ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26217 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ / (ΦΕΚ 157/Β/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορι σμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βι ολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊό ντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 15 της υπ αριθμ / «Καθορισμός συμπλη ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών εν δείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98) και τέθηκε σε ισχύ. 2. Την υπ αριθμ. 132 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533/ ). 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πο φασίζουμε: ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2006 Άρθρο 1 1. Ο ενιαίος τύπος σύμβασης που συνάπτεται μετα ξύ του επιχειρηματία και του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ αριθμ / κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορι σμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου «περί του βιολο γικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτή ματος Ι το άρθρου Το ενιαίο έγγραφο πιστοποίησης για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας της παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης που χορηγείται στον επιχειρηματία από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων συ ντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ και IIΑ κατά περίπτωση του άρθρου Το έγγραφο βεβαίωσης συμμόρφωσης που προ βλέπεται στην παρ. 3.3, του άρθρου 6, της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης συντάσ σεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙΙ του άρθρου Τα στατιστικά στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 3.5 του άρθρου 6 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης υποβάλλονται από τον κάθε Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π σε πίνακες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. Άρθρο 2 Παραρτήματα Παρατίθενται παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΑ, ΙΙΙ και IV, τα οποία έχουν ως εξής:

2 26218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρ. πρωτ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σήμερα../ 200.στην/ον/α (δήμος), μεταξύ του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βι ολογικών προϊόντων με την επωνυμία, εκπροσωπούμενου νομίμως από τον/την., ο οποίος εδρεύει (δήμος).... (οδός). (αριθμός) (ταχ. κώδικας).., καλούμενος εφεξής χάριν συντομίας «Οργανισμός» και του/της.κατοίκου (νομός). (δήμος/κοινότητα). (οδός). (αριθμός)..(ταχ. κώδικας),.. κάτοχος του ΑΦΜ, κάτοχου γεωργι κής εκμετάλλευσης που εδρεύει., εφεξής χάριν συντομίας, καλούμενος «επιχειρηματίας», και από κοινού καλούμενοι «συμβαλλόμενοι» συμφωνήθηκαν τα εξής: Αφού έλαβαν υπ όψη: 1. Τους Κανονισμούς: 2092/1991, 1804/1999, 1788/2001, 1452/2003, 392/2004, όπως ισχύουν 2. Την ΚΥΑ με αριθμό / για την εφαρ μογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 για τη Βιολογική Γεωργία και την εφαρμοστική ΥΑ με αριθμό.. 3. Την αίτηση ένταξης της εκμετάλλευσης του επι χειρηματία, στο καθεστώς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, με αρ. πρωτ.. Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: Σκοπός Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι ο προσδιορι σμός των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμε νων μερών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, ώστε να παράγονται αξιόπιστα βιολογικά προϊόντα και να προστατεύεται το περιβάλ λον. Αντικείμενο Με την παρούσα σύμβαση ο Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Κοινοτική νομοθεσία την εκμετάλλευση του επιχειρηματία, η οποία θα συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση της γης και την παραγωγή βιολογικών προϊ όντων, με τουλάχιστον μια επιτόπια επίσκεψη τον χρόνο και ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση της πιστής εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, όπως ισχύει κάθε φορά. Διάρκεια της σύμβασης Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την. Υποχρεώσεις δικαιώματα επιχειρηματία Ο επιχειρηματίας 1) Δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια του ν. 1599/1996 ότι τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και η δήλωση με την περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι πλήρη και αληθή 2) Κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στον Οργανισμό οποιαδήποτε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 3) Γνωρίζει τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 και τον ισχύοντα κανονισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων του Ορ γανισμού και συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς 4) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/1991 5) Αποδέχεται σε περίπτωση παραβίασης οιποιασ δήποτε διάταξης του Καν.2092/1991, την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από αυτόν ή και από τον κανονισμό πιστοποίησης του Οργανισμού. 6) Ενημερώνει εγγράφως τους αγοραστές των προϊ όντων για τις διαπιστωμένες παραβάσεις, προκειμένου να αφαιρεθούν έγκαιρα από τα εν λόγω προϊόντα οι σχετικές με το βιολογικό τρόπο παραγωγής ενδείξεις 7) Εφαρμόζει τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) 8) Τηρεί τα προβλεπόμενα για τη δραστηριό τητά του βιβλία, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρο νται στον Καν.2092/1991 και στην ΚΥΑ με αριθμό / ) Δέχεται κάθε επιθεώρηση που ορίζει το τμήμα επι θεωρήσεων του Οργανισμού 10) Παρέχει στον Οργανισμό οποιαδήποτε πληροφο ρία κρίνεται αναγκαία για την επιθεώρηση 11) Υπογράφει τα πρακτικά λήψης δειγμάτων για ερ γαστηριακές αναλύσεις. 12) Κατά τον επιτόπιο έλεγχο υποχρεούται να παρευ ρίσκεται ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στη μονάδα. Επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο προ σωπικό του Οργανισμού τηn πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης, παραγωγής ή παρασκευής, στα λογιστικά ή άλλα βιβλία και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για την ολοκλή ρωση του ελέγχου. 13) Στην περίπτωση που η διενέργεια ελέγχου στη μονάδα καθίσταται αδύνατη ή δυσχεραίνεται από υπαι τιότητα ή/και κωλυσιεργία του επιχειρηματία αυτό λογί ζεται ως άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στα αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων 14) Δεν δύναται να ζητήσει την αλλαγή της καθορισμέ νης ημερομηνίας επίσκεψης ελέγχου εφόσον πρόκειται για έκτακτο έλεγχο. 15) Συνυπογράφει κατά τον επιτόπιο έλέγχο στη μο νάδα τα έντυπα που του επιδεικνύονται από το εξου σιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού, διατυπώνο ντας τυχόν επιφυλάξεις του. Η άρνηση συνυπογραφής των εντύπων του Οργανισμού θεωρείται ως άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στα αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Δεν χρησιμοποιεί κατά τρόπο μη νόμιμο ή παρα πλανητικό τα πιστοποιητικά που του χορηγεί ο Οργα νισμός, με τα οποία βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της βιολογι κής γεωργίας που καθορίζονται στον Καν.2092/ ) Διατηρεί και θέτει στη διάθεση του Οργανισμού οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό παράγει ο ίδιος, με αναφορά στον Οργανισμό Ελέγχου και τη σχετική πι στοποίηση. 18) Δηλώνει στις εμπορικές συναλλαγές του με τρί τους μόνο τα προϊόντα που πιστοποιούνται σύμφωνα με τον Καν.2092/ ) Στην περίπτωση ανάκλησης των πιστοποιητικών διακόπτει πάραυτα τη χρήση του διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά και επιστρέφει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποί ησης στον Οργανισμό 20) Δύναται να ζητήσει την επιβεβαίωση των πορι σμάτων των επιτόπιων ελέγχων και των εργαστηριακών αναλύσεων 21) Καταβάλει ετησίως το ποσό των (αναγράφεται ολογράφως το ποσό)., για το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης. Το ποσόν αυτό περιλαμβάνει και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους του 5%. Το ποσόν αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατόπιν γραπτής σύμφωνης γνώμης του αντι συμβαλλόμενου. Ο τρόπος καταβολής των χρημάτων γίνεται ως εξής: (αναγράφεται ο διακανονισμός με τον Οργανισμό) Αποτελέσματα ελέγχων και Ενστάσεις Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα του ελέγχου, προβαίνει σε γραπτή ένσταση προς τον Οργανισμό. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, ανα λύονται τα αντιδείγματα με δικά του έξοδα από το ίδιο εργαστήριο, το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον Οργανισμό. Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αντιδείγματος δικαιώσουν τον επιχειρηματία, του επι στρέφονται τα χρήματα. Υποχρεώσεις Οργανισμού Ο Οργανισμός 1) Διενεργεί με την υπογραφή της παρούσας επιτό πιο έλεγχο στην επιχείρηση, όπως αυτή έχει δηλωθεί, και συντάσσει εντός δυο (2) μηνών έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται οι ελλείψεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η έκθεση υπογράφεται από τους συμβαλ λόμενους. 2) Γνωστοποιεί στον επιχειρηματία τον Καν.(ΕΟΚ)2092/ 1991 όπως ισχύει και τον κανονισμό λειτουργίας του καθώς και κάθε προσθήκη ή/και τροποποίηση που γί νεται σ αυτόν. 3) Εκπληρώνει έναντι του επιχειρηματία όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, την ΚΥΑ / και τον κανονισμό λειτουργίας του 4) Διενεργεί έναν τουλάχιστον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση ανά έτος, καθώς και αιφνιδιαστικούς ελέγ χους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο 5) Παρέχει επίσημα πιστοποιητικά, στα οποία βεβαι ώνεται i. η τήρηση από τον επιχειρηματία των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 ii. η σήμανση των παραγομένων προϊόντων ως βιολο γικά, η οποία γίνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ με αριθμό / Καταγγελία της σύμβασης 1. Ο επιχειρηματίας δύναται να καταγγείλει οποτε δήποτε την παρούσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της καταγγελίας έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 2) Ο Οργανισμός δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση όταν ο επιχειρηματίας δεν έχει εκπληρώσει/δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις 3) Στην περίπτωση που μετά την καταγγελία της σύμβασης ο επιχειρηματίας συνάψει σύμβαση με άλλο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης, ο Οργανισμός κατόπιν αίτησης του νέου οργανισμού, διαβιβάζει σε αυτόν το φάκελο του επιχειρηματία Τροποποίηση της σύμβασης Σε κάθε περίπτωση που ο επιχειρηματίας προσθέτει ή αφαιρεί έκταση καλλιεργούμενης γης ή/και αριθμό ζώων που εντάσσονται στη συγκεκριμένη δραστηριό τητα που καλύπτει η παρούσα σύμβαση, τροποποιείται αντιστοίχως η παρούσα. Εφαρμοστέο δίκαιο Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομο θεσία. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύ πτει από την εφαρμογή της παρούσας, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Οι Συμβαλλόμενοι Ο Οργανισμός Ο επιχειρηματίας

4 26220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Φυτική Παραγωγή Θέση αγροτεμαχίου Κωδικός αγροτεμαχίου Καλλιεργούμενο είδος ποικιλία έκταση Ζωική παραγωγή Θέση σταυλικών εγκαταστάσεων Εμβαδόν σταυλικών εγκαταστάσεων Κωδικός εγκαταστάσεων/ βοσκοτόπων ζώου Φυλή Αριθμός Ζώων Αριθμοί Σήμανσης Μελισσοκομία Θέση μελισσοκομείου Κωδικός μελισσοκομικής εκμετάλλευσης Αριθμός κυψελών Τύπος Κυψελών Συλλογή αγρίων φυτικών ειδών Συλλεγόμενο είδος Επιστημονικό όνομα είδους Περιοχή συλλογής Εποχή συλλογής Τρόπος επεξεργασίας /τυποποίησης Μεταποιητική ή τυποποιητική επιχείρηση Επωνυμία Επι χείρησης Διεύθυνση εγκατα στάσεων δραστηριότητας Παραγόμενα Προϊόντα Εμπορική Ονομασία των Προϊόντων Παρατηρήσεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιχείρηση εισαγωγών Επωνυμία Επιχείρησης Διεύθυνση εγκαταστάσεων δραστηριότητας Εισαγόμενα Προϊόντα Εμπορική Ονομασία των Προϊόντων Παρατηρήσεις Εμπορική Επιχείρηση (χονδρεμπόριο) Επωνυμία Επιχείρησης Διεύθυνση εγκαταστάσεων δραστηριότητας Διακινούμενα Προϊόντα Εμπορική Ονομασία των Προϊόντων Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Στην/ον, περιοχή του νομού Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης με την επωνυμία, εγκεκριμένος με την υπ αριθμ. Απόφαση (αρ. ΦΕΚ:... ) να πιστοποιεί κατά τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, μετά από ελέγχους που διενήργησε στις εγκαταστάσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης με την επω νυμία., η οποία είναι καταχωρημένη στο μητρώο του συγκεκριμένου Ο.Ε. & Πιστοποίησης με τον κωδικό αριθμό.., πιστοποιεί ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω παρήχθη, παρασκευάσθηκε, εισήχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 όπως ισχύει κάθε φορά και ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού τηρεί τους κανόνες σήμανσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 και του άρθρου 8 της αριθ /2006 ΚΥΑ, όπως ισχύουν. προϊόντος Ποικιλία (για φυτικά προϊόντα) / Κατηγορία ζωικού προϊόντος συσκευασίας Εκτιμώμενη παραγωγή Περίοδος παραγωγής Στάδιο Διάρκεια ισχύος Η ποσότητα της εκτιμούμενης παραγωγής, η οποία έχει ένα ποσοστό ανοχής +/ 10%, θα ξεχρεώνεται με την εγγραφή των παραστατικών πωλήσεως στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα υπογράφε ται από τον παραγωγό, καθώς και από τον Ο. Ε. & Πιστοποίησης στο τέλος της περιόδου ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού. Στην περίπτωση που η παραχθείσα ποσότητα υπερβαίνει την εκτιμούμενη παραγωγή + 10% αυτής, εκδίδεται συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το παρόν πιστοποιητικό ανήκει στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με την επωνυ μία και επιστρέφεται σε αυτόν άμεσα, εφόσον ζητηθεί. Εκδόθηκε την (ημερομηνία)../ 200., με την αριθ... απόφαση του αρμόδιου οργάνου Πιστοποί ησης και ισχύει έως την (ημερομηνία) /200. Για τον Ο.Ε. & Πιστοποίησης Ο υπεύθυνος

6 26222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α/Α Αριθμός δελτίου αποστολής Ημερομηνία Ποσότητα συσκευασίας Αγοραστής Στην περίπτωση της μηδικής που γίνονται περισσότερες της μιας κοπής ανά έτος, θα χορηγείται νέο πιστο ποιητικό προϊόντος για κάθε κοπή. Για επιχειρήσεις Μεταποίησης Τυποποίησης Α/Α Αριθμός παρτίδας Ημερομηνία Ποσότητα συσκευασίας Υπογραφή του επιχειρηματία Επικυρώνεται Ο Ο.Ε. & Πιστοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στην/ον, περιοχή του νομού Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης με την επωνυμία, εγκεκριμένος με την υπ αριθμ. Απόφαση (αρ.φεκ:... ) να πιστοποιεί κατά τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, μετά από ελέγχους που διενήργησε στις εγκαταστάσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης με την επω νυμία., η οποία είναι καταχωρημένη στο μητρώο του συγκεκριμένου Ο.Ε. & Πιστοποίησης με τον κωδικό αριθμό.., πιστοποιεί ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω παρήχθη, παρασκευάσθηκε, εισήχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 όπως ισχύει κάθε φορά και ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού τηρεί τους κανόνες σήμανσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 και του άρθρου 8 της αριθ /2006 ΚΥΑ, όπως ισχύουν. Φυτικό είδος Ποικιλία ή υβρίδιο συσκευασίας Ποσότητα Χώρα παραγωγής ή προέλευσης Αριθμός σπορομερίδας/ Ελεγκτική αρχή (Ν.1564/85) Τελευταίος οργανισμός πιστοποίησης βάση του Καν στη χώρα παραγωγής Το παρόν πιστοποιητικό ανήκει στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με την επωνυμία και επιστρέφεται σε αυτόν άμεσα, εφόσον ζητηθεί. Εκδόθηκε την (ημερομηνία)../ 200., με τη αριθ... απόφαση του αρμόδιου οργάνου Πιστοποίησης και ισχύει έως την (ημερομηνία) /200. Για τον Ο.Ε. & Πιστοποίησης Ο υπεύθυνος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.(ΕΟΚ) 2092/91 Αρ. πρωτ. Ημερομηνία../ 200. Στην/ον, περιοχή του νομού. Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης με την επωνυμία., εγκεκριμένος με την υπ αριθμ. Απόφαση (αρ.φεκ:... ) να πιστοποιεί κατά τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, βεβαιώνει ότι η γεωργική εκμετάλλευση με την επωνυμία., η οποία είναι καταχωρημένη στο μητρώο του συγκεκρι μένου Ο.Ε. & Πιστοποίησης με τον κωδικό αριθμό.., εφαρμόζει τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 από την ημερομηνία ένταξής της στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, μέχρι και σήμερα. Περιγραφή της εκμετάλλευσης: Α / Α Θέση αγροτεμαχίου ή σταυλικών εγκαταστάσεων ή μελισσοκομείου Καλλιεργούμενα είδη ή είδη ζώων Έκταση (στρ.) ή αριθμός ζώων Ημερομηνία έναρξης Στάδιο Η παρούσα βεβαίωση παρέχεται για κάθε χρήση, εκτός της περίπτωσης εμπορίας των παραγομένων προϊό ντων. Ο Υπεύθυνος του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης

8 26224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΦΕΚ 1927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οδηγίες Συμπλήρωσης του Καταλόγου Πιστοποιημένων Επιχειρηματιών σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 2092/91 (1) Αύξοντας αριθμός καταχώρησης. Ο κάθε επιχειρηματίας καταχωρείται μόνο μια φορά. (2) Κωδικός Πιστοποιητικού Οργανισμού που αντιστοιχεί στον κάθε επιχειρηματία. (3) Ονομα Οργανισμού Πιστοποίησης και ελέγχου. (4) Επώνυμο επιχειρηματία (5) Όνομα επιχειρηματία (6) Πατρώνυμο επιχειρηματία (7) Νομός όπου βρίσκεται ή έδρα της εκμετάλλευσης. (8) Επωνυμία της επιχείρησης (9) Ταχυδρομική διεύθυνση (10) Τηλέφωνο επικοινωνίας Στοιχεία που αφορούν τη φυτική παραγωγή της εκμετάλλευσης (11) Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον πιστοποιητικό οργανισμό (12) Αναγράφονται οι καλλιέργειες της κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από τον κατάλογο που ακολουθεί. Σε περιπτώσεις συγκαλλιέργειας πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα καλλιεργούμενα είδη και η έκταση που το κάθε ένα καταλαμβάνει. Κατάλογος καλλιεργειών Μαλακό σιτάρι Σκληρό σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Καλαμπόκι (καρπός) Ρύζι Άλλα σιτηρά (να γραφεί το είδος) Όσπρια (να γραφεί το είδος) Πατάτες Ζαχαρότευτλα (εκτός σπόρων) Κτηνοτροφικές ρίζες και σταυρανθή (εκτός από σπόρους) Καπνός Λυκίσκος Βαμβάκι Κράμβη και γογγύλια κράμβης Ηλίανθος Σόγια Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά & Βότανα Άλλα βιομηχανικά φυτά (να γραφεί το είδος) Νωπά λαχανικά Υπαίθρια Νωπά λαχανικά Θερμοκηπίου Άνθη και Καλλωπιστικά φυτά (εκτός από φυτώρια) Προσωρινοί λειμώνες Αραβόσιτος για ενσίρωμα Άλλες καλλιέργειες για ζωοτροφές Καλλιέργειες για σπόρους και φυτώρια Αγρανάπαυση (ως μέρος της εναλλαγής των καλλιεργειών) Βοσκότοποι και λιβάδια (εξαιρούνται οι θαμνότοποι) Θαμνότοποι Καλλιέργεια μηλιάς Καλλιέργεια Αχλαδιάς Καλλιέργεια Κυδωνιάς Άλλα οπωροφόρα δένδρα (να γραφεί το είδος)

10 26226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καλλιέργεια πορτοκαλιάς Καλλιέργεια μανταρινιάς Καλλιέργεια λεμονιάς Άλλα εσπεριδοειδή (να γραφεί το είδος) Ξηροί Καρποί (να γραφεί το καλλιεργούμενο είδος) Καλλιέργεια Ελιάς (παραγωγή βρώσιμου καρπού) Καλλιέργεια Ελιάς (παραγωγή ελαιολάδου) Καλλιέργεια αμπέλου (για παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών) Καλλιέργεια αμπέλου (για παραγωγή σταφυλιών προς οινοποίηση) Καλλιέργεια αμπέλου (για παραγωγή σταφίδας) Άλλες πολυετείς καλλιέργειες (να γραφεί το είδος) Ακαλλιέργητες εκτάσεις (όχι αγρανάπαυση που συμμετέχει σε εναλλαγή καλλιεργειών) Άλλες καλλιέργειες (να γραφεί το είδος) (13) Αναγράφεται η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση ανά καλλιέργεια (14) Αναγράφεται η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ανά καλλιέργεια (15) Μ: για μεταβατικό στάδιο και Β: για βιολογικό στάδιο Στοιχεία που αφορούν τη ζωική παραγωγή της εκμετάλλευσης (16) Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον πιστοποιητικό οργανισμό (17) Αναγράφονται τα είδη των ζώων που εκτρέφονται στη γεωργική εκμετάλλευση από τον κατάλογο που ακολουθεί. Κατηγορίες εκτρεφομένων Βοοειδή Βοειδή ηλικίας μικρότερης του 1 Μόσχοι που προορίζονται για Άλλοι Βοοειδή ηλικίας μεταξύ 1 και 2 ετών που προορίζονται για Άλλα βοοειδή ηλικίας μεταξύ 1 και 2 Αγελάδες Θηλάζουσες Βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω που προορίζονται για Άλλα βοοειδή ηλικίας 2 ετών και Χοίροι Χοίροι Θηλυκοί χοίροι Άλλοι Πρόβατα Θηλυκά πρόβατα Άλλα Αιγοειδή Θηλυκές αίγες Άλλα Πουλερικά Κοτόπουλα Όρνιθες Άλλα πουλερικά (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες Ιπποειδή Κουνέλια (σύνολο)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατηγορίες εκτρεφομένων Θηλυκά κουνέλια Μέλισσες (αριθμός Άλλα είδη ζώων (να γραφεί το είδος) Να συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι υποκατηγορίες και τα σύνολα (εφόσον υπάρχουν στην εκμετάλλευση). (18) Αναγράφεται ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων ανά κατηγορία (19).Αναγράφεται το είδος και η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά εκτίθονται σε ξεχωριστό πίνακα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: προϊόντος Κρέας (ολικό) Βόειο Χοίρειο Πρόβειο Αίγειο Πουλερικών Ιπποειδή Κονίκλων Άλλα Γαλακτοκομικά προϊόντα Νωπό γάλα (σύνολο) Ποσότητα (1000 lt) Αγελαδινό γάλα Πρόβειο γάλα Αίγειο γάλα Κρέμα γάλακτος Ποσότητα (1000 lt) Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα (μέτρηση σε όγκο) Ποσότητα (1000 lt) Βούτυρο. Τυρί Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα (μέτρηση σε βάρος) Αυγά (σύνολο) Αυγά για κατανάλωση Μέλι Άλλα προϊόντα (μετρούμενα σε βάρος) Άλλα προϊόντα (μετρούμενα σε όγκο) Ποσότητα (1000 lt) Να συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι υποκατηγορίες και τα σύνολα (εφόσον υπάρχουν) 20 Στοιχεία που αφορούν τη Μεταποιητική Μονάδα (21) Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον πιστοποιητικό οργανισμό (22) Αναγράφεται το είδος της δραστηριότητας της μεταποιητικής μονάδας σύμφωνα με τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων. δραστηριότητας Μεταποιητικής Μονάδας Παραγωγή και συντήρηση κρέατος Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών Παραγωγή προϊόντων από κρέας και κρέας πουλερικών Μεταποίηση και συντήρηση πατάτας Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Μεταποίηση και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (που δεν αντιστοιχούν παραπάνω) Παρασκευή ακατέργαστων λιπών και ελαίων Παρασκευή εξευγενισμένων λιπών και ελαίων Παρασκευή μαργαρίνης και συναφών βρώσιμων λιπών Μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και τυριού Παρασκευή παγωτού Παρασκευή προϊόντων αλευροποιίας Παρασκευή αμύλου και αμυλούχων προϊόντων Παρασκευή ζωοτροφών για αγροτικά ζώα

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρασκευή ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα Παρασκευή ψωμιού και φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής Παρασκευή, παξιμαδιών, μπισκότων και συντηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παρασκευή ζάχαρης Παρασκευή κακάο, σοκολάτας και ζάχαρης ζαχαροπλαστικής Παρασκευή ζυμαρικών Μεταποίηση τσαγιού και καφέ Παρασκευή αρτυμάτων και καρηκευμάτων Παρασκευή ομογενοποιημένων και διαιτητικών προϊόντων Παραγωγή άλλων προϊόντων (που δεν αντιστοιχούν παραπάνω) Παρασκευή αποσταγμένων πόσιμων αλκοολούχων ποτών Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά ζύμωσης Παραγωγή οίνου Παραγωγή οίνου και άλλων οίνων από φρούτα Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση Παραγωγή μπύρας Παραγωγή βύνης Άλλη δραστηριότητα (να περιγραφεί) (23) Αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων που έχουν πουληθεί με βάση τα παραστατικά πώλησης. Στοιχεία που αφορούν την Εισαγωγή βιολογικών προϊόντων (24) Αναγράφεται ο άριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εισαγωγής από τον ΟΠΕΓΕΠ. Άρθρο 3 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2448 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους χορηγούμενης ετήσιας πρό ωρης συνταξιοδότησης ανά τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 26 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3877 Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα