Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ"

Transcript

1 Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολες τις Βιομηχανίες Ανδρέα Ανδρέου Σύστημα Γενικευμένων Προτιμσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ Κυρία/ε, Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Τελωνείου για το πιο πάνω θέμα όπως και ο σχετικός κανονισμός. Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Λειτουργός Τμματος Βιομηχανίας. /ΜΚ. Λεωφ. Γρίβα Διγεν 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ , Φαξ: ,

2

3

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκς Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 247, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2008 για την εφαρμογ συστματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007 ( 2 ) της Επιτροπς, η Ευρωπαϊκ Ένωση παραχωρεί εμπορικές προτιμσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του οικείου συστματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμσεων (στο εξς «ΣΓΠ» «το σύστημα»). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, οι κανόνες καταγωγς που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των προϊόντων καταγωγς, τις διαδικασίες και τις μεθόδους διοικητικς συνεργασίας που σχετίζονται με αυτά καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπς ( 3 ). (2) Στις 16 Μαρτίου 2005, μετά από εκτεν διάλογο που ξεκίνησε με την έκδοση της Πράσινης Βίβλου για το μέλλον των κανόνων καταγωγς στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα στις 18 Δεκεμβρίου 2003 ( 4 ), η Επιτροπ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Οι κανόνες καταγωγς στις προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις: Προσανατολισμοί για το μέλλον» ( 5 ) (στο εξς: «η ανακοίνωση»). Η ανακοίνωση εισάγει ένα νέο τρόπο προσέγγισης των κανόνων καταγωγς σε όλες τις ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 211 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1. ( 4 ) COM(2003) 787. ( 5 ) COM(2005) 100. προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκ Ένωση, και ιδίως στις ρυθμίσεις αναπτυξιακού προσανατολισμού, όπως το ΣΓΠ. (3) Το πρόγραμμα δράσης της Ντόχα για την ανάπτυξη αναγνώρισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η πληρέστερη ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως με την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές των αναπτυγμένων χωρών. Για το σκοπό αυτό, οι κανόνες προτιμησιακς καταγωγς πρέπει να απλουστευθούν και, κατά περίπτωση, να γίνουν ελαστικότεροι, έτσι ώστε τα προϊόντα καταγωγς δικαιούχων χωρών να μπορούν πράγματι να ωφεληθούν από τις παραχωρούμενες προτιμσεις. (4) Για να εξασφαλιστεί ότι οι προτιμσεις ωφελούν πράγματι αυτούς που τις χρειάζονται και να προστατευθούν οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκς Ένωσης, οι μεταβολές των κανόνων προτιμησιακς καταγωγς πρέπει να πλαισιώνονται με προσαρμογ των διαδικασιών διαχείρισς τους. (5) Από την εκτίμηση των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού από την Επιτροπ συνάγεται ότι επικρατεί η αντίληψη πως οι κανόνες καταγωγς του ΣΓΠ είναι υπερβολικά σύνθετοι και υπερβολικά περιοριστικοί. Διαπιστώνεται ακόμη χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης των παραχωρούμενων προτιμσεων για ορισμένα προϊόντα, και ιδίως τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη σημασία για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και ότι αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στους κανόνες καταγωγς. (6) Στην εκτίμηση επιπτώσεων αναφέρεται ότι η απλούστευση και η φιλικότητα προς την ανάπτυξη θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την εφαρμογ ενιαίου κριτηρίου σε όλα τα προϊόντα για τον καθορισμό της καταγωγς των προϊόντων τα οποία δεν είναι εξ ολοκλρου παραγόμενα στη δικαιούχο χώρα, με βάση την αξία που προστίθεται στην εκάστοτε δικαιούχο χώρα και με την απαίτηση συμμόρφωσης με ένα επαρκές κατώτατο όριο μεταποίησης. Όμως, δεν απέδειξε ότι είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογ ενιαίας μεθόδου για την απλούστευση ούτε για τη φιλικότητα προς την ανάπτυξη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, για ορισμένους τομείς, όπως οι τομείς των γεωργικών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των προϊόντων αλιείας, των χημικών προϊόντων, των μετάλλων, των

5 L 307/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των ειδών ένδυσης και των υποδημάτων, το κριτριο της προστιθέμενης αξίας είτε δεν είναι το καταλληλότερο είτε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποκλειστικό κριτριο. Κατά συνέπεια, για τους τομείς αυτούς πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα απλά κριτρια, που θα τα κατανοούν εύκολα οι οικονομικοί φορείς και τα οποία θα ελέγχονται εύκολα από τις διοικσεις, είτε αντί του κριτηρίου της προστιθέμενης αξίας εναλλακτικά προς αυτό. Αυτά τα άλλα κριτρια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες η μεταβολ δασμολογικς κλάσης διάκρισης ένας ειδικός τρόπος επεξεργασίας και μεταποίησης και η χρησιμοποίηση εξ ολοκλρου παραγόμενων υλών. Για λόγους απλούστευσης, ωστόσο, απαιτείται να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των διαφόρων κανόνων. Κατά συνέπεια, οι κανόνες καταγωγς πρέπει κατά το δυνατόν να καλύπτουν τομείς και όχι μεμονωμένα προϊόντα. (7) Οι κανόνες καταγωγς πρέπει να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων τομέων, αλλά και να παρέχουν στις δικαιούχες χώρες πραγματικ δυνατότητα πρόσβασης στην παραχωρούμενη προτιμησιακ δασμολογικ μεταχείριση. Κατά περίπτωση, οι κανόνες πρέπει ακόμη να αποτυπώνουν τις διαφορετικές βιομηχανικές ικανότητες των δικαιούχων χωρών. Για να ενθαρρυνθεί η βιομηχανικ ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, όταν ο κανόνας βασίζεται στην τρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, το εφαρμοστέο στις ύλες αυτές κατώτατο όριο πρέπει πάντοτε να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες που εκτελούνται σε αυτές τις χώρες είναι πραγματικές και οικονομικά δικαιολογημένες. Μια μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες μέχρι 70 % ένας κανόνας που προβλέπει ισοδύναμο επίπεδο χαλάρωσης των απαιτσεων για τα προϊόντα καταγωγς λιγότερο αναπτυγμένων χωρών θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εξαγωγές από αυτές τις χώρες. (8) Για να εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία μεταποίηση που πραγματοποιείται σε δικαιούχο χώρα είναι πραγματικ και οικονομικά δικαιολογημένη εργασία που θα αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην εν λόγω χώρα, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος ανεπαρκών εργασιών επεξεργασίας μεταποίησης, οι οποίες δεν μπορούν ποτέ να στοιχειοθετσουν καταγωγ του προϊόντος. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος με τον ισχύοντα σμερα. Απαιτούνται, ωστόσο, ορισμένες προσαρμογές. Παραδείγματος χάρη, για να αποφευχθούν η εκτροπ του εμπορίου και η στρέβλωση της αγοράς ζάχαρης και σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν δη θεσπιστεί στο πλαίσιο των κανόνων καταγωγς άλλων προτιμησιακών εμπορικών ρυθμίσεων, πρέπει να θεσπιστεί ένας νέος κανόνας που να απαγορεύει την ανάμειξη ζάχαρης με κάθε άλλη ύλη. (9) Στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται σμερα το κριτριο της προστιθέμενης αξίας πρέπει να διασφαλιστεί ένας βαθμός ευελιξίας, που θα επιτρέπει τη χρση, σε περιορισμένη αναλογία, υλών οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες. Εντούτοις, πρέπει να διασαφηνιστεί η έκταση της χρσης αυτς όσον αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από εξ ολοκλρου παραγόμενες ύλες. Επιπλέον, για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στην προμθεια υλών, η επιτρεπόμενη αναλογία αυτών των υλών πρέπει να αυξηθεί, με εξαίρεση ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, από 10 % στο 15 % της τιμς εργοστασίου του τελικού προϊόντος. Σε αυτά τα ευαίσθητα προϊόντα περιλαμβάνονται όσα υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος, πλην των μεταποιημένων προϊόντων αλιείας του κεφαλαίου 16, για τα οποία κρίνεται περισσότερο ενδεδειγμένη η εφαρμογ ορίων ανοχς εκφρασμένων σε βάρος, και τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστματος, τα οποία πρέπει να εξακολουθσουν να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες ορίων ανοχς που βασίζονται είτε στο βάρος είτε στην αξία, κατά περίπτωση, και διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. (10) Η σώρευση καταγωγς είναι μια σημαντικ διευκόλυνση, η οποία παρέχει σε χώρες που εφαρμόζουν ταυτόσημους κανόνες καταγωγς τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την κατασκευ προϊόντων τα οποία είναι επιλέξιμα για προνομιακ δασμολογικ μεταχείριση. Οι υφιστάμενοι όροι περιφερειακς σώρευσης καταγωγς ένας τύπος σώρευσης που λειτουργεί επί του παρόντος στο εσωτερικό τριών περιφερειακών ομάδων χωρών έχει αποδειχθεί ότι είναι σύνθετοι και υπερβολικά αυστηροί. Πρέπει, κατά συνέπεια, να απλουστευθούν και να καταστούν λιγότερο αυστηροί με την κατάργηση του ισχύοντος όρου ως προς την αξία. Επιπλέον, πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες σώρευσης μεταξύ χωρών της ίδιας περιφερειακς ομάδας, παρά τη διαφοροποίηση των κανόνων καταγωγς που εισάγει ο παρών κανονισμός σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και άλλων δικαιούχων χωρών. Η σώρευση αυτ πρέπει να επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την αποστολ υλών σε άλλη χώρα της ίδιας ομάδας με σκοπό την περιφερειακ σώρευση, κάθε χώρα εφαρμόζει τον κανόνα καταγωγς ο οποίος ισχύει γι αυτ στις εμπορικές σχέσεις της με την Ευρωπαϊκ Ένωση. Εντούτοις, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του εμπορίου μεταξύ χωρών με διαφορετικά επίπεδα δασμολογικς προτίμησης, πρέπει να προβλεφθεί η εξαίρεση ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων από την περιφερειακ σώρευση καταγωγς. (11) Στην ανακοίνωσ της η Επιτροπ ανέφερε ότι ταν διατεθειμένη να εξετάσει κάθε αίτηση για τη συγκρότηση νέων συγχωνευμένων ευρύτερων ομάδων, στον βαθμό που υπάρχει οικονομικ συμπληρωματικότητα, που λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές των προτιμησιακών ρυθμίσεων οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες και ο συναφς κίνδυνος καταστρατγησης των δασμολογικών διατάξεων και που υφίστανται οι αναγκαίες δομές και διαδικασίες διοικητικς συνεργασίας για τη διαχείριση και τον έλεγχο της καταγωγς. Παράλληλα, πρέπει να προβλεφθεί η σώρευση καταγωγς μεταξύ χωρών των ομάδων περιφερειακς σώρευσης Ι και ΙΙΙ οι οποίες πληρούν τους απαιτούμενους όρους. Μετά από αίτηση των χωρών Mercosur πρέπει να συγκροτηθεί μια νέα ομάδα περιφερειακς σώρευσης, καλούμενη ομάδα IV, η οποία θα αποτελείται από την Αργεντιν, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Για να εφαρμοστεί η περιφερειακ σώρευση μεταξύ των εν λόγω χωρών πρέπει να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. (12) Πρέπει να επιτραπεί στις δικαιούχες χώρες να αποκομίζουν μεγαλύτερα οφέλη από τη σώρευση με χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) οι οποίες έχουν συναφθεί με την ΕΕ. Αυτός ο νέος τύπος σώρευσης, καλούμενος διευρυμένη σώρευση, πρέπει να είναι μονοκατευθυντικός, δηλ. να επιτρέπει μόνο τη χρση υλών στις δικαιούχες χώρες, και πρέπει να παραχωρείται μετά από ενδελεχ εξέταση αίτησης που υποβάλλει η εκάστοτε δικαιούχος χώρα. Λόγω της ευαισθησίας τους, τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος πρέπει να εξαιρούνται από αυτόν τον τύπο σώρευσης.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/3 (13) Από το 2001 επιτρέπεται στις δικαιούχες χώρες η σώρευση καταγωγς για προϊόντα καταγωγς Νορβηγίας και Ελβετίας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου Συστματος. Πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση αυτς της σώρευσης και να επεκταθεί στην Τουρκία, υπό τον όρο ότι η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία εφαρμόζουν τον ίδιο ορισμό της έννοιας της καταγωγς όπως η Ευρωπαϊκ Ένωση και επιφυλάσσουν αμοιβαία μεταχείριση στα προϊόντα που εισάγονται σε αυτές και παράγονται με τη χρση υλών καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συναφθεί συμφωνία, μέσω ανταλλαγς επιστολών άλλου κατάλληλου τύπου συμφωνίας μεταξύ των μερών, που θα περιλαμβάνει δέσμευση ότι οι χώρες αυτές θα παρέχουν στα κράτη μέλη και μεταξύ τους την αναγκαία υποστριξη σε θέματα διοικητικς συνεργασίας. (14) Η περιφερειακ σώρευση δεν πρέπει, εντούτοις, να καλύπτει ορισμένες ύλες, όταν η δασμολογικ προτίμηση που παραχωρείται στην Ευρωπαϊκ Ένωση δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό σώρευσης και οι καλυπτόμενες ύλες θα επωφελούνταν μέσω της σώρευσης από ευνοϊκότερη δασμολογικ μεταχείριση απ ό,τι αν εξάγονταν απευθείας στην Ευρωπαϊκ Ένωση. Η μη αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων με την εξαίρεση υλών θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατγηση των δασμολογικών διατάξεων τη στρέβλωση του εμπορίου μέσω της εξαγωγς εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκ Ένωση μόνο από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη δασμολογικ προτίμηση. (15) Πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος υλών που εξαιρούνται από την περιφερειακ σώρευση σε χωριστό παράρτημα. Το παράρτημα αυτό θα μπορεί να τροποποιείται όχι μόνο όταν προκύπτουν νέες παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά και για να καλύπτονται ανάλογες περιπτώσεις που θα ταν δυνατόν να προκύψουν λόγω της εφαρμογς της σώρευσης μεταξύ χωρών που ανκουν στις ομάδες περιφερειακς σώρευσης Ι και ΙΙΙ. Η σώρευση καταγωγς μεταξύ χωρών των ομάδων περιφερειακς σώρευσης Ι και ΙΙΙ και η διευρυμένη σώρευση πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους, η τρηση των οποίων πρέπει να επαληθεύεται από την Επιτροπ πριν εξεταστεί η παραχώρηση της σώρευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπών και βάσει των σχετικών εκτιμσεων. Για τους ίδιους λόγους, όταν έχει επιτραπεί η χρση αυτς της σώρευσης, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι η εφαρμογ της σώρευσης δεν πληροί πλέον τους όρους έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη η στρέβλωση των συναλλαγών η καταστρατγηση δασμών, η Επιτροπ πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμ να ανακαλεί την άδεια χρσης των εν λόγω δυνατοττων σώρευσης. (16) Ορισμένες διατάξεις των ισχυόντων κανόνων καταγωγς, οι οποίες αφορούν τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν εκτός των χωρικών υδάτων, είναι δυσανάλογα περίπλοκες σε σχέση με τον σκοπό τους και, κατά συνέπεια, είναι δύσκολη τόσο η εφαρμογ όσο και ο έλεγχός τους. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να απλουστευθούν. Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, πρέπει να αποδεικνύεται η απευθείας μεταφορά στην Ευρωπαϊκ Ένωση, το οποίο συχνά είναι δύσκολο. Λόγω αυτς της απαίτησης, ορισμένα εμπο ρεύματα τα οποία συνοδεύονται από έγκυρο αποδεικτικό καταγωγς δεν μπορούν να ωφεληθούν από τις προτιμησιακές ρυθμίσεις. Πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί ένας νέος, απλούστερος και ελαστικότερος κανόνας που θα αποσκοπεί κυρίως στο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που προσκομίζονται στα τελωνεία με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγς και δεν υφίστανται καθ οδόν κανενός είδους αλλοίωση μετατροπ. (17) Σμερα, η καταγωγ των προϊόντων πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των δικαιούχων χωρών και, εάν αποδειχθεί ότι η δηλούμενη καταγωγ είναι ανακριβς, οι εισαγωγείς συχνά δεν οφείλουν να καταβάλουν δασμό, διότι ενργησαν καλόπιστα και το σφάλμα διαπράχθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκς Ένωσης και, σε τελικ ανάλυση, αυτός που επιβαρύνεται είναι ο φορολογούμενος της Ευρωπαϊκς Ένωσης. Εφόσον αυτοί που κατ εξοχν γνωρίζουν την καταγωγ των προϊόντων τους είναι οι εξαγωγείς, είναι σκόπιμο να απαιτείται από αυτούς να χορηγούν απευθείας τις βεβαιώσεις καταγωγς στους πελάτες τους. (18) Για να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι μετά την εξαγωγ, οι εξαγωγείς πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο των αρμόδιων αρχών των δικαιούχων χωρών, έτσι ώστε να. Προς τούτο, κάθε δικαιούχος χώρα πρέπει να δημιουργσει ηλεκτρονικό μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων και η αρμόδια κυβερνητικ αρχ αυτς της δικαιούχου χώρας θα πρέπει να κοινοποιεί στην Επιτροπ το περιεχόμενο αυτού του μητρώου. Σε αυτ τη βάση, η Επιτροπ πρέπει να δημιουργσει μια κεντρικ βάση δεδομένων με τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς για την εξυπηρέτηση των διοικητικών υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων της Ευρωπαϊκς Ένωσης, μέσω της οποίας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μπορούν να ελέγχουν, πριν από τη διασάφηση για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι ο προμηθευτς τους είναι εγγεγραμμένος εξαγωγέας στην οικεία δικαιούχο χώρα. Ομοίως, οι εξαγωγικές επιχειρσεις της Ευρωπαϊκς Ένωσης που συμμετέχουν στο σύστημα διμερούς σώρευσης καταγωγς πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. (19) Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, η δημοσίευση αριθμητικών στοιχείων και μη εμπιστευτικών δεδομένων εγγραφς για τους εξαγωγείς πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα εν λόγω μέρη να συμβουλεύονται αυτά τα δεδομένα. Εντούτοις, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της, η δημοσίευση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού ο εξαγωγέας ενημερωθεί και δώσει ελεύθερα την έγγραφη συγκατάθεσ του. (20) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ), διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη Οι αρχές που διατυπώνονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να αποσαφηνιστούν να συμπληρωθούν με τον παρόντα κανονισμό, εάν αυτό είναι απαραίτητο. ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

7 L 307/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (21) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ), διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπ. Οι αρχές που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 πρέπει να αποσαφηνιστούν να συμπληρωθούν με τον παρόντα κανονισμό, εάν αυτό είναι απαραίτητο. (22) Σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκς Ένωσης σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές αρχές, ενεργώντας εντός του πεδίου των οικείων αρμοδιοττων, πρέπει να συνεργάζονται ενεργά και να διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. (23) Στη θέσπιση του συστματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων πρέπει να ληφθούν υπόψη η ικανότητα των δικαιούχων χωρών να δημιουργσουν και να διαχειρίζονται το σύστημα εγγραφς, καθώς και η ικανότητα της Επιτροπς να δημιουργσει την απαραίτητη κεντρικ βάση δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπ πρέπει πρώτα να καθορίσει τις απαιτσεις χρστη και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστματος. Μετά τον καθορισμό της λεπτομερούς αρχιτεκτονικς της κεντρικς βάσης δεδομένων, θα εκτιμηθούν οι ακριβείς επιπτώσεις του συστματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και την προστασία των δεδομένων, και θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις σχετικές διατάξεις. Η εφαρμογ του συστματος πρέπει, συνεπώς, να αναβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου Η αναβολ αυτ αναμένεται να διευκολύνει το στάδιο της ανάπτυξης του συστματος, αφού προηγουμένως καθοριστούν οι απαιτσεις των χρηστών και οι τεχνικές προδιαγραφές και πραγματοποιηθούν οι νομικές προσαρμογές που ενδεχομένως θα κριθούν απαραίτητες με βάση τις απαιτσεις των χρηστών και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστματος και τις επιπτώσεις τους από πλευράς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει ακόμη να προβλεφθεί επιπλέον διάστημα τριών ετών για τις χώρες οι οποίες δεν μπορούν να τηρσουν την προθεσμία αυτ. εφαρμοστούν όταν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, έτσι ώστε να είναι σαφέστεροι, ιδίως με τη σαφ διάκριση μεταξύ γενικών αρχών, διαδικασιών στην δικαιούχο χώρα κατά την εξαγωγ, διαδικασιών για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση και μεθόδων διοικητικς συνεργασίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικαιροποιηθεί το πιστοποιητικό καταγωγς «Τύπου Α», κυρίως με την αντικατάσταση των σημειώσεων που το αφορούν από την έκδοση 2007 των σημειώσεων, εφόσον η έκδοση αυτ λαμβάνει υπόψη την τελευταία διεύρυνση της ΕΕ και, κατά συνέπεια, περιέχει ενημερωμένο κατάλογο χωρών οι οποίες δέχονται το πιστοποιητικό «Τύπου Α» για τους σκοπούς της ΣΓΠ. (24) Πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στο σύστημα να δημιουργσουν οι δικαιούχες χώρες και να διατηρούν διοικητικές δομές που θα επιτρέπουν την αποτελεσματικ διαχείριση του συστματος και να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα παρέχουν όλη την απαραίτητη υποστριξη, εάν το ζητσει η Επιτροπ, για την παρακολούθηση της ορθς διαχείρισης του συστματος. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα διοικητικς συνεργασίας μεταξύ των αρχών της Ευρωπαϊκς Ένωσης και των αρχών των δικαιούχων χωρών που θα παρέχει το πλαίσιο για την επαλθευση της καταγωγς. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατυπωθούν με σαφνεια η ευθύνη των εξαγωγέων για τη βεβαίωση της καταγωγς των εμπορευμάτων, καθώς και ο ρόλος των διοικητικών αρχών στη διαχείριση του συστματος. Πρέπει να καθοριστούν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων καταγωγς και οι περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκς Ένωσης θα μπορούν να μην αποδέχονται μια βεβαίωση να τη διαβιβάζουν για επαλθευση. (25) Οι ορισμοί και ο κατάλογος επαρκών εργασιών επεξεργασίας μεταποίησης, που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις, είναι κοινοί για το ΣΓΠ και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που έχει λάβει μονομερώς η Ευρωπαϊκ Ένωση για ορισμένες χώρες εδάφη. Εφόσον οι κανόνες καταγωγς των δεύτερων ρυθμίσεων θα τροποποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, πρέπει να εξακολουθσουν να εφαρμόζονται σε αυτούς οι ισχύουσες διατάξεις. Εντούτοις, για λόγους συνοχς με το ΣΓΠ και άλλες μονομερείς προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις, ο ορισμός των εξ ολοκλρου παραγόμενων προϊόντων και ο κατάλογος ανεπαρκών εργασιών επεξεργασίας μεταποίησης, που περιλαμβάνονται στις εν λόγω άλλες μονομερείς ρυθμίσεις, πρέπει να ευθυγραμμιστούν με αυτούς των κανόνων καταγωγς του ΣΓΠ. (26) Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Μέχρι το 2017, και μετά την ημερομηνία αυτ για όσες δικαιούχες χώρες δεν θα μπορούν τότε να εφαρμόσουν το νέο σύστημα, πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους διοικητικς συνεργασίας, βάσει των διατάξεων που ισχύουν μέχρι σμερα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις πρέπει να προβλέπουν την έκδοση αποδεικτικού καταγωγς από τις αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας. Επιπλέον, οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να απλουστευθούν, ευθυγραμμιζόμενοι ως προς τη διάρθρωσ τους με τους κανόνες που θα ( 1 ) ΕΕ L 8 της , σ. 1. (27) Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 ( 2 ), 1614/2000 ( 3 ) και 1615/2000 ( 4 ) της Επιτροπς, η Κοινότητα ενέκρινε παρεκκλίσεις των κανόνων καταγωγς του ΣΓΠ για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγς Λάος, Καμπότζης και Νεπάλ, οι οποίες λγουν την 31η Δεκεμβρίου 2010, το αργότερο. Η θέσπιση απλούστερων και φιλικότερων προς την ανάπτυξη κανόνων καταγωγς με τον παρόντα κανονισμό θα καταστσει περιττ τη συνέχιση της εφαρμογς των παρεκκλίσεων αυτών. ( 2 ) ΕΕ L 185 της , σ. 38. ( 3 ) ΕΕ L 185 της , σ. 46. ( 4 ) ΕΕ L 185 της , σ. 54.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/5 (28) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπς τελωνειακού κώδικα, ε) εμπορεύματα : τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξς: στ) διμερς σώρευση : σύστημα που επιτρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενες ύλες σε δικαιούχο χώρα προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε ένα προϊόν σε αυτ τη δικαιούχο χώρα 1) Στο μέρος Ι τίτλος IV κεφάλαιο 2, τα άρθρα 66 έως 97 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Τ μ μ α 1 Σύστημα γενικευμένων προτιμσεων Υπότμημα 1 ζ) σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία την Τουρκία : σύστημα που επιτρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενες ύλες σε δικαιούχο χώρα τα προϊόντα καταγωγς Νορβηγίας, Ελβετίας Τουρκίας, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε προϊόν στην εν λόγω δικαιούχο χώρα και εισάγονται στην Ευρωπαϊκ Ένωση Γενικές διατάξεις Άρθρο 66 Το παρόν τμμα ορίζει τους κανόνες σχετικά με τον ορισμό της έννοιας προϊόντα καταγωγς, καθώς και τις συναφείς διαδικασίες και μεθόδους διοικητικς συνεργασίας για τους σκοπούς της εφαρμογς του συστματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμσεων (ΣΓΠ) που παραχώρησε η Ευρωπαϊκ Ένωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (*) στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο εξς το σύστημα. (*) ΕΕ L 211 της , σ. 1. η) περιφερειακ σώρευση : σύστημα βάσει του οποίου προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είναι καταγωγς χώρας μέλους μιας περιφερειακς ομάδας θεωρούνται ύλες καταγωγς άλλης χώρας της ίδιας περιφερειακς ομάδας ( χώρας άλλης περιφερειακς ομάδας, εφόσον επιτρέπεται η σώρευση μεταξύ περιφερειακών ομάδων), όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται εκεί Άρθρο Για τους σκοπούς του παρόντος τμματος και του τμματος 1Α του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) δικαιούχος χώρα : χώρα έδαφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 ο όρος δικαιούχος χώρα καλύπτει επίσης και δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των χωρικών υδάτων αυτς της χώρας εδάφους, κατά την έννοια της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέϊ της 10ης Δεκεμβρίου 1982) β) κατασκευ παρασκευ : κάθε μορφ επεξεργασίας μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης γ) ύλη : κάθε συστατικό, πρώτη ύλη, μέρος εξάρτημα κ.λπ., που χρησιμοποιείται για την κατασκευ παρασκευ του προϊόντος δ) προϊόν : το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη εργασία παραγωγς θ) διευρυμένη σώρευση : σύστημα βάσει του οποίου, εφόσον το επιτρέψει η Επιτροπ μετά από αίτηση δικαιούχου χώρας, ορισμένες ύλες καταγωγς χώρας με την οποία η Ευρωπαϊκ Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικς Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), θεωρούνται ύλες καταγωγς της εν λόγω δικαιούχου χώρας, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτ τη χώρα ι) ανταλλάξιμες ύλες : ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικς ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει διάκριση όταν ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν ια) περιφερειακ ομάδα : ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται η περιφερειακ σώρευση ιβ) δασμολογητέα αξία : η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994 περί της εφαρμογς του άρθρου VII της Γενικς Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)

9 L 307/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης ιγ) αξία υλών στον κατάλογο του παραρτματος 13α: η δασμολογητέα αξία κατά την εισαγωγ των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιθηκαν, εάν αυτ δεν είναι γνωστ και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιωμένη τιμ που καταβλθηκε για τις ύλες αυτές στη δικαιούχο χώρα. Όταν πρέπει να διαπιστωθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιθηκαν, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις του παρόντος σημείου ιδ) τιμ εργοστασίου : η εργοστασιακ τιμ που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστ στην επιχείρηση του οποίου έγινε η τελευταία επεξεργασία μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμ περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιθηκαν και όλα τα άλλα στοιχεία κόστους που συνδέονται με την παραγωγ του, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγ του παραχθέντος προϊόντος. Όταν η καταβαλλόμενη πραγματικ τιμ δεν αντανακλά όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευ του προϊόντος και έχουν όντως πραγματοποιηθεί στη δικαιούχο χώρα, η τιμ εργοστασίου είναι το σύνολο όλων αυτών των δαπανών, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγ του παραχθέντος προϊόντος ιε) μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες : η επιτρεπόμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες προκειμένου να θεωρηθεί μια εργασία κατασκευς επαρκς επεξεργασία μεταποίηση, ώστε το προϊόν να αποκτσει τον χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος. Μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό της τιμς εργοστασίου του προϊόντος του καθαρού βάρους των υλών που χρησιμοποιθηκαν και υπάγονται σε καθορισμένη ομάδα κεφαλαίων, κεφάλαιο, κλάση διάκριση του δασμολογίου ιστ) καθαρό βάρος : το βάρος των εμπορευμάτων χωρίς τα υλικά συσκευασίας και τους κάθε είδους περιέκτες συσκευασίας ιζ) κεφάλαια, κλάσεις και διακρίσεις : τα κεφάλαια, οι κλάσεις και διακρίσεις (τετραψφιοι εξαψφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία η οποία αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα, με τις τροποποισεις κατ εφαρμογ της σύστασης της 26ης Ιουνίου 2004 του Συμβουλίου Τελωνειακς Συνεργασίας ιη) υπαγόμενο : αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ύλης σε συγκεκριμένη κλάση διάκριση του Εναρμονισμένου Συστματος κ) εξαγωγέας : πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα στην Ευρωπαϊκ Ένωση σε δικαιούχο χώρα και μπορεί να αποδείξει την καταγωγ των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν είναι όχι ο κατασκευαστς και αν διεκπεραιώνει ο ίδιος όχι τις διατυπώσεις εξαγωγς κα) εγγεγραμμένος εξαγωγέας : εξαγωγέας που είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών της οικείας δικαιούχου χώρας για την έκδοση βεβαιώσεων καταγωγς με σκοπό την εξαγωγ στο πλαίσιο του συστματος κβ) βεβαίωση καταγωγς : βεβαίωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας και στην οποία αναφέρει ότι τα καλυπτόμενα από αυτν προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγς του συστματος, ώστε να επιτραπεί είτε στο πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση να αξιώσει το όφελος της προτιμησιακς δασμολογικς μεταχείρισης στον οικονομικό φορέα δικαιούχου χώρας ο οποίος εισάγει ύλες για περαιτέρω μεταποίηση στο πλαίσιο των κανόνων σώρευσης, να αποδείξει τον χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος των συγκεκριμένων εμπορευμάτων. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ιδ), εάν η τελευταία επεξεργασία μεταποίηση έχει ανατεθεί με υπεργολαβία σε κατασκευαστ, ο όρος κατασκευαστς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιδ) πρώτο εδάφιο μπορεί να δηλώνει την επιχείρηση η οποία χρησιμοποίησε τον υπεργολάβο. Άρθρο Για την ορθ εφαρμογ του συστματος, οι δικαιούχες χώρες αναλαμβάνουν τη δέσμευση: α) να δημιουργσουν και να διατηρσουν τις απαραίτητες διοικητικές δομές και συστματα που απαιτούνται για την εφαρμογ και τη διαχείριση, στην εκάστοτε χώρα, των κανόνων και διαδικασιών που καθορίζονται στο παρόν τμμα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογ της σώρευσης β) να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών τους με την Επιτροπ και τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. ιθ) αποστολ : προϊόντα τα οποία: είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλπτη, είτε καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλπτη, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο 2. Η αναφερόμενη στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 συνεργασία συνίσταται: α) στην παροχ κάθε απαραίτητης υποστριξης εάν η Επιτροπ ζητσει να παρακολουθσει την ορθ διαχείριση του συστματος στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου από την Επιτροπ τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/7 β) με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97ζ και 97η, στην επαλθευση του χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος και της συμμόρφωσης με τους άλλους όρους του παρόντος τμματος, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων, εάν το ζητσουν η Επιτροπ οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο των ελέγχων της καταγωγς. 3. Οι δικαιούχες χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπ την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ανάληψη δέσμευσης. 4. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο το επίπεδο προστασίας των ιδιωτών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκς Ένωσης και του εθνικού δικαίου και, ειδικότερα, δεν μεταβάλλει ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτά βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ ούτε τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκς Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, κατά την άσκηση των αρμοδιοττων τους. Άρθρο Οι δικαιούχες χώρες κοινοποιούν στην Επιτροπ τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών που βρίσκονται στο έδαφός τους και οι οποίες: α) είναι κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας ενεργούν υπό την εξουσία της κυβέρνησης και είναι εξουσιοδοτημένες να εγγράφουν και να διαγράφουν εξαγωγείς στο μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων Τα στοιχεία ταυτοποίησης και εγγραφς των εξαγωγέων, που αποτελούνται από τη σειρά δεδομένων τα οποία απαριθμούνται στα σημεία 1, 3 (που αφορά την περιγραφ των δραστηριοττων), 4 και 5 του παραρτματος 13γ, δημοσιεύονται από την Επιτροπ στο Διαδίκτυο μόνο εφόσον οι εξαγωγείς δώσουν προηγουμένως ελεύθερη και ρητ έγγραφη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση. Στους εξαγωγείς παρέχονται οι πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. β) είναι κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας και είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υποστριξη στην Επιτροπ και στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μέσω της προβλεπόμενης στο παρόν τμμα διοικητικς συνεργασίας. 2. Οι δικαιούχες χώρες ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπ για κάθε μεταβολ των στοιχείων που κοινοποιούνται βάσει της παραγράφου Η Επιτροπ δημιουργεί ηλεκτρονικ βάση δεδομένων για τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι κυβερνητικές αρχές των δικαιούχων χωρών και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Μόνο η Επιτροπ έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στα δεδομένα που περιέχονται σε αυτν. Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο αρχές διασφαλίζουν την επικαιροποίηση, την πληρότητα και την ακρίβεια των κοινοποιούμενων στην Επιτροπ δεδομένων. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο βάση δεδομένων δημοσιοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, πλην των εμπιστευτικών στοιχείων που περιέχονται στα πλαίσια 2 και 3 της αίτησης εγγραφς εξαγωγέα η οποία αναφέρεται στο άρθρο 92. Τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με τα δεδομένα εγγραφς τους που αναφέρονται στο παράρτημα 13γ και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στα εθνικά συστματα ασκούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών τα οποία έχουν αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα τους κατ' εφαρμογ της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στην αναφερόμενη στην παράγραφο 3 κεντρικ βάση δεδομένων ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ενεργώντας εντός του πλαισίου των οικείων αρμοδιοττων, συνεργάζονται στενά και διασφαλίζουν τη συντονισμένη επίβλεψη της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 βάσης δεδομένων. Άρθρο Η Επιτροπ δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (σειρά C) τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών και την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι πληρούν τους αναφερόμενους στα άρθρα 68 και 69 όρους. Η Επιτροπ επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό κάθε φορά που μια νέα δικαιούχος χώρα πληροί τους ίδιους όρους. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο βάση δεδομένων και από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν τμμα μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες διεθνείς οργανισμούς τίθενται στη διάθεσ τους μόνο σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/ Όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση προϊόντα καταγωγς δικαιούχου χώρας, κατά την έννοια του παρόντος τμματος, επωφελούνται από το σύστημα μόνον εφόσον είχαν εξαχθεί την μετά την ημερομηνία που ορίζεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο.

11 L 307/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Η δικαιούχος χώρα θεωρείται ότι τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 κατά την ημερομηνία που υποβάλλει την ανάληψη δέσμευσης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1. Άρθρο 71 Εάν οι αρμόδιες αρχές δικαιούχου χώρας δεν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1, του άρθρου 69 παράγραφος 2 και των άρθρων 91, 92, 93 και 97ζ δεν συμμορφώνονται συστηματικά με το άρθρο 97η παράγραφος 2, είναι δυνατόν να ανακληθούν προσωρινά για την εν λόγω χώρα οι προτιμσεις βάσει του συστματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008. Υπότμημα 2 Ορισμός της έννοιας των καταγόμενων προϊόντων Άρθρο 72 Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρείται ότι είναι καταγωγς δικαιούχου χώρας: α) προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλρου σε αυτ τη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 75 β) προϊόντα που παράγονται σε αυτ τη χώρα και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν εξ ολοκλρου παραχθεί σε αυτν, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκ επεξεργασία μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 76. Άρθρο Οι όροι του παρόντος υποτμματος για την απόκτηση του χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος πληρούνται στην εκάστοτε δικαιούχο χώρα. 2. Σε περίπτωση επιστροφς καταγόμενων προϊόντων που έχουν εξαχθεί από τη δικαιούχο χώρα σε άλλη χώρα, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί στις αρμόδιες αρχές, κατά τρόπο που κρίνεται ικανοποιητικός από αυτές, ότι: α) τα επιστραφέντα προϊόντα είναι τα ίδια με αυτά που εξχθησαν, και β) δεν υποβλθηκαν σε άλλη εργασία εκτός από την απαραίτητη για να διατηρηθούν σε καλ κατάσταση ενόσω βρίσκονταν στη χώρα εκείνη κατά την εξαγωγ τους. Άρθρο Τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκ Ένωση είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από τη δικαιούχο χώρα από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν έχουν υποστεί αλλοίωση μετατροπ με οποιοδποτε τρόπο, ούτε έχουν υποβληθεί σε άλλες εργασίες εκτός από τις απαραίτητες για να διατηρηθούν σε καλ κατάσταση, πριν από τη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η αποθκευση προϊόντων αποστολών και η κατάτμηση αποστολών επιτρέπονται εφόσον πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του εξαγωγέα μεταγενέστερου κατόχου των εμπορευμάτων και τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακ επιτρηση στην(στις) χώρα(-ες) διαμετακόμισης. 2. Θεωρείται ότι τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγο να πιστεύουν το αντίθετο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστ να αποδείξει τη συμμόρφωση για την απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως φορτωτικές πραγματικά απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σμανση την αρίθμηση συσκευασιών, κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα ίδια τα εμπορεύματα. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατ αναλογία όταν εφαρμόζεται η σώρευση βάσει των άρθρων 84, 85 και 86. Άρθρο Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλρου σε δικαιούχο χώρα: α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός της από τον θαλάσσιο πυθμένα της β) φυτά και κηπευτικά που καλλιεργούνται συγκομίζονται σε αυτ γ) ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτ δ) προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται σε αυτ ε) προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγ ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτ στ) προϊόντα θρας αλιείας που ασκείται σε αυτ ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτ η) προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τα πλοία της από τα θαλάσσια ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων της θ) προϊόντα που παράγονται πάνω σε πλοία-εργοστάσια της χώρας αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η) ι) μεταχειρισμένα είδη που συλλέγονται σε αυτ και είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/9 ια) απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από εργασίες παραγωγς σε αυτ ιβ) προϊόντα που εξάγονται από τον θαλάσσιο πυθμένα από τα υποκείμενα στρώματα, τα οποία βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, αλλά στα οποία η χώρα έχει δικαιώματα αποκλειστικς εκμετάλλευσης ιγ) εμπορεύματα που παράγονται σε αυτ αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ). αυτς της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτματος 13α για τα εν λόγω προϊόντα. 2. Εάν ένα προϊόν που έχει αποκτσει τον χαρακτρα καταγόμενου από μια χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβληθεί σε περαιτέρω μεταποίηση σε αυτ τη χώρα και χρησιμοποιηθεί ως υλικό κατασκευς άλλου προϊόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες ενδεχομένως χρησιμοποιθηκαν για την κατασκευ του. 2. Οι όροι τα πλοία της και τα πλοία-εργοστάσια στην παράγραφο 1 στοιχεία η) και θ) ισχύουν μόνο για τα πλοία και τα πλοία-εργοστάσια που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτσεις: α) είναι νηολογημένα στη δικαιούχο χώρα σε κράτος μέλος β) φέρουν τη σημαία της δικαιούχου χώρας κράτους μέλους γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: i) ανκουν τουλάχιστον κατά 50 % σε υπηκόους της δικαιούχου χώρας κράτους μέλους, ii) ανκουν σε εταιρείες: των οποίων η έδρα και ο κύριος τόπος δραστηριότητας βρίσκεται στη δικαιούχο χώρα σε κράτος μέλος, και οι οποίες ανκουν τουλάχιστον κατά 50 % στη δικαιούχο χώρα σε κράτη μέλη σε δημόσιες οντότητες υπηκόους της δικαιούχου χώρας κρατών μελών. Άρθρο Το κατά πόσον πληρούνται οι απαιτσεις του άρθρου 76 παράγραφος 1 κρίνεται για κάθε προϊόν. Εντούτοις, όταν ο σχετικός κανόνας βασίζεται στην τρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, για να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις του κόστους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αξία των μη καταγόμενων υλών μπορεί να υπολογίζεται κατά μέσον όρο, όπως ορίζει η παράγραφος Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, υπολογίζεται μια μέση τιμ εργοστασίου του προϊόντος και μια μέση αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών βάσει, αντίστοιχα, του αθροίσματος των τιμών εργοστασίου που εφαρμόζονται σε όλες τις πωλσεις των προϊόντων που πραγματοποιθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και του αθροίσματος της αξίας όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιθηκαν για την κατασκευ των προϊόντων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στη χώρα εξαγωγς, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα πλρες οικονομικό έτος, κατά τη διάρκεια συντομότερης περιόδου η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών. 3. Καθένας από τους όρους της παραγράφου 2 μπορεί να πληρούται σε κράτη μέλη σε διαφορετικές δικαιούχες χώρες, εφόσον όλες οι δικαιούχες χώρες επωφελούνται από το σύστημα περιφερειακς σώρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 5. Σε αυτ την περίπτωση, τα προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη δικαιούχο χώρα της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο το πλοίο-εργοστάσιο, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 2. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 86 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ). 3. Οι εξαγωγείς που επιλέγουν τη μέθοδο υπολογισμού κατά μέσον όρο εφαρμόζουν με συνέπεια τη μέθοδο αυτ κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται του οικονομικού έτους αναφοράς, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται της συντομότερης περιόδου η οποία χρησιμοποιθηκε ως περίοδος αναφοράς. Μπορούν να παύουν να εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτ, όταν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους μιας μικρότερης αντιπροσωπευτικς περιόδου τουλάχιστον τριών μηνών, καταγράφουν παύση των διακυμάνσεων του κόστους των συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες δικαιολογούσαν τη χρση αυτς της μεθόδου. Άρθρο Με την επιφύλαξη των άρθρων 78 και 79, τα προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εξ ολοκλρου στην οικεία δικαιούχο χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 75, θεωρούνται καταγωγς 4. Οι μέσες τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται ως τιμές εργοστασίου και αξία των μη καταγόμενων υλών, αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί η τρηση της μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες.

13 L 307/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης Άρθρο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, θεωρούνται ανεπαρκείς επεξεργασίες μεταποισεις για την απόκτηση του χαρακτρα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτσεις του άρθρου 76, οι εξς εργασίες: ιστ) ο συνδυασμός δύο περισσοτέρων από τις εργασίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιε) ιζ) σφαγ ζώων. α) εργασίες συντρησης που εξασφαλίζουν τη διατρηση των προϊόντων σε καλ κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθκευσ τους β) διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εργασίες θεωρούνται απλές όταν για την εκτέλεσ τους δεν απαιτούνται ούτε ειδικές δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές εργαλεία που κατασκευάζονται εγκαθίστανται ειδικά για τις εργασίες αυτές. γ) πλύσιμο, καθαρισμός αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων άλλων επικαλύψεων δ) σιδέρωμα κυλίνδρωση υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας 3. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε δικαιούχο χώρα σε συγκεκριμένο προϊόν λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνεται αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκς κατά την έννοια της παραγράφου 1. ε) απλές εργασίες βαφς και στίλβωσης στ) αποφλοίωση και μερικ ολικ άλεση ρυζιού γυάλισμα και λείανση δημητριακών και ρυζιού ζ) εργασίες για τον χρωματισμό τον αρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευ κύβων ζάχαρης μερικ ολικ άλεση κρυσταλλικς ζάχαρης η) αφαίρεση του φλοιού, των πυρνων και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών θ) ακόνισμα, απλ λείανση απλός τεμαχισμός Άρθρο Κατά παρέκκλιση του άρθρου 76 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους του καταλόγου του παραρτματος 13α, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευ συγκεκριμένου προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολικ αξία το καθαρό βάρος τους που έχει υπολογιστεί για το προϊόν δεν υπερβαίνει: α) το 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16 ι) κοσκίνισμα, διαλογ, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνόλων ειδών) ια) απλ τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, στερέωση σε σανίδες πλάκες και κάθε άλλη απλ εργασία συσκευασίας ιβ) τοποθέτηση εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα τη συσκευασία τους β) το 15 % της τιμς για τα άλλα προϊόντα, πλην εκείνων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστματος, για τα οποία εφαρμόζονται τα όρια ανοχς που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του παραρτματος 13α μέρος Ι. 2. Η παράγραφος 1 δεν επιτρέπει την υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες τα οποία καθορίζονται στους κανόνες του καταλόγου του παραρτματος 13α. ιγ) απλ ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδποτε ύλη ιδ) απλ προσθκη νερού αραίωση αφυδάτωση μετουσίωση προϊόντων ιε) απλ συνένωση μερών για την κατασκευ πλρους προϊόντος αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα εξ ολοκλρου παραγόμενα προϊόντα σε δικαιούχο χώρα κατά την έννοια του άρθρου 75. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του άρθρου 78 και του άρθρου 80 παράγραφος 2, το όριο ανοχς που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές εφαρμόζεται στο άθροισμα όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευ ενός προϊόντος και για τις οποίες ο κανόνας του καταλόγου του παραρτματος 13α για το προϊόν αυτό απαιτεί να είναι εξ ολοκλρου παραγόμενες.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης L 307/11 Άρθρο Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογ των διατάξεων του παρόντος τμματος είναι το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θεωρείται ως μονάδα βάσης κατά την κατάταξη με τη χρησιμοποίηση του Εναρμονισμένου Συστματος. 2. Όταν μια αποστολ αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του Εναρμονισμένου Συστματος, κάθε μεμονωμένο προϊόν λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογ των διατάξεων του παρόντος τμματος. 3. Όταν, βάσει του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστματος, η συσκευασία κατατάσσεται μαζί με το προϊόν που περιέχει, συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της καταγωγς. Άρθρο 81 Τα εξαρτματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που αποστέλλονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχαν, συσκευ όχημα και τα οποία αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμ εργοστασίου, θεωρείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με το τεμάχιο εξοπλισμού, τη μηχαν, τη συσκευ το όχημα. Άρθρο 82 Τα σύνολα, όπως ορίζονται στον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστματος, θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Υπότμημα 3 Σώρευση Άρθρο 84 Η διμερς σώρευση επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγς δικαιούχου χώρας προϊόντα καταγωγς της Ευρωπαϊκς Ένωσης, όταν ενσωματώνονται σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτ τη χώρα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία μεταποίηση που πραγματοποιείται στη χώρα αυτ υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1. Άρθρο Εφόσον η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία παραχωρούν γενικευμένες δασμολογικές προτιμσεις για προϊόντα καταγωγς δικαιούχων χωρών και εφαρμόζουν ορισμό της έννοιας της καταγωγς που αντιστοιχεί στον ορισμό του παρόντος τμματος, η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγς δικαιούχου χώρας τα προϊόντα καταγωγς Νορβηγίας, Ελβετίας και Τουρκίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία η μεταποίηση που πραγματοποιείται εκεί υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 78 παράγραφος Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία, η Νορβηγία και η Ελβετία επιφυλάσσουν κατ αμοιβαιότητα την ίδια μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγς δικαιούχων χωρών στα οποία ενσωματώνονται ύλες καταγωγς Ευρωπαϊκς Ένωσης. 3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστματος. Όταν ένα σύνολο αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα προϊόντα, ολόκληρο το σύνολο θεωρείται καταγόμενο, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμς εργοστασίου του συνόλου. Άρθρο 83 Για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο, δεν λαμβάνεται υπόψη η καταγωγ των κατωτέρω στοιχείων που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για την κατασκευ του: α) ηλεκτρικ ενέργεια και καύσιμα β) εγκατάσταση και εξοπλισμός 4. Η Επιτροπ θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2. Άρθρο Η περιφερειακ σώρευση εφαρμόζεται στις ακόλουθες τέσσερις χωριστές περιφερειακές ομάδες: α) ομάδα I: Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ β) ομάδα II: Βολιβία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Περού, Βενεζουέλα γ) μηχανές και εργαλεία γ) ομάδα III: Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα δ) άλλα προϊόντα που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελικ σύνθεση του προϊόντος. δ) ομάδα IV: Αργεντιν, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων ΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.10.2004 COM(2004) 699 τελικό 2004/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) L 134/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα