ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ"

Transcript

1 ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010

2 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα έθδνζε απνηειεί ηνλ δεχηεξν ηφκν παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο ΠΑΔΠ κε ζέκα ηελ Εήηεζε Δηδηθνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο, απνηππψλεη ηηο απφςεηο εθπξνζψπσλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ζέκα, θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνλ πξψην ηφκν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ έρεη εθδνζεί 1, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαλ νη απφςεηο εθπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ/ζπιινγηθψλ θνξέσλ εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ, γηα ην ίδην ζέκα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηηο δχν απηέο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα κειέηεο, ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο 2, κε ζηφρν ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηεο δήηεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ρψξα καο, πνπ ζα απνηεινχζε ην εξγαιείν ράξαμεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηφζν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηφξζσζεο ησλ αλαληηζηνηρηψλ ζηελ πξνζθνξά-δήηεζε εξγαζίαο, φζν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. ηελ παξνχζα έθδνζε παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ δήηεζε ησλ εηδηθνηήησλ-δεμηνηήησλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ επξείαο γθάκαο πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αληινχληαη απφ έλα πιηθφ ζπλεληεχμεσλ εθπξνζψπσλ 28 επηρεηξήζεσλ (εθ ησλ νπνίσλ νη 7 είλαη θξαηηθέο 3 ή κηθηέο 4, θαη 1 θνπειίηνπ, Θ & Υαξίζεο,Α, 2006, Εήηεζε εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, - απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ κε εθπξνζψπνπο θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, ΠΑΔΠ. 2 Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγάιε πξσηνγελή έξεπλα πεδίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ ΠΑΔΠ ην 2003, δηελεξγήζεθε θαηά ην ίδην έηνο, θαη αθνξνχζε ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε Εήηεζε εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπλεληεχμεηο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, νδήγεζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δήηεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην χλνιν ηεο Υψξαο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Ννκνχο (εθδφζεθαλ ην 2004), ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ηα πνξίζκαηα ησλ δχν πνηνηηθψλ εξεπλψλ, πνπ βαζίζηεθαλ ζε ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο κε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο 28 ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, θαη κεγάινπ εχξνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ. 3 Με ηελ έλλνηα φηη ην θξάηνο παξακέλεη ν απφιπηνο ηδηνθηήηεο. 4 πνπ κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο αιινχ κεγαιχηεξν θαη αιινχ κηθξφηεξν, αλήθεη ζε ηδησηηθνχο θνξείο. 2

3 νη 21 ηδησηηθέο). ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ηελ άξζξσζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, ηηο ηπρφλ ειιείςεηο θαη αλαληηζηνηρίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ζρέζε κε απηέο. Απνθηήζεθε ε άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε ηνκέα θαη θιάδν, αλάινγα κε ηελ ηάμε κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επάξθεηα ή αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ επάξθεηαο θαη ηηο αλάγθεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο γλψζεο, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο, θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ (εθπαίδεπζεο-απαζρφιεζεοεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, -γεληθήο εθπαίδεπζεο -ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεοζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ηεο ρψξαο). Απφ ηηο 28 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, νη 20 απνηεινχλ Δπηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο, ελψ νη εθπξφζσπνί ηνπο απαληνχλ είηε σο εθπξφζσπνη ησλ θεληξηθψλ δηνηθήζεσλ ησλ Οκίισλ, είηε εθ κέξνπο κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ φκσο αλήθνπλ ζε νκίινπο θαη νη φπνηεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θεληξηθέο δηνηθήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ. Οη 6 φκηινη είλαη θξαηηθνί (ή έρνπλ σο θχξην κέηνρν ην θξάηνο, φληαο πιένλ Α.Δ.) θαη νη ππφινηπνη ηδησηηθνί. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο 26 εθ ησλ 28 επηρεηξήζεσλ (νη νπνίεο δήισζαλ ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο), αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα είλαη εληαγκέλα ζε νκίινπο επηρεηξήζεσλ ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα ( ζηελνχ θαη επξχηεξνπ, δειαδή κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ αληίζηνηρα). Χο πξνο ηελ θιαδηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δηαζέζηκν πξσηνγελέο πιηθφ ηεο έξεπλαο, έρνπκε: α) 11 επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ ζηε κεηαπνίεζε (10 ηδησηηθέο θαη 1 θξαηηθή), εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, β) 1 ηδησηηθφ φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο θαηαζθεπέο, 3

4 γ) 1 φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δ) 3 επηρεηξήζεηο ζηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ, ε) 2 ηδησηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζη) 3 κεγάινπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (2 θξαηηθνχο ή κεηθηνχο ην 2003 πνπ δηεμάρζεθε ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ-, θαη έλαλ ακηγψο ηδησηηθφ), δ) 2 επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιηζε (εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ελψ ε άιιε κεγάινο θξαηηθφο νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πγείαο), ε)1 ηδησηηθφ φκηιν ξαδηνηειενπηηθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ελεκέξσζεο-πιεξνθφξεζεο-ςπραγσγίαο), ζ) 2 νκίινπο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα μελνδνρεία (ν έλαο θξαηηθφο θαη ν άιινο ηδησηηθφο), η) 1 ηδησηηθή επηρείξεζε εθπαίδεπζεο, θ) 1 επηρείξεζε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Δπνκέλσο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ιίγν παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ άκεζα παξαγσγηθή ζθαίξα (παξαγσγή λέσλ πιηθψλ αμηψλ), ελψ νη ππφινηπεο θαηαλέκνληαη ζηνπο θχξηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην (Θενδφηε θνπειίηνπ) δίλεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ζπκπίπηεη κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ πεξηειάκβαλε ζπλεληεχμεηο ζπιινγηθψλ θνξέσλ. ε απηφ ην θεθάιαην δίλνληαη νη επηζηεκνληθνί νξηζκνί ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν, δειαδή ησλ ελλνηψλ «εηδηθφηεηα» θαη «δεμηφηεηα» θαη παξνπζηάδεηαη ε «ηζηνξία», ε «πεξηπέηεηα» ηεο ζεσξεηηθήο ζπγθξφηεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην νπνίν απηέο εληάζζνληαη, θάηη εχινγν, αθνχ ην πεξηερφκελφ ηνπο κεηαβάιιεηαη ηζηνξηθά, θαη αλαινγία κε ηε 4

5 ζπλνιηθή νηθνλνκηθή εμέιημε. Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ παξάζεζε θαη εμέηαζε ησλ θχξησλ αληηκαρφκελσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, ηεο επειημίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ππφ ην θσο ησλ αληηιήςεσλ πεξί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην (Θενδφηε θνπειίηνπ) δηεξεπλάηαη α) ε ίδηα ε αληίιεςε ησλ επηρεηξήζεσλ πεξί ησλ ελλνηψλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηεο δεμηφηεηαο θαη β) ε θίλεζε ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ειιείςεηο θαη νη επάξθεηέο ηνπο. Δμεηάδνληαη, ηέινο, νη ηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε θαη κεηαβνιή ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. ην ηξίην θεθάιαην (ηαπξνχια Αζεκαθνπνχινπ) εμεηάδνληαη νη πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαδεηνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ πξαγκάηεπζε ησλ ζεκάησλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ε γλψζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε πξνζιήςεηο αιιά θαη ησλ αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε. ην ηέηαξην θεθάιαην (Απνζηφιεο Υαξίζεο) δηεξεπλψληαη νη πξαθηηθέο θαη νη αληηιήςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηφζν ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή, φζν θαη ηελ παξερφκελε απφ θνξείο εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ ηξηηνβάζκηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. Δπηρεηξείηαη επίζεο λα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εμεηάδνληαη δειαδή νη ηπρφλ ειιείςεηο θαη αλεπάξθεηεο (θαζψο θαη νη ζεηηθέο πιεπξέο) ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο, γεληθήο, επηζηεκνληθήο, 5

6 ηερλνινγηθήο), ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. ηαπξνχια Αζεκαθνπνχινπ Θενδφηε θνπειίηνπ Απνζηφιεο Υαξίζεο 6

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ζηελ νπζία θνηλφ κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο ΠΑΔΠ, πνπ εμέηαδε ην ζέκα ηεο δήηεζεο εηδηθνηήησλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ελλνηψλ εηδηθφηεηα θαη δεμηφηεηα (πνπ είλαη νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο), θαζψο θαη ζηε ζεσξεηηθή ηνπο εμέιημε, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εθάζηνηε θπξίαξρν ηξφπν παξαγσγήο, ηε δηακφξθσζε δειαδή θαη ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο. Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ αλαιχζεσλ, είλαη ζθφπηκν νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ, λα ηαμηλνκνχληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη θαηά νκάδεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα φπσο ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (βι. 2 ν θεθάιαην), ην κέγεζφο ηνπο (βι. 3 ν θεθάιαην), ή ν θιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (βι. 4 ν θεθάιαην). Ζ δηαθνξεηηθή επηινγή θξηηεξίνπ ηαμηλφκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε μερσξηζηή ελφηεηα ηεο κειέηεο είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ κηαο πην ζπλδπαζκέλεο θαη πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ ηεο έξεπλαο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαιχνληαη ζηε κειέηε. Έηζη, ζηελ πνξεία ηνπ θεηκέλνπ, δηακέζνπ ηεο δηαθνξεηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ -ίδησλ πάληαεπηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδνληαη επηπιένλ πηπρέο ηνπ πιηθνχ πνπ εμεηάδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ πξαγκάηεπζεο, λα δίλεηαη ε εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ κηα επηπιένλ ζθνπηά θάζε θνξά. Ο θαηάινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηνγελέο πιηθφ ηεο έξεπλαο δελ είλαη εμαληιεηηθφο απφ ηελ άπνςε ηεο θιαδηθήο ζχλζεζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Χζηφζν εθπξνζσπνχληαη νη βαζηθφηεξνη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο είλαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο-φκηινη εληζρχεη ηελ πηζηφηεηα θαη ππθλφηεηα ησλ πνηνηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, 7

8 κηαο θαη νη ηάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο δήηεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ φπσο θαη κηαο ζεηξάο αθφκα δεηεκάησλ- δηακνξθψλνληαη ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν ζην εζσηεξηθφ ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα ηεθηαηλφκελα ζηνπο θιάδνπο. Γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ εηδηθφηεηα-δεμηφηεηα, ζε αξθεηέο ζπλεληεχμεηο, νη εξσηήζεηο ρξεηάζηεθε λα δηεπθξηληζζνχλ θαη λα αλαδηαηππσζνχλ αλάινγα, απφ ηνλ εηδηθά εθπαηδεπκέλν ζπλεληεπθηή, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη λα απαληεζνχλ κε αθξίβεηα. Έηζη, νη εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ, ή θαη ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε, κπφξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ άιινηε θπξηνιεθηηθά θαη άιινηε πεξηγξαθηθά-, ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχζαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Δίλαη επνκέλσο ζθφπηκν λα δηεπθξηληζζεί φηη ε έλλνηα ηεο εηδηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν γλψζεσλ ή πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ (know-how), νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απνθηεζνχλ θαη πξαθηηθά θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο, κε ηξφπν φκσο πνπ λα είλαη εληαία απνδεθηφο γηα ηελ επηρείξεζε ή επξχηεξα γηα ηνλ θιάδν, ελψ, ε έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, πνπ δελ έρνπλ αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Παξφια απηά, ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, δελ είλαη ζπάληα ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζε θάπνηα θάζε ηηο κεηαηξέπεη ζε εηδηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ εθαηέξσζελ κεξψλ, φπσο δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο. 8

9 Γχν είλαη νη θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο: ε ζέζε ηεο απνεηδίθεπζεο ηεο εξγαζίαο θαη ε ζέζε ηεο επέιηθηεο παξαγσγήο. Ζ ζέζε ηεο απνεηδίθεπζεο βαζίδεηαη ζηε Θεσξία ηεο Δξγαζηαθήο Γηαδηθαζίαο ηνπ Braverman 5, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηελ εμέιημε ηεο νξγάλσζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζπληειείηαη κηα δηαδηθαζία απνεηδίθεπζεο ηεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ δηεπζπληηθνχ ειέγρνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ απφζπαζε ηεο γλψζεο παξαγσγήο απφ ηνλ άκεζν παξαγσγφ, ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε ζχιιεςε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ηε δηεπξπκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ νπζηαζηηθή παξάκεηξνο ζηελ δηαδηθαζία απνεηδίθεπζεο, είλαη ε απφζπαζε κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ δπλαηνηήησλ πξσηνβνπιίαο, δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη ειέγρνπ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ ηχπνπ ηνπ ηερλίηε πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηνλ ρεηξηζηή κεραλήο. Δμαθαλίδεηαη έηζη ε έλλνηα ηεο «ηέρλεο», θαη ε εξγαζία απνεηδηθεχεηαη, ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο θαη ε αμία ηεο, θαη κεηαηξέπεηαη ζε αληηθεηκεληθφ παξάγνληα ηεο παξαγσγήο, πνπ ππάγεηαη ζηηο Σευινξηθέο κνξθέο ειέγρνπ. Οη ρψξνη παξαγσγήο ράλνπλ ζηαδηαθά ην δηθαίσκα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δνπιεηάο, αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηα γξαθεία κεζφδσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο, θαη ηα θαζήθνληα δηαρσξίδνληαη ζε εθείλα πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξα πξνζφληα θαη γλψζεηο, θαη απνδίδνληαη ζε μερσξηζηά επαγγέικαηα πνπ αθνξνχλ ιίγνπο εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο δνπιεηάο, θαη ζηα αλεηδίθεπηα θαη εκη-εηδηθεπκέλα θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ. ην πιαίζην κάιηζηα ηεο ζεσξίαο ηεο απνεηδίθεπζεο, έρεη δηαηππσζεί κηα πεξαηηέξσ ηάζε δηαρσξηζκνχ θαη δηαλνκήο ησλ αλεηδίθεπησλ θαη εκηεηδηθεπκέλσλ θαζεθφλησλ, 5 Braverman,H, 1974, Labour and Monopoly Capital, New York: Monthly Review Press 9

10 ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, ζαλ κηα δηαδηθαζία θαηάηκεζεο (fragmentation) ησλ ήδε αλεηδίθεπησλ θαζεθφλησλ, ε έθηαζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε εξγαζηαθή δηαδηθαζία 6. Ζ ζέζε ηεο επέιηθηεο παξαγσγήο, βαζίδεηαη ζε δχν θχξηεο ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο, ηελ ζεσξία ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο ησλ Piore θαη Sabel 7, θαη ην κνληέιν ηεο επέιηθηεο επηρείξεζεο ή ην κνληέιν θέληξνπ-πεξηθέξεηαο ηνπ Atkinson 8. Ζ ηνκή ησλ δχν ζεσξεηηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε εδψ, είλαη φηη ην λέν επέιηθην ζχζηεκα παξαγσγήο, απαηηεί ηελ χπαξμε πνιπεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ, νη νπνίνη παξάγνπλ κηα πνηθηιία απφ εμεηδηθεπκέλα πξντφληα αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο πςειήο επειημίαο θαη επέιηθηεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο. Ζ ρξήζε πνιπεηδηθεπκέλνπ, πνιπκεξνχο, πνιπηάιαληνπ θαη άξα επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε αληηζηνηρία κε ηελ ρξήζε επέιηθηεο ηερλνινγίαο, απνηεινχλ θεληξηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επειημηψλ πνπ απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο αλαδηαξζξψζεηο ηεο παξαγσγήο, δηφηη ζπλεπάγνληαη ηελ γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ηάζεηο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξντφληνο. ε αληίζεζε επνκέλσο κε ηνλ παξαδνζηαθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπ θνξληηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 9, ν νπνίνο νξηδφηαλ απφ ππεξάξηζκεο ηαμηλνκήζεηο ζηελά νξηνζεηεκέλσλ επαγγεικάησλ, ην λέν κνληέιν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ρξεηάδεηαη ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο, ηελ 6 ρνιή ηνπ Brighton (Brighton Labour Process Group, (1977), The Capitalist Labour Process, Capital & Class, No1 7 Piore,M and Sabel,C (1984), The Second Industrial Divide: possibilities for prosperity, NY: Basic Books 8 Atkinson,J, (1985), Flexibility, Uncertainty and Manpower Management, Institute of Manpower Studies, Report No.89 9 Ο νπνίνο θπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ

11 απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ, θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή. Ο ζηελφο νξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ καδηθφ ηξφπν παξαγσγήο, πεξηφξηδε ηελ δπλαηφηεηα ησλ εξγνδνηψλ λα αλαδηαηάμνπλ ην πεξηερφκελν ησλ επαγγεικάησλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δήηεζεο θαη ηηο νξγαλσηηθέο αλάγθεο ηνπ λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Έπξεπε επνκέλσο λα κεηαβιεζεί ν ηχπνο εθκάζεζεο θαζεθφλησλ απφ ηελ εθκάζεζε ελφο θαη κφλνλ θαζήθνληνο πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ δηαξθή επαλάιεςε ηνπ θαζήθνληνο απηνχ (intratask learning) θαη ραξαθηεξίδεη ηνλ καδηθφ ηξφπν παξαγσγήο 10, ζηελ εθκάζεζε δηα κέζνπ ησλ επαγγεικάησλ (intertask learning), ε νπνία ζπληειείηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά απφ ηελ άζθεζε ελφο θαζήθνληνο, γηα ηελ αχμεζε ησλ επηδφζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ ζηελ άζθεζε άιισλ θαζεθφλησλ (capital widening), πνπ απαηηεί ή επέιηθηε παξαγσγή ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαδηνξγάλσζε θαη νινθιήξσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο λέεο νξγαλσηηθέο αλάγθεο, επηηπγράλεηαη κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηαμηλφκεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ θαζεθφλησλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απνκέλνπλ, ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ελαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο, εθηφο απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ αλαδηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζεσξνχληαη απφ κέξνο ησλ εξεπλεηψλ φηη πξνζθέξνπλ θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ επθαηξία απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα εληζρχνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε, κέζσ ηεο αλάιεςεο κεγαιχηεξσλ επζπλψλ. 10 Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθκάζεζε ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν μνδεχεη ν εξγαδφκελνο ζε κία δξαζηεξηφηεηα/θαζήθνλ, ηφζν κεγαιχηεξε δεμηφηεηα απνθηά ζηελ εμάζθεζε ηνπ θαζήθνληνο απηνχ ( capital deepening ), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 11

12 χκθσλα κε ηνπο Lindbeck,A & Snower,D 11 γηα παξάδεηγκα, ε επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο εθκάζεζεο ζην λέν νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη δηεπθνιχλεη ηελ απνθέληξσζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ε θεληξηθή δηνίθεζε έρεη ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Αληίζεηα, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη 12 φηη ε επέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ θαζεθφλησλ ζην λέν κνληέιν παξαγσγήο, έρεη νδεγήζεη ζε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, απμάλνληαο ηελ πξνζπάζεηα θαη ηηο επζχλεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ή αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ζπρλά ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζπγρέεηαη κε εκπινπηηζκφ θαη αλαβάζκηζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο, ρσξίο ηελ απφθηεζε θαηλνχξγησλ δεμηνηήησλ, ηελ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηελ άλνδν ζηελ ηεξαξρία ή ηηο κεγαιχηεξεο ακνηβέο. χκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ δηεμήγαγε ν Elger 13 ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή, είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηερληηψλ παξαγσγήο, ηε πην αξαηή ηνπνζέηεζή ηνπο ζην εξγνζηάζην, ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηελ πξνζζήθε ελφο αξηζκνχ απνεηδηθεπκέλσλ θαζεθφλησλ ζην επάγγεικά ηνπο. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα εκπινπηηζκνχ ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο είλαη ε ζχλζεηε θαηάξηηζε/cross training γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απνδείρζεθε φηη εθαξκφζηεθαλ ακέζσο κεηά ηελ απνεηδίθεπζε ησλ ζέζεσλ απηψλ, εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ 14. Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη ε επέιηθηε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο θαη ε ρξήζε πξνγξακκαηηθήο ηερλνινγίαο, δελ ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα κε ηελ απνθέληξσζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, θαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ πξντφληνο 11 Lindbeck,A & Snower,D, (2000), Multitask learning and the reorganization of work: from Tayloristic to Holistic Organization Journal of Labor Economics, vol.18,no.3 12 Elger,T, (1991) ) Task Flexibility and the Intensification of Labour in UK Manufacturing in the 1980s, in Pollert,A (ed) Farewell to Flexibility? Oxford:Blackwel,l Smith,V, (1997) ) New forms of work organization, Annual Review of Sociology, 23: Elger,T in Pollert,A (ed.), Taplin,Η 1995 ζην Smith,V,

13 εμαθνινπζεί λα απνθαζίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη πινπνηνχλ δηεπζπληηθέο εληνιέο, θαη φρη απφ ηνπο εξγάηεο παξαγσγήο. ε επηξξνή ελφο ηερλνινγηθνχ παξαδείγκαηνο ζε απηφ ην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ ζηαηηζηηθή γλψζε θαη αλάδξαζε, αιιά πνπ ππνηηκά ηελ ηερληθή γλψζε ε νπνία απνθηάηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηελ εκπεηξία, εληζρχεη ηελ ππεξνρή ησλ λέσλ, θαιά εθπαηδεπκέλσλ, θνζκνπνιηηψλ κεραληθψλ, έλαληη ησλ καθξνρξφληα απαζρνινπκέλσλ ρεηξνηερλψλ ηερληηψλ, πξνθαιψληαο λέεο κνξθέο αληζφηεηαο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Έηζη, ελψ νη πξψελ ηερλίηεο-ρεηξψλαθηεο εξγάηεο εθπαηδεχνληαλ ψζηε λα απνθηήζνπλ εμνηθείσζε κε έλα επξχ θάζκα δεδνκέλσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είραλ ιίγα πεξηζψξηα άζθεζεο ηεο θξίζεο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξίδνληαλ απηά ηα δεδνκέλα 15. Βεβαίσο, πέξα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ ή ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ απνθέληξσζε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ή ηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ γηα ηνπο θεληξηθνχο εξγαδνκέλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 16, ππάξρεη θαη ε δηεπξπλφκελε νκάδα ησλ «πεξηθεξεηαθά» εξγαδνκέλσλ ζηηο κηθξέο δνξπθνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ, αθφκα θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ νπνίσλ ε εξγαζία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ εξγαζία ησλ θεληξηθά εξγαδνκέλσλ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη νη νπνίνη ηππηθά αζθνχλ επαγγέικαηα ρακειψλ δεμηνηήησλ, ακείβνληαη κε ρακειέο ακνηβέο, ρσξίο επηδφκαηα θαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηεχξπλζεο δεμηνηήησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο εξγαζίαο. ηελ πξάμε κάιηζηα, νη πεξηθεξεηαθά εξγαδφκελνη δελ απνηεινχλ νκνηνγελή θαηεγνξία, θαζψο εληάζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζηα δηάθνξα νξγαλσηηθά ζρήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ 17, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηηο 15 Smith,V, Σσλ εξγαδνκέλσλ δειαδή πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε εξγαζία ηνπο δηέπεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 17 Δπηβεβαηψλνληαο ηε ζεσξία ηεο θαηάηκεζεο 13

14 δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δεηήκαηα επέιηθηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αλνκνηνγέλεηα ησλ πεξηθεξεηαθά εξγαδνκέλσλ εληείλεηαη, θαζψο ε ηεξάξρεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δηθηχσλ, ζπλδέεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο ζε έλα ζπξξηθλνχκελν θέληξν θαη κηα δηεπξπλφκελε θαη αλνκνηνγελή πεξηθέξεηα. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά καο. 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ κε εθπξνζώπνπο επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα Οη ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπρλά δε κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ 18, σο θπξηφηεξα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνινχλ, αλέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ζε φιν ην θάζκα ησλ επαγγεικάησλ, ηελ ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο έζησ θαη κε ηελ κνξθή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ δηάζεζε νξηδφληησλ δεμηνηήησλ, φπσο ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (θπξίσο ηεο Αγγιηθήο) θαη βαζηθψλ παθέησλ ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη πξνζαξκνγήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηαχηηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ηελ αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ δηακφξθσζε αλάινγνπ εξγαζηαθνχ ήζνπο. Ζ ζεκαζία ηεο δηαξθνχο θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ζε φιν ην θάζκα ησλ επαγγεικάησλ, ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ηνλίζηεθε ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 19, θαη αθνξνχζε φιν ην θάζκα εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθφκα θαη ησλ αλεηδίθεπησλ!. Οη επηρεηξήζεηο ηφληζαλ ηελ αλαδηάηαμε ησλ πξνζφλησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξνμελνχλ νη εθηεηακέλεο απηνκαηνπνηήζεηο θαη νη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, εμαηηίαο ηεο έληαζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ θιάδν ζε παγθφζκην επίπεδν. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο: 18 Απφ ηηο 12 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, νη 10 είλαη δηεζληθέο επηρεηξήζεηο-φκηινη ζε θιάδνπο φπσο: παξαγσγήο πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά, ρεκηθψλ πξντφλησλ, ηξνθίκσλ- πνηψλ,πξντφλησλ απφ κέηαιιν, παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εκθηάισζεο λεξνχ, έλαο κεγάινο φκηινο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, θαη δχν κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ, ε κία ηεο ηάμεο ησλ 70 αηφκσλ ζηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο, θαη ε άιιε ηεο ηάμεο ησλ 40 αηφκσλ ζηνλ θιάδν ηνπ μχινπ. 19 Σφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ φπνπ φπσο ήηαλ θπζηθφ ηνλίζηεθε κε κεγαιχηεξε έκθαζε-, φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο. 15

16 ήκεξα δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ αλεηδίθεπηνπ. Γελ κπνξείο λα ζηαζείο αλεηδίθεπηνο εξγάηεο γηαηί νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, είηε απφ απηνκαηνπνηήζεηο ζε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, είηε απφ ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απφ φιεο απηέο ηηο αγνξέο,...δεηάο αλζξψπνπο εμεηδηθεπκέλνπο...αθφκα θαη ν εξγάηεο παξαγσγήο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ...φιεο νη εηαηξίεο αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ...λα είλαη εηδηθεπκέλνο ή λα γλσξίδεη θάπνηνπο κεραλνινγηθνχο εμνπιηζκνχο Γειαδή άλζξσπν πνπ ζέιεηο κφλν λα ζνπ βάδεη θαπάθηα ζε έλα κπνπθαιάθη δελ ρξεηάδεζαη πιένλ. Γηαηί παίξλεηο κηα κεραλή πνπ ζην θάλεη απηφκαηα. Κη αλ έρεηο φλησο κεγάιεο γξακκέο παξαγσγήο φπνπ ζέιεηο αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ...-ε Διιάδα πνηέ δελ είρε ηέηνην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο-, ζήκεξα θεχγεη έμσ. πσο επίζεο αλαθέξεη κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο φκηινο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν: Γπζηπρψο ή επηπρψο λνκίδσ φηη δνχκε ζε κηα επνρή εμεηδίθεπζεο. Σα παιαηφηεξα ρξφληα, ελδερνκέλσο, λα ήηαλ νη κεραληθνί γεληθψλ θαζεθφλησλ. Αιιά πηζηεχσ φηη ζήκεξα, θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο θαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο ή ηηο κεγάιεο ειιεληθέο εηαηξίεο, ςάρλνπλ λα βξνχλε ηελ εμεηδίθεπζε. Οη γεληθψλ θαζεθφλησλ κεραληθνί θαη ηα ζηειέρε, θπξίσο δεηηφληαη απφ ηηο εηαηξείεο κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο φπνπ ζέιεηο θάπνην ζηέιερνο ή θάπνην κεραληθφ λα ζνπ θάλεη πνιιέο δνπιεηέο. Οη κεγάιεο εηαηξίεο πξνηηκάλε εμεηδίθεπζε. Καη γη απηφ πνιιέο θνξέο θαη ε εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ είλαη εμεηδηθεπκέλε. Παξά ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο εμεηδίθεπζεο είλαη θεληξηθφ ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν ππήξμαλ θαη θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξζεθαλ θαη ζηε ζεκαζία ηεο γεληθφηεξεο κφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο νπνίαο: Γελ έρνπλ κία γεληθή κφξθσζε. Μία ζθαηξηθή κφξθσζε. Γειαδή αλ έρεη αζρνιεζεί κε νηθνλνκηθά, δελ έρεη θακία ηδέα, αο πνχκε, απφ ηερληθά, απφ θάπνηα άιια ζέκαηα. 16

17 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ εκηεηδηθεπκέλε εξγαζία ησλ εξγαηνηερληηψλ, ηφληζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαζχλζεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαηνηερληηψλ, εθφζνλ πιένλ ε ηθαλφηεηα άζθεζεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθάζηνηε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. πσο αλαθέξεη κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο: Γελ ππάξρνπλ εξγάηεο εμεηδίθεπζεο πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηαλ ππάξρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη ζέινπλ ζπλήζσο δνπιεηέο γξαθείνπ θαη φρη ζθιεξέο δνπιεηέο παξαγσγήο. Δίηε ζε άιιε πεξίπησζε: Απφ ηελ αγνξά ιείπεη ην εμήο: άλζξσπνη νη νπνίνη πξέπεη λα κνξθψλνληαη γηα λα γίλνπλ εξγάηεο. Δμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο. Γηαηί ζήκεξα φινη νη εξγάηεο πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο. Τπάξρνπλ πάξα πνιχ ιίγνη πνπ πξέπεη λα πηάλνπλ έλα ζαθί θαη λα ην θνπβαιάλε, γηαηί ζήκεξα ηα πηάλεη ην θιαξθ θαη ηα ζεθψλεη ηα ζαθηά. Οη επηρεηξήζεηο ηφληζαλ φηη ζήκεξα θαη νη απινί εξγάηεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, εθφζνλ ε εθαξκνγή ηνπο πιένλ επεθηείλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, απφ ην ινγηζηήξην κέρξη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Μεγάινο φκηινο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: Έρνπκε ηελ απνζήθε, θαη ην ηκήκα παξαγσγήο πνπ νη άλζξσπνη ηεο παξαγσγήο είλαη θαη απηνί ηερλνιφγνη πνπ μέξνπλ πεξίπνπ λα κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηα κεραλήκαηα...σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ πξαγκάησλ ππνζηεξίδεηαη απφ κεραλνγξάθεζε. Μεραλνξγάλσζε. Γειαδή ζηελ απνζήθε θφβνπκε ηα δειηία κεραλνγξαθηθά. Οη επηηαγέο θφβνληαη κεραλνγξαθηθά. Γειαδή έλα κεγάιν θνκκάηη είλαη φηη πξέπεη λα μέξνπκε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ...πξέπεη λα κπνξεί λα κπαίλεη ζην internet λα παίξλεη .έρνπλ θαηαξγήζεη ηα πάληα. Σψξα έξρνληαη κε ). Δίηε ζε άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε: 17

18 Βαζηθφ δεδνκέλν ε γλψζε θνκπηνχηεξ...οη παξαγγειίεο ηψξα ζα δίλνληαη ειεθηξνληθά. Απηή ηε ζηηγκή νη παξαγγειίεο θαηαρσξνχληαη απφ ην ηκήκα ηηκνιφγεζεο, νη εξγάηεο πνπ έρνπκε κέζα...είλαη πάλσ ζε έλα stand θαη έρνπλ ην computer, κηα νζφλε εθεί πέξα θαη παίξλνπλ ηηο παξαγγειίεο ειεθηξνληθά. Παηάλε έλα θνπκπί, ηππψλνπλ ηελ παξαγγειία, ηελ παίξλνπλε θαη πάλε κεηά θαη ηε δίλνπλε ζηνλ εξγάηε πνπ θάλεη ην picking θαη πάεη ζηα ξάθηα εθεί θαη παίξλεη ηα πξντφληα. Αθφκα θαη ν εξγάηεο πνπ θάζεηαη έρεη κηα νζφλε κπξνζηά ηνπ, έλαο εξγάηεο ηψξα αλεηδίθεπηνο...τπάξρνπλ εξγάηεο πνπ ζεσξεηηθά είλαη εξγάηεο, αιιά θάλνπλ θαη δνπιεηά πην πάλσ. Άιισζηε, ε ζπρλή κεηαβνιή ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ εξγαιεηνκεραλψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θαζαξά παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, απαηηεί κηα δηαξθή εμνηθείσζε ησλ εξγαηψλ παξαγσγήο κε ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηφηη φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά κεγάιε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο μπινπξγηθήο βηνκεραλίαο: Αιιάδεη ν ηξφπνο εξγαζίαο, αιιάδνπλ ηα κεραλήκαηα. Πξψηα αο πνχκε μπινπξγηθά κεραλήκαηα κπνξνχζε αο πνχκε έλα κεράλεκα λα έρεη δσή 100 ρξφληα, ζήκεξα ηα μπινπξγηθά κεραλήκαηα έρνπλ δσή 3,5,6,10 ρξφληα ην πνιχ...μεηά είλαη φια ειεθηξνληθά, αιιάδνπλ, γίλνληαη κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, πξνζθέξνπλ άιια...ζ δηθή καο ε δνπιεηά έρεη εμεηδίθεπζε. Σα κεραλήκαηα ηα θαηλνχξγηα είλαη ειεθηξνληθά φια. Υξεηάδνληαη ινηπφλ άλζξσπνη πνπ λα μέξνπλ αθφκε θαη θνκπηνχηεξ, λα ρεηξίδνληαη δειαδή κεραλήκαηα πνπ, φπσο ηα πεξηζζφηεξα μπινπξγηθά κεραλήκαηα ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ θαη δνπιεχνπλ κε θνκπηνχηεξ....πξέπεη λα έρνπλ εθπαίδεπζε ζηα θνκπηνχηεξ. Γειαδή γηα λα θάλεηο έλα πξφγξακκα ζην θνκπηνχηεξ, λα θάλεηο έλα πξάγκα, λα θάλεηο έλα πνξηάθη, νηηδήπνηε, πξέπεη λα μέξεηο. Αιιά νη επηρεηξήζεηο θαη νη φκηινη απηνχ ηνπ είδνπο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε εκηεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο- εμέθξαζαλ κηα γεληθφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εχξεζε εξγαηψλ αλάκεζα ζην ληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ: 18

19 Γελ βξίζθνπκε εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δξγάηεο. ζν θαη αλ ζαο θαίλεηαη πεξίεξγν απηή ηε ζηηγκή Έιιελεο εξγάηεο δελ βξίζθνπκε. Καη αλαγθαδφκαζηε θαη πξνζιακβάλνπκε αιινδαπνχο. Βεβαίσο, αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, ηηο αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαγλσξίδεηαη ζπρλά θαη ν αληίινγνο, εθφζνλ: Οη απνδνρέο είλαη νη ζπλήζεηο απνδνρέο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Γελ κπνξείο λα απμήζεηο ην θφζηνο πάξα πνιχ γηαηί απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα απμεζεί θαη ζην πξντφλ, νπφηε θξαηάκε ην θφζηνο ρακειά ηνπιάρηζηνλ κε ηα λφκηκα. Απφ εθεί, εθφζνλ ρξεηαζηεί θάπνηνη άλζξσπνη λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ξφινπο ζα πάξνπλ θάηη θαιχηεξν. Αιιά ε κεγάιε κεξίδα ησλ εξγαηψλ ζα πάξεη ην λφκηκν. Σε ζπιινγηθή ηνπ ζχκβαζε...γε κηιάκε γηα κηα δνπιεηά εξγάηε ζε κηα απιή απνζήθε, κηα απιή γξακκή παξαγσγήο ζε λνξκάι ζπλζήθεο. Ζ δνπιεηά εδψ ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηεο δηθήο καο απνζήθεο είλαη ζε ζπλζήθεο θξχνπ. Ο κέζνο φξνο ζεξκνθξαζίαο ηεο παξαγσγήο είλαη 7 κε 8 βαζκνχο...δχζθνιεο ζπλζήθεο. Γηαηί φηαλ δνπιεχεηο ζε κηα ζεξκνθξαζία 4,5 βαζκψλ θαη έμσ έρεη Δίηε φπσο δειψλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο γαιαθηνβηνκεραλίεο: Σo ηερληθφ πξνζσπηθφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ακείβεηαη κε ηα ειάρηζηα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη απαξάδεθηεο. Γελ κηιάκε γηα Δπξψπε... Έλαο άλζξσπνο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα δηαλχζεη απηά ηα 50ρικ. δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα ην κεξνθάκαην πνπ πξνβιέπνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε φηη αθφκα θαη νη επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επάξθεηα ζε επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ην νπνίν δηαζέηεη πςεινχ επηπέδνπ ζεσξεηηθή γλψζε, αιιά φηη ζεκεηψλεηαη έιιεηςε θάπνησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εηδηθνηήησλ κέζεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ησλ ηερληθψλ θαη κεραληθψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ, κε ηελ εκπεηξία ζηελ παξαγσγή. 19

20 Αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηφληζαλ φηη νη απφθνηηνη αλψηεξσλ θαη αλσηάησλ ζρνιψλ ηερληθήο θαηεχζπλζεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε δνπιεηέο γξαθείνπ, θαη δπζθνιεχνληαη ή απαμηνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο: Γηαηί εάλ πεηο φηη ςάρλεηο ηερλνιφγν ηξνθίκσλ γηα εξγνδεγφ παξαγσγήο...φινη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη έλα ΣΔΗ ή έλα παλεπηζηήκην δπζθνιεχνληαη κε θάπνην ηξφπν λα κπνχλε ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο....πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν δνπιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλε κε γξαθείν... Ζ ηάζε απηή ηε ζηηγκή ζηνπο δέθα αλζξψπνπο πνπ ηειεηψλνπλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, νη 7 ζα πάλε γηα λα θάλνπλε ΜΒΑ κεηαπηπρηαθφ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Γελ ζα γπξίζνπλ πξνο ην εξγνζηάζην...ζην ηερληθφ θνκκάηη. Λίγνη είλαη απηνί πνπ ζα ζειήζνπλε λα εκβαζχλνπλε εθεί. Ζ αγνξά φκσο απφ φηη θαηαιαβαίλσ έρεη έιιεηςε πξνο ην ηερληθφ θνκκάηη...γηνηθεηηθνχο έρεη γεκίζεη ν θφζκνο πιένλ. Καη αθφκα:...ζέιεηο ρεκηθνχο ή γηα ππεχζπλνπο παξαγσγήο, γηα ππεχζπλνπο εξγνδεγνχο. Αιιά γηα λα κπεη θάπνηνο εξγνδεγφο ζηελ παξαγσγή πξέπεη λα πεξάζεη ζηελ παξαγσγή. Πείηε ηψξα εζείο έλαλ πνπ έρεη πηπρίν ΣΔΗ λα ηνλ βάισ ζηελ παξαγσγή λα μεθηλήζεη εξγάηεο γηαηί νπζηαζηηθά απφ εθεί πξέπεη λα μεθηλήζεη γηα λα κάζεη πσο δνπιεχεη ε παξαγσγή θαη κεηά κε ηα skills, κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη θαη ηε κφξθσζε λα θηάζεη λα γίλεη εξγνδεγφο...ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ...ηα βηνγξαθηθά πνπ πήξα γηα κηα αγγειία, αιιά γηα ζέζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Άιινπ είδνπο δνπιεηά...μηιάκε γηα δνπιεηά γξαθείνπ. Απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο αλαθέξζεθε επίζεο φηη ε πςειή θαη παξαηεηακέλε επέλδπζε ησλ λέσλ ζε αθαδεκατθή γλψζε, ζε βάξνο ηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο απφ ηελ έληαμε ζηελ παξαγσγή, έρεη ζπρλά δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαηά ηελ πξφζιεςε : Θεσξνχλ φηη έλα πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ πιένλ, δελ ηνπο θαιχπηεη. Σειεηψλνπλ ρεκηθνί-κεραληθνί θαη πεγαίλνπλ θαη θάλνπλ ΜΒΑ ζηελ Αγγιία. Με απνηέιεζκα...ζηξαηφο θαη ινηπά, θηάλνπλ 30 κε κεδεληθή πξνυπεξεζία. Καη απηφ δελ αλαπιεξψλεηαη εχθνια ζηελ αγνξά. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα