Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ"

Transcript

1

2 Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δε α φ π δα γει π σδ τα α με α ε δ Πεδ α τ Θ σ εια α τ ατ κ με στ τ απ κατ ια τ τ Π ε ματ κα τ σωματ κ ε μεια Στ Π στ α Πε δ αγ υ ιτα ι κφα τ φ ι δα ΘελεΙτ ω ψ τ α Π α αθ ε α καθ δ γ ι σε τ α Θι συμ Ιε φ λ ι τ Θ κ τ υ ω τ α ι τατ μ φ αγ Π τ ε Ι Θψ ε α θι γ α τ λα και Θ γ α ε Λ υ α δι υ Ι κα ε τ εμφ σ τ τ α μ αγ Π ειια απ δ τ κε μφω α με τ α ι Δ αθ κα γ ε α τατ α κσ Ια μ φ ε δ τε ο ε τ αγ τ υ ο ω υ ω α α ια Λ γματα α τ τ α α τ αγ Ι α τ φ τ δα εξακ υθε α α ει τ β γ α Λ ευτ κ κα ψ Θεα ευτ κ τε ικι τ δυτ κ σμ ε ε τ μ ε μ για τ Θεα ευτ κ υ βα Ι ετα τ α ω υ Θεικ εκτ μ ι Θ α θ ε π υ ατ υ εια φ π δα μβ θ ε μια αγ λ ω ω φ ιιδα ε θεω Θε Θεμε δ για τ Θι ε β ω α ε α εξα ετ σ μα ι κ γ α τ αφ ι π Παξ Ε Φ κφασ τ υ εα μ α τ α ταπ σ γ α τ α Θι π ε αξ ε Π ει τα τ μα κα δ ε υ Ια α μα στ ω τ Λ γετα μ τα τ με τ φ π δα ε α μ α Π ετ ια τ μ ω τ φ ι δα Φωπ ε τ α Θν μα τ δ κ τ ω Εξ υ φ τ δα μ ει α β Θ ε τ τ τ μ τ αμβ ε κα αυτ π υ τ π φ ε α τα υ ε α ε εδ α τ Παγμ τωσ μι κ τω α μ ε υ Θ κε φ ι δα μεταμ φι εται α τ υ Θ μ α ια Λαγ α μεσα β Θε α σε α Θ Π υ υ β κ πα σε μ α σιε μεταξ τ υ ε α εξα ετ κ κατα εμ μ μ γ β α τ τ α υ Θ κ ει α ι κατ τ Π α α α α δ γε ε αυξ μ εξ τ α Λ α τ μα γ α τ κα βα κι λαγκι σ μα τ ε Ια απ δ μ τω δ αγ ωμ ω ι εω τ φ ιιδα ι Θ γ μ ω α απ τε σε α φευγα τ ε μ α α δ τε δ μπ ε α κα μ α ατε τ κ σι ε τω απ υ Θ κε α κα δευτ κ α α Ι α ε δ αφ φ υ μ α εια ω π δ κ α α ε δα α ατ στα φ τιδ μετατ Πετα ε δυ β ια ι β α μ ε α επεκαθε ε τι τ βαθμ ι τε α ν τ τ τ σ σ α λαμ σ δ ατ τ τε τω με ι τ γι τα α κα ε αμ βα τ τα κα τ ε δι οε ε υ τ α Θ π ε ε κα τ υ τ α υ α υφ π υτ ακ βω υμ Πε τ ε α Θε ι Υ με α απ ε Π Πε μβ τ κ κ τω πω ε α κα β Θε τυφε τ τ Ψ γ α γ ια π δ λ μ κατε Θυ κα στα α α ατε Θ τα μ η τ φ τ στ Π τ ασθε μετατ Π τα με α τ τ τ αγ σε Π μ α μ α μ γ στ π γ ι τε ε β υ υ αακ ετα α Ι τ σ ε ε δυ κ Λ ε τ ε ι ε τ απ δ ε τ φ ι δα απ τα φ σικ ψυ γ κ κ ω κ ι α κ μ κ π β ι ματα τα Π Ια β ι υ τα με γ ε Π αι υ φ ι δα τ σπ Π σθετα υ τ Ι ετα ι τ μ γεθ τ καθ ετα α τ ειθ τ υ φ π τ πω Ιδι τ α Θ εται απ τ ει τ με τ πτ τ φ π δα α απ τ Θ κ α τ ξ τ υ φ τ α με τ ε τ ε δ εμ λ τ ε β υ

3 Πε φ τα επ δ φ α ειδ ε β σ τ α με κα τ υ κε με κ ε ιβ υ ηη ΨηΨ δ κι ε α αυτ Ι υ τ δ α ω ε α ι ε με ι ε Ι β σ ε αμβ ε δ τε α γ πα διατα σε τ Ι γε εια ωι α φ ι β ματα α Θε α γ ιε α τ μ Ι ε α επ δ τ ικ γ ε στ λ μ κ τι ε ατ υγε α τω μελι ι δα τ τ τε και ι καθ με υτ α τ γ ε α υ κειμε κ ε ιβ υ ετ ετα με τ κε με εμπε α α τα υ α Θ ματα τ φ τ σι αφ τ κατ ια κα τι ψυ υ α Θ ματ κ επ τ σε υ καλ ται στ τ μ μ δ ιε φ με τικ ματα ω ει α Θε ε με α ψ κ σ μα ε δ λ ιελ β ι ματα α φα ετα τ τα τ μα υ φ ι ασθε ε με αυτ ι τ υ ε δ υ δ μ β ι υ ε μεμλ τε βαθμ τ ε ιβ υ κα τα α τικ ε ακ Θα τ φ ι δα επ β ο ε ο μ φ στε βλ μα τ επ β υ ε α α υδ ιατ β μα τ δε εξατ τα μ α τα αα β μ α Θε α ψα α γ ε κα ι τεα κατα τ Θα Π Π α τεθε μ ω τ κ α τ υ στε α τ α ι μετι τ υ φο μφ μ ικ υ βαθ τ στε Θε Θω τα βεθε απ μ τω με α στεσ γ α γ ια θ μ ι κε με ε τωσ ε αι α Θ γεια ε μ υ τ ικ γ ε δ ε δι εκ μ ε τ απ δ ε με Π δ Π ε τ Πι τ Θα αξ γ ει τ α τ κω τα β ματα τ υ α Θε αι μφω α με τ απ ψ τα β ι ματα κα τ εμπει ε τ υ Θα τ αακ ε ω ε σσ τε ιγ τε στεσ γ α Ξ οδ φ μ Θα αξ γ ε τ δυ ατ τ τε Π υ ε τ δι γ α α α ιεπεξ ΛΘε απ με λ ο δ γ γεγ αξ γ μ ει α σ ετ ετα με τ α κι στι τ υ δ υ τ υ ατ μ ι ι λυμε γ ε α α τ υ Ι στ ικ κ ω ικ ι υ υ ει τ δ Θε τ υ ια α τ ι δ εκιμ σε τ τ μ Θα απ μετω ε τ τε τ φ ι δα με δ τ Π αθ ει α ε ε τ β μα α α αμ π δ και αγ τεα τ Πε Ιτωσ μ μ ε α ε ι υθε Θλ αθ ε α υθμ ε τα υ α Θ ματ τ α α με σε τ υ φ κα ε τα α τ στεσ γ Πα γ τα τ δ αδ κασ α γ ετα δια σι μυα μα και αξ Λ γ τ α τε ε υ ε κατ σιασ

4 Π ΛΛ με τε υ βει τι ι αιατ ψκ Π σ μ Π τα τ μα γ α να α ι μειωπ υ τ αιε τ φ ι δα α τε ι μαπ κ βλεπτ κ Πα ια τ ια κα τ επ β σ τ Π α β ε τε υ υ ε γ ψει τ ε β υ ω μ α κατ σιασ π υ φυ κ Π ε ματ κ κα υ α Θ ματ κ εξ υθ ω υ τ υ τι φ τ ι η υ βιι υ ι α τ ε β υ τε υ α μ π ι τατ γ κ α ι μετ σ επ ε ιω μ ε ι υ α Θ μα τ ε τ Π κ τατ γ κ ε αμβ υ τ κ ψε ευ γι υ τ τω τ τα τ ΘΛ ψ τ α υ Ια τ αυτ μ μφ κα τ α δ ε σιατ γ ε ε κε ιι πα τ ε Λυ τ υ β ματ ε αμβ υ τ μεσ α ιμετ Πισ τ υ καθι ε Ισ τ α α τ σ Π φ σ α ω υ ιι ξ Συ ε ι φ π σι Π Ι τελ κ β ι υ επ β υ τ Π κ ε πα τ βλ μα τ φ ι δα με α αθ τ κ τ π με τω κ τ τα α ε Χ με τ τ β μα Θα εκ ε ψε ατ ι τα υ α θ ματα α τ α συ ε τ γ α Ι εα τ τ δε εκφ ιαι κα δε α α τ ι β Θε α Θετα φ ι στ υ αμ πα καλ τεα τ φ π δα υ Θετ μ α ε εγ τ κ μ φ δ α εβ τ επ β υ ε ι τ ι μ δε υπ τ ξ υ τ κτικ ω δ κτ α Π φ Ιε ψα τ δ εε ι σ ατ γ κ υ Θα κ υ τ α Λ επ δα με τ α Θε Πε σσ τε Πααγω α ευ ιστ ι απ ε τ επ β α κ ι τ ευ ωτ τ φ τ στ κι α τα αακι τικ τ υ ασθε τα Ι α απ τε ι τ κ α Π γ γ υ γ α τ τ μ υ τ υ φ τ υ εευ τ υ ε γ ψε δ φ υ Λ γ υ γ α τ υ Π Ι τα τ μα α τ ε α ε ωτα στ σιε ι ε β υ τ φ πι δα ι τ ο α τ μα αυτ κα δια τεα σι γ απ τε μ α κιακ μ δα τ α πλ Θυ μ αυξ ετα τα τατα α τ μετωπι ε αυξ μ κ δυ ασθε ε Ιε υ β ι υ ε σ κα δ ακ δ τι τ δ κ μ επ β ωσ τω Θ μ τω τ σ μπ ει α φτ ε κα τα α σ γ φ ι ι ε α δ τεα ευ ωτ δ τ υ τ υπ φ τ υ υ γ υ τ υ κα τ γεγ αυτ μπ ε α επ δεν σει τα σωμαι αι υ α Θ ματικ π β ματ τ υ σ δ ασμ τ α ι Λε α τ υ μακ στε α τ ευ ωτ υ α σμ μ ε α με ι ε τ φυ κ ε τ υγικ δυ με μ ω φ ι στ α α αυξ ε τ κ δυ εμφ εα τεω βλ ματω υγε α

5 ε πτι οε τ επ β υ α τα τ μα τα Ι α φ ιι σ γε ε τ Π σ α τ Ν υ ει σι α αακτ Θε ω τα μμ α Θι ματα τ επ τ υ φ ι τ εκδ ι ετα γε ικ ω κακ υγεια κα ατ Θ ψ ι κ Ι τα τ μα τα Ια φ ι ασθεγε με ια ε ι κ τ ια τ γ ατ κατ ε σσ τε κα α υ ατ ει τεα φ μακα υγκ τ κ τα τ μα τ δ α κ α υ δε φ ι α Θε ει Τ ι δ μ τ ια κ Ιωσ απ τε ε ε σ σ μα ι κ φυ γ κ ε ακ υθ τ Πα φ ι δα α φα ετα α εμφα ετα υ τεα ια τ μα Π φ ι α ασθε ε σι τ ω ει μα ε α τ Π ι τα ωι τ υ φ ι τ τα αυτ ε α π φ ε α Ι υ ε ιε απ α τ τ α Θε Λ α υλ λ αφε με α βλ ματα ε αι δ ατα τ υ π υ κα ι μ υγ ε υμ ε φ ω ψ Λ α τ φι κα υ εκατα ω α κ αφ ια ε Ι σ Ι ξε ε ε ακ α Θ ε ε ω β γ τιδα μ ξε κυ γ μ τα βα α εγ ε α Π β ματα μ ε α ε υ τα τα καδιαψε ακ β ματα γα τε ιεικ δ αταα και π ΛΛ κακ Θ ματα τ γε ε α ε β υ ε α κατ Θ ψ τ Π σταθε ε μα ι εευ τ κ β β γαφια για κα φα ετα ι τ υ α Θ ματα με αγ α α τελ ο τ Λ α τικ ε ακ Λ υθ τ φ ι δα δ τ υ υ δεθε με με ωμ Λε τ υγ α τ υ α σ τ κυ ω τω υ γω φ τι Δ α κ με τε υ εευ ι α τ αξ κατ ΘΛ ψ σι υ γε ε ακ ι φ ι σι α φ Θ α τ ακ μ κα ι τ τ δυματ τω α Θε ι τα με αγ σ μπτ ματα τω α Θε δε υπ ω Λ ε μα τ Π σιαθε Π κ τε ε ετ κ υγκ τ κ με τε ω Π τ Παξ ι διαφ ι μεταξι τω δι φ ω ε με τ α φ ι δα ε α ι γ α κε Π α α βει δ φ ι δα β ι υ ε τε α τ σ α σθ ματ ε α Θα υγε α υγκ τ κ τ υ δε ι απ τ Θ ο με ι α ι κ φ σ ι με π τ επ β σ τ φο ι δι β β γαφ α πα ε μεγ γ σ Π α αγ ω ε σαφ τ επιβ κα τ φ τ τ κ γ ελ α φ ι ει μ τ με α στα Πειγ φει α α Θμ τ τ γ κι α μβα σ γ α α α φισ α τ ιε τ φ τ δα Ι Ι αεμβ οε π ιικ πε π ιισ ε αψ ε αυτ τ ε δ Θεω ια απαα τ τε γ α α δ ατ υ τ μεταξ τ υ α Θε μ Π τ φ ι ε δ τ ε τ π υ τ α Θε α Πααμ ε σι τ γ α μεγα ι τε κ δ τ μα κα ε δ ταυτ α ε απι υ τ Ισκ τ γε τ φ π τ αεμβ ε αφ κυ ω ι ε μ β μ τω τ υμπε φ τ υ α Θε α α τελ τ τ ε γ ι α ι μετι π τω τεω υμ ε φ ικι κα ψ γ κ σ μπτωμ τω τ α τλ φαμακευτικ Παεμβ σε ε ε δ ετα α γ ε και υ δυα μ τ υ σ α εμ τ υ ε τε μεγ ε κατ γ ε τ αεμβ ει γ α τ βε τιωσ τ τ κ θε τ υγ α τ αεμβ ει γ α τ βελτ ω τω ε τ υγ κι α τ τω α ιι αεμβ ε γ α τ βε τ ωσ τω βλ μ τω υμ ε φ σσ κα ασ ε δ

6 β Ι αεμ ε υ κ πε ου π ο κ γε ει κι φ π π ι ε τεε ευ ε Ιε υ με ετ ε τ απ τ ε μα τω αεμβ εω υ αφ ι ι υ φ ιιστ α Θε ι με Ν υ δε ξε τ αεμβ ε α τ ξ τω δεξ τ τω τ υ φ ι ιι ε α Λι απ τελε ματ κι ε υγκ ε τ αεμβ ε φ κα τ ξ α τ τω ατ μω Ν δεξ τ τε αυτ αφ ε ε ει α τα στ ε Π ε α α αγκα α κε μ υ α β θ Θε φ ι ι α α ια κιθει ατ α στ δ κι τ υ α γκε σε Θ ματα Π Π ι Πτ απ τ Λ τ υ σι δ αδ ασ α τ φ ι δα κα απ τ δευτε γε ει ε σε Π σεγγ σε α τ ι Ι ε δ υ ω ε α δεξ τ τε δ α εβ τ σ μ ε φ ε ω ιακ δεξ τ τε α δεξ τ τε ε σ Π β μ τω υ ι α β Θ υ τ ε ε α φ ι στ α ε Θε τ ωτ γε ε ε ι σε τ φ ι δα ε α κ α Θε ι ε αεμβ ε α τυξ δεξ τ τω υ επ ε ιωθε σ δευτε γε ει ε ι ε π υ ετι ια με τ φ ιιδα κα κατευθι ι μεσα Π τ α τυξ ι δ εκδ κ ικ τ τα τ τ δε τ τε π υ β Θ ι δ α εβ δυ Λε τ υψκι κ ψεω τ δεξ τ ε α ι μετι τ απι ε α κα τ Θ ψ τι δεξ τ τε α ι μετι β μ τω τ εκ α δευ ε τε ικ α ω αι ξ τω ευ ιω δα τ τ τω κα αξ Ι τω τ ικτ κι Π εσ γ Πιεμβ αε σι ε τ φ Ι δα Γεγ α τε ει τι τα τ μα με α α απτ σσ συμπτι ματα πω α σ α ε θει σ μπε φ πααλ μα κα δ αταα θ Π τε φ μακα Ιω τα εμ ι κ υ ταγ γαφ ιτα γ α α β Θ υ αυιι τ μ ε φ κι δυ κ ε ε δ τα φ μακα μ ε α Π α σ α ειι αε γε ε α σ μ Π ηα ω τε ε Ια α σ π τε ια δ φ ε τ ε τ πε β Π ε εμ τ ασθε κα με τα β ματα υμπε φ τ υ Λ κ κ Βα ε δ Πα α δειγμα τ τ μ με α θα ε α ει α Π ι ι γ α α ε ατ α μ υ κ Ι α ε εδ φωτ μ μπ ει α τ β θ σ ε ι τα μεια υ τ β Θ α π α ατ Λ Θε μ ει α με ι σ τ α σ α α τ δ σφ α Ι εμ κα δα κ ε β Λ γ α α α Θε με α ε α τ σταθε γ μ κα αγχ γ ΠιΠ Π β μα ε α ι α Θε ε με α μπ ε α γ υ φ β κ Ι α συ ξ Θυμ επειδ δε μπ α δ στ Χε α τ Πε β ι α ακ υ κα Π τ κ τ υ τ υ Π αυτ ει α α Φ σθε ει α εξετ πα ε ε Ι εδ τ α κε μ υ α εκι μ τα ασ α ακ τ υ δ δεξ τ τε ε ετ κ εγι σε ο κ γθ ε ακι φ π π Ι Δ Ι Δεξ τ τε δ ε α τπ α ογ κ γ ε α α α αλαμβ ε α φ ιισε α Θε με α β ε δ ατ Ιε α α Π τ αφ σι αλ αγ τ υ τ ω τω ι ω Θα ι κα τ τ υ δ αμ τ Γ Λ φ ι τ Ι ω υ σταματ ε α εγ ια γω τ Πα φ πιδα υ αα τ Θε α ωπ κ ε α κα φ δ ξιε ι υ υ βαθμ ε τ ω ω τ τ εξ δ υ κα τ υ α α τ φ τ με φ Λ υ δε τε α αγι αφ τ α α ι φ τω ω τ α τ κ γι ε α σι γ Π Π γ υμ ω ε α Πααδ σ α καθ μ ε ευθι ε ω α φ με ε δ σ ε τ Π σ αμ γ τ ε ι τε δει υ τ τα γματα κα υτεε α τα τ μα π υ α υ τ φ ν τ δα κα Λ εγ υ Θετ κ κ ψ Π Θεω τ φ ι δα π ξ αγ ευ γ α κα ευ αι ι φα ετα ι αυτ σι σ μειατ Π δ δ τω α τ κι υ α Θ μ τω α ι ψεω κα εμγ ε ε Πε σ τε θετικ α τ τ α με ι ε ε μεγ βαθμ τ αι θ τ ε ιβ υ π ευε ξ α υ Θ τ ι ω τ Πω ω κα ω τ ω α α κα α δ τ αλλαγ τω Λω υ ε β Λ ετα εξ τια τω ευθυ ι τ φ π δα καθι κα μεται Π τω α τ κι υ α Θ μ τι ε Θετ κ απ τεδ Λα απ τελε ματ κ Ι Π δ α ε τ α αγ Ι

7 Δεε τπτε δ αχε τω π γω ιπ κ ευ γφ κ εγτ εω ατ γ α αυτ ε Ι κε ι ετα σε Ι σωπ κ κα γε ε Θ ματα τα Π α α ταγω ια τ δυ ατ τ τα τ υ φ ι τ α α ε φ ι δα ωπικ ευθ ε κα επ ε ε αμβ α γ τ φ τ σι α εγ ετα α μεγα ι ει τα δ κ τ υ Παδ α φ ε Λ α α Θε μ τ ικ γ ε τ υ ι τ δ τ εα τ τ σε Πε Πτο δ κ τ υ α Θ ε α α ε ετα ε απι ε ε δ α γ α Φ ε α εγα α κα Λα α φ ι ε τα εψ α τ υ ε ι σε α τ ε ιτε ια εξαιτ α τω ικ μ κι δυ κ ιι κα τω εξ δω Π επ β ει σ Π φ μα α ικακ β Θ και α δ εται μω και δ α κ γ ε α α α τελε γ ια αφ ε τε Ι απατ σει κα π δ κ ε τι ε φ τ σι κα ε ια α α τε εξ Θε ε α α γε ξ κ τε κα Ιδ φ ι σι δε μγ ει α σ βε τ μ γεθ τ υ π β ματ Π τ υ κα Πε τ σε αιδ ι υ φ ι γ ε με ια και τω ω υγ ι δυ α α ετ με τ γεγ Θ τ πα με αυτ τ τ Π στ φ τ σ τ εξ δ μμα α ε ι ξ υ μεταξι υ γ υ ω τ υ γ Πα τ δ α ε απαγω τ κι ευθυ ι κα ε τ εω ε ετα α βεθ ι ε α με α τ ω κ κ γε ειακ ευθ ε κα στ ευθ ε τ φ ι δα Σε με τε τι ε β Θ κα αμ Λ ε εδα ε ιβ κ γε ε ακ Ι φ π σι κα α επε δ σε στ γε ε α ε τ ε μ Λ τα αξ α ω γ δ αμ κα υ τ ξ δ ατ ι σα α τ τα α ια ε ικ ω Ια με τ υ π ικ γ ε α τ α κα δ ια τ β Θε τ κα τα Π ευ κι τ δ α αγμ τευ ε α Λακτικι εω κ γ ε ε αυτι τω φ ι τι φα ετα τ α δ τα τ φ π δα ω κ μμ τ τ ω τ υ κα μ ια τ ι α τ φ τ τ τ τ υ Δ ε τπτε π γ Πα χ φ Π Ι τ γ α ε ε β υ α ι μετω ετα κα τεα τα φ ι τ α κτ ει υγκεκ μ ε δεξι τ τε φ π δα ε τε τ με σι τ μ α σ μπε φ τ α Θε στ τ μ α σ α σθ ματ υ τ ξ τ υ α Θε κα ι δ κι β Θ μ τω Σ μ φ π σεγγ σε ασ ιαι ι α τ δ ατ τω δυ ατ τ τω τ υ α Θε και τ α ι β Θε α μ τι πε τι ε αδυ αμια τ υ αφ τι δα τ τ τε τ υ καθ με βι υ αεμβ ε ε Λαμβ υ τ α τω δαατ τ τω τ εκ υ καθ δ γ τ εφ υ τ αδιαφ α ε ι α τικ υμ ε φ τ α φυγ μ μφι τ ε β βε σ τ επ Θ μ τ υμπε φ κε μ υ α επα α φθε δεικτ κι α αφ υμε τ τ σ μ τ Π μ ε α φ ει ε α δ ασθε ε Θε φ τ δ με α φ σε α α τα ατ α ι τα τ ε ι μετ τ α ιε και ειτα τ υκ μ ι κα τ τε αυτ εξυ τ α υ α εξαφα ια τα με α ια αι δ α τ κα ε πα τε κ εκ υ ε εγ σιε α β Θ Θ ο α Θε ε α ακι υ κα τ τε αυτ εξ τ σ α Πα δε γμα ε αι παακ σ τ τ α τα α δ ε ει τε α Θε ε ε α α Ι α α τ εξυ ετ ο ια τ τ υα τα α σπα ω τ π υ γ α τ α α κ

8 σ τ τ α τα ε ω απ τ εσμα τ σ μα ι με ωσ τω επε σ δ ω ακ τε α ε σ ατ γ ε Πε αμβ τ αξ Π τ ομ τ απ σπασ τ Π τ β τε κα τ ε Π τ διαιτεα μα ι κ ει α κα εφαμ γ τω ω δ α τεα σε ε τι ε κατ τ Π Ιε μπε φ ε α ε κ δυ για τ δ ψα τ και ε ε τι ε με ωμ Ισ π υ μ ε α απε Λ υ τ δ κ τ υ α φ ε α τ α φ ε α τω Λω τ ε τι ε λατ τ ε ι σ μ ε φ ε παεμβ ε δε ε απ τε ε ματ κ μ ει α αμ Π Θ α γα φ μακ μετα ατ κ υμβ υ φ σ σ α τελε τ α τε ε ματ κ α ι μετι α Θε ι με γ υ Π α σ α σι υμπειφ φ γ ε Θ μα γ α τ υ α Θε ε με τ α τε ει δ ατι τ κα τ τα β δ σ μ ι τα τε ευτα α ι δ α δ ατ τ τ τ α επαι τ Θεω ι ω τλ δ αμ τ Π τε αυτ μ ομε α αξ υμε γ α α τ υ β Θ υμε Ι α κ τ υ μ α κ υ α τ μα α ε α τ β δ σμα υ τ υ β Θε α α ε δ ι με τ κ μ α επ α τ Π ω κ φα ακει α μ κα ε τ εαυτ τ υ κα στ υ κ α βλ β ε εγ τω α Θ εω ε Ι Θεωε τα τ βελτιι ε τ υ α Θ ματ κ κα κ ι ω κ Λε τ υ γ ε κα β Θε τ υ α Θε ε τ δ αδ κα α α τ μετι τω ψω τ κι υ α Θ ματ κ κφ σ επε τ α ε εγ μ ε α ε τε Θε με δ φ τ υ με σ α ι ε μ ω Π υ δ φ α ι ματα γ α α δ εγει υ τ α με δι φ ε μ υ κ κα υ γ α α δ εγεβ υ τ ακ με μυωδ α Λ δια β τα α κε α α και φαγ τ γ α τ δ γε τ σφ σ γ α τ δ γε τ αφ μ τα δ φ α φ σματα α ι κε με α με α α φαχ ε Ι φ ε ε εσι α α α τ ε με α κ υτ με ιε μα ακ Πα δ α κα α δ κι γι ω απ τ επ δα τ μ υ κ τ κα δ τ κ α κ μ σ α τ εξατ μ κευ μι τ μι με α ω αγματ π Θε α ε ε Γε κ τ ε ι υ τ δυ ατ τ τα α Π γ τ γεια κα α ωθ τ τ τα ω τ υ α Θ Π Π β ματα π υ μ α αμβλ θ με τ μ τ τ ω αεμβ εω ε α α ατ Θ ψ θ πε β ματ μ Ι επα α αμβα με ε εωτ ει υμ ε φ α υ α φαστ α σ ε σ μπε φ α α ε ιθετ σ μπε φ ν α μ δα ε σι μ ω εε Ξε τ τ υ ευκ Θ β στ ε β ω ε ε δ υ Θεα εια γ α τ αθε κα γ ε κα με τ υ Τ κ κα α ε δ ευκ Θ υβ τ υ ειβ Λ τ ε αμβ ε με εμ α τ ωκεα κα τ Θ ε Λα τ υ β υ ι τ υ γα ε ωτε ασθε ε α μεγ φω λ απ τ ε μα ι τα ι α γ τω α Θε ι με ι Θ κα

9 Ιμ ε ε δ δ ιι φ γ κ ιγ Η ων μ φι τ ατ μ κ τ τ τ γ α α δυψ α ο φμα ει αυτε υ ι ι πα με Ι λ Ι λ κ κ Η ι και με τ υ φ σ δια με δ φγ ε ε α ε τ ε Θφ Ψ δ Φξ φ η δ Λ δ ι Θι μ τ τει με ω υ αμε κα γ γ α ιτα κφ ι ι κα γ α τ ε μα ε αυτ τ κ μ α μπ ε α τ γ ω α α με α αι φ τ σι α στ φ τ με γ μ ε α Θεω Θε ε α τ π ε γ ταυτ τ τα τ υ α κ ι ατ μ υ α α ασε ω ε α μ σθ σ ν μ φ τ β Θε α γ α τ επ τ π μετι τ φ ι δα Ι σ α σθ ματ Ι σι ι ε μβ δ μφ Θ γ κ ω δαστ τ τε ε μ ω στ α επ ι ω δασ με α τ μ φ κ ε ι κ ψε κ Ι γ υγκεπι ε ι Ι γι ξ ι Ψ ε παεμβα ε θ μ λλλ ε π ε τ υ εκδ Λι ε αγ α τ φε τ μ α τα Ια Ι μ Ι καθε α τ β β ι τω ε ιταγω λ γ δλ τ αξι ε α τ υ α Θε Π αγωγλ τ α φ α κω βο Θε α τ υ α Θε με β τ υ ι Ψ Η ο κα Λ υ Πε σμ υ Γ ου ε θαλ ε τ α ι αφ με ε δε κ κω μ δ Θ μαια τ θ υ ε Θυμ ε κλειδα ε βα α αυτ ε ο ε δ φω μ β Θ ματα κ τεια ε δ τ τα α ι Θ τ κα υ ε τ ι μ Π α Η

10 ξε ε κπ ο τω κ Π ω π ωγ Π οβα κ τ κι π ω κα αξ τ υ υ ε ε μ α α α φ σι ι φ ιιδα ε αψελματ κ β θε α υ ε ε μ μ α β ο ι Θετ κ ψ πει αμβ ει τ α δ τω ωφε μ τω υ α φ υ κ τ κ Ι τ γ α τ υ α Θε ε ι γ α τ φ ι ι τ υ τ ατ κ σι στ μα γε α φ ι τ Π Πε α γι ε δ εκδ τ κατα α ωτ τ φ π δα κα α α απτ ε ε υ εγα α με τ υ επαψε ματ ε γεια δ εει σ τ π Θα τ τα τ Θ τ τ υ α Θε ε δ μα απ τε ε μ α Π σθετ α σ α γ α τ φ τ τ ε πα φ γ α τα δ ματα α τ ε ταυτ α ε πα στ ξ γ α α απ δε τ τ α κατ τα Συ ιθω α φα γ δυματ π αμβ ετα τα ασθε α ε κ τε α Πτ σε τα ε τ σα ατ Λ μ τ υ κα γ σκ Πα τα γ ετα ε Θετ κ τα δε κ μ τα τα β α τ δε α αψω ε τ φ τ τ τ υ απ φα α τ μπ ε α Ι Πτε απ τα β μ φ δυ κ α α απεπεξ θθε εα τ ω σ φ σ απα τ σε τ φ ι δα Σε ευ ε φ κε τ τα τ μα ια Π α ε α Λ βε μβ α γ ατ Λε τ ε γ ω απ τ α τα ε σαγωγ τ υψε τ υ ε δ μα απ δ πα τ δ α και τ α αψ υ με μ γα ι λ Πι β ι ιπαι ι ου α σ μιτ κα φ σ κ π δ σε π φ ι δ ει τε φ ι τι α Θε ι με α εκφ δ κ ε τ δ α ει τω δ κι τ υ μ τω μ τω α Π β μ τω γε α ε α Λ γ τε π Θα α φ τ υ ι εαυτ τ υ α εκδ ι υ γ ει σ μπε φ π μετφπ ο τω αι α μ τω κα των ε ι δ σεω μεγ ε ψ φ α φ ιισ Πα σ Ζε δ κ ε αφ τ α δ τ α ε φ ε Θ μ σ κα Θ Ιψ γ α τ Ι ι απ ε ε υ ε ε φ ε σι ω τ ψα α δε γμα τ τ υ με τ ι φ τ στ κ ω κ ω κα τ δ ε τ υ δ αιτεα δε γ α τ δυ κ ΛΙα ε κ ω α κα τ α υ α δ ατ τ τα υ τ με τ α θε Φ τ ε α τ ευθ τ φ ι δα εγ ε τ ω εξ φα α α Θ ματα μ αξ α μπ αγιδευ κα α φυξια ξ ΛΛ υ τα τ μα τα π α δε υ τ υμπα τα κα τ υπ ι ξ τ ικ γι ε τ υ α Θ πα εγκαταλε ε μμ α μ α αι α μπ α α Θ ια ε δ τ κ τε μ ει α σ τ ψ α μια τ α α β ψ υ τ α Θε ε ι α τ υ μπ α κ ψ υ γ γ τ εαυτ τ υ Θ ια μα επε δι ι Θ υ τ τ ααμελ αεμβ ε ι ι τω φ τ στ ε α υ ε ια ακ μ α μετ τ θ ατ τ υ α Θε δ τ Λ με τε υπ ι υ τ κατ Θ ψ τ φ ι στ υφι τατα μ κα δ α μετ τ α ι ε α

11 Δ ΙΙ ε μσ τω φ σ κι υμ τωμ τω ιε πο μ τωγ ηε α κα ι ε τε φ π τε γ α α ε β Φ κατα τ εμγ ε τ φ ιι δ λ οξ υ εξ τ ε υτ πιεα Π υ κ ι τ τ ε αι ακα δι κ π απ φα υ φ μ γε ι ω τ υ α αγ στ δ ε Θετ σε διαμ Ι σ αθ α ξεφογ λ δ λ γ α δ αθ ιμω ω ι αξ τ με σ ε Π εσ ε α α οφ λλ τ τε αυτ φ ι δα ε αμβ υ τ ε α με τα εγγ ια τ εκκ α τ α αβ ω λ αι ε δ αφε ιω τ δ μ γ α ω Σ μμε ο ε σ γε ε με ι πι ψυ ο γο Φ π τ υ αβα μ ε τετ λ υ εδ ε β ωοα μα ι με ω τω υμ τωμ τω κα τ χ ι α τε ε μ τω συ εδ α α τ τ μ υ α ε α ω α βαθμ τ α ελ ωθ κ με κ με ω υμ ε φ ι ν ω τ ε Θε τ κ τ τα τ Πει γ σ κα τ ε γ ακ ε πε ε α ακ κ ατικ Φα υ πε μβ ε φ σμα Θεα Ιε κ τ ι ε τ ε Φ σ αθελ α Θεαπει υ τ τ μ ω ν υμ ει αμβ ιτα ευ τ υ κα τα φυ κ υμ τι ματα μ τ δι ψω α θ ματ κ ΘεαΠε ε α τ δε δ α ια Ξ ιτε α καθυαιε υ τ εξ ξ τ υ α σφ κα τε Π τ τα ι γ α Θε ε κα για τ υ φ ι τ τ υ αωματ Θεα ε α Λ φ π δα α Π φ υ εκ υ ε β εβα ω μ ω τ αφ κα εξατ μ κευ τ δ ω κα μ ε α β Θ υ αμβ ι ια τ ευεεθ ι τ τα τ α σ α κα τι ι Στ υ φ π ι τ τ ε παεμβ ει δ φ υ με ω τ υ γ υ α α ω ι μ ε μ ι Θε εφ εξ α θεα ε α με β τα α βε μ κα μ αθ τ κ Συμ εα ματ κα φα ετα τ φ τ στ ατ μω με α τα αθ α ε Θ τ δ κ τ υ σ ασθ ματ φ φ ι δα δια τι ν υ τι ε ετα α διατ υ τω ι ε ι δ ι μ αν τυξ δεξ τ των Π α ιαπ κ τα στ ε τ φ π με υ ε α ι φ δα με τ ε τεε δεξ τ τε φα ετα α ε να Πι ευ τ ι α υ υ γ τε θ ι ε υ α Θ μαικ α ι δ ε ια βλ μα τα τ φ δα γ μ δ ι β μ τω κα τω ε τ εω ε ι γ ω α φ αμ ιαι κα τεα ι ε κλ ε ι φ ι στ π υ β κ ια τ λ φ με ι λ γ τεε δεξ τ τε ε α ΠΙ αμ Ιτ υ μεγα αδ τε τε δ σκ α τα β σ ια μ α Λαγ υ Πε σσ τε τ νε υ Θ δ μεγαλυτε λ κ Θ μ τω ω τ κ ι Πε σσ τεα Π β ματα με τ δ κ τ υγε α Ευ δ κ Π π αοι υ λε γ αι ε σ σ ευτ κ Σ κ Π γπ ψ φι Δω κιω τμ μσιο σι ε ι χ ι γεπ στι γι

12 β γαφ κ π απ μπε λ Ν Ι τ Θ λ ι ο ν τ ι γ

13 ν ι ε ιε υ Γ υ σ τ Θε α κ Λ ι ν υ Ε Ε ν κ ασ ε δ Γ φαμακευτικ παεμβ ε ε ε Θ π τε κα α Θε ε με α γ φα ι τ ι Θ

14

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας GALANIS, JAMES 1942-1959 αρχείο Ε Η Γ ΤΕΧ Α ΣΤ Α ΧΕ GUILFORD, FREDERICK NORTH 1793-1830 αρχείο Α ΑΓ ΩΣΤ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Υ ΑΣ αναλυτικός κατάλογος LEGRAND, EMILE ΣΤ Η Α ΕΘ Γ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Α Σ MILLIEX, ROGER και

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW ΣάΨυώ 20kW / 40kW Σά Λύσάμσψύracks servers υψπυό Επάσμψύύωύώυμfreecooling πβάit σσμr410a ΤυπΕφμ > Δωμάυπσώdata centers >Τπω > Πβάσμωφμώ >ΣθμΜω > Κθάωμά >Βμψύ > Ιώσ >Εφμάσ 6p p Χ σ ά : Ηύσ άμσψύ Rack Οψύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα