ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή: ΑΝΣΩΝΗΟ ΠΑΣΔΡΑΚΖ ΑΔΜ:5050 ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Λάδαξν αξεγηαλλίδε γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπ θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ πνιχ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηέζεζαλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η... 6 Βηνινγηθά πξντφληα θαη γεσξγηθή παξαγσγή Οξηζκφο βηνινγηθψλ πξντφλησλ Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο Μνξθέο ηεο γεσξγίαο Έιεγρνη βηνινγηθψλ πξντφλησλ πζηήκαηα Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα ήκαλζε Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Ηζρχνπζα λνκνζεζία Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία ζηελ Διιάδα Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία ζηελ Δπξψπε θαη ζην εμσηεξηθφ Ζ αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ Πξνυπνζέζεηο Δμάπισζεο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο Πξννπηηθέο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε Δηζαγσγή Αλαζθφπεζε δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο Αλαζθφπεζε εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ Δξεπλεηηθφ κνληέιν θαη ππνζέζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία Δηζαγσγή Πεξηγξαθή δείγκαηνο Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ Σξφπνο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Αλάπηπμε κεηαβιεηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ V Αλάιπζε δεδνκέλσλ-απνηειέζκαηα Δηζαγσγή Πξνθίι εξσηψκελσλ Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή δεδνκέλσλ Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ (content validity) Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηεο δνκήο (construct validity) Γηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε Αλάιπζε αμηνπηζηίαο (Cronbach s Alpha) Έιεγρνο εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ Δηζαγσγή πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα Πεξηνξηζκνί έξεπλαο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δξσηεκαηνιφγην

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Πέξαζαλ ζρεδφλ ζαξάληα ρξφληα απφ ηφηε πνπ αξρίζακε λα ζπδεηάκε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα. Πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ζηηο Ζ.Π.Α. ηελ αξρή ζεσξνχζακε φηη αθνξνχλ θάπνηνπο ππεξεπαίζζεηνπο αλζξψπνπο ή απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, θαζψο ην θφζηνο ηνπο ηα θαζηζηνχζε είδνο πνιπηειείαο θαη φρη επξείαο θαηαλάισζεο πξντφληα. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη πνιιά. Δπαηζζεηνπνηεζήθακε φινη θαη ηδηαίηεξα ηα ίδηα ηα θξάηε πνπ ζεζκνζέηεζαλ κεραληζκνχο ειέγρνπ απηψλ ησλ πνιχηηκσλ γηα ηελ πγεία ηξνθίκσλ. Ήξζε ε επνρή πνπ δελ αλαδεηάκε ζε πνηά γεηηνληά ππάξρνπλ εηδηθά θαηαζηήκαηα κε βηνινγηθά πξντφληα, αιιά ηα βξίζθνπκε ζπζθεπαζκέλα ζηα εηδηθά ξάθηα ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ αγνξάο ηξνθίκσλ θαη ζηα δηθά ηνπο θαθάζηα δίπια απφ ηα ππφινηπα θξέζθα ιαραληθά θαη θξνχηα. Πξηλ πξνβνχκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Με ηνλ φξν βηνινγηθά πξντφληα ραξαθηεξίδνπκε ηα πξντφληα πνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη ρεκηθά θπηνθάξκαθα, νχηε δηάθνξεο ζπλζεηηθέο ή θπηηθέο νξκφλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε κεγαιχηεξν φγθν, θαιχηεξν ρξψκα θαη ηαπηφρξνλε σξίκαλζε (Dionet, 2008). Ο άλζξσπνο γηα λα δήζεη πξέπεη λα ηξέθεηαη θαη λα αλαπλέεη. ηελ επνρή καο δπζηπρψο νη δπν απηέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαβίσζε καο, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ηελ πγεία καο. Ζ επηκφιπλζε θαη ε λνζεία ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα έρνπλ θπξηνιεθηηθά θαηαζηξέςεη θαη δηαηαξάμεη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα κε άγλσζηεο πξνο ην παξφλ ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία καο θαη ην πεξηβάιινλ (Dionet, 2008). Σα βηνινγηθά πξντφληα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα θαζψο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε πφιε φιν θαη πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα κε βηνινγηθά πξντφληα. Πεξά απφ απηφ φκσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ππάξρνπλ θαη ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζεσξνχλ φηη ηα πξντφληα απηά 4

5 δηαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα ηξνθίκσλ ζηνλ πιαλήηε ρσξίο λα επηβαξχλεηαη πεξαηηέξσ ην πεξηβάιινλ ή ε πγεία ηνπ θαηαλαισηή (Dionet, 2008). ζνλ αθνξά ηελ δήηεζε θαη ηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θαίλεηαη πσο ε αλζξψπηλε θπιή έρεη «ζρεδφλ θάλεη έλα νιφθιεξν θχθιν» (Fiddes, 1995). Σελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ε πιεηνςεθία ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαηαλάισλε άιεπξα νιηθήο άιεζεο, ελψ ην ιεπθφ αιεχξη ζεσξνχληαλ ε ηξνθή ησλ πςειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (Todhunter, 1973). ηηο εκέξεο καο φκσο ηα ιηγφηεξν κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα είλαη απηά πνπ αλαδεηνχληαη πιένλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Squires et al. 2001:392). Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. δηέπεηαη απφ ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 834/2007 θαη 889/2008. ιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία. Σν απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη εγγπάηαη ζηνπο θαηαλαισηέο φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά πξντφληα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά απφ ηνπο νξγαληζκνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ΟΠΔΓΔΠ, ΔΦΔΣ, ΔΤΓ). Ωο θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη λα αλαδεηάκε πάληα ην ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ εηδηθή ζήκαλζε ζηελ εηηθέηα. Ζ πηζηνπνίεζε θαη ε ζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαζθαιίδεη φηη ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπκε παξάγνληαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ (ηαπξίδε, 2011:24). 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η Βηνινγηθά πξνϊόληα θαη γεωξγηθή παξαγωγή 1.1 Οξηζκόο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ Σα βηνινγηθά πξντφληα ζεσξνχληαη ην απνηέιεζκα εθείλεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο ρσξίο θαζφινπ ρεκηθά ιηπάζκαηα, παξαζηηνθηφλα ή θαη ηνμηθά θπηνθάξκαθα. Ζ φπνηα θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ αιιά θαη ε ιίπαλζε ηνπ εδάθνπο γίλνληαη ζπλήζσο κε θπζηθέο κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα νξγαληθά εθφδηα. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηηο γλψζεηο ηνπ θάζε παξαδνζηαθνχ αγξφηε αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηζηήκεο κε ζθνπφ ηηο πγηεηλέο ιχζεηο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ αληηβηνηηθά θαη νξκφλεο (Βηναγξφο, 2009). Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο πνπ ζέβεηαη ηνλ θπζηθφ θφζκν (θπηά, δψα, κηθξννξγαληζκνί), πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ, παξάγεη πξντφληα ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο θαηαθηήζεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο παξάδνζεο (Καξαηαξάθε, 2004). Σα βηνινγηθά πξντφληα νθείινπλ ηελ νλνκαζία ηνπο ζηελ βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο ηνπο. Δίλαη κηα ήπηα κέζνδνο παξαγσγήο, θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπλζεηηθψλ, ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ, νξκνλψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ απαληψληαη ζηε θχζε φπσο νξπθηά, θπηηθά ππνιείκκαηα θαη θνπξηά. Δίλαη ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλα θαη ζπλεπψο πην αγλά. Ζ αθηηλνβφιεζε θαζψο θαη άιιεο δηεξγαζίεο δελ επηηξέπνληαη. Πεξηέρνπλ ιηγφηεξα πξφζζεηα θαζψο πνιιά πξφζζεηα πνπ είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα (Καξακαλίδνπ, 2009). 6

7 1.2 Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα παξαηεξείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 αξρηθά σο απάληεζε ζηελ εθβηνκεράληζε ηεο γεσξγίαο. Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα έρεη εμειηρζεί απφ έλα «ελαιιαθηηθφ θίλεκα» ζε κηα θχξηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, θαη είλαη ηψξα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεξηθνί απφ ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηα ζπκπεξηιακβάλνπλ: 1. ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ ζε επαξθείο πνζφηεηεο 2. ηελ αιιειεπίδξαζε κε επνηθνδνκεηηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν κε θπζηθά ζπζηήκαηα θαη θχθινπο 3. ηε δηαηήξεζε γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηα θπηά θαη ηα άγξηα δψα 4. ηε ρξήζε, φζν ην δπλαηφλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε ηνπηθά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 5. ηε δεκηνπξγία αξκνληθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο θηελνηξνθίαο 6. ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ, κε δένπζα πξνζνρή ζηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο έκθπηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 7. ηε ζεκείσζε πξνφδνπ σο πξνο ηελ ζπλνιηθή αιπζίδα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο, ε νπνία είλαη ηφζν θνηλσληθά δίθαηε φζν θαη νηθνινγηθά ππεχζπλε (Torjusen et. al., 2001:208). Οη ζηφρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο απνθαιχπηνπλ κηα θπξίαξρε πξννπηηθή σο πξνο ηελ γεσξγία θαη ηελ παξαγσγή. Ωζηφζν, νη επηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη ε θαιιηέξγεηα. Οη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο δελ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαη βηνκεραληθψλ ιηπαζκάησλ, νχηε ηε ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ (ΓΣΟ) ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. Γελ ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπλζεηηθά εληζρπηηθά αλάπηπμεο ή πξνζζεηηθά ρξσκάησλ ζε δσνηξνθέο, αιιά πεξηιακβάλνπλ κφλν ηε θαξκαθεπηηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ, δσλψλ αζθάιεηαο γηα ην δηαρσξηζκφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ηνπο δξφκνπο, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε πξνζζεηηθψλ ζε επεμεξγαζκέλα 7

8 ηξφθηκα (Debio, 1998, 1999). Οη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθήο θχζεσο αλεζπρίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ κέγηζηε ρξήζε ηνπηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλαθχθισζε νξγαληθψλ πιψλ, απνθεχγνληαο ηηο δηαξξνέο αδψηνπ, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε νξπθηψλ πφξσλ θαηά ηελ κεηαθνξά. Γενληνινγηθήο θχζεσο δεηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιίαο, ηε δηαηήξεζε πςειψλ δενληνινγηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα, ηελ αλαγλψξηζε ησλ εκθχησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ θαη ηεο θχζεο ηνπο, θαη ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο θνηλσληθά δίθαηνπ δηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, απηά ηα δεηήκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα επξχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή επζχλε ζηελ ζπλνιηθή αιπζίδα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο (Torjusen, et. al., 2001:208) Πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη «έλα αγξνηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή θξέζθα, γεπζηηθά, απζεληηθά ηξφθηκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζέβεηαη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζην πεξηβάιινλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη απηφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φζν πην θπζηθά γίλεηαη. Πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: o Ακεηςηζπνξά σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. o Πνιχ απζηεξά φξηα ζηε ρξήζε πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ, δσηθψλ αληηβηνηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη άιιεο εηζξνέο. o Πιήξε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. o Δθηξνθή δψσλ ειεπζέξαο βνζθήο θαη φρη ελζηαβιηζκέλσλ κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ δσνηξφθσλ» (Torjusen, et. al., 2001:208). 8

9 1.2.2 Μνξθέο ηεο γεωξγίαο α) Σπκβαηηθή Γεωξγία Απνηειεί ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ θαη δέρεηαη ηηο εμσηεξηθέο εηζξνέο. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ξχπαλζε ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο, ηνπ αέξα, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο αιιά θαη επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν είηε άκεζα είηε έκκεζα (Παληέιεο, 2011). β) Οινθιεξωκέλε Παξαγωγή πξνϊόληωλ Απνηειεί ηελ ζπλδπαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε βηνινγηθψλ, θαιιηεξγεηηθψλ θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ αιιά θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ερζξψλ ησλ θπηψλ. ηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο είλαη θπξίσο ε παξαγσγή πξντφλησλ ρσξίο ππνιείκκαηα ηνμηθψλ νπζηψλ θαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξχπαλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ιηπάζκαηα, γεσξγηθά θάξκαθα θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο νπζίεο ή πξντφληα. Γειαδή, ν ζηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηηθήο παξαγσγήο δελ δηαθέξεη απφ ην ζηφρν ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ε νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο (Παληέιεο, 2011). γ) Βηνινγηθή Γεωξγία Τη είλαη Βηνινγηθή ή Οξγαληθή ή Οηθνινγηθή Γεωξγία; Δίλαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο, ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε κε ρεκηθψλ κεζφδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ, θαζψο θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ παξαγσγήο φπσο ακεηςηζπνξάο θαη αλαθχθισζεο θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ δηαηεξνχλ ηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. 9

10 Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακεηςηζπνξά, αλαθχθισζε νξγαληθψλ πιηθψλ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ. Απηφ ην ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ζηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο (Παληέιεο, 2011). Γηα λα ην πεηχρεη απηφ βαζίδεηαη θπξίσο: ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαηά ην δπλαηφλ αλαλεψζηκσλ θπηηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηελ απηάξθεηα ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία. ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηζαγελψλ αλζεθηηθψλ θπηψλ θαη θπιψλ δψσλ θαζψο θαη ζηελ θαηάιιειε επηινγή θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ, κε πξνηίκεζε ζηα κεηθηά ζπζηήκαηα γεσξγίαο (Παληέιεο, 2011). Βαζηθνί ζηφρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εδάθνπο, θπηψλ, δψσλ θαη βηφζθαηξαο, έηζη ψζηε ηειηθά λα ιακβάλνληαη γεσξγηθά πξντφληα θαη εηδή δηαηξνθήο ρσξίο ρεκηθά ππνιείκκαηα θαη ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ λα αλαβαζκίδεηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη (Παληέιεο, 2011). 1.3 Έιεγρνη βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «βηνινγηθφ» γηα ηε ζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο επί ηνπ παξφληνο πεξηνξίδεηαη ζε απηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο παξαγσγήο θαη ηνπο θαλφλεο κεηαπνίεζεο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθφ θνηλνηηθφ θαλνληζκφ (2092/91). Βηνινγηθφ πξντφλ κπνξεί λα είλαη έλα κε κεηαπνηεκέλν γεσξγηθφ πξντφλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, γηα παξάδεηγκα θξνχηα, ιαραληθά, παηάηεο, ληνκάηεο, ζηηάξη, βακβάθη, θηι., θαζψο επίζεο θαη έλα είδνο ηξνθίκσλ πνπ θπξίσο απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά θπηηθήο πξνέιεπζεο, π.ρ. ιάδη, αιεχξη, καξκειάδα, ηνκαηνπνιηφο, δπκαξηθά, εηδή αξηνπνηίαο, θπι. (Παληέιεο, 2011). 10

11 Καλέλα πξντφλ δελ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην σο «βηνινγηθφ» ρσξίο λα ειεγρζεί θαη λα πηζηνπνηεζεί θαη θάζε ρψξα ππνδεηθλχεη κηα ή πεξηζζφηεξεο αξκφδηεο αξρέο ή εγθξίλεη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ελψ ηαπηφρξνλα νξίδεη κηα αξρή ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπο (Παληέιεο, 2011). 1.4 πζηήκαηα Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Διιάδα Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ βηνινγηθνχ πξντφληνο είλαη ην Γξαθείν Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ην νπνίν έρεη αλαγλσξίζεη ηξεηο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ειέγρνπλ ηνπο παξαγσγνχο, κεηαπνηεηέο θαη έκπνξνπο θαη ρνξεγνχλ ηελ έλδεημε «βηνινγηθφ» κφλν ζε απηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί ή παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 2092/91. Πξφθεηηαη γηα 1) ην χιινγν Οηθνινγηθήο Γεσξγίαο Διιάδνο (ΟΓΔ) κε έδξα ηελ Αζήλα 2) ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ΓΖΩ κε έδξα επίζεο ηελ Αζήλα θαη 3) ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ "ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ Δ.Π.Δ." κε έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο (Παληέιεο, 2011). 1.5 ήκαλζε Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ Οη θνηλσληθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζήκαλζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη πνιχ απζηεξνί. Πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ πξάγκαηη ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ πάληνηε θαζαξή θαη νη θαηαλαισηέο ακθέβαιιαλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα. Σα βηνινγηθά πξντφληα δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε βηνινγηθά ζπζηαηηθά γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. 1) Με κεηαπνηεκέλα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζψο θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ ηνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απηά είλαη ηα κνλαδηθά πξντφληα πνπ ζηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία κπνξεί λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Σν ππφινηπν θαηά αλψηαην φξην 11

12 5% ησλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, κπνξεί λα είλαη ζπκβαηηθήο παξαγσγήο εάλ ηέηνηα ζπζηαηηθά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα παξαρζέληα κε βηνινγηθφ ηξφπν π.ρ. εμσηηθά θξνχηα ή δελ παξάγνληαη εληφο ηεο Δ.Δ. ζε επαξθείο πνζφηεηεο. Απηά ηα πξντφληα κπνξνχλ λα θέξνπλ θαη ην θνηλνηηθφ ινγφηππν «ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΩΡΓΗΑ - ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΟΚ» πνπ επί ηνπ παξφληνο είλαη πξναηξεηηθή ζήκαλζε (Παληέιεο, 2011). 2) Μεηαπνηεκέλα πνπ πεξηέρνπλ 50%-95% ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθφ ηξφπν. Ζ αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ θαη κφλν γηα απηά ηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη βηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Απηά εκθαλίδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά βάξνπο θαη κε ην ίδην κέγεζνο, ρξψκα θαη ηχπν γξακκάησλ. 3) Γηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα κε ιηγφηεξν απφ 50% ζπζηαηηθά βηνινγηθήο πξνέιεπζεο απαγνξεχεηαη θάζε αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 4) Πξντφληα απφ γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ. Γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 1 Ηνπιίνπ Πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη έρνληαο δηαλχζεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο θαιιηέξγεηαο κε ηελ βηνινγηθή κέζνδν κπνξνχλ λα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε πνπ δελ ζα παξαπιάλα ηνλ αγνξαζηή π.ρ. βηνινγηθά κήια ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο. Απηή ε δηάηαμε έρεη κπεη πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη παξαγσγνί ζην λα επηηπγράλνπλ θάπνηα θαιχηεξε ηηκή ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ ην πέξαζκα απφ ηελ κηα κέζνδν παξαγσγήο ζε άιιε θαζψο θαη ησλ κηθξφηεξσλ εζνδεηψλ (Παληέιεο, 2011). 1.6 Ηζρύνπζα λνκνζεζία Οη εμειίμεηο θαη νη πξνζαξκνγέο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, ε αλαγλψξηζε ζε επίπεδν πνιηηηθήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 12

13 Έηζη νδεγεζήθακε ζηελ ςήθηζε απφ ην ζπκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ αξηζκ. 2092/91 πεξί βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 1. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηα αθφινπζα πξντφληα εθφζνλ θέξνπλ ή πξννξίδνληαη λα θέξνπλ ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο: α) Με κεηαπνηεκέλα θπηηθά γεσξγηθά πξντφληα. Δπίζεο δψα θαη κε κεηαπνηεκέλα θηελνηξνθηθά πξντφληα. β) Μεηαπνηεκέλα γεσξγηθά θπηηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη έρνπλ παξαζθεπαζηεί θπξίσο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά θπηηθήο ή/θαη δσηθήο πξνέιεπζεο. γ) Εσνηξνθέο, ζχλζεηεο δσνηξνθέο θαη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). χκθσλα κε ην άξζξν 2 πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, έλα πξντφλ ζεσξείηαη φηη θέξεη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο φηαλ ζηελ ζήκαλζε, ζηε δηαθήκηζε ή ζηα εκπνξηθά έγγξαθα, ην πξντφλ, ηα ζπζηαηηθά ηνπ ή νη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ελδείμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ αγνξαζηή λα ζπκπεξάλεη φηη ην πξντφλ, ηα ζπζηαηηθά ηνπ ή νη πξψηεο χιεο παξήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6, θαη εηδηθφηεξα κε ηνπο εμήο φξνπο ή κε ηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα παξάγσγά ηνπο, ή ζπληκήζεηο απηψλ, κφλν ή ζε ζπλδπαζκφ εθφζνλ νη ελ ιφγσ φξνη δελ εθαξκφδνληαη ζε γεσξγηθά πξντφληα πνπ πεξηέρνληαη ζε ηξφθηκα ή πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ ή πξνθαλψο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). 13

14 χκθσλα κε ην άξζξν 3 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, πνπ αθνξνχλ πξντφληα ηα νπνία νξίδνληαη ζην άξζξν 1, φπσο δηαηάμεηο πεξί παξαγσγήο, παξαζθεπήο, εκπνξίαο, επηζήκαλζεο θαη επηζεψξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθήο δσψλ (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 νξίδνπκε ηα εμήο: 1. "Δπηζήκαλζε": νη αλαθνξέο, ελδείμεηο, ζήκαηα θαηαζθεπαζηή ή εκπνξηθά ζήκαηα, εηθφλεο ή ζήκαηα πνπ θέξεη θάζε ζπζθεπαζία, έγγξαθν, επηγξαθή εηηθέηα, δαθηχιηνο ή ηαηλία πνπ ζπλνδεχνπλ έλα πξντφλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ή αλαθέξνληαη ζε απηφ. 2. "Παξαγωγή": νη πξαγκαηνπνηνχκελεο ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε εξγαζίεο παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θαη πξψηεο επηζήκαλζεο σο πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο. 3. "Παξαζθεπή": νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή/θαη κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζπζθεπαζίαο ή/θαη κεηαβνιψλ ζηε ζήκαλζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ λσπψλ, ζπληεξεκέλσλ ή/θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 4. "Δκπνξία": ε θαηνρή ή έθζεζε πξνο πψιεζε, ε δηάζεζε πξνο πψιεζε, ε πψιεζε, ε παξάδνζε ή θάζε άιινο ηξφπνο δηάζεζεο ζην εκπφξην. 5. "Δπηρεηξεκαηίαο": θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη ή εηζάγεη απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ηνπο, ή πνπ εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα απηά. 6. "πζηαηηθά": νη νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξφζζεησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν "Φπηνθαξκαθεπηηθά πξνϊόληα": ηα πξντφληα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζεκείν 1 ηεο Οδεγίαο 79/117/ΔΟΚ πεξί απαγφξεπζεο ηεο ζέζεσο ζε θπθινθνξία θαη ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο θαξκαθεπηηθψλ 14

15 πξντφλησλ, πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 89/365/ΔΟΚ. 8. "Απνξξππαληηθά": νη νπζίεο θαη ηα παξαζθεπάζκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 73/404/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 1973 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηα απνξξππαληηθά, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 86/94/ΔΟΚ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α). 9. "Πξνζπζθεπαζκέλν ηξόθηκν": ε κνλάδα πψιεζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) ηεο Οδεγίαο 79/112/ ΔΟΚ. 10. "Καηάινγνο ζπζηαηηθώλ": ν θαηάινγνο ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 79/112/ΔΟΚ. 11. "Κηελνηξνθηθά πξνϊόληα": ε παξαγσγή ήκεξσλ ή εμεκεξσκέλσλ ρεξζαίσλ δψσλ θαη πδξφβησλ δψσλ εθηξεθφκελσλ ζε γιπθφ, ζαιάζζην ή πθάικπξν λεξφ. Σα πξντφληα ηεο ζήξαο θαη αιηείαο άγξησλ δψσλ δελ ζεσξνχληαη πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο. 12. "Γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ΓΣΟ)": νη νξγαληζκνί πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 220/90/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 1990, γηα ζθφπηκε ειεπζέξσζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ. 13. "Παξάγωγν γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ": ε νπζία πνπ παξάγεηαη απφ γελεηηθνχο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ή ππ' απηψλ, αιιά δελ πεξηέρεη ηέηνηνπο νξγαληζκνχο. 14. "Υξήζε ΓΣΟ θαη παξαγώγωλ ΓΣΟ": Ζ ρξήζε ηνπο σο ηξφθηκα, ζπζηαηηθά, βνεζεηηθέο νπζίεο παξαζθεπήο, δσνηξνθέο, ζχλζεηεο δσνηξνθέο, πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, πξφζζεηα, ηερλνινγηθά βνεζεηηθά κέζα, νξηζκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνλ δψσλ, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, θηεληαηξηθά θάξκαθα, ιηπάζκαηα, βειηησηηθά εδάθνπο, ζπφξνη, αγελή πνιιαπιαζηαζηηθά πιηθά θαη δψα. 15. "Κηεληαηξηθά θάξκαθα": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 65/65/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηαλνπαξίνπ 1965 πεξί ηεο πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεηηθψλ, 15

16 θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηα θπηνθάξκαθα ηδηνζθεπάζκαηα. 16. "Οκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 92/74/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1992, γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 81/851/ΔΟΚ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα. 17. Εωνηξνθέο : ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο Οδεγίαο 79/373/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, πεξί εκπνξίαο ησλ ζχλζεησλ δσνηξνθψλ. 18. "Πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο Οδεγίαο 96/25/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996 γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 70/524/ΔΟΚ, 74/63/ΔΟΚ, 82/471/ΔΟΚ θαη 93/74/ΔΟΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 77/101/ΔΟΚ. 19. "ύλζεηεο δωνηξνθέο": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν β) ηεο Οδεγίαο 79/373/ΔΟΚ. 20. "Πξόζζεηα δωνηξνθώλ": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο Οδεγίαο 70/524/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1970 πεξί ησλ πξφζζεησλ πιψλ ζηε δηαηξνθή δψσλ. 21. "Οξηζκέλα πξνϊόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαηξνθή ηωλ δωώλ": ηα ζξεπηηθά πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 82/471/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 1982 ζρεηηθά κε νξηζκέλα πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. 22. "Βηνινγηθή κνλάδα/εθκεηάιιεπζε/θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε ": ε κνλάδα, εθκεηάιιεπζε ή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 23. "Βηνινγηθήο παξαγωγήο δωνηξνθέο/πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ": νη δσνηξνθέο/πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ηνπ άξζξνπ 6. 16

17 24. "Εωνηξνθέο/πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ": νη δσνηξνθέο/πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ηνπ άξζξνπ 6, πιελ ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο θαηά ηελ νπνία νη θαλφλεο απηνί εθαξκφδνληαη επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή. 25."Εωνηξνθέο ζπκβαηηθήο παξαγωγήο/πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ": νη δσνηξνθέο/πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 23 θαη 24 (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). 1.7 Ζ Βηνινγηθή Γεωξγία ζηελ Διιάδα Ζ βηνινγηθή γεσξγία, κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα καο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 κε ηελ παξαγσγή ζηαθίδαο ζην Αίγην, ελψ ζηα κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο μεθηλάεη θαη ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μάλεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε βηνινγηθή γεσξγία επεθηείλεηαη ηφζν ζε πξντφληα φζν ζε πεξηνρέο. Έηζη, έρνπκε παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ ζηε Λαθσλία, ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Νάνπζα, αθηηλίδηα ζηελ Κξχα Βξχζε. Σν ελδηαθέξνλ νινέλα θαη κεγαιψλεη, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξντφληα, ηα νπνία ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη απφ επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, βξίζθνπλ πνιχ θαιή εκπνξηθή δηέμνδν, θαηά θχξην ιφγν ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (Αλαζηαζηάδεο θ.α.,1999:21-24). ηε ζπλέρεηα, νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο απνηειεί ην 1993, ρξνληά πνπ άξρηζε ε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ 2092/91 γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία. Απφ ηφηε, ινηπφλ, αξρίδεη θαη ε επίζεκε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ζηελ ρψξα καο (Πίλαθαο 1) πνπ παξνπζηάδεη ξαγδαία εμέιημε (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). 17

18 Πίλαθαο 1: Δμέιημε ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα ( ) Έηνο Έθηαζε (ζηξ.) Δηήζηα αύμεζε (%) % % % % % Πηγή: Υποσργείο Γεωργίας Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ζηξεκκάησλ ησλ βηνθαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (119%) παξαηεξείηαη ην 1996, φηαλ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο ν θαλνληζκφο 2078/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 1998 ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εθηάζεσλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ήηαλ 52%. Έλα πνζνζηφ ην νπνίν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη απμήζεθε ζεκαληηθά ν απφιπηνο αξηζκφο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζην ηέινο ηνπ 1998 αληηζηνηρεί ζην 0,44% ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηελ Διιάδα. ην δηάζηεκα πνπ πέξαζε ην πνζνζηφ απηφ έρεη βειηησζεί βέβαηα, αιιά ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Απηφ ην πνζνζηφ, ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν πνπ ηζρχεη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη απφ ηα ρακειφηεξα. Αληηζέησο φκσο, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηελ Κνηλφηεηα. 18

19 Πίλαθαο 3: Οη ειεγρόκελεο εθηάζεηο από ηε ΓΖΩ αλά θαιιηέξγεηα θαη αλά βηνινγηθό ζηάδην γηα ην 1999 Δίδνο Β.Π. Μ..2 Μ..1 Κ.Δ. Γεληθό Άζξνηζκα Αβνθάλην Αγξαλάπαπζε Αθηηλίδηα Ακπέιη επηηξαπέδην Ακπέιη νηλνπνηήζηκν Ακπγδαιηά Αξαβφζηηνο Αξαθάο Αξσκαηηθά θπηά Αριαδηά Βακβάθη Βαηφκνπξα Βεξπθνθηά Βίθνο Βηνκεραληθή ηνκάηα Βνζθφηνπνο Βξψκε Βπζζηληά Γθξέτπ-Φξνπη

20 Γακαζθεληά Γηάθνξα Αθξφδξπα Γηάθνξα Δζπεξηδνεηδή Γηάθνξα Οπσξνθφξα Γηάθνξα Ππξελφθαξπα Γηάθνξεο Δηήζηεο Διηά Ζιίαλζνο Καξπδηά Καζηαληά Κεξαζηά Κεπεπηηθά ζεξκνθεπίνπ Κεπεπη ππαίζξνπ Κνξνκειηά Κνπθηά Κνπθνπλαξηά Κξηζάξη πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νπζηαζηηθφ ξνιφ εηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, έπαημε ν εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο πνπ είρε ζε έληνλν βαζκφ. Σα πξντφληα πνπ θαηά πξνηίκεζε θαιιηεξγήζεθαλ είλαη απηά πνπ εχθνια κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, αιιά θαη πξντφληα ηα νπνία είραλ θάπνηα θήκε ζηε ζπκβαηηθή αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). ηε ζπλέρεηα, ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη ζεκαληηθφ ξφιν αξρίδνπλ λα παίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο. Απφ ηηο κέρξη ηψξα δηαπηζηψζεηο καο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο παίδνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: ε ηερλνγλωζία παξαγωγήο ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηωλ βηνθαιιηεξγεηώλ 20

21 ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ε δπλαηφηεηα πψιεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Σα ηξία απηά ζηνηρεία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα θαη αιιεινεμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα κε ην πξντφλ, ηε ρξνληθή πεξίνδν, αθφκε θαη ηελ πεξηθέξεηα ππεξηζρχεη θαηά πεξίπησζε θάπνην ζηνηρείν, αιιά πάληνηε παξακέλεη ζεκαληηθφο ν ξφινο φισλ (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). Πίλαθαο 4: ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΒΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( ) ΔΣΟ ΔΚΣΑΖ (ζηξεκ.) ΔΣΖΗΑ ΑΤΞΖΖ (%) - 69,7 102,0 120,6 88,8 54,03 39,3 24,5 16,5 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο κέρξη θαη ην 1996 ν αξηζκφο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ ζηε ρψξα καο ππνινγίδεηαη ζηνπο , νη νπνίνη θαιιηεξγνχλ κε βηνινγηθφ ηξφπν ζηξέκκαηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο απηήο 52,62% εληνπίδεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν. Δμεηάδνληαο ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη βηνθαιιηέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηεο ρψξαο καο θαίλεηαη φηη απηέο θαιχπηνπλ κφιηο ην 0,02%. ζνλ αθνξά ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ εθαξκφδεηαη ε βηνινγηθή γεσξγία αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαιχπηεη ην 65% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ, ελψ αθνινπζνχλ ην βακβάθη κε πνζνζηφ 13%, ηα ζηηεξά κε 10% θαη ην ακπέιη κε 5% (Παληέιεο, 2011). 21

22 Πίλαθαο 5: Δθηάζεηο αλά είδνο θαιιηέξγεηαο Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ: α) ην πξφγξακκα βηνινγηθήο γεσξγίαο ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ επαξρία Αηγηαιείαο ηνπ λνκνχ Αραΐαο, β) ην πξφγξακκα βηνθαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηελ Μεζζεληαθή Μάλε, β) ν Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Οξγαληθψλ Καιιηεξγεηψλ, ΒΗΟΣΟΠ, ζηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, κε θεξαζηέο, δακαζθεληέο, ξνδαθηληέο, θαη αθηηλίδηα, δ) ε πξσηνβνπιία νηθνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ ή θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζην ρσξηφ Λαχθν Πειίνπ, κε ηελ έκπνξν-βηνηερληθή κνλάδα κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, κε ηελ επσλπκία ΒΗΟΛΔΣΑ, εηαηξεία πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηνλ ίδην ρψξν ηεο παξαγσγήο (Παληέιεο, 2011). 22

23 1.8 Ζ Βηνινγηθή Γεωξγία ζηελ Δπξώπε θαη ζην εμωηεξηθό ήκεξα ε νξγαληθή βηνινγηθή θαιιηέξγεηα έρεη αλαπηπρζεί ζηε Γεξκαλία κε 850 νξγαληθά-βηνινγηθά αγξνθηήκαηα, ζηελ Διβεηία κε 700 νξγαληθάβηνινγηθά αγξνθηήκαηα, ζηελ Οιιαλδία, ζηε Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, ζηε θαλδηλαβία, ζηηο Ζ.Π.Α., ζηελ Αγγιία, ζηε Ν. Αθξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ή ζηελ Ν. Εειαλδία. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ Ζ.Π.Α. ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ εθεί εθκεηαιιεχζεηο πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά-νηθνινγηθά πξντφληα (Παληέιεο, 2011). Ζ αλάπηπμή ηεο βξίζθεηαη ζε άλνδν ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή εμαηηίαο ηνπ αδηεμφδνπ ζην νπνίν έρεη νδεγήζεη ε απμαλφκελε ρξήζε θαη ε θαηάρξεζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ αλάγθε πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ γεσξγηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Παληέιεο, 2011). Σν 1999, νη Ökowelt GmbH, νη δηνξγαλσηέο ηεο BIO FACH, αλέζεζαλ ζε έλα γεξκαληθφ εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ, ηνλ Siftung Ökologie & Landbau (SÖL), λα ζπγθεληξψζεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ζε παγθφζκην επίπεδν. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπλεξγάζηεθε θαη ε IFOAM, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο. Ζ αξρηθή κειέηε έρεη νινθιεξσζεί, αιιά ην πξφγξακκα κέλεη αλνηρηφ θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεκεξψλνληαη ζπλερψο (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ε βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Δπξψπε έρεη παξνπζηάζεη πνιχ γξήγνξε αλάπηπμε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κέρξη θαη ζήκεξα (Πίλαθαο 1) (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). 23

24 ηηο αξρέο ηνπ 2000, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε καδί κε ηηο 6 ππφ έληαμε ρψξεο (Δζζνλία, Πνισλία, ινβελία, Σζερία, Οπγγαξία θαη Κχπξνο) θαη ηηο ρψξεο EFTA (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία θαη Διβεηία), θαηαγξάθεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ θαηέρνπλ θαη θαιιηεξγνχλ κε ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν πεξηζζφηεξα απφ ζηξέκκαηα, αξηζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 2% ζρεδφλ ηεο αγξνηηθήο έθηαζεο θαη πεξίπνπ ην 1,5% ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ πεξίνδν , ε βηνθαιιηεξγνχκελε έθηαζε απμαλφηαλ εηεζίσο θαηά 30% (Πίλαθαο 1). Με φιν θαη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο λα εληάζζνληαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ηα πνζνζηά απηά είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα. Ήδε ζε κεξηθέο πεξηνρέο ην πνζνζηφ ησλ βηνθαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ είλαη δηςήθην θαη ζε κεξηθέο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Απζηξίαο θηάλεη θαη ην 50% (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). Ζ κεγαιχηεξε αλάπηπμε παξαηεξήζεθε ζηηο ζθαλδηλαβηθέο θαη ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Ζ Ηηαιία θαηέρεη απηή ηε ζηηγκή ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ελψ γηα ηε ρψξα καο παξαηεξήζεθε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αχμεζεο, φκσο ηα 24

25 κεγέζε παξακέλνπλ αθφκε αξθεηά ρακειά. ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζεκεηψζεθε επίζεο κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Τπάξρνπλ, παξφια απηά, νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηελ Απζηξία πεξίπνπ ην 10% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο είλαη βηνινγηθφ θαη ζην Ληρηελζηάηλ ην 17%. ηε Γεξκαλία ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαιχπηεη ην 2,5% ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο (Πίλαθαο 2). Γπν είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ κεγάιε απηή αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη νη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). 25

26 Πίλαθαο 3:Πνζνζηό βηνθαιιηεξγεηώλ επί ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο αλά θξάηνο κέινο γηα ην 2008 Πίλαθαο 4: Δμέιημε θαιιηεξγνύκελωλ εθηάζεωλ ( ) 26

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Ζ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα