ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο δράσης για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο δράσης για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων μεταχείρισης των ζώων με μία μέθοδο παραγωγής που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Τα τελευταία έτη, λόγω της σταθερά αυξανόμενης ζήτησης, η αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ σημείωσε σημαντική ανάπτυξη (19,7 δισεκατομμύρια ευρώ με ρυθμό ανάπτυξης 9% το ). Παράλληλα, κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι εκτάσεις βιολογικής παραγωγής αυξήθηκαν με ταχείς ρυθμούς. Κάθε έτος, εκτάρια γεωργικής γης μετατρέπονται σε εκτάσεις βιολογικής παραγωγής στην Ένωση. Την περίοδο , η συνολική έκταση βιολογικής παραγωγής 2 σημείωσε μέση ετήσια αύξηση 6,7% και εκτιμάται ότι ανήλθε σε 9,6 εκατομμύρια εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν στο 5,4% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ. Επίσης, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια αναπτύσσεται ταχέως μετά τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ το Ο τομέας της βιολογικής παραγωγής περιλαμβάνει παραγωγούς των κλάδων της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους προμηθευτές τους, παραγωγούς και διανομείς τροφίμων που συμμορφώνονται όλοι με αυστηρούς κανόνες. Η συνολική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας της βιολογικής παραγωγής είναι να διασφαλίσει τη σταθερή αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης, διατηρώντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του συστήματος και η προστιθέμενη αξία με μακροπρόθεσμη προοπτική. Η φιλοδοξία του σχεδίου δράσης είναι να στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα, καθώς και τις επικείμενες αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, ιδίως με τη διερεύνηση νέων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιλογών για λύσεις στις προκλήσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το παρόν σχέδιο δράσης συμβάλλει επίσης στους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 3, και στην αναθεωρημένη Κοινή Γεωργική Πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο της βιολογικής παραγωγής, Εκτίμηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας (FiBL). Συνολική έκταση βιολογικών καλλιεργειών (εκτάρια) (πιστοποιημένες εκτάσεις και εκτάσεις σε μετατροπή) - συνολική έκταση, συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων (λειμώνων και λιβαδιών), μόνιμων καλλιεργειών, γης υπό αγρανάπαυση στο πλαίσιο αμειψισποράς. COM(2010)2020: «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». EL 2 EL

3 το σχέδιο δράσης συμβάλλει επίσης στους στόχους του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το Με το παρόν σχέδιο δράσης θα προαχθούν περαιτέρω συμπράξεις και θα κινητοποιηθούν παράγοντες που συμμετέχουν στην εφαρμογή του, ιδίως κράτη μέλη και ενδιαφερόμενοι φορείς. 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε το πρώτο της ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη γεωργία 5, με σκοπό την προαγωγή και ενίσχυση του κλάδου της βιολογικής παραγωγής. Οι περισσότερες από τις 21 δράσεις του σχεδίου του 2004 έχουν υλοποιηθεί, ιδίως η δημιουργία του νέου λογότυπου βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ»). Μετά το 2004, το Συμβούλιο επανεξέτασε τη νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία το 2007, και η Επιτροπή έχει εκδώσει πρόταση για νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/ Με το νέο σχέδιο δράσης για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζονται ορισμένα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση εκτίμησης επιπτώσεων η οποία διενεργήθηκε για την επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή 7. Η ανάλυση βασίστηκε σε εκτενείς διαβουλεύσεις με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Οι ευρωπαίοι πολίτες επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα, με τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακή διαβούλευση (από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2013), στο πλαίσιο της οποίας ελήφθησαν σχεδόν απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, οι ενδιαφερόμενοι πρότειναν στην Επιτροπή να εκδώσει νέο σχέδιο δράσης. Από το 2004, 15 κράτη μέλη έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Το παρόν σχέδιο δράσης παρουσιάζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιολογική παραγωγή, τους ελέγχους και το εμπόριο βιολογικών προϊόντων για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο δράσης πρόκειται επίσης να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί έως το τέλος της δεκαετίας. Το ευρωπαϊκό σύστημα βιολογικής παραγωγής και ελέγχων δημιουργήθηκε το 1991 για μια εξειδικευμένη αγορά, η οποία χαρακτηριζόταν από περιορισμένο αριθμό καταναλωτών και παραγωγών. Οι πρόσφατες εξελίξεις ως προς την προσφορά και τη ζήτηση δείχνουν ότι είναι Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας». COM(2004)415 τελικό. Παραπομπή στην πρόταση. Η μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: Βλέπε το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα: ORGAP, διαθέσιμο στη διεύθυνση: EL 3 EL

4 καιρός να προσαρμοστεί και να βελτιωθεί το σύστημα της Ένωσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία. Η δημόσια διαβούλευση κατέδειξε ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές αναμένουν υψηλά πρότυπα για την παραγωγή και τους κανόνες ελέγχου της βιολογικής γεωργίας. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η επέκταση της ζήτησης και η κάλυψή της χωρίς να διακυβευθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις αρχές της βιολογικής γεωργίας και στην ποιότητα των βιολογικών προϊόντων. Από την άποψη αυτή, οι υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις από τους κανόνες, εκ των οποίων ορισμένες έχουν καταστεί παρωχημένες στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, απειλούν να υπονομεύσουν την ακεραιότητα της βιολογικής γεωργίας. Τα βιολογικά τρόφιμα και η βιολογική γεωργία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα των τροφίμων, ιδίως σε σχέση με τη μη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών και ΓΤΟ σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής 9. Κατά την αναζήτηση τρόπων ανταπόκρισης στην αύξηση της ζήτησης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά τους σύνθετους κανόνες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στο σύστημα βιολογικής παραγωγής. Επιπλέον, η εναρμόνιση των κανόνων βιολογικής παραγωγής πρέπει να στοχεύει σε φιλόδοξους και αυστηρούς κανόνες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πραγματικότητα του κλάδου παραγωγής. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι η πίεση της ζήτησης, η οποία αυξάνει επίσης τον κίνδυνο πρακτικών απάτης ή άλλων εσκεμμένων παραβάσεων. Αυτές όχι μόνο βλάπτουν το συμφέρον των καταναλωτών και προκαλούν οικονομικές ζημίες στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό, αλλά μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά και τη φήμη των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τους κανόνες. Τα εισαγόμενα προϊόντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσφορά βιολογικών προϊόντων. Από αυτή την άποψη, οι σχετικοί κανόνες πρέπει να εγγυώνται την ανάπτυξη του εμπορίου βιολογικών προϊόντων, προλαμβάνοντας παράλληλα την αλλοίωση των αρχών της βιολογικής γεωργίας ή την αποδυνάμωση του συστήματος ελέγχου. Η βιολογική παραγωγή πρέπει να διατηρεί τον καινοτόμο ρόλο της, επηρεάζοντας και τη μη βιολογική παραγωγή με τους κανόνες της και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές συνέργειες μεταξύ πολιτικών και μέσων της ΕΕ, στις καινοτόμες ιδέες που προέκυψαν από διαβουλεύσεις, στη σύνδεση με ερευνητικές πρωτοβουλίες, στην ανάγκη βελτίωσης της εμπιστοσύνης και της ενημέρωσης των καταναλωτών καθώς και του εμπορίου με τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, το σχέδιο δράσης για την περίοδο έως το 2020 θα εστιάσει σε τρεις τομείς προτεραιότητας. Ο πρώτος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των ακόλουθων: ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των συνεργειών με τα μέσα της ΕΕ που αφορούν τη βιολογική παραγωγή, αντιμετώπιση των τεχνικών κενών στη βιολογική παραγωγή, μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της διάδοσής τους, 9 Βλέπε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία (15 Ιανουαρίου 10 Απριλίου 2013), διαθέσιμη στη διεύθυνση: EL 4 EL

5 αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής, καθώς και την αγορά και το εμπόριο. Ο δεύτερος τομέας προτεραιότητας είναι η εδραίωση και η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ευρωπαϊκό σύστημα για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία, καθώς και της εμπιστοσύνης στα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μέτρα ελέγχου. Ο τρίτος τομέας προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης του συστήματος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4.1. Ενίσχυση της ενημέρωσης και των συνεργειών των μέσων της ΕΕ Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ που εφαρμόζεται από το 2014 και εξής περιλαμβάνει νέα ή αναθεωρημένα μέτρα στήριξης τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Πρώτα από όλα, η ΚΓΠ αναγνωρίζει τους γεωργούς που εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους ως «πράσινους εξ ορισμού» κατά την έννοια του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων, καθώς δικαιούνται εκ των πραγμάτων να λαμβάνουν «πράσινη» ενίσχυση. Επιπλέον, στο νέο πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης 10 προτείνεται ένα νέο ειδικό μέτρο για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας, τόσο για τη μετατροπή σε βιολογική γεωργία όσο και για τη διατήρηση των πρακτικών βιολογικής γεωργίας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξετάσουν στα αντίστοιχα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης την εφαρμογή και την κατάλληλη χρήση του εκτενούς καταλόγου μέτρων που αφορούν επίσης τους γεωργούς ή τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η συνεργασία μεταξύ διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών, πρακτικών και τεχνολογιών η στήριξη επενδύσεων σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων μη παραγωγικών επενδύσεων που γίνονται για αμιγώς περιβαλλοντικούς σκοπούς η υποστήριξη συστημάτων ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα που αφορούν τις βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας. Αυξημένη αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των διαθέσιμων μέτρων στήριξης σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του τομέα βιολογικής γεωργίας και του δυναμικού της αγοράς στο εκάστοτε κράτος μέλος ή περιφέρεια 11. Η εν λόγω ανάλυση πρέπει να αποτελεί τη βάση για την επιλογή συναφών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, συνοδευόμενων από κατάλληλη κατανομή πόρων. Η βιολογική παραγωγή μπορεί επίσης να προαχθεί μέσω θεματικών υποπρογραμμάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Ως πλέον συναφές θεματικό υποπρόγραμμα, από άποψη περιεχομένου και χρηματοδότησης, μπορεί να θεωρηθεί εκείνο που αφορά τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όσο και τη βιοποικιλότητα. Ωστόσο και άλλα θεματικά υποπρογράμματα όπως Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Βλέπε μελέτη "Use and Efficiency of Public Support Measures addressing Organic Farming" (Χρήση και αποδοτικότητα των μέτρων δημόσιας στήριξης για τη βιολογική γεωργία), Νοέμβριος 2011, διαθέσιμη στη διεύθυνση: EL 5 EL

6 εκείνα για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν επίσης, σε κάποιον βαθμό, να είναι συναφή με τη βιολογική γεωργία. Επιπλέον, η υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν ελάχιστη δαπάνη 30% της συνολικής συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με μέτρα που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα σχετικά με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη βιολογική γεωργία, μπορεί να διαδραματίσει πολύ θετικό ρόλο στην ενθάρρυνση της χρηματοδοτικής στήριξης και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα αυτόν. Ως συνέπεια της ανανεωμένης επικέντρωσης στην προαγωγή της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα στηρίξει επίσης πρακτικές βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες και τα εργαλεία για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας που τίθενται στη διάθεσή τους από το νέο νομικό πλαίσιο για την αγροτική ανάπτυξη, στη γαλάζια ανάπτυξη και στην κοινή αλιευτική πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές πρόσφατες αλλαγές στην ΚΓΠ, συνιστάται η ταχεία αύξηση της ενημέρωσης μεταξύ γεωργών και αγροτικών παραγόντων σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης της βιολογικής γεωργίας που περιέχονται σε συναφή μέσα προτεινόμενα στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ και της ΚΑΠ (δράσεις 1 και 2). Οι θετικές επιδράσεις της βιολογικής γεωργίας στο περιβάλλον συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το , της ανακοίνωσης σχετικά με την πράσινη υποδομή 13, της θεματικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους 14 και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως οι οδηγίες για τα πτηνά 15 και τους οικοτόπους 16, η οδηγία για τη νιτρορύπανση 17, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 18, η οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών 19. Δράση 1: Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα πληροφοριακό έγγραφο το 2014, το οποίο θα απευθύνεται σε γεωργούς, βιομηχανίες μεταποίησης και λιανικούς πωλητές βιολογικών προϊόντων, και στο οποίο θα παρουσιάζονται οι κανόνες που θα εφαρμοστούν στη βιολογική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που θα εφαρμοστούν στη μετατροπή, καθώς και τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Δράση 2: Η Επιτροπή θα συμπεριλάβει τη βιολογική γεωργία ως ειδικό θέμα στην επικείμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για στήριξη σε μέτρα ενημέρωσης που προορίζονται για γεωργούς και παραγωγούς όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Στο πλαίσιο των οδηγιών χρηματοδότησης του ΕΤΘΑ, θα επισημανθούν επίσης οι ευκαιρίες για τη βιολογική COM(2011) 244 τελικό, «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020». SWD(2013) 155 τελικό, «Πράσινη υποδομή (ΠΥ) Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης». COM(2006) 231 τελικό, «Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους». Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Οδηγία 43/92/ΕΟΚ. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Οδηγία 2001/81/ΕΚ. EL 6 EL

7 υδατοκαλλιέργεια Διασφάλιση της ενημέρωσης για το σύστημα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ Οι δράσεις για την ενημέρωση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και την προώθησή τους μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ευκαιριών της αγοράς για τους παραγωγούς που εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους. Κατ αυτήν την έννοια, η ευρωπαϊκή πολιτική για τις δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και προώθησής τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις ώστε να αναλάβουν εκστρατείες με στόχο την αύξηση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος βιολογικής παραγωγής, τα ειδικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, το σύστημα ελέγχου της ΕΕ και το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ (δράση 3). Για τους καταναλωτές, η παρουσία του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ στις ετικέτες των τροφίμων αποτελεί το βασικό μέσο αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων. Η χρήση του λογότυπου της ΕΕ, που δημιουργήθηκε το 2010, είναι υποχρεωτική από το 2012 στη συσκευασία όλων των προσυσκευασμένων βιολογικών τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ. Τον Νοέμβριο 2013, 25% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν ενήμεροι για το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ κατά μέσο όρο στα 28 κράτη μέλη 20. Παράλληλα με το λογότυπο της ΕΕ, η πληροφόρηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή φαίνεται να μεταδίδεται επαρκώς στους καταναλωτές εν γένει 69% των καταναλωτών της ΕΕ δήλωσαν ότι έχουν δει λογότυπο ή δήλωση που αναφέρει ότι το προϊόν διατροφής έχει παραχθεί με βιολογικές μεθόδους 21. Η παρακολούθηση της γνώσης των καταναλωτών για το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ και της εμπιστοσύνης στα βιολογικά προϊόντα μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για καλύτερη στόχευση των τομέων προς βελτίωση όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και την προώθησή τους αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών (δράση 4). Εάν, σε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν αυξηθεί στην ΕΕ ή στα κράτη μέλη το επίπεδο γνώσης των καταναλωτών όσον αφορά το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, ή σε περιπτώσεις που μπορεί να θεωρηθεί ότι διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύστημα βιολογικής παραγωγής, η Επιτροπή θα μπορούσε, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για την ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και την Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 410 Έρευνα EB TNS Opinion & Social, έρευνα που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο Μελέτη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών σχετικά με τη λειτουργία των προαιρετικών συστημάτων επισήμανσης των τροφίμων για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 2014), διαθέσιμη στη διεύθυνση: [Σύνδεσμος προς συμπλήρωση] EL 7 EL

8 προώθησή τους 22, να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ενημέρωσης σχετικά με το σύστημα και το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, με μια εκστρατεία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Οι εκστρατείες ενημέρωσης ή προώθησης μπορούν επίσης να εξεταστούν ως μέσο για την ενημέρωση και γνώση των καταναλωτών όσον αφορά το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ και/ή τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ σε μία ή περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ. Από τις εν λόγω εκστρατείες θα μπορούσαν να προκύψουν αμοιβαίες ρυθμίσεις ή συμφωνίες υπογεγραμμένες από την ΕΕ (π.χ. με τις ΗΠΑ, την Ελβετία), ή πρωτοβουλίες για την προστασία του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ σε ορισμένες τρίτες χώρες. Η ενημέρωση που απευθύνεται στους νέους καταναλωτές και τα παιδιά μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης στο σύστημα βιολογικής παραγωγής. Κατ αυτήν την έννοια, οι εθνικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία επιτρέπουν την υποστήριξη δραστηριοτήτων ενημέρωσης στα σχολεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά της βιολογικής μεθόδου παραγωγής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πτυχής του προγράμματος. Η επανεξέταση των προγραμμάτων διανομής προϊόντων στα σχολεία στο πλαίσιο της ΚΓΠ 23 προβλέπει μια ευκαιρία ενίσχυσης του δεσμού με τη βιολογική παραγωγή μέσω της ενθάρρυνσης της προμήθειας βιολογικών προϊόντων και της ενσωμάτωσης θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική παραγωγή στα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα. Η βιολογική παραγωγή κατέχει εξέχουσα θέση στα κριτήρια της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) που αφορούν τρόφιμα και υπηρεσίες εστίασης και υπάρχουν από το 2008 (ελάχιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να παράγεται με βιολογικές μεθόδους) τα κριτήρια αυτά συνιστώνται για προαιρετική χρήση από τις δημόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν δυνατότητες για τα κράτη μέλη και τους προμηθευτές του δημοσίου να αυξήσουν περαιτέρω τη χρήση των απαιτήσεων βιολογικής γεωργίας στις δημόσιες συμβάσεις, σε σχέση με τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες εστίασης. Η Επιτροπή θα αναπτύξει ειδικό πληροφοριακό υλικό για να αυξήσει την ενημέρωση μεταξύ των δημόσιων αρχών όσον αφορά τη δυνατότητα συμπερίληψης περισσότερων πτυχών βιωσιμότητας στις συμβάσεις τους για τρόφιμα και υπηρεσίες εστίασης, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων βιολογικής παραγωγής (δράση 5) Κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής COM(2013)812 τελικό, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: Πρόταση της Επιτροπής COM(2014) 32 τελικό, , 2014/0014 (COD). EL 8 EL

9 Δράση 3: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αυξάνει την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει ο κανονισμός για ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, ιδίως σχετικά με τους στόχους της πολιτικής για την προώθηση και σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες αίτησης, παρουσιάζοντας το μέσο στο κοινό του τομέα βιολογικής παραγωγής, στα κράτη μέλη (μόνιμη επιτροπή για τη βιολογική γεωργία), στους ενδιαφερόμενους φορείς (συμβουλευτική ομάδα βιολογικής γεωργίας), ή σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις για τη βιολογική γεωργία όπως η BioFach. Δράση 4: Η Επιτροπή θα διενεργήσει: Περιοδικές έρευνες σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Ειδική έρευνα σχετικά με την ενημέρωση, την εμπιστοσύνη και την κατανόηση των καταναλωτών όσον αφορά στο σύστημα βιολογικής γεωργίας. Δράση 5: Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τα κριτήριά της για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις σχετικά με τρόφιμα και υπηρεσίες εστίασης έως το τέλος του 2015 και θα αναπτύξει ειδικό πληροφοριακό υλικό που θα αποτυπώνει με παραδείγματα τη χρήση των απαιτήσεων της βιολογικής γεωργίας στις δημόσιες συμβάσεις Έρευνα και καινοτομία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής Πεδίο εφαρμογής Η βιολογική παραγωγή έχει αναχθεί σε γεωργικό σύστημα υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο απαιτεί ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, γνώση και τεχνολογίες. Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων βιολογικής διαχείρισης, για παράδειγμα λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ορισμένων υλικών στη βιολογική τους μορφή. Οι σημαντικότεροι περιορισμοί σχετίζονται με τη διατροφή των ζώων, ειδικότερα την προμήθεια πρωτεϊνών και μικροθρεπτικών στοιχείων, και με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων. Τα εμπόδια αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν, ιδίως ενόψει της πιθανής σταδιακής κατάργησης ορισμένων ισχυουσών εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από τους κανόνες. Επιπλέον των εν λόγω προκλήσεων, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί περαιτέρω προσοχή σε συγκεκριμένα ζητήματα ανάπτυξης του τομέα, όπως: α) καινοτόμες μεθόδους για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών β) εναλλακτικές λύσεις έναντι των προϊόντων χαλκού για οικολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα γ) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα θερμοκήπια δ) βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους ε) βελτιωμένη χρήση της ενέργειας στ) συνύπαρξη της βιολογικής γεωργίας με τη μη βιολογική γεωργία και ζ) συστατικά και τεχνικές αμφότερα συμβατά με τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων. Η 3η έκθεση διερεύνησης 24 της μόνιμης επιτροπής γεωργικής έρευνας (ΜΕΓΕ) προσδιορίζει επίσης συναφείς τομείς έρευνας. Η διαθεσιμότητα βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών έχει αναλυθεί από πολλά ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τη γεωργία χαμηλών εισροών 25. Ωστόσο, η έρευνα για τις καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών παρέμεινε περιορισμένη σε σύγκριση με άλλους κλάδους παραγωγής, με αποτέλεσμα οι Ειδικότερα, τα LEGUME-FUTURES, MicroFIX, και INTERCROP. EL 9 EL

10 αποδόσεις των καλλιεργειών πρωτεϊνούχων φυτών να υστερούν τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανανέωση των επενδύσεων στην έρευνα για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να καλυφθεί εκ νέου το κενό, οδηγώντας σε μεγαλύτερη σταθερότητα αποδόσεων και υψηλότερη ποιότητα προϊόντων (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, πεπτικότητα κ.λπ.), ούτως ώστε οι καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών να καταστούν περισσότερο κερδοφόρες για τους γεωργούς και για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η έρευνα θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε βελτιώσεις της διατροφής των ζώων, της αποδοτικότητας των ζωοτροφών, της αναπαραγωγής και των κτηνοτροφικών πρακτικών στη βιολογική παραγωγή, αν εστιαστεί στην αυξημένη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα των πόρων, περιλαμβανομένης της προστασίας των υδάτων και του εδάφους, τη βιοποικιλότητα, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της. Η διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων, ζωικού υλικού και νεαρών ιχθυδίων και γόνου δίθυρων μαλακίων αποτελεί επίσης μια πρόκληση οικονομικής και τεχνικής φύσεως για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Παρόλο που η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί ελαφρώς όσον αφορά τον βιολογικό γόνο, σημειώνεται σημαντική χρήση εξαιρέσεων που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικού μη βιολογικού γόνου. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ενημέρωση που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων σε όλη την ΕΕ, μέσω μιας βάσης δεδομένων σπόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή συνιστά στους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους φορείς να συγκροτήσουν μια βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδίως στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού συμβουλίου υδατοκαλλιέργειας να εξετάσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη διαθεσιμότητα βιολογικών ιχθυδίων και βιολογικού γόνου δίθυρων οστρακοειδών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσέγγιση αυτή, είναι επίσης απαραίτητο να περιοριστεί αυστηρά η χρήση παρεκκλίσεων από την αρχή της υποχρεωτικής χρήσης βιολογικών σπόρων. Είναι επίσης απαραίτητο να αυξηθεί η έρευνα σε τεχνικές αναπαραγωγής, εξετάζοντας επίσης τη χρήση των τοπικών πληθυσμών και ημιοικόσιτων ειδών για την παραγωγή βιολογικών σπόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβατότητά τους με τις αρχές και τους στόχους της βιολογικής γεωργίας. Οι παραγωγοί βιολογικής υδατοκαλλιέργειας επισημαίνουν ότι η διαθεσιμότητα βιολογικών ιχθυδίων και γόνου δίθυρων μαλακίων εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που περιορίζει την ανάπτυξη του κλάδου Μέσα Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, μπορεί να επιφέρει λύσεις και μέσα για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και της αφομοίωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, της επίδειξης, του συντονισμού, της δικτύωσης και της κατάρτισης, καθώς και της υποστήριξης υποδομών και καινοτομιών, π.χ. στις ΜΜΕ. Η συμμετοχή του τομέα της βιολογικής γεωργίας στην ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ) θα είναι ουσιώδης για την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης, της γεωργικής εκμετάλλευσης, της παροχής συμβουλών για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και του κόσμου της βιομηχανίας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση των επικείμενων προκλήσεων, χρειάζεται περαιτέρω συμμετοχή των γεωργών με στόχο τη βελτίωση του προσδιορισμού των αναγκών έρευνας και καινοτομίας (δράση 6). Στο πλαίσιο της ΕΣΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές για τη EL 10 EL

11 διερεύνηση ειδικών θεμάτων που είναι σημαντικά για τη βιολογική γεωργία και που θα ενέπνεαν την ενεργό συμμετοχή των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των παρεκκλίσεων κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων καινοτομίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω προτεραιοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν την ενημέρωση μεταξύ γεωργών και ερευνητών και να διευκολύνουν τη συγκρότηση επιχειρησιακών ομάδων για τα θέματα αυτά. Στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2012, 49 ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, σχετικά με τη γεωργία χαμηλών εισροών και τη βιολογική γεωργία ενίσχυσαν την ικανότητα έρευνας και καινοτομίας του τομέα της βιολογικής παραγωγής 26. Η ενίσχυση της μετουσίωσης της γνώσης που αποκομίζεται μέσω της έρευνας σε πραγματική πρακτική, ιδίως σε σχέση με τις μεθόδους παραγωγής, αυξάνει την αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας και βελτιώνει την απόδοση του κλάδου. Πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα μέτρα για την αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης από την έρευνα και την πρακτική ούτως ώστε να δοκιμάζονται πιθανές λύσεις και να μετατρέπονται σε πρακτικές. Η τεχνολογική πλατφόρμα για την έρευνα για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία (ΤΠ Βιολογικών προϊόντων), θα μπορούσε να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο παρέχοντας επίσης τη συμβολή της σε ένα στρατηγικό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης του συντονισμού των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της έρευνας για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» προβλέπει στήριξη για δίκτυα εθνικών φορέων χρηματοδότησης για την ανάληψη κοινών προσκλήσεων. Θα προαχθούν ενεργά οι δυνατότητες περαιτέρω χρήσης του δικτύου ERA-Net και/ή μέσων κοινού προγραμματισμού, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τις ήδη υφιστάμενες συνεργασίες, π.χ. το ERA-Net CORE-Organic Plus. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», στα προγράμματα εργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω προκλήσεις και τα διδάγματα που αποκομίζονται όσον αφορά τον προσδιορισμό των ερευνητικών αναγκών από τους γεωργούς, την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένων και αποτελεσμάτων από άλλους κλάδους παραγωγής, και τον περαιτέρω συντονισμό των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (δράση 7). Δράση 6: Η Επιτροπή θα διοργανώσει συνέδριο το 2015 για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για τους παραγωγούς σε σχέση με τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τους μελλοντικούς κανόνες βιολογικής παραγωγής. Δράση 7: Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη στις σχετικές μορφές του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»: την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας, της ανταλλαγής και της αφομοίωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ειδικών μέτρων όπως οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας, τα θεματικά δίκτυα, και άλλοι τύποι «δράσεων συνεργασίας και υποστήριξης» για την επίτευξη συνεργειών μεταξύ, αφενός, ερευνητικών αποτελεσμάτων άλλων κλάδων παραγωγής και, αφετέρου, ερευνών συμβατικής και βιολογικής παραγωγής την υποστήριξη του ERA-Net ή άλλων τύπων μέσων για τη βελτίωση του 26 EL 11 EL

12 συντονισμού της έρευνας μεταξύ οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ, ενόψει της παρουσίασης κοινών ερευνητικών προσκλήσεων Παρακολούθηση και αξιολόγηση Η διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων είναι ουσιώδης για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή, ιδίως όσον αφορά τη γνώση για τον κλάδο παραγωγής, για τις τιμές σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών τροφίμων, για το εμπόριο, για τις προτιμήσεις των καταναλωτών και ειδικούς διαύλους εμπορικής προώθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα «Δίκτυο δεδομένων για καλύτερη πληροφόρηση για την ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων Δίκτυο δεδομένων βιολογικών προϊόντων» με στόχο την αύξηση της διαφάνειας της ευρωπαϊκής αγοράς βιολογικών τροφίμων μέσω βελτιωμένης διαθεσιμότητας γνώσης της αγοράς σχετικά με τον τομέα αυτόν 27. Οι περαιτέρω προσπάθειες συγκέντρωσης, ανάλυσης και διάδοσης υφιστάμενων δεδομένων θα αυξήσουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Για την καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, πρέπει επίσης να βελτιωθεί η γνώση για το πώς κατανέμεται η προστιθέμενη αξία κατά μήκος της αλυσίδας και σε ποιον βαθμό ωφελεί τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων (δράση 9). Η ελκυστικότητα του τομέα της βιολογικής παραγωγής για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τα εμπόδια και την ελκυστικότητα της ένταξης στο σύστημα βιολογικής παραγωγής αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο σε σχέση με την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ. Αξιολόγηση της προόδου του σχεδίου δράσης θα πραγματοποιηθεί το Δράση 8: Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ, που θα περιλαμβάνουν ιδίως πληροφορίες σχετικά με τις εκτάσεις, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, καθώς και τους κύριους κλάδους παραγωγής. Δράση 9: Η Επιτροπή προτίθεται: να αναλύσει την κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να αναλύσει τα εμπόδια που ανακύπτουν ως προς την ένταξη στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, μέσω μιας έρευνας σχετικά με την ελκυστικότητα του συστήματος βιολογικής παραγωγής, ιδίως για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων. 5. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Ο κίνδυνος της απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αποτελεί μία από τις μείζονες προκλήσεις για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής. 27 Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης της μεθοδολογίας για τη συλλογή δεδομένων. EL 12 EL

13 Κατόπιν του νέου πλαισίου για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση 28 η διαπίστευση έχει καταστεί το κύριο μέσο για την πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως των φορέων ελέγχου στον τομέα της βιολογικής παραγωγής. Η διαπίστευση στην ΕΕ πραγματοποιείται πλέον από έναν εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ο οποίος ασκεί δημόσια εξουσία. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση συγκροτήθηκε μια ειδική ομάδα για να εξετάσει συγκεκριμένα τα θέματα που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων ελέγχου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιολογικής παραγωγής. Το έργο της, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, οδήγησε στην έγκριση ενός υποχρεωτικού εγγράφου για τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, το οποίο ισχύει από τον Ιανουάριο του Παράλληλα, η Επιτροπή, μέσω του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) διεξήγαγε το 2012 και το ελέγχους σε κράτη μέλη και 4 ελέγχους σε τρίτες χώρες σχετικά με το σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής. Υπό το πρίσμα των πορισμάτων όπως περιγράφονται στις εκθέσεις του ΓΤΚΘ, φαίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης (δράση 10) με στόχο μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εποπτεία των φορέων ελέγχου στην ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, φαίνεται επίσης απαραίτητη η διευκόλυνση της μεταβίβασης πιστοποιητικών εισαγωγής βιολογικών προϊόντων, καθώς και η αύξηση της ενημέρωσης για τη χρήση τους μεταξύ των επιχειρήσεων και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, ιδίως μέσω του TARIC 30, του διαδικτυακού ολοκληρωμένου κοινοτικού δασμολογίου (δράση 11). Είναι επίσης απαραίτητο να μειωθεί και να απλουστευθεί ο διοικητικός φόρτος και να αυξηθεί η ανιχνευσιμότητα των βιολογικών προϊόντων με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος πιστοποίησης (δράση 12). Οι πρακτικές απάτης και οι εσκεμμένες παραβάσεις είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η ΕΕ θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη και άλλους παράγοντες στην αλυσίδα τροφίμων για τον καθορισμό δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των παραβάσεων (δράση 13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των προτύπων EN και ISO/EC για πιστοποίηση βάσει του EN ISO 3834 (δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου 2013): EL 13 EL

14 Δράση 10: Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργειών και απλοποιήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων των οργανισμών διαπίστευσης και των αρμόδιων αρχών. Η Επιτροπή θα καταρτίσει περαιτέρω οδηγίες το Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε επαφή, εφόσον απαιτείται, με τους οργανισμούς διαπίστευσης που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία των φορέων ελέγχου σε τρίτες χώρες. Δράση 11: Η Επιτροπή θα προτείνει στην επιτροπή TARIC να ενσωματώσει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή στη βάση δεδομένων TARIC. Δράση 12: Η Επιτροπή θα αναπτύξει: ένα σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές, ως ενότητα που θα ενσωματωθεί στο σύστημα TRACES (μελλοντικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους IMSOC) έως το 2015 μια προσέγγιση για την ηλεκτρονική πιστοποίηση στην εσωτερική αγορά που θα ενσωματωθεί στο μελλοντικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC). Δράση 13: Η Επιτροπή θα συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πολιτικής πρόληψης της απάτης στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, μέσω: στοχευμένων εργαστηρίων για την ανταλλαγή διδαγμάτων που αποκομίζονται και ορθών πρακτικών, και της ανάπτυξης συλλογών/βιβλίων αποτύπωσης περιπτώσεων. 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εμπόριο τροφίμων, ιδίως όσον αφορά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Με σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών ύψους 196 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως (μέσος όρος δεδομένων ), η ΕΕ είναι ο κυριότερος παράγοντας που εμπορεύεται γεωργικά προϊόντα παγκοσμίως. Η εξαγωγική δύναμη της ΕΕ έγκειται στα τελικά προϊόντα τα οποία είναι έτοιμα για κατανάλωση, τόσο τα κατεργασμένα όσο και τα ακατέργαστα, όπου η ΕΕ εμφανίζει καθαρό εμπορικό ισοζύγιο 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (μέσος όρος ). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οίνοι, οινοπνευματώδη ποτά, τυριά και επεξεργασμένα κρέατα που παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην αλυσίδα. Διασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων της ΕΕ θα ακολουθήσουν την τάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων, με πλήρη ανάπτυξη της δύναμής τους, θα ωφεληθούν οι παραγωγοί στην ΕΕ. Μαζί με το αυξημένο εμπόριο, το καθεστώς βιολογικής παραγωγής της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τον αυστηρό ορισμό της ΕΕ για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία. Επιπλέον, είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίο να εγγυάται στους καταναλωτές την ακεραιότητα του συστήματος ελέγχου στις τρίτες χώρες σε σχέση με τη χρήση της επισήμανσης και του λογότυπου βιολογικής παραγωγής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν σημαντικό τόπο καταγωγής για τις εισαγωγές της ΕΕ όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο της εφαρμογής νέων κανόνων ελέγχου και παραγωγής, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή συνέχεια του εμπορίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες (δράση 14). EL 14 EL

15 Ορισμένες από τις συμφωνίες ισοδυναμίας που έχει συνάψει η ΕΕ με άλλες κορυφαίες αγορές βιολογικών προϊόντων στον κόσμο προβλέπουν αμοιβαίους όρους για τους παραγωγούς της ΕΕ, αν και το πεδίο εφαρμογής τους διαφέρει κάπως. Μόνον η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ προβλέπει συνεργασία βάσει κανονιστικών ρυθμίσεων και προτύπων σχετικά με τη βιολογική παραγωγή. Επιδιώκοντας να επεκτείνει τις συμφωνίες με τις άλλες κορυφαίες αγορές βιολογικών προϊόντων ούτως ώστε να συμπεριληφθεί συνεργασία βάσει κανονιστικών ρυθμίσεων και προτύπων, η Επιτροπή θα επιχειρήσει να επιτύχει στενότερη σύγκλιση μεταξύ των προτύπων βιολογικής παραγωγής των εν λόγω αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα μιας πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ των κορυφαίων αγορών βιολογικών προϊόντων (δράση 15). Μια τέτοια πολυμερής συμφωνία, υποστηριζόμενη από συνεργασία βάσει κανονιστικών ρυθμίσεων, θα μπορούσε να δημιουργήσει συνέργειες στο σύστημα εποπτείας και ελέγχου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν τη βιολογική παραγωγή με εξαγωγικό προσανατολισμό στις κυριότερες χώρες βιολογικής παραγωγής και στις αναπτυσσόμενες χώρες εξίσου. Παρότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους όγκους και τις αξίες των εμπορικών ροών βιολογικών προϊόντων, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η γνώση του εμπορίου, να προσδιοριστούν, επί παραδείγματι, υφιστάμενες και πιθανές αγορές για τα προϊόντα της ΕΕ, και να επικεντρωθεί η εξωτερική δράση στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ (δράση 16). Ο κώδικας τροφίμων - Codex Alimentarius (που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας - FAO και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας - ΠΟΥ, με 185 χώρες μέλη και 1 μέλος οργανισμό (ΕΕ)) θέτει πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς στο διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου βιολογικών προϊόντων. Με την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, και τον κίνδυνο αποκλίσεων μεταξύ εθνικών προτύπων, ιδίως για τους αναδυόμενους τομείς, προκύπτει η ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του ισχύοντος προτύπου κώδικα (δράση 17). Η προστασία του νέου λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ επιτυγχάνεται με την καταχώρισή του ως συλλογικού εμπορικού σήματος στο ευρωπαϊκό Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και σε περιορισμένο αριθμό γειτονικών χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν γίνεται καταχρηστική χρήση του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ σε τρίτες χώρες, πρέπει να επιδιώκεται η καταχώρισή του ως εμπορικού σήματος, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της αγοράς και τον κίνδυνο καταχρηστικής χρήσης του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ (δράση 18). EL 15 EL

16 Δράση 14: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει και να συνεργάζεται με εμπορικούς εταίρους στις αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Θα εξετάσει το ενδεχόμενο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους και εκπροσώπους των αναπτυσσόμενων χωρών από τις οποίες εισάγονται προϊόντα στην ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν οι εμπορικές συναλλαγές βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Δράση 15: Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο αυξημένης σύγκλισης προτύπων μεταξύ κορυφαίων εταίρων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και θα διερευνήσει τη δυνατότητα πολυμερούς συμφωνίας. Δράση 16: Η Επιτροπή θα διερευνήσει διάφορες δυνατότητες συγκέντρωσης και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον όγκο και την αξία των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες, προκειμένου να βελτιώσει τη γνώση δυνητικών αγορών για τον τομέα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, ως παρόντων και δυνητικά αναπτυσσόμενων προμηθευτών προς τις αγορές της ΕΕ. Δράση 17: Όσον αφορά τον κώδικα τροφίμων (Codex Alimentarius), η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κανόνων για την υδατοκαλλιέργεια και θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα της έναρξης εργασιών σχετικά με κανόνες παραγωγής βιολογικού οίνου. Δράση 18: Η Επιτροπή θα αυξήσει την προστασία του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ σε τρίτες χώρες μέσω της καταχώρισής του ως συλλογικού εμπορικού σήματος και/ή μέσω διμερών συμφωνιών. EL 16 EL

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα