Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ"

Transcript

1 Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολες τις Βιομηχανίες Ανδρέα Ανδρέου Σύστημα Γενικευμένων Προτιμσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ Κυρία/ε, Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Τελωνείου για το πιο πάνω θέμα όπως και ο σχετικός κανονισμός. Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Λειτουργός Τμματος Βιομηχανίας. /ΜΚ. Λεωφ. Γρίβα Διγεν 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ , Φαξ: ,

2

3

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκς Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 247, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2008 για την εφαρμογ συστματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007 ( 2 ) της Επιτροπς, η Ευρωπαϊκ Ένωση παραχωρεί εμπορικές προτιμσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του οικείου συστματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμσεων (στο εξς «ΣΓΠ» «το σύστημα»). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, οι κανόνες καταγωγς που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των προϊόντων καταγωγς, τις διαδικασίες και τις μεθόδους διοικητικς συνεργασίας που σχετίζονται με αυτά καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπς ( 3 ). (2) Στις 16 Μαρτίου 2005, μετά από εκτεν διάλογο που ξεκίνησε με την έκδοση της Πράσινης Βίβλου για το μέλλον των κανόνων καταγωγς στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα στις 18 Δεκεμβρίου 2003 ( 4 ), η Επιτροπ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Οι κανόνες καταγωγς στις προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις: Προσανατολισμοί για το μέλλον» ( 5 ) (στο εξς: «η ανακοίνωση»). Η ανακοίνωση εισάγει ένα νέο τρόπο προσέγγισης των κανόνων καταγωγς σε όλες τις ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 211 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1. ( 4 ) COM(2003) 787. ( 5 ) COM(2005) 100. προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκ Ένωση, και ιδίως στις ρυθμίσεις αναπτυξιακού προσανατολισμού, όπως το ΣΓΠ. (3) Το πρόγραμμα δράσης της Ντόχα για την ανάπτυξη αναγνώρισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η πληρέστερη ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως με την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές των αναπτυγμένων χωρών. Για το σκοπό αυτό, οι κανόνες προτιμησιακς καταγωγς πρέπει να απλουστευθούν και, κατά περίπτωση, να γίνουν ελαστικότεροι, έτσι ώστε τα προϊόντα καταγωγς δικαιούχων χωρών να μπορούν πράγματι να ωφεληθούν από τις παραχωρούμενες προτιμσεις. (4) Για να εξασφαλιστεί ότι οι προτιμσεις ωφελούν πράγματι αυτούς που τις χρειάζονται και να προστατευθούν οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκς Ένωσης, οι μεταβολές των κανόνων προτιμησιακς καταγωγς πρέπει να πλαισιώνονται με προσαρμογ των διαδικασιών διαχείρισς τους. (5) Από την εκτίμηση των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού από την Επιτροπ συνάγεται ότι επικρατεί η αντίληψη πως οι κανόνες καταγωγς του ΣΓΠ είναι υπερβολικά σύνθετοι και υπερβολικά περιοριστικοί. Διαπιστώνεται ακόμη χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης των παραχωρούμενων προτιμσεων για ορισμένα προϊόντα, και ιδίως τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη σημασία για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και ότι αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στους κανόνες καταγωγς. (6) Στην εκτίμηση επιπτώσεων αναφέρεται ότι η απλούστευση και η φιλικότητα προς την ανάπτυξη θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την εφαρμογ ενιαίου κριτηρίου σε όλα τα προϊόντα για τον καθορισμό της καταγωγς των προϊόντων τα οποία δεν είναι εξ ολοκλρου παραγόμενα στη δικαιούχο χώρα, με βάση την αξία που προστίθεται στην εκάστοτε δικαιούχο χώρα και με την απαίτηση συμμόρφωσης με ένα επαρκές κατώτατο όριο μεταποίησης. Όμως, δεν απέδειξε ότι είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογ ενιαίας μεθόδου για την απλούστευση ούτε για τη φιλικότητα προς την ανάπτυξη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, για ορισμένους τομείς, όπως οι τομείς των γεωργικών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των προϊόντων αλιείας, των χημικών προϊόντων, των μετάλλων, των

5 L 307/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των ειδών ένδυσης και των υποδημάτων, το κριτριο της προστιθέμενης αξίας είτε δεν είναι το καταλληλότερο είτε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποκλειστικό κριτριο. Κατά συνέπεια, για τους τομείς αυτούς πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα απλά κριτρια, που θα τα κατανοούν εύκολα οι οικονομικοί φορείς και τα οποία θα ελέγχονται εύκολα από τις διοικσεις, είτε αντί του κριτηρίου της προστιθέμενης αξίας εναλλακτικά προς αυτό. Αυτά τα άλλα κριτρια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες η μεταβολ δασμολογικς κλάσης διάκρισης ένας ειδικός τρόπος επεξεργασίας και μεταποίησης και η χρησιμοποίηση εξ ολοκλρου παραγόμενων υλών. Για λόγους απλούστευσης, ωστόσο, απαιτείται να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των διαφόρων κανόνων. Κατά συνέπεια, οι κανόνες καταγωγς πρέπει κατά το δυνατόν να καλύπτουν τομείς και όχι μεμονωμένα προϊόντα. (7) Οι κανόνες καταγωγς πρέπει να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων τομέων, αλλά και να παρέχουν στις δικαιούχες χώρες πραγματικ δυνατότητα πρόσβασης στην παραχωρούμενη προτιμησιακ δασμολογικ μεταχείριση. Κατά περίπτωση, οι κανόνες πρέπει ακόμη να αποτυπώνουν τις διαφορετικές βιομηχανικές ικανότητες των δικαιούχων χωρών. Για να ενθαρρυνθεί η βιομηχανικ ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, όταν ο κανόνας βασίζεται στην τρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, το εφαρμοστέο στις ύλες αυτές κατώτατο όριο πρέπει πάντοτε να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες που εκτελούνται σε αυτές τις χώρες είναι πραγματικές και οικονομικά δικαιολογημένες. Μια μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες μέχρι 70 % ένας κανόνας που προβλέπει ισοδύναμο επίπεδο χαλάρωσης των απαιτσεων για τα προϊόντα καταγωγς λιγότερο αναπτυγμένων χωρών θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εξαγωγές από αυτές τις χώρες. (8) Για να εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία μεταποίηση που πραγματοποιείται σε δικαιούχο χώρα είναι πραγματικ και οικονομικά δικαιολογημένη εργασία που θα αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην εν λόγω χώρα, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος ανεπαρκών εργασιών επεξεργασίας μεταποίησης, οι οποίες δεν μπορούν ποτέ να στοιχειοθετσουν καταγωγ του προϊόντος. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος με τον ισχύοντα σμερα. Απαιτούνται, ωστόσο, ορισμένες προσαρμογές. Παραδείγματος χάρη, για να αποφευχθούν η εκτροπ του εμπορίου και η στρέβλωση της αγοράς ζάχαρης και σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν δη θεσπιστεί στο πλαίσιο των κανόνων καταγωγς άλλων προτιμησιακών εμπορικών ρυθμίσεων, πρέπει να θεσπιστεί ένας νέος κανόνας που να απαγορεύει την ανάμειξη ζάχαρης με κάθε άλλη ύλη. (9) Στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται σμερα το κριτριο της προστιθέμενης αξίας πρέπει να διασφαλιστεί ένας βαθμός ευελιξίας, που θα επιτρέπει τη χρση, σε περιορισμένη αναλογία, υλών οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες. Εντούτοις, πρέπει να διασαφηνιστεί η έκταση της χρσης αυτς όσον αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από εξ ολοκλρου παραγόμενες ύλες. Επιπλέον, για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στην προμθεια υλών, η επιτρεπόμενη αναλογία αυτών των υλών πρέπει να αυξηθεί, με εξαίρεση ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, από 10 % στο 15 % της τιμς εργοστασίου του τελικού προϊόντος. Σε αυτά τα ευαίσθητα προϊόντα περιλαμβάνονται όσα υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος, πλην των μεταποιημένων προϊόντων αλιείας του κεφαλαίου 16, για τα οποία κρίνεται περισσότερο ενδεδειγμένη η εφαρμογ ορίων ανοχς εκφρασμένων σε βάρος, και τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστματος, τα οποία πρέπει να εξακολουθσουν να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες ορίων ανοχς που βασίζονται είτε στο βάρος είτε στην αξία, κατά περίπτωση, και διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. (10) Η σώρευση καταγωγς είναι μια σημαντικ διευκόλυνση, η οποία παρέχει σε χώρες που εφαρμόζουν ταυτόσημους κανόνες καταγωγς τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την κατασκευ προϊόντων τα οποία είναι επιλέξιμα για προνομιακ δασμολογικ μεταχείριση. Οι υφιστάμενοι όροι περιφερειακς σώρευσης καταγωγς ένας τύπος σώρευσης που λειτουργεί επί του παρόντος στο εσωτερικό τριών περιφερειακών ομάδων χωρών έχει αποδειχθεί ότι είναι σύνθετοι και υπερβολικά αυστηροί. Πρέπει, κατά συνέπεια, να απλουστευθούν και να καταστούν λιγότερο αυστηροί με την κατάργηση του ισχύοντος όρου ως προς την αξία. Επιπλέον, πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες σώρευσης μεταξύ χωρών της ίδιας περιφερειακς ομάδας, παρά τη διαφοροποίηση των κανόνων καταγωγς που εισάγει ο παρών κανονισμός σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και άλλων δικαιούχων χωρών. Η σώρευση αυτ πρέπει να επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την αποστολ υλών σε άλλη χώρα της ίδιας ομάδας με σκοπό την περιφερειακ σώρευση, κάθε χώρα εφαρμόζει τον κανόνα καταγωγς ο οποίος ισχύει γι αυτ στις εμπορικές σχέσεις της με την Ευρωπαϊκ Ένωση. Εντούτοις, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του εμπορίου μεταξύ χωρών με διαφορετικά επίπεδα δασμολογικς προτίμησης, πρέπει να προβλεφθεί η εξαίρεση ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων από την περιφερειακ σώρευση καταγωγς. (11) Στην ανακοίνωσ της η Επιτροπ ανέφερε ότι ταν διατεθειμένη να εξετάσει κάθε αίτηση για τη συγκρότηση νέων συγχωνευμένων ευρύτερων ομάδων, στον βαθμό που υπάρχει οικονομικ συμπληρωματικότητα, που λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές των προτιμησιακών ρυθμίσεων οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες και ο συναφς κίνδυνος καταστρατγησης των δασμολογικών διατάξεων και που υφίστανται οι αναγκαίες δομές και διαδικασίες διοικητικς συνεργασίας για τη διαχείριση και τον έλεγχο της καταγωγς. Παράλληλα, πρέπει να προβλεφθεί η σώρευση καταγωγς μεταξύ χωρών των ομάδων περιφερειακς σώρευσης Ι και ΙΙΙ οι οποίες πληρούν τους απαιτούμενους όρους. Μετά από αίτηση των χωρών Mercosur πρέπει να συγκροτηθεί μια νέα ομάδα περιφερειακς σώρευσης, καλούμενη ομάδα IV, η οποία θα αποτελείται από την Αργεντιν, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Για να εφαρμοστεί η περιφερειακ σώρευση μεταξύ των εν λόγω χωρών πρέπει να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. (12) Πρέπει να επιτραπεί στις δικαιούχες χώρες να αποκομίζουν μεγαλύτερα οφέλη από τη σώρευση με χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) οι οποίες έχουν συναφθεί με την ΕΕ. Αυτός ο νέος τύπος σώρευσης, καλούμενος διευρυμένη σώρευση, πρέπει να είναι μονοκατευθυντικός, δηλ. να επιτρέπει μόνο τη χρση υλών στις δικαιούχες χώρες, και πρέπει να παραχωρείται μετά από ενδελεχ εξέταση αίτησης που υποβάλλει η εκάστοτε δικαιούχος χώρα. Λόγω της ευαισθησίας τους, τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος πρέπει να εξαιρούνται από αυτόν τον τύπο σώρευσης.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/3 (13) Από το 2001 επιτρέπεται στις δικαιούχες χώρες η σώρευση καταγωγς για προϊόντα καταγωγς Νορβηγίας και Ελβετίας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου Συστματος. Πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση αυτς της σώρευσης και να επεκταθεί στην Τουρκία, υπό τον όρο ότι η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία εφαρμόζουν τον ίδιο ορισμό της έννοιας της καταγωγς όπως η Ευρωπαϊκ Ένωση και επιφυλάσσουν αμοιβαία μεταχείριση στα προϊόντα που εισάγονται σε αυτές και παράγονται με τη χρση υλών καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συναφθεί συμφωνία, μέσω ανταλλαγς επιστολών άλλου κατάλληλου τύπου συμφωνίας μεταξύ των μερών, που θα περιλαμβάνει δέσμευση ότι οι χώρες αυτές θα παρέχουν στα κράτη μέλη και μεταξύ τους την αναγκαία υποστριξη σε θέματα διοικητικς συνεργασίας. (14) Η περιφερειακ σώρευση δεν πρέπει, εντούτοις, να καλύπτει ορισμένες ύλες, όταν η δασμολογικ προτίμηση που παραχωρείται στην Ευρωπαϊκ Ένωση δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό σώρευσης και οι καλυπτόμενες ύλες θα επωφελούνταν μέσω της σώρευσης από ευνοϊκότερη δασμολογικ μεταχείριση απ ό,τι αν εξάγονταν απευθείας στην Ευρωπαϊκ Ένωση. Η μη αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων με την εξαίρεση υλών θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατγηση των δασμολογικών διατάξεων τη στρέβλωση του εμπορίου μέσω της εξαγωγς εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκ Ένωση μόνο από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη δασμολογικ προτίμηση. (15) Πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος υλών που εξαιρούνται από την περιφερειακ σώρευση σε χωριστό παράρτημα. Το παράρτημα αυτό θα μπορεί να τροποποιείται όχι μόνο όταν προκύπτουν νέες παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά και για να καλύπτονται ανάλογες περιπτώσεις που θα ταν δυνατόν να προκύψουν λόγω της εφαρμογς της σώρευσης μεταξύ χωρών που ανκουν στις ομάδες περιφερειακς σώρευσης Ι και ΙΙΙ. Η σώρευση καταγωγς μεταξύ χωρών των ομάδων περιφερειακς σώρευσης Ι και ΙΙΙ και η διευρυμένη σώρευση πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους, η τρηση των οποίων πρέπει να επαληθεύεται από την Επιτροπ πριν εξεταστεί η παραχώρηση της σώρευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπών και βάσει των σχετικών εκτιμσεων. Για τους ίδιους λόγους, όταν έχει επιτραπεί η χρση αυτς της σώρευσης, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι η εφαρμογ της σώρευσης δεν πληροί πλέον τους όρους έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη η στρέβλωση των συναλλαγών η καταστρατγηση δασμών, η Επιτροπ πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμ να ανακαλεί την άδεια χρσης των εν λόγω δυνατοττων σώρευσης. (16) Ορισμένες διατάξεις των ισχυόντων κανόνων καταγωγς, οι οποίες αφορούν τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν εκτός των χωρικών υδάτων, είναι δυσανάλογα περίπλοκες σε σχέση με τον σκοπό τους και, κατά συνέπεια, είναι δύσκολη τόσο η εφαρμογ όσο και ο έλεγχός τους. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να απλουστευθούν. Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, πρέπει να αποδεικνύεται η απευθείας μεταφορά στην Ευρωπαϊκ Ένωση, το οποίο συχνά είναι δύσκολο. Λόγω αυτς της απαίτησης, ορισμένα εμπο ρεύματα τα οποία συνοδεύονται από έγκυρο αποδεικτικό καταγωγς δεν μπορούν να ωφεληθούν από τις προτιμησιακές ρυθμίσεις. Πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί ένας νέος, απλούστερος και ελαστικότερος κανόνας που θα αποσκοπεί κυρίως στο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που προσκομίζονται στα τελωνεία με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγς και δεν υφίστανται καθ οδόν κανενός είδους αλλοίωση μετατροπ. (17) Σμερα, η καταγωγ των προϊόντων πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των δικαιούχων χωρών και, εάν αποδειχθεί ότι η δηλούμενη καταγωγ είναι ανακριβς, οι εισαγωγείς συχνά δεν οφείλουν να καταβάλουν δασμό, διότι ενργησαν καλόπιστα και το σφάλμα διαπράχθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκς Ένωσης και, σε τελικ ανάλυση, αυτός που επιβαρύνεται είναι ο φορολογούμενος της Ευρωπαϊκς Ένωσης. Εφόσον αυτοί που κατ εξοχν γνωρίζουν την καταγωγ των προϊόντων τους είναι οι εξαγωγείς, είναι σκόπιμο να απαιτείται από αυτούς να χορηγούν απευθείας τις βεβαιώσεις καταγωγς στους πελάτες τους. (18) Για να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι μετά την εξαγωγ, οι εξαγωγείς πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο των αρμόδιων αρχών των δικαιούχων χωρών, έτσι ώστε να. Προς τούτο, κάθε δικαιούχος χώρα πρέπει να δημιουργσει ηλεκτρονικό μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων και η αρμόδια κυβερνητικ αρχ αυτς της δικαιούχου χώρας θα πρέπει να κοινοποιεί στην Επιτροπ το περιεχόμενο αυτού του μητρώου. Σε αυτ τη βάση, η Επιτροπ πρέπει να δημιουργσει μια κεντρικ βάση δεδομένων με τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς για την εξυπηρέτηση των διοικητικών υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων της Ευρωπαϊκς Ένωσης, μέσω της οποίας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μπορούν να ελέγχουν, πριν από τη διασάφηση για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι ο προμηθευτς τους είναι εγγεγραμμένος εξαγωγέας στην οικεία δικαιούχο χώρα. Ομοίως, οι εξαγωγικές επιχειρσεις της Ευρωπαϊκς Ένωσης που συμμετέχουν στο σύστημα διμερούς σώρευσης καταγωγς πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. (19) Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, η δημοσίευση αριθμητικών στοιχείων και μη εμπιστευτικών δεδομένων εγγραφς για τους εξαγωγείς πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα εν λόγω μέρη να συμβουλεύονται αυτά τα δεδομένα. Εντούτοις, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της, η δημοσίευση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού ο εξαγωγέας ενημερωθεί και δώσει ελεύθερα την έγγραφη συγκατάθεσ του. (20) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ), διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη Οι αρχές που διατυπώνονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να αποσαφηνιστούν να συμπληρωθούν με τον παρόντα κανονισμό, εάν αυτό είναι απαραίτητο. ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

7 L 307/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (21) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ), διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπ. Οι αρχές που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 πρέπει να αποσαφηνιστούν να συμπληρωθούν με τον παρόντα κανονισμό, εάν αυτό είναι απαραίτητο. (22) Σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκς Ένωσης σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές αρχές, ενεργώντας εντός του πεδίου των οικείων αρμοδιοττων, πρέπει να συνεργάζονται ενεργά και να διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. (23) Στη θέσπιση του συστματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων πρέπει να ληφθούν υπόψη η ικανότητα των δικαιούχων χωρών να δημιουργσουν και να διαχειρίζονται το σύστημα εγγραφς, καθώς και η ικανότητα της Επιτροπς να δημιουργσει την απαραίτητη κεντρικ βάση δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπ πρέπει πρώτα να καθορίσει τις απαιτσεις χρστη και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστματος. Μετά τον καθορισμό της λεπτομερούς αρχιτεκτονικς της κεντρικς βάσης δεδομένων, θα εκτιμηθούν οι ακριβείς επιπτώσεις του συστματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και την προστασία των δεδομένων, και θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις σχετικές διατάξεις. Η εφαρμογ του συστματος πρέπει, συνεπώς, να αναβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου Η αναβολ αυτ αναμένεται να διευκολύνει το στάδιο της ανάπτυξης του συστματος, αφού προηγουμένως καθοριστούν οι απαιτσεις των χρηστών και οι τεχνικές προδιαγραφές και πραγματοποιηθούν οι νομικές προσαρμογές που ενδεχομένως θα κριθούν απαραίτητες με βάση τις απαιτσεις των χρηστών και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστματος και τις επιπτώσεις τους από πλευράς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει ακόμη να προβλεφθεί επιπλέον διάστημα τριών ετών για τις χώρες οι οποίες δεν μπορούν να τηρσουν την προθεσμία αυτ. εφαρμοστούν όταν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, έτσι ώστε να είναι σαφέστεροι, ιδίως με τη σαφ διάκριση μεταξύ γενικών αρχών, διαδικασιών στην δικαιούχο χώρα κατά την εξαγωγ, διαδικασιών για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση και μεθόδων διοικητικς συνεργασίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικαιροποιηθεί το πιστοποιητικό καταγωγς «Τύπου Α», κυρίως με την αντικατάσταση των σημειώσεων που το αφορούν από την έκδοση 2007 των σημειώσεων, εφόσον η έκδοση αυτ λαμβάνει υπόψη την τελευταία διεύρυνση της ΕΕ και, κατά συνέπεια, περιέχει ενημερωμένο κατάλογο χωρών οι οποίες δέχονται το πιστοποιητικό «Τύπου Α» για τους σκοπούς της ΣΓΠ. (24) Πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στο σύστημα να δημιουργσουν οι δικαιούχες χώρες και να διατηρούν διοικητικές δομές που θα επιτρέπουν την αποτελεσματικ διαχείριση του συστματος και να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα παρέχουν όλη την απαραίτητη υποστριξη, εάν το ζητσει η Επιτροπ, για την παρακολούθηση της ορθς διαχείρισης του συστματος. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα διοικητικς συνεργασίας μεταξύ των αρχών της Ευρωπαϊκς Ένωσης και των αρχών των δικαιούχων χωρών που θα παρέχει το πλαίσιο για την επαλθευση της καταγωγς. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατυπωθούν με σαφνεια η ευθύνη των εξαγωγέων για τη βεβαίωση της καταγωγς των εμπορευμάτων, καθώς και ο ρόλος των διοικητικών αρχών στη διαχείριση του συστματος. Πρέπει να καθοριστούν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων καταγωγς και οι περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκς Ένωσης θα μπορούν να μην αποδέχονται μια βεβαίωση να τη διαβιβάζουν για επαλθευση. (25) Οι ορισμοί και ο κατάλογος επαρκών εργασιών επεξεργασίας μεταποίησης, που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις, είναι κοινοί για το ΣΓΠ και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που έχει λάβει μονομερώς η Ευρωπαϊκ Ένωση για ορισμένες χώρες εδάφη. Εφόσον οι κανόνες καταγωγς των δεύτερων ρυθμίσεων θα τροποποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, πρέπει να εξακολουθσουν να εφαρμόζονται σε αυτούς οι ισχύουσες διατάξεις. Εντούτοις, για λόγους συνοχς με το ΣΓΠ και άλλες μονομερείς προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις, ο ορισμός των εξ ολοκλρου παραγόμενων προϊόντων και ο κατάλογος ανεπαρκών εργασιών επεξεργασίας μεταποίησης, που περιλαμβάνονται στις εν λόγω άλλες μονομερείς ρυθμίσεις, πρέπει να ευθυγραμμιστούν με αυτούς των κανόνων καταγωγς του ΣΓΠ. (26) Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Μέχρι το 2017, και μετά την ημερομηνία αυτ για όσες δικαιούχες χώρες δεν θα μπορούν τότε να εφαρμόσουν το νέο σύστημα, πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους διοικητικς συνεργασίας, βάσει των διατάξεων που ισχύουν μέχρι σμερα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις πρέπει να προβλέπουν την έκδοση αποδεικτικού καταγωγς από τις αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας. Επιπλέον, οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να απλουστευθούν, ευθυγραμμιζόμενοι ως προς τη διάρθρωσ τους με τους κανόνες που θα ( 1 ) ΕΕ L 8 της , σ. 1. (27) Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 ( 2 ), 1614/2000 ( 3 ) και 1615/2000 ( 4 ) της Επιτροπς, η Κοινότητα ενέκρινε παρεκκλίσεις των κανόνων καταγωγς του ΣΓΠ για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγς Λάος, Καμπότζης και Νεπάλ, οι οποίες λγουν την 31η Δεκεμβρίου 2010, το αργότερο. Η θέσπιση απλούστερων και φιλικότερων προς την ανάπτυξη κανόνων καταγωγς με τον παρόντα κανονισμό θα καταστσει περιττ τη συνέχιση της εφαρμογς των παρεκκλίσεων αυτών. ( 2 ) ΕΕ L 185 της , σ. 38. ( 3 ) ΕΕ L 185 της , σ. 46. ( 4 ) ΕΕ L 185 της , σ. 54.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/5 (28) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπς τελωνειακού κώδικα, ε) εμπορεύματα : τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξς: στ) διμερς σώρευση : σύστημα που επιτρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενες ύλες σε δικαιούχο χώρα προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε ένα προϊόν σε αυτ τη δικαιούχο χώρα 1) Στο μέρος Ι τίτλος IV κεφάλαιο 2, τα άρθρα 66 έως 97 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Τ μ μ α 1 Σύστημα γενικευμένων προτιμσεων Υπότμημα 1 ζ) σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία την Τουρκία : σύστημα που επιτρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενες ύλες σε δικαιούχο χώρα τα προϊόντα καταγωγς Νορβηγίας, Ελβετίας Τουρκίας, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε προϊόν στην εν λόγω δικαιούχο χώρα και εισάγονται στην Ευρωπαϊκ Ένωση Γενικές διατάξεις Άρθρο 66 Το παρόν τμμα ορίζει τους κανόνες σχετικά με τον ορισμό της έννοιας προϊόντα καταγωγς, καθώς και τις συναφείς διαδικασίες και μεθόδους διοικητικς συνεργασίας για τους σκοπούς της εφαρμογς του συστματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμσεων (ΣΓΠ) που παραχώρησε η Ευρωπαϊκ Ένωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (*) στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο εξς το σύστημα. (*) ΕΕ L 211 της , σ. 1. η) περιφερειακ σώρευση : σύστημα βάσει του οποίου προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι καταγωγς χώρας μέλους μιας περιφερειακς ομάδας θεωρούνται ύλες καταγωγς άλλης χώρας της ίδιας περιφερειακς ομάδας ( χώρας άλλης περιφερειακς ομάδας, εφόσον επιτρέπεται η σώρευση μεταξύ περιφερειακών ομάδων), όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται εκεί Άρθρο Για τους σκοπούς του παρόντος τμματος και του τμματος 1Α του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) δικαιούχος χώρα : χώρα έδαφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 ο όρος δικαιούχος χώρα καλύπτει επίσης και δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των χωρικών υδάτων αυτς της χώρας εδάφους, κατά την έννοια της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέϊ της 10ης Δεκεμβρίου 1982) β) κατασκευ παρασκευ : κάθε μορφ επεξεργασίας μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης γ) ύλη : κάθε συστατικό, πρώτη ύλη, μέρος εξάρτημα κ.λπ., που χρησιμοποιείται για την κατασκευ παρασκευ του προϊόντος δ) προϊόν : το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη εργασία παραγωγς θ) διευρυμένη σώρευση : σύστημα βάσει του οποίου, εφόσον το επιτρέψει η Επιτροπ μετά από αίτηση δικαιούχου χώρας, ορισμένες ύλες καταγωγς χώρας με την οποία η Ευρωπαϊκ Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικς Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), θεωρούνται ύλες καταγωγς της εν λόγω δικαιούχου χώρας, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτ τη χώρα ι) ανταλλάξιμες ύλες : ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικς ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει διάκριση όταν ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν ια) περιφερειακ ομάδα : ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται η περιφερειακ σώρευση ιβ) δασμολογητέα αξία : η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994 περί της εφαρμογς του άρθρου VII της Γενικς Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)

9 L 307/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης ιγ) αξία υλών στον κατάλογο του παραρτματος 13α: η δασμολογητέα αξία κατά την εισαγωγ των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιθηκαν, εάν αυτ δεν είναι γνωστ και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιωμένη τιμ που καταβλθηκε για τις ύλες αυτές στη δικαιούχο χώρα. Όταν πρέπει να διαπιστωθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιθηκαν, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις του παρόντος σημείου ιδ) τιμ εργοστασίου : η εργοστασιακ τιμ που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστ στην επιχείρηση του οποίου έγινε η τελευταία επεξεργασία μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμ περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιθηκαν και όλα τα άλλα στοιχεία κόστους που συνδέονται με την παραγωγ του, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγ του παραχθέντος προϊόντος. Όταν η καταβαλλόμενη πραγματικ τιμ δεν αντανακλά όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευ του προϊόντος και έχουν όντως πραγματοποιηθεί στη δικαιούχο χώρα, η τιμ εργοστασίου είναι το σύνολο όλων αυτών των δαπανών, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγ του παραχθέντος προϊόντος ιε) μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες : η επιτρεπόμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες προκειμένου να θεωρηθεί μια εργασία κατασκευς επαρκς επεξεργασία μεταποίηση, ώστε το προϊόν να αποκτσει τον χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος. Μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό της τιμς εργοστασίου του προϊόντος του καθαρού βάρους των υλών που χρησιμοποιθηκαν και υπάγονται σε καθορισμένη ομάδα κεφαλαίων, κεφάλαιο, κλάση διάκριση του δασμολογίου ιστ) καθαρό βάρος : το βάρος των εμπορευμάτων χωρίς τα υλικά συσκευασίας και τους κάθε είδους περιέκτες συσκευασίας ιζ) κεφάλαια, κλάσεις και διακρίσεις : τα κεφάλαια, οι κλάσεις και διακρίσεις (τετραψφιοι εξαψφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία η οποία αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα, με τις τροποποισεις κατ εφαρμογ της σύστασης της 26ης Ιουνίου 2004 του Συμβουλίου Τελωνειακς Συνεργασίας ιη) υπαγόμενο : αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ύλης σε συγκεκριμένη κλάση διάκριση του Εναρμονισμένου Συστματος κ) εξαγωγέας : πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα στην Ευρωπαϊκ Ένωση σε δικαιούχο χώρα και μπορεί να αποδείξει την καταγωγ των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν είναι όχι ο κατασκευαστς και αν διεκπεραιώνει ο ίδιος όχι τις διατυπώσεις εξαγωγς κα) εγγεγραμμένος εξαγωγέας : εξαγωγέας που είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών της οικείας δικαιούχου χώρας για την έκδοση βεβαιώσεων καταγωγς με σκοπό την εξαγωγ στο πλαίσιο του συστματος κβ) βεβαίωση καταγωγς : βεβαίωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας και στην οποία αναφέρει ότι τα καλυπτόμενα από αυτν προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγς του συστματος, ώστε να επιτραπεί είτε στο πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση να αξιώσει το όφελος της προτιμησιακς δασμολογικς μεταχείρισης στον οικονομικό φορέα δικαιούχου χώρας ο οποίος εισάγει ύλες για περαιτέρω μεταποίηση στο πλαίσιο των κανόνων σώρευσης, να αποδείξει τον χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος των συγκεκριμένων εμπορευμάτων. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ιδ), εάν η τελευταία επεξεργασία μεταποίηση έχει ανατεθεί με υπεργολαβία σε κατασκευαστ, ο όρος κατασκευαστς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιδ) πρώτο εδάφιο μπορεί να δηλώνει την επιχείρηση η οποία χρησιμοποίησε τον υπεργολάβο. Άρθρο Για την ορθ εφαρμογ του συστματος, οι δικαιούχες χώρες αναλαμβάνουν τη δέσμευση: α) να δημιουργσουν και να διατηρσουν τις απαραίτητες διοικητικές δομές και συστματα που απαιτούνται για την εφαρμογ και τη διαχείριση, στην εκάστοτε χώρα, των κανόνων και διαδικασιών που καθορίζονται στο παρόν τμμα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογ της σώρευσης β) να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών τους με την Επιτροπ και τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. ιθ) αποστολ : προϊόντα τα οποία: είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλπτη, είτε καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλπτη, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο 2. Η αναφερόμενη στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 συνεργασία συνίσταται: α) στην παροχ κάθε απαραίτητης υποστριξης εάν η Επιτροπ ζητσει να παρακολουθσει την ορθ διαχείριση του συστματος στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου από την Επιτροπ τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/7 β) με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97ζ και 97η, στην επαλθευση του χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος και της συμμόρφωσης με τους άλλους όρους του παρόντος τμματος, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων, εάν το ζητσουν η Επιτροπ οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο των ελέγχων της καταγωγς. 3. Οι δικαιούχες χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπ την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ανάληψη δέσμευσης. 4. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο το επίπεδο προστασίας των ιδιωτών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκς Ένωσης και του εθνικού δικαίου και, ειδικότερα, δεν μεταβάλλει ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτά βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ ούτε τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκς Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, κατά την άσκηση των αρμοδιοττων τους. Άρθρο Οι δικαιούχες χώρες κοινοποιούν στην Επιτροπ τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών που βρίσκονται στο έδαφός τους και οι οποίες: α) είναι κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας ενεργούν υπό την εξουσία της κυβέρνησης και είναι εξουσιοδοτημένες να εγγράφουν και να διαγράφουν εξαγωγείς στο μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων Τα στοιχεία ταυτοποίησης και εγγραφς των εξαγωγέων, που αποτελούνται από τη σειρά δεδομένων τα οποία απαριθμούνται στα σημεία 1, 3 (που αφορά την περιγραφ των δραστηριοττων), 4 και 5 του παραρτματος 13γ, δημοσιεύονται από την Επιτροπ στο Διαδίκτυο μόνο εφόσον οι εξαγωγείς δώσουν προηγουμένως ελεύθερη και ρητ έγγραφη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση. Στους εξαγωγείς παρέχονται οι πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. β) είναι κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας και είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υποστριξη στην Επιτροπ και στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μέσω της προβλεπόμενης στο παρόν τμμα διοικητικς συνεργασίας. 2. Οι δικαιούχες χώρες ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπ για κάθε μεταβολ των στοιχείων που κοινοποιούνται βάσει της παραγράφου Η Επιτροπ δημιουργεί ηλεκτρονικ βάση δεδομένων για τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι κυβερνητικές αρχές των δικαιούχων χωρών και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Μόνο η Επιτροπ έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στα δεδομένα που περιέχονται σε αυτν. Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο αρχές διασφαλίζουν την επικαιροποίηση, την πληρότητα και την ακρίβεια των κοινοποιούμενων στην Επιτροπ δεδομένων. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο βάση δεδομένων δημοσιοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, πλην των εμπιστευτικών στοιχείων που περιέχονται στα πλαίσια 2 και 3 της αίτησης εγγραφς εξαγωγέα η οποία αναφέρεται στο άρθρο 92. Τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με τα δεδομένα εγγραφς τους που αναφέρονται στο παράρτημα 13γ και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στα εθνικά συστματα ασκούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών τα οποία έχουν αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα τους κατ' εφαρμογ της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στην αναφερόμενη στην παράγραφο 3 κεντρικ βάση δεδομένων ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ενεργώντας εντός του πλαισίου των οικείων αρμοδιοττων, συνεργάζονται στενά και διασφαλίζουν τη συντονισμένη επίβλεψη της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 βάσης δεδομένων. Άρθρο Η Επιτροπ δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (σειρά C) τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών και την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι πληρούν τους αναφερόμενους στα άρθρα 68 και 69 όρους. Η Επιτροπ επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό κάθε φορά που μια νέα δικαιούχος χώρα πληροί τους ίδιους όρους. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο βάση δεδομένων και από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν τμμα μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες διεθνείς οργανισμούς τίθενται στη διάθεσ τους μόνο σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/ Όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση προϊόντα καταγωγς δικαιούχου χώρας, κατά την έννοια του παρόντος τμματος, επωφελούνται από το σύστημα μόνον εφόσον είχαν εξαχθεί την μετά την ημερομηνία που ορίζεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο.

11 L 307/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Η δικαιούχος χώρα θεωρείται ότι τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 κατά την ημερομηνία που υποβάλλει την ανάληψη δέσμευσης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1. Άρθρο 71 Εάν οι αρμόδιες αρχές δικαιούχου χώρας δεν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1, του άρθρου 69 παράγραφος 2 και των άρθρων 91, 92, 93 και 97ζ δεν συμμορφώνονται συστηματικά με το άρθρο 97η παράγραφος 2, είναι δυνατόν να ανακληθούν προσωρινά για την εν λόγω χώρα οι προτιμσεις βάσει του συστματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008. Υπότμημα 2 Ορισμός της έννοιας των καταγόμενων προϊόντων Άρθρο 72 Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρείται ότι είναι καταγωγς δικαιούχου χώρας: α) προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλρου σε αυτ τη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 75 β) προϊόντα που παράγονται σε αυτ τη χώρα και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν εξ ολοκλρου παραχθεί σε αυτν, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκ επεξεργασία μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 76. Άρθρο Οι όροι του παρόντος υποτμματος για την απόκτηση του χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος πληρούνται στην εκάστοτε δικαιούχο χώρα. 2. Σε περίπτωση επιστροφς καταγόμενων προϊόντων που έχουν εξαχθεί από τη δικαιούχο χώρα σε άλλη χώρα, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί στις αρμόδιες αρχές, κατά τρόπο που κρίνεται ικανοποιητικός από αυτές, ότι: α) τα επιστραφέντα προϊόντα είναι τα ίδια με αυτά που εξχθησαν, και β) δεν υποβλθηκαν σε άλλη εργασία εκτός από την απαραίτητη για να διατηρηθούν σε καλ κατάσταση ενόσω βρίσκονταν στη χώρα εκείνη κατά την εξαγωγ τους. Άρθρο Τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από τη δικαιούχο χώρα από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν έχουν υποστεί αλλοίωση μετατροπ με οποιοδποτε τρόπο, ούτε έχουν υποβληθεί σε άλλες εργασίες εκτός από τις απαραίτητες για να διατηρηθούν σε καλ κατάσταση, πριν από τη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η αποθκευση προϊόντων αποστολών και η κατάτμηση αποστολών επιτρέπονται εφόσον πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του εξαγωγέα μεταγενέστερου κατόχου των εμπορευμάτων και τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακ επιτρηση στην(στις) χώρα(-ες) διαμετακόμισης. 2. Θεωρείται ότι τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγο να πιστεύουν το αντίθετο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστ να αποδείξει τη συμμόρφωση για την απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως φορτωτικές πραγματικά απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σμανση την αρίθμηση συσκευασιών, κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα ίδια τα εμπορεύματα. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατ αναλογία όταν εφαρμόζεται η σώρευση βάσει των άρθρων 84, 85 και 86. Άρθρο Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλρου σε δικαιούχο χώρα: α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός της από τον θαλάσσιο πυθμένα της β) φυτά και κηπευτικά που καλλιεργούνται συγκομίζονται σε αυτ γ) ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτ δ) προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται σε αυτ ε) προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγ ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτ στ) προϊόντα θρας αλιείας που ασκείται σε αυτ ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτ η) προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τα πλοία της από τα θαλάσσια ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων της θ) προϊόντα που παράγονται πάνω σε πλοία-εργοστάσια της χώρας αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η) ι) μεταχειρισμένα είδη που συλλέγονται σε αυτ και είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/9 ια) απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από εργασίες παραγωγς σε αυτ ιβ) προϊόντα που εξάγονται από τον θαλάσσιο πυθμένα από τα υποκείμενα στρώματα, τα οποία βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, αλλά στα οποία η χώρα έχει δικαιώματα αποκλειστικς εκμετάλλευσης ιγ) εμπορεύματα που παράγονται σε αυτ αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ). αυτς της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτματος 13α για τα εν λόγω προϊόντα. 2. Εάν ένα προϊόν που έχει αποκτσει τον χαρακτρα καταγόμενου από μια χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβληθεί σε περαιτέρω μεταποίηση σε αυτ τη χώρα και χρησιμοποιηθεί ως υλικό κατασκευς άλλου προϊόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες ενδεχομένως χρησιμοποιθηκαν για την κατασκευ του. 2. Οι όροι τα πλοία της και τα πλοία-εργοστάσια στην παράγραφο 1 στοιχεία η) και θ) ισχύουν μόνο για τα πλοία και τα πλοία-εργοστάσια που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτσεις: α) είναι νηολογημένα στη δικαιούχο χώρα σε κράτος μέλος β) φέρουν τη σημαία της δικαιούχου χώρας κράτους μέλους γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: i) ανκουν τουλάχιστον κατά 50 % σε υπηκόους της δικαιούχου χώρας κράτους μέλους, ii) ανκουν σε εταιρείες: των οποίων η έδρα και ο κύριος τόπος δραστηριότητας βρίσκεται στη δικαιούχο χώρα σε κράτος μέλος, και οι οποίες ανκουν τουλάχιστον κατά 50 % στη δικαιούχο χώρα σε κράτη μέλη σε δημόσιες οντότητες υπηκόους της δικαιούχου χώρας κρατών μελών. Άρθρο Το κατά πόσον πληρούνται οι απαιτσεις του άρθρου 76 παράγραφος 1 κρίνεται για κάθε προϊόν. Εντούτοις, όταν ο σχετικός κανόνας βασίζεται στην τρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, για να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις του κόστους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αξία των μη καταγόμενων υλών μπορεί να υπολογίζεται κατά μέσον όρο, όπως ορίζει η παράγραφος Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, υπολογίζεται μια μέση τιμ εργοστασίου του προϊόντος και μια μέση αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών βάσει, αντίστοιχα, του αθροίσματος των τιμών εργοστασίου που εφαρμόζονται σε όλες τις πωλσεις των προϊόντων που πραγματοποιθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και του αθροίσματος της αξίας όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιθηκαν για την κατασκευ των προϊόντων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στη χώρα εξαγωγς, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα πλρες οικονομικό έτος, κατά τη διάρκεια συντομότερης περιόδου η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών. 3. Καθένας από τους όρους της παραγράφου 2 μπορεί να πληρούται σε κράτη μέλη σε διαφορετικές δικαιούχες χώρες, εφόσον όλες οι δικαιούχες χώρες επωφελούνται από το σύστημα περιφερειακς σώρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 5. Σε αυτ την περίπτωση, τα προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη δικαιούχο χώρα της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο το πλοίο-εργοστάσιο, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 2. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 86 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ). 3. Οι εξαγωγείς που επιλέγουν τη μέθοδο υπολογισμού κατά μέσον όρο εφαρμόζουν με συνέπεια τη μέθοδο αυτ κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται του οικονομικού έτους αναφοράς, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται της συντομότερης περιόδου η οποία χρησιμοποιθηκε ως περίοδος αναφοράς. Μπορούν να παύουν να εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτ, όταν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους μιας μικρότερης αντιπροσωπευτικς περιόδου τουλάχιστον τριών μηνών, καταγράφουν παύση των διακυμάνσεων του κόστους των συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες δικαιολογούσαν τη χρση αυτς της μεθόδου. Άρθρο Με την επιφύλαξη των άρθρων 78 και 79, τα προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εξ ολοκλρου στην οικεία δικαιούχο χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 75, θεωρούνται καταγωγς 4. Οι μέσες τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται ως τιμές εργοστασίου και αξία των μη καταγόμενων υλών, αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί η τρηση της μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες.

13 L 307/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Άρθρο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, θεωρούνται ανεπαρκείς επεξεργασίες μεταποισεις για την απόκτηση του χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτσεις του άρθρου 76, οι εξς εργασίες: ιστ) ο συνδυασμός δύο περισσοτέρων από τις εργασίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιε) ιζ) σφαγ ζώων. α) εργασίες συντρησης που εξασφαλίζουν τη διατρηση των προϊόντων σε καλ κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθκευσ τους β) διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εργασίες θεωρούνται απλές όταν για την εκτέλεσ τους δεν απαιτούνται ούτε ειδικές δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές εργαλεία που κατασκευάζονται εγκαθίστανται ειδικά για τις εργασίες αυτές. γ) πλύσιμο, καθαρισμός αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων άλλων επικαλύψεων δ) σιδέρωμα κυλίνδρωση υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας 3. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε δικαιούχο χώρα σε συγκεκριμένο προϊόν λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνεται αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκς κατά την έννοια της παραγράφου 1. ε) απλές εργασίες βαφς και στίλβωσης στ) αποφλοίωση και μερικ ολικ άλεση ρυζιού γυάλισμα και λείανση δημητριακών και ρυζιού ζ) εργασίες για τον χρωματισμό τον αρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευ κύβων ζάχαρης μερικ ολικ άλεση κρυσταλλικς ζάχαρης η) αφαίρεση του φλοιού, των πυρνων και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών θ) ακόνισμα, απλ λείανση απλός τεμαχισμός Άρθρο Κατά παρέκκλιση του άρθρου 76 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους του καταλόγου του παραρτματος 13α, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευ συγκεκριμένου προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολικ αξία το καθαρό βάρος τους που έχει υπολογιστεί για το προϊόν δεν υπερβαίνει: α) το 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16 ι) κοσκίνισμα, διαλογ, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνόλων ειδών) ια) απλ τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, στερέωση σε σανίδες πλάκες και κάθε άλλη απλ εργασία συσκευασίας ιβ) τοποθέτηση εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα τη συσκευασία τους β) το 15 % της τιμς για τα άλλα προϊόντα, πλην εκείνων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστματος, για τα οποία εφαρμόζονται τα όρια ανοχς που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του παραρτματος 13α μέρος Ι. 2. Η παράγραφος 1 δεν επιτρέπει την υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες τα οποία καθορίζονται στους κανόνες του καταλόγου του παραρτματος 13α. ιγ) απλ ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδποτε ύλη ιδ) απλ προσθκη νερού αραίωση αφυδάτωση μετουσίωση προϊόντων ιε) απλ συνένωση μερών για την κατασκευ πλρους προϊόντος αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα εξ ολοκλρου παραγόμενα προϊόντα σε δικαιούχο χώρα κατά την έννοια του άρθρου 75. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του άρθρου 78 και του άρθρου 80 παράγραφος 2, το όριο ανοχς που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές εφαρμόζεται στο άθροισμα όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευ ενός προϊόντος και για τις οποίες ο κανόνας του καταλόγου του παραρτματος 13α για το προϊόν αυτό απαιτεί να είναι εξ ολοκλρου παραγόμενες.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/11 Άρθρο Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογ των διατάξεων του παρόντος τμματος είναι το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θεωρείται ως μονάδα βάσης κατά την κατάταξη με τη χρησιμοποίηση του Εναρμονισμένου Συστματος. 2. Όταν μια αποστολ αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του Εναρμονισμένου Συστματος, κάθε μεμονωμένο προϊόν λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογ των διατάξεων του παρόντος τμματος. 3. Όταν, βάσει του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστματος, η συσκευασία κατατάσσεται μαζί με το προϊόν που περιέχει, συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της καταγωγς. Άρθρο 81 Τα εξαρτματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που αποστέλλονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχαν, συσκευ όχημα και τα οποία αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμ εργοστασίου, θεωρείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με το τεμάχιο εξοπλισμού, τη μηχαν, τη συσκευ το όχημα. Άρθρο 82 Τα σύνολα, όπως ορίζονται στον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστματος, θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Υπότμημα 3 Σώρευση Άρθρο 84 Η διμερς σώρευση επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγς δικαιούχου χώρας προϊόντα καταγωγς της Ευρωπαϊκς Ένωσης, όταν ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτ τη χώρα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία μεταποίηση που πραγματοποιείται στη χώρα αυτ υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1. Άρθρο Εφόσον η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία παραχωρούν γενικευμένες δασμολογικές προτιμσεις για προϊόντα καταγωγς δικαιούχων χωρών και εφαρμόζουν ορισμό της έννοιας της καταγωγς που αντιστοιχεί στον ορισμό του παρόντος τμματος, η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγς δικαιούχου χώρας τα προϊόντα καταγωγς Νορβηγίας, Ελβετίας και Τουρκίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία η μεταποίηση που πραγματοποιείται εκεί υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία, η Νορβηγία και η Ελβετία επιφυλάσσουν κατ αμοιβαιότητα την ίδια μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγς δικαιούχων χωρών στα οποία ενσωματώνονται ύλες καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης. 3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος. Όταν ένα σύνολο αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα προϊόντα, ολόκληρο το σύνολο θεωρείται καταγόμενο, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμς εργοστασίου του συνόλου. Άρθρο 83 Για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο, δεν λαμβάνεται υπόψη η καταγωγ των κατωτέρω στοιχείων που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για την κατασκευ του: α) ηλεκτρικ ενέργεια και καύσιμα β) εγκατάσταση και εξοπλισμός 4. Η Επιτροπ θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2. Άρθρο Η περιφερειακ σώρευση εφαρμόζεται στις ακόλουθες τέσσερις χωριστές περιφερειακές ομάδες: α) ομάδα I: Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ β) ομάδα II: Βολιβία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Περού, Βενεζουέλα γ) μηχανές και εργαλεία γ) ομάδα III: Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα δ) άλλα προϊόντα που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελικ σύνθεση του προϊόντος. δ) ομάδα IV: Αργεντιν, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

15 L 307/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Η περιφερειακ σώρευση μεταξύ χωρών της ίδιας ομάδας εφαρμόζεται μόνο όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) για τους σκοπούς της περιφερειακς σώρευσης μεταξύ των χωρών μιας περιφερειακς ομάδας εφαρμόζονται οι κανόνες καταγωγς που καθορίζονται στο παρόν τμμα. Όταν η ιδιοχαρακτηριστικ εργασία που ορίζεται στο παράρτημα 13α μέρος ΙΙ δεν είναι ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο μηχανισμό σώρευση, η καταγωγ των προϊόντων που εξάγονται από μια χώρα σε άλλη χώρα της περιφερειακς ομάδας για περιφερειακ σώρευση καθορίζεται βάσει του κανόνα ο οποίος θα εφαρμοζόταν εάν τα προϊόντα εξάγονταν στην Ευρωπαϊκ Ένωση β) οι χώρες της περιφερειακς ομάδας έχουν αναλάβει τη δέσμευση: υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται, υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και, στην περίπτωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υπερβαίνει και τις εργασίες που καθορίζονται στο παράρτημα 16. Όταν δεν πληρούται ο όρος του πρώτου εδαφίου, τα προϊόντα έχουν ως χώρα καταγωγς τη χώρα της περιφερειακς ομάδας στην οποία αναλογεί το υψηλότερο ποσοστό της δασμολογητέας αξίας των χρησιμοποιούμενων υλών που κατάγονται από άλλες χώρες της περιφερειακς ομάδας. Όταν η χώρα καταγωγς προσδιορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η εν λόγω χώρα αναφέρεται ως χώρα καταγωγς στο αποδεικτικό καταγωγς που υποβάλλει ο εξαγωγέας του προϊόντος προς την Ευρωπαϊκ Ένωση, μέχρι την εφαρμογ του συστματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, που εκδίδουν οι αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγς. i) να συμμορφώνονται να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος τμματος και ii) να εξασφαλίζουν τη διοικητικ συνεργασία που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθ εφαρμογ του παρόντος τμματος, τόσο έναντι της Ευρωπαϊκς Ένωσης, όσο και μεταξύ τους 5. Μετά από αίτηση των αρχών δικαιούχου χώρας της ομάδας Ι της ομάδας ΙΙΙ, η Επιτροπ μπορεί να παραχωρσει περιφερειακ σώρευση μεταξύ αυτών των χωρών, υπό τον όρο ότι βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: α) τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχείο α), και γ) οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπ από τη Γραμματεία της οικείας περιφερειακς ομάδας άλλο αρμόδιο κοινό όργανο που εκπροσωπεί όλα τα μέλη της εν λόγω ομάδας. β) οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτ την περιφερειακ σώρευση έχουν αναλάβει και έχουν από κοινού κοινοποισει στην Επιτροπ τη δέσμευση: Εάν οι χώρες μιας περιφερειακς ομάδας έχουν συμμορφωθεί δη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 με τα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται νέα ανάληψη δέσμευσης. 3. Οι ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 13β εξαιρούνται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 περιφερειακ σώρευση σε περίπτωση που: i) να συμμορφωθούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος τμματος, και ii) να εξασφαλίσουν τη διοικητικ συνεργασία που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθ εφαρμογ του παρόντος τμματος, τόσο έναντι της Ευρωπαϊκς Ένωσης, όσο και μεταξύ τους. α) η εφαρμοστέα δασμολογικ προτίμηση στην Ευρωπαϊκ Ένωση δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό σώρευσης, και β) οι καλυπτόμενες ύλες θα επωφελούνταν μέσω της σώρευσης από ευνοϊκότερη δασμολογικ μεταχείριση απ ό,τι αν εξάγονταν απευθείας στην Ευρωπαϊκ Ένωση. 4. Η περιφερειακ σώρευση μεταξύ χωρών της ίδιας περιφερειακς ομάδας εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι η επεξεργασία μεταποίηση στη δικαιούχο χώρα στην οποία οι ύλες Η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τηρούνται οι όροι του εν λόγω εδαφίου και απευθύνεται στην Επιτροπ. Η Επιτροπ αποφασίζει σχετικά με την αίτηση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά με τη σώρευση στοιχεία που θεωρεί ουσιαστικς σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των προς σώρευση υλών. 6. Όταν πρόκειται να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκ Ένωση προϊόντα που κατασκευάζονται σε δικαιούχο χώρας της ομάδας Ι της ομάδας ΙΙΙ με τη χρση υλών καταγωγς χώρας η οποία ανκει στην άλλη ομάδα, η καταγωγ αυτών των προϊόντων προσδιορίζεται ως εξς:

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/13 α) οι ύλες καταγωγς χώρας που ανκει στη μια περιφερειακ ομάδα θεωρούνται ύλες καταγωγς χώρας της άλλης περιφερειακς ομάδας, όταν ενσωματώνονται σε ένα προϊόν το οποίο παράγεται εκεί, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία μεταποίηση στην τελευταία δικαιούχο χώρα υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και, στην περίπτωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υπερβαίνει και τις εργασίες που καθορίζονται στο παράρτημα 16 β) όταν δεν πληρούται ο όρος του στοιχείου α), τα προϊόντα έχουν ως χώρα καταγωγς τη χώρα που συμμετέχει στον μηχανισμό σώρευσης στην οποία αναλογεί το υψηλότερο ποσοστό της δασμολογητέας αξίας των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγς άλλων χωρών που συμμετέχουν στον μηχανισμό σώρευσης. Όταν η χώρα καταγωγς προσδιορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η εν λόγω χώρα αναφέρεται ως χώρα καταγωγς στο αποδεικτικό καταγωγς που υποβάλλει ο εξαγωγέας του προϊόντος προς την Ευρωπαϊκ Ένωση, μέχρι την εφαρμογ του συστματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, που εκδίδεται από τις αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγς. 7. Μετά από αίτηση των αρχών δικαιούχου χώρας, η Επιτροπ μπορεί να παραχωρσει διευρυμένη σώρευση μεταξύ μίας δικαιούχου χώρας και μίας χώρας με την οποία η Ευρωπαϊκ Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικς Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 8. Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 7 περιπτώσεις διευρυμένης σώρευσης, η καταγωγ των χρησιμοποιούμενων υλών και οι εφαρμοστέες έγγραφες αποδείξεις καταγωγς καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Η καταγωγ των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγ στην Ευρωπαϊκ Ένωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγς του παρόντος τμματος. Για να αποκτσει το παραγόμενο προϊόν τον χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος, δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποστεί επαρκ επεξεργασία μεταποίηση οι ύλες καταγωγς χώρας με την οποία η Ευρωπαϊκ Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε δικαιούχο χώρα για την κατασκευ του προϊόντος που πρόκειται να εξαχθεί στην Ευρωπαϊκ Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία μεταποίηση στην οικεία δικαιούχο χώρα υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος Η Επιτροπ δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (σειρά C) τα ακόλουθα: α) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 σώρευση μεταξύ χωρών της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙΙ, τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτ τη σώρευση και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση β) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η διευρυμένη σώρευση, τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτ και τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση. α) οι χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα σώρευσης αναλαμβάνουν δέσμευση να συμμορφωθούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν τμμα και να εξασφαλίσουν τη διοικητικ συνεργασία που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθς εφαρμογς του παρόντος τμματος, τόσο έναντι της Ευρωπαϊκς Ένωσης, όσο και μεταξύ τους β) η δικαιούχος χώρα κοινοποιεί στην Επιτροπ την αναφερόμενη στο στοιχείο α) δέσμευση. Άρθρο 87 Όταν η διμερς σώρευση η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία την Τουρκία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με περιφερειακ σώρευση, το παραγόμενο προϊόν αποκτά την καταγωγ μίας από τις χώρες της αντίστοιχης περιφερειακς ομάδας, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Άρθρο Τα υποτμματα 1 και 2 εφαρμόζονται κατ αναλογία: Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αίτηση περιέχει κατάλογο των υλών που αφορά η σώρευση, τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι των στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου και απευθύνεται στην Επιτροπ. Σε περίπτωση μεταβολς των εν λόγω υλών υποβάλλεται άλλη αίτηση. Οι ύλες που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος εξαιρούνται από τη διευρυμένη σώρευση. α) στις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκ Ένωση σε δικαιούχο χώρα για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης β) στις εξαγωγές από μία δικαιούχο χώρα σε άλλη για τους σκοπούς της περιφερειακς σώρευσης, όπως ορίζει το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 5, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 86 παράγραφος 2 στοιχείο α).

17 L 307/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Εάν κατά την επεξεργασία μεταποίηση ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν, μετά από γραπτ αίτηση οικονομικών φορέων, να επιτρέπουν τη διαχείριση των υλών στην Ευρωπαϊκ Ένωση με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του λογιστικού διαχωρισμού για τη μετέπειτα εξαγωγ σε δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης, χωρίς να διατηρούν τις ύλες σε χωριστά αποθέματα. ριν παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος τμματος σε περίπτωση που: α) εσωτερικοί εξωτερικοί παράγοντες της στερούν προσωρινά την ικανότητα να συμμορφωθεί με τους κανόνες απόκτησης της καταγωγς που προβλέπονται στο άρθρο 72, ενώ προηγουμένως συμμορφωνόταν με αυτούς 3. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μπορούν να πιβάλλουν όλους τους όρους που κρίνουν απαραίτητους για τη χοργηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 άδειας. β) χρειάζεται χρόνος για να προετοιμαστεί προκειμένου να συμμορφωθεί με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 72 κανόνες απόκτησης της καταγωγς. Άδεια χορηγείται μόνο εάν με τη χρησιμοποίηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 μεθόδου μπορεί να εξασφαλισεί ότι, ανά άσα στιγμ, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης είναι ο ίδιος με τον αριθμό που θα προέκυπτε με τη χρησιμοποίηση μεθόδου φυσικού διαχωρισμού των αποθεμάτων. Εάν επιτραπεί, η μέθοδος εφαρμόζεται και η εφαρμογ της καταγράφεται βάσει των εφαρμοστέων στην Ευρωπαϊκ Ένωση αρχών της γενικς λογιστικς. 2. Η διάρκεια της προσωρινς παρέκκλισης περιορίζεται στη διάρκεια των επιπτώσεων των εσωτερικών εξωτερικών παραγόντων που την προκαλούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτύχει η δικαιούχος χώρα τη συμμόρφωση με τους κανόνες. 3. Η αίτηση παρέκκλισης υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπ, αναφέρει τους λόγους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τους οποίους ζητείται παρέκκλιση και περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 4. Ο δικαιούχος της μεθόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συντάσσει αποδεικτικό καταγωγς για την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να θεωρηθούν καταγωγς της Ευρωπαϊκς Ένωσης, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογ το σύστημα των εγγεγραμμένων των εξαγωγέων, υποβάλλει αίτηση χοργησης του εν λόγω αποδεικτικού. Μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, ο δικαιούχος υποβάλλει δλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοττων. 5. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών παρακολουθούν τον τρόπο χρσης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο Όταν εγκρίνεται παρέκκλιση, η δικαιούχος χώρα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπ όσον αφορά τη χρση της παρέκκλισης και τη διαχείριση των ποσοττων για τις οποίες αυτ εγκρίθηκε. Υπότμημα 5 Διαδικασίες κατα την εξαγωγ στη δικαιούχο χώρα Άρθρο 90 Το σύστημα εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν ο δικαιούχος κάνει με οποιονδποτε τρόπο κατάχρηση της άδειας β) εάν ο δικαιούχος δεν πληροί έναν από τους λοιπούς όρους του παρόντος τμματος του τμματος 1Α. α) στις περιπτώσεις εξαγωγς εμπορευμάτων που πληρούν τις απαιτσεις του παρόντος τμματος από εγγεγραμμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 92 β) στις περιπτώσεις αποστολς ενός περισσότερων δεμάτων που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα τα οποία εξάγονται από εξαγωγέα, όταν η συνολικ αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολς δεν υπερβαίνει τις ευρώ. Υπότμημα 4 Παρεκκλίσεις Άρθρο Με πρωτοβουλία της Επιτροπς με αίτηση δικαιούχου χώρας, είναι δυνατόν να εγκριθεί για δικαιούχο χώρα προσω Άρθρο Οι αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας δημιουργούν και επικαιροποιούν συνεχώς ένα ηλεκτρονικό μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω χώρα. Το μητρώο επικαιροποιείται αμέσως, όταν ένας εξαγωγέας διαγράφεται από το μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 2.

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/15 2. Το μητρώο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα και πλρη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης/ μόνιμης κατοικίας του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας του εδάφους (διψφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO) β) τον αριθμό του εγγεγραμμένου εξαγωγέα γ) τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγ στο πλαίσιο του συστματος (ενδεικτικός κατάλογος κεφαλαίων κλάσεων του Εναρμονισμένου Συστματος, κατά την κρίση του αιτούντος) δ) τις ημερομηνίες του διαστματος κατά το οποίο ο εξαγωγέας είναι/ταν εγγεγραμμένος ε) τον λόγο της διαγραφς (αίτηση του εγγεγραμμένου εξαγωγέα/διαγραφ από τις αρμόδιες αρχές). Τα στοιχεία αυτά διατίθενται μόνο στις αρμόδιες αρχές. μίσουν με παράτυπο δόλιο τρόπο το όφελος της προτιμησιακς δασμολογικς μεταχείρισης, οι αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας διαγράφουν τον εξαγωγέα από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων που τηρεί η οικεία δικαιούχος χώρα. 3. Με την επιφύλαξη της πιθανς επίπτωσης των παρατυπιών που διαπιστώνονται σε εκκρεμείς επαληθεύσεις, η διαγραφ από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων έχει μελλοντικ ισχύ, δηλαδ για δηλώσεις που συντάσσονται μετά την ημερομηνία της διαγραφς. 4. Οι εξαγωγείς που διαγράφονται από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου στο μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων μόνο αφού αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας ότι διόρθωσαν την κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφ τους. Άρθρο Οι εξαγωγείς, εγγεγραμμένοι μη, εκπληρώνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 3. Οι αρμόδιες αρχές των δικαιούχων χωρών κοινοποιούν στην Επιτροπ το εθνικό σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εγγεγραμμένων εξαγωγέων. Τα πρώτα ψηφία του αριθμού είναι ο διψφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO. Άρθρο 92 Για να εγγραφούν, οι εξαγωγείς υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 στοιχείο α), κάνοντας χρση του υποδείγματος εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 13γ. Συμπληρώνοντας το έντυπο, οι εξαγωγείς συναινούν στην αποθκευση των στοιχείων που παρέχουν στη βάση δεδομένων της Επιτροπς και στη δημοσίευση των μη εμπιστευτικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Η αίτηση γίνεται δεκτ από τις αρμόδιες αρχές μόνο εάν είναι πλρης. α) τηρούν τα κατάλληλα βιβλία εμπορικς λογιστικς για την παραγωγ και προμθεια εμπορευμάτων τα οποία δικαιούνται προτιμησιακ μεταχείριση β) διατηρούν διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τις ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευ των προϊόντων γ) διατηρούν όλα τα τελωνειακά έγγραφα που αφορούν τις χρησιμοποιούμενες για την κατασκευ ύλες δ) διατηρούν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο συντάχθηκε η βεβαίωση καταγωγς για μεγαλύτερο διάστημα, εάν το απαιτεί η εθνικ νομοθεσία, αρχεία: i) των βεβαιώσεων καταγωγς που έχουν συντάξει, και Άρθρο Οι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς που δεν πληρούν πλέον τους όρους εξαγωγς εμπορευμάτων βάσει του συστματος δεν προτίθενται πλέον να εξάγουν παρόμοια εμπορεύματα, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας οι οποίες τους διαγράφουν αμέσως από το μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που τηρεί η οικεία δικαιούχος χώρα. 2. Με την επιφύλαξη του συστματος χρηματικών ποινών και κυρώσεων που εφαρμόζεται στη δικαιούχο χώρα, όταν εγγεγραμμένοι εξαγωγείς από πρόθεση αμέλεια συντάσσουν βεβαίωση καταγωγς άλλο δικαιολογητικό με ανακριβ στοιχεία αναθέτουν τη σύνταξ τους, με αποτέλεσμα να αποκο ii) των οικείων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών, της παραγωγς και των λογαριασμών αποθεμάτων. Τα αναφερόμενα στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου αρχεία μπορούν να είναι ηλεκτρονικά, υπό τον όρο ότι επιτρέπουν την ιχνηλάτηση των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευ των εξαγόμενων προϊόντων και την επιβεβαίωση του χαρακτρα καταγωγς τους. 2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 υποχρεώσεις ισχύουν και για τους προμηθευτές που χορηγούν στους εξαγωγείς δηλώσεις προμηθευτ οι οποίες πιστοποιούν τον χαρακτρα καταγωγς των εμπορευμάτων που τους προμηθεύουν.

19 L 307/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Άρθρο Ο εξαγωγέας συντάσσει βεβαίωση καταγωγς όταν τα προϊόντα τα οποία αφορά η βεβαίωση εξάγονται, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγωγς της οικείας άλλης δικαιούχου χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). θευτς του και το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκς Ένωσης και του αντίστοιχου μέρους. Σε αυτ την περίπτωση, η βεβαίωση καταγωγς που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη extended cumulation with country x cumul étendu avec le pays x. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η βεβαίωση καταγωγς μπορεί κατ' εξαίρεση να συνταχθεί μετά την εξαγωγ ( αναδρομικ βεβαίωση ), με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στο κράτος μέλος διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο δύο έτη μετά την εξαγωγ. Άρθρο Συντάσσεται βεβαίωση καταγωγς για κάθε αποστολ. 2. Η βεβαίωση καταγωγς ισχύει επί δώδεκα μνες από την ημερομηνία της σύνταξς της από τον εξαγωγέα. 3. Η βεβαίωση καταγωγς χορηγείται από τον εξαγωγέα στον πελάτη του στην Ευρωπαϊκ Ένωση και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 13δ. Η βεβαίωση καταγωγς συντάσσεται στην αγγλικ τη γαλλικ γλώσσα. 3. Μία ενιαία βεβαίωση καταγωγς μπορεί να καλύπτει διαφορετικές αποστολές, εάν τα εμπορεύματα πληρούν τους ακόλουθους όρους: Μπορεί να συνταχθεί σε οποιοδποτε εμπορικό έγγραφο επιτρέπει την ταυτοποίηση του εξαγωγέα και των εμπορευμάτων. α) είναι αποσυναρμολογημένα μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 2 α) του Εναρμονισμένου Συστματος, 4. Όταν εφαρμόζεται σώρευση βάσει του άρθρου 84 και του άρθρου 86 παράγραφος 1 παράγραφοι 5 και 6, ο εξαγωγέας ενός προϊόντος για την κατασκευ του οποίου χρησιμοποιούνται ύλες καταγωγς χώρας η οποία συμμετέχει στο σύστημα σώρευσης, βασίζεται στη βεβαίωση καταγωγς που του χορηγεί ο προμηθευτς του. Στις περιπτώσεις αυτές, η βεβαίωση καταγωγς που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την ένδειξη EU cumulation, regional cumulation Cumul UE, cumul regional. 5. Όταν εφαρμόζεται σώρευση βάσει του άρθρου 85, ο εξαγωγέας ενός προϊόντος για την κατασκευ του οποίου χρησιμοποιούνται ύλες καταγωγς χώρας που συμμετέχει στο σύστημα σώρευσης, βασίζεται στο αποδεικτικό καταγωγς που του χορηγεί ο προμηθευτς του και το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες του ΓΣΠ για την καταγωγ Νορβηγίας, Ελβετίας Τουρκίας, κατά περίπτωση. Σε αυτ την περίπτωση, η βεβαίωση καταγωγς που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη Norway cumulation, Switzerland cumulation, Turkey cumulation Cumul Norvège, Cumul Suisse, Cumul Turquie. β) υπάγονται στο τμμα XVI XVII στην κλάση του Εναρμονισμένου Συστματος, και γ) πρόκειται να εισαχθούν τμηματικά. Υπότμημα 6 Διαδικασίες κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση Άρθρο Η τελωνειακ διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παραπέμπει στη βεβαίωση καταγωγς. Η βεβαίωση καταγωγς διατηρείται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, οι οποίες μπορούν να ζητσουν να υποβληθεί για επαλθευση της βεβαίωσης. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητσουν τη μετάφραση της βεβαίωσης στην επίσημη γλώσσα σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 6. Όταν εφαρμόζεται διευρυμένη σώρευση βάσει του άρθρου 86 παράγραφοι 7 και 8, ο εξαγωγέας ενός προϊόντος για την κατασκευ του οποίου χρησιμοποιούνται ύλες καταγωγς χώρας που συμμετέχει στη διευρυμένη σώρευση, βασίζεται στο αποδεικτικό καταγωγς που του χορηγεί ο προμη 2. Όταν ο διασαφιστς ζητά την εφαρμογ του συστματος, χωρίς να έχει στην κατοχ του βεβαίωση καταγωγς κατά τον χρόνο αποδοχς της τελωνειακς διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διασάφηση αυτ θεωρείται ελλιπς κατά την έννοια του άρθρου 253 παράγραφος 1 και αντιμετωπίζεται ανάλογα.

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/17 3. Πριν από τη διασάφηση εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστς μεριμνά δεόντως ώστε τα εμπορεύματα να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος τμματος, κυρίως ελέγχοντας: i) στην αναφερόμενη στο άρθρο 69 παράγραφος 3 βάση δεδομένων, αν ο εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος, ώστε να μπορεί να συντάσσει βεβαιώσεις καταγωγς, εκτός εάν η συνολικ αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολς δεν υπερβαίνει τις ευρώ, και ii) αν η βεβαίωση καταγωγς έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα 13δ. Άρθρο 97a 1. Τα ακόλουθα προϊόντα απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης και προσκόμισης βεβαίωσης καταγωγς: α) προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφ μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών και των οποίων η συνολικ αξία δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ β) προϊόντα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και των οποίων η συνολικ αξία δεν υπερβαίνει τα ευρώ. 2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληρούν τους ακόλουθους όρους: ακές αρχές για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγς των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ εαυτς την ακυρότητα της βεβαίωσης καταγωγς, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι το εν λόγω έγγραφο αντιστοιχεί πράγματι στα καλυπτόμενα προϊόντα. 2. Εμφαν τυπικά σφάλματα, όπως τα τυπογραφικά λάθη στη βεβαίωση καταγωγς, δεν συνεπάγονται την απόρριψη του εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων αυτού του εγγράφου. 3. Οι βεβαιώσεις καταγωγς που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγς μετά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 96 μπορούν να γίνονται δεκτές για την εφαρμογ των δασμολογικών προτιμσεων, όταν η μη υποβολ αυτών των εγγράφων μέχρι την καθορισμένη καταληκτικ ημερομηνία οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολς, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγς μπορούν να αποδέχονται τις βεβαιώσεις καταγωγς, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο πριν από την εν λόγω καταληκτικ ημερομηνία. Άρθρο 97γ 1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 96 παράγραφος 3 διαδικασία εφαρμόζεται για διάστημα που καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. α) δεν αποτελούν εισαγωγές εμπορικού χαρακτρα β) έχει δηλωθεί ότι πληρούν τους όρους υπαγωγς στο σύστημα γ) δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ακρίβεια της δλωσης που αναφέρεται στο στοιχείο β). 3. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 2, οι εισαγωγές δεν θεωρούνται εισαγωγές εμπορικού χαρακτρα, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: α) οι εισαγωγές είναι περιστασιακές β) οι εισαγωγές συνίστανται αποκλειστικά σε προϊόντα προσωπικς χρσης των παραληπτών των ταξιδιωτών των οικογενειών τους 2. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών εισαγωγς που επιβλέπουν τις διαδοχικές θέσεις σε ελεύθερη κυκλοφορία επαληθεύουν ότι οι διαδοχικές αποστολές είναι μέρος των αποσυναρμολογημένων μη συναρμολογημένων προϊόντων για τα οποία έχει συνταχθεί η βεβαίωση καταγωγς. Άρθρο 97δ 1. Όταν τα προϊόντα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ελεύθερη κυκλοφορία, η βεβαίωση καταγωγς μπορεί να αντικατασταθεί από μία περισσότερες δηλώσεις αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγς. που συντάσσονται από τον κάτοχο των εμπορευμάτων για την αποστολ του συνόλου μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακς επικράτειας της Κοινότητας, κατά περίπτωση, στη Νορβηγία, την Ελβετία την Τουρκία. Για να μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγς, οι κάτοχοι των εμπορευμάτων δεν χρειάζεται να είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς. γ) είναι προφανές από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. Άρθρο 97β 1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση καταγωγς και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στις τελωνει 2. Σε περίπτωση αντικατάστασης μιας βεβαίωσης καταγωγς, η πρωτότυπη βεβαίωση καταγωγς αναφέρει τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία της των δηλώσεων αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγς

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Υπότιτλος: Γραπτ δλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡ ΑΛ ΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤ ΑΣΗ ΜΟ Ν ΑΔ Ω Ν ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤ Α Η ΡΑΕΚ, σε συνέχεια της ανακοίνωσς της ημερομηνίας 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Κυρία/ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013 Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες).

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες). ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ Την Τελωνειακή Περιφέρεια... της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα ΑΦΜ ΔOY. Διεύθυνση Ταχ. Κωδ. Τηλ...Fax. E-mail.. Παρακαλούμε όπως, βάσει της αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1 (ΕΕL. 384 31/12/1986, 0060-0068)

11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1 (ΕΕL. 384 31/12/1986, 0060-0068) . ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία (ΕΕL. 384 3/2/986, 0060-0068) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκ Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκς Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω υποεπιτροπών συνίστανται στην εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω υποεπιτροπών συνίστανται στην εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω υποεπιτροπών συνίστανται στην εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται: -εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα