ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»"

Transcript

1 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ IV ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

2 Κωνςταντινουπόλεωσ 8, Δράμα Σηλ.: , Fax: web:

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΣΔ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΑΙΣΗΗ ΕΝΙΧΤΗ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΟ 41 ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠTEΜΒΡΙΟ 2010

4

5 I. AITHΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟ: ΟΣΔ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε.» ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ 8 Σ.Κ ΔΡΑΜΑ ΘΕΜΑ: Κατάθεςη φακζλου υποψηφιότητασ για ζνταξη ςτο Μζτρο 41 του τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςησ LEADER τησ ΟΣΔ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε.» Δράςη L123β «Αφξηςη τησ αξίασ δαςοκομικϊν προϊόντων» Σίτλοσ προτεινόμενου ζργου: «.» ΕΠΩΝΤΜΟ ή ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΟΝΟΜΑ(*): ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ(*): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ(*): ΦΤΛΟ(*): Δ/ΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΗΛ.: FAX : Ε-mail : Ιςτοςελίδα: ΑΦΜ ΔΟΤ Αρμόδιοσ ςτον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η ΟΤΔ για πληροφορίεσ: ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΣΗΛ. (ςταθερό και κινητό): FAX : Ε-mail : το πλαίςιο τησ 1 ησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ, ςασ υποβάλλουμε ςυνημμζνα το φάκελο υποψηφιότητασ ζργου και τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά. Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ Ο/Η αιτϊν/αιτοφςα (για νομικά πρόςωπα, υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ) Ημερομηνία: (*) Συμπλθρϊνεται μόνο για φυςικά πρόςωπα... (Υπογραφι-Ονοματεπϊνυμο) υνημμζνα ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ Φάκελοσ υποψηφιότητασ Ημερομηνία :... Αριθ. Πρωτ. :... Α/Α πρόταςησ : (υμπληρϊνεται από την ΟΣΔ) [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 1

6 [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 2

7 IΙ. ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 4. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 5. ΜΕΛΕΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 6. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Σημειϊνεται ότι όλα τα αναφερόμενα ςτο φάκελο υποψηφιότητασ δεςμεφουν το δικαιοφχο και θα πρζπει να αποδεικνφονται κατά την αποπληρωμή του ζργου από την ΟΤΔ, καθϊσ και κατά τη διάρκεια ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ μεταξφ ΟΤΔ και δικαιοφχου. [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 3

8 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΩ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΙΣΛΟ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δε ςυμπλθρϊνεται επαγγελματικι εμπειρία που δε ςχετίηεται με τθ φφςθ και το αντικείμενο του προτεινόμενου ζργου ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ/ΣΜΗΜΑ/ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΝΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 75 ΩΡΩΝ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Δε ςυμπλθρϊνεται επαγγελματικι κατάρτιςθ που δε ςχετίηεται με τθ φφςθ και το αντικείμενο του προτεινόμενου ζργου ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Αναφζρεται θ παροφςα επαγγελματικι ιδιότθτα/κατάςταςθ και παρατίκενται τυχόν πρόςκετα ςτοιχεία του βιογραφικοφ που ςχετίηονται με το προτεινόμενο ζργο και δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ παραπάνω πίνακεσ [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 4

9 ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ (ή των εταίρων/μετόχων του ςε περίπτωςη εταιρειϊν) ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΦΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ( ) ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*) ΕΙΠΡΑΧΘΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ( ) Συμπλθρϊνεται τόςο για τθν ίδια τθν εταιρεία όςο και για τουσ εταίρουσ/μετόχουσ τθσ. Στθν περίπτωςθ ςυνεταιριςμοφ υποψιφιου δικαιοφχου ςυμπλθρϊνεται μόνο για το ςυνεταιριςμό και όχι για τα μζλθ του. (*) ςτθ ςτιλθ αναφζρεται θ ςχζςθ με το προτεινόμενο ζργο (ίδιο ι ςυμπλθρωματικό φυςικό αντικείμενο) [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 5

10 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΧΩΡΟΘΕTHΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... ΝΟΜΟ:... ΔΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:... ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ:... ΣΟΠΟΘΕΙΑ:... Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΕΝΗ Ω ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΗ (*) *Συμπλθρϊνεται από τθν ΟΤΔ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Κ.Α.Δ. 2008) ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΛΑΔΟΤ ΙΔΡΤΗ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Συμπλθρϊνεται Χ ςτο κατάλλθλο πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 6

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Περιγραφι ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ του ζργου. Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να γίνει ςτθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ αντίςτοιχθσ δραςτθριότθτασ και το βακμό κάλυψθσ/εξυπθρζτθςθσ ςχετικϊν αναγκϊν. Περιγραφι ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ του τοπικοφ προγράμματοσ. ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Περιγραφι τεχνολογικισ καινοτομίασ Περιγραφι οργανωτικισ καινοτομίασ Σθμειϊνεται ότι δεν προςμετράται θ εφαρμογι ποιοτικϊν ςθμάτων (ISO κ.λπ.), θ αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και απλϊν εφαρμογϊν λογιςμικοφ, θ ανάπτυξθ κοινϊν ιςτοςελίδων προβολισ και διαφιμιςθσ, οι αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςθσ και γενικά οι αλλαγζσ μικρισ ςθμαςίασ ι εμβζλειασ. [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 7

12 ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΑΡΧΕΙ (Εγκεκριμζνη) ΕΧΕΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Σεχνική μελζτη Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων Ζγκριςη περιβαλλοντικϊν όρων Οικοδομική άδεια Βεβαίωςη Δαςικήσ Τπηρεςίασ Άδεια αρχαιολογικήσ υπηρεςίασ Άδεια παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ Θετική γνωμοδότηςη από τη ΡΑΕ Διαπιςτωτική απόφαςη τησ ΡΑΕ για τισ εξαιρζςεισ Άλλεσ (να αναφερθοφν αναλυτικά) Συμπλθρϊνεται το κατάλλθλο τετραγωνίδιο με τθν ζνδειξθ Χ και επιςυνάπτονται ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ και τα αντίγραφα αδειϊν ι βεβαιϊςεισ απαλλαγισ, εάν δεν απαιτοφνται από τον αρμόδιο φορζα, ι υποβλθκείςεσ αιτιςεισ με αρικμό πρωτοκόλλου. [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 8

13 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί/εκπονθκεί κάποια από τισ απαιτοφμενεσ για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου άδεια/μελζτθ, να εκτιμθκεί ο χρόνοσ ζκδοςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΤΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΘΕΜΙΚΑ: (ςφςταςθ νομικοφ προςϊπου κ.λπ.) ΣΕΧΝΙΚΑ: (μελζτεσ, εγκρίςεισ κ.λπ.) ΑΛΛΑ: [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 9

14 3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ ΕΣΗΙΕ ΙΟΔΤΝΑΜΕ ΘΕΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ <25 >25 <25 >25 <25 >25 ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ (εκτόσ αυτοαπαςχόληςησ) ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ (αυτοαπαςχόληςη) ΝΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ (εκτόσ αυτοαπαςχόληςησ) ΝΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ (αυτοαπαςχόληςη) Η κατανομή των θζςεων εργαςίασ ςε άνδρεσ, γυναίκεσ και ηλικιακζσ κλίμακεσ χρηςιμοποιείται για την αξιολόγηςη του ΠΑΑ. Σημειϊνεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή των νζων θζςεων είναι ενδεικτική και δε δεςμεφει τον υποψήφιο. Για τον προςδιοριςμό των ετήςιων ιςοδφναμων θζςεων απαςχόληςησ λαμβάνεται υπόψη η παρατήρηςη 4 των κριτηρίων επιλογήσ. Ωσ αυτοαπαςχολοφμενοι θεωροφνται κατά περίπτωςη οι ακόλουθοι: o Στισ ατομικζσ επιχειρήςεισ, ο επιχειρηματίασ, o Στισ Ο.Ε., ζωσ τρεισ εταίροι με ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% και ο διαχειριςτήσ, o Στισ Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριςτήσ, o Στισ Ε.Π.Ε. ο διαχειριςτήσ, o Στισ Α.Ε., όςοι από τουσ μετόχουσ λαμβάνουν μιςθό κατόπιν εντολήσ τησ Γ.Σ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ Οι προβλεπόμενεσ κζςεισ εργαςίασ μετά τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου πρζπει να τεκμθριϊνονται επαρκϊσ και να προκφπτουν από το είδοσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του ζργου [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 10

15 Ενζργεια ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σφνολο ενεργειακϊν αναγκϊν επιχείρθςθσ (KWh): Ενεργειακζσ ανάγκεσ που καλφπτονται από ΑΠΕ (KWh): Ενζργεια που εξοικονομείται με τθν εφαρμογι ςχετικοφ ςυςτιματοσ εκτόσ ΑΠΕ (KWh): Περιγραφι του ςυςτιματοσ (εκτόσ ΑΠΕ) που χρθςιμοποιείται για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ: Νερό Σφνολο αναγκϊν ςε νερό τθσ επιχείρθςθσ (m 3 ): Νερό που εξοικονομείται με τθν εφαρμογι ςχετικοφ ςυςτιματοσ(m 3 ): Περιγραφι του ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιείται για τθν εξοικονόμθςθ νεροφ: Στερεά απόβλητα Περιγραφι του ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιείται για ανακφκλωςθ ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται από τθ λειτουργία του ζργου: Συςτήματα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ: Περιγραφι του ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που προβλζπεται να χρθςιμοποιθκεί ςτο ζργο (π.χ. ISO 14001, EMAS): Σημειϊνεται ότι ςτα ανωτζρω πεδία δεν πρζπει να ςυμπεριληφθοφν ενζργειεσ που είναι υποχρεωτικζσ από την κείμενη νομοθεςία για τη λειτουργία του ζργου. [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 11

16 Πίνακασ τεκμηρίωςησ ενεργειακϊν αναγκϊν ςε περίπτωςη εγκατάςταςησ ΑΠΕ Περιγραφι και υπολογιςμόσ παραγόμενθσ ενζργειασ τθσ προτεινόμενθσ ΑΠΕ Περιγραφι και υπολογιςμόσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων επιχείρθςθσ Ποςοςτό κάλυψθσ ενεργειακϊν αναγκϊν επιχείρθςθσ Σα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα θα πρζπει να λαμβάνονται από αντίςτοιχη μελζτη, η οποία θα πρζπει να επιςυνάπτεται. [ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ L123β] ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ελ. 12

17 4. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ * Σα ποςά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν ςυμπλθρϊνονται ςε ευρϊ με δφο δεκαδικά ψθφία. * Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποιικθκε και ιςχφει. * Σο προτεινόμενο κόςτοσ των ενεργειϊν του προχπολογιςμοφ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ. Ειδικότερα, για το μθχανολογικό εξοπλιςμό υποβάλλονται τρεισ προςφορζσ ι τεκμθριϊνεται θ φπαρξθ λιγότερων ι θ μοναδικότθτα του προϊόντοσ. Για ομοειδι είδθ λοιποφ εξοπλιςμοφ υποβάλλεται τουλάχιςτον μία προςφορά. *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 4. ΤΕΩΝ.ΩΑ.-ΡΟΧΡ.ΕΓΟΥ Σελ. 1

18 4.1. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΑ Να περιγραφοφν ςυνοπτικά για τα επιμζρουσ κτίρια, οι επιφάνεισ, οι χριςεισ κ.λ.π. 1 Κτίριο επιφάνειασ m² που χρθςιμοποιείται για : 2 Κτίριο επιφάνειασ m² που χρθςιμοποιείται για : 3 Κτίριο επιφάνειασ m² που χρθςιμοποιείται για : 4 Κτίριο επιφάνειασ m² που χρθςιμοποιείται για : ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΣΟ ΚΣΗΗ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΚΤ ΕΞ. Σελ. 1

19 4.2 ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΤΨΗ Ρεριγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΟΤ.ΕΓ.ΥΡΟΔ.-ΡΕ.ΩΫ. Σελ. 1

20 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Κτίριο επιφάνειασ m² που κα χρθςιμοποιείται για : 2 Κτίριο επιφάνειασ m² που κα χρθςιμοποιείται για : 3 Κτίριο επιφάνειασ m² που κα χρθςιμοποιείται για : 4 Κτίριο επιφάνειασ m² που κα χρθςιμοποιείται για : 5 Κτίριο επιφάνειασ m² που κα χρθςιμοποιείται για : *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΟΤ.ΚΤΙ.ΕΓΚΑΤ. Σελ. 1

21 4.2.3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΠΟ. Σ.Μ. ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟ ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ Υ.01 Ιςοπεδϊςεισ - Διαμορφϊςεισ μ 2 Υ.02 ΔΕΘ (Σφνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. Υ.03 ΟΤΕ (Σφνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. Υ.04 Φδρευςθ (Σφνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. Υ.05 Αποχζτευςθ (Σφνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. Υ.06 Καταςκευι βόκρου αποκ. Υ.07 Άλλο Υ.08 Άλλο... ΡΩ.01 Ρερίφραξθ ςυμπαγισ με κάγκελο (1 m beton) μ.μ. ΡΩ.02 Ρερίφραξθ ςυμπαγισ με ςίτα (1 m beton) μ.μ. ΡΩ.03 Ρερίφραξθ με ςενάη (20 cm ςκυροδζματοσ), ςίτα και πάςςαλοι μ.μ. ΡΩ.04 Ρερίφραξθ με ςίτα και παςςάλουσ μ.μ. ΡΩ.05 Αςφαλτόςτρωςθ (βάςθ υπόβαςθ άςφαλτοσ) μ 2 ΡΩ.06 Ιςοπεδϊςεισ - διαμορφϊςεισ μ 2 ΡΩ.07 Διαμόρφωςθ χϊρου με 3Α μ 2 ΡΩ.08 Ρλακοςτρϊςεισ μ 2 ΡΩ.09 Κράςπεδα μ.μ. ΡΩ.10 Κυβόλικοσ μ 2 ΡΩ.11 Ρλάκεσ πεηοδρομίου μ 2 ΡΩ.12 Ωϊροσ πραςίνου μ 2 ΡΩ.13 Άλλο ΡΩ.14 Άλλο Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊδεισ μ Γενικζσ εκςκαφζσ θμιβραχϊδθσ μ Γενικζσ εκςκαφζσ βραχϊδεισ μ Εκςκαφζσ κεμελίων γαιϊδεισ μ Εκςκαφζσ κεμελίων θμιβραχϊδθσ μ Επιχϊςεισ με προιόντα εκςκαφισ μ Ειδικζσ επιχϊςεισ μ Ψορτωεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων με μθχανικά μζςα μ Κακαρι μεταφορά προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων με αυτοκίνθτο μ 3 /km Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Κακαίρεςθ πλινκοδομισ μ Κακαίρεςθ πλινκοδομισ με ιςχνό κονίαμα μ Κακαίρεςθ αόπλου ςκυροδζματοσ μ Κακαίρεςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματο μ Κακαίρεςθ επιχρθςμάτων μ Κακαίρεςθ τοίχων γιά τθ διαμόρφωςθ κουφωμάτων 0,5 m 2 και ζωσ 1 m 2 τεμ Κακαίρεςθ τοίχων γιά τθ διαμόρφωςθ κουφωμάτων 1 m 2 και ζωσ 1,5 m 2 τεμ Κακαίρεςθ τοίχων γιά τθ διαμόρφωςθ κουφωμάτων 1,5 m 2 και ζωσ 2 m 2 τεμ Κακαίρεςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κυρϊν παρακφρων μ Κακαίρεςθ θμίξεςτθσ ι ξεςτισ λικοδομισ μ Κακαίρεςθ δαπζδων εκ πλακϊν παντϊσ τφπου μ Κακαίρεςθ επικεράμωςθσ μ Άλλο Άλλο... Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ μ 3 περιοχζσ) Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (προςβάςιμεσ περιοχζσ) μ Ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (με πλζγμα) μ 3 Ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (με πλζγμα - απομακρ μ 3 περιοχεσ) Άοπλο ςκυρόδεμα δαπζδων μ Εξιςωτικζσ ςτρϊςεισ μ Σενάη δρομικά μ.μ Σενάη μπατικά μ.μ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛ.ΡΟΧΡ. Σελ. 1

22 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΠΟ. Σ.Μ. ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΣΟΙΧΟΠΟΙΪΕ ΕΠΙΧΡΗΜΑΣΑ Λικοδομζσ με κοινοφσ λίκουσ μ Λικοδομζσ με λαξευτοφσ λίκουσ μ Αρμολογιματα όψεων λικοδομϊν παντόσ είδουσ μ Ρλινκοδομζσ δρομικζσ μ Ρλινκοδομζσ μπατικζσ μ Τςιμεντολικοδομζσ μ Τοιχοδομζσ YTONG πάχουσ 10 εκ. μ Τοιχοδομζσ YTONG πάχουσ 20 εκ. μ Τοίχοι γυψοςανίδων απλοί μ Τοίχοι γυψοςανίδων από 2 πλευρζσ μ Τοίχοι γυψοςανίδων με 2 γφψουσ ανά πλευρά μ Εξωτερικοί τοιχοι με μεταλλικό ςκελετό εξωτερικά με τςιμεντοςανίδα και εςωτερικά με γυψοςανίδα Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Αβεςτοκονιάματα τριπτά μ Αβεςτοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) μ Αβεςτοκονιάματα με επάλυψθ ςαγρζ μ Αρτιφιςζλ τριπτά μ Ζτοιμο επίχριςμα (γυψοςοβάσ) μ Αβεςτοκονιάματα προεξοχϊν μζχρι 20 cm (επί πλζον τθσ τιμισ) μμ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Με πλακίδια πορςελάνθσ μ 2 μ 2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Ρλιρεισ επενδφςεισ τοίχων με μοριοςανίδεσ (MDF) πάχουσ 20 χλςτ. και ξφλινο ι μεταλλικό ςκελετό μ 2 ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΟΙΧΩΝ ΣΡΩΕΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ Με λίκινεσ πλάκεσ μ Με πλάκεσ μαρμάρου (γρανίτθσ) μ Με πζτρα ςτενάρι μ Mε γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm και μεταλλικό ςκελετό μ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Με τςιμεντοκονία μ Γαρμπιλομωςαϊκό μ Με λίκινεσ πλάκεσ (Ελευκεροφπολθσ κλπ) μ Με πλάκεσ μαρμάρου ι γρανίτθ μ Με πλακίδια κεραμικά ι πορςελάνθσ μ Με πλαςτικά πλακίδια ι τάπθτα μ Με λωρίδεσ ςουθδικισ ξυλείασ μ Με λωρίδεσ δρυόσ μ Δάπεδο laminate μ Με μοκζτα μ Βιομθχανικό δάπεδο μ Εποξειδικό δάπεδο μ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ Ρόρτεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα δρομικι, πλάτουσ ζωσ 13 cm από ξυλεία τφπου Σουθδίασ μ Ρόρτεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα μπατικι, πλάτουσ ζωσ 23 cm από ξυλεία τφπου Σουθδίασ μ Ρόρτεσ πρεςςαριςτζσ ι ταμπλαδωτζσ από MDF μ Εξϊπορτεσ ραμποτζ ι ταμπλαδωτζσ από δρφ, καρυδιά κλπ μ Εξϊπορτεσ ραμποτζ ι ταμπλαδωτζσ από ςουθδικι ξυλεία μ Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. από ςουθδικι ξυλεία μ Κουφϊματα ςτακερά από ςουθδικι ξυλεία μ Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. αλουμινίου θ πλαςτικά μ Κουφϊματα ςτακερά αλουμινίου - πλαςτικά μ Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. αλουμινίου με κερμοδιακοπι μ Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. πλαςτικά απομμ. ξφλου μ Σφνκετεσ καταςκεφεσ κουφωμάτων (πολφςπαςτα, ςειρόμενα β.τ. κλπ) μ 2 *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛ.ΡΟΧΡ. Σελ. 2

23 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ Σ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΠΟ. Σ.Μ. ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΝΣΟΤΛΑΠΕ ΜΟΝΩΕΙ ΣΕΓΑΝΩΕΙ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ ολλά αλουμινίου πολυουρεκάνθσ μ Ραντηοφρια ξφλινα ανοιγόμενα μ Ραντηοφρια αλουμινίου- πλαςτικά ανοιγόμενα μ Ραντηοφρια πλαςτικά ανοιγόμενα απομμ. ξφλου μ Σιδερζνιεσ πόρτεσ μ Σιδερζνια παράκυρα μ Σιδερζνιεσ βιτρίνεσ μ Bιτρίνεσ αλουμινίου μ Σίτεσ κουφωμάτων κάκετεσ μ Μονόφυλλθ πυράντοχθ πόρτα Τ30 εωσ Τ90 πλιρωσ εξοπλιςμζνθ τεμ Δίφυλλθ πυράντοχθ πότρα Τ30 εωσ Τ90 πλιρωσ εξοπλιςμζνθ τεμ Ρόρτεσ αλουμινίου με πάνελ εξωτ. με ςχζδιο μ Ρόρτεσ αλουμινίου με πάνελ εςωτ. ίςιο μ Ρόρτεσ κωρακιςμζνεσ τεμ Ρόρτα ρολλό για χϊρο ςταφκμευςθσ διαςτάςεων 2,5x2,2 μ τεμ Υαλόκυρεσ μονόφυλλεσ από κρφςταλλο πάχουσ 10 mm μ Απλοί υαλοπινακεσ μ Διπλοί κερμομονωτικοί υαλοπίνακεσ μ Άλλο Άλλο Ντουλάπεσ κοινζσ (υπνοδωματίου) μ 2 οψθσ Ντουλάπεσ (ανιγκρζ) μ 2 οψθσ Ντουλάπια κουηίνασ με φορμάικα ι καπλαμά μ.μ Ντουλάπια κουηίνασ από ςυμπαγι ξυλεία μ.μ Ράγκοσ ρεςεψιόν (πλιρεσ) μ.μ Ράγκοσ BAR (πλιρεσ) μ.μ Άλλο Άλλο Θερμομόνωςθ κατακόρυφων επιφανειϊν 5,0 μ Θερμομόνωςθ ςτοιχείων ςκυροδζματοσ με πλάκεσ από εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ 2,5 μ Θερμομόνωςθ ςτοιχείων ςκυροδζματοσ με πλάκεσ από εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ 5,0 μ Υγρομόνωςθ τοιχείων υπογείου επάλειψθ ςκυροδζματοσ με υλικό αςφαλτικισ βάςεωσ μ Επίςτρωςθ απλι με αςφαλτόπανο μ Θερμομόνωςθ οροφϊν και δαπζδων με φφλλα εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ 5,0 μ Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ πετροβάμαβκα μ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε Επιςτρϊςεισ ςτθκαίων (πεηουλιϊν) με μάρμαρο πάχουσ 2 cm και πλάτουσ ζωσ 25 cm μ.μ Ροδιζσ παρακφρων από μάρμαρο πάχουσ 2 cm μ.μ Ροδιζσ παρακφρων από μάρμαρο πάχουσ 3 cm μ.μ Επενδφςεισ λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχουσ 2 cm μ.μ Επενδφςεισ βακμίδων μικουσ ζωσ 2 m με μάρμαρο λευκό Σκαλομζρια μ.μ Ράγκοι από μάρμαρο (λευκό) πάχουσ 2 cm μ.μ Ράγκοι από μάρμαρο (λευκό) πάχουσ 3 cm μ.μ Ράγκοι νιπτιρων από (λευκό) μάρμαρο πάχουσ 3 cm μ.μ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Σ ΟΜΑΔΑ Σ ΚΛΙΜΑΚΕ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕ Άλλο Άλλο Σιδερζνια βακμίδα μ.μ Ξφλινθ βακμίδα μ.μ Mαρμάρινθ βακμίδα μ.μ Άλλο Άλλο Από γυψοςανίδεσ μ Από ξφλο Σουθδίασ ραμποτζ μ Επζνδυςθ οροφισ με λεπτοςανίδεσ πλιρθσ μ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛ.ΡΟΧΡ. Σελ. 3

24 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Σ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΠΟ. Σ.Μ. ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΠΙΚΑΛΤΨΕΙ Ξφλινθ ςτζγθ με κεραμίδια εδραηόμενθ ςε πλάκα ςκυροδζματοσ μ Ξφλινθ ςτζγθ αυτοφερόμενθ με κεραμίδια μ Επικεράμωςθ πλάκασ ςκυροδζματοσ μ Σιδερζνια ςτζγθ με αυλακωτι λαμαρίνα μ Επιςτζγαςθ με ςχιςτόπλακεσ μ Επιςτεγάςεισ με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φφλλα Επιςτζγαςθ με πετάςματα τφπου sandwich από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα με πλιρωςθ πολυουρεκάνθσ μ 2 μ 2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Σ ΟΜΑΔΑ Σ ΟΜΑΔΑ Σ ΟΜΑΔΑ Σ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Ζ ΣΗΘΑΙΑ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕ ΟΙΚΟΔ/ΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ Υδρορροζσ γαλβανιςμζνεσ - οριηόντιεσ μ Κάκετεσ υδρορροζσ πλαςτικζσ μ Άλλο Άλλο Από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα μ.μ Από δρομικι πλινκοδομι μ.μ Από κιγκλίδωμα ςιδερζνιο μ.μ Από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ Από κιγκλίδωμα ξφλινο μ.μ Άλλο Άλλο Υδροχρωματιςμοί απλοί μ Υδροχρωματιςμοί με τςίγκο και κόλλα μ Ρλαςτικά επί τοίχου μ Ρλαςτικά ςπατουλαριςτά μ Τςιμεντοχρϊματα μ Ακριλικά με ρελιζφ μ ιπολίνεσ κοινζσ μ Άλλο Άλλο Τηάκι απλό αποκ Τηάκι με καπνοδόχο (κτιςτό) αποκ Κλειδαριζσ και πόμολα τεμ Άλλο Άλλο Ρλιρεσ ςζτ λουτροφ αποκ Νεροχφτθσ - μπαταρία κουηίνασ αποκ Σζτ WC αποκ Σζτ WC Α.Μ.Κ. αποκ Άλλο Άλλο... ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Σ Φδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ- λουτροφ-wc (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) Φδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) Φδρευςθ-αποχζτευςθ λουτροφ (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) αποκ. αποκ. αποκ Φδρευςθ-αποχζτευςθ WC (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) αποκ Φδρευςθ-αποχζτευςθ πλιρουσ κουηίνασ- λουτροφ ι εργαςτθρίου αποκ Απορροι ομβρίων - πλαςτικά φρεάτια (ςε κάκε υδρορροι) τεμ Απορροι ομβρίων - πλαςτικόσ ςωλινασ Ψ140 μ.μ Απορροι ομβρίων - πλαςτικόσ ςωλινασ Ψ200 μ.μ Άλλο Άλλο Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 22/400/600 τεμ Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 22/900/1100 τεμ Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 33/900/900 τεμ Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 33/900/1100 τεμ Κεντρικι κζρμανςθ (καυςτιρασ, λζβθτασ δεξαμενι) αποκ Κλιματιςμόσ - κζρμανςθ κεντρικι εγκατάςταςθ με αεραγωγοφσ BTU Κλιματιςμόσ με ανεξάρτθτεσ μονάδεσ αποκ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛ.ΡΟΧΡ. Σελ. 4

25 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΠΟ. Σ.Μ. ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΕΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Κατοικίασ (Σωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ Γραφείου (Σωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ Καταςτιματοσ (Σωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ Βιομθχανικοφ & Βοθκθτικϊν χϊρων (Σωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) αποκ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Ανελκυςτιρασ μεχρι 4 ςτάςεισ αποκ Ρροςαφξθςθ ανά ςτάςθ πζραν των 4 ςτάςεων ςτας Άλλο Άλλο Θλιακόσ ςυλλζκτθσ τεμ Ρυροπροςταςία αποκ Συναγερμόσ αποκ Γεϊτρθςθ τεμ Άλλο Άλλο Μεταλλικόσ ςκελετόσ κιλ Ράνελ με μόνωςθ 5 cm και 6 cm (οροφισ και πλαϊνά ι διαχωριςτικά ςε αναλογία 1:1) και μετακίνθςθ μ 2 πλευράσ 15x40m Ράνελ με μόνωςθ 8 cm μ Ράνελ με μόνωςθ 10 cm μ Άλλο Άλλο... ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ζ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Η ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Παρατθριςεισ Επιτρζπεται θ ειςαγωγι ςτοιχείων μόνο ςτα κελιά με γκρι απόχρωςθ. Τα υπόλοιπα είναι κλειδωμζνα και δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε αλλαγι Πλεσ οι τιμζσ που κα ειςαχκοφν πρζπει να ζχουν ακρίβεια 2 δεκαδικϊν ψθφίων 3. Μποροφν να γίνουν δεκτζσ και εργαςίεσ που δεν αναφζρονται ςτον παραπάνω πίνακα, οι οποίεσ κα προςτεκοφν ςτο τζλοσ τθσ ομάδασ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛ.ΡΟΧΡ. Σελ. 5

26 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ. m², m³, κ.λ.π.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ. m², m³, κ.λ.π.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΜΘΩ.-ΛΟΙΡ. Σελ. 1

27 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΡΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ. m², m³, κ.λ.π.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΜΘΩ.-ΛΟΙΡ. Σελ. 2

28 4.2.5 ΜΕΛΕΣΕ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α/Α ΜΕΛΕΣΕ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 1 2 Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) Μελζτθ για ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 3 Τεχνικι υποςτιριξθ και επίβλεψθ - επιμετριςεισ 4 Δαπάνεσ μελζτθσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων και ςθμάτων ποιότθτασ 5 Άλλθ ΤΝΟΛΟ Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ κατθγορίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ πρόταςθσ. Στον περιοριςμό αυτόν δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ μελζτθσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων και ςθμάτων ποιότθτασ. *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΡΘΕΣΙΕΣ Σελ. 1

29 4.3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ E' ΕΞΑΜΗΝΟ Σ' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΩΫΟΥ 2 ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*) Στο χρονοδιάγραμμα ςυμπλθρϊνεται το ποςοςτό τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δαπάνθσ που υπολογίηεται να εκτελεςτεί ςτο ςυγκεκριμζνο εξάμθνο *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 4.3 ΣΥΝ.ΑΝ.ΚΟΣΤ.-ΩΟΝΟΔ. Σελ. 1

30 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΡΟΣΒΕΣΘΣ** 4.4 ΑΠΟΒΕΕΙ ΕΣΗΙΑ ΑΠΟΒΕΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ* ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΑΠΟΒΕΗ 1ο ζτοσ 2ο ετοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΧΩΡΟΤ Υφιςτάμενεσ υποδομζσ Νζεσ υποδομζσ ΚΣΙΡΙΑΚΑ Υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ Νζεσ εγκαταςτάςεισ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ Νζοσ εξοπλιςμόσ ΜΕΛΕΣΕ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Υφιςτάμενεσ Νζεσ ΤΝΟΛΟ * Εφαρμόηεται μζςοσ ςυντελεςτισ για το ςφνολο κάκε κατθγορίασ ** Για τον υπολογιςμό προτείνονται οι ςυντελεςτζσ του ΡΔ 299/2003 *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 4.4 ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ Σελ. 1

31 4.5. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ - ΚΑΛΤΨΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΠΟΟΣΟ (%) ΠΟΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ ΙΔΙΫΤΙΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘ κατακζςεισ ΑΝΑΛΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΟΣΟ (%) ΠΟΑ ( ) μετοχζσ, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι προςφμφωνα πϊλθςθσ ακινιτων για εταιρείεσ : κερδοφορία ικανι να καλφψει τθν ίδια ςυμμετοχι ι δυνατότθτα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ του ζργου τραπεηικόσ δανειςμόσ ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 4.5 ΩΘΜΑΤ.ΣΩΘΜΑ Σελ. 1

32 4.6 ΔΑΝΕΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΕΩΝ* ΥΪΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΡΙΤΟΚΙΟ ΑΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΫΝ (ΕΞΑΜΘΝΙΑΙΕΣ) ΥΪΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΚΕΨΑΛΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΚΫΝ ΥΪΟΣ ΤΟΚΟΩΕΫΛΥΤΙΚΘΣ ΔΟΣΘΣ 0,09 20,00 ΔΟΕΙ ΣΟΚΟ ΧΡΕΩΛΤΙΟ ΣΟΚΟΧΡΕΩΛΤΙΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 1θ 2θ 3θ 4θ 5θ 6θ 7θ 8θ 9θ 10θ 11θ 12θ 13θ 14θ 15θ 16θ 17θ 18θ 19θ 20θ ΤΝΟΛΟ * Ο πίνακασ είναι ενδεικτικόσ. Μορφοποιείται κατά περίπτωςθ ι αγνοείται εφόςον υπάρχει πίνακασ από τθ δανείςτρια τράπεηα *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 4.6 ΔΑΝΕΙΟ Σελ. 1

33 5. ΜΕΛΕΤΘ ΒΙΫΣΙΜΟΤΘΤΑΣ *Από τθ μελζτθ βιωςιμότθτασ κα πρζπει να προκφπτει κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ (προ φόρων και αποςβζςεων) από το τρίτο ζτοσ από τθν ολοκλιρωςι τθσ. *Σα ποςά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν ςυμπλθρϊνονται ςε ευρϊ με δφο δεκαδικά ψθφία. *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 5. ΒΙΫΣΙΜΟΤ. Σελ. 1

34 ΠΙΝΑΚΑ ΠΩΛΗΕΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ - ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ - ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε ΕΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΣΟ-3 ΕΣΟ-2 ΕΣΟ-1 ΕΣΟ-1 ΕΣΟ-2 ΕΣΟ-3 ΕΣΟ-4 ΕΣΟ-5 ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ειδικότερεσ διευκρινιςεισ - ςθμειϊςεισ: *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ Σελ. 1

35 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΕΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε ΕΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΣΟ-3 ΕΣΟ-2 ΕΣΟ-1 ΣΙΜΗ ΕΣΟ-1 ΕΣΟ-2 ΕΣΟ-3 ΕΣΟ-4 ΕΣΟ-5 ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ Ειδικότερεσ διευκρινιςεισ - ςθμειϊςεισ: *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ Σελ. 1

36 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΣΆ ΣΟΝ 1 ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΗ ανκρωπομινεσ κόςτοσ / ανκρωπομινα ετιςιο κόςτοσ ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ Ειδικότερεσ διευκρινιςεισ - ςθμειϊςεισ: *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ Σελ. 1

37 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ Α' ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΤΛΩΝ ΕΙΔΟ Α' - ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΤΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε ΕΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΣΟ-3 ΕΣΟ-2 ΕΣΟ-1 ΣΙΜΗ ΕΣΟ-1 ΕΣΟ-2 ΕΣΟ-3 ΕΣΟ-4 ΕΣΟ-5 ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ Ειδικότερεσ διευκρινιςεισ - ςθμειϊςεισ: *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ Σελ. 1

38 ΠΙΝΑΚΑ 5.3 ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. Δαπάνεσ προςωπικοφ (αμοιβζσ και επιβαρφνςεισ) (πίνακασ 5.2.1) ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 2. Δαπάνεσ πρϊτων υλϊν και προςφερόμενων υπθρεςιϊν Ρρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν (πίνακασ 5.2.2) 3. Γενικά ζξοδα Δαπάνεσ υποδομϊν (ρεφμα, τθλεπ/νιεσ κλπ) Δαπάνεσ ςυντιρθςθσ & επιςκευϊν Ψόροι - τζλθ Ζντυπα & γραφικι φλθ, αναλϊςιμα υλικά Υλικά κακαριότθτασ, ιματιςμοφ Ενοίκια Αμοιβζσ τρίτων (λογιςτζσ, ςυνεργάτεσ κλπ.) Άλλα ζξοδα (αςφάλιςτρα, ςυνδρομζσ κλπ.) *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ 5.3 Σελ. 1

39 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 4. Δαπάνεσ διαφιμιςθσ - προϊκθςθσ και προβολισ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ* * Για τον υπολογιςμό τθσ ενδιάμεςθσ κατανάλωςθσ ακροίηονται οι δαπάνεσ των κατθγοριϊν 2, 3 και 4 (δθλαδι όλεσ οι δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ προσ τρίτουσ) Ειδικότερεσ διευκρινιςεισ - ςθμειϊςεισ: *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ 5.3 Σελ. 2

40 ΠΙΝΑΚΑ 5.4 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ ΕΟΔΑ (Από πίνακα 5.1.2) ΕΣΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΤΗ ΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΤΗ ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 5.3) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΟΚΩΝ, ΑΠΟΒΕΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : *Τόκοι μακρ/ςμων δανείων *Τόκοι βραχ/ςμων δανείων ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΟΒΕΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον αποςβζςεισ** ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον φόροσ ειςοδιματοσ μθ διανεμομζνων κερδϊν*** ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία**** * Για τον υπολογιςμό των τόκων των δανείων ακολουκείνται ενδεικτικά θ ανάλυςθ του πίνακα 4.6 ι οι πίνακεσ τοκοχρεωλυτικϊν δόςεων τθσ τράπεηασ ** Για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων (πίνακασ 4.4) προτείνονται οι ςυντελεςτζσ του ΡΔ 299/2003 *** Για τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ λαμβάνεται υπόψθ θ νομικι μορφι του φορζα τθσ επζνδυςθσ **** Για τον υπολογιςμό τθσ Ακακάριςτθσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΑΡΑ) αφαιρείται από τα ζςοδα κάκε ζτουσ το ςφνολο τθσ ενδιάμεςθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ Ειδικότερεσ διευκρινιςεισ - ςθμειϊςεισ: *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ 5.4 Σελ. 1

41 6. ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 6. ΕΡΙΣΥΝ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. Σελ. 1

42 ΛΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Στθ λίςτα περιλαμβάνονται οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και ςτα κριτιρια επιλογισ και ςτα αρχεία "ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΤΑΣΘΣ" και "ΡΑΑΤΘΤΘΣΕΙΣ ΚΙΤΘΙΫΝ" που ςυνοδεφουν τα κριτιρια. Απουςία δθλϊςεων / δικαιολογθτικϊν που ςχετίηονται με απόδειξθ κριτθρίων επιλεξιμότθτασ οδθγοφν ςτθν απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. Σελ. 1

43 ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΙΔΑ *ΨΑΚΕΛΟΣ ΥΡΟΪΘΨΙΟΤΘΤΑΣ L123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Σελ. 1

44 ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΗΙΑ) ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΥ: 41 - ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Εκπλήρωςη κριτηρίου* Ρεριγραφή κριτηρίου Ναι Πχι Δ/Α 1. Η προτεινόμενη πράξη είναι ςυμβατή με τουσ κανόνεσ επιλεξιμότητασ που τίθενται Δικαιολογητικά 1.1 Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπωσ ιςχφει κάκε φορά 1.2 Καν. (ΕΚ) 1974/2006. όπωσ ιςχφει κάκε φορά 1.3 Καν. 800/2008 (για πολφ μικρζσ επιχειριςεισ) 1.4 φςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (για πολφ μικρζσ επιχειριςεισ) L123α, L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323 L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L Πρόγραμμα "Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ ", Κεφάλαια και όπωσ ιςχφουν κάκε φορά 2. Η πρόταςη που υποβάλλεται τηρεί τισ προχποθζςεισ που τίθενται 2.1 Εμπρόκεςμθ υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ, τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν αποκλειςτικά και μόνο ςτθν ΟΣΔ που ορίηεται από τθν προκιρυξθ του υπομζτρου. αρ. πρωτ. ΟΣΔ 2.2 Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα. 2.3 Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από μελζτθ βιωςιμότθτασ, από τθν οποία να προκφπτει κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ τουλάχιςτον από το τρίτο ζτοσ από τθν ολοκλιρωςι τθσ. 2.4 Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο υπόδειγμα του φακζλου υποψθφιότθτασ. L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323 μελζτθ βιωςιμότθτασ φάκελοσ υποψθφιότθτασ 2.5 Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου, ςτο οποίο προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. L313-4 παρατιρθςθ Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ προκθρυςςόμενθσ δράςθσ. 2.7 Η πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ προκθρυςςόμενθσ δράςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ. φάκελοσ υποψθφιότθτασ και υποβλθκζντα δικαιολογθτικά φάκελοσ υποψθφιότθτασ, τοπογραφικό διάγραμμα, αποδεικτικά κατοχισ - χριςθσ (όπωσ ορίηονται ςτθν παρατιρθςθ 1) *ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ.xls+ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΔΑΜΑΣ Α.Ε. - ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ελ. 1 από 4

45 ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΗΙΑ) ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΥ: 41 - ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Ρεριγραφή κριτηρίου 2.8 Ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ δεν υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο ΠΑΑ για τθ δράςθ ςτθν οποία εντάςςεται. Εκπλήρωςη κριτηρίου* Ναι Πχι Δ/Α Δικαιολογητικά φάκελοσ υποψθφιότθτασ 2.9 Για πρόταςθ εκςυγχρονιςμοφ: α) δεν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ ενίςχυςθ του ίδιου φυςικοφ αντικειμζνου από αναπτυξιακά προγράμματα, ι β) ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ενίςχυςθσ για το ίδιο φυςικό αντικείμενο ζχει παρζλκει κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ πενταετία από τθν απόφαςθ αποπλθρωμισ του. L311-8, L312-4, L313-9 φάκελοσ υποψθφιότθτασ, υπεφκυνθ διλωςθ και παρατιρθςθ Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα / κακεςτϊσ τθσ 4θσ προγραμματικισ περιόδου για το ίδιο φυςικό αντικείμενο. H πρόταςθ, εφόςον αφορά ςτο υπομζτρο L123 δεν ζχει ενταχκεί για το ίδιο ι ςυμπλθρωματικό φυςικό αντικείμενο ςτο μζτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. υπεφκυνθ διλωςθ και παρατιρθςθ Η πρόταςθ, εφόςον περιλαμβάνει υποδομζσ διανυκτζρευςθσ: α) πλθρεί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ΚΤΑ 2974/710/ , όπωσ ιςχφει κάκε φορά, β) θ προβλεπόμενθ δυναμικότθτα (κλίνεσ) είναι ςφμφωνθ με τθν ΚΤΑ 401/ , όπωσ ιςχφει κάκε φορά Για τθ δράςθ L312-5 απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ από το δικαιοφχο τθσ απαιτοφμενθσ κρίςιμθσ μάηασ για τθ βιωςιμότθτα του δικτφου, με πζντε (5) τουλάχιςτον επιχειριςεισ. Από το ςφνολο των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν κα πρζπει τουλάχιςτον 5 ι τα 2/3 του ςυνόλου αν αντιςτοιχοφν ςε περιςςότερεσ από 5 επιχειριςεισ να δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ ςε αντικείμενο που ςχετίηεται με τομείσ και δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτον Άξονα Εφόςον θ πρόταςθ αφορά αγρόκτθμα, θ ζκταςθ ςτθν οποία υλοποιείται είναι τουλάχιςτον 20 ςτρζμματα το υπομζτρο 322 απαραίτθτεσ προχποκζςεισ αποτελοφν: α) θ φπαρξθ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ του οικιςμοφ, β) θ υλοποίθςθ εκτόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν Η πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο. Απαιτείται μόνο για τισ δράςεισ L311-1, L311-3 (για υποδομζσ διανυκτζρευςθσ) και L313-5 Απαιτείται μόνο για τθ δράςθ L312-5 Απαιτείται μόνο για τθ δράςθ L311-3 Απαιτείται μόνο για το υπομζτρο L322 αρχιτεκτονικά ςχζδια, αδειοδοτιςεισ καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ, ιδιωτικό ςυμφωνθτικό για τθν ςυνεργαςία αποδεικτικά χριςθσ - κατοχισ (παρατιρθςθ 1), τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψθσ μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ, αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ του οικιςμοφ φάκελοσ υποψθφιότθτασ, αρχιτεκτονικά ςχζδια, αδειοδοτιςεισ 2.16 τθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία. υπεφκυνθ διλωςθ *ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ.xls+ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΔΑΜΑΣ Α.Ε. - ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ελ. 2 από 4

46 ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΗΙΑ) ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΥ: 41 - ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Εκπλήρωςη κριτηρίου* Ρεριγραφή κριτηρίου Ναι Πχι Δ/Α 3. Ο υποψήφιοσ δικαιοφχοσ που υποβάλλει την πρόταςη ζχει την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα εκτζλεςησ τησ πράξησ Δικαιολογητικά 3.1 Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ. άδεια λειτουργίασ, ςιμα ΕΟΣ 3.2 Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να μθν ςυνιςτοφν προβλθματικι επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια των κοινοτικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν όςον αφορά κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθ διάςωςθ και αναδιάρκρωςθ προβλθματικϊν επιχειριςεων (Ε.Ε. C 244/ ) και τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/2008. L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323 παρατιρθςθ Η μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 401/ , όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. παρατιρθςθ τον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων. 3.5 Ο υποψιφιοσ δεν είναι εν ενεργεία Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ ι υπάλλθλοσ ΝΠΔΔ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του Ν. 3528/2007, οφτε ςτρατιωτικόσ. τθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. τθν περίπτωςθ λοιπϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για τον Πρόεδρο, το Δ/ντα φμβουλο και το νόμιμο εκπρόςωπο. Σο κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ υνεταιριςμϊν. L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323 υπεφκυνθ διλωςθ και παρατιρθςθ 7 Ε1, υπεφκυνθ διλωςθ, ΦΕΚ νομίμου εκπροςϊπου 3.6 Ο υποψιφιοσ δεν ζχει υπερβεί το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. τθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ και τουσ υνεταιριςμοφσ. L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323 αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 3.7 Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. τθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ και τουσ υνεταιριςμοφσ. L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323 αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 3.8 Ο υποψιφιοσ επενδυτισ δεν ζχει αμετάκλθτα καταδικαςτεί για αδίκθμα που ςχετίηεται με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα ι για οικονομικό αδίκθμα. τθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. τθν περίπτωςθ λοιπϊν Νομικϊν Προςϊπων, ο περιοριςμόσ ιςχφει για τον Πρόεδρο ι/και το Δ/ντα φμβουλο ι/και το διαχειριςτι ι/και το νόμιμο εκπρόςωπο. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ, ΦΕΚ νομίμου εκπροςϊπου *ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ.xls+ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΔΑΜΑΣ Α.Ε. - ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ελ. 3 από 4

47 ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΗΙΑ) ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΥ: 41 - ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Εκπλήρωςη κριτηρίου* Ρεριγραφή κριτηρίου Ναι Πχι Δ/Α Δικαιολογητικά 3.9 Για φυςικά πρόςωπα δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ. παρατιρθςθ 2 (α) 3.10 Για νομικά πρόςωπα δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. παρατιρθςθ 2 (α) & (γ) 3.11 Ο υποψιφιοσ δεν αποτελεί δικαιοφχο τοπικοφ προγράμματοσ και δεν ζχει υποβάλει περιςςότερεσ τθσ μιασ προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προκιρυξθσ. Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι φυςικό πρόςωπο, δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο/μζτοχο νομικοφ προςϊπου που είναι δικαιοφχοσ ςε τοπικό πρόγραμμα ι ζχει υποβάλει πρόταςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προκιρυξθσ. Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι εταιρεία, δεν μποροφν οι εταίροι/μζτοχοί τθσ να είναι είναι δικαιοφχοι τοπικοφ προγράμματοσ ι να ζχουν υποβάλει πρόταςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προκιρυξθσ. Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι ςυνεταιριςμόσ, το κριτιριο εξετάηεται μόνο ςε επίπεδο φορζα Ο υποψιφιοσ δεν είναι (ι και δεν ιταν κατά τθν 1θ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ) μζλοσ του Δ.., του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων και τθσ Τπθρεςιακισ Δομισ τθσ ΟΣΔ ι/και δεν είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ α' βακμοφ αυτϊν ι/και δεν αποτελεί παρζνκετο φυςικό ι νομικό πρόςωπο αυτϊν Ο υποψιφιοσ παρουςιάηει τεκμθριωμζνθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (ίδια κεφάλαια και δανειςμόσ) για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ςφμφωνα με το χρθματοδοτικό ςχιμα. L313-1 ζωσ 4, L321, L322, L323, δράςθ L312-5 Τπεφκυνθ Διλωςθ και παρατιρθςθ 4 Τπεφκυνθ Διλωςθ και παρατιρθςθ 5 παρατιρθςθ 6 *ΡΟΫΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Σο παραδεκτό τθσ πρόταςθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Για όλα τα παραπάνω κριτιρια επιλεξιμότθτασ, θ απάντθςθ πρζπει να είναι κετικι (ΝΑΙ), διαφορετικά θ πρόταςθ απορρίπτεται. *ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ.xls+ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΔΑΜΑΣ Α.Ε. - ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ελ. 4 από 4

48 Κριτήρια Επιλογήσ - Τπομζτρο L123β Κριτήριο Βαθμ. Bαρφτητα Δικαιολογητικά Α1. Πλήρησ και ορθή ςυμπλήρωςη του φακζλου υποψηφιότητασ 7% πλήρησ φάκελοσ 1 ελλιπήσ φάκελοσ που δε δημιουργεί προβλήματα ςτην αξιολόγηςη 0,5 ελλιπήσ φάκελοσ που δημιουργεί προβλήματα ςτην αξιολόγηςη 0 Α2. Ετοιμότητα υλοποίηςησ τησ πρόταςησ 12% εξαςφάλιςη του ςυνόλου των απαιτοφμενων μελετϊν, αδειϊν και των άλλων απαιτοφμενων διαδικαςιϊν 1 μελζτεσ, άδειεσ, πρωτοκολλημζνεσ αιτήςεισ εξαςφάλιςη μζρουσ των απαιτοφμενων μελετϊν και αδειϊν 0,51-0,75 υποβολή αιτήςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ και αναμονή ζγκριςησ των απαιτοφμενων μελετϊν και ζκδοςησ αδειϊν 0,01-0,5 ανυπαρξία μελετϊν και αδειϊν 0 Β1. Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευςη/κατάρτιςη 7% Β1.1 προηγοφμενη αποδεδειγμζνη απαςχόληςη ςε αντικείμενο ςχετικό με τη φφςη τησ πρόταςησ βεβαιϊςεισ εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωςη αςφαλιςτικοφ φορζα, ζναρξη επιτηδεφματοσ, καταςτατικό καθόλου 0 ζωσ 2 χρόνια 0,1 ζωσ 5 χρόνια 0,2 πάνω από 5 χρόνια 0,4 Β1.2 φπαρξη τίτλου ςπουδϊν (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) ςχετικοφ με τη φφςη τησ πρόταςησ Β1.3 επαγγελματική κατάρτιςη τουλάχιςτον 75 ωρϊν ςχετική με το αντικείμενο Β2. Ο υποψήφιοσ δικαιοφχοσ δεν ζχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε ζργο ςτα πλαίςια κοινοτικϊν ή εθνικϊν ενιςχφςεων 0/0,4 επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 0/0,2 βεβαίωςη πιςτοποιημζνου ΚΕΚ 0/1 6% υπεφθυνη δήλωςη Β3. Προϊθηςη γυναικείασ επιχειρηματικότητασ 7% ο δικαιοφχοσ είναι γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) 0/1 αντίγραφο ταυτότητασ ή διαβατηρίου ο δικαιοφχοσ είναι γυναικείοσ ςυνεταιριςμόσ 0/1 καταςτατικό ή ςχζδιο καταςτατικοφ ο δικαιοφχοσ είναι εταιρεία οι μζτοχοι τησ οποίασ είναι ςτο ςφνολό τουσ γυναίκεσ 0/1 καταςτατικό ή ςχζδιο καταςτατικοφ Β4. Προϊθηςη νεανικήσ επιχειρηματικότητασ 8% ο δικαιοφχοσ τησ επζνδυςησ είναι νζοσ 30 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) 0/1 αντίγραφο ταυτότητασ ή διαβατηρίου ο δικαιοφχοσ είναι εταιρεία οι μζτοχοι τησ οποίασ είναι ςτο ςφνολό τουσ νζοι 30 ετϊν 0/1 αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίου, καταςτατικό ή ςχζδιο καταςτατικοφ Γ1. κοπιμότητα τησ πρόταςησ 7% Γ1.1 ςε ςχζςη με τα χαρακτηριςτικά και τισ ανάγκεσ τησ περιοχήσ χωροθζτηςησ τησ πρόταςησ Γ1.2 ςε ςχζςη με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του τοπικοφ προγράμματοσ 0-0,5 0-0,5 Γ2. Καινοτόμοσ χαρακτήρασ τησ πρόταςησ 7% *Κριτήρια επιλογήσ 123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 123β Σελ. 1 από 2

49 Κριτήρια Επιλογήσ - Τπομζτρο L123β Κριτήριο Βαθμ. Bαρφτητα Δικαιολογητικά Γ2.1 τεχνολογική καινοτομία 0-0,5 Γ2.2 οργανωτική καινοτομία 0-0,5 Γ3. Ρεαλιςτικότητα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 12% ςχζδια, αναλυτική προμζτρηςη εργαςιϊν και αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 10 0,75 10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 30 0,25 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 Γ4. Ρεαλιςτικότητα του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίηςησ 7% Γ4.1 Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το μζγεθοσ του ζργου 0/0,5 Γ4.2 Ορθολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων υλοποίηςησ του ζργου 0/0,5 Δ1. Δημιουργία νζων θζςεων απαςχόληςησ 10% οι υφιςτάμενεσ θζςεισ απαςχόληςησ αποδεικνφονται ςφμφωνα με την παρατήρηςη 3 των κριτηρίων επιλεξιμότητασ Δ1.1 αφξηςη απαςχόληςησ 0-0,5 Δ1.2 θζςεισ εργαςίασ ςε ςχζςη με το φψοσ επζνδυςησ 0-0,5 Δ2. υμβολή ςτην προςταςία του περιβάλλοντοσ 10% Δ2.1 Ποςοςτό των ενεργειακϊν αναγκϊν που καλφπτονται από ΑΠΕ 0-0,2 Λογαριςμοί ΔΕΗ του τελευταίου ζτουσ Δ2.2 Πρόβλεψη ςυςτήματοσ ανακφκλωςησ ςτερεϊν αποβλήτων 0/0,2 Δ2.3 Ποςοςτό εξοικονόμηςησ ενζργειασ με την εφαρμογή ςχετικοφ ςυςτήματοσ 0-0,2 Λογαριςμοί ΔΕΗ του τελευταίου ζτουσ Δ2.4 Ποςοςτό εξοικονόμηςησ νεροφ με την εφαρμογή ςχετικοφ ςυςτήματοσ 0-0,2 Δ2.5 Πρόβλεψη ςυςτήματοσ περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ (π.χ. ISO 14000, EMAS) Ε1. Η πρόταςη υλοποιείται ςε περιοχή που ζχει χαρακτηριςτεί ωσ πυρόπληκτη 0/0,2 0/1 πριμοδότηςη *Κριτήρια επιλογήσ 123β.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 123β Σελ. 2 από 2

50 ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΛΟΓΗΣ «Αναπτυξιακι Δράμασ Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α.»

51 Γενικά 1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που προςκομίηονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ είναι πιςτά αντίγραφα των πρωτοτφπων". 2. Οι απαιτοφμενεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικζσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. 3. Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε αυτι προβλζπεται, από Τπεφκυνθ Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο υποψιφιοσ πλθροί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα. 4. Τποψιφιοι δικαιοφχοι μποροφν να είναι και υπό ςφςταςθ εταιρείεσ. τθν περίπτωςθ αυτι, τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ εξετάηονται με βάςθ το ςχζδιο καταςτατικοφ που κα πρζπει να υποβλθκεί. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 1 από 23

52 Ι. Ραρατθριςεισ επί των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ 1. Ωσ προσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ πρόταςθσ (κριτιριο 2.5) μποροφν να γίνουν αποδεκτά: τίτλοι κυριότθτασ (ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, δωρεά, γονικι παροχι, δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, κλθρονομικι διαδοχι κ.λπ.), οι οποίοι κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο ιδιοκτθςίασ και μεταγραφισ, πολυετζσ μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ςφμβαςθ χρθςιδανείου, ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ ι και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ κυρίωσ τουσ περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για δθμόςιεσ εκτάςεισ και για πράξεισ δθμοςίου χαρακτιρα. τισ περιπτϊςεισ μίςκωςθσ και εφόςον ςτθν πρόταςθ προβλζπονται νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο μίςκωςθσ με διάρκεια τουλάχιςτον 20 ετϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για ζνταξθ ςτο τοπικό πρόγραμμα και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ. Για λοιπζσ επενδφςεισ (βελτίωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι και προμικεια εξοπλιςμοφ) απαιτείται ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ ι επαγγελματικισ μίςκωςθσ (για επιχειριςεισ), κεωρθμζνο από τθ Δ.Ο.Τ, διάρκειασ τουλάχιςτον 5 ετϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ αίτθςθσ και ςτθν περίπτωςθ που το ςυμφωνθτικό ζχει ςυνολικι διάρκεια άνω των 9 ετϊν να ζχει ςυνταχκεί ςυμβολαιογραφικά και να ζχει μεταγραφεί εν ςυνεχεία ςτο αρμόδιο υποκθκοφυλακείο. Αντίςτοιχα, τα ανωτζρω χρονικά διαςτιματα πρζπει να τθροφνται για ςυμβάςεισ χρθςιδανείου ι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ χριςθσ. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο επικαρπωτισ, ο ψιλόσ κφριοσ κα πρζπει να υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου από τον επικαρπωτι. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο ψιλόσ κφριοσ, ο επικαρπωτισ κα πρζπει να υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου από τον επικαρπωτι Και τουσ δφο ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ δεν απαιτείται για τον υπευκφνωσ δθλοφντα να εξεταςκεί αν πλθροφνται όλα τα λοιπά κριτιρια, που αφοροφν το φορζα. ε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ κα πρζπει να υπάρχουν εκτόσ από τα δικαιολογθτικά ςυγκυριότθτασ του ακινιτου και αντίςτοιχα δικαιολογθτικά πλιρουσ χριςθσ/κατοχισ του ακινιτου από τον ςυγκφριο που είναι υποψιφιοσ επενδυτισ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται αναλυτικά ςτθν πρϊτθ παράγραφο ανωτζρω. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ςυγκφριοσ είναι ανιλικοσ, κα πρζπει ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ να υπάρχει δικαςτικι άδεια τουσ κθδεμόνεσ για οποιαδιποτε πράξθ μεταβίβαςθσ ι μίςκωςθσ αφορά το ιδανικό μερίδιο του ανθλίκου. τθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, θ κατοχι χριςθ του ακινιτου με βάςθ τα ανωτζρω κα πρζπει να αποδεικνφεται από ζναν τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 2 από 23

53 2. Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου 3.2, κακϊσ και των κριτθρίων 3.9 και 3.10 προςκομίηονται αναλόγωσ τα ακόλουκα: Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ και ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, καταςτατικό, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ο υποψιφιοσ δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ. ςτισ περιπτϊςεισ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που ζχουν ςυςτακεί από χρόνο μεγαλφτερο τθσ τριετίασ υποβάλλεται ο τελευταίοσ ιςολογιςμόσ κακϊσ και ακριβι αντίγραφα των κεωρθμζνων Ιςοηυγίων Γενικϊν και Αναλυτικϊν Κακολικϊν για το χρονικό διάςτθμα των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν μινεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ για τισ εταιρείεσ που τθροφν βιβλία Γ' κατθγορίασ. τθν περίπτωςθ εταιρειϊν που τθροφν βιβλία Β' κατθγορίασ προςκομίηεται από τον υποψιφιο ζνορκθ βεβαίωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται ότι δεν ζχει απολεςκεί πάνω από το μιςό του κεφαλαίου και άνω του ενόσ τετάρτου του κεφαλαίου αυτοφ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν. 3. Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου 3.3 προςκομίηονται κατά περίπτωςθ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: καταςτατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιιςεων αυτοφ ι ςχζδιο καταςτατικοφ, ΦΕΚ οριςμοφ νόμιμου εκπρόςωπου, πίνακασ μετόχων / εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία, τελευταίοσ ιςολογιςμόσ, βιβλία κ.λπ., τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7 αναλυτικι περιοδικι κατάςταςθ ΙΚΑ. ε περίπτωςθ μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μιςκό, τθ ςχετικι εντολι τθσ Γ.. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ςφμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Η διλωςθ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουκεί. τισ περιπτϊςεισ υποψιφιων δικαιοφχων ΟΣΑ ι Νομικϊν Προςϊπων, απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τουσ για υποβολι πρόταςθσ. Ωσ προσ τουσ δικαιοφχουσ του υπομζτρου L311, αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 3 από 23

54 Αντλοφν τουλάχιςτον το 50% του ατομικοφ τουσ ειςοδιματοσ από γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα όρια τθσ εκμετάλλευςισ τουσ και παράλλθλα δεν αφιερϊνουν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ των ορίων τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ πάνω από 50% του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ, ι Αντλοφν τουλάχιςτον το 50% του ατομικοφ του ειςοδιματοσ από αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ (γεωργία, κτθνοτροφία, αγροτουριςμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλθν υπερπόντιασ δαςικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ προςταςίασ του φυςικοφ χϊρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιςτον το 25% του ςυνολικοφ του ειςοδιματοσ προζρχεται από γεωργικζσ κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα όρια τθσ εκμετάλλευςισ τουσ και παράλλθλα δεν αφιερϊνουν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ χρόνο μεγαλφτερο του 50% του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ. Να είναι Νζοσ Γεωργόσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ του μζτρου 112 "Εγκατάςταςθ Νζων Γεωργϊν" του ΠΑΑ. Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του γεωργοφ γίνεται από τθ ςφγκριςθ των γεωργικϊν ειςοδθμάτων με τα ςυνολικά ατομικά όπωσ δθλϊνονται κατά πθγι ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα (μζςοσ όροσ των διακζςιμων ςτοιχείων τθσ τελευταίασ τριετίασ). ε ό,τι αφορά το χρόνο εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ, υπολογίηεται από το μζςο όρο των θμερομιςκίων των διακζςιμων ςτοιχείων τθσ τελευταίασ τριετίασ, όπωσ εμφανίηονται ςτθ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ τουσ ταμείου ι του φορζα εργαςίασ. τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Νζοσ Γεωργόσ, για τθν ταυτοποίθςθ τθσ ιδιότθτάσ του θ ΟΣΔ απευκφνεται ςτο Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ (Γεωργόσ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ) προςκομίηονται: Α. Ενιαία Διλωςθ Εκμετάλλευςθσ του ζτουσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Β. Βεβαίωςθ ςτον κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ του ΟΓΑ ι ςε περίπτωςθ μθ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον ΟΓΑ, βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα ι αντίγραφα βιβλιαρίων αςφάλιςθσ που να προκφπτει ο αρικμόσ των αςφαλιςτικϊν του θμερομιςκίων τα τελευταία τρία ζτθ Γ. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ από τον οικείο Διμο. Δ. Αντίγραφα εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων των τριϊν τελευταίων ετϊν ι φορολογικϊν δθλϊςεων (Ε1) ςε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί εκκακαριςτικό ςθμείωμα. Οι υποψιφιοι δικαιοφχοι του υπομζτρου L311 κα πρζπει επιπλζον να προςκομίςουν Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι πολφ μικρι ΜΜΕ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο (vi) ανωτζρω. 4. Σο κριτιριο αξιολογείται λαμβάνοντασ υπόψθ και το αρχείο τθσ ΟΣΔ εφόςον πρόκειται για ζργο προγράμματοσ που υλοποίθςε ι υλοποιεί θ ΟΣΔ. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 4 από 23

55 5. Ωσ παρζνκετα φυςικά ι νομικά πρόςωπα νοοφνται τα πρόςωπα που δρουν ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριαςμό των ατόμων που εμπίπτουν ςτο ςχετικό αποκλειςμό. τθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, κεωρείται ότι δρα ωσ παρζνκετο όταν ςυμμετζχουν ςε αυτό πρόςωπα που εμπίπτουν ςτο ςχετικό περιοριςμό με ποςοςτό ίςο ι μεγαλφτερο του 20% ι ζχουν τθν ιδιότθτα του Προζδρου, Δ/ντα υμβοφλου ι του Διαχειριςτι. Αντίκετα, δε κεωρείται ότι δρουν ωσ παρζνκετα νομικά πρόςωπα οι φορείσ που εκπροςωποφνται από τα πρόςωπα που εμπίπτουν ςτο ςχετικό περιοριςμό και εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου ι ςυλλογικά ςυμφζροντα του ιδιωτικοφ τομζα, όπωσ Νομαρχία, ΟΣΑ, Αναπτυξιακζσ ΟΣΑ, υνεταιριςμοί, φλλογοι, Επιμελθτιρια κ.λπ. 6. Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ προςκομίηονται κατά περίπτωςθ: Βεβαίωςθ τράπεηασ που να δθλϊνει το καταρχιν ενδιαφζρον για δανειοδότθςθ του υποψθφίου, ςτθν περίπτωςθ που μζροσ τθσ πρόταςθσ κα καλυφκεί με δάνειο, Βεβαιϊςεισ κατακζςεων, Μετοχζσ, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι, Προςφμφωνα πϊλθςθσ ακινιτων, Για εταιρείεσ: o o o ιςολογιςμοί και αποτελζςματα χριςθσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ, από τα οποία να προκφπτει κερδοφορία ικανι να καλφψει τθν ίδια ςυμμετοχι, δυνατότθτα αφξθςθσ μετοχικοφ ι εταιρικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ του ζργου. Για το ςκοπό αυτό υποβάλλεται ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα. Για ΟΣΑ απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου για κάλυψθ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ. τθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, θ ίδια ςυμμετοχι με βάςθ τα ανωτζρω κα πρζπει να αποδεικνφεται από ζναν τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ. 7. τθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, το κριτιριο 3.4 κα πρζπει να πλθρείται από κάκε εταίρο. 8. ε περίπτωςθ υποβολισ πρόταςθσ που εμπίπτει ςε περιςςότερα από ζνα υπομζτρα εφαρμόηονται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ όλων των υπομζτρων ςτα οποία εμπίπτει. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 5 από 23

56 ΙΙ. Ραρατθριςεισ επί των κριτθρίων επιλογισ 1. Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου "Επαγγελματικι εμπειρία/ εκπαίδευςθ/ κατάρτιςθ" λαμβάνεται υπόψθ: τθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν θ καλφτερθ επίδοςθ μεταξφ των εταίρων, τθν περίπτωςθ λοιπϊν εταιρειϊν θ καλφτερθ επίδοςθ μεταξφ του Προζδρου, Δ/ντα υμβοφλου και νόμιμου εκπροςϊπου. τθν περίπτωςθ ςυνεταιριςμϊν: ςτο υποκριτιριο "Προηγοφμενη αποδεδειγμζνη απαςχόληςη ςε αντικείμενο ςχετικό με τη φφςη τησ πρόταςησ" εξετάηεται το αντικείμενο του ςυνεταιριςμοφ και τα ζτθ λειτουργίασ του. τα υποκριτιρια "Φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν (π.χ. ΕΡΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) ςχετικοφ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ" και "Επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 75 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο" δεν εξετάηονται και θ ςυνολικι βακμολογία των κριτθρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται κατάλλθλα, 2. τθν περίπτωςθ εταιρειϊν το κριτιριο "Ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ δεν ζχει επιχορθγθκεί για οποιοδιποτε ζργο ςτα πλαίςια κοινοτικϊν ι εκνικϊν ενιςχφςεων" εξετάηεται τόςο για τθν ίδια τθν εταιρεία όςο και για τουσ εταίρουσ/μετόχουσ τθσ. Εφόςον θ εταιρεία ι τουλάχιςτον ζνασ από τουσ ανωτζρω μετόχουσ ζχει επιχορθγθκεί τίκεται θ τιμι μθδζν. τθν περίπτωςθ ςυνεταιριςμϊν το κριτιριο εξετάηεται μόνο για το ςυνεταιριςμό. Για τθ δράςθ L312-5 (Δικτφωςθ) και τισ δράςεισ των υπομζτρων L321, L322, L323 και L313 (παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα) το κριτιριο εξετάηεται μόνο ςε επίπεδο υποψιφιου φορζα. Σο κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι ΟΣΑ και θ βακμολογία ανάγεται κατάλλθλα. 3. Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου "Καινοτόμοσ χαρακτιρασ πρόταςθσ" λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: Ωσ Καινοτομία εκλαμβάνεται: θ ανανζωςθ και θ μεγζκυνςθ του εφρουσ των προϊόντων, των υπθρεςιϊν και των αγορϊν τουσ, θ εγκακίδρυςθ νζων μεκόδων παραγωγισ, προςφοράσ και διανομισ θ ειςαγωγι αλλαγϊν ςτο μάνατημεντ, o ςτθν οργανωτικι δομι [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 6 από 23

57 o o ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτισ δεξιότθτεσ των εργαηομζνων Μπορεί να είναι, είτε: Α "τεχνολογικι καινοτομία" Προϊόντοσ & Διαδικαςίασ Β "οργανωτικι καινοτομία" Εφαρμογι νζων οργανωτικϊν μεκόδων ςτισ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ τθσ εταιρείασ, ςτθν οργάνωςθ του χϊρου εργαςίασ ι ςτισ εξωτερικζσ ςχζςεισ. θμαντικό κριτιριο για τθ διαπίςτωςθ τθσ καινοτομίασ είναι ότι αυτι πρζπει να παρζχει ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ. θμειϊνεται ότι, θ εφαρμογι ποιοτικϊν ςθμάτων (ISO κ.λπ.), θ αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και απλϊν εφαρμογϊν λογιςμικοφ, θ ανάπτυξθ κοινϊν ιςτοςελίδων προβολισ και διαφιμιςθσ, οι αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςθσ και γενικά οι αλλαγζσ μικρισ ςθμαςίασ ι εμβζλειασ δε κεωροφνται καινοτόμεσ παρεμβάςεισ. 4. Κριτιριο "Συμβολι ςτθν απαςχόλθςθ": Ωσ κζςθ απαςχόλθςθσ κεωρείται θ κζςθ ετιςιασ διάρκειασ και πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Για τον υπολογιςμό των ετιςιων ιςοδφναμων κζςεων απαςχόλθςθσ οι εργαηόμενοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ κα ακροιςτοφν, ενϊ οι εποχιακοί κα αναχκοφν ςε ετιςια απαςχόλθςθ με τθ διαίρεςθ του αρικμοφ των μθνϊν απαςχόλθςθσ δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακζσ κζςεισ Χ 3 μινεσ απαςχόλθςθσ/12 μινεσ = 5 κζςεισ εργαςίασ). Ανάλογθ αναγωγι πραγματοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ. Ωσ υφιςτάμενεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ κεωροφνται οι ιςοδφναμεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ κατά το τελευταίο τετράμθνο πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Ωσ νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ κεωροφνται οι ιςοδφναμεσ κζςεισ που αναμζνεται να δθμιουργθκοφν από τθν επζνδυςθ πζραν των υφιςτάμενων, εντόσ ενόσ ζτουσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία αποπλθρωμισ του ζργου. Η αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ (ΑΑ) βακμολογείται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: ΑΑ = (Νζεσ Θζςεισ Απαςχόλθςθσ + Υφιςτάμενεσ Θζςεισ Απαςχόλθςθσ)/9 Σο υποκριτιριο βακμολογείται ςφμφωνα με τθν τιμι του δείκτθ διαιρεμζνθ δια δφο. Ο βακμόσ του υποκριτθρίου ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 7 από 23

58 Οι κζςεισ απαςχόλθςθσ (ΘΑ) ςε ςχζςθ με το φψοσ επζνδυςθσ (Κ) βακμολογοφνται με βάςθ τον ακόλουκο πίνακα, ανάλογα με το είδοσ αυτισ: Υποδομζσ διανυκτζρευςθσ ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Κ ανά ΘΑ Βακμόσ Κ ανά ΘΑ Βακμόσ , , , , , ,125 > > Επιχειριςεισ υπομζτρου L123α ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Κ ανά ΘΑ Βακμόσ Κ ανά ΘΑ Βακμόσ , , , , , ,125 > > Λοιπζσ επιχειριςεισ ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Κ ανά ΘΑ Βακμόσ Κ ανά ΘΑ Βακμόσ , , , ,25 > > Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι: Οι κζςεισ απαςχόλθςθσ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα δεςμευτεί ότι κα δθμιουργιςει πρζπει να είναι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που δεν επιδζχονται εκ των υςτζρων περαιτζρω ενίςχυςθσ µζςω των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ. τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ προςμετρϊνται και οι αυτοαπαςχολοφμενοι, ανάλογα είτε ςτισ υφιςτάμενεσ είτε ςτισ νζεσ κζςεισ. Ωσ αυτοαπαςχολοφμενοι κεωροφνται κατά περίπτωςθ οι ακόλουκοι: o o o o τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, ο επιχειρθματίασ, τισ Ο.Ε., ζωσ τρεισ εταίροι με ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% και ο διαχειριςτισ, τισ Ε.Ε., οι ομόρρυκμοι εταίροι και ο διαχειριςτισ, τισ Ε.Π.Ε. ο διαχειριςτισ, [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 8 από 23

59 o τισ Α.Ε., όςοι από τουσ μετόχουσ λαμβάνουν μιςκό κατόπιν εντολισ τθσ Γ.. ε κάκε περίπτωςθ, οι κζςεισ απαςχόλθςθσ αποδεικνφονται με τθν παρατιρθςθ 3 των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ. τθν περίπτωςθ ΜΜΕ εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν αποπλθρωμι του ζργου, ο δικαιοφχοσ δεςμεφεται για τθν αποςτολι ςτθν ΕΤΕ ΠΑΑ Διαφοροποίθςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθ δθμιουργία των κζςεων απαςχόλθςθσ που δθλϊνονται ςτθν πρόταςθ. 5. Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου "Συμβολι ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ" δε λαμβάνονται υπόψθ ενζργειεσ υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ. Επιπλζον, για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου ςτισ περιπτϊςεισ επιχειριςεων που εγκακιςτοφν ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψθ οι λογαριαςμοί ΔΕΗ του τελευταίου ζτουσ. 6. Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου "Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ" ςτθν περίπτωςθ τθσ δράςθσ L322-1, θ κλιμάκωςθ τθσ βακμολογίασ των υποκριτθρίων Γ1.1 και Γ1.2 διαμορφϊνεται από 0 ζωσ 0,3. 7. Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου "Ρεαλιςτικότητα και αξιοπιςτία του κόςτουσ" ςτθν περίπτωςθ ζργων που περιλαμβάνουν καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, λαμβάνονται υπόψθ ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τισ αναλυτικζσ προμετριςεισ εργαςιϊν και τα αντίςτοιχα ςχζδια. 8. Για το κριτιριο πρόςκετθσ πριμοδότθςθσ "Η πρόταςθ υλοποιείται ςε περιοχι που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ πυρόπλθκτθ" λαμβάνονται υπόψθ οι ΚΤΑ χαρακτθριςμοφ των πυρόπλθκτων περιοχϊν από Για το κριτιριο πρόςκετθσ πριμοδότθςθσ "Ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ του υπομζτρου L311 ζχει ενεργοποιιςει το ζτοσ 2009 εκτατικά δικαιϊματα προερχόμενα από τον καπνό" προςκομίηεται από τον υποψιφιο ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. Κατά τθν αξιολόγθςθ θ ΟΣΔ διαςταυρϊνει τα ςτοιχεία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων ΟΠΕΚΕΠΕ. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 9 από 23

60 10. Για τθν αξιολόγθςθ των υποκριτθρίων Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητασ" και Γ2.3 "Επεξεργαςία βιολογικών προϊόντων" του υπομζτρου L123α τα αποδεικτικά που απαιτείται να προςκομιςτοφν είναι: Γ2.2 "Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ": ιδιωτικά ςυμφωνθτικά με παραγωγοφσ από τα οποία κα προκφπτει θ ποςότθτα του προσ διάκεςθ προϊόντοσ ςτθν επιχείρθςθ, βεβαιϊςεισ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων από τισ οποίεσ να προκφπτει ότι οι ανωτζρω παραγωγοί βρίςκονται ςε ηϊνθ ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιςτοποιθτικά διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ ότι ο παραγωγόσ ακολουκεί πρόγραμμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκτροφισ. Γ2.3 "Επεξεργαςία βιολογικϊν προϊόντων" ιδιωτικά ςυμφωνά με παραγωγοφσ βιολογικϊν προϊόντων από τα οποία κα προκφπτει θ ποςότθτα του προσ διάκεςθ προϊόντοσ ςτθν επιχείρθςθ, ζγγραφο από διαπιςτευμζνο οργανιςμό από το οποίο να προκφπτει ότι οι παραγωγοί αυτοί καλλιεργοφν βιολογικό προϊόν. 11. Η βαρφτθτα των κριτθρίων επιλογισ κακορίηεται από τθν ΟΣΔ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ενδεικτικι βαρφτθτα κάκε κριτθρίου που αναφζρεται ςτουσ πίνακεσ εξειδίκευςιστουσ. 12. Για τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων επιλογισ λαμβάνονται υπόψθ τόςο τα αναφερόμενα ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ όςο και τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 10 από 23

61 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΡΟΛΥ ΜΙΚΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ Ακριβι ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία:... Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ:. Αρικ. μθτρϊου & ΑΦΜ:. Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του Προζδρου ι/και Δ/ντοσ υμβοφλου ι/και Γεν. Δ/ντθ ι/και Διαχειριςτι.... (ςυμπλθρϊνεται για Νομικά Πρόςωπα) Τφποσ τθσ επιχείρθςθσ (βλζπε επεξθγθτικό ςθμείωμα) Ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ υνεργαηόμενθ επιχείρθςθ υνδεδεμζνθ επιχείρθςθ Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ςτοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ και μόνον. Να ςυμπλθρωκεί μόνο θ διλωςθ χωρίσ παραρτιματα Να ςυμπλθρωκεί και να επιςυναφκεί το παράρτθμα (και το τυχόν ςυμπλθρωματικά δελτία). Στθ ςυνζχεια να ςυμπλθρωκεί θ διλωςθ και το αποτζλεςμα των υπολογιςμϊν να μεταφερκεί ςτον πίνακα που παρατίκεται παρακάτω. Σθμειϊςτε x τθν περίπτωςθ ι τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ υπάγεται θ αιτοφςα επιχείρθςθ Στοιχεία για τον προςδιοριςμό τθσ κατθγορίασ επιχείρθςθσ Σα ςτοιχεία υπολογίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 6 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του άρκρου 6 του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ ςχετικά με τον οριςμό των ΜΜΕ. Περίοδοσ αναφοράσ (*): Αρικμόσ εργαηομζνων (ΕΜΕ) Κφκλοσ εργαςιϊν (**) Σφνολο ιςολογιςμοφ (**) (*) Όλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και να υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ. Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ. (**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 11 από 23

62 Ρροςοχι: ε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ, υπάρχει μεταβολι των ςτοιχείων θ οποία ενδζχεται να επιφζρει αλλαγι τθσ κατθγορίασ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ (πολφ μικρι, μικρι, μεςαία ι μεγάλθ επιχείρθςθ); Πχι Ναι (ςε αυτι τθν περίπτωςθ, να ςυμπλθρωκεί και να επιςυναφκεί διλωςθ ςχετικά με τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ) Υπογραφι Όνομα και ιδιότθτα του προςυπογράφοντοσ, που είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να εκπροςωπεί τθν επιχείρθςθ:... Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διλωςθσ κακϊσ και των ενδεχόμενων παρατθμάτων τθσ είναι ακριβι.... (τόποσ),... (θμερομθνία) Τπογραφι [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 12 από 23

63 ΕΡΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΡΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΝ Ι. ΣΤΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ο οριςμόσ των ΜΜΕ (1) κάνει διάκριςθ μεταξφ τριϊν τφπων επιχειριςεων ανάλογα με τον τφπο των ςχζςεων που διατθροφν με άλλεσ επιχειριςεισ ςε επίπεδο ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο, ςτα δικαιϊματα ψιφου ι δικαιϊματοσ άςκθςθσ κυριαρχικισ επιρροισ (2). Τφποσ 1: ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ Αποτελεί τθ ςυνθκζςτερθ περίπτωςθ. Πρόκειται απλά για όλεσ τισ επιχειριςεισ που δεν υπάγονται ςτουσ άλλουσ δφο τφπουσ επιχειριςεων, δθλαδι ςτισ ςυνεργαηόμενεσ ι ςτισ ςυνδεδεμζνεσ. Η αιτοφςα επιχείρθςθ είναι ανεξάρτθτθ εάν: δεν ζχει ςυμμετοχι 25% (3) ι περιςςότερο ςε άλλθ επιχείρθςθ, το 25% (3) ι περιςςότερο του κεφαλαίου τθσ δεν ανικει ςε μια άλλθ επιχείρθςθ ι ςε δθμόςιο οργανιςμό ι από κοινοφ ςε πολλζσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ι ςε δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, πλθν οριςμζνων εξαιρζςεων (4), δεν καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ οφτε περιλαμβάνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ επιχείρθςθσ που καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ και ςυνεπϊσ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (5). Τφποσ 2: ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ Ο τφποσ αυτόσ αντιπροςωπεφει τθν περίπτωςθ επιχειριςεων που διατθροφν ςθμαντικζσ χρθματοοικονομικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ, χωρίσ όμωσ θ μία να αςκεί ςθμαντικό άμεςο ι ζμμεςο ζλεγχο ςτθν άλλθ. Είναι ςυνεργαηόμενεσ οι επιχειριςεισ που δεν είναι ανεξάρτθτεσ αλλά οφτε ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Η αιτοφςα επιχείρθςθ είναι ςυνεργαηόμενθ με μία άλλθ εάν: κατζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ μεταξφ του 25% (3) και 50% (3) ς'αυτιν, ι εάν θ άλλθ επιχείρθςθ κατζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ μεταξφ 25% (3) και 50% (3) ςτθν αιτοφςα επιχείρθςθ, και θ αιτοφςα επιχείρθςθ δεν καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ να περιλαμβάνεται θ άλλθ επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ οφτε περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτουσ λογαριαςμοφσ αυτισ τθσ άλλθσ επιχείρθςθσ ι μιασ επιχείρθςθσ που είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν τελευταία αυτι (5). [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 13 από 23

64 Τφποσ 3: ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ Αυτόσ ο τφποσ αντιςτοιχεί ςτθν οικονομικι κατάςταςθ επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε ζναν όμιλο, μζςω του άμεςου ι ζμμεςου ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου (ακόμθ και μζςω ςυμφωνιϊν ι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μζςω φυςικϊν προςϊπων που είναι μζτοχοι), ι μζςω τθσ ικανότθτασ άςκθςθσ κυριαρχικισ επιρροισ ςε μια επιχείρθςθ. Πρόκειται λοιπόν για πιο ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που διακρίνονται κατά κανόνα από τουσ δφο προαναφερόμενουσ τφπουσ. Προκειμζνου να μθ ςυναντιςουν οι επιχειριςεισ δυςκολίεσ ερμθνείασ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπισ όριςε αυτόν τον τφπου επιχειριςεων ςυμπεριλαμβάνοντασ, εφόςον αυτζσ ανταποκρίνονται ςτο αντικείμενο του οριςμοφ, τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο πρϊτο άρκρο τθσ Οδθγίασ 83/349/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 13 θσ Ιουνίου 1983, ςχετικά με τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ (6), θ οποία εφαρμόηεται εδϊ και αρκετά χρόνια. υνεπϊσ, μια επιχείρθςθ γνωρίηει κατά κανόνα αμζςωσ εάν είναι ςυνδεδεμζνθ, εφόςον υποχρεοφται κατά τθν ζννοια τθσ εν λόγω Οδθγίασ να καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτουσ λογαριαςμοφσ μιασ επιχείρθςθσ που υποχρεοφται να καταρτίηει παρόμοιουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. Οι δφο μοναδικζσ και ςπάνιεσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ μια επιχείρθςθ μπορεί να κεωρθκεί ςυνδεδεμζνθ ενϊ δεν υποχρεοφται να καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ περιγράφονται ςτισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ τθσ υποςθμείωςθσ 5 ςτο τζλοσ του παρόντοσ επεξθγθματικοφ ςθμειϊματοσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ επιχείρθςθ πρζπει να διευκρινίηει εάν πλθροί κάποιον από τουσ όρουσ που προβλζπονται άρκρο 3, παράγραφοσ 3 του οριςμοφ. ΙΙ.. ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΗΙΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ (7) Ο αρικμόσ των εργαηομζνων μιασ επιχείρθςθσ αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των ετιςιων μονάδων εργαςίασ (ΕΜΕ). Ροιοι λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό του αρικμοφ των εργαηομζνων; Οι μιςκωτοί τθσ εξεταηόμενθσ επιχείρθςθσ, Σα πρόςωπα που εργάηονται για αυτι τθν επιχείρθςθ, που ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ με αυτι και εξομοιοφνται προσ μιςκωτοφσ με βάςθ το εκνικό δίκαιο, Οι ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ, Οι μζτοχοι που απαςχολοφνται ςυςτθματικά ςτθν επιχείρθςθ και ζχουν οικονομικά οφζλθ από αυτι. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 14 από 23

65 Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψθ: Οι μιςκωτοί, τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, ο επιχειρθματίασ, τισ Ο.Ε., ζωσ τρεισ εταίροι με ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% ι και ο διαχειριςτισ, τισ Ε.Ε., οι ομόρρυκμοι εταίροι, τισ Ε.Π.Ε. ο διαχειριςτισ, τισ Α.Ε., όςοι από τουσ μετόχουσ λαμβάνουν μιςκό κατόπιν εντολισ τθσ Γ.. Οι αςκοφμενοι ι οι φοιτθτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ άςκθςθσ ι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ δεν υπολογίηονται ςτον αρικμό των εργαηομζνων. Ρϊσ υπολογίηεται ο αρικμόσ των εργαηομζνων; Μια ΕΜΕ αντιςτοιχεί ςε ζνα πρόςωπο που ζχει εργαςτεί ςτθν επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθσ με πλιρθ απαςχόλθςθ κακόλθ τθ διάρκεια του εξεταηόμενου ζτουσ. Ο αρικμόσ εκφράηεται ςε ΕΜΕ. Η εργαςία προςϊπων που δεν ζχουν εργαςτεί κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ι που ζχουν εργαςτεί με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ, ανεξαρτιτωσ διάρκειασ, ι θ εποχιακι εργαςία, υπολογίηονται ςε κλάςματα ΕΜΕ. Η διάρκεια των αδειϊν μθτρότθτασ ι γονικϊν αδειϊν δεν υπολογίηεται. (1) (2) (3) (4) Στθ ςυνζχεια του κειμζνου, ο όροσ "οριςμόσ" αναφζρεται ςτο παράρτθμα Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 και ςτο παράρτθμα τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ, που αφορά τον οριςμό των ΜΜΕ. Οριςμόσ, άρκρο 3. Όςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο ποςοςτό. Στο ποςοςτό αυτό πρζπει να προςτεκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ίδια επιχείρθςθ που ανικει ςε κάκε επιχείρθςθ που είναι ςυνδεδεμζνθ με τθ μετζχουςα επιχείρθςθ (οριςμόσ άρκρο 3, παράγραφοσ 2). Μια επιχείρθςθ μπορεί ωςτόςο να εξακολουκιςει να είναι ανεξάρτθτθ εάν το κατϊτατο όριο του 25% καλφπτεται ι υπερκαλφπτεται, ςτθν περίπτωςθ των παρακάτω κατθγοριϊν επενδυτϊν (εφόςον αυτοί δεν είναι ςυνδεδεμζνοι με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ): α) δθμόςιεσ εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, εταιρείεσ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου, φυςικά πρόςωπα ι ομάδεσ φυςικϊν προςϊπων που δραςτθριοποιοφνται ςυςτθματικά ςε επενδφςεισ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου ("άγγελοι επιχειριςεων") και που επενδφουν ίδια κεφάλαια ςε μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο επιχειριςεισ, εφόςον οι ςυνολικζσ επενδφςεισ των εν λόγω επιχειριςεων ςτθν ίδια επιχείρθςθ δεν υπερβαίνουν το ποςό των , β) πανεπιςτιμια ι ιδιωτικά ερευνθτικά κζντρα μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ, γ) κεςμικοί επενδυτζσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ταμείων περιφερειακισ ανάπτυξθσ (οριςμόσ, άρκρο 3 παράγραφοσ 2, εδάφιο 2) [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 15 από 23

66 (5) εάν θ εταιρικι ζδρα τθσ επιχείρθςθσ βρίςκεται ςε κράτοσ μζλοσ που προβλζπει απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ κατάρτιςθσ παρόμοιων λογαριαςμϊν κατά τθν ζννοια τθσ ζβδομθσ οδθγίασ 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, θ επιχείρθςθ οφείλει ωςτόςο να διευκρινίηει ότι δεν πλθροί κάποιον από τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 3 του οριςμοφ. - υπάρχουν οριςμζνεσ πολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ όπου μια επιχείρθςθ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςυνδεδεμζνθ με μια άλλθ μζςω ενόσ φυςικοφ προςϊπου ι ομάδασ φυςικϊν προςϊπων που ενεργοφν από κοινοφ (οριςμόσ, άρκρο 3 παράγραφοσ 3). - από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχει ςχετικά ςπάνια περίπτωςθ μια επιχείρθςθ να καταρτίηει με δικι τθσ πρωτοβουλία ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ χωρίσ να τθσ επιβάλλεται παρόμοια υποχρζωςθ από τθν προαναφερόμενθ ζβδομθ οδθγία. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ επιχείρθςθ δεν είναι υποχρεωτικά ςυνδεδεμζνθ και μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι μόνο ςυνεργαηόμενθ. Για να προςδιοριςτεί εάν μια επιχείρθςθ είναι ςυνδεδεμζνθ ι όχι, πρζπει να εξακριβϊνεται ςε κάκε μία από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ εάν θ επιχείρθςθ πλθροί ι όχι κάποιον από τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 3 του οριςμοφ, ενδεχομζνωσ μζςω ενόσ φυςικοφ προςϊπου ι ομάδασ φυςικϊν προςϊπων που ενεργοφν από κοινοφ. (6) (7) Ζβδομθ οδθγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βαςιηόμενθ ςτο άρκρο 54 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο η) τθσ ςυνκικθσ για τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ (ΕΕ L 193 τθσ , ς.1), όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τθν οδθγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 τθσ , ς.28. Οριςμόσ, άρκρο 5. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 16 από 23

67 ΡΑΑΤΗΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ι ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ Επιςυναπτόμενα παραρτιματα Παράρτθμα Α εάν θ επιχείρθςθ ζχει τουλάχιςτον μία ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ (και ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά δελτία) Παράρτθμα Β εάν θ επιχείρθςθ ζχει τουλάχιςτον μία ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (και ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά δελτία) Τπολογιςμόσ των ςτοιχείων για ςυνεργαηόμενθ ι ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (βλζπε επεξθγθματικό ςθμείωμα) Περίοδοσ αναφοράσ (2) : Αρικμόσ εργαηομζνων (ΕΜΕ) Κφκλοσ εργαςιϊν (*) φνολο ιςολογιςμοφ (*) 1. τοιχεία (2) τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ ι των ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν (μεταφορά από τον πίνακα Β(1) του παραρτιματοσ Β (3) 2. Κατ αναλογία ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία (2) όλων των (ενδεχομζνων) ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων (μεταφορά από τον πίνακα Α του παραρτιματοσ Α) 3. Άκροιςμα ςτοιχείων (2) όλων των (ενδεχομζνων) ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων που δεν περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ ςτθ γραμμι *μεταφορά από τον πίνακα Β(2) του παραρτιματοσ Β+ (*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. Σφνολο (1) Οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. (2) Όλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και να υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ. Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ (οριςμόσ, άρκρο 4) του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. (3) Τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ των εργαηομζνων, υπολογίηονται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι εφόςον υπάρχουν τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ γραμμισ "φνολο" πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα τθσ διλωςθσ ςχετικά με τα "τοιχεία για τον κακοριςμό τθσ κατθγορίασ τθσ επιχείρθςθσ". [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 17 από 23

68 ΡΑΑΤΗΜΑ Α Συνεργαηόμενθ επιχείρθςθ Για κάκε επιχείρθςθ για τθν οποία ςυμπλθρϊνεται "δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ" *ζνα δελτίο για κάκε επιχείρθςθ ςυνεργαηόμενθ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ και για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ των ενδεχόμενων ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, των οποίων τα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμθ ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ (1)+, τα ςτοιχεία του ςχετικοφ "πίνακα εταιρικισ ςχζςθσ" πρζπει να μεταφζρονται ςτον ακόλουκο ςυγκεφαλαιωτικό πίνακα: Ρίνακασ Α Συνεργαηόμενθ επιχείρθςθ Αρικμόσ Κφκλοσ Σφνολο (επωνυμία/ακριβι ςτοιχεία) εργαηομζνων (ΕΜΕ) εργαςιϊν (*) ιςολογιςμοφ (*) Σφνολο (*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ Σθμείωςθ: Σα ςτοιχεία αυτά είναι το αποτζλεςμα υπολογιςμοφ κατ αναλογία που πραγματοποιείται ςτο "δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ" που ςυμπλθρϊνεται για κάκε άμεςα ι ζμμεςα ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ. Σα ςτοιχεία τθσ γραμμισ "φνολο" του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ γραμμι 2 (ςχετικά με τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ) του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ. (1) Ακόμθ και εάν τα ςτοιχεία ςχετικά με μία επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2, πρζπει παρόλα αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο (οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοσ 3 εδάφιο 2 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ). [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 18 από 23

69 ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1. Ακριβι ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία:... Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ:. Αρικ. μθτρϊου & ΑΦΜ:. Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του Προζδρου ι/και Δ/ντοσ υμβοφλου ι/και Γεν. Δ/ντθ ι/και Διαχειριςτι.... (ςυμπλθρϊνεται για Νομικά Πρόςωπα) 2. Ακακάριςτα ςτοιχεία τθσ εν λόγω ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ Περίοδοσ αναφοράσ: Αρικμόσ εργαηομζνων (ΕΜΕ) Κφκλοσ εργαςιϊν (*) Σφνολο ιςολογιςμοφ (*) Ακακάριςτα ςτοιχεία (*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ Σθμείωςθ: Αυτά τα ακακάριςτα ςτοιχεία προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ, ι, εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ, ςτα οποία προςτίκεται το 100% των ςτοιχείων των ςυνδεδεμζνων με αυτιν επιχειριςεων, εκτόσ εάν τα δεδομζνα των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ ςτα λογιςτικά ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ (1). Εάν χρειάηεται, πρζπει να προςτίκενται τα δελτία ςφνδεςθσ για τισ επιχειριςεισ που δεν περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ. 3. Υπολογιςμόσ κατ αναλογία α) Ακριβισ αναφορά του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (2) που κατζχει θ επιχείρθςθ που ςυμπλθρϊνει τθ διλωςθ (ι από τθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ μζςω τθσ οποίασ δθμιουργείται θ ςχζςθ με τθ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ), ςτθ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντοσ δελτίου: Αναφορά και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (2) που κατζχει θ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντοσ δελτίου ςτθν επιχείρθςθ που καταρτίηει θ διλωςθ (ι ςτθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ): [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 19 από 23

70 β) Πρζπει να επιλεγεί το υψθλότερο ποςοςτό από τα δφο προθγοφμενα ποςοςτά και να ςυμπεριλθφκεί ςτα ακακάριςτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο πλαίςιο. Σα αποτελζςματα του κατ αναλογία υπολογιςμοφ κα μεταφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: Ρίνακασ εταιρικισ ςχζςθσ Ροςοςτό:. Αρικμόσ εργαηομζνων Κφκλοσ εργαςιϊν Σφνολο ιςολογιςμοφ (ΕΜΕ) (*) (*) Αποτελζςματα κατ' αναλογία (*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ Σα ςτοιχεία αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα Α του παραρτιματοσ Α. (1) Οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. (2) Όςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο ποςοςτό. Στο ποςοςτό αυτό πρζπει να προςτεκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ίδια επιχείρθςθ που ανικει ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ (οριςμόσ, άρκρο 3 παράγραφοσ 2 εδάφιο 1 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 20 από 23

71 ΡΑΑΤΗΜΑ Β Συνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ Α. Ρροςδιοριςμόσ τθσ περίπτωςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ αιτοφςα επιχείρθςθ Ρερίπτωςθ 1: Η αιτοφςα επιχείρθςθ καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ άλλθσ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ *πίνακασ Β(1)+. Ρερίπτωςθ 2: Η αιτοφςα επιχείρθςθ ι μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ δεν καταρτίηουν ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι δεν περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ *πίνακασ Β(2)+. Σθμαντικι ςθμείωςθ: Σα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. τα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνονται κατ αναλογία τα ςτοιχεία των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που βρίςκονται ακριβϊσ ανάντθ ι κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ (1). (1) Οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. Β. Μζκοδοι υπολογιςμοφ ανάλογα με τθν περίπτωςθ Ρερίπτωςθ 1: Mε βάςθ υπολογιςμοφ χρθςιμοποιοφνται οι ενοποιθμζνοι λογαριαςμοί. Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ Β(1) Ρίνακασ Β(1) Αρικμόσ εργαηομζνων (ΕΜΕ) (*) Κφκλοσ εργαςιϊν (**) Σφνολο ιςολογιςμοφ (**) Σφνολο (*) Όταν ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ δεν φαίνεται ο αρικμόσ εργαηομζνων, ο αρικμόσ τουσ υπολογίηεται με τθν άκροιςθ του αρικμοφ εργαηομζνων όλων των επιχειριςεων με τισ οποίεσ ςυνδζεται θ αιτοφςα επιχείρθςθ. (**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. Σα ςτοιχεία τθσ γραμμισ "φνολο" του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφερκεί ςτθ γραμμι 1 του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 21 από 23

72 Ρροςδιοριςμόσ των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του Συνδεδεμζνθ επιχείρθςθ Διεφκυνςθ τθσ Αρικμόσ μθτρϊου Ρροζδρου ι/και Δ/ντοσ (επωνυμία/ακριβι ςτοιχεία) εταιρικισ ζδρασ και ΑΦΜ Συμβοφλου ι/και Γεν. Δ/ντθ ι/και Διαχειριςτι (για Ν.Ρ.) Α. Β. Γ. Σθμαντικι ςθμείωςθ: Οι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ μιασ παρόμοιασ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ, που δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ, πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Σα ςτοιχεία τουσ και ζνα "δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ" πρζπει ςυνεπϊσ να προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α. Ρερίπτωςθ 2: Για κάκε ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχζςεων μζςω άλλων ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων), πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα "δελτίο ςφνδεςθσ" και να γίνεται απλι άκροιςθ των λογαριαςμϊν όλων των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα Β(2) παρακάτω. Ρίνακασ Β(1) Αρικμόσ εργαηομζνων (ΕΜΕ) Κφκλοσ εργαςιϊν (**) Σφνολο ιςολογιςμοφ (**) 1.(*) 2.(*) 3.(*) 4.(*) Σφνολο (*) να προςτίκεται ζνα "δελτίο ςφνδεςθσ" ανά επιχείρθςθ. (**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. Σα ςτοιχεία τθσ γραμμισ "φνολο" του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ γραμμι 3 (ςχετικά με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ) του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ. [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 22 από 23

73 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (μόνο για τθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ που δεν περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτον πίνακα Β) 1. Ακριβι ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία:... Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ:. Αρικ. μθτρϊου & ΑΦΜ:. Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του Προζδρου ι/και Δ/ντοσ υμβοφλου ι/και Γεν. Δ/ντθ ι/και Διαχειριςτι.... (ςυμπλθρϊνεται για Νομικά Πρόςωπα) 2. Στοιχεία τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ Περίοδοσ αναφοράσ: Αρικμόσ εργαηομζνων (ΕΜΕ) Κφκλοσ εργαςιϊν (*) Σφνολο ιςολογιςμοφ (*) Σφνολο (*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ Σα ςτοιχεία αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα Β(2) του παραρτιματοσ Β. Σθμαντικι ςθμείωςθ: Σα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. τα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνονται κατ αναλογία τα ςτοιχεία των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που βρίςκονται ακριβϊσ ανάντθ ι κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ (1). Παρόμοιεσ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Σα ςτοιχεία τουσ και ζνα "δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ" πρζπει ςυνεπϊσ να προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α. (1) Ακόμθ και εάν τα ςτοιχεία ςχετικά με μία επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2, πρζπει παρόλα αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο (οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοσ 3 εδάφιο 2 του παραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ι του παραρτιματοσ τθσ ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ). [ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΙΙΙ - IV.doc] ελ. 23 από 23

74 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟ ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔA ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΟΜΑΔΑ Α ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Τ.01 Ιςοπεδϊςεισ - Διαμορφϊςεισ μ 2 1,50 Τ.02 ΔΕΗ (φνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. * Τ.03 ΟΣΕ (φνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. * Τ.04 Υδρευςθ (φνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. * Τ.05 Αποχζτευςθ (φνδεςθ παροχισ κατά περίπτωςθ) αποκ. * Τ.06 Καταςκευι βόκρου αποκ ,00 ΟΜΑΔΑ Β ΠΧ.01 Περίφραξθ ςυμπαγισ με κάγκελο (1 m beton) μ.μ. 120,00 ΠΧ.02 Περίφραξθ ςυμπαγισ με ςίτα (1 m beton) μ.μ. 75,00 ΠΧ.03 Περίφραξθ με ςενάη (20 cm ςκυροδζματοσ), ςίτα και πάςςαλοι μ.μ. 45,00 ΠΧ.04 Περίφραξθ με ςίτα και παςςάλουσ μ.μ. 20,00 ΠΧ.05 Αςφαλτόςτρωςθ (βάςθ υπόβαςθ άςφαλτοσ) μ 2 15,00 ΠΧ.06 Ιςοπεδϊςεισ - διαμορφϊςεισ μ 2 1,50 ΠΧ.07 Διαμόρφωςθ χϊρου με 3Α μ 2 5,00 ΠΧ.08 Πλακοςτρϊςεισ μ 2 50,00 ΠΧ.09 Κράςπεδα μ.μ. 15,00 ΠΧ.10 Κυβόλικοσ μ 2 15,00 ΠΧ.11 Πλάκεσ πεηοδρομίου μ 2 24,00 ΠΧ.12 Χϊροσ πραςίνου μ 2 25,00 ΟΜΑΔΑ Γ Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊδεισ μ 3 4, Γενικζσ εκςκαφζσ θμιβραχϊδθσ μ 3 6, Γενικζσ εκςκαφζσ βραχϊδεισ μ 3 18, Εκςκαφζσ κεμελίων γαιϊδεισ μ 3 8, Εκςκαφζσ κεμελίων θμιβραχϊδθσ μ 3 12, Επιχϊςεισ με προιόντα εκςκαφισ μ 3 3, Ειδικζσ επιχϊςεισ μ 3 15, Φορτωεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων με μθχανικά μζςα μ 3 1, Κακαρι μεταφορά προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων με αυτοκίνθτο μ 3 /km 0, Κακαίρεςθ πλινκοδομισ μ 3 20, Κακαίρεςθ πλινκοδομισ με ιςχνό κονίαμα μ 3 22, Κακαίρεςθ αόπλου ςκυροδζματοσ μ 3 35, Κακαίρεςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματο μ 3 50, Κακαίρεςθ επιχρθςμάτων μ 2 5, Κακαίρεςθ τοίχων γιά τθ διαμόρφωςθ κουφωμάτων 0,5 m 2 και ζωσ 1 m 2 τεμ. 30, Κακαίρεςθ τοίχων γιά τθ διαμόρφωςθ κουφωμάτων 1 m 2 και ζωσ 1,5 m 2 τεμ. 35, Κακαίρεςθ τοίχων γιά τθ διαμόρφωςθ κουφωμάτων 1,5 m 2 και ζωσ 2 m 2 τεμ. 40, Κακαίρεςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κυρϊν παρακφρων μ 2 12, Κακαίρεςθ θμίξεςτθσ ι ξεςτισ λικοδομισ μ 3 22, Κακαίρεςθ δαπζδων εκ πλακϊν παντϊσ τφπου μ 2 6, Κακαίρεςθ επικεράμωςθσ μ 2 4, Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ) μ 3 250, Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (προςβάςιμεσ περιοχζσ) μ 3 230, Ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (με πλζγμα) μ 3 130, Ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (με πλζγμα - απομακρ. περιοχεσ) μ 3 140, Άοπλο ςκυρόδεμα δαπζδων μ 3 105, Εξιςωτικζσ ςτρϊςεισ μ 3 95, ενάη δρομικά μ.μ. 10, ενάη μπατικά μ.μ. 13,00 *ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ελ. 1 από 4

75 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΙΧΟΠΟΙΪΕ ΕΠΙΧΡΗΜΑΣΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΟΙΧΩΝ ΣΡΩΕΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔA ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΟΜΑΔΑ Δ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Λικοδομζσ με κοινοφσ λίκουσ μ 2 80, Λικοδομζσ με λαξευτοφσ λίκουσ μ 2 90, Αρμολογιματα όψεων λικοδομϊν παντόσ είδουσ μ 2 15, Πλινκοδομζσ δρομικζσ μ 2 15, Πλινκοδομζσ μπατικζσ μ 2 24, Σςιμεντολικοδομζσ μ 2 18, Σοιχοδομζσ YTONG πάχουσ 10 εκ. μ 2 18, Σοιχοδομζσ YTONG πάχουσ 20 εκ. μ 2 25, Σοίχοι γυψοςανίδων απλοί μ 2 28, Σοίχοι γυψοςανίδων με 2 γφψουσ ανά πλευρά μ 2 45, Εξωτερικοί τοιχοι με μεταλλικό ςκελετό εξωτερικά με τςιμεντοςανίδα και εςωτερικά με γυψοςανίδα μ 2 60, Αβεςτοκονιάματα τριπτά μ 2 12, Αβεςτοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) μ 2 20, Αβεςτοκονιάματα με επάλυψθ ςαγρζ μ 2 12, Αρτιφιςζλ τριπτά μ 2 14, Ζτοιμο επίχριςμα (γυψοςοβάσ) μ 2 12, Αβεςτοκονιάματα προεξοχϊν μζχρι 20 cm (επί πλζον τθσ τιμισ) μμ 5, Με πλακίδια πορςελάνθσ μ 2 40, Πλιρεισ επενδφςεισ τοίχων με μοριοςανίδεσ (MDF) πάχουσ 20 χλςτ. και ξφλινο ι μεταλλικό ςκελετό μ 2 32, Με λίκινεσ πλάκεσ μ 2 40, Με πλάκεσ μαρμάρου (γρανίτθσ) μ 2 90, Με πζτρα ςτενάρι μ 2 70, Mε γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm και μεταλλικό ςκελετό μ 2 45, Με τςιμεντοκονία μ 2 10, Γαρμπιλομωςαϊκό μ 2 17, Με λίκινεσ πλάκεσ (Ελευκεροφπολθσ κλπ) μ 2 40, Με πλάκεσ μαρμάρου ι γρανίτθ μ 2 80, Με πλακίδια κεραμικά ι πορςελάνθσ μ 2 40, Με πλαςτικά πλακίδια ι τάπθτα μ 2 18, Με λωρίδεσ ςουθδικισ ξυλείασ μ 2 50, Με λωρίδεσ δρυόσ μ 2 70, Δάπεδο laminate μ 2 28, Με μοκζτα μ 2 20, Βιομθχανικό δάπεδο μ 2 15, Εποξειδικό δάπεδο μ 2 32,00 ΟΜΑΔΑ Ε Πόρτεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα δρομικι, πλάτουσ ζωσ 13 cm από ξυλεία τφπου ουθδίασ μ 2 130, Πόρτεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα μπατικι, πλάτουσ ζωσ 23 cm από ξυλεία τφπου ουθδίασ μ 2 150, Πόρτεσ πρεςςαριςτζσ ι ταμπλαδωτζσ από MDF μ 2 160, Εξϊπορτεσ ραμποτζ ι ταμπλαδωτζσ από δρφ, καρυδιά κλπ μ 2 280, Εξϊπορτεσ ραμποτζ ι ταμπλαδωτζσ από ςουθδικι ξυλεία μ 2 200, Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. από ςουθδικι ξυλεία μ 2 250, Κουφϊματα ςτακερά από ςουθδικι ξυλεία μ 2 160, Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. αλουμινίου θ πλαςτικά μ 2 150, Κουφϊματα ςτακερά αλουμινίου - πλαςτικά μ 2 90, Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. αλουμινίου με κερμοδιακοπι μ 2 280, Κουφϊματα ανοιγόμενα - ανακλιν. πλαςτικά απομμ. ξφλου μ 2 190, φνκετεσ καταςκεφεσ κουφωμάτων (πολφςπαςτα, ςειρόμενα β.τ. κλπ) μ 2 350, Ρολλά αλουμινίου πολυουρεκάνθσ μ 2 50, Παντηοφρια ξφλινα ανοιγόμενα μ 2 220, Παντηοφρια αλουμινίου- πλαςτικά ανοιγόμενα μ 2 170, Παντηοφρια πλαςτικά ανοιγόμενα απομμ. ξφλου μ 2 200, ιδερζνιεσ πόρτεσ μ 2 75,00 *ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ελ. 2 από 4

76 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΝΣΟΤΛΑΠΕ ΜΟΝΩΕΙ ΣΕΓΑΝΩΕΙ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΕ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕ ΕΠΙΚΑΛΤΨΕΙ ΣΗΘΑΙΑ ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔA ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ιδερζνια παράκυρα μ 2 60, ιδερζνιεσ βιτρίνεσ μ 2 50, Bιτρίνεσ αλουμινίου μ 2 80, ίτεσ κουφωμάτων κάκετεσ μ 2 35, Μονόφυλλθ πυράντοχθ πόρτα Σ30 εωσ Σ90 πλιρωσ εξοπλιςμζνθ τεμ. 800, Δίφυλλθ πυράντοχθ πότρα Σ30 εωσ Σ90 πλιρωσ εξοπλιςμζνθ τεμ , Πόρτεσ αλουμινίου με πάνελ εξωτ. με ςχζδιο μ 2 200, Πόρτεσ αλουμινίου με πάνελ εςωτ. ίςιο μ 2 140, Πόρτεσ κωρακιςμζνεσ τεμ. 700, Πόρτα ρολλό για χϊρο ςταφκμευςθσ διαςτάςεων 2,5x2,2 μ τεμ. 700, Ταλόκυρεσ μονόφυλλεσ από κρφςταλλο πάχουσ 10 mm μ 2 180, Απλοί υαλοπινακεσ μ 2 15, Διπλοί κερμομονωτικοί υαλοπίνακεσ μ 2 30, Ντουλάπεσ κοινζσ (υπνοδωματίου) μ 2 οψθσ 130, Ντουλάπεσ (ανιγκρζ) μ 2 οψθσ 150, Ντουλάπια κουηίνασ με φορμάικα ι καπλαμά μ.μ. 180, Ντουλάπια κουηίνασ από ςυμπαγι ξυλεία μ.μ. 250, Πάγκοσ ρεςεψιόν (πλιρεσ) μ.μ. 100, Πάγκοσ BAR (πλιρεσ) μ.μ. 100, Θερμομόνωςθ κατακόρυφων επιφανειϊν 5,0 μ 2 7, Θερμομόνωςθ ςτοιχείων ςκυροδζματοσ με πλάκεσ από εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ 2,5 μ 2 4, Θερμομόνωςθ ςτοιχείων ςκυροδζματοσ με πλάκεσ από εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ 5,0 μ 2 7, Τγρομόνωςθ τοιχείων υπογείου επάλειψθ ςκυροδζματοσ με υλικό αςφαλτικισ βάςεωσ μ 2 3, Επίςτρωςθ απλι με αςφαλτόπανο μ 2 15, Θερμομόνωςθ οροφϊν και δαπζδων με φφλλα εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ 5,0 μ 2 7, Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ πετροβάμαβκα μ 2 10,00 ΟΜΑΔΑ Σ Επιςτρϊςεισ ςτθκαίων (πεηουλιϊν) με μάρμαρο πάχουσ 2 cm και πλάτουσ ζωσ 25 cm μ.μ 35, Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο πάχουσ 2 cm μ.μ 35, Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο πάχουσ 3 cm μ.μ 40, Επενδφςεισ λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχουσ 2 cm μ.μ 40, Επενδφςεισ βακμίδων μικουσ ζωσ 2 m με μάρμαρο λευκό καλομζρια μ.μ 110, Πάγκοι από μάρμαρο (λευκό) πάχουσ 2 cm μ.μ 80, Πάγκοι από μάρμαρο (λευκό) πάχουσ 3 cm μ.μ 100, Πάγκοι νιπτιρων από (λευκό) μάρμαρο πάχουσ 3 cm μ.μ 160, ιδερζνια βακμίδα μ.μ 60, Ξφλινθ βακμίδα μ.μ 150, Mαρμάρινθ βακμίδα μ.μ 110, Από γυψοςανίδεσ μ 2 28, Από ξφλο ουθδίασ ραμποτζ μ 2 45, Επζνδυςθ οροφισ με λεπτοςανίδεσ πλιρθσ μ 2 40, Ξφλινθ ςτζγθ με κεραμίδια εδραηόμενθ ςε πλάκα ςκυροδζματοσ μ 2 40, Ξφλινθ ςτζγθ αυτοφερόμενθ με κεραμίδια μ 2 80, Επικεράμωςθ πλάκασ ςκυροδζματοσ μ 2 28, ιδερζνια ςτζγθ με αυλακωτι λαμαρίνα μ 2 40, Επιςτζγαςθ με ςχιςτόπλακεσ μ 2 50, Επιςτεγάςεισ με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φφλλα μ 2 55, Επιςτζγαςθ με πετάςματα τφπου sandwich από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα με πλιρωςθ πολυουρεκάνθσ μ 2 42, Τδρορροζσ γαλβανιςμζνεσ - οριηόντιεσ μ 10, Κάκετεσ υδρορροζσ πλαςτικζσ μ 8, Από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα μ.μ. 35, Από δρομικι πλινκοδομι μ.μ. 15, Από κιγκλίδωμα ςιδερζνιο μ.μ. 45, Από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ. 90, Από κιγκλίδωμα ξφλινο μ.μ. 60,00 *ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ελ. 3 από 4

77 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕ ΟΙΚΟΔ/ΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣAΕΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔA ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μ.Μ. ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Τδροχρωματιςμοί απλοί μ 2 3, Τδροχρωματιςμοί με τςίγκο και κόλλα μ 2 4, Πλαςτικά επί τοίχου μ 2 7, Πλαςτικά ςπατουλαριςτά μ 2 13, Σςιμεντοχρϊματα μ 2 10, Ακριλικά με ρελιζφ μ 2 10, Ριπολίνεσ κοινζσ μ 2 10, Σηάκι απλό αποκ , Σηάκι με καπνοδόχο (κτιςτό) αποκ , Κλειδαριζσ και πόμολα τεμ. 30, Πλιρεσ ςζτ λουτροφ αποκ. 600, Νεροχφτθσ - μπαταρία κουηίνασ αποκ. 200, ζτ WC αποκ. 300, ζτ WC Α.Μ.Κ. αποκ. 450, Υδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ- λουτροφ-wc (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) αποκ , Υδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) αποκ. 700, Υδρευςθ-αποχζτευςθ λουτροφ (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) αποκ , Υδρευςθ-αποχζτευςθ WC (ςωλθνϊςεισ, ςυνδζςεισ) αποκ. 800, Υδρευςθ-αποχζτευςθ πλιρουσ κουηίνασ- λουτροφ ι εργαςτθρίου αποκ , Απορροι ομβρίων - πλαςτικά φρεάτια (ςε κάκε υδρορροι) τεμ. 7, Απορροι ομβρίων - πλαςτικόσ ςωλινασ Φ140 μ.μ. 5, Απορροι ομβρίων - πλαςτικόσ ςωλινασ Φ200 μ.μ. 10, Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 22/400/600 τεμ. 60, Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 22/900/1100 τεμ. 150, Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 33/900/900 τεμ. 160, Κεντρικι κζρμανςθ (ςϊματα) 33/900/1100 τεμ. 200, Κεντρικι κζρμανςθ (καυςτιρασ, λζβθτασ δεξαμενι) αποκ , Κλιματιςμόσ - κζρμανςθ κεντρικι εγκατάςταςθ με αεραγωγοφσ BTU 0, Κλιματιςμόσ με ανεξάρτθτεσ μονάδεσ αποκ. * Κατοικίασ (ωλθνϊςεισ, καλοδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ. 35, Γραφείου (ωλθνϊςεισ, καλοδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ. 30, Καταςτιματοσ (ωλθνϊςεισ, καλοδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ. 30, Βιομθχανικοφ & Βοθκθτικϊν χϊρων(ωλθνϊςεισ, καλοδιϊςεισ, ρευματολιπτεσ) μ 2 /κατ. 50, Ανελκυςτιρασ μεχρι 4 ςτάςεισ αποκ , Προςαφξθςθ ανά ςτάςθ πζραν των 4 ςτάςεων τάςθ 1.200, Ηλιακόσ ςυλλζκτθσ τεμ , Πυροπροςταςία αποκ. * υναγερμόσ αποκ. * Γεϊτρθςθ τεμ. * Μεταλλικόσ ςκελετόσ κιλ. 2, ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η Πάνελ με μόνωςθ 5 cm και 6 cm (οροφισ και πλαϊνά ι διαχωριςτικά ςε αναλογία 1:1) και μετακίνθςθ πλευράσ 15x40m μ 2 30, Πάνελ με μόνωςθ 8 cm μ 2 40, Πάνελ με μόνωςθ 10 cm μ 2 50,00 Για τισ εργαςίεσ με ζνδειξθ * κατά τθν αξιολόγθςθ κα οριςτικοποιθκεί το κόςτοσ ανάλογα με το αντικείμενο τθ φφςθ τθσ επζνδυςθσ και τθν αντίςτοιχθ προςφορά θμειϊςεισ: 1. Οι παραπάνω τιμζσ είναι μζςεσ τιμζσ. Μποροφν να γίνουν δεκτζσ τιμζσ ανϊτερεσ κατά 10% 2. Αφξθςθ πλζον του 10% μπορεί να δικαιολογθκεί μόνο μετά από τεκμθρίωςθ 3. Μποροφν να γίνουν δεκτζσ και εργαςίεσ που δεν αναφζρονται ςτον παραπάνω πίνακα, οι οποίεσ κα προςτεκοφν ςτο τζλοσ τθσ ομάδασ όπου ανικουν και κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχθ προςφορά 4. Οι παραπάνω τιμζσ περιλαμβάνουν υλικά και εργαςία 5. Οι τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του ΙΚΑ *ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ.xls+ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ελ. 4 από 4

78 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ «Αναπτυξιακή Δράμασ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Ε. - "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ"- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 22 Τ.Κ. : ΒΟΛΟΣ

ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 22 Τ.Κ. : ΒΟΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 41 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ : ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2919/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ Α/ Α 1 Η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται Περιγραφή κριτηρίου 1.1 Καν. (ΕΚ) 1698/2005,

Διαβάστε περισσότερα

επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών Β1.3 επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική µε το αντικείµενο 0/0,2 βεβαίωση πιστοποιηµένου ΚΕΚ Β2

επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών Β1.3 επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική µε το αντικείµενο 0/0,2 βεβαίωση πιστοποιηµένου ΚΕΚ Β2 Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L123α (Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων) κριτήριο Βαθµολογία Βαρύτητα ικαιολογητικά Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3% πλήρης φάκελος 1 ελλιπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ANΦΛΩ 1 Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ)

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΘΕΗ «ΜΗΛΙΑ» ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ 3 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίασ Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τθλ. 22894304 θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Λευκωςία, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα