ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή: ΑΝΣΩΝΗΟ ΠΑΣΔΡΑΚΖ ΑΔΜ:5050 ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Λάδαξν αξεγηαλλίδε γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπ θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ πνιχ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηέζεζαλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η... 6 Βηνινγηθά πξντφληα θαη γεσξγηθή παξαγσγή Οξηζκφο βηνινγηθψλ πξντφλησλ Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο Μνξθέο ηεο γεσξγίαο Έιεγρνη βηνινγηθψλ πξντφλησλ πζηήκαηα Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα ήκαλζε Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Ηζρχνπζα λνκνζεζία Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία ζηελ Διιάδα Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία ζηελ Δπξψπε θαη ζην εμσηεξηθφ Ζ αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ Πξνυπνζέζεηο Δμάπισζεο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο Πξννπηηθέο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε Δηζαγσγή Αλαζθφπεζε δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο Αλαζθφπεζε εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ Δξεπλεηηθφ κνληέιν θαη ππνζέζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία Δηζαγσγή Πεξηγξαθή δείγκαηνο Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ Σξφπνο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Αλάπηπμε κεηαβιεηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ V Αλάιπζε δεδνκέλσλ-απνηειέζκαηα Δηζαγσγή Πξνθίι εξσηψκελσλ Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή δεδνκέλσλ Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ (content validity) Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηεο δνκήο (construct validity) Γηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε Αλάιπζε αμηνπηζηίαο (Cronbach s Alpha) Έιεγρνο εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ Δηζαγσγή πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα Πεξηνξηζκνί έξεπλαο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δξσηεκαηνιφγην

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Πέξαζαλ ζρεδφλ ζαξάληα ρξφληα απφ ηφηε πνπ αξρίζακε λα ζπδεηάκε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα. Πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ζηηο Ζ.Π.Α. ηελ αξρή ζεσξνχζακε φηη αθνξνχλ θάπνηνπο ππεξεπαίζζεηνπο αλζξψπνπο ή απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, θαζψο ην θφζηνο ηνπο ηα θαζηζηνχζε είδνο πνιπηειείαο θαη φρη επξείαο θαηαλάισζεο πξντφληα. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη πνιιά. Δπαηζζεηνπνηεζήθακε φινη θαη ηδηαίηεξα ηα ίδηα ηα θξάηε πνπ ζεζκνζέηεζαλ κεραληζκνχο ειέγρνπ απηψλ ησλ πνιχηηκσλ γηα ηελ πγεία ηξνθίκσλ. Ήξζε ε επνρή πνπ δελ αλαδεηάκε ζε πνηά γεηηνληά ππάξρνπλ εηδηθά θαηαζηήκαηα κε βηνινγηθά πξντφληα, αιιά ηα βξίζθνπκε ζπζθεπαζκέλα ζηα εηδηθά ξάθηα ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ αγνξάο ηξνθίκσλ θαη ζηα δηθά ηνπο θαθάζηα δίπια απφ ηα ππφινηπα θξέζθα ιαραληθά θαη θξνχηα. Πξηλ πξνβνχκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Με ηνλ φξν βηνινγηθά πξντφληα ραξαθηεξίδνπκε ηα πξντφληα πνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη ρεκηθά θπηνθάξκαθα, νχηε δηάθνξεο ζπλζεηηθέο ή θπηηθέο νξκφλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε κεγαιχηεξν φγθν, θαιχηεξν ρξψκα θαη ηαπηφρξνλε σξίκαλζε (Dionet, 2008). Ο άλζξσπνο γηα λα δήζεη πξέπεη λα ηξέθεηαη θαη λα αλαπλέεη. ηελ επνρή καο δπζηπρψο νη δπν απηέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαβίσζε καο, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ηελ πγεία καο. Ζ επηκφιπλζε θαη ε λνζεία ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα έρνπλ θπξηνιεθηηθά θαηαζηξέςεη θαη δηαηαξάμεη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα κε άγλσζηεο πξνο ην παξφλ ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία καο θαη ην πεξηβάιινλ (Dionet, 2008). Σα βηνινγηθά πξντφληα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα θαζψο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε πφιε φιν θαη πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα κε βηνινγηθά πξντφληα. Πεξά απφ απηφ φκσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ππάξρνπλ θαη ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζεσξνχλ φηη ηα πξντφληα απηά 4

5 δηαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα ηξνθίκσλ ζηνλ πιαλήηε ρσξίο λα επηβαξχλεηαη πεξαηηέξσ ην πεξηβάιινλ ή ε πγεία ηνπ θαηαλαισηή (Dionet, 2008). ζνλ αθνξά ηελ δήηεζε θαη ηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θαίλεηαη πσο ε αλζξψπηλε θπιή έρεη «ζρεδφλ θάλεη έλα νιφθιεξν θχθιν» (Fiddes, 1995). Σελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ε πιεηνςεθία ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαηαλάισλε άιεπξα νιηθήο άιεζεο, ελψ ην ιεπθφ αιεχξη ζεσξνχληαλ ε ηξνθή ησλ πςειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (Todhunter, 1973). ηηο εκέξεο καο φκσο ηα ιηγφηεξν κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα είλαη απηά πνπ αλαδεηνχληαη πιένλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Squires et al. 2001:392). Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. δηέπεηαη απφ ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 834/2007 θαη 889/2008. ιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία. Σν απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη εγγπάηαη ζηνπο θαηαλαισηέο φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά πξντφληα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά απφ ηνπο νξγαληζκνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ΟΠΔΓΔΠ, ΔΦΔΣ, ΔΤΓ). Ωο θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη λα αλαδεηάκε πάληα ην ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ εηδηθή ζήκαλζε ζηελ εηηθέηα. Ζ πηζηνπνίεζε θαη ε ζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαζθαιίδεη φηη ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπκε παξάγνληαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ (ηαπξίδε, 2011:24). 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η Βηνινγηθά πξνϊόληα θαη γεωξγηθή παξαγωγή 1.1 Οξηζκόο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ Σα βηνινγηθά πξντφληα ζεσξνχληαη ην απνηέιεζκα εθείλεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο ρσξίο θαζφινπ ρεκηθά ιηπάζκαηα, παξαζηηνθηφλα ή θαη ηνμηθά θπηνθάξκαθα. Ζ φπνηα θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ αιιά θαη ε ιίπαλζε ηνπ εδάθνπο γίλνληαη ζπλήζσο κε θπζηθέο κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα νξγαληθά εθφδηα. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηηο γλψζεηο ηνπ θάζε παξαδνζηαθνχ αγξφηε αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηζηήκεο κε ζθνπφ ηηο πγηεηλέο ιχζεηο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ αληηβηνηηθά θαη νξκφλεο (Βηναγξφο, 2009). Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο πνπ ζέβεηαη ηνλ θπζηθφ θφζκν (θπηά, δψα, κηθξννξγαληζκνί), πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ, παξάγεη πξντφληα ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο θαηαθηήζεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο παξάδνζεο (Καξαηαξάθε, 2004). Σα βηνινγηθά πξντφληα νθείινπλ ηελ νλνκαζία ηνπο ζηελ βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο ηνπο. Δίλαη κηα ήπηα κέζνδνο παξαγσγήο, θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπλζεηηθψλ, ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ, νξκνλψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ απαληψληαη ζηε θχζε φπσο νξπθηά, θπηηθά ππνιείκκαηα θαη θνπξηά. Δίλαη ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλα θαη ζπλεπψο πην αγλά. Ζ αθηηλνβφιεζε θαζψο θαη άιιεο δηεξγαζίεο δελ επηηξέπνληαη. Πεξηέρνπλ ιηγφηεξα πξφζζεηα θαζψο πνιιά πξφζζεηα πνπ είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα (Καξακαλίδνπ, 2009). 6

7 1.2 Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα παξαηεξείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 αξρηθά σο απάληεζε ζηελ εθβηνκεράληζε ηεο γεσξγίαο. Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα έρεη εμειηρζεί απφ έλα «ελαιιαθηηθφ θίλεκα» ζε κηα θχξηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, θαη είλαη ηψξα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεξηθνί απφ ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηα ζπκπεξηιακβάλνπλ: 1. ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ ζε επαξθείο πνζφηεηεο 2. ηελ αιιειεπίδξαζε κε επνηθνδνκεηηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν κε θπζηθά ζπζηήκαηα θαη θχθινπο 3. ηε δηαηήξεζε γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηα θπηά θαη ηα άγξηα δψα 4. ηε ρξήζε, φζν ην δπλαηφλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε ηνπηθά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 5. ηε δεκηνπξγία αξκνληθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο θηελνηξνθίαο 6. ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ, κε δένπζα πξνζνρή ζηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο έκθπηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 7. ηε ζεκείσζε πξνφδνπ σο πξνο ηελ ζπλνιηθή αιπζίδα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο, ε νπνία είλαη ηφζν θνηλσληθά δίθαηε φζν θαη νηθνινγηθά ππεχζπλε (Torjusen et. al., 2001:208). Οη ζηφρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο απνθαιχπηνπλ κηα θπξίαξρε πξννπηηθή σο πξνο ηελ γεσξγία θαη ηελ παξαγσγή. Ωζηφζν, νη επηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη ε θαιιηέξγεηα. Οη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο δελ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαη βηνκεραληθψλ ιηπαζκάησλ, νχηε ηε ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ (ΓΣΟ) ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. Γελ ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπλζεηηθά εληζρπηηθά αλάπηπμεο ή πξνζζεηηθά ρξσκάησλ ζε δσνηξνθέο, αιιά πεξηιακβάλνπλ κφλν ηε θαξκαθεπηηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ, δσλψλ αζθάιεηαο γηα ην δηαρσξηζκφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ηνπο δξφκνπο, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε πξνζζεηηθψλ ζε επεμεξγαζκέλα 7

8 ηξφθηκα (Debio, 1998, 1999). Οη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθήο θχζεσο αλεζπρίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ κέγηζηε ρξήζε ηνπηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλαθχθισζε νξγαληθψλ πιψλ, απνθεχγνληαο ηηο δηαξξνέο αδψηνπ, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε νξπθηψλ πφξσλ θαηά ηελ κεηαθνξά. Γενληνινγηθήο θχζεσο δεηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιίαο, ηε δηαηήξεζε πςειψλ δενληνινγηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα, ηελ αλαγλψξηζε ησλ εκθχησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ θαη ηεο θχζεο ηνπο, θαη ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο θνηλσληθά δίθαηνπ δηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, απηά ηα δεηήκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα επξχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή επζχλε ζηελ ζπλνιηθή αιπζίδα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο (Torjusen, et. al., 2001:208) Πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη «έλα αγξνηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή θξέζθα, γεπζηηθά, απζεληηθά ηξφθηκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζέβεηαη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζην πεξηβάιινλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη απηφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φζν πην θπζηθά γίλεηαη. Πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: o Ακεηςηζπνξά σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. o Πνιχ απζηεξά φξηα ζηε ρξήζε πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ, δσηθψλ αληηβηνηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη άιιεο εηζξνέο. o Πιήξε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. o Δθηξνθή δψσλ ειεπζέξαο βνζθήο θαη φρη ελζηαβιηζκέλσλ κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ δσνηξφθσλ» (Torjusen, et. al., 2001:208). 8

9 1.2.2 Μνξθέο ηεο γεωξγίαο α) Σπκβαηηθή Γεωξγία Απνηειεί ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ θαη δέρεηαη ηηο εμσηεξηθέο εηζξνέο. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ξχπαλζε ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο, ηνπ αέξα, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο αιιά θαη επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν είηε άκεζα είηε έκκεζα (Παληέιεο, 2011). β) Οινθιεξωκέλε Παξαγωγή πξνϊόληωλ Απνηειεί ηελ ζπλδπαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε βηνινγηθψλ, θαιιηεξγεηηθψλ θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ αιιά θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ερζξψλ ησλ θπηψλ. ηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο είλαη θπξίσο ε παξαγσγή πξντφλησλ ρσξίο ππνιείκκαηα ηνμηθψλ νπζηψλ θαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξχπαλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ιηπάζκαηα, γεσξγηθά θάξκαθα θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο νπζίεο ή πξντφληα. Γειαδή, ν ζηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηηθήο παξαγσγήο δελ δηαθέξεη απφ ην ζηφρν ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ε νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο (Παληέιεο, 2011). γ) Βηνινγηθή Γεωξγία Τη είλαη Βηνινγηθή ή Οξγαληθή ή Οηθνινγηθή Γεωξγία; Δίλαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο, ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε κε ρεκηθψλ κεζφδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ, θαζψο θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ παξαγσγήο φπσο ακεηςηζπνξάο θαη αλαθχθισζεο θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ δηαηεξνχλ ηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. 9

10 Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακεηςηζπνξά, αλαθχθισζε νξγαληθψλ πιηθψλ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ. Απηφ ην ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ζηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο (Παληέιεο, 2011). Γηα λα ην πεηχρεη απηφ βαζίδεηαη θπξίσο: ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαηά ην δπλαηφλ αλαλεψζηκσλ θπηηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηελ απηάξθεηα ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία. ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηζαγελψλ αλζεθηηθψλ θπηψλ θαη θπιψλ δψσλ θαζψο θαη ζηελ θαηάιιειε επηινγή θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ, κε πξνηίκεζε ζηα κεηθηά ζπζηήκαηα γεσξγίαο (Παληέιεο, 2011). Βαζηθνί ζηφρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εδάθνπο, θπηψλ, δψσλ θαη βηφζθαηξαο, έηζη ψζηε ηειηθά λα ιακβάλνληαη γεσξγηθά πξντφληα θαη εηδή δηαηξνθήο ρσξίο ρεκηθά ππνιείκκαηα θαη ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ λα αλαβαζκίδεηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη (Παληέιεο, 2011). 1.3 Έιεγρνη βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «βηνινγηθφ» γηα ηε ζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο επί ηνπ παξφληνο πεξηνξίδεηαη ζε απηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο παξαγσγήο θαη ηνπο θαλφλεο κεηαπνίεζεο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθφ θνηλνηηθφ θαλνληζκφ (2092/91). Βηνινγηθφ πξντφλ κπνξεί λα είλαη έλα κε κεηαπνηεκέλν γεσξγηθφ πξντφλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, γηα παξάδεηγκα θξνχηα, ιαραληθά, παηάηεο, ληνκάηεο, ζηηάξη, βακβάθη, θηι., θαζψο επίζεο θαη έλα είδνο ηξνθίκσλ πνπ θπξίσο απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά θπηηθήο πξνέιεπζεο, π.ρ. ιάδη, αιεχξη, καξκειάδα, ηνκαηνπνιηφο, δπκαξηθά, εηδή αξηνπνηίαο, θπι. (Παληέιεο, 2011). 10

11 Καλέλα πξντφλ δελ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην σο «βηνινγηθφ» ρσξίο λα ειεγρζεί θαη λα πηζηνπνηεζεί θαη θάζε ρψξα ππνδεηθλχεη κηα ή πεξηζζφηεξεο αξκφδηεο αξρέο ή εγθξίλεη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ελψ ηαπηφρξνλα νξίδεη κηα αξρή ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπο (Παληέιεο, 2011). 1.4 πζηήκαηα Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Διιάδα Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ βηνινγηθνχ πξντφληνο είλαη ην Γξαθείν Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ην νπνίν έρεη αλαγλσξίζεη ηξεηο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ειέγρνπλ ηνπο παξαγσγνχο, κεηαπνηεηέο θαη έκπνξνπο θαη ρνξεγνχλ ηελ έλδεημε «βηνινγηθφ» κφλν ζε απηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί ή παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 2092/91. Πξφθεηηαη γηα 1) ην χιινγν Οηθνινγηθήο Γεσξγίαο Διιάδνο (ΟΓΔ) κε έδξα ηελ Αζήλα 2) ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ΓΖΩ κε έδξα επίζεο ηελ Αζήλα θαη 3) ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ "ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ Δ.Π.Δ." κε έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο (Παληέιεο, 2011). 1.5 ήκαλζε Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ Οη θνηλσληθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζήκαλζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη πνιχ απζηεξνί. Πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ πξάγκαηη ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ πάληνηε θαζαξή θαη νη θαηαλαισηέο ακθέβαιιαλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα. Σα βηνινγηθά πξντφληα δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε βηνινγηθά ζπζηαηηθά γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. 1) Με κεηαπνηεκέλα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζψο θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ ηνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απηά είλαη ηα κνλαδηθά πξντφληα πνπ ζηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία κπνξεί λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Σν ππφινηπν θαηά αλψηαην φξην 11

12 5% ησλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, κπνξεί λα είλαη ζπκβαηηθήο παξαγσγήο εάλ ηέηνηα ζπζηαηηθά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα παξαρζέληα κε βηνινγηθφ ηξφπν π.ρ. εμσηηθά θξνχηα ή δελ παξάγνληαη εληφο ηεο Δ.Δ. ζε επαξθείο πνζφηεηεο. Απηά ηα πξντφληα κπνξνχλ λα θέξνπλ θαη ην θνηλνηηθφ ινγφηππν «ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΩΡΓΗΑ - ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΟΚ» πνπ επί ηνπ παξφληνο είλαη πξναηξεηηθή ζήκαλζε (Παληέιεο, 2011). 2) Μεηαπνηεκέλα πνπ πεξηέρνπλ 50%-95% ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθφ ηξφπν. Ζ αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ θαη κφλν γηα απηά ηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη βηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Απηά εκθαλίδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά βάξνπο θαη κε ην ίδην κέγεζνο, ρξψκα θαη ηχπν γξακκάησλ. 3) Γηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα κε ιηγφηεξν απφ 50% ζπζηαηηθά βηνινγηθήο πξνέιεπζεο απαγνξεχεηαη θάζε αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 4) Πξντφληα απφ γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ. Γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 1 Ηνπιίνπ Πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη έρνληαο δηαλχζεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο θαιιηέξγεηαο κε ηελ βηνινγηθή κέζνδν κπνξνχλ λα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε πνπ δελ ζα παξαπιάλα ηνλ αγνξαζηή π.ρ. βηνινγηθά κήια ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο. Απηή ε δηάηαμε έρεη κπεη πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη παξαγσγνί ζην λα επηηπγράλνπλ θάπνηα θαιχηεξε ηηκή ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ ην πέξαζκα απφ ηελ κηα κέζνδν παξαγσγήο ζε άιιε θαζψο θαη ησλ κηθξφηεξσλ εζνδεηψλ (Παληέιεο, 2011). 1.6 Ηζρύνπζα λνκνζεζία Οη εμειίμεηο θαη νη πξνζαξκνγέο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, ε αλαγλψξηζε ζε επίπεδν πνιηηηθήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 12

13 Έηζη νδεγεζήθακε ζηελ ςήθηζε απφ ην ζπκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ αξηζκ. 2092/91 πεξί βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 1. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηα αθφινπζα πξντφληα εθφζνλ θέξνπλ ή πξννξίδνληαη λα θέξνπλ ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο: α) Με κεηαπνηεκέλα θπηηθά γεσξγηθά πξντφληα. Δπίζεο δψα θαη κε κεηαπνηεκέλα θηελνηξνθηθά πξντφληα. β) Μεηαπνηεκέλα γεσξγηθά θπηηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη έρνπλ παξαζθεπαζηεί θπξίσο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά θπηηθήο ή/θαη δσηθήο πξνέιεπζεο. γ) Εσνηξνθέο, ζχλζεηεο δσνηξνθέο θαη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). χκθσλα κε ην άξζξν 2 πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, έλα πξντφλ ζεσξείηαη φηη θέξεη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο φηαλ ζηελ ζήκαλζε, ζηε δηαθήκηζε ή ζηα εκπνξηθά έγγξαθα, ην πξντφλ, ηα ζπζηαηηθά ηνπ ή νη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ελδείμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ αγνξαζηή λα ζπκπεξάλεη φηη ην πξντφλ, ηα ζπζηαηηθά ηνπ ή νη πξψηεο χιεο παξήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6, θαη εηδηθφηεξα κε ηνπο εμήο φξνπο ή κε ηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα παξάγσγά ηνπο, ή ζπληκήζεηο απηψλ, κφλν ή ζε ζπλδπαζκφ εθφζνλ νη ελ ιφγσ φξνη δελ εθαξκφδνληαη ζε γεσξγηθά πξντφληα πνπ πεξηέρνληαη ζε ηξφθηκα ή πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ ή πξνθαλψο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). 13

14 χκθσλα κε ην άξζξν 3 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, πνπ αθνξνχλ πξντφληα ηα νπνία νξίδνληαη ζην άξζξν 1, φπσο δηαηάμεηο πεξί παξαγσγήο, παξαζθεπήο, εκπνξίαο, επηζήκαλζεο θαη επηζεψξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθήο δσψλ (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 νξίδνπκε ηα εμήο: 1. "Δπηζήκαλζε": νη αλαθνξέο, ελδείμεηο, ζήκαηα θαηαζθεπαζηή ή εκπνξηθά ζήκαηα, εηθφλεο ή ζήκαηα πνπ θέξεη θάζε ζπζθεπαζία, έγγξαθν, επηγξαθή εηηθέηα, δαθηχιηνο ή ηαηλία πνπ ζπλνδεχνπλ έλα πξντφλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ή αλαθέξνληαη ζε απηφ. 2. "Παξαγωγή": νη πξαγκαηνπνηνχκελεο ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε εξγαζίεο παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θαη πξψηεο επηζήκαλζεο σο πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο. 3. "Παξαζθεπή": νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή/θαη κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζπζθεπαζίαο ή/θαη κεηαβνιψλ ζηε ζήκαλζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ λσπψλ, ζπληεξεκέλσλ ή/θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 4. "Δκπνξία": ε θαηνρή ή έθζεζε πξνο πψιεζε, ε δηάζεζε πξνο πψιεζε, ε πψιεζε, ε παξάδνζε ή θάζε άιινο ηξφπνο δηάζεζεο ζην εκπφξην. 5. "Δπηρεηξεκαηίαο": θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη ή εηζάγεη απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ηνπο, ή πνπ εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα απηά. 6. "πζηαηηθά": νη νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξφζζεησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν "Φπηνθαξκαθεπηηθά πξνϊόληα": ηα πξντφληα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζεκείν 1 ηεο Οδεγίαο 79/117/ΔΟΚ πεξί απαγφξεπζεο ηεο ζέζεσο ζε θπθινθνξία θαη ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο θαξκαθεπηηθψλ 14

15 πξντφλησλ, πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 89/365/ΔΟΚ. 8. "Απνξξππαληηθά": νη νπζίεο θαη ηα παξαζθεπάζκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 73/404/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 1973 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηα απνξξππαληηθά, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 86/94/ΔΟΚ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α). 9. "Πξνζπζθεπαζκέλν ηξόθηκν": ε κνλάδα πψιεζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) ηεο Οδεγίαο 79/112/ ΔΟΚ. 10. "Καηάινγνο ζπζηαηηθώλ": ν θαηάινγνο ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 79/112/ΔΟΚ. 11. "Κηελνηξνθηθά πξνϊόληα": ε παξαγσγή ήκεξσλ ή εμεκεξσκέλσλ ρεξζαίσλ δψσλ θαη πδξφβησλ δψσλ εθηξεθφκελσλ ζε γιπθφ, ζαιάζζην ή πθάικπξν λεξφ. Σα πξντφληα ηεο ζήξαο θαη αιηείαο άγξησλ δψσλ δελ ζεσξνχληαη πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο. 12. "Γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ΓΣΟ)": νη νξγαληζκνί πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 220/90/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 1990, γηα ζθφπηκε ειεπζέξσζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ. 13. "Παξάγωγν γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ": ε νπζία πνπ παξάγεηαη απφ γελεηηθνχο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ή ππ' απηψλ, αιιά δελ πεξηέρεη ηέηνηνπο νξγαληζκνχο. 14. "Υξήζε ΓΣΟ θαη παξαγώγωλ ΓΣΟ": Ζ ρξήζε ηνπο σο ηξφθηκα, ζπζηαηηθά, βνεζεηηθέο νπζίεο παξαζθεπήο, δσνηξνθέο, ζχλζεηεο δσνηξνθέο, πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, πξφζζεηα, ηερλνινγηθά βνεζεηηθά κέζα, νξηζκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνλ δψσλ, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, θηεληαηξηθά θάξκαθα, ιηπάζκαηα, βειηησηηθά εδάθνπο, ζπφξνη, αγελή πνιιαπιαζηαζηηθά πιηθά θαη δψα. 15. "Κηεληαηξηθά θάξκαθα": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 65/65/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηαλνπαξίνπ 1965 πεξί ηεο πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεηηθψλ, 15

16 θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηα θπηνθάξκαθα ηδηνζθεπάζκαηα. 16. "Οκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 92/74/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1992, γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 81/851/ΔΟΚ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα. 17. Εωνηξνθέο : ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο Οδεγίαο 79/373/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, πεξί εκπνξίαο ησλ ζχλζεησλ δσνηξνθψλ. 18. "Πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο Οδεγίαο 96/25/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996 γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 70/524/ΔΟΚ, 74/63/ΔΟΚ, 82/471/ΔΟΚ θαη 93/74/ΔΟΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 77/101/ΔΟΚ. 19. "ύλζεηεο δωνηξνθέο": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν β) ηεο Οδεγίαο 79/373/ΔΟΚ. 20. "Πξόζζεηα δωνηξνθώλ": ηα πξντφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο Οδεγίαο 70/524/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1970 πεξί ησλ πξφζζεησλ πιψλ ζηε δηαηξνθή δψσλ. 21. "Οξηζκέλα πξνϊόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαηξνθή ηωλ δωώλ": ηα ζξεπηηθά πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 82/471/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 1982 ζρεηηθά κε νξηζκέλα πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. 22. "Βηνινγηθή κνλάδα/εθκεηάιιεπζε/θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε ": ε κνλάδα, εθκεηάιιεπζε ή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 23. "Βηνινγηθήο παξαγωγήο δωνηξνθέο/πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ": νη δσνηξνθέο/πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ηνπ άξζξνπ 6. 16

17 24. "Εωνηξνθέο/πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ": νη δσνηξνθέο/πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ηνπ άξζξνπ 6, πιελ ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο θαηά ηελ νπνία νη θαλφλεο απηνί εθαξκφδνληαη επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή. 25."Εωνηξνθέο ζπκβαηηθήο παξαγωγήο/πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ": νη δσνηξνθέο/πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 23 θαη 24 (Ννκνζεζία γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 1999:14-25). 1.7 Ζ Βηνινγηθή Γεωξγία ζηελ Διιάδα Ζ βηνινγηθή γεσξγία, κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα καο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 κε ηελ παξαγσγή ζηαθίδαο ζην Αίγην, ελψ ζηα κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο μεθηλάεη θαη ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μάλεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε βηνινγηθή γεσξγία επεθηείλεηαη ηφζν ζε πξντφληα φζν ζε πεξηνρέο. Έηζη, έρνπκε παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ ζηε Λαθσλία, ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Νάνπζα, αθηηλίδηα ζηελ Κξχα Βξχζε. Σν ελδηαθέξνλ νινέλα θαη κεγαιψλεη, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξντφληα, ηα νπνία ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη απφ επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, βξίζθνπλ πνιχ θαιή εκπνξηθή δηέμνδν, θαηά θχξην ιφγν ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (Αλαζηαζηάδεο θ.α.,1999:21-24). ηε ζπλέρεηα, νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο απνηειεί ην 1993, ρξνληά πνπ άξρηζε ε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ 2092/91 γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία. Απφ ηφηε, ινηπφλ, αξρίδεη θαη ε επίζεκε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ζηελ ρψξα καο (Πίλαθαο 1) πνπ παξνπζηάδεη ξαγδαία εμέιημε (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). 17

18 Πίλαθαο 1: Δμέιημε ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα ( ) Έηνο Έθηαζε (ζηξ.) Δηήζηα αύμεζε (%) % % % % % Πηγή: Υποσργείο Γεωργίας Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ζηξεκκάησλ ησλ βηνθαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (119%) παξαηεξείηαη ην 1996, φηαλ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο ν θαλνληζκφο 2078/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 1998 ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εθηάζεσλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ήηαλ 52%. Έλα πνζνζηφ ην νπνίν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη απμήζεθε ζεκαληηθά ν απφιπηνο αξηζκφο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζην ηέινο ηνπ 1998 αληηζηνηρεί ζην 0,44% ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηελ Διιάδα. ην δηάζηεκα πνπ πέξαζε ην πνζνζηφ απηφ έρεη βειηησζεί βέβαηα, αιιά ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Απηφ ην πνζνζηφ, ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν πνπ ηζρχεη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη απφ ηα ρακειφηεξα. Αληηζέησο φκσο, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηελ Κνηλφηεηα. 18

19 Πίλαθαο 3: Οη ειεγρόκελεο εθηάζεηο από ηε ΓΖΩ αλά θαιιηέξγεηα θαη αλά βηνινγηθό ζηάδην γηα ην 1999 Δίδνο Β.Π. Μ..2 Μ..1 Κ.Δ. Γεληθό Άζξνηζκα Αβνθάλην Αγξαλάπαπζε Αθηηλίδηα Ακπέιη επηηξαπέδην Ακπέιη νηλνπνηήζηκν Ακπγδαιηά Αξαβφζηηνο Αξαθάο Αξσκαηηθά θπηά Αριαδηά Βακβάθη Βαηφκνπξα Βεξπθνθηά Βίθνο Βηνκεραληθή ηνκάηα Βνζθφηνπνο Βξψκε Βπζζηληά Γθξέτπ-Φξνπη

20 Γακαζθεληά Γηάθνξα Αθξφδξπα Γηάθνξα Δζπεξηδνεηδή Γηάθνξα Οπσξνθφξα Γηάθνξα Ππξελφθαξπα Γηάθνξεο Δηήζηεο Διηά Ζιίαλζνο Καξπδηά Καζηαληά Κεξαζηά Κεπεπηηθά ζεξκνθεπίνπ Κεπεπη ππαίζξνπ Κνξνκειηά Κνπθηά Κνπθνπλαξηά Κξηζάξη πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νπζηαζηηθφ ξνιφ εηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, έπαημε ν εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο πνπ είρε ζε έληνλν βαζκφ. Σα πξντφληα πνπ θαηά πξνηίκεζε θαιιηεξγήζεθαλ είλαη απηά πνπ εχθνια κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, αιιά θαη πξντφληα ηα νπνία είραλ θάπνηα θήκε ζηε ζπκβαηηθή αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). ηε ζπλέρεηα, ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη ζεκαληηθφ ξφιν αξρίδνπλ λα παίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο. Απφ ηηο κέρξη ηψξα δηαπηζηψζεηο καο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο παίδνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: ε ηερλνγλωζία παξαγωγήο ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηωλ βηνθαιιηεξγεηώλ 20

21 ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ε δπλαηφηεηα πψιεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Σα ηξία απηά ζηνηρεία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα θαη αιιεινεμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα κε ην πξντφλ, ηε ρξνληθή πεξίνδν, αθφκε θαη ηελ πεξηθέξεηα ππεξηζρχεη θαηά πεξίπησζε θάπνην ζηνηρείν, αιιά πάληνηε παξακέλεη ζεκαληηθφο ν ξφινο φισλ (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 1999:21-24). Πίλαθαο 4: ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΒΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( ) ΔΣΟ ΔΚΣΑΖ (ζηξεκ.) ΔΣΖΗΑ ΑΤΞΖΖ (%) - 69,7 102,0 120,6 88,8 54,03 39,3 24,5 16,5 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο κέρξη θαη ην 1996 ν αξηζκφο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ ζηε ρψξα καο ππνινγίδεηαη ζηνπο , νη νπνίνη θαιιηεξγνχλ κε βηνινγηθφ ηξφπν ζηξέκκαηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο απηήο 52,62% εληνπίδεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν. Δμεηάδνληαο ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη βηνθαιιηέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηεο ρψξαο καο θαίλεηαη φηη απηέο θαιχπηνπλ κφιηο ην 0,02%. ζνλ αθνξά ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ εθαξκφδεηαη ε βηνινγηθή γεσξγία αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαιχπηεη ην 65% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ, ελψ αθνινπζνχλ ην βακβάθη κε πνζνζηφ 13%, ηα ζηηεξά κε 10% θαη ην ακπέιη κε 5% (Παληέιεο, 2011). 21

22 Πίλαθαο 5: Δθηάζεηο αλά είδνο θαιιηέξγεηαο Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ: α) ην πξφγξακκα βηνινγηθήο γεσξγίαο ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ επαξρία Αηγηαιείαο ηνπ λνκνχ Αραΐαο, β) ην πξφγξακκα βηνθαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηελ Μεζζεληαθή Μάλε, β) ν Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Οξγαληθψλ Καιιηεξγεηψλ, ΒΗΟΣΟΠ, ζηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, κε θεξαζηέο, δακαζθεληέο, ξνδαθηληέο, θαη αθηηλίδηα, δ) ε πξσηνβνπιία νηθνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ ή θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζην ρσξηφ Λαχθν Πειίνπ, κε ηελ έκπνξν-βηνηερληθή κνλάδα κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, κε ηελ επσλπκία ΒΗΟΛΔΣΑ, εηαηξεία πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηνλ ίδην ρψξν ηεο παξαγσγήο (Παληέιεο, 2011). 22

23 1.8 Ζ Βηνινγηθή Γεωξγία ζηελ Δπξώπε θαη ζην εμωηεξηθό ήκεξα ε νξγαληθή βηνινγηθή θαιιηέξγεηα έρεη αλαπηπρζεί ζηε Γεξκαλία κε 850 νξγαληθά-βηνινγηθά αγξνθηήκαηα, ζηελ Διβεηία κε 700 νξγαληθάβηνινγηθά αγξνθηήκαηα, ζηελ Οιιαλδία, ζηε Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, ζηε θαλδηλαβία, ζηηο Ζ.Π.Α., ζηελ Αγγιία, ζηε Ν. Αθξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ή ζηελ Ν. Εειαλδία. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ Ζ.Π.Α. ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ εθεί εθκεηαιιεχζεηο πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά-νηθνινγηθά πξντφληα (Παληέιεο, 2011). Ζ αλάπηπμή ηεο βξίζθεηαη ζε άλνδν ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή εμαηηίαο ηνπ αδηεμφδνπ ζην νπνίν έρεη νδεγήζεη ε απμαλφκελε ρξήζε θαη ε θαηάρξεζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ αλάγθε πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ γεσξγηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Παληέιεο, 2011). Σν 1999, νη Ökowelt GmbH, νη δηνξγαλσηέο ηεο BIO FACH, αλέζεζαλ ζε έλα γεξκαληθφ εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ, ηνλ Siftung Ökologie & Landbau (SÖL), λα ζπγθεληξψζεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ζε παγθφζκην επίπεδν. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπλεξγάζηεθε θαη ε IFOAM, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο. Ζ αξρηθή κειέηε έρεη νινθιεξσζεί, αιιά ην πξφγξακκα κέλεη αλνηρηφ θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεκεξψλνληαη ζπλερψο (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ε βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Δπξψπε έρεη παξνπζηάζεη πνιχ γξήγνξε αλάπηπμε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κέρξη θαη ζήκεξα (Πίλαθαο 1) (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). 23

24 ηηο αξρέο ηνπ 2000, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε καδί κε ηηο 6 ππφ έληαμε ρψξεο (Δζζνλία, Πνισλία, ινβελία, Σζερία, Οπγγαξία θαη Κχπξνο) θαη ηηο ρψξεο EFTA (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία θαη Διβεηία), θαηαγξάθεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ θαηέρνπλ θαη θαιιηεξγνχλ κε ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν πεξηζζφηεξα απφ ζηξέκκαηα, αξηζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 2% ζρεδφλ ηεο αγξνηηθήο έθηαζεο θαη πεξίπνπ ην 1,5% ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ πεξίνδν , ε βηνθαιιηεξγνχκελε έθηαζε απμαλφηαλ εηεζίσο θαηά 30% (Πίλαθαο 1). Με φιν θαη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο λα εληάζζνληαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ηα πνζνζηά απηά είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα. Ήδε ζε κεξηθέο πεξηνρέο ην πνζνζηφ ησλ βηνθαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ είλαη δηςήθην θαη ζε κεξηθέο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Απζηξίαο θηάλεη θαη ην 50% (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). Ζ κεγαιχηεξε αλάπηπμε παξαηεξήζεθε ζηηο ζθαλδηλαβηθέο θαη ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Ζ Ηηαιία θαηέρεη απηή ηε ζηηγκή ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ελψ γηα ηε ρψξα καο παξαηεξήζεθε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αχμεζεο, φκσο ηα 24

25 κεγέζε παξακέλνπλ αθφκε αξθεηά ρακειά. ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζεκεηψζεθε επίζεο κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Τπάξρνπλ, παξφια απηά, νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηελ Απζηξία πεξίπνπ ην 10% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο είλαη βηνινγηθφ θαη ζην Ληρηελζηάηλ ην 17%. ηε Γεξκαλία ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαιχπηεη ην 2,5% ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο (Πίλαθαο 2). Γπν είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ κεγάιε απηή αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη νη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο (γνπξφο θαη Λάζθαξε, 2000:39-41). 25

26 Πίλαθαο 3:Πνζνζηό βηνθαιιηεξγεηώλ επί ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο αλά θξάηνο κέινο γηα ην 2008 Πίλαθαο 4: Δμέιημε θαιιηεξγνύκελωλ εθηάζεωλ ( ) 26

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα