ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Ακινα, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΡΓΚ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟ: Ωσ πίνακασ διανομισ ΓΕΝΙΚΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ Ταχ. Δ/νςθ: Ρανεπιςτθμίου , Ακινα ΘΕΜΑ: «Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017». Σασ κοινοποιοφμε εγκφκλιό μασ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017 και παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςε αυτι. Θ παροφςα εγκφκλιοσ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Οικονομικϊν ( Ακριβζσ αντίγραφο Ο Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Γραμματείασ και Αρχείου Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Χρ. Γιαννακόπουλοσ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ: 1) Ρροεδρία Δθμοκρατίασ Υπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων 2) Βουλι των Ελλινων Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 3) Πλα τα Υπουργεία α) Γραφεία Υπουργϊν β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν γ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων δ) Γραφεία Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλουσ τουσ φορείσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου τουσ και τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ) ε) Υπθρεςίεσ Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου Υπουργείων και νομϊν 4) ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΛΣ α) Γραφεία Αρχθγϊν

2 β) ΓΔΟΣΥ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 5) Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ α) Γραφεία αςκοφντων κακικοντα Γενικϊν Γραμματζων β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ) 6) Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ 7) Ελεγκτικό Συνζδριο 8) Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: - Γραφεία Γενικϊν Διευκυντϊν Υπ. Οικονομικϊν - Δ/νςθ Ρροχπολογιςμοφ Γεν. Κυβζρνθςθσ / Πλα τα τμιματα - Πλεσ τισ Διευκφνςεισ του ΓΛΚ - Πλεσ τισ ΔΥΕΕ

3 ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΟNOMIΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017 Δεκζμβριοσ 2016

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΑΓΩΓΘ... 2 Βαςικοί ςτόχοι εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ... 2 Α. ΟΔΘΓΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ Στοχοκεςία Ρρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ Λοιποί Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πλθν ΟΤΑ) Διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεων Ραρακολοφκθςθ και εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων Κακικοντα Ρροϊςταμζνων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Υπουργείων και Λοιπϊν Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ Κρατικόσ Ρροχπολογιςμόσ - Κεντρικι Διοίκθςθ Τακτικόσ προχπολογιςμόσ α) Ριςτϊςεισ πορεία εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ β) Ρρογραμματιςμόσ γ) Επιςθμάνςεισ για ειδικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν δ) Ριςτϊςεισ κζςεων προςωπικοφ Ρροχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων Ρροχπολογιςμόσ λοιπϊν φορζων Κατάρτιςθ, ζγκριςθ και αναμόρφωςθ προχπολογιςμϊν νομικϊν προςϊπων Γενικισ Κυβζρνθςθσ α) Κατάρτιςθ ζγκριςθ αναμόρφωςθ προχπολογιςμϊν β) Χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/ γ) Χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων ΝΡΙΔ και ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/ δ) Ρολυετείσ υποχρεϊςεισ ε) Απολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ Κατάρτιςθ και εκτζλεςθ προχπολογιςμϊν νομικϊν προςϊπων εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Β. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ - ΕΝΣΤΠΑ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΝΤΥΡΟ Ρ1 - ΑΙΤΘΜΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΡΙΣΤΩΣΘΣ ΑΥΞΘΣΘ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΕΝΤΥΡΟ Ρ2 - ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΙΘΜΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΡΟ Ρ3Α - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΘΜΑΤΩΝ ΕΓΚΙΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΡΟΛΥΕΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΡΟ Ρ3Β - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΕΓΚΙΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ ΕΝΤΥΡΟ Ρ4 - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ

5 ΕΙΑΓΩΓΘ Βαςικοί ςτόχοι εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Θ δθμοςιονομικι ςτρατθγικι και για το 2017 είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ και τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ με ταυτόχρονθ προϊκθςθ του δίκαιου επιμεριςμοφ του βάρουσ τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ. Α. ΟΔΘΓΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ Στο νόμο 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Aϋ 143, Ιοφνιοσ 2014) περιλαμβάνονται, ςε ε- νιαίο κείμενο και με ςυςτθματικό τρόπο, οι διατάξεισ που αφοροφν το δθμόςιο λογιςτικό και ενςωματϊνεται θ Οδθγία 2011/85/ΕΕ. Ραράλλθλα, διατυπϊνονται με ςυςτθματικό τρόπο γενικζσ αρχζσ για τθν ορκι δθμοςιονομικι διαχείριςθ. Οι αρχζσ αυτζσ δεςμεφουν τα αρμόδια, για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ, όργανα των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και θ τιρθςι τουσ διαςφαλίηει τθν επίτευξθ των ςτόχων του προχπολογιςμοφ. Επιπλζον, ςυμπεριλαμβάνονται διατάξεισ που κακορίηουν δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και πρακτικζσ για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ βάςει των οποίων επιδιϊκεται θ, εντόσ των ςτόχων και ορίων, ακριβισ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. Με τισ διατάξεισ των άρκρων 75 ωσ 78 του ν.4316/2014 «Κδρυςθ παρατθρθτθρίου άνοιασ, βελτίωςθ περιγεννθτικισ φροντίδασ, ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ270), του άρκρου 1 (παράγραφοσ 21 και 22) του ν.4334/2015 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ διαπραγμάτευςθ και ςφναψθ ςυμφωνίασ με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στιριξθσ (Ε.Μ.Σ.)» (Αϋ80), του άρκρου 2 (παράγραφοσ Δ, υποπαράγραφοσ Δ.10) του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ και ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Χρθματοδότθςθσ» (Αϋ94), του άρκρου 10 του ν.4337/2015 «Μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (Αϋ 129), του άρκρου ζνατου του ν.4393/2016 «Κφρωςθ τθσ Ρρογραμματικισ Συμφωνίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ106), των άρκρων 375 και 377 του ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ147) και του άρκρου 58 του ν. 4438/2016 «Εναρμόνιςθ τθσ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2014/17/ΕΕ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ220) τροποποιικθκαν περαιτζρω οι διατάξεισ του ν.4270/

6 Οι κυριότερεσ τροποποιιςεισ είχαν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθν ενιαία αντιμετϊπιςθ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των φορζων του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005. Επίςθσ, με τισ ανωτζρω τροποποιιςεισ αλλάηει το πλαίςιο των διαδικαςιϊν ελζγχου επί των δθμοςίων δαπανϊν, ενιςχφεται θ υπευκυνότθτα των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων γενικισ κυβζρνθςθσ και προβλζπεται θ ανάλθψθ από αυτζσ όλων των οικονομικϊν αρμοδιοτιτων (τροποποιιςεισ άρκρων 24, 25, 26, άρκρα 69Γ, 69Δ). Ραράλλθλα, επιδιϊκεται θ αποδοτικότερθ διαχείριςθ των διακεςίμων ςε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ μζςω του Ενιαίου Λογαριαςμοφ Θθςαυροφυλακίου (άρκρα 69Α, 69Β), διευρφνονται οι αρμοδιότθτεσ εποπτείασ του Υπουργείου Οικονομικϊν και επί των οικονομικϊν των φορζων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, πζραν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, προβλζπεται θ ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων (άρκρο 69Ε) για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και κεςπίηεται νζο πλαίςιο για τισ ανεξάρτθτεσ αρχζσ (τροποποίθςθ άρκρου 54). Ειδικότερα, με τα άρκρα 11 και 12 του ν.4337/2015 ρυκμίηονται κζματα εφαρμογισ των διατάξεων του Ν.Δ.496/1974 για τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, διευκρινίηεται ότι οι διατάξεισ του π.δ. 465/1975 εξακολουκοφν να ιςχφουν για όςα ΝΡΔΔ δεν περιλαμβάνονται ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ και εναρμονίηονται οι διατάξεισ του ν.3429/2005 (Α 314) με τισ ρυκμίςεισ του ν.4270/2014. Για τθν ορκότερθ υλοποίθςθ των μεταρρυκμίςεων του ν.4270/2014 και ειδικότερα τθσ ανάλθψθσ από τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των αρμοδιοτιτων του άρκρου 69Γ του ν.4270/2014, εκδόκθκε το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων, τον τρόπο τιρθςθσ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, τισ ευκφνεσ των αρμοδίων οργάνων κλ.π.. Θ ιςχφσ του π.δ.80/2016 αρχίηει από και από τθν θμερομθνία αυτι καταργείται το π.δ. 113/2010 (Αϋ194). Επιπλζον, με τισ διατάξεισ των άρκρων 75 ωσ 96 του ν.4446/2016 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ Ραράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν.4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 240), τροποποιείται το ιςχφον πλαίςιο ελζγχου εκκακάριςθσ και πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου και ρυκμίηονται λοιπά κζματα για τθν ομαλι μετάβαςθ ςτισ νζεσ αρμοδιότθτεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Τζλοσ, με το ν.4387/2016 κεςμοκετικθκε θ αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ θ οποία αρχίηει να εφαρμόηεται από τον προχπολογιςμό του Ειδικότερα, ενοποιοφνται οι υφιςτάμενοι φορείσ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.), ενϊ οι φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και τα ταμεία πρόνοιασ ενςωματϊνονται ςτο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.). Πλεσ οι κφριεσ ςυντάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων και του Δθμοςίου, κα καταβάλλονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., ενϊ οι αντίςτοιχεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (εργαηομζνων και εργοδοτϊν) κα αποτελοφν ζςοδά του. Για τθν υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ των μεταρρυκμίςεων αυτϊν ζχουν επζλκει οι απαραίτθτεσ μεταβολζσ και ζχουν εγγραφεί οι απαραίτθτοι Κωδικοί Αρικμοί Εςόδων Εξόδων ςτουσ Κϊδικεσ Κατάταξθσ Εςόδων Εξόδων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ και των ΝΡΔΔ. 3

7 1. τοχοκεςία Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ 1.1 Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ Μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν αφενόσ και των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ αφετζρου, ςυνάπτονται, μζχρι τθ 15θ Ιανουαρίου 2017, ξεχωριςτά μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθ δζςμευςθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν αποςτολι των μθνιαίων προγραμμάτων (μθνιαίοι και τριμθνιαίου ςτόχοι) εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του 2017, κακϊσ και ςτο περιεχόμενο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, αφοφ ςε αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 70 του ν.4270/2014 και ειδικότερα, να ενςωματϊνονται προκακοριςμζνεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ (διοικθτικζσ και διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείσ να ενεργοποιιςουν ςε περίπτωςθ που από τθ μθνιαία εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. Στθν αρ. 2/82445/ΔΡΓΚ/ (Βϋ2934) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθ ςτοχοκεςία, το πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Στο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ εγκυκλίου παρζχεται υπόδειγμα Μνθμονίου Συνεργαςίασ για τθν ομαλι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ (Ζντυπο 4), μεταξφ των Υ- πουργείων και του Υπουργείου Οικονομικϊν. Το υπόδειγμα δφναται να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Πλοι οι φορείσ οφείλουν να υιοκετιςουν μθχανιςμοφσ και να προγραμματίςουν δράςεισ που κα εξαςφαλίηουν τθ μθνιαία παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ, ζτςι ϊςτε να εντοπίηουν ζγκαιρα τισ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. 1.2 Λοιποί Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πλθν ΟΣΑ) Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του ν. 4270/2014 οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα και εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Υπουργό ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου του 2016, μετά από ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ οικείασ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) και είναι ςυνεπείσ με το ςχζδιο του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ που ζχει ιδθ υποβλθκεί, κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014. Ειδικότερα, οι προχπολογιςμοί των φορζων του Κεφαλαίου Α` του ν.3429/2005 (Α` 314), εφόςον υπερβαίνουν το όριο των δζκα (10) εκατ. ευρϊ, εγκρίνονται με κοινι απόφαςθ του εποπτεφοντοσ Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ του εποπτεφοντοσ Υπουργείου, ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου Μεταξφ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων, από αυτά, φορζων δφναται να ςυναφκοφν μνθμόνια ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 147 του ν.4270/2014, μζχρι τθν 31 θ Ιανουαρίου Σε κάκε περίπτωςθ, μζχρι τθν 31 θ Ιανουαρίου, μνθμόνια ςυνεργαςίασ ςυνάπτονται με όλουσ τουσ φορείσ των οποίων ο προχπολογιςμόσ υπερβαίνει το ποςό των 10 εκατ. ευρϊ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτο περιεχόμενο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, κακϊσ ςε αυτό πρζπει να περιλαμ- 4

8 βάνονται τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 70 του ν.4270/2014 και ειδικότερα, να ενςωματϊνονται προκακοριςμζνεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ (διοικθτικζσ και διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείσ να ενεργοποιιςουν ςε περίπτωςθ που από τθ μθνιαία εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. Οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν και οι διοικιςεισ των φορζων (νοςοκομεία, αςφαλιςτικά ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΡ) οφείλουν να παρακολουκοφν αδιαλείπτωσ τθν εξζλιξθ των προχπολογιςμϊν τουσ και να διαςφαλίηουν ότι δεν υπάρχουν αρνθτικζσ αποκλίςεισ από τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Στθν αρ. 2/82445/ΔΡΓΚ/ (Βϋ2934) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθ ςτοχοκεςία, το πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Για τθν ζγκαιρθ και ορκι ςφνταξθ των προβλεπόμενων ςτθν ανωτζρω απόφαςθ εκκζςεων πρζπει άμεςα να δοκοφν οδθγίεσ από τουσ προϊςταμζνουσ των ΓΔΟΥ ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. Για τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ τουλάχιςτον ιςοςκελιςμζνων προχπολογιςμϊν των ΟΤΑ και των νομικϊν τουσ προςϊπων, κακϊσ και τθσ εκτζλεςθσ, ςε μθνιαία βάςθ, του προχπολογιςμοφ τουσ ζχει το Ραρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των ΟΤΑ. 2. Διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεων Θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ ι από το κατά νόμο εξουςιοδοτθμζνο όργανο, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4270/2014, κακϊσ και του π.δ. 80/2016 το οποίο τίκεται ςε ιςχφ από Σφμφωνα με το άρκρο 8 του π.δ.80/2016 υποχρεοφται κάκε φορζασ να καταγράφει το ςφνολο των υποχρεϊςεϊν του ςε ι- διαίτερο βιβλίο ι μθχανογραφικά (Μθτρϊο Δεςμεφςεων) από το οποίο κα εξάγονται πλθροφορίεσ για τθν ωρίμανςθ των υποχρεϊςεων ςε όλα τα ςτάδια μζχρι τθν πλθρωμι τουσ. Για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων κα πρζπει να εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 80/2016 και οι οδθγίεσ που ζχουν παραςχεκεί με τθν αρ. 2/18993/ΔΡΔΣΜ/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΘ-Β03) εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ). Το Μθτρϊο Δεςμεφςεων αποτελεί εργαλείο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των δαπανϊν και ταυτόχρονα μθχανιςμό διαςφάλιςθσ των οργάνων τθσ Διοίκθςθσ, αφοφ μζςω αυτοφ γίνεται ευχερισ θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ. Ραράλλθλα αποφεφγεται θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων, κακ υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων ι ποςοςτϊν διάκεςθσ, που εκτόσ τθσ αυτοδίκαιθσ ακυρότθτάσ τθσ ςυνεπάγεται και ατομικι ευκφνθ για το διατάκτθ. Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των δαπανϊν, θ μθ ςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και θ εξόφλθςθ των τιμολογίων εντόσ των προκεςμιϊν που τίκενται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, αποτελοφν βαςικζσ υποχρεϊςεισ των φορζων, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουκοφν και να ελζγχουν το φψοσ των δεςμεφςεων για τθν ομαλι πραγματοποίθςθ των πλθρωμϊν, προκειμζνου να μθ δθμιουργοφνται νζεσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 5

9 Για το λόγο αυτό οι φορείσ οφείλουν να εξαςφαλίςουν: τθν παροχι εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται (μζχρι τθν 20θ θμζρα του επόμενου από τθ λιξθ του μινα) ζγκυρων ςτοιχείων (απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ, λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ), μζςω τθσ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ για το ςκοπό αυτό διαδικτυακισ πφλθσ (e-portal), τθν αποςτολι εκκζςεων αναφοράσ (μζχρι τθν τελευταία θμζρα του επόμενου από τθ λιξθ του μινα) για τθν εξζλιξθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και το μθτρϊο δεςμεφςεων ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνο υπόδειγμα που ζχει αποςταλεί με το αρ. 2/57451/ΔΡΓΚ/ ζγγραφό μασ, τθν ανάπτυξθ μθχανογραφθμζνου Μθτρϊου Δεςμεφςεων για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων και τθν παροχι από τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των οικείων Υπουργείων ςτοιχείων εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ. 2.1 Παρακολοφκθςθ και εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του νόμου 4281/2014 προβλζφκθκε θ δυνατότθτα επιχοριγθςθσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αποκλειςτικά και μόνο για τθν εξόφλθςθ λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων τουσ, ενϊ με τισ διατάξεισ του άρκρου 71 του ν.4270/2014 προβλζπονται οι διαδικαςίεσ για τισ μεταφορζσ πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Στθ βάςθ αυτϊν εκδόκθκε θ αρικ. 2/57103/ΔΡΓΚ/ (Βϋ1932) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν με τθν οποία προβλζπεται θ ενίςχυςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αποκλειςτικά για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ προσ τρίτουσ και κακορίηονται οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ. Για τθν ορκι υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων οι Ρροϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων και οι εξομοιοφμενοι με αυτοφσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 24 του ν.4270/2014, κακϊσ και οι Ρροϊςτάμενοι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οφείλουν να τθροφν τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ, να διαςφαλίςουν ότι οι πιςτϊςεισ και οι επιχορθγιςεισ για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για το ςκοπό αυτό, κακϊσ και να παρζχουν ζγκαιρα κάκε άλλο ςτοιχείο που ηθτείται από το ΓΛΚ. Ειδικότερα, υπενκυμίηεται ότι οι αρμόδιεσ ΓΔΟΥ οφείλουν να αποςτζλλουν, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΡΓΚ) του ΓΛΚ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα προςωρινά ςτοιχεία για τθν πορεία εξόφλθςθσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, τόςο για το Υπουργείο όςο και για όλουσ τουσ φορείσ αρμοδιότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα τθσ ανωτζρω Υπουργικισ Απόφαςθσ. Αντίςτοιχα, οφείλουν να αποςτζλλουν οριςτικά ςτοιχεία ωσ ειδικό τμιμα των μθνιαίων εκκζςεων που προβλζπονται ςτισ αρικ. 2/18993/ΔΡΔΣΜ/ και 2/57451/ΔΡΓΚ/ εγκυκλίουσ του ΓΛΚ. 6

10 3. Κακικοντα Προϊςταμζνων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Τπουργείων και Λοιπϊν Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των προϊςταμζνων των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Υπουργείων ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και τθσ οικονομικισ εποπτείασ που οφείλουν να αςκοφν ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αυτοφ, περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 24 του ν.4270/2014, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται μετά και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν.4337/2015, του άρκρου ζνατου του ν.4393/2016 και του άρκρου 58 του ν.4438/2016. Κατ αντιςτοιχία, οι αρμοδιότθτεσ του προϊςταμζνου των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ περιγράφονται ςτο άρκρο 25 του ίδιου νόμου. Οι υποχρεϊςεισ των προϊςταμζνων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Υπουργείων αλλά και των λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, περιγράφονται ςτο άρκρο 26 του ίδιου νόμου. Θ ςτενι ςυνεργαςία του προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Για τθν αρτιότερθ οργάνωςθ των διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων και οι προϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ, πρζπει να τθροφν και τα παρακάτω: να προγραμματίηουν τισ ανάγκεσ ζωσ το φψοσ των διακεςίμων πιςτϊςεων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και οι ταμειακζσ δυνατότθτεσ του Δθμοςίου, να προβαίνουν κατά προτεραιότθτα ςε εξόφλθςθ υποχρεϊςεων παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ μθ ςϊρευςθ νζων λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ αναφορικά με τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, τθν αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων και ςχετικϊν εκκζςεων εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν τεκεί. Κατά ςυνζπεια, για τθν επίτευξθ καλφτερου αποτελζςματοσ κατά τθν εξζταςθ των αιτθμάτων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οφείλουν να προγραμματίηουν τισ ενζργειεσ, ϊςτε: Αιτιματα τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ να υποβάλλονται, ςυγκεντρωτικά, ςτθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ μζχρι τισ 10 εκάςτου μθνόσ και να αφοροφν προγραμματιςμζνεσ ανάγκεσ του μινα. Μεμονωμζνα αιτιματα που κα ςτζλνονται μετά τθν προκεςμία αυτι, κα εξετάηονται με τα αιτιματα του επόμενου μινα. Ειδικότερα, για τουσ φορείσ του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005 τα αιτιματα ανακεϊρθςθσ προχπολογιςμοφ αποςτζλλονται μετά τθν υποβολι των απολογιςτικϊν ςτοιχείων του αϋ τριμινου και το αργότερο με τθν υποβολι των απολογιςτικϊν ςτοιχείων του εννεαμινου, ςφμφωνα με τθν αρ. 2/82446/ΔΡΓΚ/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν και τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 63 του ν.4270/2014. Ρζραν των αρμοδιοτιτων που περιγράφονται αναλυτικά ςτα άρκρα 24 και 25 του ν.4270/2014, οι ΓΔΟΥ και οι Ρροϊςτάμενοι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ των οποίων οι δαπάνεσ ελζγχονται από ΥΔΕ, από το 2017 αναλαμβάνουν και τισ αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 69Γ του ν.4270/2014. Κατά ςυνζπεια, αναφορικά με τθν ορκι τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και τον ζλεγχο τθσ πορείασ των πιςτϊςεων, οι ΓΔΟΥ και Ρροϊςτάμενοι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των φορζων ακολουκοφν τισ διατάξεισ του άρκρου 4 και του άρκρου 7 του π.δ. 80/2016 (Αϋ 145), όπου ορίηονται αναλυτικά θ διαδικαςία 7

11 για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και οι ενζργειεσ για τον ζλεγχο τθσ πορείασ των πιςτϊςεων. Ειδικότερα, τονίηεται ότι τα ςχζδια κοινϊν αποφάςεων που διαβιβάηονται για ςυνυπογραφι και αφοροφν δαπάνεσ αποηθμίωςθσ μελϊν ςυλλογικϊν οργάνων, υπερωριακι εργαςία, κακοριςμό ορίου εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων ι αποςπάςεων υπαλλιλων κ.λπ. ελζγχονται από τισ οικείεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ και τισ αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ, τόςο του τρζχοντοσ ζτουσ, όςο και των παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν. 4. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. Με τισ διατάξεισ του ν.4387/2016 ενοποιοφνται οι υφιςτάμενοι φορείσ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.), ενϊ οι φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και τα ταμεία πρόνοιασ ενςωματϊνονται ςτο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.). Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν.4387/2016, από οι τακτικοί και μετακλθτοί υπάλλθλοι και λειτουργοί του Δθμοςίου, οι τακτικοί και μετακλθτοί υπάλλθλοι και λειτουργοί τθσ Βουλισ, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμίδασ, οι ιερείσ και οι υπάλλθλοι των εκκλθςιαςτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, κακϊσ και τα ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Αςφαλείασ και του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, υπάγονται για κφρια ςφνταξθ ςτο αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Ε.Φ.Κ.Α. και οι ςυντάξεισ τουσ κανονίηονται και καταβάλλονται με βάςθ τισ ρυκμίςεισ του ν.4387/2016. Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ για κφρια ςφνταξθ για τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ λειτουργοφσ του Δθμοςίου καταβάλλονται πλζον από ςτον Ε.Φ.Κ.Α., για όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ που ενςωματϊνονται ςτον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα, για τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τουσ υπαλλιλουσ λειτουργοφσ του Δθμοςίου και τουσ ςτρατιωτικοφσ που υπάγονται ωσ ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, ζχει προβλεφκεί ανά φορζα νζα δαπάνθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. με ποςοςτό 3,33%, λόγω τθσ ετιςιασ ςταδιακισ προςαρμογισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του ν.4387/2016, ενϊ ζχουν δθμιουργθκεί νζοι ΚΑΕ ςτον κϊδικα κατάταξθσ εςόδων εξόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (αρικ. 2/84643/ΔΡΓΚ/ απόφαςθ ορκι επανάλθψθ - ΑΔΑ ΨΣΔΩΘ-7ΞΧ). Για τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τουσ υπαλλιλουσ λειτουργοφσ του Δθμοςίου που υπάγονται ωσ ςε άλλο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν πλθν Δθμοςίου, τροποποιικθκαν οι υφιςτάμενοι ΚΑΕ κϊδικα κατάταξθσ εςόδων εξόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (αρικ. 2/91881/ΔΡΓΚ/ απόφαςθ - ΑΔΑ 75ΜΘ-ΗΣΝ) και ζχει γίνει επίςθσ ςχετικι πρόβλεψθ ςτον προχπολογιςμό Αντίςτοιχα, ςτον Κϊδικα Κατάταξθσ Εςόδων Εξόδων των Ν.Ρ.Δ.Δ. ζχουν επζλκει οι απαραίτθτεσ μεταβολζσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ δαπάνθσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για υπαλλιλουσ λειτουργοφσ του Δθμοςίου που υπάγονται ωσ ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου και τουσ υπαλλιλουσ λειτουργοφσ του Δθμοςίου που υπάγονται ωσ ςε άλλο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν πλθν Δθμοςίου (αρικ. 8

12 2/93796/ΔΡΓΚ/ ΑΔΑ ΩΧΩΞΘ-ΚΓ8 και 2/97513/ΔΡΓΚ/ ΑΔΑ 781ΘΘ-ΙΩΛ αποφάςεισ). Επίςθσ, ςτον Κϊδικα Κατάταξθ Εςόδων Εξόδων των ΝΡΔΔ ζχουν επζλκει οι απαραίτθτεσ μεταβολζσ για τθν παρακολοφκθςθ εςόδων από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, των εςόδων από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και των αποδόςεων ςτον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ., κακϊσ και των παροχϊν (αρικ. 2/89217/ΔΡΓΚ/ ΑΔΑ ΩΨΓΡΘ-ΣΔ και 2/97513/ΔΡΓΚ/ ΑΔΑ 781ΘΘ-ΙΩΛ αποφάςεισ). Οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να φροντίςουν για τθν ορκι τιρθςθ και εμφάνιςθ των εςόδων και εξόδων του προχπολογιςμοφ και ειδικότερα για τθ χωριςτι παρακολοφκθςθ τθσ δαπάνθσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςτο αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου ωσ και τθσ δαπάνθσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςε άλλο αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ πλθν Δθμοςίου ωσ κατά τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ - Κεντρικι Διοίκθςθ Διοίκηςη εςόδων και εξόδων του κράτουσ Θ είςπραξθ των εςόδων και θ πλθρωμι των δαπανϊν του κράτουσ και των ειδικϊν ταμείων κα γίνεται με βάςθ τισ προβλζψεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ δθμοςιολογιςτικζσ διατάξεισ. Το ιςχφον νομικό πλαίςιο και οι ςχετικζσ διοικθτικζσ πράξεισ προςδιορίηουν αναλυτικά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ, τόςο του ςκζλουσ των εςόδων, όςο και του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ. Όλοι οι φορείσ παρακαλοφνται να μεριμνοφν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, για τθν αποφυγι κακυςτεριςεων ςτισ πλθρωμζσ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ καταβολι τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν αποηθμιϊςεων ςε περίπτωςθ διενζργειασ πλθρωμϊν εκτόσ των προβλεπομζνων προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Η του άρκρου πρϊτου του ν.4152/2013 (Αϋ 107) με τισ οποίεσ προςαρμόςτθκε θ ελλθνικι νομοκεςία ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16 θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. Τα ζςοδα και ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ οικείουσ φορείσ και κωδικοφσ αρικμοφσ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτον κϊδικα κατάταξθσ εςόδων και εξόδων. Ειδικότερα επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: Ζςοδα Τα ζςοδα του κράτουσ και των ειδικϊν ταμείων, υπθρεςιϊν και λογαριαςμϊν, βεβαιϊνονται, ειςπράττονται και εμφανίηονται ςτουσ οικείουσ κωδικοφσ αρικμοφσ εςόδων του προχπολογιςμοφ. Βεβαιωκζντα ζςοδα του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 είναι τα ποςά που βεβαιϊνονται κατά τθ διάρκεια αυτοφ, ανεξάρτθτα από τθ χρονικι περίοδο από τθν οποία προζρχονται, όπωσ 9

13 επίςθσ και τα βεβαιωκζντα ζςοδα του προχπολογιςμοφ του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ που δεν ζχουν ειςπραχκεί. Τα ζςοδα που ζχουν βεβαιωκεί και δεν κα ειςπραχκοφν μζχρι τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ 2016, κα διαγραφοφν λογιςτικά από το ζτοσ αυτό και κα επαναβεβαιωκοφν ωσ ζςοδα του οικονομικοφ ζτουσ Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι όςεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, πζραν του Υπουργείου Οικονομικϊν, εντοπίηουν περιπτϊςεισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, μθ φορολογικισ φφςεωσ, οι οποίεσ προκφπτουν από ςυμβάςεισ ι άλλα δικαιϊματα του Δθμοςίου και δεν ζχουν αποδοκεί από τουσ υπόχρεουσ, οφείλουν να προβαίνουν άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ βεβαίωςι τουσ ςτθν οικεία Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, κακϊσ και ςτο άρκρο 81 του ν.4270/2014. Ζξοδα Θ υλοποίθςθ των δαπανϊν του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ αποτελεί κομβικό ςθμείο τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προχπολογιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι με τον προχπολογιςμό κακορίηονται όρια δαπανϊν και όχι φψοσ κονδυλίων προσ ανάλωςθ. Με τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν επιδιϊκεται θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ και θ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, γεγονόσ που κακιςτά αναγκαία τθ ςφνδεςθ όλων των δαπανϊν που κα πραγματοποιθκοφν με ςυγκεκριμζνο και μετριςιμο αποτζλεςμα. Τα όρια των πιςτϊςεων που ζχουν κακοριςκεί ςτον προχπολογιςμό προςδιορίηουν το ανϊτατο φψοσ υποχρεϊςεων που μποροφν να αναλθφκοφν εντόσ του 2017, αφοφ βεβαίωσ λθφκοφν υπόψθ κατά προτεραιότθτα οι υποχρεϊςεισ προθγοφμενων ετϊν που κα πλθρωκοφν από τισ πιςτϊςεισ αυτζσ. 5.1 Σακτικόσ προχπολογιςμόσ α) Πιςτϊςεισ πορεία εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Θ διάκεςθ του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων δεν πρζπει να κεωρείται δεδομζνθ. Το ποςοςτό αποδζςμευςθσ των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων εξαρτάται κάκε φορά από τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και για το λόγο αυτό είναι πικανό να μθν εγκρικεί θ διάκεςθ του ςυνόλου των πιςτϊςεων οριςμζνων κατθγοριϊν δαπανϊν. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 26 του άρκρου 10 του ν.4337/2015 τροποποιικθκε το άρκρο 71 του ν.4270/2014 και επιλκαν αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία ανακατανομϊν πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Με τθν αρ. 2/98971/ΔΡΓΚ/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Εκτζλεςθ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ανακατανομι πιςτϊςεων», κακορίηονται λεπτομερϊσ οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ (αυξομειϊςεισ - μεταφορζσ) των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Θ τιρθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί υποχρζωςθ για όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. 10

14 Διευκρινίηεται ότι θ ανακατανομι των πιςτϊςεων του ειδικοφ φορζα του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» πραγματοποιείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ςε κεντρικό επίπεδο από τθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι: Οι επιχορθγιςεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ προσ το αςφαλιςτικό ςφςτθμα, τα νοςθλευτικά ιδρφματα και τισ ΥΡΕ-ΡΕΔΥ είναι απαραίτθτο να διατίκενται όπωσ ακριβϊσ ζχουν προβλεφκεί και αποτυπωκεί ςτον πίνακα 3.23 τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ του 2017 προκειμζνου να αποφεφγονται αποκλίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ του Κοινωνικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Διάκεςθ πιςτϊςεων από το αποκεματικό μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 59 του ν. 4270/2014. θμειϊνεται ότι κάκε τρίμθνο παρουςιάηεται ςτθ Βουλι και κοινοποιείται ςτο Ελεγκτικό υνζδριο κατάςταςθ με τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που ενιςχφκθκαν από το αποκεματικό και τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν ενίςχυςθ αυτι. Θ φπαρξθ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό, είτε αυτι προζρχεται από τθν αρχικι κατανομι, είτε από ανακατανομι ι ενίςχυςθ του προχπολογιςμοφ των φορζων ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που ςυμμετζχει ςτθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ ι ανακατανομισ το Τπουργείο Οικονομικϊν, δεν ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ εκ των προτζρων νομιμοποίθςθ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται ςε βάροσ αυτϊν των πιςτϊςεων. Θ ευκφνθ τιρθςθσ των νομίμων προχποκζςεων για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων και τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν ανικει αποκλειςτικά ςτισ υπθρεςίεσ του φορζα που πραγματοποιεί τθ δαπάνθ. β) Προγραμματιςμόσ Πλοι οι φορείσ οφείλουν να προγραμματίηουν τισ ανάγκεσ τουσ ζωσ το φψοσ των διακζςιμων πιςτϊςεων. Ιδιαιτζρωσ δίνεται ζμφαςθ ςτισ υποχρεϊςεισ παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν, για τισ οποίεσ οι φορείσ προβαίνουν ςτθν κατά προτεραιότθτα εξόφλθςι τουσ, κατανζμοντασ ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτουσ ΚΑΕ (κατθγορία 9000) που υφίςτανται ειδικά για αυτό το ςκοπό. Τονίηεται ότι ςτθν κατθγορία αυτι καταλογίηονται δαπάνεσ που καταγράφθκαν ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων ωσ απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ και εξοφλοφνται ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του τρζχοντοσ ζτουσ. Κατά ςυνζπεια, το φψοσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ κα πρζπει να ςυμπίπτει με το φψοσ των υποχρεϊςεων που κα καταλογιςτοφν και κα εξοφλθκοφν ςε βάροσ των πιςτϊςεων τθσ κατθγορίασ ΚΑΕ 9000 του προχπολογιςμοφ του Με τθν ζναρξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ και πριν από τθν ανάλθψθ οποιαςδιποτε νζασ υποχρζωςθσ, με ευκφνθ των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν ςτον προχπολογιςμό του φορζα, δεςμεφονται πιςτϊςεισ ιςόποςεσ με το ανεξόφλθτο μζροσ των αναλιψεων υποχρεϊςεων του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ. Νζεσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται ςε βάροσ του εναπομείναντοσ υπολοίπου μετά τισ κατά τα ανωτζρω δεςμεφςεισ πιςτϊςεων και αφοφ προθγθκοφν οι αναλιψεισ υποχρεϊςεων για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζγκριςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 67 του ν.4270/2014 (πολυετείσ υποχρεϊςεισ). 11

15 Επιπλζον, οι φορείσ κα πρζπει να προγραμματίςουν τισ μθνιαίεσ ανάγκεσ τουσ ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ δαπανϊν, κακϊσ τυχόν αποκλίςεισ κα εξετάηονται κάκε τρίμθνο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλεπόμενα ςτθν αρικ. 2/82445/ΔΡΓΚ/ (Βϋ2934) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν. γ) Επιςθμάνςεισ για ειδικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν Πολυετείσ υποχρεώςεισ - δεςμεφςεισ Για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων που προβλζπεται να βαρφνουν είτε τμθματικά είτε εξολοκλιρου τα επόμενα ζτθ του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) και υπερβαίνουν ετθςίωσ το ποςό των διακοςίων χιλιάδων ( ) ευρϊ ςωρευτικά ανά Κωδικό Αρικμό Εξόδου (ΚΑΕ) κάκε ειδικοφ φορζα, για τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ από τον αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του ν.4270/2014 και τθν αρικ. Υ29/ απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ» (Βϋ2168). Για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων που προβλζπεται να βαρφνουν είτε τμθματικά είτε εξολοκλιρου τα επόμενα ζτθ του ΜΡΔΣ και δεν υπερβαίνουν το ανωτζρω ποςό, θ ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ του αρμόδιου διατάκτθ. Για τθν υποβολι των ςχετικϊν αιτθμάτων ςυμπλθρϊνεται το υπόδειγμα του πίνακα του εντφπου Ρ3Α. Υπόδειγμα απόφαςθσ ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ από τον αρμόδιο Υπουργό παρζχεται ςτο Ραράρτθμα (Ζντυπο Ρ3Β). Σε περίπτωςθ που ο αρμόδιοσ διατάκτθσ δεν είναι και ο αρμόδιοσ Υπουργόσ, το υπόδειγμα προςαρμόηεται ανάλογα. Για πολυετείσ υποχρεϊςεισ που ζχει παραςχεκεί ζγκριςθ κατά τα προθγοφμενα ζτθ, βάςει παλαιότερθσ διάρκρωςθσ Υπουργείων, νοείται ότι οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ και ειδικοφσ φορείσ βάςει τθσ ιςχφουςασ νζασ διάρκρωςθσ. Κατά ςυνζπεια, οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να αναλάβουν τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ ςτον τακτικό προχπολογιςμό των νζων φορζων και ειδικϊν φορζων κατά το μζροσ που βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ Αποδοχζσ προςωπικοφ Για τισ δαπάνεσ αποδοχϊν του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, εφιςτάται θ προςοχι των εκκακαριςτϊν για τθν αυςτθρι εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων και εγκυκλίων. Για τθν καταβολι κάκε είδουσ αποδοχϊν απαιτείται θ φπαρξθ πίςτωςθσ και θ ςχετικι ανάλθψθ υποχρζωςθσ του αρμόδιου διατάκτθ ι του κατά νόμο εξουςιοδοτουμζνου οργάνου (δθμοςιονομικι δζςμευςθ). υνεπϊσ, όλοι οι φορείσ οφείλουν να παρακολουκοφν (ςε μθνιαία βάςθ) το φψοσ των δαπανϊν μιςκοδοςίασ και να προβαίνουν εγκαίρωσ ςτθν τακτοποίθςθ των πιςτϊςεων βάςει των δυνατοτιτων που παρζχουν οι ςχετικζσ διατάξεισ (εντόσ των μειηόνων κατθγοριϊν και ειδικϊν φορζων) ι να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρωσ αιτιματα αυξομείωςθσ των πιςτϊςεων, οφτωσ ϊςτε να είναι διαςφαλιςμζνθ θ πλθρωμι τθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 12

16 Επιςθμαίνεται ιδιαιτζρωσ ότι ςτθν πρϊτθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ των διοριηόμενων, καταταςςόμενων ι μεταταςςόμενων υπαλλιλων πρζπει να βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πρόβλεψθσ ςτον προχπολογιςμό και να γράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν ςτισ αντίςτοιχεσ πράξεισ. Για τθν παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν του προςωπικοφ, παρακαλοφνται οι φορείσ να αποςτζλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ανά τρίμθνο τισ μεταβολζσ του προςωπικοφ τουσ (υπθρετοφντεσ, προςλιψεισ, αποχωριςεισ κλπ.), ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα ςτο ζντυπο Π2 ανά ειδικό φορζα. Θ αποςτολι του εν λόγω πίνακα κα πρζπει να γίνεται ζωσ τισ 20 του επόμενου μινα από τθ λιξθ του τριμινου (ιτοι ζωσ 20/1, 20/4, 20/7, 20/10). Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλιρωςθ του εν λόγω πίνακα κα αφορά ςτο προςωπικό που περιλαμβάνεται ςτισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του εκάςτοτε φορζα και, ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ εκάςτοτε περιόδου να ςυμπίπτει με τα ςτοιχεία τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν (ΕΑΡ) για τον αρικμό του μιςκοδοτοφμενου προςωπικοφ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ υπό εξζταςθ περιόδου. Μετατάξεισ ανακατανομζσ - αποςπάςεισ υπαλλήλων των Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ Με τισ διατάξεισ του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, υποχρεϊςεισ των προςϊπων που διορίηονται ςτισ κζςεισ των άρκρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, αςυμβίβαςτα και πρόλθψθ των περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ224), κακιερϊνεται Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ (ΕΣΚ) για τουσ πολιτικοφσ διοικθτικοφσ υ- παλλιλουσ από μια δθμόςια υπθρεςία ςε άλλθ με μετάταξθ ι απόςπαςθ. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικθτικοί υπάλλθλοι, μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, που υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ, κεντρικζσ και περιφερειακζσ, του Δθμοςίου, των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, των ΟΤΑ και ΝΡΔΔ, κακϊσ και των Νομικϊν Ρροςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΝΡΙΔ), εφόςον ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, κακϊσ και οι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτιτωσ του φορζα ςτον οποίο ανικει θ οργανικι τουσ κζςθ. Αναφορικά με τθ διαχείριςθ των πιςτϊςεων για δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ που μετατάςςεται ι αποςπάται ιςχφουν πλζον οι διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.4440/2016. Σφμφωνα με αυτζσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ μεταφζρουν ςε ειδικοφσ ΚΑΕ του προχπολογιςμοφ τουσ, μζροσ των πιςτϊςεϊν τουσ που ζχουν προβλεφκεί για πάςθσ φφςεωσ μεταβιβάςεισ, προκειμζνου να καλυφκεί θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ για τθν απόςπαςθ ι μετάταξθ υπαλλιλων των εποπτευόμενων φορζων τουσ ςε άλλουσ φορείσ. Με τον τρόπο αυτό καλφπτεται θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ υπαλλιλων που προζρχονται από φορείσ εντόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και θ μιςκοδοςία τουσ δεν βαρφνει άμεςα τον τακτικό προχπολογιςμό και πάντα ςτο πλαίςιο των ανωτάτων ορίων δαπανϊν του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ΜΡΔΣ. Επίςθσ, καταργοφνται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 29 του ν.4223/2013 (Αϋ287). Κατά ςυνζπεια, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ κα πρζπει να φροντίςουν για τθ μεταφορά μζρουσ των πιςτϊςεων για μεταβιβάςεισ ςε ειδικοφσ κωδικοφσ (υποκατθγορία ΚΑΕ 5500), ϊςτε να καλφψουν τισ ςχετικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για μετατάξεισ αποςπάςεισ ωσ ανωτζρω. 13

17 Σφμφωνα δε με το άρκρο 18 του ν.4440/2016 εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου μετατάξεισ, για τισ οποίεσ είτε ζχει εκδοκεί εγκριτικι απόφαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 του ν.4002/2011 (Αϋ180) είτε ζχει εκδοκεί ανακοίνωςθ-πρόςκλθςθ, δφναται να ολοκλθρωκοφν μζχρι τθν , ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4440/2016 διατάξεισ. Θ δαπάνθ για τισ μετατάξεισ αυτζσ καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ των αρμόδιων Υπουργείων και Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ίδιου νόμου, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ, καταργείται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 68 του ν.4002/2011 (Αϋ180) ςφμφωνα με τθν οποία απαιτοφνταν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ αρ. 33/2006 ΡΥΣ για τθν διενζργεια μετατάξεων. Σε κάκε περίπτωςθ, με το π.δ. 80/2016 (άρκρο 12 παράγραφοσ 3) προβλζπεται θ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ του φορζα περί φπαρξθσ πρόβλεψθσ πίςτωςθσ για διοριςμοφσ, προςλιψεισ, εντάξεισ, μετατάξεισ, αποςπάςεισ και προαγωγζσ που ςυνεπάγονται οικονομικι επιβάρυνςθ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ οι ςχετικζσ πράξεισ είναι άκυρεσ (παράγραφοσ 4 του άρκρου 12 του π.δ.80/2016). Αποςπάςεισ υπαλλήλων των Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ Ρροχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ απόςπαςθσ υπαλλιλων, θ οποία είναι δυνατι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4440/2016, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ από τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία του φορζα, θ οποία μνθμονεφεται ςτο προοίμιο τθσ διοικθτικισ πράξθσ (απόφαςθ απόςπαςθσ). Θ ζγκριςθ απόςπαςθσ ιςοδυναμεί με ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το φορζα υποδοχισ. Σφμφωνα με το άρκρο 66 του ν. 4270/2014, οποιαδιποτε ανάλθψθ υποχρζωςθσ χωρίσ τθν φπαρξθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ είναι απολφτωσ άκυρθ, τα δε υπθρεςιακά όργανα που ςυμπράττουν ςτθν ανάλθψθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων ζχουν πεικαρχικι ευκφνθ (άρκρο 11 του π.δ. 80/2016). Σφμφωνα με το άρκρο 12 του ν. 4440/2016, θ καταβολι των αποδοχϊν των αποςπαςμζνων υπαλλιλων, με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων που διατθροφνται ςε ιςχφ, διενεργείται από το φορζα υποδοχισ ςτον οποίο τοποκετοφνται. Οι φορείσ οφείλουν να ενεργοφν για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ των αποςπάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.4440/2016. Στισ περιπτϊςεισ που το υπό απόςπαςθ προςωπικό προζρχεται από φορείσ το προςωπικό των οποίων μιςκοδοτείται άμεςα από τον τακτικό προχπολογιςμό, τα αιτιματα μεταφοράσ πιςτϊςεων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τισ αντίςτοιχεσ ανακλιςεισ αναλιψεων υποχρεϊςεων των φορζων προζλευςθσ για τισ ςχετικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του υπό απόςπαςθ προςωπικοφ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν κα είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απόςπαςθσ προςωπικοφ. τον Κρατικό Προχπολογιςμό του 2017 ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ για τουσ ιδθ αποςπαςμζνουσ υπαλλιλουσ, όςον αφορά όμωσ τισ νζεσ αποςπάςεισ υπαλλιλων πρζπει να τθρθκεί θ παραπάνω διαδικαςία. Πιςτϊςεισ από το αποκεματικό του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν αυτϊν δεν δφναται να διατεκοφν. Εφόςον πραγματοποιθκοφν αποςπάςεισ προςωπικοφ το τελευταίο δίμθνο του οικονομικοφ ζτουσ κρίνεται απαραίτθτο να ςυνοδεφονται με πρόταςθ πρόβλεψθσ κάλυψθσ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ για το επόμενο οικονομικό ζτοσ. 14

18 Πρόςθετεσ παροχζσ - εφημερίεσ γιατρών ΕΣΥ Στον αρικμό των ωρϊν που μπορεί να απαςχολθκεί υπερωριακά πζραν του κανονικοφ ωραρίου- το προςωπικό των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και το προςωπικό των λοιπϊν φορζων θ μιςκοδοςία του οποίου βαρφνει άμεςα τισ πιςτϊςεισ αποδοχϊν του τακτικοφ προχπολογιςμοφ τίκενται περιοριςμοί (όρια). Το ποςό τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ αποτελεί το ανϊτατο όριο δαπανϊν που μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ του 2017 και ςτο ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνονται και τα ποςά των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. Θ διαδικαςία αποηθμίωςθσ των εφθμεριϊν του ιατρικοφ προςωπικοφ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ, των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων εποπτείασ των Υπουργείων Άμυνασ και Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και των λοιπϊν πρόςκετων αμοιβϊν του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ, πλθν ιατρικοφ, των νοςοκομείων του ΕΣΥ, του ΡΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, από κακορίηεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του νόμου 4316/2014 (Αϋ 270). Στο πλαίςιο αυτό, οι ωσ άνω αποηθμιϊςεισ βαρφνουν τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό και οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό εξόδων του Υπουργείου Υγείασ, προκειμζνου εν ςυνεχεία να επιχορθγθκοφν ειδικϊσ οι εν λόγω φορείσ. Σε κάκε περίπτωςθ για τθν ακριβι τιρθςθ των διαδικαςιϊν επιχοριγθςθσ, τθσ επιςτροφισ των τυχόν αδιάκετων ποςϊν, όπωσ επίςθσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ ςτθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ των ςτοιχείων πλθρωμϊν μετά το πζρασ κάκε τριμινου, εφιςτάται θ προςοχι των αρμοδίων υπθρεςιϊν ςτθν τιρθςθ και απαρζγκλιτθ εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτισ αρικμ. Β1α/16753/ (Βϋ382), Β1α/40746/ (Βϋ1018) και Β1α/40751/ (Βϋ1018) κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υγείασ. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 58 του ν. 4438/2016 καταργικθκε θ παράγραφοσ 9 του άρκρου 66 του ν.4270/2014. Ωςτόςο, με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 94 του ν.4446/2016 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ Ραράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν.4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 240), προβλζπεται ειδικά για το 2016 ότι για υποχρεϊςεισ που αφοροφν δαπάνεσ για υπερωριακι εργαςία, αμοιβι για εργαςία κατά τισ εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυχτερινζσ ϊρεσ, ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου τθν εβδομάδα, υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται εντόσ του τελευταίου διμινου του οικονομικοφ ζτουσ 2016 και για τθν πλθρωμι τουσ ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του 2017 δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 3β του άρκρου 58 του ν.4438/2016, εφόςον θ ανωτζρω πρόβλεψθ εγγραφισ των πιςτϊςεων ςτο επόμενο οικονομικό ζτοσ βεβαιϊνεται ειδικά από τον οικείο Γενικό Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ι τον Ρροϊςτάμενο Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Κατά ςυνζπεια, όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται εντόσ του τελευταίου διμινου του οικονομικοφ ζτουσ 2016, κακϊσ και οι ςχετικζσ δαπάνεσ του τρζχοντοσ ζτουσ κα καλυφκοφν από τισ πιςτϊςεισ που ζχουν εγγραφεί τουσ προχπολογιςμοφσ των φορζων για το οικονομικό ζτοσ Δαπάνεσ ςε εκτζλεςη δικαςτικών αποφάςεων Με τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ θ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ κα ενιςχφςει τουσ προχπολογιςμοφσ των Υπουργείων και Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με πιςτϊςεισ ςτουσ οικείουσ ΚΑΕ, προκειμζνου να εκτελεςτοφν δικαςτικζσ αποφάςεισ ι ςυμβιβαςτικζσ πράξεισ (αναγνϊριςθ απαιτιςεων με πρακτικά του ΝΣΚ). Οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για τον ςκοπό αυτό και μποροφν να μεταφερκοφν με αποφάςεισ 15

19 του αρμόδιου διατάκτθ μόνο ςτουσ ίδιουσ ΚΑΕ των επιμζρουσ ειδικϊν φορζων του προχπολογιςμοφ του. Θ μεταφορά τουσ ςε άλλουσ ΚΑΕ για τθν κάλυψθ άλλων δαπανϊν των φορζων δεν επιτρζπεται. Οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα ανωτζρω. Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων αυτϊν γίνεται από τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων και των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και ςυνεπϊσ, αιτιματα για διάκεςθ πιςτϊςεων για τθν αιτία αυτι δεν κα υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πιςτϊςεων που κα τεκοφν ςτθ διάκεςθ των φορζων. Σε κάκε περίπτωςθ για τθν αξιολόγθςθ από τθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ των αιτθμάτων αυτϊν για χοριγθςθ ςυμπλθρωματικϊν πιςτϊςεων, απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ ςαφισ αναφορά ςτο ςχετικό ζγγραφο τθσ ΓΔΟΥ του βακμοφ δικονομικισ ωριμότθτασ (λ.χ. τελεςιδικία, αμετάκλθτο) και τθσ εκτελεςτότθτασ /προςωρινισ εκτελεςτότθτασ των ςχετικϊν δικαςτικϊν αποφάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ οδθγίεσ που παρζχονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (π.χ. Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ & Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων, Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ). Δαπάνεσ ενοικίων Οι πιςτϊςεισ που ζχουν προβλεφκεί οφείλουν να καλφπτουν τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν. Στο πλαίςιο τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ του καλφτερου αποτελζςματοσ με τθν ελάχιςτθ δθμοςιονομικι επιβάρυνςθ, υπάρχουν περικϊρια ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ δαπανϊν για μιςκϊςεισ χϊρων ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν, λαμβανομζνων υπόψθ και των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ. Θ ζγκριςθ του μθνιαίου μιςκϊματοσ του προσ μίςκωςθ ακινιτου γίνεται από τον αρμόδιο διατάκτθ του φορζα. Επιςθμαίνεται ότι, για δαπάνεσ μιςκωμάτων που προβλζπεται να βαρφνουν τμθματικά ι εξολοκλιρου τα επόμενα ζτθ του ΜΡΔΣ ακολουκοφνται τα αναφερόμενα παραπάνω για τισ πολυετείσ υποχρεϊςεισ δεςμεφςεισ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 67 του ν.4270/2014. Σε κάκε περίπτωςθ, ευνόθτο είναι ότι οι δαπάνεσ που βαρφνουν τον προχπολογιςμό του τρζχοντοσ ζτουσ αναλαμβάνονται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 66 του ν.4270/2014. Προγράμματα που χρηματοδοτοφνται από την ΕΕ (Υποκατηγορία ΚΑΕ 5300, 5400) Οι πιςτϊςεισ που ζχουν προβλεφκεί ςτον προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ ςυνδζονται με τθν ειςροι αντίςτοιχων πόρων από τθν ΕΕ και κατά ςυνζπεια δεν είναι εφικτι θ μεταφορά τουσ ςε άλλεσ κατθγορίεσ δαπανϊν. Οι πιςτϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται μόνο για το ςκοπό που ζχουν προβλεφκεί. Επιχορηγήςεισ Από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό διατίκενται ςθμαντικά κονδφλια για επιχορθγιςεισ διαφόρων φορζων. Ωςτόςο, ο Κρατικόσ Ρροχπολογιςμόσ δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάροσ όλων των 16

20 επιλογϊν των διοικιςεων των επιχορθγοφμενων φορζων, οι οποίεσ οφείλουν να κακορίςουν τισ προτεραιότθτζσ τουσ, να ιεραρχιςουν τισ ανάγκεσ τουσ και να προςαρμόςουν τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ ςτο φψοσ των πιςτϊςεων για επιχορθγιςεισ. Κφριο μζλθμα των αρμοδίων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν αποτελεί ο ζλεγχοσ των προχπολογιςμϊν και θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ των πόρων που διατίκενται ςτουσ φορείσ που εποπτεφουν, είτε ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ είτε όχι. Για τθν καταβολι των επιχορθγιςεων από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό κα λαμβάνεται υπόψθ ο ςκοπόσ διάκεςισ των επιχορθγιςεων κακϊσ και θ ςυνάφεια με τισ δράςεισ που ςχεδιάηει να υλοποιιςει ο κάκε φορζασ. Επιπλζον, ο εντόσ των μθνιαίων ςτόχων ακριβισ χρονικόσ προγραμματιςμόσ καταβολισ των επιχορθγιςεων εκ μζρουσ των Υπουργείων αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ομαλι εκτζλεςθ και των προχπολογιςμϊν των επιχορθγοφμενων φορζων. Τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν καταβολι τθσ ενδζχεται να επιφζρει αφξθςθ των απλιρωτων υποχρεϊςεων ςτον προχπολογιςμό του φορζα που επιχορθγείται και κατ επζκταςθ και των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Ειδικότερα, θ αναγκαιότθτα ι μθ καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ κα πρζπει να αποφαςίηεται φςτερα από αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των προσ επιχοριγθςθ φορζων και του φψουσ των ταμειακϊν τουσ διακεςίμων και εφόςον οι δαπάνεσ τουσ δεν μποροφν να καλυφκοφν από τα ίδια ζςοδά τουσ, κακϊσ και τα ζςοδα από τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ. Οι φορείσ που λαμβάνουν «μικτζσ» επιχορθγιςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται κονδφλια για πλθρωμι των αποδοχϊν και των λοιπϊν δαπανϊν τουσ (προμικειεσ, λειτουργικά ζξοδα κ.λπ.), διακζτουν τα εγκρικζντα ποςά κατά απόλυτθ προτεραιότθτα για τισ τακτικζσ αποδοχζσ προςωπικοφ και ςτθ ςυνζχεια για τισ λειτουργικζσ τουσ δαπάνεσ. Τονίηεται ότι δεν επιτρζπεται τα κονδφλια που προβλζπονται για μιςκοδοςία προςωπικοφ να διατεκοφν για κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν. Ιδιαίτερα δε, ςε καμία περίπτωςθ δεν διατίκενται κονδφλια για πρόςκετεσ αμοιβζσ, αν δεν ζχει εξαςφαλιςκεί θ ςυνολικι πλθρωμι των τακτικϊν αποδοχϊν. Κατόπιν αυτϊν, ςε καμιά περίπτωςθ δεν τίκεται κζμα ςυμπλθρωματικισ ενίςχυςθσ του φορζα για καταβολι αποδοχϊν. Διάφορεσ ςφνθετεσ δαπάνεσ Στθν κατθγορία 5000, εκτόσ των υπό κατανομι πιςτϊςεων, εντάςςονται και πιςτϊςεισ για δαπάνεσ ςφνκετου περιεχομζνου που αφοροφν ςυγκεκριμζνα προγράμματα. Ρροκειμζνου να υπάρχει πλιρθσ εικόνα τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων αυτϊν, οι ςχετικζσ δαπάνεσ πρζπει να εμφανίηονται ςτο ςφνολό τουσ αποκλειςτικά ςτουσ ΚΑΕ για τουσ οποίουσ ζχει γίνει θ ςχετικι πρόβλεψθ. Διευκρινίηουμε ότι ςε βάροσ των πιςτϊςεων των εν λόγω ΚΑΕ είναι δυνατι θ καταβολι επιχορθγιςεων ςε διάφορα νομικά πρόςωπα και ςε ΟΤΑ, που ενδεχομζνωσ υλοποιοφν μζροσ των εν λόγω προγραμμάτων, με δαπάνεσ ςφνκετου χαρακτιρα. Πιςτώςεισ υπό κατανομή Θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν (ανάλθψθ υποχρεϊςεων - ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων) δεν επιτρζπεται ςε βάροσ των ΚΑΕ ςτουσ οποίουσ εγγράφονται υπό κατανομι κονδφλια, π.χ. ΚΑΕ 5115 «Δαπάνεσ 17

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα 7 / 7 / 217 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. πρωτ.: 2/52435/ΔΡΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος πδ 80/2016 από ηοςρ Δήμοςρ

ΘΕΜΑ: Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος πδ 80/2016 από ηοςρ Δήμοςρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ : ΤΝΣ/ΜΟΤ & ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΙΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 24 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» Σφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.1566/1985 και ςυγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 7 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 2015 Δθμόςιο Λογιςτικό Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 1 ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων»

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Ρλ. Συντάγματοσ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/25-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΕΡΩΣΑΣΑΙ: «Με το άρκρο 3 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ ζτουσ 2012 τροποποιείται θ παρ.6 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα