THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS"

Transcript

1 THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BA Smpiliri E. 1*, Golomazou E. 2, Exadactylos A. 2, Malandrakis E. 2, Fleris G. 3, Dimopoulos D. 1, Panagiotaki P. 2 1 Dias S.A. Achladi, , Stylida, Greece. 2 Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, Fytokou St., 38446, N. Ionia, Magnesia, Greece. 3 Faculty of Animal Science and Aquaculture, Laboratory of Applied Hydrobiology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 11855, Athens, Greece. ABSTRACT The experiment took place in real scale, large-capacity hatchery. During the experiment, lasting 90 days, six bass (Dicentrarchus labrax), populations of common origin were used. The populations were divided into 2 experimental groups (O and O ) with 3 replicates each. Group O fed with dry feed particle size ranging from 200 to 300 micrometers and group O with a grain size from 200 to 400 micrometers respectively. The experiment was divided into two phases: from the beginning to the size grading (day 47) and grading by the end of the experiment. After grading the fish populations were separated into two sizes - groups: large (ΓΜ and ΓM ) and small individuals (Γι and Γι ). Every three days a sample of each population was measured in length and weight. The parameters evaluated in this study were: growth rate and its size variability. By first grading the fish group O grew faster, with statistically significant differences compared to the fish group O The variation in group O although it was higher showed no statistically significant differences compared with the group O After grading, fish in the group ΓΜ developed faster in length and weight than those in the ΓM group, with statistically significant differences. The differences in growth (length) was statistically significant. Keywords: Bass, Dicentrarchus labrax, food size, growth rate variability, size variation. *Corresponding author: Smpiliri Evangelia ( Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ ΤΜΠΖΚΣΧΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΑΡΑΛΛΑΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΓΔΘΧΝ Δ ΗΥΘΤΓΗΑ ΛΑΒΡΑΚΗΟΤ κπηιίξε Δ. 1*, Γθνινκάδνπ Δ. 2, Δμαδάθηπινο Α. 2, Μαιαλδξάθεο Δ. 2, Φιέξεο Γ. 3, Γεκφπνπινο Γ. 1, Παλαγησηάθε Π. 2 1 Γίαξ Ηπεομηαθθζένβεζεξ Α.Β.Δ.Δ. Απθάδζ, , ηοθίδα, Δθθάδα. 2 Σιήια Γεςπμκίαξ Ηπεομθμβίαξ ηαζ Τδάηζκμο Πενζαάθθμκημξ, πμθή Γεςπμκζηχκ Δπζζηδιχκ, Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ, Οδυξ Φοηυημο, 38446, Νέα Ηςκία Μαβκδζία, Δθθάδα. 3Σιήια Δπζζηήιδξ Εςζηήξ Παναβςβήξ ηαζ Τδαημηαθθζενβεζχκ, Δνβαζηήνζμ Δθδνιμζιέκδξ Τδνμαζμθμβίαξ, Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Ηενά Οδυξ 75, Αεήκα, Δθθάδα. Πεξίιεςε Σμ πείναια έθααε πχνα ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ιεβάθδξ δοκαιζηυηδηαξ Ηπεομβεκκδηζημφ ζηαειμφ. Υνδζζιμπμζήεδηακ 6 πθδεοζιμί θααναηζμφ (Dicentrarchus labrax), ημζκήξ πνμέθεοζδξ υπμο πςνίζηδηακ ζε 2 πεζναιαηζηέξ μιάδεξ (Ο ηαζ Ο ) ηαζ ιε 3 επακαθήρεζξ ζηδκ ηάεε ιία. Ζ πνχηδ μιάδα (Ο ) δζαηνάθδηε ιε λδνή ηνμθή ιε εφνμξ ημηημιεηνίαξ ιm εκχ ζηδ δεφηενδ μιάδα (Ο ) πμνδβήεδηε λδνή ηνμθή ιε ιέβεεμξ ηυηημο ιm. Σμ πείναια πςνίζηδηε ζε δομ θάζεζξ: απυ ηδκ έκανλδ έςξ ηδ δζαθμβή ιεβέεμοξ (διένα 47) ηαζ απυ ηδ δζαθμβή έςξ ημ ηέθμξ ημο πεζνάιαημξ. Μεηά ηδ δζαθμβή μζ πθδεοζιμί ηςκ ρανζχκ δζαπςνίζηδηακ ζε δομ ιεβέεδ - μιάδεξ: ηα ιεβάθα ηδξ δζαθμβήξ (ΓΜ ηαζ ΓΜ ) ηαζ ηα ιζηνά ηδξ δζαθμβήξ (Γι ηαζ Γι ). Κάεε ηνεζξ ιένεξ θαιαάκμκηακ έκα δείβια ημο ηάεε πθδεοζιμφ ηαζ βζκυηακ ιέηνδζδ ιήημοξ. Μεηά ηδ δζαθμβή δ δεζβιαημθδρία πενζεθάιαακε ηαζ ιέηνδζδ αάνμοξ. Οζ πανάιεηνμζ πμο εηηζιήεδηακ ήηακ: δ αφλδζδ ηςκ πθδεοζιχκ, μ νοειυξ αφλδζδξ ημοξ ηαζ δ παναθθαηηζηυηδηα ημοξ. Μέπνζ ηδκ πνχηδ δζαθμβή ηα ράνζα ηδξ μιάδαξ Ο αολήεδηακ ηαπφηενα, ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, ζε ζπέζδ ιε ηα ράνζα ηδξ μιάδαξ Ο Ζ παναθθαηηζηυηδηα ζηδκ μιάδα Ο ακ ηαζ ήηακ ιεβαθφηενδ δεκ είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα Ο Μεηά ηδ δζαθμβή πμο πναβιαημπμζήεδηε, ηα άημια ηδξ μιάδαξ ΓΜ ακαπηφπεδηακ βνδβμνυηενα ηαζ ζε ιήημξ ηαζ ζε αάνμξ ζε ζπέζδ ιε ηα άημια ηδξ μιάδαξ ΓΜ , ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Ζ δζαθμνά ζηδκ ακάπηολδ ημο ιήημοξ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή εκχ ζημ αάνμξ ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Λέξειρ κλειδιά: Λαβξάθη, Dicentrarchus labrax, κέγεζνο θόθθνπ ηξνθήο, αύμεζε, ξπζκόο αύμεζεο, παξαιιαθηηθόηεηα κεγεζώλ. *οββναθέαξ επζημζκςκίαξ: ιπζθίνδ Δοαββεθία ( 44

2 1. Δηζαγσγή Ζ παναθθαηηζηυηδηα ζημ ιέβεεμξ ηςκ ζπεοδίςκ απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ημο ηθάδμο ηςκ ζπεομηαθθζενβεζχκ. Σμ πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζημοξ ζπεομβεκκδηζημφξ ζηαειμφξ ηαζ δζεονφκεηαζ υζμ πνμπςνάεζ δ εηηνμθή ηςκ ζπεοδίςκ. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ακμιμζμιμνθίαξ ακαθένεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδ αζαθζμβναθία ςξ Tobi-Koi phenomenon ημ 1955 (Νakamura & Kasahara 1955). Έηημηε έπμοκ βίκεζ ακαθμνέξ ζε πμθθά είδδ ρανζχκ: ζημ πνοζυρανμ, Carassius auratus L (Welty 1934), ζηδκ πέζηνμθα, Salmo trutta L. (Brown 1946), ζημ βαηυρανμ Ictalurus punctatus, (Schwedler et al. 1990). Οζ αζηίεξ πμο ζοιαάθμοκ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο νοειμφ ακάπηολδξ ηαζ έπμοκ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ακμιμζμιμνθία ηςκ ιεβεεχκ είκαζ: μζ βεκεηζημί πανάβμκηεξ, μ νοειυξ αφλδζδξ, ημ ιέβεεμξ ημο αοβμφ, μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ηδξ ίδζαξ μιάδαξ, δ ηαηακάθςζδ ηδξ ηνμθήξ, δ ζπεομποηκυηδηα, δ αλζμπμίδζδ εκένβεζαξ ηδξ ηνμθήξ, μζ ζοκεήηεξ εηηνμθήξ, δ εκδζζιυηδηα ηαεχξ ηαζ μζ πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ. ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ημο εφνμοξ ηδξ ημηημιεηνίαξ ηςκ πμνδβμφιεκςκ ζφιπδηηςκ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ζηδκ παναθθαηηζηυηδηα ηςκ ζπεοδίςκ ημο θααναηζμφ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ιεβάθδξ δοκαιζηυηδηαξ Ηπεομβεκκδηζημφ ζηαειμφ. 2. Τιηθά θαη κέζνδνη Υνδζζιμπμζήεδηακ 6 πθδεοζιμί αηυιςκ θααναηζμφ (Dicentrarchus labrax), ημζκήξ πνμέθεοζδξ. Οζ πθδεοζιμί πςνίζηδηακ ζε 2 πεζναιαηζηέξ μιάδεξ: ηδκ μιάδα Ο (ιάνηονεξ) ηαζ ηδκ μιάδα Ο Πναβιαημπμζήεδηακ 3 επακαθήρεζξ ζηδκ ηάεε ιία. Έςξ ηδκ διένα 27 αημθμοεήεδηε ημζκυ πνςηυημθθμ εηηνμθήξ ζηζξ δομ μιάδεξ. Απυ 28 διενχκ λεηίκδζε δ δζαθμνμπμίδζδ ημο πνςημηυθθμο βζα ηζξ δομ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ. Ζ μιάδα Ο δζαηνάθδηε ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ηδξ εηαζνείαξ: πμνήβδζδ λδνήξ ηνμθήξ ιε ιέβεεμξ ηυηημο ιm. ηδ δεφηενδ μιάδα Ο πμνδβήεδηε λδνή ηνμθή ιε ιεβαθφηενμ εφνμξ ημηημιεηνίαξ ιm. Καζ ζηζξ δομ μιάδεξ έβζκε δζαθμβή ιεβέεμοξ ιε ζπάνα 1,5 mm ζηδκ δθζηία ηςκ 47 διενχκ υπμο μζ πθδεοζιμί ηςκ ρανζχκ δζαπςνίζηδηακ ζε δομ ιεβέεδ - μιάδεξ: ηα ιεβάθα ηδξ δζαθμβήξ (ΓΜ ηαζ ΓΜ ) ηαζ ηα ιζηνά ηδξ δζαθμβήξ (Γι ηαζ Γι ). Απυ ηδκ δθζηία ηςκ 60 διενχκ πενίπμο ηαζ έπεζηα αημθμοεήεδηε ημζκή δζαπείνζζδ ηαζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ. Οζ ιεηνήζεζξ λεηίκδζακ ηδκ διένα 3 απυ ηδκ εηηυθαρδ (dph) ηαζ επακαθαιαάκμκηακ ηάεε ηνεζξ ιένεξ. Κάεε δεζβιαημθδρία πενζθάιαακε πενίπμο 100 άημια. Απυ ηδκ 47δ ιένα ηαζ πανάθθδθα ιε ηδ ιέηνδζδ ιήημοξ βζκυηακ ηαζ αημιζηή ιέηνδζδ αάνμοξ ηςκ ζπεοδίςκ. Σμ πεζναιαηζηυ πνςηυημθθμ πενζεθάιαακε ηδκ πενζβναθή ιήημοξ ηαζ αάνμοξ ηςκ ρανζχκ ιε βναιιζηέξ ελζζχζεζξ, ηδκ εηηίιδζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ ηαζ ηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ ιήημοξ ηαζ αάνμοξ εηθναζιέκδ ςξ CV%. Χξ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ επεθέβδ ημ α = 0,05 ( P < 0,05). Σα άημια ηάεε δεζβιαημθδρίαξ πςνίζηδηακ ζε επζιένμοξ μιάδεξ: ηα ιζηνά άημια (ι) πμο πενζεθάιαακε υθα ηα ζπεφδζα ηςκ μπμίςκ ημ ιήημξ ή ημ αάνμξ ήηακ ιζηνυηενμ απυ ηδκ ηζιή x - 1,96 Υ ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ ηα ιεβάθα άημια (Μ) ηα μπμία ημ ιήημξ ή ημ αάνμξ ημοξ ήηακ ιεβαθφηενμ απυ ηδκ ηζιή + 1,96 Υ ηοπζηή απυηθζζδ. Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ηνζηήνζα ANOVA ηαζ ANCOVA, ηαεχξ ηαζ ημ θμβζζιζηυ Excel. 3. Απνηειέζκαηα Έςξ ηδκ 47 δ διένα Ζ ακάπηολδ ηςκ ρανζχκ πενζβνάθδηε ιε βναιιζηέξ ελζζχζεζξ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ 3 έςξ 47 διενχκ ιε ηδ ιμνθή Y = α + αx, υπμο Y: ιήημξ (mm), X: δθζηία (διένεξ), α: νοειυξ αφλδζδξ. Ο Πίκαηαξ 1 πανμοζζάγεζ ηζξ βναιιζηέξ ελζζχζεζξ βζα ηάεε μιάδα. Ζ ελέθζλδ ηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ πενζβνάθδηε ιε βναιιζηέξ ελζζχζεζξ ηδξ ιμνθήξ Τ = α + αυ (υπμο Τ: ηοπζηή απυηθζζδ, Υ: δθζηία (διένεξ) ηαζ α: ιέζμξ νοειυξ παναθθαηηζηυηδηαξ ιήημοξ. Οζ βναιιζηέξ ελζζχζεζξ πμο πενζβνάθμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ παναθθαηηζηυηαξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Ζ παναθθαηηζηυηδηα ζηα άημια ηαζ ηςκ δφμ πεζναιαηζηχκ μιάδςκ ιο , ιο , ΜΟ , ΜΟ πανέιεζκε ζπεδυκ ζηαεενή ηαζ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα πενζβναθεί ιε βναιιζηέξ ελζζχζεζξ. Πίλαθαο 1. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο κήθνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ έσο ηε δηαινγή. Ο Τ = 2, ,9842 Ο ,2434Υ Τ = 2, ,9859 ιο ,2579Υ Τ = 2, ,1771Υ 0,9741 SNS ιο Τ = 2, ΜΟ ,1807Υ Τ = 2, ΜΟ ,3083Υ Τ = 2, ,3310Υ 0,9592 0,9852 0,

3 Πίλαθαο 2. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο παξαιιαθηηθφηεηαο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Ο Τ = 0, ,9544 SNS ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ έσο ηε δηαινγή. Ο ,0282Υ Τ = 0, ,9336 0,0323Υ Μεβάθα άημια απυ ηδ δζαθμβή Ζ αφλδζδ ημο ιήημοξ ηςκ ιεβάθςκ αηυιςκ ΓΜ ηαζ ΓΜ , ηαεχξ ηαζ ηςκ μιάδςκ ΓΜΜ , ΓΜΜ πμο πνμέηορακ απυ ηδ δζαθμβή ηαζ βζα ηζξ δομ μιάδεξ πενζβνάθδηε ιε βναιιζηέξ ελζζχζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3. Ο Πίκαηαξ 4 πανμοζζάγεζ ηζξ βναιιζηέξ ελζζχζεζξ αφλδζδξ αάνμοξ ηςκ ακηίζημζπςκ αηυιςκ ιεηά ηδ δζαθμβή. Πίλαθαο 3. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο κήθνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κεγάισλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. ΓΜ Τ = 2, ,9284 ΓΜ ,3621Υ Τ = 1, ,881 ΓΜΜ 200-0,3043Υ Τ =-12,084 0, ΓΜΜ ,6159Υ Τ =-4, ,8678 0,4929Υ 400 Πίλαθαο 4. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο βάξνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κεγάισλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. ΓΜ Τ = -0, ,8299 ΓΜ ,0134Υ Τ = -0, ,7711 ΓΜΜ 200-0,0109Υ Τ =-1,9564 0,8425 SNS 300 ΓΜΜ ,0388Υ Τ =-1, ,7069 0,0305Υ

4 Ζ ελέθζλδ ηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ ιήημοξ ηαζ αάνμοξ βζα ηάεε ιένα ηδξ ιέηνδζδξ ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκαηα 5 ηαζ Πίκαηα 6. Πίλαθαο 5. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο παξαιιαθηηθφηεηαο κήθνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κεγάισλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. ΓΜ Τ = -3, ,906 ΓΜ ,094Υ Τ = -2, ,8479 ΓΜΜ 200-0,0761Υ Τ =-1,4724 0, ΓΜΜ ,0399Υ Τ =-0, ,1306 Πίλαθαο Γξακκηθέο 0,0283Υ εμηζψζεηο εμέιημεο παξαιιαθηηθφηεηαο βάξνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κεγάισλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. ΓΜ Τ = -0, ,8299 ΓΜ ,0079Υ Τ = -0, ,7127 ΓΜΜ 200-0,0062Υ Τ =-0,3327 0,5508 SNS 300 ΓΜΜ ,0064Υ Τ =-0, , ,0042Υ Μζηνά άημια απυ ηδ δζαθμβή Ζ αφλδζδ ημο ιήημοξ ηςκ αηυιςκ ηςκ μιάδςκ Γι ηαζ Γι πενζβνάθδηε ιε βναιιζηέξ ελζζχζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 7. Ακηίζημζπα δ αφλδζδ ημο αάνμοξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα 8. Οζ ελζζχζεζξ πμο πενζβνάθμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ ιήημοξ ηαζ αάνμοξ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ Πίκαηεξ 9 ηαζ 10 ακηίζημζπα. Πίλαθαο 7. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημε κήθνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κηθξψλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. Γι Τ = -3, ,987 Γι ,3501Υ Τ = -0, ,874 0,2739Υ 6 Πίλαθαο 8. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο βάξνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κηθξψλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. Γι Τ = -0, ,9494 Γι ,0068Υ Τ = -0, ,8366 0,0047Υ Πίλαθαο 9. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο παξαιιαθηηθφηεηαο κήθνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κηθξψλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. Γι Τ = -1, ,9146 Γι ,0577Υ Τ = -1, ,7439 0,0497Υ Πίλαθαο 10. Γξακκηθέο εμηζψζεηο εμέιημεο παξαιιαθηηθφηεηαο βάξνπο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ησλ κηθξψλ αηφκσλ κεηά ηε δηαινγή. Γι Γι Τ = -0, ,0025Υ Τ = -0, ,0018Υ 0,9124 0, πδήηεζε Έςξ ηδ δζαθμβή ηα ράνζα ηδξ μιάδαξ Ο αολήεδηακ ηαπφηενα, ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, ζε ζπέζδ ιε ηα ράνζα ηδξ μιάδαξ Ο Οιμίςξ ηα ιεβάθα άημια ηδξ μιάδαξ Ο αολήεδηακ ηαπφηενα ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα άημια ηδξ μιάδαξ Ο , ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Σα ιζηνά άημια ηςκ μιάδςκ αολήεδηακ ιε πανυιμζμοξ νοειμφξ αφλδζδξ. Δκδεπμιέκςξ, δ ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ αφλδζδ ηδξ μιάδαξ Ο μθείθεηαζ ζηα ιεβάθα άημια ηδξ μιάδαξ Ο ηαζ ζημ πθεμκέηηδια πμο είπακ θυβς ηδξ πμνήβδζδξ ηαζ ιεβαθφηενμο ηυηημο ηνμθήξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ άθθδ μιάδα Ο

5 Οζ Helland et al. (1997) ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ ζοκδοαζιυξ ηνζχκ ιεβεεχκ ηνμθήξ εοκμεί ηδκ ηαθφηενδ ακάπηολδ ζηδκ ζππυβθςζζα (Hippoglossus hippoglossus L.). Βζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ εκένβεζα πμο επεκδφεηαζ βζα ηδ ζφθθδρδ ηδξ ηνμθήξ δεκ είκαζ ακάθμβδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ ηνμθήξ. Χξ εη ημφημο, ημ ηαεανυ ηένδμξ εκένβεζαξ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ παιδθυ βζα ηα ιζηνά ζςιαηίδζα ηνμθήξ, ιε απμηέθεζια ηδ παιδθή απμδμηζηυηδηα ηδξ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ηδξ ανβήξ ακάπηολδξ (Jobling & Wandsvik 1983, Dos Santos et al. 1993). Ακηίεεηα, μζ Goldan et al. (1997) ηαζ Bailey et al. (2003) δζαπίζηςζακ υηζ δζαθμνεηζηά ιεβέεδ ηνμθήξ δεκ επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ιε ημκ ηεθεοηαίμ κα ζοιπεναίκεζ υηζ ηα ράνζα ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ ζε θμβζηέξ απμηθίζεζξ απυ ημ αέθηζζημ ιέβεεμξ ηδξ ηνμθήξ πςνίξ κα οπάνπμοκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ακάπηολδ ημοξ. Χζηυζμ, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ μζ ιεβαθφηενεξ ζε ιέβεεμξ ηνμθέξ είκαζ πενζζζυηενμ εθηοζηζηέξ μπηζηά βζα ηα ράνζα (Stradmeyer et al. 1988, Smith et al. 1995) ηαζ υηζ ημ πνμηζιχιεκμ ή αέθηζζημ ιέβεεμξ ηδξ ηνμθήξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ηδ ζηθδνυηδηα ηδξ (Fessehaye et al. 2006). Ζ παναθθαηηζηυηδηα ζηδκ μιάδα Ο ακ ηαζ ήηακ ιεβαθφηενδ δεκ είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα Ο Χζηυζμ, δ επί ημζξ % δζαθμνά ηςκ ιέζςκ νοειχκ παναθθαηηζηυηδηαξ ιήημοξ ακένπεηαζ ζημ 14,5 %, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ υηζ μ ηαπφηενμξ νοειυξ ακάπηολδξ εκζζπφεζ ηδ δζαζπμνά ηςκ ιεβεεχκ βφνς απυ ημ ιέζμ υνμ (Panagiotaki, 1992). ε ακάθμβεξ ιεθέηεξ ηςκ Tabachek (1988) ηαζ Azaza et al. (2010), δζαπζζηχεδηε πςξ δ δζαζπμνά ημο ιεβέεμοξ αολάκεηαζ πενζζζυηενμ ζε πθδεοζιμφξ πμο ηνέθμκηαζ ιε ιεβάθμ ηυηημ ηνμθήξ. Αοηυ ελδβήεδηε ιε δομ ηνυπμοξ: μζ ιεβαθφηενμζ ηυηημζ ηνμθήξ, εκδεπμιέκςξ κα ήηακ πζμ ημκηά ζημ «αέθηζζημ» ηυηημ ηνμθήξ ηαζ δεφηενμκ μζ ιεβαθφηενμζ ηυηημζ ηνμθήξ είκαζ ζπακζυηενμζ, ακεεηηζηυηενμζ ηαζ δ ηαηακάθςζδ ημοξ δζεοημθφκεζ ηδ δδιζμονβία ή ηδ ζοκέπζζδ «ζενανπζχκ», απυ ηζξ μπμίεξ ζοκήεςξ επςθεθμφκηαζ ηα ιεβαθφηενα άημια (Goldan et al.1997, Kestemont et al. 2003). Σέθμξ, μζ Nakamura & Kasahara (1956) ηαζ μζ Wankowski & Thorpe (1979) οπμζηήνζλακ υηζ μ ακηαβςκζζιυξ βζα ημοξ ιεβαθφηενμοξ ηυηημοξ ηνμθήξ είκαζ εκημκυηενμξ θυβς ηςκ θζβυηενςκ ηυηηςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ ίδζα αζμιάγα ηνμθήξ ηαζ εκδεπμιέκςξ μδδβεί ζε αφλδζδ ηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ. Μεηά ηδ δζαθμβή ηα άημια ηδξ μιάδαξ ΓΜ ακαπηφπεδηακ βνδβμνυηενα ηαζ ζε ιήημξ ηαζ ζε αάνμξ ζε ζπέζδ ιε ηα άημια ηδξ μιάδαξ ΓΜ , ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Πανυιμζα εζηυκα πανμοζζάγμοκ ηαζ ηα άημια ηδξ μιάδαξ ΓΜΜ ηα μπμία αολάκμκηαζ ηαπφηενα ζε ιήημξ ηαζ ζε αάνμξ ζε ζπέζδ ιε ηα άημια ηδξ μιάδαξ ΓΜΜ Ζ δζαθμνά ζηδκ ακάπηολδ ημο ιήημοξ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή εκχ ζημ αάνμξ ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ (Jobling & Reinsnes 1987, Barki et al. 2000), πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ιζηνχκ εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ημοξ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ ακαθμνέξ βζα νοειμφξ ακάπηολδξ ιεβαθφηενμοξ, ηυζμ ημο ιήημοξ υζμ ηαζ ημο αάνμοξ, ζε μιάδεξ πθδεοζιχκ υπμο πενζείπακ άημια ηαζ ηςκ δομ ιεβεεχκ (Imsland et al. 2008), ζοιπεναίκμκηαξ πςξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ιεηαλφ ηςκ ρανζχκ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ. Σέθμξ μ Kamstra (1993) παναηήνδζε υηζ δ δζαθμβή ιεβεεχκ δεκ πνμηάθεζε ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ επζαίςζδ ηςκ αηυιςκ. Ζ παναθθαηηζηυηδηα ζηζξ μιάδεξ ΓΜ ηαζ ΓΜΜ είκαζ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ μιάδεξ ΓΜ ηαζ ΓΜΜ ακηίζημζπα, πςνίξ ςζηυζμ κα επζαεααζχκεηαζ ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Σμ πθεμκέηηδια πμο είπε ζηδκ ακάπηολδ δ μιάδα Ο είκαζ πζεακυκ κα απαθείθεηαζ θυβς ηδξ δζαθμβήξ δ μπμία άθθςζηε ςξ εθανιμγυιεκδ πναηηζηή εκκμεί ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνχκ (Jobling & Reinsnes 1987, De March 1997, Barki et al. 2000). Δκδεπμιέκςξ, δ επίδναζδ ημο ιεβαθφηενμο εφνμοξ ημηημιεηνίαξ δ μπμία παναηδνήεδηε ιέπνζ ηδκ διένα 47 κα απέδζδε πανυιμζα απμηεθέζιαηα ακ ιεηά ηδ δζαθμβή πανέπμκηακ ηνμθή ιε ιεβαθφηενμ εφνμξ ηυηημο. Βηβιηνγξαθία Azaza M., Dhraief M., Kraiem M., Baras E. (2010). Influences of food particle size on growth, size heterogeneity, food intake and gastric evacuation in juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus, L., Aquaculture, 309, Bailey J., Alanärä A.,Crampton V. (2003). Do delivery rate and pellet size affect growth rate in Atlantic salmon (Salmo salar L.) raised under semi-commercial farming conditions? Aquaculture, 224, Barki A., Harpaz G., Karplus I. (2000). Effects of larger fish and size grading on growth and size variation in fingerling silver perch. Aquaculture International, 8, Brown M. (1946). The growth of brown trout (Salmo trutta L.).I. Factors affecting the growth of trout fry. J. Exp. Biol., 22, Dos Santos J., Burkow I., Jobling M. (1993). Patterns of growth and lipid deposition in cod (Gadus morhua L.) fed natural prey and fish based feeds. Aquaculture, 110,

6 Fessehaye Y., Kabir A., Bovenhuis H., Komen H. (2006). Prediction of cannibalism in juvenile Oreochromis niloticus based on predator to prey ratio, and effects of age and stocking density. Aquaculture, 255, Goldan O., Popper D., Karplus I. (1997). Management of size variation in juvenile gilthead seabream (Sparus aurata) I: particle size and frequency of feeding dry and live food. Aquaculture, 152, Helland S., Grisdale-Helland B., Berge G. (1997). Feed intake and growth of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) fed combinations of pellet sizes. Aquaculture 156, 1-8. Jobling M., Reinsnes T. G. (1987). Effect of sorting on size- frequency distributions and growth of Arctic char Salvelinus alpinus. Aquaculture, 60, Jobling M., Wandsvik A. (1983). An investigation of factors controlling food intake in Arctic charr, Salvelinus alpinus L. J. Fish Biol. 23, Imsland A., Jenssen M., Jonassen T., Stefansson S. (2008). Best among unequals? Effect of size grading and different social environments on the growth performance of juvenile Atlantic halibut. Aquaculture International doi, /s Kamstra A. (1993). The effect of size grading on individual growth in eel, Anguilla anguilla, measured by individual marking. Aquaculture, 112 (1), Kestemont P., Jourdan S., Houbart M., Mélard C., Paspatis M., Fontaine P., Cuvier A., Kentouri M, Baras E. (2003). Size heterogeneity, cannibalism and competition in cultured predatory fish larvae: biotic and abiotic influences. Aquaculture 227, Nakamura N., Kasahara S. (1956). A study of the phenomenon of the Tobi Koi or shoot carp. II. On the effect of particle size and quantity of the food. Bulletin of Japanese Society and Scientific Fisheries, 21, Panagiotaki P., The development of size variation in flatfish larvae. Ph.D. Thesis. University of Liverpool. Schwedler T.E., Collier J.A., Davis S.A. (1990). Variability of harvest of channel catfish as related to stocking-size valiability. Prog.Fish Cult.,52, Smith I., Metcalfe N., Huntingford F. (1995). The effects of food pellet dimensions on feeding responses by Atlantic salmon (Salmo salar L.) in a marine net pen. Aquaculture, 130, Stradmeyer L., Metcalfe N., Thorpe J. (1988). Effect of food pellet shape and texture on the feeding response of juvenile Atlantic salmon. Aquaculture, 73, Tabachek J. (1988). The effect of feed particle size on growth and feed efficiency of Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.)). Aquaculture, 71, Wankowski J., Thorpe J. (1979). The role of food particle size in the growth of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar L.). Fish Biol., Welty J. (1934). Experiments on groups behaviour of fishes., Physiolo. Zool,

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

BIOCHEMICAL COMPOSITION AND FATTY ACID CONTENT IN THE ROTIFER brachionus Nevada IN RELATION TO FEED COMPOSITION

BIOCHEMICAL COMPOSITION AND FATTY ACID CONTENT IN THE ROTIFER brachionus Nevada IN RELATION TO FEED COMPOSITION 132 ΒΘΟΥΗΜΘΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΘ ΠΕΡΘΕΚΣΘΚΟΣΗΣΑ Ε ΛΘΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΟΤ ΣΡΟΥΟΖΩΟΤ Brachionus Nevada Ε ΥΕΗ ΜΕ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΗ ΣΡΟΦΗ Κωστοπούλοσ Β. 1, Μήλιοσ Ε. 2 *, Βερροιόποσλος Γ. 3 1 Ειιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Εξεπλώλ, Θλζηηηνύην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ρνιή Σξνθίκσλ Βηνηερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ «Μειέηε RANKL-επαγόκελσλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ ζε γελεηηθά δσηθά πξόηππα θαη λέεο ζεξαπεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

In Vivo ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΥΡΖΖ HPLC-MS-MS ΣΟΤ LEUPROLIDE ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

In Vivo ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΥΡΖΖ HPLC-MS-MS ΣΟΤ LEUPROLIDE ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΟΜΔΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΓΡΤΜΑ ΗΑΣΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ (ΗΗΒΔΑΑ) ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΗΛΑ ΘΔΟΓΧΡΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ In Vivo

Διαβάστε περισσότερα

KENTOURI Maroudio. (Professor at the Biology Department of the University of Crete)

KENTOURI Maroudio. (Professor at the Biology Department of the University of Crete) KENTOURI Maroudio (Professor at the Biology Department of the University of Crete) Education 1976 : Biology degree, Physics and Mathematics department, University of Patras 1977 : Diplôme d études Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Tκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο, Οδόο Φπηόθνπ, Βόινο, 38446 3

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Tκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο, Οδόο Φπηόθνπ, Βόινο, 38446 3 154 ΔΝΔΡΓΟΣΖΣΑ ΠΔΠΣΗΚΩΝ ΔΝΕΤΜΩΝ ΠΑΡΘΔΝΟΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Artemia ΑΠΟ ΑΛΗΠΔΓΟ ΣΖ ΑΛΤΚΖ ΒΟΗΩΣΗΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Μωραΐτη-Ιωαννίδου Μ. 1, Καστρίτση-Καθαρίου Ι.

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία.

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Αζήλα, 8-11 Οθησβξίνπ 2009, Δθδόζεηο Δ. Κ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Professor Maroudio Kentouri. List of Publications

Professor Maroudio Kentouri. List of Publications Professor Maroudio Kentouri List of Publications A) Papers in International Journals 1. KENTOURI M., 1980 : Elevage des larves de loup Dicentrarchus labrax à l'aide d'organismes du zooplancton congelé

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι.

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ CURRICULUM VITAE Οκμιαηεπχκοιμ : Κςκζηακηίκμξ Κμηνμηυδξ Γζεφεοκζδ : Βμοηονά 55, Παηήζζα 111 43 Σδθέθ./mob./e-mail : 210-2286005 / 213-2010291 / 6937-056433 / kkotrokois@esdy.edu.gr Ζιεν/κία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα