χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο"

Transcript

1 χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

2 Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα Οη ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ Η κε θαιή νξγάλσζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο Η κε εθκεράληζε ηεο ζπιινγήο πνπ δηαηεξεί ην πςειό θόζηνο θαιιηέξγεηαο Τν κηθξό κέγεζνο ησλ ειαηώλσλ θαη ν πνιπηεκαρηζκόο Πξνβιήκαηα θπηνπξνζηαζίαο θαη ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο

3 Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ ζηελ Διιάδα Η έληνλε παξεληαπηνθνξία Η ζρεηηθά κεγάιε ειηθία ησλ δέλδξσλ Τν θησρό γεληθά έδαθνο θαιιηέξγεηαο Η κηθξή ππθλόηεηα θύηεπζεο Τν πςειό θόζηνο θαιιηέξγεηαο Φακειή παξαγσγηθόηεηα

4 Σηκέο παξαγσγνχ θαη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ Έηνο Σηκή παξαγσγνχ /kg 1988/89 2, /91 4, /94 2,53 Δμαγσγέο (ηφλνη) (70-80%, Ιηαιία) 1995/96 3, /97 2, /98 2, /01 1, /03 2, /04 2, /06 3, /07 2, /08 2, /10 2,17 Πεγή: Πεξηνδηθό Διηά & Διαηόιαδν

5 Φώξα πγθξηηηθά ζηνηρεία ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ ειαηνιάδνπ ζε Διιάδα-Ιζπαλία Σύλνιν εθηάζεσλ εθαηνκ/ξηα ζηξέκκαηα Δθηάζεηο γηα ιάδη εθαηνκ/ξηα ζηξέκκαηα) Παξαγσγή* Λαδηνύ (ρηιηάδεο ηόλνη) Ιζπαλία ,0 Διιάδα ,0 Aπόδνζε kg/ζηξέκ. (*κ.φ. 2000/2008) Πεγή: IOC Δπεμεξγαζία: Σ. Βέκκνο

6 Πνηέο κπνξεί λα είλαη νη δπλαηέο ιχζεηο ζηα πην πάλσ πξνβιήκαηα; Η κία ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξώπε θαη όρη κόλν είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε: Άπμεζε ηεο ππθλόηεηαο θύηεπζεο Πιήξε εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε ζηόρν Τελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη αύμεζε ηνπ θέξδνπο Μηα δεύηεξε ηάζε είλαη ε ζηξνθή ζηελ αεηθνξία γηα πνηνηηθή παξαγσγή πξντόλησλ κε ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη θαιύηεξεο ηηκέο ζηνλ παξαγσγό

7 Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη ηη πξέπεη λα γίλεη ζηε ρψξα καο; Γηα λ άπαληήζνπκε ζ απηφ ζα πξέπεη: Nα γλσξίδνπκε θαιά ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν θαη λα επηιέμνπκε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο θαη ηεο θάζε πεξηνρήο μερσξηζηά

8 Kχξηεο κνξθέο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Παξαδνζηαθνί ειαηώλεο Δληαηηθνί παξαδνζηαθνί ειαηώλεο Σύγρξνλνη εληαηηθνί ειαηώλεο ή ειαηώλεο ππθλήο θύηεπζεο Διαηώλεο ππεξεληαηηθνί ή πνιύ ππθλήο θύηεπζεο Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Διαηψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο Διαηψλεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο

9 Παξαδνζηαθνί ειαηψλεο - Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά Ππθλόηεηα: 4-12 δέλδξα/ζηξέκκα Απνδόζεηο: θηιά θαξπψλ ζηξέκκα Απνπζία ή ειάρηζηε άξδεπζε, νξγαληθή ιίπαλζε Απνπζία ή ειάρηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ Σπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο Σπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ δηαβξώζεσλ θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθώλ Αμηνπνηνύλ άγνλεο θαη κε πνηηζηηθέο πεξηνρέο

10 Παξαδνζηαθνί ειαηψλεο (Παμνί Κέξθπξαο)

11 Δληαηηθνί παξαδνζηαθνί ειαηψλεο Ππθλόηεηα: 8-25 δέλδξα/ζηξέκκα Απνδόζεηο: θηιά θαξπψλ/ζηξέκκα Kαηεξγαζία εδάθνπο / ή ρξήζε δηδαληνθηόλσλ Λίπαλζε: Κπξίσο ρεκηθά ιηπάζκαηα (2-6 kg/δέλδξν) Υξήζε θπηνθαξκάθσλ (2-10 θνξέο ην ρξφλν) Πόηηζκα κεξηθώο ζύζηεκα κπέθ ή ζηαγόλεο Οη Διαηψλεο απηνί θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα

12 Δληαηηθφο παξαδνζηαθφο ειαηψλαο (12-20 δέλδξα/ζηξέκκα)

13 χγρξνλνη εληαηηθνί ειαηψλεο ή ειαηψλεο ππθλήο θχηεπζεο Απνζηάζεηο θύηεπζεο (3 6, 4 5, 5 7, 6 6, 6 7, 6 8)κέηξα Αξηζκόο δέλδξσλ/ζηξέκκα = Απνδόζεηο: θηιά/ζηξέκκα Απμεκέλεο (κεγάιεο) εηζξνέο ζε ιηπάζκαηα, λεξό, θπηνθάξκαθα (π.ρ kg/ζηξέκκα Άδσην) Δπαλαιακβαλόκελε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ Πόηηζκα: λαη ζύζηεκα ζηαγόλσλ

14 Πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ειαηψλσλ ππθλήο θχηεπζεο Γηακόξθσζε ησλ δέλδξσλ κε θνξκφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ Γηακφξθσζε ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ ζε κνλνθσληθφ ή ππξακηδνεηδέο ζρήκα Δπηινγή εδαθώλ κε όρη κεγάιε θιίζε Δπηζπκεηή ε ρξήζε δνλεηψλ γηα ηε ζπιινγή Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθώλ πνζνηήησλ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο Σσζηή επηινγή ηεο πνηθηιίαο

15 Κξηηήξηα επηινγήο πνηθηιηψλ γηα ππθλέο θπηεχζεηο Πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θφκεο Μεησκέλε βιαζηηθή αλάπηπμε Γξήγνξε είζνδνο ζε θαξπνθνξία Υςειή παξαγσγηθόηεηα Πνιύ θαιή πνηόηεηα ιαδηνύ Οκνηφκνξθε σξίκαλζε θαξπψλ θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη

16 Ππθλή θχηεπζε ειηάο (5κ Υ 6κ)

17 πιινγή ησλ θαξπψλ κε δνλεηέο ζηε ηθειία

18 Γνλεηήο θνξκνχ ζε ιεηηνπξγία

19 Ιζπαληθνχ ηχπνπ δνλεηήο κε αλάπνδε νκπξέια

20

21 Γηάθνξνη ηχπνη δνλεηψλ βξαρηφλσλ θαη ζπιινγή ηνπ θαξπνχ ζε δίρηπα

22 Διαηψλεο ππεξεληαηηθνί ή πνιχ ππθλήο θχηεπζεο Απνζηάζεηο θύηεπζεο (1,0-1,5κ 3-5κ) Αξηζκόο δέλδξσλ / ζηξέκκα = Απνδόζεηο kg/ζηξέκκα Αλαγθαίν ην θεληξηθφ ζχζηεκα ππνζηχισζεο Γπλαηόηεηα κεραληθήο ζπγθνκηδήο θαη θιαδέκαηνο Η δηακόξθσζε ηεο θόκεο γίλεηαη ζε θσληθά ή αηξαθηνεηδή ζρήκαηα (θππαξηζζάθη) ή ζε παικέηηα Αλαγθαία πξνυπφζεζε: ε ρξήζε πνηθηιηώλ πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο θαη ππθλήο βιάζηεζεο (δηεπθόιπλζε κεραληθήο ζπιινγήο)

23 χζηεκα πνιχ ππθλήο θχηεπζεο (2νο ρξφλνο) ζε πεηξακαηηθφ αγξφ κε ηξεηο πνηθηιίεο ζηε ηθειία (1,25κ 4κ)

24 Πνιχ ππθλή θχηεπζε ζην 3ν ρξφλν

25 πιινγή θαξπψλ κεραληθά ζε ππέξππθλε θχηεπζε

26 Πεηξακαηηθφο ππέξππθλεο θχηεπζεο κε δχν Διιεληθέο πνηθηιίεο ζην Γελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ, ειηθία 9 κελψλ

27 Πεηξακαηηθφο ππέξππθλεο θχηεπζεο κε δχν Διιεληθέο πνηθηιίεο ζην Γελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ Ηιηθίαο 1 έηνπο

28 Καηαλνκή ππέξππθλσλ θπηεχζεσλ ζηελ Διιάδα κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2010 θαη ελδεηθηηθή παξαγσγή Πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο Νφηηα Διιάδα Κεληξηθή & Β. Διιάδα Έθηαζε (ζηξέκκαηα) Πνηθηιία Κνξσλέηθε i-38 Arbequina i-18 Ηιηθία 1-4 εηώλ 1-4 εηώλ Παξαγσγή θαξπώλ 3 νπ ρξόλνπ (kg/ζηξέκκα) Παξαγσγή θαξπώλ 4 νπ ρξόλνπ (kg/ζηξεκκα) % απόδνζε ζε ιάδη 12-16% 14-19% Πεγή: Agromillora θαη Φπηώξηα Κσζηειέλνο

29 Αμηνιφγεζε ησλ ππθλψλ θαη πνιχ ππθλψλ θπηεχζεσλ Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα

30 Πιενλεθηήκαηα ηεο πνιχ ππθλήο θχηεπζεο έλαληη ηεο ππθλήο θχηεπζεο Τα δέλδξα κπαίλνπλ πνιύ λσξίηεξα ζε θαξπνθνξία (2 ν -3 ν ρξφλν) ελψ ζηνλ 5o-6ν θζάλνπλ ηελ πιήξε παξαγσγή Οη απνδόζεηο/ζηξέκκα ζηα πξώηα 8-9 πεξίπνπ ρξόληα είλαη πνιχ πςειφηεξεο Πιήξεο εθκεράληζε ηεο ζπιινγήο θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο Με ηελ εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο (θιάδεκα θαη ζπιινγή θύξηα) κεηώλεηαη ην θόζηνο θαιιηέξγεηαο ζεκαληηθά

31 Πιενλεθηήκαηα ησλ ππθλψλ θπηεχζεσλ έλαληη ησλ πνιχ ππθλψλ (ππέξππθλσλ) Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ηεο θάζε ρψξαο Γελ ρξεηάδεηαη κόληκε ππνζηύισζε Μηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηα πξώηα ρξόληα κεηά ηε θύηεπζε ( Δ/ζηξέκκα, έλαληη ) Τα πξνβιήκαηα ζθίαζεο (αζζέλεηεο θ.ά.) θαη αληαγσληζκνύ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη αλ εκθαληζηνύλ ζα είλαη πνιύ αξγόηεξα Παξαγσγηθή δσή ρξφληα έλαληη ηεο ππέξππθλεο

32 Πνηθηιίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιχ ππθλή θχηεπζε Η Διιεληθή Κνξσλέτθε IRTA-i 38 Η Ιζπαληθή Αξκπεθίλα (Arbequina, θιψλνο i 18) Η Ιζπαληθή Αξκπνζάλα (Arbosana, θιψλνο i 43) Η πνηθηιία Askal ζην Ιζξαήι Tosca ζηελ Ιηαιία Γνθηκάδνληαη θαη άιιεο πνηθηιίεο

33 Arbequina Arbosana Koroneiki

34 Νέεο πξνζπάζεηεο κε ελδηάκεζε ππθλφηεηα θχηεπζεο ( δέλδξα/ζηξέκκα)

35 Πεηξακαηηθφο ειηθίαο 4 εηψλ ζην δελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ (2,5 4)κ. Πνηθηιίεο: Κνξσλέηθε, Κνλζεξβνιηά (100 δέλδξα/ζηξέκκα)

36

37 Απφδνζε δχν πνηθηιηψλ ειηάο ζε ππθλή θχηεπζε α.θηιά/δέλδξν θαη β.θηιά ζηξέκκα Πνηθηιία 2 νο ρξόλνο 3 νο ρξόλνο 4 νο ρξόλνο Κνλζεξβνιηά 0 1,3 3,5 Κνξσλέηθε 2,8 5,5 16,0 Πνηθηιία 2 νο ρξόλνο 3 νο ρξόλνο 4 νο ρξόλνο Κνλζεξβνιηά Κνξσλέηθε

38 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο θαιιηέξγεηαο γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ Πξντφληα κε πεξηβαιινληηθέο ζεκάλζεηο

39 Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Αεηθνξηθή γεσξγία: Δίλαη ην ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο πνπ παξακέλεη παξαγσγηθό γηα πάληα, είλαη θηιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ (δηαηεξεί ηε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο) Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε-παξαγσγή Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα

40 Γεληθά κέηξα γηα ηελ αεηθνξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Μείσζε ε κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο Φπηνθάιπςε Πξνζηαηεύεη από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Απμάλεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ από ην έδαθνο Καιιηέξγεηα επηθιηλώλ εδαθώλ ζε ισξίδεο Η θαιιηέξγεηα ζε ισξίδεο λα γίλεηαη θζηλόπσξν Τελ άλνημε ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ Καηαζθεπή αλαβαζκίδσλ ή ζπληήξεζε ησλ παιηώλ

41 Δθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο κε βίθν

42

43

44 Άιια θαιιηεξγεηηθά κέηξα Δθαξκνγή νξγαληθήο ιίπαλζεο (θνπξηά, θόκπνζη, ρισξή ιίπαλζε, θ.ά.) θαη κείσζε ησλ αλόξγαλσλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ Δθαξκνγή ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο γηα ηνλ θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ησλ δέλδξσλ ζε ιηπάζκαηα Πφηηζκα Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαγόλσλ Δθαξκνγή ηεο ειιεηκκαηηθήο άξδεπζεο

45 Δθαξκνγέο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO 2 Τεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο θαη θπζηθή ελαπφζεζή ηνπο ζην έδαθνο ή παξαγσγή βηνκάδαο (π.ρ. πέιεηο) Μείσζε ε κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο Κνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο κε θαηζίγαξν, θύιια ειηάο θαη άιια πιηθά θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο Υξήζε ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ κεηά από εηδηθή επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο ή απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο.

46 Φπηνπξνζηαζία Δθαξκνγή ησλ κεζφδσλ: Σεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (ζπλδπαζκόο θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ κε δαθνπαγίδεο, παξαθνινύζεζε πιεζπζκώλ, εμεηδηθεπκέλα εληνκνθηόλα θ.ι.π.) Βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο (ρξήζε σθέιηκσλ εληόκσλ ή άιισλ βηνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ)

47 χγθξηζε ζπκβαηηθνχ θαη αεηθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζηελ ειηά

48 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα

49 Δγθαηάζηαζε λέσλ θπηεηψλ H ππθλή θύηεπζε (20-50 δέλδξα/ζηξέκκα) πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηα Διιεληθά δεδνκέλα Τν ζύζηεκα ηεο πνιχ ππθλήο θχηεπζεο ( /ζηξέκκα) είλαη ζε δνθηκαζηηθό κάιινλ ζηάδην Σηελ Διιάδα ζα κπνξνύζε λα δνθηκαζηεί πηινηηθά θαη ζε Διιεληθέο πνηθηιίεο Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ ζα επηηεπρζεί κε ηελ εμεχξεζε λάλσλ ππνθεηκέλσλ θαη πνηθηιηψλ θαζώο θαη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθώλ θαι/γεηαο Μηα ππεξεληαηηθή κνξθή θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ, ηελ αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ.

50 Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηε ρξήζε νξζώλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο: Φξήζε ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο ζηε ιίπαλζε Αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ θαη κείσζε ησλ αλόξγαλσλ Καηάιιεια θιαδέκαηα Δθαξκνγή νξζνινγηθήο άξδεπζεο

51 Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο Αμηνπνίεζε ησλ αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κε πεξηβαιινληηθέο ζεκάλζεηο ζηα πξντόληα Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο Βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντόλησλ κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηππνπνίεζεο Δπηδίσμε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ιαδηνχ θαη ειηάο πνπ πξέπεη λα είλαη ν θνηλόο ζηόρνο όισλ ησλ παξαγσγηθώλ ρσξώλ

52 Εσταριστώ πολύ Για την προσοτή σας

53 πγθξηηηθφ Κφζηνο εγθαηάζηαζεο κεηαμχ ππθλψλ θαη ππέξππθλσλ θπηεχζεσλ ζηελ Ιηαιία γηα 10 ζηξέκκαηα Τπ/λε(4x1,5m) Ππθ(6x6 m) Πξνεηνηκαζία εδάθνπο χζηεκα ππνζηχισζεο 1, Φπηά+θχηεπζε 6,400 1,200 χζηεκα άξδεπζεο 1, πλνιηθφ θφζηνο 10,400 2, X Tombesi Perugia, Italy

54 Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο Δπηδίσμε ηεο αεηθνξίαο κε αιιαγέο ζην ηξφπν θαιιηέξγεηαο φπσο: Κνπή ησλ δηδαλίσλ, κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο Τεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο θαη θπζηθή ελαπόζεζή ηνπο ζην έδαθνο Κνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο κε θαηζίγαξν, θύιια ειηάο θαη άιια πιηθά θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο Φισξή ιίπαλζε ή θάιπςε ηνπ εδάθνπο κε ριννηάπεηα

55 Πηζαλή ρξήζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ Άξδεπζε θαη ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ κε άκεζε εθαξκνγή ζην έδαθνο Παξαγσγή βηνιηπαζκάησλ κεηά από θνκπνζηνπνίεζε κε άιια γεσξγηθά ππνιείκκαηα Γηα ηελ απόθηεζε ζπζηαηηθώλ όπσο αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ, ιαδηνύ Αμηνπνίεζε γηα ιίπαλζε θαη άιιεο ρξήζεηο κεηά από εηδηθέο επεμεξγαζίεο γηα απαιιαγή από ηηο ηνμηθέο νπζίεο (θαηλνιηθέο νπζίεο) Άιιεο ρξήζεηο

56 Πξνβιήκαηα απφ ηα πγξά απφβιεηα ειαηνπξγείσλ (ΤΑΔ) Τν πξόβιεκα αθνξά θύξηα ηα ηξηθαζηθά ειαηνπξγεία πνπ θπξηαξρνύλ ζηε ρώξα καο Τα δηθαζηθά πνπ μεθίλεζαλ ην 1992 παξάγνπλ ζηεξεά πξνο εκίξεπζηα απφβιεηα κε ιηγόηεξα πξνβιήκαηα Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο: Η έθπιπζε ζηνπο εδαθηθνχο θαη θχξηα ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο θαη ε δπζνζκία Γηα ηελ επεμεξγαζία 100 kg ειαηνθάξπνπ από ηξηθαζηθά ειαηνπξγεία παξάγνληαη: 35 kg ζηεξεψλ απνβιήησλ kg πγξψλ απνβιήησλ Δλώ θαηά ηελ επεμεξγαζία απνξξίπηνληαη θχιια 5 kg

57 Παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ειαηνθάξπνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηε Μεζφγεην (m 3 /ρξφλν) Ιζπαλία 2, Ιηαιία 2, Διιάδα 1, Πνξηνγαιία 0, Μεζνγεηαθέο Φώξεο Η Ιζπαλία παξάγεη ην 20% ησλ ΤΑΔ πνπ αληηζηνηρεί κε ξχπαλζε κηαο πφιεο κε θαηνίθνπο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ

58 Οη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην έδαθνο θαη ην πεξηβάιινλ γεληθά Τνμηθή δξάζε από ηηο πνιπθαηλφιεο, ραιθό θαη άιιεο θπηνηνμηθέο νπζίεο Αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηνπ εδάθνπο (ρακειό ph) δηάβξσζε εδάθνπο θαη δηείζδπζε ζε ππφγεηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο Αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο (πςειή EC) Η δεκηνπξγία αλνμεηθώλ ζπλζεθώλ ζην έδαθνο θαη ηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο ιόγσ πςεινύ COD (Chemical oxygen demand) Φαηλόκελα επηξνθηζκνύ Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (ιόγσ ρξσζηηθώλ) θαη πξόθιεζε δπζνζκίαο

59 Πηζαλέο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηε δηάζεζε ησλ ΤΔΑ ζην έδαθνο Δκπινπηηζκόο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία Αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο Δκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε αδσηνβαθηήξηα (όπσο ηα θπηηαξνιπηηθά θαη αδσην-δεζκεπηηθά Αύμεζε ηεο κηθινρισξίδαο γεληθά Δμνηθνλόκεζε λεξνύ

60 Σξφπνη επεμεξγαζίαο ΤΑΔ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ Δμάηκηζε θάησ από ειεγρόκελεο ζπλζήθεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθή αιιά δεκηνπξγεί δπζνζκία Άιιεο κέζνδνη Τπεδάθηα δηάζεζε θαη θπηνεμπγίαλζε κε ή ρσξίο πξνζηαζία ηνπ πδξνθνξέα Δμάηκηζε ζε δεμακελέο κε απόζκεζε Γηήζεζε κέζα από εηδηθά θίιηξα (ηύξθε, πξηνλίδηα, άκκν) Αλαεξφβηα ρψλεπζε, ειεθηξνιπηηθή επεμεξγαζία γηα απόζκεζε θ.ά.

61 Απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο Οη Andrich et al. (1992) ΥΑΔ ζε ειαηώλεο, ζε πνζόηεηεο 80, 160 θαη 360 m 3 /εθηάξην ρσξίο επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή. Οη Φαξηδνπιάθεο θ.ά. (2006) βξήθαλ όηη εθαξκνγή κέρξη 400 m 3 /εθηάξην ΤΑΔ ζε ειαηώλεο ηεο Κξήηεο θαη έδαθνο βαζύ κέζεο ζύζηαζεο δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην έδαθνο νύηε ζηα δέλδξα ηεο ειηάο θαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Η εθαξκνγή κεγαιύηεξσλ πνζνηήησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έληνλε θαηαπφλεζε ζηα δέλδξα. Η θαηαπόλεζε νθείιεηαη πεξηζζόηεξν ζηηο αλαεξφβηεο ζπλζήθεο ζην έδαθνο θαη ιηγόηεξν ζηελ ηνμηθφηεηα ησλ θαηλνιηθψλ θαη άιισλ νπζηώλ.

62 Απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο Η επίδξαζε ζηα δέλδξα εθηόο άιισλ παξαγόλησλ (ζχζηαζε ΤΑΔ, έδαθνο, θιίκα θ.ά) εμαξηάηαη θαη από ηελ πνηθηιία. Σηελ Ιηαιία ππάξρεη λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηε ρξήζε ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ ζην έδαθνο. Δπηηξέπεηαη κέρξη 50m 3 /εθηάξην απφ θιαζζηθά ειαηνπξγεία θαη 80m 3 /εθηάξην απφ θπγνθεληξηθά. Κόζηνο εθαξκνγήο ζην έδαθνο Γηα έλα ειαηνπξγείν παξαγσγήο 1500 m 3 /ρξόλν ΥΑΔ αλέξρεηαη ζε 0,0068 Δπξψ/kg επεμεξγαζκέλνπ θαξπνύ. Η λνκνζεζία ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο.

63

64 Νεφηεξεο πξνζπάζεηεο Τειεπηαία ζηελ Κξήηε ζε ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ, Πνιπηερλείνπ θαη ΤΔΙ αλαπηύρζεθε κηα λέα κέζνδνο κε ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θαηζίγαξνπ: H επεμεξγαζία κε εηδηθό θίιηξν αξρηθά γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ θαηλνιψλ θαη ηελ παξαγσγή ζθεπάζκαηνο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (2000 Δπξώ/kg). Σηε ζπλέρεηα ηα πγξά κεηαθέξνληαη ζε ζηεγαλέο δεμακελέο ζην έδαθνο πνπ πθίζηαληαη πεξαηηέξσ θαζαξηζκό Σν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πφηηζκα ηηηψλ πνπ θπηεύνληαη θαη ηέινο Σα ζηεξεά απφβιεηα θνκπνζηνπνηνύληαη κε θύιια ειηάο γηα βηνινγηθό ιίπαζκα

65 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο ζύγρξνλεο (εληαηηθήο) ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Γηα ηελ παξαγσγή 1 kg ζπκβαηηθνύ ειαηνιάδνπ: Διεπζεξώλνληαη ζην πεξηβάιινλ 10 kg CO 2 Διεπζεξώλνληαη ζεκαληηθά πνζά N 2 O θαη NH 3 Παξάγνληαη 5 kg πγξψλ απνβιήησλ Σεκαληηθά πνζά NO 3 - θαη θσζθφξνπ ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη θαηλφκελα επηξνθηζκνχ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ Σε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ: H ζεκαληηθή ξύπαλζε ζε θπηνθάξκαθα θαη δηδαληνθηφλα πνπ πξέπεη λα κεηξεζεί θαζώο θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπο Οη απώιεηεο εδάθνπο από ηε δηάβξσζε θαη ε κείσζε ηεο

66 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Η παξαπέξα εληαηηθνπνίεζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ππθλώλ θαη ππέξππθλσλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ππεξδηπιαζηάζεη ηηο απνδόζεηο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνζνηηθή ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Η εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ θαιιηέξγεηαο ζηελ ειηά, όπσο ησλ αεηθνξηθώλ δειαδή ηεο ηεο νινθιεξσκέλεο θαη βηνινγηθήο, κπνξεί όρη κόλν λα κεηώζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη λα βνεζήζεη ζηε κείσζε πξνβιεκάησλ φπσο απηφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.

67 Πεγή: International Olive Council (IOC)

68 Δμέιημε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ιαδηνχ (1,000 Μ.Τ.) Παγθφζκηα Παξαγσγή 1990/91 1, /96 1, /97 2, /04 3, /05 3, /06 2, % Παγθφζκηα Καηαλάισζε 1990/91 1, /96 1, /97 2, /04 2, /05 2, /06 2, % Mercacei # 50 Feb-April 2007

69 Η Διαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα Καιιηεξγνύκελε έθηαζε εθηάξηα Πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δέλδξα Γηα παξαγσγή ιαδηνύ εθηάξηα Γηα επηηξαπέδηεο ειηέο εθηάξηα Η παξαγσγή ιαδηνύ θπκαίλεηαη από ρηι.ηφλ/ρξφλν (Σηνηρεία IOC) Η θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο αληηπξνζσπεύεη: Σν 21-23% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαι/κελσλ εθηάζεσλ Σν 75% ησλ εθηάζεσλ ησλ θαλνληθώλ δελδξώλσλ Τν ειαηόιαδν είλαη ην θπξηφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ

70 Πίνακαρ 6. Εξέλιξη τηρ βιολογικήρ καλλιέπγειαρ τηρ ελιάρ τα τελεςταία σπόνια Έηνο χλνιν εθηάζεσλ (εθηάξηα) Έθηαζε ειηάο (εθηάξηα) Διηά % ηνπ ζπλφινπ ,354 1, ,928 3, ,200 7, ,500 14, ,130 25, ,190 60, ,300 64, ε πνζνζηφ % ηεο ζπλνιηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο απφ 1,45% ην 2002 είλαη πεξίπνπ 6% ην 2009

71 Μέγεζνο Διιεληθψλ Διαηψλσλ Μέγεζνο ειαηψλσλ (ζηξέκκαηα) Πνζνζηφ% 22,7 38, , , ,2 >200 0,8

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα