Μέτσοβο: Σήμα κατατεθέν της ορεινής Ηπείροσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτσοβο: Σήμα κατατεθέν της ορεινής Ηπείροσ"

Transcript

1 951 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013 Μέτσοβο: Σήμα κατατεθέν της ορεινής Ηπείροσ Μηα δσληαλή πόιε πνπ ηαπηόρξνλα είλαη έλα ππαίζξην κνπζείν, πιαηζησκέλε από ηε καγεπηηθή νξεηλή θύζε ηεο Πίλδνπ: ην Μέηζνβν ζπλνςίδεη ηελ νκνξθηά ηεο Ηπείξνπ, θαζώο έρεη θαηαθέξεη λα ζπλδπάζεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδόζεσλ Κείμενο: Κική Βασσάλοσ, υωτογραυίες: Χάρης Χλοσβεράκης - Πάπας Κπξηαθή πξσί. Η εθθιεζία κφιηο ηειείσζε. Γπλαίθεο θαη άληξεο θάζε ειηθίαο, ληπκέλνη κε παξαδνζηαθέο βιάρηθεο ζηνιέο, βγαίλνπλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ θαη ζηήλνπλ ρνξφ. Σα φξγαλα ζηε κέζε θαη ζε ζπλερή νπηηθή επαθή κε ηνπο ρνξεπηέο δίλνπλ ην ξπζκφ γηα λα μεθηλήζεη ην αηειείσην εξσηηθφ θάιεζκα ηνπ πξψηνπ θάζε θνξά ρνξεπηή κε ηελ «αγαπεκέλε» ηνπ πξψηε ρνξεχηξηα. Ο θφζκνο γχξσ γχξσ ηξαγνπδάεη θαη ρεηξνθξνηάεη, γηαγηάδεο θαη παππνχδεο, ληπκέλνη θη απηνί κε ηελ επίζεκε θνξεζηά ηνπο, απνιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο, πνπ ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε θαη ζπδεηνχλ ζηα Βιάρηθα. Αξγφηεξα, καζαίλνπκε απφ κηα γηαγηά φηη ηηο Κπξηαθέο ζπλεζίδεηαη λα θνξνχλ ηηο παξαδνζηαθέο ζηνιέο ηνπο, εηδηθά φηαλ ζπλνδεχνπλ ζηελ εθθιεζία θάπνηα λχθε, κηα θαη ζχκθσλα κε ην έζηκν ηελ επφκελε Κπξηαθή απφ ην γάκν ε λχθε πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία κε ηε ζπλνδεία ησλ γπλαηθψλ ηνπ ρσξηνχ. Καηά η' άιια, ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο φπσο απηή πνπ παξαθνινπζήζακε δελ είλαη θαζφινπ ζπάλην λα πεηχρεη θαλείο ζην Μέηζνβν, κηα θαη πάληνηε ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο γηα λα ζηεζεί ν ρνξφο. Η ζπλέρεηα, φπσο ζε θάζε κηθξφ θαη κεγάιν ρσξηφ ηεο ειιεληθήο επαξρίαο, βξίζθεηαη ζηα θαθελεία θαη ηα παγθάθηα ηεο πιαηείαο, ελψ δελ είλαη ιίγα θαη ηα πεγαδάθηα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηνλ αλδξηθφ θπξίσο πιεζπζκφ ηεο γξαθηθήο θσκφπνιεο. Ταμηδεύνληαο Οπνην ηξφπν θαη δξφκν επηιέμεη θαλείο γηα λα θηάζεη ζην Μέηζνβν, έλα πξάγκα είλαη βέβαην: φηη ζα ηαιαηπσξεζεί αξθεηά... Δίηε απφ Αζήλα κέζσ Σξηθάισλ - Καιακπάθαο είηε απφ Θεζζαινλίθε κέζσ Γξεβελψλ είηε απφ ηα Γηάλλελα πνπ απέρνπλ κφιηο 62 ρικ., φινη νη δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζην Μέηζνβν ζίγνπξα δελ αληηπξνζσπεχνπλ φ,ηη πην ζχγρξνλν ζην ειιεληθφ νδηθφ δίθηπν. Απηφ φκσο πνπ απνδεκηψλεη ηνλ επίδνμν επηζθέπηε ηνπ Μεηζφβνπ είλαη ε εθπιεθηηθή νξεηλή δηαδξνκή: κέζα ζηα έιαηα θαη ηα γξαθηθά ρσξηνπδάθηα, φπνπ ην ρηφλη, ε βξνρή θαη πνιχ ζπρλά ε νκίριε εληείλνπλ ηε καγεπηηθή αίζζεζε. Δηδηθά φηαλ έρεη νκίριε, φπσο απηή πνπ ζπλαληήζακε εξρφκελνη απφ Καιακπάθα, κφιηο αληηθξίζακε ηελ ηακπέια πνπ καο θαισζφξηδε ζηελ Ηπεηξν θαη ην Ννκφ Ισαλλίλσλ, νη εηθφλεο κνηάδνπλ λα

2 εκθαλίδνληαη ζηγά ζηγά, κέζα απφ λεθειψκαηα, ζαλ λα κελ είλαη αιεζηλέο, ζαλ απφ φλεηξν ή παξακχζη. Η νκίριε, φκσο, εμαθαλίζηεθε θαη ζε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο κεγάιεο ζηξνθέο ηεο νξεηλήο Καηάξαο, ζηνλ ιεγφκελν απρέλα ηεο, θαη ιίγν πξηλ θηάζνπκε ζην Μέηζνβν, ην ηνπίν αλνίγεη, ηα βνπλά θαη ηα έιαηα απιψλνληαη, ν νξίδνληαο κεγαιψλεη θαη θάπνπ εθεί ζηα βάζε ην γαιάδην ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ηνπ Αψνπ εκθαλίδεηαη γηα λα απνδείμεη φηη ν νξεηλφο ηνχηνο ηφπνο, δηαζέηνληαο ζε αθζνλία φια ηα ζηνηρεία ηεο Φχζεο, κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θάζε αίζζεζε. Φζάλνληαο ε χςνο κέηξσλ πεξίπνπ, εθεί φπνπ ρσξίδεηαη ε Βφξεηα Πίλδνο απφ ηε Νφηηα, ην Μέηζνβν ζπλδπάδεη ηέιεηα ην ζχγρξνλν κε ην παξαδνζηαθφ, κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε, ε νπνία βαζίδεηαη θαη' εμνρήλ ζηνλ ηνπξηζκφ, λα βξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν Μέηζνβν ζήκεξα, κε θαη πιένλ θαηνίθνπο, είλαη έλα δσληαλφ ππαίζξην κνπζείν. «Γχζθνια βξίζθεη θαλείο ηφζα αμηνζέαηα ζε κηα ηφζν κηθξή πφιε», ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ε Σαηηάλα Αβέξσθ - Ισάλλνπ ζε άξζξν ηεο ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην ζε ηνπηθή εθεκεξίδα - θη εκείο δελ έρνπκε παξά λα ζπκθσλήζνπκε. Σν ηνπηθφ ρξψκα ηνπ Μεηζφβνπ, ε πέηξα, ε πιάθα, ην μχιν, ηα θεξακίδηα, ηα ζπίηηα θαη ηα αξρνληηθά, κε ραγηάηηα (θιεηζηά κπαιθφληα) θαη παξάζπξα κε ηα ηδάκηα απ' έμσ θαη ηα παληδνχξηα απφ κέζα γηα λα κελ θνιιάλε κε ην ρηφλη, νη παξαδνζηαθέο βξχζεο, ηα ιηζφζηξσηα θαιληεξίκηα, ε εμαηξεηηθή πηλαθνζήθε, ην κνπζείν ιατθήο ηέρλεο θαη ηα κνλαζηήξηα: φια είλαη επηκειεκέλα ζε απφιπην βαζκφ, ζε κηα πφιε φπνπ ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή έρεηο ηελ αίζζεζε φηη δεηο ζηνλ 17ν θαη ζηνλ 21ν αηψλα, ηαπηφρξνλα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, εμάιινπ, πξφθεηηαη γηα κηα πφιε ζχγρξνλε, κηα πφιε πνπ αθφκα θαη νη ηξάπεδέο ηεο είλαη ρηηζκέλεο αθνινπζψληαο θαηά γξάκκα ην αξρηηεθηνληθφ χθνο ηεο πφιεο, δηαζέηεη ηξία internet caf(!) θαη πνιιά παξαδνζηαθά μελνδνρεία θαη μελψλεο κε πδξνκαζάδ θαη ρακάκ, θάζε ζχγρξνλε άλεζε θαη πνιπηέιεηα. Αλ βξεζείηε ζην Μέηζνβν, αθήζηε θαη' αξράο ηνπο ράξηεο θαη ηνπο νδεγνχο, πεξπαηήζηε ζηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ θαη γλσξίζηε Μεηζνβίηεο. Με δχν κεηξηθέο γιψζζεο, Διιεληθά θαη Βιάρηθα (ηα Βιάρηθα κελ πξνζπαζήζεηε λα ηα θαηαιάβεηε, εθηφο θη αλ γλσξίδεηε Λαηηληθά, Ιηαιηθά ή Ρνπκαληθά), ζα έξζεηε ζε επαθή κε νηθνγέλεηεο ζε πιήξε απαξηία (γνλείο, παηδηά, παππνχδεο θαη πξνπαππνχδεο), ζα γλσξίζεηε αλζξψπνπο επραξηζηεκέλνπο κε ηε δσή ηνπο, αλζξψπνπο πνπ πεξλνχλ φκνξθα ζηνλ ηφπν ηνπο, ζε έλαλ ηφπν πνπ -αλ κε ηη άιινκε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπο πξνζθέξεη ηελ άλεζε θαη ηελ «πνιπηέιεηα», ζε ζρέζε κε άιια νξεηλά κέξε ηεο ρψξαο, λα κελ ηνλ εγθαηαιείςνπλ πνηέ. «Αθφκε θαη νη λένη πνπ θεχγνπλ γηα λα ζπνπδάζνπλ μαλαγπξλνχλ εδψ», δελ παξέιεηςαλ λα καο αλαθέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη Μεηζνβίηεο πνπ γλσξίζακε. Αμίδεη λα δείηε

3 Αλ, ζηε ζπλέρεηα, μαλαπηάζεηε ηνλ νδεγφ ηεο γξαθηθήο απηήο θσκφπνιεο, αμίδεη νπσζδήπνηε λα δείηε: Την Πινακοθήκη Δ. Αβέρωυ, κε έξγα κεγάισλ Διιήλσλ δσγξάθσλ θαη ραξαθηψλ ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα. Η Πηλαθνζήθε εγθαηληάζηεθε ην 1988 θαη θηινμελείηαη ζε έλα ζχγρξνλν ηξηψξνθν θηίξην παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, ζε έλα απφ ηα νκνξθφηεξα ζεκεία ηνπ Μεηζφβνπ κε απίζηεπηε ζέα. Η κφληκε ζπιινγή πεξηιακβάλεη 250 έξγα απ' φιεο ζρεδφλ ηηο θάζεηο θαη ηάζεηο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζηελ Διιάδα (Λχηξαο, Γχδεο, Βνινλάθεο, Παξζέλεο, Μαιέαο, Μφξαιεο, Σέηζεο θ.ά.). T/ Το αρτοντικό Τοσίτσα με το περίυημο Μοσσείο Λαϊκής Τέτνης. Σν Μνπζείν ιεηηνπξγεί απφ ην 1955 θαη είλαη αλακθηζβήηεηα ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γλσξίζεη θαλείο πψο δνχζαλ νη πξφγνλνη ησλ ζεκεξηλψλ Μεηζνβηηψλ. Δδψ εθηίζεηαη φ,ηη πεξηείρε έλα αξρνληφζπηην ηνπ 19νπ αηψλα: παξαδνζηαθά μπιφγιππηα έπηπια, πθαληά θαη θεληήκαηα, ρξπζνθέληεηεο θνξεζηέο, δηαθνζκεηηθά θαη ρξεζηηθά αληηθείκελα, φπια, λνκίζκαηα, αξρνληηθά ζθεχε, εηθφλεο θ.η.ι. T/ Τη μονή τοσ Αγίοσ Νικολάοσ, κε ηηο εμαηξεηηθέο αγηνγξαθίεο ηνπ 17νπ αηψλα θαη ην ρξπζφ μχιηλν ηέκπιν ηεο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κηα εληνηρηζκέλε πέηξα κε ηε ρξνλνινγία 1700 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε θάπνηα αλαθαίληζε ηνπ κνλαζηεξηνχ θαη φρη ζηελ ίδξπζή ηνπ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ! Το ναό της Αγίας Παρασκεσής, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Μεηζφβνπ, κε ην μπιφγιππην ηέκπιν κε εηθφλεο ηεο ρνιήο Μεηεψξσλ ( κ.χ.), έξγν ληφπησλ ηερληηψλ, ησλ ηαιηαδνχξσλ, νη νπνίνη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο είραλ θηινηερλήζεη πνιιά αληίζηνηρα έξγα ζε εθθιεζίεο ησλ Βαιθαλίσλ. Την εκκλησία τοσ Αγίοσ Γημητρίοσ, κε ην ηέκπιν ηνπ 1815, θαη ηνπ Αγίοσ Χαραλάμποσς, ζηνλ πεξίβνιν ηνπ νπνίνπ δίδαμε ν Κνζκάο ν Αηησιφο. Με νξκεηήξην ην Μέηζνβν Δρνληαο σο βάζε ην Μέηζνβν, κελ παξαιείςεηε λα επηζθεθζείηε ην νξνπέδην Πνιηζηέο, φπνπ βξίζθεηαη ε ηερλεηή ιίκλε ησλ πεγψλ ηνπ Αψνπ πνηακνχ, κε ηα θαηάθπηα κηθξά λεζάθηα ηεο. Η πεξηνρή γχξσ απφ ηε ιίκλε είλαη ηδαληθή γηα πεδνπνξία, ελψ είζηε πνιχ θνληά ζην ζεκείν πνπ μεθηλά ν Δζληθφο Γξπκφο ηεο Βάιηα Κάιληα. Δπηζθεθζείηε επίζεο ηα θνληηλά ρσξηά ηεο Πίλδνπ: ην Αλήιην, απέλαληη απφ ην Μέηζνβν, ην Αλζνρψξη ζηα λνηηνδπηηθά, κε ηνλ πεξίθεκν λεξφκειν, ην Βνηνλφζη ζην δξφκν πξνο ηα Γηάλλελα θαη ηε Μειηά, ζε απφζηαζε 22 ρικ. βφξεηα ηνπ Μεηζφβνπ, απ' φπνπ κπνξείηε λα θηάζεηε ζηηο ιίκλεο Φιέγγα ηεο νκψλπκεο θνξπθήο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. Πξνκεζεπζείηε ηνλ Οξεηβαηηθφ Χάξηε Βφξεηαο Πίλδνπ, απφ ην Μέηζνβν έσο ηε ακαξίλα, πνπ έρεη εθδψζεη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ισαλλίλσλ, θαη επηιέμηε θάπνηα απφ ηηο 7 ζπλνιηθά δηαδξνκέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα κε ζήκαλζε (αξθεί λα ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θπζηθά!). Αλ, σζηφζν, έρνπλ ήδε πέζεη νη πξψηεο ληθάδεο ρηνληνχ θαη έρεηε θαιή ζρέζε κε ηα ρεηκεξηλά ζπνξ, ζε απφζηαζε 2 ρικ. βνξεηνδπηηθά απφ ην Μέηζνβν, ζηε ζέζε Καξαθφιη, ππάξρεη ην έλα απφ ηα δχν ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο, ζε πςφκεηξν (T/ ). Σν άιιν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3 ρικ. απφ ην πξψην, ζηε ζέζε Πξνθήηεο Ηιίαο θαη ζε πςφκεηξν (T/ ). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα

4 ηνπο ζθηέξ πνπ ζα επηιέμνπλ ηνλ Πξνθήηε Ηιία είλαη λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο έκπεηξνπο ηνπ ζπνξ! Ο Δήκνο Μεηζόβνπ Ο Γήκνο Μεηζφβνπ πεξηιακβάλεη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Μεηζφβνπ, Αλειίνπ, Αλζνρσξίνπ θαη Βνηνλνζίνπ, έρεη έθηαζε πεξίπνπ ζηξεκκάησλ θαη πιεζπζκφ πεξίπνπ θαηνίθσλ. Βφξεηα ζπλνξεχεη κε ην Ννκφ Γξεβελψλ, αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά κε ην Ννκφ Σξηθάισλ θαη δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά κε ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ λνκνχ Ισαλλίλσλ. Δδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην Μέηζνβν, ρηηζκέλν ζε πςφκεηξν ζην κεηαίρκην ησλ νξίσλ Ηπείξνπ, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απέλαληη απφ ην Μέηζνβν είλαη ρηηζκέλν ην Αλήιην, λνηηφηεξα ην Αλζνρψξη θαη απέλαληί ηνπ ην Βνηνλφζη, δίπια ζηνλ Μεηζνβίηηθν πνηακφ θαη θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ Ισαλλίλσλ - Σξηθάισλ. Ο Γήκνο θαιχπηεη ηηο λφηηεο απνιήμεηο ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ θαη απιψλεηαη αλάκεζα ζε δχν απφ ηα πςειφηεξα φξε ηεο Ηπείξνπ, ην φξνο Μαπξνβνχλη ζηα βφξεηα (2.160 κ.) θαη ην φξνο Λάθκνο ή Πεξηζηέξη ζηα λφηηα (2.295 κ.). Σν έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα νξεηλφ, κε έληνλεο εδαθηθέο εμάξζεηο θαη πνιιά δάζε φπνπ βξίζθνπλ θαηαθχγην πνιιά είδε ηεο παλίδαο. Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη πινχζην. Δδψ πεγάδεη ν Αψνο πνπ ζρεκαηίδεη ηελ νκψλπκε ηερλεηή ιίκλε πνπ ξέεη βφξεηα θαη κέζσ Αιβαλίαο ρχλεηαη ζηελ Αδξηαηηθή, ν Αξαρζνο πνπ ξέεη λφηηα θαη ρχλεηαη ζηνλ Ακβξαθηθφ Κφιπν, ν Πελεηφο θ.ά. Σν θιίκα είλαη επεηξσηηθφ κε καθξχ θαη δξηκχ ρεηκψλα, έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο. Σν νξεηλφ ηεο πεξηνρήο θαη ην θιίκα πξνζδηνξίδνπλ θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ. Οη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ μχινπ, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηε γεσξγία. Σηα βάζε ηνπ ρξόλνπ Αλαθνξά ζην ηνπσλχκην γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζε έλα ρξνληθφ ηνπ 1830, ελψ επηθξαηέζηεξε άπνςε γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζεκαίλεη ην «κέζνλ ηνπ βνπλνχ», απφ ην ηηαιηθφ κέηδν (= κέζν) θαη ην ζιαβηθφ φβν (= βνπλφ). Πξέπεη, φκσο, λα ππήξρε σο νηθηζκφο απφ ηελ πεξίνδν ησλ Ρσκαίσλ, θη απηφ γηαηί ε ηδηαίηεξε αξσκνπληθή (βιάρηθε) γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θάηνηθνί ηνπ είλαη ιαηηλνγελήο θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο Διιελεο νδνθχιαθεο θαη ζηξαηηψηεο ησλ ιεγεψλσλ ησλ Ρσκαίσλ. Οη νδνθχιαθεο ήηαλ νη θξνπξνί ησλ δηαβάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα νη ηεισλνθχιαθεο, νη νπνίνη πηνζέηεζαλ ηε ιαηηληθή σο γιψζζα. ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο αλαθέξεηαη φηη ην 1430 κ.χ. ρνξεγήζεθαλ πξνλφκηα ζηνπο Μεηζνβίηεο απφ ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη ηνλ Β σο επηβξάβεπζε ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Μεηζνβηηψλ θπιάθσλ πξνο ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ηνπ ηλάλ παζά, πνπ θαηεπζπλφηαλ ζηα Γηάλλελα. Αλαλέσζε ησλ πξνλνκίσλ ππήξμε ην 1659 απφ ηνλ ζνπιηάλν Μερκέη ηνλ Γ.

5 Με βάζε ηα πξνλφκηα απηά, ην Μέηζνβν θαη ηα γχξσ ρσξηά Μαιαθάζη, Μειηά, Αλήιην, Βνηνλφζη, Παιηά Κνπηζνχθιηαλε (Πιαηάληζηνο) θαη Γεξβελίζηα (Αλζνρψξη) απνηέιεζαλ έλα είδνο νκνζπνλδίαο, κηα απηφλνκε δεκνθξαηηθή πνιηηεία κέζα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Γηνηθνχληαλ, κάιηζηα, απφ επηακειή Δπηηξνπή, κε επηθεθαιήο ηνλ Γέξνληα. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ αξκφδην γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδαλ νη νηθνλνκηθά ηζρπξνί, φπσο νη ηζέιηγθεο θαη νη θπξαηδήδεο (ηδηνθηήηεο θαξαβαληψλ). Δθκεηαιιεπφκελνη ην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο, νη Μεηζνβίηεο αλέπηπμαλ εκπφξην κε πφιεηο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιήο, φπσο ε Βηέλλε, ε Οδεζζφο, ε Βελεηία, ην Ληβφξλν, ην Βνπθνπξέζηη θαη ε Αιεμάλδξεηα θαη κεηέηξεςαλ ην ρσξηφ ηνπο ζε θέληξν Γξακκάησλ ηεο νξεηλήο Πίλδνπ. Πνιινί ήηαλ νη Μεηζνβίηεο πνπ πινχηηζαλ ζην εμσηεξηθφ θη έζηεηιαλ ρξήκαηα γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ, ηελ ίδξπζε νξθαλνηξνθείσλ, ηελ πξνηθνδφηεζε ησλ θνξηηζηψλ, ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ θαη ηελ εθηέιεζε θνηλσθειψλ έξγσλ. Σα πξνλφκηα ηνπ Μεηζφβνπ θαηαξγήζεθαλ ην 1795 απφ ην ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο ηνπ Αιή Παζά. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε Παηξηαξρηθή Δμαξρία, ε νπνία δηαηεξήζεθε κέρξη ην Σν 1700 ηδξχζεθε ζην Μέηζνβν ηδηνζπληήξεην ειιεληθφ ζρνιείν, φπνπ δίδαμαλ νη επηθαλέζηεξνη δάζθαινη ηεο επνρήο. Μεγάιε θαηαζηξνθή ππέζηε ην Μέηζνβν ζηηο 27 Μαξηίνπ 1854 απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ηνπ Αβδή Παζά. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πεξίθεκν «Χαιαζκφ ηνπ Γξίβα». Σν Μέηζνβν απειεπζεξψζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1912, απφ δπλάκεηο ηνπ ηαθηηθνχ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, Κξεηψλ εζεινληψλ πξνζθφπσλ, Hπεηξσηψλ εζεινληψλ θαη Γαξηβαιδηλψλ απφ ηελ Ιηαιία θαη ηα Νεζηά ηνπ Ινλίνπ. Μεηά ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν, φκσο, ε θξαηηθή λνκνζεζία νδήγεζε ζηνλ νηθνλνκηθφ αθαληζκφ ησλ θιεξνδνηεκάησλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ην καξαζκφ ηνπ Μεηζφβνπ θαη κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. ηελ θξίζηκε εθείλε ζηηγκή, βξέζεθαλ δχν Μεηζνβίηεο ηελ θαηαγσγή, ν βαξψλνο Μηραήι Σνζίηζαο θαη ν Δπάγγεινο Αβέξσθ-Σνζίηζαο, νη νπνίνη ζπλέρηζαλ ηε καθξά παξάδνζε ησλ επεξγεηψλ θαη νδήγεζαλ ην Μέηζνβν ζε κηα λέα πεξίνδν αθκήο, ηελ νπνία ζεκαηνδνηεί ε ίδξπζε ηνπ Ιδξχκαηνο Βαξψλνπ Μηραήι Σνζίηζα (1948). Μεξηθά από ηα έξγα πνπ έγηλαλ ήηαλ: Σν Σπξνθνκείν Σν πξφηππν βνπζηάζην Σν μπινπξγηθφ εξγνζηάζην Σν πξαηήξην ιατθήο ηέρλεο Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν Η Πηλαθνζήθε Η θαηαζθεπή μελψλσλ, παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ, βξπζψλ θαη θαιληεξηκηψλ Η αλαζηήισζε εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ν Δπάγγεινο Αβέξσθ κεηέηξεςε ζε ακπειψλα κηα άγνλε πιαγηά ηεο Πίλδνπ, ζηελ νπνία θχηεςε θιήκαηα πνπ έθεξε απφ ην Μπνξληφ θαη έθηηαμε ην γλσζηφ πιένλ θφθθηλν θξαζί Καηψγη.

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ: 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΕΔΓΔΣΔ ΜΠΟΜΠΟΛΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ ΜΠΟΨΣΔ ΒΕΡΔΝΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 2008 ΠΕΝΏΚΏ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης.

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΑΘΖΝΑ 2015 Διζαγωγή Ζ Βιάζηε είλαη έλα ρσξηφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ε ελ ιφγσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ. Γεώξγηνο Παπιηάθνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Δπηβιέπσλ: Δπ. Καζεγεηήο Η. αγηάο

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ. Γεώξγηνο Παπιηάθνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Δπηβιέπσλ: Δπ. Καζεγεηήο Η. αγηάο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ - ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" 2 ε Καηεύζπλζε πνπδώλ "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΟΡΔΗΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ" ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε.

ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ε απφζηαζε 30 ηεο ψξαο κε ηα πφδηα, Γπηηθά ηεο Πνιχηζαλεο θαη πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΑΓΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Κεξδεβάλε Καιιηφπε EΠΟΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άςτροσ 7/3/2011 Αρικ. Πρωτ. 250 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό,

Διαβάστε περισσότερα