Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα Χρήστος Βακουφάρης, Γεωπόνος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κτίριο Ξενία, Μυτιλήνη, 81100, Ελλάδα. Ιωάννης Σπιλάνης, ρ. Οικονοµολόγος-Περιφερειολόγος, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αθανάσιος Κίζος Γεωπόνος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Περίληψη Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ. Όµως υπάρχουν διαφορές στην ανάπτυξη αυτή µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτή η εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, µία από της χώρες της ΕΕ που υπολείπεται όσον αφορά την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας. εδοµένα παρατίθενται σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS-2), καθώς και σε επίπεδο νοµών (NUTS-3) για την καλύτερη κατανόηση της χωρικής διαφοροποίησης που χαρακτηρίζει την βιολογική γεωργία. Από τη διαφοροποίηση αυτή προκύπτει ότι στα Νησιά του Αιγαίου, όπου γενικά οι γεωργικές χρήσεις γης είναι εκτατικές σε σχέση µε αυτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα ποσοστά διείσδυσης της βιολογικής γεωργίας είναι αυξηµένα. Λέξεις Κλειδιά Βιολογική Γεωργία, Ελλάδα.

2 Η βιολογική γεωργία και η συνεισφορά της στην βιώσιµη ανάπτυξη Η βιολογική γεωργία είναι µία προσέγγιση στην γεωργία, η οποία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της µε τον περιορισµό της χρήσης των τεχνητών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και εντοµοκτόνων, καθώς και µε την µείωση των εξωτερικών εισροών. Παρόλο που δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της βιολογικής γεωργίας, η ΕΕ την ορίζει σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής του Κώδικα Τροφίµων (Codex Alimentarius Commission) 1. Αν και δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός λειτουργικός ορισµός της βιώσιµης ανάπτυξης, ωστόσο η έννοια έχει ενσωµατωθεί στην επίσηµη πολιτική της ΕΕ. Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης έχει τρεις διαστάσεις και αντιπροσωπεύει µία ανάπτυξη όχι µόνο σε οικονοµικούς όρους, αλλά και σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Η συνεισφορά της βιολογικής γεωργίας στο περιβάλλον έχει διερευνηθεί σε διάφορες µελέτες (Stobbelaar et al., 2000, Clemetsen and van Laar, 2000, van Elsen 2000, van Mansvelt et al., 1998, Hansen et al., 2001). Υπάρχουν επίσης µελέτες που υπαινίσσονται την καλύτερη οικονοµική απόδοση των βιολογικών εκµεταλλεύσεων, σε σύγκριση µε τις συµβατικές (OECD, 1999a, 1999b). Υπάρχει και κοινωνική συνεισφορά της βιολογικής γεωργίας καθώς απαιτεί µεγαλύτερη εισροή εργασίας (EC, 2000), συνεισφέρει στην διατήρηση των τοπικών προϊόντων και των τοπικών τρόπων καλλιέργειας (Pugliese, 2001), παρέχει στους καταναλωτές υγιή και υψηλής ποιότητας προϊόντα και αναδεικνύει την περιοχή από την οποία τα προϊόντα αυτά προέρχονται (Marsden, 1999). Για αυτό τον λόγο έχει θεωρηθεί ως µερική λύση στις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές δυσλειτουργίες του παραγωγιστικού µοντέλου γεωργίας και ως ένας τρόπος 1 Σύµφωνα µε την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίµων ένα σύστηµα βιολογικής παραγωγής «είναι σχεδιασµένο να αυξάνει την βιολογική ποικιλότητα στο σύνολο του συστήµατος, να αυξάνει την βιολογική δραστηριότητα των εδαφών, να διατηρεί την γονιµότητα των εδαφών µακροπρόθεσµα, να ανακυκλώνει τα απόβλητα φυτικής και ζωικής προέλευσης προκειµένου να αποκατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γη, µειώνοντας έτσι όσο είναι δυνατό τη χρήση µη ανανεώσιµων πόρων, να προσφεύγει στους ανανεώσιµους πόρους στα γεωργικά συστήµατα που είναι οργανωµένα τοπικά, να προωθεί την ορθή χρήση των εδαφών, του νερού και του αέρα και την µείωση όλων των µορφών ρύπανσης που θα µπορούσαν να προκαλέσουν οι καλλιεργητικές πρακτικές και οι πρακτικές εκτροφής, να χειρίζεται τα γεωργικά προϊόντα, προσέχοντας ιδίως τις µεθόδους µεταποίησης, προκειµένου να διατηρηθεί η βιολογική ακεραιότητα και οι ουσιαστικές ποιότητες του προϊόντος σε όλα τα στάδια, να προβλέπει, σε µία υπάρχουσα εκµετάλλευση µετά από µία περίοδο µετατροπής, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται από ειδικούς παράγοντες του τόπου, όπως για παράδειγµα του ιστορικού της γης, των τύπων καλλιέργειας και εκτροφής προς πραγµατοποίηση» (Κώδικας Τροφίµων, 1999).

3 συνεισφοράς σε µία περισσότερο βιώσιµη προσέγγιση της γεωργίας της υπαίθρου (Lampkin et al., 2000, Pugliese, 2001). Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ Η βιολογική γεωργία έχει τις ρίζες της στις θεωρίες του Rudolf Steiner (1924) σχετικά µε την βιοδυναµική γεωργία και του Albert Howard (1940) σχετικά µε την βιολογική γεωργία (EC, 2000), και στις προσπάθειες µερικών πρωτοπόρων καλλιεργητών που τις υιοθέτησαν. Η έννοια επανεµφανίστηκε κατά την δεκαετία του 60, αποτέλεσε µία απάντηση στην αυξανόµενη περιβαλλοντική ανησυχία κατά την δεκαετία του 70 και απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την δεκαετία του 80. ωστόσο η πολιτική της αποδοχή στην ΕΕ πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90. Το 1985 υπήρχαν νοικοκυριά και εκτάρια βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ, µε την πλειοψηφία αυτών στην Γαλλία και την Γερµανία (Padel, 2001). ύο χρόνια αργότερα στην ανία, παραχωρήθηκε για πρώτη φορά στην ΕΕ δηµόσια ενίσχυση σε βιοκαλλιεργητές (Michelsen, 2001). Όµως ήταν η υιοθέτηση του Κανονισµού 2092/91, που σήµανε την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ. Ο Κανονισµός αυτός έθεσε τα παραγωγικά πρότυπα για την βιολογική φυτική παραγωγή (και συµπληρώθηκε αργότερα από τον Κανονισµό 1804/99 για την βιολογική ζωική παραγωγή) και ένα χρόνο αργότερα η ενίσχυση προς τους βιοκαλλιεργητές συµπεριλήφθηκε στα µέτρα του αγρο-περιβαλλοντικού Κανονισµού 2078/92. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για την εφαρµογή του Κανονισµού 2092/91 η οποία ξεκίνησε το Ανάµεσα στο 1993 και στο 1998 οι βιολογικές εκτάσεις και οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις τριπλασιάστηκαν (από 0,7 εκατοµµύρια εκτάρια και εκµεταλλεύσεις σε 2,71 εκατοµµύρια εκτάρια και εκµεταλλεύσεις). Ωστόσο το 1998 µόνο το 2,1% της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης της ΕΕ καλλιεργούνταν βιολογικά (Πίνακας 1) µε την Αυστρία να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (8,43%) και την Ελλάδα το χαµηλότερο (0,44%). Πέντε χώρες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ (Αυστρία, Φινλανδία, Ιταλία, Σουηδία, ανία). Οι πιστοποιηµένες και υπό µετατροπή εκµεταλλεύσεις του 1998, ως ποσοστού του συνολικού αριθµού των εκµεταλλεύσεων του 1997 για την ΕΕ

4 (Πίνακας 1) είναι 1,49%, µε την Αυστρία να έχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό (9,62%) και την Πορτογαλία το χαµηλότερο (0,14%) (Foster and Lampkin, 2000). Πίνακας 1: Βιολογική έκταση ως % της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης (ΧΓΓ) του 1998 και βιολογικές εκµεταλλεύσεις ως % του συνόλου των εκµεταλλεύσεων του 1997 Χώρα Βιολογική έκταση ως % της ΧΓΓ του 1998 Βιολογικές εκµεταλλεύσεις το 1998 ως % των συνολικών εκµεταλλεύσεων του 1997 Αυστρία 8,43% 9,62% Βέλγιο 0,85% 0,63% Γερµανία 2,43% 1,72% ανία 3,69% 3,54% Ισπανία 1,05% 0,64% Φινλανδία 5,81% 5,47% Γαλλία 0,77% 0,90% Η.Β 1,70% 0,63% Ελλάδα 0,44% 0,51% Ιρλανδία 0,66% 0,60% Ιταλία 5,30% 1,82% Λουξεµβούργο 0,61% 0,87% Ολλανδία 0,96% 0,89% Πορτογαλία 0,65% 0,14% Σουηδία 4,10% 3,19% ΕΕ-15 2,10% 1,49% Πηγή: Foster C., Lampkin N. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τις διαφορές µεταξύ των χωρών. Πρώτα απ όλα µερικές χώρες παραχώρησαν ενίσχυση στους βιοκαλλιεργητές τους πολύ πριν από το όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρώτη χώρα που υιοθέτησε την δηµόσια ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών της ήταν η ανία (1987) και έπειτα η Γερµανία (1989), η Γαλλία και το Λουξεµβούργο (1992), ενώ η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία είχαν εθνικά σχέδια ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών τους πριν από την είσοδο τους στην ΕΕ το Η Ελλάδα και η Ισπανία ακολούθησαν το Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η Γαλλία και το Η.Β. δεν ενισχύουν τους βιοκαλλιεργητές τους µετά την µεταβατική περίοδο (Lampkin et al., 2000). Υπάρχουν επίσης διαφορές στο ποσό της ενίσχυσης που δίνει η κάθε χώρα στους βιοκαλλιεργητές της. Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα Οι πρώτοι βιοκαλλιεργητές εµφανίστηκαν στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80 και ήταν κυρίως αλλοδαποί από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Τα

5 πρώτα βιολογικά προγράµµατα εµφανίστηκαν στην Αιγιαλία το 1982 και στην Μάνη το 1988, και τα δύο στην Πελοπόννησο, ενώ ο πρώτος οργανισµός για την βιολογική γεωργία ιδρύθηκε το 1983 (Μπεόπουλος, 1997). Τέσσερις πιστοποιητικοί οργανισµοί υπάρχουν στην Ελλάδα. Τρεις από αυτούς ιδρύθηκαν το ( ΗΩ, ΣΟΓΕ, Φυσιολογική) και ένας από αυτούς (ΟΠΕΓΕΠ ο οποίος είναι κρατικός) το Σύµφωνα µε δεδοµένα του υπήρχαν µόνο 24 παρασκευαστές (µεταποιητές, τυποποιητές, διακινητές) βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα σε 15 από τους νοµούς της (7 από αυτούς βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής). Όπως ήδη αναφέρθηκε η εφαρµογή του Κανονισµού 2078/92 ξεκίνησε το 1996 (Beopoulos, Louloudis, 1997) και είχε ως αποτέλεσµα την ταχεία ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα (Γράφηµα 1). Γράφηµα 1: Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και αριθµός βιοκαλλιεργητών για την περίοδο αριθµός βιοκαλλιεργητών (σωρευτικός) Έκταση (εκτάρια, σωρευτικά) Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ Επεξεργασία από τους συγγραφείς Στο τέλος του 1998 υπήρχαν 3614 εκµεταλλεύσεις και 15868,6 εκτάρια βιολογικών καλλιεργειών. Η µέση έκταση των βιολογικών εκµεταλλεύσεων δεν παρουσιάζει µε την πάροδο των ετών (Γράφηµα 2) την αυξητική τάση που παρουσιάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως έχει περιγραφεί αλλού (Padel, 2001). Το 1998, η µέση έκταση των εκµεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν 26 εκτάρια ενώ στην 2 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας

6 Ελλάδα µόνο 4,39 εκτάρια. Οι περισσότερες από τις ελληνικές βιολογικές εκµεταλλεύσεις είναι αρκετά µικρές σε έκταση. Το 75,2% αυτών (2717 εκµεταλλεύσεις) είναι µικρότερες από 5 εκτάρια και αποτελούν το 34,4% (5458,2 εκτάρια) των βιολογικών εκτάσεων. Από την άλλη πλευρά το 8,7% των εκµεταλλεύσεων (314 εκµεταλλεύσεις) είναι µεγαλύτερες από 10 εκτάρια και αποτελούν το 40,4% των εκτάσεων (Γράφηµα 3). Γράφηµα 2: Μέση έκταση των βιολογικών εκµεταλλεύσεων (σε εκτάρια) για την περίοδο ,73 5,79 4,40 4,53 5,00 4,66 4,39 3, µεταβολή µέσης έκτασης εκµεταλλεύσεων (εκτάρια) Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ Επεξεργασία από τους συγγραφείς Γράφηµα 3: Κλάσεις των βιολογικών εκµεταλλεύσεων ανάλογα µε το µέγεθός τους (1998) 45,0% 40,0% 40,4% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 18,4% 22,6% 7,2% 15,2% 8,3% 10,8% 8,4% 8,2% 8,1% 25,2% 16,1% 8,7% Αριθµός βιοκαλλιεργητών Έκταση (εκτάρια) 5,0% 2,4% 0,0% 0 to 0,99 ha 1 to 1,99 ha 2 to 2,99 ha 3 to 3,99 ha 4 to 4,99 ha 5 to 9,99 ha >10 ha Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ

7 Επεξεργασία από τους συγγραφείς Σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS-2) τα µεγαλύτερα ποσοστά βιοκαλλιεργητών και βιολογικών εκτάσεων (Πίνακας 2) βρίσκονται στις περιφέρειες Πελοποννήσου (25,4% και 30,4% αντίστοιχα), υτικής Ελλάδος (25,0% και 20,3% αντίστοιχα) και Κρήτης (13,2% και 12,2% αντίστοιχα). Εξετάζοντας την βιολογική έκταση ως ποσοστό της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης, έχουµε µία πιο πλήρη εικόνα. Η Πελοπόννησος, η υτική Ελλάδα και η Κρήτη είναι οι περιφέρειες µε τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ όλες οι νησιωτικές περιφέρειες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τον µέσο όρο της χώρας. Από την άλλη πλευρά µόνο η Αττική και οι ήδη αναφερθείσες περιφέρειες (Πελοπόννησος και υτική Ελλάδα) των ηπειρωτικών περιοχών παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά. Παράλληλα οι δύο παραδοσιακά γόνιµες και εντατικά καλλιεργούµενες περιφέρειες της Ελλάδος Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία (που περιλαµβάνουν και τις δύο µεγαλύτερες πεδιάδες της Ελλάδος) παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας. Πίνακας 2: Αριθµός βιολογικών εκµεταλλεύσεων, βιολογική έκταση και βιολογική έκταση ως ποσοστό της Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Γης (ΧΓΓ) σε περιφερειακό (NUTS 2) επίπεδο στην Ελλάδα (1998) Περιφέρεια Αριθµός Βιοκαλλ ιεργητώ ν % των βιοκαλλι εργητών Βιολογικές Εκτάσεις (εκτάρια) % βιολογικώ ν εκτάσεων ΧΓΓ (εκτάρια) Βιολογική έκταση ως % της ΧΓΓ Βόρειο Αιγαίο 179 5,0 750,1 4, ,4 0,57 Κρήτη ,2 1942,4 12, ,5 0,69 Νότιο Αιγαίο 77 2,1 443,4 2, ,7 0,51 Πελοπόννησος ,4 4821,6 30, ,0 1,23 Ιόνια Νησιά 164 4,5 544,1 3, ,1 0,78 Αττική 156 4,3 652,7 4, ,5 1,06 υτική Ελλάδα ,0 3223,8 20, ,4 1,17 Κεντρική Μακεδονία 219 6,1 1199,3 7, ,4 0,19 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 59 1,6 176,4 1, ,8 0,04 Θεσσαλία 73 2,0 349,1 2, ,8 0,08 Στερεά Ελλάδα 191 5,3 1069,5 6, ,8 0,29 υτική Μακεδονία 126 3,5 501,6 3, ,2 0,25 Ήπειρος 70 10,3 194,6 1, ,3 0,16 Ελλάδα , ,6 100, ,0 0,47 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ Νησιωτικές περιφέρειες Επεξεργασία από τους συγγραφείς Σε επίπεδο νοµών (NUTS-3) υπάρχουν τρεις νοµοί που ξεχωρίζουν για τα υψηλά τους ποσοστά βιοκαλλιεργητών και βιολογικών εκτάσεων, η Αχαΐα (20,1% και 16,4% αντίστοιχα), η Λακωνία (11,5% και 17,7% αντίστοιχα) και το Ηράκλειο

8 (8,4% και 7,0% αντίστοιχα). Υπάρχουν µεγάλες µεταβολές εντός της χώρας. Ενώ κάποιοι νοµοί δεν έχουν καθόλου βιολογικές εκτάσεις (Θεσπρωτία και Ευρυτανία), άλλοι προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν 3 (η Λακωνία µε 3,23% και η Αχαΐα µε 3,16% της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης)τους αντίστοιχους µέσους όρους της ΕΕ (Σύµφωνα µε τους Foster και Lampkin στο τέλος του 1998 το ποσοστό της βιολογικής έκτασης ως ποσοστού της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης για τους ΕΕ- 15 ήταν 2,10). Από την συνολική βιολογική και υπό µετατροπή έκταση (Πίνακας 3), το 60,81% αποτελείται από ελαιώνες. Μεγάλη σηµασία έχουν επίσης οι αµπελώνες (10,39%) και οι οπωρώνες (9,53%). Η ελιά είναι η πιο σηµαντική καλλιέργεια για σχεδόν όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος µε τις εξαιρέσεις της Ηπείρου (σιτηρά), της Θεσσαλίας (σιτηρά) και της υτικής Μακεδονίας (αµπέλια). Πίνακας 3: Χρήσεις γης των βιολογικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας Είδος καλλιέργειας Βιολογική έκταση (εκτάρια) Βιολογική έκταση ως% της συνολικής έκτασης Ελιά 9651,13 60,81 Αµπέλι 1649,48 10,39 Οπωροφόρα 1513,24 9,53 Σιτηρά 1234,80 7,78 Ακρόδρυα 675,16 4,25 Κτηνοτροφικά φυτά 266,62 1,68 Αγρανάπαυση 235,81 1,48 Κηπευτικά 226,50 1,42 Βιοµηχανικά φυτά 197,17 1,24 Όσπρια 85,01 0,53 Βοσκότοποι 80,25 0,50 Άλλο 53,40 0,33 Total 15868,57 100,00 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ Επεξεργασία από τους συγγραφείς Σε επίπεδο νοµού υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Η ελιά αποτελεί την πιο σηµαντική καλλιέργεια, όσον αφορά την βιολογική έκταση, για 24 νοµούς, ενώ το αµπέλι, τα οπωροφόρα και τα σιτηρά είναι οι πιο σηµαντικές καλλιέργειες για 6 νοµούς το καθένα. Στο κεντρικό και βόρειο τµήµα της Ελλάδος (Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) και σε επίπεδο νοµού, µόνο σε 4 νοµούς από τους 24 κυριαρχούν οι ελιές. Στο νότιο κοµµάτι της χώρας (Αττική, Στερεά Ελλάδα, υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος) η κυριαρχία των ελιών είναι πιο 3 Ωστόσο µία απευθείας σύγκριση µεταξύ Ελλάδας και ΕΕ δεν είναι δυνατή καθώς τα δεδοµένα για την χρησιµοποιούµενη γεωργική γη της Ελλάδος αναφέρονται στο έτος 1991 και της ΕΕ στο έτος 1998

9 εµφανής (10 από τους 15 νοµούς) και αυξάνεται ακόµα περισσότερο στις νησιωτικές περιφέρειες (11 από τους 13 νοµούς). Εν ολίγοις, οι βιοκαλλιεργητές στρέφονται προς τα σιτηρά και τα οπωροφόρα στο κεντρικό και βόρειο τµήµα της χώρας (το οποίο όπως ήδη αναφέρθηκε είναι και το πιο γόνιµο) και προς τις ελιές στο νότιο τµήµα της χώρας (το οποίο είναι λιγότερο γόνιµο) και στα νησιά (τα οποία αντιµετωπίζουν το πρόβληµα των περιορισµένων πόρων όπως το βάθος των εδαφών, η γονιµότητα αυτών και η έλλειψη του αρδευτικού νερού). Αυτά τα αποτελέσµατα στις περισσότερες περιπτώσεις αντικατοπτρίζουν τους κυρίαρχους τύπους χρήσεων γης των µη βιολογικών καλλιεργειών για κάθε περιοχή. Η περίπτωση της ελιάς είναι τυπική. Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο νοµού (Πίνακες 4 και 5) σχεδόν όλες οι περιοχές που έχουν υψηλότερα, σε σχέση µε τον µέσο όρο της χώρας, ποσοστά εκτατικών πολυετών καλλιεργειών σε βιολογικές εκτάσεις, έχουν επίσης και υψηλότερα ποσοστά ελαιώνων σε µη βιολογικές εκτάσεις 4. Μία οµαδοποίηση των ειδών των καλλιεργειών µπορεί να γίνει µε βάση το πόσο εντατικές 5 είναι ώστε να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατά µας και για άλλες καλλιέργειες. Οι πολυετείς καλλιέργειες διαχωρίζονται σε εντατικές (οπωροφόρα) και εκτατικές (ελιές, ακρόδρυα, αµπέλια, αρωµατικά φυτά), και οι ετήσιες καλλιέργειες σε εντατικές (κηπευτικά, βιοµηχανικά φυτά, πατάτες, κτηνοτροφικά φυτά) και σε λιγότερο εντατικές (σιτηρά, όσπρια, ψυχανθή). Σε περιφερειακό, NUTS-2, επίπεδο (Πίνακας 5) όλες οι νησιωτικές περιφέρειες και η Πελοπόννησος έχουν υψηλότερα ποσοστά συγκρινόµενες µε τον µέσο όρο της χώρας, όσον αφορά τις εκτατικές πολυετείς καλλιέργειες, ενώ έχουν χαµηλότερα ποσοστά εντατικών και λιγότερων εντατικών ετήσιων καλλιεργειών (µε την εξαίρεση των Ιονίων Νήσων). Σε επίπεδο νοµού (NUTS-3) οι εκτατικές πολυετείς καλλιέργειες (Πίνακας 4) κυριαρχούν στο νότιο τµήµα της χώρας (9 από τους 15 νοµούς) και στις νησιωτικές περιοχές (11 από τους 13 νοµούς), αλλά όχι και στο κεντρικό και βόρειο τµήµα της (4 από τους 24 νοµούς). Οι εντατικές ετήσιες καλλιέργειες καλλιεργούνται κυρίως στο κεντρικό και 4 Στο Βόρειο Αιγαίο η παρουσία των αµπελιών είναι η αιτία των υψηλών ποσοστών των βιολογικών πολυετών καλλιεργειών. 5 Το πόσο εντατικές είναι οι καλλιέργειες αφορά µόνο στο επίπεδο των εισροών που απαιτούνται για την καλλιέργεια των ειδών αυτών στα µεσογειακά κλίµατα. Παρόλο που γενικεύσεις αυτού του είδους είναι πάντα λίγο ασαφείς, δεδοµένα για τις εισροές των αρόσιµων ετήσιων καλλιεργειών (Helsel, 1992, Hoffmann, 2000) και επίσηµοι συντελεστές του Υπουργείου Γεωργίας για τις απαιτούµενες εισροές ( ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, 1999) υποδεικνύουν πως η κατηγοριοποίηση αυτή αντανακλά την πραγµατική διαφοροποίηση που υπάρχει σε πραγµατικές συνθήκες

10 βόρειο τµήµα της χώρας (11 από τους 24 νοµούς) και έχουν µικρότερη σηµασία για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Πίνακας 4: Οµαδοποίηση καλλιεργειών (%) σε επίπεδο νοµού (NUTS-3) των βιολογικών χρήσεων γης (ταξινοµηµένων βάσει των ποσοστών των εκτατικών πολυετών) Εντατικές ετήσιες Λιγότερο εντατικές ετήσιες Εκτατικές πολυετείς Εντατικές πολυετείς Βοσκότοποι - αγρανάπαυσηχέρσο Συνολικές εκτάσεις (εκτάρια) Ελαιώνες / καλλιεργούµενη γη (1995, Ελλάδα=100) Κυκλάδες 100,0% 78,3 36,7 Σάµος 100,0% 8 292,1 Καβάλα 1,5% 98,5% 58,7 88,2 Κέρκυρα 1,0% 98,3% 0,7% 249,7 354,2 Πιερία 97,6% 2,4% 105,5 17,2 ράµα 97,0% 3,0% 43,1 1,3 Λέσβος 0,3% 2,7% 96,5% 0,6% 706,8 325,8 Ηράκλειο 1,3% 0,5% 95,1% 1,3% 1,8% 1105,5 286,2 Λασίθι 1,3% 95,0% 3,5% 0,2% 221,6 242,5 Κιλκίς 1,0% 7,4% 91,6% 73,3 0,2 Λακωνία 0,4% 0,7% 90,2% 6,7% 2,1% 2861,8 325,5 Λεφκάδα 1,6% 1,3% 88,9% 5,2% 3,0% 70,0 344,1 Κεφαλονιά 10,6% 88,6% 0,8% 12,3 145,4 Ρέθυµνο 1,0% 0,3% 88,0% 1,9% 8,8% 465,1 240,9 Χανιά 1,9% 87,8% 8,6% 1,8% 147,9 350,8 ωδεκάνησα 86,2% 13,8% 365,0 152,2 Εύβοια 1,5% 86,0% 4,1% 8,3% 174,7 150,6 Mεσσηνία 1,5% 4,7% 84,4% 6,8% 2,6% 609,6 314,7 Αρκαδία 2,1% 83,5% 7,2% 7,2% 335,8 126,1 Αργολιδα 0,5% 0,1% 82,9% 12,6% 4,0% 864,3 195,8 Αχαία 1,6% 8,8% 76,7% 12,3% 0,7% 2585,3 47,8 Κορινθία 3,6% 12,0% 76,5% 7,7% 0,2% 186,6 118,2 Ελλάδα 4,3% 8,4% 75,5% 9,5% 2,0% 15868,5 100,0 Θεσσαλονίκη 9,9% 10,2% 75,2% 4,7% 114,3 5,2 Μαγνησία 0,6% 1,2% 74,4% 23,8% 173,7 139,1 Αττική 1,6% 0,8% 72,6% 24,9% 0,1% 652,7 139,3 Φθιώτιδα 4,1% 14,5% 68,9% 10,4% 2,1% 345,8 119,1 Χαλκιδική 1,0% 27,8% 68,6% 0,2% 2,4% 657,0 105,8 Ιωάννινα 4,8% 0,2% 67,2% 0,8% 27,0% 24,5 0,8 Ηλεία 1,4% 4,0% 66,9% 23,9% 3,9% 151,8 103,4 Φλώρινα 12,9% 62,5% 132,9 0,0 Ζάκυνθος 10,2% 30,6% 58,2% 1,0% 199,0 236,8 Ηµαθεία 18,7% 44,9% 36,4% 172,5 0,5 Αιτωλοακαρνανία 4,7% 16,2% 43,0% 32,5% 3,5% 463,5 80,9 Ξάνθη 57,1% 42,9% 0,7 3,4 Ροδόπη 60,4% 39,6% 16,5 2,2 Φωκίδα 62,5% 37,5% 0,8 229,3 Τρίκαλα 8,1% 27,0% 64,9% 1,8 4,6 Λάρισα 24,5% 47,6% 26,6% 1,3% 150,6 16,3 Καρδίτσα 17,9% 42,9% 21,7% 17,5% 22,8 0,4 Πέλλα 18,9% 8,7% 19,0% 34,6% 18,8% 61,2 0,4 Χίος 7,0% 0,6% 15,1% 77,3% 30,8 115,6 Πρέβεζα 2,6% 4,5% 15,0% 78,0% 122,8 137,8 Βοιωτία 54,9% 30,1% 12,1% 0,5% 2,4% 554,3 81,5 Γρεβενά 2,0% 92,6% 4,6% 0,8% 270,4 0,0 Καζάνη 26,1% 63,1% 3,9% 2,8% 4,2% 100,9 0,1 Έβρος 70,7% 26,2% 1,6% 0,4% 1,0% 57,2 6,5 Άρτα 0,1% 0,9% 97,8% 1,1% 44,8 84,3 Καστοριά 100,0% 2,3 0,0 Σέρρες 81,0% 15,3% 3,7% 11,7 6,1 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ Επεξεργασία από τους συγγραφείς Νησιωτικές περιφέρειες

11 Πίνακας 5: Οµαδοποίηση καλλιεργειών (%) σε περιφερειακό NUTS-2 επίπεδο των βιολογικών χρήσεων γης (ταξινοµηµένων βάσει των ποσοστών των εκτατικών πολυετών) Εντατικές ετήσιες Λιγότερο εντατικές ετήσιες Εκτατικές πολυετείς Εντατικές πολυετείς Βοσκότοποι αγρανάπαυση χέρσο Συνολικές εκτάσεις (εκτάρια) Ελαιώνες / καλλιεργούµενη γη (1995, Ελλάδα =100) Βόρειο Αιγαίο 0,53 2,61 93,04 3,80 750, Κρήτη 1,27 0,36 92,84 2,26 3, , Νότιο Αιγαίο 0,00 0,00 88,84 11,15 443,42 94 Πελοπόννησος 0,76 1,44 87,16 7,84 2, , Ιόνια Νησιά 4,78 11,63 81,77 1,40 0,39 544, Ελλάδα 4,34 8,38 75,52 9,53 1, , Ατική 1,61 0,76 72,61 24,87 0,12 652, υτική Ελλάδα 2,03 9,63 71,33 15,74 1, ,81 81 Κεντρική Μακεδονία 5,26 17,31 67,24 7,87 2, ,26 17 Ανατ, Μακεδονία-Θράκη 32,39 9,14 57,10 0,81 0,54 176,40 16 Θεσσαλία 12,09 23,93 50,08 13,88 349,11 33 Στερεά Ελλάδα 29,93 20,16 42,38 4,26 3, , υτική Μακεδονία 11,14 34,27 36,80 2,16 1,77 501,60 0 Ήπειρος 2,09 55,33 10,31 30,70 1,54 194,56 90 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ Επεξεργασία από τους συγγραφείς Νησιωτικές περιφέρειες Συµπέρασµα Ο αριθµός των βιολογικών εκµεταλλεύσεων και οι βιολογικές εκτάσεις αυξάνονται ραγδαία στην Ελλάδα, αν και αυτή την στιγµή η χώρα διακρίνεται για τα πολύ χαµηλά της ποσοστά σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ-15. Ωστόσο, υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας µεταξύ των περιφερειών και των νοµών της χώρας. Περαιτέρω υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα είδη των καλλιεργειών των βιολογικών εκτάσεων. Η κυριαρχία των ελαιώνων είναι χαρακτηριστική στο σύνολο της χώρας, αλλά η σηµασία τους είναι µεγαλύτερη στο νότιο τµήµα της και στα νησιά, ακολουθώντας έτσι το µοτίβο των µη βιολογικών χρήσεων γης που υπάρχουν στις ίδιες περιοχές. Τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας στο νότιο τµήµα της χώρας και οι µη εντατικές χρήσεις γης υποδεικνύουν πως η βιολογική γεωργία µπορεί να αποτελέσει µία εναλλακτική λύση για τους γεωργούς των περιοχών αυτών. Αντίθετα, οι γεωργοί των περιοχών στις οποίες κυριαρχούν οι εντατικές χρήσεις γης δεν φαίνεται να θεωρούν την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας ως εναλλακτική λύση, καθώς η µετάβαση αυτή είναι ακριβή και δύσκολη για τις χρήσεις γης που επικρατούν εκεί, πάντα συγκρινόµενες µε τις λιγότερο εντατικές χρήσεις γης και

12 συγκεκριµένα µε τους ελαιώνες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ελαιώνες χαρακτηρίζονται από την σχετικά εύκολη µετάβαση στο βιολογικό καθεστώς, και ίσως αυτή να είναι η αιτία της ύπαρξης υψηλότερων ποσοστών υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας στις περιοχές στις οποίες οι ελαιώνες αποτελούν σηµαντική χρήση γης. Παρά το αδιαµφισβήτητο γεγονός πως περισσότεροι παράγοντες επηρεάζουν την υιοθέτηση ή όχι της βιολογικής γεωργίας, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν υποδεικνύουν πως η βιολογική γεωργία µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στις περιοχές στις οποίες επικρατούν λιγότερο εντατικές χρήσεις γης και να στηρίξει τα εισοδήµατα των παραγωγών. Γι αυτό τον λόγο, περαιτέρω τοπικές πολιτικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση και την εµπορία των βιολογικών προϊόντων πρέπει να ειδωθούν ως εν δυνάµει πολιτικές επιλογές στοχευµένες στην βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς η βιολογική γεωργία είναι τουλάχιστον µη χειρότερη σε σχέση µε την συµβατική γεωργία όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και πιθανώς πιο κερδοφόρα όσον αφορά την οικονοµική επίδοση των εκµεταλλεύσεων βιολογικών προϊόντων. Η πιθανή αυτή καλύτερη οικονοµική επίδοση των βιολογικών καλλιεργειών υπονοείται από τους υψηλότερους ρυθµούς υιοθέτησης τους σε περιοχές στις οποίες κυριαρχούν λιγότερο εντατικές χρήσεις γης και οι οποίες διακρίνονται από χαµηλότερα εισοδήµατα των παραγωγών και από µειούµενους πληθυσµούς. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν αφήνουν ανοιχτό το θέµα των καλύτερων οικονοµικών επιδόσεων αυτών των λιγότερο εντατικών βιολογικών καλλιεργειών. Η γενίκευση των συµπερασµάτων απαιτεί περαιτέρω εµπειρική έρευνα.

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BEOPOULOS N., LOULOUDIS L., 1997, Farmers Acceptance of Agri- Environmental Policy Measures: A Survey of Greece, South European Society and Politics Vol. 2, No 1. CLEMETSEN M., VAN LAAR J., 2000, The Contribution of Organic Agriculture to Landscape Quality in the Sogn Fjiordane Region of Western Norway, Agriculture, Ecosystems and Environment 77. CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, 1999, Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods, Codex Alimentarius Commission. DAX T., HELLEGERS P., 2000, Policies for Less Favored Areas, in Brower F., Lowe P. (eds) CAP Regimes and the European Countryside, CAB International. EC, 1994, Portrait of the Islands, Office for Official Publications of the European Communities. EC, 2000, Organic Farming, Guide to Community Rules, Office for Official Publications of the European Communities. FOSTER C., LAMPKIN N., Organic and In-Conversion Land Area, Holdings, Livestock and Crop Production in Europe, Final Report for the Programme FAIR3- CT , EC. HANSEN B., ALROE H., KRISTENSEN E., 2001, Approaches to Assess the Environmental Impact of Organic Farming With Particular Regard to Denmark, Agriculture, Ecosystems and Environment 83. HELSEL Z. R., 1992 Energy and Alternatives for Fertilizer and Pecticide Use in Fluck R. C. (ed.) Energy in Farm Production, Elsevier Publishing, Amsterdam. HOFFMANN L. B. (ed.), 2000, Stimulating Positive Linkages Between Agriculture and Biodiversity ECNC, Tilburg. LAMPKIN N., PADEL S., FOSTER C., 2000, Organic Farming, in Brower F., Lowe P. (eds), CAP Regimes and the European Countryside, CABI Publishing. MACDONALD D., CRABTREE J., WIESINGER G., DAX T., STAMOU N., FLEURY P., LAZPITA J., GIBON A., 2000, Agricultural Abandonment in Mountain Areas of Europe: Environmental Consequences and Policy Response, Journal of Environmental Management 59.

14 MARSDEN T., 1999, Beyond Agriculture? Towards Sustainable Modernisation, in Redclift M., Lekakis J., Zanias G. (eds), Agriculture and World Trade Liberalisation, CABI Publishing. MICHELSEN J., 2001, Organic Farming in a Regulatory Perspective. The Danish Case, Sociologia Ruralis Vol. 41, No 1. MICHELSEN J., 2001, Recent Development and Political Acceptance of Organic Farming in Europe, Sociologia Ruralis Vol. 41, No 1. OECD, 1999a, Comparing the Profitability of Organic and Conventional Farming: The Impact of Support on Arable Farming in France, OECD. OECD, 1999b, The Effects of Support Measures on the Profitability of Organic Farming Relative to Conventional Farming: A Case Study for the Netherlands, OECD. PADEL S., 2001, Conversion to Organic Farming: A Typical Example of the Diffusion of an Innovation?, Sociologia Ruralis Vol. 41, No 1. PUGLIESE P., 2001, Organic Farming and Sustainable Rural Development: A Multifaceted and Promising Convergence, Sociologia Ruralis Vol. 41, No 1. STOBBELAAR D., KUIPER J., VAN MANSVELT J., KABOURAKIS E., 2000, Landscape Quality on Organic Farms in the Messara Valey, Crete. Organic Farms as Components in the Landscape, Agriculture, Ecosystems and Environment 77. VAN ELSEN T., 2000, Species Diversity as a Task for Organic Agriculture in Europe, Agriculture, Ecosystems and Envieonment 77. VAN MANSVELT J., STOBBELAAR D., HENDRIKS K., 1998, Comparison of Landscape Features in Organic and Conventional Farming Systems, Landscape and Urban Planning 41. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, 1999 Συντελεστές που Χρησιµοποιούνται στον Κανονισµό 950/97 Απόφαση No. 2782, Μυτιλήνη. ΜΠΕΟΠΟΥΛΟΣ N., 1997, Περιβάλλον και Οικονοµική Ανάπτυξη στον Αγροτικό Χώρο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασφαλώς και έχει ενδιαφέρον η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά γεωγραφική περιοχή. Από την ανάλυση θα εξαιρέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/30/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia. File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα. File Number: PGI-GR-A0873 Άγιο Όρος

File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia. File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα. File Number: PGI-GR-A0873 Άγιο Όρος Greece File Number: PGI-GR-A0981 Kως File Number: PDO-GR-A1607 Malvasia Πάρος File Number: PDO-GR-A1608 Malvasia Σητείας File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αύγουστος 27 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Θεσσαλονίκη, Οκτ. 27 Η παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζει τον αριθμό οχημάτων ανά κατηγορία και ανά μονάδα πληθυσμού, στους Νομούς και τις Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η, Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 7

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η, Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 7 ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2003-2006 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η, Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 7 ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2003-2006 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 186/694 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.eu http://observatory.egnatia.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔOΣ Α.Ε. 2014. Ιούλιος 2014

Internet: http://www.egnatia.eu http://observatory.egnatia.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔOΣ Α.Ε. 2014. Ιούλιος 2014 o Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αριθμού των οχημάτων ανά κατηγορία και ανά πληθυσμιακή μονάδα κυρίως στις Περιφέρειες και στους Νομούς της Ζώνης των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2834 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα