ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα."

Transcript

1 Ππξθαγηέο θαη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (αληηδηαβξσηηθά έξγα). ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα Ν. Ηιείαο. Η δπλαηόηεηα πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κε έξεπλα πεδίνπ. Γεξάζηκνο Αληύπαο 1, Βαζίιεηνο Μαξηδάθιεο 2 1. Καζεγεηήο Β /ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αραΐαο - Σπλεξγάηεο Τ.Δ.Ι. Παηξώλ 2. Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ Γπηηθήο Διιάδαο. Υπ. Γηδάθησξ ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σην Ν. Ηιείαο έλαλ από ηνπο πιένλ ππξόπιεθηνπο λνκνύο ζε όιε ηελ Διιάδα, κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 2007, νη θακέλεο πεξηνρέο είραλ πςειό θίλδπλν δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. Σηα πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο αιιά θαη ηεο επηθείκελεο εθδήισζεο θαηνιηζζεηηθώλ θαη πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ, απαηηήζεθε κέξηκλα πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ώζηε λα επηηξαπεί θαη ε θπζηθή δηαδηθαζία ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Απνθαζίζηεθε έηζη ε ζηνρεπκέλε ιήςε κέηξσλ θαη ε θαηαζθεπή αληηδηαβξσηηθώλ θαη αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ (θνξκνπιέγκαηα, θνξκνθξάγκαηα θαη θιαδνπιέγκαηα). Με ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο βηνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εθδήισζε ππξθαγηάο αιιά θαη αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο (π.ρ πεξηνρή Σκέξλαο Ν. Ηιείαο) όπνπ έγηλαλ έξγα απνθαηάζηαζεο κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ Η αλαδήηεζε δηάθνξσλ βηνθιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ε έξεπλα πεδίνπ (θακέλεο έθηαζεο κε αληηδηαβξσηηθά έξγα) κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε βηνθιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ, λα θάλνπλ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. GPS) γηα κεηξήζεηο πεδίνπ θαη λα εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Π.Δ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα. ΔΙΑΓΧΓΗ - ΠΤΡΚΑΓΙΔ Ν. ΗΛΔΙΑ Κάζε ρξόλν ζην Ν. Ηιείαο, έλα από ηνπο πιένλ ππξόπιεθηνπο λνκνύο ζε όιε ηελ Διιάδα, θαίγνληαη άλσ ησλ ζηξεκκάησλ (δαζηθώλ, γεσξγηθώλ θαη ινηπώλ εθηάζεσλ). Ο δε αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ μεπεξλά ηα 75 πεξηζηαηηθά. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππξθαγηώλ θαη ηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν ηνλ Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ν. Ηιείαο θαζώο θαη ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ. Τν θαηλόκελν ησλ ππξθαγηώλ ζην Ν. Ηιείαο νθείιεηαη, ηόζν ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ππξθαγηώλ (πςειέο ζεξκνθξαζίεο - παξαηεηακέλε μεξαζία - ηζρπξνί άλεκνη) όζν θαη ζηε ζπζζώξεπζε θαύζηκεο ύιεο επί ην εδάθνπο πνπ απνηειεί θαη ηελ θύξηα αηηία έλαξμεο θαη αλάπηπμεο ππξθαγηώλ,

2 Ύυος βροτής ζε mm γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζύλζεζε, δνκή θαη δηαρείξηζε ησλ θπξηόηεξσλ δαζώλ ηνπ Ν. Ηιείαο (δάζε ραιεπίνπ πεύθεο). Σην Ν. Ηιείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ν.Γ. Διιάδα, επηθξαηνύλ νη βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ δαζώλ ηεο Μεζνγείνπ πνπ επλννύλ ηελ έλαξμε ηεο θσηηάο θαη ηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ ππξθαγηώλ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ύλζεζε - δνκή θαη δηαρείξηζε δαζώλ Τα δάζε ηνπ Ν. Ηιείαο είλαη δάζε ραιεπίνπ πεύθεο πνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηεο βηνκάδαο ηνπο ζε ξεηίλε (εύθιεθηα δάζε). Ο ζπλδπαζκόο δε κε πινπζηόηαην ππνόξνθν από αείθπιινπο πιαηύθπιινπο ζάκλνπο (πνπξλάξη, θπιίθη, θνπκαξηά, ξείθη, αθάλα) ε αλαθιεμηκόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη πνιύ κεγάιε (πεξηέρνπλ αηζέξηα έιαηα ζε κεγάιν βαζκό) δίλεη πςειό ζεξκηθό δπλακηθό (κεγάιε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ θαύζε) θαη ηελ έθιπζε κεγάιεο πνζόηεηαο ζεξκόηεηαο (Γηαθνπκήο, Βαβιίαξαο 1994). Ο ηξόπνο ρξήζεο - δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ ραιεπίνπ πεύθεο κεηά ην 1960 ζπκβάιιεη ζηε ζπζζώξεπζε θαύζηκεο ύιεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη απηό γηαηί: Έρεη κεησζεί δξαζηηθά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο έρεη ζηακαηήζεη ε ζπγθνκηδή θαύζηκεο ύιεο (θπξίσο ζάκλσλ) από ηνπο πεξηνίθνπο ησλ δαζώλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο. Ο ειεθηξηζκόο θαη ηα νξπθηά θαύζηκα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηε δαζηθή θπηνκάδα σο πεγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Έρεη κεησζεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν δαζόβηνο θαη παξαδαζόβηνο πιεζπζκόο πνπ ζα κπνξνύζε λα επέκβεη άκεζα κε ηελ εθδήισζε θσηηάο. Έρεη κεησζεί ζε κεγάιν βαζκό ε θαηαλάισζε θπηνκάδαο ηνπ ππνξόθνπ ησλ δαζώλ από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο βόζθεζεο θηελνηξνθηθώλ δώσλ ιόγσ κείσζεο ή έιιεηςεο απηώλ. Η ζσζηή θαη ιεινγηζκέλε βόζθεζε σθειεί θαη δελ βιάπηεη ην δαζηθό νηθνζύζηεκα θαη ην θαζηζηά αλζεθηηθόηεξν ζηηο ππξθαγηέο. Υπάξρεη κεγάιε έιιεηςε δαζηθνύ θαη Γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα απαζρνιεζεί θαη λα κειεηήζεη ην πξόβιεκα ηνλ δαζώλ ραιεπίνπ πεύθεο, γηα ηελ νξζνινγηθόηεξε ιεηηνπξγία θαη εμέιημή ηνπο, γεγνλόο πνπ ζα ζήκαηλε θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ. Η έιιεηςε αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή θάπνησλ καθξνρξόλησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ πξνιεπηηθό ηνκέα ησλ ππξθαγηώλ. Η καθξά μεξή ζεξηλή πεξίνδνο Έηη Εηήζιο ύυοσς βροτής για ηην περίοδο από ηο Μ.Σ.Πύργοσ ηης Ε.Μ.Υ. Μ.Ο. βροχόπτωσης των ετών = mm Σχήμα 1: Δηήζην ύςνο βξνρήο πεξηόδνπ από ην Μεηεσξνινγηθό Σηαζκό Πύξγνπ ηεο Δ.Μ.Υ.

3 Ύυος βροτής ζε mm Σην ζρήκα 1 παξαηεξνύκε όηη ν Ν. Ηιείαο ραξαθηεξίδεηαη από πςειό πνζνζηό βξνρώλ ζε ζρέζε κε ηε ππόινηπε Διιάδα (κέρξη ην 1989 έθζαλε ηα mm βξνρήο εηεζίσο. Μεηά ην 1989 θπκάλζεθε γύξσ ζηα 800 mm βξνρήο) ην νπνίν όκσο πέθηεη από ηνλ Οθηώβξε έσο ηνλ Απξίιε πνπ παξαηεξνύκε κία άλνκβξε ζεξηλή πεξίνδν, 5-6 κελώλ (ζρήκα 2). Μηνιαίο συος βροτής για ηην περίοδο από ηο Μ.Σ.Πύγοσ ηης Ε.Μ.Υ , ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 118,2 ΦΛΔΒΑΡΗ ΜΑΡΣΙΟ 99,4 67,3 ΑΠΡΙΛΙΟ 47,7 ΜΑΙΟ 25 9 ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ 3,4 ΑΤΓΟΤΣΟ Έηη 9,7 ΔΠΣΔΜΒΡΗ 44,9 ΟΚΣΩΒΡΗ 99,9 ΝΟΔΜΒΡΗ ΓΔΚΔΜΒΡΗ Σχήμα 2: Μελαίν ύςνο βξνρήο γηα ηελ πεξίνδν από ην Μεηεσξνινγηθό Σηαζκό Πύξγνπ ηεο Δ.Μ.Υ. 148 Τν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιή γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο δεκηνπξγεί άθζνλε βιάζηεζε ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε εύθιεθηε ύιε ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ ιόγσ ηεο ρακειήο πγξαζίαο πνπ παξαηεξείηαη ηόζν ζηα θπηά ηνπ ππνξνόθνπ ησλ δαζώλ ραιεπίνπ πεύθεο όζν θαη ζηα ίδηα ηα πεύθα. Έηζη είλαη εκθαλή κία ζπζζώξεπζε εύθιεθηεο δώζαο (ζάκλσλ ππνξνόθνπ) θαη λεθξήο (μεξνί θιάδνη, βειόλεο, θύιια θ.ι.π.) βηνκάδαο. Με θόθθηλν ρξσκαηηζκό είλαη ηα έηε πνπ έρνπλ ύςνο βξνρήο θάησ από mm βξνρήο, θαη όπσο ζα δνύκε παξαθάησ είλαη θαη ρξνληέο πνπ έρνπκε κεγάιν αξηζκό ππξθαγηώλ ή θακέλσλ εθηάζεσλ. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ πςειέο κε απνηέιεζκα ε πγξαζία ηεο λεθξήο παξά ην έδαθνο θπηνκάδαο λα είλαη πνιύ θάησ ηνπ 10% ε δε δώζα θπηηθή ύιε έρεη ράζεη κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην εύθιεθηε. Οη ζπλζήθεο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξαηεηακέλε μεξαζία επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ζα απνζπλζέζνπλ ηελ λεθξή ύιε κε ζπλέπεηα ηε ζπζζώξεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ θαύζηκεο ύιεο ελώ κνλαδηθόο ηξόπνο γηα ηε κείσζε ηεο είλαη ε ππξθαγηά. Οη ηζρπξνί άλεκνη Οη ηζρπξνί άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ ζε ζρέζε κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηε κηθξή ζρεηηθή πγξαζία, είλαη απηνί πνπ έρνπλ δώζεη ηηο κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο ησλ δαζώλ ηνπ Ν. Ηιείαο από ππξθαγηέο. Οη ηζρπξνί άλεκνη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο δεκηνπξγνύλ ζπλερώο λέεο εζηίεο κε κία ζπίζα ή κε ηα θαξπόθπιια πνπ απνζπνύληαη από ηνπο θώλνπο ησλ πεύθσλ ή αθόκα θαη κε κηθξά αλακκέλα θνκκάηηα θινηνύ - μύινπ. Μνξθή ησλ δαζώλ Η εκθάληζε ησλ δαζώλ ππό κνξθή κσζατθνύ ζε ζρέζε κε ηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο (ζπλερήο ελαιιαγή δαζώλ θαη αγξνηηθώλ εθηάζεσλ) έρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ζηηο ππξθαγηέο ησλ δαζώλ ηνπ Ν. Ηιείαο. Τν κσζατθό απηό απμάλεη ηηο

4 πηζαλόηεηεο δεκηνπξγίαο ππξθαγηώλ από ακέιεηα (αγξνηηθέο εξγαζίεο) αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο αληηππξηθή δώλε. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΣΟ Ν. ΗΛΔΙΑ Αξηζκόο ππξθαγηώλ θαη θακέλε έθηαζε Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν , ζηελ Ηιεία αλέξρεηαη ζε πεξηζηαηηθά, ηα νπνία θαηέζηξεςαλ ζηξέκκαηα (Πίλαθαο 1). Τα ζηνηρεία ζπγθεληξώζεθαλ από ηα βηβιία ζηαηηζηηθήο ππξθαγηώλ ησλ ηξηώλ Γαζαξρείσλ (Πύξγνπ, Ακαιηάδαο θαη Οιπκπίαο) ηνπ Ν. Ηιείαο. ΓΑΙΚΔ ΠΤΡΚΑΓΙΔ Ν. ΗΛΔΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΔΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΚΑΔΙΑ ΔΚΣΑΗ [ζηξέκκαηα] ΜΔΗ ΚΑΜΔΝΗ ΔΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΤΡΚΑΓΙΑ [ζηξέκκαηα]

5 Αριθμός Πσρκαγιών ΤΝΟΛΟ ζηξέκκαηα Μέζνο όξνο πεξηόδνπ: 476 ζηξ. Πίνακας 1: Αξηζκόο ππξθαγηώλ θακέλε έθηαζε θαη κέζε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά. Δμάξζεηο παξαηεξνύληαη ζηνλ αξηζκό ησλ ππξθαγηώλ ηα έηε 1988, 1992, 1993, 2003 θαη θπζηθά ην Από ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη εμάξζεηο ππξθαγηώλ ην 1993 θαη ην 2007 ηπγράλεη λα είλαη έηε εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ. Δηδηθόηεξα ην 2007 ζπλνδεύηεθε θαη κε κεγάιν αξηζκό θακέλσλ εθηάζεσλ, πνπ θπζηθή αηηία θαίλεηαη λα είλαη ε κεγάιε μεξαζία ηεο πεξηόδνπ Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κέζε εηήζηα θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά γηα ηελ πεξίνδν Η έθηαζε απηή παξνπζηάδεη ηεξάζηηα αύμεζε αλά ππξθαγηά ηα έηε 1981, 1998 θαη ην 2007 κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ε κείσζε πνπ παξαηεξείηαη από ην 2001 έσο ην πρλόηεηα εκθάληζεο ππξθαγηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο Από ην παξαθάησ ζρήκα 3 δηαπηζηώλεηαη όηη, ηα ιηγόηεξα πεξηζηαηηθά ππξθαγηώλ παξνπζηάδνληαη ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην, Ιαλνπάξην θαη Μάην ελώ ηα πεξηζζόηεξα εκθαλίδνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην θαη αθνινπζνύλ κε κηθξόηεξν αξηζκό ππξθαγηώλ, νη ππόινηπνη κήλεο ηεο μεξήο πεξηόδνπ. Απηό ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πνώδνπο βιάζηεζεο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρεηκώλα ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη θπξίσο ζηα βνζθνηόπηα, ε νπνία ζπλήζσο απνηειεί ηελ θύξηα ηξνθνδόηεζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε θαύζηκε ύιε. Καηανομή ηφν πσρκαγιών ηης Ηλείας ανά μήνα για ηην περίοδο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ Σχήμα 3: Καηαλνκή ππξθαγηώλ ζην Ν. Ηιείαο αλά κήλα γηα ηελ πεξίνδν Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηόδνπ (Απξίιην κέρξη Οθηώβξην), θαζηζηνύλ ηε θαύζηκε ύιε πνιύ εύθιεθηε. Έθπιεμε απνηειεί ην γεγνλόο όηη ν Μάξηηνο, ν Απξίιηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο εκθαλίδνπλ απμεκέλν αξηζκό ππξθαγηώλ. Μηα εξκελεία πνπ ζα κπνξνύζε λα δνζεί είλαη ε ηδηαηηεξόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν λνκόο ζε όηη αθνξά ηα ζεκεία επαθήο γεσξγηθώλ

6 00:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 3:30-4:30 4:30-5:30 5:30-6:30 6:30-7:30 7:30-8:30 8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-21:30 21:30-22:30 22:30-23:30 23:30-00:30 Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ (κνξθή κσζατθνύ). Τελ πεξίνδν ησλ κελώλ πνπ αλαθέξακε ελεξγνύληαη εξγαζίεο θαζαξηζκώλ κε θαύζε. Καμένες εκηάζεις ανά μήνα για ηη περίοδο Σχήμα 4: Κακέλεο εθηάζεηο αλά κήλα γηα ηελ πεξίνδν Σην ζρήκα 4 εκθαλίδεηαη ε θακέλε έθηαζε/κήλα όπνπ παξαηεξείηε πσο ν κήλαο κε ηηο πεξηζζόηεξεο θαηαζηξνθέο είλαη ν Αύγνπζηνο θαη αθνινπζεί ν Σεπηέκβξηνο θαη ν Ινύιηνο όπσο θαη ν αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ. Οη κήλεο Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο θαη Απξίιηνο δελ αθνινπζνύλ ηνλ απμεκέλν αξηζκό ησλ ππξθαγηώλ, αλακελόκελν ιόγσ ησλ κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ ησλ ζεξηλώλ πεξηόδσλ (Κανύθεο, 2008). Σπλδπάδνληαο ηα ζρήκαηα 3 θαη 4, δηαπηζηώλνπκε όηη θαηά ηνπο κήλεο ηεο πγξήο πεξηόδνπ νη θαηαζηξνθέο είλαη ακειεηέεο, πνπ ζεκαίλεη όηη, αθόκε θη όηαλ εκθαλίδνληαη ππξθαγηέο, είλαη άκεζε ε θαηαζηνιή ηνπο, ιόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ. Άξα, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε ζπκβνιή ηνπ θαηξνύ ζηελ εκθάληζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ζην ηξόπν εμάπισζήο ηνπο. Καηαλνκή ππξθαγηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ππξθαγηώλ ζύκθσλα κε ην ζρήκα 5 εθδειώλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο 90% θαη ην ειάρηζην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη πιένλ επηθίλδπλεο ώξεο εθδήισζεο ππξθαγηάο είλαη 10:30 έσο 18:30, δηόηη επηθξαηνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ρακειέο ζρεηηθέο πγξαζίεο, γεγνλόο πνπ επλνεί ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηεο θσηηάο. Σην Ν. Ηιείαο νη θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο έρνπλ εθδεισζεί θαηά ην δηάζηεκα από ώξα 13:00 έσο 16:00. Καηανομή ηων πσρκαγιών ηης Ηλείας ενηός ηοσ 24ώροσ για ηη περίοδο Σχήμα 5: Καηαλνκή ππξθαγηώλ ηνπ Ν. Ηιείαο εληόο ηνπ 24ώξνπ γηα ηελ πεξίνδν ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΔΡΔΤΝΑ Τν θάςηκν ελόο δάζνπο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο επηθέξεη αληηθαηάζηαζε ηεο θπηνθιίκαθαο κε άιιε πην νπηζζνδξνκηθή θπηνθιίκαθα θαη ζπγρξόλσο ζε

7 πνιιέο πεξηπηώζεηο ηέιεηα παξάζπξζε ηνπ επηθαλεηαθνύ εδάθνπο θαη βξαρνπνίεζε ηεο θακέλεο πεξηνρήο (Καξαπηδάθεο, 2007). Από ηελ ππξθαγηά επεξεάδνληαη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο, ε ζπγθξάηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαλνκή ηεο βξνρήο πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε πιεκκπξηθή απνξξνή θαη νη παξνρέο ησλ πδαηνξεπκάησλ ηεο, νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο ηεο θαζώο επίζεο ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα (Μπαινύηζνο, Οηθνλόκνπ & Κανύθεο, 2001). Από έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε (Οθηώβξην Μάξηην 2009) ζηηο πεξηνρέο Σκέξλαο, Αξραίαο Οιπκπίαο θαη Φεηκαδηνύ ηνπ Ν. Ηιείαο ειήθζεζαλ 858 κεηξήζεηο (648 ζε πιαγηέο θαη 210 ζε πδαηνξέκαηα), κε νξηνζέηεζε δώλεο 2,5 κέηξσλ θαη κεηξήζεηο από ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε. Μεηξήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ: α) ην ύςνο ηνπ αληηδηαβξσηηθνύ έξγνπ (h) ζε m, β) ην πιάηνο ηνπ (w) ζε m, γ) ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πςειόηεξνπ ζεκείνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ζην έδαθνο πξνο ηα αλάληε (d) ζε m, δ) ην ύςνο ηνπ θαηαθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ (h s ) ζε m,ε) ε θιίζε πιαγηάο ζε κνίξεο ( ν ). Υπήξμε θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε κε θσηνγξαθίεο. Σχήμα 6: Υπνινγηζκόο απόδνζεο πιήξσζεο έξγνπ (%). Οη κεηξήζεηο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ θαη ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ έξγσλ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνύο: α) ηνπ όγθνπ ηνπ ζπγθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ αλά έξγν (V s ) ζε m 3, β) ηνπ κέγηζηνπ όγθνπ ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζε λα ζπγθξαηεζεί αλά έξγν (V s(max) ) ζε m 3 θαη γ) ηεο απνδνηηθόηεηαο - δειαδή ηνπ ιόγνπ V s /V s(max) επί ηνηο εθαηό - θάζε έξγνπ. Αθνινύζσο δεκηνπξγήζεθαλ 4 θιάζεηο απνδνηηθόηεηαο ησλ έξγσλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ο βαζκόο απνδνηηθόηεηαο ησλ αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ δειαδή ην θιάζκα όγθνπ ηνπ εδάθνπο πνπ ζπγθξαηήζεθε, παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 7, απ όπνπ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, πσο θαλέλα έξγν δελ έρεη κπνξέζεη κέρξη ζήκεξα λα απνδώζεη πνιύ θαιά έλαληη ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Τα αληηδηαβξσηηθά έξγα ζηελ Αξραία Οιπκπία έρνπλ «απνδώζεη αξθεηά». Τα έξγα ζηελ πεξηνρή ηεο Σκέξλαο έρνπλ «απνδώζεη ιίγν» νξηαθά όκσο ειάρηζηα θάησ από ην όξην «απέδσζε αξθεηά» θαη ηέινο δελ έρνπλ απνδώζεη θαζόινπ ηα έξγα κε θιαδνδέκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζην Φεηκαδηό, έλδεημε ηεο απνηπρίαο απηνύ ηνπ ηύπνπ θαηαζθεπήο αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο κεηά από κία θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά.

8 Σχήμα 7: Μέζνο όξνο απνδνηηθόηεηαο αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ ζε ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο ηνπ Ν. Ηιείαο. ΔΝΣΑΞΗ Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η παξνύζα έξεπλα πέξα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηόρσλ ηεο, γηα παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα ππξθαγηέο θαη αληηδηαβξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην Ν. Ηιείαο κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγό εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξάζεο κπνξνύλ λα: δηεμάγνπλ έξεπλα (π.ρ. δηαδηθηπαθή) θιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ, αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ππξθαγηέο θαη ηηο επηπηώζεηο ζηελ Διιάδα, δηεμάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο κεηξήζεηο απόδνζεο πιήξσζεο αληηδηαβξσηηθνύ έξγνπ (%) ζην πεδίν (π.ρ. πιαγηά δάζνπο), θάλνπλ ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο (π.ρ. GPS) γηα εύξεζε δεδνκέλσλ π.ρ.(ζέζε πεξηνρήο, θιίζε πιαγηάο), εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη λα ηεθκεξηώζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα απνδνηηθόηεηαο έξγσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν: ζα δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζε ζρέζε κε ζπλεξγαηηθή έξεπλα-αμηνιόγεζε ελζσκαηώλνληαο ηηο ηδέεο θαη πξνζδνθίεο όισλ ησλ καζεηώλ ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθό ζέκα, ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ (κε ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο) κειινληηθά ζε δεκνθξαηηθό έιεγρν πνιηηηθώλ επηινγώλ γηα ην πεξηβάιινλ, ζα δηακνξθσζνύλ σο ηθαλνί πνιίηεο γηα δξάζε-ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηάζε ηνπο όζνλ αθνξά ηε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ. Η πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηα πιαίζηα ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε επίζθεςε ζε πξόζθαηα θακέλε πεξηνρή κε αληηδηαβξσηηθά έξγα γηα έξεπλα πεδίνπ. 1ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γξαζηεξηόηεηα 1 ε - Πξόβιεςε (Φξήζε ηερληθήο θαηαηγηζκνύ ηδεώλ, ζπδήηεζε) Σπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ επηινγέο: 1. Βξέρεη Τη παζαίλεη ην έδαθνο ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο; α) Γηάβξσζε ΝΑΙ ΟΦΙ β) Γίλεηαη γνληκόηεξν ΝΑΙ ΟΦΙ

9 γ) Σε ζπλδπαζκό κε γνληκόηεηα εδάθνπο δεκηνπξγείηαη άθζνλε βιάζηεζε ΝΑΙ ΟΦΙ 2. Τνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαίγνληαη ηα δάζε γηαηί α) Δπλνείηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ΝΑΙ ΟΦΙ β) Η δηαζέζηκε θαύζηκε ύιε είλαη εύθιεθηε ΝΑΙ ΟΦΙ Μπνξεί λα κελ έρεηο θάλεη ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηελ νκάδα. Δμήγεζε αλ επηζπκείο κε ιίγα ιόγηα ηηο πξνβιέςεηο ζνπ:.... Γξαζηεξηόηεηα 2 ε - Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 2.1 Αμηνπνηώληαο ην δηαδίθηπν αλαδεηείζηε δεδνκέλα γηα ηα παξαθάησ βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο: 1. ύςνο βξνρήο 2. ζεξκνθξαζία 3. θαηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκσλ Δλδεηθηηθά site γηα εύξεζε δεδνκέλσλ (π.ρ Αλαδεηήζηε από αξκόδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. Γαζαξρείν - Ππξνζβεζηηθή - Γήκν) δεδνκέλα γηα ηηο ππξθαγηέο. Δηδηθόηεξα αλαδεηείζηε γηα επηιεγκέλν λνκό: 1. αξηζκό ππξθαγηώλ αλά έηνο, 2. θακέλε έθηαζε αλά έηνο, 3. ώξα εθδήισζεο ππξθαγηάο. Αμηνπνηώληαο ην δηαδίθηπν (π.ρ. Google earth, Google maps θ.ι.π.) αλαδεηείζηε δεδνκέλα (Longitude - Latitude) γηα εληνπηζκό πεξηνρήο θακέλνπ δάζνπο. Γξαζηεξηόηεηα 3 ε - Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ - Απνηειέζκαηα 3.1 Αμηνπνηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ από ηελ έξεπλά ζαο κε ζθνπό λα θαηαζθεπάζεηε ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ κε δεδνκέλα ύςνπο βξνρήο, ζεξκνθξαζίαο θαη ηαρύηεηαο αλέκνπ αλά δεθαεηία, θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ κε πεξηζηαηηθά ππξθαγηώλ αλά δεθαεηία, θαηαζθεπή δηαγξάκκαηνο κε κέζε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά 3.2 Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηελ νκάδα θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία απαληώληαο ζε εξσηήκαηα όπσο: πνηα έηε παξαηεξείηαη έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππξθαγηώλ; ηα έηε μεξαζίαο ζπλνδεύνληαη από θαηλόκελα ππξθαγηάο; πνηνπο κήλεο παξαηεξήζεθε αύμεζε πεξηζηαηηθώλ ππξθαγηάο; πνηεο είλαη νη επηθίλδπλεο ώξεο εθδήισζεο ππξθαγηάο. 2ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γξαζηεξηόηεηα 1ε - Πξνεηνηκαζία ησλ νκάδσλ γηα παηδαγσγηθή εμόξκεζε ζην δάζνο Πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ εμόξκεζή καο ζην δάζνο Σπδεηάκε θαη ζπλαπνθαζίδνπκε πξηλ ηελ επίζθεςή καο ζην δάζνο (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) γηα λα πξνεηνηκαζηνύκε θαηάιιεια έηζη ώζηε: λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθαιή κεηάβαζε θαη παξακνλή καο ζ απηό,

10 λα ζπκπεξηθεξζνύκε θηιηθά πξνο απηό. Γη απηό ζην δάζνο θξνληίδσ λα θνξώ: ξνύρα άλεηα, καθξύ παληειόλη, δεηό θιεηζηό παπνύηζη κε ηξαθηεξσηή ζόια, θαπέιν ή αδηάβξνρν αλάινγα ηελ επνρή, ζαθίδην ζηελ πιάηε γηα λα έρσ ειεύζεξα ηα ρέξηα κνπ. Γξαζηεξηόηεηα 2ε - Γλσξηκία κε ην δάζνο - Φπηά ζην δηάβα καο Χάρλνπκε, βξίζθνπκε, παξαηεξνύκε, αλαγλσξίδνπκε, θσηνγξαθίδνπκε, θαηαγξάθνπκε, δσγξαθίδνπκε, θπηά πνπ ζπλαληάκε ζην δάζνο. Σεκείσζε: Η δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην δάζνο. Γξαζηεξηόηεηα 3ε - Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζην δάζνο Ίρλε ηνπ αλζξώπνπ Σηελ εμόξκεζή καο ζην δάζνο, εληνπίδνπκε, παξαηεξνύκε θαη ζρνιηάδνπκε αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (πεξηγξαθή - ζθνπόο πνπ εμππεξεηεί - πεξηβαιινληηθή επίπησζε). Σηε ζπλέρεηα κε δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, δηήγεκα, θσηνγξαθία ή θάηη άιιν απνδίδνπκε ηελ παξέκβαζε πνπ καο εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν ζην δάζνο. Γξαζηεξηόηεηα 4ε - Μεηξήζεηο πεδίνπ ζην δάζνο - πλέληεπμε από έλα δέληξν! 4.1 Αμηνπνηώληαο ηηο ζπζθεπέο GPS αλαδεηείζηε δεδνκέλα (Longitude - Latitude) πεξηνρήο θακέλνπ δάζνπο. 4.2 Μεηξήζηε θαη θαηαγξάςηε ζηνηρεία γηα ηα εληνπηζκέλα αληηδηαβξσηηθά έξγα: α) ην ύςνο ηνπ αληηδηαβξσηηθνύ έξγνπ (h) ζε m, β) ην πιάηνο ηνπ (w) ζε m, γ) ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πςειόηεξνπ ζεκείνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ζην έδαθνο πξνο ηα αλάληε (d) ζε m, δ) ην ύςνο ηνπ θαηαθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ (h s ) ζε m, ε) ε θιίζε πιαγηάο ζε κνίξεο ( ν ). Τέινο θσηνγξαθίζηε ελδεηθηηθά ηα ζεκεία ησλ κεηξήζεσλ. 4.3 Αμηνπνηήζηε ηηο κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό απόδνζεο πιήξσζεο έξγνπ (%): α) ηνπ όγθνπ ηνπ ζπγθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ αλά έξγν (V s ) ζε m 3, β) ηνπ κέγηζηνπ όγθνπ ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζε λα ζπγθξαηεζεί αλά έξγν (V s (max)) ζε m 3 θαη γ) ηεο απνδνηηθόηεηαο - δειαδή ηνπ ιόγνπ V s /V s (max) επί ηνηο εθαηό (%) - θάζε έξγνπ. Αθνινύζσο δεκηνπξγήζηε 4 θιάζεηο απνδνηηθόηεηαο ησλ έξγσλ. 4.2 Όηαλ βξηζθόκαζηε ζην κηζνθακέλν δάζνο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε θαη λα πξνζδηνξίζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία επηιεγκέλσλ (κε θακέλσλ - κηζνθακέλσλ) δέληξσλ όπσο νλνκαζία, ειηθία, ειηθία, ζρήκα θνξκνύ. Έλαο επράξηζηνο θαη πξσηόηππνο ηξόπνο είλαη λα «πάξνπκε ζπλέληεπμε από ην θακέλν δέληξν» Πηζαλέο εξσηήζεηο καο: Πώο ζε ιέλε;... Πόζν ρξνλώλ είζαη/ήζνπλ όηαλ θάεθεο;.... Πόζν κπόη έρεηο/είρεο;.... Δίζαη/Ήζνπλ αεηζαιέο ή θπιινβόιν;... Μπνξώ λα πηάζσ ηνλ θνξκό ζνπ;.. Πεηξάδεη πνπ ζα γίλνπκε θαη εκείο δέληξν/θακέλν δέληξν ζαλ θαη εζέλα; (αλαπαξάζηαζε ηνπ δέληξνπ)

11 Δίζαη πεγή έκπλεπζεο γηα καο θαη ζνπ αθηεξώλνπκε έλα πνίεκα! (εκπλεόκαζηε θαη γξάθνπκε έλα πνίεκα γηα ην θακέλν δέληξν). Σ επραξηζηνύκε γηα ηελ παξέα! Γξαζηεξηόηεηα 5ε - Γεκηνπξγία θσηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο Τν θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε από ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμόξκεζήο ηνπο ζην δάζνο θαζώο θαη απηό από ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ιεύθσκα ζε εθηππσκέλε κνξθή ή ειεθηξνληθή. Δπίζεο ζην ιεύθσκα κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ εηθνλνγξαθεκέλα πνηήκαηα, δηεγήκαηα θαη ηζηνξίεο, ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο πξσηόηππεο πνπ γξάθηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην δάζνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηαθνπκήο Β., Βαβιίαξαο Π. (1994). «Ππξθαγηέο Ν. Ηιείαο » Γαζαξρείν Οιπκπίαο. Κξέζηελα. Κανύθεο, Κ. (2008). «Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηνλ Ν. Ηιείαο θαηά ηε πεξίνδν θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο». Ηκεξίδα: Γαζηθέο Ππξθαγηέο Σηε Νόηηα Δπξώπε & ε θαηαιπηηθή εκπεηξία ηνπ Διιεληθνύ θαινθαηξηνύ ηνπ Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην. Αζήλα. Καξαπηδάθεο, Δ. (2007). «Μειέηε Αληηδηαβξσηηθώλ - Αληηπιεκκπξηθώλ Έξγσλ θαη Σπγθξάηεζε Δδαθώλ ζηηο Κακέλεο Δθηάζεηο Πεξηνρήο Γαζαξρείνπ Ακαιηάδαο». Γηεύζπλζε Γαζώλ Ν. Ηιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο (2003). Τν Τεηξάδην ηνπ Γάζνπο (2 ε Έθδνζε). Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Τν δάζνο». Κ.Π.Δ. Καζηνξηάο, ΥΠ.Δ.Π.Θ. (2000). Δθπαηδεπηηθό παθέην «Τν δάζνο», Γήκνο Καζηνξηάο, Καζηνξηά. Μπαινύηζνο, Γ., Οηθνλόκνπ Α., Κανύθεο, Κ. (2001). «Ο θίλδπλνο πιεκκύξαο ζε ιεθάλεο απνξξνήο κεηά από ππξθαγηά. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη άκεζα κέηξα κείσζεο ησλ επηπηώζεσλ». Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ Σπλέδξηνπ κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε θακέλσλ εθηάζεσλ. Αζήλα /12/2001. Παπαδήζε, Φ., Πεξδηθάξε Σ., Πήιηνπξαο Π. (2009). Πξνγξάκκαηα αλνηθηώλ Πεξηβαιινληηθώλ ηάμεσλ «Καιιηζηώ» Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα.

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα