Όια ηα πξντφληα Edilkamin δηαζέηνπλ εγγχεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο. ζρεηηθήο ζπλαξκνιφγεζεο - εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όια ηα πξντφληα Edilkamin δηαζέηνπλ εγγχεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο. ζρεηηθήο ζπλαξκνιφγεζεο - εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε"

Transcript

1 Εγγύηση ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Όια ηα πξντφληα Edilkamin δηαζέηνπλ εγγχεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπλαξκνιφγεζεο - εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηα πξντφληα πξηλ λα γίλνπλ πηζαλέο εξγαζίεο ηνηρνπνηίαο φπσο: θαηαζθεπή ζεξκνζαιάκνπ, ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο, άιιεο δηαθνζκεηηθέο παξεκβάζεηο, βάςηκν ηνίρσλ θηι. Η Edilkamin δελ αλαγλσξίδεη έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζίεο απνμήισζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο επαλαθαηαζθεπήο ηνπο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο δηθνχ ηεο ειιαησκαηηθνχ πξντφληνο. Η εγγχεζε παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία n 1999/44. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1) Δηάξθεηα θαη ιήμε Εθηφο ηνπ φηη ε Edilkamin είλαη κηα εηαηξία πηζηνπνηεκέλε κε ISO 9001:1994, πνπ εγγπάηαη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηελ άςνγε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηα πξντφληα ηεο επηπιένλ δηαζέηνπλ εγγχεζε δηάξθεηαο 24 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπο, πνπ απνδεηθλχεηαη, απφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ πσιεηή (κεηαθνξηθή, ηηκνιφγην,απφδεημε). Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη δπλαηφλ λα ηαπηνπνηεζεί ην πξντφλ θαη ε εκεξνκελία αγνξάο ηνπ ή ε παξάδνζε θαη ην πνζφ πιεξσκήο. Μεηά απφ 24 κήλεο φιεο νη ηερληθέο επεκβάζεηο επηζθεπήο επηβαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ θαηαλαισηή. 2) Ειάηησκα ζπκκφξθσζεο Σρεηηθά κε ηα ειαηηψκαηα ζπκκφξθσζεο πνπ πξνθχπηνπλ ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο δσήο ηνπ πξντφληνο, ε Edilkamin αλαιακβάλεη ηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο θαλέλα νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Απφ ηνλ έβδνκν κήλα θαη κέρξη ηνλ εηθνζηφ ηέηαξην, φπνπ δελ είλαη πιένλ εκθαλέο πξφβιεκα ζπκκφξθσζεο, ην θφζηνο εξγαζίαο θαη ησλ πηζαλψλ

2 αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηβαξχλνπλ ηελ Edilkamin, ελψ ην θφζηνο ηεο θιήζεο, φπνπ ε ζπληήξεζε ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπ θαηαλαισηή βαξχλεη ηνλ ίδην. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξφβιεκα είλαη πξφβιεκα ζπκκφξθσζεο θαη ην θφζηνο θιήζεο επηβαξχλεη ηελ Edilkamin. Όηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο δελ είλαη δπλαηή κε ηελ επηζθεπή ηνπ πξντφληνο, ε Edilkamin ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ιήμε ε εγγχεζε θαη ηζρχνπλ νη φξνη ηεο πνπ απνθηήζεθαλ κε ηελ αγνξά ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε πξντφληνο. 3) Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηα παξάπνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πσιεηή απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε αγνξά ηνπ πξντφληνο. 4) Ο πσιεηήο επηβεβεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη ιήμε ηεο εγγχεζεο θαη φηη ε εγγχεζε είλαη ελεξγή, επηθνηλσλεί κε ην εμνπζηνδνηεκέλν ΚΤΥ (Κέληξν Τερληθήο Υπνζηήξημεο) ηεο πεξηνρήο θαη ζπκθσλεί ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ηεο ηερληθήο επέκβαζεο γηα ηε δηφξζσζε ηεο βιάβεο. 5) Ο θαηαλαισηήο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε έξζεη ζε επαθή κε έλα εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ EDILKAMIN ΚΤΥ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην ίδην ΚΤΥ ην νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνλ πσιεηή απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε αγνξά ηνπ πξντφληνο θαη ζα πξέπεη λα θάλεη ηνπο ίδηνπο ειέγρνπο γηα ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο. ΑΙΣΙΕ ΕΚΠΣΩΗ Αηηίεο έθπησζεο ηεο εγγχεζεο είλαη: - ε παξέιεπζε ηεο δηεηίαο απφ ηελ αγνξά. - ε έιιεηςε απφδεημεο κε θάπνην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθδφζεθε κε ηελ αγνξά φηη δελ παξήιζε ε δηεηία. - ε κε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ εγγξάθνπ αγνξάο. - ε επέκβαζε ζην πξντφλ. - ε ηξνπνπνίεζε, ε αδχλαηε αλάγλσζε, ην ζβήζηκν ή ε απνπζία ησλ αξηζκψλ κεηξψνπ ησλ πξνίφλησλ.

3 - ε θαθή ρξήζε ή ε κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπ πξνίφληνο φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξνίφλ ζηε ζπζθεπαζία, θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο ζχκβαζεο αγνξάο. Εηδηθφηεξα, αηηίεο έθπησζεο είλαη ε ππεξβνιηθή θφξησζε κε μχια αλά ψξα απφ ηελ ελδεδεηγκέλε πνζφηεηα ή ε ρξήζε κε ελδεδεηγκέλσλ ή κε πξνβιεπφκελσλ απφ ην εγρεηξίδην θαπζίκσλ. - γηα ηηο ζφκπεο pellet ε ρξήζε θαπζίκνπ κε ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά ηνπ πξντφληνο - ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαλνληθψλ θαζαξηζκψλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ ζπληεξήζεσλ ηνπ πξνίφληνο. Εηδηθφηεξα γηα ηα πξντφληα pellet ε κε θαλνληθή επνρηαθή ζπληήξεζε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ΚΤΥ. - ε θαθή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνίφληνο, κε ηξφπν κε απνδεθηφ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ. - ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ή ε αλψκαιε ιεηηνπξγία γηα ηηο ζφκπεο pellet ζε πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ αλακκάησλ/ζβεζηκάησλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν. - ε ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε θαη, γηα ηα πξντφληα pellets, ε έιιεηςε ειέγρνπ απφ θάπνην εμνπζηνδνηεκέλν ΚΤΥ ηεο Edilkamin - ε ζπληήξεζε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. ΕΞΑΙΡΕΕΙ Η εγγχεζε δελ θαιχπηεη : - εξγαζίεο ηνηρνπνηίαο. - ηηο δεκίεο ζε ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά φξγαλα πνπ πξνέξρνληαη απφ απμνκεηψζεηο ηεο ηάζεο ζε ηηκέο κε απνδεθηέο, ή απφ ιαλζαζκέλεο ζπλδέζεηο ή απφ αθαηάιιειν δίθηπν. - ηηο δεκίεο απφ αηκνζθαηξηθά θαη θπζηθά θαηλφκελα θαη θπζηθά (θεξαπλνχο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, ζεηζκνχο θηι.) - ηηο δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο αηηίεο (αλεπάξθεηα αεξίνπ, λεξνχ, αεξηζκνχ θιπ);

4 - ηα ηδάκηα, ηηο ζράξεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά ή ζπαζίκαηα απφ θαθή ρξήζε ή απφ ρξήζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ ελδεδεηγκέλε ζην εγρεηξίδην, ή θαχζε ρσξίο δηαθνπή ζε εζηίεο απφ ecokeram θαη ππξίκαρν. - γηα ηα ηδάθηα θαινξηθέξ, εθηφο ησλ παξαπάλσ αλαθνξψλ, δελ θαιχπηνληαη ηα εμαξηήκαηα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο άιισλ εηαηξηψλ. - ζηηο επελδχζεηο, θαηλνκεληθά ειαηηψκαηα (ξσγκέο, παξακνξθψζεηο θηι) πνπ εκθαλίδνληαη πάλσ ζην μχιν θαζψο επίζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζην κάξκαξν (φπσο ξαβδψζεηο, άιαηα, ιεθέδεο, δηαθνξά ρξσκάησλ, θηι) πνπ δελ αιιάδνπλ ηε ζπλνρή ηνπ πξνίφληνο αιιά ππάξρνπλ ιφγσ ηνπ φηη είλαη θπζηθά πξντφληα θαη δηαθέξνπλ ρξσκαηηθά απφ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ θαηαιφγσλ Edilkamin. - κηθξέο ξσγκέο ηξηρνεηδείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζζνχλ ζε πξνίφληα ηζηκέληνπ/δηνγθσκέλεο αξγίινπ/ζακφη, αθνχ ηα ίδηα ηα πιηθά παξνπζηάδνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζαλ ειαηηψκαηα - γηα ηηο ζφκπεο pellet, ε αληίζηαζε αλάκκαηνο, νη θιάληδεο θαη νη καληεκέληνη θαπζηήξεο - ε αλαγθαία ξχζκηζε ηνπ πξντφληνο pellet απφ ΚΤΥ εμνπζηνδνηεκέλν λα θάλεη ην πξψην άλακκα. Εμαηξνχληαη επίζεο απφ ηελ εγγχεζε νη επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ( εμαγσγή βηδψλ, ζθηγθηήξσλ θηι) θαη ε ζχλδεζε ζηα δίρηπα ηξνθνδνζίαο αεξίνπ, λεξνχ, ειεθηξηζκνχ θαζψο θαη φια ηα εμσηεξηθά εμαξηήκαηα ζηα νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα παξέκβεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Καηά ηνλ έιεγρν απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ φηαλ δελ δηαπηζηψλεηαη θάπνην ειάηησκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν ν θαηαλαισηήο ζα κπνξνχζε λα δηακαξηεξεζεί, ην θφζηνο ηεο επέκβαζεο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ θαηαλαισηή.

5 ΕΞΑΙΡΕΗ ΕΤΘΤΝΗ Η Edilkamin δελ απνδέρεηαη επζχλε γηα δεκίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ ακέζσο ή εκκέζσο, ζε πξφζσπα, δψα ή πξάγκαηα εμαηηίαο ειιηπνχο ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ θαη αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζην θεθάιαην εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. Ο θαηαλαισηήο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηε δεκία, ην ειάηησκα θαη λα απνδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ δεκίαο θαη ειαηηψκαηνο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πσιεηή απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε αγνξά, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ Γηα νπνηαδήπνηε δηέλεμε αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ θαηαλαισηή. ΟΔΗΓΙΕ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΌΝΣΟ Σε πεξίπησζε αλσκαιίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη: - λα ζπκβνπιεπζεί ην εγρεηξίδην ησλ νδεγηψλ θαη λα βεβαησζεί φηη ην πξφβιεκα δελ ιχλεηαη αθνινπζψληαο ηηο ππάξρνπζεο νδεγίεο. - λα βεβαησζεί φηη ε αλσκαιία εληάζζεηαη ζηελ εγγχεζε, δηφηη αλ δελ θαιχπηεηαη ζα επηβαξπλζεί κε ην ζρεηηθφ θφζηνο. - λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πσιεηή θαη λα ηνπ δψζεη ην κνληέιν ηνπ πξντφληνο, ηελ εκεξνκελία αγνξάο, ην φλνκα θαη δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν θαη λα νξηζζεί ν ρξφλνο θαη ην ηξφπνο ηεο ηερληθήο παξέκβαζεο θαζψο θαη πηζαλά θφζηε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα αληαιιαθηηθά ή εξγαζίεο είλαη εθηφο εγγχεζεο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα