ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες της με σκοπό την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων. Οι επιχειρήσεις μπορούν με τον τρόπο αυτό να βεβαιώσουν την κάλυψη των απαιτήσεων ενός δεδομένου Συστήματος Διαχείρισης για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 στη βιολογική παραγωγή, σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις των παραγομένων από αυτές προϊόντων, μέσω ενός ανεξάρτητου και ουδέτερου φορέα. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρει η TÜV HELLAS, αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για τη διαχείριση τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης. Τα παραπάνω εξασφαλίζονται με: 1. την οργάνωση της Διεύθυνσης Agrisystems της TÜV HELLAS 2. την εποπτεία που ασκείται από την Τεχνική Επιτροπή της Διεύθυνσης Agrisystems και από την Επιτροπή Ελέγχου Αξιοπιστίας των παρεχομένων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Προϊόντων - Συστημάτων Διαχείρισης 3. την έγγραφη δεσμευτική δήλωση όλου του προσωπικού της TÜV HELLAS, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών 4. την πλήρη ανεξαρτησία της από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα λόγω της μετοχικής της σύνθεσης Με την ισχύουσα δομή και λειτουργία της Διεύθυνσης AGRISYSTEMS της TUV HELLAS έχουν υιοθετηθεί και τηρούνται τα δεδομένα κριτήρια και αρχές του Διεθνούς Προτύπου ISO / IEC GUIDE 65/ΕΝ και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑ για την εφαρμογή του ΕΝ (IAF GD 5:2006). Παράλληλα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008, του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 και της ΚΥΑ /2006. Η οργάνωση και λειτουργία του εφαρμοζόμενου από την TÜV HELLAS A.E. Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τεκμηριώνονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΔΠ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας (ΕΔΙΠ), όπου μεταξύ άλλων καθορίζονται θέματα που αφορούν: i) τη διεύθυνση και τις αρμοδιότητες των τμημάτων ii) την κατάρτιση και εκπαίδευση των επιθεωρητών iii) τη διεκπεραίωση παραπόνων και τον ορισμό διαιτησίας όπου απαιτείται, iv) τις δομές πού εξασφαλίζουν διαρκή βελτίωση στην εν γένει λειτουργία της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Η TÜV HELLAS και οι Επιθεωρητές που συνεργάζονται με αυτήν (εσωτερικοί και εξωτερικοί), δεν παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Εταιρείες στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης. Παρ όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν Επιθεωρητές, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν σχέση συμβουλευτικών υπηρεσιών με την προς πιστοποίηση εταιρεία μόνο στην περίπτωση που έχουν παρέλθει τουλάχιστον δυο χρόνια από τότε. Επιπλέον οι επιθεωρητές δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να παράσχουν συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τα επόμενα, μετά την επιθεώρηση, δύο χρόνια. 1.2 Εξασφάλιση αμεροληψίας H TÜV HELLAS, όπως ορίζεται και στο καταστατικό της, δεν διατηρεί κανενός είδους σχέση (εμπορική ή / και οικονομική), με άλλες Εταιρείες / Οργανισμούς, οι οποίες είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία των αποφάσεων της. 2. Γενικοί Όροι 2.1 Υποχρεώσεις και υπευθυνότητες της Διεύθυνσης AGRISYSTEMS της TUV HELLAS QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 1 από 14

2 Ευθύνες έναντι του πελάτη ή τρίτων είναι δεδομένες όπως προβλέπονται από το νόμο σε περιπτώσεις σφαλμάτων πρόθεσης ή μεγάλης αμέλειας. Επιπρόσθετες απαιτήσεις ευθυνών αποκλείονται. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης AGRISYSTEMS υποχρεούται στα πλαίσια των δυνατοτήτων του να επιβλέπει την σωστή παρουσίαση και χρήση της Πιστοποίησης για διαφημιστικούς σκοπούς. Αναλυτικότερα: Η TUV HELLAS και ο Αιτών θα προβούν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τους κανόνες ελέγχου και πιστοποίησης, σύμφωνα με τους οποίους η TUV HELLAS δεσμεύεται ότι αφού παραλάβει την επίσημη Αίτηση Αξιολόγησης με το σύνολο των δικαιολογητικών του επιχειρηματία θα την αξιολογήσει ο Ανώτερος Επιθεωρητής (αν δεν έχει το αντικείμενο σε συνεργασία με κατάλληλο επιθεωρητή) και εάν την εγκρίνει θα πρόβει σε υπογραφή Σύμβασης για την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων (στο εξής Σύμβαση) μέσα σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Αξιολόγησης θα γίνεται αιτιολόγηση αυτής και θα γνωστοποιούνται στον πελάτη οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση (π.χ. απόλυτη αδυναμία για τήρηση των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων). Την ίδια Αίτηση Αξιολόγησης καταθέτει ο πελάτης και στην περίπτωση που επιθυμεί τη μεταβολή των ήδη ενταγμένων στο Σύστημα Ελέγχου παραγωγικών συντελεστών της μονάδος του. Κάθε παράπονο ή κατηγορία προς την TUV HELLAS θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων ή κατηγοριών (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.8 & 2.9 / QP-ADM-14). Η TUV HELLAS προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εφόσον τεκμηριώνεται η άρνηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ελεγχομένων από αυτή επιχειρηματιών, σύμφωνα με τους όρους που απορρέουν από τη μεταξύ τους υπογραφείσα Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας δεν είναι δυνατόν να μεταγραφεί σε άλλον Οργανισμό πριν την παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία καταγγελίας της εν λόγω Σύμβασης ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία απόσυρσης των σχετικών ενδείξεων από τα πιστοποιημένα προϊόντα του εν λόγω επιχειρηματία σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ /2006. Εμπιστευτικότητα: η TUV HELLAS θα χειρίζεται κάθε πληροφορία σχετικά με τον Αιτούντα Παραγωγό ή Ομάδα Παραγωγών εμπιστευτικά, περιλαμβανομένης κάθε πληροφορίας που αφορά προϊόντα και διεργασίες, αναφορές αξιολόγησης και αντίστοιχη τεκμηρίωση (εκτός διαφορετικής απαίτησης του νόμου). Καμία πληροφορία δε διοχετεύεται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Αιτούντα εκτός αν στο παρόν έγγραφο των Γενικών Κανονισμών εκφράζεται κάτι διαφορετικό. Η Διεύθυνση AGRISYSTEMS, ο Διευθυντής της και γενικά όσοι εμπλέκονται στη διεργασία Πιστοποίησης υποχρεούνται και δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που τους γνωστοποιήθηκαν ή τους παρασχέθηκαν και να τις κρίνουν μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό της πιστοποίησης. Παρασχεθέντα δικαιολογητικά δεν παραχωρούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους. Εξαιρούνται οι διεξοδικές αναφορές αξιολογήσεων, που παρέχονται σε περιπτώσεις διαφωνιών στη θέση διαιτησίας. Μόνο ο πελάτης μπορεί να αποδεσμεύσει τη Διεύθυνση AGRISYSTEMS από την υποχρέωση για τήρηση του απορρήτου (εγγράφως). Επίσης η TUV HELLAS δεσμεύεται να παρέχει στον επιχειρηματία: Βεβαίωση Συμμόρφωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις του «Κανονισμού». Η βεβαίωση παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων. Βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω επιχειρηματία όταν αυτός επιθυμεί την αποχώρησή του και την εγγραφή του σε άλλον ΟΕΠ. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 2 από 14

3 Πιστοποιητικό προϊόντος εφόσον διαπιστωθεί αποδεδειγμένα μέσω των επιθεωρήσεων που διενεργούνται η τήρηση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας 2.2 Υποχρεώσεις και υπευθυνότητες του «επιχειρηματία» πελάτη Όλα τα δικαιολογητικά του πελάτη που αφορούν τη βιολογική παραγωγή (σχόλια και αρχεία), πρέπει να τίθενται, στα πλαίσια της αξιολόγησης, στη διάθεση της Διεύθυνσης AGRISYSTEMS της TUV HELLAS. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της ανωτέρω αναφερομένης Σύμβασης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησής του. Για την γνωστοποίηση χρησιμοποιείται το έντυπο της παραγράφου 8, του άρθρου 4, της ΚΥΑ , το οποίο συνοδεύεται από οδοιπορικό και τοπογραφικό σκαρίφημα των αγροτεμαχίων, των εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης καθώς και από το διάγραμμα ροής προκειμένου περί παρασκευαστικών μονάδων. Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνωστοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στην TUV HELLAS. Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας οφείλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρεί: - ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο, εκτροφής ανά κατηγορία ζώων, παρασκευής - βιβλίο αγοράς εισροών - βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεμάχιο, ανά εκτροφή, ανά παρασκευή - αρχείο με τα παράπονα από τρίτους καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες που εφαρμόστηκαν εξαιτίας αυτών Αναλυτικότερα: Στη μονάδα παραγωγής φυτικών προϊόντων τηρούνται τα κάτωθι στοιχεία: α) όσον αφορά τη χρήση λιπασμάτων: ημερομηνία διασποράς, τύπο και ποσότητα του λιπάσματος, αγροτεμάχια β) όσον αφορά τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας: ημερομηνία εφαρμογής, τύπο προϊόντος, μέθοδο θεραπείας γ) όσον αφορά την αγορά γεωργικών υλικών: ημερομηνία, τύπο και ποσότητα των αγορασθέντων προϊόντων δ) όσον αφορά την συγκομιδή: ημερομηνία, τύπος και ποσότητα βιολογικής ή ευρισκόμενης σε φάση μετατροπής καλλιέργεια. Στη μονάδα παραγωγής ζωικών προϊόντων εκτός της μεθόδου ταυτοποίησης των ζώων τηρούνται και τα κάτωθι στοιχεία: α) όσον αφορά τα ζώα που εισάγονται στην εκμετάλλευση: προέλευση και ημερομηνία άφιξης, περίοδο μετατροπής, σήμα ταυτοποίησης και κτηνιατρικό φάκελο β) για ζώα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση: ηλικία, αριθμό ζώων, βάρος εάν προορίζονται για σφαγή, σήμα ταυτοποίησης και προορισμό γ) στοιχεία των ζώων που έχουν απoλεσθεί και τις σχετικές αιτίες δ) όσον αφορά τις ζωοτροφές: είδος, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων ζωοτροφών, αναλογίες των διαφόρων συστατικών της ημερήσιας τροφής και περιόδους πρόσβασης σε χώρους ελεύθερης βοσκής, περιόδους εποχικής μετακίνησης, όταν εφαρμόζονται περιορισμοί ειδικά για τη μελισσοκομία θα πρέπει να καταχωρούνται στο μελισσοκομικό μητρώο ο τύπος της ζωοτροφής, η ημερομηνία χορήγησης, η ποσότητα και οι κυψέλες όπου χρησιμοποιείται η τροφή. ε) όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα: ταυτοποίηση ζώου, σμήνους ή κυψέλης, ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία της διάγνωσης, ποσολογία φαρμάκου, τύπο φαρμακευτικού προϊόντος, αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών, μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους και περιόδους αναμονής που εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην αγορά με επισήμανση ως βιολογικό. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 3 από 14

4 στ) σχετικά με τις εργασίες που αφορούν τη συλλογή του μελιού αυτές πρέπει να καταγράφρονται στο μητρώο του μελισσοκομείου. Στη μονάδα παρασκευής ή τις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται βιβλία αποθήκης και οικονομικοί λογαριασμοί, ώστε να είναι σε θέση ο επιχειρηματίας να αναγνωρίσει και η TUV HELLAS να επαληθεύσει: α) τον προμηθευτή και, εάν είναι διαφορετικός, τον πωλητή ή τον εξαγωγέα των προϊόντων β) το είδος και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στη μονάδα και, ενδεχομένως, όλων των πρώτων υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τον τρόπο χρήσης των τελευταίων και, κατά περίπτωση, τη σύνθεση των σύνθετων ζωοτροφών γ) τη φύση και τις ποσότητες βιολογικών προϊόντων που είναι αποθηκευμένες στις εγκαταστάσεις δ) το είδος, τις ποσότητες και τους παραλήπτες και, εάν είναι διαφορετικοί, τους αγοραστές, εξαιρουμένων των τελικών καταναλωτών, των προϊόντων που εξήχθησαν από τη μονάδα ή από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη ε) εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν αποθηκεύουν ούτε χειρίζονται βιολογικά προϊόντα, το είδος και τις ποσότητες των συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν, καθώς και τους προμηθευτές ή, εάν αυτοί είναι διαφορετικοί, τους πωλητές ή εξαγωγείς και τους αγοραστές ή, αν διαφέρουν, τους παραλήπτες. Τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει επίσης να αναγράφουν τα αποτελέσματα της επαλήθευσης κατά την παραλαβή των βιολογικών προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί η TUV HELLAS για τη διενέργεια ελέγχου. Τα στοιχεία των εγγράφων πρέπει να τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι λογαριασμοί πρέπει να παρουσιάζουν ισοσκελισμένες εισροές και εκροές. Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης των εισροών πρέπει επίσης να υπόκεινται στις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Τα εν λόγω στοιχεία, κατά τους ελέγχους υπογράφονται από τους διενεργούντες έλεγχο. Επιπλέον ο επιχειρηματίας οφείλει να: καταθέτει στην TUV HELLAS λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο ή λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεμάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την ζωική παραγωγή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών παρασκευής. παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, στους εντεταλμένους επιθεωρητές της TUV HELLAS, σε όλους τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και παρασκευής της εκμετάλλευσης ενταγμένους ή μη στο σύστημα ελέγχου. επιτρέπει την λήψη δειγμάτων προς εργαστηριακή ανάλυση παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα. Ο εισαγωγέας ενημερώνει έγκαιρα την αρχή ή τον φορέα ελέγχου για κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα αναφέροντας: α) το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου, i) στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο έγγραφα QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 4 από 14

5 ii) στην περίπτωση των προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο πιστοποιητικού ελέγχου. Εάν το ζητήσει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου του εισαγωγέα, ο εισαγωγέας κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο στοιχεία στον φορέα ή την αρχή ελέγχου του πρώτου παραλήπτη. συνυπογράφει τα πρακτικά ελέγχου με τον διενεργούντα τον έλεγχο διατηρώντας το δικαίωμα να καταγράψει τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων του επιθεωρητή καθώς και για τον τρόπο δειγματοληψίας. Τυχούσα άρνηση της συνυπογραφής ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με την αντίστοιχη κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ /2006. ενημερώνει μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ 10 ημερών τη Διεύθυνση AGRISYSTEMS της TUV HELLAS για αλλαγές στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, που έχουν επίδραση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων πχ αλλαγή καλλιεργειών, θέσεων παραγωγής και βόσκησης, εκτάσεων και παραγωγών. Πριν από κάθε επιθεώρηση ο πελάτης πρέπει να θέτει στη διάθεση της Διεύθυνσης AGRISYSTEMS της TUV HELLAS τα ισχύοντα έγγραφα. Οι αναθεωρήσεις πρέπει να εμφανίζονται στην αντίστοιχη λίστα. Η χρήση της πιστοποίησης από τον πελάτη για διαφημιστικούς σκοπούς πρέπει να έχει την έγκριση της Διεύθυνσης AGRISYSTEMS της TUV HELLAS έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων και συγχύσεων. Πάντα στις διαφημιστικές προβολές πρέπει να αναφέρεται ότι ο φορέας που εκδίδει το Πιστοποιητικό είναι η TUV HELLAS. Για τη διεξαγωγή μιας επιθεώρησης ο πελάτης αποδέχεται την οικονομική προσφορά υπηρεσιών της TUV HELLAS με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Αναλυτικότερα: Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού είναι υπεύθυνος για τη Συμμόρφωση των Πιστοποιημένων Προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία στα πλαίσια των αντικειμένων του πιστοποιητικού. Για να λάβουν το πιστοποιητικό προϊόντος βιολογικής γεωργίας οι Αιτούντες Παραγωγοί πρέπει σε πρώτη φάση να εγγραφούν στους καταλόγους της TUV HELLAS. Η διεργασία εγγραφής πρέπει να ολοκληρωθεί πριν η TUV HELLAS κάνει τον πρώτο έλεγχο / επιθεώρηση. Παραγωγός που έχει υποστεί κύρωση από έναν υπεύθυνο ΟΕΠ δεν μπορεί να αλλάξει ΟΕΠ εάν δεν ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την αποχώρηση επιχειρηματία από Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ). Οι παραγωγοί μπορούν να αλλάξουν τον ΟΕΠ με τον οποίο δουλεύουν μαζί μόνο αφού ο εξερχόμενος ΟΕΠ έχει χορηγήσει σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ. 3.2 της ΚΥΑ /2006. Αυτό δε θα επιτρέψει στον παραγωγό να αποφύγει να πληρώσει την εγγραφή και άλλα ισχύοντα έξοδα που οφείλονται στον εξερχόμενο ΦΠ. Οι Παραγωγοί πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλει το παρόν Έγγραφο των Γενικών Κανονισμών, περιλαμβανομένης της καταβολής των εξόδων ελέγχου και πιστοποίησης. Οι Παραγωγοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάθε πρόσληψη Υπεργολάβων οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα όταν μια επιχείρηση αναθέτει οποιαδήποτε δραστηριότητά της σε τρίτο, η επιχείρηση αυτή εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του Άρθρου 28 του Καν. (ΕΚ) 834/2007, οι δε ανατιθέμενες δραστηριότητες υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου. 2.3 Δικαιώματα των Παραγωγών Η Σύμβαση μεταξύ TUV HELLAS και παραγωγού μπορεί να έχει αρχική διάρκεια μέχρι 6 χρόνια, και επακόλουθη ανανέωση ή επέκταση για χρονικά διαστήματα μέχρι 3 χρόνια. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 5 από 14

6 Ένας Επιχειρηματίας, ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου, δύναται να αποχωρήσει από την TUV HELLAS, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης αυτής και να συμβληθεί με άλλο ΟΕ&Π, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. 2.4 Διαδικασία επιβολής κυρώσεων Οι μη συμμορφώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το βαθμό των επιπτώσεών τους ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε: α) Αποκλίσεις, είναι μη συμμορφώσεις ήσσονος σημασίας που διαπιστώνονται από τους ΟΕΠ και τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης κατά τους διενεργούμενους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ελέγχους στους επιχειρηματίες. β) Παρατυπίες, είναι οι μη συμμορφώσεις που αφορούν την αποτυχία του ελεγχόμενου επιχειρηματία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω μη συμμορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις, δεν έχουν παρατεταμένα ή/και διαρκή δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ελέγχου. γ) Παραβάσεις, είναι οι μη συμμορφώσεις που έχουν καταφανείς παρατεταμένες και διαρκείς επιπτώσεις που επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ελέγχου και οφείλονται σε παραπλανητικές και με πρόθεση πράξεις του ελεγχόμενου επιχειρηματία. Οι παρακάτω τύποι Κύρωσης υπάρχουν στις περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμορφώσεων: α) Απαίτηση για λήψη διορθωτικών ενεργειών από τον ελεγχόμενο επιχειρηματία εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος ώστε να αναιρούνται τα αίτια της απόκλισης. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν συμμορφώνεται προς τις συστάσεις των διενεργούντων τον έλεγχο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία. β) Άρνηση χορήγησης πιστοποίησης και έκδοσης οποιασδήποτε βεβαίωσης σχετικής με την τήρηση της κείμενης Κοινοτικής ή/ και Εθνικής νομοθεσίας και επανεκκίνηση της περιόδου μετατροπής μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Εποπτείας και παράλληλη ενημέρωση της Επιβλέπουσας Αρχής. γ) Στις περιπτώσεις που ο Επιχειρηματίας ήδη διαθέτει πιστοποίηση για την παραγωγή των προϊόντων του, άμεση ανάκληση αυτής ή /και της άδειας χρήσης του Εθνικού Σήματος ή/και του Κοινοτικού σήματος ή /και βεβαιώσεων, τα δε πιστοποιημένα προϊόντα υποβιβάζονται στάδιο και εφόσον έχουν τεθεί σε εμπορία, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να αποσύρει με δική του ευθύνη και έξοδα τις σχετικές ενδείξεις ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες του. δ) αναστολή του πιστοποιητικού ή/και της άδειας χρήσης του Εθνικού Σήματος ή/και του Κοινοτικού σήματος ή/και βεβαιώσεων. ε) Εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για υποβιβασμό του σταδίου πιστοποίησης σε αγροτεμάχια, ζώα της εκμετάλλευσης ή εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για την αποβολή του επιχειρηματία από το Σύστημα Ελέγχου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή την αφαίρεση του δικαιώματος εμπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον η αξιοπιστία του επιχειρηματία αιτιολογημένα θεωρείται χαμηλή ή υπάρχουν ενδείξεις για δόλιες και παραπλανητικές ενέργειες του. Η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων λαμβάνεται από τον Ανώτερο Επιθεωρητή σε συνεργασία αν χρειαστεί με έναν Επιθεωρητή ή/και έναν Εμπειρογνώμονα (expert) που έχουν καταλληλότητα για τα αντίστοιχα αντικείμενα. Σε περίπτωση μεταξύ τους διαφωνίας στην απόφαση συμμετέχει και ο ΥΔΠ. Ο Επιθεωρήτης αυτός δεν μπορεί να είναι ίδιος με αυτόν που έχει διενεργήσει την συγκεκριμένη επιθεώρηση και έχει αξιολογήσει τα αποτελέσματά της. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 6 από 14

7 Ο επικεφαλής της επιχείρησης ειδοποιείται με σχετική επιστολή για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και υποχρεούται να ενημερώσει την TUV Hellas για τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί καθώς και για την πορεία υλοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση δίνεται στον Επικεφαλής της εκμετάλλευσης εύλογο χρονικό διάστημα για την υποβολή ένστασης στην απόφαση της TUV HELLAS. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται συνάντηση του Επικεφαλής της εκμετάλλευσης με τον Ανώτερο Επιθεωρητή οπότε λαμβάνεται απόφαση για την άρση ή την συνέχιση επιβολής των κυρώσεων. Ενδεικτικά, περιπτώσεις που οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων είναι : - Κατάχρηση πιστοποιητικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση παραγωγών όπου μπορεί α) να μην έχουν συμπεριληφθεί όλες οι δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, β) να μην έχει ενημερωθεί η TUV HELLAS για αλλαγές στις εκμεταλλεύσεις που ελέγχονται γ) να μην έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 σχετικά με την παράλληλη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης. - Με την επιθεώρηση επιτήρησης προκύπτει ότι βασικές προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την έκδοση του πιστοποιητικού έχουν αναιρεθεί ή δεν εφαρμόζονται. - Αν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, δοθούν στην ομάδα επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες. - Υπάρχουν άλλοι λόγοι που προκύπτουν ειδικά από τις απαιτήσεις και τους όρους που αναφέρονται στη Διεργασία αυτή, ή έχουν επισήμως συμφωνηθεί μεταξύ TUV HELLAS και Πελάτη (βλέπε QF-(QP-QA-BIO-01)-09, QF-(QP-QA-BIO-01)-14). 2.5 Αρχεία και τήρηση των δικαιολογητικών Η Διεύθυνση AGRISYSTEMS της TUV HELLAS τηρεί αρχεία (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) σχετικά με τα : Αρχικές Αξιολογήσεις της Πιστοποίησης Επαναξιολογήσεις Αρχεία που συμβάλλουν στην πιστοποίηση ενός προϊόντος από το φορέα, όπως αναφορές αξιολόγησης, σχέδια ελέγχου, λίστες με σημεία ελέγχου, αναφορές δοκιμών από τα οποία διαφαίνεται η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης η TUV HELLAS τηρεί τα έγγραφα του Συστήματος που έχει εμπιστευτεί ο πελάτης στην εταιρία, για την ομαλή διεξαγωγή των επιθεωρήσεων. Τα παραπάνω αρχεία μπορεί να τηρούνται αποκλειστικά και σε ηλεκτρονική μορφή. Η διάρκεια τήρησης - φύλαξης αυτών των δικαιολογητικών ορίζεται σε 6 τουλάχιστον έτη από την έκδοση του πιστοποιητικού. Η TUV HELLAS τηρεί μόνο την τρέχουσα έκδοση των εγγράφων. 2.6 Αποκάλυψη Πληροφοριών Αποκάλυψη των Δεδομένων του Παραγωγού στο Κοινό Ο κάτοχος του πιστοποιητικού πρέπει να συμφωνήσει με την TUV HELLAS ότι οι παρακάτω πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εφόσον η κατάσταση Πιστοποιητικού παραμένει Πιστοποιημένος. Αριθμός Εγγραφής του Πιστοποιητικού Τύπος οργάνωσης (Παραγωγός ή Ομάδα Παραγωγών) Ονομασία Σχήματος και Έκδοση Αντικείμενο του Πιστοποιητικού (είδος καλλιέργειας, είδος εκτρεφόμενων ζώων, είδος παραγόμενων προϊόντων) Στάδιο πιστοποίησης Ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου από την TUV HELLAS Διάκεια Ισχύος του Πιστοποιητικού QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 7 από 14

8 2.6.2 Αποκάλυψη Δεδομένων του Παραγωγού αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ή ο ενταγμένος επιχειρηματίας πρέπει να συμφωνήσει με την TUV HELLAS ότι πληροφορίες σχετικές με την εκμετάλλευσή του θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης, για τη δημιουργία γενικών στατιστικών και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση που απορρέει από τις αρμοδιότητές τους. Γενικά, η ανταλλαγή πληροφοριών διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στα Άρθρα 91 και 92 του Καν. (ΕΚ) 889/2008, στο Άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 και στο Άρθρο 6, παρ. 3.6 της ΚΥΑ /2006. Η Διεύθυνση AGRISYSTEMS της TUV HELLAS ενημερώνει τους κατόχους πιστοποιητικών και τους υπεύθυνους των ενταγμένων επιχειρήσεων περί σημαντικών αναθεωρήσεων που αφορούν τη διεργασία πιστοποίησης και εποπτείας που εφαρμόζει, ή για αναθεωρήσεις και αλλαγές στα λαμβανόμενα ως βάση για τη διεργασία αυτή πρότυπα. Η TUV HELLAS παρέχει στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της, καθώς και κάθε πληροφορία και αρωγή που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 2.7 Μητρώο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων Η Διεύθυνση AGRISYSTEMS της TUV HELLAS τηρεί και ενημερώνει συνεχώς το μητρώο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων με αναφορά στο αντικείμενο και τις ημερομηνίες έκδοσης και ανανέωσης του κάθε πιστοποιητικού. Ομοίως, τηρείται ενημερωμένος κατάλογος με τα πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί ή ανασταλεί. Οι λίστες αυτες είναι διαθέσιμες δημοσίως κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων μερών. Αναφορικά με την επικοινωνία μεταξύ Αρχής Εποπτείας και Αρχής Επίβλεψης TUV HELLAS ισχύουν τα εξής: Η TUV HELLAS θα πρέπει να ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης σχετικά με την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών που επιβάλλει στους επιχειρηματίες και για τα βελτιωτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικής επανάληψης των αποκλίσεων. Επιπλέον, ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλισης από τον ίδιο επιχειρηματία εντός του τρέχοντος έτους ή σε περίπτωση μη εφαρμογής των επιβαλλόμενων διορθωτικών ενεργειών και βελτιωτικών μέτρων. Η TUV HELLAS πρέπει να ενημερώνει την Επιβλέπουσα Αρχή όταν κατά την διενέργεια ελέγχων διαπιστώνονται και καταγράφονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας και όταν θεωρεί ότι πέραν των κυρώσεων που έχει επιβάλει στον παραγωγό, είναι απαραίτητο να του επιβληθούν επιπλέον διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, λόγω της σοβαρότητας της παράβασης, διαβιβάζει το πρακτικό ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, ενημερώνει για την απόφαση επιβολής κυρώσεων άμεσα και όχι αργότερα από 5 ημέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασής. Η TUV HELLAS διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος: α) κατάλογο των επιχειρηματιών που είχαν υπαχθεί στο σύστημα έλεγχου, στον οποίο εκτός από ονοματεπώνυμο και διεύθυνση θα αναφέρονται οι εκτάσεις κατά καλλιεργούμενο είδος και ο αριθμός κατά είδος εκτρεφόμενων ζώων, κατά περίπτωση. β) συνολική έκθεση για τους διενεργηθέντες ελέγχους γ) κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων (είδος, έκταση, ποσότητες, περιοχή) και δ) κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Η TUV HELLAS διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησης που εκδίδει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π εντός 10 ημερών από την έκδοσή τους. Η TUV HELLAS κοινοποιεί τον ισχύοντα τιμοκατάλογο καθώς και κάθε τροποποίηση του, στην Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα αρχή. 2.8 Διαμαρτυρίες / Αρμόδια Δικαστική Αρχή QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 8 από 14

9 Ο πελάτης μπορεί να ενάγει τη Διεύθυνση AGRISYSTEMS της TUV HELLAS για ανειλημμένες αποφάσεις του φορέα που τον αφορούν. Οι αγωγές - διαμαρτυρίες αντιμετωπίζονται άμεσα από τη Διεύθυνση της TUV HELLAS σε συνεργασία με η Διεύθυνση AGRISYSTEMS, τον Νομικό Σύμβουλο και τον εμπλεκόμενο Επιθεωρητή. Αρμόδια αρχή είναι τα δικαστήρια που υπάγεται η έδρα της TUV HELLAS. 2.9 Ενστάσεις και διαφωνίες Σε περίπτωση που ο πελάτης διατυπώσει ένσταση ή διαφωνία για τις υπηρεσίες ή αποφάσεις της TUV HELLAS και των φυσικών προσώπων που την εκπροσωπούν, ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το έντυπο QF(ADMIN-13)-05 (με τη σημείωση «Ένσταση») και να το διαβιβάσει στον Διευθυντή AGRISYSTEMS και στον Υπεύθυνο Διαχείρσης Ποιότητας οι οποίοι και θα το διαβιβάσουν στην Επιτροπή Ελέγχου Αξιοπιστίας παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης Προϊόντων-Συστημάτων της TUV HELLAS, η οποία θα αποφασίσει για τις ενέργειες προς διερεύνηση της ένστασης ή διαφωνίας προκειμένου να ληφθούν διορθωτικές ενέργειες. Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας του Διευθυντή AGRISYSTEMS και του Επιθεωρητή η ένσταση αποστέλλεται στον Γενικό Διευθυντή. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνουν: Διορθωτικές ενέργειες για επίλυση του προβλήματος Πρόληψη για επανεμφάνιση του προβλήματος Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διορθωτικών ενεργειών που υιοθετήθηκαν. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να επαναληφθεί η επίσκεψη/ επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη, αυτό θα γίνει από ομάδα έμπειρων επιθεωρητών πού δεν είχαν σχέση με τη προηγούμενη επιθεώρηση, για την οποία εκφράστηκε το παράπονο. Η αναφορά επιθεώρησης της δεύτερης ομάδας επιθεώρησης θεωρείται και ως η τελική απόφαση του φορέα και είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη Παράπονα Σε περίπτωση που ο πελάτης διατυπώσει παράπονο για τις υπηρεσίες της TUV HELLAS και των φυσικών προσώπων που την εκπροσωπούν, ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το έντυπο QF(ADMIN-13)-05 (παράπονο πελάτη) και να το διαβιβάσει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διευθυντή AGRISYSTEMS και στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Διευθυντή AGRISYSTEMS σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας αποφασίζουν για την ενέργεια προς διερεύνηση του παραπόνου προκειμένου να ληφθούν διορθωτικές ενέργειες οι οποίες εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνουν: Διορθωτικές ενέργειες για επίλυση του προβλήματος Πρόληψη για επανεμφάνιση του προβλήματος Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διορθωτικών ενεργειών που υιοθετήθηκαν Παράπονο τρίτου για πελάτη της TUV HELLAS Σε περίπτωση παραπόνου από τρίτο, για πελάτη της TUV HELLAS, ζητείται από τον τρίτο γραπτή αναφορά που να ενημερώνει την TUV HELLAS. Σε κάθε περίπτωση (είτε τηλεφωνικό παράπονο είτε γραπτό) συμπληρώνεται το έντυπο QF(ADMΙΝ-13)-05. Στην συνέχεια, με ευθύνη του Διευθυντή AGRISYSTEMS και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας και έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε συνεννόηση με τον πελάτη της TUV HELLAS, διερευνάται το παράπονο και, αν χρειαστεί, προγραμματίζεται μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που έχει υπογραφεί και, εκτός των άλλων θεμάτων, διερευνάται και το εν λόγω θέμα. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης του παραπόνου και των τυχόν διορθωτικών ενεργειών κοινοποιούνται στο πρόσωπο που έκανε το παράπονο από τον Διευθυντή AGRISYSTEMS ή τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας της TUV HELLAS. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 9 από 14

10 3 Επιθεώρηση 3.1 Εξωτερικός Έλεγχος από την TUV Hellas : Η TUV Hellas πραγματοποιεί εξωτερικό έλεγχο στις μονάδες παραγωγής, εμπορίας, παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας ώστε να διαπιστώσει την εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η επιθεώρηση διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 19011:2002. Οι έλεγχοι αυτοί ομαδοποιούνται ως ακολούθως: Αρχικός έλεγχος: διενεργείται το αργότερο σε 60 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τον έλεγχο αυτό επαληθεύονται τα μέτρα και οι δεσμεύσεις της δήλωσης που κατέθεσε ο «επιχειρηματίας» προκειμένου να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και συντάσσεται έκθεση εις διπλούν η οποία προσυπογράφεται από τον επιχειρηματία στον οποίο και παραμένει το ένα αντίγραφο. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να έχει και τη μορφή του πλήρη προειδοποιημένου ελέγχου εάν γίνεται σε χρονική περίοδο που συμπίπτει με την παραγωγική περίοδο της εκμετάλλευσης. Προειδοποιημένες επισκέψεις ελέγχου, όπου λαμβάνει χώρα: α) Πλήρης έλεγχος: για την επαλήθευση των συγκεκριμένων μέτρων και δεσμεύσεων που έχουν αποδεχθεί οι συμβαλλόμενοι με την TUV HELLAS επιχειρηματίες για την τήρηση των υποχρεώσεων εν γένει του κανονισμού. Ο έλεγχος αυτός γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργουμένων ειδών) ή, εφ όσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής, εντός του έτους εκτροφής ή, εφ όσον πρόκειται για μονάδα παρασκευής, εντός της παρασκευαστικής περιόδου. β) Δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση: Γίνονται με βάση το καταρτισθέν από την TUV HELLAS πρόγραμμα δειγματοληψιών για την εργαστηριακή ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον Κανονισμό ουσιών, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής & ζωικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχόμενων επιχειρηματιών. Τα κριτήρια βάση των οποίων καταρτίζεται το πρόγραμμα των δειγματοληψιών είναι η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της μονάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι καταγγελίες των καταναλωτών. Δειγματοληψία για ανάλυση διενεργείται από τους επιθεωρητές της TUV HELLAS μετά από σχετική εντολή του υπευθύνου της διεύθυνσης AGRISYSTEMS ή με δική τους πρωτοβουλία όποτε διαπιστωθεί ανάλογη ανάγκη. Επίσης, γίνεται χρήση και της οδηγίας εργασίας WI(QP-QA-BIO-01)-01. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλύσεις αυτές πρέπει απαραίτητα να διενεργούνται όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα για την βιολογική παραγωγή προϊόντα. Σχετικές οδηγίες διενέργειας δειγματοληψίας είναι διαθέσιμες στους επιθεωρητές της TUV HELLAS. Ο παραγωγός θα ενημερώνεται από την TUV HELLAS για την επίσκεψη επιθεώρησης και τον εντελλόμενο επιθεωρητή τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν. Σε περίπτωση διαφωνίας βλ. παρ Αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου: πραγματοποιούνται σε τυχαία βάση, επιπροσθέτως του πλήρους ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών, δίνοντας έμφαση σε ελέγχους επιχειρηματιών που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος σοβαρές παρεκκλίσεις, παρατυπίες ή και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι αιφνιδιαστικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου γίνονται βάσει εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των σχετικών προϊόντων και τη δυνατότητα ανταλλαγής αυτών. Η TUV HELLAS θα ενημερώνει τον παραγωγό 48 ώρες νωρίτερα για πρόθεση επίσκεψης. Ο παραγωγός δεν δύναται να ζητήσει την αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας επίσκεψης αιφνιδιαστικού ελέγχου. Αν η επίσκεψη δεν πραγματοποιηθεί λόγω άρνησης του παραγωγού, θα επιβληθεί η ανάλογη κύρωση. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 10 από 14

11 Η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται με τη σύνταξη αναφοράς ελέγχου ή και πρακτικού δειγματοληψίας. Στην αναφορά ελέγχου καταγράφονται με σαφήνεια, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα του ελέγχου και αναλυτικά οι τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συνυπογράφονται από τον ελεγχόμενο. 4 Διεργασία Χορήγησης Πιστοποιητικού 4.1 Εγγραφή Ο Παραγωγός πρέπει να παρέχει στην TUV HELLAS όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση για πιστοποίηση. Οι πληροφορίες εγγραφής περιλαμβάνουν: Γενικές Πληροφορίες (i) Όνομα της Εταιρίας (ii) Πρόσωπο επικοινωνίας (iii) Πλήρης ενημερωμένη διεύθυνση (προσωπική και ταχυδρομική) (iv) Άλλα ID (ΑΦΜ, ILN, UAID, κτλ.) οτιδήποτε είναι υποχρεωτικό και δίνεται στη χώρα παραγωγής. (v) Δεδομένα επικοινωνίας (τηλέφωνο και και/ή fax) Πληροφορίες Εγγραφής Παραγωγού Οι πληροφορίες που απαιτούνται συμφωνούν με τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Σύμβαση που συνυπογράφουν ο παραγωγός και η TUV HELLAS. Οι παρακάτω πληροφορίες απαιτούνται για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να εγγραφεί: (i) Προϊόν ή προϊόντα προς πιστοποίηση (ii) Καταγραφή περιοχών παραγωγής (ή συλλογής άγριων φυτικών ειδών) και λοιπών παραγωγικών συντελεστών (π.χ. σταυλικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και διαδικασίας παραγωγής, τηρουμένων αρχείων, παράλληλες ή άλλες δραστηριότητες στο συμβατικό τομέα, κ.λ.π.), (iii) Κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, ο επιχειρηματίας συντάσσει και διατηρεί στη συνέχεια: α) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας β) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής γ) τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος ρύπανσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού που πρέπει να εφαρμόζονται στις αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του επιχειρηματία. Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα μέτρα που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του συστήματος ποιότητας το οποίο καθορίζεται από τον επιχειρηματία. (i) Τελευταία εφαρμογή ουσιών και μεθόδων που δεν επιτρέπονται από τους κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων. (ii) Στοιχεία προηγούμενης πιστοποίησης από άλλον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (iii) Υπεύθυνη δήλωση που καλύπτει τις απαιτήσεις του Παρ.ΙΙ της ΚΥΑ /2006 που περιέχει δέσμευση του επιχειρηματία: α) να ασκεί τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής β) να αποδεχθεί, σε περίπτωση παραβάσεων ή παρατυπιών, την επιβολή των μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής παραγωγής γ) να ενημερώσει εγγράφως τους αγοραστές του προϊόντος, ώστε να απαλειφθούν από το προϊόν οι ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής. (iv) Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, η πλήρης περιγραφή της μονάδας πρέπει να περιλαμβάνει: QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 11 από 14

12 α) κατάλογο των υπεργολάβων με περιγραφή των δραστηριοτήτων τους και αναφορά των φορέων ή αρχών ελέγχου στις οποίες υπάγονται β) γραπτή συμφωνία των υπεργολάβων ότι η επιχείρησή τους θα υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 γ) όλα τα συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του κατάλληλου συστήματος τήρησης αποδεικτικών εγγράφων, τα οποία πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας για να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διαδρομής των προϊόντων τα οποία διαθέτει ο επιχειρηματίας στην αγορά και, κατά περίπτωση, τους προμηθευτές, πωλητές, παραλήπτες και αγοραστές. Όταν ο επιχειρηματίας και οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου, δηλώνεται η συγκατάθεση του επιχειρηματία, για λογαριασμό δικό του και των υπεργολάβων του, να μπορούν οι διάφοροι φορείς ή αρχές ελέγχου να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που υπόκεινται στον έλεγχό τους και να καθορίζουν τον τρόπο αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών. Η δήλωση αυτή επαληθεύεται από την TUV HELLAS που εκδίδει έκθεση η οποία εντοπίζει τις πιθανές ελλείψεις και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ο επιχειρηματίας οφείλει να προσυπογράψει την έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα Έναρξη διεργασίας πιστοποίησης Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης θεωρείται ως έναρξη δραστηριότητας της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τον επιχειρηματία Η TUV HELLAS εκδίδει επίσημο έγγραφο Πιστοποίησης με εντολή του Ανώτερου επιθεωρητή και όποτε δεν έχει την τεχνική επάρκεια σε συνεργασία με επιθεωρητή που έχει το αντικείμενο, εφ όσον διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, ότι οι επιχειρηματίες τηρούν τις απαιτήσεις του «Κανονισμού» καθώς και τις διατάξεις της υπόλοιπης σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την παραγωγή γεωργικών βιολογικών προϊόντων. Με το εν λόγω έγγραφο Πιστοποίησης παρέχεται γραπτή διαβεβαίωση ότι τα παραγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού» και της υπόλοιπης σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το έγγραφο Πιστοποίησης που αναφέρεται ανωτέρω εκδίδεται ως ακολούθως: α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησής τους. Ταυτοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση του επιχειρηματία, το είδος των προϊόντων καθώς και την παραγόμενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριμένη παραγωγική περίοδο. Τα αναφερόμενα προϊόντα αναγράφονται με την κοινή και επιστημονική τους ονομασία και γίνεται αναφορά στην ποικιλία τους. β) Εφόσον πρόκειται για μεταποιημένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής τους περιόδου και με διάρκεια ισχύος όση και η διάρκεια αυτής ή εφόσον πρόκειται για γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα λαμβάνονται υπόψη η περίοδος άλμεξης κατά είδος ζώου. Για τα ζώα και τα προϊόντα κρέατος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα συμφωνα με τον «Κανονισμό» γ) Όσον αφορά τις ζωοτροφές, θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008. Η TUV HELLAS παρέχει το δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Σήματος, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, στους κατόχους του επίσημου εγγράφου Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 4.2 Μεταφορά Πιστοποίησης QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 12 από 14

13 Ένας παραγωγός μπορεί να αλλάξει τον ΦΠ (όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 7, παρ. 3.1 της ΚΥΑ /2006) όπου έχει εγγραφεί και με τον οποίο έκανε την πιστοποίηση, είτε εθελοντικά είτε αν συμβεί ο ΦΠ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εγκεκριμένος από το ΥΑΑ&Τ να χάσει την έγκρισή του (λόγω επιβολής κυρώσεων, πτώχευσης ή για άλλους λόγους). Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ή παύσης της δραστηριότητας της TUV HELLAS, οι επιχειρηματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις με αυτή επιλέγουν έναν από τους υπόλοιπους εγκεκριμένους Οργανισμούς για την ένταξή τους στο σύστημα ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ένταξη των εν λόγω επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου, δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ. Στην περίπτωση αυτή η TUV HELLAS υποχρεούται να παραδώσει στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των τηρουμένων αρχείων των επιχειρήσεων που είχαν συμβληθεί μαζί της. Η TUV HELLAS όποτε δέχεται αίτημα ένταξης από επιχειρηματία που μετεγράφεται από άλλο ΟΕΠ, οφείλει: να ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούμενου ατομικού φακέλου από τον ΟΕ&Π στον οποίο ήταν υποκείμενο ελέγχου ο αιτών επιχειρηματίας, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω επιχειρηματία. Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήματος ένταξης από την TUV HELLAS σε τέτοιες περιπτώσεις είναι: α) να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ελέγχου προγραμματισθείσας προ της ημερομηνίας καταγγελίας της Σύμβασης. β) να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχων, χημικών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ημερομηνίας καταγγελίας της Σύμβασης. γ) να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λογοτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ /2006 ή/και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Σε περίπτωση που επιχειρηματίας που υπόκειται στον έλεγχο της TUV HELLAS επιθυμεί την μετεγγραφή του σε άλλον ΟΕΠ η TUV HELLAS τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Άρθρο 7, παρ. 3 της ΚΥΑ /2006. QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 13 από 14

14 Διάγραμμα για την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Λαμβάνετε και διαβάζετε τα Κανονιστικά Έγγραφα Υλοποίηση Κριτηρίων Συμμόρφωσης στην εκμετάλλευση ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΙ 889/2008 ΚΥΑ /2006 Εγγραφή στην TUV HELLAS ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πραγματοποίηση Αρχικού Ελέγχου χρησιμοποιώντας τη Λίστα Ελέγχου ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ Υπάρχουν μη συμμορφώσεις Διορθωτικές Ενέργειες ΟΧΙ Οι μη συμμορφώσεις έχουν κλείσει; ΝΑΙ Περίοδος Μετατροπής (όχι στην μεταποίηση) ΟΧΙ Εξωτερική Επιθεώρηση (-εις) από TUV HELLAS Κυρώσεις από την TUV HELLAS ΝΑΙ Υπάρχουν μη συμμορφώσεις ΟΧΙ Απόφαση της TUV HELLAS για Πιστοποίηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ QF(QP-QA-BIO-01)-16, Rev02, Σελίδα 14 από 14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα