάρας Κων., Μπίμης Παν., Θεοφύλακτος Κων., Εγκατ. Κλιματισμού Ι, ΟΕΔΒ, Αθήνα 3) Ασημακόπουλος Αντ., Διακουμάκος Κων., Σεκεριάδης Κ., Εγκατ. Κλιματισμού ΙΙ, ΟΕΔΒ, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector και προβολή διαφανειών στο power point 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 25

26 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Αναφορά στον σκοπό του κλιματισμού Συζήτηση - Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες (1-2) - Πίνακας 2) Αναφορά στους παράγοντες του αέρα Εμπλουτισμένη εισήγηση που ελέγχει ο κλιματισμός. με ερωτήσεις Διαφάνειες ( 3 ) 3) Ιστορική αναδρομή του κλιματισμού. Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες ( 4 ) 4) Κατάταξη των μονάδων κλιματισμού σε διάφορες κατηγορίες. Εισήγηση - Ερωταποκρίσεις Διαφάνειες (5-8,9-11) - Πίνακας 5)Αναφορά στα πλεονεκτήματα των Συζήτηση - Ολιγόλεπτη μονάδων split. εισήγηση Διαφάνειες( 9 ) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται να αντιστοιχίσουν τις εικόνες των κλιματιστικών μονάδων με την σωστή ονομασία τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους επτά ( 7 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του κλιματισμού, της αναδρομής του και τους παράγοντες του αέρα που ελέγχει ο κλιματισμός και αναφορά στην κατάταξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων καθώς και τα πλεονεκτήματα των μονάδων split. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 26

27 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι: Θέρμανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια. Ψύξη: είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια (βλ. θερμοστάτης). Ύγρανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια. Αφύγρανση: είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια. Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Καθαρισμός του αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Πηγές - Βιβλιογραφία: 27

28 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 28

29 29

30 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες κλιματιστικών μονάδων, αντιστοίχισε την σωστή ονομασία τους. Διάρκεια : 6 λεπτά Κεντρική κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.) Κλιματιστική μονάδα δωματίου (split) Τύπου ντουλάπας Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα με δίκτυο αεραγωγών 30

31 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Οι παράγοντες του αέρα που ελέγχει η κλιματιστική μονάδα είναι 1) η θερμοκρασία, 2) η σχετική υγρασία, 3) η καθαρότητα του αέρα, 4) η κίνηση του αέρα και 5) η στάθμη θορύβου του αέρα. Σ Λ Η στάθμη του θορύβου του αέρα σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να κυμαίνετε από 50 dba 80 dba. Σ Λ Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλιματισμός είναι ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας. Σ Λ Το πρώτο κλιματιστικό επινοήθηκε από τον Αμερικανό Kelvinator. Σ Λ Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των τοπικών κλιματιστικών μονάδων δωματίου (split) είναι η εύκολη και χωρίς ζημιές εγκατάστασή τους. Σ Λ Η πιο οικονομικά συμφέρουσα εγκατάσταση είναι η είναι η εγκατάσταση κλιματισμού για όλες τις εποχές. Σ Λ Η σχετική υγρασία του αέρα θα πρέπει να κυμαίνεται από 45% - 55% για να μην αισθάνεται δυσφορία ο άνθρωπος. 31

32 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο οικογενειακό σας κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) και να σημειώσεις από την πλαϊνή πινακίδα παροχής πληροφοριών, την ψυκτική και την θερμική ισχύς. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 32

33 3 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 33

34 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν την λειτουργία και το σκοπό του πύργου ψύξης σε μια ψυκτική μονάδα. 2) Να προσδιορίζουν τους λόγους που επηρεάζουν την απόδοση του πύργου ψύξης. 3) Να διαχωρίζουν τους πύργους ψύξης στις διάφορες κατηγορίες τους. 4) Να διακρίνουν τις διαφορές καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ των πύργων ψύξης. Δεξιότητες: Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα χρήσης των πύργων ψύξης στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κτενιαδάκης Μ., Παπαδάκης Θ. & Αργυράκης Π., Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, Αθήνα, ΟΕΔΒ 2) Ασημακόπουλος Αντ., Τεχνολογία Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 6) Προβολή διαφανειών στο power point ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 34

35 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης πύργου ψύξης Παράγοντες όπου εξαρτάται η απόδοσή του. 2) Είδη πύργων ψύξης. 3) Ανάλυση πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα 4) Κατηγορίες πύργων ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Καταιγισμός ιδεών - Συζήτηση Εισήγηση Ερωταποκρίσεις Εμπλουτισμένη εισήγηση Εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (1-3) - Πίνακας Διαφάνειες (4-6) Διαφάνειες (6-10) - Πίνακας Διαφάνειες(11-14) 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται σε να σχεδιάσουν με διαφορετικού χρώματος στυλό το ρεύμα αέρα και νερού στις τέσσερις διαφορετικές μορφές πύργων ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους τέσσερις ( 4 ) και πολλαπλής επιλογής ( 1 ) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του πύργου ψύξης, τα είδη των πύργων ψύξεων, την δομή του πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα καθώς επίσης αναφορά στις κατηγορίες αυτών και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 35

36 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρχή λειτουργίας του πύργου ψύξης. Το καταιονιζόμενο νερό στον πύργο ψύξης έχει αυξημένη θερμοκρασία. Καθώς έρχεται σε επαφή με τον ψυχρό αέρα ανεβάζει την θερμοκρασία του αέρα, κυρίως με αγωγή. Όταν όμως η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται, μειώνεται η σχετική υγρασία του. Έτσι, ανεξάρτητα από τον βαθμό κορεσμού που είχε αρχικά, γίνεται ακόρεστος. Έτσι εξατμίζει νερό προσπαθώντας να φέρει σε ισορροπία τις θερμοκρασίες υγρού και ξηρού θερμομέτρου. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά την λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης από το υπόλοιπο νερό και μειώνει την θερμοκρασία του. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται το % της αποβαλλόμενης θερμότητας, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται με αγωγή, επαφή και ακτινοβολία. Επειδή ο αέρας που βγαίνει είναι περίπου κορεσμένος και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος, την στιγμή που εξέρχεται από τον πύργο ψύξης ψύχεται και αποβάλλει μέρος από την θερμοκρασία που έχει απορροφήσει. Έτσι εμφανίζεται ένα σύννεφο υδρατμών πάνω από τους πύργους ψύξης όταν δουλεύουν καλά. Πηγές - Βιβλιογραφία: 36

37 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 37

38 38

39 39

40 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα, σχεδίασε με μπλε στυλό του ρεύμα του αέρα και με κόκκινο στυλό το ρεύμα του νερού σε κάθε είδος πύργου ψύξης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. Διάρκεια : 6 λεπτά Καλή επιτυχία! 40

41 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Το νερό αφού ψυχθεί στον πύργο ψύξης ξαναχρησιμοποιείται από τον υδρόψυκτο συμπυκνωτή. Σ Λ Η λειτουργία των πύργων ψύξεως είναι θορυβώδης, λόγω της παρουσίας των ανεμιστήρων. Σ Λ Οι πύργοι ψύξεως χρησιμοποιούν για την κίνηση του αέρα μόνο αξονικούς ανεμιστήρες. Σ Λ Οι σταγονοσυλλέκτες χρησιμοποιούνται για να εμποδίζεται η διαφυγή μεγάλης ποσότητας νερού στην ατμόσφαιρα. 2)Παρακαλώ κύκλωσε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή. Η απόδοση των πύργων ψύξεως εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα εξαρτάται: i. λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες ii. περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες iii. καθόλου από τις καιρικές συνθήκες Καλή επιτυχία! 41

42 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα και να εκτυπώσεις το αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης του πύργου ψύξης τύπου interklima CT 2180 kw που κατασκευάζει η εταιρεία έτσι ώστε να το μελετήσουμε στο επόμενο μάθημα. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 42

43 4 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 43

44 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Γ ΕΠΑ.Λ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν τον σκοπό, την δομή και τα υλικά κατασκευής των ελαστικών. 2) Να ορίζουν το φαινόμενο της υδρολίσθησης. 3) Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες τους τύπους των ελαστικών. Δεξιότητες: 1) Να ανιχνεύουν και να επεξηγούν τις πληροφορίες που αναγράφονται εξωτερικά στο ελαστικό. 2) Να προσδιορίζουν την ηλικία ενός ελαστικού. Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την κατάσταση των ελαστικών έτσι ώστε να προβαίνουν σε αντικατάστασή τους για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και των γύρω τους. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Κουζέλη θεοδ., Παναγιωτίδη Παν., Αυτοκίνητα & Μηχανήματα Τεχνικών Έργων,Ιδ. Ευγενίδου 2) Ανδρινός Ν., Παναγιωτίδης Π., Παπαδόπουλος Ν., Συστήματα Αυτοκινήτου Ι, ΟΕΔΒ., Αθήνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 4) Προβολή διαφανειών στο power point 5) Πραγματικό αντικείμενο (διάφοροι τύποι ελαστικών) ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 44

45 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης ελαστικών Ιδιότητες Ολιγόλεπτη εισήγηση ελαστικών. Συζήτηση Διαφάνειες (1 και 2) 2) Δομή ελαστικού και υλικά κατασκευής Ολιγόλεπτη τους κατηγορίες ελαστικών ανάλογα τα Διαφάνειες (3-6) - εμπλουτισμένη εισήγηση λινά και τα πλεονεκτήματα των Radial Πραγματικό αντικείμενο - Επίδειξη ελαστικών. 3) Πίεση αέρα, συγκράτηση αυτού στα ελαστικά. Ολιγόλεπτη εισήγηση Επίδειξη Συζήτηση 4) Τύποι πέλματος ελαστικών Επίδειξη Συζήτηση 5) Πληροφορίες (Χαρακτηριστικά) ελαστικού στο προφίλ του - Δείκτης φθοράς πέλματος. 6) Φαινόμενο υδρολίσθησης 7) Διάρκεια ζωής ελαστικού. Εισήγηση Επίδειξη Ερωταποκρίσεις Ολιγόλεπτη εισήγηση - Συζήτηση Ολιγόλεπτη εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (7 και 8) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (9-17) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (18-22) - Πραγματικό αντικείμενο Διαφάνειες (23) Διαφάνεια (24) - Πραγματικό αντικείμενο 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής και τους ζητείται να κατηγοριοποιήσουν τα ελαστικά ανάλογα με τον τύπο πέλματός τους. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους έξι (8) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του ελαστικού και την δομή του, τις κατηγορίες του ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των λινών, τους τύπους πέλματος, τους τρόπους συγκράτησης του αέρα στο ελαστικό και την πίεσή του, καθώς επίσης και αναφορά στις ενδείξεις στο προφίλ του ελαστικού, το φαινόμενο της υδρολίσθησης και τέλος την διάρκεια ζωής τους. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 45

46 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : Ελαστικό Χωρίς Αέρα ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Bridgestone Corporation αποκάλυψε το ελαστικό δεύτερης γενιάς "Air Free Concept (Χωρίς Αέρα) Ελαστικό", στη 43 η Έκθεση Αυτοκινήτου 2013 στο Τόκιο. Η επαναστατική νέα σχεδίαση διαθέτει βελτιωμένο δείκτη φορτίου, περιβαλλοντικό σχεδιασμό και επιδόσεις οδήγησης. Οι τελευταίες βελτιώσεις στο ελαστικό "χωρίς αέρα" φέρνει την Bridgestone ένα βήμα πιο κοντά, στην εμπορική διαθεσιμότητα του νέου επαναστατικού προϊόντος. Ειδικά Χαρακτηριστικά του Ελαστικού Χωρίς Αέρα Με μια μοναδική γεωμετρική κατασκευή ακτινωτού σκελετού που εκτείνεται κάτω από το πέλμα και υποστηρίζει το βάρος του οχήματος, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για έλεγχο πίεσης αέρος, που σημαίνει ότι τα ελαστικά απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Φυσιολογικά η ανησυχία για τρυπήματα εξαλείφεται. Επιπλέον, η δομή των ακτίνων είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστική ρητίνη (1), και η γόμα στο πέλμα του ελαστικού, αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά, συμβάλλοντας στην αποδοτική χρήση των αποθεμάτων. Επιπλέον, με την επιδίωξη της εξαιρετικά χαμηλής αντίσταση κύλισης που συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η Bridgestone επιδιώκει την τεχνολογική αυτή εξέλιξη με στόχο την επίτευξη μιας «σταδιακής» διαδικασίας 46

47 ανάπτυξης, που μεγιστοποιεί ενεργά την κυκλική χρήση των πόρων από φθαρμένα ελαστικά σε νέα ελαστικά, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων αποθεμάτων. Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ελαστικών δεύτερης γενιάς έχουν ως εξής : 1.Αυξημένη Ευελιξία μέσω Βελτιωμένων Δεικτών Φορτίου και Οδικής Απόδοσης Η Bridgestone βελτιώνει επιπρόσθετα την ακτινωτή κατασκευή του σκελετού με ειδική ρητίνη υψηλών προδιαγραφών στην λειτουργικότητα, την απόδοση και την αντοχή. Η εξισορρόπηση των δυνάμεων πίεσης και των παραμορφώσεων του σκελετού γίνεται μέσω προσομοιώσεων με την βοήθεια της μεθόδου (FEM). Με αυτόν τον τρόπο, το ελαστικό δεύτερης γενιάς "Χωρίς Αέρα" έχει αυξημένη λειτουργικότητα μέσω της βελτίωσης του δείκτη φορτίου και της απόδοσης στην οδήγηση σε σχέση με τα ελαστικά πρώτης γενιάς. Η μεταφορά με υψηλές ταχύτητας (μέχρι 60 χλμ/ώρα) σε υπέρ-ελαφρά οχήματα έχει καταστεί επίσης δυνατή. 2.Επιδίωξη Χαμηλής Αντίστασης Κύλισης για μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε CO2. Περίπου το 90% της απώλειας ενέργειας από την αντίσταση κύλισης προέρχεται από επανειλημμένες αλλαγές στο σχήμα των ελαστικών καθώς κυλούν. Στα ελαστικά δεύτερης γενιάς χωρίς αέρα, η Bridgestone έχει καταφέρει να κάνει μια σημαντική μείωση στην απώλεια ενέργειας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών υλικών και την απλούστευση της δομής των ελαστικών. Τα ελαστικά "Air Free Concept tyre" έχουν επιτύχει το ίδιο επίπεδο χαμηλής αντίστασης κύλισης όπως τα συμβατικά «με αέρα» ελαστικά μας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ώστε να καταστεί δυνατή η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2. Πηγές - Βιβλιογραφία: 47

48 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 48

49 49

50 50

51 51

52 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ για κάθε ένα από τις παρακάτω εικόνες ελαστικών, ονόμασε τους τύπους πέλματος των ελαστικών ανάλογα με την χρήση τους στο οδόστρωμα. Διάρκεια : 6 λεπτά Δ). Α) Β) Ε).. Γ)... Στ) 52

53 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1)Παρακαλώ για κάθε ερώτηση σημείωσε αν είναι κατά την γνώμη σου σωστή ή λανθασμένη, βάζοντας σε κύκλο το Σ ή το Λ ανάλογα. Διάρκεια : 6 λεπτά Σ Λ Το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος πέλματος που πρέπει να έχει ένα ελαστικό επιβατικού αυτοκινήτου σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. είναι 1.6 mm. Σ Λ Το φαινόμενο της υδρολίσθησης παρατηρείται όταν ο δρόμος είναι στεγνός και η ταχύτητα του ελαστικού μικρή. Σ Λ Σε ένα ελαστικό με διαστάσεις 205/50/R 16, το 205 αφορά το πλάτος του ελαστικού μετρούμενο σε χιλιοστά (mm). Σ Λ Τα ελαστικά RunFlat μπορούν να κινηθούν για ορισμένη απόσταση χωρίς να έχουν στο εσωτερικό τους αέρα. Σ Λ Η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού με φυσιολογική χρήση κυμαίνεται μεταξύ km km ή από τέσσερα (4) έως πέντε (5) χρόνια. Σ Λ Ένα ελαστικό χωρίς αεροθάλαμο ( tubeless) σε σχέση με ένα ελαστικό με αεροθάλαμο (σαμπρέλα) σε περίπτωση που τρυπήσει ξεφουσκώνει πολύ πιο γρήγορα. Σ Λ Η μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο όπου φέρει ελαστικό έκτακτης ανάγκης (ρεζέρβα) είναι 80 km/h. Σ Λ Η σωστή πίεση αέρα με την οποία πρέπει να είναι από 22 psi 36 psi. 53

54 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλώ να ανατρέξεις στο οικογενειακό σας αυτοκίνητο και το προσωπικό σου μοτοποδήλατο (αν είσαι κάτοχος) και να καταγράψεις τα εξής χαρακτηριστικά των ελαστικών : εταιρεία κατασκευής, διάσταση ελαστικού, χρονολογία παραγωγής, ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, το ανώτερο επιτρεπόμενο φορτίο και να ελέγξεις με παχύμετρο το ύψος του πέλματος του ελαστικού. ΟΔΗΓΙΕΣ : Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στο επόμενο μάθημα. Η εργασία είναι ατομική. Σας ευχαριστώ 54

55 5 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ (ΣΦΥΡΙΑ) 55

56 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΑΞΗ: Β ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ΣΦΥΡΙΑ ) ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΣΚΟΠΟΙ Γνώσεις: 1) Να ερμηνεύουν τον σκοπό των σφυριών και να επιλέγουν το κατάλληλο σφυρί για κάθε χρήση. 2) Να περιγράφουν την δομή ενός σφυριού καθώς και τις διαφορές μεταξύ των σφυριών. 3) Να προσδιορίζουν μέτρα αποφυγής ατυχήματος κατά την χρήση των σφυριών. 4) Να διακρίνουν τα είδη των σφυριών. Δεξιότητες: 1) Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το σφυρί σε κάθε εργασία Στάσεις: 1) Να συνειδητοποιούν την χρησιμότητα των σφυριών στην ζωή του ανθρώπου. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών, Δελλλαπόρτας Δ., Αθήνα (2002), Ο.Ε.Δ.Β 2) Παρίκος Γιώργος., Μηχανουργική Τεχνολογία, Αθήνα (1995), Εκδόσεις ΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1) Η/Υ & Projector 2) Πίνακας και μαρκαδόροι 3) Φύλλο πληροφοριών, εφαρμογής, ελέγχου και ανάθεσης εργασίας 4) Προβολή διαφανειών στο power point 5) Πραγματικό αντικείμενο (σφυριά) ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [ 3 ] Σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα και σχετικές ερωτήσεις. Παρουσίαση εικόνων προκειμένου να μεταβούμε στην ενότητα που θα ακολουθήσει. 56

57 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 26 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ 1) Σκοπός χρήσης σφυριών Καταιγισμός ιδεών - Ολιγόλεπτη εισήγηση Διαφάνειες (1-2) - Πίνακας 2) Κατασκευαστική δομή σφυριού Ολιγόλεπτη εισήγηση - Διαφάνειες (3)- Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 3) Διάκριση των σφυριών σε κατηγορίες Εμπλουτισμένη εισήγηση Διαφάνειες (4-9)- - Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 4) Περιγραφή χειρισμού των σφυριών Συζήτηση - Επίδειξη Διαφάνειες (10)- Πραγματικό αντικείμενο 5) Μέτρα αποφυγής ατυχήματος Ολιγόλεπτη εισήγηση - Διαφάνειες (11)- Επίδειξη Πραγματικό αντικείμενο 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [ 6 ] Διανέμεται στους μαθητές φύλλο εφαρμογής με σχήμα ενός σφυριού και λέξεις και τους ζητείται να τις τοποθετήσουν σωστά πάνω στο σχήμα. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 6 ] Διανέμεται φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις σωστού λάθους (10) για την διερεύνηση κατανόησης της διδαχθείσας ενότητας. 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [ 2 ] Συνοπτική περιγραφή του ρόλου των σφυριών, της δομής και διάκρισης των σφυριών, τον τρόπο τοποθέτησης της ξυλολαβής και τον τρόπο που χειριζόμαστε τα σφυριά, καθώς και μέτρα αποφυγής ατυχήματος κατά την χρήση αυτών. 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 2 ] Δίνεται φύλλο ανάθεσης εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες), προκειμένου να εκπονηθεί εργασία η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο μάθημα. 57

58 ΣΧΟΛΕΙΟ : ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ( ΣΦΥΡΙΑ ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : Πληροφορίες για κάθε είδος σφυριού. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Λαστιχένια ματσόλα Με μαλακιά και βαριά κεφαλή, για να φέρνεις ογκώδη έπιπλα στην σωστή θέση όταν τα συναρμολογείς. Καλή επιλογή και για να ισιώνεις πλακάκια τα οποία μόλις έβαλες (για να μην τα τραυματίσεις). Ματρακάς Κυκλοφορεί και με το καλλιτεχνικό όνομα βαριοπούλα. Για να εξολοθρεύσεις ή οτιδήποτε ανθεκτικό, το οποίο αντιστέκεται σε μικρότερα σφυριά. Σφυρί φανοποιού Ένα ιδιαίτερο σφυρί για να ισιώνεις φτερά, τα οποία στράβωσε ο γείτονας ή η γυναίκα του(η οποία δεν ξέρει να παρκάρει). Έχει κεφαλή από δύο διαφορετικά πλαστικά, για να μην σημαδεύει το μέταλλο. Ματρακάς γερμανικού τύπου Στην ουσία είναι ένας κανονικός ματρακάς με μια λαστιχένια θήκη, για να λειτουργεί και ως πιο στιβαρή ματσόλα. Αν έχεις ήδη αρκετά σφυριά στην εργαλειοθήκη, πάρε αυτή για να σώσεις λίγο χώρο. Διχαλωτό σφυρί Αν έχεις μόνο ένα σφυρί, μάλλον είναι αυτό. Χρησιμοποιείται σχεδόν για όλες τις δουλειές και έχει ένα βολικό νύχι, για να τραβάει τα καρφιά που είχες καρφώσει. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και είδη. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Βαριά Ίσως να μην υπάρχει σε κάθε εργαλειοθήκη λόγω του μεγέθους και του βάρους της. Βαρέθηκες το σπίτι σου; Αυτό είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις διαρρύθμιση και να κάνεις ανακαινίσεις σε φράκτες και μικρά οικήματα. Έφτασε στο αποκορύφωμα της απήχησής του την εποχή που έπαιρνε Όσκαρ ο Γουίλιαμ Γουάλας. Σφυρί του ξυλουργού Ένα ελαφρύ σφυρί με σφηνοειδές κεφαλή για γρήγορα και επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Πρόσεχε τα δάχτυλά σου. Πηγές - Βιβλιογραφία: 58

59 Διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 59

60 60

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) Κλάδοι Ειδικότητες: ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 0 από 10 ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓ. : Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο µαθήµατος. Γενικά στοιχεία. Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006

Σχέδιο µαθήµατος. Γενικά στοιχεία. Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006 Σχέδιο µαθήµατος Γενικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006 Σχολείο: Σ Ε Αλεξανδρούπολης Βαθµίδα εκπαίδευσης: Β/θµια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να Πληροφορίες ελαστικών Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να φουσκώνω τα ελαστικά μου; Πώς καταλαβαίνουμε ότι το πέλμα έχει φθαρεί υπερβολικά; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ Επώνυμο: ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος 1 Ανδρέας Έλληνας 1 Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα