A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5"

Transcript

1 ΘΔΜΑΣΑ: ΚΔΙΜΔΝΟ: Σε δσή ζηε Γε ν άλζξσπνο ειάρηζηα ηελ ζέβεηαη, ε δσή όκσο ζε άιινπο θόζκνπο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θαληαζία ηνπ. Δίλαη άξαγε πεξηέξγεηα, θαηαθηεηηθή δηάζεζε ή απιώο έλα δηαλνεηηθό παηρλίδη; Ίζσο όια καδί, ηαπηόρξνλα όκσο θη έλα βαζύ αίζζεκα κνλαμηάο. Άιισζηε ηε δσή ηνπ εδώ ν άλζξσπνο ηελ έρεη θαηαζηήζεη πηεζηηθή θαη αλνύζηα. Πεξηκέλεη ινηπόλ έλα ρέξη βνεζείαο θαη παξεγνξηάο από ηνπο πιαλήηεο θαη ηα καθξηλά άζηξα. Αθόκε όκσο θαη αλ δερζνύκε κε αηζηνδνμία όηη ε δσή δελ αλζίδεη κόλνλ ζηε Γε, αιιά όηη αθζνλεί ζην ύκπαλ, έλαο άιινο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο νξζώλεηαη. Δίλαη αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηεζεί όζν θαη αλ αληηηίζεηαη ζηηο ελδόκπρεο επηζπκίεο καο όηη κε ηε δσή απηή ε επηθνηλσλία εκθαλίδεηαη, γηα ην νξαηό ηνπιάρηζηνλ κέιινλ, αλέθηθηε. Με ηε δσή ινηπόλ ζην ύκπαλ είλαη αδύλαην λα επηθνηλσλήζνπκε, ε δσή όκσο γύξσ καο αλζίδεη. Ζ δσή εδώ, ζ έλαλ κηθξό θαη παλέκνξθν πιαλήηε, αλέδεημε ύζηεξα από ζησπειέο δηεξγαζίεο πνπ δηήξθεζαλ δηζεθαηνκκύξηα ρξόληα κηα ζαπκαζηή πνηθηιία έκβησλ όλησλ. Οη ζάιαζζεο θαη ηα δάζε ηεο Γεο, ηα βνπλά θαη νη πεδηάδεο ηεο απνθαιύπηνπλ θάζε ζηηγκή ηε γνεηεία πνπ θξύβνπλ ηα ρηιηάδεο όκνηα ή αλόκνηα δεκηνπξγήκαηα ηεο εμειίμεσο. Ζ αλεκώλε θαη ην δειθίλη, ν αίινπξνο αιιά θαη ν γππαεηόο, ηα αλζξώπηλα όληα ζηηο πνιιαπιέο θπιεηηθέο ηνπο παξαιιαγέο, είλαη δίπια καο, ζπκκέηνρα ηνπ ίδηνπ πιαλήηε θαη ηνπ κέιινληόο ηνπ. Απνθαιύπηεηαη όκσο επίζεο ζε όιε ηνπ ηελ ηξαγηθή αληίθαζε όηη ν άλζξσπνο, απηή ε πεξηνύζηα θνξύθσζε ηεο εμειίμεσο, έρεη δηπιή ππόζηαζε. Από ηε κηα είλαη ηθαλόο γηα κεγάιεο πξάμεηο, έκαζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ γλώζε λα θαηαλνεί ηνλ θόζκν αιιά θαη γέλλεζε αξηζηνπξγήκαηα ζηνλ ιόγν θαη ζηελ ηέρλε. Από ηελ άιιε, ν ίδηνο ν άλζξσπνο ζθξαγίδεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ κε πνιέκνπο θαη αγξηόηεηεο, ζενπνηεί ηα πιηθά αγαζά θαη ζπληεξεί ηελ αδηθία θαη ηηο αληζόηεηεο. Διάρηζηα, ηέινο, ζέβεηαη ηηο πνιιαπιέο εθθξάζεηο ηεο δσήο, ελώ ε θύζε θαη νη ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε είλαη ζπρλά ηα ζύκαηα ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. Ζ ππεξθίαιε απηή ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ έρεη αιινηώζεη έηζη έλα ζαπκαζηό πεξηβάιινλ, πνπ σζηόζν ππήξμε θαη ην ιίθλν ηεο δηθήο ηνπ ππάξμεσο. Δίλαη ινηπόλ θαηξόο λα θαηαλνήζεη ν άλζξσπνο όηη ε δσή αιινύ ίζσο ππάξρεη, αιιά ε πξνζδνθία λα ηελ ζπλαληήζεη δελ ζα πξαγκαησζεί εύθνια. Ζ δσή όκσο ζηε Γε αλζίδεη αθόκα θαη ηνλ πεξηκέλεη. Αλ όζν είλαη αθόκα θαηξόο ηείλεη ην ρέξη ηνπ πξνο ηε δσή απηή, ην θπηηθό θαη δσηθό ηεο ζαύκα, ηνλ Άιιν θαη ηνπο άιινπο, ίζσο αηζζαλζεί ιίγν πην άμηνο έπνηθνο ηεο Γεο.

2 Έηζη είλαη ζνθόηεξν λα εμαληιήζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία, εδώ ζηε Γε. Σν πεξίεξγν σζηόζν είλαη όηη, όζν ε επηθνηλσλία απηή ππθλώλεη κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ην δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηόζν ε κνλαμηά καο, ε αλζξώπηλε, κεγαιώλεη θαη ε απνμέλσζε θπξηαξρεί. Φαίλεηαη όηη απηό πνπ απαηηείηαη είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από ηελ ηερλνινγηθή έθξεμε ηεο επνρήο: απαηηείηαη βαζύηεξε παηδεία θαη νπζηαζηηθόηεξεο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ. Οη εθηάιηεο, άιισζηε, από ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πιεζαίλνπλ, θαη ε Γε δελ θαίλεηαη λα αληέρεη γηα θαηξό αθόκα ηελ αθξνζύλε καο. εκαζία επνκέλσο δελ έρεη λα ζπλαληεζνύκε αλ πνηέ ζπλαληεζνύκε ζην πνιύ καθξηλό κέιινλ κε θάπνηα όκνηα ή αλόκνηα κε καο δεκηνπξγήκαηα ηεο εμειίμεσο. Σν ζπνπδαίν ζα ήηαλ λα κπνξνύκε ηόηε λα ππεξεθαλεπζνύκε, ζε ρηιηάδεο ή εθαηνκκύξηα ρξόληα, όηη ην αλζξώπηλν είδνο έρεη θαηαθηήζεη πςειά επίπεδα ηζόηεηαο θαη αμηώλ, θαη όηη νη πόιεκνη έρνπλ εθιείςεη θαη όηη ε Γε, ην ιίθλν ηεο αλζξώπηλεο δσήο, έρεη επνπιώζεη ηηο πιεγέο ζηηο ζάιαζζεο, ηα δάζε ή ηελ αηκόζθαηξά ηεο, θαη είλαη πάιη έλαο παλέκνξθνο πιαλήηεο. Γηάζπαξηα άιισζηε, εδώ ή εθεί, ζα βξίζθνληαη πάληνηε ηα επηηεύγκαηα ησλ ζπνπδαίσλ πνιηηηζκώλ, πνπ αηώλεο ηώξα ζπλνδεύνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ αλζξώπνπ. Ζ «εμσγήηλε κνλαμηά», ινηπόλ, δελ θαίλεηαη όηη ζα εγθαηαιείςεη εύθνια ηνλ άλζξσπν. Ζ γήηλή ηνπ σζηόζν κνλαμηά, πνπ είλαη επηθίλδπλε θαη πην αλάιγεηε, είλαη κεγάιε αλάγθε λα απαιπλζεί. Σόηε ζα αλαδεηρζεί ε κνλαδηθόηεηα ηνπ θάζε αλζξώπνπ, θαη ε αλαδήηεζε ηεο εμσγήηλεο δσήο ζα απνθηήζεη άιιν πεξηερόκελν θαη λόεκα. Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, Έλαο Αζηξνιάβνο ηνπ Οπξαλνύ θαη ηεο Εσήο. Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην ε έθδνζε (Γηαζθεπή). A1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε ( ιέμεηο). Μονάδερ 25 Β1. Να αλαπηύμεηε ζε κία παξάγξαθν 100 έσο 120 ιέμεσλ ην πεξηερόκελν ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ αθνινπζεί: «όζν ε επηθνηλσλία [ ] ππθλώλεη κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ην δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηόζν ε κνλαμηά καο, ε αλζξώπηλε, κεγαιώλεη θαη ε απνμέλσζε θπξηαξρεί». Μονάδερ 10 Β2. α) Να βξείηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ: «Απνθαιύπηεηαη όκσο ππάξμεσο». Μονάδερ 3 β) Να βξείηε κέζα ζην θείκελν ηέζζεξα παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηνπ ιόγνπ. Μονάδερ 4 Β3. α) Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ηαπηόρξνλα, γέλλεζε, αηζζαλζεί, πιεζαίλνπλ, αλάιγεηε Μονάδερ 5 β) Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: αλνύζηα, εκθαλίδεηαη, αλέθηθηε, ππθλώλεη, πςειά Μονάδερ 5

3 Β4. α) Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ («Δίλαη άξαγε πεξηέξγεηα, θαηαθηεηηθή δηάζεζε ή απιώο έλα δηαλνεηηθό παηρλίδη;») (κνλάδεο 3), θαζώο θαη ηεο δηπιήο παύιαο («όζν θαη αλ αληηηίζεηαη ζηηο ελδόκπρεο επηζπκίεο καο») πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ (κνλάδεο 2). Μονάδερ 5 β)να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή ζην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί: «Από ηελ άιιε, ν ίδηνο ν άλζξσπνο ζθξαγίδεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ κε πνιέκνπο θαη αγξηόηεηεο, ζενπνηεί ηα πιηθά αγαζά θαη ζπληεξεί ηελ αδηθία θαη ηηο αληζόηεηεο». Μονάδερ 3 Γ)ε άξζξν πνπ πξόθεηηαη λα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα εθζέζεηε ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε: α)ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε έιιεηςε ζεβαζκνύ ηνπ αλζξώπνπ πξνο ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη β)ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν άλζξσπνο λα απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε ηνπ κε απηό. ( ιέμεηο) Μονάδερ 40 ΑΠΑΝΣΖΔΙ: Α.1.Πεπίλητη: Σν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο.καηά πξώηνλ,επηζεκαίλεηαη ε επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ λα αλαδεηά ηε δσή έμσ από ηε Γε,ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παξακέλεη απαζήο απέλαληη ζηα ζαπκαζηά όληα ηνπ πιαλήηε ηνπ.τπνγξακκίδεηαη,ινηπόλ,πσο δηέπεηαη από κηα δηηηή ππόζηαζε:δξα δεκηνπξγηθά,γελλώληαο αξηζηνπξγήκαηα,αιιά θαη επηδεηθλύεη ην θαηαζηξνθηθό ηνπ κέλνο,αιινηώλνληαο ην ζαπκαζηό ιίθλν ηεο ύπαξμήο ηνπ.χο εθ ηνύηνπ,ν ζπγγξαθέαο πξνηξέπεη ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ αλζξώπνπ,ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην ζπλάλζξσπν,κε απώηεξν ζθνπό ηελ επάλνδν ζηνλ αλζξσπηζκό,ην ζεβαζκό πξνο ηε θύζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο κνλαδηθόηεηαο ηεο ύπαξμήο ηνπ. (111 ιέμεηο) Β.1. «... όζν ε επηθνηλσλία απηή ππθλώλεη κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ην δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηόζν ε κνλαμηά καο, ε αλζξώπηλε, κεγαιώλεη θαη ε απνμέλσζε θπξηαξρεί». Παληνδπλακία ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ θπξηαξρνύλ ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξώπηλεο δσήο:εμαζθάιηζε ζπλερνύο επαθήο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κε παξάιιειε θαηάξγεζε θάζε εκπνδίνπ. Δηθνληθή,πιαζκαηηθή επηθνηλσλία πνπ νδεγεί ζηελ αιινηξίσζε ησλ ζρέζεσλ,ζηε δηαθνπή ηεο άκεζεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο από ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα πνπ θαηαδηθάδνπλ ζηελ απνμέλσζε.

4 (Ο μαθηηήρ κινείηαι ζηοςρ άξονερ ηηρ νοημαηικήρ ανηίθεζηρ πος εμπεπιέσονηαι ζηο δοθέν απόζπαζμα) Β.2. α) ΓΟΜΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ: Θεκαηηθή πεξίνδνο: «Απνθαιύπηεηαη όκσο...έρεη δηπιή ππόζηαζε». ρόιηα/λεπηνκέξεηεο: «Από ηε κηα είλαη ηθαλόο...ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ». Πξόηαζε-θαηαθιείδα: «Ζ ππεξθίαιε απηή ζηάζε...ηεο δηθήο ηνπ ππάξμεσο». β)παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηνπ ιόγνπ: -έλα δηαλνεηηθό παηρλίδη -όηη ε δσή δελ αλζίδεη κόλνλ ζηε Γε -ππήξμε θαη ην ιίθλν ηεο δηθήο ηνπ ππάξμεσο. -Οη εθηάιηεο, άιισζηε, από ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πιεζαίλνπλ, Β.3. α)ζπγρξόλσο,δεκηνύξγεζε,ληώζεη,απμάλνληαη,αλαίζζεηε β)νπζηαζηηθή,εμαθαλίδεηαη,εθηθηή,αξαηώλεη,ρακειά Β.4. α)υξήζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ:πξνβιεκαηηζκόο ηνπ ζπγγξαθέα,όμπλζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αλαγλώζηε,δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ. Υξήζε ηεο δηπιήο παύιαο:πξνζζήθε βαζηθνύ γηα ην ζπγγξαθέα λνήκαηνο θαη εκθαηηθή αληίζεζε. β)από ηελ άιιε,από ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν ζθξαγίδεηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ κε πνιέκνπο θαη αγξηόηεηεο,ζενπνηνύληαη ηα πιηθά αγαζά θαη ζπληεξείηαη/ζπληεξνύληαη ε αδηθία θαη νη αληζόηεηεο. Γ) ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ:ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΑΤΝΔΗΓΖΗΑ ΠΡΟΛΟΓΟ:Γεληθό πιαίζην:ζ αμία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο αλζξώπνπ-θύζεο Δηδηθό:Ζ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνπ απνδεηθλύεη ηελ έιιεηςε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ζεβαζκνύ. ΚΤΡΗΧ ΘΔΜΑ: ΕΖΣ.(Α):ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΖ ΔΛΛΔΙΦΖ ΔΒΑΜΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: Πξόθιεζε θαηλνκέλσλ όπσο ε ξύπαλζε,ε εμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ,ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,ε αιόγηζηε πινηόκεζε,ε επηβάξπλζε ηεο αλζξώπηλεο πγείαο. (Ο μαθηηήρ επιλεκηικά μποπεί να αναλύζει διεξοδικά κάποια από αςηά ηα πποβλήμαηα) Φπρηθή αληζνξξνπία:άγρνο,επηζεηηθόηεηα,θαηάζιηςε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε επαθήο κε ειεύζεξνπο ρώξνπο,ηελ ερνξύπαλζε.

5 Αιινηξίσζε από ην θπζηθό πεξίγπξν,ην ζπλάλζξσπν,ηηελ ηδηαίηεξε θύζε ηνπ αλζξώπνπ. ηαζηκόηεηα ηνπ πνιηηηζκνύ,απνπζία δεκηνπξγηθώλ εξεζηζκάησλ,θζνξά κλεκείσλ,εμαθάληζε πεξηνρώλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο. ΕΖΣ(Β):ΣΡΟΠΟΙ ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ Ο ΑΝΘΡΧΠΟ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΖΔΙ ΣΖ ΥΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: 1. πλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο από ην ίδην ην άηνκν θαη πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπ κε θηλήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ,π.ρ.κεηαθίλεζε κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 2. Πξνώζεζε θαη εθαξκνγή ηέηνησλ λόκσλ πνπ λα επηβάιινπλ ηνλ έιεγρν εθπνκπήο θαπζαεξίσλ,ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ θίιηξσλ,ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηελ ηηκσξία ησλ παξαβαηώλ. 3. Αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο,π.ρ.ειηαθήο,αηνιηθήο,πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο πιηθώλ. 4. Πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε: Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα κειεηάηαη σο εληαίν ζύλνιν ζηνηρείσλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Σν άηνκν νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηεί εθ όξνπ δσήο ηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα ζρεηηθά πξνβιήκαηα λα εμεηάδνληαη δηεπηζηεκνληθά θαη παγθνζκίσο. Δίλαη αλάγθε λα επηδηώθεηαη ε παγθόζκηα ζπλεξγαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε δπζρεξώλ θαηαζηάζεσλ θαη λα πξνσζείηαη ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο. Οη λένη λα επαηζζεηνπνηνύληαη θαη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ,π.ρ.εζεινληηζκόο,αλαδαζώζεηο. ΔΠΗΛΟΓΟ;Απόιπηε ε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ αηόκνπ ηεο αλαγθαηόηεηαο κηαο πγηνύο ζρέζεο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ σο πξνϋπόζεζεο ηόζν γηα ηελ επεκεξία ηνπ όζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αγαζνύ ηεο δσήο. Παπαηήπηζη:Σα ζέκαηα είλαη απνιύησο βαζηζκέλα ζε ύιε πνπ νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ζηε Β θαη Γ Λπθείνπ,δηαθξίλνληαη από ζαθήλεηα,ελώ θαη ε παξαγσγή ιόγνπ (ζέκα Γ) αθνξά δήηεκα επίθαηξν θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα επξύηεξεο θαη πνιπδηάζηαηεο αλάπηπμεο ησλ δεηνπκέλσλ,κέξνο κόλν ηεο νπνίαο απνηεινύλ νη παξαπάλσ ελδεηθηηθέο απαληήζεηο. Δπιμέλεια:Κ. Γπαγώγια,Ν. Κομιανόρ,Δς. Λαγού

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 Μάζεκα: ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 20 Μαΐνπ 2011 8:30 π.κ. 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε

ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε Η ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2014 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 1 & ΣΧΟΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε (λνεκαηηθό θέληξν) Τν δνθίκην ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ πξαγκαηεύεηαη ην λόεκα ηεο αλζξσπηάο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910

H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910 H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910 Μαίξε Λεθάθε & Διεπζεξία Σειεηώλε «Αζήλα ηε ιελ θαη πνηέο όλνκα ζηνλ θόζκν, κε ηόζεο ιίγεο ζπιιαβέο, δε ζήκαλε ηόζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα