Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300"

Transcript

1 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/ Δράςθ 1: Απαιτιςεισ χρθςτϊν και υπθρεςιϊν Παραδοτζο 1.2 Καταγραφι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των βιομθχανικϊν κλάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ (Βοιωτία - Ελλάδα) Ιοφνιοσ 2011

2 Ευχαριςτίεσ Θ παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθ με τθν ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Χρθματοδοτικοφ μζςο για το περιβάλλον (LIFE+). Θ ομάδα του esyξbiosis εκφράηει τισ ευχαριςτίεσ τθσ ςτο Ευρωπαϊκό Χρθματοδοτικό μζςο (LIFE+) για τθν εν λόγω οικονομικι υποςτιριξθ. Για οποιεςδιποτε ερωτιςεισ, διορκϊςεισ ι περαιτζρω ςχόλια, παρακαλϊ απευκυνκείτε ςτουσ ςυντάκτεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Αποποίθςθ Ευκφνθσ Ρι ςυντάκτεσ του παρόντοσ ζχουν καταβάλλει κάκε προςπάκεια οφτωσ ϊςτε οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται να είναι αλθκείσ και νόμιμεσ, κακ'όςον πρόκειται για τθν αξιοποίθςθ και ςφνκεςθ του πθγϊν που παρατίκενται και για τισ οποίεσ οι ςυντάκτεσ ουδεμία ευκφνθ φζρουν.

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι Σαρουςίαςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ Γενικά χαρακτθριςτικά Σλθκυςμιακι εξζλιξθ Φεχνικι υποδομι Φομείσ Σαραγωγισ Σρωτογενισ Φομζασ Δευτερογενισ Φομζασ Φριτογενισ Φομζασ Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά Σοταμόσ Αςωπόσ Χλωρίδα Σανίδα Οομοκετικό πλαίςιο Διατάξεισ ςχετικά με τθν ποιότθτα, επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων Διαχείριςθ και προςταςία υδατίνων πόρων Ειδικό νομοκετικό πλαίςιο για τθν υπό μελζτθ περιοχι Ξεκοδολογία αποτφπωςθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Υχεδιαςμόσ μεκοδολογίασ αποτφπωςθσ Ανάλυςθ ςταδίων μεκοδολογίασ αποτφπωςθσ Αποτφπωςθ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων Γενικά ςτοιχεία βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ Βιομθχανία τροφίμων Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Χγρά Απόβλθτα Μτθνοτροφία και πτθνοτροφία Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Σαραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ i

5 2.4.1 Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Σαραγωγι φαρμακευτικϊν προϊόντων και ςκευαςμάτων Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Ματαςκευι προϊόντων από ελαςτικό & πλαςτικζσ φλεσ Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Χγρά Απόβλθτα Ματαςκευι άλλων προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Βιομθχανία ποτϊν Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Χγρά Απόβλθτα Βιομθχανία παράγωγθσ κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν και προϊόντων βαφεία - φινιριςτιρια Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Χγρά Απόβλθτα Σαράγωγθ βαςικϊν μζταλλων, μεταλλικϊν προϊόντων Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Χγρά Απόβλθτα Ματαςκευι μεταλλικϊν προϊόντων Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ ii

6 Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Ματαςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Ματαςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι παραγωγικισ διαδικαςίασ Ματαςκευι επίπλων Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Βιομθχανία δζρματοσ και δερμάτινων ειδϊν Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Βιομθχανία επεξεργαςίασ ξφλου και προϊόντων ξφλου Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Βιομθχανία παράγωγθσ χαρτοπολτοφ, χαρτιοφ και προϊόντων από χαρτί Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Χγρά Απόβλθτα Βιομθχανία εκδόςεων, εκτυπϊςεων, αναπαραγωγισ προεγγεγραμμζνων μεςϊν εγγραφισ ιχου και εικόνασ Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ Υυλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ απόβλθτων, ανάκτθςθ υλικϊν Φαξινόμθςθ Μλάδου κατά Ε.Υ.Χ.Ε Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Μλάδου Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ iii

7 3 Σαρουςίαςθ αντιπροςωπευτικϊν μονάδων ωσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ τθσ βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ Επιλογι αντιπροςωπευτικϊν μονάδων Μλάδοσ μεταλλουργικϊν βιομθχανιϊν Γενικι αναςκόπθςθ του κλάδου Ξελζτθ περίπτωςθσ Μλάδοσ βιομθχανίασ τροφίμων και ποτϊν Γενικι αναςκόπθςθ του κλάδου Ξελζτθ περίπτωςθσ Μλάδοσ παράγωγθσ χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων Γενικι αναςκόπθςθ του κλάδου Ξελζτθ περίπτωςθσ Μλάδοσ προϊόντων από ελαςτικό και πλαςτικζσ φλεσ Γενικι αναςκόπθςθ του κλάδου Ξελζτθ περίπτωςθσ ΜΝΑΔΡΥ ΣΤΡΙΡΟΦΩΟ ΑΣΡ ΞΘ ΞΕΦΑΝΝΙΜΑ ΡΤΧΜΦΑ Γενικι αναςκόπθςθ του κλάδου Ξελζτθ περίπτωςθσ Ματθγοριοποίθςθ ςτερεϊν απόβλθτων Γενικά ςτοιχεία Βαςικοί τφποι ςτερεϊν απόβλθτων Χλικά Υυςκευαςίασ Απόβλθτα φίλτρων Αδρανι υλικά Ξπαταρίεσ Ειδικζσ κατθγορίεσ Υτερεά απόβλθτα ανά βιομθχανικό κλάδο Βιομθχανίεσ τροφίμων Σαραγωγι ςυςκευαςία γεωργικϊν φαρμάκων Σαραγωγι αλκοολοφχων ποτϊν Σαραγωγι Φςιμζντου Επιφανειακι επεξεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων Ξορφοποίθςθ, φυςικι - μθχανικι επιφανειακι κατεργαςία μετάλλων Δευτερογενισ παραγωγι μετάλλων Σαραγωγι ανόργανων λιπαςμάτων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ iv

8 4.3.9 Επεξεργαςία αμυλοφχων φυτικϊν προϊόντων Επεξεργαςία και κονςερβοποίθςθ φροφτων και λαχανικϊν Σαραγωγι γυαλιοφ Σαραγωγι ανόργανων χθμικϊν Σαραγωγι οργανικϊν χθμικϊν Σαραγωγι φαρμάκων Σαραγωγι ςαπουνιϊν και απορρυπαντικϊν Σροπαραςκευι, επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν Σροπαραςκευι, επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ Σροπαραςκευι και επεξεργαςία πουλερικϊν Ελαιουργεία Αναγζννθςθ χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων Σαραγωγι χρωμάτων και βερνικιϊν Σαραγωγι χαρτοπολτοφ και χαρτιοφ Σαραγωγι πλαςτικϊν Σαραγωγι εντφπου υλικοφ Βυρςοδεψεία Μλωςτοχφαντουργεία Βαφεία Φινιριςτιρια Σαραγωγι προϊόντων ξυλείασ Ιλφσ από μονάδεσ φυςικοχθμικισ και βιολογικισ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων.169 Βιβλιογραφία esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ v

9 ΠΙΝΑΚΕ Σίνακασ 1.1: Δθμοτικά Διαμερίςματα και Ρικιςμοί τθσ υπό μελζτθ περιοχισ... 4 Σίνακασ 2.1: Υφνολο Βιομθχανικϊν Ξονάδων ανά Δραςτθριότθτα ςτθν Σεριοχι Ξελζτθσ. 15 Σίνακασ 2.2: Σοςότθτα παραγομζνων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ανά δραςτθριότθτα Σίνακασ 2.3: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.1, Α/Α: 1) Σίνακασ 2.4: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.1, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.5: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.3, Α/Α: 4) Σίνακασ 2.6: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.4, Α/Α: 8) Σίνακασ 2.7: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.4, Α/Α: 9) Σίνακασ 2.8 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.6, Α/Α: 11) Σίνακασ 2.9: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.7, Α/Α: 15) Σίνακασ 2.10: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 10.7, Α/Α: 16) Σίνακασ 2.11: Σεριγραφι παραγωγικισ διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 01, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.12: Σεριγραφι παραγωγικισ διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 01, Α/Α: 4) Σίνακασ 2.13: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.1, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.14: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.2, Α/Α: 17) Σίνακασ 2.15: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.2, Α/Α: 18) Σίνακασ 2.16: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.3, Α/Α: 21) Σίνακασ 2.17: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.3, Α/Α: 22) Σίνακασ 2.18: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.3, Α/Α: 26) Σίνακασ 2.19: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.4, Α/Α: 33) Σίνακασ 2.20: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.4, Α/Α: 34) Σίνακασ 2.21: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.4, Α/Α: 35) Σίνακασ 2.22: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.4, Α/Α: 36) Σίνακασ 2.23: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.4, Α/Α: 40) Σίνακασ 2.24 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.5, Α/Α: 43) Σίνακασ 2.25: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.5, Α/Α: 44) Σίνακασ 2.26: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 21.1, Α/Α: 1) Σίνακασ 2.27: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 21.1, Α/Α: 5) Σίνακασ 2.28: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 22.2, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.29: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 22.2, Α/Α: 7) Σίνακασ 2.30: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 22.2, Α/Α: 14) Σίνακασ 2.31 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 22.2, Α/Α: 15) Σίνακασ 2.32: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 22.2, Α/Α: 16) Σίνακασ 2.33: Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 23 «Ματαςκευι Άλλων Σροϊόντων από Ξθ Ξεταλλικά Ρρυκτά» Σίνακασ 2.34: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 23.5, Α/Α: 8) Σίνακασ 2.35: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 23.6, Α/Α: 9) Σίνακασ 2.36 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 23.6, Α/Α: 10) Σίνακασ 2.37: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 23.6, Α/Α: 12) Σίνακασ 2.38 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 23.6, Α/Α: 13) Σίνακασ 2.39: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 23.7, Α/Α: 16) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ vi

10 Σίνακασ 2.40 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 11, «Βιομθχανία Σοτϊν» Σίνακασ 2.41: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 11.0, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.42: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 11.0, Α/Α: 4) Σίνακασ 2.43: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 11.0, Α/Α: 5) Σίνακασ 2.44: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 13.3, Α/Α: 7) Σίνακασ 2.45: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 13.3, Α/Α: 9) Σίνακασ 2.46: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 13.3, Α/Α: 12) Σίνακασ 2.47: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 13.9, Α/Α: 18) Σίνακασ 2.48 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.3, Α/Α: 3) Σίνακασ 2.49 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.4, Α/Α: 7) Σίνακασ 2.50 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.4, Α/Α: 8) Σίνακασ 2.51 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.4, Α/Α: 10) Σίνακασ 2.52 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.4, Α/Α: 11) Σίνακασ 2.53: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.4, Α/Α: 12) Σίνακασ 2.54 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.4, Α/Α: 18) Σίνακασ 2.55 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 24.5, Α/Α: 21) Σίνακασ 2.56 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτο κλάδο 25 «Ματαςκευι Ξεταλλικϊν Σροϊόντων» Σίνακασ 2.57: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.1, Α/Α: 12) Σίνακασ 2.58 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.6, Α/Α: 25) Σίνακασ 2.59 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.6, Α/Α: 32) Σίνακασ 2.60 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.6, Α/Α: 34) Σίνακασ 2.61 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.7, Α/Α: 41) Σίνακασ 2.62: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.9, Α/Α: 47) Σίνακασ 2.63 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.9, Α/Α: 48) Σίνακασ 2.64 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 25.9, Α/Α: 49) Σίνακασ 2.65 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 27 «Ματαςκευι Θλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ» Σίνακασ 2.66 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 27.1, Α/Α: 1) Σίνακασ 2.67: Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 28, «Ματαςκευι Ξθχανθμάτων και Ειδϊν Εξοπλιςμοφ» Σίνακασ 2.68: Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 28.4, Α/Α: 8) Σίνακασ 2.69 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 31.0, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.70 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 31.0, Α/Α: 4) Σίνακασ 2.71 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 15, «Βιομθχανία Δζρματοσ και Δερμάτινων Ειδϊν» Σίνακασ 2.72 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 15.1, Α/Α: 1) Σίνακασ 2.73 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 16, «Βιομθχανία Επεξεργαςίασ Πφλου και Ματαςκευι Σροϊόντων» Σίνακασ 2.74 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 16.2, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.75 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 17.2, Α/Α: 1) Σίνακασ 2.76 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 17.2, Α/Α: 2) Σίνακασ 2.77 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 17.2, Α/Α: 3) Σίνακασ 2.78 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 18.1, Α/Α: 1) Σίνακασ 2.79 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 18.1, Α/Α: 2) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ vii

11 Σίνακασ 2.80 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 18.1, Α/Α: 3) Σίνακασ 2.81 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 38 «Υυλλογι, Επεξεργαςία και Διάκεςθ Αποβλιτων, Ανάκτθςθ Χλικϊν» Σίνακασ 2.82 : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 38.2, Α/Α: 2) Σίνακασ 3.1: Αντιπροςωπευτικζσ μονάδεσ για δοκιμι τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ Σίνακασ 3.2: Σροϊόντα, πρϊτεσ φλεσ και ςτερεά απόβλθτα μεταλλουργικισ μονάδασ Α/Α Σίνακασ 3.3: Υυνολικά ςτοιχεία ςτερεϊν αποβλιτων από μεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ ςτθν περιοχι μελζτθσ Σίνακασ 3.4: Σροϊόντα, πρϊτεσ φλεσ και ςτερεά απόβλθτα βιομθχανίασ ποτϊν με Α/Α Σίνακασ 3.5: Υυνολικά ςτοιχεία ςτερεϊν αποβλιτων βιομθχανιϊν τροφίμων και ποτϊν Σίνακασ 3.6: Σροϊόντα, πρϊτεσ φλεσ και ςτερεά απόβλθτα χθμικισ βιομθχανίασ με Α/Α Σίνακασ 3.7: Υυνολικά ςτοιχεία ςτερεϊν αποβλιτων χθμικϊν βιομθχανιϊν Σίνακασ 3.8: Σροϊόντα, πρϊτεσ φλεσ και ςτερεά απόβλθτα βιομθχανίασ πλαςτικϊν με Α/Α Σίνακασ 3.9: Υυνολικά ςτοιχεία ςτερεϊν αποβλιτων από βιομθχανίεσ καταςκευισ προϊόντων από ελαςτικό και πλαςτικζσ φλεσ Σίνακασ 3.10: Σροϊόντα, πρϊτεσ φλεσ και ςτερεά απόβλθτα βιομθχανίασ καταςκευισ προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά με Α/Α Σίνακασ 3.11: Υυνολικά ςτοιχεία παραγόμενθσ ποςότθτασ ιλφοσ βιομθχανιϊν καταςκευισ προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά Σίνακασ 4.1: Σαρουςίαςθ βιομθχανικϊν μονάδων με τθ μεγαλφτερθ παραγόμενθ ποςότθτα ιλφοσ από μονάδεσ επεξεργαςίεσ υγρϊν αποβλιτων ΧΗΜΑΣΑ Υχιμα 1.1: Ματανομι Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων... 5 Υχιμα 2.1: Διάγραμμα Σοςοςτιαίασ Ματανομισ Βιομθχανικϊν Ξονάδων Σεριοχισ Ξελζτθσ Υχιμα 2.2: Υφνολο Βιομθχανικϊν Ξονάδων τθσ Σεριοχισ Ξελζτθσ ανά ΥΦΑΜΡΔ Υχιμα 2.3: Σοςοςτιαία κατανομι παραγόμενων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ανά κλάδο Υχιμα 2.4: Αρικμόσ βιομθχανιϊν μονάδων και όγκοσ παραγόμενων αποβλιτων ανά κλάδο ΕΙΚΟΝΕ Εικόνα 1.1: Χάρτθσ Σεριοχισ Ξελζτθσ... 3 Εικόνα 1.2: Σοταμόσ Αςωπόσ... 7 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/ viii

12 Ειςαγωγι Θ περιφερειακι ενότθτα τθσ Βοιωτίασ χαρακτθρίηεται από ζντονθ και εκςυγχρονιςμζνθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα με υψθλι παραγωγικότθτα, θ οποία βαςίηεται ςε δφο πρωταρχικοφσ άξονεσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τον πρωτογενι και το δευτερογενι τομζα παραγωγισ. Θ εκτεταμζνθ πεδινι ζκταςθ του νομοφ είναι πλοφςια ςε γεωργικι παραγωγι και οι μεγάλεσ πόλεισ Νειβαδιά και Θιβα ςυνιςτοφν κζντρα εμπορίου και επεξεργαςίασ αγροτικϊν προϊόντων. Θ περιφζρεια τθσ Βοιωτίασ παρουςιάηει μια ςθμαντικι εξάρτθςθ από το δευτερογενι τομζα παραγωγισ κακϊσ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ απαςχόλθςθσ τθσ περιφζρειασ εντοπίηεται ςε επιχειριςεισ μεταποιθτικοφ χαρακτιρα. Νόγω τθσ ευνοϊκισ γεωγραφικά κζςθσ τθσ Βοιωτίασ, περιςςότερεσ από μικρζσ και μεγάλεσ βιομθχανίεσ δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτισ περιοχζσ του Υχθματαρίου και των Ρινοφφτων, οι οποίεσ ζχουν μετατραπεί ςε εφρω ςτα περιφερειακά βιομθχανικά κζντρα. Ωςτόςο, θ μθ φπαρξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου διαχείριςθσ των παραγόμενων υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων ζχει επιφζρει ςθμαντικά περιβαλλοντικά προβλιματα ςτθν Σεριφζρεια. Θ ενςωμάτωςθ τθσ Βιομθχανικισ Υυμβίωςθσ ςτθν περιοχι τθσ Βοιωτίασ, μπορεί να αποτελζςει ζνα βιϊςιμο και αποτελεςματικό μθχανιςμό ελζγχου και περιοριςμοφ τθσ ρφπανςθσ. Θ εφαρμογι τθσ, προβλζπει τθ δθμιουργία ενόσ δικτφου ςυνεργαςίασ εταιρειϊν από όλουσ τουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ με ςκοπό τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ υλικϊν, ενζργειασ και νεροφ κακϊσ επίςθσ και τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων εταιριϊν. Υτα πλαίςια τθσ Δραςτθριότθτασ 1.1 του προγράμματοσ esyξbiosis, πραγματοποιικθκε αναςκόπθςθ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ μζςα από τθν καταγραφι, τθν ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ διακζςιμων ςτοιχείων βιομθχανικϊν μονάδων. Φα ςτοιχεία, όπωσ και θ ταξινόμθςθ των βιομθχανικϊν μονάδων ςε κλάδουσ, είχαν ςυλλεχκεί από προγενζςτερεσ μελζτεσ ενϊ επικαιροποιικθκαν για να εξαςφαλιςκεί θ εγκυρότθτά τουσ. Υυνοπτικά, τα κεφάλαια που ακολουκοφν περιλαμβάνουν τα εξισ: Φο Μεφάλαιο 1 αποτελεί μια ςφντομθ περιγραφι τθσ περιοχισ μελζτθσ αναφορικά με τα κοινωνικά και γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, εςτιάηοντασ ςτισ περιοχζσ Υχθματαρίου και Ρινοφφτων όπου παρατθρείται ζντονθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα. Επιπλζον, παρατίκεται θ μεκοδολογία αποτφπωςθσ, το νομοκετικό πλαίςιο και γίνεται μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των απαπτυγμζνων παραγωγικϊν τομζων ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Υτο Μεφάλαιο 2 πραγματοποιείται ανάλυςθ των βιομθχανικϊν κλάδων όπωσ αυτοί ορίηονται ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ ΥΦΑΜΡΔ Υυγκεκριμζνα, γίνεται μια ενδελεχισ παρουςίαςθ των βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων που ζχουν καταγραφεί ςε ςχζςθ με τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, τισ πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ και τα προϊόντα. Επιπρόςκετα, παρουςιάηονται ποςοτικά ςτοιχεία των παραγόμενων υγρϊν αποβλιτων και τθσ ιλφοσ ανά βιομθχανικό κλάδο και μονάδα. Υτο Μεφάλαιο 3 παρουςιάηονται αντιπροςωπευτικζσ εταιρείεσ από κάκε κλάδο δραςτθριότθτασ, οι οποίεσ κα αξιοποιθκοφν ςτον ζλεγχο και τθν επαλικευςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ κατά τθ Δραςτθριότθτα 3.2. Επιπλζον, παρατίκενται πρωτογενι ςτοιχεία (πρϊτεσ-βοθκθτικζσ φλεσ, παραγόμενα απόβλθτα) βιομθχανικϊν μονάδων που ταξινομοφνται ςε πζντε (5) κλάδουσ των μεταλλουργικϊν βιομθχανιϊν, των βιομθχανιϊν τροφίμων και των χθμικϊν βιομθχανιϊν. Βαςικι παράμετρο κατά τθν επιλογι των εταιρειϊν αποτζλεςαν οι ολοκλθρωμζνεσ πρακτικζσ (success stories) τθσ βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

13 Φο Μεφάλαιο 4 αποτελεί μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των κατθγοριϊν των ςτερεϊν αποβλιτων που ζχουν καταγραφεί ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. Υυγκεκριμζνα, περιγράφονται τα γενικά ρεφματα ςτερεϊν αποβλιτων όπωσ είναι τα είδθ ςυςκευαςίασ, οι ςυςςωρευτζσ κ.α. κακϊσ και οι κφριεσ κατθγορίεσ ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται από τουσ ςθμαντικότερουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ. Επιπλζον, γίνεται μια καταγραφι των βιομθχανικϊν μονάδων που εντάςςονται ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ οι οποίεσ παρουςιάηουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά παραγόμενθσ ιλφοσ ετθςίωσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι Υχθματαρίου και Ρινοφφτων. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

14 1 Παρουςίαςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ 1.1 Γενικά χαρακτθριςτικά Θ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτθν περιφερειακι ενότθτα Βοιωτίασ και περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Ρινοφφτων και Υχθματαρίου. Βόρεια θ υπό μελζτθ περιοχι οριοκετείται από τθ Χαλκίδα, ανατολικά από τον κόλπο του Ευβοϊκοφ ενϊ δυτικά γειτονιάηει με τθ Θιβα και νότια καταλιγει ςτισ παρυφζσ του ορεινοφ όγκου τθσ Σάρνθκασ. Φθν υπό μελζτθ περιοχι διαςχίηει ο ποταμόσ Αςωπόσ, που εκβάλλει ςτο νότιο Ευβοϊκό ςτθν ακτι του οικιςμοφ Χαλκουτςίου. Θ γειτνίαςθ με τθν πρωτεφουςα επθρζαςε τθν περιοχι λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που αναπτφχκθκαν ςτθν Ακινα τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, θ πλθκυςμιακι αφξθςθ, θ αλλαγι τθσ κοινωνικισ ςφνκεςθσ, θ αφξθςθ των τιμϊν γθσ, θ επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον και θ αςτικοποίθςθ των περιαςτικϊν περιοχϊν, ιταν κάποια από τα ςτοιχεία που ζκαναν δφςκολθ τόςο τθ λειτουργία όςο και τθν εγκατάςταςθ των οχλουςϊν βιομθχανικϊν μονάδων του δευτερογενοφσ τομζα ςτθν περιφζρειά τθσ, με ςυνζπεια τθ μετεγκατάςταςι τουσ ςτθν υπό μελζτθ περιοχι. Εικόνα 1.1: Χάρτθσ Περιοχισ Μελζτθσ Φα δθμοτικά διαμερίςματα και οι οικιςμοί που ανικουν ςτθν υπο εξζταςθ περιοχι δθλαδι ςτουσ Διμουσ Υχθματαρίου και Ρινοφφτων παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

15 Πίνακασ 1.1: Δθμοτικά Διαμερίςματα και Οικιςμοί τθσ υπό μελζτθ περιοχισ Διμοι / Δθμοτικά Διαμερίςματα Διμοσ χθματαρίου/ Δ.Δ. Υχθματαρίου Διμοσ Οινοφφτων/ Δ.Δ. Ρινοφφτων Οικιςμοί Υχθματάρι Ρινόθ Σλάκα Διλεςι Ρινόφυτα Διλεςι Δ.Δ. Αγίου Θωμά Δ.Δ. Μλειδίου Άγιοσ Θωμάσ Μλειδί 1.2 Πλθκυςμιακι εξζλιξθ Θ περιφερειακι ενότθτα Βοιωτίασ είναι υποδιαίρεςθ τθσ Υτερεάσ Ελλάδασ, με ζκταςθ 3,211 τ.χλμ. και πλθκυςμό 134,108 κατοίκουσ ςφμφωνα με τθν απογραφι του Σρωτεφουςα τθσ περιφερειακισ ενότθτασ είναι θ Νιβαδειά, με πλθκυςμό 19,295 κατοίκουσ. Σεριλαμβάνει ςυνολικά 6 διμουσ ςφμφωνα με το Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ. Υθμαντικά κζντρα εκτόσ από τθ Θιβα και τθ Νιβαδειά είναι, το Υχθματάρι, τα Ρινόφυτα, ο Ρρχομενόσ, τα Βάγια, θ Αλίαρτοσ και το Δίςτομο. Ρ Διμοσ Ρινοφφτων, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ απογραφισ τθσ Εκνικισ Υτατιςτικισ Χπθρεςίασ Ελλάδοσ (ΕΥΧΕ) του ζτουσ 2001, ζχει μόνιμο πλθκυςμό κατοίκουσ, ζκταςθ 77,273 τ.χλμ και πλθκυςμιακι πυκνότθτα 102 κατοίκουσ ανά τ.χλμ., ενϊ βρίςκεται ςε υψόμετρο 101μζτρα και ςε απόςταςθ 54 χλμ. από το κζντρο τθσ Ακινασ. Ρ Διμοσ Υχθματαρίου, ςφμφωνα με τθν απογραφι (ΕΥΧΕ, 2001), ζχει μόνιμο πλθκυςμό κατοίκουσ, ζκταςθ 38,285 τ.χλμ. και πλθκυςμιακι πυκνότθτα 185 κατοίκουσ ανά τ.χλμ. Βρίςκεται ςε υψόμετρο 109 μζτρα και ςε απόςταςθ 62 χλμ από το κζντρο τθσ Ακινασ. Σαρατθρείται ότι οι εν λόγω διμοι, και ιδιαίτερα ο Διμοσ Ρινοφφτων, παρουςιάηουν μια αξιοςθμείωτθ δθμογραφικι ζκρθξθ κατά το χρονικό διάςτθμα , γεγονόσ το οποίο οφείλεται ςτθν ζντονθ αναπτυξιακι τάςθ που παρατθρικθκε τθν περίοδο αυτι, οδθγϊντασ ςε ζνα κφμα εςωτερικισ αλλά και εξωτερικισ μετανάςτευςθσ μεγάλου ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ, λόγω τθσ πλθκϊρασ των κζςεων εργαςίασ που δθμιουργικθκαν ςτθν εν λόγω περιοχι. 1.3 Σεχνικι υποδομι Θ ευρφτερθ περιοχι κεωρείται μια «άτυπθ» ΒΙΣΕ κακϊσ, παρά τθ ςυγκζντρωςθ ζντονθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ πολεοδομικι οργάνωςθ και κεςμοκετθμζνθ προςταςία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το ζτοσ 2006, ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ για να δθμιουργθκεί ΒΙΣΕ ςτθν ευρφτερθ περιοχι που οροκετείται από τουσ διμουσ Φανάγρασ και Ρινοφφτων, ωςτόςο οι διαδικαςίεσ αυτζσ ζχουν ςταματιςει προσ το παρόν, λόγω προςφυγϊν ςτο Υυμβοφλιο τθσ Επικρατείασ για τθ μθ τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων. Σεχνικά Ζργα Ειδικισ Φφςθσ Υτο Υχθματάρι, ςτθ κζςθ Αγιοσ Γεϊργιοσ λειτουργεί από το 2000 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Νυμάτων (Ε.Ε.Ν). Θ επεξεργαςία περιλαμβάνει εςχάρωςθ, εξάμμωςθ, βιολογικι επεξεργαςία, χλωρίωςθ και θ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

16 επεξεργαςμζνθ εκροι διατίκεται ςτον ποταμό Αςωπό. Επίςθσ, θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ περιλαμβάνει και μονάδα αφυδάτωςθσ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ. Θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων αρχικά λειτουργοφςε με τα βοκρολφματα τθσ περιοχισ Ρινοφφτων-Υχθματαρίου ενϊ ςιμερα επεξεργάηεται τα αςτικά απόβλθτα τθσ ευρφτερεσ περιοχισ και θ δυναμικότθτα τθσ ανζρχεται ςε ιςοδφναμουσ κατοίκουσ. 1.4 Σομείσ Παραγωγισ Ρι τομείσ παραγωγισ που εντοπίηονται ςτθν περιοχισ μελζτθσ είναι ο πρωτογενισ τομζασ (γεωργία και κτθνοτροφία), ο δευτερογενισ και ο τριτογενισ τομζασ. Ρι αναπτυξιακοί νόμοι που εφαρμόςτθκαν ςτθ δεκαετία του 60 οδιγθςαν ζμμεςα ςτθν εγκατάςταςθ δραςτθριοτιτων δευτερογενοφσ τομζα ςτθ Βοιωτία και ιδιαίτερα ςτα Ρινόφυτα και ςτθ ςυνζχεια ςτο Υχθματάρι και επομζνωσ ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ Πρωτογενισ Σομζασ Ρ πρωτογενισ τομζασ περιλαμβάνει τισ γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ. Γεωργία: Θ ςυνολικι καλλιεργοφμενθ ζκταςθ καλφπτει το 78% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ των Διμων Ρινοφφτων και Υχθματαρίου. Υφμφωνα με τα αρχεία τθσ ΕΥΧΕ, ςθμαντικζσ εκτάςεισ δεςμεφονται από τθν καλλιζργεια. Υφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι (ζτοσ ) τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι μελζτθσ θ κατανομι των εκτάςεων γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το ακόλουκο γράφθμα. ΓΔΝΓΡΩΓΔΙ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 24% ΑΜΠΔΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΙΓΑ- ΜΠΔΛΑ 1% ΔΣΗΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 75% ΔΣΗΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΓΔΝΓΡΩΓΔΙ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΜΠΔΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΙΓΑΜΠΔΛΑ χιμα 1.1: Κατανομι Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων Ειδικότερα ςτθ περιοχι καλλιεργοφνται κατά κφριο λόγο ςιτάρι ςε ποςοςτό 52,6%, ελαιόδεντρα ςε ποςοςτό 23,2%, κακϊσ επίςθσ γίνεται και καλλιζργεια άλλων προϊόντων όπωσ λάχανα (7,8%), πατάτεσ (4,1%), βαμβάκι (4,1%) και κρικάρι (3,5%). Βαςικζσ παρατθριςεισ που πρζπει να αναφερκοφν για τθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ είναι θ μείωςθ τθσ καλλιεργοφμενθσ γεωργικισ ζκταςθσ και θ ζντονθ οικοπεδοποίθςθ τθσ γθσ λόγω τθσ εγκατάςταςθσ βιομθχανικϊν μονάδων. Κτθνοτροφία: Θ κτθνοτροφία ζχει αναπτυχκεί κυρίωσ ςτουσ ορεινοφσ δαςικοφσ βοςκότοπουσ κακϊσ και ςτισ πεδινζσ περιοχζσ που δεν καλλιεργοφνται. Αυτι εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν περιοχι του Αγίου esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

17 Θωμά. Ρι μονάδεσ εντατικισ κτθνοτροφίασ είναι υπερτοπικισ κλίμακασ και εξυπθρετοφν κατά κφριο λόγο τα μεγάλα κζντρα τθσ χϊρασ, όπωσ τθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ Δευτερογενισ Σομζασ Θ ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ χαρακτθρίηεται από άναρχθ βιομθχανικι ανάπτυξθ, που δθμιουργικθκε λόγω τθσ γειτονίαςθσ με τθν Ακινα και τθν παροχι κινιτρων για τθν εγκατάςταςθ βιομθχανικϊν μονάδων εκτόσ των ορίων του νομοφ Αττικισ. Ρλόκλθρθ τθ δεκαετία 90 παρατθρικθκε ζντονα αυξθτικι τάςθ επενδφςεων μεγάλου φψουσ ςτουσ δυναμικοφσ κλάδουσ τθσ μεταποίθςθσ. Φο μεγαλφτερο μζροσ των επενδφςεων προςανατολίςτθκε ςε κλάδουσ όπωσ τα πλαςτικά, τα τρόφιμα και ποτά, θ κλωςτοχφαντουργία, θ μεταλλουργία και τα μθ μεταλλικά ορυκτά. Μφρια χαρακτθριςτικά του δευτερογενοφσ τομζα είναι θ δθμιουργία μεγάλων βιομθχανικϊν, βιοτεχνικϊν και εμπορικϊν ομίλων τόςο ςτο μεταποιθτικό τομζα όςο και ςε κλάδουσ ςθμαντικισ ζνταςθσ ςτθν τεχνολογία, τθν ενςωμάτωςθ νζασ υψθλισ τεχνολογίασ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των νζων δυναμικϊν κλάδων. Υφμφωνα τα ςτοιχεία που προζκυψαν από τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ «Σροκαταρκτικι Ζρευνα για το Ζργο: Κδρυςθ και Νειτουργία Μεντρικισ Ξονάδασ Επεξεργαςίασ Βιομθχανικϊν Αποβλιτων τθσ Σεριοχισ Αςωποφ και Αςτικϊν Νυμάτων Αυλϊνασ» που εκπονικθκε για τθν περιοχι το ζτοσ 1997 από το ΕΞΣ ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν περιοχι, το χρονικό διάςτθμα εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιοχι 74 νζεσ βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ ενϊ τουλάχιςτον 20 βιομθχανικζσ επιχειριςεισ ζκλειςαν, εκ των οποίων το μεγαλφτερο ποςοςτό υπαγόταν ςτον κλάδο των κλωςτοχφαντουργείων- φινιριςτθρίων Σριτογενισ Σομζασ Εμπόριο-Τπθρεςίεσ: Εμπορικι δραςτθριότθτα και δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν εντοπίηονται κυρίωσ ςτα κζντρα των Διμων Ρινοφφτων και Υχθματαρίου και περιλαμβάνουν κυρίωσ καταςτιματα λιανικισ και χοντρικισ πϊλθςθσ προϊόντων, ςυνεργεία και ταπθτοκακαριςτιρια κ.α. 1.5 Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά Ποταμόσ Αςωπόσ Ρ χείμαρροσ Αςωπόσ πθγάηει από τον Μικαιρϊνα, διαρρζει τθν κοιλάδα των Θθβϊν, διαςχίηει ολόκλθρο το Οομό Βοιωτίασ από δυτικά προσ βορειοανατολικά και εκβάλλει ςτο νότιο Ευβοϊκό, ςτισ ακτζσ του Χαλκουτςίου. Υτισ εκβολζσ του ενϊνεται με τθ λιμνοκάλαςςα του Ωρωποφ, ςχθματίηοντασ το δεφτερο ςθμαντικότερο υγροτοπικό ςφςτθμα τθσ Αττικισ, (ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Ρρνικολογικι Εταιρεία). Είναι ο κφριοσ κλάδοσ του υδρογραφικοφ δικτφου και αποτελεί τον κεντρικό ςυλλζκτθ των απορροϊν και υπογείων υδάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Σαρά τθ μεγάλθ επιφάνεια απορροισ διατθρεί νερό ςτθν κοίτθ του για ελάχιςτο χρόνο, λόγω τθσ κατείςδυςθσ ςτουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ τθσ λεκάνθσ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

18 Εικόνα 1.2: Ποταμόσ Αςωπόσ Μφρια πθγι τροφοδοςίασ του χειμάρρου Αςωποφ είναι οι βροχοπτϊςεισ και τα βιομθχανικά απόβλθτα επεξεργαςμζνα ι ανεπεξζργαςτα που διατίκενται ςε αυτόν. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ποταμόσ Αςωπόσ είναι ο κφριοσ αποδζκτθσ διάκεςθσ των υγρϊν αποβλιτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Θ ζνταςθ τθσ ροισ του χειμάρρου μεταβάλλεται κατά τθ διαδρομι του, ανάλογα με τθ γεωλογικι δομι και τθν περατότθτα των ςχθματιςμϊν από τουσ οποίουσ διζρχεται Χλωρίδα Θ χλωρίδα τθσ περιοχισ μελζτθσ κατατάςςεται ςτισ πλουςιότερεσ τθσ περιφζρειασ Αττικισ, λόγω τθσ ποικιλίασ του αναγλφφου (εναλλαγζσ από πεδινζσ, λοφϊδεισ και ορεινζσ εκτάςεισ). Επίςθσ υπάρχει εναλλαγι τθσ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ και καλλιεργειϊν ετιςιων και μόνιμων, ενϊ ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ περιοχισ καλφπτεται από δαςικζσ εκτάςεισ. Θ αυτοφυισ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ αποτελείται κυρίωσ από: δάςθ κωνοφόρων με κφριο δζντρο τθ χαλζπιο πεφκθ και παραποτάμια δάςθ με ιτιζσ, πλατάνουσ, λυγαριζσ, κουτςουπιζσ κ.α Πανίδα Θ πανίδα τθσ περιοχισ χαρακτθρίηεται από μζτρια ποικιλότθτα και αφκονία. Ρ υγρότοποσ που ςχθματίηεται ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ Αςωποφ με τθ λιμνοκάλαςςα του Ωρωποφ αποτελεί καταφφγιο τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και φιλοξενεί μεταξφ άλλων φλαμίνγκο, γεράκια, ερωδιοφσ. Γενικότερα ζχουν καταγραφεί ότι περίπου 140 είδθ πτθνϊν, πολλά εκ των οποίων προςτατευόμενα, όπωσ αγριόπαπιεσ, κφκνοι, φλαμίνγκο, ψαραετοί και φιδαετοί. Θ περιοχι κεωρείται επίςθσ ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν αναπαραγωγι οριςμζνων απειλοφμενων ειδϊν ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

19 1.6 Νομοκετικό πλαίςιο Υτο παρόν κεφάλαιο παρατίκεται το νομοκετικό πλαίςιο που ιςχφει ςτθν Ελλάδα, όπωσ ζχει εναρμονιςτεί με τθν αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι νομοκεςία, το οποίο ζχει αναπτυχκεί προκειμζνου να ελεγχκεί και να περιοριςκεί θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ που ςυντελείται ωσ ςυνζπεια τθσ λειτουργίασ των βιομθχανιϊν. Ξε το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ Αϋ160) κεςπίηονται οι κεμελιϊδεισ κανόνεσ και κακιερϊνονται τα κριτιρια και οι μθχανιςμοί για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ξεταξφ άλλων ςτο πλαίςιο του παρόντοσ νόμου κεςμοκετείται θ απαίτθςθ Ζγκριςθσ Σεριβαλλοντικϊν ρων, ωσ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων ζργων ι δραςτθριοτιτων που ζχουν επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και εμπίπτουν ςτισ αναφερόμενεσ ςτον ίδιο νόμο κατθγορίεσ. Φίκενται οι βάςεισ για τθν ανάπτυξθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ ατμόςφαιρασ, των νερϊν και του εδάφουσ. Ειδικότερα ςτα άρκρα 9 και 10, κακορίηονται οι απαιτοφμενεσ οριακζσ τιμζσ ποιότθτασ των νερϊν κακϊσ και περιοριςμοί και μζτρα για τθν προςταςία τουσ. Υτθ ςυνζχεια με το Οόμο 3010/2002 (ΦΕΜ Αϋ91) γίνεται εναρμόνιςθ του Ο.1650/1986 με τισ Ρδθγίεσ 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ για τισ διαδικαςίεσ οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για υδατορζματα και άλλεσ διατάξεισ. Ξε τθν Κ.Τ.Α /1352/1986 (ΦΕΚ Βϋ438) ενςωματϊνονται οι διατάξεισ τθσ οδθγίασ 75/440/ΕΡΜ περί απαιτοφμενθσ ποιότθτασ επιφανειακϊν νερϊν που προορίηονται για πόςιμα, τθσ οδθγίασ 76/160/ΕΡΜ περί ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ, τθσ οδθγίασ 78/659/ΕΡΜ περί ποιότθτασ των γλυκϊν νερϊν για τθ διαβίωςθ ψαριϊν, τθσ οδθγίασ 79/923/ΕΡΜ περί απαιτοφμενθσ ποιότθτασ των νερϊν για καλλιζργεια οςτρακοειδϊν και τθσ οδθγίασ 79/869/ΕΡΜ περί μεκόδων μζτρθςθσ, ςυχνότθτασ δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ των επιφανειακϊν νερϊν που προορίηονται για πόςιμα. Ξε τθν Κ.Τ.Α /553/1988 (ΦΕΚ Βϋ196) εναρμονίςτθκε το εκνικό Δίκαιο με τθν Ρδθγία των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων 80/68 ΕΡΜ «Περί προςταςίασ των υπογείων υδάτων από τη ρφπανςη που προζρχεται από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ». Ειδικότερα, ςτο άρκρο 5 ορίηονται οι προχποκζςεισ και οι όροι για τισ απορρίψεισ επικίνδυνων ουςιϊν ςτα υπόγεια νερά ϊςτε να προλαμβάνεται ι να μειϊνεται κατά το δυνατόν θ ρφπανςθ των υπογείων νερϊν από τισ ουςίεσ που περιζχονται ςτον Ματάλογο ΙΙ του Σαραρτιματοσ του άρκρου 9 τθσ εν λόγω απόφαςθσ Διατάξεισ ςχετικά με τθν ποιότθτα, επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων Υτθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ που ορίηουν τθν ποιότθτα των υγρϊν αποβλιτων, τθν απαιτοφμενθ επεξεργαςία τουσ και τουσ όρουσ διάκεςισ τουσ. Ρι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ διάκεςθ των αςτικϊν λυμάτων και των βιομθχανικϊν αποβλιτων ανάλογα με το φυςικό αποδζκτθ προβλζπονται από τθν Χγειονομικι Διάταξθ Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ Βϋ138). Θ διάταξθ εκδόκθκε ςε εφαρμογι του Α.Ν. 2520/1940 «Περί υγειονομικών Διατάξεων» και τροποποιικθκε διαδοχικά με τισ Γ1/17831/71 (ΦΕΜ Βϋ986) και Γ4/1305/74 (ΦΕΜ Βϋ801). Ξε το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Αϋ 293) «Περί ρυθμίςεωσ θεμάτων αναγομζνων εισ τα τησ ιδρφςεωσ και λειτουργίασ βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάςησ φφςεωσ μηχανολογικών εγκαταςτάςεων και αποθηκών και τησ εκ τοφτων διαςφαλίςεωσ του περιβάλλοντοσ εν γζνει» αντιμετωπίηονται περιβαλλοντικά κζματα βιομθχανικϊν και λοιπϊν δραςτθριοτιτων. Ειδικότερα, ςτο άρκρο 3 ορίηονται κατευκυντιριεσ τιμζσ για τα υγρά απόβλθτα των βιομθχανιϊν ανά παραγωγικι δραςτθριότθτα. Ρι απαιτιςεισ για τθν επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων κακϊσ και των λυμάτων από οριςμζνουσ βιομθχανικοφσ τομείσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

20 Δθμόςιασ Χγείασ από τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ διάκεςισ τουσ κακορίηονται από τθν Τ.Α. οικ. 5673/400/1997, προσ εφαρμογι του άρκρου 10 του Ο.1650/1986. Θ παροφςα απόφαςθ τροποποιικθκε από τθν Τ.Α /1982/99 και ςυμπλθρϊκθκε από τθν Τ.Α /939/02, (405/Β/3.4.02) Διαχείριςθ και προςταςία υδατίνων πόρων Ξε τισ επόμενεσ δφο διατάξεισ ενοποιείται το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο ςχετικά με τθ διαχείριςθ και προςταςία των υδάτινων πόρων προκειμζνου να εναρμονιςτεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να καταςτεί δυνατόσ ο ζλεγχοσ και ο ςυντονιςμόσ των δράςεων. Ξε τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Αϋ 280) εναρμονίηεται το εκνικό Δίκαιο με τθν Ρδθγία 2000/60 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 23θσ Ρκτωβρίου 2000 για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων για τθν προςταςία και διαχείριςθ των επιφανειακϊν και των υπόγειων υδάτων. Σιο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του νόμου προβλζπεται θ ςφςταςθ μιασ Εκνικισ Επιτροπισ Χδάτων, θ οποία χαράςςει τθν πολιτικι για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων, παρακολουκεί, ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ και εγκρίνει τα εκνικά προγράμματα προςταςίασ και διαχείριςθσ του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Μάκε Σεριφζρεια εκπονεί Υχζδιο Διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ ποταμϊν τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, προγράμματα μζτρων και παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, προγράμματα ειδικϊν μζτρων κατά τθσ ρφπανςθσ και ορίηει γενικοφσ κανόνεσ χριςθσ των υδάτων. Ξε το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Αϋ54) κακορίηονται τα μζτρα και οι διαδικαςίεσ για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Ρδθγίασ 2000/60/ΕΜ. Φο εν λόγω Σ.Δ. εκδόκθκε ςε εφαρμογι του Ο. 3199/2003 προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ ολοκλθρωμζνθ προςταςία και ορκολογικι διαχείριςθ των εςωτερικϊν επιφανειακϊν, των μεταβατικϊν, των παράκτιων και υπόγειων νερϊν. Φο παρόν προεδρικό διάταγμα τροποποιεί τθν Χ.Α /553/ Ειδικό νομοκετικό πλαίςιο για τθν υπό μελζτθ περιοχι Ρ ποταμόσ Αςωπόσ ορίηεται ωσ ο τελικόσ αποδζκτθσ των υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων και λυμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Ρινοφφτων-Υχθματαρίου ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α. Γ1/1806/1969 (ΦΕΚ Βϋ 200) «Σερί οριςμοφ χριςεων υδάτων ποταμοφ Αςωποφ και των ςυμβαλλόντων ρευμάτων και κακοριςμοφ ειδικϊν όρων διακζςεωσ λυμάτων και βιομθχανικϊν αποβλιτων εισ αυτοφσ», εφόςον εξαςφαλίηεται ότι κα τθροφνται οι όροι τθσ Χγειονομικισ Διάταξθσ Ε1β/221/1965 και οι προςκικεσ και τροποποιιςεισ που αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ Μοινισ Οομαρχιακισ Απόφαςθσ των Οομαρχϊν Ανατολικισ Αττικισ, Βοιωτίασ, Ευβοίασ και Φκιϊτιδασ υπϋαρικμόν 19649/79 (ΦΕΚ Βϋ 1136) «Σερί διακζςεωσ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων και λυμάτων ςτο Βόρειο και Οότιο Ευβοϊκό, κακϊσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ κόλπουσ Ξαλιακό και Σεταλίων» προςδιορίςτθκε θ περιοχι τθσ ακτισ Χαλκουτςίου τθσ Ανατολικισ Αττικισ ςτθν οποία εκβάλλει ο ποταμόσ Αςωπόσ, και ιδθ γίνεται και επιτρζπεται θ διάκεςθ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων και λυμάτων από βιομθχανικζσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Βοιωτίασ κατόπιν πλιρουσ επεξεργαςίασ αυτϊν. Για τθ ςυντιρθςθ τθσ κοίτθσ του Αςωποφ αρμόδιοσ είναι ο Υφνδεςμοσ Μοινοτιτων Αςωποφ ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. Γ1 1806/ Μοινι Χπουργικι Απόφαςθ ςε ςυνδυαςμό και με το άρκρο 13 παρ. 3 τθσ Ε1β/221/65 Χγειονομικισ Διάταξθσ, όπωσ τροποποιικθκε. Φζλοσ, κακορίηονται οι ειδικοί όροι διάκεςθσ των υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων και τα κριτιρια με τα οποία κα προςδιορίηονται τα esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

21 ςυγκεκριμζνα ςθμεία εκβολισ κακϊσ και οι αυςτθρότεροι όροι που ενδζχεται να απαιτθκοφν ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. Αξίηει να ςθμειωκεί επίςθσ, ότι ο Αςωπόσ περιλαμβάνεται ςτα ςθμαντικά υδατικά οικοςυςτιματα ςτα οποία εφαρμόηεται το Εκνικό Σρόγραμμα Ξείωςθσ τθσ ρφπανςθσ από ουςίεσ του Ματαλόγου ΙΙ τθσ Ευρωπαικισ Ρδθγίασ 76/464/ΕΡΜ, ςφμφωνα με τθν Μ.Χ.Α /2704/Ε103/2003. Υτο πλαίςιο του Γ ΜΣΥ, επιλζχκθκε να αναπτυχκεί ΒΙΣΕ Εκνικισ Εμβζλειασ ςτθν περιοχι που ορίηεται από τουσ Διμουσ Φανάγρασ και Ρινοφφτων, ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ /1431/2006 Μοινι Διυπουργικι Απόφαςθ. Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, ωσ καταλλθλότερθσ για τθν ίδρυςθ τθσ ΒΙ.ΣΕ ζγινε φςτερα από Ξελζτθ Σροςανατολιςμοφ του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και εκτεταμζνθ ζρευνα τθσ ΕΦΒΑ ΒΙΣΕ ςτθν ευρφτερθ περιοχι Υχθματαρίου Φανάγρασ Ρινοφφτων Τιτςϊνασ, ςε ςυνεργαςία με τισ δθμοτικζσ αρχζσ τθσ περιοχισ και με τισ Οομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ Βοιωτίασ Ευβοίασ. Υφμφωνα με τθν απόφαςθ κακορίηονται θ κζςθ, θ ζκταςθ και τα όρια τθσ Βιομθχανικισ Σεριοχισ Φανάγρασ ςτα διοικθτικά όρια των διμων Φανάγρασ και Ρινοφφτων του Οομοφ Βοιωτίασ. Επίςθσ, με τθν απόφαςθ εγκρίκθκε θ Ξελζτθ Σεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και θ λειτουργία του Φορζα ΒΙΣΕ. Ξε τθν ανωτζρω μελζτθ προβλζπεται ότι θ διάκεςθ των υγρϊν αποβλιτων και λυμάτων τθσ ΒΙΣΕ Φανάγρασ κα γίνεται ςτον Αςωπό ποταμό με τελικό αποδζκτθ τθ καλάςςια περιοχι του Οοτίου Ευβοϊκοφ κοντά ςτο Χαλκοφτςι. Θ ςυνολικι ζκταςθ ανζρχεται ςτα 2016 ςτρζμματα, εκ των οποίων το 70% είναι άρτια βιομθχανικά γιπεδα. Ωςτόςο, θ Ρλομζλεια του Υυμβουλίου Επικρατείασ (ΥτΕ) ζκανε δεκτι αίτθςθ του Διμου Ωρωποφ, τοπικοφ Υυλλόγου και κατοίκων τθσ περιοχισ, οι οποίοι ηθτοφςαν τθν προςταςία του ποταμοφ Αςωποφ, κακϊσ εκβάλει ςτον Ωρωπό (ακτι Χαλκουτςίου). Θ Ρλομζλεια του ΥτΕ με τθν υπ' αρικμ. 1543/2008 απόφαςθ ζκρινε ότι θ υπουργικι απόφαςθ που εγκρίνει τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτωςεων είναι παράνομθ γιατί δεν εξετάηονται οι επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία τθσ ΒΙΣΕ ςτα νερά του Αςωποφ, όπωσ επιβάλλουν οι διατάξεισ του άρκρου 24 του Υυντάγματοσ. Υτθ ςυνζχεια, θ Ρλομζλεια με δεφτερθ απόφαςι τθσ, τθν υπ' αρικμ. 1542/2008, ακφρωςε για δεφτερθ φορά τθν υπουργικι απόφαςθ ωσ παράνομθ, αφοφ δεν εξετάςτθκαν προςθκόντωσ οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχιματοσ από τθ γειτονίαςθ τθσ ΒΙΣΕ με τισ εγκαταςτάςεισ εταιρείασ παραγωγισ και αποκικευςθσ εκρθκτικϊν υλϊν. Φζλοσ, με απόφαςθ του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ το ζργο απεντάχκθκε από το Γϋ ΜΣΥ, με αποτζλεςμα να αποχωριςει ο Φορζασ ΒΙ.ΣΕ και να εκκρεμεί θ όλθ υπόκεςθ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

22 1.7 Μεκοδολογία αποτφπωςθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Υτο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μεκοδολογία αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ αναφορικά με τθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςτθν ευρφτερθ περιοχι εφαρμογισ του προγράμματοσ esyξbiosis. Ματά τον ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ αποτφπωςθσ ελιφκθςαν υπόψθ, εκτιμικθκαν και αξιολογικθκαν διαφορετικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και τρόποι προςζγγιςθσ οφτωσ ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ βζλτιςτθ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Υτόχοσ τθσ Δραςτθριότθτασ 1.1 είναι θ καταγραφι των βιομθχανιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Βοιωτία, θ παρουςίαςθ και ταξινόμθςθ των βιομθχανικϊν κλάδων τθσ περιοχισ κακϊσ και θ ςυγκζντρωςθ των διακζςιμων ςτοιχείων για τθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία και τουσ τφπουσ των παραγόμενων αποβλιτων. Επιπλζον, παρουςιάηονται οι τοπικζσ προτεραιότθτεσ και οι μεκόδοι βζλτιςτθσ ςφγκλιςθσ αυτϊν με τθν ιδζα τθσ Βιομθχανικισ Υυμβίωςθσ χεδιαςμόσ μεκοδολογίασ αποτφπωςθσ Θ μεκοδολογία αποτφπωςθσ περιζλαβε ωσ κφριεσ δράςεισ τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από πρωτογενείσ και δευτερογενείσ πθγζσ και τθν αξιολόγθςι τουσ για τθν αποτίμθςθ τθσ ιςχφουςασ κατάςταςθσ και τθν εξαγωγι βαςικϊν ςυμπεραςμάτων ςχετικά με (i) τουσ τφπουσ, το είδοσ και το πλικοσ των υφιςτάμενων βιομθχανικϊν κλάδων, (ii) τθν παραγωγικι διαδικαςία των βιομθχανικϊν μονάδων, (iii) τθν ποςότθτα και ποιότθτα των παραγομζνων υγρϊν και ςτερεϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων, (iv) τισ τεχνικζσ/μεκόδουσ επεξεργαςίασ των παραγόμενων υγρϊν αποβλιτων και (v) τισ ςυνικεισ πρακτικζσ διάκεςθσ των επεξεργαςμζνων ι μθ αποβλιτων Ανάλυςθ μεκοδολογίασ αποτφπωςθσ Για τον προςδιοριςμό και τθν καταγραφι των βιομθχανικϊν κλάδων και βιομθχανικϊν μονάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι Ρινοφφτων και Υχθματαρίου αξιοποιικθκαν οι ακόλουκεσ πθγζσ: Θ μελζτθ που εκπονικθκε από το Φμιμα Χθμικϊν Ξθχανικϊν του Ε.Ξ.Σ. με τίτλο «Προκαταρκτική ζρευνα για το Ζργο: Ίδρυςη και λειτουργία κεντρικήσ μονάδασ επεξεργαςίασ βιομηχανικών αποβλήτων τησ περιοχήσ Αςωποφ και αςτικών λυμάτων του Αυλώνα», Δεκζμβριοσ Φο αντικείμενο τθσ μελζτθσ ιταν θ εκπόνθςθ προκαταρκτικισ ζρευνασ που ςτόχευε ςτθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων τθσ περιοχισ Αςωποφ κακϊσ και των αςτικϊν λυμάτων τθσ περιοχισ Αυλϊνα. Το Περιβαλλοντικό Μητρώο Επιχειρήςεων Νομοφ Βοιωτίασ (ΠΜΕΝΒ). Φο ΣΞΕΟΒ αποτελεί μία πρωτοβουλία τθσ Οομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Βοιωτίασ, Αναπτυξιακι Εταιρεία τθσ Οομαρχίασ Βοιωτίασ (ΒΑΕΣΑΕ) ςε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ Θιβασ, Υχθματαρίου, Ρινοφφτων και Φανάγρασ. Σρόκειται για μία θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία υπάρχουν καταχωρθμζνα ςτοιχεία ςχετικά με τον τφπο των παραγόμενων αποβλιτων, τα διακζςιμα ςυςτιματα ποιότθτασ, τθν παραγωγικι διαδικαςία, τα esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

23 παραγόμενα υγρά, ςτερεά απόβλθτα και τισ αζριεσ εκπομπζσ και τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ και διάκεςθσ των αποβλιτων, κακϊσ και δεδομζνα για τισ αδειοδοτιςεισ των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτισ περιοχζσ Θιβασ, Υχθματαρίου, Ρινοφφτων και Φανάγρασ. Χαρτογράφηςη τησ περιοχήσ. Σροκειμζνου να καταγραφοφν οι βιομθχανικζσ μονάδεσ πραγματοποιικθκε χαρτογράφθςθ τθσ περιοχισ. Θ διαδικαςία χαρτογράφθςθσ περιλάμβανε επίςκεψθ ςτθν περιοχι και καταγραφι όλων των υφιςτάμενων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των επιχειριςεων είτε ιταν βιομθχανικζσ μονάδεσ, είτε καταςτιματα, είτε αποκικεσ και ανεξάρτθτα από το εάν ιταν ςε λειτουργία ι όχι (κλειςτά κτιρια). Φα ςτοιχεία που προζκυψαν με τθ βοικεια των παραπάνω πθγϊν καταγράφθκαν ςε μια βάςθ δεδομζνων που δθμιουργικθκε, αφοφ πρϊτα επικαιροποιικθκαν και επαλθκεφτθκαν ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τουσ είτε μζςω τθλεφωνικϊν επαφϊν με τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ αλλά και με αρμόδιουσ φορείσ, είτε μζςω του διαδικτφου. Υυνολικά, καταχωρικθκαν προσ απογραφι ςτθ εν λόγω βάςθ δεδομζνων τριακόςιεσ εβδομιντα οκτϊ (378) βιομθχανικζσ μονάδεσ, εκ των οποίων το 93% είναι ςε λειτουργία. Βάςει των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων πραγματοποιικθκε μια πλιρθσ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ παρουςιάηονται ςτα παρακάτω κεφάλαια. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

24 2 Αποτφπωςθ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων 2.1 Γενικά ςτοιχεία βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ Ρ ςυνολικόσ αρικμόσ των υφιςτάμενων βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων που προζκυψε από τθν ολοκλιρωςθ τθσ απογραφισ και αποτφπωςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι ανζρχεται ςτισ τριακόςιεσ εβδομιντα οκτϊ (378). Φο αντικείμενο των μονάδων αυτϊν καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων διαφορετικϊν κλάδων. Για τθν ευχερζςτερθ διαχείριςθ, οργάνωςθ και παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ ςχετικά με τθ δραςτθριοποίθςθ των βιομθχανικϊν ομάδων πραγματοποιικθκε «ειδικόσ διαχωριςμόσ» και «γενικόσ διαχωριςμόσ». Υυγκεκριμζνα: - ο «ειδικόσ διαχωριςμόσ», περιλαμβάνει ταξινόμθςθ κατά τθν Υτατιςτικι Φαξινόμθςθ των Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (ΥΦΑΜΡΔ, 2008) ςε διψιφια ανάλυςθ. Θ ΥΦΑΜΡΔ 2008 είναι ταυτόςθμθ, ςε επίπεδο τριψιφιασ ταξινόμθςθσ, με τθν ταξινόμθςθ NACE Rev.2 (Ευρωπαϊκι Φαξινόμθςθ Ρικονομικϊν Δραςτθριοτιτων) θ οποία αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τθν παραγωγι και τθ διάχυςθ των ςτατιςτικϊν που ςχετίηονται με τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. - ο «βαςικόσ διαχωριςμόσ», ο οποίοσ πραγματοποιικθκε από τθν ομάδα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ esyξbiosis, περιλαμβάνει τθν ταξινόμθςθ των κατθγοριϊν του ειδικοφ διαχωριςμοφ προκειμζνου να δοκεί μια αντιπροςωπευτικι εικόνα τθσ κατανομισ των βιομθχανικϊν κλάδων ςτθν περιοχι μελζτθσ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι ςε κάκε υποκατθγορία του γενικοφ διαχωριςμοφ να περιλαμβάνονται περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ του ειδικοφ διαχωριςμοφ. Υφμφωνα με τα παραπάνω, ο γενικόσ διαχωριςμόσ περιλαμβάνει ζντεκα (11) υποκατθγορίεσ εντόσ των οποίων ςυνολικά περιλαμβάνονται εικοςιπζντε (25) υποκατθγορίεσ του λεπτομεροφσ διαχωριςμοφ. Βάςει των ανωτζρω οι βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ που εντοπίςτθκαν ςτθν περιοχι μελζτθσ είναι: 1. Βιομθχανίεσ Σροφίμων και Ποτϊν Βιομθχανίεσ Φροφίμων (ΥΦΑΜΡΔ, 10) Βιομθχανίεσ Σοτϊν, Σοτοποιεία (ΥΦΑΜΡΔ, 11) 2. Βιομθχανίεσ Τφαςμάτων και Δερμάτων Βιομθχανία Μλωςτοχφαντουργικϊν Χλϊν-Βαφεία-Φινιριςτιρια (ΥΦΑΜΡΔ 13) Βιομθχανία Δζρματοσ και Δερμάτινων Ειδϊν (ΥΦΑΜΡΔ, 15) 3. Βιομθχανίεσ Ξφλου Βιομθχανία Επεξεργαςίασ Πφλου (ΥΦΑΜΡΔ 16) Βιομθχανία καταςκευισ Πφλινων Επίπλων (ΥΦΑΜΡΔ 31) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

25 4. Βιομθχανία Χαρτιοφ, Εκδόςεων και Εκτυπϊςεων Χαρτοποιία και Ματαςκευι Χάρτινων Σροϊόντων (ΥΦΑΜΡΔ, 17) Εκτυπϊςεισ και Αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων (ΥΦΑΜΡΔ, 18) 5. Χθμικζσ Βιομθχανίεσ Βιομθχανίεσ Σαραγωγισ Χθμικϊν Ρυςιϊν και Σροϊόντων (ΥΦΑΜΡΔ, 20) Βιομθχανίεσ Βαςικϊν Φαρμακευτικϊν Σροϊόντων (ΥΦΑΜΡΔ, 21) Βιομθχανίεσ Σροϊόντων από Ελαςτικό και Σλαςτικζσ φλεσ (ΥΦΑΜΡΔ, 22) 6. Βιομθχανίεσ Μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν Βιομθχανίεσ Ξθ Ξεταλλικϊν Ρρυκτϊν Σροϊόντων (ΥΦΑΜΡΔ, 23) 7. Μεταλλουργικζσ Βιομθχανίεσ Βιομθχανίεσ Σαραγωγισ Βαςικϊν Ξετάλλων (ΥΦΑΜΡΔ, 24) Βιομθχανίεσ Ματαςκευισ Ξεταλλικϊν Σροϊόντων (ΥΦΑΜΡΔ, 25) Βιομθχανίεσ Ματαςκευισ Θλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ (ΥΦΑΜΡΔ, 27) Βιομθχανίεσ Ματαςκευισ Ξθχανθμάτων, Ειδϊν Εξοπλιςμοφ (ΥΦΑΜΡΔ, 28) 8. Εμπορικζσ Μονάδεσ Ξονάδεσ Χονδρικοφ Εμπορίου (ΥΦΑΜΡΔ, 46) Ξονάδεσ Νιανικοφ Εμπορίου (ΥΦΑΜΡΔ, 47) 9. Αποκικεσ Βοθκθτικζσ προσ τθ Ξεταφορά Δραςτθριότθτεσ, Αποκικεσ (ΥΦΑΜΡΔ, 52) 10. Κτθνοτροφικζσ Μονάδεσ Βιομθχανίεσ Φυτικισ, Ηωικισ Σαραγωγισ, Μτθνοτροφικζσ (ΥΦΑΜΡΔ, 01) 11. Λοιπζσ Δραςτθριότθτεσ Άλλεσ Ξεταποιθτικζσ Δραςτθριότθτεσ (ΥΦΑΜΡΔ, 32) Δραςτθριότθτεσ Εξυγίανςθσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΥΦΑΜΡΔ, 38) Υυντιρθςθ και Επιςκευι Ρχθμάτων (ΥΦΑΜΡΔ, 45) Χερςαίεσ Ξεταφορζσ και Ξεταφορζσ μζςω Αγωγϊν (ΥΦΑΜΡΔ, 49) Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ Σαροχισ Χπθρεςιϊν (ΥΦΑΜΡΔ, 96) Θ ποςοςτιαία κατανομι των υφιςτάμενων βιομθχανικϊν μονάδων ςφμφωνα με τον βαςικό διαχωριςμό παρουςιάηεται ςτον Σίνακα 2.1 κακϊσ και ςτο Υχιμα 2.1. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

26 Πίνακασ 2.1: φνολο Βιομθχανικϊν Μονάδων ανά Δραςτθριότθτα ςτθν Περιοχι Μελζτθσ Είδοσ Μονάδασ ΣΑΚΟΔ 2008 φνολο Βιομ/κϊν Μονάδων Μτθνοτροφικζσ Ξονάδεσ Βιομθχανίεσ Φροφίμων και Σοτϊν 10,11 41 Βιομθχανίεσ Χφαςμάτων και Δερμάτων 13, Βιομθχανίεσ Πφλου 16, Βιομθχανίεσ Χαρτιοφ Εκδόςεων και Εκτυπϊςεων 17, Χθμικζσ Βιομθχανίεσ 20, 21, Βιομθχανίεσ μθ Ξεταλλικϊν Ρρυκτϊν Σροϊόντων Ξεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ 24, 25, 27, Εμπορικζσ Ξονάδεσ 46, 47 9 Αποκικεσ Νοιπζσ 32, 38, 45, 49, φνολο: 378 3% 7% 4% 3% Μτθνοτροφικζσ Ξονάδεσ 3% 12% 6% Βιομθχανίεσ Φροφίμων και Σοτϊν 12% Βιομθχανίεσ Χφαςμάτων και Δερμάτων 6% Βιομθχανίεσ Πφλου 4% 28% 6% 22% 4% 5% Βιομθχανίεσ Χαρτιοφ Εκδόςεων και Εκτυπϊςεων 5% Χθμικζσ Βιομθχανίεσ 22% Βιομθχανίεσ μθ Ξεταλλικϊν Ρρυκτϊν Σροϊόντων 6% Ξεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ 28% Εμπορικζσ Ξονάδεσ 3% Αποκικεσ 7% Νοιπζσ 4% χιμα 2.1: Διάγραμμα Ποςοςτιαίασ Κατανομισ Βιομθχανικϊν Μονάδων Περιοχισ Μελζτθσ Θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςφμφωνα με τον λεπτομερι διαχωριςμό δθλαδι κατά διψιφιο ΥΦΑΜΡΔ 2008 παρουςιάηεται ςτο Υχιμα 2.2. Ματά τθν καταγραφι των βιομθχανικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ςθμειϊκθκαν και οι μονάδεσ που βρίςκονταν εκτόσ λειτουργίασ και περιζχονται ςτο ςυνολικό αρικμό των βιομθχανικϊν μονάδων που δίδεται. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτο ςφνολο των τρακοςίων εβδομιντα esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

27 Σύνολο Βιομηχανιών οκτϊ (378) βιομθχανικϊν μονάδων οι είκοςι οκτϊ (28) μονάδεσ είναι εκτόσ λειτουργίασ εκ των οποίων το 30% λειτουργοφςαν ωσ Βαφεία Φινιριςτιρια ΣΤΑΚΟΓ χιμα 2.2: φνολο Βιομθχανικϊν Μονάδων τθσ Περιοχισ Μελζτθσ ανά ΣΑΚΟΔ 2008 Υφμφωνα με τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα, όπωσ αυτά προζκυψαν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ απογραφισ και τθσ επι τόπου καταγραφισ των βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι υπάρχουν τριακόςιεσ εβδομιντα οκτϊ (378) μονάδεσ, εκ των οποίων οι είκοςι τρεισ (23) είναι κλειςτζσ και οι πζντε (5) υπό καταςκευι (νζα κτιρια). Από το ςφνολο των υφιςτάμενων μονάδων τθσ περιοχισ μελζτθσ οι εκατόν τριάντα (130) μονάδεσ παράγουν υγρά απόβλθτα κατά τθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία. Θ ςυνολικι παραγόμενθ θμεριςια ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων ανζρχεται ςε κ.μ./θμζρα, εκ των οποίων ζνα ποςοςτό 84% αντιςτοιχεί ςτα υγρά βιομθχανικά απόβλθτα, δθλαδι ςτα απόβλθτα που παράγονται κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία. Σιο ςυγκεκριμζνα, θ ςυνολικι θμεριςια ποςότθτα παραγόμενων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων από το ςφνολο των βιομθχανικϊν, βιοτεχνικϊν μονάδων που υφίςτανται ςτθ περιοχι μελζτθσ ανζρχεται ςε κ.μ./θμζρα και θ ςυνολικι θμεριςια ποςότθτα λυμάτων του προςωπικοφ που εργάηεται ςε αυτζσ, ανζρχεται ςε κ.μ./θμζρα. Ρ κφριοσ όγκοσ των παραγομζνων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων προζρχεται κυρίωσ από τουσ κλάδουσ «Βιομθχανίεσ Χφαςμάτων και Δερμάτων» (ειδικότερα από τον κλάδο Μλωςτοχφαντουργεία-Βαφεία-Φινιριςτθρία), «Ξεταλλουργικζσ Βιομθχανίεσ» και «Βιομθχανίεσ Φροφίμων και Σοτϊν» ςε ποςοςτά 25%, 21% και 30% αντίςτοιχα όπωσ παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα του Υχιματοσ 2.3 όπου απεικονίηεται θ ποςοςτιαία κατανομι των παραγόμενων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ανά βιομθχανικό κλάδο. Από το ςφνολο των βιομθχανικϊν, βιοτεχνικϊν μονάδων που παράγουν υγρά απόβλθτα, δθλαδι από τισ εκατόν τριάντα (130) μονάδεσ (ποςοςτό 37% επί του ςυνόλου των εντόσ λειτουργίασ βιομθχανικϊν μονάδων), οι εξιντα πζντε (65) μονάδεσ (δθλαδι ποςοςτό 50% esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

28 από αυτζσ που παράγουν υγρά απόβλθτα), διακζτουν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ των παραγόμενων υγρϊν αποβλιτων τουσ. Γενικότερα, από τθ ςυνολικι ποςότθτα των παραγόμενων υγρϊν αποβλιτων (απόβλθτα βιομθχανικισ φφςθσ και απόβλθτα αςτικισ φφςθσ) ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 97% υφίςταται επεξεργαςία. Αναλυτικι παρουςίαςθ των ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων και τθσ εκτίμθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ αναφορικά με τα υγρά απόβλθτα ςτθν περιοχι μελζτθσ δίδεται ςτο Σίνακα 2.2 και ςτα Υχιματα 2.3 και 2.4. Ειδικότερα ςτο Υχιμα 2.3 απεικονίηεται θ ποςοςτιαία κατανομι των παραγόμενων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ανά βιομθχανικό κλάδο και ςτο Υχιμα 2.4 δίνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των βιομθχανικϊν μονάδων που παράγουν απόβλθτα λόγω τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ που ακολουκοφν ςυναρτιςει του ςυνολικοφ όγκου των υγρϊν αποβλιτων ανά βιομθχανικό κλάδο. Πίνακασ 2.2: Ποςότθτα παραγομζνων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ανά δραςτθριότθτα Είδοσ Μονάδασ βάςει βαςικοφ διαχωριςμοφ ΣΑΚΟΔ 2008 Τγρά Βιομθχανικά Απόβλθτα (κ.μ./θμζρα) Μτθνοτροφικζσ Ξονάδεσ Βιομθχανίεσ Φροφίμων και Σοτϊν 10, Βιομθχανίεσ Χφαςμάτων και Δερμάτων 13, Βιομθχανίεσ Πφλου 16, 31 2 Βιομθχανίεσ Χαρτιοφ Εκδόςεων και Εκτυπϊςεων 17, 18 8 Χθμικζσ Βιομθχανίεσ 20, 21, Βιομθχανίεσ μθ Ξεταλλικϊν Ρρυκτϊν Σροϊόντων Ξεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ 24, 25, 27, Εμπορικζσ Ξονάδεσ και Αποκικεσ 46, 47, 52 0 Νοιπζσ 32, 38, 45, 49, ΥΧΟΡΝΡ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

29 3% 7% 21% Κηηνοηροθικές Μονάδες Βιομητανίες Σροθίμων και Ποηών 30% Βιομητανίες Τθαζμάηων και Γερμάηων Υημικές Βιομητανίες 12% Βιομητανίες μη Μεηαλλικών Ορσκηών Προίόνηων Μεηαλλοσργικές βιομητανίες 2% Λοιπές 25% χιμα 2.3: Ποςοςτιαία κατανομι παραγόμενων υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων ανά κλάδο χιμα 2.4: Αρικμόσ βιομθχανιϊν μονάδων και όγκοσ παραγόμενων αποβλιτων ανά κλάδο esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

30 Υτα ακόλουκα υποκεφάλαια γίνεται μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των παραγόμενων προϊόντων, των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν και τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ με καταγραφι των κφριων ςταδίων παραγωγισ που απαντϊνται ςτουσ 18 βαςικότερουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Ρινοφφτων Υχθματαρίου. Ματά τθν καταγραφι των χαρακτθριςτικϊν του εκάςτοτε βιομθχανικοφ κλάδου γίνεται επιπλζον αναφορά ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που απαντϊνται ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι και διαφοροποιοφνται ανάλογα με τον εξεταηόμενο κλάδο, όπωσ θ χριςθ των πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν, θ τοξικότθτα των διακινοφμενων υλικϊν, θ φφςθ, το είδοσ και θ κατανάλωςθ των διαλυτϊν, ο τφποσ, θ μζκοδοσ ι θ εφαρμοηόμενθ τεχνικι ενόσ ςταδίου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, που κρίνονται ςθμαντικζσ τόςο ωσ προσ τισ ενδεχόμενεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που δφναται να προκαλζςουν αλλά και τον κακοριςμό τθσ ςυνικουσ πρακτικισ και τεχνικϊν που εφαρμόηει ο κλάδοσ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

31 2.2 Βιομθχανία τροφίμων Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 10 κατά ΥΦΑΜΡΔ «Βιομθχανία Φροφίμων» ανικει ανικει ςτθν ΔΑϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δϋ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ), βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (ΥΦΑΜΡΔ) κατά 2008, τθσ Ε.Υ.Χ.Ε. και υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 10.1 «Επεξεργαςία, Συντήρηςη και Παραγωγή Προϊόντων Κρζατοσ» Χποκλάδοσ 10.2 «Επεξεργαςία, Συντήρηςη Βρώςιμων Αλιευμάτων και Προϊόντων τουσ» Χποκλάδοσ 10.3 «Επεξεργαςία, Συντήρηςη Φροφτων και Λαχανικών» Χποκλάδοσ 10.4 «Παραγωγή Φυτικών και Ηωικών Ελαίων και Λιπών» Χποκλάδοσ 10.5 «Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων» Χποκλάδοσ 10.6 «Παραγωγή Προϊόντων Αλευρόμυλων, Παραγωγή Αμφλων και Προϊόντων Αμφλου» Χποκλάδοσ 10.7 «Παραγωγή Ειδών Αρτοποιίασ και Αλευρωδών Προϊόντων» Χποκλάδοσ 10.8 «Παραγωγή Άλλων Ειδών Διατροφήσ» Χποκλάδοσ 10.9 «Παραγωγή Παραςκευαςμζνων Ηωοτροφών» Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν τριάντα ζξι (36) βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο 10, «Βιομθχανία Φροφίμων». Ρι καταγεγραμμζνεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ του κλάδου δραςτθριοποιοφνται: α. ςτθν παραγωγι, επεξεργαςία και ςυντιρθςθ προϊόντων κρζατοσ, β. ςτθν επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν, γ. ςτθν παραγωγι φυτικϊν, ηωικϊν ελαίων και λιπϊν, δ. ςτθν παραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων και αμφλου, δ. ςτθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ και άλλεσ ςτθν παραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 1 δραςτθριοποιείται ςτθν τυποποίθςθ προϊόντων κρζατοσ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία χρθςιμοποιεί ωσ πρϊτθ φλθ το κρζασ το οποίο κόβεται και τεμαχίηεται ςε μικρότερα κομμάτια μθχανικά. Φα προϊόντα όπωσ μπριηόλεσ, ςουβλάκια, κιμάσ κ.α. ςυςκευάηονται ςε διςκάκια με επικάλυψθ πλαςτικοφ διάφανου φιλμ και τοποκετοφνται για ωρίμανςθ ςε ψυκτικό κάλαμο. Ανάλογα με τθ διάκεςθ των προϊόντων, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, πραγματοποιείται προςκικθ μπαχαρικϊν ςε ςκόνθ ι esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

32 διαφορετικϊν υλικϊν όπωσ τυριοφ, μπζικον κ.α. πριν τθ ςυςκευαςία. Φα υποπροϊόντα (π.χ. κόκαλα, τρίμματα και ακατάλλθλα κρζατα) ςυλλζγονται και μεταφζρονται για περαιτζρω επεξεργαςία ςε άλλθ μονάδα παραγωγισ κρεατάλευρου. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 2 δραςτθριοποιείται ςτθ ςφαγι των ηϊων και τθν επεξεργαςία του κρζατοσ. Ωσ πρϊτθ φλθ χρθςιμοποιοφνται πουλερικά, κυρίωσ κοτόπουλα. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει κάποια βαςικά ςτάδια όπωσ ςυγκζντρωςθ των πουλερικϊν ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ προςωρινισ κράτθςθσ, ςφαγι με μθχανικά μζςα, κακαριςμό, αφαίρεςθ πτερϊματοσ πουλερικϊν και πλφςιμο. Υτθ ςυνζχεια τα πουλερικά ηυγίηονται, ταξινομοφνται, ςυςκευάηονται, καταψφχονται για ωρίμανςθ και διατίκενται ςτο εμπόριο. Ματά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφαγισ των πουλερικϊν ζνα μεγάλο ποςοςτό του αίματοσ, που παράγεται ωσ υγρό απόβλθτο, ςυλλζγεται ςε ξεχωριςτζσ ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ και οδθγείται για καφςθ. Επίςθσ κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία από τα πτθνά αφαιροφνται τα ςπλάχνα (οδθγοφνται για υγειονομικό ζλεγχο), το κεφάλι και τα πόδια που αποτελοφν ςτερεά απόβλθτα ι χρθςιμοποιοφνται ωσ πρόςκετα για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν. Φα ςπλάχνα υπόκεινται ςε κακαριςμό για το διαχωριςμό τθσ καρδιάσ, του ςυκωτιοφ και του ςτομαχιοφ ενϊ τα υπόλοιπα όργανα είτε διατίκενται με τα ςτερεά απόβλθτα είτε χρθςιμοποιοφνται για ηωοτροφζσ. Ζνα επιπλζον τμιμα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι θ παραγωγι λαδιοφ και πτθνάλευρου. Δθλαδι τα παραπροϊόντα όπωσ το αίμα από τθ ςφαγι, τα απορριπτόμενα εντόςκια και τα φτερά οδθγοφνται ςε καυςτιρα όπου καίγονται και αποςτειρϊνονται. Φα προϊόντα τθσ καφςθσ ςτθ ςυνζχεια οδθγοφνται ςε πρζςα και λαμβάνεται ζνασ τφποσ λαδιοφ και πτθνάλευρο που διατίκεται ωσ ηωοτροφι. Πίνακασ 2.3: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.1, Α/Α: 1) ΣΑΚΟΔ: 10.1 Σαραγωγι, Επεξεργαςία και Υυντιρθςθ Σροϊόντων Μρζατοσ Φυποποιθμζνα προϊόντα κρζατοσ Υφαγμζνα χοιρινά Σαραλαβι α φλθσ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 1 - Μοπι Ξθχανικι κοπι με ειδικοφ τφπου μθχανζσ ανάλογα με το τελικό προϊόν (μπριηόλεσ, ςουβλάκι, κιμάσ κ.ά) - Σροςκικθ Σροςκικθ μπαχαρικϊν ςε ςκόνθ ι άλλων υλικϊν όπωσ τυριοφ, μπζικον ςε οριςμζνα προϊόντα - Φυποποίθςθ Υυςκευαςία και κατάψυξθ τελικϊν προϊόντων Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 800 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

33 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο εξοπλιςμοφ παραγωγικισ διαδικαςίασ - Σλφςιμο χϊρων παραγωγισ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,6 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τον/ζτοσ) 0 Πίνακασ 2.4: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.1, Α/Α: 2) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 2 ΣΑΚΟΔ: 10.1 Σαραγωγι, Επεξεργαςία και Υυντιρθςθ Σροϊόντων Μρζατοσ Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Υφαγμζνα κοτόπουλα Ηωικό λάδι (τν/ζτοσ) 240 Ηωάλευρο (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τμχ/ζτοσ) Ηϊντα κοτόπουλα Κφρια παραγωγικι Διαδικαςία Παραγωγικι Διαδικαςία - Υφαγι Φόρτωςθ πουλερικϊν ςτθν αλυςίδα ςφαγισ από τα φορτθγά (μετά από χρόνο παραμονισ 6 ωρϊν). Χριςθ ρεφματοσ για αναιςκθτοποίθςθ και ςφαγι με μθχανικό τρόπο - Αφαίμαξθ Υυλλογι αίματοσ ςε ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ - Αποπτίλωςθ Αφαίρεςθ πτερυγίων - Εξπλαχνιςμόσ Αφαίρεςθ εντοςκίων, ςυλλογι και πλφςιμο - Σλφςιμο Εςωτερικό και εξωτερικό πλφςιμο νωποφ κρζατοσ - Χδρόψυξθ Χδρόψυξθ ςε λουτρά νεροφ (1-2 o C για t = 25μζτραin) - Υτράγγιςθ - Φαξινόμθςθ και Ματάψυξθ Φαξινόμθςθ πουλερικϊν ανάλογα με το βάροσ τουσ και κατάψυξθ του προϊόντοσ για ωρίμανςθ Παραγωγι πτθνάλευρου - Μαφςθ Μαφςθ αίματοσ, εντοςκίων και πτερυγίων - Σρεςάριςμα Σρεςάριςμα ςε πρζςα. Σαραγωγι πτθνάλευρου και ενόσ τφπου ηωικοφ λαδιοφ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

34 Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Εςωτερικό, εξωτερικό πλφςιμο πτθνϊν - Ανανεϊςεισ νερϊν ςτα λουτρά υδρόψυξθσ - Ζκπλυςθ εξοπλιςμοφ, χϊρων παραγωγισ και φορτθγϊν Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./ζτοσ) 400 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./ζτοσ) 7 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τον/ζτοσ) 312 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 3 δραςτθριοποιείται ςτθν επεξεργαςία και τυποποίθςθ κρζατοσ πουλερικϊν. Ωσ πρϊτθ φλθ χρθςιμοποιείται το κρζασ πουλερικϊν το οποίο κόβεται ςε μικρότερα τεμάχια και ςυςκευάηεται. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 4, 5, 6 και 7 δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν, δθλαδι οι παραγωγικζσ τουσ διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν τον κακαριςμό (όπου απαιτείται), τθ ςυςκευαςία και τθ ςυντιρθςθ αγροτικϊν και κθπευτικϊν προϊόντων. Πίνακασ 2.5: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.3, Α/Α: 4) ΣΑΚΟΔ: 10.3 Επεξεργαςία και Υυντιρθςθ Φροφτων και Ναχανικϊν Προϊόντα (τν/ζτοσ) Ματεψυγμζνα κθπευτικά προϊόντα 11 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α: 4 Φροφτα, λαχανικά Γαλακτοκομικά, τυριά 25 Μρζατα, πουλερικά Ψάρια, κατεψυγμζνα 10 - Σαραλαβζσ τροφίμων - Φαξινόμθςθ - Υυςκευαςία - Αποκικευςθ/Εξαγωγι/Σϊλθςθ Παραγωγικι Διαδικαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο προϊόντων και κακαριςμόσ δαπζδων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

35 Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 10 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 20 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τον/ζτοσ) 0 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 8, 9 και 10 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και επεξεργαςία ελαιϊν και λιπϊν. Ειδικότερα οι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 8 και 10 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και επεξεργαςία ελαίων. Θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 8 αςχολείται με τθν παραγωγι ενϊ θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 10 επεξεργάηεται πυρινα και φφτρο καλαμποκιοφ. ςον αφορά ςτθν παραγωγι βαμβακζλαιου και καλαμποκζλαιου θ παραγωγικι διαδικαςία είναι παρόμοια. Υπόροι βαμβακιοφ ι καλαμποκιοφ ξθραίνονται και αλζκονται ςε χαραγμζνουσ κυλίνδρουσ όπου ςπάει το φφτρο ενϊ ςτθ μονάδα με αφξοντα αρικμό 10 το φφτρο καλαμποκιοφ ι οδθγοφνται ςε ςπαςτιρεσ για να γίνει το ςπάςιμο του καρποφ και θ δθμιουργία προϊόντοσ υπό μορφι νιφάδασ. Υτθ ςυνζχεια το προϊόν αλζκεται και το προϊόν τθσ άλεςθσ υπόκειται ςε ςυμπίεςθ ι εκχφλιςθ και απόςταξθ. Φο παραγόμενο επεξεργαςμζνο φφτρο καλαμποκιοφ πωλείται ωσ ηωοτροφι. Φα παραγόμενα, ςτθ μονάδα 10, λάδια εξουδετερϊνονται με προςκικθ καυςτικοφ νατρίου υπό ςυνεχι ανάδευςθ ςε κερμοκραςία 60C περίπου και ακολουκεί ζκπλυςθ με κερμό νερό προκειμζνου να διαχωριςτεί το ουδζτερο λάδι από το μίγμα λιπαρϊν οξζων και καυςτικοφ νατρίου ενϊ θ παραγόμενθ ςαπουνόμαηα (μίγμα νεροφ-καυςτικοφ νατρίου-λιπαρϊν οξζων και τα άλατα τουσ) πωλείται ςε βιομθχανίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςαπωνοποίθςθ. Φα παραγόμενα, ςτθ μονάδα 8, λάδια εξουδετερϊνονται με καυςτικό νάτριο υπό ςυνεχι ανάδευςθ, ακολουκεί ζκπλυςθ του μίγματοσ με κερμό νερό και διαχωριςμόσ του ουδζτερου λαδιοφ από τθ ςαπουνόμαηα, θ οποία διαςπάται ςε λιπαρά οξζα με κειικό οξφ και το προϊόν χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμθ φλθ ενϊ το θμίρρευςτο μαφρο υπόλειμμα απορρίπτεται. Πίνακασ 2.6: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.4, Α/Α: 8) ΣΑΚΟΔ: 10.4 Σαραγωγι Φυτικϊν και Ηωικϊν Ελαίων και Νιπϊν Βαμβακόςποροσ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Βαμβακζλαιο Βαμβακόπιτα Επεξεργαςία βαμβακόςπορου - Πιρανςθ Παραγωγικι Διαδικαςία Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α: 8 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

36 - Θλίψθ Υπάςιμο φφτρων ςε χαραγμζνουσ κυλίνδρουσ - Υυμπίεςθ Σίεςθ αλεςμζνου βαμβακόςπορου ςε πρζςεσ ατμοφ - Διαχωριςμόσ Σαραγωγι βαμβακζλαιου και βαμβακόπιτασ Επεξεργαςία βαμβακζλαιου - Εξουδετζρωςθ Εξουδετζρωςθ με προςκικθ διαλφματοσ NaOH - Ζκπλυςθ Ζκπλυςθ με κερμό νερό, διαχωριςμόσ βαμβακζλαιου από ςαπουνόμαηα - Αποχρωματιςμόσ Ανάμιξθ με γθ διατόμων υπό κενό και φιλτράριςμα μίγματοσ - Απόςμθξθ Ξε αντλία κενοφ ςτουσ 180 ο C Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Εξουδετζρωςθ - Ζκπλυςθ εξοπλιςμοφ, χϊρων παραγωγισ - Υτρατςϊνεσ κυκλωμάτων ψφξεωσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,4 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 10 δραςτθριοποιείται και ςτθν παραγωγι ακατζργαςτου πυρθνζλαιου. Θ παραγωγικι διαδικαςία που ακολουκείται είναι όμοια με τθ διαδικαςία που εφαρμόηεται κατά τθν παραγωγι του ακατζργαςτου καλαμποκζλαιου (αραφινάριςτο λάδι), με επιπλζον το ςτάδιο τθσ ξιρανςθσ του πυρινα. Θ ξιρανςθ γίνεται ςε δφο περιςτρεφόμενουσ ξθραντιρεσ, κερμοκραςία 60C, και επιτυγχάνεται με τθν επαφι του πυρινα με τα καυςαζρια που παράγονται από τθν καφςθ πυρθνόξυλου (εκχυλιςμζνθ πυρινα) ςε ειδικοφσ καυςτιρεσ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 9 δραςτθριοποιείται ςτθν επεξεργαςία και τθν τυποποίθςθ ελαιόλαδου και ςτθν επεξεργαςία λιπϊν. Θ παραγωγικι διαδικαςία όλων των άλλων τφπων ελαιόλαδου περιλαμβάνει τθν επεξεργαςία του ελαίου με προςκικθ διαλφματοσ κιτρικοφ οξζοσ κατά τθν οποία, ςε φυγοκεντρικοφσ διαχωριςτιρεσ, αφαιροφνται τα φωςφολιπίδια που περιζχονται. Εν ςυνεχεία το λάδι υπόκειται ςε εξουδετζρωςθ όπου γίνεται και απομακρφνονται τα λιπαρά οξζα που περιζχει. Ακολουκεί διπλι ζκπλυςθ του ουδζτερου ελαιόλαδου με νερό για τθν αφαίρεςθ τθσ ςαπουνόμαηασ και ξιρανςθ υπό κενό αζροσ για αφαίρεςθ τθσ υγραςίασ. Φο επεξεργαςμζνο ελαιόλαδο υποβάλλεται ςε αποχρωματιςμό. Ακολουκεί απόςμθςθ και δζςμευςθ των οςμθρϊν ουςιϊν του με απόςταξθ υπό κενό αζροσ ςε κερμοκραςία Φ > 200 ο C για τθν απομάκρυνςθ όλων των πτθτικϊν ουςιϊν οι οποίεσ ςυμπυκνϊνονται και διατίκενται ωσ παραπροϊόντα. Υτο επόμενο ςτάδιο πραγματοποιείται υδρογόνωςθ κατά τθν οποία ακόρεςτα τριγλυκερίδια μετατρζπονται ςε κορεςμζνα. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

37 Πίνακασ 2.7: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.4, Α/Α: 9) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α: 9 ΣΑΚΟΔ: 10.4 Σαραγωγι Φυτικϊν και Ηωικϊν Ελαίων και Νιπϊν Προϊόντα (τν/ζτοσ) Ελαιόλαδα Ξαγειρικά λίπθ Υπορζλαια Ξαργαρίνεσ 4 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ελαιόλαδα Υπορζλαια Φυτικά λίπθ Παραγωγικι Διαδικαςία - Παραγωγι παρκζνου ελαιόλαδου - Φιλτράριςμα, Διικθςθ - Φυποποίθςθ, Υυςκευαςία - - Ραφινάριςμα ελαιόλαδου (Επεξεργαςία διαφορετικϊν τφπων ελαιόλαδου) - Εξουδετζρωςθ - Αποκομμίωςθ - Αποχρωματιςμόσ - Απόςταξθ - Χδρογόνωςθ - Απομαργαρίνωςθ - Φυποποίθςθ Ξείωςθ οξφτθτασ με προςκικθ διαλφματοσ NAOH Φυγοκεντρικόσ διαχωριςμόσ κόμμεων και ςπορζλαιων Φίλτρανςθ με αποχρωςτικι γθ για κατακράτθςθ χρϊματοσ, μετάλλων, ςαπϊνων και υπεροξειδίων Χπό κενό ςε Φ >200 ο C για δζςμευςθ οςμθρϊν ουςιϊν Ξετατροπι ακόρεςτων τριγλυκεριδίων ςε κορεςμζνα Ματακράτθςθ κιρων και μαργαρινϊν μζςω φιλτραρίςματοσ Φυποποίθςθ και ςυςκευαςία ςε δοχεία - Παραςκευι μαργαρινϊν και μαγειρικϊν λιπϊν - Ρμογενοποίθςθ/ Σαςτερίωςθ Ρμογενοποίθςθ και παςτερίωςθ ςε Φ= 72 ο C του μίγματοσ λιπαρισ και υδαρισ φάςθσ - Φυποποίθςθ Φυποποίθςθ και Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Βαρομετρικό νερό για αντλίεσ νεροφ κατά το ραφινάριςμα - Υτρατςϊνεσ από πφργουσ ψφξθσ - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ όςμωςθσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

38 - CIP ςτθν παραςκευι μαργαρινϊν - Σλφςθ εξοπλιςμοφ και χϊρων παραγωγισ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 180 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ/θμζρα) 10,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 150 Υτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, το προϊόν υπόκειται ςε απομαργαρίνωςθ κατά τθν οποία μζςω φιλτραρίςματοσ κατακρατοφνται κιροι και μαργαρίνεσ που προκαλοφν κολερότθτα ςτο ζλαιο. Φζλοσ το εξευγενιςμζνο ελαιόλαδο, που προκφπτει μετά τισ ανωτζρω επεξεργαςίεσ, αναμιγνφεται με παρκζνο ελαιόλαδο και ςτθ ςυνζχεια το μίγμα τυποποιείται ςε πλαςτικά, μεταλλικά και γυάλινα δοχεία ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγωγισ. Ζνα ποςοςτό των αποχρωματιςμζνων ςπορζλαιων τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του ραφιναρίςματοσ ςπορζλαιων προορίηεται για παραγωγι μαργαρίνθσ και μαγειρικοφ λίπουσ. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 11, 12, 13 και 14 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου. Ειδικότερα αςχολοφνται με τθν παραγωγι αλεφρου και των υποπροϊόντων του. Ωσ πρϊτθ φλθ χρθςιμοποιείται το ςιτάρι που αρχικά κακαρίηεται με κόςκινα, προκειμζνου να απομακρυνκοφν διάφορεσ ξζνεσ προςμίξεισ όπωσ χϊμα, μικρζσ πζτρεσ κ.α., και ςτθ ςυνζχεια υπόκειται ςε ξθρό πλφςιμο. Ματόπιν υφίςταται φγρανςθ με διαβροχι, δθλαδι προςκικθ νεροφ με ψεκαςμό νεροφ ςε ποςοςτό 2 ζωσ 5% επί τθσ ποςότθτασ του ξθροφ ςιταριοφ. Υτθ ςυνζχεια αφοφ θ πρϊτθ φλθ αποκτιςει τον απαιτοφμενο βακμό υγραςίασ, οδθγείται ςε ςιλό αναμονισ όπου παραμζνει για χρονικό διάςτθμα από 6 ζωσ 8 ϊρεσ. Ακολουκεί άλεςθ και κοςκίνιςμα, φυγοκεντρικόσ διαχωριςμόσ και κοκκομετρικόσ διαχωριςμόσ. Φα τελικά προϊόντα που παραλαμβάνονται είναι αλεφρι διαφόρων ποιοτιτων και ςιμιγδάλι. Επιπλζον, παράγονται διάφορα υποπροϊόντα όπωσ πίτουρα, τα οποία πωλοφνται ωσ ηωοτροφι. Πίνακασ 2.8 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.6, Α/Α: 11) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α: 11 ΣΑΚΟΔ: 10.6 Σαραγωγι Σροϊόντων Αλευρόμυλων, Αμφλων και Σροϊόντων Αμφλου Προϊόντα (τν/ζτοσ) Αλεφρι 768 Σίτουρα/Στθνοτροφικό ςιτάρι 192 Υίτοσ 960 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία - Μακαριςμόσ, Σλφςιμο ςίτου Μακαριςμόσ με κόςκινα και πλφςιμο ςίτου - Πιρανςθ ςίτου - Διαχωριςμόσ Διαχωριςμόσ κραυςκζντων κόκκων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

39 - Άλεςθ ςίτου Άλεςθ ςε κυλινδρομθχανζσ - Μοςκίνιςμα Διαχωριςμόσ αλεςμζνου υλικοφ ςε πίτουρο και αλεφρι Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 96 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Απόνερα από πλφςθ ςίτου Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,4 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,6 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 αςχολοφνται με τθν παραγωγι ειδϊν αρτοποιίασ και αλευρωδϊν προϊόντων όπωσ παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, παξιμαδιϊν, φρυγανιϊν και μπιςκότων και παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 15 παραςκευάηει πατατάκια. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία οι πρϊτεσ φλεσ (αλεφρι και νερό) αναμιγνφονται, θ ηφμθ κόβεται, διαμορφϊνεται ςτθν επικυμθτι μορφι και ψινεται. Φο ψθμζνο προϊόν ψφχεται ςε κατάλλθλο κάλαμο ενϊ ταυτόχρονα αφαιρείται θ υγραςία του. Φο τελικό προϊόν τθγανίηεται ςε λάδι και με ράντιςμα πραγματοποιείται προςκικθ μιγμάτων μπαχαρικϊν ςε ςκόνθ. Πίνακασ 2.9: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.7, Α/Α: 15) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α: 15 ΣΑΚΟΔ: 10.7 Σαραγωγι Ειδϊν Αρτοποίιασ και Αλευρωδϊν Σροϊόντων Αμφλου Σατατάκια (nacho) 900 Αλεφρι Ξίγματα μπαχαρικϊν 75 Νάδι 270 Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ αϋ υλϊν Ανάμιξθ αλευριοφ και νεροφ ςε αναμικτιρα - Διαμόρφωςθ ηφμθσ, Μοπι Διαμόρφωςθ ηφμθσ και Μοπι ςε chips - Ψιςιμο Ψιςιμο ςε κατάλλθλθ κερμοκραςία - Ψφξθ Ψφξθ ςε cooler για αφαίρεςθ υγραςίασ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

40 - Φθγάνιςμα - Τάντιςμα γεφςθσ Σροςκικθ μιγμάτων μπαχαρικϊν ςε ςκόνθ για απόκτθςθ τθσ επικυμθτισ τελικισ γεφςθσ - Υυγκζντρωςθ-Δόνθςθ Δόνθςθ ςε ειδικό μθχάνθμα για εξιςορρόπθςθ παροχισ για προετοιμαςία για τθ ςυςκευαςία - Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων Σλφςεισ δαπζδων και μθχανθμάτων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 2,1 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 2,5 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 16 παραςκευάηει τυποποιθμζνεσ βάφλεσ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία γίνεται ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν (όπωσ αλεφρι, ηάχαρθ, αυγά, βοφτυρο, φυτικά λιπαρά, κακάο κ.α.), ψιςιμο τθσ ηφμθσ, προςκικθ ςτο ψθμζνο προϊόν υλικϊν που δίνουν τθν επικυμθτι γεφςθ υπό μορφι πάςτασ (όπωσ ςοκολάτασ, βανίλιασ, φράουλασ και κρζμασ) και ςυςκευαςία του τελικοφ προϊόντοσ. Πίνακασ 2.10: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 10.7, Α/Α: 16) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α: 16 ΣΑΚΟΔ: 10.7 Σαραγωγι Ειδϊν Αρτοποίιασ και Αλευρωδϊν Σροϊόντων Αμφλου Φυποποιθμζνεσ βάφλεσ 360 Αλεφρι Ηάχαρθ Μακάο Νιπαρά Αυγά Υοκολάτα, Μρζμα, βανίλια, φράουλα (ωσ πάςτα) Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

41 Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ αϋ υλϊν Ανάμιξθ αϋ υλϊν και παραςκευι ηφμθσ - Ψιςιμο Ψιςιμο τθσ ηφμθσ - Σροςκικθ γεφςθσ Σροςκικθ υλικϊν ςε μορφι πάςτασ - Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων 50 Σλφςιμο εξοπλιςμοφ και δαπζδων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 17 παραςκευάηονται με ανάμιξθ υλϊν αρτοποιίασ και αλευριοφ αρτοςκευάςματα. Φο παραγόμενο μίγμα (ηφμθ) πλάκεται, διαμορφϊνεται, κόβεται, ψινεται, τοποκετείται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ για ωρίμανςθ, ςυςκευάηεται και το τελικό προϊόν καταψφχεται και αποκθκεφεται. Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 18 παραςκευάηονται προϊόντα όπωσ φφλλο κροφςτασ, φφλλο χωριάτικο και ςφολιατοειδι με ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν (αλεφρι, άμυλο, μαργαρίνθ, ηάχαρθ και αλάτι) Τγρά Απόβλθτα Υτισ βιομθχανικζσ μονάδεσ του κλάδου 10, «Βιομθχανία Φροφίμων» υγρά απόβλθτα παράγονται κατά τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, δθλαδι το πλφςιμο δοχείων και δεξαμενϊν ανάμιξθσ πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν, το πλφςιμο δεξαμενϊν τοποκζτθςθσ πρϊτων υλϊν κακϊσ και των δεξαμενϊν όπου φυλάςςονται προςωρινά εωσ ότου να διατεκοφν ςτθν αγορά τα προϊόντα. Επιπλζον ζνασ ςθμαντικόσ όγκοσ αποβλιτων προζρχεται από τον κακαριςμό των χϊρων παραγωγισ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

42 2.3 Κτθνοτροφία και πτθνοτροφία Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 1, «Φυτικι και Ηωικι Σαραγωγι, Θιρα και Υυναφείσ Δραςτθριότθτεσ» ανικει ςτθν Αϋ υποκατθγορία βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε., κατά Ρ κλάδοσ 1 περιλαμβάνει τθ καλλιζργεια μθ πολυετϊν φυτϊν, τισ πολυετείσ καλλιζργειεσ, το πολλαπλαςιαςμό φυτϊν, τθ ηωικι παραγωγι, τισ μικτζσ γεωργοκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ υποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι, τθ κιρα, τθ τοποκζτθςθ παγίδων και άλλεσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν ζντεκα (11) μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Υτθν εξεταηόμενθ περιοχι μελζτθσ υπάρχουν πζντε (5) πτθνοτροφεία, δφο (2) χοιροτροφεία, ζνα (1) βουςτάςιο και τρία (3) εκτροφεία προβάτων. Υθμειϊνεται ότι ςτθν ευρφτερθ περιοχι υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ κτθνοτροφικϊν μονάδων που βρίςκονται διαςκορπιςμζνεσ εκτόσ τθσ βιομθχανικισ περιοχισ Ρινοφφτων, Ρινόθσ, Υχθματαρίου και Αγίου Θωμά. Ρι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 1 και 2 αςχολοφνται με τθν εκτροφι χοίρων. Θ δυναμικότθτα των χοιροτροφικϊν μονάδων κυμαίνεται μεταξφ χοιρομθτζρων αντίςτοιχα. Επιπλζον ςτισ μονάδεσ αυτζσ υπάρχουν κάπροι και χοιρίδια για πάχυνςθ τα οποία μόλισ αποκτιςουν το τελικό βάροσ τουσ απομακρφνονται από τθ μονάδα για ςφαγι. Φα παραγόμενα απόβλθτα του κλάδου περιζχουν περιττϊματα ηϊων, νερά πλφςθσ δαπζδων και κατάλοιπα τροφισ ηϊων. Φα απόβλθτα αυτά παράγονται ςε υγρι μορφι και αποτελοφνται από μίγμα νεροφ και διαλυμζνων, αιωροφμενων ςτερεϊν ςυςτατικϊν. Φα ςτερεά ςυςτατικά των αποβλιτων προζρχονται από τα οφρα, τθ κοπριά και τα υπολείμματα των ηωοτροφϊν. Φα απόβλθτα απομακρφνονται μζςω ειδικϊν καναλιϊν προσ ζνα κεντρικό αποχετευτικό αγωγό και καταλιγουν ςε δεξαμενι ςυγκζντρωςθσ απ όπου οδθγοφνται προσ επεξεργαςία. Ρι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 3, 4, 5, 6 και 7 αςχολοφνται με τθν εκτροφι πτθνϊν πάχυνςθσ και αυγοπαραγωγισ. Φα πτθνά εκτρζφονται ςε ςτρωμνζσ από άχυρο. Φα παραγόμενα απόβλθτα είναι ςτερεά ι θμιςτερεά εφόςον τα οφρα και θ κοπριά απορροφοφνται πάνω ςτο άχυρο που είναι ςτρωμζνο ςτο χϊρο. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτισ εξεταηόμενεσ μονάδεσ θ ςτρωμνι απομακρφνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςυλλζγεται ςε ςωροφσ με ςκοπό τθ ηφμωςθ τθσ και τθ κομποςτοποίθςθ τθσ. Φα υγρά απόβλθτα προζρχονται κυρίωσ από το κακαριςμό των χϊρων παραγωγισ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

43 Πίνακασ 2.11: Περιγραφι παραγωγικισ διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 01, Α/Α: 2) ΣΑΚΟΔ: 01 Φυτικι και Ηωικι Σαραγωγι Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 2 Χοίροι (ηωντανοί) Χοιρομθτζρεσ 500 Δθμθτριακά (τον) Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τμχ/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία - Σαραςκευι τροφισ Ανάμιξθ αϋ υλϊν, κραφςθ και αποκικευςθ τθσ τροφισ ςε ςιλό - Εκτροφι Εκτροφι χοιρομθτζρων ςε καλάμουσ επιβάςεων, ξθράσ περιόδου και τοκετοφ - Γονιμοποίθςθ -Γζννθςθ-ανάπτυξθ χοίρων Σραγματοποιείται ςε διάφορα ςτάδια ςε καλάμουσ τοκετοφ, απογαλακτιςμοφ, προπάχυνςθσ και πάχυνςθσ - Μαφςθ Μαφςθ ςε κλίβανο των νεκρϊν χοίρων και των πλακοφντων από τισ γζννεσ - Υφαγι Σροβλζπεται να γίνει μελλοντικά για το 20% περίπου τθσ παραγωγισ Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο και άδειαςμα καλάμων - Απορρίψεισ οφρων/κοπριϊν χοίρων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 70 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,8 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) Πίνακασ 2.12: Περιγραφι παραγωγικισ διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 01, Α/Α: 4) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 4 ΣΑΚΟΔ: 01 Φυτικι και Ηωικι Σαραγωγι Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Αυγά πτθνϊν Εδαφοβελτιωτικό προϊόν (κοπριά) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τμχ/ζτοσ) Στθνά esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

44 Δθμθτριακά (καλαμπόκι, ςιτάρι, ςόγια) Βιταμίνεσ Ιχνοςτοιχεία - Σαραςκευι τροφισ Παραγωγικι Διαδικαςία Ανάμιξθ αϋ υλϊν, άλεςθ ςε μφλο, ανάδευςθ και αποκικευςθ ςε ςιλό - Εκκόλαψθ Σαραλαβι πτθνϊν μιασ θμζρασ από το εκκολαπτιριο - Ανάκρεψθ Σαραμονι νεοςςϊν για τρεισ περίπου μινεσ ςε ανακρεπτιριο - Σαραγωγι Θάλαμοσ παραγωγισ αυγϊν - Σαραλαβι Ξθχανικι διαλογι και ςυλλογι αυγϊν - Υυςκευαςία - Μομποςτοποίθςθ κοπριάσ Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο καλάμων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 17,4 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,4 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τον/ζτοσ) 0 Θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 7 αςχολείται με τθν εκτροφι 200 αγελάδων και τθν παραγωγι γάλακτοσ. Θ εκτροφι των αγελάδων γίνεται είτε ςε ςτρωμνι είτε με κανάλια. Φα ςτερεά απόβλθτα που παράγονται περιλαμβάνουν το ςωρό κοπριάσ-οφρων, ο οποίοσ απομακρφνεται με ξζςτρα. Χγρά απόβλθτα δεν υπάρχουν διότι απορροφοφνται πάνω ςτο άχυρο το οποίο παραμζνει ςτο ςτάβλο για χρονικό διάςτθμα αρκετϊν μθνϊν ι εξατμίηονται. Ρι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 8, 9 και 10 αςχολοφνται με τθν εκτροφι προβάτων. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

45 2.4 Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 20 «Σαραγωγι Χθμικϊν Ρυςιϊν και Σροϊόντων» ανικει ςτθν ΔΗϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ) βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε., κατά 2008 και υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι επιμζρουσ υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 20.1: Σαραγωγι βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων (όπωσ αζρια, χρωςτικζσ φλεσ, ανόργανεσ βαςικζσ χθμικζσ ουςίεσ, οργανικζσ βαςικζσ χθμικζσ ουςίεσ), λιπαςμάτων και αηωτοφχων ενϊςεων, πλαςτικϊν και ςυνκετικϊν υλϊν (όπωσ ςυνκετικό καουτςοφκ) ςε πρωτογενείσ μορφζσ Χποκλάδοσ 20.2: Σαραγωγι παραςιτοκτόνων και άλλων αγροχθμικϊν προϊόντων Χποκλάδοσ 20.3: Σαραγωγι χρωμάτων, βερνικιϊν, μελανιϊν και παρομοίων επιχριςμάτων, μελανϊν τυπογραφίασ και μαςτιχϊν. Χποκλάδοσ 20.4: Σαραγωγι ςαπουνιϊν, απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτίλβωςθσ, αρωμάτων, παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ και αικζριων ελαίων. Χποκλάδοσ 20.5: Σαραγωγι άλλων χθμικϊν προϊόντων (όπωσ εκρθκτικϊν υλϊν και πυροτεχνικϊν προϊόντων, διαφόρων τφπων κόλλασ και ηελατινϊν, αικζρια ζλαια, χθμικά φωτογραφικϊν χριςεων κ.α.) Χποκλάδοσ 20.6: Σαραγωγι τεχνθτϊν και ςυνκετικϊν ινϊν Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν ςαράντα πζντε (45) βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο 20. Αυτζσ οι μονάδεσ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανομοιογζνεια, ωσ προσ τα προϊόντα που παράγουν και τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται. Ρι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για τθν παραγωγι των προϊόντων περιλαμβάνουν χθμικζσ αντιδράςεισ (ςαπουνοποίθςθ, εςτεροποίθςθ, αντιδράςεισ διπλισ αντικατάςταςθσ κ.α.) κακϊσ και απλζσ αναμίξεισ πρϊτων υλϊν Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 1 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι τριάντα ειδϊν χθμικϊν προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ ςτα φινιριςτιρια υφαςμάτων. Υτα χθμικά προϊόντα ςυμπεριλαμβάνονται μαλακωτικά, διαβρζκτεσ, πλυντικά, φορείσ χρωμάτων, αντιρυτιδωτικά, αντιαφριςτικά, απολιπαντικά, αδιαβροχοποιθτικά, απολυμαντικά, υγρά απορρυπαντικά, υγρό ςαποφνι ατομικισ υγιεινισ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

46 κ.α. Φα προϊόντα χρθςιμοποιοφνται ωσ βοθκθτικζσ φλεσ κλωςτοχφαντουργίασ. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν. Ακολουκεί αραίωςθ με νερό των πυκνϊν προϊόντων ςε κατάλλθλεσ αναλογίεσ ςε αντιδραςτιρεσ και ςυςκευαςία των πρϊτων υλϊν ςε πλαςτικά δοχεία. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 2 παράγει πρϊτεσ φλεσ για απορρυπαντικά και ειδικότερα ςουλφονωμζνο οξφ και τα άλατα του. Πίνακασ 2.13: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.1, Α/Α: 2) ΣΑΚΟΔ: 20.1 Σαραγωγι βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων Υουλφονωμζνο γραμμικό δωδεκακυλικό βενηόλιο Προϊόντα (τν/ζτοσ) Υουλφατωμζνθ λιπαρι αλκοόλθ Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Γραμμικοδωδεκακυλικό βενηόλιο (LAB) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 2 Αμιδο-κοκο-προπυλο βεταϊνθ Νιπαρό οξφ κοκοφοινικελαίου Αικοξυλιωμζνθ λιπαρι αλκοόλθ Ξονοχλωρο-οξικό οξφ 80 Θείο 750 Χποχλωριϊδεσ νάτριο 20 Διμεκυλαμινοπροπυλαμίνθ 60 Μαυςτικι ςόδα Μιτρικό οξφ 5 Παραγωγι ςουλφονωμζνων προιόντων Παραγωγικι Διαδικαςία - Μαφςθ Σαραγωγι ςουλφονικϊν οξζων με αντίδραςθ οργανικϊν ουςιϊν Μαφςθ τθγμζνου κείου ςε φοφρνο καφςθσ προσ SO 2 και μετατροπι του ςε SO 3 παρουςία καταλφτθ ςε υψθλι κερμοκραςία - Υουλφόνωςθ Σαραγωγι (α) ςουλφονωμζνου δωδεκακυλικοφ βενηολίου (LAS) ι (β) ςουλφονωμζνθσ αικοξυλιωμζνθσ λιπαρισ αλκοόλθσ - Εξουδετζρωςθ Εξουδετζρωςθ με προςκικθ διαλφματοσ NaOH για το β προϊόν και αραίωςθ με προςκικθ νεροφ των παραγόμενων αλάτων Παραγωγι βεταϊνϊν - Α φάςθ αντίδραςθσ Σαραγωγι αμιδίου λαουρικοφ οξζοσ από αντίδραςθ διμεκυλαμινο προπυλαμίνθσ και λαουρικοφ οξζοσ - Β φάςθ αντίδραςθσ Σαραγωγι αμιδολαουρο-προπυλοβεταϊνθσ από αντίδραςθ του προϊόντοσ τθσ Α φάςθσ με μονοχλωρο-οξικό οξφ - Τφκμιςθ ph Υτακεροποίθςθ με κιτρικό οξφ ςε ph= esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

47 - Υυςκευαςία Παραγωγι NaOCl - Σροεπεξεργαςία Σροετοιμαςία-επεξεργαςία αϋ υλϊν - Θλεκτρόλυςθ Θλεκτρόλυςθ NaCl ςε θλεκτρολυτικό κελί - Σαραγωγι Σαραγωγι και αποκικευςθ Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Ζκπλυςθ αντιδραςτιρων και δοχείων - Ζκπλυςθ δαπζδων και βάςεων δεξαμενϊν - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ - Υτρατςϊνα πφργου ψφξθσ και ατμολζβθτα Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 40 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 3 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 48 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 3 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι υγρισ υδρυάλου (πυριτικϊν αλάτων) που χρθςιμοποιείται ωσ βοθκθτικι φλθ ςτα βαφεία φινιριςτιρια, ςτα απορρυπαντικά και ςτισ μονάδεσ παραγωγισ πυρίμαχων υλικϊν. Ωσ πρϊτεσ φλεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία χρθςιμοποιείται το ςτερεό πυριτικό νάτριο ι το ςτερεό πυριτικό κάλιο, το καυςτικό κάλιο, το ανκρακικό νάτριο και το νερό ενϊ τα τελικά προϊόντα είναι διάλυμα πυριτικοφ νατρίου και διάλυμα πυριτικοφ καλίου. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 4 και 5 αςχολοφνται με τθν παραγωγι πολυουρεκάνθσ, θ οποία χρθςιμοποιείται για μονϊςεισ ταρατςϊν, δαπζδων ι τοίχων, κερμοςιφϊνων και τθν παραγωγι αφρολζξ για ςτρωματοποιία και επιπλοποιεία. Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 4 πραγματοποιείται ανάμιξθ ςε αντιδραςτιρα πολυόλθσ και διϊςοκυανικοφ τολουολίου ςε αναλογία 2:1 και νεροφ, παρουςία καταλυτϊν για παραγωγι πολυουρεκάνθσ ςε ςτερει μορφι. Υτθ ςυνζχεια τα τεμάχια τθσ διογκωμζνθσ πολυουρεκάνθσ τοποκετοφνται ςε ςτεγαςμζνο εξωτερικό χϊρο για ωρίμανςθ. Ακολουκεί κοπι των τεμαχίων διογκωμζνθσ πολυουρεκάνθσ ςτο επικυμθτό μζγεκοσ και ςχιμα. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 5 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι πολυουρεκάνθσ για μόνωςθ ταρατςϊν, δαπζδων, τοίχων και κερμοςίφωνων, κόλλασ και χρωμάτων για βιομθχανικά δάπεδα και μαλακϊν πολυμερι για κακίςματα. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 6 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι χθμικϊν με απλι ανάμιξθ ι ενυδάτωςθ. Ωσ πρϊτεσ φλεσ χρθςιμοποιοφνται το ανκρακικό νάτριο, το υδροξείδιο του νατρίου, το υποχλωριϊδεσ νάτριο, το υπεροξείδιο του υδρογόνου και μαλακτικό και τα προϊόντα που παράγονται είναι ανκρακικό νάτριο, υπεροξείδιο του νατρίου, υποχλωριϊδεσ νάτριο, υπεροξείδιο του υδρογόνου και μαλακτικό. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

48 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 7 δραςτθριοποιείται ςτθν αραίωςθ και τθ ςυςκευαςία πρϊτων υλϊν, όπωσ το κειικό οξφ και τα αντιψυκτικά. Φα παραγόμενα προϊόντα είναι θλεκτρολφτεσ ςυςςωρευτϊν και αντιψυκτικά. Θ μονάδα βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 8 παράγει υγρό άηωτο και οξυγόνο. Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτθρίηεται ςτθ ςυμπίεςθ, απόςταξθ και κακαριςμό του ατμοςφαιρικοφ αζρα. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 9 και 10 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι κερμομονωτικϊν πάνελ. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ξετφλιγμα των ρολϊν χάλυβα, διαμόρφωςθ τουσ ςε ραουλίερεσ, ειςαγωγι τουσ ςε φοφρνο και ψεκαςμόσ με αφρό πολυουρεκάνθσ, κοπι και ςυςκευαςία. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 11 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι μονωτικϊν υλικϊν και χθμικϊν ουςιϊν ενϊ θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει κυρίωσ αναμιξθ και αραίωςθ των πρϊτων υλϊν και ςυςκευαςία των παραγόμενων διαλυμάτων. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 16, 17, 18 και 20 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και ςυςκευαςία γεωργικϊν φαρμάκων και λιπαςμάτων. Φα γεωργικά φάρμακα υπό μορφι ςκόνθσ παράγονται με ανάμιξθ δραςτικϊν ουςιϊν όπωσ οξυχλωριοφχοσ χαλκόσ, sneb (μυκθτοκτόνα), enmosulfan (εντομοκτόνα), aμζτραinotriazole, siμζτραazene, atrazene (ηιηανιοκτόνα) με ζκδοχα (μαρμαρόςκονθ και καολίνθ) και το τελικό προϊόν ςυςκευάηεται. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία κάκε κατθγορία προϊόντων αναμιγνφεται ςε ξεχωριςτό αναμικτιρα. Πίνακασ 2.14: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.2, Α/Α: 17) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 17 ΣΑΚΟΔ: 20.2 Σαραγωγι παραςιτοκτόνων και άλλων αγροχθμικϊν προϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Γεωργικά φάρμακα υγρισ μορφισ Γεωργικά φάρμακα υπό μορφι ςκόνθσ Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Δραςτικζσ ουςίεσ Φάλκθ Μαολίνθ Ζτοιμα προϊόντα για υποςυςκευαςία Ξίγματα αλάτων χαλκοφ Παραγωγικι Διαδικαςία Συποποίθςθ φαρμάκων ςε ςκόνθ - Ανάμιξθ Πθρι ανάμιξθ δραςτικϊν ουςιϊν με τισ υπόλοιπεσ αϋ φλεσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προϊόντοσ Συποποίθςθ υγρϊν φαρμάκων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

49 - Χποςυςκευαςία Χποςυςκευαςία υγρϊν γεωργικϊν φαρμάκων από βαρζλια χωρθτικότθτασ 200 lt ςε μπουκάλια μικρότερθσ χωρθτικότθτασ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 170 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Εκπλφςεισ εξοπλιςμοφ - Εκπλφςεισ χϊρων παραγωγισ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 3 Επίςθσ θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 18 αςχολείται με τθν παραγωγι ποντικοφάρμακου το οποίο παραςκευάηεται με εμποτιςμό τθσ δραςτικισ ουςίασ (chlorophasinol) ςε ςιτάρι. Θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 19 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι εντομοελκυςτικϊν και εντομοπαγίδων. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει υδρόλυςθ αηωτοφχων ενϊςεων, ανάμιξθ με μελάςα ςε κατάλλθλθ δεξαμενι και ςυςκευαςία του τελικοφ προϊόντοσ. Επιπλζον, ςτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 20 παράγεται ηιηανιοκτόνο ςε υγρι μορφι με ανάμιξθ δραςτικισ ουςίασ (π.χ. paraquat) με νερό. Πίνακασ 2.15: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.2, Α/Α: 18) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 18 ΣΑΚΟΔ: 20.2 Σαραγωγι παραςιτοκτόνων και άλλων αγροχθμικϊν προϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Γεωργικά φάρμακα Φρωτικοκτόνα 100 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ζτοιμα προϊόντα για υποςυςκευαςία Μαολίνθ 2 Αλεφρι 90 Σαραφίνθ 2 Ηάχαρθ 2 Γραφίτθσ 0,5 Υκόνθ γάλακτοσ 2,5 Σροπυλενογλυκόλθ 0,15 Παραγωγικι Διαδικαςία Συποποίθςθ φαρμάκων ςε ςκόνθ - Φροφοδοςία Φροφοδοςία αϋυλϊν - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ ςε γεμιςτικι μθχανι με βιδωτικό, ετικετζηα και εκτφπωςθ - Υυςκευαςία Ξορφοποίθςθ πολυςτρωματικοφ φιλμ ςε ςακοφλα και ςυςκευαςία ςε esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

50 κυτία ι κονςζρβεσ Συποποίθςθ υγρϊν φαρμάκων - Φροφοδοςία Φροφοδοςία αϋυλϊν - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ ςε γεμιςτικι μθχανι με βιδωτικό, ετικετζηα και εκτφπωςθ - Υυςκευαςία Συποποίθςθ τρωτικοκτόνων (Σαραγωγι ποντικοφαρμάκων ςε pellets) - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋ υλϊν ςε ενιςχυμζνο δοχείο ανάμιξθσ - Σροςκικθ Σροςκικθ δραςτικισ ουςίασ με άντλθςθ ι ψεκαςμό εντόσ του δοχείου και προςκικθ νεροφ ι προπυλενογλυκόλθσ - Σρεςάριςμα Σρεςάριςμα μίγματοσ και παραγωγι pellet - Πιρανςθ Αφφγρανςθ - Μοςκίνιςθ -Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ με υγρι χρωματογραφία - Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο χϊρων παραγωγισ - Σλφςιμο εξοπλιςμοφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,5 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 6 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 1,3 Πίνακασ : Σεριγραφι Σαραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΥΦΑΜΡΔ: 20.2, Α/Α: 20) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 20 ΣΑΚΟΔ: 20.2 Σαραγωγι παραςιτοκτόνων και άλλων αγροχθμικϊν προϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Σροϊόντα φυτοπροςταςίασ Μρυςταλλικά λιπάςματα Υπόροι 5 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Σροϊόντα φυτοπροςταςίασ (ςτερεά) Βαςικά λιπάςματα esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

51 Σροϊόντα φυτοπροςταςίασ (υγρά) Υπόροι διαφόρων καλλιεργειϊν 5 Συποποίθςθ κοκκωδϊν προϊόντων Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ υπο ανάδευςθ Σροςκικθ αδρανοφσ υλικοφ ςτον αναμικτιρα και ψεκαςμόσ του ενεργοφ ςυςτατικοφ ςτο αδρανζσ - Αποκικευςθ Ενδιάμεςθ αποκικευςθ μίγματοσ ςε ςιλό - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προιόντοσ Συποποίθςθ υγρϊν προϊόντων - Ανάμιξθ υπο ανάδευςθ Ανάμιξθ δρϊντοσ ςυςτατικοφ και βοθκθτικϊν υλϊν με προςκικθ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ διαλφτθ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τυποποιθμζνων προϊόντων ι υποςυςκευαςία ετοίμων προϊόντων Συποποίθςθ ςτερεϊν λιπαςμάτων - Φροφοδοςία Φροφοδοςία αϋυλϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ ςτερεϊν, απλϊν αϋ υλϊν με ιχνοςτοιχεία και χρϊματα ςε αναμικτιρα τυποποίθςθσ και ομογενοποίθςθσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Εκπλφςεισ εξοπλιςμοφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,6 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 2,9 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 6,5 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι οργανικϊν και υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων και βερνικιϊν. Υτισ μονάδεσ που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία, θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ηφγιςθ πρϊτων υλϊν, λειοτρίβθςθ πθγμζντων, προανάμιξθ με ταχυανάδευςθ, διόρκωςθ τθσ απόχρωςθσ με προςκικθ βελτιωτικϊν, φιλτράριςμα προιόντοσ και ςυςκευαςία. Πίνακασ 2.16: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.3, Α/Α: 21) ΣΑΚΟΔ: 20.3 Σαραγωγι Χρωμάτων και Βερνικιϊν Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 21 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

52 Χδατοδιαλυτά χρϊματα 150 Βερνικόχρωμα 15 Προϊόντα (τν/ζτοσ) Ρργανικά χρϊματα 150 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ανκρακικό αςβζςτιο 200 Διοξείδιο τιτανίου 30 Ακρυλικό γαλάκτωμα 32 Αλκυδικζσ ρθτίνεσ 6 Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋ υλϊν ςε καηάνια ανάμιξθσ (διαςπορά ςτερεϊν ςε υγρζσ αϋ πρϊτεσ φλεσ ςε κακοριςμζνο χρόνο αναμονισ) - Ανάδευςθ Ανάδευςθ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 60 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο δεξαμενϊν ανάμιξθσ μια φορά/εξάμθνο Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κιλά/ζτοσ) 0,0004 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,2 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Ρι πρϊτεσ φλεσ που εφαρμόηονται για τθν παραγωγι χρωμάτων και βερνικιϊν περιλαμβάνουν πθγμζντα (κυρίωσ λευκό χρϊμα περιεκτικότθτασ 30% ςε διοξείδιο τιτανίου και μαφρο χρϊμα περιεκτικότθτασ 1% ςε carbon black), ςυνδετικά μζςα (όπωσ αλκυδικζσ και γλυκεροφκαλικζσ ρθτίνεσ και ρθτίνεσ πολυουρεκάνθσ, διαφορετικισ περιεκτικότθτασ ςε λάδι ανάλογα με τον τφπο του χρϊματοσ. Πίνακασ 2.17: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.3, Α/Α: 22) ΣΑΚΟΔ: 20.3 Σαραγωγι Χρωμάτων και Βερνικιϊν Προϊόντα (τν/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 22 Διαλυτικά 600 Βερνίκια 60 Βαφζσ νεροφ, διαλυτικοφ και λάκεσ 72 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

53 Ρργανικοί διαλφτεσ 636 Σρόςκετα 6 Αλκυδικζσ ρθτίνεσ (πολυόλεσ) 12 Γαλάκτωμα 1,2 Ιςοκυανικζσ ρθτίνεσ 6 Νάκεσ, πάςτεσ 60 Υυμπυκνωμζνεσ χρωςτικζσ 12 Παραγωγι βερνικιϊν Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ Ανάμιξθ ρθτινϊν, διαλυτϊν, προςκζτων ςε καηάνι υπό ανάδευςθ - Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία μίγματοσ Παραγωγι διαλυτικϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε καηάνι υπό ανάδευςθ - Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία μίγματοσ Παραγωγι βαφϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ χρωςτικϊν, γαλακτϊματοσ και νεροφ ςε πλαςτικά δοχεία -Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία μίγματοσ Παραγωγι λακϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ λακϊν, παςτϊν και βερνικιϊν ςε μεταλλικά δοχεία - Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία μίγματοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 250 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο χωνιϊν για τθν παραγωγι βαφϊν Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,004 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,9 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Για τθν παραγωγι βερνικιϊν χρθςιμοποιοφνται χρϊματα που περιζχουν ελάχιςτθ ποςότθτα οργανομεταλλικϊν αλάτων (όπωσ κοβάλτιο, αςβζςτιο, μόλυβδο και ηιρκόνιο). Επιπλζον esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

54 χρθςιμοποιοφνται ρθτίνεσ ωσ ςυνδετικό μζςο και το white spirit ωσ διαλφτθσ. Θ παραγωγι υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων πραγματοποιείται με ανάμιξθ των πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν ςε αναμικτιρεσ και ςυςκευαςία του προιόντοσ ανάμιξθσ. Ρι εκπλφςεισ οργανικϊν χρωμάτων από τουσ αναμικτιρεσ γίνονται με διαλφτθ που ανακυκλϊνεται (επαναχρθςιμοποιείται) ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 26 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι χρωμάτων οργανικϊν διαλυτϊν, πλαςτικϊν χρωμάτων (ακρυλικά υδατοχρϊματα), υδατοχρωμάτων, βερνικιϊν και υδατοδιαλυτϊν βερνικιϊν. Πίνακασ 2.18: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.3, Α/Α: 26) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 26 ΣΑΚΟΔ: 20.3 Σαραγωγι Χρωμάτων και Βερνικιϊν Προϊόντα (τν/ζτοσ) Χρϊματα υδατικισ βάςθσ και οικολογικά Χρϊματα με βάςθ διαλφτθ 850 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Διάφορεσ ρθτίνεσ 270 Γθ διατομϊν 35 Χδατικζσ διαςπορζσ Φάλκθ 27 Χρωςτικζσ ουςίεσ 3 Υυντθρθτικά χρωμάτων 9,5 White spirit 168 Υκλθρυντζσ 12 Ανκρακικό αςβζςτιο Διαλυτικά ξυλόλθσ 54 Διοξείδιο τιτανίου 780 Coalescing agents 46 Διαλφτεσ 10 Συριτικά αργίλια 72 Παραγωγικι Διαδικαςία - Ηφγιςθ Ηφγιςθ αϋυλϊν ςτισ επικυμθτζσ ποςότθτεσ - Ανάμιξθ αϋυλϊν - Υυςκευαςία - Υυςκευαςία /Σαλετοποίθςθ - Σαλετοποίθςθ / Σεριτφλιξθ Ανάμιξθ υγρϊν και ςτερεϊν αϋ υλϊν, υδατικϊν διαςπορϊν και διαλυτϊν υπό ανάδευςθ Σλιρωςθ δοχείων με χρϊμα είτε με χριςθ αυτόματων ςυςκευαςτικϊν μθχανϊν είτε χειρωνακτικά Υυςκευαςία προιότοσ Σαλετοποίθςθ και Σεριτφλιξθ τθσ παλζτασ με stretch filμζτρα Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Ζκπλυςθ δοχείων παραγωγισ - Ζκπλυςθ αναμικτιρων παραγωγισ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

55 - Ζκπλυςθ φίλτρων των ςυςκευαςτικϊν μθχανϊν Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,2 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 7,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 27 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 29 παράγει οργανικά χρϊματα και βερνίκια άςπρου και μαφρου χρϊματοσ. Φο νερό χρθςιμοποιείται ωσ διαλφτθσ ςτα βερνίκια υδατικισ διαςποράσ και για κακαριςμό των δοχείων ανάμιξθσ υδατοχρωμάτων. Θα πρεπει να ςθμειωκεί ότι ο κακαριςμόσ των δοχείων δεν γίνεται ςυχνά εφόςον υπάρχουν ξεχωριςτά δοχεία για το λευκό και μαφρο χρϊμα. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 και 41 αςχολοφνται με τθν παραγωγι απορρυπαντικϊν, ςαπουνιϊν και ειδϊν κακαριςμοφ και καλλωπιςμοφ. Πίνακασ 2.19: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.4, Α/Α: 33) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 33 ΣΑΚΟΔ: 20.4 Σαραγωγι Υαπουνιϊν, Απορρυπαντικϊν και Σροϊόντων Μακαριςμοφ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Χγρά μαλακτικά ροφχων Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 600 Χγρά απορρυπαντικά 960 Υκόνεσ απορρυπαντικά 180 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ματιονικά ταςιενεργά 192 Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 360 Ανιονικά ταςιενεργά 180 Ανόργανα άλατα 180 Ξθ-ιονικά ταςιενεργά 144 Διαλφτεσ 120 Υάπωνεσ 96 Αρϊματα 24 Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ αϋυλϊν Σροςκικθ αϋυλϊν και βοθκθτικϊν υλϊν ςτον αναμικτιρα. Υτθν περίπτωςθ υγρϊν προϊόντων προςτίκεται νερό ςε αναλογία 80-90% - Ρμογενοποίθςθ Ρμογενοποίθςθ με ανάδευςθ - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ ςε γεμιςτικι μθχανι και πωματιςμόσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προιόντοσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

56 Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Εκπλφςεισ δεξαμενϊν ανάμιξθσ και δαπζδων - Απορρίψεισ κατά τθν αναγζννθςθ του αποςκλθρυντι ςτθν επεξεργαςία του νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 3,1 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0,2 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 34 και 35 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι ςάπωνοσ με χριςθ ωσ πρϊτθ φλθ λιπαρά ελαιόλαδου ι ραφινζ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία τα λιπαρά ςαπουνοποιοφνται με καυςτικι ςόδα υπό κζρμανςθ. Ακολουκεί ζκπλυςθ τθσ ςαπουνόμαηασ με αλατόνερο για εξευγενιςμό του υλικοφ και θ ςαπουνόμαηα διοχετεφεται ςε ξθραντιρα για ξιρανςθ και λαμβάνεται το προϊόν υπό μορφι κόκκου. Υτθ ςυνζχεια ςυμπιζηεται ςε κφλινδρο απ όπου λαμβάνεται ςε μορφι φλοιοφ και με ατζρμονα κοχλία διαμορφϊνεται ςτθν τελικι του μορφι, δθλαδι μπάρεσ ςάπωνοσ οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κόβονται. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 36 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι υγρϊν απορρυπαντικϊν. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία πραγματοποιείται ανάμιξθ πρϊτων υλϊν (όπωσ ταςιενεργά, διαλφτεσ, χρωςτικά, αλκοόλεσ, αρωματικζσ ουςίεσ) ςε ανοξείδωτα δοχεία με αναμικτιρα, προςκικθ νεροφ ςε αναλογία 80% περίπου και μθχανικι ανάμιξθ με ανάδευςθ για χρόνο παραμονισ περίπου 60 μζτραin. Ακολουκεί εμφιάλωςθ με γεμιςτικζσ μθχανζσ ςε πλαςτικά δοχεία και ςυςκευαςία του τελικοφ προϊόντοσ. Πίνακασ 2.20: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.4, Α/Α: 34) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 34 ΣΑΚΟΔ: 20.4 Σαραγωγι Υαπουνιϊν, Απορρυπαντικϊν και Σροϊόντων Μακαριςμοφ Υαποφνια (φυςικά-αρωματικά) 120 Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Νιπαρά ελαιολάδου 100 Μαυςτικό νάτριο 15 Χλωριοφχο νάτριο 4 Παραγωγικι Διαδικαςία - Υαπωνοποίθςθ Φροφοδοςία λιπαρϊν ελαιολάδου με προςκικθ διαλφματοσ NaOH. Βραςμόσ μίγματοσ ϊςτε να γίνει θ ςαπωνοποίθςθ - Σλφςθ Σλφςθ ςαπουνιοφ με αλατόνερο υπο ανάδευςθ και βραςμό esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

57 - Ωρίμανςθ Σαραμονι ςτο καηάνι για 1-2 θμζρεσ ϊςτε να διαχωριςτεί το αλατόνερο - Πιρανςθ Υχθματιςμόσ κόκκου με ξιρανςθ ςτο ξθραντιριο και ςυμπίεςθ για τθ μορφοποίθςθ του φλοιοφ - Υυμπίεςθ Υυμπίεςθ του φλοιοφ για το ςχθματιςμό μπάρασ ςαπουνίου - Αρωματιςμόσ Σροςκικθ αρωμάτων ςε υγρι μορφι (εφόςον πρόκειται για αρωματικό προϊόν) - Μοπι Μοπι προιόντοσ ςτο επικυμθτό μζγεκοσ - Υφράγιςμα Υφράγιςμα προιόντοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 275 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων -Διάλυμα αλατόνερου από το πλφςιμο ςαπουνιοφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,14 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,4 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Πίνακασ 2.21: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.4, Α/Α: 35) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 35 ΣΑΚΟΔ: 20.4 Σαραγωγι Υαπουνιϊν, Απορρυπαντικϊν και Σροϊόντων Μακαριςμοφ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Υαποφνια 500 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Νιπαρά ελαιόλαδου 160 Μαυςτικι ςόδα 40 Νιπαρά πυρθνζλαιου 150 Αλάτι 8 - Ανάμιξθ/Υαπωνοποίθςθ Παραγωγικι Διαδικαςία Ανάμιξθ αϋυλϊν, βραςμόσ με διάλυμα καυςτικισ ςόδασ, ςαπωνοποίθςθ και ξζπλυμα με διάλυμα άλατοσ χλωριοφχου νατρίου - Πιρανςθ Πιρανςθ προιόντοσ - Ξορφοποίθςθ Ξορφοποίθςθ ςαπουνιοφ και ψφξθ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ - Μοπι Μοπι προιόντοσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

58 - Φυποποίθςθ, Υυςκευαςία Φυποποίθςθ και ςυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 387 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Αλατόνερο ζκπλυςθσ δεξαμενισ ςαπωνοποίθςθσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Πίνακασ 2.22: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.4, Α/Α: 36) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 36 ΣΑΚΟΔ: 20.4 Σαραγωγι Υαπουνιϊν, Απορρυπαντικϊν και Σροϊόντων Μακαριςμοφ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Χγρά απορρυπαντικά Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ματιονικά ταςιενεργά Ανιονικά ταςιενεργά - Ανάμιξθ αϋ υλϊν, ομογενοποίθςθ Διαλφτεσ Αρϊματα Παραγωγικι Διαδικαςία Ανάμιξθ αϋ υλϊν υπό ανάδευςθ, προςκικθ νεροφ ςε ποςοςτό 80% - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ μίγματοσ - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ με γεμιςτικζσ μθχανζσ ςε πλαςτικά δοχεία - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Εκπλφςεισ δεξαμενϊν ανάμιξθσ και εξοπλιςμοφ - Απορρίψεισ αφαλάτωςθσ κατά τθν αναγζννθςθ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,6 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,9 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

59 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 37, 38 και 39 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι απορρυπαντικϊν ενϊ θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ανάμιξθ πρϊτων υλϊν και εμφιάλωςθ τελικοφ προϊόντοσ. Ρι μονάδεσ 40 και 41 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι προϊόντων καλλωπιςμοφ όπωσ ςαμπουάν, αφρόλουτρα και κρζμεσ. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει γενικά ανάμειξθ πρϊτων υλϊν, ομογενοποίθςθ και ςυςκευαςία. Πίνακασ 2.23: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.4, Α/Α: 40) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 40 ΣΑΚΟΔ: 20.4 Σαραγωγι Υαπουνιϊν, Απορρυπαντικϊν και Σροϊόντων Μακαριςμοφ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Υαμπουάν Μρζμεσ Αφρόλουτρα Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Γαλακτϊματα Δραςτικζσ Ρυςίεσ - Σαραλαβι/Αποκικευςθ αϋ υλϊν - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ αϋ υλϊν Παραγωγικι Διαδικαςία - Ηφγιςθ αϋ υλϊν Ηφγιςθ αϋυλϊν ςε προκακοριςμζνεσ ποςότθτεσ ανά παρτίδα θμιζτοιμου προϊόντοσ - Ανάμιξθ/ Ρμογενοποίθςθ Ανάμιξθ αϋυλϊν με προςκικθ νεροφ και ομογενοποίθςθ με ανάδευςθ υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ μίγματοσ - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προϊόντοσ - Ζλεγχοσ ςυςκευαςμζνου προϊόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Οερά πλυςίματοσ δεξαμενϊν ανάμιξθσ και εξοπλιςμοφ - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 12 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 18 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

60 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 19,2 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 42 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι διαφόρων τφπων κόλλασ ενϊ θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ανάμιξθ πρϊτων υλϊν και ςυςκευαςία τελικοφ προϊόντοσ. Σολυχρωροπροπζνιο, πολυουρεκάνθ, ρθτίνθ τερπενοφαινολικι, διοξείδιο πυριτίου και οξείδιο ψευδαργφρου χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτεσ φλεσ, ενϊ τα παραγόμενα προϊόντα είναι κερμοκόλλεσ hot μζτραelt, κερμοκόλλεσ διαρκοφσ κολλθτικότθτασ και βενηινόκολλα. Ακολουκεί θ ςυςκευαςία του παραγόμενου μίγματοσ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 43 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι χθμικϊν δομικϊν προϊόντων και κονιαμάτων όπωσ bevetol-spl και ακ-9, ενϊ θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ανάμιξθ πρϊτων υλϊν (όπωσ μαρμαρόςκονθ, τςιμζντο και λιγνοςουλφινικό άλασ) και ςυςκευαςία του τελικοφ προϊόντοσ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 44 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι οργανομεταλλικϊν αλάτων, αντιαφριςτικϊν και λιπαντικϊν. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει ανάμιξθ πρϊτων υλϊν (όπωσ χλωριοφχο αςβζςτιο, ορυκτζλαιο, λιπαρά οξζα, ελαικό οξφ, κειικι μαγνιςια, οξείδιο κοβαλτίου και ανκρακικό ηιρκόνιο) ςε κατάλλθλο αναμικτιρα. Ξετά τθν πλιρθ ανάμιξθ ακολουκεί αραίωςθ του μίγματοσ με διαλφτθ (όπωσ white spirit) και το τελικό προϊόν ςυςκευάηεται ςε βαρζλια. Πίνακασ 2.24 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.5, Α/Α: 43) ΣΑΚΟΔ: 20.5 Σαραγωγι Άλλων Χθμικϊν Σροϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Σρόςκετα ςκυροδζματοσ 700 Μονιάματα Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 43 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ξαρμαρόςκονθ Φςιμζντο 400 Νιγνοςουλφονικό άλασ 280 Παραγωγικι Διαδικαςία - Παραγωγι Κονιαμάτων Ηφγιςθ αϋ υλϊν (μαρμαρόςκονθ και τςιμζντο) και ανάμιξθ υπό ανάδευςθ - Παραγωγι Ρευςτϊν Ανάμιξθ νεροφ και λιγνοςουλφονικοφ άλατοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 278 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

61 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο δαπζδων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,2 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Πίνακασ 2.25: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 20.5, Α/Α: 44) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 44 ΣΑΚΟΔ: 20.5 Σαραγωγι Άλλων Χθμικϊν Σροϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Ρργανομεταλλικά άλατα 400 Αντιαφριςτικά 150 Νιπαντικά 50 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χλωριοφχο αςβζςτιο 12 Ρξείδιο κοβαλτίου 6,5 Θειϊκι μαγνθςία 1 Ανκρακικό ηιρκόνιο 10 White spirit (l) Ρρυκτζλαιο (l) Φυτικά λιπαρά οξζα (l) Ελαϊκό οξφ Παραγωγικι Διαδικαςία - Φροφοδοςία Ειςαγωγι αϋ υλϊν (λιπαρά οξζα, ορυκτζλαια) ςτον αναμικτιρα - Ανάμιξθ Απλι ανάμιξθ εν κερμϊ ι ψυχρι των αϋ υλϊν με ανόργανα άλατα ςε ςτερει μορφι - Αραίωςθ Αραίωςθ του μίγματοσ με διαλφτθ - Ωρίμανςθ Αποκικευςθ μίγματοσ ςε δεξαμενζσ για ωρίμανςθ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 300 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

62 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο αναμικτιρων ςε αλλαγι προϊόντοσ - Σλφςιμο χϊρων παραγωγισ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,4 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,2 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

63 2.5 Παραγωγι φαρμακευτικϊν προϊόντων και ςκευαςμάτων Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 21 «Σαραγωγι Φαρμακευτικϊν Σροϊόντων, Χθμικϊν Σροϊόντων για Ιατρικοφσ ςκοποφσ και Φαρμακευτικϊν προϊόντων από βότανα» ανικει ςτθ ΔΗϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δϋ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ). Βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε., κατά 2008, ο κλάδοσ αυτόσ περιλαμβάνει τθν παραγωγι φαρμακευτικϊν προϊόντων και χθμικϊν προϊόντων για ιατρικοφσ ςκοποφσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν ευρφτερθ περιοχι κάποιεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ, που ανικουν ςτον ανωτζρω κλάδο, παράγουν προϊόντα βαμβακιοφ όπωσ διςκία βαμβακιοφ, πάνεσ κ.α Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι υπάρχουν ζξι (6) ςυνολικά βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο 21. Υτθν «Σαραγωγι Βαςικϊν Φαρμακευτικϊν Σροϊόντων» ανικουν τρεισ (3) μονάδεσ ενϊ ςτθν «Σαραγωγι Φαρμακευτικϊν Υκευαςμάτων» οι υπόλοιπεσ τρεισ (3) μονάδεσ Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 1 και 2 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι φαρμάκων για τον άνκρωπο. Ειδικότερα αςχολοφνται με τθν παραγωγι διςκίων, ενζςιμων, ςιροπιϊν, επικαλυμμζνων διςκίων, ςακχαρόπθκτων διςκίων, αλοιφϊν και υπόκετων, διάφορων διαλυμάτων κ.α. Φα κυριότερα ςτάδια που ακολουκοφνται για τθν παραγωγι φαρμακευτικϊν προϊόντων περιλαμβάνουν ζλεγχο και ηφγιςθ πρϊτων υλϊν (όπωσ δραςτικζσ ουςίεσ και ζκδοχα). Ρι κυριότερεσ δραςτικζσ ουςίεσ που εφαρμόηονται είναι αντιβιοτικά, κορτιηόνεσ, αποχρεπτικά, αντιβθχικά, παυςίπονα και θρεμιςτικά. Ακολουκεί ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν ςε προκακοριςμζνεσ, για τθν παραςκευι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων, αναλογίεσ ομογενοποίθςθ του μίγματοσ, τυποποίθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ και τα τελικά προϊόντα ςυςκευάηονται. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 3 δραςτθριοποιείται ςτθν αναςυςκευαςία φαρμάκων και κυρίωσ ςτθν αποκικευςθ φαρμάκων. Ρι βιομθχανίεσ αυτοφ του κλάδου χρθςιμοποιοφν το νερό για τθ δθμιουργία υδατικϊν διαλυμάτων φαρμάκων. Επιπλζον, νερό χρθςιμοποιείται για το πλφςιμο του εξοπλιςμοφ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (δεξαμενϊν ανάμιξθσ, μθχανθμάτων ςυςκευαςίασ κ.α.) κακϊσ και των χϊρων παραγωγισ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

64 Πίνακασ 2.26: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 21.1, Α/Α: 1) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 1 ΣΑΚΟΔ: 21.1 Σαραγωγι Βαςικϊν Φαρμακευτικϊν Σροϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Διςκία, Διςκία επικαλυμζνα Μάψουλεσ Χγρά ενζςιμα μεγάλου και μικροφ όγκου Σόςιμα Χγρά Αλοιφζσ, διαλφματα τοπικισ χριςθσ Πθρά ενζςιμα και λυόφιλα Δραςτικζσ Ρυςίεσ, ζκδοχα Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) 60 Παραγωγικι Διαδικαςία - Σαραλαβι / Ηφγιςθ Σαραλαβι και Ηφγιςθ αϋ υλϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ, διάλυςθ αϋ υλϊν - Διικθςθ Διικθςθ μίγματοσ - Γζμιςμα φιαλιδίων Σλιρωςθ φιαλιδίων - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προϊόντοσ - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ προϊόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Μακαριςμόσ εξοπλιςμοφ (δοχεία ανάμιξθσ) Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 10 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 4 παράγει ωτοκακαριςτιρεσ (μπατονζτεσ) με χριςθ ωσ πρϊτεσ φλεσ πολυπροπυλενίου για τα μπαςτουνάκια, πολυςτερίνθσ για τα κουτιά που τοποκετοφνται οι μπατονζτεσ και βαμβακιοφ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία καταςκευάηονται τα μπαςτοφνια και τα κουτιά, τοποκετείται το βαμβάκι ςτα μπαςτοφνια και το τελικό προϊόν ςυςκευάηεται. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 5 παράγει δίςκουσ βάτασ ντεμακιγιάη από βαμβάκι και μπουκιζσ υδρόφιλου βαμβακιοφ. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ του βαμβακιοφ ςτο τελικό προϊόν και τθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

65 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 6 παραςκευάηει πάνεσ από βαμβάκι, δθλαδι επεξεργάηεται βαμβάκι το οποίο αφοφ διαμορφωκεί ςε μορφι πάνασ επενδφεται με πλαςτικι φλθ και το τελικό προϊόν ςυςκευάηεται. Πίνακασ 2.27: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 21.1, Α/Α: 5) ΣΑΚΟΔ: 21.1 Σαραγωγι Φαρμακευτικϊν Σροϊόντων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Βαμβάκι (ςε βάτα για παραγωγι δίςκων ντεμακιγιάη) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Βαμβάκι Χλικά ςυςκευαςίασ Χαρτοκιβϊτια ςε τεμάχια Παραγωγικι Διαδικαςία - Αποςυςκευαςία Αποςυςκευαςία αϋ φλθσ - Επεξεργαςία Χτζνιςμα βαμβακιοφ ςτα χάρτηια - Ξορφοποίθςθ Ξορφοποίθςθ ινϊν ςε βάτα - Ψεκαςμόσ Ψεκαςμόσ βαμβακιοφ με νερό - Υτζγνωμα Υτζγνωμα προϊόντοσ σ - Ξορφοποίθςθ Ξορφοποίθςθ προϊόντοσ - Μοπι Μοπι ςε επικυμθτζσ διαςτάςεισ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προϊόντοσ Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 5 Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων Ο/Α - Οερά από τον ψεκαςμό του βαμβακιοφ με νερό Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

66 2.6 Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό & πλαςτικζσ φλεσ Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 22 «Ματαςκευι Σροϊόντων από Ελαςτικό και Σλαςτικζσ Ψλεσ» ανικει ςτθν ΔΘϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δϋ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ). Βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε., κατά 2008, ο κλάδοσ 22 υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 22.1: Ματαςκευι προϊόντων ελαςτικοφ (καουτςοφκ). Χποκλάδοσ 22.2: Ματαςκευι πλαςτικϊν προϊόντων όπωσ καταςκευι πλακϊν, φφλλων, ςωλινων και ειδϊν κακοριςμζνθσ μορφισ, καταςκευι πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ, οικοδομικϊν υλικϊν και άλλων προϊόντων Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν είκοςι ζξι (26) βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο 22. Θ πλειοψθφία των υφιςτάμενων βιομθχανικϊν μονάδων ςτθν περιοχι μελζτθσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι πλαςτικϊν προϊόντων από πολυαικυλζνιο (ΤΕ) και πολυβινιλοχλωρίδιο (PVC). Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει κυρίωσ τθν ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν, τθ κζρμανςι του μίγματοσ και τθν τελικι διαμόρφωςθ του προϊόντοσ Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 1 παράγει ελαςτικά εξαρτιματα από καουτςοφκ. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι πλαςτικϊν προϊόντων από πολυαικυλζνιο (ΤΕ) και πολυβινιλοχλωρίδιο (PVC). Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ οι οποίεσ παράγουν προϊόντα από PVC αςχολοφνται κυρίωσ με τθν παραγωγι καλυμμάτων βιβλιοδεςίασ, ςυνκετικϊν δερμάτων, ςωλινων, προφίλ κουφωμάτων και τθν πλαςτικοποίθςθ υφαςμάτων. Θ παραγωγικι διαδικαςία καταςκευισ προϊόντων από PVC διαφοροποιείται ανάλογα με το τελικό προϊόν και τθ μορφι ςτθν οποία βρίςκεται θ πρϊτθ φλθ (ςκόνθ ι κόκκουσ). Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 2 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι εξαρτθμάτων ςτάγδθν άρδευςθσ από PE. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθ διοχζτευςθ κόκκων πολυαικυλενίου και χρϊματοσ (ςε μορφι κόκκων) ςε μθχανι extrumer και ςτθ ςυνζχεια τθ μορφοποίθςθ του μίγματοσ ςε καλοφπια. Θ ψφξθ των καλουπιϊν γίνεται με κλειςτό κφκλωμα ψφξθσ νεροφ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

67 Πίνακασ 2.28: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 22.2, Α/Α: 2) ΣΑΚΟΔ: 22.2 Ματαςκευι Σροϊόντων από Σλαςτικζσ Χλεσ Προϊόντα (μζτρα/ζτοσ) Υωλινεσ (κουλοφρα) Υταλάκτεσ (τεμάχια) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Μόκκοι πολυαικυλενίου (παρκζνο ι αναγεννθμζνο) Μόκκοι μζτραasterbatch με UV stabilizers Παραγωγι ςωλινων Παραγωγικι Διαδικαςία Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 2 - Ανάμιξθ αϋυλϊν Ανάμιξθ κόκκων διαφόρων τφπων πολυαικυλενίου και ςτθ ςυνζχεια ανάμιξθ με κόκκουσ μζτραasterbatch υπο ανάδευςθ - Ηφγιςθ και Εκβολι Ηφγιςθ των απαιτοφμενων ποςοτιτων και εκβολι ςε μθχανζσ extrusion Παραγωγι ςταλακτϊν - Ανάμιξθ αϋυλϊν Ανάμιξθ κόκκων πολυαικυλενίου και μζτραasterbatch - Injection - Ξορφοποίθςθ Ξορφοποίθςθ προιόντοσ Παραγωγι ςταλακτϊν - Ενςωμάτωςθ Ενςωμάτωςθ ςταλάκτθ ςτο ςωλινα τθ ςτιγμι εξόδου του ςωλινα από το extrumer - Φιξθ Φαυτόχρονθ τιξθ και των δφο υλικϊν (από πολυαικυλζνιο) - Ξορφοποίθςθ Σαραγωγι ςωλινα με ςταλάκτθ - Ψφξθ Ψφξθ προιόντοσ - Διάτρθςθ- Ερπφςτρια-Ανζμθ - Φφλιγμα - Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 60 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων Υτρατςϊνα νερϊν ψφξθσ μθχανϊν extrusion esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

68 Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 12 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 3, 4 και 6 χρθςιμοποιοφν ωσ πρϊτθ φλθ PVC ςε κόκκουσ για τθν παραγωγι προφίλ, εξαρτθμάτων για κουφϊματα και εξαρτθμάτων για κουρτίνεσ. Ειδικότερα για τθν παραγωγι προφίλ κουφωμάτων από PVC ςε κόκκουσ, θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθ διοχζτευςθ των πρϊτων υλϊν (PVC ςε κόκκουσ και χρϊμα ςε μορφι κόκκων) ςε extrumer, ο οποίοσ διακζτει κοχλία με αντιςτάςεισ ζτςι ϊςτε θ κερμοκραςία ςτθν ζξοδο να είναι 150C. Εν ςυνεχεία το μίγμα διοχετεφεται ςε καλφμπρα όπου γίνεται ψφξθ και ςτερεοποίθςθ του προϊόντοσ ςε κερμοκραςία -8C, με χριςθ κλειςτοφ κυκλϊματοσ ψφξθσ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία νερό χρθςιμοποιείται ςτο κλειςτό κφκλωμα ψφξθσ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 5 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι πλαςτικϊν ςάκων και χαρτιοφ περιτυλίγματοσ ενιςχυμζνο με πλαςτικό για ςυςκευαςία τροφίμων. Θ πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιείται είναι κόκκοι ΤΕ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 7 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι πλαςτκϊν ειδϊν και τθ βαφι και κονιορτοποίθςθ πολυαικυλενίου. Ωσ πρϊτθ φλθ χρθςιμοποιείται ΤΕ ςε κόκκουσ, χρϊματα ςε κόκκουσ και μζτραaster batch και τα προϊόντα που λαμβάνονται είναι ΤΕ ςε ςκόνθ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία κόκκοι ΤΕ αναμειγνφονται με κόκκουσ χρϊματοσ, το μίγμα τικεται ςε μθχανι extrumer και ςτθ ςυνζχεια ψφχεται και τεμαχίηεται ςε διάφορα μεγζκθ κόκκων. Ρι ζγχρωμοι κόκκοι οδθγοφνται για κονιορτοποίθςθ με χριςθ ςπαςτιρα και μετατρζπονται ςε ςκόνθ που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι πλαςτικϊν ειδϊν όπωσ καρζκλεσ, τραπζηια, γλάςτρεσ κ.α. Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 8 καταςκευάηονται πλαςτικά δίκτυα από πολυαικυλζνιο (PE) και πολυπροπυλζνιο (PP). Πίνακασ 2.29: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 22.2, Α/Α: 7) ΣΑΚΟΔ: 22.2 Ματαςκευι Σροϊόντων από Σλαςτικζσ Ψλεσ Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 7 Προϊόντα (τν/ζτοσ) Υκόνεσ πολυαικυλενίου Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Σολυαικυλζνιο ςε κόκκουσ Χρϊματα 5 ΞΖΦΤΑasterbatch 50 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

69 Παραγωγικι Διαδικαςία - Ανάμιξθ Ανάμιξθ κόκκων πολυαικυλενίου με χρϊμα - Εκβολι Εκβολι εν κερμϊ (extrusion) του μίγματοσ - Ψφξθ Ψφξθ προϊόντοσ - Φεμαχιςμόσ Φεμαχιςμόσ του προϊόντοσ - Μονιορτοποίθςθ Ξετατροπι κόκκων ςε ςκόνθ με χριςθ ςπαςτιρα Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 200 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο μθχανισ - Υτρατςϊνα πφργου ψφξθσ - Απορρίψεισ κατά τθν αναγζννθςθ του αποςκλθρυντι από τθν επεξεργαςία νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,6 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,9 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Φα προϊόντα τθσ βιομθχανικισ μονάδασ με αφξοντα αρικμό 9 είναι γλάςτρεσ, πιατάκια και γενικότερα οικιακά πλαςτικά είδθ και είδθ κιπου. Θ μονάδα δραςτθριοποιείται ςτθ καταςκευι προϊόντων από πολυπροπυλζνιο (PP) όπωσ γλάςτρεσ, καρζκλεσ και τραπζηια. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 10, 11 και 12 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι πλαςτικϊν ειδϊν με χριςθ κόκκων πολυαικυλενίου. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 13 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι PVC ςε κόκκουσ από ςκόνθ και τθ μορφοποίθςθ του τελικοφ προϊόντοσ με ανάμιξθ κόκκων ςε extrumer. Θ παραγωγι PVC ςε κόκκουσ περιλαμβάνει ανάμιξθ πρϊτων υλϊν (ςκόνθ PVC, ςυνκετικά λάδια, πλαςτικοποιθτζσ (εξαρτϊνται απο τθν τελικι μορφι του πλαςτικοφ), πθγμζντα και άλλεσ ουςίεσ) με κζρμανςθ ςτουσ 120C. Ακολουκεί ψφξθ του μίγματοσ, μορφοποίθςθ ςε κόκκουσ και προςκικθ χρϊματοσ, πλαςτικοποίθςθ και ομογενοποίθςθ του προϊόντοσ. Εν ςυνεχεία οι κόκκοι PVC διοχετεφονται ςε extrumer για τθν παραγωγι ςωλινων από PVC. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 14 παράγει μίγματα ελαςτικοφ και πλαςτικοφ και φφλλα διογκωμζνου δικτυομζνου πολυαικυλενίου. Φα προϊόντα είναι μίγματα PVC, μίγματα πολυολεφίνων, μίγματα ελαςτικοφ και φφλλα δικτυωμζνου διογκωμζνου PE. Ωσ πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι PVC χρθςιμοποιοφνται, ανκρακικό αςβζςτιο, πλαςτικοποιθτζσ, PE, πρόςκετα PE, πολυμερζσ ςτυρενίου βουτιδενίου (SBR) και πολυμερζσ αικυλενίουπροπυλενίου ενϊ ωσ βοθκθτικζσ φλεσ κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία εφαρμόηονται διάφορα πρόςκετα χρϊματα, αικάλθ και neoprene. Θ παραγωγικι διαδικαςία διαφζρει ανάλογα με το τελικό προϊόν. Σραγματοποιείται ανάδευςθ, ομογενοποίθςθ, ψφξθ, ζγχυςθ, esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

70 και ςχθματιςμόσ κόκκων. Ρι παραγόμενοι κόκκοι ςυςκευάηονται ςε big bags και αποκθκεφονται. Για τθν παραγωγι ελαςτικϊν δθμιουργοφνται ελαςτικά μίγματα με βάςθ το πολυχλωροπρζνιο (PCP), το πολυμερζσ αικυλενίου-προπυλενίου και το πολυμερζσ ςτυρενίου βουτιδενίου (SBR). Πίνακασ 2.30: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 22.2, Α/Α: 14) ΣΑΚΟΔ: 22.2 Ματαςκευι Σροϊόντων από Σλαςτικζσ Ψλεσ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Ξείγματα PVC Ξείγματα Σολυολεφινϊν 288 Ξείγματα ελαςτικοφ Φφλλα δικτυωμζνου διογκωμζνου PE ςε τ.μ Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 14 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) PVC SBR 61 Σλαςτικοποιθτζσ Αικάλθ 50 ΤΕ 262 Διάφορα πρόςκετα χρϊματα 450 Σρόςκετα ΤΕ 250 Neoprene 45 Παραγωγι πλαςτικϊν Παραγωγικι Διαδικαςία -Ηφγιςθ και Ανάμιξθ -Ψφξθ Ηφγιςθ και Ανάμιξθ υπο ανάδευςθ αϋ υλϊν. Ανάλογα με τθν τελικι μορφι του πλαςτικοφ, προςκικθ πθγμζντων και άλλων ουςιϊν και κζρμανςθ ςτουσ 120 C Ψφξθ μίγματοσ - Εκβολι Ξορφοποίθςθ ςε κόκκουσ μζςω μθχανισ extrumer - Υυςκευαςία Υυςκευαςία ςε big bags και αποκικευςθ Παραγωγι ελαςτικϊν - Ηφγιςθ και Ανάμιξθ Ηφγιςθ και Ανάμιξθ υπο ανάδευςθ αϋ υλϊν με κζρμανςθ ςτουσ 120 C - Ψφξθ Ψφξθ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία ςε big bags προσ αποκικευςθ, esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

71 είτε περαιτζρω επεξεργαςία, ςε κυλίνδρουσ με ςκοπό τθν παραγωγι ταινίασ και τελικι ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια Παραγωγι φφλλων διογκωμζνου πολυαικυλενίου - Ηφγιςθ και Ανάμιξθ Ηφγιςθ και Ανάμιξθ υπο ανάδευςθ αϋ υλϊν - Εκβολι Σλαςτικοποίθςθ και ομογενοποίθςθ του μίγματοσ ςε μθχανι extrumer - Διαμόρφωςθ Διαμόρφωςθ ςε κυλίνδρουσ - Θζρμανςθ Ειςαγωγι του μίγματοσ ςε φοφρνο, δικτφωςθ και διόγκωςθ - Ψφξθ Ψφξθ μίγματοσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία ςε μπομπίνεσ και τοποκζτθςθ φιλμ πολυαικυλενίου Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Υτρατςϊνα νερϊν ψφξεωσ - Απορρίψεισ από τθν αναγζννθςθ αποςκλθρυντι επεξεργαςίασ νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 3,3 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 3,1 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 0 Πίνακασ 2.31 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 22.2, Α/Α: 15) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 15 ΣΑΚΟΔ: 22.2 Ματαςκευι Σροϊόντων από Σλαςτικζσ Ψλεσ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Σολυμεριςμζνα παράγωγα πετρελαίου Σεντάνιο Παραγωγικι Διαδικαςία - Διόγκωςθ κόκκων Ειςαγωγι κόκκων ςε ατμό που περιζχει διογκωτικό αζριο (πεντάνιο) - Σρεςάριςμα/Σαραγωγι φελιηόλ Σρεςάριςμα με ατμό και παραγωγι τελικοφ προϊόντοσ (φελιηόλ) - Διαμόρφωςθ/Υυςκευαςία Φελικι διαμόρφωςθ προϊόντοσ και ςυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

72 αποβλιτων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 7 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 6 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τον / ζτοσ) 0 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 15, 16 και 17 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι κερμομονωτικϊν υλικϊν από πολυςτερίνθ. Θ παραγωγικι διαδικαςία βαςίηεται ςτθ διοχζτευςθ τθσ πρϊτθ φλθσ (δθλαδι κόκκων πολυςτερίνθσ) ςε extrumer με ταυτόχρονθ διοχζτευςθ ατμοφ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί διόγκωςθ τθσ πολυςτερίνθσ. Φο προϊόν αποκθκεφεται ζωσ ότου ςτεγνϊςει και ςτθ ςυνζχεια πρεςάρεται με ατμό για να διαμορφωκεί και μορφοποιθκεί ςφμφωνα με τα επικυμθτά τελικά προϊόντα. Πίνακασ 2.32: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 22.2, Α/Α: 16) ΣΑΚΟΔ: 22.2 Ματαςκευι Σροϊόντων από Σλαςτικζσ Ψλεσ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 16 Διογκϊςιμθ πολυςτερίνθ Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ ςε κ.μ Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Υτυρζνιο Σεντάνιο Σρόςκετα 300 Παραγωγικι Διαδικαςία - Σολυμεριςμόσ Σαραγωγι διογκϊςιμθσ πολυςτερίνθσ με πολυμεριςμό - Διαχωριςμόσ Διαχωριςμόσ υγρισ φάςθσ (νερό με πρόςκετα) από ςτερει (διογκωμζνθ πολυςτερίνθ) με ξθραντιρα - Μοςκίνιςμα Διαχωριςμόσ τθσ διογκϊςιμθσ πολυςτερίνθσ με κόςκινα - Υυςκευαςία - Σροδιόγκωςθ Σροδιόγκωςθ, παραγωγι διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ςε μορφι blocks Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Υτρατςϊνα νερϊν ψφξθσ - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ όςμωςθσ - Οερό με πρόςκετα από το διαχωριςμό Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 28 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

73 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 7 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 70 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 18 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι προϊόντων από PVC και ειδικότερα παράγει προφίλ από PVC. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 19 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι ςακοφλωνφίλμ και τυπωμζνων ςακοφλων που παράγονται με χριςθ μαλακοφ και ςκλθροφ πολυαικυλενίου, πρόςκετων όπωσ ςτακεροποιθτζσ, μελανιϊν εκτυπϊςεων και διαλυτϊν εκτυπϊςεων. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 20 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι πλαςτικϊν φιαλϊν, βάηων και πωμάτων για καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα με χριςθ ωσ πρϊτθ φλθ PE, PP, PVC και PGT κακϊσ και χρωςτικϊν ουςιϊν. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 21 δραςτθριοποιείται ςτθ παραγωγι κουφωμάτων από PVC και βζργεσ πλαςτικοφ διαφορετκϊν χρωμάτων. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ βεργϊν πλαςτικοφ με ξθρι κοπι, λείανςθ και κακαριςμό και τθν προςκικθ μεταλλικϊν εξαρτιματων ςτο τελικό προϊόν. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 22 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι ςακοφλων, ενϊ οι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 23 και 26 αςχολοφνται με τθν παραγωγι υλικϊν ςυςκευαςίασ. Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 24 καταςκευάηονται πλαςτικοί ιχκυο-κλωβοί. Θ μονάδα χρθςιμοποιεί ωσ πρϊτθ φλθ ζτοιμουσ ςωλινεσ πολυαικυλενίου που υπόκεινται ςε μθχανικζσ διεργαςίεσ και κόβονται ςε καταλλθλεσ διαςτάςεισ. Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 25 καταςκευάηονται πλαςτικά εξαρτιματα ςκευϊν και ειδϊν εςτίαςθσ με χριςθ βακελίτθ και μελαμίνθσ ςε μορφι κόκκων ωσ πρϊτεσ φλεσ. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει προκζρμανςθ πρϊτων υλϊν, ζγχυςθ του τιγματοσ ςε καλοφπι, κακαριςμό του προϊόντοσ και ςυςκευαςία Τγρά Απόβλθτα Θ παραγωγικι διαδικαςία που ακολουκείται για τθν παραγωγι πλαςτικϊν προϊόντων περιλαμβάνει τθ χριςθ νεροφ κυρίωσ ωσ νερό ψφξθσ, δθλαδι τθν προςκικθ νεροφ ςε κλειςτά κυκλϊματα ψφξθσ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

74 2.7 Καταςκευι άλλων προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 23 «Ματαςκευι Άλλων Σροϊόντων από Ξθ Ξεταλλικά Ρρυκτά» ανικει ςτθν ΔΘϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δϋ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ). Βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε., κατά 2008, ο κλάδοσ 23 υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 23.1: Ματαςκευι γυαλιοφ και προϊόντων από γυαλί. Χποκλάδοσ 23.2: Ματαςκευι μθ δομικϊν, μθ πυρίμαχων κεραμικϊν ειδϊν και καταςκευι πυρίμαχων κεραμικϊν προϊόντων. Χποκλάδοσ 23.3: Ματαςκευι κεραμικϊν πλακιδίων και κυβόλικων. Χποκλάδοσ 23.4: Ματαςκευι τοφβλων, πλακιδίων και λοιπϊν δομικϊν προϊόντων από οπτι γθ. Χποκλάδοσ 23.5: Σαραγωγι τςιμζντου, αςβζςτθ και γφψου. Χποκλάδοσ 23.6: Ματαςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο. Χποκλάδοσ 23.7: Μοπι, μορφοποίθςθ και κατεργαςία λίκων για διακοςμθτικοφσ και οικοδομικοφσ ςκοποφσ. Χποκλάδοσ 23.9: Σαραγωγι άλλων προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι, όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, υπάρχουν ςυνολικά είκοςι (20) βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο 23. Υτθν ευρφτερθ περιοχι οι βιομθχανίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν επεξεργαςία κρυςτάλλων και τηαμιϊν, ςτθ καταςκευι γυαλιοφ και προϊόντων από γυαλί, ςτθ παραγωγι τςιμζντου, αςβζςτθ και γφψου και ςτθ παραγωγι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο. Πίνακασ 2.33: Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 23 «Καταςκευι Άλλων Προϊόντων από Μθ Μεταλλικά Ορυκτά» ΣΑΚΟΔ Α/Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ,2,3 Ματαςκευι γυαλιοφ και προϊόντων από γυαλί ,6,7 Ματαςκευι μθ δομικϊν, μθ πυρίμαχων ειδϊν - καταςκευι πυρίμαχων Ματαςκευι τοφβλων, πλακιδίων και λοιπϊν δομικϊν προϊόντων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

75 ΣΑΚΟΔ Α/Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Σαραγωγι τςιμζντου, αςβζςτθ και γφψου Ματαςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο Μοπι, μορφοποίθςθ και κατεργαςία λίκων Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 1 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι φαρμακευτικϊν αμπουλϊν. Ωσ πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι των αμπουλϊν χρθςιμοποιείται ςωλινασ από γυαλί ο οποίοσ διαμορφϊνεται ςε αμποφλεσ με τθ βοικεια φλόγασ προπανίου, οξυγόνου και αζρα. Υτθ ςυνζχεια οι παραγόμενεσ αμποφλεσ κακαρίηονται με ξθρό αζρα και αποςτειρϊνονται ςε φοφρνο. Ακολουκεί το κλείςιμο τθσ αμποφλασ με φλόγα. Ρι αμποφλεσ δίδονται κενζσ ςε φαρμακοβιομθχανίεσ όπου τισ ανοίγουν ξανά, τισ γεμίηουν και τισ κλείνουν. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 2 και 3 δραςτθριοποιοφνται ςτθν επεξεργαςία και τθν εμπορία κρυςτάλλων και τηαμιϊν, ενϊ θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 4 δραςτθριοποιείται ςτθν επεξεργαςία πυρίμαχων υλικϊν. Επίςθσ οι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 5 και 7 δραςτθριοποιοφνται ςτθ παραγωγι τοφβλων με πρϊτεσ φλεσ χϊμα, νερό και πετ-κωκ. Ματά τθν παραγωγικι διαδικαςία παραλαμβάνονται οι πρϊτεσ φλεσ και αρχικά αναμειγνφονται χωρίσ προςκικθ νεροφ. Εν ςυνεχεία το μίγμα οδθγείται ςε ςπαςτιρα βόλων όπου διαχωρίηονται οι πζτρεσ και λειοτρίβονται. Ακολουκεί προςκικθ νεροφ με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία πθλοφ που ειςζρχεται ςε πρζςα για μορφοποίθςθ και αφοφ κοπεί ςτισ επικυμθτζσ διαςτάςεισ τοποκετείται ςε τελάρα και οδθγείται ςε πφργουσ ξιρανςθσ κερμοφ αζρα. Ξετά τθ ξιρανςθ τα τοφβλα τοποκετοφνται ςε βαγόνια και ειςζρχονται ςε φοφρνο όπου ψινονται ςε κερμοκραςία 1000 ο C για τθ δθμιουργία κεραμικοφ δεςμοφ. Φο τελικό προϊόν ςυςκευάηεται ςε παλζτεσ και περιτυλίγονται με πλαςτικό. Φζλοσ, το ςυςκευαςμζνο προιόν διαβρζχεται με εμβάπτιςθ ςε νερό για τθν απομάκρυνςθ του ανκρακικοφ αςβεςτίου και τοποκετείται ςτθν αποκικθ προσ διάκεςθ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 6 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι πλακϊν πεηοδρομίου. Ωσ πρϊτεσ φλεσ χρθςιμοποιοφνται τςιμζντο, άμμοσ και βότςαλο και το προϊόν παράγεται με ανάμιξθ πρϊτων υλϊν, τοποκζτθςθ του μίγματοσ ςε καλοφπια και ξιρανςθ των μορφοποιθμζνων πλακϊν. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 8 δραςτθριοποιείται τθν παραγωγι γφψου και κατά τθν παραγωγι πραγματοποιείται κραφςθ τθσ πζτρασ ςε κατάλλθλο μθχάνθμα, κακαριςμόσ, κονιοποίθςθ, προςκικθ χρωμάτων, ρυκμιςτϊν πιξθσ και ςυςκευαςία. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

76 Πίνακασ 2.34: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 23.5, Α/Α: 8) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 8 ΣΑΚΟΔ: 23.5 Σαραγωγι τςιμζντου, αςβζςτθ και γφψου Προϊόντα (τν/ζτοσ) Γφψοσ Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ρρυκτόσ γφψοσ Παραγωγικι Διαδικαςία - Θραφςθ πζτρασ Θρυμματιςμόσ και κερμικι επεξεργαςία - Πιρανςθ/Μακαριςμόσ Πιρανςθ και κακαριςμόσ με ατμό - Μονιοποίθςθ Μονιοποίθςθ ςε κατάλλθλο τριβείο - Χρωματιςμόσ Σροςκικθ χρωμάτων και ρυκμιςτϊν πιξθσ - Υυςκευαςία Υυςκευαςία ςε ςάκουσ πολυπροπυλενίου Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 120 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Απορρίψεισ αναγζννθςθσ αποςκλθρυντι από επεξεργαςία νεροφ - Υυμπυκνϊματα ατμϊν από κακαριςμό πζτρασ με ατμό Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,25 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,2 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 0 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 9, 10, 11, 12, 13 και 14 δραςτθριοποιοφνται ςτθ παραγωγι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και προϊόντων του. Ειδικότερα θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 9 καταςκευάηει τςιμεντοςωλινεσ, κράςπεδα και κυβόλικουσ ενϊ οι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 10, 11 12, 13 και 14 παραςκευάηουν οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Πίνακασ 2.35: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 23.6, Α/Α: 9) ΣΑΚΟΔ: 23.6 Ματαςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο Φςιμεντοςωλινεσ (μζτρα) Φρεάτια Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 9 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

77 Μράςπεδα Μυβόλικοι (τ.μ.) Φςιμζντο Άμμοσ Ψθφίδα Χάλυβασ 600 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία - Ματαςκευι Ματαςκευι ςιδιρου οπλιςμοφ βάςει προδιαγραφϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋ υλϊν με νεροφ και παραγωγι μίγματοσ ςκυροδζματοσ - Ζγχυςθ Φοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ και ζγχυςθ ςκυροδζματοσ ςτο μεταλλότυπο - Υυμπίεςθ Υυμπίεςθ ςκυροδζματοσ ςε καλοφπια - Δόνθςθ - Αποκαλοφπωςθ Αποκαλοφπωςθ τελικοφ προιόντοσ - Πιρανςθ - Υυςκευαςία/ Αποκικευςθ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο μθχανθμάτων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,7 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 4,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 5,7 Πίνακασ 2.36 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 23.6, Α/Α: 10) ΣΑΚΟΔ: 23.6 Ματαςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 10 Υκυρόδεμα Προϊόντα (κ.μ./ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

78 Φςιμζντο Χαλίκι Άμμοσ Γαρμπίλι Παραγωγικι Διαδικαςία - Ηφγιςθ Ηφγιςθ αϋυλϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋυλϊν με προςκικθ νεροφ και παραγωγι ςκυροδζματοσ - Φροφοδοςία Διοχζτευςθ ζτοιμου ςκυροδζματοσ ςτθν περιςτρεφόμενθ βαρζλα φορτθγοφ Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλυςίματα αναμικτιρα - Σλυςίματα οχθμάτων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1,5 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 2 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 19,5 Πίνακασ 2.37: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 23.6, Α/Α: 12) ΣΑΚΟΔ: 23.6 Ματαςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 12 Προϊόντα (κ.μ./ζτοσ) Υκυρόδεμα Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χαλίκι Ψθφίδα Φςιμζντο Επιβραδυντισ 3,6 Άμμοσ Παραγωγικι Διαδικαςία - Εναπόκεςθ Ματαιονιςμόσ αϋ υλϊν κατά το ξεφόρτωμα - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋυλϊν με προςκικθ νεροφ και παραγωγι ςκυροδζματοσ - Φροφοδοςία Διοχζτευςθ ζτοιμου ςκυροδζματοσ ςτθν περιςτρεφόμενθ βαρζλα φορτθγοφ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλυςίματα αναμικτιρα και οχθμάτων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

79 Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 2,5 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,8 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 22 Πίνακασ 2.38 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 23.6, Α/Α: 13) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 13 ΣΑΚΟΔ: 23.6 Ματαςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο Προϊόντα (κ.μ./ζτοσ) Υκυρόδεμα Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Φςιμζντο Γαρμπίλι Άμμοσ Χαλίκι Παραγωγικι Διαδικαςία - Εναπόκεςθ Ματαιονιςμόσ αϋ υλϊν κατά το ξεφόρτωμα - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋυλϊν με προςκικθ νεροφ και παραγωγι ςκυροδζματοσ - Φροφοδοςία Διοχζτευςθ του ζτοιμου ςκυροδζματοσ ςτθν περιςτρεφόμενθ βαρζλα του φορτθγοφ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλυςίματα αναμικτιρα - Σλυςίματα οχθμάτων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 17 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 3,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 35 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 15, 16, 17, 18, 19 και 20 δραςτθριοποιοφνται ςτθν επεξεργαςία μαρμάρου και τθ παραγωγι προϊόντων μαρμάρου. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

80 Πίνακασ 2.39: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 23.7, Α/Α: 16) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 16 ΣΑΚΟΔ: 23.7 Μοπι, μορφοποίθςθ και κατεργαςία λίκων για διακοςμθτικοφσ και οικοδομικοφσ ςκοποφσ Σλάκεσ μαρμάρου Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (κ.μ./ζτοσ) γκοι μαρμάρου Παραγωγικι Διαδικαςία Προϊόντα (τ.μ./ζτοσ) - Μοπι - Επεξεργαςία Μοπι πετρϊν με αυτόματουσ κόπτεσ οριηόντιασ και κάκετθσ κοπισ, ςε πλάκεσ μεγάλου μικουσ και ςτθ ςυνζχεια κοπι ςε πλακίδια με χριςθ τεμαχιςτϊν και φρζηασ κοπισ Φελικι μορφοποίθςθ πλακιδίων με λειαντικζσ και ςτιλβωτικζσ μθχανζσ - Διαλογι/Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 365 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Μοπι, επεξεργαςία (νερό από ψφξθ ακμϊν κοπτικϊν και λειαντικϊν μθχανθμάτων) Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 1 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 54 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

81 2.8 Βιομθχανία ποτϊν Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 11, «Βιομθχανία Σοτϊν» ανικει ςτθν ΔΑϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ) βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.), κατά 2008, τθσ Ε.Υ.Χ.Ε. Υτισ δραςτθριότθτεσ του κλάδου αυτοφ περιλαμβάνονται θ παραγωγι αποςταγμζνων αλκοολοφχων ποτϊν, αικυλικισ αλκοόλθσ από υλικά που υφίςτανται ηφμωςθ, κραςιοφ, μθλίτθ και κραςιϊν από άλλα φροφτα. Επίςθσ, περιλαμβάνονται θ παραγωγι άλλων μθ αποςταγμζνων ποτϊν που υφίςτανται ηφμωςθ, θ ηυκοποιία και θ παραγωγι βφνθσ. Υτον ανωτζρω κλάδο υπάγονται επίςθσ και οι βιομθχανίεσ παραγωγισ αναψυκτικϊν, παραγωγισ μεταλλικοφ νεροφ και άλλων εμφιαλωμζνων νερϊν Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν πζντε (5) βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο «Βιομθχανία Σοτϊν» και οριςμζνεσ από αυτζσ αςχολοφνται με τθν παραγωγι αναψυκτικϊν και με τθν παραγωγι ποτϊν ι τθν εμφιάλωςθ. Πίνακασ 2.40 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 11, «Βιομθχανία Ποτϊν» ΣΑΚΟΔ Α/Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ,2,3 4,5 Απόςταξθ, ανακακαριςμόσ και ανάμιξθ αλκοολοφχων ποτϊν Σαραγωγι αναψυκτικϊν, μεταλλικοφ νεροφ και εμφιαλωμζνων νερϊν esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

82 2.8.3 Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 1, 2 και 3 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και εμφιάλωςθ αλκοολοφχων ποτϊν και κραςιοφ. Πίνακασ 2.41: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 11.0, Α/Α: 2) ΣΑΚΟΔ: 11.0 Βιομθχανία Σοτϊν Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α:2 Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Εμφιαλωμζνο κακαρό οινόπνευμα Εμφιαλωμζνο φωτιςτικό οινόπνευμα Αλκοολοφχα ποτά 60 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ρινόπνευμα κακαρό 156 Ρινόπνευμα φωτιςτικό 633 Φιάλεσ γυάλινεσ ςε τεμάχια Σροπλάςματα φιαλϊν ςε τεμάχια Παραγωγικι Διαδικαςία - Σαραγωγι φιαλϊν Φοφςκωμα προπλαςμάτων ςε blower για παραγωγι φιαλϊν - Εμφιάλωςθ οινοπνεφματοσ - Σαραγωγι αλκοολοφχων ποτϊν Γζμιςμα φιαλϊν με φωτιςτικό ι κακαρό οινόπνευμα, επικόλλθςθ ετικζτασ και ςυςκευαςία Αραίωςθ οινοπνεφματοσ με νερό, προςκικθ βοθκθτικϊν υλϊν, ανάδευςθ, φιλτράριςμα και εμφιάλωςθ (επικόλλθςθ ετικζτασ και ςυςκευαςία) Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 300 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο δαπζδων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,8 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,7 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Θ παραγωγικι διαδικαςία άνυδρου οινοπνεφματοσ ςυνίςταται ςτθ ηφμωςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ με χρόνο παραμονισ από 30 ζωσ 72 ϊρεσ (ανάλογα με τον τφπο και τθ ςφςταςθ τθσ μελάςασ, esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

83 τθ ςυγκζντρωςθ ςακχάρων και τθ κερμοκραςία) για τθν αφξθςθ του οινοπνεφματοσ που περιζχεται ςε αυτι και ακολουκεί θ απόςταξθ για τθν παραλαβι του προϊόντοσ. Φο παραπροϊόν τθσ απόςταξθσ είναι θ βινάςςα και αποβάλλεται από το κάτω μζροσ τθσ ςτιλθσ ςε κερμοκραςία 95 ο C περίπου. Ωσ παραπροϊόντα παράγονται ζλαια που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αρωματικά ζλαια ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν. Φο τελικό προϊόν εμφιαλϊνεται και ςυςκευάηεται. Ειδικότερα οι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 1 και 2 παράγουν αλκοολοφχα ποτά και κυρίωσ οφηο και δραςτθριοποιοφνται ςτθν εμφιάλωςθ οινοπνεφματοσ. Για τθν παραγωγι οφηου πραγματοποιείται βραςμόσ αρωματικϊν ςπόρων (γλυκάνιςο, μάρακοσ, κόλιανδροσ, αςτεροειδζσ) ςε υδροαλκοολικό διάλυμα ςε αποςτακτιρα. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 3 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι κραςιοφ. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 4 και 5 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι αναψυκτικϊν και χυμϊν. Θ παραγωγικι διαδικαςία τθσ μονάδασ με αφξοντα αρικμό 4 περιλαμβάνει τθν παραγωγι ηαχαροδιαλφματοσ, όπου πραγματοποιείται διάλυςθ ηάχαρθσ με νερό, παςτερίωςθ, φίλτρανςθ και αποκικευςθ ηαχαροδιαλφματοσ για περαιτζρω χριςθ ςτα παραςκευάςματα. Επίςθσ περιλαμβάνει τθν παραγωγι παραςκευαςμάτων όπου πραγματοποιείται προςκικθ ηαχαροδιαλφματοσ, ςυμπυκνωμζνου χυμοφ πορτοκαλιοφ, ιςογλυκόηθσ και ςτερεϊν ι υγρϊν πρόςκετων (όπωσ ςυντθρθτικά, τςάι, ρυκμιςτζσ οξφτθτασ, αικζρια ζλαια, κιτρικό οξφ) τα οποία ζχουν αραιωκεί ςε κατάλλθλα δοχεία προδιάλυςθσ. Θ παραγωγικι διαδικαςία αναψυκτικϊν και χυμϊν πραγματοποιείται ςε τρεισ γραμμζσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, τθ γραμμι ΤΕΦ φιαλϊν όπου οι φιάλεσ παραςκευάηονται (φοφςκωμα perforμζτραs ςε μθχανι, διαμόρφωςθ ςε καλοφπια και παραγωγι φουςκωμζνων φιαλϊν PET), πλζνονται και τροφοδοτοφνται, τθ γραμμι κουτιϊν αλουμινίου και τθ γραμμι γυάλινων φιαλϊν όπου γίνεται ποιοτικι διαλογι των φιαλϊν και πλφςιμο. Υε όλεσ τισ παραπάνω γραμμζσ με ςφςτθμα ανάμιξθσ γίνεται προςκικθ διοξειδίου του άνκρακα ςε απαερωμζνο επεξεργαςμζνο νερό και ανάμιξθ παραςκευάςματοσ με νερό ςε αναλογία 1:5. Ακολουκεί θ εμφιάλωςθ ςε γεμιςτικό μθχάνθμα με δυνατότθτα παραγωγισ ΤΕΦ ςυςκευαςιϊν 0.5 λίτρα, 1 λίτρα, 1.5 λίτρα και 2 λίτρα, κλείςιμο με βιδωτό πϊμα, ζλεγχοσ, επικόλλθςθ ετικζτασ, εκτφπωςθ θμερομθνίασ παραγωγισ και ςυςκευαςία. Πίνακασ 2.42: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 11.0, Α/Α: 4) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α:4 ΣΑΚΟΔ: 11.0 Βιομθχανία Σοτϊν Προϊόντα (κ.μ./ζτοσ) Αναψυκτικά ςε PET Αναψυκτικά ςε γυάλινεσ φιάλεσ Αναψυκτικά ςε κουτιά αλουμινίου Θμιζτοιμο προϊόν 600 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ηάχαρθ Ακεςουλφάμθ 0,4 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

84 Ιςογλυκόηθ Αςπαρτάμθ 3,5 Concentrates 168 Αςκορβικό οξφ 9,5 Υυμπυκνωμζνοι χυμοί 816 Βενηοϊκό νάτριο 4,6 Φςάι 24 Υορβικό κάλιο 6,6 Διοξείδιο του άνκρακα 852 Μιτρικό νάτριο 13 Άηωτο 204 Διττανκρακικό νάτριο 5 Μιτρικό οξφ 78 Ξθλικό οξφ 0,4 Παραγωγικι Διαδικαςία Παραςκευαςτιριο - Σαραγωγι ηαχαροδιαλφματοσ - Σαραγωγι παραςκευαςμάτων Διάλυςθ ηάχαρθσ με νερό, παςτερίωςθ και φίλτρανςθ Ανάμιξθ κατ αναλογία ηαχαροδιαλυμάτων, ςυμπυκνωμζνων χυμϊν, ιςογλυκόηθσ και βοθκθτικϊν υλϊν ανά προϊόν Παραγωγι αναψυκτικϊν, τυποποίθςθ ςε ΡΕΣ φιάλεσ, κουτιά αλουμινίου και γυάλινεσ φιάλεσ - Σαραγωγι φιαλϊν ΤΕΦ Φοφςκωμα perforμζτραs ςε μθχανι, διαμόρφωςθ ςε καλοφπια και παραγωγι φουςκωμζνων φιαλϊν PET - Σλφςιμο Ανάλογα με τον τφπο τθσ τελικισ ςυςκευαςίασ, πλφςιμο ςε rinser ΤΕΦ φιαλϊν, κουτιϊν αλουμινίου και διαλογι γυάλινων φιαλϊν και πλφςιμο επιςτρεφόμενων γυάλινων φιαλϊν με καυςτικι ςόδα και πρόςκετα - Φροφοδοςία, Ανάμιξθ Σροςκικθ CO 2 ςε νερό και ανάμιξθ παραςκευάςματοσ με νερό - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ ςε γεμιςτικό και κλείςιμο ςε πωματζηα των ΤΕΦ φιαλϊν, κλείςιμο με καπάκι των κουτιϊν αλουμινίου και κλείςιμο με καπάκι των γυάλινων φιαλϊν - Σαςτερίωςθ Φοφνελ παςτερίωςθ για τα προϊόντα χωρίσ ανκρακικό - Σοιοτικόσ Ζλεγχοσ και Υυςκευαςία Ζλεγχοσ με ανιχνευτι μετάλλων, Ζλεγχοσ ςτάκμθσ, Φοποκζτθςθ Ετικζτασ/ Εκτφπωςθ, Υυςκευαςία, Σαλετοποίθςθ και Εγκιβωτιςμόσ Παραγωγι θμιζτοιμου προϊόντοσ - Σλφςιμο Σλφςιμο-απολφμανςθ μεταλλικϊν δοχείων με NaOH και ηεςτό νερό - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ παραςκευάςματοσ (θμιζτοιμο προϊόν χωρίσ ανάμιξθ) Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν - Εκπλφςεισ φιαλϊν ΤΕΦ και γυάλινων, κουτιϊν, esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

85 βιομθχανικϊν αποβλιτων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) εξοπλιςμοφ και χϊρων παραγωγισ και Απορρίψεισ από επεξεργαςία νεροφ Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 9,8 700 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 480 μοια και ςτισ γραμμζσ κουτιϊν αλουμινίου άλλα και γυάλινων φιαλϊν ακολουκεί εμφιάλωςθ και κλείςιμο των κουτιϊν αλουμινίου και των γυάλινων φιαλϊν, επικόλλθςθ ετικζτασ, εκτφπωςθ θμερομθνίασ παραγωγισ και ςυςκευαςία. Υτθ βιομθχανικι μονάδα υπάρχει και γραμμι θμιζτοιμου προϊόντοσ χωρίσ ανάμιξθ όπου πραγματοποιείται εμφιάλωςθ ςε πλαςτικι ςακοφλα (χωρθτικότθτασ 9lt και 18lt). Θ παραγωγικι διαδικαςία τθσ μονάδασ με αφξοντα αρικμό 5 αποτελείται από τθν τροφοδοςία του εκχυλίςματοσ του αναψυκτικοφ ςε δεξαμενι ςτθν οποία προςτίκεται, υπό ςυνεχι ανάδευςθ, ηαχαροδιάλυμα. Φο παραγόμενο διάλυμα οδθγείται ςτθ μθχανι ανκράκωςθσ όπου γίνεται προςκικθ CO 2 (ι Ο 2 για τα μθ ανκρακοφχα αναψυκτικά) και τζλοσ οδθγείται ςτθ γραμμι εμφιάλωςθσ ι εγκυτίωςθσ. Ρι φιάλεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι καταςκευαςμζνεσ από PET (παράγονται με τροφοδότθςθ προπλαςμάτων ςε μθχανι όπου με κζρμανςθ και ζγχυςθ αζρα δθμιουργοφνται οι φιάλεσ) και τα κουτιά (χωρθτικότθτασ 330 μζτραl) από αλουμίνιο. Επίςθσ, θ μονάδα αυτι διακζτει τμιμα παραγωγισ φιαλϊν PET (φιάλεσ των 1.5 lt και 0.5 lt για αναψυκτικά και νερό). Θ πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιείται είναι το PET κοκκϊδουσ μορφισ το οποίο αφοφ προθγουμζνωσ ξθρανκεί τροφοδοτείται ςτισ μθχανζσ ζγχυςθσ προπλαςμάτων. Φα προπλάςματα οδθγοφνται ςτθ ςυνζχεια ςτθ μθχανι εμφφςθςθσ φιαλϊν όπου διαμορφϊνονται ςε ειδικά καλοφπια οι φιάλεσ. Ζνα ποςοςτό από τθν παραγόμενθ ποςότθτα φιαλϊν χρθςιμοποιείται ςτθν ίδια τθ μονάδα για εμφιάλωςθ αναψυκτικϊν. Πίνακασ 2.43: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 11.0, Α/Α: 5) ΣΑΚΟΔ: 11.0 Βιομθχανία Σοτϊν Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α:5 Προϊόντα (τν/ζτοσ) Αναψυκτικό Χυμοί Σροπλάςματα τεμάχια Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Οερό Χδράςβεςτοσ 97 Ηάχαρθ Θειικόσ ςίδθροσ 30 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

86 Concentre 828 Μαυςτικι ςόδα 190 Τθτίνθ Διάλυμα τριχλωριοφχου ςιδιρου 9 Χυμόσ Χποχλωριϊδεσ νάτριο 3 Ιςογλυκόηθ 977 Παραγωγικι Διαδικαςία Παραγωγι φιαλϊν Φροφοδότθςθ προπλαςμάτων ςε μθχανι blower όπου με κζρμανςθ και πεπιεςμζνο αζρα ςχθματίηονται φιάλεσ Παραγωγι αναψυκτικϊν - Ανάμιξθ Ανάμιξθ ζτοιμων ςυμπυκνωμάτων ςε διάλυμα ηάχαρθσ και ςτθ ςυνζχεια προςκικθ νεροφ, CO 2 και ψφξθ - Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ, Σωματιςμόσ, Φοποκζτθςθ Ετικζτασ - Υυςκευαςία Σαλετοποίθςθ και Αποκικευςθ Παραγωγι χυμϊν - Διάλυςθ ςυμπυκνωμάτων - Σαςτερίωςθ Σαςτερίωςθ προιόντοσ Διάλυςθ ςυμπυκνωμάτων με προςκικθ νεροφ - Εγκυτίωςθ Εγκυτίωςθ, Εκτφπωςθ, Φοποκζτθςθ Ετικζτασ - Υυςκευαςία Σακετάριςμα και Αποκικευςθ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο δεξαμενϊν, εξοπλιςμοφ και δαπζδων Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 720 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 22,3 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) Τγρά Απόβλθτα Υτισ βιομθχανικζσ μονάδεσ του κλάδου 11, «Βιομθχανία Σοτϊν» τα παραγόμενα υγρά απόβλθτα προζρχονται κυρίωσ από τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

87 2.9 Βιομθχανία παράγωγθσ κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν και προϊόντων βαφεία - φινιριςτιριαςτθκα Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 13, «Βιομθχανία Σαραγωγισ Μλωςτοχφαντουργικϊν Χλϊν και Σροϊόντων», ανικει ςτθν ΔΒϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ), βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε. κατά 2008 και υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι επιμζρουσ υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 13.1 «Προπαραςκευή και νηματοποίηςη βαμβακερών ινών» Χποκλάδοσ 13.2 «Υφαντήρια» Χποκλάδοσ 13.3 «Φινίριςμα κλωςτοχφαντουργικών προϊόντων» Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν δζκα οκτϊ (18) βιομθχανικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο 13 «Βιομθχανία Σαραγωγισ Μλωςτοχφαντουργικϊν Χλϊν και Σροϊόντων» από τισ οποίεσ οριςμζνεσ μονάδεσ είναι υφαντιρια, άλλεσ τυπικά βαφεία-φινιριςτιρια και άλλεσ τυπικά φινιριςτιρια Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Ρι τρεισ βαςικζσ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία ςτον ευρφτερο κλάδο 13, «Βιομθχανία Σαραγωγισ Μλωςτοχφαντουργικϊν Χλϊν και Σροϊόντων», είναι το βαμβάκι, το μαλλί και οι ςυνκετικζσ ίνεσ και αντίςτοιχα τα κυριότερα τελικά προϊόντα είναι τα νιματα και οι κλωςτζσ, τα υφάςματα, τα πλεκτά, τα κεντιματα, τα χαλιά και λοιπά προϊόντα. Ρι ςυνκετικζσ πρϊτεσ φλεσ διακρίνονται ςτισ αναγεννθμζνεσ τεχνθτζσ ίνεσ όπωσ βιςκόηθ rayon, βιςκόηθ χαλκαμμωνίασ και οξικι κυτταρίνθ και ςτισ κακαρά ςυνκετικζσ όπωσ πολυαμιδικζσ ίνεσ (nylon), πολυεςτερικζσ ίνεσ και ακρυλικζσ ίνεσ. Φζλοσ, υπάρχουν και οι ςφμμεικτεσ πρϊτεσ φλεσ που είναι ςυνδυαςμόσ φυςικϊν και τεχνθτϊν υλϊν. Για τισ βαφζσ χρθςιμοποιοφνται οργανικά χρϊματα φυτικισ προζλευςθσ, ςυνκετικζσ βαφζσ που παραςκευάηονται με βάςθ τθν πίςςα και τα μόρια υδροκαρβιδίων, χρϊματα μεταλλικισ ι ανόργανθσ προζλευςθσ κακϊσ και βοθκθτικά υλικά. Ωσ βοθκθτικζσ φλεσ κατά τθ βαφι εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, διάφορεσ χθμικζσ ουςίεσ, με ςκοπό να δϊςουν κάποια επικυμθτά χαρακτθριςτικά ςτο τελικό προϊόν είτε να αυξιςουν τθν απόδοςθ τθσ βαφισ. Υτισ προεπεξεργαςίεσ όπωσ θ διαβροχι και το πλφςιμο εφαρμόηονται επιφανειακά ενεργζσ βοθκθτικζσ φλεσ, όπωσ διαβρζκτεσ και μαλακωτικά. Επίςθσ γίνεται προςκικθ υλικϊν ςκλιρυνςθσ, είτε ςτο κολλάριςμα ι ςτο ςτάδιο του φινιρίςματοσ ενϊ χρθςιμοποιοφνται και υλικά για τθν επιβράδυνςθ τθσ καφςθσ, για τθν αδιαβροχοποίθςθ του υλικοφ κ.α. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

88 Παραγωγικι Διαδικαςία Κλωςτοχφαντουργείων Επεξεργαςία Βαμβακιού: Θ επεξεργαςία βαμβακιοφ περιλαμβάνει τθν παραγωγι υφάςματοσ, κατά τθν οποία το ακατζργαςτο βαμβάκι μετατρζπεται ςε κλωςτι, νιμα και τελικά φφαςμα. Θ παραγωγι υφάςματοσ περιλαμβάνει ξάςιμο και κλϊςιμο τθσ πρϊτθσ φλθσ (όπου γίνεται ομογενοποίθςθ του ακατζργαςτου βαμβακιοφ ςε ζνα ςτρϊμα ομοιόμορφθσ πυκνότθτασ και επεξεργαςία του προϊόντοσ ϊςτε να είναι κατάλλθλο για φφανςθ), κολλάριςμα (όπου ςτα νιματα προςτίκενται υλικά όπωσ άμυλο ι υποκατάςτατά του ϊςτε να ςκλθρφνουν και να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αντοχι πριν υφανκοφν), φφανςθ και τζλοσ πλζξιμο. Επεξεργαςία Μαλλιού: Θ επεξεργαςία μαλλιοφ διαφζρει από τθν επεξεργαςία βαμβακιοφ και περιλαμβάνει πλφςιμο ακατζργαςτου μαλλιοφ για απομάκρυνςθ των λιπαρϊν του ιδρϊτα και ακακαρςιϊν του μαλλιοφ, καρμπονάριςμα (καρβονιςμό) που αποςκοπεί ςτθν αφαίρεςθ των κυτταρινοφχων υλικϊν που περιζχονται ςτο μαλλί και τθ νεροτριβι. Σαράλλθλα γίνεται διαβροχι του υφάςματοσ ςε λουτρά ηεςτοφ νεροφ με αλκαλικό διάλυμα ςαπουνιοφ και τζλοσ μοφςκεμα ςε κρφο νερό ϊςτε να μειωκεί θ ςυςτολι του. Ακολουκεί θ λεφκανςθ που αποςκοπεί ςτθν απομάκρυνςθ του φυςικοφ χρϊματοσ του μαλλιοφ κακιςτϊντασ αυτό κατάλλθλο για βαφι. Ματά τθ βαφι χρθςιμοποιοφνται χρϊματα όξινα, χρωμίου, reactive και μεταλλικά ςφμπλοκα. Επεξεργαςία Τεχνητών Ινών: Θ επεξεργαςία των τεχνθτϊν ινϊν αρχίηει με το φιξάριςμα το οποίο ςτακεροποιεί τισ διαςτάςεισ τθσ ίνασ και βελτιϊνει τθν ποιότθτα βαφισ. Ακολουκεί προεπεξεργαςία των πολυαμιδικϊν υφαςμάτων και λεφκανςθ (προαιρετικι για ςυνκετικά) με διάλυμα χλωριϊδουσ νατρίου (NaOCl 2 ). Ακολουκεί βαφι και φινίριςμα με αντιςτατικι επεξεργαςία. Υτθν υφιςτάμενθ περιοχι λειτουργοφν τρεισ μονάδεσ (1,2,3) που ανικουν ςτον κλάδο 13.1 «Σροπαραςκευι και νθματοποίθςθ βαμβακερϊν ινϊν» ενϊ οι μονάδεσ 4,5,6 δεν πραγματοποιοφν εργαςίεσ. Ρι μονάδεσ 2 και 3 δραςτθριοποιοφνται ςτθν φφανςθ βαμβακερϊν νθμάτων, ςε κατάλλθλεσ για τθν παραγωγι υφαςμάτων μθχανζσ, ενϊ θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 1 δραςτθριοποιείται ςτθν φφανςθ βαμβακερϊν, μάλλινων και ςφμμεικτων νθμάτων όπωσ νάιλον, πολυεςτερικά, πολυαμιδικά και πολυακρυλικά. Παραγωγικι Διαδικαςία Βαφείων Φινιριςτθρίων Θ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ των υφαςμάτων αρχίηει με το κολλάριςμα του ςτιμονα που γίνεται ςτθν κυτταρικι ίνα προκειμζνου να τθσ προςδϊςει μθχανικι αντοχι κατά τθν φφανςθ. Ακολουκεί το αποκολλάριςμα όπου από το φφαςμα απομακρφνονται τα υλικά κολλαρίςματοσ που προςτζκθκαν κατά τθν επεξεργαςία ςτο νιμα. Εν ςυνεχεία ακολουκεί διαβροχι-πλφςιμο για τθν απομάκρυνςθ των κεριϊν, λιπϊν και άλλων μθ κυτταρινοφχων ακακαρςιϊν από τθν ίνα ι το φφαςμα, λεφκανςθ και βαφι. Υφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι ςυνολικά υπάρχουν ζντεκα βιομθχανικζσ μονάδεσ (11) που δραςτθριοποιοφνται ςτθ βαφι και το φινίριςμα των υφαςμάτων, δθλαδι οι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, εκ των οποίων οι πζντε μονάδεσ (με αφξοντεσ αρικμοφσ 13, 14, 15, 16 και 17) βρίςκονταν esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

89 εκτόσ λειτουργίασ κατά τθν περίοδο τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ ενϊ οι υπόλοιπεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθ βαφι ι/και τυποβαφι και το φινίριςμα βαμβακερϊν, ςφμμεικτων και πολυεςτερικϊν υφαςμάτων. Πίνακασ 2.44: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 13.3, Α/Α: 7) ΣΑΚΟΔ: 13.3 Φινίριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων Προϊόντα (μζτρα/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 7 Βαμμζνα-φινιριςμζνα υφάςματα (βαμβακερά, πολυεςτερικά, ςφμμεικτα) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χρϊματα (οργανικζσ ουςίεσ) 2,5 Διάφορα πρόςκετα 7,5 Ανόργανα άλατα 28 Παραγωγικι Διαδικαςία - Σαρτιδοποίθςθ Φα τόπια γαηϊνονται και ενϊνονται μεταξφ τουσ - Ψυχρι βαφι Βαφι φουλάρ με χθμικά ι χρϊματα - Φινίριςμα Υτφψιμο, ςτζγνωμα και φιξάριςμα ςτθ ράμμα - Σλφςιμο, - Σρο-λεφκανςθ, - Νεφκανςθ Σλφςιμο, προ-λεφκανςθ και λεφκανςθ με διάλυμα Θ 2 Ρ 2 - Βαφι Θερμι βαφι ςε κερμοκραςίεσ 60 ο C ο C - Υτφψιμο - Φινίριςμα, - Υτζγνωμα Φα υφάςματα μετά τθν υγρι επεξεργαςία, ςτφβονται ςτο φουλάρ και ςτεγνϊνονται ςτθ ράμμα - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ προιόντων - Υυςκευαςία / Δίπλωμα Υυςκευαςία προιόντων Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Ψυχρι βαφι και φινίριςμα - Σλφςιμο, προλεφκανςθ, λεφκανςθ και βαφι (κφριο ρεφμα αποβλιτων) - Υτφψιμο - Φινίριςμα - Απορρίψεισ κατά τθν αναγζννθςθ του esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

90 αποςκλιρυνςθ τθσ επεξεργαςίασ νεροφ - Υτρατςϊνα νερϊν από ψφξθ δεξαμενισ βαφισ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 200 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,8 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 10 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 18 δραςτθριοποιείται ςτθν καταςκευι ειδϊν καλτςοποιίασ και το φινίριςμα. Πίνακασ 2.45: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 13.3, Α/Α: 9) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 9 ΣΑΚΟΔ: 13.3 Φινίριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων Προϊόντα (μζτρα/ζτοσ) Βαμμζνα-φινιριςμζνα υφάςματα (βαμβακερά, πολυεςτερικά, ςφμμεικτα) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χρϊματα mirect Χρϊματα reactive Ξυρμθγκικό οξφ Perustol His (Ξαλακωτικό) Αλάτι ψιλό Croscour Asa (Διαβρζκτθσ - απορρυπαντικό ) Ανκρακικι ςόδα Rustol Asa (Αντιαφριςτικό ) Μαυςτικι ςόδα Χπεροξείδιο του υδρογόνου Tanategre Re (Σλυντικό) Χλωριοφχο νάτριο Παραγωγικι Διαδικαςία - Φφλιγμα Φφλιγμα του υφάςματοσ ςε ρόλουσ - Μαψάλιςμα Εφαρμόηεται μόνο ςε ζτοιμα υφάςματα που απαιτείται παραγωγι προϊόντοσ με λεία επιφάνεια - Νεφκανςθ - Σλφςιμο Νεφκανςθ με χριςθ υπεροξείδιου του υδρογόνου ςε αλκαλικζσ ςυνκικεσ και πλφςιμο - Ξερςεριςμόσ Αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ τθσ αντοχισ του νιματοσ και εφαρμόηεται με χριςθ καυςτικισ ςόδασ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

91 - Βαφι Εξαρτάται από τον τφπο και τθν ποιότθτα του υφάςματοσ - Σλφςιμο - Υτζγνωμα Σλφςιμο και ςτζγνωμα του πριοόντοσ - Φινίριςμα Χγρό με προςκικθ χθμικϊν ουςιϊν για τθ βελτίωςθ ιδιοτιτων ι ξθρό που περιλαμβάνει χνοφδιαςμα, άτμιςμα και ςιδζρωμα - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο - Νεφκανςθ - Ξερςεριςμόσ - Βαφι - Φινίριςμα - Εκπλφςεισ δαπζδων και μθχανϊν Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 150 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 6,5 Πίνακασ 2.46: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 13.3, Α/Α: 12) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 12 ΣΑΚΟΔ: 13.3 Φινίριςμα Μλωςτοχφαντουργικϊν Σροϊόντων Προϊόντα (μζτρα/ζτοσ) Βαμμζνα-φινιριςμζνα υφάςματα (βαμβακερά, πολυεςτερικά, ςφμμεικτα) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χρϊματα direct 0,6 Χλωριοφχο νάτριο 26,4 Χρϊματα reactive 24 Χδροςουλφίτ 21,6 Χρϊματα κείου 0,1 Χδρφαλοσ 48 Χρϊματα όξινα 0,2 Ξυρμθκικό οξφ 40,8 Χρϊματα διαςποράσ 1,8 Χπεροξείδιο υδρογόνου 98,4 Χρϊματα pigment 2,4 Ξαλακτικά διάφορα 57 Μαυςτικι ςόδα 840 Υαποφνια διάφορα 40,7 Θειικό νάτριο 0,5 Αδιαβροχοποιθτικά 5 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

92 Ανκρακικι ςόδα 15,5 Ζνηυμα 14,6 Παραγωγικι Διαδικαςία - Φφλιγμα Φφλιγμα του υφάςματοσ ςε ρόλουσ - Μαψάλιςμα Μαψάλιςμα υφάςματοσ - Σλφςιμο Σλφςιμο ςε πλυντικζσ μθχανζσ για περαιτζρω επεξεργαςία πριν τθ βαφι (εφαρμόηεται ςε υφάςματα που δεν ζχουν υποςτεί λεφκανςθ - Ξερςεριςμόσ Ξερςεριςμόσ - Βαφι Εφαρμόηονται διάφορεσ διαδικαςίεσ βαφισ όπωσ είτε απλι βαφι, είτε ιδιαίτερθ βαφι και είτε βαφι φουλάρ (ανάλογα με τον τφπο και τθν ποιότθτα του υφάςματοσ) - Σλφςιμο Σλφςιμο βαμμζνου υφάςματοσ - Υτζγνωμα - Φινίριςμα Σροςυςτολι ςε πλιρωσ λευκανκζντα και χρωματιςτά υφάςματα και χνοφδιαςμα - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ - Αποκικευςθ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Σλφςιμο, Ξερςεριςμόσ - Βαφι, Φινίριςμα - Εκπλφςεισ δαπζδων και μθχανϊν Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 7,6 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 24 Πίνακασ 2.47: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 13.9, Α/Α: 18) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 18 ΣΑΚΟΔ: 13.9 Ματαςκευι άλλων κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Μάλτςεσ Γάντια Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

93 Βαμβακερά νιματα 20 Υφμμεικτα νιματα 10 Ξάλλινα νιματα 15 Υυνκετικά νιματα 10 Παραγωγικι Διαδικαςία - Σλζξιμο Ανάλογα με το προσ παραγωγι είδοσ καλτςϊν τα νιματα τροφοδοτοφνται ςτισ πλεκτικζσ μθχανζσ και πλζκονται - Σλφςιμο Σλφςιμο προιόντοσ με προςκικθ μαλακτικοφ - Υιδζρωμα Υιδζρωμα προιόντοσ (οπου απαιτείται) - Υυςκευαςία Υυςκευαςία τελικοφ προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 275 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) - Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,4 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) Τγρά Απόβλθτα Φα παραγόμενα υγρά απόβλθτα του κλάδου 13 προζρχονται κυρίωσ από τα ςτάδια τθσ υγρισ επεξεργαςίασ του υλικοφ που λαμβάνουν χϊρα ςτα βαφεία - φινιριςτιρια. Θ ποςότθτα και ποιότθτα των υγρϊν αποβλιτων διαφζρουν ςθμαντικά ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ παραγωγικι διαδικαςία και τισ χρθςιμοποιοφμενεσ πρϊτεσ φλεσ. Θ κατανάλωςθ νεροφ και τα χαρακτθριςτικά των παραγόμενων υγρϊν αποβλιτων κατά ςτάδιο επεξεργαςίασ παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω. Θ διακφμανςθ τθσ ποςότθτασ και των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των παραγόμενων αποβλιτων εξαρτάται τόςο από τον χρόνο διάρκειασ κάκε διαδικαςίασ παραγωγισ όςο και από τθ δυνατότθτα εκκζνωςθσ ταυτόχρονα πολλϊν δεξαμενϊν. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

94 2.10 Παράγωγθ βαςικϊν μζταλλων, μεταλλικϊν προϊόντων Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 24 «Σαραγωγι Βαςικϊν Ξετάλλων και Ματαςκευι Ξεταλλικϊν Σροϊόντων» ανικει ςτθν ΔΙϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ) βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε., κατά 2008 και υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 24.1: Σαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου και χάλυβα και ςιδθροκραμάτων Χποκλάδοσ 24.2: Ματαςκευι ςωλινων Χποκλάδοσ 24.3: Ψυχρζσ πρωτογενείσ κατεργαςίεσ ςιδιρου και χάλυβα όπωσ ζλαςθ ςτενϊν φφλλων, επεκτατικι ολκι, μορφοποίθςθ ι δίπλωςθ, ςυρματοποίθςθ και παραγωγι κραμάτων ςιδιρου. Χποκλάδοσ 24.4: Σαραγωγι βαςικϊν μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων όπωσ παραγωγι αλουμινίου, μολφβδου, ψευδαργφρου και καςςίτερου, χαλκοφ και χρυςοφ. Χποκλάδοσ 24.5: Χφτευςθ μζταλλων όπωσ ςιδιρου και χάλυβα Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υτθν εξεταηόμενθ περιοχι ο αρικμόσ των υφιςτάμενων βιομθχανικϊν μονάδων που ταξινομοφνται ςτο κλάδο 24 «Σαραγωγι Βαςικϊν Ξετάλλων και Ματαςκευι Ξεταλλικϊν Σροϊόντων» είναι είκοςι μία (21). Υτο κλάδο αυτό ανικουν τα χυτιρια, οι βιομθχανίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν επεξεργαςία μετάλλων όπωσ χαλκόσ και τα κράματα του, ςίδθροσ, χάλυβασ, χυτοςίδθροσ και αλουμίνιο. Ρι κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν πλειοψθφία των υφιςτάμενων βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων περιλαμβάνουν: Φιξθ και χφτευςθ των μετάλλων Ζλαςθ (ψυχρι ι κερμι) Διαμόρφωςθ Ανόπτθςθ (αλλαγι των μθχανικϊν ιδιοτιτων) Ξθχανικζσ επεξεργαςίεσ (όπωσ κοπι, τορνάριςμα, ςυγκόλλθςθ) Χθμικζσ επεξεργαςίεσ όπωσ: Απολάδωςθ, αποξείδωςθ, κακαριςμόσ των μετάλλων Επιμετάλλωςθ, επιχρωμάτωςθ, φωςφάτωςθ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

95 Θλεκτροςτατικι βαφι, βαφι με ψεκαςμό, Υτον Σίνακα παρουςιάηονται οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτισ υφιςτάμενεσ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ. Πίνακασ : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτον κλάδο 24 «Σαραγωγι Βαςικϊν Ξετάλλων και Ματαςκευι Ξεταλλικϊν Σροϊόντων» ΣΑΚΟΔ Α/Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Σαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου και χάλυβα και ςιδθροκραμάτων Ματαςκευι ςωλινων ,4,5 Ψυχρζσ πρωτογενείσ κατεργαςίεσ ςιδιρου και χάλυβα Σαραγωγι βαςικϊν μετάλλων ,20,21 Χφτευςθ μζταλλων όπωσ ςιδιρου και χάλυβα Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Από τισ μονάδεσ που ανικουν ςτον κλάδο αυτό και αςχολοφνται με τθ χφτευςθ και επεξεργαςία του αλουμινίου, οριςμζνεσ αςχολοφνται με τθν τιξθ, τθ χφτευςθ και τθ μορφοποίθςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ αλουμινίου που βρίςκεται ςε μορφι χελϊνασ ι scrap, φφλλων αλουμινίου, μπιγζτεσ (κολϊνεσ) ι δίςκουσ όπωσ για παράδειγμα οι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 14, 10 και 19 και τα προϊόντα ακολοφκωσ χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτεσ φλεσ άλλων βιομθχανικϊν μονάδων για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων, ενϊ οριςμζνεσ αςχολοφνται με τθν τιξθ τθσ πρϊτθσ φλθσ και τθ χφτευςθ ςε καλοφπια για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων όπωσ θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 9. Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 18 πραγματοποιείται επικόλλθςθ αντικολλθτικισ επιφάνειασ και ξιρανςθ με κζρμανςθ ςε διαδοχικά ςτάδια. Υτθν τελικι φάςθ, γίνεται βαφι με ψεκαςμό και ξιρανςθ των αντικειμζνων ςε φοφρνο. Επιπλζον, ςτθ μονάδα με αφξοντα αρικμό 14, θ οποία αςχολείται με τθν παραςκευι φφλλων αλουμινίου, λαμβάνει χϊρα επιχρωμίωςθ των ράουλων που χρθςιμοποιοφνται για τθ κερμικι ζλαςθ του αλουμινίου. Χφτευςθ και Επεξεργαςία κραμάτων ςιδιρου, χάλυβα, χυτοςίδθρου Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 4 και 5 δραςτθριοποιοφνται ςτθ χφτευςθ και επεξεργαςία κραμάτων για τθν παραγωγι κομματιϊν από χυτοςίδθρο που χρθςιμοποιοφνται ωσ εξαρτιματα ςε λζβθτεσ. Επιπλζον, θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 5 δραςτθριοποείται ςτθν τιξθ και χφτευςθ κραμάτων χαλκοφ. Ωσ πρϊτεσ φλεσ χρθςιμοποιοφνται χελϊνεσ κραμάτων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

96 χαλκοφ, ενϊ θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι των χελϊνων ςε φοφρνο τιξθσ, εν ςυνεχεία ειςαγωγι ςε επαγωγικό φοφρνο αναμονισ και τζλοσ χφτευςθ. Θ ειςαγωγι του τιγματοσ ςε φοφρνουσ αναμονισ ςτοχεφει ςτθν ομογενοποίθςθ του πριν τθ χφτευςθ. Φο κράμα ορείχαλκου εμβυκίηεται ςε μίγμα αηϊτου αζριασ μορφισ για τθν απομάκρυνςθ οξειδίων. Θ χφτευςθ ςε χϊμα γίνεται ςε αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ με μθχανζσ τφπωςθσ και το τιγμα μεταφζρεται ςε γραμμι χφτευςθσ, θ οποία οδθγεί ςτθ μθχανι τφπωςθσ που περιζχει διαφορετικοφσ τφπουσ χϊματοσ. Εν ςυνεχεία εφαρμόηονται μθχανικζσ διαδικαςίεσ (όπωσ μεταλλοβολι ορυχάλκινων αντικειμζνων) για τθ μορφοποίθςθ των χυτϊν αντικειμζνων. Φο τιγμα αφοφ ψυχκεί ςτθν ατμόςφαιρα, απομακρφνεται από το χϊμα το οποίο εμπλουτίηεται με μθχανικι ανανζωςθ. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 4 δραςτθριοποιείται ςτθ χφτευςθ και επεξεργαςία κραμάτων για παραγωγι χυτοςιδθρϊν καπακιϊν υπονόμων. Υτθ μονάδα αυτι το κράμα χυτοςιδιρου, ςε μορφι χελϊνασ, τικεται ςφμφωνα με τθν παραγωγικι διαδικαςία που προαναφζρκθκε. Εν ςυνεχεία το τιγμα μεταφζρεται ςε χωμάτινα καλοφπια όπου ψφχεται ςτθν ατμόςφαιρα. Φα χωμάτινα καλοφπια καταςκευάηονται με μοδζλα ςε φοφρνο από πρϊτθ φλθ χαλαηιακι άμμο, μπετονίτθ και ανκρακόςκονθ. Υτα χυτευμζνα κομμάτια που λαμβάνονται από τα χωμάτινα καλοφπια εφαρμόηονται μθχανικζσ διεργαςίεσ όπωσ κοπι, τορνάριςμα, τρόχιςμα και μεταλλοβολι. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 3 επεξεργάηεται φφλλα χάλυβα για παραγωγι χαλυβδοταινιϊν ςυςκευαςίασ. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθν ζλαςθ του χάλυβα, όπου λαμαρίνεσ χάλυβα τοποκετοφνται ςε μθχανι ψυχρισ ζλαςθσ για υποβιβαςμό του πάχουσ τουσ, και τθν παραγωγι χαλυβδοταινιϊν. Ξετά τθν ζλαςθ εφαρμόηεται ανόπτθςθ, όπου οι χαλυβδοταινίεσ ειςάγονται ςε επαγωγικό φοφρνο, κερμαίνονται ςτουσ 500C και αφινονται να ψυχκοφν ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Επιπλζον πραγματοποιείται αποξείδωςθ, θ οποία επιτυγχάνεται με διαδοχικά λουτρά αποξείδωςθσ που περιζχουν υδατικό διάλυμα κειϊκοφ οξζοσ. Υτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ οι χαλυβδοταινίεσ διζρχονται από λουτρά ζκπλυςθσ που περιζχουν νερό. Φζλοσ, όπου απαιτείται, εφαρμόηεται ψυχρι επιψευδαργφρωςθ ςτισ χαλυβδοταινίεσ. Θ παραπάνω βιομθχανικι μονάδα διακζτει επίςθσ και τμιμα παραγωγισ πλαςτικϊν ταινιϊν ςυςκευαςίασ από υλικά PET, PP και PE. Πίνακασ 2.48 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.3, Α/Α: 3) ΣΑΚΟΔ: 24.3 Άλλεσ πρωτογενείσ κατεργαςίεσ ςιδιρου και χάλυβα Προϊόντα (τν/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 3 Φςζρκια χάλυβα Σλαςτικά τςζρκια PET Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Σλαςτικά τςζρκια PP Χάλυβασ PET PP esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

97 Παραγωγικι Διαδικαςία Παραγωγι μεταλλικϊν τςερκιϊν - Μοπι Μοπι φφλλων χάλυβα ςε διαφορετικά πλάτθ και τφλιγμα (coils) - Αποξείδωςθ Απομάκρυνςθ οξειδίων ςιδιρου με εμβάπτιςθ ςε λουτρό διαλφματοσ H 2 SO 4 και λουτρά εκπλφςεων με νερό - Ζλαςθ Ψυχρι ζλαςθ για υποβιβαςμό πάχουσ - Θερμικι Ματεργαςία Θζρμανςθ ςτουσ 900 ο C για καταςκευι ςυρμάτων και ταινιϊν και ψφξθ ςε λουτρό μολφβδου ςτουσ 400 ο C -500 ο C - Μοπι, Διαμόρφωςθ αιχμϊν - Μακαριςμόσ Μακαριςμόσ επιφάνειασ μετάλλου από ςαπουνζλαια - Βαφι Βαφι ςε λουτρά χρϊματοσ - Ανόπτθςθ Θερμικι επεξεργαςία ςε φοφρνουσ ανόπτθςθσ για βελτίωςθ μθχανικϊν ιδιοτιτων - Μζρωμα Μάλυψθ με ςτρϊμα κεριοφ ςε λουτρό κερϊματοσ - Φφλιγμα-ςυςκευαςία Φφλιγμα ςε κουλοφρεσ (coils) Παραγωγι τςερκιϊν PP - Ανάμιξθ Ανάμιξθ αϋ φλϊν (PP), χρϊματοσ και χθμικϊν πρόςκετων - Εκβολι Εκβολι με μθχανζσ extrusion - Ξορφοποίθςθ Ξορφοποίθςθ προιόντοσ - Εφελκυςμόσ Εφελκυςμό ταινιϊν ςε κυλίνδρουσ υπο κερμοκραςία 50 ο C -180 ο C) - Ανακφκλωςθ PP Μοκκοποίθςθ του scrap και επαναχρθςιμοποίθςθ Παραγωγι τςερκιϊν PET - Πιρανςθ νιφάδων - Εκβολι Εκβολι με μθχανζσ extrusion - Ελκυςμόσ Επιμικυνςθ ςε φοφρνουσ & περιςτρεφόμενουσ κυλίνδρουσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

98 - Ψφξθ Ψφξθ ςε λουτρά νεροφ για επαναφορά ςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ - Φφλιγμα-ςυςκευαςία Φφλιγμα προϊόντοσ και ςυςκευαςία - Ανακφκλωςθ PET Αποςυμπίεςθ, διαλογι, άλεςθ/κοκκοποίθςθ scrap Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Νουτρά αποξείδωςθσ - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 242 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 20 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 21 δραςτθριοποιείται ςτθ καταςκευι μεταλλικϊν εξαρτθμάτων για διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ρι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα περιλαμβάνουν διαμόρφωςθ των ράβδων ςιδιρου και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αποξείδωςθ και κερμό γαλβανιςμό των αντικειμζνων. Χφτευςθ και Επεξεργαςία χαλκοφ Υτθ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 13 πραγματοποιείται τιξθ και χφτευςθ χαλκοφ, ορείχαλκου και μπροφντηου. Ωσ πρϊτεσ φλεσ κατά τθ τιξθ και τθ χφτευςθ του χαλκοφ χρθςιμοποιοφνται χελϊνεσ χαλκοφ, ορείχαλκου (κράμα χαλκοφ και ψευδαργφρου) και μπροφτηου (κράμα χαλκοφ και καςςιτζρου), scrap και προκράματα. Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι των χελϊνων ςε επαγωγικό φοφρνο τιξθσ, ςτθ ςυνζχεια ειςαγωγι ςε φοφρνο αναμονισ και τζλοσ χφτευςθ. Θ τιξθ γίνεται ςε φοφρνουσ τιξεωσ ςε κερμοκραςία περίπου 1100C. Υτουσ φοφρνουσ αυτοφσ τα οξείδια μαηεφονται ςτθν επιφάνεια ςε μορφι αφροφ και απομακρφνονται ςε μορφι τζφρασ. Υτθ ςυνζχεια το τιγμα ειςάγεται ςε φοφρνουσ αναμονισ με ςκοπό τθν ομογενοποίθςθ του πριν τθ χφτευςθ. Φο κράμα ορείχαλκου εμβυκίηεται ςε μίγμα αηϊτου ςε αζρια μορφι για τθν απομάκρυνςθ των οξειδίων. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 17 αςχολείται με τθν παραγωγι τθλεκαλωδίων χαλκοφ και οπτικϊν ινϊν. Φα τθλεκαλϊδια από χαλκό παράγονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ βιομθχανία. Επιπλζον παράγονται τθλεπικοινωνιακά καλϊδια οπτικϊν ινϊν όπου θ οπτικι ίνα αγοράηεται ζτοιμθ. Πίνακασ 2.49 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.4, Α/Α: 7) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 7 ΣΑΚΟΔ: 24.4 Σαραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων Προϊόντα (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

99 Σροφίλ αλουμινίου Βαμμζνο προφίλ αλουμινίου Ξπιγιζτα αλουμινίου Σοφδρα βαφισ 250 Διζλαςθ Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία - Μακαριςμόσ Kακαριςμόσ μπιγετϊν με ειδικι βοφρτςα για απομάκρυνςθ ξζνων ςωμάτων, κζρμανςθ ςτουσ ο C και κοπι ςτο επικυμθτό μικοσ - Σαραγωγι προφίλ Σαραγωγι προφίλ αλουμινίου μετά από κατεργαςία ςε πρζςα - Επεξεργαςία Ψφξθ, τάνυςθ, κοπι και γιρανςθ του προφίλ Ηλεκτροςτατικι βαφι - Χθμικι προεργαςία ξινθ απολάδωςθ, προςβολι και ακολοφκωσ επιτιτανίωςθ για αφξθςθ τθσ αντοχισ του βαμμζνου προφίλ - Βαφι Θλεκτροςτατικι βαφι με ιονιςμζνθ ποφδρα και ψιςιμο ςτουσ 200 ο C ςε φοφρνο για πολυμεριςμόσ τθσ ποφδρασ Θερμομονωτικό προφίλ Ζνωςθ δφο επιμζρουσ προφίλ αλουμινίου με τθν παρεμβολι βζργασ πολυαμιδίου και παραγωγι τελικοφ προϊόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Οερά ψφξθσ κατά τθ κζρμανςθ και τον κακαριςμό μπιγετϊν - Χγρά κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγισ προφίλ - Χγρά κατά τθν θλεκτροςτατικι βαφι - Χγρά κατά το ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 2,5 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 17 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 50 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

100 Πίνακασ 2.50 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.4, Α/Α: 8) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 8 ΣΑΚΟΔ: 24.4 Σαραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Σροφίλ Αλουμινίου Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Αλουμίνιο Οιτρικό οξφ 79,6 Γραφίτθσ 0,3 Χδροχλωρικό οξφ 44,1 Χγρό κοπισ 1,1 Θειικό οξφ 328 Διαλφτθσ 1 Χποχλωριϊδεσ νάτριο 0 Μαυςτικι ςόδα διάλυμα 30% 70 ξινο κειϊδεσ νάτριο 11,8 Μαυςτικι ςόδα 42 Χδράςβεςτο 3,5 Χλικό αμμοβολισ 0,9 Σολυθλεκτρολφτθσ 1,6 Άηωτο 5,5 Φωςφορικό οξφ 63 Αμμωνία 0,7 Alfiflex Χρϊματα (ποφδρεσ βαφισ) 320 Alfiflex ,5 Flyorinal 44 Alfisatin 335 1,5 Chromalin 5,6 Hard colour 0,2 Παραγωγικι Διαδικαςία - Θζρμανςθ Θζρμανςθ ράβδων ςτουσ ο C - Σρεςάριςμα Φο κερμό μζταλλο ειςάγεται ςε πρζςα και μορφοποιείται ςτισ μιτρεσ - Ψφξθ Ψφξθ με τοποκζτθςθ του προφίλ ςε πάγκο ψφξθσ - Φάνυςθ Φζντωμα και ευκυγράμμιςθ - Μοπι Μοπι ςτα επικυμθτά μικθ - Γιρανςθ Φο προφίλ οδθγείται ςε φοφρνο υπό οριςμζνθ κερμοκραςία και χρόνο - Εναηϊτωςθ Αποκατάςταςθ των μθτρϊν μετά από ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ - Μακαριςμόσ - Βαφι Μακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ ςε λουτρά με χθμικά για απομάκρυνςθ ξζνων ςωματιδίων Εφαρμογι φορτιςμζνθσ με θλεκτροςτατικό φορτίο ποφδρασ βαφισ με χριςθ πιςτολιϊν βαφισ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

101 - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Χγρά απόβλθτα Εναηϊτωςθσ - Χγρά απόβλθτα Μακαριςμοφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 12,5 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 42 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 60 Πίνακασ 2.51 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.4, Α/Α: 10) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 10 ΣΑΚΟΔ: 24.4 Σαραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων Διςκία - ροδζλεσ Δίςκοι 1540 Φαινία αλουμινίου 120 Υωλθνάρια ςε τεμάχια Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χελϊνεσ αλουμινίου κακαρότθτασ 99,5% Χελϊνεσ αλουμινίου κακαρότθτασ 99,7% Αποξειδωτικό Νιπαντικά 121 Μράμα Φιτανίου - Βορίου 44 Αργό 47 Διςκία 200 Άηωτο 29 Ξελάνια 0,5 Βερνικοχρϊματα 15 Σϊματα ςε τεμάχια Παραγωγικι Διαδικαςία Μονάδα Α: Σαραγωγι ροδελϊν, ταινιϊν, δίςκων και διςκίων από χελϊνεσ αλουμινίου Μονάδα Β: Σαραγωγι εκτυπωμζνων ςωλθναρίων και φιαλϊν από ροδζλεσ αλουμινίου - Αποκικευςθ αϋ υλϊν - Διαμόρφωςθ διςκίων - Φιξθ αλουμινίου - Ψυχρι ζλαςθ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

102 - Μραμματοποίθςθ - Διαμόρφωςθ προϊόντων, κοπι - Χφτευςθ τθγμζνου αλουμινίου - Ανόπτθςθ - Θερμι ζλαςθ - Εςωτερικι βαφι - Ψφξθ - Σολυμεριςμόσ - Ψυχρι ζλαςθ - Εξωτερικι βαφι - Μοπι ταινίασ - Εκτφπωςθ - Ανόπτθςθ διςκίων - Φοποκζτθςθ πωμάτων - Επιφανειακι επεξεργαςία διςκίων - Υτεγανοποίθςθ ςωλθναρίου - Διαλογι, ηφγιςθ και ςυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Υτρατςϊνα πφργων ψφξθσ - Απορρίψεισ αναγζννθςθσ αποςκλθρυντι από τθν επεξεργαςία του νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 26 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 10 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 0 Πίνακασ 2.52 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.4, Α/Α: 11) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 11 ΣΑΚΟΔ: 24.4 Σαραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Υωλινεσ, μπάρεσ, λάμεσ, ράβδοι, ςφρματα ορειχάλκου Ξπιγζτεσ (μελλοντικά) Χαλυβδοταινίεσ (μελλοντικά) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ξπιγζτεσ ορειχάλκου ποικίλθσ χθμικισ ςφςταςθσ Χαλυβδοταινίεσ Σρωτογενι υλικά (χαλκόσ, ψευδάργυροσ, μόλυβδοσ κλπ.) Επιςτροφζσ εργοςταςίων Επιςτροφζσ εμπορίου Παραγωγικι Διαδικαςία esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

103 - Μοπι Μοπι μπιγετϊν ςε επικυμθτά μικθ - Σροκζρμανςθ Σροκζρμανςθ μπιγετϊν ςε φοφρνουσ (ςτουσ ο C) ϊςτε να μαλακϊςουν για το πρεςάριςμα - Σρεςάριςμα Διάτρθςθ και διζλαςθ μπιγζτασ με πρζςα ςτο επικυμθτό ςχιμα, ψφξθ με νερό ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ - Αποξείδωςθ Εμβάπτιςθ ςε 4 διαδοχικά λουτρά: διαλφματοσ κειϊκοφ οξζοσ, κρφου νεροφ (2 λουτρά) και ηεςτοφ νεροφ για κακαριςμό - Ψυχρόσ υποβιβαςμόσ Ευκφγραμμοσ ψυχρόσ υποβιβαςμόσ ςε πάγκο ι μθχανι - Μοπι - Ευκυγράμμιςθ - Διαμόρφωςθ άκρων - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ - Ανόπτθςθ Θερμικι επεξεργαςία ςε φοφρνουσ ανόπτθςθσ για βελτίωςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων - Υυςκευαςία Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Ζκπλυςεισ λουτρϊν αποξείδωςθσ (κφριο ρεφμα αποβλιτων) - Υτρατςϊνεσ από κυκλϊματα νερϊν ψφξθσ - Απορρίψεισ κατά τθν αναγζννθςθ του αποςκλθρυντι από τθν επεξεργαςία του νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 135 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 7,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 75 Πίνακασ 2.53: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.4, Α/Α: 12) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 12 ΣΑΚΟΔ: 24.4 Σαραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Χαλκοςωλινεσ (γυμνοίεπενδεδυμζνοι) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

104 Ξπιγζτεσ χαλκοφ PVC PET 850 Διαλφτεσ 190 Νιπαντικά ζλαια 400 Παραγωγικι Διαδικαςία - Σροκζρμανςθ Σροκζρμανςθ μπιγετϊν χαλκοφ ςε φοφρνουσ και κερμοκραςία 900 ο C - Σρεςάριςμα Διάτρθςθ και διζλαςθ ςε πρζςα ςε μορφι ςωλινα και ψφξθ με νερό ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ - Ψυχρόσ Χποβιβαςμόσ Ευκφγραμμοσ υποβιβαςμόσ ςε πάγκο ι μθχανι, διζλαςθ ςε bullblock και περαιτζρω υποβιβαςμοί για τον κακοριςμό τελικισ διατομισ του ςωλινα - Απολίπανςθ Ματεργαςία απολίπανςθσ του ςωλινα με τριχλωροαικυλζνιο - Ανόπτθςθ Θερμικι επεξεργαςία ςε φοφρνουσ ανόπτθςθσ για βελτίωςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων - Επζνδυςθ Επζνδυςθ του ςωλινα με PVC ι PET (μετά από εκβολι ςε extrumer) ανάλογα με απαιτιςεισ του πελάτθ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Υτρατςϊνα από κυκλϊματα νερϊν ψφξθσ - Υτρατςϊνα από νερά ςε λουτρά πρζςασ και φοφρνουσ ανοπτιςεωσ - Απορρίψεισ κατά τθν αναγζννθςθ του αποςκλθρυντι από τθν επεξεργαςία του νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 60 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 45 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 3 Πίνακασ 2.54 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.4, Α/Α: 18) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 18 ΣΑΚΟΔ: 24.4 Σαραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Σαραγωγι αντικολλθτικϊν ςκευϊν 300 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

105 Δίςκοι Αλουμινίου 370 Teflon 20 Βερνίκια Παραγωγικι Διαδικαςία - Ξθχανικι επεξεργαςία Ξθχανικι επεξεργαςία δίςκων αλουμινίου με rolle μζτραachine - Επιςτρωμάτωςθ με Teflon Σζντε διαδοχικζσ επιςτρωματϊςεισ με Teflon (το Teflon χρθςιμοποιείται ωσ αντικολλθτικό υλικό) - Ξθχανικι κατεργαςία Ξθχανικι κατεργαςία μετάλλου για επίτευξθ πιο άγριασ επιφάνειασ - Θζρμανςθ Βαφι Θζρμανςθ - Σρεςάριςμα / Διαμόρφωςθ - Σροςκικθ εξαρτθμάτων Σροςκικθ χερουλιϊν - Υυςκευαςία Υυςκευαςία προιόντοσ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων Είςοδοσ ςε φοφρνο, βαφι με πολυεςτερικζσ ρθτίνεσ (βερνίκια) και κζρμανςθ ςε φοφρνο Διαμόρφωςθ του ςκεφουσ με πρζςεσ (υδραυλικζσ και μθχανικζσ) - Χγρά απόβλθτα από προςκικθ Teflon ςτουσ μεταλλικοφσ δίςκουσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,4 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 3,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 3 Πίνακασ 2.55 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 24.5, Α/Α: 21) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 21 ΣΑΚΟΔ: 24.5 Χφτευςθ μετάλλων Προϊόντα (τν/ζτοσ) Γαλβανιςμζνα μεταλλικά εξαρτιματα 700 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Ξεταλλικά εξαρτιματα ςιδιρου Επεξεργαςία μετάλλου - Γαλβάνιςμα - Μακαριςμόσ μετάλλου Παραγωγικι Διαδικαςία Ψυχρι επεξεργαςία μετάλλου και διαμόρφωςθ ςτα επικυμθτά μικθ και μεγζκθ Μακαριςμόσ μετάλλου ςε λουτρό διαλφματοσ υδροχλωρικοφ οξζοσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

106 - Επιμετάλλωςθ Επιψευδαργφρωςθ ςε λουτρό ρευςτοφ ψευδαργφρου Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων Ο/Α - Εκκζνωςθ μπάνιου υδροχλωρικοφ οξζωσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,05 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,3 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) Τγρά Απόβλθτα Γενικότερα τα υγρά απόβλθτα που προζρχονται από τισ μεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ κακορίηονται από τον τφπο των διαδικαςιϊν και επεξεργαςιϊν που υπόκειται κατά τθν κατεργαςία του το μζταλλο. Υυνεπϊσ πθγζσ υγρϊν αποβλιτων είναι οι χθμικζσ επεξεργαςίεσ όπωσ κακαριςμόσ των μετάλλων με απολάδωςθ ι/και αποξείδωςθ, επιμετάλλωςθ, χρωμικοποίθςθ, φωςφάτωςθ, βαφι με ψεκαςμό και θλεκτροςτατικι βαφι. Φα υγρά απόβλθτα από τισ διαδικαςίεσ αυτζσ προζρχονται κυρίωσ από τθν απόρριψθ του ςυνόλου ι μζρουσ των χρθςιμοποιθμζνων λουτρϊν επιμετάλλωςθσ ι χρωμικοποίθςθσ και από τθν απόρριψθ των δεξαμενϊν κακαριςμοφ και τισ ζκπλυςεισ των αντικειμζνων. Φα λουτρά κακαριςμοφ και ζκπλυςθσ ανανεϊνονται πολφ ςυχνά ανάλογα με τθν ποιότθτα κακαριςμοφ που απαιτείται ςτο προϊόν, είτε με απόρριψθ μζρουσ τουσ και ςυνεχι ςυμπλιρωςθ είτε με ολικι απόρριψθ. Φα λουτρά επιμετάλλωςθσ δεν ανανεϊνονται ςυχνά. Υυνικωσ γίνεται απόρριψθ μζρουσ τουσ με ςκοπό τον κακαριςμό του, ενϊ ολικι απόρριψθ γίνεται ςτθ περίπτωςθ αλλοίωςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του λουτροφ ι ςτισ περιπτϊςεισ ατυχιματοσ (διάβρωςθ τθσ δεξαμενισ κ.α.). Επίςθσ υγρά απόβλθτα παράγονται από τισ ςτρατςϊνεσ των κυκλωμάτων νερϊν ψφξθσ που χρθςιμοποιοφνται τόςο ςτθ χφτευςθ όςο και ςε διάφορεσ μθχανζσ επεξεργαςίασ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν κατεργαςία των μετάλλων. Επιπλζον ςτα υγρά απόβλθτα των περιςςότερων βιομθχανικϊν μονάδων περιλαμβάνονται και οι ποςότθτεσ ςαπουνελαίων και ορυκτελαίων, τα οποία διαχειρίηονται με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ ςυλλογι, πϊλθςθ, μεταφορά κλπ. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

107 2.11 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων Σαξινόμθςθ Κλάδου κατά Ε..Τ.Ε. Ρ κλάδοσ 25 «Ματαςκευι Ξεταλλικϊν Σροϊόντων» ανικει ςτθν ΔΙϋ υποκατθγορία Ξεταποιθτικϊν Βιομθχανιϊν (κατθγορία Δ κατά τθν Εκνικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ Ελλάδασ) βάςει τθσ Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Υ.ΦΑ.Μ.Ρ.Δ.) τθσ Ε.Υ.Χ.Ε. κατά 2008 και υποδιαιρείται ςτουσ κάτωκι υποκλάδουσ: Χποκλάδοσ 25.1: Ματαςκευι δομικϊν μεταλλικϊν προϊόντων Χποκλάδοσ 25.2: Ματαςκευι μεταλλικϊν ντεπόηιτων, δεξαμενϊν και δοχείων, καταςκευι ςωμάτων και λεβιτων κζρμανςθσ Χποκλάδοσ 25.3: Ματαςκευι ατμογεννθτριϊν με εξαίρεςθ τουσ λζβθτεσ ηεςτοφ νεροφ για τθν κεντρικι κζρμανςθ Χποκλάδοσ 25.4: Ματαςκευι όπλων και πυρομαχικϊν Χποκλάδοσ 25.5: Υφυρθλάτθςθ, κοίλανςθ, ανιςόπαχθ τφπωςθ και μορφοποίθςθ μετάλλων για ζλαςθ Χποκλάδοσ 25.6: Ματαςκευι και επικάλυψθ μετάλλων - Γενικζσ μθχανολογικζσ εργαςίεσ Χποκλάδοσ 25.7: Ματαςκευι μαχαιροπιρουνων, εργαλείων και ςιδθρικϊν Χποκλάδοσ 25.9: Ματαςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων Αποτφπωςθ Βιομθχανικϊν Μονάδων Κλάδου Υτθν εξεταηόμενθ περιοχι ο αρικμόσ των υφιςτάμενων βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν που ταξινομοφνται ςτον κλάδο 25 «Ματαςκευι Ξεταλλικϊν Σροϊόντων» είναι αρκετά μεγάλοσ. Πίνακασ 2.56 : Δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτο κλάδο 25 «Καταςκευι Μεταλλικϊν Προϊόντων» ΣΑΚΟΔ Α/Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ματαςκευι δομικϊν μεταλλικϊν προϊόντων , 19 Ματαςκευι μεταλλικϊν ντεπόηιτων, δεξαμενϊν και δοχείων, κ.α ,42 Ματαςκευι και επικάλυψθ μετάλλων Γενικζσ μθχανολογικζσ εργαςίεσ Ματαςκευι ειδϊν μαχαιροποιίασ, εργαλείων και ςιδθρικϊν Ματαςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

108 Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 1, 6, 9, 15 δραςτθριοποιοφνται ςτθ καταςκευι κουφωμάτων αλουμινίου, ςτθ καταςκευι πορτϊν και παρακφρων από αλουμίνιο ενϊ θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 4 δραςτθριοποιείται ςτθν καταςκευι ψευδοροφϊν και χωριςμάτων. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18 και 19 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι διαφόρων μεταλλικϊν καταςκευϊν, ανοξείδωτων δεξαμενϊν, μεταλλικϊν ςιλό κ.α. Ρι διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν παραγωγι περιλαμβάνουν τθν κοπι ανοξείδωτων φφλλων χάλυβα, τθ ςυγκόλλθςθ τουσ, τθ διάτρθςθ όπωσ και άλλεσ μθχανουργικζσ επεξεργαςίεσ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ, κατά περίπτωςθ, για τθν παραγωγι μεταλλικϊν καταςκευϊν όπωσ δεξαμενζσ ι ςιλό. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 10, 11 δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι διαφόρων μεταλλικϊν καταςκευϊν για οικοδομικζσ εφαρμογζσ και οι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 2, 3, και 5 δραςτθριοποιοφνται ςτθ επεξεργαςία αλουμινίου. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 12 δραςτθριοποιείται ςτθν επεξεργαςία και διζλαςθ αλουμινίου όπου θ πρϊτθ φλθ (scrap αλουμινίου) προκερμαίνεται ςε κερμοκραςία 480 ο C, ςυμπιζηεται με πρζςα και οδθγείται ςε μιτρα καλουπιοφ για το ςχθματιςμό τθσ τελικισ μορφισ. Ακολουκεί τάνυςθ του προϊόντοσ, τζντωμα ζωσ ότου λθφκεί το επικυμθτό πάχοσ, κοπι ςτο απαιτοφμενο για περαιτζρω κατεργαςία μικοσ και κερμικι κατεργαςία για τθ τελικι διαμόρφωςθ του προφίλ. Επίςθσ ςτθ μονάδα λειτουργεί και τμιμα θλεκτροςτατικισ βαφισ όπου θ πρϊτθ φλθ (προφίλ αλουμινίου) υπόκεινται με χθμικι επεξεργαςία (οξίνιςθ - απολίπανςθ) με προςκικθ όξινου απολιπαντικοφ και το προϊόν υπόκεινται ςε θλεκτροςτατικι βαφι με ποφδρα και οδθγείται ςε φοφρνο για ςτακεροποίθςθ χρϊματοσ. Φο τελικό προϊόν αποκθκεφεται ςε κατάλλθλο χϊρο. Πίνακασ 2.57: Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 25.1, Α/Α: 12) ΣΑΚΟΔ: 25.1 Ματαςκευι δομικϊν μεταλλικϊν προϊόντων Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 12 Προϊόντα (τν/ζτοσ) Σροφίλ Αλουμινίου Βαμμζνο Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Scrap Αλουμινίου Παραγωγικι Διαδικαςία - Σαραλαβι αϋ φλθσ Σαραλαβι Scrap Αλουμινίου - Σροκζρμανςθ Σροκζρμανςθ αλουμινίου ςε φοφρνο κερμοκραςίασ 480 ο C - Σρζςα Αφοφ κερμανκεί το μζταλλο περνάει από πρζςα και εν ςυνεχεία οδθγείται ςε μιτρα καλουπιοφ για να διαμορφωκεί ςτθν επικυμθτι μορφι esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

109 - Φάνυςθ Φάνυςθ μεταλλου ϊςτε να επιτευχκεί το επικυμθτό πάχοσ - Μοπι Μοπι του προιόντοσ ςτο απαιτοφμενο για περαιτζρω επεξεργαςία μικοσ - Θερμικι κατεργαςία Θερμικι κατεργαςία τελικισ διαμόρφωςθσ ςχιματοσ προφίλ - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ προιόντοσ - Αποκικευςθ Ηλεκτροςτατικι βαφι - Σαραλαβι Σαραλαβι προφίλ αλουμινίου προσ βαφι - ξινθ απολίπανςθ Μακαριςμόσ για απομάκρυνςθ λιπϊν και προετοιμαςία - Πζπλυμα Φοποκζτθςθ προφίλ ςε λουτρά ξεπλφματοσ - Χρωμάτωςθ Χρωμάτωςθ προφίλ για βαφι ςε επόμενο ςτάδιο. - Υτράγγιςμα - Υτζγνωμα Θ διαδικαςία ξεπλφματοσ-χρωμάτωςθσ επαναλαμβάνεται 3 φορζσ - Θάλαμοσ βαφισ Θλεκτροςτατικι βαφι του προφίλ - Φοφρνοσ Είςοδοσ προφίλ ςε φοφρνο κερμοκραςίασ 200 ο C μζχρι να γίνει επικόλλθςθ τθσ ποφδρασ - Αποκικευςθ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Απόβλθτα Χρωμάτωςθσ - Απόβλθτα Oξινθσ λiπανςθσ - Πεπλφματα - Χγρά πλφςθσ μθτρϊν πρζςασ - Απορρίψεισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 20 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 2,5 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 1,2 Επίςθσ θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 24 δραςτθριοποιείται ςτθ διαμόρφωςθ προφίλ αλουμινίου. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 19, 20, 21 και 22 αςχολοφνται με τθ μθχανικι επεξεργαςία διαφόρων μετάλλων. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μονάδων ςτθν περιοχι αςχολείται αποκλειςτικά με τθ μθχανικι επεξεργαςία αλουμινίου, ςιδιρου ι χαλκοφ για τθν παραγωγι διαφόρων μεταλλικϊν αντικειμζνων. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 25 και 26 δραςτθριοποιοφνται ςτθν καταςκευι μεταλλικϊν επίπλων και οι μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 28, 29, 30 και 31 δραςτθριοποιοφνται ςτθν καταςκευι μεταλλικϊν εξαρτθμάτων. esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

110 Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 27 αςχολείται με τθ καταςκευι πλεγμάτων ςιδιρου και αντιςειςμικϊν ςυνδετιρων ςιδιρου. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 32 αςχολείται με τθν επιφανειακι επεξεργαςία ςιδερζνιων κυλίνδρων βακυτυπίασ όπου εφαρμόηεται θλεκτρολυτικι επιμετάλλωςθ των κυλίνδρων. Αρχικά πραγματοποιείται αποχρωματιςμόσ με οργανικό διαλφτθ και όξινθ απολάδωςθ, ακολουκεί θλεκτρολυτικι με άνοδο χαλκοφ, τορνάριςμα και χάραγμα του κυλίνδρου με διαμάντι. Ακολουκεί επιχρωμίωςθ του κυλίνδρου που λαμβάνει χϊρα ςε λουτρό που περιζχει υδατικό διάλυμα χρωμικοφ οξζοσ και κειικοφ οξζοσ. Πίνακασ 2.58 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 25.6, Α/Α: 25) ΣΑΚΟΔ: 25.6 Ματεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 25 Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Μαρζκλεσ Μρεβάτια Ξεταλλικά τραπζηια Χφαςμάτινα μαξιλάρια Μοφνιεσ 280 Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χάλυβασ 70 Star 0,1 Αλουμίνιο 1 Σλαςτικζσ βάςεισ καρεκλϊν (τεμάχια) Χρϊματα 4 Ψφαςμα (τ.μ.) Οάιλον 5 Αφρολζξ (κ.μ.) 200 Βίδεσ 0,3 Υτιλβωτικό Zn (l) 50 Χδροχλωρικό οξφ 2 Βαςικό Zn (l) 50 Χλωριοφχο αμμϊνιο 0,17 Σρόςκθμα ανακυμιάςεων οξζων (l) 35 Παραγωγικι Διαδικαςία - Ματεργαςία Μοπι, διαμόρφωςθ και διάτρθςθ ςωλινων, λαμϊν ςε μθχανζσ - Υυγκόλλθςθ Διαμόρφωςθ τελικϊν προϊόντων - Ψυχρό Γαλβάνιςμα Απολίπανςθ και επιψευδαργφρωςθ ςε διαδοχικά λουτρά νεροφ, διαλφματοσ H 2 SO 4 και Zn με ςτάδια εκπλφςεων - Βαφι Θλεκτροςτατικι βαφι των προϊόντων με ποφδρα - Ζψθςθ Ψιςιμο των βαμμζνων προϊόντων ςε φοφρνουσ - Υυςκευαςία / Σεριτφλιγμα Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) 320 τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Ψυχρόσ γαλβανιςμόσ - Πζπλυμα Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,01 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 1,0 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 0 esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

111 Πίνακασ 2.59 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 25.6, Α/Α: 32) ΣΑΚΟΔ: 25.6 Ματεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 32 Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Μφλινδροι βακυτυπίασ (μιτρεσ εκτφπωςθσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Χαλφβδινοι κφλινδροι (τεμάχια) Φριχλωριοφχοσ ςίδθροσ 7 Χρωμικό οξφ 2,5 Αλκαλικόσ χαλκόσ 2,5 Θεϊικόσ χαλκόσ 1 Χαλκόσ (clippings) 27 Θεϊικό οξφ 4 Φωτοευπακι υλικά (l) 150 Παραγωγικι Διαδικαςία - Σροεπιχάλκωςθ - Επιχάλκωςθ Επιχάλκωςθ κυλίνδρων ςε θλεκτρολυτικά λουτρά - Φορνάριςμα-Νείανςθ - Θλεκτρονικι χάραξθ Θλεκτρονικι χάραξθ κυλίνδρου με ακτινοβολία - Σλφςιμο Μακαριςμόσ κυλίνδρου - Επιχρωμίωςθ Επιχρωμίωςθ χαραγμζνων κυλίνδρων ςε λουτρά για ςκλιρυνςθ και αφξθςθ αντοχισ - Σλφςιμο Ζκπλυςθ με διάλυμα H 2 SO 4 - Απολίπανςθ - Δοκιμαςτικι εκτφπωςθ Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Οερά πλφςθσ λουτρϊν επιχάλκωςθσ - Οερά πλφςθσ επιχρωμίωςθσ - Οερά όξινθσ ζκπλυςθσ με H 2 SO 4 - Οερά ςταδίου απολίπανςθσ - Απορρίψεισ απιονιςμοφ νεροφ γεϊτρθςθσ esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

112 Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 4 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 5,4 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 5,2 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 33, 34 και 35 δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατεργαςία προφίλ αλουμινίου. Πίνακασ 2.60 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 25.6, Α/Α: 34) ΣΑΚΟΔ: 25.6 Ματεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων Βαμμζνα προφίλ αλουμινίου ξινο απολιπαντικό Εξαφκοροτιτανικό οξφ Σοφδρεσ ΘΙΒ Σολυεςτερικό φόιλ Προϊόντα (τν/ζτοσ) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Παραγωγικι Διαδικαςία Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : 34 - ξινθ απολφπανςθ Μακαριςμόσ προϊόντων αλουμινίου ςε όξινο λουτρό - Πζπλυμα Πζπλυμα ςε τρία διαδοχικά μπάνια με κακαρό νερό - Σακθτικοποίθςθ Εμβάπτιςθ ςε διάλυμα εξαφκοριοφχο τιτάνιο - Βαφι Βαφι με ποφδρα θλεκτροςτατικισ βαφισ ςε φοφρνο Κατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων Ο/Α - ξινθ απολίπανςθ-ξζπλυμα - Σακθτικοποίθςθ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 7,2 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 0,9 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν / ζτοσ) 2 Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 36, 37, 38 και 39 δραςτθριοποιοφνται ςτθν επεξεργαςία μετάλλων και γενικότερα ςτισ μεταλλικζσ καταςκευζσ. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 40 και 41 αςχολοφνται με τθ παραγωγι κοπτικϊν αδαμαντοφόρων εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται για κοπι πετρωμάτων και πρϊτων υλϊν παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. Θ καταςκευι αυτϊν των εργαλείων περιλαμβάνει esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

113 τθ παραγωγι κοπτικοφ μζςου με χριςθ πρϊτων υλϊν όπωσ τεχνθτι αδαμαντόςκονθ και μεταλλικζσ ςκόνεσ. Υε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ πραγματοποιείται και βαφι των κοπτικϊν εργαλείων. Πίνακασ 2.61 : Περιγραφι Παραγωγικισ Διαδικαςίασ (ΣΑΚΟΔ: 25.7, Α/Α: 41) ΣΑΚΟΔ: 25.7 Ματαςκευι Ειδϊν Ξαχαιροποιίασ, Εργαλείων και Υιδθρικϊν Προϊόντα (τμχ/ζτοσ) Σοτιρια διάτρθςθσ Δίςκοι κοπισ Νάμεσ κοπισ Αδαμαντοφόρεσ πζρλεσ Αδαμαντοφόρα πλακίδια Ξεταλλικζσ Υκόνεσ (Fe, Co, Cu, Sn) Πρϊτεσ/ Βοθκθτικζσ φλεσ (τν/ζτοσ) Βιομθχανικι Μονάδα Α/Α : Ελάςματα Υιδθροφχα 520 Διαμάντι (τεμάχια/ζτοσ) Ρργανικοί διαλφτεσ 15 Παραγωγικι Διαδικαςία Προετοιμαςία ελάςματοσ (Φο τελικό ζλαςμα μπορεί να είναι δίςκοσ, λάμα ι ποτιρι ) Καταςκευι αδαμαντοφόρου πλακιδίου - Ανάμιξθ αϋ υλϊν Ανάμιξθ ςκόνθσ μετάλλων και κόκκων διαμαντιοφ με ταυτόχρονθ προςκικθ διαλυτϊν για αποτελεςματικότερθ διαςπορά - Σροςχθματιςμόσ Γίνεται ςε καλοφπια διαφορετικϊν ςχθμάτων - Σρόφρυξθ Ματά τθν πρόφρυξθ πραγματοποιείται εξάτμιςθ των διαλυτϊν - Φρφξθ Διακρίνεται ςτισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: (α) Υυμβατικι, (β) Ξζκοδοσ ASP, (γ) Ξζκοδοσ ΡΣΕ. Θ μεκοδοσ που εφαρμόηεται επιλζγεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του τελικοφ προιόντοσ - Μακαριςμόσ προιόντοσ - Τεκτιφιζ / Ακτίνωςθ Φο πλακίδιο αποκτά κατά 100% τθν τελικι του μορφι - Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Σοιοτικόσ ζλεγχοσ προιόντοσ - Αποκικευςθ / Υυςκευαςία υναρμολόγθςθ Υυναρμολόγθςθ ελάςματοσ και πλακιδίου για τθν esyξbiosis - LIFE 09 ENV/GR/

114 παραγωγι κοπτικϊν εργαλείων είτε με laser είτε με κόλλθςθ μζςω επαγωγικισ κζρμανςθσ Διεργαςίεσ προετοιμαςίασ εργαλείου Φρόχιςμα πλακιδίου Kατανάλωςθ νεροφ (κ.μ./ζτοσ) τάδια παραγωγισ υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων - Χγρά απόβλθτα κατά το ρεκτιφιζ των πλακιδίων - Χγρά απόβλθτα από το τρόχιςμα των πλακιδίων - Χγρά απόβλθτα χθμείου - Απορρίψεισ αναγζννθςθσ αποςκλθρυντι επεξεργαςίασ νεροφ Μζγιςτθ ποςότθτα υγρϊν βιομθχανικϊν αποβλιτων (κ.μ./θμζρα) 0,07 Ποςότθτα αςτικϊν λυμάτων (κ.μ./θμζρα) 8,4 Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ (τν/ζτοσ) 1,2 Ρι παραπάνω βιομθχανικζσ μονάδεσ (με αφξοντα αρικμό 40 και 41) πραγματοποιοφν κοπτικζσ δοκιμζσ φυςικϊν πετρωμάτων (μαρμάρου, γρανίτθ, δολομίτθ) και δομικϊν υλικϊν (όπωσ ςκυροδζματοσ, τοφβλου, κεραμιδιϊν) για ζλεγχο τθσ αντοχισ των αδαμαντοφόρων εργαλείων. Φο νερό χρθςιμοποιείται για τθ ψφξθ των μθχανθμάτων και ςτισ δοκιμζσ κοπισ των πετρωμάτων. Θ βιομθχανικι μονάδα με αφξοντα αρικμό 42 αςχολείται με τθν καταςκευι θλιακϊν ςυλλεκτϊν χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρϊτθ φλθ φφλλα αλουμινίου και χαλκοςωλινεσ τα οποία υφίςτανται μθχανικι κατεργαςία. Ρι βιομθχανικζσ μονάδεσ με αφξοντα αρικμό 43, 45, 49, 50, 51, 53 και 54 αςχολοφνται με τθν καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων όπωσ γραμματοκιβϊτια, φωτιςτικά, διάφορα μικροαντικείμενα, ρολά, γκαραηόπορτεσ, διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ κ.α. Θ μονάδα με αφξοντα αρικμό 44 καταςκευάηει ςυρμάτινα αντικείμενα και θ μονά&delt