ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον πίνακα αυτόν τα άρθρα αυτά έχουν στον "Κωδικό" κατάληξη [.Μ ] ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ε.Μ. Τιμή ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Α-1.Μ Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΟ-1110 m3 0,36 0,38+ 0,35* 0,33* 0,32* 5,56% Α-2.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123.Α m3 0,70 0,70+ 0,65* 0,62* 0,60* Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΟ-1123.Α m3 1,60+ 1,45* 1,40* 1,30* Α-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες Α-3.1.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133.Α m3 2,65 2,60+ 2,35* 2,20* 2,10* -1,89% Α-3.2.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133.Α m3 4,42+ 4,40+ 4,00* 3,80* 3,60* -0,45% Α-3.3.Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133.Α m3 7,59 8,20+ 7,50* 7,10* 6,80* 8,04% ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων Α-4.1.Μ Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m3 1,53 1,65 1,50* 1,45* 1,35* 7,84% Α-4.2.Μ Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m3 4,90 4,90 4,50* 4,30* 4,10* Α-4.3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m3 6,40 6,60 6,00* 5,70* 5,40* 3,12% Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως ΟIK-2113 m3 14,40 14,40 13,25 12,60 12,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m3 20,90 19,20 17,50* 16,70* 15,80* -8,13% Α-5.2 Για το ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m3 29,90 27,40 25,00* 23,80* 22,60* -8,36% Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m3 14,00 13,10 12,00* 11,40* 10,90* -6,43% Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m3 10,00 9,30 8,50* 8,10* 7,70* -7,00% Α-8 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο ΟΙΚ-2275 m3 7,00 6,60 6,00* 5,70* 5,40* -5,71% Α-9 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 m 27,25 19,20 17,50 16,70 15,80-29,54% Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΙΚ-6448 m 6,60 6,60 6,00 5,70 5,40 Α-11 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ΟΙΚ-2226 m2 3,75 3,60 3,30 3,10 3,00-4,00% Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m3 25,40 26,50 24,20* 23,10* 21,90* 4,33% Α-13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό μέτρο) ΟΙΚ-2227 m3 12,90 13,70 12,50* 11,90* 11,30* 6,20% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 1

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου Α-14 ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 m 0,66 0,65 0,60 0,60 0,55-1,52% Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m ΟΔΟ-1320 m 11,80 11,50 10,50 10,00 9,50-2,54% Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1420 m3 1,18 1,20 1,10* 1,05* 1,00* 1,69% Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΟΔΟ-1420 m2 4,30 4,15 3,80* 3,60* 3,40* -3,49% ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Α-18 Προμήθεια δανείων Α-18.1.Μ Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 1,04 1,05+ 0,95* 0,90* 0,86* 0,96% Α-18.2.Μ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 1,58 1,60+ 1,45* 1,40* 1,30* 1,27% Α-18.3.Μ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 6,10 6,00+ 5,50* 5,20* 5,00* -1,64% Α-19.Μ Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm ΟΔΟ-3121Β m3 5,68 8,20+ 7,50* 7,10* 6,80* 44,37% Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m3 1,08 1,05 0,95 0,90 0,86-2,78% Α-21 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων ΟΔΟ-1530 m3 0,89 0,90 0,80 0,75 0,70 1,12% Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων Α-22 οπλισμού και των απαιτουμένων δανείων ΟΔΟ-1530 m3 1,39 1,40 1,30 1,25 1,20 0,72% Α-23.Μ Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121A m3 5,20 7,70 7,00* 6,70* 6,30* 48,08% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ Α-24 Επένδυση πρανών Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 m2 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55-7,14% Α-24.2 Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη ΟΔΟ-1610 m2 13,00 11,50 10,50 10,00 9,50-11,54% Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ-1620 m3 2,30 2,30 2,10 2,00 1,90 ΔΙΑΦΟΡΑ Α-26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού ΟΔΟ-3121Α m3 9,20 8,20 7,50 7,10 6,80-10,87% Α-27 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρρηγμάτωση ΟΔΟ-1133Α m 4,52 3,80 3,50 3,30 3,20-15,93% Α-28 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων ΥΔΡ-6054 m3 2,90 2,20 2,00* 1,90* 1,80* -24,14% Α-29 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο ΟΔΟ-3221 m3 7,03 7,10 6,50 6,20 5,90 1,00% Β ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ-2151 m3 4,14 4,00 3,70* 3,50* 3,40* -3,38% Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια Β-2 δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m3 3,00 2,70 2,50 2,40 2,30-10,00% Β-3 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΥΔΡ-6068 m3 17,40 9,20 8,40* 8,00* 7,60* -47,13% Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών Β-4 έργων Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121Β m3 8,17 7,70 7,00* 6,70* 6,30* -5,75% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 2

3 Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 m3 6,68 11,50 10,50* 10,00* 9,50* 72,16% ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΟΔΟ-2251 m3 19,50 17,50 16,00 15,20 14,50-10,26% Β-6 Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου ΟΔΟ-2253 m3 87,80 76,70 70,00 66,70 63,30-12,64% Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. ΥΔΡ-6157 m3 17,50 15,30 14,00 13,30 12,70-12,57% Β-8 Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους μεταξύ πασσάλων ΟΔΟ-2252 m3 43,20 32,90 30,00 28,60 27,10-23,84% Β-9 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια ΟΔΟ-2252 m3 43,20 43,80 40,00 38,10 36,20 1,39% Β-10 Λιθόστρωση αρμολογημένη ΟΔΟ-2254 m3 52,00 49,30 45,00 42,90 40,70-5,19% ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Β-11 Β-11.1 Β-11.2 Β-11.3 Β-11.4 Β-11Α Β-11Α.1 Β-11Α.2 Β-11Α.3 Β-11Α.4 Β-11Β Β-11Β.1 Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό και μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η <= 4m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 4-8m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 8-12m 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 155,00 131,00 120,00 114,00 109,00-15,48% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 176,50 153,00 140,00 133,00 127,00-13,31% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 199,00 175,00 160,00 152,00 145,00-12,06% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ %ΟIK-7914 m2 242,00 197,00 180,00 171,00 163,00-18,60% Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η >12m Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό και μετωπικά συρματοκιβώτια Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η <= 4 m 30% ΟΔΟ-2312 m2 150,00 137,00 130,00 124,00 Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η = 4-8m 30% ΟΔΟ-2312 m2 173,00 158,00 150,00 143,00 Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η = 8-12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 196,00 179,00 170,00 162,00 Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, 70% ΟΔΟ ύψους Η >12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 219,00 200,00 190,00 181,00 Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισμένη γη και μετωπικά χαλύβδινα πλέγματα και γεωσυνθετικά Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η <= 4 m 30% ΟΔΟ-2312 m2 150,00 137,00 130,00 124,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 3

4 Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ Β-11Β.2 πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 4-8m 30% ΟΔΟ-2312 m2 173,00 158,00 150,00 143,00 Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ Β-11Β.3 πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 8-12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 196,00 179,00 170,00 162,00 Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά 70% ΟΔΟ Β-11Β.4 πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η >12m 30% ΟΔΟ-2312 m2 219,00 200,00 190,00 181,00 Β-12 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων Β-12.1 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 6,37 6,70 6,10 5,80 5,50 5,18% Β-12.2 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 60 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 7,53 7,80 7,10 6,80 6,40 3,59% Β-12.3 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 8,54 9,00 8,20 7,80 7,40 5,39% Β-12.4 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 9,71 10,08 9,20 8,80 8,30 3,81% Β-12.5 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 120 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 10,70 11,17 10,20 9,70 9,20 4,39% Β-12.6 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 160 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 12,70 13,40 12,20 11,60 11,00 5,51% Β-12.7 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 200 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 14,70 15,40 14,10 13,40 12,80 4,76% Β-12.8 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 300 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 19,50 17,90 16,30 15,50 14,80-8,21% Β-12.9 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 400 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 21,20 20,00 18,30 17,40 16,60-5,66% Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 500 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 22,30 20,40 19,40 18,50 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 600 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 24,80 22,60 21,50 20,50 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 700 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 27,10 24,70 23,50 22,40 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult 800 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 29,40 26,80 25,50 24,30 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult kn/m ΟΙΚ-7914 m2 34,50 31,50 30,00 28,50 Β Γεώπλεγμα αντοχής Tult kn/m ΟΙΚ-7914 m2 40,30 36,80 35,10 33,30 Β-13 Τρισδιάστατα γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα ΟΙΚ-7914 m2 42,00 42,60 38,90 37,10 35,20 1,43% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ Β-14 Επένδυση πρανών με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα ΟΙΚ-7914 m2 8,98 10,40 9,50 9,00 8,60 15,81% Β-15 Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων 50%OΔO-2312 Β-15.1 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kn/m +50%OΔO-2653 m2 27,70 27,40 25,00 23,80 22,60-1,08% 50%OΔO-2312 Β-15.2 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kn/m +50%OΔO-2653 m2 32,40 32,90 30,00 28,60 27,10 1,54% 50%OΔO-2312 Β-15.3 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kn/m +50%OΔO-2653 m2 82,20 54,80 50,00 47,60 45,20-33,33% 50%OΔO-2312 Β-15.4 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kn/m +50%OΔO-2653 m2 115,70 82,10 75,00 71,40 67,90-29,04% 50%OΔO-2311 Β-16 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα +50%OΔO-2312 m 2 66,30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 4

5 Β-16A Β-16Β Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα Β-17 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα Β-18 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Β-18.1 Β-18.2 Β-18.3 Β-18.4 Β-18.5 Β-18.6 Β-18.7 Β-18.8 Β-18.9 Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 6 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 5000 kj ύψους 6 m Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kj ύψους 4 μ. 50%OΔO %OΔO-2312 m2 65,70 60,00 57,10 54,30 50%OΔO %OΔO-2312 m2 74,50 68,00 64,80 61,50 50%OΔO %OΔO-2312 m2 43,60 38,30 35,00 33,30 31,70-12,16% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 130,00 690,00 630,00 600,00 570,00 430,77% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 567,60 810,00 740,00 700,00 670,00 42,71% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 667,80 980,00 890,00 850,00 810,00 46,75% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 644, , , ,00 950,00 78,32% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 773, , , , ,00 61,67% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 722, , , , ,00 154,74% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 850, , , , ,00 193,94% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 1.032, , , , ,00 190,70% 40%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2311 m 1.177, , , , ,00 239,73% 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.392,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 5

6 Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 3 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 4 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 3 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 4 μ. Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kj ύψους 5 μ. 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.237,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.406,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.341,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 1.546,00 30%ΟΔΟ %ΟΔΟ-2653 m 2.161,00 30%ΟΔΟ Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 5 μ. 40%ΟΔΟ-2653 m 3.163,00 30%ΟΔΟ Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 6 μ. 40%ΟΔΟ-2653 m 3.515,00 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Μόνιμες αγκυρώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αυτοδιατρυόμενα Β-19 αγκύρια (SELF DRILLING) ΥΔΡ-7024 m 26,20 23,60 21,50 20,50 19,50-9,92% Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών Β-20 εκσκαφών (μήκους έως 25 μ.) Β-20.1 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 83,20 Β-20.2 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 87,80 Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών Β-21 εκσκαφών Β-21.1 Φορτίου λειτουργίας KN και μήκους αγκυρώσεως <= 20 m ΥΔΡ-7024 m 83,20 69,00 63,00 60,00 57,00-17,07% Β-21.2 Φορτίου λειτουργίας KN και μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 91,00 74,50 68,00 64,80 61,50-18,13% Β-21.3 Φορτίου λειτουργίας kν και μήκους αγκυρώσεως <= 20 m ΥΔΡ-7024 m 87,80 81,10 74,00 70,50 67,00-7,63% Β-21.4 Φορτίου λειτουργίας kν και μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 95,60 86,50 79,00 75,20 71,50-9,52% Β-22 Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αγκύρια διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm ΥΔΡ-7024 m 20,35 23,00 21,00 20,00 19,00 13,02% Β-23 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 6

7 Β-23.1 Φέρουσας ικανότητας 200 kn με ράβδους Φ25 B500C ΥΔΡ-7025 m 23,10 18,60 17,00 16,20 15,40-19,48% Β-23.2 Φέρουσας ικανότητας 300 kn με ράβδους Φ28 B500C ΥΔΡ-7025 m 29,30 20,80 19,00 18,10 17,20-29,01% Β-23.3 Φέρουσας ικανότητας 440 kn με ράβδους Φ32 B500C ΥΔΡ-7025 m 38,60 29,60 27,00 25,70 24,40-23,32% Β-24 Προσωρινή αντιστήριξη απότομων πρανών εκσκαφών ΟΔΟ-2731 m2 273,30 219,00 200,00 190,00 181,00-19,87% Β-25 Σταθεροποίηση πρανών με ηλώσεις εδάφους (soil nailing) ΟΔΟ-2731 m 67,60 40,30 36,80 35,10 33,30-40,38% ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Β-26 Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων Β-26.1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 111,30 98,60 90,00 85,70 81,40-11,41% Β-26.2 Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 m 136,60 120,00 110,00 105,00 99,50-12,15% Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ-2731 m 172,00 148,00 135,00 129,00 122,00-13,95% Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ-2731 m 216,30 186,00 170,00 162,00 154,00-14,01% Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ-2731 m 301,00 252,00 230,00 219,00 208,00-16,28% Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ-2731 m 412,40 329,00 300,00 286,00 271,00-20,22% Β-27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων ΟΔΟ-2672 kg 3,12 2,70 2,50 2,40 2,30-13,46% Β-28 Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας με μεμβράνη HDPE ΟΔΟ-2412 m2 12,80 13,60 12,40 11,80 11,20 6,25% ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα Β-29.1 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα Β C8/10 ΟΔΟ-2511 m3 70,80 72,30 66,00 62,90 59,70 2,12% Β Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΟΔΟ-2521 m3 73,40 72,00 66,00 63,00 60,00-1,91% Β-29.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Β Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΟΔΟ-2531 m3 86,50 86,50 79,00 75,20 71,50 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ Β από σκυρόδεμα C12/15 ΟΔΟ-2531 m3 86,50 89,80 82,00 78,10 74,20 3,82% Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός Β σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 ΟΔΟ-2531 m3 98,70 98,60 90,00 85,70 81,40-0,10% Β Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ m3 86,50 90,00 82,00 78,00 75,00 4,05% Β-29.3 Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας Β στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 94,00 94,20 86,00 81,90 77,80 0,21% Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης Β πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 113,80 104,00 95,00 90,50 86,00-8,61% Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και Β κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 130,30 115,00 105,00 100,00 95,00-11,74% Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα Β C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 139,10 126,00 115,00 110,00 104,00-9,42% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 7

8 Β Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΥΔΡ m3 92,00 96,00 88,00 84,00 80,00 4,35% Β Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 135,80 120,00 110,00 105,00 99,50-11,63% Β-29.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα Β κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2522 m3 98,60 104,00 95,00 90,50 86,00 5,48% Β Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 135,10 133,00 121,00 115,00 109,00-1,55% Β Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 140,40 127,00 116,00 110,00 105,00-9,54% Β Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 142,90 143,00 131,00 125,00 119,00 0,07% Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με Β σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 136,60 133,00 121,00 115,00 109,00-2,64% Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 215,00 173,00 158,00 150,00 143,00-19,53% Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο ΟΔΟ-2551 m3 135,10 138,00 126,00 120,00 114,00 2,15% Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από Β σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 135,10 133,00 121,00 115,00 109,00-1,55% Β Κατασκευή πλακών με διάκενα από σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2545 m3 157,90 143,00 131,00 125,00 119,00-9,44% Β Κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2731 m3 88,70 86,50 79,00 75,20 71,50-2,48% Β Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ m3 98,60 102,00 93,00 89,00 85,00 3,45% Κατασκευή σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) με Β χρήση σκυροδέματος C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 119,90 120,00 110,00 105,00 99,50 0,08% Β Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών από σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 184,00 168,00 160,00 152,00 Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο ΟΔΟ-2551 m3 150,00 137,00 130,00 124,00 Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από Β σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 138,00 126,00 120,00 114,00 Β Κατασκευή πλακών με διάκενα από σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 150,00 137,00 130,00 124,00 Κατασκευή σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) με Β χρήση σκυροδέματος C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 150,00 137,00 130,00 124,00 Β-29.5 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, Β κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 151,80 156,00 142,00 135,00 128,00 2,77% Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη άνω των 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 179,60 173,00 158,00 150,00 143,00-3,67% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 8

9 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από Β οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 156,80 161,00 147,00 140,00 133,00 2,68% Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 229,00 196,00 179,00 170,00 162,00-14,41% Β Κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2731 m3 98,60 97,50 89,00 84,80 80,50-1,12% Β Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2551 m3 155,60 156,00 142,00 135,00 128,00 0,26% Β Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C30/37 Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 215,00 173,00 158,00 150,00 143,00-19,53% Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00< Η >15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 236,50 196,00 179,00 170,00 162,00-17,12% Β Σε ύψος από το έδαφος Η >15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 292,20 219,00 200,00 190,00 181,00-25,05% Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37 με χρήση Β ανηρτημένου μετακινούμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2566 m3 242,00 221,00 210,00 200,00 Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37 Β επί ικριωμάτων Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 225,10 196,00 179,00 170,00 162,00-12,93% Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 247,90 219,00 200,00 190,00 181,00-11,66% Β Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 263,10 242,00 221,00 210,00 200,00-8,02% Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, Β κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 166,00 152,00 145,00 138,00 Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη άνω των 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 184,00 168,00 160,00 152,00 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από Β οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 ΟΔΟ-2551 m3 173,00 158,00 150,00 143,00 Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2551 m3 207,00 189,00 180,00 171,00 Β Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C35/45 Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 184,00 168,00 160,00 152,00 Β Σε ύψος από το έδαφος Η >7,00 m ΟΔΟ-2566 m3 219,00 200,00 190,00 181,00 Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C35/45 με χρήση Β ανηρτημένου μετακινούμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2566 m3 253,00 231,00 220,00 209,00 Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C35/45, Β επί ικριωμάτων Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 219,00 200,00 190,00 181,00 Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 242,00 221,00 210,00 200,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 9

10 Β Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 265,00 242,00 230,00 219,00 Β-29.6 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C40/50, Β με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου ΟΔΟ-2565 m3 234,00 212,00 194,00 185,00 176,00-9,40% Προεντεταμένοι κιβωτιοειδείς φορείς από σκυρόδεμα C40/50 επί Β ικριωμάτων Β Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m ΟΔΟ-2565 m3 230,20 225,00 205,00 195,00 185,00-2,26% Β Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 253,00 235,00 215,00 205,00 195,00-7,11% Β Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m3 268,10 258,00 236,00 225,00 214,00-3,77% Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C40/50 με Β προώθηση ΟΔΟ-2566 m3 284,60 276,00 252,00 240,00 228,00-3,02% Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C40/50 με Β προβολοδόμηση ΟΔΟ-2566 m3 388,30 299,00 273,00 260,00 247,00-23,00% Β-29.7 Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ m3 105,00 127,00 116,00 110,00 105,00 20,95% ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A ΟΔΟ-2611 kg 1,27 1,15 1,05 1,00 0,95-9,45% Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 1,27 1,15 1,05 1,00 0,95-9,45% Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1,33 1,15 1,05 1,00 0,95-13,53% Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες σκυροδέματος ΥΔΡ-7018 kg 1,66 2,30 2,10 2,00 1,90 38,55% Β-30.5 Ινες σκυροδέματος από πολυπροπυλένιο ΟΙΚ-7914 kg 8,10 7,40 7,00 6,70 Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης kg Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 ΟΔΟ-2620 kg 4,81 5,40 6,80 6,50 6,20 12,27% Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 ΟΔΟ-2620 kg 4,93 7,70 7,00 6,70 6,30 56,19% ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Β-32 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ ΥΔΡ-6403 m2 6,56 6,30 5,80 5,50 5,30-3,96% Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών ΥΔΡ-6402 m2 4,83 8,40 7,70 7,30 7,00 73,91% Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων Β-34 και φρεατίων ΥΔΡ-6403 m2 7,94 10,20 9,30 8,90 8,50 28,46% Β-35 Αντιγραφιστική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m2 4,95 5,80 5,30 5,10 4,80 17,17% Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ-2411 m2 1,78 1,75 1,60 1,50 1,45-1,69% Β-37 Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτική μεμβράνη επί Β-37.1 εξομαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος ΟΔΟ-2412 m2 11,85 11,50 10,50 10,00 9,50-2,95% Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση Β-37.2 ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας ΟΔΟ-2412 m2 13,80 13,30 12,10 11,50 11,00-3,62% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 10

11 Β-38 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες ΟΔΟ-2412 m2 14,15 13,80 12,60 12,00 11,40-2,47% Στεγάνωση φορέων και κατακορύφων επιφανειών σηράγγων ανοικτής Β-39 εκσκαφής (C&C) με μεμβρανη PVC ΟΔΟ-2412 m2 13,00 12,70 11,60 11,10 10,50-2,31% Β-40 Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα ΟΙΚ-7914 m2 33,20 20,70 18,90 18,00 17,10-37,65% Στεγάνωση και αποστράγγιση διάκενων πασσαλοστοιχίας με 50%ΟΙΚ Β-41 γεωσυνθετικά φύλλα 50%ΥΔΡ-6373 m2 63,70 26,50 24,20 23,10 21,90-58,40% Β-42 Στεγάνωση πυθμένα τάφρων αποστράγγισης με γεωμεμβράνη ΟΔΟ-2412 m2 5,93 6,60 6,00 5,70 5,40 11,30% Β-43 Σφράγιση αρμών Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη Β-43.1 εφαρμοζόμενη εν θερμώ ΥΔΡ-6370 m 3,62 3,80 3,50 3,30 3,20 4,97% Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή Β-43.2 ασφαλτική μαστίχη ΥΔΡ-6370 m 3,77 4,40 4,00 3,80 3,60 16,71% Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm ΥΔΡ-6370 m2 13,40 13,30 12,10 11,50 11,00-0,75% Β-43.3 Β-44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) ΥΔΡ-6373 m 11,70 13,70 12,50 11,90 11,30 17,09% Β-45 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60 mm ΟΔΟ-2651 m 903,60 518,05 473,00 450,48 427,95-42,67% ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ Β-46 Εφέδρανα γεφυρών - σεισμικοί αποσβεστήρες Β-46.1 Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ-2912 lt 42,60 40,30 36,80 35,10 33,30-5,40% Β-46.2 Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ-2912 lt 49,60 46,00 42,00 40,00 38,00-7,26% Β-46.3 Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης Β Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου kn ΟΔΟ-2912 τεμ , , ,00 950,00 Β Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου kn ΟΔΟ-2912 τεμ , , , ,00 Β-46.4 Σεισμικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic dampers) ονομαστικού φορτίου kn (500 ton) ΟΔΟ-2912 τεμ , , , ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Β-47 Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών ΥΔΡ-6752 kg 9,13 6,90 6,30 6,00 5,70-24,42% Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα ΟΔΟ-2672 kg 2,23 2,60 2,40 2,30 2,20 16,59% Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων ΥΔΡ-6752 kg 1,04 1,45 1,35 1,30 1,20 39,42% Β-50 Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6753 kg 2,37 2,30 2,10 2,00 1,90-2,95% ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 7,70 9,60 8,80 8,40 8,00 24,68% Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m2 13,00 13,80 12,60 12,00 11,40 6,15% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 11

12 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς Β-53 τσιμεντοσωλήνες C12/15 "C16/20" (Β15) Β-53.1 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ. ΟΔΟ-2883 m 15,07 Β-53.2 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ. ΟΔΟ-2883 m 18,40 Β-53.3 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 μ. ΟΔΟ-2883 m 29,90 Β-53.4 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50 μ. ΟΔΟ-2884 m 38,64 Β-53.5 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 μ. ΟΔΟ-2884 m 46,00 Β-53.6 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 μ. ΟΔΟ-2885 m 70,90 Β-53.7 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ1,00 μ. ΟΔΟ-2885 m 101,00 Β-53.8 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,00 μ. ΟΔΟ-2888 m 129,60 Β-53.9 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,20 μ. ΟΔΟ-2888 m 195,40 Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,40 μ. ΟΔΟ-2883 m 15,40 Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,60 μ. ΟΔΟ-2884 m 19,00 Β-54 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας Β-54.1 Αγωγός Φ0,40 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 49,30 Β-54.2 Αγωγός Φ0,60 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 72,10 Β-54.3 Αγωγός Φ0,80 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 106,20 Β-54.4 Αγωγός Φ1,00 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 167,00 Β-54.5 Αγωγός Φ1,20 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 246,70 Β-54.6 Αγωγός Φ2,00 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 150 ΟΔΟ-2888 m 891,80 Β-55 Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες Β-55.1 Αμιαντ/ληνας Φ0,20 μ. ΥΔΡ m 12,70 Β-55.2 Αμιαντ/λήνας Φ0,30 μ. ΥΔΡ m 16,90 Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm Β-56.1 Σωλήνες PVC Φ50 ΥΔΡ m 3,10 Β-56.2 Σωλήνες PVC Φ63 ΥΔΡ m 3,87 Β-56.3 Σωλήνες PVC Φ110 ΥΔΡ m 7,48 Β-56.4 Σωλήνες PVC Φ120 ΥΔΡ m 7,71 Β-56.5 Σωλήνες PVC Φ125 ΥΔΡ m 9,09 Β-56.6 Σωλήνες PVC Φ140 ΥΔΡ m 10,75 Β-56.7 Σωλήνες PVC Φ160 ΥΔΡ m 13,20 Β-56.8 Σωλήνες PVC Φ200 ΥΔΡ m 19,20 Β-56.9 Σωλήνες PVC Φ250 ΥΔΡ m 28,50 Β Σωλήνες PVC Φ300 ΥΔΡ m 38,60 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 12

13 Β Σωλήνες PVC Φ315 ΥΔΡ m 44,80 Β Σωλήνες PVC Φ355 ΥΔΡ m 55,60 Β Σωλήνες PVC Φ400 ΥΔΡ m 71,20 Β-57 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC Β-57.1 Διάτρητοι σωλήνες Φ120 ΥΔΡ m 5,75 Β-57.2 Διάτρητοι σωλήνες Φ160 ΥΔΡ m 9,23 Β-57.3 Διάτρητοι σωλήνες Φ200 ΥΔΡ m 15,40 Β-57.4 Διάτρητοι σωλήνες Φ250 ΥΔΡ m 20,10 Β-57.5 Διάτρητοι σωλήνες Φ300 ΥΔΡ m 23,20 Β-57.6 Διάτρητοι σωλήνες Φ400 ΥΔΡ m 30,90 Β-58 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Β-58.1 Σωλήνες Φ40 ΥΔΡ m 3,10 Β-58.2 Σωλήνες Φ50 ΥΔΡ m 3,52 Β-58.3 Σωλήνες Φ90 ΥΔΡ m 6,96 Β-58.4 Σωλήνες Φ110 ΥΔΡ m 9,60 Β-59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100 ΗΛΜ-5 m 25,30 27,40 25,00 23,80 22,60 8,30% Β-60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ κλάσεως L Β-60.1 (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm) ΗΛΜ-5 m 52,30 32,90 30,00 28,60 27,10-37,09% Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ6 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ κλάσεως L Β-60.2 (dεξ = 165,1 mm, πάχος τοιχώματος 4,5 mm) ΗΛΜ-5 m 67,60 58,10 53,00 50,50 48,00-14,05% ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Β-61 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Β-61.1 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20 μ. ΟΔΟ-2861 m 15,50 Β-61.2 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30 μ. ΟΔΟ-2862 m 18,70 Β-61.3 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40 μ. ΟΔΟ-2863 m 30,10 Β-61.4 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60 μ. ΟΔΟ-2864 m 45,70 Β-62 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης ΟΔΟ-2815 m 3 13,00 Β-63 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια ΥΔΡ m 3,10 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Β-64 Γεωυφάσματα Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m2 1,73 1,65 1,50 1,45 1,35-4,62% Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού ΟΙΚ-7914 m2 1,90 1,80 1,65 1,60 1,50-5,26% Β-64.3 Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε μαλακά εδάφη ΟΙΚ-7914 m2 2,30 2,30 2,10 2,00 1,90 Β-64.4 Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 13

14 Β Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m2 2,39 2,40 2,20 2,10 2,00 0,42% Β Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m2 2,90 2,90 2,65 2,50 2,40 Β-64.5 Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=20 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 1,30 1,25 1,15 1,10 1,05-3,85% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=30 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 1,59 1,60 1,45 1,40 1,30 0,63% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=55 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 3,04 3,00 2,75 2,60 2,50-1,32% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=80 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 3,62 3,70 3,35 3,20 3,00 2,21% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=110 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 4,34 4,40 4,00 3,80 3,60 1,38% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=150 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 5,36 4,90 4,50 4,30 4,10-8,58% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=160 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 6,51 5,30 4,80 4,60 4,30-18,59% Β Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=200 kn/m ΟΙΚ-7914 m2 7,97 6,50 6,00 5,70 5,40-18,44% ΦΑΤΝΕΣ Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος ΟΔΟ-2311 kgr 2,76 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m 2 2,47 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m 3 22,20 Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων Β Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα ΟΔΟ-2311 kg 2,70 2,50 2,40 2,30 Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με Β κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) ΟΔΟ-2311 kg 3,10 2,85 2,70 2,60 Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και Β πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC ΟΔΟ-2311 kg 3,40 3,15 3,00 2,90 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2 2,50 2,30 2,20 2,10 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m3 17,30 15,80* 15,10* 14,30* Β 65-4 Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno Β Στρωμνές τύπου RENO με απλό γαλβάνισμα ΟΔΟ-2311 kg 3,40 3,15 3,00 2,90 Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - Β αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) ΟΔΟ-2311 kg 3,80 3,45 3,30 3,10 Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), και πρόσθετη εξωτερική Β προστασία με επίστρωση βάσεως PVC ΟΔΟ-2311 kg 4,15 3,80 3,60 3,40 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Β-66 Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 459,80 438,00 400,00 381,00 362,00-4,74% Β-66.2 Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 615,40 602,38 550,00 523,81 497,62-2,12% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 14

15 Β-66.3 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ ,00 970,00 850,00 850,00 810,00-15,06% Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , , , , ,00-17,64% Β-66.5 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , , , , ,00-10,40% Β-66.6 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , , , , ,00-17,06% Β-66.7 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 400,40 383,00 350,00 333,00 317,00-4,35% Β-67 Βαθμιδωτά ρείθρα ΟΔΟ-2548 m 10,80 13,10 12,00 11,40 10,90 21,30% Β-68 Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 τεμ. 139,40 131,00 120,00 114,00 109,00-6,03% Β-69 Φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 τεμ. 108,30 98,60 90,00 85,70 81,40-8,96% Β-70 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής Β-70.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 70%ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 τεμ. 175,40 Β-70.2 Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 70%ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 τεμ. 297,30 Β-71 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ0,40 μ. ΟΔΟ-2731 m 148,20 Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 μ. ΟΔΟ-2731 m 36,00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β-71 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Β-71.1 Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m ΟΔΟ-2731 m 127,00 116,00 110,00 105,00 Β-71.2 Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 150,00 137,00 130,00 124,00 Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Β-72.1 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 46,00 42,00 40,00 38,00 Β-72.2 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 m 63,50 58,00 55,20 52,50 ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΟΔΟ-2922 m2 17,30 15,80 15,10 14,30 Β-82 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες ΟΔΟ-2922 τεμ. 115,00 105,00 100,00 95,00 Β-83 Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 τεμ. 23,00 21,00 20,00 19,00 Β-84 Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6752 kg 2,40 2,20 2,10 2,00 Β-85 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου ΟΔΟ-2548 τεμ. 40,30 36,80 35,10 33,30 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Β-90 Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού Β500C διαμέτρου 25 mm ΟΔΟ-2612 τεμ. 13,80 12,60 12,00 11,40 Β-91 Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας ΟΔΟ 2551 m3 207,00 189,00 180,00 171,00 Β-92 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Β-92.1 Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 5,80 5,30 5,10 4,80 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 15

16 Β-92.2 Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 6,00 5,50 5,20 5,00 Β-92.3 Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 6,50 5,90 5,60 5,30 Β-92.4 Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 6,90 6,30 6,00 5,70 Β-92.5 Bλήτρα από ράβδους Φ18 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 8,10 7,40 7,00 6,70 Β-92.6 Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm ΥΔΡ 7025 τεμ. 9,20 8,40 8,00 7,60 Β-93 Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας ΟΔΟ 2651 m 810,00 630,00 700,00 670,00 Προεργασίες αφαίρεσης υφισταμένων εφεδράνων και τοποθέτησης Β-94 νέων ΟΔΟ 2912 τεμ , , , ,00 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων Β-95 διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις Β-95.1 οπλισμού) ΟΔΟ 2412 m2 86,50 79,00 75,20 71,50 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις Β-95.2 οπλισμού). ΟΔΟ 2412 m2 104,00 95,00 90,50 86,00 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση Β-95.3 οπλισμού). ΟΔΟ 2412 m2 207,00 189,00 180,00 171,00 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας Γ-1.1.Μ Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3121.Β m 3 11,66 11,50 10,50* 10,00* 9,50* -1,37% Γ-1.2.Μ Υπόβαση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m 2 1,15 1,10 1,00* 0,95* 0,90* -4,35% Γ-2 Βάση οδοστρωσίας Γ-2.1.Μ Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m 3 11,96 11,50 10,50* 10,00* 9,50* -3,85% Γ-2.2.Μ Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m 2 1,21 1,20 1,10* 1,05* 1,00* -0,83% Γ-3.Μ Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π ) ΟΔΟ-3121.Β m 3 11,37 10,95 10,00* 9,50* 9,00* -3,69% Γ-4.Μ Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m 2 0,90 0,90 0,80* 0,75* 0,70* Γ-5.Μ Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β m 3 13,86 12,60 11,50* 11,00* 10,40* -9,09% Γ-6 Ανακατασκευή οδοστρωσίας ΟΔΟ-3231 m 2 0,43 0,41 0,37 0,35 0,33-4,65% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 16

17 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου συμπυκνωμένου πάχους μέχρι 0,30m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων Γ-7 σταθεροποιητών Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.1 συμπυκνωμένου πάχους 0,15m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,83 10,80 10,29 9,77 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.2 συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,15m μέχρι 0,20m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,50 13,20 12,60 11,90 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.3 συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,20m μέχρι 0,25m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,60 14,20 13,50 12,90 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου Γ-7.4 συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,25m μέχρι 0,30m ΟΔΟ-4321Β.1 m ,00 16,40 15,60 14,80 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Δ-1 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΟΙΚ-2269Α m 0,99 1,00 0,90 0,86 0,81 1,01% Δ-2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος Δ-2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 εκ. ΟΔΟ-1132 m 2 1,14 1,15 1,05 1,00 0,95 0,88% Δ-2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 εκ. ΟΔΟ-1132 m 2 1,48 1,45 1,35 1,30 1,20-2,03% Δ-2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. ΟΔΟ-1132 m 2 1,84 1,85 1,70 1,60 1,55 0,54% Δ-2A Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας ΟΔΟ-1132 m2 3,40 3,15 3,00 2,90 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m 2 1,24 1,20 1,10 1,05 1,00-3,23% Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m 2 0,42 0,45 0,42 0,40 0,38 7,14% Δ-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) Δ-5.1.Μ Βάση πάχους 0,05 μ. ΟΔΟ-4321.Β m 2 3,30 Δ-5.1.Μ-Χ Βάση πάχους 0,05 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4321Β.1 m 2 5,06 Δ-5.2.Μ Βάση πάχους 0,06 μ. ΟΔΟ-4321.Β m 2 3,95 Δ-5.2.Μ-Χ Βάση πάχους 0,06 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4321Β.1 m 2 5,82 Δ-5.3.Μ Βάση πάχους 0,07 μ. ΟΔΟ-4321.Β m 2 4,60 Δ-5.3.Μ-Χ Βάση πάχους 0,07 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4321Β.1 m 2 6,58 Δ-5 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Δ-5.1.Μ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4321Β m2 7,10 6,50* 6,20* 5,90* Δ-5.2.Μ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m ΟΔΟ-4321Β m2 8,30 7,60* 7,20* 6,90* Δ-5.3.Μ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m ΟΔΟ-4321Β m2 9,50 8,70* 8,30* 7,90* Δ-6.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ-4421.Β tn 28,50 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) (ΣΣ: Δ-6.Μ-Χ Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4421Β.1 tn 40,48 Δ-6.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-4421.Β ton 87,60 80,00* 76,20* 72,40* Δ-7.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ-4421.Β m 2 3,30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 17

18 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) (ΣΣ: Δ-7.Μ-Χ Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4421Β.1 m 2 5,06 Δ-7.Μ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4421Β m2 6,90 6,30* 6,00* 5,70* Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) Δ-8.1.Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 3,50 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου Δ-8.1.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 5,31 Δ-8.2.Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση τροπ/μένης ασφάλ. ΟΔΟ-4521.Β m 2 5,90 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση τροποποιημένης Δ-8.2.Μ-Χ ασφάλτου (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 8,86 Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με Δ-8.1.Μ χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 7,70 7,00* 6,70* 6,30* Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με Δ-8.2.Μ χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 9,86 9,00* 8,60* 8,10* Δ-8Α.Μ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΟΔΟ-4521Β m2 9,30 8,50* 8,10* 7,70* Δ-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ. Δ-9.1.Μ Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 4,30 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου (ΣΣ: Χωρίς Δ-9.1.Μ-Χ την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 6,96 Δ-9.2.Μ Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 6,00 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου Δ-9.2.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 9,50 Δ-9 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με Δ-9.1.Μ χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 8,80 8,00* 7,60* 7,20* Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με Δ-9.2.Μ χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 10,95 10,00* 9,50* 9,00* Δ-10 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ Δ-10.1.Μ Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο ΟΔΟ-4521.Β m 2 1,95 Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο (ΣΣ: Χωρίς την Δ-10.1.Μ-Χ αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 4,68 Δ-10.2.Μ Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 3,15 Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου Δ-10.2.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου) ΟΔΟ-4521Β.1 m 2 6,07 Δ-10 Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 18

19 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με Δ-10.1.Μ κοινή άσφαλτο ΟΔΟ-4521Β m2 5,90 5,4* 5,1* 4,9* Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με Δ-10.2.Μ χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 7,40 6,80* 6,50* 6,20* Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, Δ-11 εφελκυστικής αντοχής 40 kn/m κατά τις δύο διευθύνσεις ΟΔΟ 2311 m2 7,70 7,00 6,70 6,30 Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών Δ-12 οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής ΟΔΟ-1132 m2 2,30 2,30 2,30 2,30 ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ Ε-1 Στηθαία ασφαλείας οδού Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 ΟΔΟ-2653 m 23,20 Ε-1.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 ΟΔΟ-2653 m 28,20 Ε-1.3 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού με απόσταση ορθοστατ. 1,33μ. ΟΔΟ-2653 m 34,10 Ε-1.4 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3 ΟΔΟ-2653 m 27,90 Ε-1.5 Αφαιρετό μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7 ΟΔΟ-2653 m 34,10 Ε-1.6 Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY ΟΔΟ-2548 m 34,10 Ε-1.7 Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY ΟΔΟ-2548 m 37,80 E-1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) Ε-1.1 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε-1.2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 ΟΔΟ-2653 m 35 35,00 35,00 35,00 35,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6 ΟΔΟ-2653 m 37,5 37,50 37,50 37,50 37,50 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ-2653 m 40 40,00 40,00 40,00 40,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 ΟΔΟ-2653 m 41,5 41,50 41,50 41,50 41,50 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 ΟΔΟ-2653 m 43 43,00 43,00 43,00 43,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 ΟΔΟ-2653 m 45 45,00 45,00 45,00 45,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 19

20 Ε Ε Ε Ε-1.3 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε-1.4 Ε Ε Ε Ε-1.5 Ε Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ-2653 m 50 50,00 50,00 50,00 50,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4 ΟΔΟ-2653 m 60 60,00 60,00 60,00 60,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 ΟΔΟ-2653 m 70 70,00 70,00 70,00 70,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ-2653 m Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 85,00 85,00 85,00-22,73% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 90,00 90,00 90,00-28,00% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 110,00 110,00 110,00-26,67% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m ,00 125,00 125,00 125,00-32,43% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A ΟΔΟ-2653 m ,00 190,00 190,00 190,00-5,00% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m 200,00 200,00 200,00 200,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β ΟΔΟ-2653 m 210,00 210,00 210,00 210,00 Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7 ΟΔΟ-2653 m 50 65,00 65,00 65,00 65,00 30,00% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6 ΟΔΟ-2653 m 55 70,00 70,00 70,00 70,00 27,27% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ-2653 m 60 75,00 75,00 75,00 75,00 25,00% Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m 65 80,00 80,00 80,00 80,00 23,08% Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΟΔΟ-2653 m 95,00 95,00 95,00 95,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / Επιμέλεια ErgoTech -( ) Σελ. 20

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 7-9 -2016 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ : Tους Αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2015 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 84709 / ΤΥ 645 (15.7.011) εισηγητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρωσεις πεζοδρομίων,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 300.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών Κωδ. net οδο A. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα