_ώ^ι':.:... όπου; ( είναι η απόσταση των νειιρώοεων σε ΠΙΠΙ. Ονομαστική 0,039 0,045 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4377

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "_ώ^ι':.:... όπου; ( είναι η απόσταση των νειιρώοεων σε ΠΙΠΙ. Ονομαστική 0,039 0,045 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4377"

Transcript

1 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4377 Αχό το Ευ Ιιβ«2 και ΕΝΥ 10080/95. Οταν δβν υπινοιιοΐβίη«ικά»οα»6τ«κιρυ«ίη> οημέρσος Τ^ιημΦτρικη χαρακτηριστυοη, Τ.ΟΊΙ η αμ γμβνη βιπφβνβκι αροβολής α» των νενρώσββν χρ&η να είναι μεναλοιίρη α«6 την τιμή που δίνεται στον Πίνακα Η τιμή της σνηγμενης επιφάνειας προβολής των νευρώσεων υπολογίζεται Μότηνιτπρακάιω σχέση (βλκαισχ ): 1 ^. Λ" Ι όπου; Αϊ = τ ^; $ ε(νο ' 1 επνάνεια διαμήκους τομής (=1 ΐης Λ, είναι το μέσο ύψος κάθε τμήματος μήκους ΔΙ μιας πλάγιας νεύρωσης καν έχει διαχ«>ρκγγεί «ε ρ μέρη β ά είναι η γωνία κλίσης ηαν νενρώσεαν <ος προς τον άξονα της ράβδου οε μοίρες είναι η ονομαοτική διάμετρος της ράβδο» σε πιηι ( είναι η απόσταση των νειιρώοεων σε ΠΙΠΙ λ η είναι ο αριο ΐός τ«ον σειρών τον «λάγνον νενρώσβην είναι α αρ«0 ΐός των κλ!σ«ον των νκ<*ρ«ιηε«ν σε μη η,}, τ είναι (ΐβκι)1ληϊίς άθροισης. Τομή Α-Λ Καμιπιλη _ώ^ι':.: προβολής «κ τα» νευρώσεων Πίνακας Α Ελάχ»τη Ονομαστική 0,039 0, ^ ,056

2 4378 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥβΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΓΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Ο ]φθθ6ιορΐσ)ΐής των μηχανικών χαρακτηριστικών, *8ριλσμβ«νομένης και της ε*ιμτ κννσης στο μέγιστο φορτίο θα γίνεται με βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1045, ΕΝ (μέρη 1 έως 5) και Ι5ΟΌΠ 15«0-Ι. Η επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο ε.^ μετριέται μακριά αχό το λαιμό εν γένει είναι *ολώ μικρότερη α»ο την επιμήκυνση μετά τη θραύση Ε) η οποία μετριέται εχΐ μήκους 5(1 εκατέρωθκν του λαιμού θραύσης. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα 3.2Ί δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας ιισυ θέτουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί Στον Πίνακα Ε.12.-Ι δίνονται τέτοιες σκοπήσεις, υκο τις σύγχρονες αντιλήψεις. Αχό τη σύγκριση τατν Πινάκων καιγ3.2.-ί είναι εμφανής η ασι>μφ<ον(α που υπάρχει μεταξύ των σύγχρονων Κανονισμών και των Προτνκνν ΕΛΟΤ 59 και ΕΛΟΤ 971 στο οκοΐα εκ των κραγμαηαν βασίζεται ο Κανονισμός «ιπός, Μέχρι να ενσωματωθούν οι σύγχρονες αυτές αντιλήψεις στο κείμενο του Κανονισμού (βλ και Σχόλιο της Παραγρ ) ο χρήστης μ^ορ^ί να αχαίΐεΐ αού τους «ρομηθευτίς, χάλυρν.ς «ο» να τκανοιτοκη>ν τις απαιτήσεις της μελέτης γκι αυξημένη κλαοτιμοτητα (ιι^ευταΐηστήλη του Πίνακα Σ3.2-Ι). 3Λ Μιορινικα χαραηηηριβτικά Τα μηχανικά χαρακτηριιηικά τ«*ν χαλύββν σχλκτμον οκυροοέματος δίνονται στον Πίνακα Για το όριο διαρροής ΐ ν, την εφελκυοτική αντοχή ί και τιτν ανηγμεν^ χαραμόρφωσΐ) μειά την θραύση ε* οι αναφερόμενες τιμές είναι χαρακτηριστικές με ποσοατημόριο ρ=95%ν ενώ για τον λόγο ί/γ τ οι τιμές είναι οι ελάχιστες. Οι τιμές των Γ ν και ί, υκολογίζονται με βάση την πραγματική διατομή. ΧΗαν δεν νπάρχεί διακεκριμένο όριο διαρροής, θα προσδιορίζεται το συμβατικό όριο διαρροής Γ 0>ϊ. Πίνακας Χ2-1 Μηχανικά χαρακτηριηηκα χαλίι(ϊ<»ν κατά ΕΛΟΤ 939 κ«ι ΕΛΟΤ 971 Μέγεθος Όριο διαρροής, Γ, (ΜΡβ) ΕφρΑκικπιτή αντοχή, ΜΜΡ.) Λόγος της εφελκυστικής αντοχής «ρος το όριο διαρροής, ^ Εκψήκβνση μετά τη θραύση, κ, (%) » ^1,05 14 Κ.ατηγα Ρ» ϊι, ι > Κοτασκπιές κατηγορίας Μ (μέση) χλασημοτητας, κατά τους νυτχρηνανς Κανονισμούς ΕΝΥ 1998: 1994 Κατασκευές κπτηγορίπς ΡΓΕΝ (έκδοση 1999) ιοιτηγορίας Γ ί*τΐ= 4)0 Ν/πΐΜ 1 ) Ι,35 15Ϊ ί 1,35 < 1,35 «' <*> 26,0 29,0 ΝΕΚΩΣ Ι,ΙΟ^' 51,20 Ι,20 <Α(6) (Ι) Εκί τ»ν τιμών αυταν νκάρχο η σύμφωνη γναμη της Επιτροτήι; του Ευρηκώ&χα! (2) Οι τψίς «ντές θα μηρούοαν ν ΑβηρηΜ>ν <απιπητ6ς σιη μειαροηκή «ρ4οίο. μίχρι τη μεαπροχή τον ΕΜ Ι99< (Εορβ*Α6» (θς 8) ή «ον ρτρ,νιοοίο σβ ΠρόηΜτα ΕΝ φλ. κηι Σχόλιο τι\ς Παραγρ, ) (4) Χ«ψίς «ο» «νηστοηρύν οι «οσοοτημήρκ» ρ^90% (5) Χαρα«ηρισηκή «μη που αντιστοιχεί ΟΕ Βοηοατημΰρ» ρ=95% εκτιμώμενο με κιθηνάτητα τ-90% (6) Οι ομίς τ«ν

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4379 Ειδικά για θέματα χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμοί) σκυροδέματος ΟΒ υψηλές θερμοκρασίες, ο σχεδιασμός των έργων θα ακολουθεί και τις σχετικές διατάξεις ή συστάσεις των: ΟΕΒ ΒιιΙΙ, <Γ ΙηΓοττη&ιίοη Νο, 174 αη<1 208, ΡΙΓΒ Οεβϊρι οίτοηοτβιβ ΚίπκΛυτββ, 1,3υ33πηε, Οοΐ. '86 Βηά Μ '91 - ΟΕΝ/ΤΟ 250/50.2/ΡΤ.ΙΟ/1993 (Ευτοεο* 2, ΡβΓΐ 1-2). Ι ΡΙΓ* Εχουν μετρηθεί τιμές έης 210 ΟΡ». Το μέτρο ελαστικότητας Ε επηρεάζεται αχό τη θερμοκρασία, απομεισύμκνο σημαντικά για υψηλές θερμοκρασίες (βλ. Πίνακα 13.3,1-1). 33 Οι φυσικές ιδιότηγβς την μη ή ελαφρά κραματ«μέναν χαλύβων, χαμηλής κερίεκτικοτητας σε άνθρακα, οκάς είναι οι χάλυβες οχλισμού σκυροδέματος, είναι παραπλήσιες εκείνων τον κάθαρση σώήρσυ. Οι τιμές *ον δίνονται παρακάτω αφορούν τον καθαρό σίδηρο, εκτός αχό τις περιπτώσεις ικ» αναφέρονται ρητά στους χάλυβες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν γη τους υπολογισμούς καν αφορούν τους χάλυβες οκλκψού σκυροδέματος Μέτρο ι:ϊλ»τηκ6τητας, Ε Ετην θερμοκρασία του ιιεριβάλλονΐος η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι 200 ΟΡί. Πίνακας Επίδραση της θερμηκραοΐας ατό μέτρο βλαστικότητας θερμοκρασία "0 ΜΟΡ ) Ο συντελεστής <ΙΕ/οΤ στην ιτεριοχή ΰ δίνεται από.τη σχέση: οε/ατ = -55 ΜΡϋΛΐ: Η τιμή των200 ΟΡκ καιο Πίνακας Σ3,,1,1-1 πίναι πιιο το Ο.Ε. ΟΪΟ6Γ, 'ΜκΗ&πίοηΙ Μ«ΗΐΙυΓ?ν', ΜοΟΓανν-ΜίΙΙ. 1988, σελ. 49 και 281 ηντίστοιχρ, Εχουν τιμές αιιό το 5π)ίΐ1ιεΙΐ3 Μίΐβΐβ Κβίβτβηοβ Βοοίί, 6" 1 Εά., ηυιιβγμϊογίτικ, ΙΛΙΠ^ΟΠ, Μ καραπάνω σχέση είναι απή το Ουν-Ητ «ι, ΈΙεπιεπίβ ογ ΡΗνίίοβΙ 3" 1 Εά., Αάάκαη 1974, σελ. 63. Το μέτρο ελαστικότητας βε διάτμηση αχαντάται στη βιβλιογραφία και ως μέτρο διάτμησης ή μέτρο ολίσθησης. Διάφορες τιμές έχουν δοθεί στη βιβλιογραφία για το μέτρο διάτμησης που κυμαίνονται από ΟΡίΐ. Τιμές από 160 έως 169 ΟΡ& έχουν αναφερθεί για το μέτρο διόγκωσης (ουίΐΐ ηίοαιιιι»). Για το Ο η τιμή είναι από το λε. δίΐί^ιβ^-ΰ,κ, Μΐ3<Μβ, 'Μ«τΐ3ηκ»[ Εη%\ηΐπϊη& Οβ^ιρι*. ΜςΟηιν-ΗϊΙΙ, 5Λ Ευ., 1989, σελ Για το Κ αχό το Ο.Ε. Οΐίίίτ, ' ν\ ΜεΟηνν-ΗϊΙΙ, Ιοαοση, 1988, σελ. 49. Τιμές αχό 0,27-0,33 έχουν αναφερθεί για το με το μέσο όρο 0,30 ο>ς την πλέον αποδεκτή τιμή για πρακτικές εφαρμογές. Από το διηίΐηβιιί Βοοκ, 6ΙΗ Εο., ΒυΐίετλνοτίΗί, Ιαηάοη, 1983, σελ Μέτρο ελαστικότητας οε διάτμηση 6 και μέτρο διογκοοσης Κ Το μέτρο ελαστικότητας Οϊ διάτμηση είναι 80 ΟΡ» και το μέτρο διόγκακιης είναι 165 Ο Ρ*. Λόγος Ρο4»οη, ν Γκι τις χραιττικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοιτοΐεΐιαι η τιμή 0,30.

4 4380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κρυβτκλλονη σικη>ο* και ΟυΗβ Κ.Ε. Ηββα-Ηϋί, 'ΡΙινίϊαΙ Μ^ΙΙιιτ^χ Ρππαρίκ', 2ηϋ Εα., Ο.Υβη ΝοβίΓβπο. Ν«*> ΥοΛ. 1973, σελ Στον Πίνακα 3,3.4-! δίνονται Μ φάσεις τον καθαρού σιδήρου. Η θερμοκρασία Ουπβ, θερμοκρασία κέραν της αηοΐας χάνεται η μαγνητική συμπεριφορά του σιδήρου, είναι 770 *0. Πίνακας Φνοκις καθαροί ατοι^ρον Ο ωατενίτης (διάλυμα άνθρακα μέσα σε Γβ-γ) μκορεί να εμφανίζεται οίους χάλυβες κάνω από ίσος 723 και (ταίζει οχονδαίο ρόλο σ») διαδικασία θερμικής κατεργασίας συγκεκριμένων κοιοτήτφν χάλυβα. Υπάρχει μη σχετική ασάφεια για τα σημεία τήξης (ΣΤ) και βρασμού (ΣΒ). Το ΣΤ κυμαίνεται αχό 153Α-1539 " κατ το ΣΒ αϊτό *00. θερμοκρασιακή κεριοχή πανί» αχό ΊΟ ΣΒ ΣΤ-ΕΒ 1400-ΣΤ κάτωοπώριο Καιάστα<τη αέριο ι*υρο στερβά οτκρεό σιερεό Φάση αέριο υγρό κυβικό χώροκεντρωμένο κυβικό ϋδροκεντρομενο ΔΜΗΪ ^Α κεντραιμένο Σύμβολο & 1 δ Τ α 33.5 Ειβική θερμότητα Σιον Πίνακα Σ δίνονται τιμίς της ειδικής θερμότητας σε διάφορος θερμοκρασίες. Οι τιμές είναι αχό το 5ιηίΐΗβΙΙκ Μ«ΟΙι ΚΗατακκ Βο<Α, 6* ΙΙα ί,οπάοη, 1983, Κίφ.Ι4. II μέση τψή της οδικής θερμότητας στο διάστημα από (ΤΟ έως 100 " είναι 456.Ι1(β 'Κ 1 Πίνακας 13,3.5-1 Φυσικές ιοιοτητκς χάλυβα θκρμοκρααίο ^ Πυκνότηια ρ/οη' 7,»4-7,» Ειδική θερμότητα ) ΙΒ'Κ-' Ευντελτστής γραμμικής δμμγηΐλής χ ΙΟ"Χ"' 12,18 12,18 12,66 13,47 14,41 12,64 13,37 θερμική αγωγιμότητα * οι 'Κ' 1 51,9 51,1 49,0 42,7 35,6 26,0 27,2 Ειβική αντίσταση μωοηι 15,9-16,3 21,9-22,6 29,2-29,6 48,2-48,7 74,2-75,8 109,4-1 10,0 116,7-119,4 Οι τιμές είναι οπό το ΧτηίΐΝβΙΙίΐ Μβίβΐί ΚβΓβτεηοβ Βοοίς, 6(Κ Εα., ΒιΛίβπνοΠίΐ!, ίοη<1οη, 1983, Κεφ ί θερρική αγωγιμότητα Μ θερμική αγωγιμότητα του χάλυβα ατούς 20 Ό μιτορεί να ληφθεί στους υκολσγιομούς {ση με.51,9 Η θερμική αγωγιμότητα τ καθαροί» σιδήρου, στη θερμοκρασιακή χερισχή 0-ΙΟΟΤ ίχκι μέση τιμή 78,2 Μ/οι 'Κ' 1. Όηον αφορά όμως τον χάλυβα, οι τιμές της θερμικής αγωγιμότητας στις διάφορες θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες (Πίνακας Σ3.3.5-Ι), λόγω δομής. Οι τιμές είναι ακό το δγπΐΐηίιιί Μΐ3 ΚεΓ««ι«Βοοίί, 6(1ι Εα., ΒυΗεπνοίΐΗί, Ιοηύβη, 1983, Κεφ. 14, Στον Πίνακα Σ3.3.5-Ι δίνονται ακριβέστερες τιμές του συντελεστή γραμμικής διαστολής.για διάφορες θερμοκρασίες ς διαστολής Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής τον χάλυβα στο διάστημα από 0"Ο έ*»ς 100"0 μπορεί να ληφθεί στσνς «καογισμονς (βος με Ι Ο ΙΟ"* "Ο 1.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4381 Οι τιμές είναι αϊτό το 3ηιί(Ιΐ ΐΐ3 Μβιβίβ ΚεΓετβηββ ΒοσΚ, όΐίι ΡΑ. ΒιιίίβηνοΛίιι. Ισόποση, 1983, Κεφ. 14. Στον Πίνακα Σ3.3.5-Ι δίνονται τιμές της ειδικής αντίστασης του χάλυβα σε διάφορες θερμοκρασίες. 33Λ Ειδική (ηλεκτρική) βττίσταβη Η Ειδική αντίσταση τον χάλυβα «τους 20 κυμαίνεται αχό Ι5,ί»ΐίίϊαπ έως Ι6,3μίΙοτπ. 1«μφ«να με ίο ρι-ε Ν /99. Γτην πραγματικότητα η πυκνότητα του χάλυβα μεταβάλλεται ελαφρά ανάλογα με τη χημική σύσταση και 3.3,9 Π«κνοη τα II «υκνότητσ ΓΟΟ νικλογιαμούς ίση με μπορεί να ληφοτί στους Καν κάποιος επιθυμεί να μετρήσει την πραγματική πυκνότητα του χάλυβα μπορεί να μετρήσει το βάρος ενός τεμαχίου ατό νερό (Β.) **«στον αέρα (Β.) και χρησιμ<μΐο*ώντας την αρχή τον Αρχιμήδη (με πλήρη διαβροχή του τεμαχίου στο νερό) να υπολογίσει την πυκνότητα τσυ χάλυ(1«με τον ακόλουθο τύπο: όπου ρ η πυκνότητα του χάλυρα και νερού (αϊ) με η πυκνότητπ του Έΐ6Πΐ«ιΐ!ΐ οί ΡΗνβκαΙ, Κακίιηε, 3«Ι ΕΑ. 1974, σελ. 585, Στον Πίνακα 3.3. ΙΟΊ δίνονται ο συντελεστής ικανότητας εκπομκής φαιού σώματος "ε" και η ανακλαατικόίητα ταυ υλικού "Κ" συναρτήσει του μήκους κύματος "λ" για μη οξειδωμένους χάλυβες. Σημβιώνεται υπ οι χάλυβες οχλισμον, ακό τον τροχό καραταητής τους, είναι ελαφρό οξειδωμένοι (ελαφρό 0τρΑμο καλβηιίνας 'τιο,) και έτσι οι οπτικίς ιδιότητες διαφέρουν από αυτές του Πίνακα Σ Οατικές ιδιαηιτες χάλυβα Λόγω τΐ)ς μέτριας ανακλαστικής ισχύος σε όλα τα μήκη κύματος, ο μη οξειδωμένος χάλυβας παρουσιάζει ασθενή μεταλλική φαιά αηόχροκπ). Πίνακας Ε Οιτηκίς ιδιότητες τοιν μη λίίΐιπ) ι.ο 0,6 0.5 ε 0,41 0,4)1 0,49 Κ(%) * 58 - ΒίΤΠβΠΊΌΓίΓΙβ, Μθ*Ι* Κ«1«ίβη«; ΒοιΑ, 6ΐΗ Ε*)., Ιοπαοπ, 1983, Υπάρχουν αρκετά χημικά παρασκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αχό τα»λέον όμως απλά και γνωστά β(ναι το Νίΐβ), το οιταίο προκύιαβι ΟΛΟ τη διάλυση Ι,5 5τη1 νιτρικού οξέος 1,4 τηοΐ/ΐ σειοοιηι αιθυλικής αλκοόλης. 3.3,11 Μβκροοκοιπκή εξέτανί) χαλνβα Ο χάλυβας μπορεί να εξεταστεί μακροσκοπικά με λίίανση και χημική προσβολή σε μια καθετή τομή στο διαμήκη άξονα μκις ράβδου και να προσδιοριστεί εάν έχει υποστεί θερμική κατεργασία (χάλυβας ΘΕ-Θ).

6 4382 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μκτιϊ ΜΙΤΟ λείανση σε μια κάθετη τομή στο διαμήκη άξονα μιας ράβδου, αυτή εμβαπτίζεται στο ΝίίηΙ για περίπου 5-30^Ε;ο, ανάλογα με το είδος του χάλυ(ία. 11 διάκριση του μαρτενσίτη και των προϊόντων μετασχηματισμοί» το» σε οχι';σι} μ Γ, την κπόλουπ) μεταλλική μήτρα που έχει πρακτικά μείνει χωρίς βαφή κατά τη διαδικασία θερμικής κατεργασίας (π.χ. βαφή κατά ΤηιιραϊΐΌ. ΊΊιοπιιοχ κλπ), είναι από τπ σημαντικά πράγματα ποι» μπορούν να διαπιστωθούν ίτγ, πλτιχιστο χρόνο και χωρίς ιδιαίιπρα μίσιι (!λ. Σχ. Σ3.3,11-1) και μπορούν να Γ,φΐΥΐ'ΐβοιιν ητης πτις ιιηχκνικες ιαιι φυσικής ιδιύτητγς του βμ, Κ(ΐ()(ί)ς επίσης κ»ι τη συμπεριφορά του ως προς τη διάβρωση. Μαρπ:νσίιης ΦΓρΙτης- 1 Ιερλίτης Σχήμ» Σ3.3. Π-1 Κ (ΊΟ Μη οτο διαμήκη άξονα τομή ράρδοιι χ«λυ)1α ΐητά αιτΰ ει ΟΓ. ΙΝΙΙαΙ 3.4 Χημικά Χ««ικτη Μ«τική Σύ ΐφων«με το Πρότυπο ΙΐΛΟΤ με το Πρότυπο ΙΪΛΟΊ' Γπνικά Γω τους χ«λι>[1ες ΊΟΟ και 8500 π ΐα»;ιικό>ς δεν ισχύει κιινενας άμεπος χίρκγ>ισμ<κ; γ«ι τΐ χΐ μικί' σύσταση. ['ιιι τους συγκολλήπιμοος χιίλν Ιες κι«55005 ισχύουν οι ππρκιριομοί ϊΐ)ζ ΙΙσραγρ. ϊ.5.1 για την χημική σύσταση προκειμένου να εξασφαλισθεί η συγκολλησΐ ΐότΐ)ΓΜ Ί'αξιν» ΐη<τΐ Σύμφιονα }ΙΓ. το Ι Ιροτυπο 1 :,Ν Ι Ί;νικώ, ιιι μη κριιμιιηιιμύνιιι χιϊλυρχ ί:ίν«ι χϋλ» ίπς γιιι τους οποίους δϋν υπάρχουν ειδικές οηαιιήσεις για συνεπή συμπεριφορά σε θερμική κατεργασία ή για καοαρότηια όσον αφορά τα μη μεταλλικά εγκλείσματα. Ως μη μεταλλικά εγκλείσματα θεωρούνται συνήθως τα οξείδια βο, 8ί0 3, ΑΙ 2 Ο.,, ΜιιΟ, Ι? εο, Ι'^Οί, οι ενώσεις Ρο5, κλπ που είναι πρακτικά ακαθαρσίες στον χάλυβα. Οι χάλυβες οπλισμού ακοροδ^ματος είναι τμήμα ιΐ ς ομάδας τιιιν ί;λιιφ κί ή μη κινιμιιπιιμένων χαλι>[ιΐΐ)ν Πίφαγιαγή χάλυβα Σύμφωνα με τοριεν έως -6/1999. ΜΓ. τον όρο (ΐηαξείδοισΐ) εννοείται η μείωση το» διαλυμένου/ ενεργού οξυγόνου στο ρευστό χάλυβα. Ι! διαδικασία παραγωγής (μεταλλουργική μέθοδος) και ο τύπος της αποξείδιοσης ιοο χάλυβα επαφίενται στην κρίση τ<>(» παραγωγού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 4383 Η συγκολλησιμότητα είναι σύνθετη ιδιότητα η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα συγκόλλησης με την υπάρχουσα τεχνολογία, και επηρεάζεται αχό παράγοντες Λχως: Η μεταλλουργία τον μετάλλου [Μάης και του μετάλλου προσθήκης II τεχνική της συγκόλλησης Ο σχεδιασμός της σύνδεσης Οι ενδεχόμενες θερμικές κατεργασίες πριν και μετά τη συγκόλληση Αλλοι ηιο εξειδικευμένοι παράγοντες (ενδεχομένως). Σνμφανα [ΙΓ το Πρόπηιο ΕΛΟΤ 971. Οπου: Μη: Μαγγάνιο Ο: Χρώμιο Μο: Μολυβδαίνιο V: Βανάδιο Νί: Νικέλιο Οι: Χαλκός 3.5 Συγκολληστμότητα είναι η ικανότητα βνός μηαλλου να συγκολλιέται στις συνθήκες τον ίρτ», ίκη Αστε η προκύπτουσα σύνδεση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού. Οι χάλυβες διακρίνονται ως ηρος τη συγκολλησιμότητά τους σε: Συγκολλήσιμους, η συγκολλησιμότητα την ο«*βν εξασφαλίζεται με τη χημική σύσταση (βλ. Παραγρ. 3.5.!) Σνγκολλήσίμαυς υχό κρσοκοθέσεις, η σογκολλησιμόττμα των οποίων ελέγχεται με ειδικές δοκιμές (βλ. Παραγρ ) ΐυγκολλήσιμοι χάλυβες Οι χάλυβες θεωρούνται σνγκολλήσιμοι, ό«ν η μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα Ο, θειο 5 Ϋ φϋΐοφάρο Ρ, άζ&το Ν καθώς και η μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα δενυπερβαΐνουν τις τιμές που δίνονται στο Πίνακα Η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα ^α υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο η' όπου τα σύμβολα των χημικών στοιχείων δείχνουν την εκί τοις εκατό περιεκτικότητα κατά βάρος (%κ.β.) ύ*ως προσδιορίζεται από την χημική ανάλυση. Πίνακας 3.5,1-1 Μέγιστη άνθρακα, θείο, ψωσφορο, άζαηη καθώς και Στο υπό έκ&σση ΠνροΛΟΤκό Πρότυπο ρτην : Προβλέπεται περιορισμός και στην περιεκτικότητα σε χαλκό (Γο) με μέγιστη τιμή 0,80% Επιτρέπεται η υπέρβαση ιιον μέγιστων τιμών για τον άνθρακα κατά 0.03% κ.β., μ< την χροοπόοεση όη μειώνονται αντίσιοτχα η ισοδύναμες ημ ς σε άνθρακα κατά 0,02% Κ.β. Λ«ΰνής τηύπη ι ΤΟ&ζΜΟ ιο&φειανι/ΐ κβι ρε τις ΕνβεαηικΑ) για τη αναφέρεται όη μετάξι» τ»ν > κσ» 6«ίμίΛοιιντο Αζππο είναι τα ΤΙ, Ζτ, 1ΙΓ, V, ΜΗ, Τ», Π, ΑΙ και V. Στο Παράρτημα ΠΙ αναφέρίτντηι βχίπεις γη την της Δέσμευσης, για ης ο*σ(ες ιαατάσο δεν Ανάλυση ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευση Ανάλυση τελικού προϊόντος^ Ιΰ) 0 0,22 ΕΛΟΤ 971 Αώο 5 0,050 ΛνΟρακης Φωσφόρος Ρ 0,050 Λί/οτο" Ν 0,012 Ισοδύναμη τιμή Μ ^ 0, ,055 0^055 0,013 0^3 τιμίς σε άζωτο βιιτρ&κμβι εάν ήτητίς νκχχείαιν «ο«ίο ίβσμειχκιν (βλ, Παράρτημα χφκκηκότητα αε Αζηα» μιιορβί να *αι («ίγολιερη ακύ τη μίγισιη τιμή (0,011%) και ότι βκν ακαιτείτιιι μίτρηαή της αν η

8 4384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε κάθε συγκόλληση, δημιουργείται ένας "θερμικός κύκλος", γύρ» α*ο την κερίοχή της συγκόλλησης. Το μέταλλο θερμαίνεται με ορισμένο ρυθμό, παραμένει σε κάποια μέγιοτη θερμοκρασία για ορισμένο χρόνο και μετά αποψύχεται μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος με κάποιον άλλο ρυθμό. Στη διάρκεια του θερμικού κύκλου μπορεί να αναπτυχθούν τάσεις και να εκδηλωθούν παραμορφώσεις. Επίσης μπορεί να λάβουν χώρα μεταλλουργικές και χημικές αλλαγές «ου οδηγούν σε μεταβολή ίων φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων στη ζώνη τήξης και ότι) θερμικά επηρεασμένη ζώνη. Οι κυριότεροι παράγοντες «ου επηρεάζ<»υν την ποιότητα της συγκόλλησης είνπι: Η προστατευτική ατμόσφαιρα της συγκόλλησης Το μέταλλο γόμωσης (προσθήκης) Το συλλίπασμα δηλ, η επένδυση του ηλεκτρόδιο» Η μέθοδος συγκόλλησης (σχεδίαση και εκτέλεση) (1 θερμοκρασία της συγκόλλησης (προθέρμανση, θερμοκρασία μεταξύ πάσσων, μεταμρμανση) Η τεχνική της συγκόλλησης (εξοπλισμός) Η ικανότητα το» συγκολλητή. Οι επιτρεπόμενες μέθοδο» συγκόλλησης και οι αντίστοιχοι τύποι σύνδεσης αναφέρονται στον Πίνακο Πίνακας ΜέΟΟοι Ακρη μβ Ακρη (μετίιηακά) Σημκιηκή Ημκηιτιΐματη (Ιί «κ ηλεκτρική προσπποιπκή βνηοτιιση ατμήσφαιρη ΜίβηΛο» «νγκολληβης αιιγκήλληπη με ακοροδέ>ατσς Λικοτενης Χάλνρες σΐιγκολλήπιμοι υπό ηροΰηαβέοεις Γενικά Ιύμφηινα μη το ΕΛΟΤ 959. Οι χάλυβες ιτοιι δεν ικανσαοκιύν τις ηπαιτήσης της Παραγρ , ελέγχονται ας χρος τη συγκολλησιμοτητά τσυς με μηχανικές δοκιμές σε εφελκυσμό και κάμψη σύμφωνα με την ΙΙαραγρ , και «οτρίχετα» να συνδέονται μόνον κητά «αράβεση. Για κάβε μια δοκιμή κατασκευάζεται σε θερμοκρασία δωμάτιο» ένα συγκολλημένο δοκίμιο ανά παρτίδα. Λεν επιτρέπεται τα δοκίμια αυτά να υκοστούν καμιά Θερμική κατεργασία, ούτε πριν, ούτε μετά τη συγκόλληση τους. Η συγκόλληση γίνεται α*ό τη μία χλευρά των ράβδων μβ δύο ραφές συγκόλλησης η κάθε μία των οποίων είναι μήκους 5ο 1 (όπου Λ είναι η ονομαστική διάμετρος των ράβδων). Οι ραφές της συγκόλλησης ξεκινούν ακδ έξω χρος τα μέσα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αχομένει ανάμεσα στις απολήξεις ένα διάκενο 20 ΠΜΠ περίπου (βλ. Εχ Μ) ' ί Η ' < Ι««««Ι "Μ " Ι " Μ 2(Ηητπ Σχήρα Τροχός σνγκαλη«ΐ ς 8ο*α ΐ(«ν χι τ» έλ«τχι ""Β <ιυγκσλλησΐ ΐ6η τ ς

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4385 \ Τα ηλεκτρόδια χού χρησψοκσισύνται κατά τη χειρωνακτική ννγκύλληση τόξο» βρέχει να είναι με βασική Εχένδνση ή με όξινη εχένάκιη ρονηλίσο (ΓΙΟ!) και τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους να είναι ανάλογα με εκείνα τον μετάλλου βάσης, Η διάμετρος των ηλεκτροδίων πρέχίΐ να είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Πίνακας Αιαμετροι ηλεκτροδίων Α^ΑλΑ* Ι^ρνυν 5-10 πιπί πιπί πιπί >20 πιπί Αιόρετρος ιΐλεκτροδίων 2 πιπί 2,5 ΠΙΠΊ 3.25 τηπι 4 5 ιητη Μηχανικές δοκιμές για τον έλεγχο της συγκολλησιμότητας. Οι μηχανικές δοκιμές για τον έλεγχο της συγκολλησιμότητας των χαλύβων που δεν ικανοποιούν τις σκοπήσεις της Παραγρ είναι η δοκιμή και η δοκιμή κάμψης. Η δοκιμή σε εφελκυσμό συγκολλημένων δοκιμίων κατά παράθεση (βλ. Σχ ) γίνεται αναχόφενκτα κατά έκκεντρο τρόην Κατά ιη δοκιμή εφελκυσμού συγκολλημένου δοκιμίου ελέγχεται μόνον η κφκλκνσηκή αντοχή τον, η οκοίη δεν χρέχε* να είναι μικρότερη α*6 το 90% της αντίστοιχης εφελκνστκής αντοχής, πσι> έχει <τροσδ«ορισθει σε ασυγκόλλητο δοκίμιο οηό το Ιδιο δείγμα. ΛχαραΕτητη προϋπόθεση είναι το ασυγκόλλητο δοκίμιο να έχει εφελκικπική αντοχή (ΐρταλύτερη ή Ιση με τη χαρακτηριστική τιμή της εφΐλκυστικής αντοχής της κοιοιητης τον. Ρ) Δοκιμή Κρήτης Η δοκιμή σε κάμψη συγκολλημένων δοκιμίων θπ γίνεται καιά 90 μοίρες και γύρω από τα κυλινδρικά στελέχη, η διάμετρος των οποίων φατνεται στον Πίνακα Η κλευρά «ου έχει ης ραφές της συγκόλλησης βα ηρέχα να βρίσκεται στη ζώνη εφελκυσμού και το ενδιάμεσο διάκενο στο κέντρο της ανακκλούμενης ζώνης. Κατά τη δοκιμή κάμψης συγκολλημένων δοκιμίηκν δεν χρέχεί ν««αρατηρηοεί με "γυμνό μάη* καμία ρωγμή στο μέταλλο βάσης. Λν εμφανισθεί ραητμή στην εηφάνεη του μέταλλα*» συγκόλλησης (ραφή). Χ">ρΙζ να αεκταοεί στο μέταλλο βάσης, τότε τ* αποτέλεσμα της δοκψής γίνεται αχο&εκτό. ΠΙννκας Αιβββτρος κυλινδρικοί) «τελεχονς για η οσκι^ιή κάμψης συγκολλημένων δοκίμιο» Κατηγορία βιαηετρο ράβδου (Ι (πιπί) ' 18<<1<25 '

10 Ι 4386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.6 Συμπερφιρά ο* ψΐ λές θβρ ΜΝφ «1βς Γκι τις εφαρμογές των χαλύβων ακλισμου σκυροδέματος έχει ενδιαφέρον και η περιοχή θερμοκρασιών κάτω ταυ μηδενός. Οι άφορες κατηγορίες χάλυβα* «αρουσιάζρον διαφορετικές θερμοκρασίες μετάπτωσης (ΐτβηίϊΐίοη (απίμηιυπ) «ου σε μερικές περιπτώσεις πλησιάζουν (εκ των κατά) τους Ι0Τ. Σι η θερμοκρασία αντή Μ χάλυβες γίνονται ψαθυροί, γεγονός που πρέπει να λαβαίνεται υπόψη στον αχεδιασμό. Ως υψηλές θερμοκρασίες για ης «φαρμογές ίων χαλύβων οχλίσμού σκυροδέματος, θ Μρο6νται θερμοκρασίες άνω των 200Ό, κρίκο». Η έκθεση των χαλύβων σχλισμού σκυροδέματος οε υψηλές θερμοκρασίες, αν συντρέχουν και ορισμένοι άλλοι καράγοντες (ενδεικτικά αναφέρονται ο χρόνος έκθεσης, το οξειδωτικό περιβάλλον στην επιφάνεια τσι» χάλυβα και ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας) είναι δυνατόν να έχει ως ολοτελεσμα σημαντική διαφοροποίηση (νχοβαθμιση) τον μηχανικών τους ιδιοτήτων. Για όλες τις κατηγορίες συνήθων χαλΰβαν οχλίσμαύ σκυροδέματος, η θέρμανση σε θερμοκρασίες μέχρι 500 0, για χρόνους μέχρι και 2 ώρες. δεν δημιουργεί σοσιαοηκή μεταβολή στις αρχικές μηχανικές ιδιότητες μεΐά την ήρεμη ψύξη στη Λβρμοκρασία του πκρ [βάλλοντος. Για μεγαλύτερους όμως χρόνους έκθεσης ή και γη μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις των μηχανικών χαρακτηριστικών. Η με(ι»ση της εν Οερμώ αντοχής είναι μικρή μέχρι τη θερμοκρασία των 350"0 (της τάξης του 1 0%), ενώ γίνεται πολα μεγαλύτερη και μπορεί να φθάσει το 40% για θερμοκρασίες στην περιοχή των 550"0. II παρατήρηση αυτή θα «ρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την εκτίμηση της <η>μπεριφοράς των «παακευών κατά τη διάρκεια μιπς ιτυρκαγιάς. θερμάνσεις σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των ΙΚΚΓΟ (μέχρι 1200"0) έχσιιν ενδιαφέρον για τη διαδικασία παραγωγής των χαλύβων (έλαση. σφυρηλάτηση, μαρττνσΐίΐκή βαφή κλπ.) σχι όμως γιο ΤΓζ εφαρμογές Γόος ο»ς οπλισμού σκυροδέματος. Η εν θερμώ αντοχή των χαλύβων οχλισμού σκυροδέματος μειώνεται όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, οκάς μειώνονται το μέτρο ελαστικότητας και η συνάφεια με το σκυρόδεμα. «Ε θερμοκρασίες μεγαλύτερη τκ»ν 550Τ συνεπάγονται πάντοτε μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων, λόγο» αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν στη μικροδοιιή «ιΐν χαλύβων. Η προσπάθεΐα συνεκτίμησης της επίδρασης όλων των χαραγόντων *ον μκορεί να εχηρεάσονν Γη οι^μκεριφορά ίων χαλύβην οκιλκηινύ έχειτα αχό έκθεση σε «ψηλές θερμοκρασίες βίνηι εξαφετικά δυσχερής. Για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων οπλισΐιού σκυροδέματος, κου (τεριγράφονται στην Παραγρ. 2.1,1 αυτού τον Κανονισμού, ενδέχεται να σνμβοόν τα ακόλουθα: «ερ^ς ΟΜης χαφίς ειηξεργανΐα οποιποδηιηττ* μορφής (ΘΕ-Χ). Δεν «αροοσιοιζουν αξιοσημείωτες μεταβολές ιί«ηήτ»ν γη θερμοκρασίες έκθεσης έ»ς 65Ό (ΐπά η\ ((τήξη τοος στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι πιθανή η δημ«η»ργΐα μαρτενσίιη σε χάλιηΐες με κοσοοτο άνθρακα > 0,25% (5400, 8500) αν η θερμοκρασία υκρβεί τους 730" κερίκου και γίνει ακόιομη ψύξη, ή σ««ερίλτωση αχοτομης ψύξης μετά τη συγκόλληση. Προκείμενο» να κροαδιορκίθεί η πιθανή μεταβολή των μηχανικών ιοίοτήτιαν του χάλυβα οκλισμοΰ σε περ&κοση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σε συνθήκες μιας πραγματικής πυρ*<τγιάς) είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμές σε δείγματα που θα ληφθούν από το υλικό που εκτιμάται ότι έχει επηρεασθεί

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ) 4387 θ«ρρής ίλββ^ς κβν ακολουθείται αχό &»βΐ κν «αρά &ΜβΐΜ «Η«θβρμικής κατεργασίας (ΘΕ-β). Γκι θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 500 και χρόνους έκθεσης άνω των 2Η είναι πιθανόν να υπάρξει σημαντική μείωση αντοχής και άλλων χαρακτηριστικών. Η μείωση αυτή είναι αναλογικά πολύ μεγάλη αν οι θερμοκρασίες έκθεσης πλησιάσουν τους 63(ΓΟ και μπορεί η τελική αντοχή να φθάσει το 50Η της αρχικής τιμής. Η αντοχή δεν επανέρχεται στις αρχικές τιμές μετά τη ψύξη στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. II μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα της μετατροπής των εκτός ισορροπίας φάσεων σε φάσεις ισορροπίας (δηλαδή Ρβ και Ρβ,Ο). Στην παρουσία των εκτός ισορροπίας φάσεων στο τελικό προϊόν οφείλεται η αυξημένη αντοχή των χαλύβων αυτών. Χάλυβες ψοχρης κοτεργαοιας ΐε <ττρέψΐ τον αρχικού προϊόντος κον προέρχεται από θερμή έλαση (ΤΚ-Γ) και ψκχρττς διαμόρφωσης με ολκή και ίλανη τον αρχικού κροτοντας ικηι προέρχεται από θβρρή ελαοη (ΤΚ-Ο). Και για τις δύο αντές κατηγορίες η παράμετρος που θα καθορίσει τη συμπεριφορά των υλικών μετά από έκθεση σε θερμοκρασίες πρακτικά μεγαλύτερες των 550 είναι ο βαθμός της εν ψυχρώ παραμόρφωσης που δημιουργείται κατά την κατεργασία παραγωγής (ή μετέπειτα διαμόρφωσης) και ο οποίος ορίζεται με τη σχέση: 100 όπου Λ] η αρχική διατομή και Α] η τελική οιατομή (μετά τη δια ΐόρφίιχτη). Για τιμές η<2% δεν δημιουργείται ειδικό πρόβλημα μεταβολής αντοχής μετά από θέρμανση σε θερμοκρασία άν«των 550 β ϋ (ισχύουν όσα ισχύουν για ία υπόλοιπα υλικά χαλύβων), Για τιμές 2<η<12Η το υλικό που θα προκύψει έπειτα από θέρμανση σε θερμοκρασίες άνω των 550Τ (ακόμη και για χρόνους μερικών δευτερολέπτων) θα έχει ιτολύ κακές μηχανικές ιδιότητες με κύρια χαρακτηριστικά μειωμένη αντοχή και αυξημένη φαθυροτητα. Στην ουσία το υλικό θα έχει αχρηστευθεί. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαμόρφωση ράβδων μκ θέρμανση και οι συγκολλήσεις χαλύβων ψυχρής κατεργασίας, επειδή είναι πιθανών να προκύπτουν τέτοιες τιμές του η. ΓΊα τιμές η>15% και πρακτικά >20% το υλικό που θα προκύψει μετά την τυχαία θέρμανση σε θερμοκρασίες άνω των 550" θα έχει τις ιδιότητες που αντιστοιχούν στο ίδιο υλικό που παράγεται με τη θερμή έλαση (πριν από τη ψυχρή διαμόρφοκτη). Δηλαδή θα είναι μειωμένη οε σχέση με την αντοχή του προϊόντος ψυχρής έλοσης κατά το ποσοστό που η κατεργασία αυτή είχε αυξήσει την αντοχή του.

12 4388 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΉΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΟΈΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Όλα τα κόρακα*)» έχουν εφαρμογή σε όλβς τις ηριπτώσβις θέρμανσης στις ηερνχές θερμοκρασιών που προαναφέρθηκαν (ακόμη και στις τοπικές αυξήσεις θερμοκρασίας που φυσιολογικά δημιουργούνται σε περατώσεις συγκολλήσεων) και «ρείκι να λαμβάνονται «ΒΛψη ιδιαιτέρως στην περίίττήκτη επισκευών, ενισχττσε<βν, προσθηκών κλπ. Για όλβος τους χάλιφες. Οι τιμές του συντελεστή γραμμικής διαστολής (α,) σβ «ψηλές θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες από αυτήν για συνήθεις θερμοκρασίες (έης και κατά 20%) και διάφορες των αντίστοιχων τιμών για το σκυρόδεμα. Ετσι, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή και άλλιον καταστάσεων (π.χ. συγκόλλησης) δεν είναι ασυνήθεις ΟΛ δι>σμενε(ς συνέπειες (π.χ. εσωτερική μικρορηγμάτωςη) λόγω αυτής Γης θερμικής α<η>μβατότΐ)τας των υλικών. 3.7 Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τΐ ν αηοφιιγή της επιβάρυνσης το» χάλυβα με ραδιενέργεια. Οι έλεγχοι αφορούν την χρώτη ύλη παν προέρχεται από ανακύκλωση (καλιοσίδερα) κοθώς και το τελικά προϊόν. Με αυτήν την Υπουργική Απόφαση καθίσταται υποχρεωτική η Εγκατάσταση ειδικών μετρητικών διατάξεων στις βιομηχανίες και στο τελ»νί)α με τις οποίες θα γίνεται ανίχνευση των ραδιενεργών υλικών. Οι Προδιαγραφές της ΕΚ Λ Ε»<*> θα καθορίζουν τις διαδικασίες ελέγχου δεν έχουν ακόμη εκδοθεί Ως επίπεδο αποδέσμευσης Ορίζεται η τιμή που εκφράζει τη συγκέντρωση ραδιενέργειας ή/και τη συνολική ραδιενέργεια έτσι ώστε υλικά με συγκέντρωση μικρότερη του επιπέδου αυτού να εξαιρούνται τιον Κανονισμών Ακτινοπροστασίας Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ανώτατες ππιτρεπτές τιμές ενεργότητας θα πρέπει να είναι ι ης τάξης του 0,1-0,5 ΒΟ/Κ, ανάλογα με το ραδιενεργό ιςότοιτο. Η Αιεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ι.Α.Ε.Α.) προτείνει στο κανονιστικό έγγραψο-οδηγό ΙΛΕΑ- ΤΕΟϋΟΟ-855 το» Ιανουαρίου 1996, με τίτλο "ΟΙββΓΗηεβ Ι«νε(5 Γοί πκΐίο ηικίκΐβ* ήι!οίΐ<1 ιηιι1«τί8ΐϋ'', ως ανώτατα εχηρειττά όρια, για τα κυριότερα ραδιε\τργά ισότοπα στα στερεά υλικά, την τιμή 0,1 Βο/β. (ίσον αφορά τα εχηρεχτά επίπεδα αχοδεσμειισης στο χάλυβα, σημειώνεται ότι βρίσκονται ακόμη («το μελέτη και διερεύνηση στις περισσότερες χώρης. ίϊς μέγιστο επίτροπο επίπεδο απο&έσμευσης στο χάλνβα (τελικό προϊόν) 9α μπορούσε να επιλεγεί η τιμή Ρ, Ι Ο έλεγχος για ι ν ύπαρξη ραδιενεργών υλικών σηρτ πρώτη ύλη γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΟΡ) Π25/ΦΕΚ1633/ και τις Προδιαγραφές ι»»ς Ελληνικής Εκιτροκης Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΛΕ). Ο έλεγχος της ραδιενέργειας οτο τελικό προϊόν θα γίνεται με εγκυκλίους Που θα εκδώσει η ΕΕΑΕ στις οποίες θα καθορίζονται και τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα αποδέσμευσης. ε περΐκτ&ση ανίχνευσης ραδιενεργού υλικού, το υλικό «ρέπει να απομονώνεται και να ενημερώνεται «μέσος η ΕΕΑΕ.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά Μ διάβρωση ιόν χάλιιβα είναι ένα αυθόρμητο φαινόμενο ηλεκτροχημικής φύσεως, το» σικ*» η ταχύτατα αυξάνεται είτε εντός βίτε εκτός του σκυροδέματος: Με την αύξηση της θερμοκρασίας και υγρασίας Με τη μείωση του ρ) Ι Με ιην αύξηση της παρουσίας αλάτων (Η.χ. θαλάσσιο περιβάλλον) Με την ύπαρξη ενεργών κέντρων στην Επιφάνεια του χάλυβα (οίκος π.χ. οξείες αιχμές ή πληγές, κάμψεις ΐε μικρή ακτίνα καμπυλότητας κλπ) Με την παρουσία επιφανειακής αλλοίωσης λόγω «Ρϊ ^ διάβρωσης Με την επαφή χαλύβων διαφορετικού Είδους και διαφορετικού ηλεκτροχημικού δυναμικοί» Με την επαφή χαλύβων διαφορετικής κατάστασης διάβρωσης (π.χ. συγκόλληοη έντονα διαβρωμένου χάλυβα με καινούργιο μη διαβρωμένο χάλνβα). Ο χάλυβας πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση τόσο *ρ«ν από την ενσωμάτωση του στο σκυρόδεμα όσο και μετά αχό αοτήν. Ειδικότερα όσον αφορά τη διάβρωση τσι* χάλυβα πριν από την ενσωμάτωση του στο σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι Παραγρ. 6.2 και 6.3. Οσον αφορά την προστασία του χάλυβα από τη διάβρωση μετά την ενσωμάτωση του σιο σκυρόδεμα, αυτή γενικώς καλύπτεται από την παθητική προστασία που του προσδίδει το αλκαλική περιβάλλον του σκιητοδέμητος (όσο το ρη είναι μεγαλύτερο από,5) και ηπό τη στεγανότητα του σκυροδέματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση (βλ. π.χ. τον ΚΤΣ-97, Παραγρ. 12) εί«εκειδή υπάρχει έντονα διαβρωτική περιβάλλον είτε επειδή απαιτείται μεγαλύτερη α*ό τη συνήθη, διάρκεια ζωής της κατασκευής, μκορε( να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα εξής πρόσθετα κνδεικτικά μέτρα: Αύξηση της περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο ή χρήση ειδικών τσιμέντων Αύξηση της επικάλυψης τον οπλισμών με σκυρόδεμα Χρήση χαλύβων όπως οι επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι), οι καλυμμένοι με εποξικό επίστρωμα, οι καλυμμένοι με επίστρωμα ανοξείδωτου χαρακτήρα και ο» ανοξείδωτοι. ΕχΙστρβΜη/εχίχριση της επιφάνειας τοι» σκυροδέματος με λεπτό προστατευτικό στρώμα α?τύ οργηνιιτες ουσίες (π.χ, ακρυλικές διασπορές, εποξικλ χρώματα) ή ανόργανες ουσίες (π.χ. χρώματα υδρυάλσυ) Χρήση αναστολέων διάβρωσης Καθοδική προστασία. Τα παραπάνω μέτρα έχουν διαφορετικό κόστος και εξασφαλίζουν διαφορετική διάρκεια προστασίας από τη διάβρωση και το καθένα τους ενδείκνυται κατά περίπτωση. Ενδέχεται όμως να έχσην συνέχειες, που πρέπει να μελετώνται εξαρχής, όπως: Δημιουργία γαλβανικών στοιχεί (Γαλβανικό στοιχείο είναι η διάταξη η οποία μπορεί να παράγει συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα από τις χημικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτήν. II παραγωγή του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί ν«συνεχισθεί μέχρι την πλήρη διάλυση τον ηλτκτραρνητικοτερση μβτάλλσο)

14 4390 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΘΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντίδραση το»?6φδσρτ6ροο με το (ΧΟΗ)} ίσο σκυροδέματος κατά την οκώα παράγεται υδρογόνο νκο* μορφή φνσαλίδαν στην περιοχή ίου οπλισμού μειώνοντας τη συνάφεια (ιδίως των λείων χαλύβων). Για την «κοφυγή αυτού του προβλήματος συνιστάται χρ«>μικ«>ν αλάτβν (είτε σΐο σκυρόδεμα «Ιτε στο γαλβανισμένο χάλυβα) είτε η αντικατάσταση του καθαροί) φεοδαρυυρου αχό κράμα * ίεΐ>οαργυροΐϊ με σιβηρο ή αλουμίνιο. Ενδεχόμενη τοπική αποκόλληση κάβε είδους βπίστρβχτης. Π.χ. γ«α περισσοτέρους αχό έξι (6) μήνες. Ι! ύπαρξη οξειδίων σιδήρου στην Επιφάνεια του οπλισμού επηρεάζει τόσο την ταχύτητα περαιτέρω διάβρωσης όσο και τη συνάφεια μεταξύ του οπλισμού και του σκυροδέματος. Ειδικότερα η ύπαρξη οξειδίων στην επιφάνεια σε μικρές ποσότητες αυξάνει τη συνάφεια μεταξύ οπλισμού κ ία σκυροδέματος αλλά από μια ποσότητα οξειϋην σιδήρου και πιάνα τη μειώνει. Γη ιόν λόγο αυτό η ιτηρουπ(α ελαφρού στρώματος επιφανειακής σκουριάς δίν θεωρείται βλακτική. Οι κάθε είδους αναμονές βα προστατεύονται από την ατμοσφαιρική (ή άλλη) διάβρωση αν χρόκαται να παραμείνουν εκτεθειμένες γη δϊάστη^ια ικανά να προκαλέσει σημαντικές αλλοιώσεις. 4.2 Ελεγχος διώβρωσης Κατά την τοποθέτηση στην τελική θέση. Ο χάλυβας «ρέπει να εΐναι απαλλαγμένος από εμφανείς απολεπίσεις, αλλοιώσεις ή αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές, οι οποίες εκτός ναν άλλον επηοι^νοην το φαινομενο της διάβρωσης. θεωρείται βλαπτική εκείνη η ποσότητα οξειδκον σιδήρου η ο>»ό*α δεν (ΐχηρεί να αφομομββει αχό τη νωχό σκυρόδεμα μίσω της μετστρ(»τής τους σε φεριτική φάση (0 4 ΑΡ). Το χοσσν ανιό εξαρτάται από τη σνσταση τ«ν> τσιμέντου και ιδίης από το ποσοστό του 0 3 Α το» τσιμίντον αλλά και αχό το πορώδες το» σκυροδέματος. Μια πρώτη προσέγγιση μπορεί να γίνει μγ υπολογισμό της ποσότητας των οξειδίην σιδήρου την οχοία μπορεί να αφομοιώσει το τσμιέντο Πόρτλίΐντ. βείβρηίκίοΐ υπολογισμοί οδηγούν στην ποσότητα οξειδίων σιδήρου 350^/πι 1 (ή κάχος 150μπι, χερϋτσο), ποο μπορονν να αντιδρούν κατά την καραπάνω διαδικασία. Εάν η επιφάνεια το» χάλυβα καρονσιάζει αλλοιώσεις λόγκ διάβριοσης. η διαχίστοκτη της υκέρΐνιαΐ]ς ή μη του ανωτέρω ορίου ιτραγματοποιείται με την ακόλουθη δοκιμή: Από δείγμα χάλοβα μήκους τουλάχιστον 0.40πι λαμβάνεται δσκ(μισ μήκους τσνλάχιστον 0,20ίη το οποίο ζυγίζεται με ακρίβεια τουλάχιστον Ο.ΰ\$. Στη συνέχεια εμβαπτίζεται «ε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 12% ν/ν (υδατικό διάλυμα Ι2ί Η01 σε ΙΟΟπιΙ διαλύματος) και εξαμεθνλενοτετραμίνη 0,35% νί/ν. Ίο δοκίμιο του χάλυβα ζυγίζεται κάββ 30πιίπ μέχρι σταβερσύ ράρσυς. Υπολογίζεται ΐ] διαφορά βάρους: Δβ= αρχικό βάρος-τελική Ρ'φος Υπολογίζεται το εμβαδόν της εχιφανειας του δοκιμίου και εκφράζεται το αποτέλεσμα σε βίιη 1.1 (υπολογιζόμενη τιμή δεν χρέχει να είναι μεγαλύτερη αχό 3506/πι 1.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 4391 Εάν μετά τον καθαρισμό «αροτηρηββΐ η ύχαρζη έντονων βελονισμών (ρίτΐΐηβ) θα χρέήι να συνεκτιμηθεί ο κίνδυνος της διάβρωσης με μηχανική κοτακονηση η ο*ο4α οδηγεί σε ψαθυρή θραύσΐ). Ο ίλιητχος των βελονισμών εκτελείται με ειδική ίοκιμή οίμφονα μ«το ΟΙΝ ΡαΠ 3/78. Οι δοκιμές τια τον έλεγχο της διάβρωσης θα εκτελούνται αχοκλεισηκ6 αχό οργανωμένο εργαστήριο.

16 4392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 Διαδικασίας ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης Λιτό την Υ* ΑιτΛφηση 15283/Φ7/422, ΦΕΚ 746/Β/ και τις διευκρινιστικές Εγκυκλίους 23934/Φ7/670/ και 23237/Φ7α9/463/Ν 2-99 του ΥΒΕΤ. Χάρες της Ε7,ΕΣ είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάϊν. 5, 1 Οι χάλυβες πα» διακτνούντηι στον Ελληνικό χώρο διακρίνονται. ανάλογα με τη χώρα καραγωγής τους: Στους εγχωρίως παραγόμενους Στους καραγόμενοος από λοιπές χώρες της ΕυρωκαΤκής Ενωσης και χώρες της Ε/,ΕΣ Στσυς ηηραγή]ΐίνους α*6 τρίτες χώρες. Για κάθε μία αχό τις παρακάνω πκρίχτώσβις εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές διαφορετικές δηδικηοΐες ελΐγχπυ και κριτήρια συμρήρφοκίης (Πειραγρ. 5.2, 5,3 και 5.4). Παράλληλα χροβλΐττονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια διακίνησης τον τηλύβων, ανεξάρτητα αχό τη χώρα «αραγωγης τους (Παραγρ. 5,5). Ελέγχονται οι εξής ιδιότητες: Οριο διαρροής, κφκλκυοτική αντοχή κπι φη θραύσης Καμψη-ανάκαμνη. αναδίχλοση Διαστάσεις Χημική σύσιοηη ίων σνγκολλήσψων χαλύβων. Οι δίενεργούμενες Δοκιμές είναι: Α«κιμή Είρβλκνυμοΰ (κατά ΕΛΟΤ 1045} Δοκιμή αναδίπλωσης (κατά ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971) δοκιμή καιιψικ-ανάκαμνίΐ (****& ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 97 1) Ελεγχος χημικής σΰοτασης (κατά ΕΛΟΤ 97 1 ). Για τον έλεγχο συγκεκριμένης ποσότητας, ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να διενεργήσει δτιγματοληπηκούς ελέγχους σύμφωνα με την Παραγρ. 5.5, Κάθε ενδιαφερόμενος μκορεί, με βάση τον αριθμό χύτευσης, να ζιιτήσει σχετική βεβαίωση από το εργοστάσιο, στην οχσία να αναφέρονται οι τΐ ΐές τον ίταραιώνω ιδ(οτήτ<ι>ν γ»α την νχοψη χύτευση. Το Πιστοποιητικό Σνμμόρφωσης (Ποιστιμας) δηλώνει Λτι χαρέχονται οιαρκή κ^έγγνο. για ΐη συιιμόρφμκιη ενός ειταρκώς ΐΐ«κ»Γστημένο«προϊόντος, μκτς δκιδιιηηηας ή υπηρεσίας ιός προς συγκεκριμένα 1 Ιρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα. Το ΠισταΐΝΜηπκό Σνμμάρφίασης (Ποιότητας) δεν αποτελεί "Πιστοποιητικό Ελέγχου" για συγκεκριμένη ιταρτίδα (βλ. και ϊχόλιο Παραγρ. 5,4). 5.2 Ελεγχοι κατ κριτήρια <πιρρ6ρφω<η ς γη τσος εγχΐορίως»αραγ6μενοι>ς χάλυβες Οι εγχώριες χαλΐ)βσυργΐ >ς χρέχει να διαθέτουν για τους χάλυβες χσ» χοράγουν Πιστοποιητικό Ιυμμόρφωσης (Ποίότητας), το οποίο ςχφι&εται αχό τον ΕΛΟΤ με τις διατάξεις της Υ*. Ακόφασης Λρ. (ΦΕΚ306/ΒΏ7-4-89) και με τα κριτήρια συμμόρφωσης κσα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονκιμό Πκηοίτοίησης (ΕΚΠ 3-87) του ΕΛΟΤ.

17 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Ελεγχο» και κρπήρ βν φόρφ π ς γι τους «φ«γ«εη ς χ&ληβες βης λοβιές χώρβς τ^ς ΕηρΜ>»(*ς ΕναΜηκ κη τις Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας) δηλώνει ότι παρέχονται βπαρκή εχέγγυα για τη συμμόρφωση ενός επαρκώς τυποποιημένου προϊόντος, μιας διαδικασίας ή υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα Πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφίβοης (Ποιότητας) δεν αποτελεί "Πιστοποιητικό Ελέγχου" για συγκεκριμένη παρτίδα (βλ. και Σχόλιο Ππραγρ. 5.4). Οι διακινούμενοι χάλυβες αχό τις χώρες της Ε.Ε., περιλαμβανομένων κπι παν χαρών της ΕΖΕΣ, χρέχει να καλύπτονται νκοχρεοιικά από ΠκποικΜητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας), εκδιδόμενο με βάση σύστημα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από δημόσια αρχή της χώρας χαραγαητής, από το οπο(ο να προκύπτει ότι οι χάλυβες αυτοί είναι σύμφωνοι με τις κατηγορίες πσν αναφέρονται σε αυτόν τον Κανονισμό. Το Πιστοποιητική Ελεγχο» αναφέρεται στη συγκεκριμένη ία συνοδεύει και μόνο σε αυτήν. 5.4 Ελεγχοι και κριτήρια ουρμόρφ&αης για το«ς ηαραγόμενους από τρίτες χώρες χ*λ«ρες Οι παραγόμενοι αχό τρίτες χώρες χάλυβες πρέπει να συνοδεύονται αχό Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ μβ βάση την Υπουργική Αχόφαση Ι5283/Φ7/422, ΦΕΚ 746/Β/30 β- 1 )ί και τις διευκρινιστικές Εγκυκλίους 23934/Φ7/670/ και 232Λ7/Φ7α9/463/Ι-12-99τουΥΒΕΤ. Τα δείγματα ελέγχονται όπως «προλαμβάνονται χωρίς ροητοαμενο καβαρκιμό ή άλλη αεξεργ* Γη το σύνολο των έλεγχαν θεωρείται εχαρκές ένα συνολικό μήκος βεέ>ματ< Δεν αχοκλείεται ο έλεγχος σε ράβδους αχό διαφορετική χύτευση, αλλά τότε η ιπθανότητσ να γίνει αποδεκτή χοσοτητα κατώτερης κοιοτηιος είναι μεγαλοιερη. Ο αριθμός τ«ν δετγμάταιν έχει ληφθεί από το ρτεν /99. Στην χεράπηοη χοή ο χρήστης «υπητήσει χάλυβες σύμφννα με τον Πίνακα Σ3.2-Ι τόίί ο ϋειγματολιρπικΰς έλεγχος θα γτνεται «ς «ξής: Αχό τρος διαφορετικές ράβδους μιας παρτίδας λαμβάνονται τρία δοκίμια μήκους περίχου Ο.ΤΟτη χου οποβαλλονται σε δοκιμή εφελκυσμού. Λν και τα τρία αχοτελέσματα «βν δοκιμών ικανοχοιαύν τις χαρακτηριστικές τιμές του Πίνακα Σ5.5.1-Ι τότε η «αρτίδα θε«ρ (τσι ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα Σ Αν έστω και ένα δοκίμιο δεν ικανοπο»:! τις απαιτήσεις. λαμβάνονται δέκα επιπλέον δοκίμια α*λ διαφορετικές ράβδους της παρτίδας. 5.5 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας Ο χρήστης ή η αρμόδια Δημόσια Αρχή δικαιούνται να προβαίνουν σβ δειγματοληπτικούς ελέγχους ως εξής: Για το όριο διαρροής, την εφελκυστική αντοχή, το λόγο της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής Γ/Γ,, και την παραμόρφωση θραύσης σύμφίανα με την Παραγρ Για την καμψη-ανακαμψη και την αναδίπλωση σύμφωνα μ«την Παραγρ Για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Παραγρ Για τη χημική σύσταση σύμφωνα με την Παραγρ (για τους σνγκόλλήσιμους χάλυβες) Για τη διάβρωση σύμφωνα με την Παραγρ , Ελεγχος ορίου διαρροής, εφελκυαηκής αντοχής και παραμόρφωσης θραύσης μιας ηαρτίδας Από τρεις διαφορετικές ράβδους μιας ηαρτίδας λαμβάνονται τρία δοκίμια μήκους περίπου Ο,ΤΟτη που υποβάλλονται σε δοκιμή εφελκυσμού. Αν και τα τρία αποτελέσματα ί(ον δοκιμών ικανοκοιαύν τις χαρακτηριστικές τιμές του Πίνακα τότε η παρτίδα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις τον Κανονισμού αυτού. Αν έστω και ένα δοκίμιο δεν ικανοποιεί τις απτιτήσεις. λαμβάνονται δέκα επιπλέον δοκίμια αϊτό διαφορετικές ράβδους της παρτίδας. Η παρτίδα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού αν η μέση τιμή των δέκα δοκαιίων είναι μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική τιμή του Πίνακα και αν ταυτοχρόνως κάθε μια μεμσνωμενηττίμή είναι μεγαλύτερη ακό το 0,95 της χαρακτηρκίηκής τψής τολϊ Πίνακα Στην αντίθετη χερίκτωσή ^.χαρτ^ άμρρτντέταν

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Καλώδια σε ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα Η διαρκής επέκταση της χρήσης των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 1. Τίτλος ΣΓΕ 7: Ολοκληρωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τυποποίηση ΜΧ μετάλλου νικελίου Ολοκληρωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ 1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ Κύκλος ζωής Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Σύντομος ελεύθερος τίτλος Χρήση υλικού επαφής Ag/Ni (Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικά αγώγιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

CorrCR Series GP-Z, ZC Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας

CorrCR Series GP-Z, ZC Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας CorrCR Series GP-Z, ZC Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας Η σειρά ανοδίων γαλβανικής προστασίας CorrCR Series GP-Z, ZC είναι ένα καινοτόμο Ελληνικό προϊόν αποτέλεσμα πολυετών ερευνών Ελλήνων και ξένων

Διαβάστε περισσότερα