Τό βύθος τοῦ νεροῦ ἦτον ὑπέρ τά δύο ἀναστήµατα. Ἔφθασα σχεδόν εἰς τόν πυθµένα, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀµµόστρωτος, ἐλεύθερος βράχων καί πετρῶν, καί δέν ἦτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τό βύθος τοῦ νεροῦ ἦτον ὑπέρ τά δύο ἀναστήµατα. Ἔφθασα σχεδόν εἰς τόν πυθµένα, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀµµόστρωτος, ἐλεύθερος βράχων καί πετρῶν, καί δέν ἦτο"

Transcript

1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης Ὄνειρο στό κῦµα (απόσπασµα) «[...] έν ἠξεύρω ἄν ἡ κόρη λουοµένη εἰς τήν θάλασσαν ἤκουσε τήν φωνήν τῆς γίδας µου. Ἀλλά καί ἄν τήν εἶχεν ἀκούσει, τί τό παράδοξον; Ποῖος φόβος ἦτον; Τό ν ἀκούῃ τις φωνήν ζῴου ἐκεῖ πού κολυµβᾷ, ἀφοῦ δέν ἀπέχει εἰµή ὀλίγας ὀργυιάς ἀπό τήν ξηράν, δέν εἶναι τίποτε ἔκτακτον. Ἀλλ ὅµως, ἡ στιγµή ἐκείνη, πού εἶχα πατήσει εἰς τήν κορυφήν τοῦ βράχου, ἤρκεσεν. Ἡ νεαρά κόρη, εἴτε ἤκουσεν εἴτε ὄχι τήν φωνήν τῆς κατσίκας µᾶλλον φαίνεται ὅτι τήν ἤκουσε, διότι ἔστρεψε τήν κεφαλήν πρός τό µέρος τῆς ξηρᾶς εἶδε τόν µαῦρον ἴσκιον µου, τόν διακαµόν 1 µου, ἐπάνω εἰς τόν βράχον, ἀνάµεσα εἰς τούς θάµνους, καί ἀφῆκε µισοπνιγµένην κραυγήν φόβου Τότε µέ κατέλαβε τρόµος, συγκίνησις, λύπη ἀπερίγραπτος. Τά γόνατά µου ἐκάµφθησαν. Ἔξαλλος ἐκ τρόµου, ἠδυνήθην ν ἀρθρώσω φωνήν, κ ἔκραξα: Μή φοβᾶσαι!... δέν εἶναι τίποτε δέν σοῦ θέλω κακόν! Καί ἐσκεπτόµην λίαν τεταραγµένος ἄν ἔπρεπε νά ριφθῶ εἰς τήν θάλασσαν, µᾶλλον, διά νά ἔλθω εἰς βοήθειαν τῆς κόρης, ἤ νά τρέξω καί νά φύγω Ἤρκει ἡ φωνή µου νά τῆς ἔδιδε µεγαλύτερον θάρρος ἤ ὅσον ἡ παραµονή µου καί τό τρέξιµόν µου εἰς βοήθειαν. Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν ὄχι παράδοξον, καθότι ὅλοι οἱ αἰγιαλοί καί αἱ θάλασσαι ἐκεῖναι ἐσυχνάζοντο ἀπό τούς ἁλιεῖς, µία βάρκα ἐφάνη νά προβάλλῃ ἀντικρύ, πρός τό ἀνατολικοµεσηµβρινόν µέρος, ἀπό τόν πέρα κάβον, τόν σχηµατίζοντα τό δεξιόν οἱονεί κέρας τοῦ κολπίσκου. Ἐφάνη πλέουσα ἀργά, ἐρχοµένη πρός τά ἐδῶ, µέ τάς κώπας πλήν ἡ ἐµφάνισίς της, ἀντί νά δώσῃ θάρρος εἰς τήν κόρην, ἐπέτεινε τόν τρόµον της. Ἀφῆκε δευτέραν κραυγήν µεγαλυτέρας ἀγωνίας. Ἐν ἀκαρεῖ 2 τήν εἶδα νά γίνεται ἄφαντη εἰς τό κῦµα. έν ἔπρεπε τότε νά διστάσω. Ἡ βάρκα ἐκείνη ἀπεῖχεν ὑπέρ τάς εἴκοσιν ὀργυιάς, ἀπό τό µέρος ὅπου ἠγωνία ἡ κόρη, ἐγώ ἀπεῖχα µόνον πέντε ἤ ἕξ ὀργυιάς. Πάραυτα, ὅπως ἤµην, ἐρρίφθην εἰς τήν θάλασσαν, πηδήσας µέ τήν κεφαλήν κάτω, ἀπό τό ὕψος τοῦ βράχου.

2 Τό βύθος τοῦ νεροῦ ἦτον ὑπέρ τά δύο ἀναστήµατα. Ἔφθασα σχεδόν εἰς τόν πυθµένα, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀµµόστρωτος, ἐλεύθερος βράχων καί πετρῶν, καί δέν ἦτο φόβος νά κτυπήσω. Πάραυτα ἀνέδυν καί ἀνῆλθον εἰς τόν ἀφρόν τοῦ κύµατος. Ἀπεῑχον τώρα ὀλιγότερον ἤ πέντε ὀργυιάς ἀπό τό µέρος τοῦ πόντου, ὅπου ἐσχηµατίζοντο δῖναι καί κύκλοι συστρεφόµενοι εἰς τόν ἀφρόν τῆς θαλάσσης, οἱ ὁποῖοι θά ἦσαν ὡς µνῆµα ὑγρόν καί ἀκαριαῖον διά τήν ἀτυχῆ παιδίσκην τά µόνα ἴχνη τά ὁποῖα ἀφήνει ποτέ εἰς τήν θάλασσαν ἀγωνιῶν ἀνθρώπινον πλάσµα!... Μέ τρία στιβαρά πηδήµατα καί πλευσίµατα, ἐντός ὀλίγων στιγµῶν, ἔφθασα πλησίον της Εἶδα τό εὔµορφον σῶµα νά παραδέρνῃ κάτω, πλησιέστερον εἰς τόν βυθόν τοῦ πόντου ἤ εἰς τόν ἀφρόν τοῦ κύµατος, ἐγγύτερον τοῦ θανάτου ἤ τῆς ζωῆς ἐβυθίσθην, ἥρπασα τήν κόρην εἰς τάς ἀγκάλας µου, καί ἀνῆλθον. Καθώς τήν εἶχα περιβάλει µέ τόν ἀριστερόν βραχίονα, µοῦ ἐφάνη ὅτι ᾐσθάνθην ἀσθενῆ τήν χλιαράν πνοήν της εἰς τήν παρειάν µου. Εἶχα φθάσει ἐγκαίρως, δόξα τῷ Θεῷ!... Ἐντούτοις δέν παρεῖχε σηµεῖα ζωῆς ὁλοφάνερα Τήν ἐτίναξα µέ σφοδρόν κίνηµα, αὐθορµήτως, διά νά δυνηθῇ ν ἀναπνεύσῃ, τήν ἔκαµα νά στηριχθῇ ἐπί τῆς πλάτης µου, καί ἔπλευσα, µέ τήν χεῖρα τήν δεξιάν καί µέ τούς πόδας, ἔπλευσα ἰσχυρῶς πρός τήν ξηράν. Αἱ δυνάµεις µου ἐπολλαπλασιάζοντο θαυµασίως. ᾘσθάνθην ὅτι προσεκολλᾶτο τό πλάσµα ἐπάνω µου ἤθελε τήν ζωήν της ὤ! ἄς ἔζη, καί ἄς ἦτον εὐτυχής. Κανείς ἰδιοτελής λογισµός δέν ὑπῆρχε τήν στιγµήν ἐκείνην εἰς τό πνεῦµά µου. Ἡ καρδία µου ἦτο πλήρης αὐτοθυσίας καί ἀφιλοκερδείας. Ποτέ δέν θά ἐζήτουν ἀµοιβήν! Ἐπί πόσον ἀκόµη θά τό ἐνθυµοῦµαι ἐκεῖνο τό ἁβρόν, τό ἁπαλόν σῶµα τῆς ἁγνῆς κόρης, τό ὁποῖον ᾐσθάνθην ποτέ ἐπάνω µου ἐπ ὀλίγα λεπτά τῆς ἄλλως ἀνωφελοῦς ζωῆς µου! Ἦτον ὄνειρον, πλάνη, γοητεία. Καί ὁπόσον διέφερεν ἀπό ὅλας τάς ἰδιοτελεῖς περιπτύξεις, ἀπό ὅλας τάς λυκοφιλίας καί τούς κυνέρωτας 3 τοῦ κόσµου ἡ ἐκλεκτή, ἡ αἰθέριος ἐκείνη ἐπαφή! έν ἦτο βάρος ἐκεῖνο, τό φορτίον τό εὐάγκαλον 4, ἀλλ ἦτο ἀνακούφισις καί ἀναψυχή. Ποτέ δέν ᾐσθάνθην τόν ἑαυτόν µου ἐλαφρότερον ἤ ἐφ ὅσον ἐβάσταζον τό βάρος ἐκεῖνο Ἤµην ὁ ἄνθρωπος, ὅστις κατώρθωσε νά συλλάβῃ µέ τάς χεῖράς του πρός στιγµήν ἕν ὄνειρον, τό ἴδιον ὄνειρόν του *** Ἡ Μοσχούλα ἔζησε, δέν ἀπέθανε. Σπανίως τήν εἶδα ἔκτοτε, καί δέν ἠξεύρω τί γίνεται τώρα, ὁπότε εἶναι ἁπλῆ θυγάτηρ τῆς Εὔας, ὅπως ὅλαι. Ἀλλ ἐγώ ἐπλήρωσα τά λύτρα διά τήν ζωήν της. Ἡ ταλαίπωρος µικρή µου κατσίκα, τήν ὁποίαν εἶχα λησµονήσει πρός χάριν της, πράγµατι «ἐσχοινιάσθη» περιεπλάκη κακά εἰς τό σχοινίον, µέ τό ὁποῖον τήν εἶχα

3 δεµένην, καί ἐπνίγη!... Μετρίως ἐλυπήθην, καί τήν ἔκαµα θυσίαν πρός χάριν της. Κ ἐγώ ἔµαθα γράµµατα, ἐξ εὐνοίας καί ἐλέους τῶν καλογήρων, κ ἔγινα δικηγόρος Ἀφοῦ ἐπέρασα ἀπό δύο ἱερατικάς σχολάς, ἦτον ἑπόµενον! Τάχα ἡ µοναδική ἐκείνη περίστασις, ἡ ὀνειρώδης ἐκείνη ἀνάµνησις τῆς λουοµένης κόρης, µ ἔκαµε νά µή γίνω κληρικός; Φεῦ! ἀκριβῶς ἡ ἀνάµνησις ἐκείνη ἔπρεπε νά µέ κάµῃ νά γίνω µοναχός. Ὀρθῶς ἔλεγεν ὁ γηραιός Σισώης ὅτι «ἄν ἤθελαν νά µέ κάµουν καλόγερον, δέν ἔπρεπε νά µέ στείλουν ἔξω ἀπό τό µοναστήρι». ιά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς µου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα κολλυβογράµµατα, τά ὁποῖα αὐτός µέ εἶχε διδάξει, καί µάλιστα ἦσαν καί πολλά!... Καί τώρα, ὅταν ἐνθυµοῦµαι τό κοντόν ἐκεῖνο σχοινίον, ἀπό τό ὁποῖον ἐσχοινιάσθη κ ἐπνίγη ἡ Μοσχούλα, ἡ κατσίκα µου, καί ἀναλογίζοµαι τό ἄλλο σχοινίον τῆς παραβολῆς, µέ τό ὁποῖον εἶναι δεµένος ὁ σκύλος εἰς τήν αὐλήν τοῦ ἀφέντη του, διαπορῶ µέσα µου ἄν τά δύο δέν εἶχαν µεγάλην συγγένειαν, καί ἄν δέν ἦσαν ὡς «σχοίνισµα κληρονοµίας» 5 δι ἐµέ, ὅπως ἡ Γραφή λέγει. Ὤ! ἄς ἤµην ἀκόµη βοσκός εἰς τά ὄρη!...» ( ιά τήν ἀντιγραφήν) Α. ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗΣ 1. Τον ίσκιο, τη σιλουέτα, το περίγραµµα της φευγαλέας µορφής. 2. Ακαριαία, µονοµιάς. 3. Αγοραίους έρωτες. 4. Εύκολα µεταφερόµενο στην αγκαλιά, ευχάριστο στο αγκάλιασµα. 5. Μερίδιο, κλήρος. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Παπαδιαµάντης είναι κατεξοχήν «βιωµατικός» συγγραφέας. Τεκµηριώστε τη θέση αυτή µε πέντε βιωµατικού χαρακτήρα αναφορές στο κείµενο που σας δόθηκε. Μονάδες 15 Β1. Να επισηµάνετε και να σχολιάσετε τέσσερις αφηγηµατικές τεχνικές που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο απόσπασµα. Μονάδες 20 Β2. «[...] Ἡ βάρκα ἐκείνη ἀπεῖχεν... εἰς τάς ἀγκάλας µου, καί ἀνῆλθον». Να εξετάσετε τη λειτουργία της περιγραφής στο συγκεκριµένο χωρίο. Μονάδες 20

4 Γ. «Ὀρθῶς ἔλεγεν ὁ γηραιός Σισώης ὅτι ἄν ἤθελαν νά µέ κάµουν καλόγερον, δέν ἔπρεπε νά µέ στείλουν ἔξω ἀπό τό µοναστήρι. ιά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς µου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα κολλυβογράµµατα, τά ὁποῖα αὐτός µέ εἶχε διδάξει, καί µάλιστα ἦσαν καί πολλά!...». Να σχολιάσετε το πιο πάνω χωρίο µε λέξεις. Μονάδες 25. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόµενο το απόσπασµα που σας δόθηκε από το «Όνειρο στο κύµα» µε το παρακάτω ποίηµα του Κλείτου Κύρου, «Οπτική απάτη»: Κατατρύχονταν 1 από µια µορφή γυναίκας Την έβλεπε στον ύπνο του µ υψωµένα Χέρια να παραληρεί µε θέρµη Την έβλεπε κάθε πρωί να γνέφει Στο απέναντι παράθυρο να χαµογελά Μ αστραπές στα µάτια και στα δόντια Μες στο µισοσκότεινο δωµάτιο Σύµβολο της άυλης παντοτινά γυναίκας Έτσι νόµιζε τουλάχιστο δεν είχε διδαχθεί Τους παράγοντες της οφθαλµαπάτης. Όταν πια κατάλαβε είχε ξηµερώσει Σα να κύλησε µια ατελείωτη νύχτα Κι ήταν µόνος πάλι και ξεφύλλιζε Παλιές πολύ παλιές φωτογραφίες. Μονάδες 20 (Αλέξανδρος Αργυρίου (επιµ.), Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία Γραµµατολογία, τόµος ΣΤ, [Αθήνα:] Εκδόσεις Σοκόλη [1985], σ. 288.) 1. Βασανιζόταν, υπέφερε, ταλαιπωρείτο.

5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Το συγκεκριµένο διήγηµα ανήκει στα αυτοβιογραφικά διηγήµατα της εφηβικής ηλικίας του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη και κυρίαρχα είναι τα βιωµατικά στοιχεία, µολονότι µε το τέχνασµα της πλαστοπροσωπίας είναι δύσκολος ο προσδιορισµός αυτών που είναι πραγµατικά. Βιωµατικού χαρακτήρα αναφορές στο κείµενο µπορούν να θεωρηθούν: Οι συνήθειες και οι ασχολίες των ανθρώπων της θαλασσινής Ελλάδας: «καθότι όλοι οι αιγιαλοί αλιείς». Η πολύ καλή γνώση του τόπου όπου έζησε τα ευτυχισµένα παιδικά και εφηβικά του χρόνια: «προς το ανατολικοµεσηµβρινόν µέρος πέραν του κολπίσκου». Η επιλογή να ακολουθήσει το δρόµο των ανώτερων σπουδών και της γνώσης: «κ εγώ έµαθα γράµµατα». Η στενή σχέση µε τη θρησκεία και τους εκπροσώπους της: «ορθώς έλεγεν ο γηραιός Σισώης ήσαν και πολλά». Η αποστροφή για το αστικό περιβάλλον και η αναπόληση της ευτυχισµένης ζωής στην αγκαλιά της φύσης: «και οπόσον διέφερεν του κόσµου επαφή» - «Ω! ας ήµην ακόµα βοσκός εις τα όρη». Β.1. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, οι εξής αφηγηµατικές τεχνικές: 1. Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο. Ο αφηγητής είναι οµοδιηγητικός ή ενδοδιηγητικός καθώς είναι και πρωταγωνιστής των πραγµατικών περιστατικών που αφηγείται γεγονός που καθιστά την αφήγηση άµεση και παραστατική. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση δεσπόζει σε όλο το απόσπασµα που δόθηκε. Ενδεικτικά αναφέρεται το χωρίο: «εν ηξεύρω αν η κόρη την φωνήν της γίδας µου». 2. Η εναλλαγή της εστίασης. Παρά το γεγονός ότι η αφηγηµατική «φωνή» είναι µια, το πρόσωπο της αφήγησης έχει διπλή υπόσταση. Από τη µια ο βοσκός περιγράφει όσα γεγονότα διαδραµατίζονται τη στιγµή εκείνη µπροστά στα µάτια του: «Τότε µε κατέλαβε τρόµος, συγκίνησις, λύπη απερίγραπτος». Από την άλλη, όµως, παρεµβάλλονται τα σχόλια του προλύτη ο οποίος από το παρόν όπου βρίσκεται έχει συνολική εποπτεία όσων έχουν συµβεί κι έτσι µπορεί να διατυπώνει ακριβέστερες κρίσεις. «Κανείς ιδιοτελής λογισµός δεν υπήρχε την στιγµήν εκείνην εις το πνεύµα µου». Έτσι το υποκείµενο της αφήγησης «είναι µία πλήρης βιολογική ύπαρξη» (Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη).

6 3. Ο εσωτερικός µονόλογος. Χρησιµοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες ενός ψυχογραφικού διηγήµατος. Με τον εσωτερικό µονόλογο ο αναγνώστης πληροφορείται τις σκέψεις, τα αντιφατικά συναισθήµατα, τα διλήµµατα του πρωταγωνιστή. Με άλλα λόγια ο αναγνώστης διεισδύει στα µύχια του ψυχισµού του ήρωα. «Επι πόσον ακόµη το ίδιον όνειρόν του». 4. Τα δραµατικά απρόοπτα. Είναι σηµαντικά γιατί µ αυτά αλλάζει η δραµατική οικονοµία, εξελίσσεται η πλοκή και η δράση και αποκτά το κείµενο καινούριο ενδιαφέρον. «Συγχρόνως τότε µια βάρκα εφάνη να προβάλλη αντικρύ». Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι εκτός από τις αφηγηµατικές τεχνικές που αναφέρθηκαν χρησιµοποιούνται κι άλλες στο συγκεκριµένο απόσπασµα. Ενδεικτικά αναφέρεται: η αναδροµική αφήγηση, η περιγραφή, ο συµβολισµός. Β2. Είναι γεγονός πως η περιγραφική δεινότητα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη αποτελεί µια απ τις πιο χαρακτηριστικές αρετές των διηγηµάτων του. Οι περιγραφές του έχουν ακρίβεια στη λεπτοµέρεια, είναι ποιητικές ξεπερνώντας τις απλές σκηνοθετικές ανάγκες του διηγήµατος και γίνονται συχνά φορείς νοηµάτων. Η περιγραφή στο συγκεκριµένο χωρίο της ενότητας όπου κορυφώνεται η δράση, καθώς η Μοσχούλα τροµαγµένη από την απρόσµενη εµφάνιση µιας βάρκας κινδυνεύει να πνιγεί, λειτουργεί ως επιβράνδυση αναφορικά µε την αφηγηµατική ροή του χρόνου. Η σχολαστική περιγραφή της σκηνής της διάσωσης όπου δίνεται ακόµα και η παραµικρή λεπτοµέρεια («απείχεν υπέρ τας είκοσιν οργυιάς εγώ απείχα µόνον πέντε ή έξ οργυιάς Το βύθος του νερού ήτον υπέρ τα δύο αναστήµατα ο οποίος ήτο αµµόστρωτος, ελεύθερος βράχων και πετρών Απείχον τώρα λιγότερον ή πέντε οργυιάς όπου εσχηµατίζοντο δίναι και κύκλοι συστρεφόµενοι Με τρια στιβαρά πηδήµατα και πλευσίµατα πλησιέστερον εις τον βυθόν ή της ζωής») δηµιουργεί δραµατική ένταση επιτείνοντας την αγωνία του αναγνώστη και αποδίδοντας παραστατικά τις όποιες δυσκολίες του εγχειρήµατος που απαιτούσε θάρρος και αυτοθυσία εκ µέρους του ήρωα. Γ. Ο ήρωας αφηγητής ασκεί έντονη κριτική στη ζωή του και τις επιλογές του που κατά δική του οµολογία είναι συνυφασµένες µε την καταπίεση και την έλλειψη ελευθερίας που αισθάνεται. Ο ήρωας στην αγκαλιά της φύσης και κοντά στο Θεό βίωνε την ελευθερία και την ευτυχία. Από τη στιγµή που αποφάσισε ν ακολουθήσει τα «αγαθά» του πολιτισµού οδηγήθηκε στη δυστυχία. Η γνώση δεν επέφερε το αίσθηµα

7 πληρότητας που αναζητούσε, η συµβατική και γεµάτη δυστυχία ζωή της πόλης δεν οδήγησε στη γαλήνη και στην ηρεµία. Εποµένως είναι δικαιολογηµένη η νοσταλγία για την απλότητα και την αγνότητα της φυσικής ζωής, η απόρριψη του τρόπου που επέλεξε για να ζήσει θέλοντας να λυτρωθεί από την αµαρτία και η κατηγορηµατική έκφραση της πεποίθησης ότι η σωτηρία της ψυχής του µπορούσε να επιτευχθεί µε τα «ολίγα κολλυβογράµµατα» µέσα στην απλότητα και στην αγνότητα της φυσικής ζωής.. ιαβάζοντας παράλληλα τα δύο κείµενα διαπιστώνεται ότι ως προς το περιεχόµενο εντοπίζονται τόσο οµοιότητες όσο και διαφορές. Και τα δύο κείµενα αναφέρονται στην περίπτωση δύο προσώπων που βιώνουν τα αποτελέσµατα του ανεκπλήρωτου έρωτα. Με την αναπόληση του οράµατος της εξιδανικευµένης γυναικείας µορφής, που παίρνει διαστάσεις συµβόλου, και οι δύο πρωταγωνιστές µεταφέρονται στη σφαίρα του ονείρου. Και για τους δύο, όµως, η επάνοδος στην πραγµατικότητα είναι σκληρή. Ο πρωταγωνιστής του διηγήµατος του Παπαδιαµάντη, που ζει και εργάζεται στο ασφυκτικό περιβάλλον της Αθήνας, φέρνει στη µνήµη του το περιστατικό που άλλαξε τη ζωή του τη στιγµιαία επαφή του µε το «όνειρο» µέσα στη θάλασσα που υπήρξε γι αυτόν η µοναδική γνήσια ερωτική εµπειρία της ζωής του. Αυτό το περιστατικό εντυπώθηκε στη συνείδησή του και από τότε τον ακολουθεί. Μάλιστα το βίωµα αυτό, εκτός των άλλων, κλείνει µέσα του κάθε στιγµή του ευτυχισµένου παρελθόντος του στη Σκιάθο, τότε που ήταν ακόµα «φυσικός άνθρωπος». Αντίστοιχα, ο ήρωας του ποιήµατος του Κλείτου Κύρου «Οπτική απάτη» φαίνεται πως «κατατρύχεται» από µια µορφή γυναίκας, που βλέπει στον ύπνο του και πιθανότατα ανακαλεί από το παρελθόν του. Ο οραµατισµός αυτής της γυναικείας µορφής του προξενεί εξαιρετικά έντονα συναισθήµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ποίηµα πως το όνειρό του είναι τόσο ρεαλιστικό που σε τίποτα δε µοιάζει µε οφθαλµαπάτη. Κι όταν το όνειρο τελειώσει ο ήρωας µεταβαίνει από το χώρο του ονείρου στον κόσµο της πραγµατικότητας. Το παρόν του χαρακτηρίζει η µοναξιά και το «ξεφύλλισµα» αναµνήσεων µέσα από παλιές φωτογραφίες. Ωστόσο, από την ανάλυση της βασικής θεµατικής αναλογίας που υπάρχει στα δύο αποσπάσµατα προκύπτει ότι υπάρχουν και διαφορές. Οι συνέπειες για τον ήρωα του Παπαδιαµάντη ήταν επώδυνες καθώς το «όνειρο στο κύµα» στάθηκε η αιτία για να καταδικαστεί σε µια κατάσταση ανελευθερίας και δυστυχίας, σε µια κατάσταση συµβατική, επιλέγοντας το δρόµο των γραµµάτων και των Ακαδηµαϊκών σπουδών που τον οδήγησαν στο αστικό περιβάλλον των Αθηνών και στη µετάπτωση από την κατάσταση της ευτυχίας στην κατάσταση της δυστυχίας. Για τον ήρωα όµως του ποιήµατος οι συνέπειες δεν είναι άµεσα ορατές. Απλώς επανέρχεται στην προ ονείρου κατάσταση της µοναξιάς και των αναµνήσεων.

8 Ακόµη ο ήρωας του Παπαδιαµάντη προσπαθεί να εξαϋλώσει και να εξιδανικεύσει την ερωτική εκείνη εµπειρία, να αντιδιαστείλει τον αγνό και εφηβικό έρωτα µε «τάς ιδιοτελείς περιπτύξεις, από όλας τάς λυκοφιλίας και τους κυνέρωτας του κόσµου». Αντιθέτως, το ποιητικό υποκείµενο στην «Οπτική απάτη» υπέφερε από την έντονη ερωτική επιθυµία που του προξενούσε η εικόνα του γυναικείου πειρασµού.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (απόσπασμα) Δέν ἠξεύρω ἄν ἡ κόρη λουομένη εἰς τήν θάλασσαν ἤκουσε τήν φωνήν τῆς γίδας μου. Ἀλλά καί ἄν τήν εἶχεν ἀκούσει, τί τό παράδοξον;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006. νειρο στό κ µα (απόσπασµα)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006. νειρο στό κ µα (απόσπασµα) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ λέξανδρος Παπαδιαµάντης νειρο στό κ µα (απόσπασµα) «[...] έν ξεύρω ν κόρη λουοµένη ε ς τήν θάλασσαν κουσε τήν φωνήν τ ς γίδας µου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 26 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 26 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής Δούκας, Ιστορία ενός αιχμαλώτου (απόσπασμα) Από την κούραση πείνα δε νιώθαμε, μονάχα η δίψα μας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Α. Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα ΑΠΟΠΑΜΑ Α Η τελευταία χρονιά που ήμην ακόμη φυσικός άνθρωπος ήτον το θέρος εκείνο του έτους 187... Ήμην ωραίος έφηβος, καστανόμαλλος βοσκός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2000-2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2000-2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2000-2011 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΚΕΙΜΕΝΟ: Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος(απόσπασμα) [Ανοιξιάτικο βράδι. Μεγάλο δωμάτιο παλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 >

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 > ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 > Σχεδιασμός σεναρίου: Βασιλική Σελιώτη, Φιλόλογος, Λειτουργός Γραφείου Α.Π. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 52 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ)

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ) ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ) ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ (1887) Μεταξὺ τῶν πολλῶν δημωδῶν τύπων, τοὺς ὁποίους θὰ ἔχωσι νὰ ἐκμεταλλευθῶσιν οἱ μέλλοντες διηγηματογράφοι μας, διαπρεπῆ κατέχει θέσιν ἡ κακὴ πενθερά, ὡς καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κείμενο: «Όνειρο στο κύμα» : Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κείμενο: «Όνειρο στο κύμα» : Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείμενο: «Όνειρο στο κύμα» : Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΚΕΙΜΕΝΟ:. Ἀφοῦ ἔμαθα τὰ πρῶτα γράμματα πλησίον τοῦ γηραιοῦ Σισώη, ἐστάλην ὡς ὑπότροφος τῆς Μονῆς εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (απόσπασµα) [Ανοιξιάτικο βράδι. Μεγάλο δωµάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ηθογραφία: Ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών και ταπεινών ανθρώπων της Σκιάθου. Τρόπος ζωής και συνήθειες των απλών ανθρώπων της νησιώτικης

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Η φύση στο παπαδιαμαντικό έργο δεν αποτελεί απλά ένα σκηνικό, αλλά έχει ηθική και συμβολική διάσταση. Να αναφερθείτε στη λειτουργία της φύσης με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτημάτων: πώς η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ α) Η χριστιανική πίστη και η φυσιολατρία είναι γνωρίσματα της παπαδιαμαντικής πεζογραφίας. Να τα επισημάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» Βιογραφικά στοιχεία Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851. Γονείς του ήταν ο παπα- Αδαμάντιος Εμμανουήλ και Αγγελική Μωραΐτη. Είχε άλλα πέντε αδέλφια ( ένα αγόρι και τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ)

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) Γενικά Γνωρίσματα-Αξιολόγηση Ο Παπαδιαμάντης στην αρχή δημοσίευσε τρία ιστορικά μυθιστορήματα, περιπετειώδη και ρομαντικά, όμως χωρίς μεγάλη επιτυχία, και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μπενάτσης «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» : ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Απόστολος Μπενάτσης «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» : ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 1 Απόστολος Μπενάτσης «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» : ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Διαβάζοντας κανείς Παπαδιαμάντη και προστρέχοντας στην κριτική που ασχολήθηκε με το έργο του, έχει την εντύπωση ότι πολλά θέματα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Θεώρηση Νικόλαος Μαυροκορδάτος «Στο περιβόλι περπατεί...» - -

Γενική Θεώρηση Νικόλαος Μαυροκορδάτος «Στο περιβόλι περπατεί...» - - Σολωμού, ο Κρητικός παράλληλα κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης Σολωμού, ο Κρητικός παράλληλα κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης Σολωμού, ο Κρητικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλ. Παπαδιαμάντης «Όνειρο στο Κύμα» «Ἡ τελευταία χρονιά πού ἤμην ἀκόμη φυσικός ἄνθρωπος ἦτον το θέρος ἐκεῖνο τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα

Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μαζί με το Γεώργιο Βιζυηνό θεωρούνται οι κατεξοχήν πατέρες του διηγήματος, κυρίως του ηθογραφικού. Βάση λοιπόν των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

4. «Συγχρόνως µ εκυρίευσε και ο φόβος το ταλαίπωρον ζώον»: Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο 100 περίπου λέξεων το παραπάνω χωρίο.

4. «Συγχρόνως µ εκυρίευσε και ο φόβος το ταλαίπωρον ζώον»: Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο 100 περίπου λέξεων το παραπάνω χωρίο. Απαντήσεις 1. Στο διήγηµα το όνειρο συνυφαίνεται µε την πραγµατικότητα. Να εντοπίσετε στο απόσπασµα τα σηµεία στα οποία γίνεται αισθητή η διαδοχική µετάβαση από τον κόσµο του ονείρου στον κόσµο της πραγµατικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Όνειρο στο κύμα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Όνειρο στο κύμα 2η εξεταστική περίοδος από 21/12/14 έως 07/01/15 γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Α Απόσπασμα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275)

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΤΟΜΟΣ: ΠΟΙΗΣΗ. Κική Δημουλά. 1. «Σκόνη» 2. «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΤΟΜΟΣ: ΠΟΙΗΣΗ. Κική Δημουλά. 1. «Σκόνη» 2. «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΤΟΜΟΣ: ΠΟΙΗΣΗ Κική Δημουλά 1. «Σκόνη» 2. «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ-ΣΑΒΒΑΝΗ Το παρόν ένθετο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα