Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΔΗ ΜΔΛΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 1) Κεηαιιεία Ιηγληησξπρεία, Νξπρεία, Ιαηνκεία πάζεο θχζεσο, Αζβεζηνπνηεία θχιαθεο, ζπξσξνί θαη ππάιιεινη γξαθείνπ 1A) Δπηρεηξήζεηο θαηεξγαζίαο ηνπ Μεξνχ Αζβέζηε. 2) Νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο Νη κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ή ηδηφηεηα εξγαδφκελνη κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο εμφξπμεο κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, ηεο θακηλείαο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηαιιεχκαηνο, φπσο ν ρψξνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θχιαθεο θαη ππάιιεινη γξαθείνπ Νη απαζρνινχκελνη ζηε θξχμε, θνληνπνίεζε θαη ηε ζπζθεπαζία ζε ζάθνπο ηνπ Μεξνχ Αζβέζηε. Όινη νη αζθαιηδφκελνη, βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Θαλνληζκνχ Αζθαιίζεσο ΗΘΑ εμαηξνπκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ απηνχ. 3) Ρζηκεληνβηνκεραλίεο Όιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ παξαγσγηθή Νη κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ή ηδηφηεηα εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο εμφξπμεο κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, ηεο θακηλείαο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηαιιεχκαηνο, φπσο ν ρψξνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πιελ ησλ θπιάθσλ, ζπξσξψλ θαη ππαιιήισλ γξαθείνπ ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ: ΝΗ ΔΛ ΙΝΓΥ ΣΥΟΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΔΠ Όινη νη αζθαιηδφκελνη, βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Θαλνληζκνχ Αζθαιίζεσο ΗΘΑ εμαηξνπκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ απηνχ. ππάιιεινη γξαθείνπ ΠΣΝΙΗΝ θ. Αζαλαζφπνπινπ

2 δηαδηθαζία εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, ππάιιεινη γξαθείνπ 4) Θαηεξγαζία καξκάξσλ Δξγαηνηερλίηεο θνπήο θαη θαηεξγαζίαο καξκάξσλ θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη ζηελ παξαγσγή Ξαξαζθεπή καξκαξνςεθίδσλ & καξκαξφζθνλεο. 5) Δπεμεξγαζία ζηφθνπ γχςνπ Θανιίλεο -Ράιθ-Θεξατθήο γεο 6) Θεξακνπνηεία-πιηλζνπνηείααγγεηνπιαζηεία. 7) Φνξηνεθθνξηψζεηο μεξάο θαη ζάιαζζαο Ρξηβείο - ςήζηεο-κπισλάδεο - ηξνθνδφηεο Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Νη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ άξζε βαξψλ, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ κέζσλ, γηα θφξησζε, εθθφξησζε, ζηνίβαγκα, ηαμηλφκεζε, δχγηζε, ηαθηνπνίεζε, δηαινγή θιπ. 8) Βπξζνδεςία Δξγαηνηερλίηεο κεηαθνξάο, απνμεξάλζεσο, ζπληεξήζεσο, δεκαηνπνηήζεσο & θαηεξγαζίαο ησλ αθαηεξγάζησλ δεξκάησλ Όιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ απαζρνινχκελνη ζηελ παξαγσγή - Ξαξαζθεπή καξκαξνςεθίδσλ θαη καξκαξφζθνλεο Δξγαηνηερλίηεο θνπήο θαη θαηεξγαζίαο καξκάξσλ ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ: ΝΗ ΔΛ ΙΝΓΥ ΣΥΟΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΔΠ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Νη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ άξζε βαξψλ, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ κέζσλ, γηα θφξησζε, εθθφξησζε ζηνίβαγκα, ηαμηλφκεζε, δχγηζε, ηαθηνπνίεζε, δηαινγή θιπ. Δξγαηνηερλίηεο κεηαθνξάο, απνμεξάλζεσο, ζπληεξήζεσο, δεκαηνπνηήζεσο & θαηεξγαζίαο ησλ αθαηεξγάζησλ δεξκάησλ (ΡΔΔ) λα παξακείλνπλ νη ππάιιεινη γξαθείνπ ΓΠΔΔ θ. Θνιιάο δηαηεξεί Δπηθπιάμεηο Δπηθχιαμε ΓΠΔΔ θ. Θνιιάο Δμαίξεζε εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ελ ιφγσ πιηθά 5) Δπεμεξγαζία ζηφθνπ γχςνπ Θανιίλεο -Ράιθ- Θεξατθήο γεο 6) Θεξακνπνηείαπιηλζνπνηείααγγεηνπιαζηεία. 7) Φνξηνεθθνξηψζεηο μεξάο θαη ζάιαζζαο 8) Βπξζνδεςία

3 9) πεξεζίεο γηεηλήο Δξγαηνηερλίηεο ππνλφκσλ (επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο θιεηζηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ πδάησλ ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ πδάησλ), εξγάηεο απνθνκηδήο, δηαινγήο, επηζηαζίαο θαη θαηαζηξνθήο απνξξηκκάησλ, εθθέλσζεο βφζξσλ - νδνθαζαξηζηέο-εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο & θαζαξηζκνχ απηνθηλήησλ θαζαξηφηεηαο, εξγάηεο ςεθαζκνχ εζηηψλ κφιπλζεο - εξγάηεο αθνδεπηεξίσλ, εθηαθείο λεθξψλ θαη θαζαξηζηέο νζηψλ, ζηαπιίηεο-κεηαθνξείο δψσλεξγνδεγνί απνρέηεπζεο, πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο, επηζηάηεο θαζαξηφηεηαο. 10) Πθαγή θαη εθδνξά δψσλ θαη πηελψλ Δξγάηεο ζθαγήο, εθδνξάο, δψσλ ή πηελψλ, ζηα ζθαγείαθαζαξηζκνχ εληέξσλ θαη άθξσλθαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ζθαγήοθαζαξηζκνχ εληέξσλ εθηφο ζθαγείσλ. κεηαθνξείο δψσλ, επηζηάηεο Δξγαηνηερλίηεο ππνλφκσλ (επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο θιεηζηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ πδάησλ ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ πδάησλ), εξγάηεο απνθνκηδήο, δηαινγήο, επηζηαζίαο θαη θαηαζηξνθήο απνξξηκκάησλ, εθθέλσζεο βφζξσλ - νδνθαζαξηζηέο-εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο & θαζαξηζκνχ απηνθηλήησλ θαζαξηφηεηαο, εξγάηεο ςεθαζκνχ εζηηψλ κφιπλζεο - εξγάηεο αθνδεπηεξίσλ, εθηαθείο λεθξψλ θαη θαζαξηζηέο νζηψλ, ζηαπιίηεο- εξγνδεγνί απνρέηεπζεο, πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο + πποζθήκη Eπιηποπήρ Λινού εξγαδφκελνη εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ ζθαγείσλ Δξγάηεο ζθαγήο, εθδνξάο, δψσλ ή πηελψλ, ζηα ζθαγεία-θαζαξηζκνχ εληέξσλ θαη άθξσλ-θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ζθαγήο ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΡΙΜΑ ΛΙΝΟΤ Νη εξγαδφκελνη ζηε Λήζν Τπηάιιεηα θαη ζηα ηκήκαηα εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο ηεο Αθξνθέξακνπ Θεξαηζηλίνπ, νη απαζρνινχκελνη ζηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ

4 11. Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ, ρπηνζηδήξνπ, ράιπβνο θαη ινηπψλ κεηάιισλ Θακηλεπηέο ιεβεηνπνηνί παζαδφξνη-ππξσηέο θνληξαδφξνη θαξθσηέο θαιαθάηεο νμπγνλνθνιιεηέο ειεθηξνζπγθνιιεηέο, ζπγθνιιεηαί δη αξγηινζεξκηθήο κεζφδνπ - πειεθεηέο αλακεηαιισηέο ακκνβνιεηέο ρχηεο ηήθηεο επηκεηαιισηέο γαιβαλνπιαζηεο ρεηξηζηέο θακίλσλ αληαηήμεσο Εήκελο- Καξηέλ, αλαγσγέσλ Κπεζεκέξ ή Ρφκαο, ειεθηξηθψλ θακίλσλ αλαγσγήο ρεηξηζηαί κεραληθήο ζθχξαο βαθείο ζθιεξπληαί κεηάιισλ δη εκβαπηίζεσο, δη ελαλζξαθψζεσο, δηά θπαληψζεσο, δη ελαδσηψζεσο, δη επηθαλεηαθήο ραιπβδίλεο επηζηξψζεσο αλνπηεηαί κεηάιισλ ρεηξηζηαί θιηβάλσλ αλνπηήζεσο ρεηξηζηαί ειάζηξσλ ζηδεξνπξγνί ζθηξειάηαη θαηαζθεπαζηαί κνιπβδίλσλ ζθαηξηδίσλ θαη ζσιήλσλ, θαηαζθεπαζηαί ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κνιπβδνπξγνί εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εμππεξεηήζεσο πςηθακίλσλ (πιαηθφξκαο ςχμεσο κεηαιιάθηαη ρχηαη ρεισλψλ ράιπβνο) εξγάηαη θνληνπνηήζεσο ζκχξηδνο Υο έρνπλ Πποζθήκη από Πόπιζμα Γιαπκούρ Δπιηποπήρ Κπίζηρ ΒΑΔ Νη κεραλνηερλίηεο, ειαζκαηνπξγνί, κνληαδφξνη, ζπλαξκνινγεηέο, ειαζκαηνπξγνί κεραληθήο θαηεξγαζίαο, ρεηξηζηέο κεραλψλ παξαγσγήο θαηαζθεπήο θαισδίσλ κε αγσγνχο ραιθνχ ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο

5 11 Α. Βηνκεραλίαη παξαγσγήο ζηδήξνπ, ράιπβνο, ρπηνζηδήξνπ θιπ κεηάιισλ. 11 Β. Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ράιπβα ςπρξήο ειάζεσο ζε ειάζκαηα ή ζχξκαηα απφ ράι. ζεξκήο ειάζεσο. Άπαλ ην εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ απαζρνινχκελνλ πξνζσπηθφλ, εμαηξέζεη ησλ ππαιιήισλ γξαθείσλ ηνχησλ. Όιν ην πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν κέζα ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν, πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείσλ. 12) αινπξγία Δκθπζεηέο-Ξηεζηέο (πξεζζαδφξνη) θαη βνεζνί απηψλ απαζρνινχκελνη ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ θαη θιηβάλσλ, θφθηεο, κεηαθνξείο πάινπ κε ιαβίδα, ρεηξηζηέο απη/ησλ κεραλεκάησλ ζρεκαηνπνίεζεο πάινπ, θαζαξηζηέο ζρεκαηνδνηηθψλ κεραλψλ, θαινππηέξεδεο, δηαινγείο, δηαθνζκεηέο, ακκνβνιηζηέο, εθαξκνζηέο, νη απαζρ. εληφο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο, ειεθηξνιφγνη, βνεζνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ απηψλ 13) Ξαξαγσγή δηζεηνχρνπ άλζξαθνο 14) Ξαξαγσγή αλνξγάλσλ νμέσλ 15) Σεκηθή Βηνκεραλία θαη βηνηερλία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ρισξίνπ θαη ησλ Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφρεκηθνί-ηερληθνί-επηζηάηεο Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ (πιελ εξγαηψλ απιήο) - ρεκηθνί παξαγσγήο - ηερληθνί θαη Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ Θφθηεο, θαζαξηζηέο ζρεκαηνδνηηθψλ κεραλψλ, θαινππηέξεδεο, δηαινγείο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο, απαζρνινχκελνη θπξίσο εληφο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο ειεθηξνιφγνη θαη βνεζνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ απηψλ, Δκθπζεηέο Ξηεζηέο (πξεζζαδφξνη), απαζρνινχκελνη ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ θαη θιηβάλσλ, κεηαθνξείο πάινπ κε ιαβίδα, ρεηξηζηέο απη/ησλ κεραλεκάησλ ζρεκαηνπνίεζεο πάινπ, ακκνβνιηζηέο θαη βνεζνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ απηψλ νη επηζηάηεο Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ-ρεκηθνί-ηερληθνί Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ - ρεκηθνί (πξνζζήθε) επηζηάηεο Ζ ΓΠΔΔ δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ην εάλ έρνπλ θαηαξγεζεί νη ελ ιφγσ εηδηθφηεηεο Γηαθσλία ΓΠΔΔ γηα ηελ εμαίξεζε ησλ επηζηαηψλ Γηαθσλία ΓΠΔΔ γηα ηελ εμαίξεζε ησλ επηζηαηψλ

6 παξαγψγσλ απηνχ. επηζηάηεο Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ (πιελ εξγαηψλ απιήο) - ρεκηθνί παξαγσγήο-ηερληθνί 15Α) Βηνκεραλία Ξαξαγσγήο Απνξξππαληηθψλ 16. Βηνκεραλία παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ 17. Ξαξαγσγή, παξαζθεπή θαη ζπζθεπαζία γεσξγηθψλ θαξκάθσλ (θπηνθάξκαθα εληνκνθηφλα) 17 Α) Ξαξαγσγή θαη παξαζθεπή θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ αξσκάησλ, θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ζεηητθνχ αξγηιίνπ 18) Βηνκεραλία θαη βηνηερλία επεμεξγαζίαο νζηψλ Δξγάηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ κίγκαηνο, εξγάηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ιηπαζκάησλ, πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείσλ (Γηνηθεηηθνί ππάιιεινη) ησλ εξγνζηαζίσλ ηνχησλ. Νη απαζρνινχκελνη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη ζπζθεπαζίαο, ρεκηθνί, γεσπφλνη, ηερληθνί. Νη απαζρνινχκελνη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ Όιν ην Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ παξαιαβήο, δηαινγήο θαη νη εξγάηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο Δξγάηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ κίγκαηνο Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ιηπαζκάησλ, πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείσλ (Γηνηθεηηθνί ππάιιεινη) ησλ εξγνζηαζίσλ ηνχησλ. Oιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εληφο ηνπ εξγαζηνζηαθνχ ρψξνπ ησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ιηπαζκάησλ, ηερληθνί ρεκηθνί γεσπφλνη, πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείσλ (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη) ησλ εξγνζηαζίσλ ηνχησλ Νη απαζρνινχκελνη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ε πεξίπησζε 18 Ππκθσλία Θσλζηαληηλίδε, εθ φζνλ ππάξρεη απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ΓΠΔΔ + ΡΔΔ λα κπεη ε ελ ιφγσ πεξίπησζε ζηελ Σεκηθή Βηνκεραλία (δνκηθή αιιαγή ) Ρν ΡΔΔ θαη ε ΓΠΔΔ δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ εμαίξεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο ζπζθεπαζίαο

7 19) Βηνκεραλία θαη βηνηερλία θαηαζθεπήο ππξηκάρσλ θαη νμπκάρσλ πιηθψλ 20) Βηνκεραλία θαη Βηνηερλία παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο Νξγαληθψλ Σξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη κειαλψλ. 21) Βηνκ/λία & Βηνηερλία παξαγσγήο& παξαζθεπήο αλνξγάλσλ ρξσκάησλ. 22) Θισζηνυ-θαληνπξγία θαη ζπλαθείο εξγαζίεο κεηαθνξάο νζηψλ Όιν ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ-θηίζηεο θαη επηζθεπαζηέο βηνκεραληθψλ θιηβάλσλ παξαγσγήο απφ ππξίκαρα θαη νμχκαρα πιηθά Νη απαζρνινχκελνη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο εξγαηνηερλίηεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ παθεηαξηζηψλ) ηερληθνί, επηζηάηεο, ρεκηθνί Νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηα ηξηβεία εξγαηνηερλίηεο 1. Δθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο Σεηξηζηέο εθθνθθηζηηθψλ κεραλψλ θαη ιίληεξ 2. Θισζηήξηα α) Δξγαηνηερλίηεο ζθνχηζεξ - ραξηδίσλ - ζπξηψλ - θηεληζηξηψλ θαη πξνγλεζηξηψλ, θιψζηξηεο θαη κπνκπηλνχδεο β) Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηε λεκαηνπνίεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ 3. θαληήξηα θαληέο-θάληξηεο (Βακβαθεξψλ, καιιίλσλ, ε πεξίπησζε 19 νη επηζηάηεο θαη φζνη ζην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπνζεηνχλ ην έηνηκν πξνηφλ κέζα ζε θνπηηά ή δνρεία δηαθφξσλ βαξψλ Δξγαηνηερλίηεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ παθεηαξηζηψλ θαζψο θαη φζσλ ζην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπνζεηνχλ ην έηνηκν πξντφλ κέζα ζε θνπηηά ή δνρεία δηαθφξσλ βαξψλ), ηερληθνί, ρεκηθνί Νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηα ηξηβεία εξγαηνηερλίηεο Ζ πεξίπησζε 22 κε ηνπο 7 ππνρψξνπο παξακέλεη σο έρεη Γηαθσλία ΓΠΔΔ θαη ΡΔΔ γηα ηνπο παθεηαξηζηέο Ζ πεξίπησζε 22 κε ηνπο 7 ππνρψξνπο παξακέλεη σο έρεη

8 ηαπήησλ θ.ι.π. αλεμάξηεηα ηεο πξψηεο χιεο). 4. Βαθεία Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηε βαθή-απφπιπζε πθαζκάησλλεκάησλ. 5. Φηληξηζηήξηα Νη απαζρνινχκελνη ζην θνιιάξηζκα ζηα κεραλήκαηα PAMMA, θνιιάξηζκα, ζηέγλσκα, ζηδέξσκα, πεξηηχιηγκα ηνπ πθάζκαηνο 6. Πρνηλνπνηία Νη απαζρνινχκελνη ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο ησλ θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ, θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη, γεληθά ζηελ πιχζε θαη ιεχθαλζε 7. Θαλαβνπξγία Νη απαζρνινχκελνη ζε ζθνχηζεξ, ιαλάξα, αιεβίηζα, πιχζε θαη ιεχθαλζε 23) Ζιεθηξνκεραληθά πιπληήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο ή σο ηκήκαηα θισζηνυθαληνπξγείσλ. (εμαηξνχληαη ηα νηθηαθνχ ηχπνπ πιπληήξηα ρσξεηηθφηεηαο εθάζηνπ κέρξη 20 θηιψλ) Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζε ρψξνπο πιχζεο θαη ιεχθαλζεο, ζηδεξψηξηεο θαη δηαινγείο ηκαηηζκνχ απαζρνινχκελνη ππνρξεσηηθά θαη ζην πιχζηκν ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 1/3 ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαηά κηζζνινγηθή πεξίνδν 24) Ππνξειαηνπξγία Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηα αλακεηθηήξηα (κπνπξάηα), εξγαηνηερλίηεο ιίληεξ πξεζζαδφξνη,ξαθηλαξηζηέο απνρξσκαηηζηέο, πδξνγνλσηέο, εξγάηεο απιήο, πιχληεο Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζε ρψξνπο πιχζεο θαη ιεχθαλζεο, ζηδεξψηξηεο θαη δηαινγείο ηκαηηζκνχ απαζρνινχκελνη ππνρξεσηηθά θαη ζην πιχζηκν ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 1/3 ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαηά κηζζνινγηθή πεξίνδν Απφ ηελ πεξίπησζε 24 έσο 26 Δπηζήκαλζε Ξξνέδξνπ θ. Θ.Θ. Θσλζηαληηλίδε: Λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα

9 βαξειηψλ, νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα: α) παξαγσγήο πδξνγφλνπ θαη β) παξαγσγήο θ ζπζθεπαζίαο πδξνγνλνκέλσλ πξντφλησλ 25) Ξπξελειαηνπξγία Δθρπιηζηέο, ζεξκαζηέο θαη βνεζνί απηψλ, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ απαζρνινχκελν ζηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ησλ εθρπιηζηηθψλ ζπζθεπψλ, ξαθηλαξηζηέο, απνρξσκαηηζηέο, πδξνγνλσηέο, εξγάηεο απιήο, πιχληεο βαξειηψλ, νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα: α) παξαγσγήο πδξνγφλνπ θαη β) παξαγσγήο θ ζπζθεπαζίαο πδξνγνλσκέλσλ πξντφλησλ 25Α) Διαηνπξγία Οαθηλαξηζηέο, απνρξσκαηηζηέο, πδξνγνλσηέο, εξγάηεο απιήο, πιχληεο βαξειηψλ, νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα: α) παξαγσγήο πδξνγφλνπ θαη β) παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο πδξνγνλσκέλσλ πξντφλησλ Απφ ηελ πεξίπησζε 24 έσο 26 Απφ ηελ πεξίπησζε 24 έσο 26 απνθαλζεί ε Δπηηξνπή. Ξξφηαζε ΡΔΔ, ΓΠΔΔ: Ξαξακέλνπλ κέρξη λα γίλεη ε κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Δπηζήκαλζε Ξξνέδξνπ θ. Θ. Θ. Θσλζηαληηλίδε: Λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα απνθαλζεί ε Δπηηξνπή. O θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα εμαηξεζνχλ ζεξκαζηέο θαη βνεζνί απηψλ Ξξφηαζε ΡΔΔ, ΓΠΔΔ: Ξαξακέλνπλ κέρξη λα γίλεη ε κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Δπηζήκαλζε Ξξνέδξνπ θ. Θ.Θ. Θσλζηαληηλίδε: Λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα απνθαλζεί ε Δπηηξνπή Ξξφηαζε ΡΔΔ, ΓΠΔΔ:

10 26) Παπσλνπνητα Νη απαζρνινχκελνη: α) ζηελ παξαζθεπή ζαπσλνκάδαο, β) ζηα μεξαληήξηα, γ) ζηα κπνπξάηα, δ) ςήζηεο θαη βνεζνί (εξγαδφκελνη επί αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ), ε) πξεζζαξηζηέο 27) Βηνκεραλία θαη βηνηερλία ειαζηηθνχ 27. Α) Βηνκεραλία παξαγσγήο ειαζηηθψλ θαη αεξνζαιάκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 28) Βηνκεραλία παξαγσγήο ηερλεηήο κεηάμεο 29) Βηνκεραλία θαη βηνηερλία πγξψλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ Επκσηέο (θαιαλδξείο)- παξαζθεπαζηέο θφιιαο - ζπγθνιιεηέο- παξαζθεπαζηέο κεηγκάησλ - πξεζζαξηζηέο θνπήο θαη εςήζεσο - θιηβαλείο - βαθείο κε εκβάπηηζε - αλαγνκσηέο Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, εμαηξνχκελσλ ησλ ζπξσξψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζσπηθνχ απνζήθεο Δξγαηνηερλίηεο ηκεκάησλ βηζθφδεο - θισζηνπνίεζεο θαη θιηβάλσλ ζεηψζεσο Όιν ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Απφ ηελ πεξίπησζε 24 έσο 26 Επκσηέο (θαιαλδξείο)-παξαζθεπαζηέο θφιιαο - ζπγθνιιεηέο - παξαζθεπαζηέο κεηγκάησλ - πξεζζαξηζηέο θνπήο θαη εςήζεσο - θιηβαλείο - βαθείο κε εκβάπηηζε- αλαγσκκσηέο Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, εμαηξνχκελσλ ησλ ζπξσξψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζσπηθνχ απνζήθεο ε πεξίπησζε 28 Όιν ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Ξαξακέλνπλ κέρξη λα γίλεη ε κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Δπηζήκαλζε Ξξνέδξνπ θ. Θ. Θ. Θσλζηαληηλίδε: Λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα απνθαλζεί ε Δπηηξνπή Ξξφηαζε ΡΔΔ, ΓΠΔΔ: Ξαξακέλνπλ κέρξη λα γίλεη ε κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ

11 30) Βηνκεραλία εθξεθηηθψλ πιψλ & ππξηηίδσλ 30Α) Ππγθξφηεκα εξγνζηαζίσλ κεηηνχ ηεο ΑΔΔ Ξπξηηηδνπνηείνπ - Θαιπθνπνηείνπ Όιν ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ - επηζηάηεο ρεκηθνί Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηκεκάησλ: α) Νβηδνπξγείνπ, β) Κεραλνπξγείνπ, γ) Απηνκάησλ κεραλεκάησλ, δ) Ξξηνλίσλ, ε) Ξ.Δ.Τ. (πίεζεο ελ ςπρξψ), ζη) Θαιπθνπνηταο θαη δ) νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζην θσηνηππείν ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θσηνηππηθφ κεράλεκα αλαπαξαγσγήο κεγάισλ ζρεδίσλ απφ δηαθαλή πξφηππα κε ρξήζε ακκσλίαο 31) Νηλνπλεπκαηνπνηία Δξγαδφκελνη ζε δεμακελέο δπκψζεσλ, πιχληεο θαη θαζαξηζηέο δεμακελψλ εθρχιηζεο θαη νη ηνπ ηκήκαηνο ηξπγηψλ, δηπιηζηέο, εξγάηεο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο, ζεξκαζηέο θαη βνεζνί ζηεξεψλ θαπζίκσλ 31Α) Νηλνπνηία, Ξνηνπνηία Θαζαξηζηέο θαη πιχληεο δεμακελψλ θαη θαδαληψλ 31Β) Επζνπνηία Νη απαζρνινχκελνη ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο Βπλνπνητνπ- Επζνβξαζηεξίνπ θαη Φνχξλσλ, θνξηνεθθνξησηέο θηβσηίσλ θαη νη επηζηάηεο Όιν ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ρεκηθνί ην εδάθην δ Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηκεκάησλ: α) Νβηδνπξγείνπ, β) Κεραλνπξγείνπ, γ) Απηνκάησλ κεραλεκάησλ, δ) Ξξηνλίσλ, ε) Ξ.Δ.Τ. (πίεζεο ελ ςπρξψ), ζη) Θαιπθνπνηταο ζεξκαζηέο θαη βνεζνί ζηεξεψλ θαπζίκσλ Δξγαδφκελνη ζε δεμακελέο δπκψζεσλ, πιχληεο θαη θαζαξηζηέο δεμακελψλ εθρχιηζεο θαη νη ηνπ ηκήκαηνο ηξπγηψλ, δηπιηζηέο, εξγάηεο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο Θαζαξηζηέο θαη πιχληεο δεμακελψλ θαη θαδαληψλ Νη απαζρνινχκελνη ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο Βπλνπνητνπ-Επζνβξαζηεξίνπ θαη Φνχξλσλ, θνξηνεθθνξησηέο θηβσηίσλ θαη βαξειηψλ θαζ' φιε ηε

12 βαξειηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ απαζρφιεζήο ηνπο 32) Δπεμεξγαζία ζηαθίδαο Όιν ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 33) Ξαξαζθεπή αιηπάζησλ Όιν ην απαζρνινχκελν ζηελ παξαζθεπή εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ απαζρφιεζήο ηνπο ε πεξίπησζε 32 Όιν ην απαζρνινχκελν ζηελ παξαζθεπή εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Θσλζηαληηλίδεο +ΓΠΔΔ +ΡΔΔ: λα εμαηξεζεί κφλν εθφζνλ δελ γίλεηαη ρεκηθή δηεξγαζία 34) Ξαξαζθεπή ακπινζαθράξνπ θαη θξνπθηνιίλεο 35) Ξξνζσπηθφ Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ απαζρνινχκελν ζε αεξνιηκέλεο 35Α) Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (θαηαζθεπαζηηθή-επηζθεπαζηηθή) Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πάιιεινη πίζηαο, εξγάηεο θνξηνεθθνξησηέο, θαζαξηζηέο αεξνζθαθψλ Νη απαζρνινχκελνη κέζα ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν, εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ θηηξηαθή κνλάδα ησλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ ρψξνπ απηνχ ε πεξίπησζε 34 ε πεξίπησζε 35 (θαιχπηνληαη απφ εηδηθή λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη ζπληαμηνδφηεζε κε επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο). Αληηθαζίζηαηαη ν ρψξνο σο «πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχκελν ζε αεξνιηκέλεο» εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηελ πίζηα αεξνιηκέλσλ νπζηαζηηθά πξνζηίζεηαη εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ εηαηξεηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο αεξνζθαθψλ πνπ απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζε αεξνιηκέλεο νη ππάιιεινη γξαθείνπ θαη νη απαζρνινχκελνη πνπ εμππεξεηνχλ ηα δηνηθεηηθά γξαθεία, ζπξσξνί, θχιαθεο Νη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ απαζρνινχκελνη άκεζα κε ηελ επηζθεπή θαηαζθεπή. Δμαηξνχληαη νη Δπηθχιαμε ΓΠΔΔ, ΡΔΔ: εάλ πθίζηαηαη θιαδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ΠΔΒ- Νκνζπνλδίαο, λα παξακείλεη Νη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ απαζρνινχκελνη άκεζα κε ηελ επηζθεπή

13 36) Οαδηνθσληθνί ζηαζκνί. Ρερληθνί θαη εθθσλεηέο φιε ε πεξίπησζε 36 37) Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα, Θιηληθέο, Ρξάπεδεο Αίκαηνο, Κηθξνβηνινγηθά-Βηνρεκηθά Δξγαζηήξηα, Θέληξα γηεηλήο γεηνλνκηθέο Κνλάδεο Αζθαιηζηηθψλ Νξγαληζκψλ Λνζνθφκνη, Ξαξαζθεπαζηέο θαη Βνεζνί απηψλ, Ρξαπεδνθφκνη Αζζελψλ, Φχιαθεο, Θαιακεπφινη Τπρηαηξηθψλ Λνζνθνκείσλ - Θιηληθψλ, Ππληεξεηέο Ξεηξακαηφδσσλ, Ππζθεπαζηέο νξξψλ-εκβνιίσλ, παξαζθεπαζηέο ηξαπέδεο αίκαηνο, θαζαξίζηξηεο, εξγάηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, καίεο απαζρνινχκελεο απνθιεηζηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. ππάιιεινη γξαθείνπ θαη νη απαζρνινχκελνη πνπ εμππεξεηνχλ ηα δηνηθεηηθά γξαθεία. : Ρξαπεδνθφκνη Αζζελψλ, Φχιαθεο Δνηάζζονηαι ζην ππεδάθην Γ, πεξίπησζε 2 Θαζαξίζηξηεο θαηαζθεπή. Δμαηξνχληαη νη ππάιιεινη γξαθείνπ θαη νη απαζρνινχκελνη πνπ εμππεξεηνχλ ηα δηνηθεηηθά γξαθεία Γηαθσλία ΓΠΔΔ: λα παξακείλεη σο έρεη θαη λα εληαζνχλ θαη νη ηερληθνί ηεο ηειεφξαζεο Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα γίλεη εηδηθή κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα γίλεη εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζειεπηηθά επαγγέικαηα Ξξφηαζε θ. Θαηζάβαξνπ ΓΠΔΒΔΔ (ζπκθσλεί θαη ε ΓΠΔΔ): λα κελ εμαηξεζνχλ ηξαπεδνθφκνη,

14 38) Ξξνζσπηθφ αθηηλνινγηθψλ θαη αθηηλνζεξαπεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ 39) Πηαζκνί αλαπαξαγσγήο δψσλ - πεξεζίεο θαη Ηδξχκαηα ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. Νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη ζε αθηηλνινγηθνχο ζαιάκνπο σο βνεζνί, θαζψο θαη νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη σο εκθαληζηέο Πηαπιίηεο - Κεηαθνξείο δψσλ, λνζνθφκνη θηελψλ, ζπεξκαηνιήπηεο, ζπεξκαηεγρχηεο, παξαζθεπαζηέο θαη επηκειεηέο πεηξακάησλ απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηνπο ζηαζκνχο αλαπαξαγσγήο δψσλ θαη ζηα θηεληαηξηθά θαη κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, εηδηθεπκέλνη εξγάηεο ινηκνθαζαξηεξίσλ, απεληνκσηέο, θαζαξίζηξηεο ησλ ζηαζκψλ αλαπαξαγσγήο δψσλ θαη θηεληαηξηθψλ ζηαζκψλ Νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη ζε αθηηλνινγηθνχο ζαιάκνπο σο βνεζνί, θαζψο θαη νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη σο εκθαληζηέο ε πεξίπησζε 39 αζζελψλ, θχιαθεο Τπρηαηξηθψλ Λνζνθνκείσλ 40) Ξιπληήξηα-γθαξάδ- πξαηήξηα βελδίλεο. Ξιχληεο ε πεξίπησζε 40 41) Ξαξαγσγή Φσηαεξίνπ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ε πεξίπησζε 41 42) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιαζηηθψλ πιψλ θαη πιαζηηθψλ εηδψλ Ρν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν ζηα ηκήκαηα: α) πνιπκεξηζκνχ ηεο πξψηεο χιεο θαη β)αλακείμεσο θαη κνξθνπνηήζεσο ησλ πιαζηηθψλ πιψλ πεξηερνπζψλ βαζηθά πνιπβηλπινρισξίδην, Ρν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ζηνλ εθειθπζκφ θαη δηακφξθσζε πιαζηηθψλ θαη ην απαζρνινχκελν ζηα ηκήκαηα: α) πνιπκεξηζκνχ ηεο πξψηεο χιεο θαη β)αλακείμεσο θαη κνξθνπνηήζεσο ησλ πιαζηηθψλ πιψλ πεξηερνπζψλ βαζηθά πνιπβηλπινρισξίδην, πνιπνπξεζάλεο, πξνο παξαγσγή πιαζηηθψλ εηδψλ Γηαθσλία ΓΠΔΔ Λα πξνζηεζεί ην πνιππξνππιέλην θαη ην πνιπαηζπιέλην

15 πνιπνπξεζάλεο θαη ακίαλην, πξνο παξαγσγή πιαζηηθψλ εηδψλ 43) Θαπλαπνζήθεο Όιν ην πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θχιισλ θαπλνχ - εκπεηξνγλψκνλεο θαπλνχ θαη θαπλνηερλίηεο θαη γηα ηελ εθηφο ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ησλ θχιισλ θαπλνχ απαζρφιεζή ηνπο (εξγαζία ζηελ χπαηζξν) πξν θ κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θχιισλ θαπλνχ, εθφζνλ ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ χπαηζξν δελ ππεξβαίλεη ην κηζφ (1/2) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο - ζηνηβαδφξνη - απαζρνινχκελνη ζε ηκήκαηα πγξαληεξίσλ παηεηέο 43Α) Θαπλνβηνκεραλία Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ θαπλνβηνκεραληψλ, εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ρψξνπο γξαθείσλ 44) Δπεμεξγαζία ζείνπ Νη ζαθηζηέο - εξγαηνηερλίηεο ηκήκαηνο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ε πεξίπησζε 43 Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ θαπλνβηνκεραληψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ρψξνπο γξαθείσλ Νη ζαθηζηέο - εξγαηνηερλίηεο ηκήκαηνο παξαγσγήο Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα ηελ εμαίξεζε ησλ «εκπεηξνγλψκνλεο θαπλνχ θαη θαπλνηερλίηεο θαη γηα ηελ εθηφο ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ησλ θχιισλ θαπλνχ απαζρφιεζή ηνπο (εξγαζία ζηελ χπαηζξν) πξν θ κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θχιισλ θαπλνχ, εθφζνλ ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ χπαηζξν δελ ππεξβαίλεη ην κηζφ (1/2) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο» Αθαηξείηαη ην δηνμείδην ηνπ

16 ηνπ άλζξαθνο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο άλζξαθνο (είλαη ιάζνο ) ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ νη γεκηζηέο βπηηνθφξσλ, νη πξντζηάκελνη βάξδηαο αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ, θχιαθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απνζεθάξηνη θαη βνεζνί απηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αξρηεξγάηεο θνξηψζεσλ, ππάιιεινη γξαθείσλ δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ ησλ αεξνδξνκίσλ, ηερλίηεο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο βπηηνθφξνπ απηνθηλήησλ, ζεξκαζηέο πγξψλ θαπζίκσλ 45) Δηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ Α. Γεκηζηέο βπηηνθφξσλ - ζπλεξγείν ζπλδέζεσο δεμακελνπινίσλ - θαζαξηζηέο δεμακελψλ - θνξηνεθθνξησηέο βαξειηψλ θαη ζηνηβαδφξνη θχηνπο - ζπζθεπαζία αλακείμεσο ρεκηθψλ πξντφλησλ - κεηξεηέο δεμακελψλ - ρξψζηεο απηνθηλήησλ θαη βαξειηψλ - εξγαδφκελνη ζηα νξπθηέιαηα θαη αλακίμεηο νξπθηειαίσλ - εξγαηνηερλίηεο ηκήκαηνο πξνζζήθεο ηεηξααηζαιηνχρνπ κνιχβδνπ, ηερλίηεο ζπληήξεζεο ζσιελψζεσλ θαη δεμακελψλ ζεξκαζηέο (πγξψλ θαπζίκσλ) ηερλίηεο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο βπηηνθφξνπ απηνθηλήησλ δνθηκαζηέο ρεκείνπ - πιχληεο βαξειηψλ -πιχληεο θαη θαζαξηζηέο εγθαηαζηάζεσλ - απαζρνινχκελνη ζε ζπλεξγεία αληιηψλ θαη ζε νγθνκεηξήζεηο - νδεγνί βπηηνθφξσλ - απνζεθάξηνη θαη βνεζνί απηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ - αξρηεξγάηεο θνξηψζεσλ - θχιαθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ - ππξνζβέζηεο - ηερλίηεο θαη εξγάηεο αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ - νδεγνί ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΡΔΔ Όιεο νη εηδηθφηεηεο εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ θαιχπηνληαη απφ ηελ Νδεγία ΠΔΒΔΕΝ θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Ξνξίζκαηνο Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα εμαηξεζνχλ νη ππάιιεινη γξαθείσλ δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ ησλ αεξνδξνκίσλ

17 45Α) Δηαηξείεο εκθηάισζεο πγξαεξίσλ αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ - πξντζηάκελνη βάξδηαο αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ - πάιιεινη γξαθείσλ δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ ησλ αεξνδξνκίσλ Όινη νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Δηαηξεηψλ Δκθηάισζεο πγξαεξίσλ νη ππάιιεινη γξαθείνπ, θχιαθεο, ζπξσξνί ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΡΔΔ Όιεο νη εηδηθφηεηεο εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ θαιχπηνληαη απφ ηελ Νδεγία ΠΔΒΔΕΝ θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Ξνξίζκαηνο 46) Γηπιηζηήξηα Ξεηξειαίσλ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ησλ Γηπιηζηεξίσλ νη ππάιιεισλ γξαθείσλ, θχιαθεο, ζπξσξνί Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα παξακείλνπλ φινη εξγαδφκελνη θαη λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΡΔΔ Όιεο νη εηδηθφηεηεο εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ θαιχπηνληαη απφ ηελ Νδεγία ΠΔΒΔΕΝ θαη ηα

18 θξηηήξηα ηνπ Ξνξίζκαηνο 47) Γηπιηζηήξηα Βαξέσλ Ξεηξειαίσλ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ Δξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ησλ Γηπιηζηεξίσλ νη ππάιιεινη γξαθείσλ, θχιαθεο, ζπξσξνί Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα παξακείλνπλ φινη εξγαδφκελνη θαη λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΡΔΔ Όιεο νη εηδηθφηεηεο εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ θαιχπηνληαη απφ ηελ Νδεγία ΠΔΒΔΕΝ θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Ξνξίζκαηνο 48) Θπιηλδξφκπινη Όιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ Όιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξφηεηλε λα παξακείλνπλ φινη εξγαδφκελνη θαη λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ

19 49) Βηνηερλίεο παξαγσγήο δστθήο θφιιαο Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή δστθήο θφιιαο απφ ππνιείκκαηα δεξκάησλ 50) Ιηκεληθνί ρψξνη Ξιεξψκαηα θαη λαχηεο ξπκνπιθψλ - πδξνθφξσλ - πισηψλ γεξαλψλ - θνξηεγίδσλ - βπζνθφξσλ, πδξαπιηθνί (θαη νη βνεζνί απηψλ) νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο - μπινπξγνί (θαη νη βνεζνί απηψλ) εθφζνλ απαζρνινχληαη θαη ζηηο δεμακελέο ή ην θχηνο ηνπ πινίνπ - ρεηξηζηέο θαη ηερλίηεο ζηιφ - νδεγνί ειθπζηήξσλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ - ρεηξηζηέο ειεθηξνθίλεησλ γεξαλψλ θαη ινηπψλ αλπςσηηθψλ κέζσλ - εξγαηνηερλίηεο αληιηνζηαζίνπ - απαζρνινχκελνη εληφο πισηψλ θ κνλίκσλδεμακελψλ θνξηνεθθνξησηέο θάξβνπλνπ απφ πισηά κέζα - δηαλάθηεο - ζπληεξεηέο ειεθηξνθίλεησλ γεξαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερληηψλ ζπληήξεζεο ζπζζσξεπηψλ - ιεκβνχρνη πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ πινίσλ απνζθεπνθνξείο 50Α) Λαππεγεία Νη απαζρνινχκελνη ζε λαππεγνχκελα, επηζθεπαδφκελα ή ε πεξίπησζε 49 νη ιεκβνχρνη πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ πινίσλ - απνζθεπνθνξείο Νη απαζρνινχκελνη ζε λαππεγνχκελα, επηζθεπαδφκελα

20 κεηαζθεπαδφκελα πινία θαη γεληθά εληφο ησλ ρψξσλ ησλ κνλίκσλ, πισηψλ δεμακελψλ θαη ησλ λαππεγηθψλ θιηλψλ ή κεηαζθεπαδφκελα πινία θαη γεληθά εληφο ησλ ρψξσλ ησλ κνλίκσλ, πισηψλ δεμακελψλ θαη ησλ λαππεγηθψλ θιηλψλ 51) Γεκνηηθά θαη Ηδησηηθά Ινπηξά. 52) Μπινπξγηθέο εξγαζίεο. Ξαξαγσγή κνξηνζαλίδσλ θαη ηλνζαλίδσλ 53) Δξγνζηάζην Δκπνηηζκνχ ΝΠΔ Θαηεξίλεο 54) Θ.Ξ.Δ. ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. Νη απαζρνινχκελνη κφλν ζην ρψξν ησλ ρακάκ σο ηξίθηεο - ηξίθηξηεο θαη θακαξψηνη - θακαξηέξεο Κεραλνμπινπξγνί, απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ παξαγσγήο κνξηνζαλίδσλ θαη ηλνζαλίδσλ, φιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο κνξηνζαλίδσλ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηελ Θαιακπάθα Νη κνλίκσο απαζρνινχκελνη ζην ρψξν εκπνηηζκνχ Νη απαζρνινχκελνη ζηελ Α' Εψλε ηνπ Θέληξνπ Ξπξεληθήο Δλέξγεηαο ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ ε πεξίπησζε 51 ζηελ πεξίπησζε 52 ην «,φιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο κνξηνζαλίδσλ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηελ Θαιακπάθα» ε πεξίπησζε 53 Νη απαζρνινχκελνη ζηελ Α' Εψλε ηνπ Θέληξνπ Ξπξεληθήο Δλέξγεηαο ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ Ξαξακέλνπλ: Κεραλνμπινπξγνί, νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ παξαγσγήο κνξηνζαλίδσλ θαη ηλνζαλίδσλ ΛΑ ΑΞΑΙΔΗΦΘΔΗ Ζ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΛΑ ΔΛΡΑΘΔΗ ΛΔΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ: «κνλάδεο εκπνηηζκνχ μχινπ» νη κνλίκσο απαζρνινχκελνη ζηνλ εκπνηηζκφ μχινπ

21 55) Ηρζπφζθαιεο Όιν ην εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Ηρζπφζθαιαο απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πιελ ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ απηήο. 55Α) Ηρζπαγνξά Αζελψλ (νδνχ Αζελάο) 55 Β) ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ 56) Γεκφζηα θαη Γεκνηηθά Γπκλαζηήξηα Θνιπκβεηήξηα θαη Γήπεδα θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ησλ Αλ/λσλ Αζιεηηθψλ Ππιιφγσλ. Νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηεο Ηρζπαγνξάο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Αζελάο, Πνθνθιένπο, Αηφινπ θαη Δπξηπίδνπ γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο Ππλ. 12/ ηνπ Ππκβνπιίνπ Θξίζεο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ Νη εξγαδφκελνη ζε ηκήκαηα ηρζπνθισβψλ. Ππληήξεζε ηρζπνθισβψλ, ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο. Θαζαξηζηέο Θαζαξίζηξηεο απαζρνινχκελνη κε πιήξε απαζρφιεζε 57) Μελνδνρεηαθέο Κνλάδεο Θαζαξίζηξηεο - Θακαξηέξεο πνπ απαζρνινχληαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηα Μελνδνρεία Όιν ην εληφο ηνπ ρψξνπ Ηρζπφζθαιαο απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πιελ ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ απηήο. ε πεξίπησζε 55 Α Νέα ένηαξη Καηαπγείηαι: ε δηάηαμε Θαιχπηνληαη απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εδαθίνπ β ππεδάθην γ πεξίπησζε 2 θαησηέξσ νη θακαξηέξεο Καηαπγείηαι: ε δηάηαμε ζπλνιηθά, δηφηη νη θαζαξίζηξηεο θαιχπηνληαη απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εδαθίνπ β, ππεδάθην γ, πεξίπησζε 2, θαησηέξσ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΛΑ ΔΛΡΑΘΝΛ ΝΙΔΠ ΝΗ ΗΣΘΑΓΝΟΔΠ Ν θ. Γξαθφπνπινο δηαθσλεί σο πξνο ηελ εμαίξεζε ησλ θακαξηέξσλ. Γηαθσλία ΓΠΔΔ Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο

22 58) Νξγαληζκφο Θεληξηθήο Ιαραλαγνξάο Αζελψλ (ΝΘΙΑ) 59) Δπηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ 60) Δξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο γάιαθηνο 60Α)Ρπξνθνκεία 61) Αιιαληνπνηία (Βηνκεραλία - Βηνηερλία). Ξσιεηέο ρνλδξηθήο πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία πξν ηεο 5.30 πξσηλήο - Θαζαξίζηξηεο ππνγείσλ W.C. Ρν πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο ησλ ειαηναπνζεθψλ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ βξσζίκσλ ειαηψλ Νη απαζρνινχκελνη ζηνπο ρψξνπο ςχμεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ππφ ςχμε πξντφλησλ, παζηεξησκέλν γάια, γηανχξηη, παγσηά Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηπξνθνκείσλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ γάιαθηνο κέρξη ηελ έμνδν ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο απφ ην ρψξν απηψλ (Ρπξνθνκείσλ) Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηνπο ζαιάκνπο ςήζεσο, βξαζκνχ θαη θαπλίζκαηνο, ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο θαζψο Καηαπγείηαι: φιε ε δηάηαμε Θαζαξίζηξηεο ππνγείσλ ηνπαιεηψλ θαιχπηνληαη απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εδαθίνπ β ππεδάθην γ πεξίπησζε 2 θαησηέξσ ε πεξίπησζε 59 Νη απαζρνινχκελνη ζηνπο ρψξνπο ςχμεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ππφ ςχμε πξντφλησλ, παζηεξησκέλν γάια, γηανχξηη, παγσηά Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηπξνθνκείσλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ γάιαθηνο κέρξη ηελ έμνδν ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο απφ ην ρψξν απηψλ (Ρπξνθνκείσλ) Υο έρεη πξνηείλεη λα παξακείλνπλ νη θακαξηέξεο έσο φηνπ γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Γηαθσλεί ε ΓΠΔΔ Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξνηείλεη λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ

23 62) Θξενπσιεία Θεληξηθήο Θξεαηαγνξάο Αζελψλ (νδνχ Αζελάο). 63)α) Εαραξνπιαζηεία θαη εξγαζηήξηα παξαζθεπήο εηδψλ Εαραξνπιαζηείσλ β) Σαιβαδνπνηία (Βηνκεραλία - Βηνηερλία). θαη ζηα ςπγεία γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνταο Ξσιεηέο - Απαζρνινχκελνη ζηε δηαθίλεζε θαη θνπή ησλ θξεάησλ α) Δξγαηνηερλίηεο παξαζθεπήο ησλ PATISSERIES (Ξάζηεο, ηνχξηεο, γιπθά ηαςηνχ). β) Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο ραιβά». 64) Ξαξαγσγή παιν-βάκβαθα Νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα κείγκαηνο, βαθειίηνπ, θιηβάλσλ, κεραλήο ηλνπνίεζεο TEL, θαη παξαγσγήο. Θαζαξίζηξηεο εθφζνλ απαζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ρψξνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 65) Ξαξαγσγή ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πξντφλησλ απφ ακηαληνηζηκέλην Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πξντφλησλ απφ ακηαληνηζηκέλην ε πεξίπησζε 62 ε πεξίπησζε 63 Νη θαζαξίζηξηεο θαιχπηνληαη απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εδαθίνπ β ππεδάθην γ πεξίπησζε 2 θαησηέξσ Νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα κείγκαηνο, βαθειίηνπ, θιηβάλσλ, κεραλήο ηλνπνίεζεο TEL, θαη παξαγσγήο Δξαιπείηαι. Δπιζήμανζη: Ζ παξαγσγή θαη ε θάζε είδνπο επεμεξγαζία ακηάληνπ θαη παξαγψγσλ απηνχ έρεη απαγνξεπζεί ζηηο ρψξεο ηεο επξσπαηθήο έλσζεο θαη ζηελ ειιάδα απφ επηπιένλ γηα ηνπο απαζρνιεζέληεο ζηελ παξαγσγή ηλψλ ακηάληνπ θαη πξντφλησλ ακηαληνηζηκέληνπ έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ζην 50ν έηνο κε 4500 ΖΔ (Λ.2676/99). ε επηηξνπή πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηεο σο άλσ εηδηθήο ζπληαμηνδνηηθήο πξνζηαζίαο Γηαθσλία ΓΠΔΔ Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξνηείλεη λα εμαηξεζεί ην 63α θαη γηα ην β λα γίλεη κειέηε ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ σο πξνο ηελ εμαίξεζε

24 65 Α Δπηρεηξήζεηο αθαίξεζεο ή θαηεδάθηζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ Ρν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ππ αξηζκ.21017/84/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ Β 1287/ ),ην απαζρνινχκελν κε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο,εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, κε εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην θαζψο θαη κε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ρψξσλ εμφξπμεο. 66) Ζ.Ι.Ξ.Α.Ξ Νδεγνί, ειεγθηέο, εηζπξάθηνξεο, επηζεσξεηέο θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ ακαμνζηαζίσλ θαη εξγνζηαζίσλ ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ελαεξίσλ θαη ππνγείσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 67) Δπηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δη' απηνθηλήησλ. Νδεγνί θαη βνεζνί απηνθηλήησλ (ιεσθνξείσλ πνχικαλ, ηαμί, θνξηεγψλ, αλαηξεπνκέλσλ, Νέα ένηαξη νη ειεγθηέο, εηζπξάθηνξεο, επηζεσξεηέο θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ ακαμνζηαζίσλ θαη εξγνζηαζίσλ ζπληήξεζεο νρεκάησλ Νδεγνί θαη πξνζσπηθφ ελαεξίσλ θαη ππνγείσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη νδεγνί ηξηθχθισλ θαη νη βνεζνί απηνθηλήησλ (ιεσθνξείσλ, πνχικαλ, ηαμί, θνξηεγψλ, Ξξφηαζε ΓΠΔΔ, ΡΔΔ, Ξξνέδξνπ Δπηηξνπήο: Απαινηθή ηνπ εδαθίνπ 66. Γεκηνπξγία εληαίνπ εδαθίνπ γηα ηηο κεηαθνξέο πνπ ζα αθνξά φιν ην πξνζσπηθφ επίγεησλ θαη ππφγεησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κε εμαίξεζε ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο Ξξφηαζε ΓΠΔΔ, ΡΔΔ, Ξξνέδξνπ Δπηηξνπήο:

25 67 Α) Δπηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξέο ζηαζεξήο θαη εκηζηαζεξήο ηξνρηάο 68) Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ θ.ιπ. ζπλαθψλ εηδψλ, Θαθεθνπηεία 69) Βηνηερλίεο θαη Βηνκ/λίεο παξαγσγήο Εσνηξνθψλ- Ξηελνηξνθψλ 70) Ξαξαγσγή δπκψλ (καγηάο) αξηνπνηίαο αζζελνθφξσλ, βπηηνθφξσλ) ζηαζκάξρεο, ειεγθηέο, επφπηεο θαη εηζπξάθηνξεο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη απνζεθάξηνη, θνξηνεθθνξησηέο αλαηξεπνκέλσλ, αζζελνθφξσλ, βπηηνθφξσλ, ηξηθχθισλ), ζηαζκάξρεο, ειεγθηέο, επφπηεο θαη εηζπξάθηνξεο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, απνζεθάξηνη, θνξηνεθθνξησηέο Νδεγνί (ιεσθνξείσλ πνχικαλ, ηαμί, θνξηεγψλ, αλαηξεπνκέλσλ, αζζελνθφξσλ, βπηηνθφξσλ) θαη βνεζνί αζζελνθφξσλ Γεκηνπξγία εληαίνπ εδαθίνπ γηα ηηο κεηαθνξέο πνπ ζα αθνξά φιν ην πξνζσπηθφ επίγεησλ θαη ππφγεησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κε εμαίξεζε ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο Νδεγνί Νέα ένηαξη Ξξνζηίζεληαη: Νδεγνί θαη πξνζσπηθφ ελαεξίσλ θαη ππνγείσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Όζνη πξνεηνηκάδνπλ γηα πψιεζε ηα θαηαςπγκέλα πξντφληα εθφζνλ απαζρνινχληαη θαη ζηνπο ζαιάκνπο θαη πξνζαιάκνπο ςχμεο -ηακίεο πνιπδχλακσλ ζνχπεξ-κάξθεη. πσιεηέο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Θαθεθφπηεο πνπ ρεηξίδνληαη αιεζηηθέο κεραλέο, ηππνδχλακεο άλσ ησλ 5 ίππσλ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο Νη απαζρνινχκελνη ζηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία δπκψλ νη ηακίεο πνιπδχλακσλ ζνχπεξ-κάξθεη. πσιεηέο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Θαθεθφπηεο πνπ ρεηξίδνληαη αιεζηηθέο κεραλέο, ηππνδχλακεο άλσ ησλ 5 ίππσλ Όζνη πξνεηνηκάδνπλ γηα πψιεζε ηα θαηαςπγκέλα πξντφληα εθφζνλ απαζρνινχληαη θαη ζηνπο ζαιάκνπο θαη ζηνπο πξνζαιάκνπο ςχμεο νη βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο παξαγσγήο πηελνηξνθψλ ε πεξίπησζε 70 ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ

26 71) Ξαξαγσγή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο αξηνπνηίαο Σεηξηζηέο αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο. θαη βνεζνί απηψλ, νδεγνί απηνθηλήησλ κε αλακηθηήξα κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, εξγάηεο πξέζαο θαη εξγάηεο εξγνηαμίνπ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 72) Ακαμνπνηία Όινη νη απαζρνινχκελνη ζην ρψξν παξαγσγήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην ζέξβηο νρεκάησλ. 73) Πηξαηησηηθέο πεξεζίεο & Θαηαζηήκαηα (Πηξαηνχ, Αεξνπνξίαο, Λαπηηθνχ, Αζηπλνκίαο, Ξπξνζβεζηηθήο, Ιηκεληθνχ). Α. Νη απαζρνινχκελνη ζηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε, δηακφξθσζε, αλαθαηαζθεπή, επεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκφ, ρεηξηζκφ, δηαρείξηζε (κεηαρεηξηζκέλσλ) θ θχιαμε ηνπ πάζεο θχζεσο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ, ππξνηερλνπξγνί, λαξθαιηεπηέο Β. Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηηο κνλάδεο ΠΓΑΚ (Αγίαο Ξαξαζθεπήο) θ 700 ΠΔ Ξεηξαηά) 74) Δθθνιαπηήξηα Όινη νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εθθνιαπηεξίσλ (απφ ηελ πχιε εηζφδνπ ησλ αβγψλ κέρξη ηελ έμνδν ησλ λενζζψλ) Σεηξηζηέο αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο θαη βνεζνί απηψλ, νδεγνί απηνθηλήησλ κε αλακηθηήξα κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, εξγάηεο πξέζαο θαη εξγάηεο εξγνηαμίνπ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο Όινη νη απαζρνινχκελνη ζην ρψξν παξαγσγήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην ζέξβηο νρεκάησλ. Α. Νη απαζρνινχκελνη ζηελ θαηαζθεπή,επηζθεπή, ζπληήξεζε,δηακφξθσζε, αλαθαηαζθεπή,επεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκφ, ρεηξηζκφ, δηαρείξηζε(κεηαρεηξηζκέλσλ)θ θχιαμε ηνπ πάζεο θχζεσο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ Β. Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηηο κνλάδεο ΠΓΑΚ (Αγίαο Ξαξαζθεπήο) θαη 700ΠΔ Ξεηξαηά) Ξπξνηερλνπξγνί θαη λαξθαιηεπηέο ε πεξίπησζε 74 Γηαθσλεί ε ΓΠΔΔ

27 75) Ξαξαγσγή ρπηνπξεζζαξηζηψλ αληηθεηκέλσλ ησλ ζπαζηήξσλ. Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα 76) Ξαξαγσγή ειεθηξηθψλ α) Βαθείν: Βαθείο (ληνπθαδφξνη) κεηξεηψλ θαη βνεζνί εξγαδφκελνη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηνπο βαθείο. β) Ρππσηήξην: Ξξνζσπηθφ (ρεηξηζηήο - ηξνθνδφηεο - παξαιήπηεο) ηππσηεξίνπ 74) Δθθνιαπηήξηα Όινη νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εθθνιαπηεξίσλ (απφ ηελ πχιε εηζφδνπ ησλ αβγψλ κέρξη ηελ έμνδν ησλ λενζζψλ) 75) Ξαξαγσγή ρπην- Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα πξεζζαξηζηψλ αληηθεηκέλσλ 76) Ξαξαγσγή ειεθηξηθψλ κεηξεηψλ ησλ ζπαζηήξσλ. α) Βαθείν: Βαθείο (ληνπθαδφξνη) θαη βνεζνί εξγαδφκελνη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηνπο βαθείο. β) Ρππσηήξην: Ξξνζσπηθφ (ρεηξηζηήο - ηξνθνδφηεο - παξαιήπηεο) ηππσηεξίνπ 74) Δθθνιαπηήξηα Όινη νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εθθνιαπηεξίσλ (απφ ηελ πχιε εηζφδνπ ησλ αβγψλ κέρξη ηελ έμνδν ησλ λενζζψλ) 75) Ξαξαγσγή ρπηνπξεζζαξηζηψλ αληηθεηκέλσλ 76) Ξαξαγσγή ειεθηξηθψλ κεηξεηψλ Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα ησλ ζπαζηήξσλ. α) Βαθείν: Βαθείο (ληνπθαδφξνη) θαη βνεζνί εξγαδφκελνη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα ησλ ζπαζηήξσλ. ε πεξίπησζε 76 ε πεξίπησζε 74 Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα ησλ ζπαζηήξσλ. ε πεξίπησζε 76 ε πεξίπησζε 74 Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα ησλ ζπαζηήξσλ. ε πεξίπησζε 76

28 ηνπο βαθείο. β) Ρππσηήξην: Ξξνζσπηθφ (ρεηξηζηήο - ηξνθνδφηεο - παξαιήπηεο) ηππσηεξίνπ 77) Ρειεφξαζε (ΔΟΡ 1,2) Eκθαληζηέο ηππσηέο θηλεκαηνγξαθηθψλ θηικο εθφζνλ απαζρνινχληαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηνπο ζρεηηθνχο ζαιάκνπο (εκθάληζεο - εθηχπσζεο) 78) Διιεληθή Βηνκεραλία Όπισλ Νη απαζρνινχκελνη: 1) Πην ηκήκα βιεηηθνχ ζηαζκνχ, 2) ζηνλ έιεγρν θάλεο κε ππεξηψδεηο αθηίλεο θαη 3) ζην ηκήκα απνγξεδψκαηνο (ζθαηξνκχισλ) 79) Βηνκεραλίεο θξέαηνο Νη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν εληφο ησλ ςπθηηθψλ ε πεξίπησζε 77 ε πεξίπησζε 78 Νη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν εληφο ησλ Ζ ΓΠΔΔ δηαθσλεί κε ηελ εμαίξεζε θαη πξνηείλεη λα εληαρζνχλ ζηελ ππάξρνπζα δηάηαμε νη εηθνλνιήπηεο, νη ηερληθνί ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ Ν θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο πξνηείλεη λα εθαξκνζζεί ππάξρεη θιεηζηφ ζχζηεκα θαη λα εμαηξεζνχλ. Δπίζεο γηα ηνπο εηθνλνιήπηεο έληαμε κεηά απφ κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ΞΑΟΑΚΔΛΔΗ

29 ζαιάκσλ θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη εληφο ησλ ζαιάκσλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο (ηεκαρηζκνχ θ.ιπ). 80) ΑΣΔ ΔΘΙ ΔΙΙΑΠ πάιιεινη γξαθείσλ, απνζήθεο, θχιαθεο πχιεο, πξνζσπηθφ Ηαηξείνπ 81) Σεκηθέο Βηνκεραλίεο Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγή πνιπεζηεξηθψλ ξεηηλψλ, γαιαθησκάησλ, νμετθνχ πνιπβηλπιίνπ θαη αθξπιηθψλ πνιπκεξψλ (εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο, παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο ), κε δηεξγαζίεο πνιπκεξηζκνχ θαζψο θαη φινη νη απαζρνινχκελνη ζηελ απνζήθεπζε ησλ κνλνκεξψλ πξψησλ πιψλ σο θαη δηαιπηψλ ησλ Σεκηθψλ Βηνκεραληψλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη εληφο ησλ ζαιάκσλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο (ηεκαρηζκνχ θ.ιπ). ε πεξίπησζε 80 Παπαμένει: σο έρεη. ΔΓΑΦΙΟ Β Διδικόηηηερ επγαζομένων ανεξάπηηηα από επισειπήζειρ ή ηο σώπο επγαζίαρ πος απαζσολούνηαι. ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ 1.«Θεξκαζηέο ή αξρηζεξκαζηέο ζηεξεψλ θαπζίκσλ» ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΝΔΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΑΔ ΘΔΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

30 2.«Καηζαθνληζηέο» 3.«Ιεβεηνθαζαξηζηέο» 4.«θαινρξσκαηηζηέο» 5. «Αιιηεξγάηεο, σο θαη ηα εξγαηηθά ζηειέρε ησλ αιηεξγαηψλ, εθ' φζνλ πξνέξρνληαη εθ ηεο ηάμεσο απηψλ». 6.«Σεηξηζηέο αεξνζθχξαο (πηζηνιαδφξνη)». 7.«Σεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ θαη ηζνπεδσηηθψλ κεραλεκάησλ». 8.«Απαζρνινχκελνη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο θαησηέξαο ησλ 4 βαζκψλ Θειζίνπ» ηα εξγαηηθά ζηειέρε ησλ αιηεξγαηψλ «Καηζαθνληζηέο» «Ιεβεηνθαζαξηζηέο» «θαινρξσκαηηζηέο» «αιηεξγάηεο» «Σεηξηζηέο αεξνζθχξαο (πηζηνιαδφξνη)» «Σεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ θαη ηζνπεδσηηθψλ κεραλεκάησλ». «Απαζρνινχκελνη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο θαησηέξαο ησλ 4 βαζκψλ Θειζίνπ» ΤΠΔΓΑΦΙΟ Β ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ 1.«Σεκηθνί (εθηφο ησλ ρεκηθψλ νηλνινγηθψλ θαη βηνρεκηθψλ εξγαζηεξίσλ), Δξγνδεγνί Σεκηθνί, Νηλνιφγνη (πιελ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηνηειή ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «Σεκηθνί (εθηφο ησλ ρεκηθψλ νηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ), Δξγνδεγνί Σεκηθνί, Νηλνιφγνη (πιελ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηνηειή νηλνινγηθά ΝΔΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΑΔ «Σεκηθνί (εθηφο ησλ ρεκηθψλ νηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ), Δξγνδεγνί Σεκηθνί, Νηλνιφγνη (πιελ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηνηειή νηλνινγηθά εξγαζηήξηα». ΘΔΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

31 νηλνινγηθά εξγαζηήξηα». εξγαζηήξηα». Πποζθήκη: ρεκηθνί βηνρεκηθψλ εξγαζηεξίσλ 2. «Λπθηνθχιαθεο». «Λπθηνθχιαθεο». «Λπθηνθχιαθεο». 3. «Θεξκνδφκνη» Δξαιπούνηαι 4. «Ιηζνμφνη» «Ιηζνμφνη» «Ιηζνμφνη» 5. «Γχηεο» «Γχηεο» 6. «Οαδηνηειεγξαθεηέο - Ρειεηππηζηέο - Σεηξηζηέο κεραλνγξαθηθψλ κεραλεκάησλ δηάηξεζεο θαη επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ επί θαξηειψλ ή ραξηνηαηληψλ». 7.«Δξγάηεο θαη θχιαθεο θνξηεγίδσλ». «Γχηεο» Δξαιπούνηαι «εξγάηεο θνξηεγίδσλ» θχιαθεο θνξηεγίδσλ 8.«Ακαμνθαξξαγσγείο». Δξαιπούνηαι 9.«Καθαξνλνηερλίηεο (πιελ ηνπ Δξαιπούνηαι πξνζσπηθνχ ζπζθεπαζίαο)». 10.«Κνπζηθνί πλεπζηψλ νξγάλσλ, κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο λπθηεξηλψλ θέληξσλ» κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο λπθηεξηλψλ θέληξσλ «κνπζηθνί πλεπζηψλ νξγάλσλ» 11.«Θαηαζθεπαζηέο κσζατθψλ πιαθψλ θαη πιαθψλ Κάιηαο». 12.«Θαηαζθεπαζηέο ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ θαη ηζηκεληφιηζσλ» Δξαιπούνηαι Απαγνξεχεηαη ε παξαγσγή θαη ε επεμεξγαζία ακηαληνηζηκέληνπ «θαηαζθεπαζηέο ηζηκεληφιηζσλ» Ζ ΓΠΔΔ ΓΗΑΦΥΛΔΗ ΚΔ ΡΖΛ ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΘΑΗ Ν θ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ πξνηείλεη λα γίλνπλ κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ

32 13.«Δξγάηεο άξζεσο βαξψλ (καλνπβξαδφξνη)». 14.«Δξγάηεο θαηεξγαζίαο θξπζηάιισλ». 15.«Δξγαηνηερλίηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ». 16.«Αλειθπζηέο, θαζειθπζηέο λεσξείσλ». 17.«Πεξβηηφξνη». «θαηαζθεπαζηέο ηζηκεληφιηζσλ» Δξαιπούνηαι Δξαιπούνηαι «Δξγαηνηερλίηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ» Δξαιπούνηαι Θαηαηέζεθαλ 3 πξνηάζεηο 1. Δξαιπούνηαι πιελ ησλ ζεξβηηφξσλ εζηηαηνξίσλ, ηαβεξλψλ θαη λπρηεξηλψλ θέληξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειείο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 2. εξαιπούνηαι 3. παπαμένοςν «Δξγαηνηερλίηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ» ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΗΛΝΛ ΘΑΗ ΛΑ ΓΗΛΔΗ ΚΔΙΔΡΖ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ Ν θ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΔΗ ΛΑ ΓΗΛΔΗ ΚΔΙΔΡΖ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 18.«Αξβπιεξγάηεο». Δξαιπούνηαι 19.«Κάγεηξνη θαη πξνζσπηθφ θνπδίλαο». Θαηαηέζεθαλ 3 πξνηάζεηο 1. Δξαιπούνηαι πιελ ςεζηψλ - ζνπβιαηδήδσλ πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ςεζηαξηά εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο 2. Να παπαμείνοςν φζνη εξγάδνληαη ζε εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, λπρηεξηλά θέληξα θαη μελνδνρεία ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΘΑΗ Ν θ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ πξνηείλεη λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ

33 20.«Αδεηνχρνη ή Ξηπρηνχρνη ή δηπισκαηνχρνη Ξξαθηηθνί Κεραληθνί, ζπληεξεηέο Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δξγαζηψλ θαη Βηνηερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, εθφζνλ νη βηνηερληθέο απηέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ θηλεηήξηεο κεραλέο κε ηππνδχλακε άλσ ησλ 40 ίππσλ». 21.«Ππληεξεηέο επηζθεπαζηέο αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ». 3. Να παπαμείνοςν (σο έρεη ε δηάηαμε) Δξαιπούνηαι Δξαιπείηαι ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΞΑΟΑΚΔΛΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ Ζ ΓΗΑΡΑΜΖ 22.«Θνπξείο θνκκσηέο». Δξαιπείηαι ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΛΔΗ Ν θ. Θσλζηαληηλίδεο πξνηείλεη ΛΑ ΓΗΛΔΗ ΚΔΙΔΡΖ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 23.«Θαζαξηζηέο ησλ δηππζκέλσλ θαη ησλ δεμακελψλ ησλ πινίσλ». 24.«Απνθιεηζηηθψο απαζρνινχκελνη δηα κεραληθνχ αεξνεθηνμεπηήξνο βαθείο (ληνπθαδφξνη)». «Θαζαξηζηέο ησλ δηππζκέλσλ θαη ησλ δεμακελψλ ησλ πινίσλ» «Απνθιεηζηηθψο απαζρνινχκελνη δηα κεραληθνχ αεξνεθηνμεπηήξνο βαθείο (ληνπθαδφξνη)» «Θαζαξηζηέο ησλ δηππζκέλσλ θαη ησλ δεμακελψλ ησλ πινίσλ» «Απνθιεηζηηθψο απαζρνινχκελνη δηα κεραληθνχ αεξνεθηνμεπηήξνο βαθείο (ληνπθαδφξνη)» 25.«Πεκεησηέο θχηνπο πινίσλ». Δξαιπείηαι 26.«Αδεηνχρνη, πηπρηνχρνη ζεξκαζηέο ζηεξεψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ». Δξαιπείηαι

34 27.«Απαζρνινχκελνη ζην Δξαιπείηαι κεραλνπξγείν, απνζήθεο, ηκήκα θνπήο πάινπ θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεο, ζην εξγνζηάζην ηεο Γξαπεηζψλαο ηεο Α.Δ.Δ. Σεκηθψλ Ξξντφλησλ θαη Ιηπαζκάησλ». 28.«Δξγαηνηερλίηεο χδξεπζεο Δξαιπούνηαι πινίσλ». 29.«πνδεκαηεξγάηεο». Δξαιπούνηαι 30.«Αξηεξγάηεο - Πηκηηεξγάηεο (δπκσηέο, πιάζηεο, θιηβαλείο, θπιηλδξηζηέο, δπγηζηέο, παζαδφξνη)». «Αξηεξγάηεο - Πηκηηεξγάηεο (δπκσηέο, πιάζηεο, θιηβαλείο, θπιηλδξηζηέο, δπγηζηέο, παζαδφξνη)». «Αξηεξγάηεο - Πηκηηεξγάηεο (δπκσηέο, πιάζηεο, θιηβαλείο, θπιηλδξηζηέο, δπγηζηέο, παζαδφξνη)». ΤΠΔΓΑΦΙΟ Γ ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ 1.«Νδεγνί ιεσθνξείσλ Ν.Α.Π.Θ.». 2.«Θαζαξηζηέο Θαζαξίζηξηεο α) Κε πιήξε απαζρφιεζε ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ πάγνληαη ζηελ πεξίπησζε 67 ησλ ρψξσλ εξγαζίαο «Θαζαξηζηέο-Θαζαξίζηξηεο κε ΝΔΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΑΔ ΘΔΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΞΑΓΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 67 ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΘΑΗ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ

35 β) Άλεπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ εκεξήζηαο απαζρφιεζεο: ησλ εθπαηδεπηεξίσλ (Αλσηάηεο- Κέζεο, Πηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο), Αθαδεκηψλ, Αλσηέξσλ Γεκνζίσλ Πρνιψλ, ΘΑΡΔ, Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ, Πρνιψλ Καζεηείαο θαη Ραρχξξπζκεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΝΑΔΓ, Γεκνζίσλ Ρερληθψλ Πρνιψλ (Αλσηέξσλ - Κέζσλ Θαησηέξσλ), Πηξαηησηηθψλ Πρνιψλ (Δπειπίδσλ, Σσξνθπιαθήο, Αζηπλνκίαο πφιεσλ, Λαπηηθνχ, Γνθίκσλ θ.ι.π.), Λεθξνηνκείσλ». 3. «Τεζηηέξεδεο Ιαηδέξεδεο (απαζρνινχκελνη εηο εζηηαηφξηα θαη ινηπάο επηρείξεζεο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο θαγεηψλ, πνηψλ θηι.)» 4. «Ππληάθηεο εκεξεζίσλ Δπαξρηαθψλ Δθεκεξίδσλ». 5. «Γαζεξγάηεο (απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο πινηφκεζεο, κεηαηφπηζεο θαη θφξησζεο δαζηθψλ πξντφλησλ)». 6.«Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζηα Ππλεξγεία Δπηζθεπήο Ιεσθνξείσλ ΑΠΞΑ, ΔΘΡΔΙ Αζελψλ θαη ΝΑΠΘ, θαζψο θαη νη απνζεθάξηνη αληαιιαθηηθψλ θαη πιήξε απαζρφιεζε» ε πεξίπησζε β Δξαιπούνηαι Δξαιπούνηαι Δξαιπούνηαι Δξαιπούνηαι ΛΑ ΓΗΛΔΗ «Θαζαξηζηέο Θαζαξίζηξηεο» ΘΑΗ ΑΞΑΙΝΗΦΖ ΡΝ Β Ν θ. Θσλζηαληηλίδεο πξνηείλεη λα γίλεη κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΔΞΗΦΙΑΜΖ ΓΠΔΔ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ ΓΠΔΔ, ΡΔΔ θαη Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο πξνηείλνπλ: Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ζπλεξγείσλ

36 πιηθψλ νη ζηεγαδφκελνη θαη εξγαδφκελνη κέζα ζηνπο ρψξνπο απηνχο». 7.«Κηζζσηνί νδεγνί ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο φιεο ηεο ρψξαο». 8. «δξαπιηθνί απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηέιεζε εγθαηαζηάζεσλ πδξαπιηθψλ - πγηεηλήο θαη ζέξκαλζεο ησλ νηθνδνκψλ». 9.«Μπινπξγνί νηθνδνκψλ». 10.«Δξγαηνηερλίηεο ηνπνζεηεηέο παινπηλάθσλ, νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη ζηηο νηθνδνκέο» 11.«Βαξεινπνηνί, απαζρνινχκελνη ζηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή βαξειηψλ». 12. Λεθξνπνκπνί, Δξγάηεο θαζαξηφηεηνο λεθξνηαθείσλ». θαιχπηνληαη απφ πεξίπησζε 67 «δξαπιηθνί απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηέιεζε εγθαηαζηάζεσλ πδξαπιηθψλ - πγηεηλήο θαη ζέξκαλζεο ησλ νηθνδνκψλ» «Μπινπξγνί νηθνδνκψλ» «Δξγαηνηερλίηεο ηνπνζεηεηέο παινπηλάθσλ, νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη ζηηο νηθνδνκέο» Δξαιπείηαι Δξαιπείηαι «δξαπιηθνί απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηέιεζε εγθαηαζηάζεσλ πδξαπιηθψλ - πγηεηλήο θαη ζέξκαλζεο ησλ νηθνδνκψλ» «Μπινπξγνί νηθνδνκψλ» «Δξγαηνηερλίηεο ηνπνζεηεηέο παινπηλάθσλ, νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη ζηηο νηθνδνκέο» ακαμνπνηείσλ θαη ακαμνζηαζίσλ δεκφζησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΛΑ ΞΑΟΑΚΔΗΛΝΛ ΝΗ ΛΔΘΟΝΞΝΚΞΝΗ ΤΠΔΓΑΦΙΟ Γ ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΝΔΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΑΔ ΘΔΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

37 1. «Οεηηλνζπιιέθηεο». Δξαιπείηαι ΔΞΗΦΙΑΜΖ ΓΠΔΔ 2.«Κεηαθνξείο κε ρξήζε Δξαιπείηαι ρεηξάκαμαο (αζθαιηδφκελνη ζην ΗΘΑ δηα κέζνπ Αζθαιηζηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ)». 3. «Νη απαζρνινχκελνη ζηελ Δξαιπείηαι ΔΞΗΦΙΑΜΖ ΓΠΔΔ θαηαζθεπή εθκαγείσλ θαη αληηγξάθσλ αξραίσλ έξγσλ». 4. «Γηακνξθσηέο ζσιήλσλ «Γηακνξθσηέο ζσιήλσλ (Πσιελνπξγνί) πινίσλ, (Πσιελνπξγνί) πινίσλ, εξγνηαμίσλ θ.ι.π.». «Γηακνξθσηέο ζσιήλσλ (Πσιελνπξγνί) πινίσλ, εξγνηαμίσλ θ.ι.π.». εξγνηαμίσλ θ.ι.π.». 5.«Δξγαηνηερλίηεο νξηδφληηαο θαη Δξαιπείηαι ΔΞΗΦΙΑΜΖ ΓΠΔΔ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο νδψλ». 6. «Δξγαηνηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ζσιελσηψλ ηθξησκάησλ». 7. «Δξγάηεο - πσιεηέο αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ». 8. «Ξξνζσπηθφ ζεξηδναισληζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ». 9. «Ξηπρηνχρνη θάηνρνη αδείαο ειεθηξνηερλίηεο (βνεζνί, ειεθηξνηερλίηεο, αξρηηερλίηεο, εξγνδεγνί θαη πηπρηνχρνη επίβιεςεο ζπληήξεζεο) εμαηξνπκέλσλ ησλ «Δξγαηνηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ζσιελσηψλ ηθξησκάησλ» νη πσιεηέο νη «εξγάηεο αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ» «Ξξνζσπηθφ ζεξηδναισληζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ». «Ξηπρηνχρνη θάηνρνη αδείαο ειεθηξνηερλίηεο (βνεζνί, ειεθηξνηερλίηεο, αξρηηερλίηεο, εξγνδεγνί θαη πηπρηνχρνη επίβιεςεο ζπληήξεζεο) «Δξγαηνηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ζσιελσηψλ ηθξησκάησλ» «Ξξνζσπηθφ ζεξηδναισληζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ». «Ξηπρηνχρνη θάηνρνη αδείαο ειεθηξνηερλίηεο (βνεζνί, ειεθηξνηερλίηεο, αξρηηερλίηεο, εξγνδεγνί θαη πηπρηνχρνη επίβιεςεο ζπληήξεζεο) εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινπκέλσλ: α) ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη νηθηαθήο εμππεξέηεζεο θαη β)ζηε ζπλαξκνιφγεζε, εκπνξία θαη επηζθεπή νηθηαθψλ ΓΗΑΦΥΛΗΑ ΓΠΔΔ

38 απαζρνινπκέλσλ: α) ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη νηθηαθήο εμππεξέηεζεο θαη β)ζηε ζπλαξκνιφγεζε, εκπνξία θαη επηζθεπή νηθηαθψλ ειεθηξνινγηθψλ ζπζθεπψλ.» 10. «Σεηξηζηέο κεραλψλ πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ». 11. «Θαιακεπφινη Δπαγψλ Ηδξπκάησλ». 12. «Οάπηξηεο απαζρνινχκελεο εληφο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ επί ησλ νδψλ Καληδαγξησηάθε θαη Δζπεξίδσλ (Θαιιηζέα)». 10. «Σεηξηζηέο κεραλψλ πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ». 11. «Θαιακεπφινη Δπαγψλ Ηδξπκάησλ». 12. «Οάπηξηεο απαζρνινχκελεο εληφο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ επί ησλ νδψλ Καληδαγξησηάθε θαη Δζπεξίδσλ (Θαιιηζέα)». εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινπκέλσλ: α) ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη νηθηαθήο εμππεξέηεζεο θαη β)ζηε ζπλαξκνιφγεζε, εκπνξία θαη επηζθεπή νηθηαθψλ ειεθηξνινγηθψλ ζπζθεπψλ.» Δξαιπείηαι Δξαιπείηαι Δξαιπείηαι Δξαιπείηαι Δξαιπείηαι Δξαιπείηαι ειεθηξνινγηθψλ ζπζθεπψλ.» ΤΠΔΓΑΦΙΟ Δ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ . ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ 53 27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα