Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ---------"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αγγελική Τσάτσου ρίτσα, χηµικός ιευθύντρια, ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γενικού Χηµείου του Κράτους Αθήνα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ! Το νερό αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε µορφής ζωής. Είναι ανανεώσιµος φυσικός πόρος. Η βιώσιµη διαχείριση του συµβάλλει στην αειφορία του Περιβάλλοντος και την προαγωγή της Υγείας. Η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση επαρκών ποσοτήτων νερού, καλής ποιότητας, για κάθε χρήση και ιδίως για πόσιµο, καθιστά αναγκαίες τις συντονισµένες δράσεις σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την προστασία, τη διατήρηση και την βελτίωσή του. Οι διατάξεις που ήδη βρίσκονται σε ισχύ ή καταρτίζονται, από τους αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς Κοινότητας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το νερό, δηλαδή: # Την γενική πολιτική στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, # Την προστασία και παρακολούθηση των υπόγειων νερών και των επιφανειακών νερών, τα οποία µετά από κατάλληλη επεξεργασία προορίζονται για πόσιµα, # Την ποιότητα του πόσιµου νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση.! Το πόσιµο νερό αποτελεί το υπ αριθµόν ένα είδος διατροφής και είναι ύψιστης σηµασίας για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ανθρώπου. Ως «πόσιµο» νοείται το νερό που χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε µετά από προηγούµενη επεξεργασία του, είτε όχι, ανεξαρτήτως προέλευσης και περιλαµβάνει: # Το νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, # Το νερό που χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών για την παρασκευή, κατεργασία, συντήρηση ή διάθεση στην αγορά προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, # Το νερό που επηρεάζει τον τελικό βαθµό υγιεινής των τροφίµων και των ποτών. Η προστασία του πόσιµου νερού αποτελεί στόχο εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής και υπόκειται σε συµφωνίες υποχρεωτικού χαρακτήρα, µε σκοπό τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ηµόσιας Υγείας. Β. ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ I. Ισχύουσα Νοµοθεσία (Οδηγία 80/778/ΕΟΚ Ποιότητα του Πόσιµου Νερού, Υγειονοµική ιάταξη Α5/288/86, ΦΕΚ 53/Β/ ) Σύµφωνα µε την ως άνω νοµοθεσία, οι παράµετροι του πόσιµου νερού κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητες και την επικινδυνότητά τους και καθορίζονται «ενδεικτικά επίπεδα» και «ανώτατες επιτρεπτές τιµές». 1

2 Οι παράµετροι, έχουν ως εξής: # Οργανοληπτικές παράµετροι (χρώµα, θολερότητα, οσµή, γεύση), # Φυσικοχηµικές παράµετροι (π.χ. ph, χλώριο, θειικά, ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο, νάτριο), # Παράµετροι που αφορούν ανεπιθύµητες ουσίες (π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, αµµώνιο, σίδηρος, χαλκός, φθόριο, άργυρος), # Παράµετροι που αφορούν τοξικές ουσίες (π.χ. αρσενικό, κάδµιο, µόλυβδος, παρασιτοκτόνα, PCB s), # Μικροβιολογικές παράµετροι. ΙΙ. Νέα Οδηγία 98/83/ΕΚ (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/ , Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ) H Οδηγία υιοθετήθηκε για την αναπροσαρµογή της Οδηγίας 80/778/EOK, στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο, µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της και µε στόχο να καταστεί εφικτή η τήρηση των απαραίτητων βασικών ποιοτικών και υγειονοµικών παραµέτρων. Οι τιµές των ποιοτικών παραµέτρων επανεξετάσθηκαν και για τον καθορισµό των νέων ενδεικτικών τιµών και των ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων, ελήφθησαν υπόψη, µεταξύ των άλλων, οι εξής παράγοντες: # Οι πρόσφατες κατευθυντήριες γραµµές του WHO, για κάθε παράµετρο. # Η γνώµη της συµβουλευτικής επιστηµονικής επιτροπής (CSTE) # Οι διαθέσιµες µέθοδοι ανάλυσης. # Η επιστηµονική γνώση, εξέλιξη και εµπειρία. # Οι διακυµάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα ανωτέρω, υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις, σε σχέση µε την ισχύουσα Οδηγία: προσετέθησαν νέες παράµετροι, τροποποιήθηκαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για ορισµένες παραµέτρους, καταργήθηκε σηµαντικός αριθµός παραµέτρων, άλλαξε ο τρόπος κατάταξης των παραµέτρων στις κατηγορίες που καθόριζε η παλαιά Οδηγία και δηµιουργήθηκαν πίνακες παραµέτρων, ως εξής: # Χηµικές παράµετροι, # Μικροβιολογικές παράµετροι, # Ενδεικτικές παράµετροι, και # Παράµετροι δοκιµαστικής παρακολούθησης. Στους πίνακες των χηµικών παραµέτρων της νέας οδηγίας συµπεριλαµβάνονται νέες και τροποποιούνται οι υπάρχουσες. Στον καθορισµό των παραµέτρων και των τιµών τους, ενσωµατώθηκαν η αρχή της πρόληψης και η αρχή της επικουρικότητας, σε ό,τι αφορά τη ρύπανση που σχετίζεται µε ανθρώπινη δραστηριότητα, τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία και τα υλικά µε τα οποία έρχεται σε επαφή το νερό, µέχρι να φτάσει τελικά στον καταναλωτή. Κατά περίπτωση, οι παραµετρικές τιµές βασίζονται σε επαρκή επιστηµονική γνώση του θέµατος ή όπου οι τιµές είναι µικρότερες από ό,τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τις 2

3 τρέχουσες µεθόδους ανάλυσης, αντικατοπτρίζουν την χαµηλότερη τιµή που είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην πράξη. Όπου δεν υπήρχε επαρκής επιστηµονική εµπειρία, υιοθετήθηκε µια καθαρά προληπτική προσέγγιση. Πίνακας 1 νέες παράµετροι που προστίθενται Παράµετρος Οδηγία 98/83/ΕΚ 1. Ακρυλαµίδιο 0,1 µg/l 2. Βενζόλιο 1 µg/l 3. Βενζο-α-πυρένιο 0,010 µg/l 4. Βρωµικά 10 µg/l 5. 1,2διχλωροαιθάνιο 3 µg/l 6. Επιχλωρυδρίνη 0,10 µg/l 7. Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο 10 µg/l 8. Βινυλοχλωρίδιο 0,5 µg/l 9. Ολικά τριαλόµεθάνια 100 µg/l Πίνακας 2-Παράµετροι που τροποποιούνται Παράµετρος Οδηγία 98/83/ΕΚ Οδηγία 80/778/ΕΟΚ 1. Αντιµόνιο 5 µg/l 10 µg/l 2. Αρσενικό 10 µg/l 50 µg/l 3. Βόριο 1 mg/l Υπήρχε ενδεικτική τιµή 4. Χαλκός 2 mg/l Υπήρχε ενδεικτική τιµή 5. Μόλυβδος 10 µg/l 50 µg/l 6. Νικέλιο 20 µg/l 50 µg/l 7. Νιτρώδη 0,50 mg/l 0,10 mg/l Πίνακας 3- Παράµετροι που καταργούνται Πυρίτιο Ελεύθερο CO2 Φώσφορος Ασβέστιο Άζωτο κατά Kjeldahl Κοβάλτιο Μαγνήσιο Υδρόθειο Ύλες εν αιωρήσει Κάλιο Ύλες που εκχυλίζονται µε χλωροφόρµιο Ολική σκληρότητα Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει Ορυκτέλαια Χλώριο υπολειµµατικό Βάριο Ξηρό υπόλειµµα Φαινόλες Άργυρος Ψευδάργυρος Θερµοκρασία Επιφανειοδραστικοί παράγοντες Βηρύλλιο Βανάδιο 3

4 Πίνακας 4- Ενδεικτικές παράµετροι Αργίλιο Σίδηρος Αριθµός αποικιών 22 C Αµµώνιο Μαγγάνιο Κολοβακτηριοειδή Χλωριούχα άλατα Οσµή Ολικός οργανικός άνθρακας Clostridium perfrigens Οξειδωσιµότητα Θολερότητα Χρώµα Θειικά άλατα Ραδιενέργεια Αγωγιµότητα Νάτριο Τρίτιο ph Γεύση Ολική ενδεικτική δόση ΙΙΙ. Αιτιoλόγηση των τροποποιήσεων των χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων Για τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ελήφθησαν υπόψη κατά κύριο λόγο οι επιπτώσεις των παραµέτρων στην υγεία του ανθρώπου και η συµµετοχή τους στην όλη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. Χηµικές παράµετροι Το ακρυλαµίδιο προστέθηκε στην Οδηγία λόγω της καρκινογόνου δράσης του. Η συγκέντρωση 0,1 µg/l βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης των συνήθων αναλυτικών µεθόδων, γι αυτό και η τιµή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µεγίστης απελευθέρωσης εκ του αντίστοιχου πολυµερούς όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. Το αντιµόνιο είναι τοξικό, βαρύ µέταλλο και η µείωση της τιµής του συµβαδίζει µε την αρχή της προληπτικής δράσης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση κραµάτων αντιµονίουκασσιτέρου για την αντικατάσταση κραµάτων µολύβδου-κασσιτέρου θα οδηγήσει µελλοντικά σε σηµαντική ελευθέρωση αντιµονίου στο νερό Το αρσενικό είναι γνωστό ως καρκινογόνο, που προκαλεί καρκίνο του δέρµατος και η µείωση της τιµής του συµβιβάζεται µε την αρχή της πρόληψης όσο και µε την ανάγκη θέσπισης µιας προδιαγραφής που να µπορεί να τηρηθεί. Το βενζόλιο και το βενζο-α-πυρένιο είναι γνωστά καρκινογόνα, γι αυτό και επεβλήθησαν οριακές τιµές και για τα δύο. Τα τοξικολογικά στοιχεία για το βόριο οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µακράς διαρκείας έκθεση σ αυτό προκαλεί ατροφία των όρχεων, γι αυτό δόθηκε µία παραµετρική τιµή που αντικατέστησε την ενδεικτική τιµή της παλιάς οδηγίας. Τα βρωµικά άλατα περιλαµβάνονται στις χηµικές παραµέτρους λόγω της καρκινογόνου δράσης τους. Παράγονται κατά την χηµική επεξεργασία του νερού µε οξείδωση των βρωµιούχων που υπάρχουν σε αυτό. Η παραµετρική τιµή των 10 µg/l συµβιβάζεται µε αποτελεσµατική απολύµανση χλωρίου και µπορεί να µετρηθεί µε συνήθεις µεθόδους ανάλυσης. Τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την τοξικότητα του χαλκού για το ήπαρ αναφέρουν ότι η παραµετρική τιµή των 2 mg/l είναι η ενδεδειγµένη. Ο χαλκός χρησιµοποιείται ευρύτατα στα υδραυλικά συστήµατα. Με τη νέα Οδηγία δεν αποσκοπείται να περιοριστεί η χρήση του, αλλά τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις σωληνώσεις µεταφοράς του νερού να συµβιβάζονται µε την ζητούµενη ποιότητά του. Το 1,2 διχλωροαιθάνιο είναι καρκινογόνο και µπορεί να βρεθεί στο τρεχούµενο νερό. Η παραµετρική τιµή των 3 µg/l θεωρείται ασφαλής. Η επιχλωρυδρίνη συµπεριλαµβάνεται ως τοξική παράµετρος λόγω της τοξικής δράσης της. Η τιµή βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης των συνήθων αναλυτικών µεθόδων, γι αυτό 4

5 και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µεγίστης απελευθέρωσης εκ του αντίστοιχου πολυµερούς, όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. Η σηµαντικότερη µεταβολή στην οδηγία είναι ελάττωση από 50 µg/l σε 10 µg/l του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου συγκέντρωσης του µολύβδου στο πόσιµο νερό. Η µεταβολή αυτή η οποία συµβαδίζει µε τις πρόσφατες συστάσεις της ΠΟΥ, εισάγεται αρχικά για την προστασία των βρεφών, των µικρών παιδιών και των εγκύων γυναικών από τις νευροτοξικές δράσεις του µολύβδου. Η συµµόρφωση µε την καινούργια παραµετρική τιµή µπορεί να εξασφαλισθεί µόνο µε την αποµάκρυνση όλων των µολυβδοσωλήνων των συστηµάτων παροχής και διάθεσης νερού γι αυτό και δίνεται περίοδος χάριτος 15 ετών για να επιτευχθεί η τήρηση της προδιαγραφής αυτής της παραµέτρου. Η προτεινόµενη µείωση της τιµής του νικελίου αφορά πρόσθετη προστασία σε άτοµα στα οποία το νικέλιο προκαλεί έκζεµα. Στις περισσότερες περιστάσεις η παρουσία νιτρωδών στο νερό αποτελεί ένδειξη χαµηλής ποιότητας. Οµως στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται χλωραµίνωση µπορεί να εµφανισθούν στο νερό νιτρώδη ως παραπροϊόν αντίδρασης. Η παραµετρική τιµή των νιτρωδών γίνεται 0,5 mg/l εφόσον τηρείται η σχέση (νιτρικά)/50+(νιτρώδη)/3 < 1. Ετσι θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί, στην πράξη, η εφαρµογή της χλωραµίνωσης, ενώ θα προστατεύεται ικανοποιητικά η υγεία των καταναλωτών. Το τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο αποτελούν παραδείγµατα διαλυτών που µπορεί να βρεθούν στο τρεχούµενο νερό. Οι παραµετρικές τιµές που προτείνονται αντιστοιχούν στις κατευθυντήριες γραµµές της ΠΟΥ. Το βινυλοχλωρίδιο περιλαµβάνεται ως τοξική παράµετρος, λόγω της καρκινογόνου δράσης της. Μικροβιολογικές παράµετροι Η µικροβιολογική ποιότητα του νερού είναι µεγάλης σηµασίας σε σχέση µε τους κινδύνους που µπορεί να προκληθούν στην υγεία. Η νέα Οδηγία περιέχει πρόσθετες και γενικές απαιτήσεις σχετικά µε την ένδειξη παρουσίας παθογόνων µικροοργανισµών. Η παράµετρος για τα κολοβακτηρίδια κοπράνων αντικαθίσταται από αυτήν του Escherichia coli, ώστε να προσδιορίζεται καλύτερα. Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία προσετέθη µία νέα παράµετρος, αυτή του Pseudomonas aeruginosa, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη ποιότητα του νερού, το οποίο παραµένει για αρκετό χρονικό διάστηµα στις φιάλες. Όλες οι µικροβιολογικές παραµετρικές τιµές βασίζονται σε όγκο δείγµατος 250 ml αντί των 100 ml που ήταν η συνήθης ποσότητα και εποµένως είναι κάπως αυστηρότερες, γεγονός που ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών για το εµφιαλωµένο νερό. ΙV. Αναθεωρηµένες υποχρεώσεις ελέγχου Σκοπός των ελέγχων είναι να εξασφαλίζεται ότι το νερό είναι για την δια βίου κατανάλωση, ασφαλές, υγιεινό, µε ευχάριστη γεύση. Στη νέα Οδηγία προτείνεται ένα αναθεωρηµένο φάσµα ελέγχου για το πόσιµο νερό. Στο Παράρτηµα ΙΙ περιέχεται ο όρος ζώνη παροχής των γεωγραφικά προσδιορισµένων περιοχών στις οποίες το νερό εµφανίζει ενιαία ποιότητα. Επίσης καθιερώνονται δύο επίπεδα ελέγχων, η δοκιµαστική παρακολούθηση (Check monitoring) και η ελεγκτική παρακολούθηση (Audit monitoring). Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχεται η απαραίτητη πληροφορία για την συµµόρφωση µε τις παραµετρικές τιµές, µε βάση µερικές απλές δοκιµασίες. 5

6 Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να διατίθενται τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία ώστε, να µπορεί να διαπιστωθεί αν όλες οι παραµετρικές τιµές της οδηγίας τηρούνται ορθά. Όπου διαπιστώνεται υποβάθµιση του νερού, τα µέτρα που θα λαµβάνονται για να επιτευχθούν οι άµεσες σχετικά µε την υγεία παράµετροι θα πρέπει να συντονίζονται κατάλληλα µε την Οδηγία 91/414 /ΕΟΚ για την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την Οδηγία 98/8/ΕΚ για την διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων. Προβλέπεται η ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων σε νερό που παρέχεται από δίκτυα διανοµής, ή από βυτίο ή τοποθετείται σε δοχεία/φιάλες προς πώληση. Επί πλέον σύµφωνα µε την οδηγία 90/313/ΕΟΚ για την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέµατα περιβάλλοντος, κάθε Κ-Μ δηµοσιεύει ανά τριετία έκθεση για την ποιότητα του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση. V. Απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για τα εργαστήρια έλεγχου του ποσίµου νερού Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην νέα Οδηγία, παράρτηµα ΙΙΙ «Οι συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγµατα διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φορέα, µη ελεγχόµενο από το εργαστήριο». Όσον αφορά τις χηµικές παραµέτρους, γενικά δεν καθορίζονται συγκεκριµένες µέθοδοι προσδιορισµού, αλλά είναι αποδεκτές όλες οι µέθοδοι που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία και πληρούν τους απαιτούµενους όρους αξιοπιστίας, όπως π.χ. # το επιθυµητό όριο ανίχνευσης, # η ακρίβεια της µέτρησης, # η επαναληψιµότητα, # η ορθότητα της παραµετρικής τιµής. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ευελιξία στα εργαστήρια ελέγχου, ώστε να χρησιµοποιούν διάφορες εναλλακτικές µεθόδους προσδιορισµού και να τις βελτιώνουν καθηµερινά, για την επίτευξη ακριβέστερων αποτελεσµάτων, καταγράφοντας τα αποτελέσµατα σε ταχύτερους χρόνους ανάλυσης, µε τον πλέον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό. Στον πίνακα 5 αναφέρονται, ως παράδειγµα, ορισµένες από τις παραµέτρους, για τις οποίες καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων Πίνακας 5 Παράµετροι Ορθότητα % της παραµετρικής τιµής Πιστότητα % της παραµετρικής τιµής Όριο ανίχνευσης % της παραµετρικής τιµής Αργίλιο Αµµώνιο Αντιµόνιο Αρσενικό Βένζο-α-πυρένιο Βενζόλιο

7 Γ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ (Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ Water Framework Directive, WFD) Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, «για τη θέσπιση του πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τοµέα πολιτικής των υδάτων», βασίζεται στο άρθρο 175 της Συνθήκης, παρ. 1και συµβάλλει : στην αειφορία του περιβάλλοντος, στην ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων, µε βάση τις αρχές: της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών, «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η Οδηγία στοχεύει ιδιαίτερα στη διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, κυρίως σε ότι αφορά την ποιότητα, η οποία διασφαλίζεται επικουρικά, µε τον έλεγχο της ποσότητας. Τελικός στόχος, είναι η εξάλειψη των χηµικών ουσιών προτεραιότητας, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως, απορρίψεις, εκποµπές, διαρροές ή είναι φυσικά απαντώµενες στα εσωτερικά, επιφανειακά, µεταβατικά, παράκτια και υπόγεια νερά. Περαιτέρω η καλή ποιότητα των νερών εξασφαλίζει πόσιµο νερό στους πληθυσµούς. Προς τούτο καθορίζονται περιβαλλοντικοί στόχοι, µεταξύ των οποίων, είναι η επίτευξη του µέγιστου δυνατόν οικολογικού δυναµικού και η καλύτερη δυνατή χηµική κατάσταση. Για τη επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται συντονισµένες προσπάθειες των Κρατών- Μελών, για: $ Τη βελτίωση της προστασίας των νερών και των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστηµάτων των Κρατών-Μελών. $ Τη διασφάλιση της βιώσιµης, ισόρροπης και δίκαιας χρήσης των νερών. $ Τη συµβολή στον έλεγχο διασυνοριακών προβληµάτων των νερών. $ Τον µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασία ή από ατυχήµατα. Κοινοτική Στρατηγική Η Κοινοτική στρατηγική για την προσέγγιση της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων : α) συνδυάζει:! την µέγιστη δυνατή µείωση εκποµπών επικινδύνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον,! το ελάχιστο όριο ποιότητας των νερών. Προς τούτο εκπονούνται «πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον» και ορίζεται «η καλή χηµική κατάσταση» 7

8 β) περιλαµβάνει:! εναρµονισµένες, ποιοτικές προδιαγραφές, ελέγχου ορισµένων ουσιών! καθορισµό καταλόγου χηµικών ουσιών προτεραιότητας, µεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή «µέσω αυτού» και για τις οποίες απαιτείται ανάληψη δράσης. Μεθοδολογική βάση για τον χαρακτηρισµό της προτεραιότητας των ουσιών αποτελεί η αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessmnet), η οποία επικεντρώνεται στην υδατική οικοτοξικότητα και στην τοξικότητα για τον άνθρωπο, µέσω του υδάτινου περιβάλλοντος. Η διαδικασία αξιολόγησης των ουσιών στηρίζεται σε επιστηµονικές αρχές και συνεκτιµώνται ιδιαίτερα: $ Οι εγγενείς ιδιότητες της ουσίας για πιθανότητα ρύπανσης. $ Τα δεδοµένα από παρακολούθηση εκτεταµένης περιβαλλοντικής ρύπανσης. $ Άλλοι παράγοντες που στοιχειοθετούν πιθανότητα ρύπανσης, όπως ποσότητες και τρόποι χρήσης της ουσίας. Η όλη διαδικασία βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις, µε έµφαση κυρίως, στις διαθέσιµες αξιολογήσεις κινδύνων που διεξάγονται: α) σύµφωνα µε τα ακόλουθα Κοινοτικά νοµοθετήµατα και τον σχετικό Ενιαίο Τεχνικό Οδηγό (TGD) της Ε. Επιτροπής. $ Οδηγία 67/548/ΕΟΚ «Ταξινόµηση, επισήµανση, συσκευασία επικινδύνων ουσιών» $ Κανονισµός 793/93/ΕΟΚ «αξιολόγηση και έλεγχος των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες» $ Οδηγία 91/414/ΕΟΚ «έγκριση και διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά» $ Οδηγία 98/8/ΕΚ «διάθεση βιοκτόνων στην αγορά» β) στα πλαίσια εργασιών της σύµβασης OSPAR και του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισµού ΙΜΟ γ) µε βάση το πρωτόκολλο ΡΟΡs (Persistant Organic Pollutants) της σύµβασης UN-ECE, για την «µακράς απόστασης διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση, από ανθεκτικούς ρύπους.» Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Risk Assessmnet καταρτίζεται κατάλογος ουσιών προτεραιότητας που προκαλούν τις µεγαλύτερες ανησυχίες για τα Ευρωπαϊκά νερά και οι οποίες προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπ όψιν την προαναφερόµενη Κοινοτική νοµοθεσία, ή τις σχετικές διεθνείς συµφωνίες. Στη συνέχεια προτείνονται ποιοτικά πρότυπα που αφορούν τις συγκεντρώσεις τους στα νερά, στα ιζήµατα και στο βιόκοσµο. Κατάλογος Ουσιών Προτεραιότητας Ο πρώτος κατάλογος ουσιών προτεραιότητος, υιοθετήθηκε µε την απόφαση 2455/2001/ΕΚ, δυνάµει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ της Ε. Επιτροπής και περιλαµβάνει 33 ουσίες / οµάδες ουσιών (Πίνακας 6), οι οποίες οµαδοποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο ανησυχιών που δηµιουργούν, λαµβάνοντας υπ όψιν το επίπεδο των κινδύνων ως εξής: 1. Ουσίες ή οµάδες ουσιών που ταυτίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. Είναι τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση ή προκαλούν ισοδύναµο επίπεδο ανησυχιών. 2. Ουσίες που υπόκεινται σε επανεξέταση. Είναι ουσίες που εµφανίζουν παρεµφερείς όπως παραπάνω ιδιότητες, αλλά για τις οποίες πρέπει να συνεχισθεί ενδελεχής διερεύνηση και αφού ληφθούν υπ όψιν οι προβλεπόµενες τεχνικές επιστηµονικές και οικονοµικές ενδείξεις και οι συστάσεις των εµπειρογνωµόνων. 8

9 Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό επικινδύνων ουσιών αφορούν, µεταξύ άλλων: % Μη εγγενώς βιοδιασπάσιµες και log K ow (συντελεστής οκτανόλης-νερού) > 5 ή BCF (συντελεστής βιοσυσσώρευσης) > 5000 και οξεία υδατική τοξικότητα < 0,1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά. % Μη εγγενώς βιοδιασπάσιµες και log K ow (συντελεστής οκτανόλης-νερού) > 4 ή BCF (συντελεστής βιοσυσσώρευσης) > 500 και οξεία υδατική τοξικότητα < 1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά. Για τη συµπλήρωση του καταλόγου στο µέλλον, επιβάλλεται να µην αποκλείεται συστηµατικά, καµία ουσία, να αξιοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις και να περιληφθούν στη διαδικασία επιλογής όλες οι χηµικές ουσίες, όλα τα ζιζανιοκτόνα στην αγορά της Ε.Ε. και όλες οι ουσίες που χαρακτηρίζονται από την OSPAR ως επικίνδυνες. 3. Ο κατάλογος είναι εν δυνάµει ανοικτός και µπορεί να συµπληρώνεται από οποιονδήποτε άλλο ρύπο (ή οµάδα ρύπων) µε προβλεπόµενες τις Κοινοτικές διαδικασίες. Όλες οι ουσίες προτεραιότητας υπόκεινται σε ποιοτικά πρότυπα για το Περιβάλλον, όπου ορίζεται η καλή χηµική κατάσταση και σε ελέγχους και παρακολούθηση των εκποµπών, διαρροών στα νερά επιφανείας, στα ρέοντα και παράκτια νερά, από χερσαίες πηγές. Η συχνότητα της παρακολούθησης και των ελέγχων επιλέγονται έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται ένα αποδεκτό επίπεδο πιστότητας και ακρίβειας, λαµβανοµένων υπ όψιν των φυσικών και ανθρωπογενών συνθηκών. Πίνακας 6- Ουσίες προτεραιότητας Επικίνδυνες Υπό επανεξέταση Μη προτεινόµενες Βρωµιούχος διφαινυλαιθέρας Ανθρακένιο Αλακλόρ Κάδµιο και παράγωγα Ατραζίνη Βενζόλιο Χλωροαλκάνια, C Chlopyrifos Chlorfenvinphos Εξαχλωροβενζόλιο Φθαλικό δι(αιθυλεξύλιο) (DEHP) ιχλωροµεθάνιο Εξαχλωροβουταδιένιο Diuron 1,2- ιχλωροµεθάνιο Εξαχλωροκυκλοεξάνιο Ενδοσουλφάνιο Νικέλιο Υδράργυρος Μόλυβδος Τριχλωροµεθάνιο Εννεϋλοφαινόλες Ναφθαλένιο Πολυκυκλικοί αρωµατικοί Οκτυλφαινόλες υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) Πενταχλωροβενζόλιο Πενταχλωροφαινόλη Παράγωγα τριβουτυλοκασσιτέρου Σιµαζίνη Τριχλωροβενζόλια Τριφθοραλίνη Isoproturon 9

10 Οι έλεγχοι επικεντρώνονται, κατ αρχάς, στις «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας» που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον η «µέσω αυτού», περιλαµβανοµένων των κινδύνων για τα ύδατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ποσίµου νερού. Τα µέτρα αφορούν προοδευτική µείωση των ουσιών προτεραιότητας και την παύση ή σταδιακή κατάργηση απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών εντός των προσεχών 20 ετών. Εθνικές Πολιτικές Προκειµένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας «πλαίσιο για τα νερά», τα Κράτη-Μέλη καθιερώνουν προγράµµατα, εποπτικής, επιχειρησιακής ή διερευνητικής παρακολούθησης καθώς και λήψεις µέτρων στη χωρική αρµοδιότητά τους, σε ότι αφορά: $ Οικολογική και χηµική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων. $ Ποσότητα και χηµική κατάσταση των υπογείων υδάτων Ο καθορισµός της χηµικής κατάστασης γίνεται µε τον προσδιορισµό της αγωγιµότητας και της συγκέντρωσης των ρύπων, µε επιλογές από τον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας, λαµβανοµένων υπόψη των πολύ χαµηλών ορίων που έχουν τεθεί ως στόχοι για την εξάλειψή τους στο υδατικό περιβάλλον. Τα συµπεράσµατα των ελέγχων και η σηµειούµενη πρόοδος, µε βάση τα λαµβανόµενα µέτρα, υποβάλλονται υπό µορφή εκθέσεων στην Ε. Επιτροπή, κατά συµφωνηµένα χρονικά διαστήµατα.. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για την επίτευξη των εθνικών και Κοινοτικών στόχων, όσον αφορά την νέα Οδηγία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την Οδηγία «πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων», για την προστασία της ηµόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος,, απαιτείται εθνικός σχεδιασµός και συντονισµένη δράση για εγκαθίδρυση εθνικού δικτύου παρακολούθησης και ελέγχων των νερών, µε κύριους άξονες: $ Την επιλογή κατάλληλων, επαρκών, σηµείων παρακολούθησης των φυσικοχηµικών παραµέτρων και των ουσιών προτεραιότητας. $ Τη συστηµατική δειγµατοληψία, τον χρόνο, τον τρόπο, την εγκυρότητα διεξαγωγής της, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. $ Τη σύνδεση των εργαστηρίων ελέγχου µε τους Φορείς δειγµατοληψίας και σύναψη συµβολαίων / πρωτοκόλλων στα οποία θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι όροι συνεργασίας µεταξύ τους. $ Επιλογή εργαστηρίων ελέγχου, που εφαρµόζουν σύστηµα ποιότητος, µε το οποίο διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, καθώς και η διαφάνεια. $ Εθνικό σχήµα αξιολόγησης και επεξεργασίας των στοιχείων ελέγχου. $ Κεντρικό Κρατικό εργαστήριο εποπτείας των περιφερειακών κρατικών ή άλλων εθνικών εργαστηρίων. Τα δεδοµένα / ευρήµατα των εργαστηριακών αναλύσεων δηµοσιοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την υποβολή εκθέσεων, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 10

11 Η εξασφάλιση του συστήµατος ποιότητας των εργαστηρίων αναφέρεται πολύ συγκεκριµένα στην Οδηγία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και καταγράφεται στις απαιτήσεις για τεχνικές προδιαγραφές και τις τυποποιηµένες µεθόδους για την ανάλυση και την παρακολούθηση των υδάτων, στην Οδηγία πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων. Η επικρατούσα διαδικασία για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των εργαστηρίων είναι η διαπίστευσή τους σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ (ή ISO Guide 25), η οποία πλέον σε διεθνές επίπεδο εναρµονίσθηκε µε τον οδηγό του ISO στο διεθνές πρότυπο EN ISO/IEC και τα αντίστοιχα της σειράς EN ISO/IEC Για την αποτελεσµατική λειτουργία των «συστηµάτων ποιότητας», βάσει των προτύπων αυτών απαιτούνται: Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & Κατάλληλη οργάνωση. & Σύστηµα για την Ποιότητα (τεκµηρίωση της πολιτικής του, διαδικασιών, οδηγιών κλπ). & ιαδικασίες για τον έλεγχο των εγγράφων. & ιαδικασίες για την ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συµβάσεων. & ιαδικασίες υπεργολαβιών. & Κατάλληλη πολιτική για την αγορά υπηρεσιών και τις προµήθειες. & Συνεργασία και εξυπηρέτηση του πελάτη. & Πολιτική για επίλυση παραπόνων. & Έλεγχος µη συµµορφούµενης εργασίας δοκιµών. & ιαδικασίες για διορθωτικές αλλά και προληπτικές ενέργειες. & ιαδικασίες για τον έλεγχο των αρχείων. & Πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη ιοίκηση. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & Εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. & Κατάλληλοι χώροι εγκατάστασης & περιβαλλοντικές συνθήκες. & Κατάλληλοι µέθοδοι δοκιµών & µέθοδοι επικύρωσης. & Κατάλληλος εξοπλισµός. & Ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων ( ιακριβώσεις, πρότυπα αναφοράς και υλικά αναφοράς). & Σχεδιασµός δειγµατοληψίας (όταν διεξάγεται από το εργαστήριο). & Χειρισµός αντικειµένων δοκιµής (διαδικασίες για τη παραλαβή, χειρισµό, αποθήκευση, τελική διάθεση). & ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων (συµµετοχή σε διεργαστηριακά προγράµµατα, τακτική χρήση πιστοποιηµένων υλικών αναφοράς, επανάληψη δοκιµών, συσχέτιση αποτελεσµάτων). 11

12 Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στη χώρα µας το Γενικό Χηµείο του Κράτους, διαθέτει εργαστήρια τα οποία µπορούν να ανταποκριθούν στους προαναφερόµενους ρόλους, περιφερειακών ή κεντρικών εργαστηρίων ελέγχου, που έχουν αποφασιστεί από την Ε. Κοινότητα. Προβληµατισµοί που εύλογα αναπτύσσονται αφορούν: ' Το κόστος για την ανάπτυξη της κατάλληλης εργαστηριακής υποδοµής, µε εφαρµογή συστήµατος ποιότητας. ' Η ανάπτυξη, η διατήρηση και η τεκµηρίωση αξιόπιστης εργαστηριακής υποδοµής σε κάθε περιφερειακό / δηµοτικό επίπεδο. ' Η οργάνωση σχήµατος διαπίστευσης, για όλες τις παραµέτρους, σε µικρές εργαστηριακές µονάδες. ' Η εγκαθίδρυση εθνικού αξιόπιστου συστήµατος δειγµατοληψίας, που δεν θα ακυρώνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συνεργασία όλων των συναρµοδίων Φορέων, για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου πόσιµου νερού και τη βιώσιµη διαχείριση των υδάτων στη χώρα µας, αλλά και για την εθνική σοβαρότητα και αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάτες στην παρούσα εισήγηση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους: Α. Κουφογιαννάκη, χηµικός /νση Περιβάλλοντος Β. Παναγιωτοπούλου, χηµικός /νση Περιβάλλοντος Ε. Απέργη, χηµικός /νση Περιβάλλοντος 12

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασιλική Καραούλη Π.Μ. Υγιεινολόγος- Υπ. Υγείας-Πρόνοιας ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το υπάρχον Θεσµικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιµου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ A Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 1. Τα προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 260/6 7.10.2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ 98 / 83 ΕΟΚ ΚΥΑ Υ2/ 2600/ 2001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. ρ Παναγιώτα Γεωργίου-Μπούφα, Ιατρός Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Προϊσταµένη Κ.Ε..Υ., Υπ. Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 2977 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΚΗΠ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 744 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΚΟΙΛΑ-ΚΑΡΔΙΑ-ΕΞΟΧΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΚΑΙ ΟΙ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1757 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ Επωνυμία: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση: Μελισσοχώρι Πόλη: Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57018 Τηλ.: 23940 32040 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαδόπουλος/ Μάγδα Αστεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

2977/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας.

2977/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2977/15-2-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) Σήμερα, 20 η του Μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη, Ο Δήμος Μεγαλόπολης πρώτος συμβαλλόμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 19 / 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 07.08.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance Learning Course)

Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance Learning Course) Τίτλος: ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκπαιδευτής : Α. Βανταράκης, Αναπλ. Καθηγητής Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρική Σχολή Παν/μιο Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Αρ. Πρωτ. : 2307 / 21-6-2013 ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 7 Έτος: 2016 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.504,00 ΦΠΑ (23%): 1.496,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες (80/68/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες (80/68/ΕΟΚ) 1980L0068 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Βόριο 84 mg/l 1 Ασβέστιο 256 mg/l - Μαγνήσιο 524 mg/l - Bρωµικά

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ 1 ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Γενικά Το «νερό» είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΝΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΟΛΥΝΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΛΥΝΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1) ΧΛΩΡΙΟ-ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ «Ο Θεός δημιούργησε 91 χημικά στοιχεία, ο άνθρωπος 15, και ο διάβολος μόνο 1,το Χλώριο» (Oto Huntsinger-Διάσημος Αυστριακός Χημικός) Το Χλώριο ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σ

µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 1082 Β /14-8-01) : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Ραδόνιο 100 Bq/1 (Σημείωση 1) Τ ρίιιο 100 Bq/1 (Σημείωση 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (5) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (5) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και L 348/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Μ.Φ.Ι.) Αριθµ. Πρωτ. 8439 / 16 06 2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σήµερα, 10 06-2015, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα