ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας και ο έλεγχος της βιωσιµότητας, τόσο της βιολογικής, όσο και της συµβατικής κροκοκαλλιέργειας καθώς και η µελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών των κροκοκαλλιεργητών, αλλά και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων αυτών και η εξαγωγή συµπερασµάτων, όσον αφορά τις στάσεις του συνόλου των παραγωγών, ως προς το περιβάλλον και τις βιολογικές µεθόδους παραγωγής. Η πρωτογενής έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα , στο νοµό Κοζάνης, που αποτελεί την µοναδική περιοχή παραγωγής κρόκου στην Ελλάδα. Για την επεξεργασία των δεδοµένων, εφαρµόστηκε η µέθοδος της συγκριτικής οικονοµικής ανάλυσης σε συνδυασµό µε τον στατιστικό έλεγχο του χ 2. Τα αποτελέσµατα της οικονοµικής ανάλυσης έδειξαν, ότι οι βιολογικοί κροκοκαλλιεργητές επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις, παρουσιάζουν αυξηµένες δαπάνες εργασίας, δεν εφαρµόζουν κανενός είδους εισροές και επιτυγχάνουν υψηλότερα οικονοµικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τους συµβατικούς παραγωγούς. Ωστόσο, η αποκλειστική καλλιέργεια τόσο του βιολογικού όσο και του συµβατικού κρόκου, δεν µπορεί να είναι οικονοµικά βιώσιµη, καθώς το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα των παραγωγών, παρουσιάζεται πολύ χαµηλότερο από το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο της µέσης γεωργικής οικογένειας. Όσον αφορά την υιοθέτηση των βιολογικών µεθόδων καλλιέργειας, τα κίνητρα που ώθησαν τους παραγωγούς να στραφούν στη βιολογική γεωργία είναι η αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η επίτευξη καλύτερης ποιότητας προϊόντος και οι οικονοµικές ενισχύσεις ενώ οι κυριότεροι λόγοι διατήρησης του συµβατικού τρόπου παραγωγής είναι, τόσο τα χαµηλά επίπεδα τιµής παραγωγού, όσο και οι ανεπαρκείς επιδοτήσεις που χαρακτηρίζουν την βιολογική καλλιέργεια. Εργαστήριο Γεωργικής Οικονοµικής Έρευνας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1

2 Εισαγωγή Η ανησυχία για την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών, η αυξανόµενη χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων και η µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα των εξωτερικών εισροών των γεωργικών συστηµάτων, οδήγησε σε διάφορες πρωτοβουλίες τόσο από κυβερνητικούς όσο και από µη κυβερνητικούς οργανισµούς έτσι ώστε να προωθηθεί η υιοθέτηση και η διάδοση των αειφορικών γεωργικών τεχνολογιών (De Souza κ.α 1999). Έτσι τα τελευταία χρόνια η βιολογική γεωργία κερδίζει συνεχώς το ενδιαφέρον, τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών, στοχεύοντας στη δηµιουργία ενός αειφορικού συστήµατος καλλιέργειας, το οποίο έχει την ικανότητα να ενισχύει και να προστατεύει τη φύση και το τοπίο αλλά και να µειώνει την περιβαλλοντική ζηµιά που προκαλείται από τις υπάρχουσες γεωργικές πρακτικές (Pacini κ.α 2003, Lund και Algers 2003). Εποµένως, το µοντέλο της βιοµηχανικής γεωργίας µε την προσέγγιση της υψηλής χηµικής εισροής, όχι µόνο απέτυχε στο ζήτηµα της διατροφής αλλά αποδιοργάνωσε και έφθειρε τα βιοσυστήµατα, υποβαθµίζοντας τους φυσικούς πόρους που προµηθεύουν την τροφή (Φωτόπουλος 1999). Η βιολογική ή οργανική γεωργία αποτελεί µια µορφή της οικολογικής γεωργίας, που παράγει προϊόντα χωρίς την χρήση αγροχηµικών. Κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετοί όροι για να περιγράψουν την βιολογική γεωργία (Rigby και Caceres 2001, Pacini κ.α. 2003). Κατά τον Lampkin (1997), η οργανική ή βιολογική γεωργία, µπορεί να οριστεί ως µια µορφή γεωργίας, που στοχεύει στην αειφόρο κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική ευηµερία, ελαχιστοποιώντας τη χρήση των εξωτερικών εισροών, µεγιστοποιώντας τη χρήση των ανανεώσιµων πόρων και τη διαχείριση του αγροοικοσυστήµατος και χρησιµοποιώντας την αγορά για την αντιστάθµιση των εξωτερικών δαπανών. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η βιολογική γεωργία παρουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια, ανοδική πορεία µε µέσο ποσοστό αύξησης 25% το χρόνο (Verschuur και Van Well 2001), και κατέχοντας περίπου το 10% των γεωργικών εκτάσεων (Lampkin 1997). Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες σχετικά µε την εξέλιξη της βιοκαλλιέργειας. Παρόλα αυτά η βιολογική γεωργία εξακολουθεί να κατέχει ένα µικρό ποσοστό της συνολικά καλλιεργούµενης έκτασης. Η βιολογική καλλιέργεια του κρόκου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση κρόκου στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην περιοχή της Κοζάνης, είναι περίπου στρέµµατα, από τα οποία τα 1740 καλλιεργούνται µε βιολογικές µεθόδους παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια, τόσο η καλλιεργούµενη έκταση (635 στρέµµατα το 2001, 1740 στρέµµατα ), όσο και παραγόµενη ποσότητα (268 κιλά το 2001, 757 κιλά το 2002, 890 κιλά το 2003) παρουσίασαν σηµαντική αύξηση (Καπνιστού 2005) και καθιέρωσαν την βιολογική καλλιέργεια του κρόκου, ως µια από τις σηµαντικότερες οικονοµικά, αλλά και κοινωνικά καλλιέργειες της περιοχής. 2

3 Παρόλο που έχουν γίνει αρκετές έρευνες µέχρι σήµερα σχετικά µε την συγκριτική οικονοµική ανάλυση µεταξύ βιολογικών και συµβατικών καλλιεργειών καθώς και των παραγόντων υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας, η βιολογική καλλιέργεια του κρόκου δεν έχει διερευνηθεί αρκετά. Για τους παραπάνω λόγους, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν τόσο η σύγκριση των τεχνικοοικονοµικών δεδοµένων και των οικονοµικών αποτελεσµάτων µεταξύ βιολογικών και συµβατικών καλλιεργειών κρόκου όσο και η µελέτη των στάσεων των παραγωγών απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων υιοθέτησης της εναλλακτικής αυτής µορφής γεωργίας και να συµβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής. Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας Το αυξηµένο ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε την αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, που επέβαλε το µοντέλο της συµβατικής γεωργίας, οδήγησε σε µια σειρά συγκριτικών ερευνών ως προς την οικονοµικότητα και βιωσιµότητα των δυο αυτών συστηµάτων καλλιέργειας, καθώς και ως προς τα κίνητρα των παραγωγών σχετικά µε την υιοθέτηση συστηµάτων βιολογικής παραγωγής προϊόντων. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Bangladesh, από τους Rasul και Τhapa (2004), σε δείγµα 45 βιολογικών και 65 συµβατικών εκµεταλλεύσεων, έδειξε ότι οι αποδόσεις του ρυζιού, σιταριού αλλά και της πατάτας, υπό βιολογική διαχείριση, υπολείπονταν κατά 6,3%, 7,4% και 0,65% των αντίστοιχων συµβατικών. Σε παρόµοιο συµπέρασµα κατέληξε και ο Green (2002), σύµφωνα µε τον οποίο, η παραγωγή στις βιολογικές πατάτες ήταν 58%-66% της παραγωγής των συµβατικών ενώ η παραγωγή του βιολογικού σιταριού πλησίαζε το 90% της συµβατικής παραγωγής. Οι Lyngbeak κ.α. (2001), συγκρίνοντας, για τρία χρόνια ( ), βιολογικές και συµβατικές εκµεταλλεύσεις παραγωγής καφέ στην Costa Rica, κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι οι αποδόσεις των εκµεταλλεύσεων υπό βιολογική διαχείριση, ήταν 22% χαµηλότερες σε σχέση µε τις αποδόσεις των συµβατικών αγροκτηµάτων. Οι υψηλότερες όµως τιµές παραγωγού και οι επιδοτήσεις, διαµόρφωναν το καθαρό εισόδηµα των βιοκαλλιεργητών, στο ίδιο επίπεδο µε αυτό των συµβατικών. Από έρευνες που πραγµατοποίησαν οι Πάντζιος κ.α. (2000) και Φωτόπουλος κ.α. (2001), σε διάφορες καλλιέργειες (ελιά, αµπέλι, βαµβάκι, σιτάρι, σταφίδα και πορτοκάλι), προέκυψε ότι η απόδοση των βιολογικών εκµεταλλεύσεων υπολείπονταν από την αντίστοιχη των συµβατικών, µε εξαίρεση την καλλιέργεια της βιολογικής σταφίδας, της οποίας η µέση στρεµµατική απόδοση ήταν κατά 32,5% υψηλότερη. Όσον αφορά το συνολικό κόστος ανά στρέµµα, στις βιολογικές εκµεταλλεύσεις, εµφανίζεται χαµηλότερο στο βαµβάκι, στην ελιά και στο πορτοκάλι, ενώ αυξηµένο κόστος παραγωγής παρουσιάζουν οι βιολογικές καλλιέργειες σταφίδας και αµπέλου. Για τους βιολογικούς παραγωγούς σίτου, το συνολικό κόστος ανά στρέµµα δεν διαφέρει αισθητά από αυτό των συµβατικών. 3

4 Από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ισπανία (Valencia) το 2000, ως προς το κόστος παραγωγής, µεταξύ βιολογικών και συµβατικών εκµεταλλεύσεων παραγωγής πορτοκαλιών και µανταρινιών, προέκυψε ότι οι συνολικές δαπάνες εργασίας και κεφαλαίου, στην περίπτωση των βιολογικών αγροκτηµάτων είναι αντίστοιχα κατά 28% και 26% αυξηµένες σε σχέση µε αντίστοιχα συµβατικά. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος εργασίας των βιολογικών καλλιεργειών, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερο, σε σύγκριση µε το κόστος εργασίας συµβατικών εκµεταλλεύσεων (FAO 2000). Όσον αφορά τους παράγοντες υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τους Pietola and Lansink (2001), η υιοθέτηση του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας, επηρεάζεται τόσο από κοινωνικούς, όσο και από ψυχολογικούς παράγοντες. Επίσης, ανέφεραν ότι παραγωγοί µε µεγάλες εκµεταλλεύσεις και συνεπώς µε καλύτερες πιθανότητες εφαρµογής εκτατικών γεωργικών τεχνικών, είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν βιολογικές πρακτικές. Επιπρόσθετα, διαπίστωσαν ότι εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές µε χαµηλές αποδόσεις, είναι περισσότερο πιθανό να στραφούν προς τη βιολογική γεωργία, από ότι οι εκµεταλλεύσεις σε εύφορες περιοχές. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριµένα σε εκµεταλλεύσεις της Κρήτης, αναφέρθηκε ότι η εκπαίδευση, η απόκτηση περιοδικής ή περιστασιακής επαγγελµατικής πληροφόρησης, η περιβαλλοντική ευαισθησία και το ύψος των επιδοτήσεων, επηρεάζουν θετικά την µερική ή ολική υιοθέτηση των βιολογικών τεχνικών καλλιέργειας (Πάντζιος κ.α. 2000). Οι Lampkin και Measures (2001), αναφέρουν ότι στη Μ. Βρετανία οι τιµές για βιολογικά λαχανικά και δηµητριακά είναι κατά 50%-100% υψηλότερες σε σχέση µε τις τιµές των αντίστοιχων συµβατικών προϊόντων. Έτσι, είναι πολύ πιθανό, οι παραπάνω παράγοντες, να ωθούν περισσότερους παραγωγούς στο να υιοθετήσουν βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας, σε σχέση µε το παρελθόν (Rigby κ.α. 2001). Οι Pietola και Lansink (2001) διαπίστωσαν ότι οι επιδοτήσεις στη βιολογική γεωργία, ελκύουν περισσότερο γεωργούς µε χαµηλή αποδοτικότητα σε συµβατικά συστήµατα και ότι η µεταστροφή των παραγωγών προς τις βιολογικές τεχνικές, ενθαρρύνεται κυρίως, από τις οικονοµικές ενισχύσεις, παρά από την υψηλή παραγωγικότητα και την αποδοτικότερη χρησιµοποίηση των εισροών. Σε αντίθεση, οι Lohr και Samuelsson (2000), ερευνώντας τις επιδράσεις διαφόρων οικονοµικών ενισχύσεων στη βιολογική Σουηδική παραγωγή, ανέφεραν ότι η πληροφόρηση αγοράς, είναι περισσότερο αποτελεσµατική για την στροφή των παραγωγών προς την βιολογική γεωργία, παρά οι οικονοµικές ενισχύσεις. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, οι µέχρι σήµερα έρευνες σχετικά µε τα κίνητρα των παραγωγών, ως προς την υιοθέτηση των βιολογικών µεθόδων παραγωγής, έχουν δείξει ότι τόσο τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των γεωργών όσο και η στάση τους απέναντι σε περιβαλλοντικά και οικονοµικά ζητήµατα, αποτελούν τους λόγους της στροφής των παραγωγών σε εναλλακτικές µεθόδους καλλιέργειας, όπως είναι η βιολογική γεωργία. Όσον αφορά την οικονοµικότητα των βιολογικών καλλιεργειών, διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπολείπεται αυτής των συµβατικών. Μεθοδολογία έρευνας 4

5 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό Κοζάνης ( υτική Μακεδονία), ο οποίος και αποτελεί την µοναδική περιοχή παραγωγής κρόκου στην Ελλάδα. Η επιλογή του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κυρίως για µικρούς πληθυσµούς, γεωγραφικά εντοπισµένους σε γειτονικούς χώρους (Σιάρδος 1997). Σε µια συγκριτική µελέτη του κόστους του βιολογικού τρόπου παραγωγής, το ιδανικό δείγµα βιολογικά καλλιεργούµενων εκµεταλλεύσεων, πρέπει λογικά να περιλαµβάνει πλήρως πιστοποιηµένους καλλιεργητές (Πάντζιος κ.α. 1999). Με βάση τα στοιχεία του Αναγκαστικού Συνεταιρισµού Κρόκου, οι βιοκαλλιεργητές κατά την περίοδο ήταν περίπου 100. Το µέγεθος του δείγµατος καθορίστηκε µε βάση το 50% του συνόλου των εγγεγραµµένων βιοκαλλιεργητών. Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκαν 50 βιολογικοί παραγωγοί και στη συνέχεια καθορίστηκε ισάριθµο δείγµα συµβατικών παραγωγών. Για την συλλογή των στοιχείων, χρησιµοποιήθηκε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπληρώθηκε µε επιτόπια επίσκεψη ειδικών ερευνητών. Στην οικονοµική ανάλυση, ακολουθήθηκε η µέθοδος των συγκρίσεων µεταξύ των µέσων όρων των παραγωγικών δαπανών και των προσόδων του δείγµατος των βιολογικών εκµεταλλεύσεων, προς τους µέσους όρους του αντίστοιχου δείγµατος των συµβατικών. Η επεξεργασία των στοιχείων και ο υπολογισµός των παραγωγικών δαπανών και των οικονοµικών αποτελεσµάτων, πραγµατοποιήθηκε για κάθε παραγωγό χωριστά και για την διευκόλυνση των συγκρίσεων, τόσο οι πρόσοδοι όσο και όλες οι κατηγορίες δαπανών ανάχθηκαν σε / στρέµµα. Για τον έλεγχο της βιωσιµότητας της κροκοκαλλιέργειας, ως κριτήριο εισοδήµατος χρησιµοποιήθηκε το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί το καθαρό εισόδηµα, το οποίο παίρνει ο παραγωγός από την εκµετάλλευση και εποµένως προσδιορίζει το βιοτικό επίπεδο της γεωργικής οικογένειας (Ζιωγάνας 1998). Έτσι, ο έλεγχος της οικονοµικής βιωσιµότητας των κροκοπαραγωγών πραγµατοποιήθηκε συγκρίνοντας το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο της µέσης γεωργικής οικογένειας µε το µέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα. Για την χρονική περίοδο , το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο της µέσης γεωργικής οικογένειας υπολογίστηκε στα ετησίως (Ζιωγάνας κ.α. 2004). Για τον έλεγχο υποθέσεων, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος του χ 2 ο οποίος µας πληροφορεί για τους βαθµούς ελευθερίας (Β.Ε) και για ορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας του ελέγχου (α=0,05). Συµπληρωµατικά εφαρµόστηκε και ο έλεγχος Fisher's exact test, για την διαπίστωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων. Αποτελέσµατα Η επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων, έδειξε ότι η στρεµµατική απόδοση κόκκινου και κίτρινου 1 κρόκου στις συµβατικές καλλιέργειες είναι χαµηλότερη κατά 8,8% και 11,53% αντίστοιχα, από τη µέση στρεµµατική απόδοση των βιολογικών (πίνακας 1). 5

6 Ο συνδυασµός της χαµηλότερης απόδοσης των συµβατικών και της πρόσθετης χρηµατικής ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών, είχε ως αποτέλεσµα την κατά 15,85% χαµηλότερη συνολική ακαθάριστη πρόσοδο ανά στρέµµα στην περίπτωση της συµβατικής κροκοκαλλιέργειας σε σχέση µε την βιολογική (494,53 /στρ. και 572,94 /στρ. αντίστοιχα) (πίνακας 1). Αξίζει να τονισθεί, ότι και χωρίς την στρεµµατική επιδότηση των βιοκαλλιεργητών, η ακαθάριστη πρόσοδος των συµβατικών θα ήταν και πάλι χαµηλότερη και συγκεκριµένα κατά 9,78% (ή 48,41 /στρ). Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός, ότι στην καλλιέργεια του κρόκου, δεν υπάρχει διαφοροποίηση της τιµής παραγωγού µεταξύ βιοκαλλιεργητών και συµβατικών παραγωγών, δηλαδή οι βιοκαλλιεργητές δεν λαµβάνουν υψηλότερη τιµή για το προϊόν που παράγουν. (1) Ο κίτρινος κρόκος (στήµονες) αποτελεί υποπροϊόν του κόκκινου (στίγµατα), είναι κατώτερης ποιότητας και χρησιµοποιείται κυρίως ως χρωστική ουσία. Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει το επίπεδο της απόδοσης, είναι η ηλικία της καλλιέργειας και όπως αποδείχθηκε από την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων, οι βιοκαλλιεργητές έχουν καλλιέργειες κρόκου µικρότερης ηλικίας από τους συµβατικούς. Η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου χ 2, έδειξε ότι στην περίπτωση µόνο των συµβατικών παραγωγών, η συνολική ακαθάριστη πρόσοδος /στρ. σχετίζεται σηµαντικά µε την ηλικία της καλλιέργειας. Έτσι, καλλιέργειες ηλικίας από 3-4 έτη παρουσιάζουν ακαθάριστη πρόσοδο πάνω από 550 /στρ., σε αντίθεση µε τις καλλιέργειες µεγαλύτερης ηλικίας (>5 έτη) στις οποίες η ακαθάριστη πρόσοδος κυµαίνεται από /στρ. Η ανθρώπινη εργασία αποτελεί το κυριότερο στοιχείο του κόστους τόσο στην συµβατική όσο και στην βιολογική κροκοκαλλιέργεια, αντιπροσωπεύοντας το 56,91% και 53,91% του συνολικού κόστους ανά στρέµµα, αντίστοιχα (πίνακας 2). Ωστόσο σε απόλυτους όρους, η µέση στρεµµατική δαπάνη ανθρώπινης εργασίας στη βιολογική καλλιέργεια εµφανίζεται υψηλότερη από την αντίστοιχη στη συµβατική, µε 219,6 /στρ. για τη βιολογική και 199,72 /στρ. για την συµβατική (πίνακας 1). Οι δαπάνες της ανθρώπινης εργασίας, είναι ιδιαίτερα αυξηµένες κατά την φάση της συγκοµιδής και διαλογής και στις δυο καλλιεργητικές τεχνικές, ενώ οι δαπάνες για λίπανση επιβαρύνουν µόνο τους συµβατικούς παραγωγούς καθώς οι βιολογικοί δεν εφαρµόζουν ούτε κοπριά (πίνακας 1). Πίνακας 1: Τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα καλλιέργειας κρόκου ανά στρέµµα Συµβατικές καλλιέργειες Βιολογικές καλλιέργειες Μέση εκµετάλλευση 6,41 στρ 8,06 στρ Απόδοση κόκκινου κρόκου 0,79 0,86 Απόδοση κίτρινου κρόκου 0,26 0,29 Τιµή κόκκινου κρόκου Τιµή κίτρινου κρόκου Επιδότηση - 30 /στρ Ακαθάριστη πρόσοδος ( /στρ) 494,53 572,94 Ώρες ανθρώπινης εργασίας 56,84 62,15 Συγκοµιδή 56,76 62,15 6

7 Λίπανση 0,08 0 Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας 199,72 219,60 Οικογενειακή 127,19 138,67 Ξένη 72,52 80,92 Μεταβλητό κεφάλαιο 35,55 31,16 Λιπάσµατα + Φάρµακα 2,26 0 Καύσιµα 6,45 5,46 Αµοιβή ξένης µηχανικής εργασίας 25,97 25 Σταθερό κεφάλαιο 98,66 96,77 Πηγή: Καπνιστού, 2005 Η δαπάνη οικογενειακής εργασίας των βιοκαλλιεργητών για συγκοµιδή και διαλογή, είναι υψηλότερη κατά 9,16% από εκείνη των συµβατικών (138,68 /στρ. και 127,04 /στρ. αντίστοιχα) και αντιπροσωπεύει το 35,94% και 34,29% των συνολικών δαπανών ανά στρέµµα, της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας αντίστοιχα (πίνακας 2). Πίνακας 2: Παραγωγικές δαπάνες ανά στρέµµα Συµβατικές καλλιέργειες κρόκου Βιολογικές καλλιέργειες κρόκου Μέση εκµετάλλευση 6,41 στρ. 8,06 στρ. ΑΠΑΝΕΣ Ποσοστό Στρ /στρ. Στρ. /στρ. Ε ΑΦΟΥΣ % Ποσοστό % Τεκµαρτό ενοίκιο 3, ,46 4, ,88 Καταβαλλόµενο ενοίκιο 2,88 44,6 5,41 4,04 46,67 6,06 Συνολικές δαπάνες εδάφους 36,56 9,87 38,35 9,94 ΑΠΑΝΕΣ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ Ώρες ώρα ΕΡΓΑΣΙΑΣ /στρ. Ώρες / ώρα /στρ. Οικογενειακή εργασία Συγκοµιδή-διαλογή 271, ,04 34,29 372, ,68 35,94 Λίπανση 0,19 5 0,15 0,04 0,00 0 Σύνολο 271,64 127,20 34,33 138,68 35,94 Ξένη εργασία Συγκοµιδή-διαλογή 92, ,07 19,45 128,40 5,08 80,92 20,97 Λίπανση 0, ,45 0,12 0,00 0 Σύνολο 92,69 75,52 19,58 80,93 20,97 Συνολικές δαπάνες ανθρώπινης εργασίας 199,72 53,91 219,60 56,91 ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ /στρ. /στρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αναλώσιµα Λιπάσµατα 1,73 0,47 0 Φάρµακα 0,53 0,14 0 Καύσιµα 6,46 1,74 5,47 1,42 Αµοιβή ξένης µηχανικής εργασίας 25,97 7, ,48 Τόκος µεταβλητού κεφαλαίου 0,87 0,24 0,70 0,18 Σύνολο 35,55 9,6 31,16 8,07 7

8 ΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τόκος σταθερού κεφαλαίου /στρ /στρ 27,14 7,33 26,83 6,95 Συντήρηση 5,71 1,54 5,71 1,48 Απόσβεση 61,91 16,71 60,43 15,66 Ασφάλιστρα 3,90 1,05 3,80 0,98 Σύνολο 98,66 26,63 96,77 25,07 Συνολικές δαπάνες κεφαλαίου Συνολικές δαπάνες παραγωγής Πηγή: Καπνιστού, ,22 36,23 127,94 33,15 370, , Παροµοίως, η δαπάνη ξένης εργασίας κατά την ίδια περίοδο, εµφανίζεται επίσης υψηλότερη κατά 12,29% στις βιολογικές καλλιέργειες σε σχέση µε εκείνη στις αντίστοιχες συµβατικές (80,92 /στρ. για τη βιοκαλλιέργεια και 72,07 /στρ. για τη συµβατική), αντιπροσωπεύοντας το 20,97% και 19,45% των συνολικών δαπανών ανά στρέµµα για τους βιολογικούς και συµβατικούς παραγωγούς αντίστοιχα (πίνακας 2). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικογενειακή εργασία παίζει τον σηµαντικότερο ρόλο στην διαµόρφωση των δαπανών ανθρώπινης εργασίας, τόσο των βιολογικών όσο και των συµβατικών παραγωγών, καθώς αποτελεί το 63,15% και 63,68% αντίστοιχα των παραπάνω δαπανών. Η µικρή διαφοροποίηση στις δαπάνες του µεταβλητού κεφαλαίου µεταξύ βιολογικών και συµβατικών παραγωγών, οφείλεται κυρίως στη µη χρησιµοποίηση λιπασµάτων και φαρµάκων από τους βιοκαλλιεργητές του δείγµατος, καθώς η αµοιβή της ξένης µηχανικής εργασίας και το κόστος των καυσίµων παρουσιάζουν ελάχιστη διακύµανση (πίνακας 2). Συνεπώς, η δαπάνη των αναλώσιµων των συµβατικών παραγωγών εµφανίζεται κατά 59,52% υψηλότερη από εκείνη των βιολογικών (8,71 /στρ. για τη συµβατική καλλιέργεια και 5,46 /στρ. για τη βιολογική), µε το 2,35% και 1,42% αντίστοιχα, να συµµετέχει στις συνολικές δαπάνες ανά στρέµµα (πίνακες 1,2). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στην περίπτωση των συµβατικών παραγωγών οι δαπάνες για λιπάσµατα και φάρµακα ανέρχονται στα 2,26 /στρ., καθώς µόνο ένα µικρό ποσοστό αυτών κάνει χρήση χηµικών εισροών. Εποµένως, το κόστος παραγωγής στη βιολογική κροκοκαλλιέργεια, παρουσιάζεται υψηλότερο κατά 4,15% περίπου σε σχέση µε αυτό της συµβατικής (385,9 /στρ. και 370,5 /στρ. αντίστοιχα). Λαµβάνοντας υπόψη τις υψηλότερες αποδόσεις και την επιδότηση του κανονισµού 1257/99, το µέσο γεωργικό εισόδηµα παραγωγού των βιολογικών κροκοπαραγωγών, παρουσιάζεται κατά 21,6 % περίπου υψηλότερο σε σχέση µε το µέσο γεωργικό εισόδηµα των συµβατικών παραγωγών (472,26 /στρ. και 388,34 /στρ. αντίστοιχα). Το ίδιο ισχύει και για το µέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα των βιοκαλλιεργητών, καθώς παρουσιάζεται κατά 24,4% περίπου υψηλότερο από το αντίστοιχο των συµβατικών (367,97 /στρ. και 295,78 /στρ. αντίστοιχα). 8

9 Η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου χ 2, µεταξύ του µεγέθους της καλλιεργούµενης έκτασης αφενός (α=0,041, Β.Ε=4, χ 2 =9,974) και της ηλικίας της καλλιέργειας αφετέρου (α=0,010, Β.Ε=4, χ 2 =13,242), µε το γεωργικό εισόδηµα των συµβατικών παραγωγών µόνο, έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης. Έτσι, καλλιεργούµενες εκτάσεις µεγέθους από 0,5-5 στρέµµατα, παρουσιάζουν γεωργικό εισόδηµα άνω των 500 /στρέµµα ενώ σε εκτάσεις άνω των 8,5 στρεµµάτων, το γεωργικό εισόδηµα κυµαίνεται από /στρέµµα. Επίσης, παραγωγοί µε καλλιέργειες κρόκου ηλικίας από 3-4 έτη, παρουσιάζουν υψηλότερο γεωργικό εισόδηµα (>500 /στρέµµα) από ότι παραγωγοί µε καλλιέργειες ηλικίας άνω των 5 ετών. Όσον αφορά την οικονοµική βιωσιµότητα της κροκοκαλλιέργειας, από την σύγκριση µεταξύ του ελάχιστου βιοτικού επιπέδου της µέσης γεωργικής οικογένειας ( ) µε το µέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα, τόσο των βιολογικών (2966 ) όσο και των συµβατικών κροκοπαραγωγών (1896 ), προέκυψε ότι η αποκλειστική καλλιέργεια του κρόκου δεν µπορεί να είναι οικονοµικά βιώσιµη, εφόσον το µέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα των παραγωγών, είναι πολύ χαµηλότερο από το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο της µέσης γεωργικής οικογένειας. Αξίζει να τονισθεί, ότι η ενασχόληση των παραγωγών µε την κροκοκαλλιέργεια είναι συµπληρωµατική, καθώς η πλειοψηφία αυτών, απασχολείται σε άλλες δραστηριότητες εντός/ή και εκτός του γεωργικού τοµέα. Σχετικά µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των παραγωγών, η πλειοψηφία τόσο των βιοκαλλιεργητών όσο και των συµβατικών παραγωγών είναι ηλικίας έως 48 ετών (64% και 60% αντίστοιχα) και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (70% και 52% αντίστοιχα έχει ολοκληρώσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση). Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τους παραγωγούς στην βιολογική καλλιέργεια του κρόκου, είναι κυρίως περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί. Το 44% των βιοκαλλιεργητών υιοθέτησε τις βιολογικές µεθόδους παραγωγής, λόγω περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και επιδότησης, το 34% τόσο για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας προϊόντος όσο και για την επιδότηση, ενώ το 22% στράφηκε στην βιολογική καλλιέργεια, αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Η εφαρµογή του στατικού ελέγχου χ 2 έδειξε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της ηλικίας των βιοκαλλιεργητών και των κινήτρων που τους ώθησαν στην βιολογική γεωργία (α=0,047, Β.Ε=2, χ 2 =6,133). Έτσι, η πλειοψηφία των παραγωγών ηλικίας από ετών, στράφηκαν στην βιοκαλλιέργεια του κρόκου τόσο για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας προϊόντος όσο και για τις επιδοτήσεις, ενώ οι παραγωγοί ηλικίας ετών, λόγω περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνδυασµό και πάλι µε τις επιδοτήσεις. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο οικονοµικός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση των βιολογικών µεθόδων παραγωγής. Το 60% των βιοκαλλιεργητών της παρούσας µελέτης, είναι ικανοποιηµένοι από την αλλαγή στον τρόπο καλλιέργειας, κυρίως λόγω της σταθερής απόδοσης και της µεγαλύτερης διάρκειας ζωής της κροκοκαλλιέργειας, ενώ το υπόλοιπο 40% λόγω της επίτευξης υψηλότερης απόδοσης. Η κύρια αιτία δυσαρέσκειας από την υιοθέτηση των βιολογικών µεθόδων παραγωγής, για το σύνολο των παραγωγών, είναι οι χαµηλές οικονοµικές ενισχύσεις. Η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου χ 2 έδειξε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του φύλου των βιοκαλλιεργητών και των λόγων για τους οποίους δεν θα επέστρεφαν στον συµβατικό τρόπο καλλιέργειας. 9

10 Έτσι, οι άνδρες παραγωγοί δεν θα επέστρεφαν στην συµβατική καλλιέργεια του κρόκου, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονοµικούς λόγους, ενώ οι γυναίκες κυρίως λόγω της αυξηµένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η πλειοψηφία των συµβατικών παραγωγών (56%) σκοπεύει να µετατρέψει τις καλλιέργειες του σε βιολογικές, τόσο για οικονοµικούς (60,7%) όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους (39,3%), ενώ το 44% των καλλιεργητών δεν πρόκειται να υιοθετήσει τις τεχνικές της βιολογικής γεωργίας, µε το 59,1% να έχει ως κύρια αιτία τις χαµηλές επιδοτήσεις και το 40,9% τα χαµηλά επίπεδα τόσο των επιδοτήσεων όσο και των τιµών. Όσον αφορά την αντιµετώπιση των προβληµάτων της καλλιέργειας του κρόκου από τους βιολογικούς παραγωγούς το 46% αυτών, απευθύνεται σε ιδιώτη γεωπόνο, ενώ το 54% στον γεωπόνο του συνεταιρισµού. Στην περίπτωση των συµβατικών το 72% απευθύνεται σε ιδιώτη γεωπόνο ενώ σε γεωπόνο του συνεταιρισµού, το 28%. Η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου χ 2, έδειξε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του µορφωτικού επιπέδου των βιοκαλλιεργητών και των φορέων στους οποίους απευθύνονται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Έτσι, παραγωγοί χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (απολυτήριο δηµοτικού) απευθύνονται για τα προβλήµατα που τους απασχολούν κυρίως στον συνεταιρισµό ενώ βιοκαλλιεργητές υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου (απολυτήριο γυµνασίου-λυκείου) σε ιδιώτη γεωπόνο. Αντίθετα, στην περίπτωση των συµβατικών παραγωγών από την εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου χ 2, προέκυψε ότι το µορφωτικό επίπεδο των καλλιεργητών δεν επηρεάζει την επιλογή του αρµόδιου φορέα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Όσον αφορά τις στάσεις των κροκοπαραγωγών ως προς την υιοθέτηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής στη περιοχή, τόσο το 86% των βιολογικών όσο και το 62% των συµβατικών, θεωρεί ότι θα αυξηθεί ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών µελλοντικά, ενώ το 14% και 38% αντίστοιχα, πιστεύει ότι θα µειωθεί. Για την πλειοψηφία των βιοκαλλιεργητών (85,7%), η µείωση αυτή θα είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού χαµηλής επιδότησης και χαµηλής τιµής, ενώ για το 14,3%, αποκλειστικά της χαµηλής επιδότησης. Στην περίπτωση των συµβατικών παραγωγών, το 52,6% προβάλλει ως κύριο λόγο της µείωσης, την χαµηλή επιδότηση ενώ την χαµηλή τιµή και χαµηλή επιδότηση το 47,4%. Στο σύνολο τους, βιολογικοί και συµβατικοί παραγωγοί, θεωρούν ότι η γεωργία δεν πρέπει να ασκείται µε την σηµερινή της µορφή, γιατί καθίσταται επιζήµια για τη φύση και θα χαρακτήριζαν έναν γεωργό καλύτερο από έναν άλλο, εάν εφάρµοζε καλλιεργητικές µεθόδους που προστατεύουν το περιβάλλον. Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας η οποία πραγµατοποιήθηκε στο νοµό Κοζάνης και συγκεκριµένα στην περιοχή Κρόκος, έδειξαν ότι οι βιολογικοί παραγωγοί πέτυχαν υψηλότερες αποδόσεις κρόκου σε σχέση µε τους συµβατικούς, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην µικρότερη ηλικία των βιολογικών καλλιεργειών αλλά και στο ότι ο κρόκος αποδίδει καλύτερα και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, όταν δεν γίνεται χρήση των συγκεκριµένων χηµικών λιπασµάτων. Τα παραπάνω, παρά τη µη διαφοροποίηση της τιµής παραγωγού, µεταξύ βιολογικών και συµβατικών καλλιεργητών, οδήγησαν στην επίτευξη υψηλότερης ακαθαρίστου προσόδου από 10

11 πλευράς βιολογικών. Εποµένως, η διαφοροποίηση της τιµής παραγωγού, η οποία ισχύει σχεδόν στο σύνολο των βιολογικά παραγόµενων προϊόντων, θα οδηγούσε αυτόµατα σε ακόµη υψηλότερα οικονοµικά αποτελέσµατα, στην περίπτωση των βιοκαλλιεργητών. Ως προς το κόστος παραγωγής, οι δαπάνες ανθρώπινης εργασίας φαίνεται να αποτελούν το κυριότερο στοιχείο του κόστους και στις δυο µορφές γεωργίας. Η οικογενειακή εργασία κατέχει ρυθµιστικό ρόλο στη διαµόρφωση των συνολικών δαπανών, µε την βιολογική να εµφανίζεται µε υψηλότερες δαπάνες οικογενειακής εργασίας σε σχέση µε την συµβατική. Οι συνολικές δαπάνες κεφαλαίου παρουσιάζονται ελάχιστα αυξηµένες στην περίπτωση των συµβατικών παραγωγών (κατά 6,28 /στρ.), οφειλόµενες κυρίως στη χρησιµοποίηση λιπασµάτων και φαρµάκων. Λαµβάνοντας υπόψη, τις υψηλότερες αποδόσεις, τις πρόσθετες επιδοτήσεις και την ελάχιστη διαφοροποίηση στο συνολικό κόστος παραγωγής µεταξύ βιολογικής και συµβατικής κροκοκαλλιέργειας, όλα τα επιµέρους οικονοµικά αποτελέσµατα (γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα, γεωργικό εισόδηµα, καθαρό κέρδος, εισόδηµα εργασίας, αποδοτικότητα κεφαλαίου) εµφανίζονται υψηλότερα στην περίπτωση των βιολογικών παραγωγών. Όσον αφορά την βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων κρόκου, οι γεωργικές οικογένειες που καλλιεργούν αποκλειστικά τόσο βιολογικό όσο και συµβατικό κρόκο, για να επιτύχουν το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο της µέσης γεωργικής οικογένειας, θα πρέπει να τριπλασιάσουν και να πενταπλασιάσουν αντίστοιχα το µέγεθος της εκµετάλλευσης τους, γεγονός το οποίο φαίνεται να είναι οικονοµικά µη εφικτό. Συνεπώς, απαιτούνται άλλοι τρόποι για την επίτευξη οικονοµικής βιωσιµότητας στην κροκοκαλλιέργεια, τρόποι που να στοχεύουν στην µείωση των δαπανών και ιδιαίτερα των δαπανών της ανθρώπινης εργασίας. Η εκµηχάνιση της καλλιέργειας κατά το στάδιο της συγκοµιδής και της διαλογής σε συνδυασµό µε την υψηλότερη τιµή παραγωγού, θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος, καθιστώντας έτσι την κροκοκαλλιέργεια οικονοµικά βιώσιµη. Οι στάσεις των παραγωγών προς τις βιολογικές µεθόδους παραγωγής και την αποτελεσµατικότητα αυτών ποικίλουν. Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τους παραγωγούς στην βιολογική γεωργία, είναι κυρίως περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί. Έτσι, βιοκαλλιεργητές µικρότερης ηλικίας, στράφηκαν στην βιολογική καλλιέργεια του κρόκου κυρίως, για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας προϊόντος και για την επιδότηση, ενώ παραγωγοί µεγαλύτερης ηλικίας, λόγω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνδυασµό επίσης µε την επιδότηση. Οι λόγοι για τους οποίους οι βιοκαλλιεργητές δεν θα επέστρεφαν στην συµβατική καλλιέργεια, σχετίζονται µε το φύλο των παραγωγών. Έτσι, οι άνδρες βιοκαλλιεργητές δεν θα επέστρεφαν στην συµβατική καλλιέργεια του κρόκου, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονοµικούς λόγους, ενώ οι γυναίκες κυρίως λόγω της αυξηµένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Συνεπώς οι γυναίκες εµφανίζονται περισσότερο ευαισθητοποιηµένες σε θέµατα περιβάλλοντος απ ότι οι άντρες. Όσον αφορά την υιοθέτηση των βιολογικών µεθόδων παραγωγής από τους συµβατικούς καλλιεργητές, η πλειοψηφία των παραγωγών διατίθεται να µετατρέψει τις καλλιέργειες του σε βιολογικές, λόγω των 11

12 επιδοτήσεων και της περιβαλλοντικής συνείδησης. Αντίθετα, ο κυριότερος λόγος που συνέβαλλε στην επιλογή και διατήρηση του συµβατικού τρόπου καλλιέργειας, είναι τόσο τα χαµηλά επίπεδα των οικονοµικών ενισχύσεων όσο και των τιµών. Το µορφωτικό επίπεδο αποκλειστικά στην περίπτωση των βιοκαλλιεργητών, επηρεάζει σηµαντικά την επιλογή του φορέα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Εποµένως, βιοκαλλιεργητές χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, απευθύνονται για τα προβλήµατα που τους απασχολούν κυρίως στον συνεταιρισµό, ενώ παραγωγοί υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου σε ιδιώτη γεωπόνο. Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας δεν συµβαδίζουν µε την πλειοψηφία των ερευνών, που θέλουν αφενός τους βιοκαλλιεργητές να είναι µικρότερης ηλικίας και υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου και αφετέρου να πραγµατοποιούν χαµηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε τους συµβατικούς παραγωγούς. Η βιολογική κροκοκαλλιέργεια µέχρι τώρα, δεν έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο µελέτης για την πλειοψηφία των ερευνητών, γεγονός που σε συνδυασµό µε την έλλειψη ενηµέρωσης και κυβερνητικής πολιτικής, έχει αρχίσει να οδηγεί στην σταδιακή εγκατάλειψη αυτής της εναλλακτικής µορφής γεωργίας. Η ύπαρξη µιας εθνικής πολιτικής, που θα περιλαµβάνει µέτρα µε στόχο την επίτευξη καλύτερης τιµής παραγωγού και τη δηµιουργία καναλιών διάθεσης του προϊόντος, καθώς και η οργάνωση σε συνδυασµό µε την καλή διαφήµιση τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αναµένεται να διασφαλίσουν την αναγνωρισιµότητα και την καλύτερη εµπορία του προϊόντος, ενισχύοντας και προτρέποντας περισσότερους παραγωγούς προς τη βιολογική καλλιέργεια του κρόκου. Βιβλιογραφία De Souza, M.F., Young, T. and Burton, M.P. (1999). Factors Influencing the Adoption of Sustainable Agricultural Technologies. Evidence from the State of Espırito Santo, Brazil Technological Forecasting and Social Change, Vol. 60, pp FAO (2000). Economic and Financial Comparison of Organic and Conventional Citrus-growing Systems. Φωτόπουλος, Χ. (1999). Το παραγωγικό σύστηµα της βιολογικής γεωργίας ως εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου, Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε., Αθήνα. Φωτόπουλος, Χ., Πάντζιος, Χ., Τζουβελέκας, Β. (2001). Συγκριτικό κόστος παραγωγής επιλεγµένων βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, Βιολογική γεωργία, Φυτική και Ζωική παραγωγή, Πρακτικά ηµερίδας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σταµούλη. Green, E. (2002). Organic Farms Viable Despite Lower Yields, Study Finds, Los Angeles Times. Καπνιστού, Ι.Μ. (2005). Συγκριτική οικονοµική ανάλυση συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών κρόκου στο Νοµό Κοζάνης, Μεταπτυχιακή διατριβή, Α.Π.Θ. Lampkin, N.H. (1997). Organic livestock production and agricultural sustainability, Proceedings of 3 rd ENOF Conference, Italy, 5-6 June 1997, pp

13 Lampkin, N.H. (1997). Opportunities for Profit from Organic Farming, Paper presented to the RASE Conference Organic Farming - Science into Practice. Lampkin, N. and Measures, M. (2001). Organic Farm Management Handbook, 4 th Edition, University of Wales, Aberystwyth. Lohr, L. and Samuelsson L., (2000). Conversion subsidies for organic production: results from Sweden and lessons for the United States, Agriculture Economics, Vol. 22, pp Lund, V. and Algers, B. (2003). Research on animal health and welfare in organic farming a literature review, Livestock Production Science, Vol. 80, Issues 1-2, pp Lyngbaek, A.E., Muschler, R.G. and Sinclair, F.L. (2001). Productivity and profitability of multistrata organic versus conventional coffee farms in Costa Rica, Agroforestry Systems, Vol. 53, pp McCann, E., Sullivan, S., Erickson, D. and De Young, R. (1997). Environmental awareness, economic orientation, and farming practices: A comparison of organic and conventional farmers, Environmental Management, Vol. 21, No. 5, pp Pacini, C., Wossink, A., Giesen, G., Vazzana, C. and Huirne, R. (2003). Evaluation of sustainability of organic, integrated and conventional farming systems: a farm and field- scale analysis, Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 95, pp Πάντζιος, Χ., Τζουβελέκας, Β. και Φωτόπουλος, Χ. (2000). Συγκριτικό κόστος παραγωγής βασικών Ελληνικών Βιοκαλλιέργειων. Βιολογική Γεωργία: Κόστος, Αποδοτικότητα, Ανάλυση Αγοράς και Στρατηγικές Μάρκετινγκ, σελ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ι.ΓΕ.Κ.Ε., Εκδόσεις Σταµούλη. Πάντζιος, Χ., Τζίνιους, Μ. και Τζουβελέκας, Β. (2000). Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υιοθέτησης Τεχνικών Βιολογικής Καλλιέργειας: Η Περίπτωση των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της Κρήτης, 7 ο Π.Σ.Α.Ο. Πάντζιος, Χ., Τζουβελέκας, Β. και Φωτόπουλος, Χ. (1999). Συγκριτικό κόστος παραγωγής βασικών Ελληνικών βιοκαλλιεργειών, To παραγωγικό σύστηµα της βιολογικής γεωργίας ως εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα. Pietola, K.S. and Lansink, A.O. (2001). Farmers response to policies promoting organic farming technologies in Finland, European Review of Agricultural Economics, Vol. 28, Issue 1, pp Rasul, G. and Thapa, G.B. (2004). Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: an assessment based on environmental, economic and social perspectives, Agricultural Systems, Vol. 79, Issue 3, pp Rigby, D. and Caceres, D. (2001). Organic farming and the sustainability of agricultural systems, Agricultural Systems, Vol. 68, pp Rigby, D., Young, T. and Burton, M. (2001). The development of and prospects for organic farming in the UK, Food Policy, Vol. 26, Issue 6, pp Σιάρδος, Κ. Γ. (1997). Μεθοδολογία αγροτικής κοινωνιολογικής έρευνας, Θεσσαλονίκη. Verschuur G.W. and Van Well, E.A.P. (2001). Stimulating organic farming in the EU with economic and fiscal instruments, Centre for Agriculture and Environment, Utrecht. 13

14 Ζιωγάνας, Χ. (1998). Πρότυπα βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η σηµασία τους για το µέλλον της ελληνικής γεωργίας, Πρακτικά διηµερίδας Το αγροτικό πρόβληµα της Ελλάδας, 7-8 Μαΐου Ζιωγάνας, Χ., Κιτσοπανίδης, Γ. και Παπαναγιώτου, Ε. (2004). Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων κατά περιοχές της χώρας µας χωρίς και µε επιδοτήσεις. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα. 14

Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση.

Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση. Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση. Οξούζη Ε. 1, Μέλφου Κ. 2 και Ε. Παπαναγιώτου 3 1 Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας, Τομέας Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΟΞΟΥΖΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΟΞΟΥΖΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΟΞΟΥΖΗ Πτυχιούχου Γεωπόνου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ε. Οξούζη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προώθηση εναλλακτικών µορφών γεωργίας, όπως είναι η βιολογική, αποτελεί σήµερα για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση» Συντονιστές: Ε. Παπαναγιώτου & Ε. Μυγδάκος 973 Κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Οι δύο προελεύσεις της Γεωργικής Οικονομικής Η σύνδεση με τη γεωπονική επιστήμη Τα προβλήματα και η βελτίωση της κατάστασης των γεωργών και των κοινωνιών της υπαίθρου Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Β Λ Ο Ν Τ Ζ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ H Μ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συστήματα ολοκληρωμένης παρακολούθησης γεωργικών πρακτικών και μειωμένων εισροών σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεργασία μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιχειρήσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

3/2008. ISSN 1105-9478 ª 19 πƒ I. ø π 3862. ø Ã π π ª π ª. ø Ã π π ª π ª - TOª 19 - πƒ π - ÀÃ 3/2008. ø Ã π πª ƒπ. ø Ã π πª ƒπ π

3/2008. ISSN 1105-9478 ª 19 πƒ I. ø π 3862. ø Ã π π ª π ª. ø Ã π π ª π ª - TOª 19 - πƒ π - ÀÃ 3/2008. ø Ã π πª ƒπ. ø Ã π πª ƒπ π ø π 3862 3/2008 ISSN 1105-9478 ª 19 πƒ I ø Ã π π ª π ª ø Ã π π ª π ª - TOª 19 - πƒ π - ÀÃ 3/2008 ø Ã π πª ƒπ ø Ã π πª ƒπ π GEOTECHNICAL SCIENTIFIC ISSUES GEOTECHNICAL CHAMPER OF GREECE VOL: 19 - ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ενότητα 11. Ευτύχιος Σαρτζετάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ενότητα 11. Ευτύχιος Σαρτζετάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ενότητα 11 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme http://www.organic-edunet.eu 1 Η Φυτοπροστασία στα πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος PhD Γεωπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ ΗΓΕΩΡΓΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ Α 2 H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020

Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 Εισηγηγής: Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας ως αρχή ότι η όποια εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Δειγµατοληπτική έρευνα για την Εταιρική διεξήγαγε για 6η συνεχόµενη χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (), σελ. 375-38 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ5: Τεχνοοικονομική ανάλυση για τον καθορισμό τιμής πώλησης τελικού προϊόντος από αγρότη Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα 0 1 2 0 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σκοπός της εργασίας Κατά πόσο οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα Αν αγοράζουν βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ι.Γ. Αμπατζίδης 1, Ι.Α. Σπανομήτρος και Δ.Χ. Χατζημπεντέλης 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α. ασκαλοπούλου 1, Χ. Γιούργα 2, Α. Λούµου 3, Θ. άντσης 4, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια)

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια) Αγροτική Οικονομία Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια) Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

1. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η ύπαιθρος κατέχει εξέχουσα θέση στον πολιτισµό της χώρας και στην ψυχή των κατοίκων της,

1. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η ύπαιθρος κατέχει εξέχουσα θέση στον πολιτισµό της χώρας και στην ψυχή των κατοίκων της, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ολγα Ιακωβίδου Αν. Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 1. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/2017

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/2017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων σε επίπεδο σημαντικότητας α για τη διακύμανση σ ενός κανονικού πληθυσμού με ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n Η 0 : σ = σ 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 07 & ΔΙΑΛΕΞΗ 08 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 016-017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003 στην Ελλάδα. Εφαρμογή & Προοπτικές

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003 στην Ελλάδα. Εφαρμογή & Προοπτικές Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003 στην Ελλάδα. Εφαρμογή & Προοπτικές Οι Ελληνικές Προκλήσεις Προκλήσεις Χαμηλό Αγροτικό Εισόδημα Περιφερειακή Σύγκλιση Βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών Ανησυχία καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση σε σταθερές μεταβλητές δαπάνες παραγωγής

Διάκριση σε σταθερές μεταβλητές δαπάνες παραγωγής Διάκριση σε σταθερές μεταβλητές δαπάνες παραγωγής Ι. Σταθερές Δαπάνες 1. Ενοίκιο εδάφους 2. Αμοιβή μονίμου προσωπικού (οικογενειακού και μη) 3. Απόσβεση κεφαλαίων α) Μονίμου, β) Ημιμονίμου (πλην τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Τμ. ΑΟΑ

Παύλος Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Τμ. ΑΟΑ Παύλος Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Τμ. ΑΟΑ 1. Μακροοικονομικοί Δείκτες Γεωργικού Εισοδήματος 2. Μικροοικονομικοί δείκτες Γεωργικού Εισοδήματος 3. Το Συνολικό Εισόδημα των Αγροτικών Νοικοκυριών 4. Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση ΚΑΠ

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση ΚΑΠ Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση ΚΑΠ ΤΕΙ Αθήνας 2010 Η ΚΑΠ Άρθρο 39.1 ΚΑΠ ραµατικά σύνθετη, υπερβολικά ακριβή πολιτική υσκολοκατανόητη αν δεν εξεταστούν οι ρίζες της Η ΚΑΠ ξεκίνησε σαν απλός µηχανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 5 1. Οικονομία, οικονομία της αγοράς, οικονομική... 5 2. Οικονομική επιστήμη και οικονομικά προβλήματα... 5 3. Ανάγκη, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΓΙΑ ΤΙΣ "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ"

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1. Σκοπός ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΓΙΑ ΤΙΣ "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ" Ο σκοπός της εν λόγω ενέργειας ήταν διττός: Πρώτον, η συλλογή, η αξιολόγηση και η επεξεργασία στοιχείων φορέων οι οποίοι έχουν εφαρµόσει

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικές Δαπάνες [Συνέχεια]

Παραγωγικές Δαπάνες [Συνέχεια] Παραγωγικές Δαπάνες [Συνέχεια] Συντήρηση Κεφαλαίων Επισκευές Ασφάλιστρα Οι Τόκοι του Κεφαλαίου (1) Η αμοιβή του κεφαλαίου, δηλ. το κόστος ευκαιρίας κάθε κεφαλαιουχικού αγαθού. Υπολογίζουμε πρώτα την αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τόκοι του Κεφαλαίου

Οι Τόκοι του Κεφαλαίου Οι Τόκοι του Κεφαλαίου Μόνιμο και Ημιμόνιμο κεφάλαιο: Τόκος ενός κεφαλαιουχικού αγαθού για το έτος 2015 = [Αξία αυτού του αγαθού για το 2015] * [επιτόκιο μεσομακροπρόθεσμων δανείων για το 2015] ΜΕΚ = (Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 9: Οικογενειακή Γεωργία: η ελληνική περίπτωση 2/2 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος εδώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα