THN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THN"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε Κ Θ Ε ΣΗ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η - Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ ΝΟ Λ ΙΚΟ Υ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ Θ ΕΣΗ Σ Τ Η Σ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 (ΕΜ Μ ΕΣΗ Μ ΕΘ Ο Ο Σ) ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΕ Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε THN 31 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν Η Μ ΙΕΣ ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Ο ΙΠ ΕΣ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ Α ΝΑ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ Ν Ε ΕΜ ΕΝΑ Μ ΕΡ Η 20 2

3 ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ ΕΤ ΗΣΙ Α Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Κύριοι Μ έτοχ οι, Σύµφ ω ν α µε το ά ρθ ρο 29 του Ν. 959/79 υποβ ά λ λ ουµε συν ηµµέν α στη Γ εν ικ ή Συν έλ ευσή σας τις Οικ ον οµικ ές Καταστά σεις της Εταιρί ας, γ ια τη χ ρήση που έλ ηξ ε την Τ α οικ ον οµικ ά στοιχ εί α της Εταιρί ας παρουσιά ζ ον ται λ επτοµερώ ς στις Οικ ον οµικ ές Καταστά σεις µε τις σηµειώ σεις τους κ αι παρέχ ουν ό λ α τα στοιχ εί α κ αι πλ ηροφ ορί ες που εί ν αι απαραί τητες γ ια την αν ά λ υσή τους. Ό πω ς κ αι στην προηγ ούµεν η χ ρήση αν αφ έρουµε ό τι, παραµέν ει εκ κ ρεµής εν ώ πιον του Πολ υµελ ούς Πρω τοδ ικ εί ου Πειραιά αγ ω γ ή της Α ΕΕΓ Α ΕΘ ΝΙ ΚΗ κ ατά της Υ ΣΤ ΟΣ Ν.Ε. συν ολ ικ ού ύψ ους 774 χ ιλ. Ευρώ γ ια ζ ηµί α µεταφ ερό µεν ου τσιµέν του κ αι η οποί α εν ά γ ουσα αποζ ηµί ω σε την Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ. Λ ό γ ω τω ν υποχ ρεώ σεω ν που έχ ει αν αλ ά β ει η Ναυτικ ή Εταιρί α προς τις οικ ογ έν ειες τω ν θ υµά τω ν του ν αυαγ ί ου, β ά σει της πρά ξ ης.σ. Α ΝΕΗ Νο. 577/ , η Εταιρί α θ α παραµεί ν ει ω ς έχ ει. Παιαν ί α, 22 Μ αρτί ου 2013 Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ Ο Α Ν Τ Ι Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ Ι ΟΙ Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ Ι ΟΙ Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΣ Μ Α Ν ΟΣ Η Λ Ι Α Σ Κ Α Κ ΟΤ Ρ Ι Χ Η Σ 3

4 Fax: +30 (210) E o f A Member.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Deloitte Touche Tohmatsu

5 4 3 Deloitte. :

6 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΑΝ ΑΦ Ο Ρ ΑΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΤΗΣ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

7 Οι Οικ ον οµικ ές Καταστά σεις της Εταιρί ας από τη σελ ί δ α 7 έω ς κ αι τη σελ ί δ α 20 εγ κ ρί θ ηκ αν κ ατά τη συν εδ ρί αση του ιοικ ητικ ού Συµβ ουλ ί ου την Παρασκ ευή 22 Μ αρτί ου 2013 κ αι τελ ούν υπό την έγ κ ριση της Τ ακ τικ ής Γ εν ικ ής Συν έλ ευσης τω ν Μ ετό χ ω ν. Κατ εν τολ ή του ιοικ ητικ ού Συµβ ουλ ί ου, οι Οικ ον οµικ ές Καταστά σεις υπογ ρά φ ον ται από : Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ρ Π Ρ Ε Λ Ρ Ο ΑΝΤΙΠ ΟΕ Ρ ΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΟΪ ΣΤΑΜ ΝΟΣ ΟΓ ΙΣΤΗ ΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ ΑΝΟΣ Η Λ ΙΑΣ Κ ΑΚ ΟΤΡ ΙΧ Η Σ ΙΩ ΑΝΝΗ Σ Π ΑΝΑΓ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ ΑΡ Α.Τ. Ξ ΑΡ Α.Τ. ΑΒ ΑΡ. Α. Ο.Ε ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2012 1/1/ /12/2011 Μι κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α 0 0 Έ ξ οδ α δ ι οι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς & δ ι άθ ε ση ς (4) (4) η µ ί ε ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς 5 (4) (4) η µ ί ε ς χ ρ ή σ ε ω ς π ρ ο φ ό ρ ω ν (4) (4) Ζ η µ ί ε ς χ ρ ή σ ε ω ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (4) (4) ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ Α Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2011 Καθαρά Κέ ρδ η / (Ζ η µ ι έ ς ) χ ρή σ ε ω ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (α) (4) (4) Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ ε ω ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (β) 0 0 Σ υ γ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ ε ω ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (α)+(β) (4) (4) Οι σηµειώ σεις από τη σελ ί δ α 11 έω ς κ αι τη σελ ί δ α 20 αποτελ ούν αν από σπαστο µέρος τω ν Οικ ον οµικ ώ ν Καταστά σεω ν της Εταιρί ας. 7

8 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ΣΗΜ. 31/12/ /12/2011 π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς α µ ε ι α κ δ ι α θ έ µ α κ α ι ι ύ ν α µ α ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οι σµ σε ά σι σοδ 2 2 Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς οι π έ ς µ α κ ρ οπ ρ ό θ ε σµ ε ς π ρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς 2 1 οι π έ ς Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς Πρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 7 20 Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν α θ α ρ ή θ έ σ η ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οτ σµ ο (71) (67) Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµειώ σεις από τη σελ ί δ α 11 έω ς κ αι τη σελ ί δ α 20 αποτελ ούν αν από σπαστο µέρος τω ν Οικ ον οµικ ώ ν Καταστά σεω ν της Εταιρί ας. 8

9 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕΦ Α Λ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ες Ε υ ρ ώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οτελ έ σ µ α τα εις ν έ ον Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η ή σ ς χ ρ ή σ ή ξ η ή σ ς χρ εω 1/1/ (67) 463 Ζηµίες εω ς (4) (4) χρ εω 31/12/ (71) 459 Έ ν α ρ ξ η χρ ή σ εω ς 1/1/ (63) 467 Ζηµίες χ ρ ή σ εω ς (4) (4) Λ ή ξ η χρ ή σ εω ς 31/12/ (67) 463 Οι σηµειώ σεις από τη σελ ί δ α 11 έω ς κ αι τη σελ ί δ α 20 αποτελ ούν αν από σπαστο µέρος τω ν Οικ ον οµικ ώ ν Καταστά σεω ν της Εταιρί ας. 9

10 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙ Α ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1/ /12/2012 1/1/ /12/2011 Λειτουργικές δραστηριότητες Ζηµίες προ φόρων ( 4 ) ( 4 ) Π λ έ ον / µείον προσ α ρµογ έ ς γ ι α : Π ροβ λ έ ψ ει ς ( 6 ) ( 19) Π λ έ α έ γ ι α λ α α σ κ λ α κ σ χ α ι τ ι λ τ ι κ έ δ σ τ ον / µείον προσ ρµογ ς ογ ρι µού ς εφα ίου ίνησ ης ή που ετ ίζ οντ µε ς ει ου ργ ς ρα ηρι ότ ητ ες Μ είωσ η / ( α ύ ξ ησ η) α πα ι τ ήσ εων ( Μ είωσ η) / α ύ ξ ησ η υ ποχ ρεώ σ εων ( πλ ην τ ρα πεζ ώ ν) 1 1 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 0 0 Ε π εν δυτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β ) 0 0 Χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 Κ αθ αρή αύ ξ ηση / ( µ εί ω ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α χ ρή σεω ς ( α) + ( β ) + ( γ) 0 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α έν αρξ ης χ ρή σεω ς 2 2 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α λ ή ξ ης χ ρή σεω ς 2 2 Οι σηµειώ σεις από τη σελ ί δ α 11 έω ς κ αι τη σελ ί δ α 20 αποτελ ούν αν από σπαστο µέρος τω ν Οικ ον οµικ ώ ν Καταστά σεω ν της Εταιρί ας. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Γ ΕΝ Ι ΚΕΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ Ι ΕΣ Η «Υ ΣΤ ΟΣ» ΝΑ Υ Τ Ι ΚΗ ΕΤ Α Ι Ρ Ι Α (η Εταιρί α), έχ ει συσταθ εί στην Ελ λ ά δ α σύµφ ω ν α µε τις δ ιατά ξ εις του Ν. 959/1979 «περί Ναυτικ ώ ν Εταιριώ ν». Η Εταιρί α εδ ρεύει στο ήµο Παιαν ί ας, 19,3 χ λ µ Λ εω φ ό ρος Μ αρκ οπούλ ου κ αι αν ήκ ει εξ ολ οκ λ ήρου στον Ό µιλ ο της Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ ο οποί ος εδ ρεύει στην Ελ λ ά δ α. Οι Οικ ον οµικ ές Καταστά σεις του Οµί λ ου εν οποιούν ται τελ ικ ά από την εταιρί α LAFARGE S.A., η οποί α εδ ρεύει στη Γ αλ λ ί α. Η Εταιρί α εί χ ε στην κ ατοχ ή της το /Π Υ ΣΤ ΟΣ το οποί ο β υθ ί στηκ ε στις 28/12/1996. Έκ τοτε η Εταιρί α παραµέν ει χ ω ρί ς δ ραστηριό τητα µε σκ οπό την περαί ω ση τω ν εκ κ ρεµοτήτω ν κ αι εκ κ ρεµοδ ικ ιώ ν που προέκ υψ αν έν εκ α του Ναυαγ ί ου. Η ιαχ εί ριση της Εταιρί ας γ ί ν εται από τη µητρικ ή εταιρί α «Α ΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑ Υ Τ Ι Λ Ι Α ΚΗ ΕΤ Α Ι Ρ Ι Α ΗΡ Α ΚΛ ΗΣ». Οι παρούσες Οικ ον οµικ ές Καταστά σεις παρουσιά ζ ον ται σε χ ιλ ιά δ ες Ευρώ που εί ν αι το ν ό µισµα του πρω τεύον τος οικ ον οµικ ού περιβ ά λ λ ον τος στο οποί ο δ ραστηριοποιεί ται η Εταιρί α. 2. Ν ΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Συγ κ εκ ριµέν α ν έα πρό τυπα, τροποποιήσεις προτύπω ν κ αι δ ιερµην εί ες έχ ουν εκ δ οθ εί, τα οποί α εί ν αι υποχ ρεω τικ ά γ ια λ ογ ιστικ ές περιό δ ους που ξ εκ ιν ούν κ ατά τη δ ιά ρκ εια της παρούσας χ ρήσεω ς ή µεταγ εν έστερα. Η εκ τί µηση της Εταιρί ας σχ ετικ ά µε την επί δ ραση από την εφ αρµογ ή αυτώ ν τω ν ν έω ν προτύπω ν, τροποποιήσεω ν κ αι δ ιερµην ειώ ν παρατί θ εται παρακ ά τω. Π ρ ό τ υ π α κ α ι ιερµηνείες υ π ο χ ρεω τ ικ έ ς γ ια τ ην τ ρέ χ ο υ σ α ο ικ ο νο µικ ή χ ρήσ η Π Χ Α 7 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α : Γ νω σ τ ο π ο ιήσ εις» - µετ α β ιβ ά σ εις χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ώ ν π εριο υ σ ια κ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν Η παρ ού σα τρ οποποί ηση παρ έ χει τις γνω στοποιήσεις για µ εταβιβασµ έ να χρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχεί α που δ εν έ χουν αποαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκλ ήρ ου καθ ώ ς και για µ εταβιβασµ έ να χρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχεί α που έ χουν αποαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκλ ήρ ου αλ λ ά για τα οποί α η Ε ταιρ ί α έ χει συνεχιζ όµ ενη ανά µ ειξ η. Παρ έ χει επί σης καθ οδ ήγηση για την εφ αρ µ ογή τω ν απαιτού µ ενω ν γνω στοποιήσεω ν. Η τρ οποποί ηση αυτή δ εν έ χει επί δ ρ αση στις οικονοµ ικέ ς καταστά σεις της Ε ταιρ ί ας. Π ρό τ υ π α κ α ι ιερµηνείες υ π ο χ ρεω τ ικ έ ς α π ό π εριό δ ο υ ς π ο υ ξ εκ ινο ύ ν τ ην ή µετ ά α π ό 1 Ι α νο υ α ρίο υ 2013 Π Χ Α 9 «Χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2015) Τ ο ΠΧΑ 9 αποτελ εί την πρ ώ τη φ ά ση στο έ ρ γο του Σ Λ Π (Συµ βού λ ιο ιεθ νώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύ πω ν) για την αντικατά σταση του Λ Π 39 και αναφ έ ρ εται στην ταξ ινόµ ηση και επιµ έ τρ ηση τω ν χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν και χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν υποχρ εώ σεω ν. Τ ο Σ Λ Π στις επόµ ενες φ ά σεις του έ ρ γου θ α επεκτεί νει το ΠΧΑ 9 έ τσι ώ στε να πρ οστεθ ού ν νέ ες απαιτήσεις για την αποµ εί ω ση της αξ ί ας και τη λ ογιστική αντιστά θ µ ισης. Τ ο ΠΧΑ 9 δ εν µ πορ εί να εφ αρ µ οστεί νω ρ ί τερ α από την Ε ταιρ ί α δ ιότι δ εν έ χει υιοθ ετηθ εί από την Ε υρ ω παϊ κή Έ νω ση. Μ όνο όταν υιοθ ετηθ εί, η Ε ταιρ ί α θ α αποφ ασί σει εά ν θ α εφ αρ µ όσει το ΠΧΑ 9 νω ρ ί τερ α από την 1 Ι ανουαρ ί ου Λ Π 12 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Φ ό ρο ι εισ ο δ ήµα τ ο ς» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Η τρ οποποί ηση του Λ Π 12 παρ έ χει µ ια πρ ακτική µ έ θ οδ ο για την επιµ έ τρ ηση τω ν αναβαλ λ όµ ενω ν φ ορ ολ ογικώ ν υποχρ εώ σεω ν και αναβαλ λ όµ ενω ν φ ορ ολ ογικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν όταν επενδ υτικά ακί νητα επιµ ετρ ώ νται µ ε τη µ έ θ οδ ο εύ λ ογης αξ ί ας σύ µ φ ω να µ ε το Λ Π 40 «Ε πενδ ύ σεις σε ακί νητα». Η τρ οποποί ηση αυτή δ εν έ χει εφ αρ µ ογή στην Ε ταιρ ί α. 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο Τ ΥΠ Α, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ ΥΠ Ω Ν - Σ υ νέ χ εια Χ Α π τ Ε ύ λ ο γ Α ξ µ λ ξ µ Ι ί Τ έ µ έ λ ί δ δ ύ λ λ ά έ δ µ ί λ λ ά λ λ Τ έ λ ί ώ µ έ λ ί ά ρ µ λ Ε έ έ δ ύ ώ λ ί µ Π 13 «Ε ιµέ ρησ η ης ία ς» (εφ αρ όζ εται στις ετήσιες ογιστικέ ς περ ιόδ ους που εκινού ν την ή ετά την 1η ανουαρ ου 2013) ο ΠΧΑ 13 παρ χει νέ ες οδ ηγί ες σχετικά ε την επιµ τρ ηση της εύ ογης αξ ας και τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του πρ οτύ που εν ιευρ νουν τη χρ ήση τω ν εύ ογω ν αξ ιώ ν αλ παρ χουν ιευκρ ινί σεις για την εφ αρ ογή τους σε περ πτω ση που η χρ ήση τους επιβά εται υποχρ εω τικά από α πρ ότυπα. ο ΠΧΑ 13 παρ χει ακρ ιβή ορ ισµ ό της εύ ογης αξ ας, καθ ς και οδ ηγί ες αναφ ορ ικά ε την επιµ τρ ηση της εύ ογης αξ ας και τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις, ανεξ τητα από το πρ ότυπο ε βά ση το οποί ο γί νεται χρ ήση τω ν εύ ογω ν αξ ιώ ν. πιπλ ον, οι απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις χουν ιευρ υνθ εί και καλ πτουν όλ α τα περ ιουσιακά στοιχεί α και τις υποχρ εώ σεις που επιµ ετρ νται στην εύ ογη αξ α και όχι όνο τα χρ ηµ ατοοικονοµ ικά. Ε Χ Α π ά α π ο γ ύ σ υ π α ο χ κ α τ ά τ ο σ τ ά δ τ π α γ ω γ µ λ ξ µ Ι ί δ µ έ λ δ ά ρ ω µ µ ω δ Β ά δ µ µ λ δ ά ψ έ έ ξ έ δ µ ω δ µ έ ρ ί έ µ µ λ µ δ µ έ µ µ δ θ ρ ω δ ρ φ ί Π 20 «α νες µνω ης ίθ ριω ν ρυ είω ν ιο ης ρα ής» (εφ αρ όζ εται στις ετήσιες ογιστικέ ς περ ιόδ ους που εκινού ν την ή ετά την 1η ανουαρ ου 2013) Αυτή η ιερ ηνεί α παρ χει καθ οδ ήγηση για τη ογιστικοποί ηση τω ν απανώ ν της αποµ κρ υνσης τω ν στεί ν υπερ κεί ενω ν («απογύ νση») κατά το στά ιο της παρ αγω γής ενός ορ υχεί ου. σει αυτής της ιερ ηνεί ας, οι εταλ ευτικέ ς οικονοµ ικέ ς οντότητες πιθ ανώ ς να χρ ειαστεί να ιαγρ ουν στα αποτελ σµ ατα εις νέ ον της ναρ ης της περ ιόδ ου τις ήδ η κεφ αλ αιοποιηµ νες απά νες απογύ νω σης τω ν ορ υχεί ν οι οποί ες εν πορ ού ν να αποδ οθ ού ν σε να αναγνω σιµ ο συστατικό ενός αποθ ατος εταλ εύ ατος ( ore body ). Η ιερ ηνεί α χει εφ αρ ογή όνο σε απά νες υπαί ιω ν ορ υχεί ν και όχι σε υπόγεια ορ υχεί α ή σε αστηρ ιότητες εξ όρ υξ ης πετρ ελ αί ου και υσικού αερ ου. Λ Π 1 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Π α ρο υ σ ία σ η Ο ικ ο νο µικ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ εω ν» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ί ου 2012) Αυτή η τρ οποποί ηση απαιτεί από τις οικονοµ ικέ ς οντότητες να δ ιαχω ρ ί σουν τα στοιχεί α που παρ ουσιά ζ ονται στα λ οιπά συνολ ικά εισοδ ήµ ατα σε δ ύ ο οµ ά δ ες, µ ε βά ση το αν αυτά στο µ έ λ λ ον εί ναι πιθ ανό να µ εταφ ερ θ ού ν στα αποτελ έ σµ ατα χρ ήσεω ς ή όχι. Λ Π 19 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Π α ρο χ έ ς σ ε Ε ργ α ζ ο µέ νο υ ς» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Αυτή η τρ οποποί ηση επιφ έ ρ ει σηµ αντικέ ς αλ λ αγέ ς στην αναγνώ ρ ιση και επιµ έ τρ ηση του κόστους τω ν πρ ογρ αµ µ ά τω ν καθ ορ ισµ έ νω ν παρ οχώ ν και τω ν παρ οχώ ν εξ όδ ου από την υπηρ εσί α (κατά ρ γηση της µ εθ όδ ου του περ ιθ ω ρ ί ου), καθ ώ ς και στις γνω στοποιήσεις όλ ω ν τω ν παρ οχώ ν σε ερ γαζ οµ έ νους. Οι βασικέ ς αλ λ αγέ ς αφ ορ ού ν κυρ ί ω ς στην αναγνώ ρ ιση τω ν αναλ ογιστικώ ν κερ δ ώ ν και ζ ηµ ιώ ν, στην αναγνώ ρ ιση του κόστους πρ οϋ πηρ εσί ας/ περ ικοπώ ν, στην επιµ έ τρ ηση του εξ όδ ου συντά ξ εω ν, στις απαιτού µ ενες γνω στοποιήσεις, στο χειρ ισµ ό τω ν εξ όδ ω ν και τω ν φ όρ ω ν που σχετί ζ ονται µ ε τα πρ ογρ ά µ µ ατα καθ ορ ισµ έ νω ν παρ οχώ ν, καθ ώ ς και στη δ ιά κρ ιση µ εταξ ύ βρ αχυπρ όθ εσµ ω ν και µ ακρ οπρ όθ εσµ ω ν παρ οχώ ν. Π Χ Α 7 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α : Γ νω σ τ ο π ο ιήσ εις» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο Σ Λ Π δ ηµ οσί ευσε αυτή την τρ οποποί ηση πρ οκειµ έ νου να συµ περ ιλ ά βει επιπλ έ ον πλ ηρ οφ όρ ηση η οποί α θ α βοηθ ήσει τους χρ ήστες τω ν οικονοµ ικώ ν καταστά σεω ν µ ί ας οικονοµ ικής οντότητας να αξ ιολ ογήσουν την επί δ ρ αση ή την πιθ ανή επί δ ρ αση που θ α έ χουν οι συµ φ ω νί ες για δ ιακανονισµ ό χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν και υποχρ εώ σεω ν, συµ περ ιλ αµ βανοµ έ νου του δ ικαιώ µ ατος για συµ ψ ηφ ισµ ό που σχετί ζ εται µ ε αναγνω ρ ισµ έ να χρ ηµ ατοοικονοµ ικά περ ιουσιακά στοιχεί α και υποχρ εώ σεις, στην οικονοµ ική θ έ ση της οικονοµ ικής οντότητας. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο Τ ΥΠ Α, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ ΥΠ Ω Ν - Σ υ νέ χ εια Λ Π 32 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α : Π α ρο υ σ ία σ η» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2014) Αυτή η τρ οποποί ηση στις οδ ηγί ες εφ αρ µ ογής του Λ Π 32 παρ έ χει δ ιευκρ ινήσεις σχετικά µ ε κά ποιες απαιτήσεις για τον συµ ψ ηφ ισµ ό χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν περ ιουσιακώ ν στοιχεί ω ν και υποχρ εώ σεω ν στην κατά σταση οικονοµ ικής θ έ σης. Ο µά δ α π ρο τ ύ π ω ν σ χ ετ ικ ά µε ενο π ο ίησ η κ α ι α π ό κ ο ινο ύ σ υ µφ ω νίες (εφ α ρµό ζ ο ντ α ι σ τ ις ετ ήσ ιες λ ο γ ισ τ ικ έ ς π εριό δ ο υ ς π ο υ ξ εκ ινο ύ ν τ ην ή µετ ά τ ην 1η Ι α νο υ α ρίο υ 2014) Τ ο Σ Λ Π δ ηµ οσί ευσε πέ ντε νέ α πρ ότυπα σχετικά µ ε ενοποί ηση και τις από κοινού συµ φ ω νί ες: ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11, ΠΧΑ 12, Λ Π 27 (Τ ρ οποποί ηση), Λ Π 28 (Τ ρ οποποί ηση). Αυτά τα πρ ότυπα εφ αρ µ όζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου Ε πιτρ έ πεται η πρ όω ρ η εφ αρ µ ογή τους µ όνο εά ν ταυτόχρ ονα εφ αρ µ οστού ν και τα πέ ντε αυτά πρ ότυπα. Οι κυρ ιότερ οι όρ οι τω ν πρ οτύ πω ν εί ναι οι εξ ής: Π Χ Α 10 «Ε νο π ο ιηµέ νες Ο ικ ο νο µικ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ εις» Τ ο ΠΧΑ 10 αντικαθ ιστά στο σύ νολ ό τους τις οδ ηγί ες αναφ ορ ικά µ ε τον έ λ εγχο και την ενοποί ηση, που παρ έ χονται στο Λ Π 27 και στο SIC 12. Τ ο νέ ο πρ ότυπο αλ λ ά ζ ει τον ορ ισµ ό του ελ έ γχου ω ς καθ ορ ιστικού παρ ά γοντα πρ οκειµ έ νου να αποφ ασιστεί εά ν µ ια οικονοµ ική οντότητα θ α πρ έ πει να ενοποιεί ται. Τ ο πρ ότυπο παρ έ χει εκτεταµ έ νες δ ιευκρ ινί σεις που υπαγορ εύ ουν τους δ ιαφ ορ ετικού ς τρ όπους κατά τους οποί ους µ ί α οικονοµ ική οντότητα (επενδ υτής) µ πορ εί να ελ έ γχει µ ί α ά λ λ η οικονοµ ική οντότητα (επέ νδ υση). Ο αναθ εω ρ ηµ έ νος ορ ισµ ός του ελ έ γχου εστιά ζ ει στην ανά γκη να υπά ρ χει ταυτόχρ ονα το δ ικαί ω µ α (η δ υνατότητα να κατευθ ύ νονται οι δ ρ αστηρ ιότητες που επηρ εά ζ ουν σηµ αντικά τις αποδ όσεις) και οι µ εταβλ ητέ ς αποδ όσεις (θ ετικέ ς, αρ νητικέ ς ή και τα δ ύ ο) πρ οκειµ έ νου να υπά ρ χει έ λ εγχος. Τ α νέ ο πρ ότυπο παρ έ χει επί σης δ ιευκρ ινί σεις αναφ ορ ικά µ ε συµ µ ετοχικά δ ικαιώ µ ατα και δ ικαιώ µ ατα ά σκησης βέ το (protective rights), καθ ώ ς επί σης και αναφ ορ ικά µ ε σχέ σεις πρ ακτόρ ευσης / πρ ακτορ ευοµ έ νου. Χ Α π ό κ ο ύ Σ υ ω Τ έ µ ρ φ ω ζ δ µ ά µ φ φ ω ί ζ δ ύ δ ρ ί µ έ θ δ έ µ ί µ µ µ έ θ θ έ µ δ ρ µ λ µ µ µ δ ρ Τ έ δ µ µ φ ω ρ ί ρ έ λ Π 11 «Α ινο µφ νίες» ο ΠΧΑ 11 παρ χει ια πιο εαλ ιστική αντιµ ετώ πιση τω ν από κοινού συµ νιώ ν εστιά οντας στα ικαιώ ατα και τις υποχρ εώ σεις, παρ στη νοµ ική τους ορ ή. Οι τύ ποι τω ν συµ νιώ ν περ ιορ ονται σε ο: από κοινού ελ εγχόµ ενες αστηρ ιότητες και κοινοπρ αξ ες. Η οδ ος της αναλ ογικής ενοποί ησης εν εί ναι πλ ον επιτρ επτή. Οι συµ ετέ χοντες σε κοινοπρ αξ ες εφ αρ όζ ουν υποχρ εω τικά την ενοποί ηση ε τη οδ ο της καθ αρ ής σης. Οι οικονοµ ικέ ς οντότητες που συµ ετέ χουν σε από κοινού ελ εγχόµ ενες αστηρ ιότητες εφ αρ όζ ουν παρ όµ οιο ογιστικό χειρ ισµ ό ε αυτόν που εφ αρ όζ ουν επί του παρ όντος οι συµ ετέ χοντες σε από κοινού ελ εγχόµ ενα περ ιουσιακά στοιχεί α ή σε από κοινού ελ εγχόµ ενες αστηρ ιότητες. ο πρ ότυπο παρ χει επί σης ιευκρ ινί σεις σχετικά ε τους συµ ετέ χοντες σε από κοινού συµ νί ες, χω ς να υπά χει από κοινού εγχος. Π Χ Α 12 «Γ νω σ τ ο π ο ίησ η σ υ µµετ ο χ ής σ ε ά λ λ ες ο ικ ο νο µικ έ ς ο ντ ό τ ητ ες» Τ ο ΠΧΑ 12 αναφ έ ρ εται στις απαιτού µ ενες γνω στοποιήσεις µ ιας οικονοµ ικής οντότητας, συµ περ ιλ αµ βανοµ έ νω ν σηµ αντικώ ν κρ ί σεω ν και υποθ έ σεω ν, οι οποί ες επιτρ έ πουν στους αναγνώ στες τω ν οικονοµ ικώ ν καταστά σεω ν να αξ ιολ ογήσουν τη φ ύ ση, τους κινδ ύ νους και τις οικονοµ ικέ ς επιπτώ σεις που σχετί ζ ονται µ ε τη συµ µ ετοχή της οικονοµ ικής οντότητας σε θ υγατρ ικέ ς, συγγενεί ς, από κοινού συµ φ ω νί ες και µ η ενοποιού µ ενες οικονοµ ικέ ς οντότητες (structured entities). Μ ί α οικονοµ ική οντότητα έ χει τη δ υνατότητα να πρ οβεί σε κά ποιες ή όλ ες από τις παρ απά νω γνω στοποιήσεις χω ρ ί ς να εί ναι υποχρ εω µ έ νη να εφ αρ µ όσει το ΠΧΑ 12 στο σύ νολ ό του, ή το ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τρ οποποιηµ έ να Λ Π 27 ή

14 Ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο Τ ΥΠ Α, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ ΥΠ Ω Ν - Σ υ νέ χ εια Λ Π 27 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Α τ ο µικ έ ς Ο ικ ο νο µικ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ εις» Τ ο Πρ ότυπο αυτό δ ηµ οσιεύ θ ηκε ταυτόχρ ονα µ ε το ΠΧΑ 10 και σε συνδ υασµ ό, τα δ ύ ο πρ ότυπα αντικαθ ιστού ν το Λ Π 27 «Ε νοποιηµ έ νες και Ατοµ ικέ ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σεις». Τ ο τρ οποποιηµ έ νο Λ Π 27 ορ ί ζ ει το λ ογιστικό χειρ ισµ ό και τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις αναφ ορ ικά µ ε τις συµ µ ετοχέ ς σε θ υγατρ ικέ ς, κοινοπρ αξ ί ες και συγγενεί ς όταν µ ί α οικονοµ ική οντότητα ετοιµ ά ζ ει ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς καταστά σεις. Παρ ά λ λ ηλ α, το Συµ βού λ ιο µ ετέ φ ερ ε στο Λ Π 27 όρ ους του Λ Π 28 «Ε πενδ ύ σεις σε Συγγενεί ς επιχειρ ήσεις» και του Λ Π 31 «Συµ µ ετοχέ ς σε Κοινοπρ αξ ί ες» που αφ ορ ού ν τις ατοµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς καταστά σεις. Λ Π 28 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Ε π ενδ ύ σ εις σ ε Σ υ γ γ ενείς επ ιχ ειρήσ εις κ α ι Κ ο ινο π ρα ξ ίες» Τ ο Λ Π 28 «Ε πενδ ύ σεις σε Συγγενεί ς επιχειρ ήσεις και Κοινοπρ αξ ί ες» αντικαθ ιστά το Λ Π 28 «Ε πενδ ύ σεις σε Συγγενεί ς επιχειρ ήσεις». Ο σκοπός αυτού του Πρ οτύ που εί ναι να ορ ί σει το λ ογιστικό χειρ ισµ ό αναφ ορ ικά µ ε τις επενδ ύ σεις σε συγγενεί ς επιχειρ ήσεις και να παρ αθ έ σει τις απαιτήσεις για την εφ αρ µ ογή της µ εθ όδ ου της καθ αρ ής θ έ σης κατά τη λ ογιστική τω ν επενδ ύ σεω ν σε συγγενεί ς και κοινοπρ αξ ί ες, όπω ς πρ οκύ πτει από τη δ ηµ οσί ευση του ΠΧΑ 11. Χ Α Χ Α κ α Χ Α π ο π ο π ο ο ο έ κ α τ α σ τ ά σ α π ό κ ο ύ σ υ ω κ α γ σ τ ο π ο σ υ ο χ σ ά λ λ ο ο έ ο ό τ δ ά β α σ µ λ ξ µ Ι ί µ έ δ µ µ ί ζ µ ί ά µ ώ µ µ µ µ µ δ δ έ Ε ω Έ Π 10, Π 11 ι Π 12 (Τ ρο ίησ η) «Ε νο ιηµέ νες ικ νο µικ ς εις, ινο µφ νίες ι νω ίησ η µµετ ής ε ες ικ νο µικ ς ντ ητ ες: ηγ ίες µετ ης» (εφ αρ όζ εται στις ετήσιες ογιστικέ ς περ ιόδ ους που εκινού ν την ή ετά την 1η ανουαρ ου 2013) H τρ οποποί ηση στις οδ ηγί ες ετά βασης τω ν ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρ χει ιευκρ ινί σεις σχετικά ε τις οδ ηγί ες ετά βασης στο ΠΧΑ 10 και περ ιορ ει τις απαιτήσεις για παρ οχή συγκρ ιτικής πλ ηρ οφ όρ ησης στις γνω στοποιήσεις του ΠΧΑ 12 όνο για την περ οδ ο που πρ οηγεί ται εσα της πρ της ετήσιας περ ιόδ ου κατά την οποί α εφ αρ όζ εται το ΠΧΑ 12. Συγκρ ιτική πλ ηρ οφ όρ ηση για γνω στοποιήσεις σχετικά ε συµ ετοχέ ς σε η ενοποιού ενες οικονοµ ικέ ς οντότητες (structured entities) εν απαιτεί ται. Οι τρ οποποιήσεις εν χουν υιοθ ετηθ εί ακόµ η από την υρ παϊ κή νω ση. Π Χ Α 10, Π Χ Α 12 κ α ι Λ Π 27 (Τ ρο π ο π ο ίησ η) «Ε τ α ιρίες Ε π ενδ ύ σ εω ν» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2014) Η τρ οποποί ηση του ΠΧΑ 10 ορ ί ζ ει µ ί α εταιρ ί α επενδ ύ σεω ν και παρ έ χει µ ί α εξ αί ρ εση από την ενοποί ηση. Πολ λ ά επενδ υτικά κεφ ά λ αια και παρ όµ οιες εταιρ ί ες που πλ ηρ ού ν τον ορ ισµ ό τω ν εταιρ ιώ ν επενδ ύ σεω ν εξ αιρ ού νται από την ενοποί ηση τω ν περ ισσότερ ω ν θ υγατρ ικώ ν τους, οι οποί ες λ ογιστικοποιού νται ω ς επενδ ύ σεις σε εύ λ ογη αξ ί α µ έ σω αποτελ εσµ ά τω ν, παρ όλ ο που ασκεί ται έ λ εγχος. Οι τρ οποποιήσεις στο ΠΧΑ 12 εισά γουν τις γνω στοποιήσεις που χρ ειά ζ εται να παρ έ χει µ ια εταιρ ί α επενδ ύ σεω ν. Οι τρ οποποιήσεις δ εν έ χουν υιοθ ετηθ εί ακόµ η από την Ε υρ ω παϊ κή Έ νω ση. Τ ρο π ο π ο ιήσ εις σ ε π ρό τ υ π α π ο υ α π ο τ ελ ο ύ ν έ να τ µήµα τ ο υ π ρο γ ρά µµα τ ο ς ετ ήσ ιω ν β ελ τ ιώ σ εω ν γ ια τ ο 2011 τ ο υ Σ Λ Π (Σ υ µβ ο ύ λ ιο ιεθ νώ ν Λ ο γ ισ τ ικ ώ ν Π ρο τ ύ π ω ν) Οι παρ ακά τω τρ οποποιήσεις περ ιγρ ά φ ουν τις σηµ αντικότερ ες αλ λ αγέ ς που υπεισέ ρ χονται στα ΠΧΑ ω ς επακόλ ουθ ο τω ν αποτελ εσµ ά τω ν του ετήσιου πρ ογρ ά µ µ ατος βελ τιώ σεω ν του Σ Λ Π που δ ηµ οσιεύ τηκε το Μ ά ιο Οι τρ οποποιήσεις αυτέ ς εφ αρ µ όζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικέ ς περ ιόδ ους που ξ εκινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013 και δ εν έ χουν υιοθ ετηθ εί ακόµ η από την Ε υρ ω παϊ κή Έ νω ση. Λ Π 1 «Π α ρο υ σ ία σ η τ ω ν ο ικ ο νο µικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ εω ν» Η τρ οποποί ηση παρ έ χει δ ιευκρ ινί σεις σχετικά µ ε τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις για τη συγκρ ιτική πλ ηρ οφ όρ ηση όταν µ ια οικονοµ ική οντότητα συντά σσει έ ναν επιπλ έ ον ισολ ογισµ ό εί τε (α) όπω ς απαιτεί ται από το Λ Π 8 «Λ ογιστικέ ς πολ ιτικέ ς, µ εταβολ έ ς τω ν λ ογιστικώ ν εκτιµ ήσεω ν και λ ά θ η» εί τε (β) εθ ελ οντικά. 14

15 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο Τ ΥΠ Α, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ ΥΠ Ω Ν - Σ υ νέ χ εια Λ Π 16 «Ε νσ ώ µα τ α π ά γ ια» Η τρ οποποί ηση δ ιευκρ ινί ζ ει πω ς τα ανταλ λ ακτικά και ο λ οιπός εξ οπλ ισµ ός συντήρ ησης ταξ ινοµ ού νται ω ς ενσώ µ ατα πά για και όχι ω ς αποθ έ µ ατα όταν πλ ηρ ού ν τον ορ ισµ ό τω ν ενσώ µ ατω ν παγί ω ν, δ ηλ αδ ή όταν χρ ησιµ οποιού νται για περ ισσότερ ες από µ ί α περ ί οδ ο. Λ Π 32 «Χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α : Π α ρο υ σ ία σ η» Η τρ οποποί ηση δ ιευκρ ινί ζ ει πω ς ο φ όρ ος εισοδ ήµ ατος που σχετί ζ εται µ ε τη δ ιανοµ ή αναγνω ρ ί ζ εται στα αποτελ έ σµ ατα και ο φ όρ ος εισοδ ήµ ατος που σχετί ζ εται µ ε τα έ ξ οδ α συναλ λ αγώ ν αναγνω ρ ί ζ εται απευθ εί ας στην καθ αρ ή θ έ ση, σύ µ φ ω να µ ε το Λ Π 12. Λ Π 34 «Ε νδ ιά µεσ η χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ή α να φ ο ρά» Η τρ οποποί ηση δ ιευκρ ινί ζ ει τις απαρ αί τητες γνω στοποιήσεις για τα περ ιουσιακά στοιχεί α και υποχρ εώ σεις τω ν τοµ έ ω ν στην ενδ ιά µ εση χρ ηµ ατοοικονοµ ική αναφ ορ ά, σύ µ φ ω να µ ε το ΠΧΑ 8 «Λ ειτουρ γικοί τοµ εί ς». 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ Ω Ν Σ ΗΜ Α Ν Τ ΙΚ Ο Τ ΕΡΩ Ν ΛΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν Α ΡΧ Ω Ν ήλωση συ µ µ ό ρ φ ωσης Οι Οικονοµ ικέ ς Καταστά σεις έ χουν καταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε τα ιεθ νή Πρ ότυπα Χρ ηµ ατοοικονοµ ικής Αναφ ορ ά ς.π.χ.α (International Financial Reporting Standards) που έ χουν εκδ οθ εί από το Συµ βού λ ιο τω ν ιεθ νώ ν Λ ογιστικώ ν Πρ οτύ πω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώ ς και τις σχετικέ ς δ ιερ µ ηνεί ες που έ χει εκδ ώ σει η Ε πιτρ οπή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτύ πω ν Χρ ηµ ατοοικονοµ ικής Αναφ ορ ά ς (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποί α εί ναι σχετικά µ ε τις δ ρ αστηρ ιότητες της Ε ταιρ ί ας και ισχύ ουν κατά την ηµ ερ οµ ηνί α κατά ρ τισης τω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σεω ν όπω ς έ χουν υιοθ ετηθ εί από την Ε πιτρ οπή της Ε υρ ω παϊ κής Έ νω σης. Β ά ση σύ ν τ α ξ ης Οι Οικονοµ ικέ ς Καταστά σεις έ χουν καταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε την αρ χή του ιστορ ικού ή τεκµ αρ τού κόστους. Οι βασικέ ς λ ογιστικέ ς αρ χέ ς που ακολ ουθ ήθ ηκαν εί ναι οι παρ ακά τω : Σ υ ν έ χ ι ση τ ης υ π ο στ ήρ ι ξ ης τ ης Ε τ α ι ρ ί α ς Η Ε ταιρ ί α στις 31/12/2012 παρ ουσιά ζ ει σω ρ ευµ έ νες ζ ηµ ιέ ς που χρ ηµ ατοδ οτού νται από τη µ ητρ ική εταιρ ί α η οποί α και έ χει αναλ ά βει τη δ ιαχεί ρ ισή της. Η ιοί κηση της Ε ταιρ ί ας θ εω ρ εί ότι στο πρ οβλ επτό µ έ λ λ ον εί ναι εξ ασφ αλ ισµ έ νη η στήρ ιξ η της µ ητρ ικής εταιρ ί ας στη συνέ χιση της χρ ηµ ατοδ ότησης που της παρ έ χει. ό ρο ς Ε ισ ο δ ήµα τ ο ς Η Ε ταιρ ί α απαλ λ ά σσεται από φ όρ ο εισοδ ήµ ατος βά σει τω ν δ ιατά ξ εω ν του Ν. 959/1979 «περ ί Ναυτικώ ν Ε ταιρ ιώ ν». Η µ οναδ ική της υποχρ έ ω ση αφ ορ ά στην καταβολ ή φ όρ ου ο οποί ος εξ αρ τά ται από τους κόρ ους του πλ οί ου της. εδ οµ έ νου όµ ω ς ότι επί του παρ όντος η Ε ταιρ ί α δ εν έ χει πλ οί ο στην εκµ ετά λ λ ευσή της, δ εν υπόκειται αντί στοιχα και σε υποχρ εώ σεις φ όρ ου εισοδ ήµ ατος. 15

16 ω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ Ω Ν Σ ΗΜ Α Ν Τ ΙΚ Ο Τ ΕΡΩ Ν ΛΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν Α ΡΧ Ω Ν - Σ υ ν έ χ ε ι α Π ρο β λ έ ψ εις Οι πρ οβλ έ ψ εις σχηµ ατί ζ ονται όταν η Ε ταιρ ί α έ χει παρ ού σα νοµική ή τεκµαιρ όµενη υποχρ έ ω ση, ς αποτέ λ εσµα παρ ελ θ όντος γεγονότος και πιθ ανολ ογεί ται ότι θ α απαιτηθ εί εκρ οή οικονοµικού οφ έ λ ους για την τακτοποί ηση αυτής της υποχρ έ ω σης. Οι πρ οβλ έ ψ εις επιµ ετρ ώ νται στην καλ ύ τερ η δ υνατή εκτί µ ηση στην οποί α καταλ ήγει η ιοί κηση σε ότι αφ ορ ά στο κόστος που θ α πρ οκύ ψ ει για το δ ιακανονισµ ό της υποχρ έ ω σης που οφ εί λ εται την ηµ ερ οµ ηνί α της κατά στασης οικονοµ ικής θ έ σης και πρ οεξ οφ λ ού νται στην παρ ού σα αξ ί α τους εφ όσον η σχετική επί δ ρ αση της πρ οεξ όφ λ ησης εί ναι σηµ αντική. Ό ταν µ έ ρ ος ή το σύ νολ ο της εκρ οής οικονοµ ικού οφ έ λ ους για τον δ ιακανονισµ ό της υποχρ έ ω σης, της σχετικής µ ε την πρ όβλ εψ η, αναµ έ νεται να ανακτηθ εί από τρ ί το µ έ ρ ος, το εισπρ ακτέ ο ποσό αναγνω ρ ί ζ εται ω ς στοιχεί ο ενερ γητικού εά ν εί ναι βέ βαιο ότι η αποζ ηµ ί ω ση θ α εισπρ αχθ εί και το εισπρ ακτέ ο ποσό µ πορ εί να µ ετρ ηθ εί αξ ιόπιστα. Χ ρηµα τ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α Οι χρ ηµ ατοοικονοµ ικέ ς απαιτήσεις και οι χρ ηµ ατοοικονοµ ικέ ς υποχρ εώ σεις αναγνω ρ ί ζ ονται στην κατά σταση οικονοµ ικής θ έ σης από τη στιγµ ή που η Ε ταιρ ί α καθ ί σταται συµ βαλ λ όµ ενο µ έ ρ ος µ ιας σύ µ βασης χρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν µ έ σω ν και περ νού ν σε αυτήν τα σχετικά βά ρ η και οφ έ λ η. Α π α ρ ί ζ λ ί µ ώ έ µ µ έ θ δ ρ ά ζ ί µ µ έ µ έ ψ ώ ί µ λ ί ιτ ήσ εις Οι χρ ηµ ατοοικονοµ ικέ ς απαιτήσεις αρ χικά αναγνω ονται στην εύ ογη αξ α τους, ενώ εταγενέ στερ α επιµ ετρ νται στο αποσβεσµ νο κόστος τους ε τη οδ ο του πρ αγµ ατικού επιτοκί ου. Οι βρ αχυπρ όθ εσµ ες απαιτήσεις από εµ πορ ικέ ς αστηρ ιότητες εί ναι τοκες και παρ ουσιά ονται στην ονοµ αστική τους αξ α, ειω νες κατά το ποσό τω ν απαιτού ενω ν πρ οβλ εω ν για επισφ αλ εί ς απαιτήσεις, στε να εί ναι σες ε την εύ ογη αξ α τους. Υπ ο χ ρεώ σ εις Οι χρ ηµ ατοοικονοµ ικέ ς υποχρ εώ σεις αρ χικά αναγνω ρ ί ζ ονται στην εύ λ ογη αξ ί α τους, ενώ µ εταγενέ στερ α επιµ ετρ ώ νται στο αποσβεσµ έ νο κόστος τους µ ε τη µ έ θ οδ ο του πρ αγµ ατικού επιτοκί ου. Οι βρ αχυπρ όθ εσµ ες υποχρ εώ σεις από εµ πορ ικέ ς δ ρ αστηρ ιότητες εί ναι ά τοκες και παρ ουσιά ζ ονται στην ονοµ αστική τους αξ ί α η οποί α ισού ται µ ε την εύ λ ογη αξ ί α τους. 4. Σ ΗΜ Α Ν Τ ΙΚ ΕΣ ΛΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ ΕΣ Κ ΡΙΣ ΕΙΣ Κ Α Ι Κ Υ ΡΙΕΣ ΠΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ ΗΤ Α Σ ΛΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν ΕΚ Τ ΙΜ ΗΣ ΕΩ Ν Κατά την εφ αρ µ ογή τω ν λ ογιστικώ ν πολ ιτικώ ν της, όπω ς περ ιγρ ά φ ονται στη σηµ εί ω ση 3, η ιοί κηση εί ναι απαρ αί τητο να πρ οβεί σε κρ ί σεις, εκτιµ ήσεις και υποθ έ σεις σχετικά µ ε τις φ ερ όµ ενες αξ ί ες τω ν ενερ γητικώ ν και παθ ητικώ ν στοιχεί ω ν, οι οποί ες δ εν εί ναι πρ οφ ανεί ς από ά λ λ ες πηγέ ς πλ ηρ οφ όρ ησης. Οι εκτιµ ήσεις και οι σχετικέ ς µ ε αυτέ ς υποθ έ σεις βασί ζ ονται στην εµ πειρ ί α του παρ ελ θ όντος καθ ώ ς και σε ά λ λ ους σχετικού ς παρ ά γοντες. Τ α πρ αγµ ατικά αποτελ έ σµ ατα ενδ έ χεται να δ ιαφ έ ρ ουν από αυτέ ς τις εκτιµ ήσεις. Οι εκτιµ ήσεις και οι υποκεί µ ενες υποθ έ σεις εξ ετά ζ ονται σε συνεχή βά ση. Οι αναθ εω ρ ήσεις λ ογιστικώ ν εκτιµ ήσεω ν αναγνω ρ ί ζ ονται στην περ ί οδ ο κατά την οποί α επισυµ βαί νουν, εά ν αυτέ ς επηρ εά ζ ουν µ όνο τη συγκεκρ ιµ έ νη χρ ήση ή και µ ελ λ οντικέ ς χρ ήσεις. 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Σ ΗΜ Α Ν Τ ΙΚ ΕΣ ΛΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ ΕΣ Κ ΡΙΣ ΕΙΣ Κ Α Ι Κ Υ ΡΙΕΣ ΠΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ ΗΤ Α Σ ΛΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν ΕΚ Τ ΙΜ ΗΣ ΕΩ Ν - Σ υ ν έ χ ε ι α Ε πιπλ έ ον, η ιοί κηση εξ ετά ζ ει σε κά θ ε χρ ήση, στη βά ση υποθ έ σεω ν και εκτιµ ήσεω ν, το ύ ψ ος τω ν πρ οβλ έ ψ εω ν για επί δ ικες υποθ έ σεις. Οι κύ ρ ιες πηγέ ς αβεβαιότητας για την Ε ταιρ ί α κατά την ηµ ερ οµ ηνί α κατά ρ τισης τω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σεω ν και οι οποί ες ενδ έ χεται να έ χουν σηµ αντική επί δ ρ αση στις φ ερ όµ ενες αξ ί ες τω ν στοιχεί ω ν ενερ γητικού και παθ ητικού, αφ ορ ού ν: o το αποτέ λ εσµ α µ ελ λ οντικού φ ορ ολ ογικού ελ έ γχου για τις ανέ λ εγκτες χρ ήσεις (σηµ εί ω ση 9). Ε ί ναι πιθ ανό από τους παρ απά νω φ ορ ολ ογικού ς ελ έ γχους να πρ οκύ ψ ουν πρ όσθ ετοι φ όρ οι και πρ οσαυξ ήσεις που δ εν πρ οβλ έ πεται να εί ναι σηµ αντικέ ς. Συνεπώ ς δ εν έ χουν σχηµ ατισθ εί αντί στοιχες πρ οβλ έ ψ εις. o τις λ ογιστικέ ς εκτιµ ήσεις για ενδ εχόµ ενες ζ ηµ ί ες από εκκρ εµ οδ ικί ες (σηµ εί ω ση 9). 5. Ζ ΗΜ ΙΕΣ ΕΚ Μ ΕΤ Α ΛΛΕΥ Σ ΕΩ Σ ζ ί λ δ φ ώ θ µ ί ω Οι ηµ ες εκµ εταλ εύ σεω ς ιαµ ορ ηκαν ετά τις χρ εώ σεις / (πιστώ σεις) τω ν κονδ υλ ν που ακολ ουθ ού ν: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Α µ οι β έ ς ι οι κ η τ ι κ ού Σ υ µ β ου λ ί ου 0 1 Λ π έ ξ α οι ά οδ Οι αµ οιβέ ς τω ν ορ κω τώ ν ελ εγκτώ ν λ ογιστώ ν από παρ οχή ελ εγκτικώ ν υπηρ εσιώ ν για την τρ έ χουσα και την πρ οηγού µ ενη χρ ήση ανέ ρ χονται σε 0,5 χιλ. Ε υρ ώ. Γ ια τις χρ ήσεις 2012 και 2011, η Ε ταιρ ί α δ εν απασχολ ού σε πρ οσω πικό. 6. Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α Μ ΕΣ Α Κ Α Ι ΙΑ Χ ΕΙΡΙΣ Η Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Κ ΙΝ Υ Ν Ο Υ Σε αυτή τη σηµ εί ω ση αναλ ύ ονται τα στοιχεί α του ενερ γητικού και παθ ητικού που αποτελ ού ν τα χρ ηµ ατοοικονοµ ικά µ έ σα της Ε ταιρ ί ας και οι αντί στοιχοι χρ ηµ ατοοικονοµ ικοί κί νδ υνοι. 6.1 ΠΑ ΡΑ Γ Ο Ν Τ ΕΣ Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Κ ΙΝ Υ Ν Ο Υ Η Ε ταιρ ί α δ εν εκτί θ εται σε χρ ηµ ατοοικονοµ ικού ς κινδ ύ νους καθ ώ ς παρ αµ έ νει χω ρ ί ς δ ρ αστηρ ιότητα. Τ α χρ ηµ ατοοικονοµ ικά µ έ σα της Ε ταιρ ί ας αφ ορ ού ν κυρ ί ω ς απαιτήσεις από τη µ ητρ ική της εταιρ ί α «ΑΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑΥ Τ Ι Λ Ι ΑΚΗ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ». Ο πιστω τικός κί νδ υνος της Ε ταιρ ί ας εί ναι απόλ υτα ελ εγχόµ ενος λ όγω της υποστήρ ιξ ής της από τη µ ητρ ική της εταιρ ί α, η οποί α έ χει αναλ ά βει τη δ ιαχεί ρ ισή της. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α Μ ΕΣ Α Κ Α Ι ΙΑ Χ ΕΙΡΙΣ Η Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Κ ΙΝ Υ Ν Ο Υ σ υ ν έ χ ε ι α 6.2 ΛΟ ΙΠΕΣ Β ΡΑ Χ Υ ΠΡΟ Θ ΕΣ Μ ΕΣ Α ΠΑ ΙΤ ΗΣ ΕΙΣ Οι λ ογαρ ιασµ οί τω ν λ οιπώ ν βρ αχυπρ όθ εσµ ω ν απαιτήσεω ν της Ε ταιρ ί ας αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2011 τ α ι ρ ί ε ς Oµ ί λ ου Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς Η ιοί κηση θ εω ρ εί ότι το λ ογιστικό υπόλ οιπο τω ν λ ογαρ ιασµ ώ ν τω ν λ οιπώ ν απαιτήσεω ν πρ οσεγγί ζ ει την εύ λ ογη αξ ί α τους. 7. ΛΟ ΙΠΕΣ ΠΡΟ Β ΛΕΨΕΙΣ Οι λ οιπέ ς πρ οβλ έ ψ εις αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ Πρ ό β λ ε ψ η γ ι α έ ξ οδ α β οη θ η µ άτ ω ν στ α θ ύ µ α τ α τ ου /Π ύ στ ος Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ ό ε τ η π ρ ό β λ ε ψ η η χ ρ ή ό β λ ε ψ η π χ ρ η µ ή θ η κ ε ε κ ε µ β ρ ί ο υ 1η Πρ σθ στ ση 0 Πρ ου σι οπ οι (19) 31η υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ό µ ε ν ι ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς υ π ρ ε ώ ι ς Σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ό µ ε ν ι ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς υ π ρ ε ώ ι ς ε κ ε µ β ρ ί ο υ ο στ σµ οχ σε 19 ο στ οπ σµ οχ σε η ό ε τ η π ρ ό β λ ε ψ η η χ ρ ή ό β λ ε ψ η π χ ρ η µ ή θ η κ ε ε κ ε µ β ρ ί ο υ Πρ σθ στ ση 0 Πρ ου σι οπ οι (5) 31η υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ό µ ε ν ι ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς υ π ρ ε ώ ι ς υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ό µ ε ν ι ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς υ π ρ ε ώ ι ς ε κ ε µ β ρ ί ο υ ο στ σµ οχ σε 5 ο στ οπ σµ οχ σε η Η Ε ταιρ ί α, έ πειτα από το ατύ χηµ α του /Π Υ ΣΤ ΟΣ και βασιζ όµ ενη στην πρ ά ξ η.σ. 576/ , ενέ κρ ινε έ να πρ όγρ αµ µ α σχολ ικώ ν βοηθ ηµ ά τω ν για τα παιδ ιά τω ν θ υµ ά τω ν, µ ε δ ιά ρ κεια από έ ω ς µ ε τη µ ορ φ ή δ ω ρ εά ς. Ε πιπλ έ ον, η Ε ταιρ ί α επιβαρ ύ νεται και µ ε τον αναλ ογού ντα φ όρ ο τω ν δ ω ρ εώ ν. Τ ο συνολ ικό ποσό του πρ ογρ ά µ µ ατος κατά την 31/12/2012 ανέ ρ χεται σε 117 χιλ. Ε υρ ώ. 18

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚ Ο Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΟ Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2011 Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε κ δ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω ς κ α τ α β λ η µ έ ν κ ν έ ς µ ε τ έ ς α ι κ ή ς α ξ ί α ς α ν µ ε τ ή ο, οθ ο: οι οχ ον οµ στ 17,61 ά οχ Ε ί δ έ µ ί ί µ δ έ δ ω µ Η ταιρ α ιαθ τει α κατηγορ α κοινώ ν ετοχώ ν, οι οποί ες εν χουν ικαί α σε σταθ ερ ό εισόδ ηµ α. 9. ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝ ΕΣ Υ ΠΟ Χ ΡΕΩ Σ ΕΙΣ Ε π ίδ ικ ες ή Υπ ό ια ιτ ησ ία ια φ ο ρέ ς τ ης Ε τ α ιρία ς Ε ί έ ύ ψ Ε ώ µ έ έ ά Ε ώ έ Ε ί δ έ ώ δ θ ρ θ θ ψ θ θ µ ί Μ Τ Ι Λ Ι Ε Τ Ρ Ι Kατά της ταιρ ας παρ αµ νουν εκκρ εµ εί ς αγω γέ ς συνολ ικού ους στις 31/12/ χιλ. υρ. Ο γιστος κί νδ υνος από την τελ εσιδ ικί α αυτώ ν τω ν υποθ σεω ν εκτιµ ται σε 258 χιλ. υρ ναντι του οποί ου η ταιρ α εν χει σχηµ ατί σει πρ όβλ εψ η στις παρ ού σες Οικονοµ ικέ ς Καταστά σεις καθ ς ε εω εί ότι ο κί νδ υνος αυτός α επισυµ βεί. Σηµ ειώ νεται ότι, τυχόν υποχρ εώ σεις που α πρ οκύ ουν από τις εκκρ εµ οδ ικί ες α καλ υφ ού ν από τη ητρ ική εταιρ α ΑΝΩ ΝΥ ΟΣ ΝΑΥ ΑΚΗ ΑΙ Α ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ. Α νέ λ εγ κ τ ες φ ο ρο λ ο γ ικ ά χ ρήσ εις Η Ε ταιρ ί α ω ς Ναυτική Ε ταιρ ί α δ ιέ πεται από ειδ ικό καθ εστώ ς φ ορ ολ ογί ας εισοδ ήµ ατος. Μ ετά τη βύ θ ιση του πλ οί ου, η Ε ταιρ ί α δ εν υποχρ εού ται στην καταβολ ή φ όρ ου εισοδ ήµ ατος. Ε ί Φ δ έ φ δ έ ω µ έ ί φ έ Φ δ Φ φ Ω µ λ φ έ λ λ Φ δ έ ψ Φ ρ ά Ε ί Η ταιρ α υπά γεται σε ΠΑ για το οποί ο εν χει ελ εγχθ εί ορ ολ ογικά για τις ιαχειρ ιστικέ ς χρ ήσεις 1996 ς και Από τη χρ ι σήµ ερ α εµ πειρ α από ορ ολ ογικού ς ελ γχους ΠΑ, εν πρ οέ κυψ ε πρ ος καταβολ ή κά ποιο ποσό ΠΑ και πρ όσθ ετου όρ ου. ς εκ τού του, από τον ελ οντικό ορ ολ ογικό εγχο τω ν ανέ εγκτω ν χρ ήσεω ν του ΠΑ, εν αναµ νεται να πρ οκύ ει καταβολ ή ΠΑ για την οποί α να απαιτεί ται ο σχηµ ατισµ ός πρ όβλ εψ ης σε βά ος τω ν αποτελ εσµ τω ν της ταιρ ας. 10. Γ ΕΓ Ο Ν Ο Τ Α Μ ΕΤ Α Τ ΗΝ ΗΜ ΕΡΟ Μ ΗΝ ΙΑ Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ω Ν Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΕΩ Ν εν έ χει συµ βεί κά ποιο γεγονός το οποί ο να επηρ εά ζ ει τη χρ ηµ ατοοικονοµ ική δ ιά ρ θ ρ ω ση και την οικονοµ ική θ έ ση της Ε ταιρ ί ας από την 31/12/2012 µ έ χρ ι και την ηµ ερ οµ ηνί α σύ νταξ ης τω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σεω ν. 19

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Σ Υ Ν Α ΛΛΑ Γ ΕΣ Μ Ε Σ Υ Ν Ε ΕΜ ΕΝ Α Μ ΕΡΗ Σ υ να λ λ α γ έ ς µετ α ξ ύ Σ υ νδ εδ εµέ νω ν Ε τ α ιριώ ν Ο Ό µ ιλ ος ΑΓ Ε Τ Ηρ ακλ ής κατέ χει το 100% της Ε ταιρ ί ας. Οι Οικονοµ ικέ ς Καταστά σεις του Οµ ί λ ου ενοποιού νται τελ ικά από την εταιρ ί α Lafarge S.A. η οποί α εδ ρ εύ ει στη Γ αλ λ ί α. Τ α υπόλ οιπα της Ε ταιρ ί ας µ ε τα συνδ εδ εµ έ να µ έ ρ η αναλ ύ ονται κατω τέ ρ ω : Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υ ΠΟ Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ ου Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς εν υπά ρ χουν συναλ λ αγέ ς µ ε εταιρ ί ες του Οµ ί λ ου ΑΓ Ε Τ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ την τρ έ χουσα και την πρ οηγού µ ενη χρ ήση. Α µο ιβ έ ς ιευ θ υ ντ ικ ώ ν Σ τ ελ εχ ώ ν κ α ι Μ ελ ώ ν τ ο υ ιο ικ ητ ικ ο ύ Σ υ µβ ο υ λ ίο υ Οι αµ οιβέ ς τω ν δ ιευθ υντικώ ν στελ εχώ ν και µ ελ ώ ν του ιοικητικού Συµ βουλ ί ου που αποτελ ού ν και το ανώ τατο κλ ιµ ά κιο της ιοί κησης της Ε ταιρ ί ας για τη χρ ήση 1/1-31/12/2012 αναλ ύ ονται παρ ακά τω : Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Έ ξ οδ α π α ρ α στ άσε ω ς µ ε λ ώ ν.σ. 0 1 Κατά την ηµ ερ οµ ηνί α σύ νταξ ης τω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σεω ν δ εν υπήρ χαν απαιτήσεις και υποχρ εώ σεις από και πρ ος τα δ ιευθ υντικά στελ έ χη και µ έ λ η του ιοικητικού Συµ βουλ ί ου. 20

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(210) Fax: +30 (210)

(210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. ΤΗΣ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/3/2013. : οψ (11) (24) 0 0 ου (86.161) (23.281) (82.291) (19.347)

1/1-31/3/2013. : οψ (11) (24) 0 0 ου (86.161) (23.281) (82.291) (19.347) ΕΝ ΙΑΜΕΣ ΕΣ Σ Υ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

& . : :

& . : : ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ Σ «Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ν Α Υ ΤΙΛ ΙΑ Κ Η ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ ΗΡ Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE ΕΞ ΑΜ ΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/04/Β/86/72 (2011) 19,3χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

**** Τ η λ.: Fax :

**** Τ η λ.: Fax : ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

κ αι επ ιστηµ ονικ ώ ν συ ναντήσεω ν, κ αθ ώ ς κ αι έ κ δοση επ ιστηµ ονικ ού π εριοδικ ού στα π αραπ ά νω αντικ εί µ ενα. Τ ην π ραγµ ατοπ οί ηση κ ά

κ αι επ ιστηµ ονικ ώ ν συ ναντήσεω ν, κ αθ ώ ς κ αι έ κ δοση επ ιστηµ ονικ ού π εριοδικ ού στα π αραπ ά νω αντικ εί µ ενα. Τ ην π ραγµ ατοπ οί ηση κ ά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩ Μ ΑΤΕ ΙΟΥ ΣΥ Ν Ε ΣΜ ΟΥ Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΟΝ Ω Ν Χ Ρ Η Μ ΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ - Λ ΟΓ ΙΣΤΙΚΗ Σ Ε Λ Λ Α ΟΣ Ι Ρ Υ ΣΗ - Ε Π Ω Ν Υ Μ ΙΑ Ρ Ο 1: Ί δ ρ υ σ η - Ε π ω ν υ µ ί α Ιδρύεται Σω µ ατεί ο µ ε την

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ).

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT (2000-2007).

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα