Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φωκίτη Εµµανουήλ Πρόχειρες Περιληπτικές Σηµειώσεις Κυµατικής Αναθεωρήθηκαν 6, ΕΚ.007 Πρόλογος Στις σηµειώσεις αυτές καλύπτεται ένα τµήµα,στην πραγµατικότητα περίληψη, της ύλης που διδάσκεται στα πλαίσια του µαθήµατος Κυµατική του δεύτερου τµήµατος ΣEMFE του ΕΜΠ. Ο διδάσκων εδώ δίνει έµφαση στα θέµατα που έχουν σηµασία για τις εφαρµογές και για το υπόβαθρο που απαιτείται αν ο φοιτητής (τρια) θελήσει να εφαρµόσει τις έννοιες αυτές της Φυσικής σε άλλους επιστηµονικούς τεχνολογικούς κλάδους. Γίνεται κάποια προσπάθεια να παρουσιασθεί το µάθηµα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η σύνδεση µεταξύ των διαφόρων εννοιών. Τέλος υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές, συµβατικές όσο και από το διαδίκτυο, καθώς επίσης και αρκετές ασκήσεις. Ελπίζεται η προσπάθεια αυτή να είναι χρήσιµη σαν ένα συµπληρωµατικό βοήθηµα του µαθήµατος αυτού. Επειδή αυτή είναι ακόµα µία συνεχιζόµενη προσπάθεια, τα σχόλια και υποδείξεις από τους αναγνώστες θα είναι ιδιαίτερα πολύτιµα για τη βελτίωση των σηµειώσεων αυτών.

2 Θα γίνει µία προσπάθεια να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε τις επεκτάσεις της Κυµατικής σε άλλα µαθήµατα αλλά και σε φαινόµενα της καθηµερινότητας. Μαθήµατα που µπορούν να επωφεληθούν από τις γνώσεις που αποκτάµε στη Φυσική ΙΙΙ είναι : - ιάφορα µαθήµατα των µαθηµατικών όπως ιαφορικές Εξισώσεις, ιανυσµατικός Λογισµός, Θεωρία Πιθανοτήτων κα. - Από τη Φυσική: Lasers, Κβαντοµηχανική Ι και ΙΙ, Ατοµική και Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια, Βιοφυσική και αρκετά άλλα που διδάσκονται σε άλλα τµήµατα του ΕΜΠ όπως Μικροκύµατα, Βιοιατρική Τεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες κά Στρατηγική για την προετοιµασία φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαµήνου Στο µάθηµα αυτό, κατ αρχήν φιλοδοξούµε να εξηγήσουµε στους φοιτητές τη σπουδαιότητα των θεµάτων που αναπτύσσονται τόσο για την Επιστήµη της Φυσικής όσο και για ενδεχόµενες προεκτάσεις στην Τεχνολογία. Παράλληλα, όσο και αν φαίνεται τολµηρό, υπάρχουν πολλές παιδαγωγικές, φιλοσοφικές και ιστορικές απόψεις και διαστάσεις γύρω από τα θέµατα που αναπτύσσονται. Για τα σηµεία αυτά, είναι ενδιαφέρον να υπάρξει κάποιου είδους ενασχόληση, η οποία ωστόσο αποτελεί αρµοδιότητα µαθηµάτων του Τοµέα των Ανθρωπιστικών Επιστηµών. Για την προετοιµασία, λοιπόν, εκ µέρους του φοιτητή µία καλή τακτική είναι να αναλάβει να παρουσιάσει το αποτέλεσµα µίας εργασίας του πάνω σε θέµατα σχετικά µε το µάθηµα της Κυµατικής. Ο ορισµός της εργασίας για την περίοδο αφορούσε την ενασχόληση κυρίως µε βιβλιογραφική αναζήτηση µέσω του διαδικτύου και κατάλληλη σύνθεση ώστε να παρουσιασθεί η εργασία σε ένα διαθέσιµο χρόνο που εκυµαίνετο από 15 ως 0 λεππτά της ώρας. Φέτος, για πρώτη φορά προτείνεται (εναλλακτικά) ο φοιτητής, η φοιτήτρια ή οµάδα φοιτητών, να κάνει µία πραγµατική εργασία Φυσικής γύρω από τις ακόλουθες κατευθύνσεις : a) ιενέργεια ενός ενδιαφέροντος πειράµατος, λήψη µετρήσεων, ανάλυση και παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων. Το πείραµα µπορεί να γίνεται σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο στην Ελλάδα ή και σε άλλο του εξωτερικού, όπου τα αποτελέσµατα µπορεί να µεταφέρονται µέσω του διαδικτύου. b) ιενέργεια µιάς θεωρητικής ανάλυσης που να σχετίζεται µε το µάθηµα της Κυµατικής ή της Κυµατοµηχανικής, µολονότι το τελευταίο δεν προλαβαίνουµε να το καλύψουµε στην κανονική διάρκεια του εξαµήνου. Στην τελευταία περίπτωση, τέτοιου είδους θέµα µπορεί να δοθεί µόνο σε φοιτητή/τρια που δίνει το µάθηµα για δεύτερη φορά, κα έτσι έχει παρακολουθήσει Κυµατοµηχανική. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, είναι ευθύνη του διδάσκοντα να διασφαλίσει ότι η απαιτούµενη ελάχιστη εργασία για την αντιµετώπιση εκάστου προτεινόµενου θέµατος είναι "λογική" ώστε η εργασία να µπορεί να ολοκληρωθεί µε ένα κλάσµα του χρόνου που απαιτείται για να επιτύχει κάποιος στο µάθηµα (δηλαδή, να ασχοληθεί ο φοιτητής κατά τα 10-0% του µέσου χρόνου που απαιτείται για να περάσει το µάθηµα). Η συµµετοχή της εργασίας στην τελική βαθµολογία είναι προσθετική κατά ένα ποσοστό που φτάνει στις 15 µονάδες µε άριστα το 100. Ωστόσο, για να πάρει ο φοιτητής (τρια) προβιβάσιµο βαθµό, πρέπει να γράψει στο τελικό διαγώνισµα άνω των 35 µονάδων. Θα δοθούν επίσης, πέντε σειρές ασκήσεων προς επίλυση. Η συµµετοχή των φοιτητών θα ανταµείβεται µε 15 επιπλέον µονάδες αν γράψουν άριστα όλες τις σειρές ασκήσεων. Ενας φοιτητής που θα συγκεντρώσει πάνω από 5 µονάδες από τις δύο ως άνω δραστηριότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να γράψει άνω των 30 µονάδων για να περάσει το µάθηµα.

3 Πέρυσι, µετά την προθεσµία παράδοσης των ασκήσεων, αυτές διδασκόντουσαν και στο µάθηµα (η τουλάχιστον ένα µεγάλο ποσοστό αυτών). Θα γίνει προσπάθεια να επαναληφθεί τούτο και φέτος. Βιβλιογραφία 1. Κυµατική, Τοµ. ΙΙΙ, Berkeley. Vibrations and Waves, A. P. French, The MIT Introductory Physics Series NORTON 3. Κυµατική Κβαντική και Στατιστική Φυσική Παραδείγµατα και Προβλήµατα Σ. Βλασσόπουλος, Η. Κατσούφης, Γ. Τικτόπουλος, Τ. Φίλιππας, Εκδοση ΕΜΠ 4. Orfanides : - Θέµατα Παλαιοτέρων Εξετάσεων σε Ηλεκτρ. Μηχανικούς ΕΜΠ Applications of Waves Applications of Waves 1. Αρχείο: apps_to_everyday_life. Electromagnetic Αρχείο:FHSST Physics WavesPractical Applications Electromagnetic - Wikibooks, collection of open-content textbooks 3. Αρχείο:ApplicationWaves-chap5_1 3. Freshman Seminar Αρχείο Applications of Waves-From Music to Imaging Atoms

4 4. Simple Introduction to Waves: Αρχείο :BC Education - APPLICATIONS OF PHYSICS 11 AND 1 6. Physics of Technology II Αρχείο :PhysicsOfTechnologyII _final.pdf Αρχείο :360Sci_BTEC_First_Cert_finalAppliedScience

5 EIΣΑΓΩΓΗ Στο µάθηµα αυτό θα θέλαµε να προκαλέσουµε ευθύς εξαρχής την ευρύτητα των φαινοµένων που βρίσκουν ικανοποιητική ερµηνεία µε τους νόµους της Κυµατικής. Στην πληθώρα των φαινοµένων αυτών περιλαµβάνονται και µερικά όπως: Acoustic and magnetic waves που φαίνεται να είναι responsible for the heating of the solar atmosphere. Τα φαινόµενα αυτά έγιναν αντιληπτά από την ανθρώπινη περιέργεια των πειραµατικών και θεωρητικών ερευνητών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα φαινόµενα που αποτελούν τµήµα της καθηµερινότητας. Σε αυτά τα τελευταία θα δώσουµε την έµφαση µας στα παραδείγµατα που θα επιλέξουµε ενώ τα πρώτα φαινόµενα θα τα παρουσιάσουµε επί τροχάδην δίνοντας όµως και βιβλιογραφικές αναφορές για τους ενδιαφερόµενους αναγνώστες. Υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα ταλαντώσεων και κυµάτων τόσο σε βιολογικά συστήµατα όπως και σε θέµατα τέχνης (µουσική) τα οποία είναι αρκετά ελκυστικά. Για το λόγο αυτό, θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε αρκετά εξ αυτών.

6 Μάθηµα 1- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1.1 Ταλαντώσεις γενικά και αρµονικές ταλαντώσεις Οι απλούστερες εισαγωγικές έννοιες που θα χρησιµοποιήσουµε είναι εκείνες των περιοδικών φαινοµένων και των ταλαντώσεων. Τις τελευταίες τις έχετε ήδη συναντήσει στο µάθηµα της Μηχανικής. Εδώ θα τις παρακολουθήσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Πρέπει να προσθέσουµε πως στα φαινόµενα αυτά περιλαµβάνονται και ταλαντώσεις σε ζώντες οργανισµούς (ανθρώπινη καρδιά κλπ), χρήση ηχητικών κυµάτων στις νυχτερίδες κλπ. Οι ταλαντώσεις, όπως θα δούµε, είναι οι γενεσιουργές αιτίες των κυµάτων αλλά, για λόγους παιδαγωγικούς, διδάσκονται στην αρχή ανεξάρτητα από τα κύµατα. Η σπουδαιότητα των ταλαντώσεων και κυµάτων Η καρδιά του ανθρώπου, των θηλαστικών κλπ, εκτελεί περιοδικές κινήσεις. Αυτές εξειδικεύονται σε ταλαντώσεις που είναι επαλληλία από αρµονικές συχνότητες. Αυτές προκαλούν κύµατα που εκδηλώνονται ως µεταφορά αίµατος στον οργανισµό ε έναν ορισµένο ρυθµό.

7 Σχήµα. Από το βιβλίο του A. French, vibrations and waves Παρατηρούµε πως οι ταλαντώσεις σχετίζονται πολύ µε την φυσιολογία των ζώων. Επίσης, οι ταλαντώσεις ενός διαπασών προκαλούν στον αέρα, τοπικά αρµονικές ταλαντώσεις στην πίεση και πυκνότητα του. Αυτές οδηγούν στην διάδοση ενός οδεύοντος ηχητικού κύµατος. Στο Σχήµα (b) µας δίνεται ένας τρόπος µέτρησης του χρόνου που αντιστοιχεί σε συχνότητα,π.χ., 56 Hertz, δηλαδή έκαστη περίοδος του διαπασών διαρκεί 1/56 sec. Η απόκλιση της εικόνας περιοδικής κίνησης στην καρδιά από αυτό τις τυπικές µορφές της υγιούς αντιστοιχεί,π.χ., στις λεγόµενες αρρυθµίες της καρδιακής κοιλότητας που αντιµετωπίζονται µε διάφορες θεραπευτικές µεθόδους.

8 Οι ταλαντώσεις της καρδιάς µπορούν να υποστηριχθούν όποτε υπάρχει τέτοια ανάγκη µε έναν βηµατοδότη. Αυτός συνδέεται µε ένα κατάλληλο τµήµα της καρδιάς και στέλνει σε προκαθορισµένα ίσα χρονικά διαστήµατα ορισµένη ηλεκτρική τάση για ρύθµιση των παλµών της καρδιάς. Μία ταλάντωση, αφορά την µεταβολή, µέσα στο χρόνο, ενός φυσικού µεγέθους y γύρω από µία µέση τιµή. Η µέγιστη αποµάκρυνση του µεγέθους είναι πεπερασµένη και εποµένως το διάστηµα τιµών του y κυµαίνεται στο διάστηµα [y min, y max ]. Μία άλλη λέξη που µπορούµε να χρησιµοποιούµε αντί της ταλάντωσης είναι η παλινδρόµηση. Στις ταλαντώσεις περιλαµβάνεται και µία αρκετά ειδική κατηγορία, γνωστή ως η απλή αρµονική ταλάντωση, που αναφέρεται σε µία µορφή χρονικής εξάρτησης ενός φυσικού µεγέθους, της µορφής y=y 0 sin (ωt+φ) (1) Ποια είναι η διαφορική εξίσωση που πρέπει να ικανοποιεί η κίνηση αυτή; Για να δούµε τούτο, παραγωγίζουµε δύο φορές την Εξ.(1) ως προς τον χρόνο και παίρνουµε d y/dt = -ω y ή d y/dt +ω y = 0 () Ωστόσο, µας ενδιαφέρει να δούµε ορισµένα παραδείγµατα αρµονικών ταλαντώσεων που απαντώνται σε φυσικά φαινόµενα και σε τεχνολογικές εφαρµογές. Ενας άλλος πιο κατανοητός, µε βάση τις αρχής της Μηχανικής, τρόπος εισαγωγής της απλής αρµονικής ταλάντωσης είναι ο εξής: Ας θεωρήσουµε ευθύγραµµη κίνηση ενός υλικού σηµείου µάζας m υπό την επίδραση δύναµης της µορφής F(x)=- k x.

9 Σε αυτή την περίπτωση, ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα µας δίνει την εξής διαφορική εξίσωση: d x m dt = kx d x ή + ω 0 x = 0 (.1) dt όπου ω 0 = m k Το ω 0 είναι γνωστό ως ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως στην συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρούµε πως έχουµε ένα αποµονωµένο σύστηµα που περιλαµβάνει τη µάζα m και ένα µηχανισµό (π.χ. ελατήριο) που προκαλεί τη δύναµη F(x). Θεωρούµε δηλαδή πως δεν ασκείται στο σύστηµα αυτό κάποια εξωτερική δύναµη. Αν εξασκείτο, τότε δεν θα είχαµε αποµονωµένο σύστηµα. Με αντικατάσταση βρίσκουµε πως η λύση της εξίσωσης.1 είναι της µορφής x(t)=α cos(ω 0 t +φ) ή η x(t)=α sin(ω 0 t +φ). H παράµετρος φ είναι γνωστή ως φάση, ενώ η Α αποτελεί το λεγόµενο πλάτος της ταλάντωσης. Η σχέση. για t=0 δίνει: x(0)=α cosφ, εποµένως η φάση µας καθορίζει την «αποµάκρυνση x(0) στην αρχή των χρόνων». 1. Μιγαδική αναπαράσταση της αρµονικής κίνησης Για λόγους που θα δούµε συστηµατικότερα και πιο κάτω, παρουσιάζουµε έναν άλλο τρόπο περιγραφής της αποµάκρυνσης στην αρµονική κίνηση, εκείνον της µιγαδικής αναπαράστασης. Ορίζουµε, σε σχέση µε την εξίσωση.1 µία αντίστοιχη εξίσωση ως προς τη µιγαδική µεταβλητή z(t): d z m dt = kz (.3 ), µε την ιδιότητα, εξ ορισµού : Re(z)=x Eτσι, αν βρούµε τη λύση z(t), µπορούµε εύκολα να βρούµε την έχουσα φυσική σηµασία συνάρτηση x(t). Για την Εξ..3 έχουµε ως λύση τη µορφή i( ω 0t+φ ) z ( t) = Αe (.4), µε Α πραγµατικό όπως εύκολα προκύπτει µε αντικατάσταση στην.3. Τώρα, µε βάση τον ορισµό Re(z)=x, προκύπτει εύκολα:

10 Re( z ) = Αcos( ω 0t + φ) = x, δηλαδή βρίσκουµε τη λύση της Εξ.. Επί πλέον, ας δούµε ποιο είναι το νόηµα της Im(z)? Eχουµε Im(z) = Α sin(ω 0 t+φ), δηλαδή βρίσκουµε την άλλη, εναλλακτική λύση των σχέσεων.. Φυσική σηµασία του Α Μολονότι τα ως άνω δείχνουν να είναι µία περίπου ανούσια εξάσκηση στις γραµµικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης, µε λίγη περισσότερη προσοχή, µπορεί να βρούµε κάποια φυσική σηµασία στις παραµέτρους Α και φ. Ηδη ασχοληθήκαµε µε το φ λίγο πιο πάνω. Για το Α, µπορούµε να πούµε πως αυτή η σταθερά εξαρτάται από τις αρχικές ενεργειακές συνθήκες στο αρµονικά ταλαντευόµενο σύστηµα. Οσο µεγαλύτερη είναι η αποθηκευµένη ενέργεια σε αυτό, τόσο η τιµή του Α είναι µεγαλύτερη. Θα δούµε τα ενεργειακά θέµατα στο επόµενο εδάφιο (.1). 1.3 Αναπαράσταση µε περιστρεφόµενο διάνυσµα Ας φανταστούµε µία εκτεταµένη παράλληλη φωτεινή δέσµη φωτίζει µία κατακόρυφη ράβδο που ακολουθεί ένα περιστρεφόµενο, µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, οριζόντια δίσκο

11 Α -Α Α Παράλληλη φωτεινή δέσµη Καθώς ο δίσκος στρέφεται κατά την ορθή φορά, µε γωνιακή ταχύτητα ω, διαγράφεται από το στύλο µια γωνία θ που δίνεται από την έκφραση θ=ωt+ α, όπου α η τιµή της θ για t=0. Tωρα, µπορούµε να εξετάσουµε την κίνηση της προβολής του ίχνους του στύλου πάνω σε ένα πέτασµα που είναι κάθετο προς την κατεύθυνση της φωτεινής δέσµης. Αν ο δίσκος έχει ακτίνα Α, τότε η προβολή θα φαίνεται πως εκτελεί την κίνηση της µορφής x(t)= Α cosθ=αcos (ωt+α) Mε άλλα λόγια βρίσκουµε µία έκφραση όµοια µε εκείνη της Εξ.. αν θέσουµε ω 0 =ω και θ=α. Ετσι, µπορούµε να συσχετίζουµε την απλή αρµονική κίνηση µε µία οµαλή κυκλική κίνηση. Αν σκεφτούµε αφηρηµένα κίνηση ενός σηµείου µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα µε ακτίνα Α, τότε αν στον άξονα x του κύκλου αυτού έχουµε x(t)=αcos (ωt+α), κατ ανάγκη στον άξονα y του κύκλου αυτού θα έχουµε y(t)=α sin (ωt+α), Η αναπαράσταση αυτή µας επιτρέπει, ακολουθώντας µία σειρά συλλογισµών (ίδετε French, Vibrations and Waves, σελ ) να αναπαριστούµε την αρµονική κίνηση µε ένα σηµείο στο µιγαδικό επίπεδο: z=x+jy To σύµβολο j που τυπικά θα είναι η µονάδα στον άξονα των µιγαδικών αριθµών, δηλ. το γνωστό µας i, έχει εδώ το εξής φυσικό νόηµα: Το j σηµαίνει µία εντολή να προκαλούµε µία στροφή κατά την ορθή φορά κατά 90 0 σε ο,τιδήποτε έπεται του j. As δούµε µερικά παραδείγµατα:

12 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 1...1) Ενέργεια και Απλή Αρµονική Κίνηση Η δυναµική ενέργεια ισούται µε το συνολικό έργο που πρέπει να προσφέρουµε στον ταλαντωτή για να τον µετατοπίσουµε από τη θέση x =0 στη θέση x =x: x Ε δυν = -(-kx) dx = ½ kx 0

13 Aς δούµε τώρα την αντίστοιχη κινητική ενέργεια: 1 1 dx 1 Ε κιν = ---- mv = ---- m ( ) = m [x 0 ω cos θ] (1) dt µε θ ωt Η αντίστοιχη δυναµική ενέργεια είναι (έργο από 0 ως x): x x Ε δυν = -k xdx = -k [x /] = kx 0 /= (k/)x 0 sin θ, όπου θ=ωt, () 0 0 Αλλά επειδή ω =k/m, αθροίζοντας κατά µέλη τις (1) και () έχουµε 1 1 Ε= Ε κιν + Ε δυν = ---- k x 0 (cos θ +sin θ) = -----k x 0 = constant Επαλληλία δύο καθέτων απλών αρµονικών ταλαντώσεων Η µετατόπιση δίνεται από τις εξισώσεις x=a 1 sin(ωt+φ 1 ), y=a sin(ωt+φ ) Παραδείγµατα αρµονικών ταλαντώσεων Ταλαντώσεις σε ηλεκτρικά Κυκλώµατα Το εδάφιο αυτό, αν και κάπως δύσκολο αφού δύσκολα µπορούµε να το κατανοήσουµε µε βάση την εποπτεία, είναι σηµαντικό διότι δείχνει την γενικότητα των ταλαντώσεων αφού και οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις διέπονται από ίδιες µαθηµατικές εξισώσεις όπως οι µηχανικές. Για να µελετήσουµε το θέµα αυτό ας θεωρήσουµε ένα σύστηµα που περιλαµβάνει σε σειρά, άρα σε ένα βρόχο, ένα πηνίο, µε συντελεστή αυτεπαγωγής L, και έναν πυκνωτή χωρητικότητας C, όπως στο Σχήµα.

14 C L Θεωρούµε τώρα πως στο ως άνω κύκλωµα δηµιουργείται κάποια χρονική στιγµή ένα ηλεκτρικό φορτίο, q(t) και - q(t)στον άνω και κάτω οπλισµό του πυκνωτή, αντίστοιχα. Τα φορτία αυτά προκαλούν ένα µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό ρεύµα, Ι, στην αυτεπαγωγή, και ως γνωστόν: d q q L + dt C = 0 αφού η ηλεκτρεργετική δύναµη εξ επαγωγής έχει αντίθετο πρόσηµο προς το φορτίο, q, η µεταβολή του οποίου την προκαλεί. Η διαφορική αυτή εξίσωση δίνει λύση, q=q 0 cos(ωt+φ), µε ω=1/(lc) 1/ Ετσι, βλέπουµε πως αυτή η λύση έχει από µαθηµατική σκοπιά την ίδια µορφή όπως εκείνη της εξίσωσης των απλών αρµονικών ταλαντώσεων σε µηχανικά συστήµατα. Οµοιότητες σε όλα τα ως άνω παραδείγµατα Τελικά, όλα ανάγονται σε εξίσωση της µορφής d x + ω x = 0 dt όπου η µεταβλητή µε τον χρόνο ποσότητα, x(t), µπορεί να αντιστοιχεί ανάλογα µε την περίπτωση απλών αρµονικών ταλαντώσεων σε θέση, γωνία, ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό ρεύµα, ατµοσφαιρική πίεση κλπ

15 - Σώµα που συνδέεται µέσω ελαττηρίου µε ακλόνητο τοίχωµα - Ένας οριζόντιος δίσκος που αναρτάται µε ένα σύρµα στο κέντρο του, και εκτελεί περιστροφικές ταλαντώσεις µικρού πλάτους: Α θ(t) Α Σχήµα 1.1 Στην περίπτωση αυτή, όταν το θ µεγ είναι αισθητά µεγάλο, η χρονική εξάρτηση του θ δεν ικανοποιεί ακριβώς τη µορφή της εξίσωσης (1), όπου y θ, διότι έχουµε αναρµονικά φαινόµενα. Τούτο οφείλεται στο ότι η δυναµική εξίσωση δεν αντιπροσωπεύεται από την Εξ. () αλλά από κάποια συνθετότερη που είναι εκτός του σκοπού του παρόντος µαθήµατος να τη µελετήσουµε. Μαθηµατική Ανάλυση του στροφικού εκκρεµούς Αυτό αποτελείται από ένα σώµα που κρεµάται από ένα σύρµα ή µία λεπτή ράβδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύρµα ή η ράβδος να είναι στερεωµένη στο κέντρο µάζας Όταν το σώµα που παριστάνεται στο σχήµα περιστραφεί κατά γωνία θ από τη θέση ισορροπίας του, τότε το σύρµα ή η ράβδος συστρέφεται και εξασκεί στο σώµα ροπή στρέψης τ γύρω από το ΑΑ', που τείνει να επαναφέρει το σώµα στην αρχική του θέση. Η ροπή αυτή αντιτίθεται στη στροφή κατά γωνία θ και το µέτρο της είναι ανάλογο προς αυτήν N = -Cθ, όπου C είναι ο συντελεστής στρέψης του σύρµατος ή της ράβδου που χαρακτηρίζει το αντίστοιχο υλικό Αν Ι είναι η ροπή αδράνειας του σώµατος γύρω από τον άξονα ΑΑ', η εξίσωση

16 κίνησης για ένα τέτοιο σύστηµα έχει τη µορφή: d θ Ν = Ι dt δηλαδή, d θ -C θ = Ι () dt Η επίλυση αυτής της διαφορικής εξίσωσης γίνεται δοκιµάζοντας ως λύση την θ(t) =θ 0 cos(ω 0 t+φ) Τότε προκύπτει πως η λύση αυτή ικανοποιεί την εξίσωση όταν ω 0 =( Ι/C) 1/ όπως εύκολα προκύπτει µε αντικατάσταση στην (). Οι σταθερές θ 0 και φ εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες. - Ένα ανορθόδοξο παράδειγµα Το µόριο του Αζώτου Ας φανταστούµε το µόριο του αζώτου. Όπως προκύπτει σε βιβλία µηχανικής, που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα των σωµάτων (ατόµων Ν) µπορούµε να γράψουµε την κίνηση του κέντρου µάζας µε µία µεταβλητή, ενώ σαν δεύτερη µεταβλητή χρησιµοποιούµε την r = r -r 1. Tότε, µπορεί να δειχθεί πως η συνολική κίνηση µπορεί να θεωρηθεί σαν συνδυασµός της µεταβατικής κίνησης του κέντρου µάζας και µίας, ταλαντωτικής, κίνησης που περιγράφεται από το r(t). H τελευταία ικανοποιεί τη σχέση.. r (t) = - k r, αν δεχθούµε πως δυναµική ενέργεια συναρτήσει της απόστασης r περιγράφεται από ένα διάγραµµα της µορφής

17 V(x) V(x)=1/ x x Σχήµα 1. Παράδειγµα: Εκκρεµές θ θ l Σχήµα 1.3 mg sinθ

18 Ταλαντωτές quartz χρησιµοποιούνται στα πιο συνηθισµένα σύγχρονα ρολόγια: Typical frequency in watch: 3,768 Hz (period is 31 ms) Ατοµικά ρολόγια

19 F1 the fountain clock στο NIST Eρµηνεία των δυνάµεων στο ως άνω σχήµα: Εχουµε πρώτα τη δύναµη βαρύτητας στην µάζα, ίση µε mg. To τεντωµένο νήµα, µήκους l προκαλεί δύναµη προς τη µάζα, ίση µε : Τ. Το διανυσµατικό άθροισµα των δυνάµεων είναι r r mg + T Στην περίπτωση όπου η γωνία θ είναι αρκετά µικρή, π.χ. µικρότερη της 1 0, τότε στον κατακόρυφο άξονα, y θα έχουµε mg Τcos θ = ma y και στον οριζόντιο άξονα θα είναι: T sin ϑ = ma x και - mg ϑ max sin (1) Τούτο δίνει x +(g/l)x =0 ή. x +[(g/l) 1/ ] x =0 ή x +ω x=0 όπου ω (g/l) 1/ Φυσικά, όταν η γωνία θ δεν είναι τόσο µικρή, τότε ισχύει η εξίσωση (1), την οποία µπορούµε να αναπτύξουµε ως g 3 [ θ θ /! + ϑ /3!...] = ld θ / dt Στην περίπτωση αυτή έχουµε τις µη αρµονικές ταλαντώσεις. Παρατηρούµε πως η δύναµη που προκαλεί την ταλάντωση, παράλληλα (κατά προσέγγιση ) προς την τροχιά, είναι σε κάθε θέση της µάζας ίση προς mg tanθ, και συνεπώς ο Β νόµος του Νεύτωνα δίνει ή m ( l θ)/ t = - συνιστώσα βάρους κατά µήκος τροχιάς..

20 m l θ(t)= -mg sinθ ή.. θ(t)= - (g/l) sinθ Αναπτύσσοντας το sinθ σε δυναµοσειρά, παίρνουµε.. θ(t)= - (g/l) ( θ θ 3 /3! +θ 5 /5! -..) Η σχέση αυτή µπορεί να διερευνηθεί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις Α) θ να είναι πολύ µικρή Β) Το θ να παίρνει τιµές που δεν είναι πολύ µικρές. Το πολύ µικρή τιµή είναι κάπως αυθαίρετο. Μπορούµε να το ορίσουµε έτσι ώστε να είναι θ sinθ, που µπορεί να συµβαίνει τυπικά για θ 3 0. Στην περίπτωση λοιπόν Α) µπορούµε να γράψουµε,.. θ(t)= - ω θ, όπου έχουµε θέσει ω g/ l Aρα, καταλήγουµε σε µία εξίσωση αρµονικών ταλαντώσεων. V(r) V(r) (r-r 0 ) Σχήµα 1.4 r 0 r

21 Μπορείτε να σηµειώσετε πως σε οποιοδήποτε πρόβληµα ταλαντώσεων όπου η δύναµη F(x) εξαρτάται από την αποµάκρυνση x, αυτή η εξάρτηση µπορεί να εκφραστεί σαν δυναµοσειρά, της µορφής: F(x)= a 0 a 1 x+ a x + a 3 x 3 +. Και έτσι πάντοτε για αρκετά µικρές τιµές του x, µπορούµε να έχουµε: F(x) a 0 a 1 x, Ή αν ορίσουµε F 1 (x) F(x)- a 0 Έχουµε την περίπτωση των αρµονικών ταλαντώσεων. Παρατηρείται, στο ανώτερο διάγραµµα, ότι η δύναµη ισούται µε F= - grad U (r) Στην περίπτωση που το U(r)= α r, µ d r/dt = - α r και συνεπώς αν α /µ ω,.. r (t) + ω r = 0 Παραδοσιακά ρολόγια:

22 Ατοµικά ρολόγια: ΣΧΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΜΆΤΩΝ Όπως θα δούµε, όπως σε ένα παράδειγµα µίας χορδής της οποίας το ένα άκρο υφίσταται εγκάρσιες αρµονικές ταλαντώσεις, έχουµε σαν αποτέλεσµα την διάδοση της ταλάντωσης (σε χρόνο που καθορίζεται από την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος) σε άλλα σηµεία της χορδής και κατά συνέπεια έχουµε δηµιουργία οδεύοντος κύµατος. Σχέσεις Ταλαντώσεων και Κυµάτων Οι τοπικές ταλαντώσεις σε ένα µέσο, νερό στην περίπτωση αυτή, προκαλούν την διάδοση µίας διαταραχής, δηλαδή στη δηµιουργία κύµανσης

23 Bιβλογραφία Εδαφίου: 1. Εργαστ. Ασκήσεις Πανέπ. Αθηνών. Εργαστήριο στο στροφικό εκκρεµές Αρχείο : ForcedAndFreeTorsional lab07.doc 3. Cavendish Experiment Αρχείο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ CAVENDISH 4. ΤΕΙ Λάρισσας: Αρχείο :ΤΕΙ-Larissas-chapter_1 Επαλληλία δύο αρµονικών ταλαντώσεων (1) Ταλαντώσεις µε ίσες συχνότητες Ένα σώµα µπορεί να κινείται λόγω της επίδρασης δύο (ή περισσοτέρων) αρµονικών ταλαντώσεων. Επειδή έχουµε πει πως έκαστη αρµονική ταλάντωση µπορεί να παρασταθεί µε ένα περιστρεφόµενο διάνυσµα, για να βρούµε την συνισταµένη κίνηση ενός συστήµατος, µπορούµε να αθροίσουµε διανυσµατικά τις δύο κινήσεις. Η µετατόπιση λόγω της µίας δίνεται από x 1 =a 1 cos(ωt+φ 1 ) και λόγω της δεύτερης ταλάντωσης από x 1 =a cos(ωt+φ ) Eίναι από το παρακάτω σχήµα : R = (a 1 +a cosδ ) + (a sinδ ) = a 1 +a + a 1 a cosδ, όπου δ=φ -φ 1 είναι µία σταθερά, η σταθερά διαφοράς φάσης. Η εφαπτοµένη της γωνίας θ, που καθορίζει τη φάση της συνισταµένης ταλάντωσης, δίνεται, όπως προκύπτει εύκολα από το Σχήµα: a 1 sinθ 1 + a sinθ tanθ= a 1 cosθ 1 + a cosθ

24 y R φ δ Σχήµα 1.5 φ 1 x -Ελεύθερες ταλαντώσεις σε ηλεκτρικά συστήµατα µε πυκνωτή και αυτεπαγωγή, -Ελεύθερες ταλαντώσεις στην ιονόσφαιρα Τοπικά στην ιονόσφαιρα έχουµε τοπικό διαχωρισµό θετικών ιόντων από ηλεκτρόνια, και έτσι µπορεί να έχουµε την κατάσταση του Σχήµατος

25 -Q E +Q x Σχήµα 1.6 Eδώ τότε θα έχουµε 1 Q Ε x = (1) ε 0 A και d x q E x = m () dt όπου x(t) η θέση εκάστου φορτίου στο χώρο ανάµεσα στους «οπλισµούς του πυκνωτή των διαχωρισµένων τοπικά φορτίων». Από αυτές τις σχέσεις, Τότε το ολικό φορτίο που εναποτίθεται στο ένα τοίχωµα (και φεύγει από το άλλο) είναι: Q= Ν q A x

26 Όπου Ν ο αριθµός ελευθέρων ηλεκτρονίων ανά µονάδα όγκου, και υποθέτουµε πως κάθε ηλεκτρόνιο µετατοπίζεται από τη θέση ισορροπίας κατά απόσταση x. Παραγωγίζοντας φορές ως προς το χρόνο, και θέτοντας σε αυτό το αποτέλεσµα τις σχέσεις (1) και () παίρνουµε: d Q Nq = Q dt ε 0 m Nq Άρα, έχουµε λύση Q= Q 0 cos (ωt+φ), όπου ω = ε 0 m το ω λέγεται συχνότητα πλάσµατος στην ιονόσφαιρα., ν p = 10 ως 30 ΜHz, και Ν= ηλεκτρόνια ανά m 3. Tέλος ης ιάλεξης

27 Τρίτη ιάλεξη : Επαλληλία δύο ταλαντώσεων µε διαφορετικές συχνότητες- ιακροτήµατα Μπορούµε να φανταστούµε την περίπτωση όπου ένας µηχανικός ταλαντωτής δέχεται δύο συγγραµικές δυνάµεις, οφειλόµενες σε διαφορετικής δυσκαµψίας, k, ελατήρια. Ένα άλλο παράδειγµα µπορεί να προκύψει από δύο διαπασών που το καθένα παράγει την δική του «νότα», που εξ αιτίας των αρµονικών µεταβολών πίεσης προκαλεί διάδοση ηχητικών κυµάτων που φτάνουν στο αυτί µας και διεγείρουν σε ταλαντώσεις το ακουστικό µας τύµπανο. Η κίνηση που προκαλείται στο ακουστικό µας τύµπανο είναι µία υπέρθεση των δύο αυτών ταλαντώσεων, των οφειλοµένων δηλαδή στα δύο διαπασών. Για ευκολία, υποθέτουµε πως οι δύο αυτές ταλαντώσεις έχουν το ίδιο πλάτος και την ίδια µηδενική αρχική φάση. Τότε, το άθροισµα ψ των δύο αρµονικών ταλαντώσεων ψ 1 και ψ είναι: ψ= ψ 1 + ψ = Α cosω 1 t + Α cosω t 3.1 H έκφραση της συνισταµένης µετατόπισης, εύκολα φαίνεται, δίνεται από: (ω 1 +ω )t (ω -ω 1 )t ψ= Α sin cos Άρα, έχουµε µία συνιστάµενη ταλάντωση που την χαρακτηρίζει ένα πλάτος µετατόπισης ίσο προς Α που έχει διαµορφωθεί, µεταβάλλεται δηλαδή µεταξύ 0 και Α εξ αιτίας του παράγοντα του συνηµίτονου, µε µία πολύ χαµηλότερη συχνότητα, ίση µε την ηµιδιαφορά (ω -ω 1 )/. Τότε έχουµε τα λεγόµενα διακροτήµατα. Παρατηρούµε πως η διαµόρφωση του πλάτους που εµφανίζεται έχει εν γένει µικρή συχνότητα, γεγονός που µας επιτρέπει να εκτελούµε σχετικές µετρήσεις συχνότητας, δηλαδή µετρώντας την συχνότητα διαµόρφωσης του πλάτους, να µπορούµε να προσδιορίσουµε τη συχνότητα ω ως προς την ω 1. Με άλλα λόγια, αν µετρήσουµε µε ακρίβεια το µέγεθος (ω -ω 1 )/ από τα χαρακτηριστικά του διακροτήµατος, τότε µπορούµε να προσδιορίσουµε µε καλή ακρίβεια το ω αν γνωρίζουµε (από πρότυπες και πολύ ακριβείς µετρήσεις) µε πολύ καλή ακρίβεια το ω 1. ιαφορετικά, αν επιχειρούσαµε να µετρήσουµε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια το ω, τότε θα συναντούσαµε, πιθανότατα δυσκολίες. Ένας λόγος της δυσκολίας µπορεί να είναι ότι π.χ. το ω στις οπτικές συχνότητες, µπορεί να είναι 10 1 Hz, ένα δηλαδή εξαιρετικά µεγάλο µέγεθος συχνότητας, και πιθανότατα, χωρίς τη χρήση διακροτηµάτων, θα έχουµε πολύ µεγάλο σφάλµα. Πρόκειται να συναντήσουµε πολλές ακόµα περιπτώσεις όπου εφαρµόζουµε την τεχνική µέτρησης διαφορών µε σκοπό την επίτευξη µεγάλης ακρίβειας ή ευκολίας στον προσδιορισµό της τιµής ενός αγνώστου µεγέθους µε την µέθοδο µέτρησης διαφορών. Ας δούµε λοιπόν µε καλύτερη µαθηµατική περιγραφή το φαινόµενο της διαµόρφωσης. Αν, ω µ ½ (ω 1 +ω ), και ω δ ½ (ω 1 -ω ), δηλαδή, το ω µ ονοµάζεται µέση συχνότητα, και το ω δ συχνότητα διαµόρφωσης, έχουµε

28 ψ=[ Α cosω δ t ] cosω µ t,δηλαδή ψ=α δ (t) cosω µ t, όπου Α δ (t)= Α cosω δ t Αν τώρα, είναι ω 1 ω, τότε ω δ << ω µ, και το πλάτος της συνιστάµενης ταλάντωσης, Α δ (t), µεταβάλλεται µόνο λίγο κατά την διάρκεια µερικών από τις ονοµαζόµενες «γρήγορες» ταλαντώσεις του cosω µ t. Φυσικά, αν το πλάτος είναι αµετάβλητο µε κυκλική συχνότητα ω µ, τότε είναι, ω µ =ω 1 =ω, αφού το Α δ είναι σταθερό, και τότε, ω δ =0. Αν ω 1 ω, τότε η συνισταµένη των δύο ταλαντώσεων, ονοµάζεται «σχεδόν αρµονική ταλάντωση» ή «σχεδόν µονοχρωµατική» ταλάντωση, µε κυκλική συχνότητα ω µ, και πλάτος που µεταβάλλεται λίγο. Όταν έχουµε επαλληλία δύο κοντινών συχνοτήτων, τότε έχουµε το λεγόµενο διακρότηµα. Ειδικότερα, στη µουσική αν οι συχνότητες των δύο διαπασών διαφέρουν περισσότερο από 6% της µέσης τιµής των, τότε το αυτί και ο εγκέφαλος προτιµούν συνήθως την Εξ Στην περίπτωση αυτή, ακούµε τον συνολικό ήχο σαν δύο διαφορετικές συχνότητες µε λίγο διαφορετικά ύψη. Αν τώρα οι συχνότητες ν 1 και ν διαφέρουν λιγότερο από 10 Hz, τότε το αυτί και το µυαλό δεν τις αναγνωρίζει τόσο εύκολα σαν διαφορετικές νότες. Τότε, δεν ακούγεται «συγχορδία» αλλά µάλλον ένας απλός τόνος, συχνότητας ν µ, και αργά µεταβαλλόµενο πλάτος, Α δ. Μελέτη : Μελετήστε τα διακροτήµατα ανάµεσα σε δύο κανονικούς τρόπους ταλάντωσης δύο πανοµοιότυπων ταλαντωτών µε ασθενή σύζευξη (Βerkeley, Toµ. 3, Κυµατική, σελ. 36).. Ασκηση 3; Να βρείτε την ακρίβεια προσδιορισµού του µεγέθους ω εφόσον γνωρίζουµε το ω 1 µε σχετικό σφάλµα 10-9, και εφόσον µετρήσουµε την διαφορά (ω -ω 1 )/ µε σχετικό σφάλµα Λύση ; Η ακρίβεια προσδιορισµού του (ω -ω 1 )/ οφείλεται βασικά στην ακρίβεια µέτρησης του χρόνου, t, και των τιµών της συνάρτησης x(t). H τιµή (ω -ω 1 )/ προκύπτει µετά µία διαδικασία µαθηµατικής προσαρµογής (fit) των πειραµατικών δεδοµένων µε τη θεωρητική καµπύλη (Ι). Ετσι θα έχουµε ω = ω -ω 1 ω 1 = ( ( ω) 1/ + ( ω ) 1/ ) 1/ ω 1 ω 1 /ω Παρατηρούµε πως η ακρίβεια της µεθόδου εξαρτάται κυρίως από την ακρίβεια του προσδιορισµού των x( t) και t, µια και η ακρίβεια προσδιορισµού του ω 1 είναι, όπως υποθέσαµε, πολύ καλύτερη. Θα συναντήσουµε µεθόδους ακόµη µεγαλύτερης ακρίβειας. 1.7 Επαλληλία δύο καθέτων απλών αρµονικών ταλαντώσεων 1.8 Πόλωση* 1.9 Επαλληλία ενός µεγάλου αριθµού n απλών αρµονικών ταλαντώσεων του ιδίου πλάτους a και ίσων διαδοχικών διαφορών φάσεων δ µεταξύ τους Έστω πως ένα µικρό σώµα, µάζας m, υπόκειται στην επαλληλία ενός αριθµού n αρµονικών ταλαντώσεων µε την ίδια πόλωση, π.χ. εγκάρσια κατακόρυφη, και το ίδιο πλάτος και ίσες διαδοχικές διαφορές φάσης δ. Το ερώτηµα είναι ποίο θα είναι το συνολικό αποτέλεσµα;

29 Στην περίπτωση των ταλαντώσεων, διαφοράς φάσης δ, προέκυψε η διανυσµατική άθροιση των δύο ταλαντώσεων ως το διάνυσµα R που αντιστοιχεί στο στη διαγώνιο του παραλληλογράµµου των στρεφοµένων διανυσµάτων, Σχ Στη γενικότερη περίπτωση των n το πλήθος ταλαντώσεων έχουµε πως η συνολική ταλάντωση αντιστοιχεί στην πλευρά που κλείνει το πολύγωνο ίσων πλευρών που αντιστοιχούν στα στρεφόµενα διανύσµατα µιάς εκάστης ταλάντωσης, Σχ Πως µπορεί να προκύψει τέτοιο φαινόµενο επαλληλίας ταλαντώσεων; Όπως θα δούµε στο Κεφάλαιο10, στο φαινόµενο πολλαπλής συµβολής, σε ένα σηµείο του χώρου είναι δυνατόν να προκύπτει ταλάντωση από επαλληλία ταλαντώσεων ίδιων συχνοτήτων που όµως έχουν σταθερή διαδοχική φάση λόγω των διαφορετικών αποστάσεων του σηµείου όπου παρατηρούµε την ταλάντωση από µία συστοιχία n πηγών που εκπέµπουν κύµατα σε φάση. (Εδώ βλέπουµε πως τα οδεύοντα κύµατα προκαλούν ταλαντώσεις ). Υπολογισµός; Από το πολύγωνο του Σχ έχουµε sin(nδ/) R/= r sin(nδ/)= a sin(δ/) Η φάση της επαλληλίας σε σχέση µε την πρώτη συνιστώσα είναι α= (90 0 -δ/) (90 0 -nδ/) = (n-1)δ/ δηλαδή είναι το µισό της διαφοράς φάσης µεταξύ πρώτης και τελευταίας συνιστώσας ταλάντωσης. Έτσι είναι sin(nδ/) R cos( ωt +α )= α cos[ ωt + (n-1)δ/ ] sin(δ/) Σηµειώστε πως το συνολικό πλάτος µπορεί να µηδενισθεί αν οι συνθήκες διαφοράς φάσης και ο αριθµός των ταλαντώσεων n συνδυαστούν να δώσουν µηδέν. Επίσης, είναι δυνατόν να προκύψει πως το κλάσµα δίνει τιµή ίση προς n, και άρα R = n a Τούτο συµβαίνει όταν οι n το πλήθος ταλαντώσεις δρουν σε φάση. Χρήσιµα Μαθηµατικά Περίπτωση περίθλασης Γραµµικότητα και αρχή της υπέρθεσης Η διαφορική εξίσωση () ανήκει στην κατηγορία των γραµµικών ως προς το y διαφορικών εξισώσεων. (Βλέπε Berkeley, σελ. 16 ως 18) Μη οµογενείς γραµµικές εξισώσεις

30 (Βλέπε Berkeley, σελ. 18) Έχουµε, πχ.την εξίσωση md y/dt = - C y (t) + F(t), όπου η F(t) οφείλεται,π.χ., σε µία χρονικά µεταβαλλόµενη εξωτερική δύναµη.

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ.1 ΠΑΡΑ ΕΊΓΜΑΤΑ ισδιάστατος αρµονικός ταλαντωτής Η εξίσωση κίνησης κατά τον άξονα των x είναι: d x Μ = - Κ 1 x dt και d y Μ = - Κ y dt που έχουν λύσεις: x(t) =Α 1 cos (ωt + φ 1 ), ω 1 = Κ 1 /Μ και y(t) =Α cos (ωt + φ ), ω 1 = Κ /Μ Βλέπουµε πως οι κινήσεις είναι ασύζευκτες, και ότι η κίνηση κατά τον άξονα των x αντιστοιχεί στον πρώτο τρόπο ταλάντωσης, ενώ εκείνη κατά τον άξονα των y, αντιστοιχεί στον δεύτερο τρόπο ταλάντωσης. Τα Α 1, Β, φ 1, φ εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες. Κανονικές συντεταγµένες Αν στο προηγούµενο παράδειγµα δεν ήµασταν τόσο τυχεροί ή τόσο γνωστικοί, θα µπορούσαµε να είχαµε εκλέξει άλλο σύστηµα αξόνων όπως αυτό που εικονίζεται στο Σχήµα:

32 y y x x Σχήµα.1 Tότε, οι εξισώσεις κίνησης ως προς του άξονες x και y θα είναι συξευγµένες, και στην περίπτωση αυτή είναι πιο υπαρκτό το πρόβληµα της ανεύρεσης των κανονικών συντεταγµένων, ψ a και ψ b, καθώς και των αντιστοίχων συχνοτήτων των τρόπων ταλάντωσης. Μια µέθοδος για την επίλυση προβλήµατος αυτού του είδους µε συζευγµένες εξισώσεις κίνησης, είναι να βρούµε άλλες µεταβλητές, ως προς τις οποίες οι νέες εξισώσεις κίνησης είναι ασύζευκτες, δηλαδή να βρούµε τις κανονικές µεταβλητές. Η µέθοδος για την επίτευξη του στόχου περιγράφεται πιο κάτω: Επανάληψη µε ένα απλό παράδειγµα Συζευγµένες ταλαντώσεις µε δύο αρµονικούς ταλαντωτές που συνδέονται µεταξύ τους µε ένα ελατήριο Η εξίσωση κίνησης της πρώτης µάζας είναι.. Mψ a (t) = - s ψ a (t) + s(ψ b - ψ a ) Και του δεύτερου σώµατος.. Mψ b (t) = - s ψ b (t) - s(ψ b - ψ a ) Προσθέτοντας κατά µέλη τις δύο ως άνω εξισώσεις, και θέτοντας ψ 1 ψ a (t) + ψ b (t) παίρνουµε:..

33 Μ ψ 1 = -s ψ 1 και άρα ψ 1 = Α cos (ω 1 t+φ 1 ) µε ω 1 = s/μ Aφαιρώντας κατά µέλη τις εξισώσεις κίνησης και θέτοντας ψ ψ a (t) - ψ b (t).. Μ ψ = - 3 s ψ και άρα ψ = Β cos (ω t+φ 1 ) µε ω = 3 s/μ Βλέπουµε δηλαδή, πως υπάρχουν δύο νέες µεταβλητές κίνησης, ψ 1 και ψ, που είναι γραµµικός συνδυασµός των αρχικών µεταβλητών, ως προς τις οποίες έχουµε αρµονική ταλάντωση µε τις συγκεκριµένες συχνότητες που βρήκαµε. Οι αυτές συντεταγµένες λέγονται κανονικές µεταβλητές Βλέπουµε επίσης πως προκύπτει ότι: ψ a = ψ 1 +ψ = Α cos (ω 1 t+φ 1 ) + Β cos (ω t+φ 1 ) και ψ b = ψ 1 -ψ = Α cos (ω 1 t+φ 1 ) - Β cos (ω t+φ 1 ) Συµπεραίνουµε λοιπόν πως οι συντεταγµένες κίνησης, ψ α και ψ b είναι πάντοτε επαλληλία, η γενικότερα γραµµικός συνδυασµός δύο απλών αρµονικών κινήσεων που αντιστοιχούν στους λεγόµενους τρόπους ταλάντωσης. Οι µεταβλητές ψ 1 και ψ ονοµάζονται κανονικές µεταβλητές ενώ οι ω 1 και ω λέγονται συχνότητες τρόπων ταλάντωσης Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις ιακρίνουµε περιπτώσεις; Πρώτον εξαναγκασµένες ταλαντώσεις ενός αρµονικού ταλαντωτή, και εύτερον, εξαναγκασµένες ταλαντώσεις και συντονισµός σε δύο συζευγµένους ταλαντωτές. Το πρώτο θέµα περιγράφεται αρκετά ικανοποιητικά στου French, pages 77 ως 88. Η εξίσωση κίνηση ενός αρµονικού ταλαντωτή, στον οποίο εφαρµόζουµε µία περιοδική εξωτερική δύναµη είναι:.. m x(t) + kx =F 0 cosωt H εξωτερική περιοδική δύναµη, θα προσπαθεί να επιβάλει στον ταλαντωτή τη δικά της συχνότητα ω, ενώ ο ταλαντωτής στην αρχική φάση της επιβολής της εξωτερικής δύναµης, θα κινείται κατά καλή προσέγγιση µε την ιδιοσυχνότητα ω 0. Η µαθηµατική πλήρης λύση της εξίσωσης αυτής, περιλαµβάνει ένα απλό άθροισµα των δύο αυτών ειδών κινήσεων. Ωστόσο, σε πραγµατικά προβλήµατα, η κίνηση µε την ιδιοσυχνότητα θα φθίνει σιγά-σιγά, λόγω της αναπόφευκτης ύπαρξης τριβών. Η αρχική φάση στην οποία οι ελεύθερες ταλαντώσεις κυριαρχούν, λέγεται µεταβατική. Μετά όµως από επαρκή χρόνο, παραµένει µόνο η συνιστώσα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης. Αυτή η κατάσταση επικρατεί στη λεγόµενη µόνιµη κατάσταση. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1) 1.10 BERKELEY

34 Ενότητα 1η Περιγράφηκαν τα περιεχόµενα του µαθήµατος, η µέθοδος παρουσίασης θεµάτων από σπουδαστές. Υπό όρους προστίθενται ως 15 µονάδες στον τελικό βαθµό του διαγωνίσµατος. Πρέπει όµως να γράψουν σε αυτό για >= 35 µον. Περιεχόµενα Αρµονικός Ταλαντωτής (χωρίς και µε απόσβεση).( Ασθενής, κρίσιµη, ισχυρή απόσβεση).εξαναγκασµένες ταλαντώσεις (µεταβατική κατάσταση-µόνιµη κατάσταση), σύνθετη µηχανική αντίσταση. Συντονισµός και παράγοντας ποιότητας Q, κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος, µιγαδική αντίσταση. Pain: Κεφ.1- εκτός από τις παραγράφους :1.8,1.10,.8,.13.. Συζευγµένοι ταλαντωτές, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης [ελαστική σύζευξη-κανονικές συντεταγµένες-βαθµοί ελευθερίας-κανονικοί τρόποι ταλάντωσης, προσδιορισµός συχνοτήτων κανονικών τρόπων ταλάντωσης, εξαναγκασµένη ταλάντωση συζευγµένων ταλαντωτώνσυχνότητες συντονισµού, αδρανειακή -επαγωγική σύζευξη ηλεκτρικών ταλαντωτών, ενέργεια κανονικών τρόπων ταλάντωσης, ταλάντωση στην περίπτωση τυχαίων αρχικών συνθηκών-διακροτήµατα, περιοδική διάταξη πολλών σηµειακών µαζών σε ιδανική χορδήσυχνότητα αποκοπής]. Pain: Κεφ.3] 3. Κύµατα σε συνεχή µέσα, σε µία διάσταση [εξίσωση κύµατος ως όριο της περιοδικής διάταξης πολλών σωµατιδίων στο όριο του συνεχούς-εξίσωση κύµατος σε συνεχές ελαστικό µέσο, γενική λύση της εξίσωσης κύµατος. Εγκάρσια κύµατα. Οδεύοντα κύµατα.φασική ταχύτητα. ιάδοση ενέργειας οδεύοντος κύµατος. Χαρακτηριστική αντίσταση ελαστικού µέσου. Οριακές συνθήκες σε ασυνέχεια. Ανάκλαση-διάδοση σε ασυνέχεια.κανονικοί τρόποι ταλάντωσης σε συνεχές µέσο σε µία διάσταση, στάσιµα κύµατα. Κυµατοπακέτα ως επαλληλία πολλών συχνοτήτων και θεωρήµατα εύρους ζώνης. Σχέσεις διασποράς και ταχύτητα οµάδας..] : Pain: Κεφ.4 εκτός από τις παραγράφους :4.14, 4.18,4.19,4.0. 3α) Γεωµετρική Οπτική Οπτικά όργανα. Αστρονοµικά Τηλεσκόσπια (Mauna Kea Observatory) Κοσµικές ακτίνες από ανιχνευτή κυµάτων βαρύτητας: 4. Μέθοδοι Fourier [Κανονικοί τρόποι ταλάντωσης και ανάπτυγµα Fourier, συντελεστές Fourier και ενέργεια κανονικών τρόπων ταλάντωσης, κίνηση χορδής µε αρχική διαταραχή (αρχικές αποµακρύνσεις-αρχικές ταχύτητες-συνδυασµός][ Pain: από Κεφ.9: ] Ολοκλήρωµα Fourier. Μετασχηµατισµός Fourier 5. Συµβολή-Περίθλαση από σύµφωνες πηγές [Συµβολή µε διαίρεση µετώπου(δύο σηµειακές πηγές, Ν σηµειακές πηγές). Συµβολή µε διαίρεση πλάτους. Περίθλαση σε ασυνέχεια πεπερασµένων διαστάσεων] [Pain: από Κεφ. 10: ,10.3]

35 ιάλεξη 4 Eπιµονή, και µη αποθάρρυνση από την µη κατανόηση µε την πρώτη φορά! Ως τώρα έχουµε ήδη συναντήσει διάφορα είδη, από απλά ως σύνθετα, ταλαντωτικών κινήσεων. Συναντήσαµε την επαλληλία ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας µε κάποια όµως διαφορά φάσης. Θα συναντήσουµε παρακάτω και περιπτώσεις επαλληλίας ταλαντώσεων µε διαφορετικές συχνότητες. Παράδειγµα αρµονικού ταλαντωτή 1) Σωµατίδιο µάζας 1 Kgr κινείται σε φρέαρ δυναµικής ενέργειας που δίνεται από U=U 0 +6x+x. Να βρείτε (α) τη δυσκαµψία, (β) την περίοδο ταλάντωσης, και (γ) τη θέση σταθερής ισορροπίας. Λύση Force = (-du(x)/dx) = (-6 -x), and the equilibrium position is x 0 =3. The equation of motion

36 Is m x = (-6 -x) = -(3+x). Changing variable, y 3+x, we have y=x and thus,.. my= - y. We conclude that the force constant is s= Nt/m. The frequency of oscillation is equal to ω/π= (/m) = 1.41 /(π) Hz.. Για x= - 3, είναι x(t) x=-3 =0, άρα η θέση ισορροπίας είναι στο x = -3. x= -3 Σχήµα. ) Σωµατίδιο µάζας 1 γραµ. εκτελεί απλή αρµονική κίνηση κατά µήκος του άξονα των x. Σε αποστάσεις 6 cm και 10 cm από τη θέση ισορροπίας, οι ταχύτητες του σωµατιδίου είναι 5 cm/s και 4 cm/s, αντίστοιχα. Να βρείτε την περίοδο ταλάντωσης, το πλάτος και τη µέγιστη κινητική ενέργεια. Λύση Εστω, x=c sin(ω 0 t +φ), και άρα dx/dt= C ω 0 cos(ω 0 t +φ) (1) Και λόγω της (1) dx/dt= ω 0 (C -x ) Με αντικαταστάσεις έχουµε v = ω 0 (C -x ) (a) και, v 1 = ω 0 (C -x 1 ) (b)

37 v 1 - v = ω 0 (x 1 - x ) ω 0 = (v 1 - v ) / (x 1 - x ) Για το πλάτος, από τη (b) παίρνουµε C = v 1 /ω 0 + x 1 = v 1 (x 1 - x ) / (v 1 - v ) + x 1 v 1 x - v x 1 C =[ ] 1/ v 1 -v () Ταλαντώσεις µε διαφορετικές συχνότητες Σε αυτή την περίπτωση, η συνισταµένη µετατόπιση γίνεται: x= a sinω 1 t+ a sinω t Ασκηση 4) Να λύσετε αναλυτικά το πρόβληµα συζευγµένων ταλαντώσεων ίσων µαζών συνδεοµένων µεταξύ των µε ελατήριο σταθεράς s και έκαστο εξ αυτών είναι συνδεδεµένο µε κατακόρυφο τοίχο, επίσης µε ελατήριο σταθεράς s, έτσι ώστε να έχουµε µία οριζόντια ταλαντωνόµενη διάταξη µαζών και ελατηρίων χωρίς τριβή. Στη θέση ισορροπίας, τα ελατήρια είναι στο φυσικό τους µήκος. Κανονικές συντεταγµένες ή κανονικές µεταβλητές (ΚΜ) Με αυτή την επιλογή συντεταγµένων, x και y, δεν υπάρχει σύζευξη µεταξύ των δύο κινήσεων. Αυτή όµως δεν είναι η γενικότερη περιγραφή της κίνησης. Με άλλα λόγια και συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε πως σε ένα σύστηµα δύο ταλαντωτών η κίνηση εκάστου είναι στη γενική περίπτωση µη αρµονική και πολύπλοκη. Ωστόσο, µε κατάλληλες αρχικές συνθήκες (και σε ορισµένες περιπτώσεις εντελώς τυχαία! ) είναι δυνατόν να συµβεί ώστε η κίνηση ενός εκάστου ταλαντωτή να είναι αρµονική και µάλιστα και ο δύο να ταλαντώνονται µε την ίδια συχνότητα. Αν µάλιστα το φαινόµενο των τρόπων ταλάντωσης θεωρείται πολύ σπουδαίο φαινόµενο, µπορούµε να υποθέσουµε πως η ανακάλυψη του υπήρξε εντελώς τυχαία και στη συνέχεια προκάλεσε το ενδιαφέρον των Φυσικών και Μαθηµατικών. Θα δούµε µάλιστα ότι το φαινόµενο επεκτείνεται και σε συστήµατα ταλαντωτών µεγάλου πλήθους. Ένα στερεό σώµα αποτελείται από δισεκατοµµύρια σωµατίδια µεταξύ των οποίων υπάρχουν δυνάµεις που θα µπορούσαν να υποτεθούν, προς στιγµήν, όµοιες µε εκείνες ενός ελαστικού ελατήριου. Έτσι, αναµένει κανείς να εφαρµόζονται και εδώ τα περί των τρόπων ταλάντωσης. (Ιδετε και στη Βιβλιογραφία στο τέλος του εδαφίου αυτού: French, Vibrations and Waves, page 135). Ένα ακόµη χαρακτηριστικό ενός τρόπου ταλάντωσης είναι πως τα επί µέρους σωµατίδια (ταλαντωτές) έχουν σταθερό λόγο πλατών. Ας δούµε λοιπόν πως µπορούµε να αναζητήσουµε συστηµατικά τους τρόπους ταλάντωσης σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα µε δύο ταλαντωτές. Γενικά, πρέπει να γράψουµε τις εξισώσεις κίνησης εκάστου σώµατος ως προς τις µεταβλητές x και y. Eστω αυτές πως είναι ανεπιτυχείς συντεταγµένες υπό την έννοια πως οι εξισώσεις κίνησης είναι συζευγµένες, δηλαδή εκείνη µε την δεύτερη παράγωγο

38 του x ως προς το χρόνο περιέχει και το y, και εκείνη µε την δεύτερη παράγωγο του y ως προς το χρόνο περιέχει και το x. Εστω λοιπόν ότι µε τις ανεπιτυχείς συντεταγµένες x και y ότι προκύπτουν οι εξής εξισώσεις: d x/dt =- α 11 x -α 1 y και d y/dt =- α 1 x -α y (1) Tώρα, υποθέτουµε, απλά και µόνο ότι έχουµε ταλάντωση µε ένα κανονικό τρόπο. Τότε είναι φανερό πως η κίνηση εκάστου από τα δύο σώµατα γίνεται απλή αρµονική, µε µία ζητούµενη κυκλική συχνότητα ω i και έτσι δεν συνυπάρχει σε αυτήν συνιστώσα από άλλες κυκλικές συχνότητες ω j i. ηλαδή τότε µπορούµε να βάλουµε x(t)= Α cos ( ω i t+φ) και y(t)= B cos ( ω i t+φ) όπου το ω παίρνει εδώ µία µόνο τιµή, ω i, ενώ οι αντίστοιχοι όροι από τυχόν άλλους τρόπους ταλάντωσης είναι µηδέν. Συνεπώς, παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο έχουµε i) d x/dt =- ω i x d y/dt =- ω i και y (στη συνέχεια για απλότητα αµελούµε το δείκτη Αντικαθιστώντας στις εξισώσεις (1) παίρνουµε: (α 11 -ω ) x +α 1 y=0 και α 1 x +(α -ω )y=0 () Από εδώ, οι δύο εξισώσεις που πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα δίνουν για το λόγο y/x: y/x=(ω -α 11 )/α 1 και y/x= α 1 / (ω -α ) (.1) Αρα, λόγω της ισότητας των δύο λόγων y/x παίρνουµε: (ω -α 11 )/α 1 = α 1 / (ω -α ) δηλαδή (α 11 -ω ) (α -ω ) α 1 α 1 =0 (3) Υπάρχει και άλλη µέθοδος µε την ορίζουσα που την εκθέτουµε σε συντοµία: Αυτή έγκειται στο να εξισώσουµε την ορίζουσα του γραµµικού και οµογενούς συστήµατος των εξισώσεων () µε το µηδέν ώστε να έχουµε µη µηδενική λύση για τα x και y:

39 Τότε οδηγούµαστε πάλι στην εξίσωση (3). Αυτή είναι µία δευτεροβάθµια εξίσωση ως προς το ω, και εν γένει έχει λύσεις, που τις ονοµάζουµε ω 1 και ω. Έτσι, βρίσκουµε πως υπάρχουν ακριβώς διαφορετικές κυκλικές συχνότητες και άρα διαφορετικοί τρόποι ταλάντωσης. Σε κάθε έναν από αυτούς τους τρόπους υπάρχει ένας συγκεκριµένος λόγος y /x που προκύπτει από µία οποιαδήποτε από τις εξισώσεις (.1), π χ. (y/x) τρόπου i =(ω i -α 11 )/α 1, µε i=1, Aφού βρήκαµε τις κυκλικές συχνότητες ω 1 και ω, µπορούµε να πούµε πως η γενικότερη κίνηση εκάστου σώµατος σε συζευγµένη ταλάντωση προκύπτει ως υπέρθεση των δύο τρόπων, δηλαδή x(t)= x 1 (t)+ x (t)= Α 1 cos ( ω 1 t+φ 1 ) + Α cos ( ω t+φ ) y(t)= y 1 (t)+ y (t)=(β 1 /Α 1 ) Α 1 cos ( ω 1 t+φ 1 ) + (B /Α ) Α cos ( ω t+φ ) =Β 1 cos ( ω 1 t+φ 1 ) + Β cos ( ω t+φ ) (4) είτε τώρα και τα σχόλια στο τέλος του αντίστοιχου εδαφίου Κυµατικής Berkeley (σελ 4 και 5). Παρατηρούµε πως. ενώ επιλέγουµε τα Α 1,φ 1,Α και φ τελείως αυθαίρετα, δεν είχαµε καθόλου ελευθερία επιλογής όταν έπρεπε να διαλέξουµε τα αντίστοιχα µεγέθη στην εξίσωση (4) που αναφέρονται φυσικά στο δεύτερο σώµα. Τούτο έγινε επειδή ι αρχικές φάσεις, φ 1 και φ, ήταν ήδη καθορισµένες από το πρώτο σώµα, ενώ για τα πλάτη ρου δεύτερου σώµατος: αυτά εξαρτώνται και από τα πλάτη του πρώτο, για έκαστο τρόπο ταλάντωσης, µέσω των σχέσεων (.1). Ιδιότητες ενός τρόπου ταλάντωσης (α) Η ταλάντωση η οποία εξαρτάται από µία µόνο µεταβλητή Χ ή Υ ονοµάζεται κανονικός τρόπος ταλάντωσης και έχει τη δική του κανονική συχνότητα. Σε ένα τέτοιο τρόπο ταλάντωσης όλα τα κινούµενα µέρη ταλαντώνονται µε την ίδια κανονική συχνότητα, και έχουν ένα λόγο πλατών Α/Β που λέγεται Σχήµα του τρόπου και τον χαρακτηρίζει. (β) Η ολική ενέργεια ενός συστήµατος χωρίς απόσβεση µπορεί να εκφρασθεί µε το άθροισµα των τετραγώνων των κανονικών συντεταγµένων πολλ/σιασµένων µε σταθερούς συντελεστές, και το άθροισµα των τετραγώνων των πρώτων παραγώγων των ως προς τον χρόνο πολ/σιασµένων επί σταθερούς συντελεστές. (γ) Η σηµασία των κανονικών τρόπων ταλάντωσης βρίσκεται στο ότι είναι εντελώς ανεξάρτητοι µεταξύ των. Η ενέργεια συσχετισµένη µε τον ένα τρόπο, ποτέ δεν ανταλλάσσεται µε εκείνη ενός άλλου τρόπου. Αυτός είναι ο λόγος γιατί µπορούµε να προσθέσουµε την ενέργεια των διαφορετικών τρόπων για να βρούµε τη συνολική ενέργεια. 1. Η έκφραση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος σε έκαστο τρόπο ταλάντωσης, π.χ. τον τρόπο ω 1, είναι αρκετά απλή: Ε κιν,1 = ½ m 1 A ω 1 sin (ωt+φ 1 ) + ½ m B ω sin (ωt+φ 1 ) =

40 = ½ ω 1 sin (ω 1 t+φ 1 ) (m 1 A + m B ) Η κινητική ενέργεια λόγω του τρόπου ταλάντωσης ω είναι Ε κιν. = ½ ω sin (ω t+φ ) (m 1 C + m D ), και άρα η συνολική κινητική ενέργεια είναι: Ε κιν,ολική = Ε κιν,1 + Ε κιν. = ½ ω 1 sin (ω 1 t+φ 1 ) (m 1 A + m B ) + ½ ω sin (ω t+φ ) (m 1 C + m D ) ΑΣΚΗΣΗ Έστω ένα σύστηµα δύο συζευγµένων εκκρεµών ίσης µάζας και ίσων µηκών που εκτελούν συζευγµένες ταλαντώσεις. Να βρεθούν οι τρόποι ταλάντωσης. Oταν οι µάζες συζευγµένων εκκρεµών του δεν είναι ίσες, να δείξετε ότι οι εξισώσεις κίνησης είναι :.... m 1 x=- m 1 (g/l)x-s(x-y) και m 1 y=- m 1 (g/l)y+s(x-y) Στη συνέχεια, επιλέξετε ως κανονικές µεταβλητές την Χ (m 1 x +m y)/( m 1 + m ) και επιβεβαιώστε ότι πράγµατι η ανωτέρω αντιστοιχεί σε κανονικό τρόπο ταλάντωσης µε κανονική συχνότητα που δίνεται από τη σχέση ω 1 =g/l, και πως η Υ x-y αντιστοιχεί σε κανονική συχνότητα που δίνεται από τη σχέση ω =g/l + s( 1/m 1 + 1/m ). Ποίες είναι οι φυσικές σηµασίες των Χ και Υ; Lecture 7 November 006 Lecture 9 November 006, Τhursday εν έγινε λόγω απεργίας ΕΠ Lecture 13 Nov. 006 Monday Εγινε Lecture 14 Nov. 006 Εισαγωγή του µιγαδικού εκθετικού συµβολισµού Ας σχηµατίσουµε το παρακάτω άθροισµα cos θ + j sin θ = 1 + jθ - θ /! - j θ 3 /3! +θ 4 /4! +, όπου το ηµίτονο και συνηµίτονο έχουν αναπτυχθεί κατα Τέιλορ. Ειναι γνωστό ότι το -1 µπορεί να εκφρασθεί σαν το τετράγωνο του φανταστικού αριθµού j,, -1= j. Συνεπώς, cos θ + j sin θ = 1 + jθ - (jθ) /! - (j θ) 3 /3! +(jθ) 4 /4! + + (jθ) n /n! + (1.α) Aλλα το δεξί µέλος της εξίσωσης (1.α) έχει ακριβώς τη µορφή της εκθετικής σειράς µε εκθέτη (jθ). Αρα, µπορούµε να γράψουµε την παρακάτω ταυτότητα

41 cos θ + j sinθ = e iθ Ετσι, έχουµε µε τη σχέση αυτή το πολύ σπουδαίο αποτέλεσµα της σύνδεσης της επίπεδης γεωµετρίας (ηµιτονα, συνηµίτονα) και της άλγεβρας ( εκθετική συνάρτηση). Αυτή η ανακάλυψη έγινε από τον Euler το 1748) Η χρησιµότητα της σχέσης αυτής στις ταλαντώσεις εγκειται στο ότι διευκολύνει πού παραγωγίσεις ως προς χρονο ή αποµάκρυνση. Ετσι, αντι να κάνουµε τέτοιες πράξεις στην έκφραση x=acos (ωt+α) κάνουµε την παραγώγιση στον µιγαδικό z= Acos (ωt+α) + j A sin (ωt+α) = e j(ωt+a) µε πραγµατικό µέρος, x= real part of z Tότε, dz/dt = jω A e j(ωt+α) και, d z/dt = (jω) A e j(ωt+α) = -ω z Tα τρία αυτά διαγράµµατα φαίνονται στο Σχήµα.1. dz/dt z Σχήµα 1. d z/dt.. m x +kx=0 1.0 ή.. x +ω 0 x=0 1.1

42 ... m x + bx +kx=0 1. Ας δούµε τη λύση της εξίσωσης (1.1) οκιµάζουµε λύση της µορφής x=ce αt µε τα C και α σταθερά. Τότε µπορεί να δειχθεί εύκολα ότι α + ω 0 =0 και άρα α=±iω 0 Οι δύο δυνατές λύσεις είναι λοιπόν x 1 (t) = C 1 exp( iω 0 t) και x (t) = C exp(- iω 0 t) Επειδή η εξίσωση (1.) είναι γραµµική, θα είναι λύση και οποιοσδήποτε γραµµικός συνδυασµός x (t) = C 1 exp( iω 0 t) + C exp(- iω 0 t) Το πραγµατικό µέρος της παραπάνω έκφρασης µπορεί να αντιπροσωπεύει µία αρµονική κίνηση. Τα πράγµατα δεν είναι πάντοτε τόσο απλά. Ενα σωµατίδιο, µπορεί να κινείται µε την επενέργεια πάνω του κάποιας δύναµης που να µήν είναι ανάλογη της αποµάκρυνσης, αλλά να δίνεται µε µία πιό πολύπλοκη εξάρτηση. Ανάµεσα στις αρµονικές ταλαντώσεις και στις τυχαίες κινήσεις ενός σώµατος σε µονοδιάστατη κίνηση, έχουµε και µία µεγάλη κατηγορία κινήσεων που δεν είναι αρµονικές, αλλά είναι εν τούτοις περιοδικές. Η αρµονική κίνηση είναι µία ειδική περίπτωση περιοδικής κίνησης. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγµα περιοδικής κίνησης που θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα του καρδιογραφήµατος σε µία γάτα: Πίεση Τ Σχήµα 1.3 Μη αρµονική περιοδική κινηση χρόνος Στο παράδειγµα αυτό, η ταλάντωση (πίεση) είναι προσεγγιστικά περιοδική. Σε άλλα παραδείγµατα, η ταλάντωση µπορεί να έχει πανοµοιότυπη µορφή σε κάθε περίοδο. Οπως θα δούµε, κάθε περιοδική κίνηση µπορεί να αναλυθεί σε µία επαλληλία από αρµονικές κινήσεις που έχουν συχνότητες πολλαπλάσιες µίας θεµελειώδους αρµονικής συχνότητας (Θεώρηµα του Fourier). Ετσι, είναι αναγκαίο να µελετήσουµε καλά τις απλές αρµονικές ταλαντώσεις.

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ελεύθερες Φθ.ινουσες Ταλαντώσεις Εδώ έχουµε την επίδραση µίας δύναµης τριβής x Fig1_mass_spring. ύναµη τριβής rx Σχ Tώρα, λόγω της δύναµης τριβής, -r x θα είναι... m x +rx + sx =0 Eδώ, για τη λύση της, έχουµε τρεις περιπτώσεις. Μπορούµε πρώτα να αναζητήσουµε εκθετικής εξάρτησης λύση, x=c e αt. Στις δύο περιπτώσεις το C εµφανίζεται ρητά ως σταθερό µήκος, αλλά στην τρίτη παίρνει τη µορφή

44 C= A+Bt (B έχει διαστάσεις ταχύτητας). Παίρνοντας το C σαν σταθερό µήκος, έχουµε... x= α C e αt και x = α C e αt και άρα, C e αt ( mα + rα+s)=0, οπότε C e αt (τετριµένη λύση) ή mα + rα+s=0 Λύνοντας την εξίσωση β βαθµού ως προς α βρίσκουµε -r r s α= ( ) 1/ m 4m m και τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ως προς την διακρίνουσα (α) =q Θετική, ( τριβή υπερνικά δύναµη επαναφοράς ) και η ισχυρή απόσβεση οδηγεί σε υπερκρίσιµη απόσβεση (β) = µηδέν. Τότε έχουµε τη λεγόµενη κρίσιµη απόσβεση (γ) µικρότερο µηδενός, δηλαδή η τριβή δεν εµποδίζει την ταλαντωτική κίνηση. Περίπτωση (α) Αποδεικνύεται ότι x=e -pt [ (F/) (e qt + e -qt ) +(G/) (e qt - e -qt ) ] και άρα, µη ταλαντωτική συµπεριφορά. To p ισουται µε r/m (εγινε όλο το &1.1 Πειν εκτός κρίσιµη απόσβεση), και εκτός συντελεστή ποιότητας. Κρίσιµη Απόσβεση x= (A+ Bt) e -rt/m =(A+Bt) e -pt Αυτή βρίσκει εφαρµογές στο βαλιστικό γαλβανόµετρο και σε άλλες περιπτώσεις Aσθενής απόσβεση s ω = ( ) 4m m s r 1/ = +-i ( ) m 4m Aρα, r 1/ x=c e -rt/m e ±iω t

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικ ες ταλαντ ωσεις

Κανονικ ες ταλαντ ωσεις Κανονικες ταλαντωσεις Ειδαµε ηδη οτι φυσικα συστηµατα πλησιον ενος σηµειου ευαταθους ισορροπιας συ- µπεριφερονται οπως σωµατιδια που αλληλεπιδρουν µε γραµµικες δυναµεις επαναφορας οπως θα συνεαινε σε σωµατιδια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001. + mu 1 2m. + u2. = u 1 + u 2. = mu 1. u 2, u 2. = u2 u 1 + V2 = V1

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001. + mu 1 2m. + u2. = u 1 + u 2. = mu 1. u 2, u 2. = u2 u 1 + V2 = V1 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : (α) Ταχύτητα ΚΜ: u KM = mu + mu m = u + u Εποµένως u = u u + u = u u, u = u u + u = u u (β) Διατήρηση ορµής στο ΚΜ: mu + mu = mv + mv u + u = V + V = 0 V = V

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 3 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Περιεχόμενα: Διακριτή Μοντελοποίηση Μηχανικών Συστημάτων Επανάληψη: Διακριτά στοιχεία μηχανικών δυναμικών συστημάτων Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 05 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ II-α Aπλό εκκρεµές

ΠΕΙΡΑΜΑ II-α Aπλό εκκρεµές ΠΕΙΡΑΜΑ II-α Aπλό εκκρεµές Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε το απλό ή µαθηµατικό εκκρεµές και θα µετρήσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: Την

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 9 5 015 ΘΕΜΑ Α: Α1. α Α. β Α. α Α4. δ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Σ ΘΕΜΑ Β: B1. Σωστό το iii. Αιτιολόγηση: Οι εξωτερικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρισδιάστατες κινήσεις Οι µονοδιάστατες κινήσεις είναι εύκολες αλλά ζούµε σε τρισδιάστατο χώρο Θα δούµε λοιπόν τώρα πως θα αντιµετωπίζοµε την κίνηση υλικού σηµείου στις τρεις διαστάσεις Ας θεωρήσοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση ΦΥΣ 131 - Διαλ.34 1 KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση q Παλµός πάνω σε χορδή: Ένα άκρο της σταθερό (δεµένο) Προσπίπτων Ο παλµός ασκεί µια δύναµη προς τα πάνω στον τοίχο ο οποίος ασκεί µια δύναµη προς τα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις)

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Πότε µια κίνηση λέγεται περιοδική; Να γράψετε τρία παραδείγµατα. Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s 1. Μία χορδή κιθάρας µήκους 636 cm ρυθµίζεται ώστε να παράγει νότα συχνότητας 245 Hz, όταν ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα. (a) Βρείτε την ταχύτητα των εγκαρσίων κυµάτων στην χορδή. (b) Αν η τάση

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15 2. Άσκηση 2 Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου 2.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την πόλωση των µικροκυµάτων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Εμβιομηχανική Κινησιολογία Κινηματική Κινητική Λειτουργική Ανατομική Γραμμική Γωνιακή Γραμμική Γωνιακή Θέση Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Φυλλάδιο - Οριζόντια Βολή

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Φυλλάδιο - Οριζόντια Βολή Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Οριζόντια Βολή Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com 1 Εισαγωγικές Εννοιες - Α Λυκείου Στην Φυσική της Α Λυκείου κυριάρχησαν

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Η εργασία αυτή απευθύνεται σε όλους όσους επιθυµούν να ϐελτιώσουν την ϐαθµολογία τους. Βασικό στοιχείο της εργασίας είναι οι γραφικές παραστάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.. Για ένα σώµα πο κάνει α.α.τ στη διάρκεια µιας περιόδο, η κινητική ενέργεια είναι ίση µε τη δναµική ενέργεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστό το β. Δόθηκε ότι οι μάζες των σωμάτων είναι ίσες, δηλαδή ma = mb. Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) έχουμε:

ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστό το β. Δόθηκε ότι οι μάζες των σωμάτων είναι ίσες, δηλαδή ma = mb. Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) έχουμε: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α δ Α β Α β Α4 γ Α5. α Σ, β Λ,

Διαβάστε περισσότερα