ΕΡΓΟ: ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΔΚ) ΑΡ. ΜΕΛ.: ΕΡΓΟ: ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΑΟ ΣΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ,00 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΕ 2013Ε ΟΠΑΑ % 20% ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (π.ρ. θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ ή θσδηθφο πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ π/π. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. λα αλαγξάθεηαη θαη ν ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ ή άιινπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΔΚ) ΑΡ. ΜΕΛ.: ΕΡΓΟ: ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 2 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΑΟ ΣΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ,00 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΕ 2013Ε ΟΠΑΑ % 20% ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 1. ΓΔΝΙΚΑ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηάλνημε δαζηθήο νδνχ Γ θαηεγνξίαο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ δάζνπο ηεθαληλψλ θαη αλαηέζεθε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Σν κήθνο ηεο ππφ κειέηε νδνχ είλαη 2.985,65 κέηξα (Υ.Θ σο Υ.Θ 2+985,65). 2. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Σν έξγν αλαπηχζζεηαη ζην δάζνο ηεθαληλψλ ην νπνίν εκπίπηεη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξέζνπζαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Ζ πξνηεηλφκελε νδφο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πξνβιέπεηαη ζην εγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηνπ δάζνπο θαη εκπίπηεη ζηε Γ δψλε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο θαη ησλ Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ θαη ζηε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) GR ηνπ δηθηχνπ NATURA (Βλ. γενική οριζοντιογραφία). Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο νδνχ ζην ζχζηεκα ΔΓΑ 87 είλαη: Αξρή : X = Y = Πέξαο : X = Y = Σν δάζνο θαηαιακβάλεη ηηο βφξεηεο, λνηηνδπηηθέο θαη αλαηνιηθέο γεληθά εθζέζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ηεο θνξπθνγξακκήο, απφ Μειηάξε Πέηξα (πςνκ. 850 κ.), Υαξβάηα (πςνκ. 700 κ.), Γηαλλίηζη (πςνκ κ.), Φνχληεο (1092 κ.), κέρξη 2 Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (π.ρ. θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ ή θσδηθφο πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ π/π. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. λα αλαγξάθεηαη θαη ν ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ ή άιινπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) 2

3 Καξά Μπνπξνχλ (πςνκ. 856 κ.). Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δαζφθηεκαηνο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ: 40 ν έσο 40 ν : Γεσγξαθηθφ πιάηνο. 0 ν 3 51 έσο 0 ν : Γεσγξαθηθφ κήθνο. Αλαθνξηθά κε ην δαζφθηεκα ε πεξηνρή ππάγεηαη ζην Γαζαξρείν ηαπξνχ, ζηε Γ/λζε Γαζψλ Θεζζαινλίθεο θαη ελ Γ/λζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Κεληξ. Μαθεδνλίαο. Σν δεκνηηθφ δάζνο ηεθαληλψλ αλήθε αλέθαζελ ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεθαληλψλ θαηά πιήξε λνκή θαη θπξηφηεηα. Αλαγλσξίζζεθε ζαλ Κνηλνηηθφ κε ηελ ππ αξηζ. 31/1924 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο φπσο επίζεο θαη κε ηελ ππ αξηζ. 85/1931 εξκελεπηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ. 3. ΒΛΑΣΗΗ -ΓΑΗ Οη εθηάζεηο πνπ δηαζρίδεη ν δξφκνο αλήθεη ζηελ παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δξφκνπ δηέξρεηαη απφ πεξηνρέο φπνπ ην έδαθνο είλαη άγνλν θαη κηθξνχ βάζνπο ιφγσ ηνπ βξαρψδνπο ππνβάζξνπ, ε βιάζηεζε ζπληίζεηαη απφ δξπ, γαχξν, ππξλάξη θαη θξάμν. ηελ πεξηνρή κειέηεο παξαηεξνχληαη απφ άπνςε ζχλζεζεο ηεο βιάζηεζεο ηα εμήο είδε δελδξψδνπο θαη ζακλψδνπο κνξθήο: πξίλνο, θέδξνο, ξείθη, κέιην, δξπο, θαζηαληά, νμηά θιπ. ην φξνο ησλ Κεξδπιιίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίλνληαη ζη εμήο ηξεηο Εψλεο Βιάζηεζεο: α) Εψλε ηνπ Πξίλνπ πνπ θηάλεη κέρξη ηα κ. ζηα βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά, ελψ ζηα λφηηα θαη λνηηζαλαηνιηθά κέρξη ηα κ. β) Εψλε ηεο Γξπφο-Καζηαληάο πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηα κ. γ) Εψλε ηεο Ομηάο πνπ απιψλεηαη απφ ηα κ. Σν παξαγφκελν μχιν απφ ηα δάζε δξπφο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο θαπζφμπιν γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ μπιεία απφ ηα δάζε ηεο νμηάο απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν δαζηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο κε ρξήζεηο σο βηνκεραληθφ, ηερληθφ μχιν θιπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ησλ ηεθαληλψλ αλήθεη ηδηνθηεζηαθά ζην Γ.Γ. ηεθαληλψλ. H ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δαζνθηήκαηνο θζάλεη ηα ζηξέκκαηα θαη θαηαλέκεηαη απφ άπνςε εδαθνπνληθψλ κνξθψλ σο εμήο (δηαρεηξηζηηθή κειέηε): Δδαθοπονική μορθή Έκηαζη Ha Ποζοζηό % Γαζνζθεπήο έθηαζε ,55 Μεξηθψο δαζνζθεπήο 409 9,60 έθηαζε Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ,41 Γπκλέο εθηάζεηο 238 5,59 Άγνλεο εθηάζεηο 79 1,85 ΤΝΟΛΟ

4 4 ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεσινγηθά ε επξχηεξε πεξηνρή αλήθεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ Βεξηίζθνπ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ Βεξηίζθνπ θαη ησλ Κεξδπιιίσλ είλαη Παιαηνδσηθήο ειηθίαο θαη εληάζζεηαη γεσινγηθά ζηε ζεξβνκαθεδνληθή κάδα. Βάζεη ησλ θαηαγξαθψλ πνπ έγηλαλ ζην γεσινγηθφ ππφβαζξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, απαληψληαη νη επφκελεο ελφηεηεο πεηξσκάησλ (βι. γεσι. Υάξηε): α. Κχξηνπο πεηξνινγηθνχο ηχπνπο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Βεξηίζθνπ απνηεινχλ: Γλεχζηνη θαη ζρηζηφιηζνη: Απνηεινχλ κεζνδσηθφ θάιπκκα θαηά Kockel Πεηξψκαηα εθαηζηεην Ηδεκαηνγελψλ ζεηξψλ κε ιίγεο κηθξέο εκθαλίζεηο καξκάξσλ. Γξαλίηεο γξαλνδηνξίηεο: Σχπνπ Αξλαίαο, ηνπ κεζνδσηθνχ θαζψο κεηανξνγελεηηθά παιαηνγελνχο ειηθίαο πινπηψλεηα θαη θιεβηθά πεηξψκαηα. Πεξηνδνηίηεο: Άθζνλα νθεηνιηζηθά θαη θαη κεηανθεηνιηζηθά ζψκαηα. Νενγελείο θαη λεφηεξεο ειηθίαο θάζεηεο θηλήζεηο δηακφξθσζαλ ηε ζεκεξηλή κνξθνινγηθή εηθφλα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Βεξηίζθνπ. β. Κχξηνπο πεηξνινγηθνχο ηχπνπο ηεο ιεθάλεο ησλ βξσκνιηκλψλ απνηεινχλ: Γλεχζηνη: Απνηεινχληαη απφ θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δηκαξκαξπγηαθνχο γλεχζηνπο θαη ακθηβνιίηεο. Σα πεηξψκαηα απηά εληνπίδνληαη ζην λνηηνδπηηθφ θαη δπηηθφ φξην ηεο ιεθάλεο θαη ζε νιφθιεξε ζρεδφλ ηε βφξεηα πιεπξά, κε εμαίξεζε ην θεληξηθφ ηκήκα. Γξαλίηεο: Καηέρνπλ έλα κηθξφ ηκήκα ζην αλαηνιηθφ, βφξεην θαη δπηηθφ φξην ηεο ιεθάλεο. Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο: Απνηεινχληαη απφ πξνζρψζεηο θνηιάδσλ θαη απνζέζεηο αλαβαζκίδσλ ησλ βξσκνιηκλψλ. Απνζέζεηο πιεηζηνθαίλνπ: Απνηεινχλ ην κεζαίν ζχζηεκα αλαβαζκίδσλ. πξνζρψζεηο θνηιάδσλ θαη απνζέζεηο αλαβαζκίδσλ ησλ βξσκνιηκλψλ. 5. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ Ο ππφ κειέηε δξφκνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία θαη έιεγρν ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηε ζσξάθηζε απηψλ απφ κειινληηθνχο θηλδχλνπο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Βνεζψληαο ηφζν ζηελ πξφιεςε κέζσ ηεο θαιχηεξεο επνπηείαο θαη επηηήξεζεο ηνπ δάζνπο φζν θαη ζηελ θαηαζηνιή ηνπο. Αθφκε ζα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ιαζξνυινηνκίεο, παξάλνκν θπλήγη θ.α. Παξάιιεια ν δξφκνο ζα εμππεξεηεί ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ πξνζπέιαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ δάζνπο θαη ηε κεηαθνξά πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ άλεηε θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ, παξέρνληαο έηζη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ δαζηθήο αλαςπρήο. 4

5 6. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ππφ κειέηε δξφκνο ηνπνζεηείηαη βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ησλ ηεθαληλψλ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ δξφκνπ αλέξρεηαη ζε 2.985,65 ρικ. θαη αλακέλεηαη λα ελψζεη ηηο πθηζηάκελεο δαζηθέο νδνχο «ηεθαληλά Καιηνληδή κλήκα» θαη «ηεθαληλά Κξνλνχδα». Σα ηερληθά - γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ εθαξκφζηεθαλ είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Γ θαηεγνξία θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο 41287/2281/ θαη 92833/4679/ Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο ζηελ αξρή ηνπ δξφκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο σο κέηξηεο θιίζεηο ζηε ζπλέρεηα νδεχεη ζε αλάγιπθν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξηεο σο ηζρπξέο θιίζεηο. Ζ πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ πνιιά κηθξά ξέκαηα. Καηά ηελ ράξαμε ηεο νδνχ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ ηα απφηνκα πξαλή θαη νη ζέζεηο φπνπ εκθαλίδνληαλ ζπκπαγέο βξαρψδεο ππφβαζξν. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξφκνπ είλαη ηα παξαθάησ: α. Καηά μήκος κλίζεις. Οη θαηά κήθνο θιίζεηο θπκαίλνληαη σο εμήο: Μέγηζηε θαζνδηθή θιίζε: -8,08% Διάρηζηε θαζνδηθή θιίζε: -6,06% Μέζε θαζνδηθή θιίζε: -6,93% Μέγηζηε αλνδηθή θιίζε: 8,32% Διάρηζηε αλνδηθή θιίζε: 2,52% Μέζε αλνδηθή θιίζε: 5,99% β. Πλάηος καηαζηρώμαηος Πξνβιέπεηαη πιάηνο ζθάθεο 5,00 κ γ. Σάθροι αποτέηεσζης. Πξνβιέπνληαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ ηάθξνη απνρέηεπζεο ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε πιάηνο 1,0 κ. θαη βάζνο 0,50 κ. δ. Μόρθωζη πρανών. Πξνβιέπεηαη κφξθσζε ησλ πξαλψλ κε θιίζεηο: ζηα γαηνεκηβξαρψδε απφ 1:1 κέρξη 1:3 ζηα βξαρψδε κέρξη 1:10 αλάινγα κε ην πνζνζηφ κίμεο βξάρσλ θαη γαηψλ. 5. Σετνικά έργα Πξνβιέπνληαη ζσιελσηνί νρεηνί D=1 m ζηηο ζέζεηο Υ.Θ ,35 (Γ25), Υ.Θ ,60 (Γ41) θαη Υ.Θ ,56 (Γ56). 6. Προμέηρηζη α. Υωμαηοσργικά Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα ρσκαηηζκψλ ν νπνίνο ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο θαηά πιάηνο ηνκέο, νη εθζθαθέο γηα ηε δηάλνημε ησλ ππφ κειέηε δξφκσλ έρνπλ σο εμήο : Δθρψκαηα: ,64 θ.κ. Δπηρψκαηα: 5.681,92 θ.κ. Δθρψκαηα ηάθξσλ : 714,58 θ.κ. Ζ θαηάηαμε ησλ εθρσκάησλ θαηά θαηεγνξία έρεη σο εμήο : Γαηψδε: 8.329,07 θ.κ. 5

6 Βξαρψδε: ,57 θ.κ. ύνολο: ,64 κ.μ. Δθρψκαηα ηάθξσλ Γαηψδε: 277,58 θ.κ. Βξαρψδε: 437,00 θ.κ. ύνολο: 714,58 κ.μ. Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθζθαθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζθάθεο κε ηε δεκηνπξγία νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ, πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ηάθξνπ γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ ζηα δεμηά ηεο νδνχ πξνο ηε θνξά ηεο ρηιηνκέηξεζεο. 8. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ράξαμε ηεο νδνχ πςειφηεξα απφ ηελ πξνηεηλφκελε, ε νπνία εμαζθάιηδε θαηά ηκήκαηα επηφηεξεο θαηά κήθνο θιίζεηο, αιιά δηέζρηδε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ζε πην απφηνκεο εγθάξζηεο θιίζεηο θαη φδεπε πάλσ ζε ζπκπαγήο βξαρψδεηο κάδεο, πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ. 9. ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΟΤ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί ε κειέηε ηεο δαζηθήο νδνπνηίαο, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη έρνπλ εθδνζεί πεξηβαιινληηθνί φξνη. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 437/81 «πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ» θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ,00 κε ην ΦΠΑ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) ζε πνζνζηφ 80% θαη εζληθνχο πφξνπο 20% Θεζζαινλίθε / /2015 Θεζζαινλίθε / /2015 Θεζζαινλίθε / /2015 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Ζ Πξντζηάκελε Γ/λζεο Καηαζθεπψλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ Καηαζθεπψλ θαη πληεξήζεσλ & Αλαπιάζεσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ θ.α.α. Γεξάζηκνο Θαλάζεο Γεκήηξηνο Καιχβαο Μαξία Ηνξδαλίδνπ Γξ. Γαζνιφγνο Πεξηβ/γνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο κε Β βαζκφ 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ ΥΔΓΗΟ ΩΛΖΝΩΣΟΤ ΟΥΔΣΟΤ 7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άςτροσ 7/3/2011 Αρικ. Πρωτ. 250 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ. ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ. ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΟΦΖ...3 2. ΔΗΑΓΧΓΖ 5 2.1. Γεληθά...6 2.2. Πεξηνρή κειέηεο...7 2.3. θνπφο ηεο κειέηεο..11 3. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 12 3.1. Φπζηθφ πεξηβάιινλ...13 3.1.1. Μνξθνινγία 13 3.1.2. Βηνπνηθηιφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σζαπάθε Μαξίαο Ο Ρόλος ηης Επανατρηζιμοποίηζης Αζηικών Υγρών Αποβλήηων ζηη Διατείριζη Υδαηικών Πόρων ζηoδ. Χερζονήζοσ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ WIN-TENSOR ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα