χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο"

Transcript

1 χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

2 Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα Οη ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ Η κε θαιή νξγάλσζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο Η κε εθκεράληζε ηεο ζπιινγήο πνπ δηαηεξεί ην πςειό θόζηνο θαιιηέξγεηαο Τν κηθξό κέγεζνο ησλ ειαηώλσλ θαη ν πνιπηεκαρηζκόο Πξνβιήκαηα θπηνπξνζηαζίαο θαη ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο

3 Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ ζηελ Διιάδα Η έληνλε παξεληαπηνθνξία Η ζρεηηθά κεγάιε ειηθία ησλ δέλδξσλ Τν θησρό γεληθά έδαθνο θαιιηέξγεηαο Η κηθξή ππθλόηεηα θύηεπζεο Τν πςειό θόζηνο θαιιηέξγεηαο Φακειή παξαγσγηθόηεηα

4 Σηκέο παξαγσγνχ θαη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ Έηνο Σηκή παξαγσγνχ /kg 1988/89 2, /91 4, /94 2,53 Δμαγσγέο (ηφλνη) (70-80%, Ιηαιία) 1995/96 3, /97 2, /98 2, /01 1, /03 2, /04 2, /06 3, /07 2, /08 2, /10 2,17 Πεγή: Πεξηνδηθό Διηά & Διαηόιαδν

5 Φώξα πγθξηηηθά ζηνηρεία ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ ειαηνιάδνπ ζε Διιάδα-Ιζπαλία Σύλνιν εθηάζεσλ εθαηνκ/ξηα ζηξέκκαηα Δθηάζεηο γηα ιάδη εθαηνκ/ξηα ζηξέκκαηα) Παξαγσγή* Λαδηνύ (ρηιηάδεο ηόλνη) Ιζπαλία ,0 Διιάδα ,0 Aπόδνζε kg/ζηξέκ. (*κ.φ. 2000/2008) Πεγή: IOC Δπεμεξγαζία: Σ. Βέκκνο

6 Πνηέο κπνξεί λα είλαη νη δπλαηέο ιχζεηο ζηα πην πάλσ πξνβιήκαηα; Η κία ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξώπε θαη όρη κόλν είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε: Άπμεζε ηεο ππθλόηεηαο θύηεπζεο Πιήξε εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε ζηόρν Τελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη αύμεζε ηνπ θέξδνπο Μηα δεύηεξε ηάζε είλαη ε ζηξνθή ζηελ αεηθνξία γηα πνηνηηθή παξαγσγή πξντόλησλ κε ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη θαιύηεξεο ηηκέο ζηνλ παξαγσγό

7 Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη ηη πξέπεη λα γίλεη ζηε ρψξα καο; Γηα λ άπαληήζνπκε ζ απηφ ζα πξέπεη: Nα γλσξίδνπκε θαιά ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν θαη λα επηιέμνπκε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο θαη ηεο θάζε πεξηνρήο μερσξηζηά

8 Kχξηεο κνξθέο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Παξαδνζηαθνί ειαηώλεο Δληαηηθνί παξαδνζηαθνί ειαηώλεο Σύγρξνλνη εληαηηθνί ειαηώλεο ή ειαηώλεο ππθλήο θύηεπζεο Διαηώλεο ππεξεληαηηθνί ή πνιύ ππθλήο θύηεπζεο Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Διαηψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο Διαηψλεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο

9 Παξαδνζηαθνί ειαηψλεο - Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά Ππθλόηεηα: 4-12 δέλδξα/ζηξέκκα Απνδόζεηο: θηιά θαξπψλ ζηξέκκα Απνπζία ή ειάρηζηε άξδεπζε, νξγαληθή ιίπαλζε Απνπζία ή ειάρηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ Σπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο Σπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ δηαβξώζεσλ θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθώλ Αμηνπνηνύλ άγνλεο θαη κε πνηηζηηθέο πεξηνρέο

10 Παξαδνζηαθνί ειαηψλεο (Παμνί Κέξθπξαο)

11 Δληαηηθνί παξαδνζηαθνί ειαηψλεο Ππθλόηεηα: 8-25 δέλδξα/ζηξέκκα Απνδόζεηο: θηιά θαξπψλ/ζηξέκκα Kαηεξγαζία εδάθνπο / ή ρξήζε δηδαληνθηόλσλ Λίπαλζε: Κπξίσο ρεκηθά ιηπάζκαηα (2-6 kg/δέλδξν) Υξήζε θπηνθαξκάθσλ (2-10 θνξέο ην ρξφλν) Πόηηζκα κεξηθώο ζύζηεκα κπέθ ή ζηαγόλεο Οη Διαηψλεο απηνί θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα

12 Δληαηηθφο παξαδνζηαθφο ειαηψλαο (12-20 δέλδξα/ζηξέκκα)

13 χγρξνλνη εληαηηθνί ειαηψλεο ή ειαηψλεο ππθλήο θχηεπζεο Απνζηάζεηο θύηεπζεο (3 6, 4 5, 5 7, 6 6, 6 7, 6 8)κέηξα Αξηζκόο δέλδξσλ/ζηξέκκα = Απνδόζεηο: θηιά/ζηξέκκα Απμεκέλεο (κεγάιεο) εηζξνέο ζε ιηπάζκαηα, λεξό, θπηνθάξκαθα (π.ρ kg/ζηξέκκα Άδσην) Δπαλαιακβαλόκελε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ Πόηηζκα: λαη ζύζηεκα ζηαγόλσλ

14 Πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ειαηψλσλ ππθλήο θχηεπζεο Γηακόξθσζε ησλ δέλδξσλ κε θνξκφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ Γηακφξθσζε ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ ζε κνλνθσληθφ ή ππξακηδνεηδέο ζρήκα Δπηινγή εδαθώλ κε όρη κεγάιε θιίζε Δπηζπκεηή ε ρξήζε δνλεηψλ γηα ηε ζπιινγή Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθώλ πνζνηήησλ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο Σσζηή επηινγή ηεο πνηθηιίαο

15 Κξηηήξηα επηινγήο πνηθηιηψλ γηα ππθλέο θπηεχζεηο Πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θφκεο Μεησκέλε βιαζηηθή αλάπηπμε Γξήγνξε είζνδνο ζε θαξπνθνξία Υςειή παξαγσγηθόηεηα Πνιύ θαιή πνηόηεηα ιαδηνύ Οκνηφκνξθε σξίκαλζε θαξπψλ θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη

16 Ππθλή θχηεπζε ειηάο (5κ Υ 6κ)

17 πιινγή ησλ θαξπψλ κε δνλεηέο ζηε ηθειία

18 Γνλεηήο θνξκνχ ζε ιεηηνπξγία

19 Ιζπαληθνχ ηχπνπ δνλεηήο κε αλάπνδε νκπξέια

20

21 Γηάθνξνη ηχπνη δνλεηψλ βξαρηφλσλ θαη ζπιινγή ηνπ θαξπνχ ζε δίρηπα

22 Διαηψλεο ππεξεληαηηθνί ή πνιχ ππθλήο θχηεπζεο Απνζηάζεηο θύηεπζεο (1,0-1,5κ 3-5κ) Αξηζκόο δέλδξσλ / ζηξέκκα = Απνδόζεηο kg/ζηξέκκα Αλαγθαίν ην θεληξηθφ ζχζηεκα ππνζηχισζεο Γπλαηόηεηα κεραληθήο ζπγθνκηδήο θαη θιαδέκαηνο Η δηακόξθσζε ηεο θόκεο γίλεηαη ζε θσληθά ή αηξαθηνεηδή ζρήκαηα (θππαξηζζάθη) ή ζε παικέηηα Αλαγθαία πξνυπφζεζε: ε ρξήζε πνηθηιηώλ πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο θαη ππθλήο βιάζηεζεο (δηεπθόιπλζε κεραληθήο ζπιινγήο)

23 χζηεκα πνιχ ππθλήο θχηεπζεο (2νο ρξφλνο) ζε πεηξακαηηθφ αγξφ κε ηξεηο πνηθηιίεο ζηε ηθειία (1,25κ 4κ)

24 Πνιχ ππθλή θχηεπζε ζην 3ν ρξφλν

25 πιινγή θαξπψλ κεραληθά ζε ππέξππθλε θχηεπζε

26 Πεηξακαηηθφο ππέξππθλεο θχηεπζεο κε δχν Διιεληθέο πνηθηιίεο ζην Γελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ, ειηθία 9 κελψλ

27 Πεηξακαηηθφο ππέξππθλεο θχηεπζεο κε δχν Διιεληθέο πνηθηιίεο ζην Γελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ Ηιηθίαο 1 έηνπο

28 Καηαλνκή ππέξππθλσλ θπηεχζεσλ ζηελ Διιάδα κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2010 θαη ελδεηθηηθή παξαγσγή Πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο Νφηηα Διιάδα Κεληξηθή & Β. Διιάδα Έθηαζε (ζηξέκκαηα) Πνηθηιία Κνξσλέηθε i-38 Arbequina i-18 Ηιηθία 1-4 εηώλ 1-4 εηώλ Παξαγσγή θαξπώλ 3 νπ ρξόλνπ (kg/ζηξέκκα) Παξαγσγή θαξπώλ 4 νπ ρξόλνπ (kg/ζηξεκκα) % απόδνζε ζε ιάδη 12-16% 14-19% Πεγή: Agromillora θαη Φπηώξηα Κσζηειέλνο

29 Αμηνιφγεζε ησλ ππθλψλ θαη πνιχ ππθλψλ θπηεχζεσλ Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα

30 Πιενλεθηήκαηα ηεο πνιχ ππθλήο θχηεπζεο έλαληη ηεο ππθλήο θχηεπζεο Τα δέλδξα κπαίλνπλ πνιύ λσξίηεξα ζε θαξπνθνξία (2 ν -3 ν ρξφλν) ελψ ζηνλ 5o-6ν θζάλνπλ ηελ πιήξε παξαγσγή Οη απνδόζεηο/ζηξέκκα ζηα πξώηα 8-9 πεξίπνπ ρξόληα είλαη πνιχ πςειφηεξεο Πιήξεο εθκεράληζε ηεο ζπιινγήο θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο Με ηελ εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο (θιάδεκα θαη ζπιινγή θύξηα) κεηώλεηαη ην θόζηνο θαιιηέξγεηαο ζεκαληηθά

31 Πιενλεθηήκαηα ησλ ππθλψλ θπηεχζεσλ έλαληη ησλ πνιχ ππθλψλ (ππέξππθλσλ) Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ηεο θάζε ρψξαο Γελ ρξεηάδεηαη κόληκε ππνζηύισζε Μηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηα πξώηα ρξόληα κεηά ηε θύηεπζε ( Δ/ζηξέκκα, έλαληη ) Τα πξνβιήκαηα ζθίαζεο (αζζέλεηεο θ.ά.) θαη αληαγσληζκνύ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη αλ εκθαληζηνύλ ζα είλαη πνιύ αξγόηεξα Παξαγσγηθή δσή ρξφληα έλαληη ηεο ππέξππθλεο

32 Πνηθηιίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιχ ππθλή θχηεπζε Η Διιεληθή Κνξσλέτθε IRTA-i 38 Η Ιζπαληθή Αξκπεθίλα (Arbequina, θιψλνο i 18) Η Ιζπαληθή Αξκπνζάλα (Arbosana, θιψλνο i 43) Η πνηθηιία Askal ζην Ιζξαήι Tosca ζηελ Ιηαιία Γνθηκάδνληαη θαη άιιεο πνηθηιίεο

33 Arbequina Arbosana Koroneiki

34 Νέεο πξνζπάζεηεο κε ελδηάκεζε ππθλφηεηα θχηεπζεο ( δέλδξα/ζηξέκκα)

35 Πεηξακαηηθφο ειηθίαο 4 εηψλ ζην δελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ (2,5 4)κ. Πνηθηιίεο: Κνξσλέηθε, Κνλζεξβνιηά (100 δέλδξα/ζηξέκκα)

36

37 Απφδνζε δχν πνηθηιηψλ ειηάο ζε ππθλή θχηεπζε α.θηιά/δέλδξν θαη β.θηιά ζηξέκκα Πνηθηιία 2 νο ρξόλνο 3 νο ρξόλνο 4 νο ρξόλνο Κνλζεξβνιηά 0 1,3 3,5 Κνξσλέηθε 2,8 5,5 16,0 Πνηθηιία 2 νο ρξόλνο 3 νο ρξόλνο 4 νο ρξόλνο Κνλζεξβνιηά Κνξσλέηθε

38 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο θαιιηέξγεηαο γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ Πξντφληα κε πεξηβαιινληηθέο ζεκάλζεηο

39 Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Αεηθνξηθή γεσξγία: Δίλαη ην ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο πνπ παξακέλεη παξαγσγηθό γηα πάληα, είλαη θηιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ (δηαηεξεί ηε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο) Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε-παξαγσγή Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα

40 Γεληθά κέηξα γηα ηελ αεηθνξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Μείσζε ε κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο Φπηνθάιπςε Πξνζηαηεύεη από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Απμάλεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ από ην έδαθνο Καιιηέξγεηα επηθιηλώλ εδαθώλ ζε ισξίδεο Η θαιιηέξγεηα ζε ισξίδεο λα γίλεηαη θζηλόπσξν Τελ άλνημε ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ Καηαζθεπή αλαβαζκίδσλ ή ζπληήξεζε ησλ παιηώλ

41 Δθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο κε βίθν

42

43

44 Άιια θαιιηεξγεηηθά κέηξα Δθαξκνγή νξγαληθήο ιίπαλζεο (θνπξηά, θόκπνζη, ρισξή ιίπαλζε, θ.ά.) θαη κείσζε ησλ αλόξγαλσλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ Δθαξκνγή ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο γηα ηνλ θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ησλ δέλδξσλ ζε ιηπάζκαηα Πφηηζκα Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαγόλσλ Δθαξκνγή ηεο ειιεηκκαηηθήο άξδεπζεο

45 Δθαξκνγέο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO 2 Τεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο θαη θπζηθή ελαπφζεζή ηνπο ζην έδαθνο ή παξαγσγή βηνκάδαο (π.ρ. πέιεηο) Μείσζε ε κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο Κνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο κε θαηζίγαξν, θύιια ειηάο θαη άιια πιηθά θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο Υξήζε ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ κεηά από εηδηθή επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο ή απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο.

46 Φπηνπξνζηαζία Δθαξκνγή ησλ κεζφδσλ: Σεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (ζπλδπαζκόο θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ κε δαθνπαγίδεο, παξαθνινύζεζε πιεζπζκώλ, εμεηδηθεπκέλα εληνκνθηόλα θ.ι.π.) Βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο (ρξήζε σθέιηκσλ εληόκσλ ή άιισλ βηνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ)

47 χγθξηζε ζπκβαηηθνχ θαη αεηθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζηελ ειηά

48 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα

49 Δγθαηάζηαζε λέσλ θπηεηψλ H ππθλή θύηεπζε (20-50 δέλδξα/ζηξέκκα) πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηα Διιεληθά δεδνκέλα Τν ζύζηεκα ηεο πνιχ ππθλήο θχηεπζεο ( /ζηξέκκα) είλαη ζε δνθηκαζηηθό κάιινλ ζηάδην Σηελ Διιάδα ζα κπνξνύζε λα δνθηκαζηεί πηινηηθά θαη ζε Διιεληθέο πνηθηιίεο Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ ζα επηηεπρζεί κε ηελ εμεχξεζε λάλσλ ππνθεηκέλσλ θαη πνηθηιηψλ θαζώο θαη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθώλ θαι/γεηαο Μηα ππεξεληαηηθή κνξθή θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ, ηελ αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ.

50 Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηε ρξήζε νξζώλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο: Φξήζε ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο ζηε ιίπαλζε Αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ θαη κείσζε ησλ αλόξγαλσλ Καηάιιεια θιαδέκαηα Δθαξκνγή νξζνινγηθήο άξδεπζεο

51 Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο Αμηνπνίεζε ησλ αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κε πεξηβαιινληηθέο ζεκάλζεηο ζηα πξντόληα Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο Βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντόλησλ κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηππνπνίεζεο Δπηδίσμε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ιαδηνχ θαη ειηάο πνπ πξέπεη λα είλαη ν θνηλόο ζηόρνο όισλ ησλ παξαγσγηθώλ ρσξώλ

52 Εσταριστώ πολύ Για την προσοτή σας

53 πγθξηηηθφ Κφζηνο εγθαηάζηαζεο κεηαμχ ππθλψλ θαη ππέξππθλσλ θπηεχζεσλ ζηελ Ιηαιία γηα 10 ζηξέκκαηα Τπ/λε(4x1,5m) Ππθ(6x6 m) Πξνεηνηκαζία εδάθνπο χζηεκα ππνζηχισζεο 1, Φπηά+θχηεπζε 6,400 1,200 χζηεκα άξδεπζεο 1, πλνιηθφ θφζηνο 10,400 2, X Tombesi Perugia, Italy

54 Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο Δπηδίσμε ηεο αεηθνξίαο κε αιιαγέο ζην ηξφπν θαιιηέξγεηαο φπσο: Κνπή ησλ δηδαλίσλ, κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο Τεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο θαη θπζηθή ελαπόζεζή ηνπο ζην έδαθνο Κνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο κε θαηζίγαξν, θύιια ειηάο θαη άιια πιηθά θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο Φισξή ιίπαλζε ή θάιπςε ηνπ εδάθνπο κε ριννηάπεηα

55 Πηζαλή ρξήζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ Άξδεπζε θαη ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ κε άκεζε εθαξκνγή ζην έδαθνο Παξαγσγή βηνιηπαζκάησλ κεηά από θνκπνζηνπνίεζε κε άιια γεσξγηθά ππνιείκκαηα Γηα ηελ απόθηεζε ζπζηαηηθώλ όπσο αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ, ιαδηνύ Αμηνπνίεζε γηα ιίπαλζε θαη άιιεο ρξήζεηο κεηά από εηδηθέο επεμεξγαζίεο γηα απαιιαγή από ηηο ηνμηθέο νπζίεο (θαηλνιηθέο νπζίεο) Άιιεο ρξήζεηο

56 Πξνβιήκαηα απφ ηα πγξά απφβιεηα ειαηνπξγείσλ (ΤΑΔ) Τν πξόβιεκα αθνξά θύξηα ηα ηξηθαζηθά ειαηνπξγεία πνπ θπξηαξρνύλ ζηε ρώξα καο Τα δηθαζηθά πνπ μεθίλεζαλ ην 1992 παξάγνπλ ζηεξεά πξνο εκίξεπζηα απφβιεηα κε ιηγόηεξα πξνβιήκαηα Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο: Η έθπιπζε ζηνπο εδαθηθνχο θαη θχξηα ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο θαη ε δπζνζκία Γηα ηελ επεμεξγαζία 100 kg ειαηνθάξπνπ από ηξηθαζηθά ειαηνπξγεία παξάγνληαη: 35 kg ζηεξεψλ απνβιήησλ kg πγξψλ απνβιήησλ Δλώ θαηά ηελ επεμεξγαζία απνξξίπηνληαη θχιια 5 kg

57 Παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ειαηνθάξπνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηε Μεζφγεην (m 3 /ρξφλν) Ιζπαλία 2, Ιηαιία 2, Διιάδα 1, Πνξηνγαιία 0, Μεζνγεηαθέο Φώξεο Η Ιζπαλία παξάγεη ην 20% ησλ ΤΑΔ πνπ αληηζηνηρεί κε ξχπαλζε κηαο πφιεο κε θαηνίθνπο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ

58 Οη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην έδαθνο θαη ην πεξηβάιινλ γεληθά Τνμηθή δξάζε από ηηο πνιπθαηλφιεο, ραιθό θαη άιιεο θπηνηνμηθέο νπζίεο Αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηνπ εδάθνπο (ρακειό ph) δηάβξσζε εδάθνπο θαη δηείζδπζε ζε ππφγεηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο Αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο (πςειή EC) Η δεκηνπξγία αλνμεηθώλ ζπλζεθώλ ζην έδαθνο θαη ηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο ιόγσ πςεινύ COD (Chemical oxygen demand) Φαηλόκελα επηξνθηζκνύ Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (ιόγσ ρξσζηηθώλ) θαη πξόθιεζε δπζνζκίαο

59 Πηζαλέο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηε δηάζεζε ησλ ΤΔΑ ζην έδαθνο Δκπινπηηζκόο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία Αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο Δκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε αδσηνβαθηήξηα (όπσο ηα θπηηαξνιπηηθά θαη αδσην-δεζκεπηηθά Αύμεζε ηεο κηθινρισξίδαο γεληθά Δμνηθνλόκεζε λεξνύ

60 Σξφπνη επεμεξγαζίαο ΤΑΔ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ Δμάηκηζε θάησ από ειεγρόκελεο ζπλζήθεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθή αιιά δεκηνπξγεί δπζνζκία Άιιεο κέζνδνη Τπεδάθηα δηάζεζε θαη θπηνεμπγίαλζε κε ή ρσξίο πξνζηαζία ηνπ πδξνθνξέα Δμάηκηζε ζε δεμακελέο κε απόζκεζε Γηήζεζε κέζα από εηδηθά θίιηξα (ηύξθε, πξηνλίδηα, άκκν) Αλαεξφβηα ρψλεπζε, ειεθηξνιπηηθή επεμεξγαζία γηα απόζκεζε θ.ά.

61 Απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο Οη Andrich et al. (1992) ΥΑΔ ζε ειαηώλεο, ζε πνζόηεηεο 80, 160 θαη 360 m 3 /εθηάξην ρσξίο επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή. Οη Φαξηδνπιάθεο θ.ά. (2006) βξήθαλ όηη εθαξκνγή κέρξη 400 m 3 /εθηάξην ΤΑΔ ζε ειαηώλεο ηεο Κξήηεο θαη έδαθνο βαζύ κέζεο ζύζηαζεο δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην έδαθνο νύηε ζηα δέλδξα ηεο ειηάο θαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Η εθαξκνγή κεγαιύηεξσλ πνζνηήησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έληνλε θαηαπφλεζε ζηα δέλδξα. Η θαηαπόλεζε νθείιεηαη πεξηζζόηεξν ζηηο αλαεξφβηεο ζπλζήθεο ζην έδαθνο θαη ιηγόηεξν ζηελ ηνμηθφηεηα ησλ θαηλνιηθψλ θαη άιισλ νπζηώλ.

62 Απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο Η επίδξαζε ζηα δέλδξα εθηόο άιισλ παξαγόλησλ (ζχζηαζε ΤΑΔ, έδαθνο, θιίκα θ.ά) εμαξηάηαη θαη από ηελ πνηθηιία. Σηελ Ιηαιία ππάξρεη λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηε ρξήζε ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ ζην έδαθνο. Δπηηξέπεηαη κέρξη 50m 3 /εθηάξην απφ θιαζζηθά ειαηνπξγεία θαη 80m 3 /εθηάξην απφ θπγνθεληξηθά. Κόζηνο εθαξκνγήο ζην έδαθνο Γηα έλα ειαηνπξγείν παξαγσγήο 1500 m 3 /ρξόλν ΥΑΔ αλέξρεηαη ζε 0,0068 Δπξψ/kg επεμεξγαζκέλνπ θαξπνύ. Η λνκνζεζία ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο.

63

64 Νεφηεξεο πξνζπάζεηεο Τειεπηαία ζηελ Κξήηε ζε ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ, Πνιπηερλείνπ θαη ΤΔΙ αλαπηύρζεθε κηα λέα κέζνδνο κε ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θαηζίγαξνπ: H επεμεξγαζία κε εηδηθό θίιηξν αξρηθά γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ θαηλνιψλ θαη ηελ παξαγσγή ζθεπάζκαηνο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (2000 Δπξώ/kg). Σηε ζπλέρεηα ηα πγξά κεηαθέξνληαη ζε ζηεγαλέο δεμακελέο ζην έδαθνο πνπ πθίζηαληαη πεξαηηέξσ θαζαξηζκό Σν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πφηηζκα ηηηψλ πνπ θπηεύνληαη θαη ηέινο Σα ζηεξεά απφβιεηα θνκπνζηνπνηνύληαη κε θύιια ειηάο γηα βηνινγηθό ιίπαζκα

65 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο ζύγρξνλεο (εληαηηθήο) ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Γηα ηελ παξαγσγή 1 kg ζπκβαηηθνύ ειαηνιάδνπ: Διεπζεξώλνληαη ζην πεξηβάιινλ 10 kg CO 2 Διεπζεξώλνληαη ζεκαληηθά πνζά N 2 O θαη NH 3 Παξάγνληαη 5 kg πγξψλ απνβιήησλ Σεκαληηθά πνζά NO 3 - θαη θσζθφξνπ ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη θαηλφκελα επηξνθηζκνχ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ Σε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ: H ζεκαληηθή ξύπαλζε ζε θπηνθάξκαθα θαη δηδαληνθηφλα πνπ πξέπεη λα κεηξεζεί θαζώο θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπο Οη απώιεηεο εδάθνπο από ηε δηάβξσζε θαη ε κείσζε ηεο

66 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Η παξαπέξα εληαηηθνπνίεζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ππθλώλ θαη ππέξππθλσλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ππεξδηπιαζηάζεη ηηο απνδόζεηο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνζνηηθή ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Η εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ θαιιηέξγεηαο ζηελ ειηά, όπσο ησλ αεηθνξηθώλ δειαδή ηεο ηεο νινθιεξσκέλεο θαη βηνινγηθήο, κπνξεί όρη κόλν λα κεηώζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη λα βνεζήζεη ζηε κείσζε πξνβιεκάησλ φπσο απηφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.

67 Πεγή: International Olive Council (IOC)

68 Δμέιημε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ιαδηνχ (1,000 Μ.Τ.) Παγθφζκηα Παξαγσγή 1990/91 1, /96 1, /97 2, /04 3, /05 3, /06 2, % Παγθφζκηα Καηαλάισζε 1990/91 1, /96 1, /97 2, /04 2, /05 2, /06 2, % Mercacei # 50 Feb-April 2007

69 Η Διαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα Καιιηεξγνύκελε έθηαζε εθηάξηα Πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δέλδξα Γηα παξαγσγή ιαδηνύ εθηάξηα Γηα επηηξαπέδηεο ειηέο εθηάξηα Η παξαγσγή ιαδηνύ θπκαίλεηαη από ρηι.ηφλ/ρξφλν (Σηνηρεία IOC) Η θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο αληηπξνζσπεύεη: Σν 21-23% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαι/κελσλ εθηάζεσλ Σν 75% ησλ εθηάζεσλ ησλ θαλνληθώλ δελδξώλσλ Τν ειαηόιαδν είλαη ην θπξηφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ

70 Πίνακαρ 6. Εξέλιξη τηρ βιολογικήρ καλλιέπγειαρ τηρ ελιάρ τα τελεςταία σπόνια Έηνο χλνιν εθηάζεσλ (εθηάξηα) Έθηαζε ειηάο (εθηάξηα) Διηά % ηνπ ζπλφινπ ,354 1, ,928 3, ,200 7, ,500 14, ,130 25, ,190 60, ,300 64, ε πνζνζηφ % ηεο ζπλνιηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο απφ 1,45% ην 2002 είλαη πεξίπνπ 6% ην 2009

71 Μέγεζνο Διιεληθψλ Διαηψλσλ Μέγεζνο ειαηψλσλ (ζηξέκκαηα) Πνζνζηφ% 22,7 38, , , ,2 >200 0,8

Σσζηήμαηα καλλιέργειας ηης ελιάς ζηην Ελλάδα και ηον κόζμο

Σσζηήμαηα καλλιέργειας ηης ελιάς ζηην Ελλάδα και ηον κόζμο Σσζηήμαηα καλλιέργειας ηης ελιάς ζηην Ελλάδα και ηον κόζμο Σηαύξνο Βέκκνο, Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Εηζαγσγή Η θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ίζσο είλαη ε ζεκαληηθόηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ήηαλ από 23 Μαΐνπ 2016 έσο θαη 27 Μαΐνπ 2016 θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό βξηζθόηαλ ζηνπο ρώξνπο ησλ πξόηππσλ ζεξκνθεπίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Poly-Feed ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Πίνακαρ Πεπιεσομένων Σύποι Poly-Feed Poly-Feed GG... 3 Poly-Feed GG soilless....4 Poly-Feed Drip... 5 Poly-Feed Foliar... 6 ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ για... Λαραληθά Κξεκκύδηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα