ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον πίνακα αυτόν τα άρθρα αυτά έχουν στον "Κωδικό" κατάληξη [.Μ ] ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ε.Μ. Τιμή ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Α-1.Μ Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΟ-1110 m3 0,36 0,38+ 0,35* 0,33* 0,32* 5,56% Α-2.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123.Α m3 0,70 0,70+ 0,65* 0,62* 0,60* Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΟ-1123.Α m3 1,60+ 1,45* 1,40* 1,30* Α-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες Α-3.1.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133.Α m3 2,65 2,60+ 2,35* 2,20* 2,10* -1,89% Α-3.2.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133.Α m3 4,42+ 4,40+ 4,00* 3,80* 3,60* -0,45% Α-3.3.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133.Α m3 7,59 8,20+ 7,50* 7,10* 6,80* 8,04% ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων Α-4.1.Μ Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m3 1,53 1,65 1,50* 1,45* 1,35* 7,84% Α-4.2.Μ Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m3 4,90 4,90 4,50* 4,30* 4,10* Α-4.3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m3 6,40 6,60 6,00* 5,70* 5,40* 3,12% Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως ΟIK-2113 m3 14,40 14,40 13,25 12,60 12,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m3 20,90 19,20 17,50* 16,70* 15,80* -8,13% Α-5.2 Για το ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m3 29,90 27,40 25,00* 23,80* 22,60* -8,36% Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m3 14,00 13,10 12,00* 11,40* 10,90* -6,43% Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m3 10,00 9,30 8,50* 8,10* 7,70* -7,00% Α-8 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο ΟΙΚ-2275 m3 7,00 6,60 6,00* 5,70* 5,40* -5,71% Α-9 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 m 27,25 19,20 17,50 16,70 15,80-29,54% Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΙΚ-6448 m 6,60 6,60 6,00 5,70 5,40 Α-11 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ΟΙΚ-2226 m2 3,75 3,60 3,30 3,10 3,00-4,00% Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m3 25,40 26,50 24,20* 23,10* 21,90* 4,33% Α-13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό μέτρο) ΟΙΚ-2227 m3 12,90 13,70 12,50* 11,90* 11,30* 6,20% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 1

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου Α-14 ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 m 0,66 0,65 0,60 0,60 0,55-1,52% Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m ΟΔΟ-1320 m 11,80 11,50 10,50 10,00 9,50-2,54% Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1420 m3 1,18 1,20 1,10* 1,05* 1,00* 1,69% Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΟΔΟ-1420 m2 4,30 4,15 3,80* 3,60* 3,40* -3,49% ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Α-18 Προμήθεια δανείων Α-18.1.Μ Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 1,04 1,05+ 0,95* 0,90* 0,86* 0,96% Α-18.2.Μ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 1,58 1,60+ 1,45* 1,40* 1,30* 1,27% Α-18.3.Μ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 6,10 6,00+ 5,50* 5,20* 5,00* -1,64% Α-19.Μ Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm ΟΔΟ-3121Β m3 5,68 8,20+ 7,50* 7,10* 6,80* 44,37% Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m3 1,08 1,05 0,95 0,90 0,86-2,78% Α-21 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων ΟΔΟ-1530 m3 0,89 0,90 0,80 0,75 0,70 1,12% Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων Α-22 οπλισμού και των απαιτουμένων δανείων ΟΔΟ-1530 m3 1,39 1,40 1,30 1,25 1,20 0,72% Α-23.Μ Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121A m3 5,20 7,70 7,00* 6,70* 6,30* 48,08% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ Α-24 Επένδυση πρανών Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 m2 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55-7,14% Α-24.2 Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη ΟΔΟ-1610 m2 13,00 11,50 10,50 10,00 9,50-11,54% Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ-1620 m3 2,30 2,30 2,10 2,00 1,90 ΔΙΑΦΟΡΑ Α-26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού ΟΔΟ-3121Α m3 9,20 8,20 7,50 7,10 6,80-10,87% Α-27 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρρηγμάτωση ΟΔΟ-1133Α m 4,52 3,80 3,50 3,30 3,20-15,93% Α-28 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων ΥΔΡ-6054 m3 2,90 2,20 2,00* 1,90* 1,80* -24,14% Α-29 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο ΟΔΟ-3221 m3 7,03 7,10 6,50 6,20 5,90 1,00% Β ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ-2151 m3 4,14 4,00 3,70* 3,50* 3,40* -3,38% Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια Β-2 δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m3 3,00 2,70 2,50 2,40 2,30-10,00% Β-3 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΥΔΡ-6068 m3 17,40 9,20 8,40* 8,00* 7,60* -47,13% Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών Β-4 έργων Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121Β m3 8,17 7,70 7,00* 6,70* 6,30* -5,75% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 2

3 Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 m3 6,68 11,50 10,50* 10,00* 9,50* 72,16% ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΟΔΟ-2251 m3 19,50 17,50 16,00 15,20 14,50-10,26% Β-6 Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου ΟΔΟ-2253 m3 87,80 76,70 70,00 66,70 63,30-12,64% Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. ΥΔΡ-6157 m3 17,50 15,30 14,00 13,30 12,70-12,57% Β-8 Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους μεταξύ πασσάλων ΟΔΟ-2252 m3 43,20 32,90 30,00 28,60 27,10-23,84% Β-9 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια ΟΔΟ-2252 m3 43,20 43,80 40,00 38,10 36,20 1,39% Β-10 Λιθόστρωση αρμολογημένη ΟΔΟ-2254 m3 52,00 49,30 45,00 42,90 40,70-5,19% ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Β-11 Β-11.1 Β-11.2 Β-11.3 Β-11.4 Β-11Α Β-11Α.1 Β-11Α.2 Β-11Α.3 Β-11Α.4 Β-11Β Β-11Β.1 Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό και μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η <= 4m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 4-8m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 8-12m 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 155,00 131,00 120,00 114,00 109,00-15,48% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 176,50 153,00 140,00 133,00 127,00-13,31% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 199,00 175,00 160,00 152,00 145,00-12,06% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 242,00 197,00 180,00 171,00 163,00-18,60% Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η >12m Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό και μετωπικά συρματοκιβώτια Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η <= 4 m 30% ΟΔΟ-2312 m2 150,00 137,00 130,00 124,00 Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η = 4-8m 30% ΟΔΟ-2312 m2 173,00 158,00 150,00 143,00 Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η = 8-12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 196,00 179,00 170,00 162,00 Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η >12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 219,00 200,00 190,00 181,00 Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισμένη γη και μετωπικά χαλύβδινα πλέγματα και γεωσυνθετικά Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η <= 4 m 30% ΟΔΟ-2312 m2 150,00 137,00 130,00 124,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 3

4 Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ Β-11Β.2 πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 4-8m 30% ΟΔΟ-2312 m2 173,00 158,00 150,00 143,00 Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ Β-11Β.3 πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 8-12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 196,00 179,00 170,00 162,00 Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ Β-11Β.4 πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η >12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 219,00 200,00 190,00 181,00 Β-12 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων Β-12.1 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 6,37 6,70 6,10 5,80 5,50 5,18% Β-12.2 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 60 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 7,53 7,80 7,10 6,80 6,40 3,59% Β-12.3 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 8,54 9,00 8,20 7,80 7,40 5,39% Β-12.4 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 9,71 10,08 9,20 8,80 8,30 3,81% Β-12.5 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 120 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 10,70 11,17 10,20 9,70 9,20 4,39% Β-12.6 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 160 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 12,70 13,40 12,20 11,60 11,00 5,51% Β-12.7 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 200 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 14,70 15,40 14,10 13,40 12,80 4,76% Β-12.8 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 300 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 19,50 17,90 16,30 15,50 14,80-8,21% Β-12.9 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 400 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 21,20 20,00 18,30 17,40 16,60-5,66% Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 500 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 22,30 20,40 19,40 18,50 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 600 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 24,80 22,60 21,50 20,50 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 700 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 27,10 24,70 23,50 22,40 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 800 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 29,40 26,80 25,50 24,30 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult kn/m ΟΙΚ-7914 m2 34,50 31,50 30,00 28,50 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult kn/m ΟΙΚ-7914 m2 40,30 36,80 35,10 33,30 Β-13 Τρισδιάστατα γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα ΟΙΚ-7914 m2 42,00 42,60 38,90 37,10 35,20 1,43% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ Β-14 Επένδυση πρανών με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα ΟΙΚ-7914 m2 8,98 10,40 9,50 9,00 8,60 15,81% Β-15 Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων 50%OΔO-2312 Β-15.1 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kn/m +50%OΔO-2653 m2 27,70 27,40 25,00 23,80 22,60-1,08% 50%OΔO-2312 Β-15.2 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kn/m +50%OΔO-2653 m2 32,40 32,90 30,00 28,60 27,10 1,54% 50%OΔO-2312 Β-15.3 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kn/m +50%OΔO-2653 m2 82,20 54,80 50,00 47,60 45,20-33,33% 50%OΔO-2312 Β-15.4 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kn/m +50%OΔO-2653 m2 115,70 82,10 75,00 71,40 67,90-29,04% 50%OΔO-2311 Β-16 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα +50%OΔO-2312 m 2 66,30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 4

5 Β-16A Β-16Β Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα Β-17 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα Β-18 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Β-18.1 Β-18.2 Β-18.3 Β-18.4 Β-18.5 Β-18.6 Β-18.7 Β-18.8 Β-18.9 Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 6 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 5000 kj ύψους 6 m Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kj ύψους 4 μ. 50%OΔO %OΔO-2312 m2 65,70 60,00 57,10 54,30 50%OΔO %OΔO-2312 m2 74,50 68,00 64,80 61,50 50%OΔO %OΔO-2312 m2 43,60 38,30 35,00 33,30 31,70-12,16% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 130,00 690,00 630,00 600,00 570,00 430,77% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 567,60 810,00 740,00 700,00 670,00 42,71% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 667,80 980,00 890,00 850,00 810,00 46,75% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 644, , , ,00 950,00 78,32% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 773, , , , ,00 61,67% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 722, , , , ,00 154,74% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 850, , , , ,00 193,94% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 1.032, , , , ,00 190,70% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 1.177, , , , ,00 239,73% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.392,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 5

6 Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 3 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 4 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 3 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 4 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kj ύψους 5 μ. 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.237,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.406,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.341,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.546,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 2.161,00 30%ΟΔΟ Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 5 μ. 40%ΟΔΟ-2653 m 3.163,00 30%ΟΔΟ Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 6 μ. 40%ΟΔΟ-2653 m 3.515,00 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Μόνιμες αγκυρώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αυτοδιατρυόμενα Β-19 αγκύρια (SELF DRILLING) ΥΔΡ-7024 m 26,20 23,60 21,50 20,50 19,50-9,92% Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών Β-20 εκσκαφών (μήκους έως 25 μ.) Β-20.1 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 83,20 Β-20.2 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 87,80 Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών Β-21 εκσκαφών Β-21.1 Φορτίου λειτουργίας KN και μήκους αγκυρώσεως <= 20 m ΥΔΡ-7024 m 83,20 69,00 63,00 60,00 57,00-17,07% Β-21.2 Φορτίου λειτουργίας KN και μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 91,00 74,50 68,00 64,80 61,50-18,13% Β-21.3 Φορτίου λειτουργίας kν και μήκους αγκυρώσεως <= 20 m ΥΔΡ-7024 m 87,80 81,10 74,00 70,50 67,00-7,63% Β-21.4 Φορτίου λειτουργίας kν και μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 95,60 86,50 79,00 75,20 71,50-9,52% Β-22 Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αγκύρια διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm ΥΔΡ-7024 m 20,35 23,00 21,00 20,00 19,00 13,02% Β-23 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 6

7 Β-23.1 Φέρουσας ικανότητας 200 kn με ράβδους Φ25 B500C ΥΔΡ-7025 m 23,10 18,60 17,00 16,20 15,40-19,48% Β-23.2 Φέρουσας ικανότητας 300 kn με ράβδους Φ28 B500C ΥΔΡ-7025 m 29,30 20,80 19,00 18,10 17,20-29,01% Β-23.3 Φέρουσας ικανότητας 440 kn με ράβδους Φ32 B500C ΥΔΡ-7025 m 38,60 29,60 27,00 25,70 24,40-23,32% Β-24 Προσωρινή αντιστήριξη απότομων πρανών εκσκαφών ΟΔΟ-2731 m2 273,30 219,00 200,00 190,00 181,00-19,87% Β-25 Σταθεροποίηση πρανών με ηλώσεις εδάφους (soil nailing) ΟΔΟ-2731 m 67,60 40,30 36,80 35,10 33,30-40,38% ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Β-26 Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων Β-26.1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 111,30 98,60 90,00 85,70 81,40-11,41% Β-26.2 Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 m 136,60 120,00 110,00 105,00 99,50-12,15% Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ-2731 m 172,00 148,00 135,00 129,00 122,00-13,95% Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ-2731 m 216,30 186,00 170,00 162,00 154,00-14,01% Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ-2731 m 301,00 252,00 230,00 219,00 208,00-16,28% Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ-2731 m 412,40 329,00 300,00 286,00 271,00-20,22% Β-27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων ΟΔΟ-2672 kg 3,12 2,70 2,50 2,40 2,30-13,46% Β-28 Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας με μεμβράνη HDPE ΟΔΟ-2412 m2 12,80 13,60 12,40 11,80 11,20 6,25% ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα Β-29.1 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα Β C8/10 ΟΔΟ-2511 m3 70,80 72,30 66,00 62,90 59,70 2,12% Β Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΟΔΟ-2521 m3 73,40 72,00 66,00 63,00 60,00-1,91% Β-29.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Β Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΟΔΟ-2531 m3 86,50 86,50 79,00 75,20 71,50 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ Β από σκυρόδεμα C12/15 ΟΔΟ-2531 m3 86,50 89,80 82,00 78,10 74,20 3,82% Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός Β σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 ΟΔΟ-2531 m3 98,70 98,60 90,00 85,70 81,40-0,10% Β Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ m3 86,50 90,00 82,00 78,00 75,00 4,05% Β-29.3 Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας Β στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 94,00 94,20 86,00 81,90 77,80 0,21% Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης Β πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 113,80 104,00 95,00 90,50 86,00-8,61% Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και Β κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 130,30 115,00 105,00 100,00 95,00-11,74% Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα Β C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 139,10 126,00 115,00 110,00 104,00-9,42% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 7

8 Β Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΥΔΡ m3 92,00 96,00 88,00 84,00 80,00 4,35% Β Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 135,80 120,00 110,00 105,00 99,50-11,63% Β-29.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα Β κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2522 m3 98,60 104,00 95,00 90,50 86,00 5,48% Β Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 135,10 133,00 121,00 115,00 109,00-1,55% Β Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 140,40 127,00 116,00 110,00 105,00-9,54% Β Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 142,90 143,00 131,00 125,00 119,00 0,07% Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με Β σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 136,60 133,00 121,00 115,00 109,00-2,64% Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 215,00 173,00 158,00 150,00 143,00-19,53% Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο ΟΔΟ-2551 m3 135,10 138,00 126,00 120,00 114,00 2,15% Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από Β σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 135,10 133,00 121,00 115,00 109,00-1,55% Β Κατασκευή πλακών με διάκενα από σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2545 m3 157,90 143,00 131,00 125,00 119,00-9,44% Β Κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2731 m3 88,70 86,50 79,00 75,20 71,50-2,48% Β Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ m3 98,60 102,00 93,00 89,00 85,00 3,45% Κατασκευή σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) με Β χρήση σκυροδέματος C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 119,90 120,00 110,00 105,00 99,50 0,08% Β Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών από σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 184,00 168,00 160,00 152,00 Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο ΟΔΟ-2551 m3 150,00 137,00 130,00 124,00 Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από Β σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 138,00 126,00 120,00 114,00 Β Κατασκευή πλακών με διάκενα από σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 150,00 137,00 130,00 124,00 Κατασκευή σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) με Β χρήση σκυροδέματος C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 150,00 137,00 130,00 124,00 Β-29.5 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, Β κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 151,80 156,00 142,00 135,00 128,00 2,77% Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη άνω των 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 179,60 173,00 158,00 150,00 143,00-3,67% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 8

9 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από Β οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 156,80 161,00 147,00 140,00 133,00 2,68% Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 229,00 196,00 179,00 170,00 162,00-14,41% Β Κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2731 m3 98,60 97,50 89,00 84,80 80,50-1,12% Β Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 155,60 156,00 142,00 135,00 128,00 0,26% Β Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C30/37 Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 215,00 173,00 158,00 150,00 143,00-19,53% Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00< Η >15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 236,50 196,00 179,00 170,00 162,00-17,12% Β Σε ύψος από το έδαφος Η >15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 292,20 219,00 200,00 190,00 181,00-25,05% Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37 με χρήση Β ανηρτημένου μετακινούμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2566 m3 242,00 221,00 210,00 200,00 Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37 Β επί ικριωμάτων Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 225,10 196,00 179,00 170,00 162,00-12,93% Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 247,90 219,00 200,00 190,00 181,00-11,66% Β Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 263,10 242,00 221,00 210,00 200,00-8,02% Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, Β κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 166,00 152,00 145,00 138,00 Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη άνω των 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 184,00 168,00 160,00 152,00 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από Β οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 173,00 158,00 150,00 143,00 Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 207,00 189,00 180,00 171,00 Β Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C35/45 Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 184,00 168,00 160,00 152,00 Β Σε ύψος από το έδαφος Η >7,00 m ΟΔΟ-2566 m3 219,00 200,00 190,00 181,00 Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C35/45 με χρήση Β ανηρτημένου μετακινούμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2566 m3 253,00 231,00 220,00 209,00 Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C35/45, Β επί ικριωμάτων Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 219,00 200,00 190,00 181,00 Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 242,00 221,00 210,00 200,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 9

10 Β Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 265,00 242,00 230,00 219,00 Β-29.6 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C40/50, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2565 m3 234,00 212,00 194,00 185,00 176,00-9,40% Προεντεταμένοι κιβωτιοειδείς φορείς από σκυρόδεμα C40/50 επί Β ικριωμάτων Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 230,20 225,00 205,00 195,00 185,00-2,26% Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 253,00 235,00 215,00 205,00 195,00-7,11% Β Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 268,10 258,00 236,00 225,00 214,00-3,77% Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C40/50 με Β προώθηση ΟΔΟ-2566 m3 284,60 276,00 252,00 240,00 228,00-3,02% Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C40/50 με Β προβολοδόμηση ΟΔΟ-2566 m3 388,30 299,00 273,00 260,00 247,00-23,00% Β-29.7 Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ m3 105,00 127,00 116,00 110,00 105,00 20,95% ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A ΟΔΟ-2611 kg 1,27 1,15 1,05 1,00 0,95-9,45% Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 1,27 1,15 1,05 1,00 0,95-9,45% Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1,33 1,15 1,05 1,00 0,95-13,53% Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες σκυροδέματος ΥΔΡ-7018 kg 1,66 2,30 2,10 2,00 1,90 38,55% Β-30.5 Ινες σκυροδέματος από πολυπροπυλένιο ΟΙΚ-7914 kg 8,10 7,40 7,00 6,70 Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης kg Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 ΟΔΟ-2620 kg 4,81 5,40 6,80 6,50 6,20 12,27% Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 ΟΔΟ-2620 kg 4,93 7,70 7,00 6,70 6,30 56,19% ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Β-32 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ ΥΔΡ-6403 m2 6,56 6,30 5,80 5,50 5,30-3,96% Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών ΥΔΡ-6402 m2 4,83 8,40 7,70 7,30 7,00 73,91% Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων Β-34 και φρεατίων ΥΔΡ-6403 m2 7,94 10,20 9,30 8,90 8,50 28,46% Β-35 Αντιγραφιστική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m2 4,95 5,80 5,30 5,10 4,80 17,17% Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ-2411 m2 1,78 1,75 1,60 1,50 1,45-1,69% Β-37 Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτική μεμβράνη επί Β-37.1 εξομαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος ΟΔΟ-2412 m2 11,85 11,50 10,50 10,00 9,50-2,95% Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση Β-37.2 ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας ΟΔΟ-2412 m2 13,80 13,30 12,10 11,50 11,00-3,62% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 10

11 Β-38 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες ΟΔΟ-2412 m2 14,15 13,80 12,60 12,00 11,40-2,47% Στεγάνωση φορέων και κατακορύφων επιφανειών σηράγγων ανοικτής Β-39 εκσκαφής (C&C) με μεμβρανη PVC ΟΔΟ-2412 m2 13,00 12,70 11,60 11,10 10,50-2,31% Β-40 Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα ΟΙΚ-7914 m2 33,20 20,70 18,90 18,00 17,10-37,65% Στεγάνωση και αποστράγγιση διάκενων πασσαλοστοιχίας με 50%ΟΙΚ Β-41 γεωσυνθετικά φύλλα 50%ΥΔΡ-6373 m2 63,70 26,50 24,20 23,10 21,90-58,40% Β-42 Στεγάνωση πυθμένα τάφρων αποστράγγισης με γεωμεμβράνη ΟΔΟ-2412 m2 5,93 6,60 6,00 5,70 5,40 11,30% Β-43 Σφράγιση αρμών Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη Β-43.1 εφαρμοζόμενη εν θερμώ ΥΔΡ-6370 m 3,62 3,80 3,50 3,30 3,20 4,97% Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή Β-43.2 ασφαλτική μαστίχη ΥΔΡ-6370 m 3,77 4,40 4,00 3,80 3,60 16,71% Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm ΥΔΡ-6370 m2 13,40 13,30 12,10 11,50 11,00-0,75% Β-43.3 Β-44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) ΥΔΡ-6373 m 11,70 13,70 12,50 11,90 11,30 17,09% Β-45 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60 mm ΟΔΟ-2651 m 903,60 518,05 473,00 450,48 427,95-42,67% ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ Β-46 Εφέδρανα γεφυρών - σεισμικοί αποσβεστήρες Β-46.1 Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ-2912 lt 42,60 40,30 36,80 35,10 33,30-5,40% Β-46.2 Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ-2912 lt 49,60 46,00 42,00 40,00 38,00-7,26% Β-46.3 Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης Β Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου kn ΟΔΟ-2912 τεμ , , ,00 950,00 Β Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου kn ΟΔΟ-2912 τεμ , , , ,00 Β-46.4 Σεισμικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic dampers) ονομαστικού φορτίου kn (500 ton) ΟΔΟ-2912 τεμ , , , ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Β-47 Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών ΥΔΡ-6752 kg 9,13 6,90 6,30 6,00 5,70-24,42% Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα ΟΔΟ-2672 kg 2,23 2,60 2,40 2,30 2,20 16,59% Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων ΥΔΡ-6752 kg 1,04 1,45 1,35 1,30 1,20 39,42% Β-50 Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6753 kg 2,37 2,30 2,10 2,00 1,90-2,95% ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 7,70 9,60 8,80 8,40 8,00 24,68% Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m2 13,00 13,80 12,60 12,00 11,40 6,15% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 11

12 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς Β-53 τσιμεντοσωλήνες C12/15 "C16/20" (Β15) Β-53.1 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ. ΟΔΟ-2883 m 15,07 Β-53.2 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ. ΟΔΟ-2883 m 18,40 Β-53.3 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 μ. ΟΔΟ-2883 m 29,90 Β-53.4 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50 μ. ΟΔΟ-2884 m 38,64 Β-53.5 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 μ. ΟΔΟ-2884 m 46,00 Β-53.6 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 μ. ΟΔΟ-2885 m 70,90 Β-53.7 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ1,00 μ. ΟΔΟ-2885 m 101,00 Β-53.8 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,00 μ. ΟΔΟ-2888 m 129,60 Β-53.9 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,20 μ. ΟΔΟ-2888 m 195,40 Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,40 μ. ΟΔΟ-2883 m 15,40 Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,60 μ. ΟΔΟ-2884 m 19,00 Β-54 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας Β-54.1 Αγωγός Φ0,40 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 49,30 Β-54.2 Αγωγός Φ0,60 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 72,10 Β-54.3 Αγωγός Φ0,80 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 106,20 Β-54.4 Αγωγός Φ1,00 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 167,00 Β-54.5 Αγωγός Φ1,20 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 246,70 Β-54.6 Αγωγός Φ2,00 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 150 ΟΔΟ-2888 m 891,80 Β-55 Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες Β-55.1 Αμιαντ/ληνας Φ0,20 μ. ΥΔΡ m 12,70 Β-55.2 Αμιαντ/λήνας Φ0,30 μ. ΥΔΡ m 16,90 Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm Β-56.1 Σωλήνες PVC Φ50 ΥΔΡ m 3,10 Β-56.2 Σωλήνες PVC Φ63 ΥΔΡ m 3,87 Β-56.3 Σωλήνες PVC Φ110 ΥΔΡ m 7,48 Β-56.4 Σωλήνες PVC Φ120 ΥΔΡ m 7,71 Β-56.5 Σωλήνες PVC Φ125 ΥΔΡ m 9,09 Β-56.6 Σωλήνες PVC Φ140 ΥΔΡ m 10,75 Β-56.7 Σωλήνες PVC Φ160 ΥΔΡ m 13,20 Β-56.8 Σωλήνες PVC Φ200 ΥΔΡ m 19,20 Β-56.9 Σωλήνες PVC Φ250 ΥΔΡ m 28,50 Β Σωλήνες PVC Φ300 ΥΔΡ m 38,60 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 12

13 Β Σωλήνες PVC Φ315 ΥΔΡ m 44,80 Β Σωλήνες PVC Φ355 ΥΔΡ m 55,60 Β Σωλήνες PVC Φ400 ΥΔΡ m 71,20 Β-57 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC Β-57.1 Διάτρητοι σωλήνες Φ120 ΥΔΡ m 5,75 Β-57.2 Διάτρητοι σωλήνες Φ160 ΥΔΡ m 9,23 Β-57.3 Διάτρητοι σωλήνες Φ200 ΥΔΡ m 15,40 Β-57.4 Διάτρητοι σωλήνες Φ250 ΥΔΡ m 20,10 Β-57.5 Διάτρητοι σωλήνες Φ300 ΥΔΡ m 23,20 Β-57.6 Διάτρητοι σωλήνες Φ400 ΥΔΡ m 30,90 Β-58 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Β-58.1 Σωλήνες Φ40 ΥΔΡ m 3,10 Β-58.2 Σωλήνες Φ50 ΥΔΡ m 3,52 Β-58.3 Σωλήνες Φ90 ΥΔΡ m 6,96 Β-58.4 Σωλήνες Φ110 ΥΔΡ m 9,60 Β-59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100 ΗΛΜ-5 m 25,30 27,40 25,00 23,80 22,60 8,30% Β-60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ κλάσεως L Β-60.1 (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm) ΗΛΜ-5 m 52,30 32,90 30,00 28,60 27,10-37,09% Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ6 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ κλάσεως L Β-60.2 (dεξ = 165,1 mm, πάχος τοιχώματος 4,5 mm) ΗΛΜ-5 m 67,60 58,10 53,00 50,50 48,00-14,05% ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Β-61 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Β-61.1 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20 μ. ΟΔΟ-2861 m 15,50 Β-61.2 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30 μ. ΟΔΟ-2862 m 18,70 Β-61.3 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40 μ. ΟΔΟ-2863 m 30,10 Β-61.4 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60 μ. ΟΔΟ-2864 m 45,70 Β-62 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης ΟΔΟ-2815 m 3 13,00 Β-63 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια ΥΔΡ m 3,10 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Β-64 Γεωυφάσματα Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m2 1,73 1,65 1,50 1,45 1,35-4,62% Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού ΟΙΚ-7914 m2 1,90 1,80 1,65 1,60 1,50-5,26% Β-64.3 Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε μαλακά εδάφη ΟΙΚ-7914 m2 2,30 2,30 2,10 2,00 1,90 Β-64.4 Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 13

14 Β Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m2 2,39 2,40 2,20 2,10 2,00 0,42% Β Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m2 2,90 2,90 2,65 2,50 2,40 Β-64.5 Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=20 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 1,30 1,25 1,15 1,10 1,05-3,85% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=30 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 1,59 1,60 1,45 1,40 1,30 0,63% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=55 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 3,04 3,00 2,75 2,60 2,50-1,32% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=80 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 3,62 3,70 3,35 3,20 3,00 2,21% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=110 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 4,34 4,40 4,00 3,80 3,60 1,38% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=150 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 5,36 4,90 4,50 4,30 4,10-8,58% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=160 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 6,51 5,30 4,80 4,60 4,30-18,59% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=200 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 7,97 6,50 6,00 5,70 5,40-18,44% ΦΑΤΝΕΣ Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος ΟΔΟ-2311 kgr 2,76 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m 2 2,47 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m 3 22,20 Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων Β Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα ΟΔΟ-2311 kg 2,70 2,50 2,40 2,30 Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με Β κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) ΟΔΟ-2311 kg 3,10 2,85 2,70 2,60 Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και Β πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC ΟΔΟ-2311 kg 3,40 3,15 3,00 2,90 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2 2,50 2,30 2,20 2,10 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m3 17,30 15,80* 15,10* 14,30* Β 65-4 Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno Β Στρωμνές τύπου RENO με απλό γαλβάνισμα ΟΔΟ-2311 kg 3,40 3,15 3,00 2,90 Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - Β αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) ΟΔΟ-2311 kg 3,80 3,45 3,30 3,10 Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), και πρόσθετη εξωτερική Β προστασία με επίστρωση βάσεως PVC ΟΔΟ-2311 kg 4,15 3,80 3,60 3,40 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Β-66 Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 459,80 438,00 400,00 381,00 362,00-4,74% Β-66.2 Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 615,40 602,38 550,00 523,81 497,62-2,12% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 14

15 Β-66.3 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ ,00 970,00 850,00 850,00 810,00-15,06% Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , , , , ,00-17,64% Β-66.5 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , , , , ,00-10,40% Β-66.6 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , , , , ,00-17,06% Β-66.7 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 400,40 383,00 350,00 333,00 317,00-4,35% Β-67 Βαθμιδωτά ρείθρα ΟΔΟ-2548 m 10,80 13,10 12,00 11,40 10,90 21,30% Β-68 Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 τεμ. 139,40 131,00 120,00 114,00 109,00-6,03% Β-69 Φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 τεμ. 108,30 98,60 90,00 85,70 81,40-8,96% Β-70 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής Β-70.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 70%ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 τεμ. 175,40 Β-70.2 Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 70%ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 τεμ. 297,30 Β-71 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ0,40 μ. ΟΔΟ-2731 m 148,20 Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 μ. ΟΔΟ-2731 m 36,00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β-71 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Β-71.1 Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m ΟΔΟ-2731 m 127,00 116,00 110,00 105,00 Β-71.2 Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 150,00 137,00 130,00 124,00 Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Β-72.1 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 46,00 42,00 40,00 38,00 Β-72.2 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 m 63,50 58,00 55,20 52,50 ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΟΔΟ-2922 m2 17,30 15,80 15,10 14,30 Β-82 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες ΟΔΟ-2922 τεμ. 115,00 105,00 100,00 95,00 Β-83 Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 τεμ. 23,00 21,00 20,00 19,00 Β-84 Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6752 kg 2,40 2,20 2,10 2,00 Β-85 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου ΟΔΟ-2548 τεμ. 40,30 36,80 35,10 33,30 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Β-90 Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού Β500C διαμέτρου 25 mm ΟΔΟ-2612 τεμ. 13,80 12,60 12,00 11,40 Β-91 Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας ΟΔΟ 2551 m3 207,00 189,00 180,00 171,00 Β-92 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Β-92.1 Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 5,80 5,30 5,10 4,80 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 15

16 Β-92.2 Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 6,00 5,50 5,20 5,00 Β-92.3 Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 6,50 5,90 5,60 5,30 Β-92.4 Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 6,90 6,30 6,00 5,70 Β-92.5 Bλήτρα από ράβδους Φ18 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 8,10 7,40 7,00 6,70 Β-92.6 Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 9,20 8,40 8,00 7,60 Β-93 Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας ΟΔΟ 2651 m 810,00 630,00 700,00 670,00 Προεργασίες αφαίρεσης υφισταμένων εφεδράνων και τοποθέτησης Β-94 νέων ΟΔΟ 2912 τεμ , , , ,00 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων Β-95 διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις Β-95.1 οπλισμού) ΟΔΟ 2412 m2 86,50 79,00 75,20 71,50 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις Β-95.2 οπλισμού). ΟΔΟ 2412 m2 104,00 95,00 90,50 86,00 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση Β-95.3 οπλισμού). ΟΔΟ 2412 m2 207,00 189,00 180,00 171,00 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας Γ-1.1.Μ Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3121.Β m 3 11,66 11,50 10,50* 10,00* 9,50* -1,37% Γ-1.2.Μ Υπόβαση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m 2 1,15 1,10 1,00* 0,95* 0,90* -4,35% Γ-2 Βάση οδοστρωσίας Γ-2.1.Μ Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m 3 11,96 11,50 10,50* 10,00* 9,50* -3,85% Γ-2.2.Μ Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m 2 1,21 1,20 1,10* 1,05* 1,00* -0,83% Γ-3.Μ Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π ) ΟΔΟ-3121.Β m 3 11,37 10,95 10,00* 9,50* 9,00* -3,69% Γ-4.Μ Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m 2 0,90 0,90 0,80* 0,75* 0,70* Γ-5.Μ Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β m 3 13,86 12,60 11,50* 11,00* 10,40* -9,09% Γ-6 Ανακατασκευή οδοστρωσίας ΟΔΟ-3231 m 2 0,43 0,41 0,37 0,35 0,33-4,65% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 16

17 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου συμπυκνωμένου πάχους μέχρι 0,30m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων Γ-7 σταθεροποιητών Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.1 συμπυκνωμένου πάχους 0,15m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,83 10,80 10,29 9,77 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.2 συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,15m μέχρι 0,20m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,50 13,20 12,60 11,90 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.3 συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,20m μέχρι 0,25m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,60 14,20 13,50 12,90 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.4 συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,25m μέχρι 0,30m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,00 16,40 15,60 14,80 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Δ-1 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΟΙΚ-2269Α m 0,99 1,00 0,90 0,86 0,81 1,01% Δ-2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος Δ-2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 εκ. ΟΔΟ-1132 m 2 1,14 1,15 1,05 1,00 0,95 0,88% Δ-2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 εκ. ΟΔΟ-1132 m 2 1,48 1,45 1,35 1,30 1,20-2,03% Δ-2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. ΟΔΟ-1132 m 2 1,84 1,85 1,70 1,60 1,55 0,54% Δ-2A Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας ΟΔΟ-1132 m2 3,40 3,15 3,00 2,90 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m 2 1,24 1,20 1,10 1,05 1,00-3,23% Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m 2 0,42 0,45 0,42 0,40 0,38 7,14% Δ-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) Δ-5.1.Μ Βάση πάχους 0,05 μ. ΟΔΟ-4321.Β m 2 3,30 Δ-5.1.Μ-Χ Βάση πάχους 0,05 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4321Β.1 m 2 5,06 Δ-5.2.Μ Βάση πάχους 0,06 μ. ΟΔΟ-4321.Β m 2 3,95 Δ-5.2.Μ-Χ Βάση πάχους 0,06 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4321Β.1 m 2 5,82 Δ-5.3.Μ Βάση πάχους 0,07 μ. ΟΔΟ-4321.Β m 2 4,60 Δ-5.3.Μ-Χ Βάση πάχους 0,07 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4321Β.1 m 2 6,58 Δ-5 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Δ-5.1.Μ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4321Β m2 7,10 6,50* 6,20* 5,90* Δ-5.2.Μ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m ΟΔΟ-4321Β m2 8,30 7,60* 7,20* 6,90* Δ-5.3.Μ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m ΟΔΟ-4321Β m2 9,50 8,70* 8,30* 7,90* Δ-6.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ-4421.Β tn 28,50 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) (ΣΣ: Δ-6.Μ-Χ Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4421Β.1 tn 40,48 Δ-6.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-4421.Β ton 87,60 80,00* 76,20* 72,40* Δ-7.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ-4421.Β m 2 3,30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 17

18 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) (ΣΣ: Δ-7.Μ-Χ Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4421Β.1 m 2 5,06 Δ-7.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4421Β m2 6,90 6,30* 6,00* 5,70* Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) Δ-8.1.Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 3,50 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου Δ-8.1.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 5,31 Δ-8.2.Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση τροπ/μένης ασφάλ. ΟΔΟ-4521.Β m 2 5,90 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση τροποποιημένης Δ-8.2.Μ-Χ ασφάλτου (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 8,86 Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με Δ-8.1.Μ χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 7,70 7,00* 6,70* 6,30* Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με Δ-8.2.Μ χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 9,86 9,00* 8,60* 8,10* Δ-8Α.Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΟΔΟ-4521Β m2 9,30 8,50* 8,10* 7,70* Δ-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ. Δ-9.1.Μ Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 4,30 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου (ΣΣ: Χωρίς Δ-9.1.Μ-Χ την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 6,96 Δ-9.2.Μ Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 6,00 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου Δ-9.2.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 9,50 Δ-9 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με Δ-9.1.Μ χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 8,80 8,00* 7,60* 7,20* Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με Δ-9.2.Μ χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 10,95 10,00* 9,50* 9,00* Δ-10 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ Δ-10.1.Μ Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο ΟΔΟ-4521.Β m 2 1,95 Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο (ΣΣ: Χωρίς την Δ-10.1.Μ-Χ αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 4,68 Δ-10.2.Μ Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 3,15 Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου Δ-10.2.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 6,07 Δ-10 Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 18

19 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με Δ-10.1.Μ κοινή άσφαλτο ΟΔΟ-4521Β m2 5,90 5,4* 5,1* 4,9* Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με Δ-10.2.Μ χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 7,40 6,80* 6,50* 6,20* Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, Δ-11 εφελκυστικής αντοχής 40 kn/m κατά τις δύο διευθύνσεις ΟΔΟ 2311 m2 7,70 7,00 6,70 6,30 Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών Δ-12 οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής ΟΔΟ-1132 m2 2,30 2,30 2,30 2,30 ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ Ε-1 Στηθαία ασφαλείας οδού Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 ΟΔΟ-2653 m 23,20 Ε-1.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 ΟΔΟ-2653 m 28,20 Ε-1.3 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού με απόσταση ορθοστατ. 1,33μ. ΟΔΟ-2653 m 34,10 Ε-1.4 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3 ΟΔΟ-2653 m 27,90 Ε-1.5 Αφαιρετό μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7 ΟΔΟ-2653 m 34,10 Ε-1.6 Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY ΟΔΟ-2548 m 34,10 Ε-1.7 Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY ΟΔΟ-2548 m 37,80 E-1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) Ε-1.1 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε-1.2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 ΟΔΟ-2653 m 35 35,00 35,00 35,00 35,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6 ΟΔΟ-2653 m 37,5 37,50 37,50 37,50 37,50 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ-2653 m 40 40,00 40,00 40,00 40,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 ΟΔΟ-2653 m 41,5 41,50 41,50 41,50 41,50 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 ΟΔΟ-2653 m 43 43,00 43,00 43,00 43,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 ΟΔΟ-2653 m 45 45,00 45,00 45,00 45,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 19

20 Ε Ε Ε Ε-1.3 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε-1.4 Ε Ε Ε Ε-1.5 Ε Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ-2653 m 50 50,00 50,00 50,00 50,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4 ΟΔΟ-2653 m 60 60,00 60,00 60,00 60,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 ΟΔΟ-2653 m 70 70,00 70,00 70,00 70,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ-2653 m Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 85,00 85,00 85,00-22,73% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 90,00 90,00 90,00-28,00% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 110,00 110,00 110,00-26,67% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 125,00 125,00 125,00-32,43% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A ΟΔΟ-2653 m ,00 190,00 190,00 190,00-5,00% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m 200,00 200,00 200,00 200,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β ΟΔΟ-2653 m 210,00 210,00 210,00 210,00 Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7 ΟΔΟ-2653 m 50 65,00 65,00 65,00 65,00 30,00% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6 ΟΔΟ-2653 m 55 70,00 70,00 70,00 70,00 27,27% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ-2653 m 60 75,00 75,00 75,00 75,00 25,00% Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m 65 80,00 80,00 80,00 80,00 23,08% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m 95,00 95,00 95,00 95,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 20

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Obj101 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 487.804,88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 1 από 96 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών» ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 2 από 96 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου Ηράκλειο,../03/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή,, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα