τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /..."

Transcript

1 Κ α τ α φ ι λ

2 Η ακρογιαλιά ίου Μακρύ Γιαλού (1 & 2) Η ακρογιαλιά τα «Τοαμάκια» (3 & 4) τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /... 3 «Δυο εικόνεν». Πεζοτράγουδο του Α ργύρη ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 «Η Σελήνη στην Τέχνη» του Απόστολου Ε. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ 6 «Αναφορά στα Πασχαλινά διηγήματα του ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ» τηβ Χρυσούλαβ ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΙΟΥ 8 «Ο αγιογράφον Αλέξανδρον ΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ». Αφιέρωμα. Κείμενο: «Το Κάλλον τηβ Βυζαντινήν Τέχνην» του Αθανάσιου I. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 0 «Εννιά ψωνέν για τον Αλεξιάδη» του ΤΥΡΕΚΟΥ ΕΡΓΑ Γιώργου 1 1 «Το χελιδόνι». Ποίημα τηβ Νίκηβ ΣΕΡΑΦΕΤΊΝΙΔΟΥ - ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ 1 2 «Ο κ. Νταΐρπφελδ και ο Νεολεσβιακόν Πολιτισμόν» του Η λία ΒΕΝΕΖΗ Π ρολογικό του Αριστείδη ΚΑΛΑΡΓΑΛΗ 1 5 «Αριστείδην Κ Ο ΥΤΖΑΜΑΝΗΣ, ο Δάσκαλον» του Π ερικλή Μ ΑΥΡΟΠΑΝΝΗ Εξώφυλλο $ «Καταφιλήσω...» Αγιογραφία του Αλέξανδρου ΦΟΥΝΤΟΥΡΗ * Του ιδίου 3 αγιογραφίεβ σ. 8,9 Λογότυπο * «α σελάννα» τηβ ζωγράφου Μαρίαβ ΚΑΛΛΠΊΟΛΓΓΗ Εσωτερικόν σελίδεν ^ Σκίτσα * Μ ίλ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣο. 6 * Αντ. ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ σ. 12 * Βασ.ΠΑΠΑΤΗΣ σ. 15 Σχέδιο * Λιάνα ΜΕΡΤΖΑΝΗ σ. 11 Φωτογραφίεβ % 2 φωτο «Μυτιλήνην» Συλλογή παλιώ ν φωτο του Μη. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ο. 2 * 2 φωτο «Μυτιλήνην» του Στ. ΒΑΡΒΑΡΑ σ. 2 * 6 φωτογραφίεβ σε κείμενα - σελίδων Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Κυκλοφορεί δωρεάν κάθε δεύτερη Πανσέληνο * ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦίΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «Ο Θεόφιλος» (1977) θέατρο ΦΟΜ: Οδός Σαμοθράκης 3 Δ/νοη: Ταχ. θυρ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Εκδότης - Δ ιευθυντής - Επιμελητής ΠΕΡΙΚΛΗΣ Φ. ΜΛΥΡΟΠΛΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΦΟΜ ΜοΙκ (+30) Τηλ. & Ρβχ ΦΟΜ: (+30) ο-πιαίΐ: Γ Σελιδοποίηση - Εκτύπωση ΡΚΟΜΟΕΙΝΕ Λ.Ε. Αγ. Ειρήνης Μυτιλήνη Τηλ. & Ρβχ: ΙΪ1& Η : ρ τ ο η ι ο Π ι ΐ Ι β δ. ί θ Γ ΐ Η η 6 ΐ. β Γ Π αρακαλούμε ο ι συνεργασίες - κείμενα προς δημοσίευση να είναι σ ύ ν τ ο μ α κ α ι π ε ρ ιε κ τ ικ ά ει δυνατόν σ ε ηλεκτρονικό αρχείο «Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του περιοδικού μόνο με ονομαστική αναφορά του τίτλου του Ι8 8 Ν : Αριθμός Αδειας ΕΛ-ΤΑ 8217

3 «Εκλεχτές σελίδες» Αργυρής ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ ( ) Δυο εικόνες Πεζοτράγουδο ν έ β α ιν α ν ο ι ψ υ χ έ ς α π ό τη μ α ύ ρ η τη γ η ς, κ α ι σ τ ο ν Π λ ά σ τη α μ π ρ ο σ τά τ α έρ γα το υ ς κ α τα θ έτα ν ε, τ ο τ ι άφησε σ το ν Κ όσ μο η κ α θ εμ ιά, σ τα γλ ι σ τερ ά μ ο ν ο π ά τ ια τ ο υ π ό σ α π α τ ή μ α τ α, π ό σ ο υ ς σ τ α π ε λ ά γ η το υ φ ά ρους Έ ρ χ ε τα ι κ α ι ψ υ χή κ α τα π ο ν εμ έν η κ α ι θλιβ ερή, κ α ι τρ έμ ο ντα ς, που έ ρ γ ο ν α το υ δ είξ ει δ ε ν είχε, σιμώ νει το ν π α ν ά γ α θ ο Π λάστη. «Φ α ν τ ά ζ ε σ α ι π ω ς σ η μ ά δ ι δ ικ ό σ ο υ σ το ν Κ ό σ μ ο δ ε ν έμ εινε, του λέει ο Πλάστης, κ ι όμω ς ά ρ ίξ ε ις μ α τ ιά κ α τ ά κ ε ίν α τ α β ά θ ια, θ α π ρ ο σ τά ξω ά γ γ ε λ ο ν α χ ύ σ ε ι φ ω ς ο υ ρ ά ν ιο σ τ α σ κ ό τη το υ ς, ν α σ ο υ φ α ν ε ρ ώ σ ε ι τ ις δ υ ο ε ικ ό νες, π ο υ ο λ ο ζώ ντα νες ά φ η σ ες μ έ σ α σ ε μνήμες α ν θ ρ ώ π ω ν π ο λ λ ές». Κ ι έρριξε μ α τ ιά η ψ υ χή κ α τ ά τ α β ά θ ια εκ είν α, κ ι α ν ά μ ε σ α α π ό σύνεφ α θ εο σ κ ό τειν α π ρ ό β α λ ε ε ικ ό ν α τρ ιγυ ρ ισ μ ένη α π ό κ α τ ά λ α μ π ρ ο φ ω ς, α γ ό ρ ι μ ό λ α τη ς ζω ής τ α κ ινή μ α τα στο χα ρ ιτω μ ένο κ ο ρ μ ί το υ, μ όλη τη ς χα ρ ά ς τη λάμψη στο π ρ ό σ ω π ό το υ, τη ς α θ ω ό τη τα ς τη γα λ ή νη στην όψ η. Γ ύρω το υ σα χορός α γ γ ελ ο ύ δ ια φ τερ ο ύ γ ιζα ν π λ ή θ ο ς ε λ π ίδ ε ς κ ι ό ν ειρ α, κ α ι τρ έχο ν τα ς τ α γ ό ρ ι α π ό ν ε ιρ ο σε ε λ π ίδ α κ ι α π ό ε λ π ίδ α σ ό ν ειρ ο, έ φ ε γ γ ε η ό ψ η τ ο υ με σ υ γκ ίνη σ η, σ α ν α υ γή ς α να λ α μ π ή α π α φ α νέρ ω το ν ήλιο. Σ ιγ α ν ά κ ι α θ ό ρ υ β α φ α ν ίζετα ι η εικ ό να σ τα σ κ ό τη κ α ι δ ίπ λ α φ α ίν ετα ι άλλη, φ ω τερή κ ι α υ τή ο λ ο τρ ό γυρα, με μορφή στη μέση α ν θ ρ ώ π ο υ θλιμ ένου, κ α ι σκυφ τού α π ό Σ τα υ ρ ό π ο υ σήκω νε σ το δρόμο βαρύ. Α ντίς ό νειρ α κ ι ελ π ίδες, μύρ ια χο ρ εύ α νε γ ύ ρ ω το υ μ α ύ ρ α δ α ιμ ό ν ια, π ο υ ά λ λ α με π ε ρ ιγ έ λ ια τ ο ν π λ ή γω ν α ν κ α τ α χ θ ό ν ια, π έ τρ ε ς τ ο υ σ φ εντό ν ιζα ν ά λ λ α, κ ι ά λ λ α κ ρ υ φ ο θ έτα ν ε σ το δύσκολο δ ρ ό μ ο το υ α θ ώ ρ η τα μ π ό δ ια. Κ α ι κ είν ο ς, π ίκ ρ α γ ε μ ά τ ο ς κ ι υ π ο μ ο ν ή, α ν έβ α ιν ε το ν α νήφορο το υ δίχω ς κ ά κ ια, δίχω ς οργή, μ α δίχω ς κ α ι χα ρ ά ς ά λλο σημάδι, π α ρ ά τ η θύμηση τω ν ο ν είρ ω ν κ α ι τω ν ελπίδ ω ν, π ο υ έ λ α μ π ε α κ ό μ α σ τη ν ό ψ η το υ, σ α ν ήλιου βασιλεμ ένου α χ τίδ α στερνή. Ο ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ γεννήθηκε στο Μ όλυβο της Λέσβου. Ά φ η σ ε έργο και αγώ να πίσω του. Σ τάθηκε άξιος τεχνίτης και φ ω τισμένος ιδεολόγος - πρω τοπόρος της πνευματικής μας αναγέννησης. Μ ας εξιστόρησε ο ίδιος τη ζω ή του στα 1910 σ ε ένα σύντομο και σεμνό σημείωμα, όπου αρχίζει και τελειώ νει μ ε τον αγώνα, όπως και έκλεισε και τη ζω ή του μ αυτόν και μ έσ α σ αυτόν. Το έργο του, ειδολογικά χω ρίζεται σε ποιητικό, διηγηματικό, θεατρικό, μεταφραστικό και ιστορικοκριτικό. Ο Εφταλιώτης από τα πρώ τα του χρόνια κυνήγησε την αλήθεια σ ε κάθε τομέα και έμεινε σημαιοφόρος της ω ς τα στερνά του. Α υ τό είναι το μεγάλο μάθημα που μας άφησε. Γ. Β Α Λ Ε Ι Α Σ «Αυτές οι δυο εικόνες είναι το έργο που αφήκες και συ κι άλλες πολλές ψυχές στον Κόσμο, είπ ε ν ο Π λάστης. Είναι έργο που τ όνομά σας δεν το δοξάζει, έργο, που κάμνοντάς το, πως έχει το σκοπό του δεν το φαντάζεστε. Κι ωστόσο γίνεται με πόνο και μ αναστεναγμό, και βλέποντάς το μύριοι εκεί κάτου διαβάτες, μαζεύουνε δύναμη να περάσουν άφοβα τον ίδιο το δρόμο». * Πηγή: Γ. Βαλέτας, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣΆπαντα τ. Α', ο. 584, Εκδ. Πηγής, Αθήνα 1952.

4 Α π ο ς τ ο λ ο ς Ε. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ Ο Απόστολος Ε. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ γεννήθηκε το 1949 στα Λουτρά Μυτιλήνης. Έχει γράψει διηγήματα, παιδικά παραμύθια, λαογραφικά κείμενα και πεζογραφήματα. Εδώ και πολλά χρόνια αοχολείται με την Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα με την Ελληνική Προϊστορική Παράδοση και το Ελληνικό Κοομογονικό και θεογονικό σύστημα. Το έργο του έχει αναγνωριοθεί ως μια αξιόλογη εργασία παγκόσμιας πρωτοτυπίας ως προς την παρουσίαση της Προϊστορικής μας Παραδόσεως. Εξειδικευμένος ερευνητής των έργων του Ησιόδου. Μέχρι σήμερα έχει εκδόοει 13 βιβλία. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Τ Λ Ο Υ ΣΙΟ Ε ΙΝ Α Ι το «καλλιτεχνικό» υ λικ ό που έχουμε α π ό τη ν α ρχαία Ε λλάδα γ ια τη Σελήνη. Ζ ω γράφ οι, γλύπτες και ποιητές, ασχολήθηκαν πολύ με τη ν πανέμορφη «άστράχτη», που με το όμορφο τη ς φ ω ς φω τίζει τους θνητούς ανθρώ πους, «καλόν δ έ φ ό ω ς κατέλαμπε Σελήνης» (4ος'Ομηρ."Υμνος«είς'Ερμήν» 141), (και το ω ραίο φ ω ς τη ς Σελήνης έλαμπε από ψηλά). Η παράδοση αναφέρει ότι ο Λ ίνος ήταν α π τους πρώ τους που είχα ν συνθέσει κοσμογονικά ποιήματα, στα ο π ο ία αναφερόταν, ανάμεσα σε άλλα, κ α ι στην τροχιά τη ς Σελήνης κ α ι του Ή λιου, «Τόν δέ Λ ίνον π α ϊδ α είνα ι Έ ρ μ ο υ κ α ί Μ ούσης Ουρανίας* ποιήσαι δέ κοσμογονίαν, ήλιου κ α ί σελήνης πορείαν, κ α ί ζώων κ α ί καρπώ ν γενέσεις» (Δ ιογ. Λαέρτ. Βίοι Φιλοσ. Α ' 4), (ο δε Λ ίνος είνα ι γ υ ιό ςτο υ Ερμή κ α ι τη ς Μ ούσας Ο υρανίας έγραψ ε ποιήματα γ ια τη ν κοσμογονία, τη ν πορεία του Ή λ ιο υ κ α ι τη ς Σ ελήνης κ α ι γ ια τη γέννηση τω ν ζώ ω ν και τω ν καρπών). Στη Σελήνη αναφ έρεται, μέσα στα ποιήματά του, κ α ι ο Π ίνδαρος, που τη ν αποκαλεί «χρυσάρματη» κ α ι «έσπέρας οφθαλμόν», «ήδη γά ρ αύτώ, π α τρ ί μέν βωμών άγισδέντων, διχόμηνις δλον χρυσάρματος έσπέρας όφδαλμόν άντέφλεξε Μ ήνα». (Πινό. Όλ. Γ 32-35) (Ε ίχε κιόλας κ α θα γιά σ ει το υ ς βω μούς, στου Π ατέρα τη χά ρη, καθώ ς η χρυσάρματη, ολόγιομη Σελήνη, άναψ ε αντίκρυ το εσπερινό τη ς μάτι). Μ ϊ Σελήνη, ω ς έφιππη γυναίκα πάνω στο άρμα της, χαλύωρένη με το χαρακτηριστικό της πέπλο. από σαρκοφάγο πονβρίσκεται στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου) «*Ο φθαλμόν» τη ν αποκαλεί κ α ι ο Α ισχύλος, καθώ ς π εριγρά φει τη θαυμάσια παράσταση που ή τα ν σκαλισμένη π ά νω στην ασπίδα του Τυδέα, «έχει δ ' ύπέρφρον σημ έπ' άσπίδος τόδε, φλέγονθ ύπ άστροις ουρανόν τετυγμένον λαμπρά δέ πανσέληνος έν μέσω σάκει, πρέσβιστον άστρων, νυκτός οφθαλμός, πρέπει». (Λίσχ.' Επτά έπί Θήβας ) (Κι έχει σφυρηλατήσει πάνω στην ασπίδα του αυτό το α γέρωχο σημάδι: τον ουρανό να φ λέγεται α π 'τ ' άστρα και στη μέση της η λαμπερή πανσέληνος, η κορωνίδα των αστεριών και της νύχτας ο οφθαλμός).

5 «δέδυκε μέν ά σελά ν να καί Πληίαδες, μέσαι δέ νύκτες, παρά δ έρχετ ώρα, έγώ δέ μόνα κατεύδω» Έδυσε η Σελήνη, βασίλεψε κι η Πούλια. Είναι μεσάνυχτα, η ώρα περνά κι εγώ κοιμάμαι μόνη. (Σαπφ. Βιβλ. ΣΤ 111) Μία υπέροχη εικόνα μας δίνει και ο Ευριπίδης, μιλώντας για την εποχή που τελούνται τα Ελευσίνια Μυστήρια, τον μήνα Βοηδρομιώνα (περίπου 15 Σεπτ. -15 Οκτωβ.) και ιδιαίτερα για την «είκάδα», την εικοστή του ημέρα. Τότε η Σελήνη, μαζί με τις Νηρηίδες και τον Αιθέρα, τις ανώτερες δηλαδή περιοχές του ουρανού, εκεί όπου κατοικεί ο Ζεύς, στήνουν ένα θεϊκό χορό για χάρη της Μητέρας Δήμητρας και της Κόρης Περσεφόνης, που είναι και οι τιμώμενες θεότητες στα Μυστήρια, «αίσχύνομαι τόν πολύ ύ μνον θεόν, εί παρά καλλιχόροισι παγαϊς λαμπάδα θεωρόν είκάδων όψεται έννύχιος άυπνος ών, ότε και Διάς άστερωπός άνεχόρευσεν αιθήρ, χορεύει δέ σελάνα και πεντή κοντά κόραι Νηρέος, αΐ κατά πόντον άενάων τε ποταμών δίνας, χορεύομε ναι τάν χρυσοστέφανον κόραν καί ματέρα σεμνάν». (Εύρ. "Ιων ) Μία απ τις παλαιότερες απεικονίσεις της Σελήνης μαζί με τον Ή λιο και άλλα ουράνια σώματα, ήταν αυτή που περιγράφει ο Όμηρος πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέως, σφυρήλατη μένη απ τα χέρια του Ηφαίστου, «ήέλιόν τ' άκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν, έν δέ τα τείρεα πάντα, τά τ' ουρανός έστεφάνωται, ΙΙληϊάδας 0' Ύ άδας τε τό τε σθένος Ώρίωνος "Αρκτον θ» ΓΙλ. Σ ), (και τον ακούραστο ήλιο, τη γεμάτη σελήνη και όλους τους αστερισμούς που είναι στεφανωμένος ο ουρανός, την Πούλια, τις Υάδες, τον ισχυρό Ωρίωνα και την Αρκτο). (Συνέχεια στη ο. 15) Ντρέπομαι τον ξακουστό θεό (τον Ίακχο) αν κοντά στις πηγές, που ναι για χορούς καμωμένες, αντικρύσει τις λαμπάδες του εικοσαημέρου, καθώς σαν προσκυνητής ξαγρυπνά τη νύχτα. Τότε που και του Δία ο αστροφώτιστος αιθέρας χορεύει μαζί με τη Σελήνη, και τις πενήντα θυγατέρες του Νηρέα (τις Νηρηίδες), που χορεύουν μέσα στον Πόντο και τις αστείρευτες δίνες των Ποταμών, για τη χρυσοστεφανωμένη Κόρη και τη σεμνή Μητέρα. Αυτή όμως που ύμνησε όσο καμμία άλλη τη Σελήνη, ήταν η Σαπφώ. Φαίνεται πως πολλές φορές ήταν η παρηγοριά της μέσα στους μοναχικούς της διαλογισμούς και τους περιπάτους του υπέροχου πνεύματος της. Κρίμα που στάθηκε τόσο άτυχη, και η θαυμάσια ποίησή της έπεσε σε χέρια βαρβάρων, διεστραμμένων και φανατικών. Σελήνη και Ενδυμίων

6 Α ν α φ ο ρ ά 6τα ΠαόΧαλινά της Χ ρυσούλας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΟΥ Η Χρυοούλα Χατζηγιαννιού γεννήθηκε στους Πύργους θερμής Μυτιλήνης. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση από το 1950 ως το 1985 που παραιτήθηκε μ ε τον βαθμό της Λυκειάρχου. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1944, από το περίφημο περιοδικό «Λεσβιακά Γράμματα», του οποίου την επιμέλεια είχε ο Μίλτης Παραοκευαΐδης. Ποιήματα της έχουν δήμοσιευθεί σε περιοδικά και εφημερίδες της Μυτιλήνης και της Αθήνας, έχουν ανθολογηθεί σε έγκυρες ανθολογίες και μεταφραστεί σ ε άλλες γλώσσες. Βραβεύτηκε τέσσερις φορές από την λ Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά» (1972, 1977,1982,1985). Η πρώτη συλλογή ποιημάτων της («Υποψίες») εκδόθηκε το Ακολούθησαν: «Μπαλλάντες» (1969), «Ήλιε μου, Ή λιε μου» (1973), «Βορεινά παράθυρα» (1982) κ.ά. «...Σήμερα, έγραψε ο Γ. Βαλέτας - η γυναικεία νεοελληνική ποίηση, έχει στην κορφή την ποιήτρια των Κυκλάδων Ρίτα Μπούμη Παππά και δίπλα της τη Χρυοούλα Χατζηγιαννιού, αληθινή και αυτή και γνήσια ποιήτρια του Αιγαίου...». Η άποψή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ και πάλι η Παοχαλιά με τα γλυκά της Ανοιξης τα μύρα, ολόγυρά μας, που νάσαι Κυρ Αλέξανδρε, μ ένα καινούργιο σου Πασχαλινό διήγημα να μας ευφράνεις. Να ανοίξεις τους θησαυρούς σου της αγάπης και να ευαγγελιστείς ξανά, σε μας που ακόμα περπατούμε πάροικοι επί της γης, του Κυρίου την Ανάσταση, που από μικρό παιδί εβίωνες, πέραν από την πενιχρή και εστερημένη οου ζωή. Ζωή που εξαγόραζες με της αξιοπρέπειας το μεγαλείο και την Ιώβεια υπομονή σου. Εσύ που εισχωρούσες ως τα βάθη της ψυχής, και με το ευλογημένο σου κονδύλι έγραφες οα να ζωγράφιζες χαρές και πόνους και τα μύρια βάσανα, και σαν γλυκύς εξομολόγος τα έκανες δικά σου, άχρονα, αόριστα και ανώνυμα και τάφερνες στο φως να λυτρωθούν, λένε πω ς ήσουν γεννημένος να ακουμπάς πάνω στους σταυρούς στεφάνους αναστάσιμους. Δεν έκρινες, μηδέ ψεγάδιαζες. Απλωνες μόνο τους πόνους και τα δάκρυα να στεγνώσουν το θείο Φως, καθώς απλώνουν της αμπέλου τον καρπό στον ήλιο να στεγνώσει... Και τ άφηνες όλα στο θεό. Κοιμάται η πόλη των Αθηνών κι ξεκουράζεται απ'το μόχθο της ημέρας και τη Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται, ο Κυρ Αλέξανδρος κλεισμένος στο μικρό του δ ω μάτιο ξαγρυπνά και γράφει ως τις μικρές ώρες της νυκτός. Τούτες τις Αγιες μέρες η αγαπημένη του πατρίδα η Σκιάθος του προσφέρει αναμνήσεις γνήσιας ελληνικής χριστιανικής και λαογραφικής ζωής, που αναβλύζουν από την μνήμη του, και το τυπογραφείο του Γαβριηλίδη κερνά τα Πασχαλινά διηγήματα του στον κόσμο των Αθηνών και όπου αλλού. Η ανέχεια του, είναι έντονη καθώς και στην οικογένεια του στο νησί. Ό μ ω ς τούτες τις άγιες μέρες, με την πίστη του στον θ ε ό και την αγάπη του στον άνθρωπο όλα τα ξεπερνά και ρίχνει τέτοιο φως στη ζωή του νησιού του με τα διηγήματά του, τα Πασχαλινά, που από την πένα του βγαίνουν αριστουργήματα, χωρίς η πατρίδα του να γνωρίζει την αξία του εκλεκτού της τέκνου. Μέσα σ αυτά τα διηγήματα, παρεμβάλλονται μοναδικές περιγραφές, εκκλησιαστικές, λειτουργίες, αγρυπνίες και αναστάσιμες νύχτες, με χαριτωμένες διηγήσεις, χαρακτήρες και τύπους ανθρώπων απλοϊκών και μη, και χαρούμενα επεισόδια και σκηνές, όπω ς ο ψάλτης που αργεί να φανεί και κοντεύουν μεσάνυχτα, οι ποιμένες που τυλιγμένοι οτις κάπες τους, στην κρύα νύχτα, αδημονούν πότε θα αρχίσει η λειτουργία, να ακούσουν το «Χριστός Ανέστη» να λειτουργηθούν και να μεταλάβουν, καθόσον και η φωτιά που άναψαν, κοντεύει να ψήσει το Πασχαλινό αρνί. Ενώ μέσα στον ναό ο ιερέας συγκροτημένα, χρονιάρα ώρα, επιπλήττει την γριά, το Ζερμπινιώ που ξεχειλίζει τα κονδύλια ω ς συνήθως και χύνονται κάτω τα λάδια. Μέσα σ' αυτά τα διηγήματα, κυριαρχεί η καρτερία, η ζωή και η πίστη. Και αν κάποτε αυτά από ανθρώπινη αδυναμία παραπαίουν, τελικά, νικά ο άνθρωπος τους πειρασμούς, και γαληνεύει ξαναρχίζοντας τη ζωή του. Όμορφα συναισθήματα περνούν μέσα από τα κείμενα, και πάθη μικρά και μεγάλα, που όμως καλοπροαίρετα ουγχωρούνται, και ο αναγνώστης μέσα απ' την λυρική ατμόσφαιρα, γαληνεύει και ανανεώνεται. Μεγάλη υπόθεσις. Να γράφεις και το κείμενο σου να φέρνει πολύτιμο φορτίο ηθικό και ψυχωφελές σαν μήνυμα ευαγγελικό.

7 ΰ ν η β η μ α τ α του ΠαπαοιαμΛΥπ) / ί~ Λ τι ωραίο γεννιέται και ανθίζει και καρ- V -/π ίζει και ολοκληρώνεται μέσα στο διήγημα, που είναι το δυσκολότερο είδος, διότι πρέπει ο μύθος να ολοκληρώνεται σε ορισμένες σελίδες, αποτελεί το θεμέλιο του έργου. Ό σο για την εντέλεια την εκφραστική, εννοούμε την γλώσσα κα τον λεκτικό πλούτο, εδώ βάζουμε τελεία και παίρνουμε αναπνοή. Τόση άνεση, τόσος πλούτος λέξεων, που ξεκινά από τις ομηρικές πηγές, τρυγά, την κλασική ωριμότητα, ανανεώνεται με την βυζαντινή αποθέωση και φτάνει στην νεοελληνική, τη λογία ακόμα και την τοπολαλιά. Ανετα, ελεύθερα και κατά την περίσταση, κατά το δοκούν. Αυτή η γλώσσα αποτελεί την αφοσιωμένη θεραπενίδα του νου του, που ευπρεπίζει την είσοδο στο κάλλος των λογισμών του. Και ο αναγνώστης, ευπαθέστατος δέκτης των ωραίων, δέχεται και στις ακοές του ακόμα, διαβάζοντας κάποιες σελίδες, άφατου λυρικού οίστρου, έναν κελαηδιομό και κάτι σαν θρόισμα της αύρας της εωθινής, όταν εισέρχεται και εξέρχεται ανάμεσα στα φύλλα. Ας αναφέρουμε ακόμα, κάτι σχετικό με την άχραντη θρησκευτικότητα του, που ανυψώνει σε ύμνους χερουβικούς, όταν περιγράφει μορφές Αγίων οτα τέμπλα των εξωκκληοιών, και περισσότερο την γλυκύτατη βασίλισσα των αγγέλων, βρεφοκρατούσα με τον μονογενή υιόν της «παρειάν προς παρειάν». Αυτός είναι ο Παπαδιαμάντης. θεωρείται ο μεγαλύτερος λυρικός πεζογράφοςτης νεωτέρας Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, μαζί με τον Νορβηγό Ερρίκο Ίψεν. Και εμείς, μπροστά στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, που αφιέρωσε την ζωή του ολόκληρη, στον θ εό, στο πνεύμα και στον άνθρωπο, σκύβουμε ευλαβικά, και νοερά, αοπαζόμαοτε το χέρι που τα έγραψε, τα ευλογημένα αυτά κείμενα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ( ) ΠΓ Ο Κ Α Τ Ω Φ Ε Ρ Ε Σ χω ράφιον ητο έσπαρμένον κριθήν, κ α ι ο ι στάχυες (ήτο π ερ ί τά ς 20 Α π ρ ιλ ίο υ ), υψηλοί ήδη έως τό γόνυ, έκυμάτιζον υπό τη ν πνοήν τή ς αύρας του βουνού με χρυσοπράσινους έναλλαγάς γλυκύτατων αποχρώσεων όπό τά ς ακτίνας του ήλιου. Τό όροπέδιον ολον ήλιοφεγγές, ευωδίαζεν άνοιξιν καί ζω ήν, τα δένδρα όλα κ α ί ο ί θάμνοι ά νθούντα έστεφάνουν λόφους καί κοιλάδας, τό χόρτον ηΰξανεν είς τον ήλιον, τα άρνάκ ια περιχα ρή έτρεχον χαριέντω ς, ά κούοντα τούς βέλασμούς τω ν άμνάδω ν, κ α ί μυριάδες στρουθιώ ν έκελάδουν χαρμονικώς είς τά δάση. (Ά π τό διήγημα «Ή Βλαχόπουλα») ΤΟ Τ Ε ΚΑΙ ή πτω χή αυτή, ή Χ ριστίνα ή Δασκάλα (όπω ς τη ν έλεγαν έναν καιρόν είς τή ν γειτονιάν), είς τό μικρόν παράθυρον τής οικίας της, μισοκρυμμένη όπισθεν του παραθυροφύλλου, έκράτει τή ν λαμπαδίτσαν της, με τό φως ϊσ α με τή ν παλάμην της, κ ι έρριπτεν άφθονον μοσχολίβανον είς τό πήλινον θυμιατόν, προσφέρουσα μακρόθεν τό μύρον είς Ε κ είν ο ν, όστις έδέχθη ποτέ τά άρώ ματα κ α ί τ ά δάκρυα τή ς αμαρτω λού, κ α ί μή τολμώσα εγγύτερον να προσέλθη καί άσπασθή τούς άχράντους καί ήλοτρήτους καί αιμοσταγείς πόδα ς Του. (Ά π τό διήγημα «Χωρίς στεφάνι»),, Τ Α Ν Π Α ΙΔΙ ΟΝ διηρχόμην εκεϊ πλησίον, επ ί όνα- I Ι ρ ί ο υ όχούμενος, δ ιά νά υ π ά γω νά άπολαύσω τάς άγροτικάς μας πανηγύρεις των ήμερων τού Πάσχει, τού Α γ ίο υ Γεω ργίου κ α ί τή ς Π ρω τομαγιάς, έρρέμβαζον γλυκά, μή χορταίνω ν νά θαυμάζω περικαλλές δένδρον, μεμονωμένον, πελώ ριον, μ ία ν βασιλικήν δρΰν. Ό π ο ιο ν μεγαλεΐον ειχεν! Ο ί κλάδοι τή ς χλω ρόφ αιοι, κατάμεστοι, κραταιοί* ο ί κλωνες της, γαμψ οί ώ ς ή κατατομή τού αετού, ουλοι ώς ή χαίτη τού λέοντος, προεϊχον άναδεδημένοι είς βασιλικά στρέμματα. Κ αί ητον έκείνη άνασσα τού δρυμού, δέσποινα ά γρια ς καλλονής, βασίλισσα τή ς δρόσου... Α π ό τά φύλλα τη ς έστάλαζε κ ι έρρεεν ολόγυρά της «μάννα ζω ής, δρόσος γλυκασμού, μέλι τό έκ πέτρας»... (Ά π τό διήγημα «Ύπό την βασιλικήν δρΰν») 7

8 λλβϊλκλίοο ψουντουρηο Ο α.γιο γ0<χφ ο ς τ ϋ ς ΜυτιΧάνκ,ς ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ * Του Α θανάσιου I. ΚΑΛΑΜΑΤΑ θεολόγου - Καθηγητή Ο Αλέξανδρος Φ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ γεννήθηκε στη Μ υτιλήνη το Π ή ρ ε τις εγκύ κλιες γνώσεις του στη γενέτειρα του κα ι το 1970 πήγε στην Αθήνα, όπου μαθήτευσε πλάι στου ς αδερφούς Λέπουρα, μα θητές του Φώτη Κόντογλου. Α π ό το παρέμεινε στο Ά γιο Ό ρ ο ς, όπου διδάχτηκε Β υ ζα ντινή Αγιογραφ ία από Αγιορείτες μοναχούς. Ο μεγά λος Γιά ν νη ς Τσαρούχης, μαθητής κ Γ αυτός του Φ. Κόντογλου, με τις οδηγίες του σε τεχνικά σημεία τον καθοδήγησε ουσιαστικά. Ο Α.Φ. ζω γρ α φ ίζει μ ε αυγοτέμπερα, χρώματα σε σκόνη και κόλλα. Τους μουσαμάδες, τους δημιουργεί μ ό νο ς του με τελαρωμένο κάμιιοτο και ειδική κόλλα. Έ ρ γα του βρίσκονται στην Κύπρο, στη Μ ονή Αειμώ νος, στα χωριά της Γέρας, στο νεκροταφ είο της Ερεοού,στους Α γίο υ ς Α ναργύρους στο Μ ετόχι, στην Υπαπαντή του Κυρίου σ τις Ααρισ α ίες Π έτρ ες κα ι σε ιδιω τικές συλλογές. Έ χ ε ι τοιχογραφήσει τονα γ. Λουκά στα Πάμφιλα, μέρ ο ς του Α γ. Γεω ργίου στο Σ κ ό πελο και συντήρησε όλες τις τοιχογραφ ίες του Α γίο υ Ραφαήλ (Νέο κτίριο). Έ χει κάνει 3 ατομικές εκθέσεις παλαιότερα, 2 στο Δ.Θ.Μ και 1 στο ΦΟΜ. Μ / / I / I ιλώνιας κάνεις για τη βυζαντινή τέχνη, φέρνει στο νου του την τέχνη τω ν Ελλήνων.Α»? στη χριστιανική της φάση, όπως αυτή εκδηλώθηκε κατά τη μακραίωνη ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού, από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι το Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλείσει και την εξέταση και τη μελέτη των μνημείων της παλαιοχριστιανικής περιόδου, κατά την οποία η Εκκλησία ήταν μια και αδιαίρετη. Εξ ου και τα πολλά κέντρα, όπου ο Χριστιανισμός γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση: Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Μικρα-Ασία, Ρώμη. Στη βυζαντινή τέχνη σημαντική θέση κατέχει το στοιχείο της αφαίρεσης. Η πιστή δηλαδή απόδοση της πραγματικότητας, υποχωρεί μπροστά στο πνευματικό στοιχείο. Επιπροοθέτως, θα λέγαμε ότι η μορ- φή του εικονιζόμενου προσώπου υποβάλλει λεπτά και συχνά περίπλοκα νοήματα. Αν θελήσει κανείς να κατανοήσει τη βυζαντινή τέχνη πρέπει να επιμείνει στη μοναδικότητα της, καθώς και στο γεγονός ότι η τεχνοτροπία της, έχει στοιχεία με πνευματικές και υπερβατικές ιδιότητες. Οι παραμορφωμένες μορφές, η μαγεία των χρωμάτων και η μεγαλοπρέπεια των προσώπων που παριστάνονται, ένα σκοπό έχουν: ο πιστός να προσεγγίσει αυτό που βλέπει με μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη. Ειδικότερα, τώρα στο χώρο της βυζαντινής ζωγραφικής, εκείνα τα στοιχεία που κυριαρχούν είναι ο αθέατος και ο υπερβατικός κόσμος του θεού, της Θεοτόκου και των αγίων. Γι αυτό και η βυζαντινή ζωγραφική γοητεύει τη ψυχή του ανθρώπου και την οδηγεί στον εξαϋλωμένο κόσμο της θεϊκής αγαλλία- * Με την ευκαιρία της ατομικής Έκθεοης Αγιογραφίας του Α.Φ. στο Επιμελητήριο Λέσβου 6 15Απριλίου '09. Διοργάνωση: «ΥΕΕ08ϋΤυΩΙΟ».

9 οης και ανάτασης. Υπ' αυτό το πρίσμα, η βυζαντινή ζωγραφική παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική από την αντίστοιχη της Δύσης. Ενώ η ζωγραφική της Δύσης είναι κοσμική, η βυζαντινή διατηρεί αναλλοίωτο το αυστηρό, ασκητικό και κατανυκτικό ύφος της. Το ιδεώ δες της Ανατολής γράφει ο Φώτης Κόντογλου, απέχει απ' αυτό της Δύσης όσο ο ουρανός από τη γη. Ο βυζαντινός ζωγράφος «θεολογών ζωγραφίζει και ζωγραφίζουν θεολογεί». Δεν τον ενδιαφέρει ο φωτογραφικός ρεαλισμός, αλλά ο ρεαλισμός που υποτάσσει όλα τα καλλιτεχνικά στοιχεία σ ένα σχήμα υπερβατικής σύνθεσης, υποβάλλοντας όλο το πνευματικό περιεχόμενο των παραστάσεων. Τ 3 γεγονός αυτό μας πηγαίνει κατευθείαν στον τρόπο λειτουργίας της εικόνας στη βυζαντινή ζωγραφική. Η λειτουργία της εικόνας είναι μια πορεία προς το πρότυπο. Η εικόνα ως αναγωγή, ω ς λόγος περί του προτύπου, ως τόπος φανέρωσης του, διαφαίνεται από το γεγονός, ότι αυτή λειτουργεί ως μέσο ανάβασης του θεατή προς το πρότυπο και κατάβασης του προτύπου. Γίνεται με τον τρόπο αυτό μια υπέρβαση που επιτυγχάνεται, όταν η εικόνα φέρνει το πρότυπο στο παρόν του θεατή και το πρότυπο φέρνει το θεατή στο δικό του παρόν. Έ χουμε δηλαδή εδώ έναν τόπο συνάντησης και επικοινωνίας. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται ταύτιση της αναφοράς, δηλαδή του προτύπου με το ομοίωμα, έχουμε ειδωλοποίηση της εικόνας. Ό πω ς πολύ σοφά μας λέγει ο κορυφαίος Γάλλος Ορθόδοξος θεολόγος ΟΗνΐετ ΟΙεπιβηί: «η εικόνα δεν είναι διακοσμηιικό στοιχείο, ούτε ακόμη και μια απλή εικονογράφηση της Γραφής. Είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας, αποτελεί «μέσο για να γνωρίσουμε το θεό και να ενωθούμε μαζί Του». Γνωρίζουμε ότι ο εορτασμός μιας γιορτής απαιτεί την έκθεση οτο μέσο του ναού της (μεταφερόμενης) εικόνας που, με την άμεση απόδειξη της όρασης, αποκαλύπτει το νόημα του γεγονότος του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε. Σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, ολόκληρη η Εκκλησία, μ ε την αρχιτεκτονική και τα φρέσκο της (ή τα μωσαϊκά της) αντιπροσωπεύει στο χώρο αυτό που η εξέλιξη της λειτουργίας αντιπροσωπεύει οτο χρόνο: την αντανάκλαση της θείας δόξας, την προ-θεωρία της μεσσιανικής Βασιλείας των Ουρανών. Ο λόγος και η εικόνα στη λειτουργία σχηματίζουν μια αξεχώριστη ολότητα, ένα μέσο συντονισμού, μια «πνευματόσφαιρα» θα μπορούσαμε να πούμε, διαμέσου της οποίας η παράδοση καθιστά επίκαιρο και ζωντανό το Ευαγγέλιο. Έτσι η εικόνα αντιστοιχεί στη Γραφή όχι ως εικονογράφηση, αλλά με τον τρόπο που αντιστοιχούν σ αυτή τα λειτουργικά κείμενα:«τα κείμενα αυτά δεν γεννιούνται για να αναπαράγουν τη Γραφή όπως έχει. Είναι σαν τις υφάναψ ες ύλες. Εναλλάοοοντάς τες και αντιπαραβάλλοντας τα μέρη τους, αποκαλύπτουν το νόημα της, μας υποδεικνύουν τον τρόπο να ζήσουμε το ευαγγελικό κήρυγμα. Η εικόνα, απεικονίζοντας διάφορες στιγμές της αγίας ιστορίας, μεταδίδει με οπτικό τρόπο το νόημά τους και τη ζωτική σημασία τους. Έτσι, με τη λειτουργία και την εικόνα, η Γραφή ζει μέσα στην Εκκλησία και μέσα οε καθένα από τα μέλη της». Ρήγας Φεραίος & Αθανάσιος Διάκος «Η άκρα Ταπείνωοις 9

10 ΤΥΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣ Γιώργος Εννιά φωνές για τον Αλεξιάδη «Κόφτες γαβζομένε, που να οε νεκροφιλήσω» (Παλιά κατάρα από την Κάλυμνο) Η αφήγηση του βιολάτορα: Ν ικόλας Χ ελμώτης, ετώ ν 31 ^ η ντάξει, μαγνητοφωνείς; Ωραία. Λοιπόν το μόνο Η που θυμάμαι και μπορώ να σου πω για τον Αλε- 1 ^ξιάδη είναι κάποια πράγματα που μου έλεγε η γιαγιά μου. Ο Αλεξιάδης ήταν πλούσιος. Είχε μεγάλο σπίτι στα Βασιλικά.Είχε και μια ιδιοτροπία: έτρωγε σκυλιά. Αλήθεια, ο Αλεξιάδης υπήρχε και έτρωγε σκυλιά. Έλεγε πω ς ήταν υπέροχος μεζές και έφερνε τους καλεσμένους του σε δύσκολη θέση ενώ αυτός έοκαγε στα γέλια, του άρεσε να τους φέρνει σε δύσκολη θέση όταν έκανε τα μεγάλα του φαγοπότια και καλούοε πολύ κόσμο. Μερικές φορές τους ταΐζε πρώτα τον σκύλο και μετά τους έλεγε τι ήταν αυτό που φάγανε. Τον σκότωσαν τον Αλεξιάδη, κάποιος τον παραφύλαξε ένα απόγευμα την ώρα που έπινε τον καφέ του και τον πυροβόλησε. Δεν ξέρω γιατί τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν στην αυλή του σπιτιού του. Λέγανε πω ς μετά στοίχειωσε το Κάστρο της Χρυσοχεριάς και πω ς τα βράδια που φυσάει νοτιάς τον άκουγαν να γαβγίζει. Ή ταν η τιμωρία του γιατί έτρωγε σκυλιά. Αυτό την δεκαετία του Όταν ήρθαν οι Ιταλοί ο Αλεξιάδης έγινε πιο άγριος. Έφεραν έναν καρδινάλιο να τον εξορκίσει αλλά δεν έγινε τίποτα. Τα έγραψες όλα αυτά;)) Η αφήγηση του ταβερνιάρη: Π ανορμίτης Π απαδόπουλος, ετώ ν 67 ^ 4 οιπόν, ονομάζομαι Παπαδόπουλος Πανορμί- / % της, δουλεύω αυτήν την ταβέρνα από τα δεκα- X \.τ ρ ία μου και ξέρω για τον Αλεξιάδη. Ό χι, δεν έτρωγε σκύλους ο Αλεξιάδης, απλά είχε βάλει ένα στοίχημα. Την ιστορία με το στοίχημα την ξέρει όλη η οικογένεια μου γιατί μάρτυρας σε αυτά που έγιναν ήταν ο προπάππους μου, και αυτός με το όνομα Πανορμίτης Παπαδόπουλος. Ο Αλεξιάδης ήταν μεγάλος μόρτης, από αυτούς που καθήμενοι στον καφενέ, άπλωναν το κόκκινο ζωνάρι τους καταγής και αλίμονο σε όποιον τολμούσε να το πατήσει ή καν να περάσει από πάνω του. Ο Αλεξιάδης είχε παρέα και ακόλουθους, όλοι τους κουτσαβάκηδες και μαχαιροβγάλτες. Τον περιτριγύριζαν συνεχώς, τον παιζογελούσαν, τον προστάτευαν. Οι δουλειές τους ήταν της νύχτας, χασίσια, γυναίκες και λαθρεμπόριο κάθε είδους, από όπλα μέχρι φίνα υφάσματα. Ο Αλεξιάδης είχε τον σεβασμό μα πιο πολύ τον φόβο των ανθρώπων. Ό πω ς καθόταν με την παρέα του πέρασε εκεί κοντά ένας σκύλος. Για κάποιον λόγο γύρισε και έδειξε τα δόντια του στον Αλεξιάδη γρυλίζοντας. Ο Αλεξιάδης ρώτησε κάποιον από τους παρευρισκομένους, μάλλον ήταν ο προύχοντας I. Μάγκος, τον ρώτησε «είμαι αρκετά μάγκας ώστε να σηκωθώ και τον να φάω τον σκύλο;» Ο προύχοντας γέλασε και είπε πω ς κανείς δεν τρώει σκύλους. Ο Αλεξιάδης όμως σηκώθηκε, κυνήγησε το σκύλο και πιάνοντας τον, του έκοψε γρήγορα το λαρύγγι. Έπειτα κρέμασε το ζώο και το έγδαρε μπροστά στην είσοδο της ταβέρνας. Να, εδώ. Τέλος έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι κρέας από το μπούτι του σκύλου και το έφαγε ωμό. Ήταν ο Αλεξιάδης, ήταν μάγκας και ό,τι έλεγε το έκανε: δεν κολλούσε πουθενά. Πότε; Ο Αλεξιάδης έζησε επί Τουρκοκρατίας. Ό χι, δεν ξέρω αν στοίχειωσε, ξέρω όμως πως στην κηδεία του έγινε μεγάλος χαμός. Τον σκότωσαν. Για γυναικοδουλειές, τον πυροβόλησαν, έτσι θυμάμαι, δηλαδή έτσι άκουσα να λένε. Δεν ξέρω περισσότερα. Το μικρό του όνομα; Τι να σου πω... Αλεξιάδης, αυτό είναι όλο. Ο Αλεξιάδης ήταν ο Αλεξιάδης, αυτό έφτανε. Ποιός άραγε να τον φώναζε με το μικρό του όνομα. Η μάνα του μόνο, ποιος άλλος θα τολμούσ^) Η αφ ήγηση της δασκάλας: Ερατώ Μ υρσινιώτου, ετώ ν 56. ^ Γ Έ Π ν Αλεξιάδη τον σκότωσε ο Αλέξης. Αλεξιάδης και Αλέξης, παράξενη σύμπτωση, έτσι δεν Λ. είναι; Λοιπόν ο Αλέξης έκανε εμπόριο με τα απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας. Κάθε φορά που οι Τούρκοι απαγόρευαν τις δοσοληψίες εκείνος από νόμιμος έμπορος το γύριζε στο κοντραμπάντο. Έτσι ό μω ς έμπαινε στα νερά του Αλεξιάδη που ήταν στο κοντραμπάντο συνέχεια. Στην ουσία για αυτό έγινε το φονικό. Ναι υπήρχε και κοπέλα στη μέση, ήταν όμως μόνο η αφορμή. Ναι κάτι ξέρω, Ο Αλεξιάδης έμαθε ποια είναι η αγαπητικιά του Αλέξη και άρχισε να την Ο Τ-Ε. Γ. γεννήθηκε το 1982 στην Κάλυμνο. Πτυχιούχος Κλασσικών Σπουδών και Φιλισοφίας του Παν/μίου Κύπρου, της Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Ιστορίας του Παν/μίου Σορβώνης (Ραπδ I. (ΜαίΙπδβ), μεταπτυχιακό Ραπδ III ΟΕΑ). Από το 2008 είναι υποψ. διδάκτορας Λαογραφίας στο Παν/μίου Ιωαννίνων. Δημοσιογραφεί στον τοπικό τύπο κ.ά. Το εκδοθέν βιβλίο του «Οι Μίνες του θαβώρ: 12 διηγήματα του φανταστικού (εκδ. Αιολίδα, Μυτ. 2007) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

11 ρει και ο ίδιος για πείσμα. Εκείνη δεν τον ήθελε και είπε του Αλέξη για τις κινήσεις του Αλεξιάδη. Εκείνη την εποχή οαλέξης ήταν καταζητούμενος από τις αρχές ενώ ο Αλεξιάδης επειδή τους λάδωνε δεν είχε ποτέ πρόβλημα μαζί τους. Δραγουμάνοι, Τούρκοι αστυφύλακες. Ο Αλεξιάδης έμαθε πω ς ο Αλέξης κρύβεται στην Ψέριμο. Τον κατέδωσε στους Δραγουμάνους, ε κείνοι κυνήγησαν τον Αλέξη αλλά δεν τον έπιασαν. Ο Αλέξης ήρθε κρυφά στην Κάλυμνο και σκότωσε τον Αλεξιάδη. Μην πιστεύεις όμως πολύ στις αγάπες. Ή ταν οι δουλειές στη μέση, τα λεφτά, η εξουσία. Πιο τυχερός φάνηχρ ο Αλέξης. Η αφήγηση του ιερέα: π. Α θανάσιος Σ αμιάδης, ετώ ν 46. ^ ι τα αρχεία της Μητρόπολης βρήκα κάτι που αφο-? ρά στον Αλεξιάδη. Νομίζω θα σε ενδιαφέρει. μ Οταν οι υποταχτικοί του έμαθαν για το φονικό, φρένιασαν. Σήκωσαν τον πεθαμένο και τον πήγαν στην ταβέρνα, τον έβαλαν πάνω σε ένα τραπέζι προσφέροντάς του καραφάκια ούζο, τσιγάρα, κλάματα και βλαστήμιες. Ώσπου έγιναν όλοι σκνίπα. Τότε πήραν πάλι το πτώμα του αρχηγού τους και το περίφεραν στις γειτονιές, μαύρα μεσάνυχτα, τραγουδώντας και ξεφωνίζοντας. Έφτασαν έξω από την Μητρόπολη και ήθελαν να σπάσουν την πόρτα για να ζητήσουν τάχα από τον ίδιο τον δεσπότη να διαβάσει το ξόδι του Αλεξιάδη. Όταν είδαν πως ο Δεσπότης δεν απαντούσε πήγαν στο σπίτι ενός ιερέα εκεί κοντά ονόματι π. Ευστράτιος Δούκας, εφημέριος Καλαμιωτίσοης. Τον άρπαξαν από το κρεβάτι που κοιμόταν και απαιτούσαν να διαβάσει τον Αλεξιάδη. Εκείνος τους είπε πω ς δεν γίνονται κηδείες μετά το ηλιοβασίλεμα. Τον έδειραν άσχημα. Εκείνος έτρεξε στην αστυνομία. Έχουμε ακόμα την μηνυτήρια αναφορά προς τις ιταλικές αρχές. Ό χι, δεν ήταν επί τουρκοκρατίας, το έγγραφο προοριζόταν για τον μαρισάλο των καραμπινιέρηδων. Ο π. Ευστράτιος ήταν γνωστός για τα φιλικά αιοθήματά του προς τον κατακτητή. Ακόμα και σήμερα έξω από το σπίτι του θα δεις μια πλάκα στο πανωκάοι της εξώπορτας που γράφει στα λατινικά «Ο θ ε ό ς μαζί μας, κανείς εναντίον μας». Τελοσπάντων. Δεν διάβασε τον Αλεξιάδη. Όχι, δεν αναφέρεται πουθενά αν υπήρχε ιερέας στην κηδεία του. Το πιο πιθανό είναι να μην έγινε καθόλου κηδεία, σε εκκλησία και τα λοιπά. Πάντως τον έθαψαν την άλλη μέρα στο Κάστρο της Χρυσοχεριάς, χωρίς άδεια από την Μητρόπολη. Ποιος τον σκότωσε; Ο αδερφός του. Δεν ξέρω για κάποιον Αλέξη, τα αρχεία της Μητρόπολης λένε μόνο «φονευθείς υπό του ιδίου αυτού αδελφού». Σου έφερα τον κώδικα να τον δεις και εσύ. (Συνέχεια στη σελ. 14) Τ ό χ ε λ ι δ ό ν ι Η ρ θ ό *Α πρίληςμ έ λουλούδια καί χαρούμενα τραγούδια, κι ό νοικάρης στο μπαλκόνι τη ν παλιά φωλιά μπαλώνει. Φ έρ νει πέτρες, φέρνει χόρτα να φτιαχτεί ή πεσμένη πόρτα και νερό άπ' τη βρυσούλα για να χτίσει την τρυπούλα. Τ ό καλό τό χελιδόνι, πάνω κάτω στο μπαλκόνι, έτοιμη ή φωλιά φτιαγμένη, τα μικρά πουλιά προσμένει, τη χαρά του μάς χαρίζει, καλοκαίρι μάς μυρίζει. β» ' Μ ' Η Ν. Σ-Β. γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Ποιήτρια, με πολλές διακρίσεις. Οι ποιητικές συλλογές της «για παιδιά και για νέους» (εκδ. Κέδρος, Πατάκη κ.ά) ξεχωρίζουν για το «χρώμα της αθωότητας». π

12 Ο κ. Λ Τ Α I Ι>ΠΦ<Α/ί Κ Α Ι Ο Λ < 0 Σκίιοο: Ανι. Πρωιοιιάιοης ΟΤΑΝ Π ΡΙΝ 5-6 χρόνια πραγματοποιήθηκε η αναοκαφή στο χώ ρ ο της Δημοτικ ή ς αγοράς, στην Ε πάνω Σκάλα, βρέθηκε η αρχαία θεμελίωση καταστραμμένη. Ο ι αρχαιολόγοι ανέσυραν κ ο λώ νες, κ ιονόκρανα κ ι άλλα αρχιτεκτονικά μέλη α γρίω ς σπασμένα. Είναι γνω στό ότι η οικοδόμηση της Α γοράς έγινε το Τ ότε έφ ο ρ ο ς αρχαιοτήτω ν νήσω ν Α ιγαίου ήταν ο Σ τρατής Π αρασκευαΐδης. Έ να ς επιστήμονας υπόδειγμα ήθους, α φ οσ ιω μ ένος στη δουλειά, υπεύθυνος σε ό,τι έπραττε, έντιμ ο ς και αληθινός. Έ ν α ς πνευματικός ά νθρω π ο ς με το ψ ευ δώ νυμο «Π αράξενος». Π ώ ς άφησε να γίνει αυτή η καταστροφή, ενώ ήταν γνω στή η ύπαρξη τω ν αρχαιοτήτων από αναφορές αρχαίω ν κειμένων; ΗΛΙΛΣ ΒΕΝΕΖΗΣ Η απάντηση υπάρχει σ ένα αθησαύριστο κείμενο του Η λία Β ενέζη, καταχω- ( ) ρημένο στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, στις 3 Δεκεμβρίο υ Την π ερ ίο δ ο τω ν α να σ κ α φ ώ ν ο Π αρασκευαΐδης βρισκόταν στη Λήμνο, επιβλέποντας τις ανα σκαφές τω ν Ιταλώ ν αρχαιολόγω ν. Α υτές τις μέρες έγινε η καταστροφή. Ό τ α ν επέστρεψ ε ο Π αρασκευαΐδης το κακό είχε γίνει. Τ ο παραστατικό αυτό κείμενο παρουσιάζεται στην «α ' σελάννα». Ό μ ω ς, α ς σκεφτούμε π ω ς 70 περίπου χρόνια μετά, η συμπεριφορά τω ν περισσοτέρω ν για το ίδιο θέμα ήταν παρόμοια. Α μεσα ή έμμεσα πρότειναν την παράχω ση ή την υπόγεια, κατ ευφημισμό, διατήρησή τους. Σήμερα, όλοι χαίρονται, μετά τις σω στικές παρεμβάσεις εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης του εν λόγω χώ ρου, από την Π ολιτεία (Κ' Εφορία Π.Κ. Α ρχαιοτήτων 2ΓΓΡΑΊΉΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ( ) Λέσβου). Α ριστείδης ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ Σ κ ίιο ο : Α νχ. Πρ ω ιο ιιά ιοη ς Ο Ηλίας Βενέζης γράφει: ΣΥ Ν Ο Δ Ε Υ Ο Ν Τ Α Σ το ν κ. Ν Τ Α ΪΡΠ Φ Ε Λ Δ επ ή γ α μ ε στην Ε π ά ν ω Σ κ ά λ α, ε κ ε ί που σκάβοντας γ ια τα θεμ έλ ια τη ς ν έ α ς α γο ράς, ευρ ή κ α ν τα ερ είπ ια τη ς π α λ α ιό ς. Ε κ εί π ρ ιν από ενά μ ισ η μ ή να έ γ ιν ε μ ια β αρβαρότητα π ο υ μ α ς ατιμάζει. Η ιστορία δ ε ν είνα ι γνω στή α π ό πολύ κ οινόν. Α ς τη συνοψ ίσουμε με λίγα λόγια. Οεπ ιμ ελ ητή ς τω ν αρχαιοτήτω ν, ο κ. Π α ρ α σ κευα ΐδη ς, έλ ειπ ε στη Λ ήμνο παρακολουθ ώ ν τα ς τ ις α να σ κ α φ ές που κ ά νο υν εκ εί ο ι Ιταλοί. Τ ο ν ίδ ιο κ α ιρ ό ο ι ε ρ γ ά τες τη ς Ε π ιτρ ο π ή ς Α π ο κ α τα σ τά σ εω ς άρχισαν να σ κάβουν στο παλιό ν εκ ρ ο τα φ είο τη ς Ε π ά νω Σ κ ά λ α ς γ ια τα θ ε μ έλ ια τη ς ν έ α ς π ρ ο σ φ υ γικ ή ς α γ ο ρ ά ς π ο υ π ρ ό κ ειτα ι να γ ίν ε ι ε κ εί. Α ρ χισ α ν ν α β ρ ίσ κ ο υ ν κ ο λ ώ ν ε ς, κ ιο ν ό κ ρ α ν α, τ ις μ ε γ ά λ ε ς β ά σ εις ε ν ό ς α ρ χα ίο υ ο ικ ο δ ο μ ή μ α το ς. Α ντί, τό τε, ο ι επ ο - π τεύ ο ντες να σταματήσουν α μ έ σ ω ς και να τρέξο υ ν ν α ειδ ο π ο ιή σ ο υ ν το υ ς α ρ μ ο δ ίο υ ς, έπ ια - σ α ν α πλούστα τα να σ π ο υ ν, να κ ο μ μ α τιά ζο υ ν τ ις κ ο λ ώ ν ε ς κ α ι ν α π ρ ο χω ρ ο ύ ν. Ο κ. Π α ρ α σ κ ευ α ΐδη ς, γ υ ρ ίζο ν τα ς α π το τα ξίδι το υ δ εν επρόλαβε, δυστυχώ ς, την καταστροφή. Σ ταμάτη σ α ν α μ έ σ ω ς τ ις ε ρ γ α σ ίες μ α ήταν π ια αργά. Ύ στερα, ελήφ θη η α π ό φ α σ ις ν α μ ε ίν ε ι η στενή λουρίδα ό π ο υ εβ ρ έθ η σ α ν τα ερ είπ ια, αχρησι- μοποίητη και η α νέγερ σ ις τη ς α γο ρ ά ς να συνεχισ τεί σ το υπόλοιπ ο γή π εδ ο. Έ τσ ι κ α ι έγινε. ΐνίΙΗβΙπι ϋογρίοιά ( ), Γερμανός Καθηγητής αρχαιολογίας, γνωστός για την εργασία του 12 για την «Εποχή του Χαλκού», οε περιοχές της Μεσογείου, όπως η Τύρινθα και η Τροία.

13 Λ< ΙΑΚΟ* ΠΟΛΙΤΙΚΟ* Οκ. Ν τα ΐρ π φ ελ δ μ π ρ ο ς σ α υ τό το θ έα μ α δ ε ν σ υ γκ ρ α τεί τη ν α γα νά κτη σ ή το υ. Π ριν λ ίγο μ α ς έ λ εγε ότι η Λ έσ β ο ς δ ε ν έχει μελετηθεί για τί δ ε ν έχο υ ν γ ίν ε ι συστηματικές α να σ κ α φ ές π ο υ θ α μ α ς ε π έτρ επ α ν ν α π α ρ α κ ο λουθήσο υ μ ε τη ν ισ το ρ ία τη ς. Κ αι να π ο υ μ ό λ ις η τ υ χ η β γ ά ζει στο φ ω ς ένα κ ο μ μ ά τι α π ό το ν α ρχα ίο π ολιτισμό μ α ς, εμ είς σ π εύ δουμε μ ε τα ίδια μ ας τα χέρ ια να το σ υ ντρ ίψ ο υ μ ε. Κ ι ε ίν α ι η π ρ ώ τη φ ο ρ ά π ο υ έρ χετα ι στη Λ έσ β ο σ ε φ ω ς έ ν α α ρ χα ίο εύρημα έτσ ι π λήρες, ο λ ό κ λ η ρ ο, α κομμάτιαστο. Α υτό π ο υ έ γ ιν ε ε δ ώ ε ίν α ι β ά ρ β α ρ ο, β ά ρ β α ρ ο, δια μ α ρτύ ρ ετα ι ο κ. Ν τα ΐρ π φ ελ δ α γα να κτισ μ ένο ς. Ε ίναι φ οβερό. Π ρ έπ ει να βρεθ ο ύ ν ο ι υ π εύ θυνοι κ α ι να το υ ς δ ο θ ε ί ένα σκληρό μάθημα. Ε ίναι ν τ ρ ο π ή αυτό π ο υ έγινε. Ή τ α ν η αρχαία α γορά ε δ ώ, κ. καθηγητά; Ν α ι, είνα ι η στοά της αρχαία ς α γο ρ ά ς, ελληνικ ή ς επ οχής. Β λέπ ετε το λιμάνι είνα ι μπροστά. Σ την Π έρ γα μ ο ευρέθησαν κ ιο νόκρα να το υ 3ου π.χ. α ιώ ν ο ς. Ε ίνα ι ίδ ια μ ε τα κ ιο νόκρα να αυτά ε δ ώ. θ α είνα ι τη ς ιδ ία ς εποχής. Λ έτε ότι θ ά π ρ ε π ε να σ ταματήσει η ν έ α α γ ο ρά; Ό χ ι. Μ πορούσατε να κ ά νετε κάτι καλύτερο, α ) ν α μη κ ο μ μ α τιά σ ετε τα ερ είπ ια τη ς α ρ χα ία ς Σ τοάς. β) να φ έρ ε τε τα ο ικ ο δο μ ή μ α τα τη ς ν έ α ς α γ ο ρ ά ς, κατά 1 μ έτρ ο χα μ ηλότερα, στο ε π ίπ εδο τη ς Σ τοάς, και γ ) να αναστηλώ σετε την αρχαία Σ το ά φκιάν ο ν τα ς μ ια ν έα γ ια το ν ίδ ιο σ κ ο π ό, πλάι στη ν έα αγορά. Ας κ λ είσ ο υ μ ε μ ε μ ια π α ρ ένθεσ η. Ο σ ο φ ό ς καθηγητής που φ ιλοξενούμε μ α ς το πέταξε κατάμουτρα. Ε ίναι νιρ ο π ή, ε ίν α ι βάρβαρο αυτό π ο υ έγιν ε, ε ίπ ε. Ε κ ο κ κ ιν ίσ α μ ε, β έβ α ια, α π το χα σ το ύ κ ι ό σ ο ι το ν α κ ο ύ γα μ ε - αλλά το ζήτημα δ ε ν είνα ι τώ ρ α υ π ό θ εσ ις ψ ιμυθίου. Πο ιο ς φ τα ίει; Η Ε π ιτρ ο π ή Α π ο κ α τα σ τά σ ε- ω ς; Ο επιστάτης; Ο ι μηχανικοί; Η Δ ημοτικ ή Αρχή; Ξ έρ ο υ μ ε ό τι δ ε ν π ρ ό κ ειτα ι ν α αναζητη θούν ευ θ ύ νες. Α λλά α υ τό το σκληρό μάθημα α ς μ α ς σ υνετίσ ει επιτέλους! Ο α γα π η τό ς μ ο υ ο Μ υριβήλης έχει μ ια φ ρά σ η π ο υ τη μ ετα χειρ ίζεται σ α ν καραμέλα στο στόμα του: ο Ν εολεσβιακ ό ς π ο λ ιτισ μ ό ς! Π ισ τεύ ει - το ξ έρ ω ε ίν α ι μια ω ρ α ία πίστη - ενθουσιάζεται, α ντιδρά. Α λλά δ ε φ τά νει, δ ε φ τά νει. Τ α π ρ ό σ ω π α ε ίν α ι α νίκανα ν α ν τιδ ρ ά σ ο υ ν γ ό ν ιμ α ε κ ε ί π ο υ δ ε ν υπάρχει κ α θολική συνείδηση. Κ αι μ ια τέτο ια καθολική σ υ νείδηση το υ καλού, μ ια σ υ νείδ η σ η π ο υ να σ έ β ε τ α ι, δ ε ν υπάρχει ο ε μας. Απ το α ρχα ίο θ έα τρ ο κ λ έβ ο υ ν τα μάρμαρα κ α ι τ α κ ά νο υ ν ντο υ β ά ρια. Α π τη ν α ρχαία Σ το ά κ ο μ μ α τιά ζο υ ν τα κ ιο ν ό κ ρ α ν α - ω χ α δ ε ρ φ έ - γ ια τί τ α εκ τιμ ο ύ ν ω ς π α λ ιά το ύ ρ κ ικ α μνη- μ ό ρ ια. Π ο υ λ ο ύ ν γ ια π α λ ιο σ ίδ ε ρ α τα κ α νό νια το υ κ ά σ τρ ο υ και τ ις επ ά λ ξ εις το υ τ ις μ ετα τρ έ π ο υ ν σ ε π έ τρ ε ς γ ια να σ τρ ώ νουν δρόμους. Και ε κ ε ί π ρ ο ς το μ ό λ ο γκ ρ εμ ίζο υ ν έ ν α ενετικ ό κα- σ τρ ά κ ι γ ια ν α σ τήσουν σ τα ερ είπ ιά το υ έ ν α αισ χρ ό καλλιτεχνικό τέ ρ α ς που παρισ τά νει α π τα γ ό ν α τα κ α ι κ ά τω χω ρ ο φ ύ λ α κ α, α π τη μ έσ η κ ι α π ά ν ω μ α ιν ά δ α - κ α ι ε ις το σ ύ ν ο λ ο φ α ν ο κ ρ α - τούσ αν ελ ευ θερία και δη θεάν. Ε, λ ο ιπ ό ν, α ν α υτά όλα ε ίν α ι νεο λεσ β ια κ ό ς π ο λ ιτισ μ ό ς - ν α το ν β ρά σ ο υ μ ε, φ ίλ ο ι μ ου. Ν α το ν β ρά σ ο υ μ ε. Α ς π ιο ύ μ ε τ ο ζουμί π ο υ θ α βγει - θά να ι λ ίγο στυφ ό, δ ε ν πειράζει - κ ι α ς μ η μιλήσ ουμε π ια γ ια τέτοια α δια φ ό ρ ετα πράματα, θ ά μ α σ τε, τουλάχιστον, συνεπείς... (Εφ. «Ταχυδρόμος» ) Η λ ία ς ΒΕΝ ΕΖΗ Σ

14 Εννιά φωνές για τον Αλεξιάδη (Συνέχεια από τη σελ. 11) Ορίοτε διάβασε, φονευθείς και τα λοιπά «υπό του ίδιου αυτού αδελφού, δια ποταπήν αιτίαν». Γυναίκα σου έχουν πει; Ναι, μπορεί να ήταν γυναίκα. Μου φαίνεται αρκετά ποταπό να γίνει φονικό για μια γυναίκα.» Η αφ ήγηοη της γερόντισοας: Β ακίνα Δ ιαλεχτού, ετώ ν 91. ^ ρ η ρ ^ ρ ε ις μέρες ο Αλεξιάδης ήταν άθαφτος γιατί δεν εβρισκόταν παπάς να τον διαβάσει. Τον είχάνε μέοα οε μια ταβέρνα. Ό ταν άρχισε να μυρίζει, οι φίλοι του είπανε πως θα τον θάψουν μοναχοί τους, πω ς δεν είχαν ανάγκη τους παπάδες. Τον έντυσαν στην τρίχα, και τον έβαλαν οε κασόνι και τον γύριζαν μέσα στα στενά, μεθυσμένοι. Είχαν όπλα και έβαζαν στόχο ότι τους άρεσε. Ο κόσμος είχε κλειστεί στα σπίτια του. Ή μουν μικρή μα θυμάμαι πω ς κρυφοκοίταζα από το παράθυρο τον Αλεξιάδη να περνάει μέσα στο κασόνι του, κάτω από το σπίτι μας. Του είχανε βάλει να βαστά δυο πορτοκάλια. Παλιά έτσι έκαναν, έ στελναν πεσκέσι με τον πεθαμένο οε άλλους πεθαμένους, έλεγα δηλαδή εγώ σε κάποιον, πήγαινε αυτά τα πορτοκάλια, στον άντρα, στον γιο μου που είναι στον Αδη. Και ο πεθαμένος τα έπαιρνε μαζί του. Μα στον Αλεξιάδη οι μεθυσμένοι δεν του είπαν οε ποιόν να δώσει τα πορτοκάλια. Και γι' αυτό στοίχειωσε το ζώποιο του Αλεξιάδη και τον έβλεπαν το βράδι πάνω στους μαντρότοιχους να βαστά δυο πορτοκάλια. Ό ποιοι τον έ χουν δει λένε πω ς ο Αλεξιάδης τους πλησιάζει και τους δείχνει τα πορτοκάλια και ρωτάει σε ποιόν να τα δώ σει, μα οε μπορεί να μιλήσει παρά μόνο γαυγίζει. Και όταν πια δει πως δεν τον καταλαβαίνουν, αρχινά να πετά πέτρες και να κλαίει όπως τα κουτάβια. Δεν ξέρω γιατί γαβγίζει. Αυτές οι τιμωρίες είναι από τον θ ε ό.» Η αφ ήγηοη του βοσκού: Μ ικές Κ αλυδώ νης, ετώ ν 67. ** πατέρας μου έλεγε πω ς τον Αλεξιάδη τον ξέ- 1 θαψαν μετά από λίγο καιρό γιατί είχε στοιχειώσει το Κάστρο και όλο το μέρος κάτω στα Βασιλικά. Στοίχειωσε γιατί οι φίλοι του κοιμότανε πάνω από τον τάφο του και κάνανε διάφορα, παίζανε ζάρια, του έφερναν γυναίκες οαν να ήταν ζωντανός και όλοι τους κοιμότανε για πολύ καιρό εκεί. Δεν μπορούσε να ξεκουραστεί ο Αλεξιάδης και στοίχειωσε. Το σώμα του το ξέθαψε ο Δεσπότης. Τον βρήκαν άλιωτο και στα χέρια του είχε πορτοκάλια, άλιωτα και αυτά. Τα πορτοκάλια του τα δώσανε χωρίς να του πούνε για ποιον πεθαμένο είναι. Κακό και αυτό. Τον πήραν, τον διάβασαν κανονικά και τον έθαψαν στον Άγιο Μάμμα. Μετά δεν ξαναφανερώθηκε ο Αλεξιάδης.» Η αφ ήγηοη του ιστορικού: Δρ. Ιάκω βος Μ αγριπλής, ετώ ν 46. ^ α λήθεια είναι πως τον ξέθαψαν, όχι όμως ο Δεσπότης. Οι Ιταλοί ήταν. Τον ξέθαψαν μετά X Α α π ό πολλά παράπονα αυτών που ζούσαν στα Βασιλικά. Και τον έκαψαν. Οι φίλοι του Αλεξιάδη σκορπίστηκαν και για λίγο καιρό το κακό είχε πάψει. Ό χι δεν τον βρήκαν άλιωτο, ούτε και τα πορτοκάλια. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο πιστεύω οι Ιταλοί στρατιώτες θα το είχαν αναφέρει. Το μόνο που έχει γραφτεί είναι πω ς το σώμα του Αλεξιάδη αποτεφρώθηκε ολοσχερώς και πω ς ο τάφος του μπαζώθηκε.» Η αφ ήγηση τσυ Δ ιευθυντή Ασύλου: ΙοΙιη IV. ΗοΙΙΚΐηδ, ετώ ν 57. «Λ ν και απαγορεύεται να δίνουμε στοιχεία για Ι Α τους ασθενείς, πιστεύω πως για την περίπτω- X Α σ η που σας ενδιαφέρει, μπορεί να γίνει μια εξαίρεση. Και αυτό γιατί η εν λόγω ασθενής έχει αποβιώσει εδώ και εννιά - δέκα χρόνια. Εκτός αυτού δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κάποιον συγγενή της, στο Ίδρυμα εισήχθη όπως βλέπω εδώ με μέριμνα της Νομαρχίας, πιθανόν να ήταν μόνη οτη ζωή, όπως και να χει, κανείς δεν παρεβρέθη στην κηδεία της και βέβαια κανείς δεν έχει εμφανιστεί για να παραλάβει τα λίγα υπάρχοντά της. Αν θέλετε είναι στην διάθεσή σας, τουλάχιστον να τα δείτε. Τα περισσότερα από αυτά είναι ζωγραφιές που τις έκανε όσο ήταν τρόφιμος εδώ. Και βέβαια λόγω της περίπτωσης, είναι ζωγραφιές που σχεδόν όλες απεικονίζουν δυο πορτοκάλια. Σαν γιατρός μπορώ να οας ενημερώσω λίγο για το προφίλ της ασθενούς. Είχε φοβικές εμμονές με τα πορτοκάλια. Έ λεγε πω ς το βράδυ βλέπει πορτοκάλια στα παράθυρα, τελοσπάντων ότι και να σημαίνει αυτό, δεν γνωρίζω, οι φοβίες μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή. Επίσης, είχε μονομανία με ένα όνομα, δεν χρειάζεται να κοιτάξω τα αρχεία του Ιδρύματος για να το θυμηθώ, όλοι το ήξεραν και ας μην καταλάβαιναν τι σημαίνει, το όνομα ήταν «Αλεξιάδης». Πιθανόν το όνομα κάποιου που την κακοποίησε; Αυτά, ρωτήστε με ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στην διάθεσή σας.) ) Τ Υ ΡΙΚ Ο Σ ΕΡΓΑ Σ Γιώ ργος

15 Ι η Μ β ιη ο Γ ία η Ί (Σελήνη στην Τέχνη (Συνέχεια από τη ο. 5) Π αραστάσεις της Σελήνης υπήρχαν π άρα πολλές σε αγγεία, όπου τη ν παρίσταναν, ημισέληνο ή πανσέληνο μαζί με άλλα ουράνια σώματα. Κ αι βέβαια παρόμοιες παραστάσεις έχουμε α π ό τον 5 και 6 αιώ να πάνω σε ασπίδες, που αποτελούσαν τα εμβλήματα τω ν πολεμιστών. Α ργότερα απεικονιζότα ν, όπ ω ς είδαμε, ανθρω πόμορφ η, σαν γυ ν α ίκ α, έφ ιππη ή π ά νω σε δίφ ρ ο ή ακόμη πάνω σε α γελάδα. Πολύ π ρ ιν, η Σελήνη παρισ τάνεται σαν μισοφέγγαρο, ή σαν οφθαλμός, σε χρυσά δακτυλίδια κ α ι σφ ραγίδες στην Μ ινωϊκή και Μ υκηναϊκή εποχή. Ο ι παραστάσεις έχουν κυρίω ς λατρευτικό χα ρακτήρα με θρησκευτικές π ομ πές κ α ι τελετουργικούς χορούς. Π ολλά νομίσματα είχα ν κ ο π εί με τη Σελήνη είτε σαν ουράνιο σώμα είτε σαν γυνα ίκα. Σ την Π ά τρα είχε κ ο π εί νόμισμα, σε α νά μνηση του έρωτά τη ς με τον Π άνα, όπου απεικονίζεται έφ ιππη, με το αστρικό τη ς πέπλο πάνω α π το κ εφ ά λι της, να πλησιάζει τον Π άνα, που περιμένει ακουμπισμένος σε ένα βράχο. Στη νό τια γω νία του ανατολικού αετώματος του Π αρθενώ νος υπήρχε παράστασή της, καθώς βασιλεύει, να οδηγεί το άρμα της, ενώ στην απέναντι γω νία πρόβαλλε ο Ή λιος. Αλλά και στις βόρειες μετώπες, με παραστάσεις τη ς Α μαζονομαχίας, πάλι υ π ή ρ χε η Σ ε λήνη έφιππη να δύει, ενώ ο Ή λ ιο ς να ανατέλλει. Ακόμη υπήρχε π α ράστασή τη ς στη βάση του χρυσελεφάντινου αγάλματος τη ς Αθηνάς του Φ ειδία, στον Παρθενώνα (Παυσ. Α '24). Στη βάση του αγάλματος του Δ ιό ς στην Ο λυμπία, απεικονιζόταν στην συνέλευση των θεών, πάλι έφιππη, να πλαισιώνει, ξανά με τον Ή λιο, τη ν αναδυομένη Α φροδίτη (Παυσ. Ε' 11,8). Σ την ζωφόρο του βωμού τη ς Π εργάμου και σε πολλά ακόμη γλυπτά μνημεία α πεικ ονίζετα ι η Σ ελήνη, κ α ι η παρουσ ία τη ς σχετίζεται π ά ντα με κοσμογονικά γεγονότα, ενώ αυτή και ο Ή λ ιο ς δηλώνουν τον χώρο που περιλαμβάνεται ανάμεσα στην Ανατολή κ α ι τη ν Δύση. Α γάλματά τη ς υ π ή ρ χα ν στις Θ αλάμες, στο ιερό τη ς Ινούς κ α ι στην αγορά τη ς Ή λιδος, πάντα μαζί με τον Ή λιο. Α π α υ τά τα έργα, που είναι αξεπέραστου κάλους, κ α ι τους υ πέροχους μύθους, εμπνεύσθηκαν και ο ι α γγειογρά φ οι και έδωσαν με τη ν σειρά το υ ς θαυμάσια α γ γεία που είχα ν θέμα τη ν Σελήνη. Κ ρατήρες, υδρίες, πυξίδες, λήκυθοι, αμφ ορείς κ α ι πολλά άλλα α ρ ι στουργήματα τη ς α ρχαίας τέχνης, κοσμούν πολλά Μ ουσεία του κόσμου κ α ι δείχνουν το μεγαλείο του παρελθόντος. Α λλά κ α ι στα νεώ τερα χρόνια, η Σελήνη ενέπνευσε πολλούς Ε υρω παίους καλλιτέχνες, ο ι οποίοι, γοητευμένοι α π ό τους μύθους τω ν ερώτων της, ιδιαίτερα με το ν Ενδυμίω να, δημιούργησαν έργα εξα ιρετικής ομορφιάς. Α πόστολος Ε. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Ο Δ ά σ κ α λ ο ς ( ) Μέσα στις τόσες αυτόνομες φωνές τη ς λεσβιακής μας Γραμματείας ο Α ριστείδης Κουτζαμάνης υπήρξε όντως μια ιδιοσυγκρασιακή ευγένεια ταλαντούχου Δασκάλου. Η σταδιοδρομία του στην εκπαίδευση, αλλά και η κοινωνική κ α ι πολιτιστική του ζωή και δράση ήταν μ ια «προσφορά» κ α ι «κατάθεση ψυχής», «έργψ κ ούκέτι μύθ<ρ». Εντυπωσιακό κ α ι πολύπλευρο, πανάξιο λόγου είναι το συγγραφικό του έργο που μας παρακατέθεσε, με τόση ξεχωριστή κ α ι ανιδιοτελή αγάπη* πλουτίζοντας τα γράμματά μας, τη ν παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Ο Α ριστείδης Κουτζαμάνης ο άνθρω πος τω ν χαμηλών τόνων και τω ν ευγενικώ ν τρόπων έφυγε, α π ό κοντά μας γ ια τον «Κήπο τω ν Αγγέλων» έτσι γαλήνιος, όπω ς κ ι έζησε, «σαν έτοιμος α π ό καιρό», πλήρης και αυτάρκης μέσα στο άνθινο γλυκύ του «όραμα» του «Ευ ζην» κ α ι «Έ π α ίνει τα καλά». Έ φ υ γε, σαν αντιφέγγισμα γ ια την χω ρίς σύνορα χώ ρα του «Παραδόξου» εκεί όπου μόνον ο ι «αθώες ψυχές» «ακούνε με τα μάτια κ α ι βλέπουν με τ αυτιά» όλα τα συμπαντικά «πράματα και θάματα» του Π αραδείσου... Αρίστο* γ ια μας τους φ ίλους σου η θύμησή σου θα ρχεται πάντα σε ώρες «σιωπής», έτσι* σαν θρόισμα εσπερινής «συνομιλίας» γ ια τις σκιές* και γ ια το φ ω ς... Π ερικλής Μ Α Υ ΡΟ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

16 ί%ρε ^ Η Ο Τ Μ Λ - "η & Η Π ι Β 1 'Μ (Μ νίοια ΜΥΤΙΙΕΝΕ ΙΕδνΟδ ΟΚΕΕΟΕ νν νν ν/. Η6 Μ ο ί γ ο ρ β Ηο ϊβ I $. 9 γ β-ιηαΐι: ί ηίοφηθμοϊγορθηοιβιδ. 0 Γ ΤβΙ: Ραχ: , 44272

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Γεωργακάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΖΩΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Θα διαβάσουμε ένα κείμενο για την αγαπημένη παιδική σειρά «Πέππα το γουρουνάκι». Διάβασε προσεκτικά το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç the time give orders ask and answer the Acropolis and the monuments on the hill ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Aύριο, παιδιά, θα ανεβούμε στην Ακρόπολη. Θα είμαστε όλοι εδώ το πρωί στις

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα