Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ---------"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αγγελική Τσάτσου ρίτσα, χηµικός ιευθύντρια, ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γενικού Χηµείου του Κράτους Αθήνα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ! Το νερό αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε µορφής ζωής. Είναι ανανεώσιµος φυσικός πόρος. Η βιώσιµη διαχείριση του συµβάλλει στην αειφορία του Περιβάλλοντος και την προαγωγή της Υγείας. Η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση επαρκών ποσοτήτων νερού, καλής ποιότητας, για κάθε χρήση και ιδίως για πόσιµο, καθιστά αναγκαίες τις συντονισµένες δράσεις σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την προστασία, τη διατήρηση και την βελτίωσή του. Οι διατάξεις που ήδη βρίσκονται σε ισχύ ή καταρτίζονται, από τους αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς Κοινότητας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το νερό, δηλαδή: # Την γενική πολιτική στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, # Την προστασία και παρακολούθηση των υπόγειων νερών και των επιφανειακών νερών, τα οποία µετά από κατάλληλη επεξεργασία προορίζονται για πόσιµα, # Την ποιότητα του πόσιµου νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση.! Το πόσιµο νερό αποτελεί το υπ αριθµόν ένα είδος διατροφής και είναι ύψιστης σηµασίας για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ανθρώπου. Ως «πόσιµο» νοείται το νερό που χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε µετά από προηγούµενη επεξεργασία του, είτε όχι, ανεξαρτήτως προέλευσης και περιλαµβάνει: # Το νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, # Το νερό που χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών για την παρασκευή, κατεργασία, συντήρηση ή διάθεση στην αγορά προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, # Το νερό που επηρεάζει τον τελικό βαθµό υγιεινής των τροφίµων και των ποτών. Η προστασία του πόσιµου νερού αποτελεί στόχο εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής και υπόκειται σε συµφωνίες υποχρεωτικού χαρακτήρα, µε σκοπό τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ηµόσιας Υγείας. Β. ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ I. Ισχύουσα Νοµοθεσία (Οδηγία 80/778/ΕΟΚ Ποιότητα του Πόσιµου Νερού, Υγειονοµική ιάταξη Α5/288/86, ΦΕΚ 53/Β/ ) Σύµφωνα µε την ως άνω νοµοθεσία, οι παράµετροι του πόσιµου νερού κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητες και την επικινδυνότητά τους και καθορίζονται «ενδεικτικά επίπεδα» και «ανώτατες επιτρεπτές τιµές». 1

2 Οι παράµετροι, έχουν ως εξής: # Οργανοληπτικές παράµετροι (χρώµα, θολερότητα, οσµή, γεύση), # Φυσικοχηµικές παράµετροι (π.χ. ph, χλώριο, θειικά, ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο, νάτριο), # Παράµετροι που αφορούν ανεπιθύµητες ουσίες (π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, αµµώνιο, σίδηρος, χαλκός, φθόριο, άργυρος), # Παράµετροι που αφορούν τοξικές ουσίες (π.χ. αρσενικό, κάδµιο, µόλυβδος, παρασιτοκτόνα, PCB s), # Μικροβιολογικές παράµετροι. ΙΙ. Νέα Οδηγία 98/83/ΕΚ (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/ , Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ) H Οδηγία υιοθετήθηκε για την αναπροσαρµογή της Οδηγίας 80/778/EOK, στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο, µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της και µε στόχο να καταστεί εφικτή η τήρηση των απαραίτητων βασικών ποιοτικών και υγειονοµικών παραµέτρων. Οι τιµές των ποιοτικών παραµέτρων επανεξετάσθηκαν και για τον καθορισµό των νέων ενδεικτικών τιµών και των ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων, ελήφθησαν υπόψη, µεταξύ των άλλων, οι εξής παράγοντες: # Οι πρόσφατες κατευθυντήριες γραµµές του WHO, για κάθε παράµετρο. # Η γνώµη της συµβουλευτικής επιστηµονικής επιτροπής (CSTE) # Οι διαθέσιµες µέθοδοι ανάλυσης. # Η επιστηµονική γνώση, εξέλιξη και εµπειρία. # Οι διακυµάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα ανωτέρω, υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις, σε σχέση µε την ισχύουσα Οδηγία: προσετέθησαν νέες παράµετροι, τροποποιήθηκαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για ορισµένες παραµέτρους, καταργήθηκε σηµαντικός αριθµός παραµέτρων, άλλαξε ο τρόπος κατάταξης των παραµέτρων στις κατηγορίες που καθόριζε η παλαιά Οδηγία και δηµιουργήθηκαν πίνακες παραµέτρων, ως εξής: # Χηµικές παράµετροι, # Μικροβιολογικές παράµετροι, # Ενδεικτικές παράµετροι, και # Παράµετροι δοκιµαστικής παρακολούθησης. Στους πίνακες των χηµικών παραµέτρων της νέας οδηγίας συµπεριλαµβάνονται νέες και τροποποιούνται οι υπάρχουσες. Στον καθορισµό των παραµέτρων και των τιµών τους, ενσωµατώθηκαν η αρχή της πρόληψης και η αρχή της επικουρικότητας, σε ό,τι αφορά τη ρύπανση που σχετίζεται µε ανθρώπινη δραστηριότητα, τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία και τα υλικά µε τα οποία έρχεται σε επαφή το νερό, µέχρι να φτάσει τελικά στον καταναλωτή. Κατά περίπτωση, οι παραµετρικές τιµές βασίζονται σε επαρκή επιστηµονική γνώση του θέµατος ή όπου οι τιµές είναι µικρότερες από ό,τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τις 2

3 τρέχουσες µεθόδους ανάλυσης, αντικατοπτρίζουν την χαµηλότερη τιµή που είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην πράξη. Όπου δεν υπήρχε επαρκής επιστηµονική εµπειρία, υιοθετήθηκε µια καθαρά προληπτική προσέγγιση. Πίνακας 1 νέες παράµετροι που προστίθενται Παράµετρος Οδηγία 98/83/ΕΚ 1. Ακρυλαµίδιο 0,1 µg/l 2. Βενζόλιο 1 µg/l 3. Βενζο-α-πυρένιο 0,010 µg/l 4. Βρωµικά 10 µg/l 5. 1,2διχλωροαιθάνιο 3 µg/l 6. Επιχλωρυδρίνη 0,10 µg/l 7. Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο 10 µg/l 8. Βινυλοχλωρίδιο 0,5 µg/l 9. Ολικά τριαλόµεθάνια 100 µg/l Πίνακας 2-Παράµετροι που τροποποιούνται Παράµετρος Οδηγία 98/83/ΕΚ Οδηγία 80/778/ΕΟΚ 1. Αντιµόνιο 5 µg/l 10 µg/l 2. Αρσενικό 10 µg/l 50 µg/l 3. Βόριο 1 mg/l Υπήρχε ενδεικτική τιµή 4. Χαλκός 2 mg/l Υπήρχε ενδεικτική τιµή 5. Μόλυβδος 10 µg/l 50 µg/l 6. Νικέλιο 20 µg/l 50 µg/l 7. Νιτρώδη 0,50 mg/l 0,10 mg/l Πίνακας 3- Παράµετροι που καταργούνται Πυρίτιο Ελεύθερο CO2 Φώσφορος Ασβέστιο Άζωτο κατά Kjeldahl Κοβάλτιο Μαγνήσιο Υδρόθειο Ύλες εν αιωρήσει Κάλιο Ύλες που εκχυλίζονται µε χλωροφόρµιο Ολική σκληρότητα Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει Ορυκτέλαια Χλώριο υπολειµµατικό Βάριο Ξηρό υπόλειµµα Φαινόλες Άργυρος Ψευδάργυρος Θερµοκρασία Επιφανειοδραστικοί παράγοντες Βηρύλλιο Βανάδιο 3

4 Πίνακας 4- Ενδεικτικές παράµετροι Αργίλιο Σίδηρος Αριθµός αποικιών 22 C Αµµώνιο Μαγγάνιο Κολοβακτηριοειδή Χλωριούχα άλατα Οσµή Ολικός οργανικός άνθρακας Clostridium perfrigens Οξειδωσιµότητα Θολερότητα Χρώµα Θειικά άλατα Ραδιενέργεια Αγωγιµότητα Νάτριο Τρίτιο ph Γεύση Ολική ενδεικτική δόση ΙΙΙ. Αιτιoλόγηση των τροποποιήσεων των χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων Για τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ελήφθησαν υπόψη κατά κύριο λόγο οι επιπτώσεις των παραµέτρων στην υγεία του ανθρώπου και η συµµετοχή τους στην όλη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. Χηµικές παράµετροι Το ακρυλαµίδιο προστέθηκε στην Οδηγία λόγω της καρκινογόνου δράσης του. Η συγκέντρωση 0,1 µg/l βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης των συνήθων αναλυτικών µεθόδων, γι αυτό και η τιµή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µεγίστης απελευθέρωσης εκ του αντίστοιχου πολυµερούς όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. Το αντιµόνιο είναι τοξικό, βαρύ µέταλλο και η µείωση της τιµής του συµβαδίζει µε την αρχή της προληπτικής δράσης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση κραµάτων αντιµονίουκασσιτέρου για την αντικατάσταση κραµάτων µολύβδου-κασσιτέρου θα οδηγήσει µελλοντικά σε σηµαντική ελευθέρωση αντιµονίου στο νερό Το αρσενικό είναι γνωστό ως καρκινογόνο, που προκαλεί καρκίνο του δέρµατος και η µείωση της τιµής του συµβιβάζεται µε την αρχή της πρόληψης όσο και µε την ανάγκη θέσπισης µιας προδιαγραφής που να µπορεί να τηρηθεί. Το βενζόλιο και το βενζο-α-πυρένιο είναι γνωστά καρκινογόνα, γι αυτό και επεβλήθησαν οριακές τιµές και για τα δύο. Τα τοξικολογικά στοιχεία για το βόριο οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µακράς διαρκείας έκθεση σ αυτό προκαλεί ατροφία των όρχεων, γι αυτό δόθηκε µία παραµετρική τιµή που αντικατέστησε την ενδεικτική τιµή της παλιάς οδηγίας. Τα βρωµικά άλατα περιλαµβάνονται στις χηµικές παραµέτρους λόγω της καρκινογόνου δράσης τους. Παράγονται κατά την χηµική επεξεργασία του νερού µε οξείδωση των βρωµιούχων που υπάρχουν σε αυτό. Η παραµετρική τιµή των 10 µg/l συµβιβάζεται µε αποτελεσµατική απολύµανση χλωρίου και µπορεί να µετρηθεί µε συνήθεις µεθόδους ανάλυσης. Τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την τοξικότητα του χαλκού για το ήπαρ αναφέρουν ότι η παραµετρική τιµή των 2 mg/l είναι η ενδεδειγµένη. Ο χαλκός χρησιµοποιείται ευρύτατα στα υδραυλικά συστήµατα. Με τη νέα Οδηγία δεν αποσκοπείται να περιοριστεί η χρήση του, αλλά τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις σωληνώσεις µεταφοράς του νερού να συµβιβάζονται µε την ζητούµενη ποιότητά του. Το 1,2 διχλωροαιθάνιο είναι καρκινογόνο και µπορεί να βρεθεί στο τρεχούµενο νερό. Η παραµετρική τιµή των 3 µg/l θεωρείται ασφαλής. Η επιχλωρυδρίνη συµπεριλαµβάνεται ως τοξική παράµετρος λόγω της τοξικής δράσης της. Η τιµή βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης των συνήθων αναλυτικών µεθόδων, γι αυτό 4

5 και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µεγίστης απελευθέρωσης εκ του αντίστοιχου πολυµερούς, όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. Η σηµαντικότερη µεταβολή στην οδηγία είναι ελάττωση από 50 µg/l σε 10 µg/l του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου συγκέντρωσης του µολύβδου στο πόσιµο νερό. Η µεταβολή αυτή η οποία συµβαδίζει µε τις πρόσφατες συστάσεις της ΠΟΥ, εισάγεται αρχικά για την προστασία των βρεφών, των µικρών παιδιών και των εγκύων γυναικών από τις νευροτοξικές δράσεις του µολύβδου. Η συµµόρφωση µε την καινούργια παραµετρική τιµή µπορεί να εξασφαλισθεί µόνο µε την αποµάκρυνση όλων των µολυβδοσωλήνων των συστηµάτων παροχής και διάθεσης νερού γι αυτό και δίνεται περίοδος χάριτος 15 ετών για να επιτευχθεί η τήρηση της προδιαγραφής αυτής της παραµέτρου. Η προτεινόµενη µείωση της τιµής του νικελίου αφορά πρόσθετη προστασία σε άτοµα στα οποία το νικέλιο προκαλεί έκζεµα. Στις περισσότερες περιστάσεις η παρουσία νιτρωδών στο νερό αποτελεί ένδειξη χαµηλής ποιότητας. Οµως στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται χλωραµίνωση µπορεί να εµφανισθούν στο νερό νιτρώδη ως παραπροϊόν αντίδρασης. Η παραµετρική τιµή των νιτρωδών γίνεται 0,5 mg/l εφόσον τηρείται η σχέση (νιτρικά)/50+(νιτρώδη)/3 < 1. Ετσι θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί, στην πράξη, η εφαρµογή της χλωραµίνωσης, ενώ θα προστατεύεται ικανοποιητικά η υγεία των καταναλωτών. Το τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο αποτελούν παραδείγµατα διαλυτών που µπορεί να βρεθούν στο τρεχούµενο νερό. Οι παραµετρικές τιµές που προτείνονται αντιστοιχούν στις κατευθυντήριες γραµµές της ΠΟΥ. Το βινυλοχλωρίδιο περιλαµβάνεται ως τοξική παράµετρος, λόγω της καρκινογόνου δράσης της. Μικροβιολογικές παράµετροι Η µικροβιολογική ποιότητα του νερού είναι µεγάλης σηµασίας σε σχέση µε τους κινδύνους που µπορεί να προκληθούν στην υγεία. Η νέα Οδηγία περιέχει πρόσθετες και γενικές απαιτήσεις σχετικά µε την ένδειξη παρουσίας παθογόνων µικροοργανισµών. Η παράµετρος για τα κολοβακτηρίδια κοπράνων αντικαθίσταται από αυτήν του Escherichia coli, ώστε να προσδιορίζεται καλύτερα. Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία προσετέθη µία νέα παράµετρος, αυτή του Pseudomonas aeruginosa, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη ποιότητα του νερού, το οποίο παραµένει για αρκετό χρονικό διάστηµα στις φιάλες. Όλες οι µικροβιολογικές παραµετρικές τιµές βασίζονται σε όγκο δείγµατος 250 ml αντί των 100 ml που ήταν η συνήθης ποσότητα και εποµένως είναι κάπως αυστηρότερες, γεγονός που ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών για το εµφιαλωµένο νερό. ΙV. Αναθεωρηµένες υποχρεώσεις ελέγχου Σκοπός των ελέγχων είναι να εξασφαλίζεται ότι το νερό είναι για την δια βίου κατανάλωση, ασφαλές, υγιεινό, µε ευχάριστη γεύση. Στη νέα Οδηγία προτείνεται ένα αναθεωρηµένο φάσµα ελέγχου για το πόσιµο νερό. Στο Παράρτηµα ΙΙ περιέχεται ο όρος ζώνη παροχής των γεωγραφικά προσδιορισµένων περιοχών στις οποίες το νερό εµφανίζει ενιαία ποιότητα. Επίσης καθιερώνονται δύο επίπεδα ελέγχων, η δοκιµαστική παρακολούθηση (Check monitoring) και η ελεγκτική παρακολούθηση (Audit monitoring). Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχεται η απαραίτητη πληροφορία για την συµµόρφωση µε τις παραµετρικές τιµές, µε βάση µερικές απλές δοκιµασίες. 5

6 Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να διατίθενται τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία ώστε, να µπορεί να διαπιστωθεί αν όλες οι παραµετρικές τιµές της οδηγίας τηρούνται ορθά. Όπου διαπιστώνεται υποβάθµιση του νερού, τα µέτρα που θα λαµβάνονται για να επιτευχθούν οι άµεσες σχετικά µε την υγεία παράµετροι θα πρέπει να συντονίζονται κατάλληλα µε την Οδηγία 91/414 /ΕΟΚ για την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την Οδηγία 98/8/ΕΚ για την διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων. Προβλέπεται η ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων σε νερό που παρέχεται από δίκτυα διανοµής, ή από βυτίο ή τοποθετείται σε δοχεία/φιάλες προς πώληση. Επί πλέον σύµφωνα µε την οδηγία 90/313/ΕΟΚ για την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέµατα περιβάλλοντος, κάθε Κ-Μ δηµοσιεύει ανά τριετία έκθεση για την ποιότητα του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση. V. Απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για τα εργαστήρια έλεγχου του ποσίµου νερού Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην νέα Οδηγία, παράρτηµα ΙΙΙ «Οι συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγµατα διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φορέα, µη ελεγχόµενο από το εργαστήριο». Όσον αφορά τις χηµικές παραµέτρους, γενικά δεν καθορίζονται συγκεκριµένες µέθοδοι προσδιορισµού, αλλά είναι αποδεκτές όλες οι µέθοδοι που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία και πληρούν τους απαιτούµενους όρους αξιοπιστίας, όπως π.χ. # το επιθυµητό όριο ανίχνευσης, # η ακρίβεια της µέτρησης, # η επαναληψιµότητα, # η ορθότητα της παραµετρικής τιµής. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ευελιξία στα εργαστήρια ελέγχου, ώστε να χρησιµοποιούν διάφορες εναλλακτικές µεθόδους προσδιορισµού και να τις βελτιώνουν καθηµερινά, για την επίτευξη ακριβέστερων αποτελεσµάτων, καταγράφοντας τα αποτελέσµατα σε ταχύτερους χρόνους ανάλυσης, µε τον πλέον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό. Στον πίνακα 5 αναφέρονται, ως παράδειγµα, ορισµένες από τις παραµέτρους, για τις οποίες καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων Πίνακας 5 Παράµετροι Ορθότητα % της παραµετρικής τιµής Πιστότητα % της παραµετρικής τιµής Όριο ανίχνευσης % της παραµετρικής τιµής Αργίλιο Αµµώνιο Αντιµόνιο Αρσενικό Βένζο-α-πυρένιο Βενζόλιο

7 Γ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ (Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ Water Framework Directive, WFD) Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, «για τη θέσπιση του πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τοµέα πολιτικής των υδάτων», βασίζεται στο άρθρο 175 της Συνθήκης, παρ. 1και συµβάλλει : στην αειφορία του περιβάλλοντος, στην ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων, µε βάση τις αρχές: της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών, «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η Οδηγία στοχεύει ιδιαίτερα στη διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, κυρίως σε ότι αφορά την ποιότητα, η οποία διασφαλίζεται επικουρικά, µε τον έλεγχο της ποσότητας. Τελικός στόχος, είναι η εξάλειψη των χηµικών ουσιών προτεραιότητας, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως, απορρίψεις, εκποµπές, διαρροές ή είναι φυσικά απαντώµενες στα εσωτερικά, επιφανειακά, µεταβατικά, παράκτια και υπόγεια νερά. Περαιτέρω η καλή ποιότητα των νερών εξασφαλίζει πόσιµο νερό στους πληθυσµούς. Προς τούτο καθορίζονται περιβαλλοντικοί στόχοι, µεταξύ των οποίων, είναι η επίτευξη του µέγιστου δυνατόν οικολογικού δυναµικού και η καλύτερη δυνατή χηµική κατάσταση. Για τη επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται συντονισµένες προσπάθειες των Κρατών- Μελών, για: $ Τη βελτίωση της προστασίας των νερών και των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστηµάτων των Κρατών-Μελών. $ Τη διασφάλιση της βιώσιµης, ισόρροπης και δίκαιας χρήσης των νερών. $ Τη συµβολή στον έλεγχο διασυνοριακών προβληµάτων των νερών. $ Τον µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασία ή από ατυχήµατα. Κοινοτική Στρατηγική Η Κοινοτική στρατηγική για την προσέγγιση της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων : α) συνδυάζει:! την µέγιστη δυνατή µείωση εκποµπών επικινδύνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον,! το ελάχιστο όριο ποιότητας των νερών. Προς τούτο εκπονούνται «πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον» και ορίζεται «η καλή χηµική κατάσταση» 7

8 β) περιλαµβάνει:! εναρµονισµένες, ποιοτικές προδιαγραφές, ελέγχου ορισµένων ουσιών! καθορισµό καταλόγου χηµικών ουσιών προτεραιότητας, µεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή «µέσω αυτού» και για τις οποίες απαιτείται ανάληψη δράσης. Μεθοδολογική βάση για τον χαρακτηρισµό της προτεραιότητας των ουσιών αποτελεί η αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessmnet), η οποία επικεντρώνεται στην υδατική οικοτοξικότητα και στην τοξικότητα για τον άνθρωπο, µέσω του υδάτινου περιβάλλοντος. Η διαδικασία αξιολόγησης των ουσιών στηρίζεται σε επιστηµονικές αρχές και συνεκτιµώνται ιδιαίτερα: $ Οι εγγενείς ιδιότητες της ουσίας για πιθανότητα ρύπανσης. $ Τα δεδοµένα από παρακολούθηση εκτεταµένης περιβαλλοντικής ρύπανσης. $ Άλλοι παράγοντες που στοιχειοθετούν πιθανότητα ρύπανσης, όπως ποσότητες και τρόποι χρήσης της ουσίας. Η όλη διαδικασία βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις, µε έµφαση κυρίως, στις διαθέσιµες αξιολογήσεις κινδύνων που διεξάγονται: α) σύµφωνα µε τα ακόλουθα Κοινοτικά νοµοθετήµατα και τον σχετικό Ενιαίο Τεχνικό Οδηγό (TGD) της Ε. Επιτροπής. $ Οδηγία 67/548/ΕΟΚ «Ταξινόµηση, επισήµανση, συσκευασία επικινδύνων ουσιών» $ Κανονισµός 793/93/ΕΟΚ «αξιολόγηση και έλεγχος των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες» $ Οδηγία 91/414/ΕΟΚ «έγκριση και διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά» $ Οδηγία 98/8/ΕΚ «διάθεση βιοκτόνων στην αγορά» β) στα πλαίσια εργασιών της σύµβασης OSPAR και του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισµού ΙΜΟ γ) µε βάση το πρωτόκολλο ΡΟΡs (Persistant Organic Pollutants) της σύµβασης UN-ECE, για την «µακράς απόστασης διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση, από ανθεκτικούς ρύπους.» Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Risk Assessmnet καταρτίζεται κατάλογος ουσιών προτεραιότητας που προκαλούν τις µεγαλύτερες ανησυχίες για τα Ευρωπαϊκά νερά και οι οποίες προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπ όψιν την προαναφερόµενη Κοινοτική νοµοθεσία, ή τις σχετικές διεθνείς συµφωνίες. Στη συνέχεια προτείνονται ποιοτικά πρότυπα που αφορούν τις συγκεντρώσεις τους στα νερά, στα ιζήµατα και στο βιόκοσµο. Κατάλογος Ουσιών Προτεραιότητας Ο πρώτος κατάλογος ουσιών προτεραιότητος, υιοθετήθηκε µε την απόφαση 2455/2001/ΕΚ, δυνάµει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ της Ε. Επιτροπής και περιλαµβάνει 33 ουσίες / οµάδες ουσιών (Πίνακας 6), οι οποίες οµαδοποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο ανησυχιών που δηµιουργούν, λαµβάνοντας υπ όψιν το επίπεδο των κινδύνων ως εξής: 1. Ουσίες ή οµάδες ουσιών που ταυτίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. Είναι τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση ή προκαλούν ισοδύναµο επίπεδο ανησυχιών. 2. Ουσίες που υπόκεινται σε επανεξέταση. Είναι ουσίες που εµφανίζουν παρεµφερείς όπως παραπάνω ιδιότητες, αλλά για τις οποίες πρέπει να συνεχισθεί ενδελεχής διερεύνηση και αφού ληφθούν υπ όψιν οι προβλεπόµενες τεχνικές επιστηµονικές και οικονοµικές ενδείξεις και οι συστάσεις των εµπειρογνωµόνων. 8

9 Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό επικινδύνων ουσιών αφορούν, µεταξύ άλλων: % Μη εγγενώς βιοδιασπάσιµες και log K ow (συντελεστής οκτανόλης-νερού) > 5 ή BCF (συντελεστής βιοσυσσώρευσης) > 5000 και οξεία υδατική τοξικότητα < 0,1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά. % Μη εγγενώς βιοδιασπάσιµες και log K ow (συντελεστής οκτανόλης-νερού) > 4 ή BCF (συντελεστής βιοσυσσώρευσης) > 500 και οξεία υδατική τοξικότητα < 1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά. Για τη συµπλήρωση του καταλόγου στο µέλλον, επιβάλλεται να µην αποκλείεται συστηµατικά, καµία ουσία, να αξιοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις και να περιληφθούν στη διαδικασία επιλογής όλες οι χηµικές ουσίες, όλα τα ζιζανιοκτόνα στην αγορά της Ε.Ε. και όλες οι ουσίες που χαρακτηρίζονται από την OSPAR ως επικίνδυνες. 3. Ο κατάλογος είναι εν δυνάµει ανοικτός και µπορεί να συµπληρώνεται από οποιονδήποτε άλλο ρύπο (ή οµάδα ρύπων) µε προβλεπόµενες τις Κοινοτικές διαδικασίες. Όλες οι ουσίες προτεραιότητας υπόκεινται σε ποιοτικά πρότυπα για το Περιβάλλον, όπου ορίζεται η καλή χηµική κατάσταση και σε ελέγχους και παρακολούθηση των εκποµπών, διαρροών στα νερά επιφανείας, στα ρέοντα και παράκτια νερά, από χερσαίες πηγές. Η συχνότητα της παρακολούθησης και των ελέγχων επιλέγονται έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται ένα αποδεκτό επίπεδο πιστότητας και ακρίβειας, λαµβανοµένων υπ όψιν των φυσικών και ανθρωπογενών συνθηκών. Πίνακας 6- Ουσίες προτεραιότητας Επικίνδυνες Υπό επανεξέταση Μη προτεινόµενες Βρωµιούχος διφαινυλαιθέρας Ανθρακένιο Αλακλόρ Κάδµιο και παράγωγα Ατραζίνη Βενζόλιο Χλωροαλκάνια, C Chlopyrifos Chlorfenvinphos Εξαχλωροβενζόλιο Φθαλικό δι(αιθυλεξύλιο) (DEHP) ιχλωροµεθάνιο Εξαχλωροβουταδιένιο Diuron 1,2- ιχλωροµεθάνιο Εξαχλωροκυκλοεξάνιο Ενδοσουλφάνιο Νικέλιο Υδράργυρος Μόλυβδος Τριχλωροµεθάνιο Εννεϋλοφαινόλες Ναφθαλένιο Πολυκυκλικοί αρωµατικοί Οκτυλφαινόλες υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) Πενταχλωροβενζόλιο Πενταχλωροφαινόλη Παράγωγα τριβουτυλοκασσιτέρου Σιµαζίνη Τριχλωροβενζόλια Τριφθοραλίνη Isoproturon 9

10 Οι έλεγχοι επικεντρώνονται, κατ αρχάς, στις «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας» που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον η «µέσω αυτού», περιλαµβανοµένων των κινδύνων για τα ύδατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ποσίµου νερού. Τα µέτρα αφορούν προοδευτική µείωση των ουσιών προτεραιότητας και την παύση ή σταδιακή κατάργηση απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών εντός των προσεχών 20 ετών. Εθνικές Πολιτικές Προκειµένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας «πλαίσιο για τα νερά», τα Κράτη-Μέλη καθιερώνουν προγράµµατα, εποπτικής, επιχειρησιακής ή διερευνητικής παρακολούθησης καθώς και λήψεις µέτρων στη χωρική αρµοδιότητά τους, σε ότι αφορά: $ Οικολογική και χηµική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων. $ Ποσότητα και χηµική κατάσταση των υπογείων υδάτων Ο καθορισµός της χηµικής κατάστασης γίνεται µε τον προσδιορισµό της αγωγιµότητας και της συγκέντρωσης των ρύπων, µε επιλογές από τον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας, λαµβανοµένων υπόψη των πολύ χαµηλών ορίων που έχουν τεθεί ως στόχοι για την εξάλειψή τους στο υδατικό περιβάλλον. Τα συµπεράσµατα των ελέγχων και η σηµειούµενη πρόοδος, µε βάση τα λαµβανόµενα µέτρα, υποβάλλονται υπό µορφή εκθέσεων στην Ε. Επιτροπή, κατά συµφωνηµένα χρονικά διαστήµατα.. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για την επίτευξη των εθνικών και Κοινοτικών στόχων, όσον αφορά την νέα Οδηγία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την Οδηγία «πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων», για την προστασία της ηµόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος,, απαιτείται εθνικός σχεδιασµός και συντονισµένη δράση για εγκαθίδρυση εθνικού δικτύου παρακολούθησης και ελέγχων των νερών, µε κύριους άξονες: $ Την επιλογή κατάλληλων, επαρκών, σηµείων παρακολούθησης των φυσικοχηµικών παραµέτρων και των ουσιών προτεραιότητας. $ Τη συστηµατική δειγµατοληψία, τον χρόνο, τον τρόπο, την εγκυρότητα διεξαγωγής της, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. $ Τη σύνδεση των εργαστηρίων ελέγχου µε τους Φορείς δειγµατοληψίας και σύναψη συµβολαίων / πρωτοκόλλων στα οποία θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι όροι συνεργασίας µεταξύ τους. $ Επιλογή εργαστηρίων ελέγχου, που εφαρµόζουν σύστηµα ποιότητος, µε το οποίο διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, καθώς και η διαφάνεια. $ Εθνικό σχήµα αξιολόγησης και επεξεργασίας των στοιχείων ελέγχου. $ Κεντρικό Κρατικό εργαστήριο εποπτείας των περιφερειακών κρατικών ή άλλων εθνικών εργαστηρίων. Τα δεδοµένα / ευρήµατα των εργαστηριακών αναλύσεων δηµοσιοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την υποβολή εκθέσεων, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 10

11 Η εξασφάλιση του συστήµατος ποιότητας των εργαστηρίων αναφέρεται πολύ συγκεκριµένα στην Οδηγία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και καταγράφεται στις απαιτήσεις για τεχνικές προδιαγραφές και τις τυποποιηµένες µεθόδους για την ανάλυση και την παρακολούθηση των υδάτων, στην Οδηγία πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων. Η επικρατούσα διαδικασία για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των εργαστηρίων είναι η διαπίστευσή τους σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ (ή ISO Guide 25), η οποία πλέον σε διεθνές επίπεδο εναρµονίσθηκε µε τον οδηγό του ISO στο διεθνές πρότυπο EN ISO/IEC και τα αντίστοιχα της σειράς EN ISO/IEC Για την αποτελεσµατική λειτουργία των «συστηµάτων ποιότητας», βάσει των προτύπων αυτών απαιτούνται: Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & Κατάλληλη οργάνωση. & Σύστηµα για την Ποιότητα (τεκµηρίωση της πολιτικής του, διαδικασιών, οδηγιών κλπ). & ιαδικασίες για τον έλεγχο των εγγράφων. & ιαδικασίες για την ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συµβάσεων. & ιαδικασίες υπεργολαβιών. & Κατάλληλη πολιτική για την αγορά υπηρεσιών και τις προµήθειες. & Συνεργασία και εξυπηρέτηση του πελάτη. & Πολιτική για επίλυση παραπόνων. & Έλεγχος µη συµµορφούµενης εργασίας δοκιµών. & ιαδικασίες για διορθωτικές αλλά και προληπτικές ενέργειες. & ιαδικασίες για τον έλεγχο των αρχείων. & Πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη ιοίκηση. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & Εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. & Κατάλληλοι χώροι εγκατάστασης & περιβαλλοντικές συνθήκες. & Κατάλληλοι µέθοδοι δοκιµών & µέθοδοι επικύρωσης. & Κατάλληλος εξοπλισµός. & Ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων ( ιακριβώσεις, πρότυπα αναφοράς και υλικά αναφοράς). & Σχεδιασµός δειγµατοληψίας (όταν διεξάγεται από το εργαστήριο). & Χειρισµός αντικειµένων δοκιµής (διαδικασίες για τη παραλαβή, χειρισµό, αποθήκευση, τελική διάθεση). & ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων (συµµετοχή σε διεργαστηριακά προγράµµατα, τακτική χρήση πιστοποιηµένων υλικών αναφοράς, επανάληψη δοκιµών, συσχέτιση αποτελεσµάτων). 11

12 Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στη χώρα µας το Γενικό Χηµείο του Κράτους, διαθέτει εργαστήρια τα οποία µπορούν να ανταποκριθούν στους προαναφερόµενους ρόλους, περιφερειακών ή κεντρικών εργαστηρίων ελέγχου, που έχουν αποφασιστεί από την Ε. Κοινότητα. Προβληµατισµοί που εύλογα αναπτύσσονται αφορούν: ' Το κόστος για την ανάπτυξη της κατάλληλης εργαστηριακής υποδοµής, µε εφαρµογή συστήµατος ποιότητας. ' Η ανάπτυξη, η διατήρηση και η τεκµηρίωση αξιόπιστης εργαστηριακής υποδοµής σε κάθε περιφερειακό / δηµοτικό επίπεδο. ' Η οργάνωση σχήµατος διαπίστευσης, για όλες τις παραµέτρους, σε µικρές εργαστηριακές µονάδες. ' Η εγκαθίδρυση εθνικού αξιόπιστου συστήµατος δειγµατοληψίας, που δεν θα ακυρώνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συνεργασία όλων των συναρµοδίων Φορέων, για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου πόσιµου νερού και τη βιώσιµη διαχείριση των υδάτων στη χώρα µας, αλλά και για την εθνική σοβαρότητα και αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάτες στην παρούσα εισήγηση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους: Α. Κουφογιαννάκη, χηµικός /νση Περιβάλλοντος Β. Παναγιωτοπούλου, χηµικός /νση Περιβάλλοντος Ε. Απέργη, χηµικός /νση Περιβάλλοντος 12

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTLAB- Μάγρα Ταξιαρχούλα & συν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ALIMENTLAB- Μάγρα Ταξιαρχούλα & συν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης / Client Διεύθυνση πελάτη / Client s address Περιγραφή δείγματος / Sample description Δειγματοληψία / Sampling Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling date Κατάσταση δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Επιστηµονική Υπεύθυνη ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΌΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ /ντρια του Τοµέα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας"

Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας "Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας" Β. Σανδαλάκης Μοριακός Βιολόγος / Βιοπληροφορικός Περιφερειακό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας Κρήτης Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 Νερό Νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ρ. Συλβάνα Αλαµάνου, Χ.Υ. Κερκύρας ρ. Ελένη Σταυρακάκη, Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μια ενότητα για τη διδασκαλία της Χημείας για τους μαθητές της Β Λυκείου Ανάπτυξη ενότητας από την Ομάδα Χημείας Λυκείου PROFILES (2013): Ελένη Διερωνίτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ι. Δρακόπουλος & Ε. Κυριαζίδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤEIΧΑΝ: Μ. Τσιοπούλου & Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ταστοιχεία αυτά για τα δίκτυα που είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήναή γαλβανισµένο σίδηρο είναι :

ΓΕΝΙΚΑ. Ταστοιχεία αυτά για τα δίκτυα που είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήναή γαλβανισµένο σίδηρο είναι : ΓΕΝΙΚΑ Τονερό που παραµένει µέσα στις σωληνώσεις των υδραυλικών δικτύων των σπιτιών ή στα ψυκτικά µηχανήµατα, διαβρώνει τα υλικά κατασκευής ή κόλλησης και παραλαµβάνει ορισµένα τοξικά στοιχεία για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα