ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν"

Transcript

1 ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ Διαγωνιςμοφ : Μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ,00 ευρϊ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ Χρθματοδότθςθ : Ε.Ρ.«Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και Ε.Ρ. «Αττικι » Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ Ρερίλθψθσ Ρροκιρυξθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο : 23/07/2010 Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν : 02/09/2010, ϊρα 14:00 Τόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Σϊρου 12, Μαροφςι Ραραλαβι Τεφχουσ Ρροκιρυξθσ : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Σϊρου 12, Μαροφςι Και από το δικτυακό τόπο Ρλθροφορίεσ : Με επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ Σϊρου 12, Μαροφςι ι με τθλεομοιοτυπία ι

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ ΤΟΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΚΥΩΣΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ - ΡΛΗΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ - ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ-ΤΙΜΗ-ΝΟΜΙΣΜΑ-ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑ Α: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1. Γενικό Πλαίςιο Διαγωνιςμοφ και υμφωνίασ Ο παρϊν Ρρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ ςε πζντε (5) τμιματα διενεργείται με ςκοπό τθν επιλογι Αναδόχου τθσ ςυνολικισ προμικειασ ι Αναδόχων των επιμζρουσ τμθμάτων αυτισ για τθν υπογραφι Συμφωνίασ/νιϊν Ρλαιςίου για τθν «Ρρομικεια Ειδϊν» για τισ ανάγκεσ των Δομϊν Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν που αναπτφςςει και λειτουργεί θ Μονάδα Corallia του Ερευνθτικοφ Κζντρου με τθν επωνυμία «Ακθνά - Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ» (Ε.Κ. Ακθνά). Ο Διαγωνιςμόσ διενεργείται ςτο πλαίςιο τθσ από ενταγμζνθσ πράξθσ «Δθμιουργία και Λειτουργία Συςτοιχίασ Δομϊν Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν Ακινασ» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «ΑΤΤΙΚΗ » και, τθσ από ενταγμζνθσ πράξθσ «Δθμιουργία και Λειτουργία Δομισ Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν Ράτρασ» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα », που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. Το ΕΤΡΑ ςυμβάλλει ςτθν άμβλυνςθ των ανιςοτιτων που υπάρχουν ςτθν ανάπτυξθ και το βιοτικό επίπεδο μεταξφ των διαφόρων περιφερειϊν, κακϊσ και ςτθ μείωςθ τθσ κακυςτζρθςθσ των λιγότερο ευνοθμζνων περιφερειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το Ε.Κ. Ακθνά προκθρφςςει το Διαγωνιςμό αυτό με βάςθ τθν απόφαςθ τθσ 84 θσ ςυνεδρίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιικθκε ςτισ 21/07/2010. Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθν Ρροκιρυξθ αυτι όροι είναι υποχρεωτικοί για τουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ και απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ (ποςοτικζσ και ποιοτικζσ) απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 2. Βαςικοί Οριςμοί Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΠΑ): το πλαίςιο που καταρτίηεται από το Υπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν με τθ ςυνεργαςία των ςυναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειϊν και των λοιπϊν οικείων εταίρων, ςε διάλογο με τθν Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και το οποίο αποτελεί πλαίςιο αναφοράσ για τθν κατάρτιςθ του προγραμματιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχισ. Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα-Επιχειρθματικότθτα (ΕΠΑN-II): Το Ρρόγραμμα που εντάςςει τθ ςτρατθγικι για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ εκνικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ για τθν περίοδο Κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ του ΕΡΑΝ-ΙΙ είναι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, με ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ τθσ καινοτομίασ. Η ςτρατθγικι, που υιοκετείται, και οι τρόποι παρζμβαςθσ που προςδιορίηονται ςτο ΕΡΑN-II εκτιμάται ότι κα ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα, εξωςτρζφεια και επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα και κα εξαςφαλίςουν κετικά αναπτυξιακά αποτελζςματα για το ςφνολο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ενδιαφερόμενοσ: Κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ι ζνωςθ ι κοινοπραξία αυτϊν που προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθν παροφςα διαδικαςία. Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ: Ο Ενδιαφερόμενοσ που ζχει υποβάλει Ρροςφορά. Ανάδοχοσ: Ο Ενδιαφερόμενοσ που τελικά κα επιλεγεί για τθν εκτζλεςθ του κάκε τμιματοσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο. Εκπρόςωποσ: Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ενδιαφερόμενου ι οποιοδιποτε άλλο εξουςιοδοτθμζνο 3

4 από αυτόν πρόςωπο. Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο, που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ με διλωςθ του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κ.λπ.), ορίηει ωσ αρμόδιο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον υποψιφιο Ανάδοχο. Τπεφκυνοσ υμφωνίασ: Το πρόςωπο, που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ εξουςιοδοτεί να διαχειριςτεί τθ Συμφωνία Ρλαίςιο και να ενεργεί και να υπογράφει για λογαριαςμό του. Προχπολογιςμόσ Διαγωνιςμοφ: Η εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ ενδεικτικι δαπάνθ για τθν προμικεια των προκθρυςςόμενων ςυνολικά ειδϊν ι ανά τμιμα. Προκιρυξθ: Το παρόν κείμενο, ςτο οποίο αποτυπϊνονται οι όροι και τα ηθτοφμενα για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό κακϊσ και οι απαιτιςεισ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν από τον Ανάδοχο/ουσ που κα επιλεγεί/ουν. Προςφορά: Η προςφορά ανά τμιματα που κα υποβάλλει ο κάκε Ενδιαφερόμενοσ, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία εγκρίνεται θ τελικι επιλογι του Αναδόχου ανά τμιμα. υμφωνία Πλαίςιο (framework agreement): είναι θ ςυμφωνία που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο ι τουσ Αναδόχουσ κάκε τμιματοσ του διαγωνιςμοφ που περιλαμβάνει προςυμφωνθμζνουσ και προδιαγεγραμμζνουσ όρουσ και προχποκζςεισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τιμισ ανά μονάδα είδουσ. Οι επιμζρουσ παραγγελίεσ και προμικειεσ ειδϊν κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου κα γίνονται βάςει αυτισ. Μζςα ςτο κείμενο τθσ προκιρυξθσ αναφζρεται και ωσ Συμφωνία. Παραγγελία Προμικειασ Ειδϊν: Η κάκε επιμζρουσ Ραραγγελία Ρρομικειασ Ειδϊν που κα αποςτζλλεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν Συμφωνία Ρλαίςιο και αφορά ςτθν υλοποίθςθ τμθμάτων τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ Ραραγγελίασ Ρρομικειασ Ειδϊν από τον Ανάδοχο είναι αυτόσ που ορίηεται ςτθν παροφςα. Ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςχετικι αποδοχι τθσ Ραραγγελίασ και μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Ραραγγελίασ και, αφοφ θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ βεβαιϊςει εγγράφωσ τθν παράδοςθ των ειδϊν, αποςτζλλει τα ςχετικά τιμολόγια. Μζςα ςτο κείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ αναφζρεται και ωσ Ραραγγελία. Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: Η επιτροπι που ορίηεται από το Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ οποία ζχει τθν ευκφνθ διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ (αποςφράγιςθ, αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν, ειςιγθςθ κατακφρωςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ, ςυναφι με τθν άρτια διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, ενζργεια). Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων: Η επιτροπι που ορίηεται από το Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και που εξετάηει τισ ενςτάςεισ και ειςθγείται επ αυτϊν προσ το αποφαςίηον όργανο. Επιτροπι Παραλαβισ: Η επιτροπι που ορίηεται από το Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ οποία κα ζχει τθν ευκφνθ παραλαβισ των τμθμάτων τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου που κα αναλάβει ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ και τισ ςυμβάςεισ που κα υπογραφοφν. 3. Νομικό και Θεςμικό Πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Ο παρϊν Διαγωνιςμόσ και θ Συμφωνία που κα υπογραφεί διζπονται από τισ ακόλουκεσ διατάξεισ: Τθν υπ' αρικμ. 7725/ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων περί ζγκριςθσ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ. Τθν υπ' αρικμ. 5443/ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων περί ζγκριςθσ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αττικισ. Το άρκρου 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) με το οποίο ιδρφκθκε το Ερευνθτικό Κζντρο με τθν επωνυμία «Κζντρο Εφαρμογϊν των Τεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ» (ΚΕΤΕΡ). 4

5 Το Ρ.Δ.145/2003 (ΦΕΚ 121/Α) περί τθσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ του Ερευνθτικοφ Κζντρου με τθν επωνυμία «Κζντρο Εφαρμογϊν των Τεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ» (ΚΕΤΕΡ). Το άρκρου 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) ςφμφωνα με το οποίο τροποποιείται θ επωνυμία ΚΕΤΕΡ ςε «Ακθνά-Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ». Το άρκρου 19 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α) με το οποίο δφναται να ςυνιςτϊνται νζεσ Υπθρεςιακζσ Μονάδεσ, υπαγόμενεσ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ του Ε.Κ. Ακθνά, με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Αϋ) «Δθμόςιο λογιςτικό-ζλεγχοσ δαπανϊν», άρκρα Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ) «Ρρομικειεσ δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». Το Ρ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονιςμόσ προμθκειϊν δθμοςίου». Του Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α) «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν». Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Αϋ267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο », όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Τθσ υπ αρικμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540Β) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, εκδιδόμενθσ ςε εφαρμογι του άρκρου 2 του Ν.3614/2007, με τθν οποία προςδιορίηονται οι βαςικοί κανόνεσ του Συςτιματοσ διαχείριςθσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ (ΥΡΑΣΥΔ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Τθν απόφαςθ τθσ 84 θσ ςυνεδρίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ. Ακθνά, που πραγματοποιικθκε ςτισ και αφορά ςτθν προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι Συμφωνίασ Ρλαιςίου και τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ραραλαβισ. 4. Ανακζτουςα Αρχι Το Ε.Κ. Ακθνά που ιδρφκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α), και λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) με τθν επωνυμία Κζντρο Εφαρμογϊν των Τεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ «ΚΕΤΕΡ» όπωσ θ επωνυμία τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 3438/2007 (ΦΕΚ 33Α) ςε «Ακθνά-Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ, των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ». Είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.), ερευνθτικόσ και τεχνολογικόσ φορζασ και εποπτεφεται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ & Τεχνολογίασ, κατά τισ διατάξεισ του Ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α) όπωσ αυτόσ ιςχφει. O ςκοπόσ του Ε.Κ. «Ακθνά» ορίηεται με το άρκρο 8 του Ν.2919/2001 και το Ρ.Δ. 145/2003 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 15 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) και το άρκρο 19 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α). Το Ε.Κ. Ακθνά ζχει οριςτεί ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ για πράξεισ του ΕΡΑΝ-ΙΙ του ΕΣΡΑ με τθν υπ αρικμ. 8792/1015Α/0063Α-24/07/2008 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ βάςει του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) και ζχει αναλάβει, εκτόσ από τισ πράξεισ που υλοποιεί ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ, και πράξεισ ωσ Δικαιοφχοσ. Η Μονάδα Corallia του E.K. Ακθνά ζχει ωσ ειδικό ςτόχο τθ δθμιουργία και τθν ενίςχυςθ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν (clusters). Η κεντρικι ζδρα τθσ Μονάδασ Corallia είναι: Σϊρου 12, Μαροφςι, Τ , F , διαγωνιςμϊν: για πλθροφορίεσ: Η μεταβολι τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι θ μεταςτζγαςι τθσ δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ ι τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου που κα υπογραφεί ςυνεπεία αυτισ. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει ςχετικά τουσ Ενδιαφερόμενουσ/Υποψιφιουσ Αναδόχουσ/Αναδόχουσ. 5. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ τθσ Προκιρυξθσ 5

6 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ ζχει δθμοςιευτεί ςε μια εφθμερίδα ευρείασ κυκλοφορίασ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΡΑ/ΕΡΑΝ-ΙΙ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.corallia.org) και ζχει αναρτθκεί ςε εμφανζσ μζροσ ςτoν πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτισ 23/07/ Σρόποσ Λιψθσ των Εγγράφων τθσ Προκιρυξθσ Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ Ρροκιρυξθσ διατίκεται, χωρίσ καταβολι τιμιματοσ, από τα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οδόσ Σϊρου 12, Μαροφςι, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 10:00 π.μ. ζωσ 15:00 μ.μ. και θ παραλαβι τθσ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με courier (εφόςον αναλάβουν τθ δαπάνθ για τθν ταχυδρομικι αποςτολι). Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Ρροκιρυξθσ μζςω courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τθσ. Οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα ςτοιχεία των Ενδιαφερομζνων (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, , ΑΦΜ, όνομα προςϊπου επαφισ), ζτςι, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθν Ρροκιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινίςεισ επ αυτισ. Οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροσ διευκόλυνςθ των Ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ διεφκυνςθ Η Ανακζτουςα Αρχι, αν και καταβάλει κάκε προςπάκεια για να εξαςφαλίςει τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των εγγράφων που βρίςκονται ςτισ θλεκτρονικζσ τθσ ςελίδεσ, δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να εγγυθκεί τθν ορκότθτα, τθν πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των κειμζνων που βρίςκονται ςε αυτζσ (web site). 7. Διευκρινίςεισ επί τθσ Προκιρυξθσ και του Διαγωνιςμοφ Οι Ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ και το Διαγωνιςμό, μόνο γραπτϊσ (με επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι με τθλεομοιοτυπία ( ) ι υπόψθ κασ. X. Μπαρζ, το αργότερο ζξι (6) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει κακοριςτεί για τθν υποβολι των Ρροςφορϊν ςτο Άρκρο 14 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. H Ανακζτουςα Αρχι κα απαντάει ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν και κα αναρτιςει ςυγκεντρωτικζσ απαντιςεισ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Κανζνασ Ενδιαφερόμενοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 8. Γλϊςςα Διαγωνιςμοφ Επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ςυντεταγμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Η παροφςα Ρροκιρυξθ, οι Ρροςφορζσ και θ Συμφωνία Ρλαίςιο που κα προκφψει, κα ςυνταχκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ενδιαφερόμενου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι να διευκολφνουν τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων τουσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 6

7 Πλα τα δικαιολογθτικά, που κα κατατεκοφν από τουσ Υποψιφιουσ Ανάδοχουσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με ποινι αποκλειςμοφ. Για τα δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί εκτόσ Ελλάδοσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρα 18 και 19. Τα μεταφραςμζνα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι νόμιμα επικυρωμζνα, είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ ζκδοςισ τουσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostile» ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και μεταφραςμζνα είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κωδ. Ρολ. Δικ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Τυχόν ςυνθμμζνα ςτθν Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 9. Ματαίωςθ Ακφρωςθ Επανάλθψθ του Διαγωνιςμοφ Η Ανακζτουςα Αρχι μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ι ζνεκα ςπουδαίου λόγου διατθρεί το δικαίωμα: να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του Διαγωνιςμοφ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του Διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Ρροκιρυξθσ. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ Διάρκεια υμφωνίασ Πλαιςίου Το αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ αφορά ςτθν προμικεια ειδϊν για τισ ανάγκεσ των Δομϊν Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν που αναπτφςςει και λειτουργεί θ Μονάδα Corallia ςτο πλαίςιο των ζργων «Δθμιουργία και Λειτουργία Συςτοιχίασ Δομϊν Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν Ακινασ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «ΑΤΤΙΚΗ » και «Δθμιουργία και Λειτουργία Δομισ Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν Ράτρασ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα ». Τα είδθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν, όπου αυτζσ απαιτοφνται, περιγράφονται παρακάτω ςε αυτό το Άρκρο. Σε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν καλφπτεται, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η Ανακζτουςα Αρχι κα αξιολογιςει τισ Ρροςφορζσ και κα επιλζξει Ανάδοχο/ουσ με τον/ουσ οποίο/ουσ κα υπογράψει Συμφωνία/εσ Ρλαίςιο για δφο (2) ζτθ με μζγιςτο ανά τμιμα και ςυνολικό προχπολογιςμό όπωσ αναφζρεται ςτο Άρκρο 11. Οι εγγυιςεισ των ειδϊν και θ επάρκεια ανταλλακτικϊν των τμθμάτων 1 και 3 ιςχφουν για τρία (3) ζτθ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ανταλλακτικϊν είναι δφο (2) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν ςυνζχεια κάκε φορά που κα χρειάηεται θ Ανακζτουςα Αρχι κάποιο είδοσ κα αποςτζλλει ςχετικι Ραραγγελία Ρρομικειασ Ειδϊν ςτον εκάςτοτε Ανάδοχο του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ. Ο Ανάδοχοσ, αφοφ αποδεχτεί εγγράφωσ τθν Ραραγγελία, προχωρά ςτθν εκτζλεςι τθσ μζςα ςτουσ οριηόμενουσ από τθ Συμφωνία Ρλαίςιο χρόνουσ και, μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν όπωσ ορίηει το Άρκρο 12 τθσ παροφςασ και τθ ςυνακόλουκθ ζγγραφθ Βεβαίωςθ Ραραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αποςτζλλει τα ςχετικά τιμολόγια. ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ 1. Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ Τα προσ προμικεια είδθ του τμιματοσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν αφοροφν ςε ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ εξοπλιςμοφ που απαιτοφν να εξαςφαλιςτεί θ ομοιογζνεια και θ διαλειτουργικότθτα με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και θ ςυνεργαςία με τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του δικτφου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να διαςφαλίςει τθν πλιρθ ςυμβατότθτα των προσ προμικεια ειδϊν με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και τισ εφαρμογζσ διαχείριςθσ μπορεί να προςφζρει ιςοδφναμα είδθ, με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα πιςτοποιοφν τθ ςυμβατότθτα αυτι. Notebook HP WD936EA ι ιςοδφναμο με τα κάτωκι επιπρόςκετα είδθ AT913AA ι ιςοδφναμο VB043AA ι ιςοδφναμο PA508A ι ιςοδφναμο KU533AA ι ιςοδφναμο AK875AA ι ιςοδφναμο AT895AA ι ιςοδφναμο 8

9 Κλειδαριά αςφαλείασ Kensington για το notebook ι ιςοδφναμθ Desktop PC HP WU173EA ι ιςοδφναμο με τα κάτωκι επιπρόςκετα είδθ UC248E ι ιςοδφναμο AT024AA ι ιςοδφναμο EM886AA ι ιςοδφναμο Server HP ι ιςοδφναμο με τα κάτωκι επιπρόςκετα είδθ B21 ι ιςοδφναμο B21 ι ιςοδφναμο B21 ι ιςοδφναμο B21 ι ιςοδφναμο B21 ι ιςοδφναμο B21 ι ιςοδφναμο Εκτυπωτισ HP Laserjet P2055DN ι ιςοδφναμο HP Laserjet P3015DN CE528A ι ιςοδφναμο Ανανεϊςεισ εγγυιςεων 1.5.1, HP nc24xx Series 3/3/0 warranty Post Warranty Service, Pick-Up & Return, HW Support, CPU only, 1 ζτοσ HP nx9xxx Series 1/1/0 warranty Post Warranty Service, Pick-Up & Return, HW Support, CPU only, 1 ζτοσ HP ProLiant DL380 G5 Post Warranty Service, Next Day Onsite, 1 ζτοσ HP SDLT LTO Tape Drives Post Warranty Service, Next Day Onsite, 1 ζτοσ HP LJ 4350 Post Warranty Service, Next Day Onsite, 1 ζτοσ HP Dx2200M Post Warranty Service, Next Day Onsite, CPU Only, 1 ζτοσ ΣΜΗΜΑ 2. Λογιςμικό Πλα τα προσ προμικεια είδθ του τμιματοσ λογιςμικοφ αφοροφν ςε ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ και αναβακμίςεισ λογιςμικοφ για τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και τισ υποδομζσ που διατθρεί θ Ανακζτουςα Αρχι, γεγονόσ που απαιτεί να εξαςφαλιςτεί θ πλιρθσ ςυμβατότθτα, θ ομοιογζνεια και θ διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον λογιςμικό και τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και θ ςυνεργαςία με τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του δικτφου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να διαςφαλίςει τθν πλιρθ ςυμβατότθτα των προσ προμικεια ειδϊν με το υπάρχον λογιςμικό και τον υπάρχοντα εξοπλιςμό μπορεί να προςφζρει ιςοδφναμα είδθ, με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα πιςτοποιοφν τθ ςυμβατότθτα αυτι Microsoft Office 2010 English Professional Plus Volume License Academic, ι ιςοδφναμο 9

10 2.2. Microsoft Office 2010 Multi-Language Pack Volume License Academic, ι ιςοδφναμο 2.3. Microsoft Windows Server Standard Edition 2008 R2, 64bit Volume License Academic, ι ιςοδφναμο 2.4. Microsoft Windows Server Standard Edition 2008 User CAL Volume License Academic, ι ιςοδφναμο 2.5. Microsoft Windows 7 Professional English DSP, ι ιςοδφναμο 2.6. Microsoft Windows 7 Professional English Upgrade Volume License Academic, ι ιςοδφναμο 2.7. Adobe Acrobat 9 Standard, ι ιςοδφναμο 2.8. Adobe Acrobat 9 Standard Upgrade, ι ιςοδφναμο 2.9. ESET NOD32 Antivirus License, Business Edition, 1 Year, ι ιςοδφναμο ESET NOD32 Antivirus License, for Microsoft Exchange, 1 Year, ι ιςοδφναμο ΣΜΗΜΑ 3. Σθλεφωνία Πλα τα προσ προμικεια είδθ του τμιματοσ τθλεφωνίασ αφοροφν ςε ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ εξοπλιςμοφ για τισ ιδθ υπάρχουςεσ υποδομζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ πλιρθσ ςυμβατότθτα, θ ομοιογζνεια και θ διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να διαςφαλίςει τθν πλιρθ ςυμβατότθτα των προσ προμικεια ειδϊν με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και τθν πλιρθ αξιοποίθςι του και καλι λειτουργία του μπορεί να προςφζρει ιςοδφναμα είδθ, με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα πιςτοποιοφν τθ ςυμβατότθτα αυτι Cisco Unified IP Phone 7962G, ι ιςοδφναμο 3.2. Cisco Unified IP Phone 7942G, ι ιςοδφναμο 3.3. Cisco Unified IP Phone 7911G, ι ιςοδφναμο 3.4. Cisco License for IP Phone 7962G, ι ιςοδφναμο 3.5. Cisco License for IP Phone 7942G, ι ιςοδφναμο 3.6. Cisco License for IP Phone 7911G, ι ιςοδφναμο 3.7. Cisco CP-PWR-CUBE-3 power supply for IP phone, ι ιςοδφναμο 3.8. Cisco CP-PWR-CORD-CE power cord, ι ιςοδφναμο 3.9. Plantronics HW261 Headset, ι ιςοδφναμο Plantronics A10 Direct Connect Cable (U10p), ι ιςοδφναμο Polycom SoundPoint IP 7000, ι ιςοδφναμο ΣΜΗΜΑ 4. Περιφερειακά και τθλεπικοινωνιακά Τα προσ προμικεια είδθ του τμιματοσ περιφερειακοφ και τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ αφοροφν ςε ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ εξοπλιςμοφ για τον ιδθ υπάρχοντα εξοπλιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ ομοιογζνεια και θ διαλειτουργικότθτα με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και το υπάρχον τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί προςφζρει ιςοδφναμα είδθ, αναφζροντασ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πιςτοποιοφν τθ ςυμβατότθτα με τισ προδιαγραφζσ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ Keyboard Microsoft Comfort Curve 2000 USB Black, ι ιςοδφναμο 4.2. Mouse Microsoft Comfort Optical 1000 USB Black, ι ιςοδφναμο 4.3. UPS MGE 1250VA AVR NOVA USB Line Interactive, ι ιςοδφναμο 4.4. Plantronics Audio 345 Behind-the-Head Stereo Headset, ι ιςοδφναμο 10

11 4.5. J9450A - HP Procurve 1810G-24 port Web managed Switch, ι ιςοδφναμο 4.6. J9559A HP Procurve 1410G-8 port unmanaged switch, ι ιςοδφναμο 4.7. Ρολφπριηο Protection Strip 6 DIN, ι ιςοδφναμο 4.8. USB Stick 8 GB 4.9. External USB 2,5 Hard Disk Drive 500GB Speakers (1 pair) with 3 Watt RMS total power Patch Cord UTP Cat6 3m Patch Cord UTP Cat6 1m ΣΜΗΜΑ 5. Αναλϊςιμα εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ Πλα τα προσ προμικεια είδθ του τμιματοσ αναλωςίμων εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ προορίηονται για τθν κάλυψθ αναγκϊν του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ωσ εκ τοφτου απαιτείται θ πλιρθσ ςυμβατότθτά τουσ με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό. Για ςυςκευι Xerox Phaser Black Solid ink Stix. Phaser 8560 (3400 ςελίδεσ), ι ιςοδφναμο Cyan Solid ink Stix Phaser 8560 (3400 ςελίδεσ), ι ιςοδφναμο Yellow Solid ink Stix Phaser 8560 (3400 ςελίδεσ), ι ιςοδφναμο Magenta Solid ink Stix Phaser 8560 (3400 ςελίδεσ), ι ιςοδφναμο Black Solid ink Stix Phaser 8560 (6800 ςελίδεσ), ι ιςοδφναμο Standard Capacity Maintenance Kit Phaser 8560, ι ιςοδφναμο Extended- Capacity Maintenance Kit Phaser 8560, ι ιςοδφναμο Για ςυςκευι HP LaserJet Printer 4350dtn HP Toner No.42A (Q5942A) Μαφρο ςελίδεσ, ι ιςοδφναμο Για ςυςκευι ΗP Photosmart HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (C9363EE), ι ιςοδφναμο HP 339 Black Inkjet Print Cartridge (C8767EE), ι ιςοδφναμο HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (C9369EE), ι ιςοδφναμο HP 100 Grey Inkjet Print Cartridge (C9368AE), ι ιςοδφναμο Για ςυςκευι Panasonic WORKIO DP-8020E TONER (κωδ. DQ-TU10J), ι ιςοδφναμο DEVELOPER (κωδ. DQ-Z60J), ι ιςοδφναμο DRUM (κωδ. DQ-H60J), ι ιςοδφναμο Για ςυςκευι Panasonic WORKIO DP-8045P DQ-Η360R Τφμπανο (Drum), ι ιςοδφναμο DQ-Z240R Panasonic Ultra Magnefine Developer, ι ιςοδφναμο DQ-TU24D Γραφίτθσ (Toner), ι ιςοδφναμο DQ-TU33R Ultra Magnefine DRY Toner DP 8045, ι ιςοδφναμο 11

12 Για ςυςκευι Panasonic PANAFAX UF Panasonic drum unit UG-3220, ι ιςοδφναμο Για ςυςκευι HP Laserjet P2055DN HP LaserJet 05X Black Print Cartridge with Smart Printing Technology ι ιςοδφναμο Για ςυςκευι HP Laserjet P3015DN CE528A HP LaserJet CE255X Black Print Cartridge ι ιςοδφναμο 11. Προχπολογιςμόσ Διαγωνιςμοφ Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ του Διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (35.000,00 ) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά τμιμα ζχει ωσ εξισ: ΤΜΗΜΑ 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ: δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ (15.000,00 ) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 2. Λογιςμικό: τεςςάρων χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (4.500,00 ) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 3. Τθλεφωνία: τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (3.500,00 ) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 4. Ρεριφερειακά και τθλεπικοινωνιακά: δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000,00 ) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 5. Αναλϊςιμα εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ: δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000,00 ) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ Σθμειϊνεται ότι το μζγιςτο ποςό κάκε Συμφωνίασ Ρλαιςίου ανά τμιμα όπωσ κα προκφψει από τθν Ρροςφορά του κάκε Αναδόχου, δεν κα εξαντλθκεί υποχρεωτικά μζχρι το τζλοσ τθσ κάκε Συμφωνίασ Ρλαιςίου, αλλά εξαρτάται από τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όπωσ αυτζσ κα εκφράηονται ςυνολικά από τισ εκάςτοτε Ραραγγελίεσ. 12. Σόποσ και Χρόνοσ Παράδοςθσ - Πλθρωμζσ Τόποσ Ραράδοςθσ τθσ Ρρομικειασ είναι τα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οδό Σϊρου 12, ςτο Μαροφςι Αττικισ και ςτθν οδό Σταδίου, ςτο Ρλατάνι Αχαΐασ. Η προκεςμία παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται αυςτθρϊσ ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ Ραραγγελίασ Ρρομικειασ Ειδϊν. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να παραλάβει τθν κάκε Ρρομικεια Ειδϊν ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Η καταβολι τθσ πλθρωμισ κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για κάκε Ραραγγελία Ρρομικειασ Ειδϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι (από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ) των ειδϊν τθσ Ραραγγελίασ, με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου και των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ/ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 13. Δικαίωμα υμμετοχισ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό για τθν προμικεια όλων των τμθμάτων ι μζχρι και ενόσ τμιματοσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι Ρροςφορά και ςυνεταιριςμοί, που πλθροφν τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ. Οι Ενϊςεισ ι Κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν Ρροςφορά. 14. Χρόνοσ και Σόποσ Κατάκεςθσ Προςφορϊν και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Οι Προςφορζσ κατατίκενται ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οδό ϊρου 12, ςτο Μαροφςι Αττικισ, μζχρι τθν Πζμπτθ 02/09/2010, και ϊρα 14:00, θ οποία ορίηεται και ωσ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ Προςφορϊν. Οι Ρροςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, και παραλαμβάνονται με απόδειξθ. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για το περιεχόμενο των φακζλων των Ρροφορϊν οφτε για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ άφιξθσ αυτϊν. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα παραλάβει φακζλουσ Ρροςφορϊν και λοιπά ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Οι Ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ υποβολισ των Ρροςφορϊν τουσ. Οι Ρροςφορζσ που, είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε δεν ζφταςαν εγκαίρωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ενδιαφερόμενουσ χωρίσ να αποςφραγιςτοφν ακόμθ και αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. Ρροςφορά που περιλαμβάνει μθ αποδοχι όρων τθσ Ρροκιρυξθσ ι απόκλιςθ από αυτοφσ αποκλείεται ωσ απαράδεκτθ. Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψιφιου Αναδόχου. Η αποςφράγιςθ των φακζλων κα πραγματοποιθκεί αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω θμερομθνίασ ςτο γραφείο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω. Η αποςφράγιςθ διενεργείται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Κατά τθν αποςφράγιςθ επιτρζπεται να παρίςτανται όλοι οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι αυτοπροςϊπωσ ι δια των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 15. Ιςχφσ Προςφορϊν Οι Ρροςφορζσ, ςτο ςφνολό τουσ, ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ επί ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ πριν από τθ λιξθ τθσ κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 90 θμερϊν, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ του αντίςτοιχου Αναδόχου, εφόςον ο ςυγκεκριμζνοσ Ανάδοχοσ το αποδεχτεί. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεγζντοσ θ κατακφρωςθ μπορεί να γίνει ςτο δεφτερο κατά ςειρά 13

14 επιλογισ. Κανζνασ από τουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ δεν ζχει δικαίωμα κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ του να τθν αποςφρει. 16. Εναλλακτικζσ Προςφορζσ - Αντιπροςφορζσ Ο κάκε Διαγωνιηόμενοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ μόνο μιασ Ρροςφοράσ ανά τμιμα. Στο Διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ - αντιπροςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ο Διαγωνιηόμενοσ, ο οποίοσ κα υποβάλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ ζνςταςθσ, αν οι προτάςεισ αυτζσ δε λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν. Τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 17. Σρόποσ Τποβολισ Φακζλου Προςφοράσ Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό, οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ με τρόπο ςυμβατό προσ το νομικό και κεςμικό πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ που ορίηεται ςτο Άρκρο 3 και τισ λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτο Άρκρο 14 αυτισ. Οι Ρροςφορζσ πρζπει να αναφζρουν πάνω ςτον φάκελο για ποιο τμιμα ι τμιματα υποβάλλονται με ποινι αποκλειςμοφ. Οι Ρροςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο (ΚΥΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα κακορίηονται ακολοφκωσ, υποχρεωτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ. Ο ΚΥΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ φζρει, επίςθσ, τθν ζνδειξθ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Ρρομικεια Ειδϊν» ΤΜΗΜΑ/ΤΑ: *1+, *2+, *3+, *4+, *5+ (διαγράφονται ανάλογα) ΤΗΣ AΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ: Ε.Κ. Ακθνά/Μονάδα Corallia ΡΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΓΗΘΕΙ: 02/09/2010, 14:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ: [..]/[..]/*.+ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο ΚΥΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ πρζπει να περιζχει, τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, ωσ εξισ: Α. Τποφάκελοσ Α «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προςδιορίηονται ςτο Άρκρο 18 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ ςε ζνα (1) πρωτότυπο ανεξάρτθτα του εάν ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςε ζνα ι περιςςότερα του ενόσ τμιματα του Διαγωνιςμοφ. Β. Τποφάκελοσ Β «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Υποψθφίου Αναδόχου, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Άρκρο 19 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα του Διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Άρκρο 10 τθσ παροφςασ ο Υποφάκελοσ Β κα εμπεριζχει χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ για κάκε τμιμα του Διαγωνιςμοφ με τθν ζνδειξθ του τμιματοσ ςτον κάκε Υποφάκελο, που αντίςτοιχα κα περιζχουν ζνα (1) πρωτότυπο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του εν λόγω τμιματοσ. 14

15 Γ. Τποφάκελοσ Γ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Υποψθφίου Αναδόχου, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Άρκρο 20 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα του Διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Άρκρο 10 τθσ παροφςασ ο Υποφάκελοσ Γ κα εμπεριζχει χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ για κάκε τμιμα του Διαγωνιςμοφ με τθν ζνδειξθ του τμιματοσ ςτον κάκε Υποφάκελο, που αντίςτοιχα κα περιζχουν ζνα (1) πρωτότυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του εν λόγω τμιματοσ. Επεξθγιςεισ / Οδθγίεσ Πλοι οι Υποφάκελοι πρζπει να αναγράφουν τον τίτλο του Υποφακζλου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ, το τμιμα ι τα τμιματα ςτα οποία ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ και τα ςτοιχεία του Υποψθφίου Αναδόχου. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ ςτα ςτοιχεία του Υποψθφίου Αναδόχου. Πλα τα ςθμειϊματα/δικαιολογθτικά/ςυνοδευτικά ζγγραφα και λοιπό υλικό του ΚΥΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (και των Υποφακζλων) υπογράφονται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ αυτϊν από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του Υποψθφίου Αναδόχου. Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από τουσ τρεισ υποφακζλουσ τθσ Ρροςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκεί ςε ζνα φάκελο, τότε ςυςκευάηεται καταλλιλωσ και ςυνοδεφει τον ΚΥΙΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του ΚΥΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Οι Ρροςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον Υποψιφιο Ανάδοχο. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φφλλο με τισ τυχόν διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν τθσ ςτιγμισ του κλειςίματοσ του Διαγωνιςμοφ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ Ρροκιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν επιτρζπονται αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ «ελιφκθ υπόψθ» (NOTED), ςυμφωνοφμε και αποδεχόμεκα (COMPLIED) κ.λπ. Στθν περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν Ρροςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα κάποιου Υποψθφίου Αναδόχου, οφείλει αυτόσ να ςθμειϊνει επ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Πλεσ οι πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ, άλλωσ κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απόρρθτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Υποψθφίου Αναδόχου, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν δφναται να οριςτοφν ωσ ςτοιχεία εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα τα αναγκαία ςτοιχεία που απαιτοφνται για να κρίνει θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ τθ ςυμμόρφωςθ και επάρκεια του Υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και τθν Τεχνικι Ρροςφορά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτα Άρκρα 18 και 19 αντίςτοιχα. Ρροςφορά που δεν κατατίκεται ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 18. Δικαιολογθτικά υμμετοχισ Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεωτικά ςτον Υποφάκελο Α «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» τθσ Ρροςφοράσ τουσ, 15

16 Ι) Αναλυτικό ςθμείωμα με τα κάτωκι ςτοιχεία με τθ ςειρά που ηθτοφνται: α. Γενικά ςτοιχεία Υποψιφιου Ανάδοχου (π.χ. όνομα/επωνυμία, δ/νςθ, τθλζφωνο, fax, , ΑΦΜ, ΔΟΥ, ιςτότοποσ, κ.λπ). β. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροςϊπου Υποψιφιου Ανάδοχου (π.χ. όνομα, τθλζφωνο, fax, , κ.λπ). γ. Στοιχεία Αρμόδιου Εκπροςϊπου για τθν Ρροςφορά (π.χ. όνομα, τθλζφωνο, fax, , κ.λπ). δ. Σφντομθ περιγραφι τθσ επιχειρθματικισ και διοικθτικισ δομισ του Υποψιφιου Ανάδοχου (νομικι μορφι, οργανόγραμμα, τρόποσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ). ΙΙ) Τα κάτωκι δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ταξινομθμζνα με τθ ςειρά που ηθτοφνται: Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Α. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του Υποψθφίου Αναδόχου/Νομίμου Εκπροςϊπου, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: 1. Η Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 2. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν Ρροςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 3. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ, κα προςκομίςει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 24 τθσ Ρροκιρυξθσ. 4. Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ του δθμόςιου τομζα και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από διαγωνιςμό του δθμόςιου τομζα. 5. Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ από τισ αναφερόμενεσ τθσ παρ. 1 άρκ. 43 του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) περιπτϊςεισ και δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα αυτά ι για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με το επάγγελμά του ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 6. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ και δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ. 7. Είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του περί κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ και φορολογικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 8. Πλα τα είδθ που προςφζρει είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. Β. Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά. Γ. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα (πρωτότυπα ι ςε νόμιμα αντίγραφα ι ςε αντίγραφα επικυρωμζνα από δικθγόρο), που κα αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι τουσ κατάςταςθ και τα όργανα εκπροςϊπθςισ τουσ. κα πρζπει να κατατεκοφν όλα τα απαραίτθτα παραςτατικά ζγγραφα, δθλ., καταςτατικά, ανακεωριςεισ, δθμοςιεφςεισ ςε ΦΕΚ ι Ρρωτοδικείο, πρακτικά ΔΣ, κλπ. Επεξθγιςεισ / Οδθγίεσ Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ είναι δυνατόν να καλζςει τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ανωτζρω υποβλθκζντα ζγγραφα, ςτοιχεία ι/και πιςτοποιθτικά. Οι εν λόγω ςυμπλθρϊςεισ/διευκρινίςεισ αφοροφν μόνο ςτο περιεχόμενο υποβλθκζντων εγγράφων και ςε καμία περίπτωςθ δεν αφοροφν ςτθν εκ των υςτζρων προςκόμιςθ πρόςκετων ςτοιχείων. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Η Ζνωςθ/Κοινοπραξία δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει Ρροςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ Συμφωνία, πρζπει να 16

17 περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ Συμφωνίασ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ. Σε περίπτωςθ που, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Συμφωνία εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 19. Σεχνικι Προςφορά Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεωτικά ςτον Υποφάκελο Β «Τεχνικι Ρροςφορά» τα κάτωκι ανά τμιμα: 1. Σθμείωμα με τον Ρίνακα Ειδϊν του Άρκρου 10 για το τμιμα ςτο οποίο κατακζτουν Ρροςφορά. Μόνο ςτθν περίπτωςθ που προςφζρεται κάποιο ιςοδφναμο είδοσ, τότε πρζπει να υποςτθρίηεται με κατάλλθλα ζγγραφα (brochures, prospectus, κλπ) θ ιςοδυναμία και θ κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των προσ Ρρομικεια Ειδϊν. 2. Βεβαίωςθ αποδοχισ Υποψιφιου Αναδόχου για τθν κακ όλθ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ παράδοςθ των Ειδϊν εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ κάκε Ραραγγελίασ Ρρομικειασ Ειδϊν. 3. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κα χρθςιμοποιιςει για τθν τεχνικι υποςτιριξθ τρίτουσ (π.χ. επίςθμουσ ςυνεργάτεσ, εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπρόςωπουσ ι τρίτουσ) που αςχολοφνται με το αντικείμενο τθσ Συμφωνίασ, οφείλει να το δθλϊςει και να προςκομίςει τθν αντίςτοιχθ δζςμευςθ των τρίτων ότι αποδζχονται τθν ανάκεςθ αυτι. 4. (Μόνο για Τεχνικζσ Ρροςφορζσ για τα τμιματα 1 και 3) Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου ι του προμθκευτι ότι εγγυάται τθν καλι λειτουργία όλων των ειδϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι και ότι κα μπορεί να επεμβαίνει για τθν αποκατάςταςθ τυχόν προβλθμάτων που κα παρουςιαςτοφν εντόσ μιασ εβδομάδασ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του χωρίσ κανζνα επιπλζον κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι για περίοδο τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν είτε μεταγενζςτερα με δαπάνεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επεξθγιςεισ / Οδθγίεσ Δεδομζνου ότι τα παραπάνω ςτοιχεία κα αποτελζςουν προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των Υποψθφίων Αναδόχων κα πρζπει τα ςχετικά ςτοιχεία να είναι αναλυτικά και εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα του Υποψιφιου Ανάδοχου και απόδειξθ τθσ κάλυψθσ από αυτόν των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ του ςτο Διαγωνιςμό. Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ είναι δυνατόν να καλζςει τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ανωτζρω υποβλθκζντα ζγγραφα, ςτοιχεία ι/και πιςτοποιθτικά. Οι εν λόγω ςυμπλθρϊςεισ/διευκρινίςεισ αφοροφν μόνο ςτο περιεχόμενο υποβλθκζντων εγγράφων και ςε καμία περίπτωςθ δεν αφοροφν ςτθν εκ των υςτζρων προςκόμιςθ πρόςκετων δικαιολογθτικϊν. Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Brochures, prospectus μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 17

18 20. Οικονομικι Προςφορά-Σιμι-Νόμιςμα-Αναπροςαρμογι τιμϊν Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεωτικά ςτον Υποφάκελο Γ «Οικονομικι Ρροςφορά», ζγγραφο με τα κάτωκι ςτοιχεία και μορφι ανά τμιμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ Ζργο: «Ρρομικεια Ειδϊν» Τμιμα: * + Ανακζτουςα Αρχι: Ε.Κ. Ακθνά/Μονάδα Corallia Στοιχεία Υποψιφιου Ανάδοχου: Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφοράσ: xx/xx/xxx Για τθν ωσ άνω προκιρυξθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςε αυτιν προςφζρουμε τθν κατωτζρω παρουςιαηόμενθ Οικονομικι μασ Ρροςφορά για το τμιμα (όλα τα ποςά είναι ςε ευρϊ): Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ): Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ ΦΡΑ (ολογράφωσ): ευρϊ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ): ΦΡΑ (ολογράφωσ): ευρϊ Οικονομικι Ρροςφορά με ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ): Οικονομικι Ρροςφορά με ΦΡΑ (ολογράφωσ): ευρϊ Σθμείωςθ: ο Φ.Ρ.Α. είναι ίςοσ με %. Για το Τμιμα. Η οικονομικι μασ προςφορά ανά μονάδα είδουσ ζχει ωσ εξισ: (ςτθν ςυνζχεια κα παρατίκεται ο πίνακασ του αντίςτοιχου τμιματοσ όπωσ εμφαίνεται ςτο Άρκρο 10 και κα εμφανίηεται απζναντι από κάκε είδοσ θ τιμι ανά μονάδα χωρίσ ΦΡΑ και με ΦΡΑ) Για τον υποψιφιο Ανάδοχο (υπογραφι) (ιδιότθτα) Επεξθγιςεισ / Οδθγίεσ Η προςφερόμενθ τιμι (Οικονομικι Ρροςφορά) κα εκφράηεται ςε ευρϊ ( ), κα είναι ςτακερι και δε κα αναπροςαρμόηεται κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, τθσ εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου του τμιματοσ και τθσ τυχόν παράταςθσ αυτισ (αν είναι αποδεκτι από τον Ανάδοχο) ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία εντόσ των 2 ετϊν τθσ Συμφωνίασ παραμζνει αδιάκετοσ προχπολογιςμόσ του τμιματοσ όπωσ ορίηεται το Άρκρο 11. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ τυχόν επιβάρυνςθ (π.χ. 18

19 ζξοδα παράδοςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςυναρμολόγθςθσ), εκτόσ του ΦΡΑ ο οποίοσ αναφζρεται ξεχωριςτά. Η ςυνολικι τιμι ανά τμιμα κα πρζπει να ιςοφται με το άκροιςμα των επιμζρουσ τιμϊν ανά μονάδα είδουσ. Σε περίπτωςθ διαφοράσ κα κεωρείται ςωςτι θ τιμι ανά μονάδα είδουσ και από το άκροιςμα όλων των ειδϊν του εκάςτοτε τμιματοσ κα προκφπτει θ ςυνολικι Ρροςφορά ανά τμιμα. Σε περίπτωςθ που θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι ανά τμιμα ξεπερνά τον μζγιςτο προχπολογιςμό ανά τμιμα όπωσ εμφανίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εφόςον από τθν Ρροςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ανά μονάδα είδουσ, θ Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατόπιν γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι ζχουν μελετιςει τισ απαιτιςεισ τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου και τα οικονομικά μεγζκθ που κα απαιτθκοφν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν και εγγυϊνται για τθν ακρίβεια των επιμζρουσ ςτοιχείων κόςτουσ αυτϊν. Κατά ςυνζπεια, ορίηεται ρθτά ότι καμία αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι δεν κα μπορεί να προβλθκεί από τουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ, οι οποίοι δθλϊνουν με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ ότι παραιτοφνται από όλα τα δικαιϊματα που προκφπτουν από τα άρκρα 388, 696 και 697 του Αςτικοφ Κϊδικα. Αν θ τιμι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ είναι προφανϊσ υπερβολικά χαμθλι, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ υποχρεοφται να ηθτιςει από τον Υποψιφιο Ανάδοχο να παράςχει εγγράφωσ τισ απαιτοφμενεσ διευκρινίςεισ. Αν οι διευκρινίςεισ δεν κρικοφν ικανοποιθτικζσ ι/και εκτιμθκεί από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ότι θ ζκπτωςθ αυτι ζχει ςχζςθ με μείωςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν, τότε προβαίνει ςτθν απόρριψθ τθσ Ρροςφοράσ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. Σθμειϊνεται ότι το μζγιςτο ποςό κάκε Συμφωνίασ Ρλαιςίου ανά τμιμα, δεν κα εξαντλθκεί υποχρεωτικά μζχρι το τζλοσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου και εξαρτάται από τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όπωσ αυτζσ κα εκφράηονται ςυνολικά από τισ εκάςτοτε Ραραγγελίεσ. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 21. Απόρριψθ Προςφορϊν Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 22, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται, ωσ εκπρόκεςμεσ. Ρροςφορζσ απορρίπτονται, επίςθσ, ωσ απαράδεκτεσ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: Ρροςφορζσ που παραβιάηουν οποιαδιποτε υποχρζωςθ των άρκρων τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Ρροςφορζσ που περιλαμβάνουν μθ αποδοχι όρων τθσ Ρροκιρυξθσ ι απόκλιςθ από αυτοφσ. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ. Ρροςφορζσ που δεν ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 8. Ρροςφορζσ με προχπολογιςμό μεγαλφτερο από το ποςό που ορίηεται ςτο Άρκρο 11. Ρροςφορζσ Υποψιφιων Αναδόχων που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 13. Ρροςφορζσ που ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από το ηθτοφμενο ςτο Άρκρο 15. Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ ι αντιπροςφορζσ κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 16. Ρροςφορζσ που δεν κατατίκεται ςφμφωνα με οδθγίεσ ςτο Άρκρο 17. Ρροςφορζσ με ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ του Άρκρου 18. Ρροςφορζσ που θ Τεχνικι Ρροςφορά δεν ακολουκεί τισ οδθγίεσ του Άρκρου 19. Ρροςφορζσ που θ Οικονομικι Ρροφορά δεν ακολουκεί τισ οδθγίεσ του Άρκρου 20. Η Ανακζτουςα Αρχι, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει Ρροςφορά Υποψθφίου Αναδόχου ο οποίοσ αποδεικνφεται αφερζγγυοσ, ι θ Ρροςφορά του είναι αναιτιολόγθτα υπερβολικά χαμθλι. 22. Αποςφράγιςθ και Αξιολόγθςθ των Προςφορϊν Η αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο Άρκρο 14 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Στθν αποςφράγιςθ μποροφν να παραςτοφν όςοι από τουσ Υποψιφιουσ Ανάδοχουσ ι τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν το επικυμοφν. Τυχόν απουςία Υποψιφιου Ανάδοχου ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του δεν κωλφει το άνοιγμα τθσ αντίςτοιχθσ Ρροςφοράσ. Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν παραπάνω του ενόσ Διαγωνιηόμενοι: 1. Αποςφραγίηονται για κάκε Διαγωνιηόμενο ο «ΚΥΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» κακϊσ και ο Υποφάκελοσ Α: «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και ο Υποφάκελοσ Β: «Τεχνικι Ρροςφορά». Μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, κατά φφλλο, όλα τα πρωτότυπα φφλλα. Οι Υποφάκελοι Γ: «Οικονομικι Ρροςφορά» δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται κλειςτοί από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και παραδίδονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςε ςφνταξθ πρακτικοφ όπου καταχωροφνται οι Ρροςφορζσ που υπεβλικθςαν. 2. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προβαίνει, ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ, ςε ζλεγχο και αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ. Ρροςφορζσ μπορεί να καταςτοφν απαράδεκτεσ αν δεν τθροφν τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 20

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα