ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα."

Transcript

1 Ππξθαγηέο θαη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (αληηδηαβξσηηθά έξγα). ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα Ν. Ηιείαο. Η δπλαηόηεηα πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κε έξεπλα πεδίνπ. Γεξάζηκνο Αληύπαο 1, Βαζίιεηνο Μαξηδάθιεο 2 1. Καζεγεηήο Β /ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αραΐαο - Σπλεξγάηεο Τ.Δ.Ι. Παηξώλ 2. Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ Γπηηθήο Διιάδαο. Υπ. Γηδάθησξ ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σην Ν. Ηιείαο έλαλ από ηνπο πιένλ ππξόπιεθηνπο λνκνύο ζε όιε ηελ Διιάδα, κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 2007, νη θακέλεο πεξηνρέο είραλ πςειό θίλδπλν δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. Σηα πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο αιιά θαη ηεο επηθείκελεο εθδήισζεο θαηνιηζζεηηθώλ θαη πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ, απαηηήζεθε κέξηκλα πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ώζηε λα επηηξαπεί θαη ε θπζηθή δηαδηθαζία ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Απνθαζίζηεθε έηζη ε ζηνρεπκέλε ιήςε κέηξσλ θαη ε θαηαζθεπή αληηδηαβξσηηθώλ θαη αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ (θνξκνπιέγκαηα, θνξκνθξάγκαηα θαη θιαδνπιέγκαηα). Με ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο βηνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εθδήισζε ππξθαγηάο αιιά θαη αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο (π.ρ πεξηνρή Σκέξλαο Ν. Ηιείαο) όπνπ έγηλαλ έξγα απνθαηάζηαζεο κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ Η αλαδήηεζε δηάθνξσλ βηνθιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ε έξεπλα πεδίνπ (θακέλεο έθηαζεο κε αληηδηαβξσηηθά έξγα) κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε βηνθιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ, λα θάλνπλ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. GPS) γηα κεηξήζεηο πεδίνπ θαη λα εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Π.Δ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα. ΔΙΑΓΧΓΗ - ΠΤΡΚΑΓΙΔ Ν. ΗΛΔΙΑ Κάζε ρξόλν ζην Ν. Ηιείαο, έλα από ηνπο πιένλ ππξόπιεθηνπο λνκνύο ζε όιε ηελ Διιάδα, θαίγνληαη άλσ ησλ ζηξεκκάησλ (δαζηθώλ, γεσξγηθώλ θαη ινηπώλ εθηάζεσλ). Ο δε αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ μεπεξλά ηα 75 πεξηζηαηηθά. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππξθαγηώλ θαη ηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν ηνλ Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ν. Ηιείαο θαζώο θαη ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ. Τν θαηλόκελν ησλ ππξθαγηώλ ζην Ν. Ηιείαο νθείιεηαη, ηόζν ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ππξθαγηώλ (πςειέο ζεξκνθξαζίεο - παξαηεηακέλε μεξαζία - ηζρπξνί άλεκνη) όζν θαη ζηε ζπζζώξεπζε θαύζηκεο ύιεο επί ην εδάθνπο πνπ απνηειεί θαη ηελ θύξηα αηηία έλαξμεο θαη αλάπηπμεο ππξθαγηώλ,

2 Ύυος βροτής ζε mm γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζύλζεζε, δνκή θαη δηαρείξηζε ησλ θπξηόηεξσλ δαζώλ ηνπ Ν. Ηιείαο (δάζε ραιεπίνπ πεύθεο). Σην Ν. Ηιείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ν.Γ. Διιάδα, επηθξαηνύλ νη βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ δαζώλ ηεο Μεζνγείνπ πνπ επλννύλ ηελ έλαξμε ηεο θσηηάο θαη ηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ ππξθαγηώλ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ύλζεζε - δνκή θαη δηαρείξηζε δαζώλ Τα δάζε ηνπ Ν. Ηιείαο είλαη δάζε ραιεπίνπ πεύθεο πνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηεο βηνκάδαο ηνπο ζε ξεηίλε (εύθιεθηα δάζε). Ο ζπλδπαζκόο δε κε πινπζηόηαην ππνόξνθν από αείθπιινπο πιαηύθπιινπο ζάκλνπο (πνπξλάξη, θπιίθη, θνπκαξηά, ξείθη, αθάλα) ε αλαθιεμηκόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη πνιύ κεγάιε (πεξηέρνπλ αηζέξηα έιαηα ζε κεγάιν βαζκό) δίλεη πςειό ζεξκηθό δπλακηθό (κεγάιε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ θαύζε) θαη ηελ έθιπζε κεγάιεο πνζόηεηαο ζεξκόηεηαο (Γηαθνπκήο, Βαβιίαξαο 1994). Ο ηξόπνο ρξήζεο - δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ ραιεπίνπ πεύθεο κεηά ην 1960 ζπκβάιιεη ζηε ζπζζώξεπζε θαύζηκεο ύιεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη απηό γηαηί: Έρεη κεησζεί δξαζηηθά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο έρεη ζηακαηήζεη ε ζπγθνκηδή θαύζηκεο ύιεο (θπξίσο ζάκλσλ) από ηνπο πεξηνίθνπο ησλ δαζώλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο. Ο ειεθηξηζκόο θαη ηα νξπθηά θαύζηκα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηε δαζηθή θπηνκάδα σο πεγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Έρεη κεησζεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν δαζόβηνο θαη παξαδαζόβηνο πιεζπζκόο πνπ ζα κπνξνύζε λα επέκβεη άκεζα κε ηελ εθδήισζε θσηηάο. Έρεη κεησζεί ζε κεγάιν βαζκό ε θαηαλάισζε θπηνκάδαο ηνπ ππνξόθνπ ησλ δαζώλ από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο βόζθεζεο θηελνηξνθηθώλ δώσλ ιόγσ κείσζεο ή έιιεηςεο απηώλ. Η ζσζηή θαη ιεινγηζκέλε βόζθεζε σθειεί θαη δελ βιάπηεη ην δαζηθό νηθνζύζηεκα θαη ην θαζηζηά αλζεθηηθόηεξν ζηηο ππξθαγηέο. Υπάξρεη κεγάιε έιιεηςε δαζηθνύ θαη Γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα απαζρνιεζεί θαη λα κειεηήζεη ην πξόβιεκα ηνλ δαζώλ ραιεπίνπ πεύθεο, γηα ηελ νξζνινγηθόηεξε ιεηηνπξγία θαη εμέιημή ηνπο, γεγνλόο πνπ ζα ζήκαηλε θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ. Η έιιεηςε αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή θάπνησλ καθξνρξόλησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ πξνιεπηηθό ηνκέα ησλ ππξθαγηώλ. Η καθξά μεξή ζεξηλή πεξίνδνο Έηη Εηήζιο ύυοσς βροτής για ηην περίοδο από ηο Μ.Σ.Πύργοσ ηης Ε.Μ.Υ. Μ.Ο. βροχόπτωσης των ετών = mm Σχήμα 1: Δηήζην ύςνο βξνρήο πεξηόδνπ από ην Μεηεσξνινγηθό Σηαζκό Πύξγνπ ηεο Δ.Μ.Υ.

3 Ύυος βροτής ζε mm Σην ζρήκα 1 παξαηεξνύκε όηη ν Ν. Ηιείαο ραξαθηεξίδεηαη από πςειό πνζνζηό βξνρώλ ζε ζρέζε κε ηε ππόινηπε Διιάδα (κέρξη ην 1989 έθζαλε ηα mm βξνρήο εηεζίσο. Μεηά ην 1989 θπκάλζεθε γύξσ ζηα 800 mm βξνρήο) ην νπνίν όκσο πέθηεη από ηνλ Οθηώβξε έσο ηνλ Απξίιε πνπ παξαηεξνύκε κία άλνκβξε ζεξηλή πεξίνδν, 5-6 κελώλ (ζρήκα 2). Μηνιαίο συος βροτής για ηην περίοδο από ηο Μ.Σ.Πύγοσ ηης Ε.Μ.Υ , ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 118,2 ΦΛΔΒΑΡΗ ΜΑΡΣΙΟ 99,4 67,3 ΑΠΡΙΛΙΟ 47,7 ΜΑΙΟ 25 9 ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ 3,4 ΑΤΓΟΤΣΟ Έηη 9,7 ΔΠΣΔΜΒΡΗ 44,9 ΟΚΣΩΒΡΗ 99,9 ΝΟΔΜΒΡΗ ΓΔΚΔΜΒΡΗ Σχήμα 2: Μελαίν ύςνο βξνρήο γηα ηελ πεξίνδν από ην Μεηεσξνινγηθό Σηαζκό Πύξγνπ ηεο Δ.Μ.Υ. 148 Τν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιή γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο δεκηνπξγεί άθζνλε βιάζηεζε ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε εύθιεθηε ύιε ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ ιόγσ ηεο ρακειήο πγξαζίαο πνπ παξαηεξείηαη ηόζν ζηα θπηά ηνπ ππνξνόθνπ ησλ δαζώλ ραιεπίνπ πεύθεο όζν θαη ζηα ίδηα ηα πεύθα. Έηζη είλαη εκθαλή κία ζπζζώξεπζε εύθιεθηεο δώζαο (ζάκλσλ ππνξνόθνπ) θαη λεθξήο (μεξνί θιάδνη, βειόλεο, θύιια θ.ι.π.) βηνκάδαο. Με θόθθηλν ρξσκαηηζκό είλαη ηα έηε πνπ έρνπλ ύςνο βξνρήο θάησ από mm βξνρήο, θαη όπσο ζα δνύκε παξαθάησ είλαη θαη ρξνληέο πνπ έρνπκε κεγάιν αξηζκό ππξθαγηώλ ή θακέλσλ εθηάζεσλ. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ πςειέο κε απνηέιεζκα ε πγξαζία ηεο λεθξήο παξά ην έδαθνο θπηνκάδαο λα είλαη πνιύ θάησ ηνπ 10% ε δε δώζα θπηηθή ύιε έρεη ράζεη κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην εύθιεθηε. Οη ζπλζήθεο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξαηεηακέλε μεξαζία επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ζα απνζπλζέζνπλ ηελ λεθξή ύιε κε ζπλέπεηα ηε ζπζζώξεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ θαύζηκεο ύιεο ελώ κνλαδηθόο ηξόπνο γηα ηε κείσζε ηεο είλαη ε ππξθαγηά. Οη ηζρπξνί άλεκνη Οη ηζρπξνί άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ ζε ζρέζε κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηε κηθξή ζρεηηθή πγξαζία, είλαη απηνί πνπ έρνπλ δώζεη ηηο κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο ησλ δαζώλ ηνπ Ν. Ηιείαο από ππξθαγηέο. Οη ηζρπξνί άλεκνη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο δεκηνπξγνύλ ζπλερώο λέεο εζηίεο κε κία ζπίζα ή κε ηα θαξπόθπιια πνπ απνζπνύληαη από ηνπο θώλνπο ησλ πεύθσλ ή αθόκα θαη κε κηθξά αλακκέλα θνκκάηηα θινηνύ - μύινπ. Μνξθή ησλ δαζώλ Η εκθάληζε ησλ δαζώλ ππό κνξθή κσζατθνύ ζε ζρέζε κε ηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο (ζπλερήο ελαιιαγή δαζώλ θαη αγξνηηθώλ εθηάζεσλ) έρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ζηηο ππξθαγηέο ησλ δαζώλ ηνπ Ν. Ηιείαο. Τν κσζατθό απηό απμάλεη ηηο

4 πηζαλόηεηεο δεκηνπξγίαο ππξθαγηώλ από ακέιεηα (αγξνηηθέο εξγαζίεο) αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο αληηππξηθή δώλε. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΣΟ Ν. ΗΛΔΙΑ Αξηζκόο ππξθαγηώλ θαη θακέλε έθηαζε Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν , ζηελ Ηιεία αλέξρεηαη ζε πεξηζηαηηθά, ηα νπνία θαηέζηξεςαλ ζηξέκκαηα (Πίλαθαο 1). Τα ζηνηρεία ζπγθεληξώζεθαλ από ηα βηβιία ζηαηηζηηθήο ππξθαγηώλ ησλ ηξηώλ Γαζαξρείσλ (Πύξγνπ, Ακαιηάδαο θαη Οιπκπίαο) ηνπ Ν. Ηιείαο. ΓΑΙΚΔ ΠΤΡΚΑΓΙΔ Ν. ΗΛΔΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΔΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΚΑΔΙΑ ΔΚΣΑΗ [ζηξέκκαηα] ΜΔΗ ΚΑΜΔΝΗ ΔΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΤΡΚΑΓΙΑ [ζηξέκκαηα]

5 Αριθμός Πσρκαγιών ΤΝΟΛΟ ζηξέκκαηα Μέζνο όξνο πεξηόδνπ: 476 ζηξ. Πίνακας 1: Αξηζκόο ππξθαγηώλ θακέλε έθηαζε θαη κέζε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά. Δμάξζεηο παξαηεξνύληαη ζηνλ αξηζκό ησλ ππξθαγηώλ ηα έηε 1988, 1992, 1993, 2003 θαη θπζηθά ην Από ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη εμάξζεηο ππξθαγηώλ ην 1993 θαη ην 2007 ηπγράλεη λα είλαη έηε εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ. Δηδηθόηεξα ην 2007 ζπλνδεύηεθε θαη κε κεγάιν αξηζκό θακέλσλ εθηάζεσλ, πνπ θπζηθή αηηία θαίλεηαη λα είλαη ε κεγάιε μεξαζία ηεο πεξηόδνπ Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κέζε εηήζηα θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά γηα ηελ πεξίνδν Η έθηαζε απηή παξνπζηάδεη ηεξάζηηα αύμεζε αλά ππξθαγηά ηα έηε 1981, 1998 θαη ην 2007 κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ε κείσζε πνπ παξαηεξείηαη από ην 2001 έσο ην πρλόηεηα εκθάληζεο ππξθαγηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο Από ην παξαθάησ ζρήκα 3 δηαπηζηώλεηαη όηη, ηα ιηγόηεξα πεξηζηαηηθά ππξθαγηώλ παξνπζηάδνληαη ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην, Ιαλνπάξην θαη Μάην ελώ ηα πεξηζζόηεξα εκθαλίδνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην θαη αθνινπζνύλ κε κηθξόηεξν αξηζκό ππξθαγηώλ, νη ππόινηπνη κήλεο ηεο μεξήο πεξηόδνπ. Απηό ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πνώδνπο βιάζηεζεο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρεηκώλα ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη θπξίσο ζηα βνζθνηόπηα, ε νπνία ζπλήζσο απνηειεί ηελ θύξηα ηξνθνδόηεζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε θαύζηκε ύιε. Καηανομή ηφν πσρκαγιών ηης Ηλείας ανά μήνα για ηην περίοδο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ Σχήμα 3: Καηαλνκή ππξθαγηώλ ζην Ν. Ηιείαο αλά κήλα γηα ηελ πεξίνδν Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηόδνπ (Απξίιην κέρξη Οθηώβξην), θαζηζηνύλ ηε θαύζηκε ύιε πνιύ εύθιεθηε. Έθπιεμε απνηειεί ην γεγνλόο όηη ν Μάξηηνο, ν Απξίιηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο εκθαλίδνπλ απμεκέλν αξηζκό ππξθαγηώλ. Μηα εξκελεία πνπ ζα κπνξνύζε λα δνζεί είλαη ε ηδηαηηεξόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν λνκόο ζε όηη αθνξά ηα ζεκεία επαθήο γεσξγηθώλ

6 00:30-1:30 1:30-2:30 2:30-3:30 3:30-4:30 4:30-5:30 5:30-6:30 6:30-7:30 7:30-8:30 8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-21:30 21:30-22:30 22:30-23:30 23:30-00:30 Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγοσστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ (κνξθή κσζατθνύ). Τελ πεξίνδν ησλ κελώλ πνπ αλαθέξακε ελεξγνύληαη εξγαζίεο θαζαξηζκώλ κε θαύζε. Καμένες εκηάζεις ανά μήνα για ηη περίοδο Σχήμα 4: Κακέλεο εθηάζεηο αλά κήλα γηα ηελ πεξίνδν Σην ζρήκα 4 εκθαλίδεηαη ε θακέλε έθηαζε/κήλα όπνπ παξαηεξείηε πσο ν κήλαο κε ηηο πεξηζζόηεξεο θαηαζηξνθέο είλαη ν Αύγνπζηνο θαη αθνινπζεί ν Σεπηέκβξηνο θαη ν Ινύιηνο όπσο θαη ν αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ. Οη κήλεο Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο θαη Απξίιηνο δελ αθνινπζνύλ ηνλ απμεκέλν αξηζκό ησλ ππξθαγηώλ, αλακελόκελν ιόγσ ησλ κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ ησλ ζεξηλώλ πεξηόδσλ (Κανύθεο, 2008). Σπλδπάδνληαο ηα ζρήκαηα 3 θαη 4, δηαπηζηώλνπκε όηη θαηά ηνπο κήλεο ηεο πγξήο πεξηόδνπ νη θαηαζηξνθέο είλαη ακειεηέεο, πνπ ζεκαίλεη όηη, αθόκε θη όηαλ εκθαλίδνληαη ππξθαγηέο, είλαη άκεζε ε θαηαζηνιή ηνπο, ιόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ. Άξα, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε ζπκβνιή ηνπ θαηξνύ ζηελ εκθάληζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ζην ηξόπν εμάπισζήο ηνπο. Καηαλνκή ππξθαγηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ππξθαγηώλ ζύκθσλα κε ην ζρήκα 5 εθδειώλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο 90% θαη ην ειάρηζην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη πιένλ επηθίλδπλεο ώξεο εθδήισζεο ππξθαγηάο είλαη 10:30 έσο 18:30, δηόηη επηθξαηνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ρακειέο ζρεηηθέο πγξαζίεο, γεγνλόο πνπ επλνεί ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηεο θσηηάο. Σην Ν. Ηιείαο νη θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο έρνπλ εθδεισζεί θαηά ην δηάζηεκα από ώξα 13:00 έσο 16:00. Καηανομή ηων πσρκαγιών ηης Ηλείας ενηός ηοσ 24ώροσ για ηη περίοδο Σχήμα 5: Καηαλνκή ππξθαγηώλ ηνπ Ν. Ηιείαο εληόο ηνπ 24ώξνπ γηα ηελ πεξίνδν ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΔΡΔΤΝΑ Τν θάςηκν ελόο δάζνπο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο επηθέξεη αληηθαηάζηαζε ηεο θπηνθιίκαθαο κε άιιε πην νπηζζνδξνκηθή θπηνθιίκαθα θαη ζπγρξόλσο ζε

7 πνιιέο πεξηπηώζεηο ηέιεηα παξάζπξζε ηνπ επηθαλεηαθνύ εδάθνπο θαη βξαρνπνίεζε ηεο θακέλεο πεξηνρήο (Καξαπηδάθεο, 2007). Από ηελ ππξθαγηά επεξεάδνληαη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο, ε ζπγθξάηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαλνκή ηεο βξνρήο πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε πιεκκπξηθή απνξξνή θαη νη παξνρέο ησλ πδαηνξεπκάησλ ηεο, νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο ηεο θαζώο επίζεο ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα (Μπαινύηζνο, Οηθνλόκνπ & Κανύθεο, 2001). Από έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε (Οθηώβξην Μάξηην 2009) ζηηο πεξηνρέο Σκέξλαο, Αξραίαο Οιπκπίαο θαη Φεηκαδηνύ ηνπ Ν. Ηιείαο ειήθζεζαλ 858 κεηξήζεηο (648 ζε πιαγηέο θαη 210 ζε πδαηνξέκαηα), κε νξηνζέηεζε δώλεο 2,5 κέηξσλ θαη κεηξήζεηο από ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε. Μεηξήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ: α) ην ύςνο ηνπ αληηδηαβξσηηθνύ έξγνπ (h) ζε m, β) ην πιάηνο ηνπ (w) ζε m, γ) ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πςειόηεξνπ ζεκείνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ζην έδαθνο πξνο ηα αλάληε (d) ζε m, δ) ην ύςνο ηνπ θαηαθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ (h s ) ζε m,ε) ε θιίζε πιαγηάο ζε κνίξεο ( ν ). Υπήξμε θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε κε θσηνγξαθίεο. Σχήμα 6: Υπνινγηζκόο απόδνζεο πιήξσζεο έξγνπ (%). Οη κεηξήζεηο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ θαη ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ έξγσλ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνύο: α) ηνπ όγθνπ ηνπ ζπγθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ αλά έξγν (V s ) ζε m 3, β) ηνπ κέγηζηνπ όγθνπ ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζε λα ζπγθξαηεζεί αλά έξγν (V s(max) ) ζε m 3 θαη γ) ηεο απνδνηηθόηεηαο - δειαδή ηνπ ιόγνπ V s /V s(max) επί ηνηο εθαηό - θάζε έξγνπ. Αθνινύζσο δεκηνπξγήζεθαλ 4 θιάζεηο απνδνηηθόηεηαο ησλ έξγσλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ο βαζκόο απνδνηηθόηεηαο ησλ αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ δειαδή ην θιάζκα όγθνπ ηνπ εδάθνπο πνπ ζπγθξαηήζεθε, παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 7, απ όπνπ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, πσο θαλέλα έξγν δελ έρεη κπνξέζεη κέρξη ζήκεξα λα απνδώζεη πνιύ θαιά έλαληη ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Τα αληηδηαβξσηηθά έξγα ζηελ Αξραία Οιπκπία έρνπλ «απνδώζεη αξθεηά». Τα έξγα ζηελ πεξηνρή ηεο Σκέξλαο έρνπλ «απνδώζεη ιίγν» νξηαθά όκσο ειάρηζηα θάησ από ην όξην «απέδσζε αξθεηά» θαη ηέινο δελ έρνπλ απνδώζεη θαζόινπ ηα έξγα κε θιαδνδέκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζην Φεηκαδηό, έλδεημε ηεο απνηπρίαο απηνύ ηνπ ηύπνπ θαηαζθεπήο αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο κεηά από κία θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά.

8 Σχήμα 7: Μέζνο όξνο απνδνηηθόηεηαο αληηδηαβξσηηθώλ έξγσλ ζε ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο ηνπ Ν. Ηιείαο. ΔΝΣΑΞΗ Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η παξνύζα έξεπλα πέξα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηόρσλ ηεο, γηα παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα ππξθαγηέο θαη αληηδηαβξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην Ν. Ηιείαο κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγό εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξάζεο κπνξνύλ λα: δηεμάγνπλ έξεπλα (π.ρ. δηαδηθηπαθή) θιηκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ, αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ππξθαγηέο θαη ηηο επηπηώζεηο ζηελ Διιάδα, δηεμάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο κεηξήζεηο απόδνζεο πιήξσζεο αληηδηαβξσηηθνύ έξγνπ (%) ζην πεδίν (π.ρ. πιαγηά δάζνπο), θάλνπλ ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο (π.ρ. GPS) γηα εύξεζε δεδνκέλσλ π.ρ.(ζέζε πεξηνρήο, θιίζε πιαγηάο), εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη λα ηεθκεξηώζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα απνδνηηθόηεηαο έξγσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν: ζα δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζε ζρέζε κε ζπλεξγαηηθή έξεπλα-αμηνιόγεζε ελζσκαηώλνληαο ηηο ηδέεο θαη πξνζδνθίεο όισλ ησλ καζεηώλ ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθό ζέκα, ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ (κε ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο) κειινληηθά ζε δεκνθξαηηθό έιεγρν πνιηηηθώλ επηινγώλ γηα ην πεξηβάιινλ, ζα δηακνξθσζνύλ σο ηθαλνί πνιίηεο γηα δξάζε-ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηάζε ηνπο όζνλ αθνξά ηε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ. Η πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηα πιαίζηα ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε επίζθεςε ζε πξόζθαηα θακέλε πεξηνρή κε αληηδηαβξσηηθά έξγα γηα έξεπλα πεδίνπ. 1ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γξαζηεξηόηεηα 1 ε - Πξόβιεςε (Φξήζε ηερληθήο θαηαηγηζκνύ ηδεώλ, ζπδήηεζε) Σπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ επηινγέο: 1. Βξέρεη Τη παζαίλεη ην έδαθνο ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο; α) Γηάβξσζε ΝΑΙ ΟΦΙ β) Γίλεηαη γνληκόηεξν ΝΑΙ ΟΦΙ

9 γ) Σε ζπλδπαζκό κε γνληκόηεηα εδάθνπο δεκηνπξγείηαη άθζνλε βιάζηεζε ΝΑΙ ΟΦΙ 2. Τνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαίγνληαη ηα δάζε γηαηί α) Δπλνείηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ΝΑΙ ΟΦΙ β) Η δηαζέζηκε θαύζηκε ύιε είλαη εύθιεθηε ΝΑΙ ΟΦΙ Μπνξεί λα κελ έρεηο θάλεη ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηελ νκάδα. Δμήγεζε αλ επηζπκείο κε ιίγα ιόγηα ηηο πξνβιέςεηο ζνπ:.... Γξαζηεξηόηεηα 2 ε - Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 2.1 Αμηνπνηώληαο ην δηαδίθηπν αλαδεηείζηε δεδνκέλα γηα ηα παξαθάησ βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο: 1. ύςνο βξνρήο 2. ζεξκνθξαζία 3. θαηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκσλ Δλδεηθηηθά site γηα εύξεζε δεδνκέλσλ (π.ρ Αλαδεηήζηε από αξκόδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. Γαζαξρείν - Ππξνζβεζηηθή - Γήκν) δεδνκέλα γηα ηηο ππξθαγηέο. Δηδηθόηεξα αλαδεηείζηε γηα επηιεγκέλν λνκό: 1. αξηζκό ππξθαγηώλ αλά έηνο, 2. θακέλε έθηαζε αλά έηνο, 3. ώξα εθδήισζεο ππξθαγηάο. Αμηνπνηώληαο ην δηαδίθηπν (π.ρ. Google earth, Google maps θ.ι.π.) αλαδεηείζηε δεδνκέλα (Longitude - Latitude) γηα εληνπηζκό πεξηνρήο θακέλνπ δάζνπο. Γξαζηεξηόηεηα 3 ε - Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ - Απνηειέζκαηα 3.1 Αμηνπνηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ από ηελ έξεπλά ζαο κε ζθνπό λα θαηαζθεπάζεηε ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ κε δεδνκέλα ύςνπο βξνρήο, ζεξκνθξαζίαο θαη ηαρύηεηαο αλέκνπ αλά δεθαεηία, θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ κε πεξηζηαηηθά ππξθαγηώλ αλά δεθαεηία, θαηαζθεπή δηαγξάκκαηνο κε κέζε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά 3.2 Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηελ νκάδα θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία απαληώληαο ζε εξσηήκαηα όπσο: πνηα έηε παξαηεξείηαη έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππξθαγηώλ; ηα έηε μεξαζίαο ζπλνδεύνληαη από θαηλόκελα ππξθαγηάο; πνηνπο κήλεο παξαηεξήζεθε αύμεζε πεξηζηαηηθώλ ππξθαγηάο; πνηεο είλαη νη επηθίλδπλεο ώξεο εθδήισζεο ππξθαγηάο. 2ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γξαζηεξηόηεηα 1ε - Πξνεηνηκαζία ησλ νκάδσλ γηα παηδαγσγηθή εμόξκεζε ζην δάζνο Πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ εμόξκεζή καο ζην δάζνο Σπδεηάκε θαη ζπλαπνθαζίδνπκε πξηλ ηελ επίζθεςή καο ζην δάζνο (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) γηα λα πξνεηνηκαζηνύκε θαηάιιεια έηζη ώζηε: λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθαιή κεηάβαζε θαη παξακνλή καο ζ απηό,

10 λα ζπκπεξηθεξζνύκε θηιηθά πξνο απηό. Γη απηό ζην δάζνο θξνληίδσ λα θνξώ: ξνύρα άλεηα, καθξύ παληειόλη, δεηό θιεηζηό παπνύηζη κε ηξαθηεξσηή ζόια, θαπέιν ή αδηάβξνρν αλάινγα ηελ επνρή, ζαθίδην ζηελ πιάηε γηα λα έρσ ειεύζεξα ηα ρέξηα κνπ. Γξαζηεξηόηεηα 2ε - Γλσξηκία κε ην δάζνο - Φπηά ζην δηάβα καο Χάρλνπκε, βξίζθνπκε, παξαηεξνύκε, αλαγλσξίδνπκε, θσηνγξαθίδνπκε, θαηαγξάθνπκε, δσγξαθίδνπκε, θπηά πνπ ζπλαληάκε ζην δάζνο. Σεκείσζε: Η δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην δάζνο. Γξαζηεξηόηεηα 3ε - Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζην δάζνο Ίρλε ηνπ αλζξώπνπ Σηελ εμόξκεζή καο ζην δάζνο, εληνπίδνπκε, παξαηεξνύκε θαη ζρνιηάδνπκε αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (πεξηγξαθή - ζθνπόο πνπ εμππεξεηεί - πεξηβαιινληηθή επίπησζε). Σηε ζπλέρεηα κε δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, δηήγεκα, θσηνγξαθία ή θάηη άιιν απνδίδνπκε ηελ παξέκβαζε πνπ καο εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν ζην δάζνο. Γξαζηεξηόηεηα 4ε - Μεηξήζεηο πεδίνπ ζην δάζνο - πλέληεπμε από έλα δέληξν! 4.1 Αμηνπνηώληαο ηηο ζπζθεπέο GPS αλαδεηείζηε δεδνκέλα (Longitude - Latitude) πεξηνρήο θακέλνπ δάζνπο. 4.2 Μεηξήζηε θαη θαηαγξάςηε ζηνηρεία γηα ηα εληνπηζκέλα αληηδηαβξσηηθά έξγα: α) ην ύςνο ηνπ αληηδηαβξσηηθνύ έξγνπ (h) ζε m, β) ην πιάηνο ηνπ (w) ζε m, γ) ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πςειόηεξνπ ζεκείνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ζην έδαθνο πξνο ηα αλάληε (d) ζε m, δ) ην ύςνο ηνπ θαηαθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ (h s ) ζε m, ε) ε θιίζε πιαγηάο ζε κνίξεο ( ν ). Τέινο θσηνγξαθίζηε ελδεηθηηθά ηα ζεκεία ησλ κεηξήζεσλ. 4.3 Αμηνπνηήζηε ηηο κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό απόδνζεο πιήξσζεο έξγνπ (%): α) ηνπ όγθνπ ηνπ ζπγθξαηεζέληνο εδαθηθνύ πιηθνύ αλά έξγν (V s ) ζε m 3, β) ηνπ κέγηζηνπ όγθνπ ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζε λα ζπγθξαηεζεί αλά έξγν (V s (max)) ζε m 3 θαη γ) ηεο απνδνηηθόηεηαο - δειαδή ηνπ ιόγνπ V s /V s (max) επί ηνηο εθαηό (%) - θάζε έξγνπ. Αθνινύζσο δεκηνπξγήζηε 4 θιάζεηο απνδνηηθόηεηαο ησλ έξγσλ. 4.2 Όηαλ βξηζθόκαζηε ζην κηζνθακέλν δάζνο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε θαη λα πξνζδηνξίζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία επηιεγκέλσλ (κε θακέλσλ - κηζνθακέλσλ) δέληξσλ όπσο νλνκαζία, ειηθία, ειηθία, ζρήκα θνξκνύ. Έλαο επράξηζηνο θαη πξσηόηππνο ηξόπνο είλαη λα «πάξνπκε ζπλέληεπμε από ην θακέλν δέληξν» Πηζαλέο εξσηήζεηο καο: Πώο ζε ιέλε;... Πόζν ρξνλώλ είζαη/ήζνπλ όηαλ θάεθεο;.... Πόζν κπόη έρεηο/είρεο;.... Δίζαη/Ήζνπλ αεηζαιέο ή θπιινβόιν;... Μπνξώ λα πηάζσ ηνλ θνξκό ζνπ;.. Πεηξάδεη πνπ ζα γίλνπκε θαη εκείο δέληξν/θακέλν δέληξν ζαλ θαη εζέλα; (αλαπαξάζηαζε ηνπ δέληξνπ)

11 Δίζαη πεγή έκπλεπζεο γηα καο θαη ζνπ αθηεξώλνπκε έλα πνίεκα! (εκπλεόκαζηε θαη γξάθνπκε έλα πνίεκα γηα ην θακέλν δέληξν). Σ επραξηζηνύκε γηα ηελ παξέα! Γξαζηεξηόηεηα 5ε - Γεκηνπξγία θσηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο Τν θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε από ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμόξκεζήο ηνπο ζην δάζνο θαζώο θαη απηό από ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ιεύθσκα ζε εθηππσκέλε κνξθή ή ειεθηξνληθή. Δπίζεο ζην ιεύθσκα κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ εηθνλνγξαθεκέλα πνηήκαηα, δηεγήκαηα θαη ηζηνξίεο, ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο πξσηόηππεο πνπ γξάθηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην δάζνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηαθνπκήο Β., Βαβιίαξαο Π. (1994). «Ππξθαγηέο Ν. Ηιείαο » Γαζαξρείν Οιπκπίαο. Κξέζηελα. Κανύθεο, Κ. (2008). «Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηνλ Ν. Ηιείαο θαηά ηε πεξίνδν θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο». Ηκεξίδα: Γαζηθέο Ππξθαγηέο Σηε Νόηηα Δπξώπε & ε θαηαιπηηθή εκπεηξία ηνπ Διιεληθνύ θαινθαηξηνύ ηνπ Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην. Αζήλα. Καξαπηδάθεο, Δ. (2007). «Μειέηε Αληηδηαβξσηηθώλ - Αληηπιεκκπξηθώλ Έξγσλ θαη Σπγθξάηεζε Δδαθώλ ζηηο Κακέλεο Δθηάζεηο Πεξηνρήο Γαζαξρείνπ Ακαιηάδαο». Γηεύζπλζε Γαζώλ Ν. Ηιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο (2003). Τν Τεηξάδην ηνπ Γάζνπο (2 ε Έθδνζε). Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Τν δάζνο». Κ.Π.Δ. Καζηνξηάο, ΥΠ.Δ.Π.Θ. (2000). Δθπαηδεπηηθό παθέην «Τν δάζνο», Γήκνο Καζηνξηάο, Καζηνξηά. Μπαινύηζνο, Γ., Οηθνλόκνπ Α., Κανύθεο, Κ. (2001). «Ο θίλδπλνο πιεκκύξαο ζε ιεθάλεο απνξξνήο κεηά από ππξθαγηά. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη άκεζα κέηξα κείσζεο ησλ επηπηώζεσλ». Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ Σπλέδξηνπ κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε θακέλσλ εθηάζεσλ. Αζήλα /12/2001. Παπαδήζε, Φ., Πεξδηθάξε Σ., Πήιηνπξαο Π. (2009). Πξνγξάκκαηα αλνηθηώλ Πεξηβαιινληηθώλ ηάμεσλ «Καιιηζηώ» Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα