(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation"

Transcript

1 (1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

2 VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt zariadenia. Opravy prenechajte na autorizovaný servis. Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica. Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy). Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade výskytu akýchkoľvek neštandardných odchýlok v prevádzke ho okamžite odpojte od elektrickej siete. VÝSTRAHA Ak je batéria poškodená, môže dôjsť k jej explózii. Batérie nenabíjajte, nerozoberajte a nehádžte do ohňa. Vlastnosti FM/AM rádiobudík s duálnym budíkom. Rôzne typy budenia rádio a zvukový signál. Automatické nastavenie času Pri prvom zapnutí hodín sa na displeji zobrazí aktuálny čas (okrem modelu pre Východnú Európu). Automatická funkcia nastavenia letného času Automatic Daylight Saving Time/Summer (okrem modelu pre Východnú Európu). Tlačidlo DST pre nastavenie funkcie letného času Automatic Daylight Saving Time/Summer (model pre Východnú Európu). Dátumové tlačidlo pre zobrazenie mesiaca, dňa a roku. Nastavenie jasu displeja (High/Middle/Low). Hodiny aj budík sú vďaka vloženej záložnej batérii CR2032 schopné fungovať aj po prerušení dodávky elektrickej energie (okrem modelu pre Východnú Európu). Dodávaná záložná batéria CR2032 pre zabezpečenie funkčnosti hodín a budíka aj po prerušení dodávky elektrickej energie (model pre Východnú Európu). Predĺženie driemania (Snooze) čas driemania si vždy môže nastaviť od 10 do maximálne 60 minút. Bezpečnostné upozornenia Zariadenie používajte len pri napájaní uvedenom v časti Technické údaje. Štítok s vyznačeným prevádzkovým napätím, atď. je umiestnený na spodnej časti zariadenia. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú. Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté. Umožnite dostatočné prúdenie vzduchu okolo zariadenia, aby nedošlo k jeho prehrievaniu. Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (ako napr. koberec) alebo do blízkosti záclon, pretože by to mohlo zablokovať ventilačné otvory. V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do zariadenia odpojte napájanie zariadenia a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise. Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Anténový kábel nepripájajte k externej anténe. Aby sa predišlo prehriatiu zariadenia a následnému vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie neumiestňujte horiace sviečky. Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. 2 SK

3 Modely pre Kanadu a Európu (okrem Východnej Európy): Modely pre ostatné krajiny/regióny: CLOCK TIME ZONE DST CLOCK DST A BUZZER RADIO SLEEP BRIGHTNESS RADIO BUZZER ON OFF RADIO B FM drôtová anténa (okrem modelu pre Kanadu) OFF OFF RESET Sieťová šnúra SNOOZE DATE / SLEEP OFF VOLUME HIGH LOW TIME SET AM FM BAND TIME SET Držiak batérie * Vedľa ovládača pre nastavenie hlasitosti VOLUME sa nachádza orientačný hmatový bod, ktorý naznačuje smer zvyšovania hlasitosti. DST AM PM A B TIME SET TUNING AM FM BAND VOLUME Displej* (12-hodinový režim) * Displej sa líši podľa krajiny zakúpenia. 3 SK

4 Informácie o záložnej batérii V zariadení je za účelom podpory funkcie hodín vložená záložná batéria CR2032, ktorá napája hodiny v prípade výpadku dodávky elektrickej energie (Pri modeli pre Východnú Európu je batéria dodávaná spolu so zariadením.). Batéria napája hodiny a budík aj pri výpadku dodávky elektrickej energie. Kedy vymeniť batériu Ak je batéria vybitá, na displeji sa zobrazí indikátor E. V prípade, že dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie a batéria je vybitá, inicializujú sa aktuálny čas a funkcie budenia. Vymeňte starú lítiovú batériu za novú (Sony CR2032). Ak použite inú batériu, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo výbuchu. Poznámka pre spotrebiteľov v Kanade a Európe (okrem Východnej Európy) Hodiny sú od výroby nastavené a sú napájané predinštalovanou batériou Sony CR2032. Ak sa pri prvom zapojení zariadenia do elektrickej zásuvky objaví na displeji AM 12:00 alebo 0:00, batéria je pravdepodobne vybitá. V takom prípade sa obráťte na vášho predajcu Sony. Predinštalovaná batéria CR2032 sa považuje za súčasť zariadenia, a preto sa na ňu vzťahuje aj záruka. Za účelom uplatnenia si záruky ohľadom tohto zariadenia, odvolajte sa u predajcu Sony na kapitolu Poznámka pre spotrebiteľov v Kanade a Európe (okrem Východnej Európy) (v tomto návode). Inštalácia a výmena záložnej batérie 1 Zariadenie nechajte pripojené do elektrickej zásuvky, pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku, ktorá zaisťuje držiak batérie na spodku zariadenia a odnímte držiak. (Pozri obr. A-1) 2 Do držiaka batérie vložte novú batériu s označením e smerom hore. Ak chcete batériu z držiaka vybrať, zatlačte na držiak v mieste označenom PUSH. (Pozri obr. A-2) 3 Držiak batérie vložte späť do zariadenia a zaistite ho skrutkou. (Pozri obr. A-3) 4 Počas výmeny batérie stlačte RADIO ON a vypnite indikátor E zobrazený na displeji. Poznámka Pri výmene batérie neodpájajte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade dôjde k inicializácii aktuálneho času a budíka. A SK

5 POZNÁMKY K LÍTIOVEJ BATÉRII Lítiovú batériu skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Pre zaistenie dobrého kontaktu utrite batériu suchou handričkou. Pri inštalácii batérie dávajte pozor na polaritu batérie. S batériou nemanipulujte pomocou kovovej pinzety, inak môže dôjsť ku skratu. Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu alebo ohňu. Upozornenie Ak dôjde k nesprávnemu nainštalovaniu batérie, môže dôjsť k explózii. Používajte len rovnaké batérie alebo batérie takého typu, ktoré odporúča výrobca zariadenia. Upozornenie k batérii Ak ponecháte zariadenie dlhšiu dobu odpojené od elektrickej siete, vyberte z neho batériu. Predídete tak vybitiu batérie a poškodeniu zariadenia jej možným vytečením. Prvé nastavenie hodín (okrem modelu pre Východnú Európu) V tomto zariadení sú už od výroby hodiny nastavené a sú napájané záložnou batériou. Jediné čo musíte vykonať je pripojiť zariadenie do elektrickej siete a zvoliť si časové pásmo. Pre európsky model (okrem modelu pre Východnú Európu) 1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete. Na displeji sa postupne zobrazí month and date (mesiac a deň) (cca na 1 sekundu) t year (rok) (cca na 1 sekundu) t the current CET (Central European Time) (aktuálne časové pásmo je CET). 2 Stlačte TIME ZONE. Na displeji sa na 4 sekundy zobrazí 1 (číslo oblasti). Ak sa nachádzate v stredoeurópskom časovom pásme (CET), nie je potrebné nastaviť oblasť. Číslo oblasti 1 (výrobné nastavenie) 2 0 Časové pásmo Stredoeurópsky čas/letný stredoeurópsky čas Východoeurópsky čas/letný východoeurópsky čas Západoeurópsky čas/letný západoeurópsky čas 3 Stláčajte TIME ZONE, kým sa nezobrazí požadované pásmo. Po cca 4 sekundách sa na displeji obnoví zobrazenie hodín a operácia je ukončená. Pre kanadský model 1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete. Na displeji sa postupne zobrazí month and date (mesiac a deň) (cca na 1 sekundu) t year (rok) (cca na 1 sekundu) t the current EST/EDT (Eastern Standard/ Daylight Time) (aktuálne časové pásmo je EST/EDT). 2 Stlačte TIME ZONE. Na displeji sa zobrazí číslo oblasti 2. Ak sa nachádzate vo východnom časovom pásme, nie je potrebné nastaviť oblasť. 5 SK

6 Číslo oblasti 1 2 (výrobné nastavenie) Časové pásmo Atlantické časové pásmo/letný čas Východné časové pásmo/letný čas Centrálne časové pásmo/letný čas Horské časové pásmo/letný čas Tichomorské časové pásmo/letný čas Yukonské časové pásmo/letný čas 7 Havajské časové pásmo/letný čas 3 Stláčajte TIME ZONE, kým sa nezobrazí požadované pásmo. Po cca 4 sekundách sa na displeji obnoví zobrazenie hodín a operácia je ukončená. Poznámka Počas prepravy a pri prvom zapnutí sa môže vyskytnúť porucha hodín. V takom prípade nastavte správny čas podľa postupu Nastavenie hodín a dátumu. Poznámky Zmena času pomocou funkcie Automatic DST/ Summer Time je v tomto zariadení (pozri predchádzajúcu kapitolu) podriadená zmenám situácie a zákonov v príslušnej krajine/regióne. V takomto prípade zrušte funkciu Automatic DST/Summer Time a ak je to potrebné, manuálne nastavte zobrazenie DST. Spotrebiteľ, ktorý žije v krajine/regióne, ktorá neprechádza na letný čas si musí funkciu Automatic DST/ Summer Time zrušiť ešte pred nastavením času. Pre opätovné aktivovanie funkcie Automatic DST/Summer Time stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte DST. Zaznie zvukový signál a na displeji sa objaví Aut t On, čo indikuje, že funkcia Automatic DST/Summer Time je aktivovaná. Na displeji sa zobrazia hodiny. Ak chcete funkciu letného času nastaviť manuálne, prečítajte si Zmena zobrazenia hodín na letný čas. Keď začne letný čas Pri nasledovných modeloch môžete využiť funkciu Automatic Daylight Saving Time/Summer Time. Pri začatí letného času sa na displeji zobrazí indikátor DST a po skončení letného času indikátor zmizne. Pre európsky model (okrem modelu pre Východnú Európu): Nastavenie funkcie Automatic DST/Summer Time sa riadi časovým pásmom GMT (Greenwich Mean Time). Letný čas začína: poslednú marcovú nedeľu o 1:00 AM. Štandardný čas začína: poslednú októbrovú nedeľu o 2:00 AM. Pre kanadský model: Letný čas začína: druhú marcovú nedeľu o 2:00 AM. Štandardný čas začína: prvú novembrovú nedeľu o 2:00 AM. Zrušenie funkcie Automatic DST/Summer Time a manuálne nastavenie zobrazenia DST Funkciu Automatic DST/Summer Time môžete zrušiť. Keď sú zobrazené hodiny stlačte a podržte DST na viac ako 3 sekundy. Zaznie zvukový signál a na displeji sa objaví Aut t OFF, čo indikuje, že funkcia Automatic DST/Summer Time je zrušená. Na displeji sa zobrazia hodiny. 6 SK

7 Nastavenie hodín a dátumu Pri modeli pre Východnú Európu postupujte od kroku 1. Ak chcete vykonať nastavenie pre iné modely, postupujte od kroku 2. 1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete. Na displeji bude blikať AM 12:00 alebo 0:00. 2 Na viac ako 2 sekundy stlačte CLOCK. Budete počuť pípnutie a na displeji začne blikať rok. 3 Stláčaním + alebo nastavte správny rok. 4 Stlačte CLOCK. 5 Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte mesiac, deň a čas. Po nastavení času zaznejú dve krátke pípnutia a hodiny začnú fungovať od 0 sekúnd. Stlačením a podržaním + alebo meníte rok, mesiac alebo deň rýchlejšie. Pri nastavovaní aktuálneho času sa čas do desiatej minúty mení po jednej minúte a potom po desiatich minútach. Systém zobrazenia hodín sa líši v závislosti od modelu. 12-hodinový režim AM 12:00 = polnoc 24-hodinový systém: 0:00 = polnoc Pri nastavovaní hodín musíte každý krok vykonať do 65 sekúnd. Inak sa režim nastavovania hodín zruší. Zobrazenie roku a dátumu Stlačte jedenkrát SNOOZE/DATE/SLEEP OFF pre zobrazenie dátumu a do troch sekúnd druhýkrát pre zobrazenie roku. Na 3 sekundy sa na displeji zobrazí dátum alebo rok a opäť sa zobrazí aktuálny čas. Po pripojení sieťovej šnúry zariadenia so záložnou batériou do elektrickej zásuvky sa zobrazí aktuálny dátum a čas v nasledujúcom poradí. (To isté sa bude zobrazovať po obnovení dodávky elektrickej energie po jej prerušení.) month and date (mesiac a dátum) (cca na 1 sekundu) t year (rok) (cca na 1 sekundu) t current time (aktuálny čas) Zmena zobrazenia hodín na letný čas Nastavte funkciu zmeny letného času podľa nasledujúceho postupu ak; vlastníte model pre Východnú Európu. bola zrušená funkcia Automatic DST/Summer Time. Stlačte DST. Na displeji sa zobrazí indikátor DST a indikácia času sa prepne na zobrazenie letného času. Ak chcete zrušiť nastavenie letného času stlačte opäť DST. Nastavenie jasu displeja Stláčaním tlačidla BRIGHTNESS môžete nastaviť tri úrovne jasu. High (prednastavené) t Middle t Low Počúvanie rozhlasu 1 Stlačením RADIO ON zapnite rádio. 2 Ovládačom VOLUME nastavte hlasitosť. 3 Prepínačom BAND zvoľte rozhlasové pásmo. 4 Ovládačom TUNING nalaďte nejakú stanicu. Vypnutie rádia Stlačte RADIO OFF/ RESET. 7 SK

8 Skvalitnenie príjmu FM: Pre kanadský model: Sieťová šnúra slúži ako FM anténa. Citlivosť príjmu zlepšíte úplným vystretím sieťovej šnúry. Model pre ostatné krajiny/regióny: Citlivosť príjmu zlepšíte úplným vystretím drôtovej FM antény. AM: Optimálny príjem dosiahnete horizontálnym otáčaním zariadenia. V zariadení je zabudovaná feritová AM anténa. Nepoužívajte toto zariadenie nad oceľovým stolom alebo kovovým povrchom, pretože môže dôjsť k rušeniu príjmu. Nastavenie budíka Pomocou funkcie dvoch budíkov môžete nastaviť dva časy pre dva vyzváňacie zvukové signály ( A a B). Pre každý budík môžete samostatne nastaviť čas a zvoliť zvukový signál RADIO alebo BUZZER. Poznámky Pred nastavením budíka najprv nastavte hodiny (pozri Nastavenie hodín a dátumu ). Výrobné nastavenie času budíka je PM 12:00 alebo 12:00. Pre nastavenie rádiobudíka najskôr nalaďte rozhlasovú stanicu a nastavte hlasitosť (pozri Počúvanie rozhlasu ). Keď zvolíte zvukový signál BUZZER, nastavte prepínač VOLUME na LOW alebo HIGH. Nastavenie času budíka 1 Nastavte prepínač A (alebo B) na požadovaný typ budenia (RADIO alebo BUZZER). Na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí čas budíka a na displeji sa zobrazí indikátor A (alebo B). (Indikátor sa nezobrazí, ak prepínač prepnete do polohy OFF.) 2 Ovládač TIME SET A (alebo B) otáčajte do smeru + alebo a nastavte požadovaný čas. Po každom otočení ovládača TIME SET A (alebo B) do smeru + alebo sa indikátor mení po jednej minúte. Ak prepínač TIME SET A (alebo B) podržíte otočený do smeru + alebo, nastavenie času budíka sa do desiatej minúty bude posúvať dopredu (dozadu) po jednej minúte a potom po desiatich minútach. Pri nastavovaní času budíka bliká na displeji indikátor A (alebo B). Na obrázku nižšie je uvedený príklad pri nastavovaní prvého budíka A. A B Po ukončení nastavovania času budíka sa na displeji po niekoľkých sekundách zobrazia hodiny a indikátor A (alebo B) už nebude blikať ale svietiť. 8 SK

9 Ak prepínač A (alebo B) nastavíte do polohy RADIO alebo BUZZER, čas budíka môžete nastaviť pomocou ovládača TIME SET A (alebo B). Jedným otočením ovládača TIME SET A (alebo B) sa na displeji na cca 4 sekundy zobrazí čas budíka. Otáčaním ovládača TIME SET A (alebo B) pri zobrazenom čase budíka meníte nastavenie času budíka. Na displeji bliká indikátor A (alebo B) v nasledujúcich prípadoch: Na displeji je zobrazený čas budíka. Zvoní budík. Je zapnutá funkcia driemania (Snooze). Ak je prepínač A (alebo B) nastavený na OFF nie je možné nastaviť čas budíka. Ak potom otočíte ovládať TIME SET A (alebo B), na displeji sa na 0,5 sekundy zobrazí OFF. Ak začne zvoniť druhý budík počas zvonenia prvého (alebo ak je aktivovaná funkcia driemania (Snooze)), tak druhý budík má prioritu. Ak zvoní budík alebo je aktivovaná funkcia driemania (Snooze), tlačidlá CLOCK, DST a TIME ZONE nie sú funkčné. Prepínačom VOLUME nastavujete hlasitosť vyzváňacieho zvukového signálu. Ak je prepínač VOLUME nastavený do polohy LOW, tak hlasitosť zvukového signálu bude nízka. Funkcia budíka funguje rovnako pri letnom čase ako aj pri štandardnom čase. Ak je nastavená funkcia Automatic DST/Summer Time (okrem modelu pre Východnú Európu), tak pri nastavení budíka na preskočený čas pri prechode na letný čas, bude nastavené zvonenie preskočené alebo ak je pri prechode na štandardný čas budík nastavený na prekrývajúci sa čas, budík bude zvoniť dvakrát. Ak sú obidva budíky nastavené na rovnaký čas ( A a B), v tom prípade má A prioritu. Dočasné vypnutie budíka (Funkcia driemania) Stlačte SNOOZE/DATE/SLEEP OFF. Zvukový signál budíka sa vypne, ale znova sa aktivuje po uplynutí približne 10 minút. Po každom stlačení SNOOZE/DATE/SLEEP OFF sa čas pre zdriemnutie mení nasledovne: Maximálna dĺžka času pre dočasné vypnutie je 60 minút. Na 4 sekundy sa na displeji zobrazí čas dočasného vypnutia a potom sa obnoví zobrazenie aktuálneho času. Ak stlačíte SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF po zobrazení aktuálneho času, čas pre zdriemnutie sa začne opäť nastavovať od 10 minút. Zastavenie budíka Pre vypnutie budíka stlačte RADIO OFF/ RESET. Budík sa nasledujúci deň opäť spustí v rovnakom čase. Ak nestlačíte tlačidlo RADIO OFF/ RESET, budík bude zvoniť nepretržite 60 minút a potom sa automaticky zastaví. Zrušenie budíka Nastavte prepínač A (alebo B) do polohy OFF. Z displeja zmizne indikátor A (alebo B). Keď dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie V prípade výpadku dodávky elektrickej energie fungujú všetky funkcie budíka až do vybitia batérie. Nasledujúce funkcie sa však zmenia: Displej sa vypne. Ak je budík nastavený na RADIO, automaticky sa prepne vyzváňací zvukový signál BUZZER. Po obnovení dodávky elektrickej energie v priebehu zvonenia budíka, bude znieť zvukový signál budíka nepretržite cca 60 minút. Ak budík zvoní zvukovým signálom približne jednu minútu, dôjde k jeho dočasnému vypnutiu, alebo ak budík dočasne vypnete stlačením SNOOZE/DATE/SLEEP OFF alebo RADIO OFF/ RESET, tak vyzváňanie sa do piatich minút opäť obnoví. Ak sa vyzváňanie budíka dočasne vypne päť krát (či už po 1 minúte alebo stláčaním SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF), tak po výpadku dodávky elektrickej energie sa budík automaticky resetuje. Po obnovení dodávky elektrickej energie do 60 minút po spustení zvonenia budíka, začne budík zvoniť 30 minút. Ak počas zvonenia budíka stačíte tlačidlo SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, čas pre zdriemnutie sa nastaví na 10 minút. Pri výpadku dodávky elektrickej energie nemôže byť čas pre zdriemnutie nastavený na viac ako 10 minút. Ak sa na displeji objaví indikátor E, tak v prípade výpadku dodávky elektrickej energie nebude budík fungovať. Ak sa na displeji objaví indikátor E, vymeňte batérie. 9 SK

10 Nastavenie vypínacieho časovača Môžete zaspávať pri počúvaní rádia a s použitím vstavaného vypínacieho časovača sa rádioprijímač automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. Stlačte SLEEP. Rádio sa zapne. Vypínací časovač je možné nastaviť na 90, 60, 30 alebo 15 minút. Po každom stlačení sa zobrazenie na displeji zmení nasledovne: Pri opätovnom zobrazení 90 zaznejú dve krátke pípnutia. Rádioprijímač bude hrať dovtedy, kým neuplynie nastavený čas, potom sa vypne. Vypnutie rádioprijímača pred uplynutím nastaveného času Stlačte RADIO OFF/ RESET alebo SNOOZE/DATE/SLEEP OFF. Riešenie problémov Ak máte akýkoľvek problém ohľadom tohto zariadenia, vykonajte nasledovné jednoduché kontroly, pomocou ktorých zistíte, či je nutná oprava zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis Sony. Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bliká na displeji AM 12:00 alebo 0:00. Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu. Vyberte starú batériu a nainštalujte novú. Budenie rádiom alebo zvukovým signálom sa v stanovený čas nespustí. Bolo aktivované rádio alebo zvukový signál? (t.j. Svieti indikátor A (alebo B)?) Budenie rádiom je aktivované, ale pri dosiahnutí nastaveného času budíka nie je počuť žiadny zvuk. Nastavili ste ovládač VOLUME? V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom zariadenia sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony. Použitie vypínacieho časovača aj budíka Môžete zaspávať pri počúvaní rádia a rovnako sa v stanovený čas zobudiť na rádio alebo zvukový signál. 1 Nastavte budík. (Pozri Nastavenie budíka.) 2 Nastavte vypínací časovač. (Pozri Nastavenie vypínacieho časovača.) 10 SK

11 Technické údaje Zobrazenie hodín Pre kanadský model: 12-hodinový režim Model pre ostatné krajiny/regióny: 24-hodinový režim Ladiaci rozsah Pre európsky model (okrem modelu pre Východnú Európu) Rozh. pásmo Frekvencie FM 87,5 108 MHz AM 526, ,5 khz Model pre ostatné krajiny/regióny Rozh. pásmo Frekvencie FM 87,5 108 MHz AM khz Reproduktor Priemer cca 6,6 cm, 8 Ω Výstupný výkon 150 mw (pri 10 % harmonickom skreslení) Napájanie Pre kanadský model: 120 V AC, 60 Hz Model pre ostatné krajiny/regióny: 230 V AC, 50 Hz Záložné napájanie: 3 V DC, batéria CR2032 Rozmery Cca ,8 151,5 mm (š/v/h) vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov Hmotnosť Cca 524,4 g vrátane batérie CR2032: kanadský model Cca 493,8 g vrátane batérie CR2032: model pre ostatné krajiny/regióny Právo na zmeny vyhradené. 11 SK

12 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) SK Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

Mikro Hi-Fi komponentový systém

Mikro Hi-Fi komponentový systém 4-253-397-11(2) Mikro Hi-Fi komponentový systém Návod na použitie Záznam majiteľa Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W Návod na obsluhu LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely Č. modelu TH-55LFV70W Podrobnejšie pokyny si, prosím, prečítajte v Návode na obsluhu na CD-ROM disku. Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Počítač na bicykel Digispeed 5

Počítač na bicykel Digispeed 5 NÁVOD NA OBSLUHU Verzia 11/00 Počítač na bicykel Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky a na obsluhu! Ak výrobok odovzdáte

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte.

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. O D V L H Č O V A Č Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. Likvidácia odpadu Po ukončení životnosti je nutné zariadenie zlikvidovať podľa platných

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál LCD TV a DVD combo Užívateľský manuál LC-19IEA6 / LC-19IEB6 / LC-22IEA6 / LC-22IEB6 / LC-26IEA6 / LC-26IEB6 / LV-19IEA6 / LV-19IEB6 / LV-22IEA6 / LV-22IEB6 / LV-26IEA6 / LV-26IEB6 / LD-19IEA6 / LD-19IEB6

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri str. 13. CDX-GT50UI 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-411-333-61(1) Wireless Stereo Headset Návod na používanie Οδηγίες λειτουργίας Инструкции за работа Instrucţiuni de utilizare Navodila za uporabo SK GR BG RO SI XBA-BT75 SK UPOZORNENIE Pre zníženie rizika

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou.

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. Rýchla referencia Dôležité informácie Systém poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania hladiny cukru v krvi. sa používa na vlastné monitorovanie hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. 1. Vložte

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Obr. orginálny návod str. 2 1. LCD displej (3 ¾ miesta, max. 3999) 2. Tlačítko Power - zapínanie 3. Tlačítko Range

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÁ MINI TROUBA ELEKTRICKÁ MINI RÚRA GZ-360/GZ-361

ELEKTRICKÁ MINI TROUBA ELEKTRICKÁ MINI RÚRA GZ-360/GZ-361 ELEKTRICKÁ MINI TROUBA ELEKTRICKÁ MINI RÚRA GZ-360/GZ-361 Návod k použití Návod na obsluhu 1 4 3 2 1 5 6 9 10 11 7 8 12 c d e 2 VAROVÁNÍ Věnujte pozornost minimálním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost.

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka k fotoaparátu

Užívateľská príručka k fotoaparátu Užívateľská príručka k fotoaparátu Pred prvým použitím si prečítajte túto príručku vrátane bezpečnostných pokynov. Prostredníctvom tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu. Príručku

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Veda a technológia vytvárajú dokonalosť Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Pre delený tlakový systém teplej vody Starostlivo si prečítajte tieto pokyny pred manipuláciou! Obsah

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Článok: 08095875 Verzia: 01.01 SK Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Gratulujeme Obsah..., že ste si kúpili elektrický podlahový výhrevný systém DEVI. Vaša podlaha získa nové vlastnosti s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad. Prehľad 10: INT

Prehľad. Prehľad 10: INT Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom f tlačidlo rádia Bočné tlačidlá (hlasitosť) Príjem hovoru a WAP ( tlačidlo Fotoaparát a m tlačidlo* Klávesnica b tlačidlo Displej Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a ) zap./vyp.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál Glitel GW197GSM GSM brána Používateľský manuál Úvod GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami s rozhraním FXO. Úlohou GSM brány

Διαβάστε περισσότερα

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE M Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE 1 G BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Skôr než začnete používať tento prístroj, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Device Terminal

AerobTec Device Terminal AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 Obsah 1.Špecifikácia...3 2.Úvod...3 3.External connectors...3 4.Prepojenie s výškomerom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a montáž pre prevádzkovateľa zariadenia VITOCLIMA 200-S. Vitoclima 200-S Typ WS2026MST0 Typ WS2035MST0. Splitová klimatizácia

Návod na obsluhu a montáž pre prevádzkovateľa zariadenia VITOCLIMA 200-S. Vitoclima 200-S Typ WS2026MST0 Typ WS2035MST0. Splitová klimatizácia Návod na obsluhu a montáž pre prevádzkovateľa zariadenia Vitoclima 200-S Typ WS2026MST0 Typ WS2035MST0 Splitová klimatizácia VITOCLIMA 200-S 03/2014 Prosím uschovať! Bezpečnostné pokyny Pre Vašu bezpečnosť

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov Riadiace jednotky POA1 Inštrukcie a upozornenia pre montérov POA1 Obsah: strana strana 1 Popis výrobku 3 2 Montáž 3 2 Montáž 3 2.1 Typické priestorové usporiadanie systému 3 2.2 Predbežné kontroly 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα