ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ράσεις για την ανάδειξη, αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και άµεση αντιµετώπιση περιβαλλοντικών πιέσεων (ΕΣ5.6) 1) Με την αρ. 4/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου συστάθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας όπως ορίζεται από το Άρθρο 146 του Ν3852/2010. Η επιτροπή αποτελείται από τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη όλοι περιφερειακοί σύµβουλοι, σε αναλογία µε την δύναµη των περιφερειακών παρατάξεων. Ο αριθµός των µελών της επιτροπής καθορίστηκε µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και είναι 12 ενώ πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής Νικόλαος. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ο κ. Γιαννουλάκης ηµήτριος που προέρχεται από την µειοψηφία όπως ορίζεται από τον κανονισµό. Σκοπός της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι να γνωµοδοτεί επί µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων, επί διαφόρων περιβαλλοντικών και χωροταξικών ζητηµάτων, καθώς και επί της σύναψης Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ Περιφέρειας και άλλων φορέων. Κατά την διάρκεια του 2013 πραγµατοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας. Σε αυτές και σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που έχει η επιτροπή έγινε παρακολούθηση και γνωµοδότηση για 83 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και µελέτες και 45 Προγραµµατικές Συµβάσεις. Πιο αναλυτικά στην επιτροπή συζητήθηκαν οι εξής περιβαλλοντικές µελέτες: ύο (2) Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (α. Αναθεώρηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου για τον Τουρισµό, και β. ΣΜΠΕ ΓΠΣ Πελεκάνου) Μια (1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σηµαντικής υποδοµής (Αεροδρόµιο Ηρακλείου) Τριάντα εφτά (37) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µε τα συνοδά τους έργα, καθώς και επιχειρηµατικές προτάσεις για δηµιουργία, επέκταση, ή εκσυγχρονισµό διάφορων δραστηριοτήτων όπως βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, µονάδες µεταποίησης κ.α. 1

2 εκαοχτώ (18) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων. ώδεκα (12) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ξενοδοχειακές Μονάδες εκατρείς (13) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αρδευτικές υδρευτικές γεωτρήσεις Επίσης στην επιτροπή συζητήθηκαν οι εξής Προγραµµατικές Συµβάσεις: Έξι (6) Προγραµµατικές Συµβάσεις για επίβλεψη εκπόνηση µελετών Εννιά (9) Προγραµµατικές Συµβάσεις για ανασκαφικές δραστηριότητες εκαπέντε (15) Προγραµµατικές Συµβάσεις για κατασκευή ή επισκευή κοινωφελών χώρων έκα (10) Προγραµµατικές Συµβάσεις για διαµορφώσεις επισκευές του οδικού δικτύου Πέντε (5) Προγραµµατικές Συµβάσεις για προώθηση πολιτιστικών δράσεων Τέλος συζητήθηκαν τα παρακάτω σχέδια που τέθηκαν υπό δηµόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Σχέδιο για τα ασικά Οικοσυστήµατα Ορισµοί, µέτρα προστασίας, Ανάπτυξη και ιαχείριση. ιαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης. 2) Συµµετοχή και οργάνωση της παρουσίασης της πορείας του ερευνητικού έργου του καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσου, «Έρευνα χωροθέτησης για την βιώσιµη εγκατάσταση µεγάλων µονάδων Φ/Β και ηλιοθερµικών ισχύος στην Περιφέρεια Κρήτης» που αφορά στην βιώσιµη εγκατάσταση µεγάλων µονάδων φωτοβολταικών και ηλιοθερµικών ισχύος. Μετά την οριστικοποίησή της, η ερευνητική εργασία στο σύνολό της θα τεθεί σε διαβούλευση από την Περιφέρεια Κρήτης, προκειµένου να θεσµοθετηθεί, είτε αυτόνοµα είτε µέσω της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου. Στόχος είναι, η έρευνα αυτή µαζί µε τον ενεργειακό σχεδιασµό, να αποτελέσουν ένα ασφαλή οδικό χάρτη για την αξιοποίηση του αιολικού και του ηλιακού δυναµικού της Κρήτης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς και της διασφάλισης της απαιτούµενης ενέργειας για την ανάπτυξή της. 3) Σύσκεψη µε τη /νση Αλιείας και. Φαιστού µε θέµα την προστασία των ιχθυαποθεµάτων στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Μεσαράς, όπου τα 2

3 τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόµενο της υπεραλίευσης ιδιαίτερα από συρόµενα εργαλεία (τράτες). Συζήτηση για τις µελέτες έρευνας που έχει πραγµατοποιήσει το ΕΛΚΕΘΕ σε διάφορες περιοχές στον κόλπο της Μεσαράς και τεκµηριώνουν την µείωση των αλιευµάτων, αλλά και την υποβάθµιση της βιοποικιλότητας. Σύνταξη σχεδίου αιτήµατος προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος µε προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της υπεραλίευσης και αποστολή του αιτήµατος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε σκοπό να ληφθεί η αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση. 4) Συνεργασία µε τη /νση Περιβ/ντος για την συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eenviper για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης. Το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραµµα έχει εγκριθεί από την Γενική ιεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία », στο Υποπρόγραµµα Υποστήριξης Πολιτικών της Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σκοπός του Προγράµµατος είναι ο συνδυασµός και η αξιοποίηση ψηφιακής πληροφορίας, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), µαζί µε λογισµικά, υποδοµές και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS), προκειµένου να αναπτυχθεί µια εύχρηστη, ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρµα, στην οποία θα µπορούν να βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 5) Οργάνωση και σύνταξη υποµνήµατος για την προσφυγή στο ΣτΕ επί της έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ σχετικά µε την εγκατάσταση για την εκµετάλλευση του γυψωρυχείου σε έκταση ,3 τµ που ευρίσκεται στη θέση «Όρµος Στοµίου Βάθης» ήµου Κισσάµου από την «Επιχείρηση Σφακιανάκης ΑΕΒΕ». Η προσφυγή βασίστηκε στο ότι υπήρχε έλλειψης επικοινωνίας µε την ΕΥΠΕ µε συνέπεια να µην εκφραστεί η άποψη της Περιφέρειας Κρήτης για ένα εξαιρετικό σοβαρό από περιβαλλοντικής άποψης ζήτηµα, που αφορά την ευρύτερη περιοχή του Ελαφονησίου. Κισσάµου, που εκτός του ότι αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς της Κρήτης παρουσιάζει πολύ µεγάλο οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, µε την αιφνιδιαστική έκδοση της ΑΕΠΟ, δεν δόθηκε η δυνατότητα να διαβιβαστούν στο ΥΠΕΚΑ και οι απόψεις παρά πολλών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης 3

4 που θα ήταν πολύ χρήσιµες στην αδειοδοτούσα αρχή, πριν τη λήψη της απόφασης. 6) Συµµετοχή και παρέµβαση στην ηµερίδα µε θέµα «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ - Θεσµικό πλαίσιο, εφαρµογές και προοπτικές για την Ελλάδα», που συνδιοργάνωσε η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (.Ε.Υ.Α.Χ.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης στις ) Συµµετοχή και παρέµβαση στην ηµερίδα µε θέµα «"Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands"» που διοργάνωσε η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων (.Ε.Υ.Α.Χ.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά στις Μαρτίου 2013, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. 8) Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ κο Γιάννη Μανιάτη σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή νότια και δυτικά της Κρήτης. ιασφάλιση ενός βιώσιµου ενεργειακού µοντέλου και προώθηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών (ΕΣ5.4) 1) Οργάνωση και σύνταξη υποµνήµατος για την προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)του έργου «εγκατάσταση ηλιοθερµικού σταθµού 60 MW στο οροπέδιο στη θέση Χώνος του ήµου Σητείας» από το ΥΠΕΚΑ. Η προσφυγή βασίστηκε στους κίνδυνους που ελλοχεύουν για τα υπόγεια νερά της περιοχής λόγω της τοξικότητας των υγρών της επένδυσης, αλλά και του αποσπασµατικού χωρίς κανένα σχεδιασµό, τρόπου που κατατίθενται αιτήσεις για νέα έργα Α.Π.Ε. 2) Οργάνωση ειδικής εκδήλωσης για την επιστηµονική έρευνα που διενήργησε το ΕΛΚΕΘΕ σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του ΑΗΣ Αθερινόλακκου. Από την παρουσίαση προέκυψε ότι δεν διαπιστώνεται επιβάρυνση της θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας στην περιοχή του σταθµού, κάτι που σηµαίνει ότι δεν προκύπτει λόγος τροποποίησης των υφιστάµενων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του έργου, ενώ αντίθετα µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του. 4

5 3) Συµµετοχή στην 6 η επιµορφωτική συνάντηση που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης µε το Ενεργειακό Κέντρο και ήµους της Κρήτης µε θέµα τον Ενεργειακό Σχεδιασµό σε ήµους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύµφωνο των ηµάρχων» και του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Covenant CapaCITY». Στην συνάντηση αναλύθηκαν µεθοδολογίες και δόθηκαν συγκεκριµένες κατευθύνσεις, πρακτικά παραδείγµατα στους εκπροσώπους των ήµων για την προσχώρηση στο Σύµφωνο των ηµάρχων και την εκπόνηση σχεδίων ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού (ΕΣ5.3) 1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιαβούλευση της Α1 φάσης του σχεδίου µέχρι την έγκριση του και υπογραφή του από τον Υπουργό ΠΕΚΑ (Α2 φάση) o o o ιοργάνωση Συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής ιαβούλευσης (4/2/2013) Τρεις συνεδριάσεις ΠΣ στις οποίες συζητήθηκε το θέµα. (24/1 όπου έγινε παρουσίαση από την µελετητική οµάδα, 12/2 και 21/2 που πάρθηκε απόφαση) Σύνταξη εισήγησης προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Κρήτης για τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσει η Περιφέρεια στο στάδιο των προτάσεων. Η εισήγηση έλαβε θετική γνωµοδότηση από το ΠΣ και αποτέλεσε τη θέση της Περιφέρειας επί του θέµατος. Λόγω της τεκµηρίωσης της ενσωµατώθηκε πλήρως στο πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ που υπογράφτηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. ιοργάνωση δυο συσκέψεων µεταξύ στελεχών της Περιφέρειας, της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής,της µελετητικής οµάδας και των επιβλεπόντων της µελέτης από το ΥΠΕΚΑ για την σωστή προετοιµασία του Β σταδίου της µελέτης. Σε αυτό το στάδιο που είναι και το τελικό θα γίνουν οι τελικές προτάσεις για την χωροταξική οργάνωση ενώ θα γίνει και η 5

6 διασύνδεση των προτάσεων µε την νέα προγραµµατική περίοδο που επίσης σχεδιάζεται σχεδόν ταυτόχρονα. Παρακολούθηση και παρέµβαση µε οµιλία στην ιηµερίδα «Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ως µοχλός ανάπτυξης» που πραγµατοποιήθηκε στις 12 & 13 Νοεµβρίου στο ΥΠΕΚΑ παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη. 2) Παρέµβαση µε ολοκληρωµένη πρόταση επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και της ΣΜΠΕ που το συνόδευε τα οποία είχαν σταλεί προς διαβούλευση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. Το θέµα συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (6/9) κατά την οποία έγιναν εικοσιένα στοχευµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις για προσαρµογή του ΕΠΠΧΣΑΑΤ στα δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης, πολλές από τις οποίες έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο τελικό κείµενο. 3) Παρέµβαση στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή σχετικά µε την «Προώθηση της αειφόρου και ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης µέσω της ένταξης χρηµατοδότησης ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ την νέα προγραµµατική περίοδο » Έχει εκτιµηθεί το κόστος για την εκπόνηση τέτοιων µελετών για τους δήµους της Περιφέρειας που δεν έχουν κάνει ακόµα κίνηση διαδικασίας. Το κόστος για την εκπόνηση στους 30 ήµους (Καποδιστριακούς) που δεν έχουν ξεκινήσει τέτοιες µελέτες υπολογίζεται στα ,99. Παράλληλα έχουν προχωρήσει συζητήσεις µε αρκετούς δήµους για σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε την Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση των µελετών. ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 5.5 α) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση µεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείων ΠΕΚΑ και Εσωτερικών στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣ Α Κρήτης. εδοµένου του προβαδίσµατος της Περιφέρειας, σε εθνικό επίπεδο, στην αναθεώρηση του Περιφερειακού της Σχεδιασµού, πραγµατοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και εκτενής ανταλλαγή αλληλογραφίας µεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείων, προκειµένου να ενηµερωθούν πλήρως και να εγκρίνουν οι αρµόδιοι τη ΣΜΠΕ του Σχεδιασµού. Στις 6

7 εγκρίθηκε η ΚΥΑ για την ΣΜΠΕ της αναθεώρησης- επικαιροποίησης του ΠΕΣ ΑΚ. Το ίδιο διάστηµα βρισκόταν σε εξέλιξη η διαβούλευση για τη Μελέτη του ΠΕΣ ΑΚ. Οι θέσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις πολιτών, Υπηρεσιών και Φορέων απαντήθηκαν αντιστοίχως και τελικά, στο αµέσως επόµενο διάστηµα, λήφθηκαν υπόψη στην οριστικοποίηση της Μελέτης αναθεώρησης - επικαιροποίησης του ΠΕΣ ΑΚ από τη /νση Περιβάλλοντος. Η Μελέτη παρουσιάστηκε µαζί µε το τελικό Σχέδιο Απόφασης του ΠΕΣ ΑΚ στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ως µοναδικό θέµα. Στις εγκρίθηκε η Απόφαση του ΠΕΣ ΑΚ από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Παρά το γεγονός ότι ο Ν. 4042/2012 ορίζει υπεύθυνο τον Περιφερειακό Φορέα ιαχείρισης Αποβλήτων για την υλοποίηση του ΠΕΣ Α, ο Περιφερειάρχης δεσµεύτηκε να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση κατασκευής των έργων διαχείρισης που προέβλεπε ο νέος ΠΕΣ ΑΚ, ενώ παράλληλα, η /νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, µε εντολή του Περιφερειάρχη, ανέλαβε τη σύνταξη και έγκριση των Μελετών των περισσότερων από τα έργα αυτά, µε τη συνεργασία Τεχνικού Συµβούλου και του ΕΣ ΑΚ. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας µεταξύ του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, της /νσης Τεχνικών Έργων, του Τεχνικού Συµβούλου, του ΕΣ ΑΚ, και των άλλων Φορέων ιαχείρισης Αποβλήτων, πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις, ανταλλαγή αλληλογραφίας και ουσιαστικές παρεµβάσεις µε σκοπό την ενηµέρωση και επίβλεψη της διαδικασίας. Οι Μελέτες που εκπονήθηκαν ή βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξή τους είναι οι εξής: α) Αναβάθµιση ΕΜΑΚ Χανίων β) νέα Μονάδα Μηχανικής ιαλογής και κοµποστοποίησης στη Χερσόνησο γ) νέα Μονάδα Μηχανικής ιαλογής και Αναερόβιας Χώνευσης στο Αµάρι Ρεθύµνου δ) νέα Μονάδα Μηχανικής ιαλογής και κοµποστοποίησης στη Σητεία ε) αναβάθµιση Μονάδας Βιοξήρανσης Ηρακλείου. Λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων του νέου ΠΕΣ ΑΚ, ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ορθή εφαρµογή του, µε την εκπόνηση των µελετών των προβλεπόµενων έργων. Για το λόγο αυτό κύριο µέληµά µας ήταν η παρακολούθηση όλης της διαδικασίας εκπόνησης των µελετών µέχρι και την 7

8 παράδοσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η συµβατότητά τους µε τον εγκεκριµένο ΠΕΣ ΑΚ. Επιπρόσθετα έγιναν όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες από την πλευρά της Περιφέρειας προς τρίτους φορείς που πρόκειται να εµπλακούν στην διαχείριση των έργων µε σκοπό την υλοποίηση του ΠΕΣ ΑΚ, όπως για παράδειγµα: α) Όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το ΥΠΕΚΑ, τη ΡΑΕ και τον Ε ΗΕ προκειµένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για την αξιοποίηση των παραγόµενου βιοαερίου από τα έργα. β) Όλη η σχετική αλληλογραφία προς τις τσιµεντοβιοµηχανίες της Κύπρου και Ελλάδας, µε σκοπό τη διάθεση των παραγόµενων δευτερογενών καυσίµων από τις Μονάδες του ΠΕΣ ΑΚ. γ) Οι προτάσεις για την εξαγορά των εκτάσεων επέκτασης των έργων διαχείρισης. δ) Πρόταση για συγχρηµατοδότηση από το LIFE info για δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ιαλογή στην πηγή και συγκεκριµένα «Προώθηση και ενίσχυση της διαλογής των βιοαποβλήτων στην πηγή Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης». β) Επιπλέον ενέργειες για τη διαχείριση αποβλήτων γενικά Επίσης προβήκαµε στα κάτωθι α) Αναλάβαµε συµβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο προς όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς ( ήµους και Φο ΣΑ), κατά τη διαδικασία µετάβασης από το καθεστώς του προηγούµενου ΠΕΣ ΑΚ, στις απαιτήσεις του νέου ΠΕΣ ΑΚ. β) Υποστηρίξαµε το ήµο Ιεράπετρας στο δικαστήριο για το θέµα του ανοικτού ΧΑ Α της Ιεράπετρας και στο ΥΠΕΚΑ το ήµο Γαύδου για τον ενεργό ΧΑ Α της Γαύδου. γ) Επεµβήκαµε άµεσα στην αποκατάσταση του περιβαλλοντικού προβλήµατος που προκλήθηκε από τις διαρροές στραγγισµάτων και βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Αµαρίου, λόγω µη ορθής λειτουργίας. Για το λόγο αυτό αναλάβαµε τη σύνταξη και επίβλεψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πολυτεχνείου Κρήτης και Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης µε αντικείµενο την «Έρευνα για πιθανή ρύπανση στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αµαρίου, εκτίµηση επικινδυνότητας και πρόταση 8

9 για µέτρα αποκατάστασης». Από την έρευνα εντοπίστηκαν τα προβλήµατα και προτάθηκαν οι λύσεις για την αποκατάστασή τους. Με τον τρόπο αυτό ενηµερώθηκαν και καθησυχάστηκαν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής οι οποίοι και είχαν προσφύγει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Τα απαιτούµενα έργα που προτάθηκαν από την ερευνητική εργασία, ενσωµατώθηκαν ήδη στο φάκελο της µελέτης της νέας µονάδας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση του παλαιού ΧΥΤΑ και η αποφυγή διαρροής οιασδήποτε ρύπανσης στο µέλλον. δ) Συµµετείχαµε στη διαβούλευση σχεδίων και Μελετών του ΥΠΕΚΑ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται παρακάτω: ι) Σχέδιο ΚΥΑ προδιαγραφών προϊόντων Μονάδων Μηχανικής ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ). Στο συγκεκριµένο σχέδιο, µε τις προτεινόµενες προδιαγραφές του οποίου θίγονταν σε µεγάλο βαθµό οι προτάσεις του εγκεκριµένου ΠΕΣ Α Κρήτης, έγινε δυναµική παρέµβαση µε βάσιµες παρατηρήσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις που τέθηκαν αδιαπραγµάτευτα από την πλευρά της Περιφέρειας προς το Υπουργείο, προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντά της. ιι) Μελέτη του Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων. Πρόκειται για τη µελέτη που εναρµονίζει τον Εθνικό Σχεδιασµό µε την Οδηγία 2008/98. Η Περιφέρεια συµµετείχε στη διαβούλευση προτείνοντας συµπληρώσεις και τροποποιήσεις µε σκοπό να διασφαλίσει την επιλεξιµότητα των έργων που προβλέπονται στον εγκεκριµένο ΠΕΣ Α Κρήτης. ιιι) Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης. Επίσης συµµετείχαµε εγγράφως στη διαβούλευση της Μελέτης µε σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις. ε) Συµµετείχαµε στην προετοιµασία για την ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν στην ενηµερωτική εκδήλωση για την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, εν όψει της νέας προγραµµατικής περιόδου στ) Συνεργαστήκαµε µε την Περιφερειακή ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στα πλαίσια των δράσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) «Ανταποδοτικής ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων σχολικών βιβλίων και χαρτιού από τα Σχολεία της Κρήτης» σε συνέχεια της επιτυχηµένης προηγούµενης προσπάθειας και µιας σειράς περιβαλλοντικών δράσεων και εκδηλώσεων που έχει προγραµµατίσει η Περιφέρεια. 9

10 ζ) Συµµετείχαµε και εισηγηθήκαµε στην ηµερίδα µε θέµα «Υλοποίηση δράσεων σχετικά µε την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων» που διοργάνωσε ο Ενιαίος Σύνδεσµος ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης ΕΣ ΑΚ στις 24 και 25 Οκτωβρίου. η) Συµµετείχαµε στην ενηµερωτική εκδήλωση που οργάνωσε ο ΕΣ ΑΚ και το ΤΕΙ Κρήτης για την οικιακή κοµποστοποίηση. θ) Συµµετείχαµε σε Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στην Αθήνα, µε τίτλο Accelerating Eco-innovation Policies (Επιταχύνοντας τις πολιτικές οικοκαινοτοµίας) Towards new policies for better waste management and resource efficiency, µε διοργανωτή την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής στις 22 και 23 Οκτωβρίου. ιάφορα: α) Σύνταξη και παρακολούθηση της Προγραµµατικής Σύµβασης για τη διάβρωση των ακτών του οικισµού Πλάκας. Αγίου Νικολάου, µεταξύ ΙΤΕ και Περιφέρειας. β) Υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα LIFE µε θέµα «Στρατηγική προσαρµογής νησιών της Μεσογείου στις µελλοντικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη γεωργία», στο οποίο προτάθηκε να είναι συντονιστής η Περιφέρεια µε δικαιούχο το ΕΜΠ. γ) Συµµετοχή και εισήγηση σε διηµερίδα επενδυτικού φόρουµ µε θέµα «Υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και έργων υποδοµής σε νέο περιβάλλον», και διοργανωτή την «argoellas, µια πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα» στις 2 και 3 Απριλίου. δ) Συµµετοχή στη ιεθνή Ηµερίδα του ιαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος µε θέµα «ιακυβέρνηση και καινοτοµία: µοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» στις 22 Οκτωβρίου στο ίδρυµα Ευγενίδου στην Αθήνα. Νίκος Καλογερής Αντιπ/χης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 10

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2013 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2014 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έτος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 6 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 9 ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ... 12 Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Ά ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Ά ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Ά ΦΑΣΗ ΟΕ ΤΕΕ/ ΤΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ... 5 2.1 Κλιματική Αλλαγή... 5 2.2 Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα