_ώ^ι':.:... όπου; ( είναι η απόσταση των νειιρώοεων σε ΠΙΠΙ. Ονομαστική 0,039 0,045 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4377

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "_ώ^ι':.:... όπου; ( είναι η απόσταση των νειιρώοεων σε ΠΙΠΙ. Ονομαστική 0,039 0,045 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4377"

Transcript

1 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4377 Αχό το Ευ Ιιβ«2 και ΕΝΥ 10080/95. Οταν δβν υπινοιιοΐβίη«ικά»οα»6τ«κιρυ«ίη> οημέρσος Τ^ιημΦτρικη χαρακτηριστυοη, Τ.ΟΊΙ η αμ γμβνη βιπφβνβκι αροβολής α» των νενρώσββν χρ&η να είναι μεναλοιίρη α«6 την τιμή που δίνεται στον Πίνακα Η τιμή της σνηγμενης επιφάνειας προβολής των νευρώσεων υπολογίζεται Μότηνιτπρακάιω σχέση (βλκαισχ ): 1 ^. Λ" Ι όπου; Αϊ = τ ^; $ ε(νο ' 1 επνάνεια διαμήκους τομής (=1 ΐης Λ, είναι το μέσο ύψος κάθε τμήματος μήκους ΔΙ μιας πλάγιας νεύρωσης καν έχει διαχ«>ρκγγεί «ε ρ μέρη β ά είναι η γωνία κλίσης ηαν νενρώσεαν <ος προς τον άξονα της ράβδου οε μοίρες είναι η ονομαοτική διάμετρος της ράβδο» σε πιηι ( είναι η απόσταση των νειιρώοεων σε ΠΙΠΙ λ η είναι ο αριο ΐός τ«ον σειρών τον «λάγνον νενρώσβην είναι α αρ«0 ΐός των κλ!σ«ον των νκ<*ρ«ιηε«ν σε μη η,}, τ είναι (ΐβκι)1ληϊίς άθροισης. Τομή Α-Λ Καμιπιλη _ώ^ι':.: προβολής «κ τα» νευρώσεων Πίνακας Α Ελάχ»τη Ονομαστική 0,039 0, ^ ,056

2 4378 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥβΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΓΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Ο ]φθθ6ιορΐσ)ΐής των μηχανικών χαρακτηριστικών, *8ριλσμβ«νομένης και της ε*ιμτ κννσης στο μέγιστο φορτίο θα γίνεται με βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1045, ΕΝ (μέρη 1 έως 5) και Ι5ΟΌΠ 15«0-Ι. Η επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο ε.^ μετριέται μακριά αχό το λαιμό εν γένει είναι *ολώ μικρότερη α»ο την επιμήκυνση μετά τη θραύση Ε) η οποία μετριέται εχΐ μήκους 5(1 εκατέρωθκν του λαιμού θραύσης. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα 3.2Ί δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας ιισυ θέτουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί Στον Πίνακα Ε.12.-Ι δίνονται τέτοιες σκοπήσεις, υκο τις σύγχρονες αντιλήψεις. Αχό τη σύγκριση τατν Πινάκων καιγ3.2.-ί είναι εμφανής η ασι>μφ<ον(α που υπάρχει μεταξύ των σύγχρονων Κανονισμών και των Προτνκνν ΕΛΟΤ 59 και ΕΛΟΤ 971 στο οκοΐα εκ των κραγμαηαν βασίζεται ο Κανονισμός «ιπός, Μέχρι να ενσωματωθούν οι σύγχρονες αυτές αντιλήψεις στο κείμενο του Κανονισμού (βλ και Σχόλιο της Παραγρ ) ο χρήστης μ^ορ^ί να αχαίΐεΐ αού τους «ρομηθευτίς, χάλυρν.ς «ο» να τκανοιτοκη>ν τις απαιτήσεις της μελέτης γκι αυξημένη κλαοτιμοτητα (ιι^ευταΐηστήλη του Πίνακα Σ3.2-Ι). 3Λ Μιορινικα χαραηηηριβτικά Τα μηχανικά χαρακτηριιηικά τ«*ν χαλύββν σχλκτμον οκυροοέματος δίνονται στον Πίνακα Για το όριο διαρροής ΐ ν, την εφελκυοτική αντοχή ί και τιτν ανηγμεν^ χαραμόρφωσΐ) μειά την θραύση ε* οι αναφερόμενες τιμές είναι χαρακτηριστικές με ποσοατημόριο ρ=95%ν ενώ για τον λόγο ί/γ τ οι τιμές είναι οι ελάχιστες. Οι τιμές των Γ ν και ί, υκολογίζονται με βάση την πραγματική διατομή. ΧΗαν δεν νπάρχεί διακεκριμένο όριο διαρροής, θα προσδιορίζεται το συμβατικό όριο διαρροής Γ 0>ϊ. Πίνακας Χ2-1 Μηχανικά χαρακτηριηηκα χαλίι(ϊ<»ν κατά ΕΛΟΤ 939 κ«ι ΕΛΟΤ 971 Μέγεθος Όριο διαρροής, Γ, (ΜΡβ) ΕφρΑκικπιτή αντοχή, ΜΜΡ.) Λόγος της εφελκυστικής αντοχής «ρος το όριο διαρροής, ^ Εκψήκβνση μετά τη θραύση, κ, (%) » ^1,05 14 Κ.ατηγα Ρ» ϊι, ι > Κοτασκπιές κατηγορίας Μ (μέση) χλασημοτητας, κατά τους νυτχρηνανς Κανονισμούς ΕΝΥ 1998: 1994 Κατασκευές κπτηγορίπς ΡΓΕΝ (έκδοση 1999) ιοιτηγορίας Γ ί*τΐ= 4)0 Ν/πΐΜ 1 ) Ι,35 15Ϊ ί 1,35 < 1,35 «' <*> 26,0 29,0 ΝΕΚΩΣ Ι,ΙΟ^' 51,20 Ι,20 <Α(6) (Ι) Εκί τ»ν τιμών αυταν νκάρχο η σύμφωνη γναμη της Επιτροτήι; του Ευρηκώ&χα! (2) Οι τψίς «ντές θα μηρούοαν ν ΑβηρηΜ>ν <απιπητ6ς σιη μειαροηκή «ρ4οίο. μίχρι τη μεαπροχή τον ΕΜ Ι99< (Εορβ*Α6» (θς 8) ή «ον ρτρ,νιοοίο σβ ΠρόηΜτα ΕΝ φλ. κηι Σχόλιο τι\ς Παραγρ, ) (4) Χ«ψίς «ο» «νηστοηρύν οι «οσοοτημήρκ» ρ^90% (5) Χαρα«ηρισηκή «μη που αντιστοιχεί ΟΕ Βοηοατημΰρ» ρ=95% εκτιμώμενο με κιθηνάτητα τ-90% (6) Οι ομίς τ«ν

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4379 Ειδικά για θέματα χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμοί) σκυροδέματος ΟΒ υψηλές θερμοκρασίες, ο σχεδιασμός των έργων θα ακολουθεί και τις σχετικές διατάξεις ή συστάσεις των: ΟΕΒ ΒιιΙΙ, <Γ ΙηΓοττη&ιίοη Νο, 174 αη<1 208, ΡΙΓΒ Οεβϊρι οίτοηοτβιβ ΚίπκΛυτββ, 1,3υ33πηε, Οοΐ. '86 Βηά Μ '91 - ΟΕΝ/ΤΟ 250/50.2/ΡΤ.ΙΟ/1993 (Ευτοεο* 2, ΡβΓΐ 1-2). Ι ΡΙΓ* Εχουν μετρηθεί τιμές έης 210 ΟΡ». Το μέτρο ελαστικότητας Ε επηρεάζεται αχό τη θερμοκρασία, απομεισύμκνο σημαντικά για υψηλές θερμοκρασίες (βλ. Πίνακα 13.3,1-1). 33 Οι φυσικές ιδιότηγβς την μη ή ελαφρά κραματ«μέναν χαλύβων, χαμηλής κερίεκτικοτητας σε άνθρακα, οκάς είναι οι χάλυβες οχλισμού σκυροδέματος, είναι παραπλήσιες εκείνων τον κάθαρση σώήρσυ. Οι τιμές *ον δίνονται παρακάτω αφορούν τον καθαρό σίδηρο, εκτός αχό τις περιπτώσεις ικ» αναφέρονται ρητά στους χάλυβες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν γη τους υπολογισμούς καν αφορούν τους χάλυβες οκλκψού σκυροδέματος Μέτρο ι:ϊλ»τηκ6τητας, Ε Ετην θερμοκρασία του ιιεριβάλλονΐος η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι 200 ΟΡί. Πίνακας Επίδραση της θερμηκραοΐας ατό μέτρο βλαστικότητας θερμοκρασία "0 ΜΟΡ ) Ο συντελεστής <ΙΕ/οΤ στην ιτεριοχή ΰ δίνεται από.τη σχέση: οε/ατ = -55 ΜΡϋΛΐ: Η τιμή των200 ΟΡκ καιο Πίνακας Σ3,,1,1-1 πίναι πιιο το Ο.Ε. ΟΪΟ6Γ, 'ΜκΗ&πίοηΙ Μ«ΗΐΙυΓ?ν', ΜοΟΓανν-ΜίΙΙ. 1988, σελ. 49 και 281 ηντίστοιχρ, Εχουν τιμές αιιό το 5π)ίΐ1ιεΙΐ3 Μίΐβΐβ Κβίβτβηοβ Βοοίί, 6" 1 Εά., ηυιιβγμϊογίτικ, ΙΛΙΠ^ΟΠ, Μ καραπάνω σχέση είναι απή το Ουν-Ητ «ι, ΈΙεπιεπίβ ογ ΡΗνίίοβΙ 3" 1 Εά., Αάάκαη 1974, σελ. 63. Το μέτρο ελαστικότητας βε διάτμηση αχαντάται στη βιβλιογραφία και ως μέτρο διάτμησης ή μέτρο ολίσθησης. Διάφορες τιμές έχουν δοθεί στη βιβλιογραφία για το μέτρο διάτμησης που κυμαίνονται από ΟΡίΐ. Τιμές από 160 έως 169 ΟΡ& έχουν αναφερθεί για το μέτρο διόγκωσης (ουίΐΐ ηίοαιιιι»). Για το Ο η τιμή είναι από το λε. δίΐί^ιβ^-ΰ,κ, Μΐ3<Μβ, 'Μ«τΐ3ηκ»[ Εη%\ηΐπϊη& Οβ^ιρι*. ΜςΟηιν-ΗϊΙΙ, 5Λ Ευ., 1989, σελ Για το Κ αχό το Ο.Ε. Οΐίίίτ, ' ν\ ΜεΟηνν-ΗϊΙΙ, Ιοαοση, 1988, σελ. 49. Τιμές αχό 0,27-0,33 έχουν αναφερθεί για το με το μέσο όρο 0,30 ο>ς την πλέον αποδεκτή τιμή για πρακτικές εφαρμογές. Από το διηίΐηβιιί Βοοκ, 6ΙΗ Εο., ΒυΐίετλνοτίΗί, Ιαηάοη, 1983, σελ Μέτρο ελαστικότητας οε διάτμηση 6 και μέτρο διογκοοσης Κ Το μέτρο ελαστικότητας Οϊ διάτμηση είναι 80 ΟΡ» και το μέτρο διόγκακιης είναι 165 Ο Ρ*. Λόγος Ρο4»οη, ν Γκι τις χραιττικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοιτοΐεΐιαι η τιμή 0,30.

4 4380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κρυβτκλλονη σικη>ο* και ΟυΗβ Κ.Ε. Ηββα-Ηϋί, 'ΡΙινίϊαΙ Μ^ΙΙιιτ^χ Ρππαρίκ', 2ηϋ Εα., Ο.Υβη ΝοβίΓβπο. Ν«*> ΥοΛ. 1973, σελ Στον Πίνακα 3,3.4-! δίνονται Μ φάσεις τον καθαρού σιδήρου. Η θερμοκρασία Ουπβ, θερμοκρασία κέραν της αηοΐας χάνεται η μαγνητική συμπεριφορά του σιδήρου, είναι 770 *0. Πίνακας Φνοκις καθαροί ατοι^ρον Ο ωατενίτης (διάλυμα άνθρακα μέσα σε Γβ-γ) μκορεί να εμφανίζεται οίους χάλυβες κάνω από ίσος 723 και (ταίζει οχονδαίο ρόλο σ») διαδικασία θερμικής κατεργασίας συγκεκριμένων κοιοτήτφν χάλυβα. Υπάρχει μη σχετική ασάφεια για τα σημεία τήξης (ΣΤ) και βρασμού (ΣΒ). Το ΣΤ κυμαίνεται αχό 153Α-1539 " κατ το ΣΒ αϊτό *00. θερμοκρασιακή κεριοχή πανί» αχό ΊΟ ΣΒ ΣΤ-ΕΒ 1400-ΣΤ κάτωοπώριο Καιάστα<τη αέριο ι*υρο στερβά οτκρεό σιερεό Φάση αέριο υγρό κυβικό χώροκεντρωμένο κυβικό ϋδροκεντρομενο ΔΜΗΪ ^Α κεντραιμένο Σύμβολο & 1 δ Τ α 33.5 Ειβική θερμότητα Σιον Πίνακα Σ δίνονται τιμίς της ειδικής θερμότητας σε διάφορος θερμοκρασίες. Οι τιμές είναι αχό το 5ιηίΐΗβΙΙκ Μ«ΟΙι ΚΗατακκ Βο<Α, 6* ΙΙα ί,οπάοη, 1983, Κίφ.Ι4. II μέση τψή της οδικής θερμότητας στο διάστημα από (ΤΟ έως 100 " είναι 456.Ι1(β 'Κ 1 Πίνακας 13,3.5-1 Φυσικές ιοιοτητκς χάλυβα θκρμοκρααίο ^ Πυκνότηια ρ/οη' 7,»4-7,» Ειδική θερμότητα ) ΙΒ'Κ-' Ευντελτστής γραμμικής δμμγηΐλής χ ΙΟ"Χ"' 12,18 12,18 12,66 13,47 14,41 12,64 13,37 θερμική αγωγιμότητα * οι 'Κ' 1 51,9 51,1 49,0 42,7 35,6 26,0 27,2 Ειβική αντίσταση μωοηι 15,9-16,3 21,9-22,6 29,2-29,6 48,2-48,7 74,2-75,8 109,4-1 10,0 116,7-119,4 Οι τιμές είναι οπό το ΧτηίΐΝβΙΙίΐ Μβίβΐί ΚβΓβτεηοβ Βοοίς, 6(Κ Εα., ΒιΛίβπνοΠίΐ!, ίοη<1οη, 1983, Κεφ ί θερρική αγωγιμότητα Μ θερμική αγωγιμότητα του χάλυβα ατούς 20 Ό μιτορεί να ληφθεί στους υκολσγιομούς {ση με.51,9 Η θερμική αγωγιμότητα τ καθαροί» σιδήρου, στη θερμοκρασιακή χερισχή 0-ΙΟΟΤ ίχκι μέση τιμή 78,2 Μ/οι 'Κ' 1. Όηον αφορά όμως τον χάλυβα, οι τιμές της θερμικής αγωγιμότητας στις διάφορες θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες (Πίνακας Σ3.3.5-Ι), λόγω δομής. Οι τιμές είναι ακό το δγπΐΐηίιιί Μΐ3 ΚεΓ««ι«Βοοίί, 6(1ι Εα., ΒυΗεπνοίΐΗί, Ιοηύβη, 1983, Κεφ. 14, Στον Πίνακα Σ3.3.5-Ι δίνονται ακριβέστερες τιμές του συντελεστή γραμμικής διαστολής.για διάφορες θερμοκρασίες ς διαστολής Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής τον χάλυβα στο διάστημα από 0"Ο έ*»ς 100"0 μπορεί να ληφθεί στσνς «καογισμονς (βος με Ι Ο ΙΟ"* "Ο 1.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4381 Οι τιμές είναι αϊτό το 3ηιί(Ιΐ ΐΐ3 Μβιβίβ ΚεΓετβηββ ΒοσΚ, όΐίι ΡΑ. ΒιιίίβηνοΛίιι. Ισόποση, 1983, Κεφ. 14. Στον Πίνακα Σ3.3.5-Ι δίνονται τιμές της ειδικής αντίστασης του χάλυβα σε διάφορες θερμοκρασίες. 33Λ Ειδική (ηλεκτρική) βττίσταβη Η Ειδική αντίσταση τον χάλυβα «τους 20 κυμαίνεται αχό Ι5,ί»ΐίίϊαπ έως Ι6,3μίΙοτπ. 1«μφ«να με ίο ρι-ε Ν /99. Γτην πραγματικότητα η πυκνότητα του χάλυβα μεταβάλλεται ελαφρά ανάλογα με τη χημική σύσταση και 3.3,9 Π«κνοη τα II «υκνότητσ ΓΟΟ νικλογιαμούς ίση με μπορεί να ληφοτί στους Καν κάποιος επιθυμεί να μετρήσει την πραγματική πυκνότητα του χάλυβα μπορεί να μετρήσει το βάρος ενός τεμαχίου ατό νερό (Β.) **«στον αέρα (Β.) και χρησιμ<μΐο*ώντας την αρχή τον Αρχιμήδη (με πλήρη διαβροχή του τεμαχίου στο νερό) να υπολογίσει την πυκνότητα τσυ χάλυ(1«με τον ακόλουθο τύπο: όπου ρ η πυκνότητα του χάλυρα και νερού (αϊ) με η πυκνότητπ του Έΐ6Πΐ«ιΐ!ΐ οί ΡΗνβκαΙ, Κακίιηε, 3«Ι ΕΑ. 1974, σελ. 585, Στον Πίνακα 3.3. ΙΟΊ δίνονται ο συντελεστής ικανότητας εκπομκής φαιού σώματος "ε" και η ανακλαατικόίητα ταυ υλικού "Κ" συναρτήσει του μήκους κύματος "λ" για μη οξειδωμένους χάλυβες. Σημβιώνεται υπ οι χάλυβες οχλισμον, ακό τον τροχό καραταητής τους, είναι ελαφρό οξειδωμένοι (ελαφρό 0τρΑμο καλβηιίνας 'τιο,) και έτσι οι οπτικίς ιδιότητες διαφέρουν από αυτές του Πίνακα Σ Οατικές ιδιαηιτες χάλυβα Λόγω τΐ)ς μέτριας ανακλαστικής ισχύος σε όλα τα μήκη κύματος, ο μη οξειδωμένος χάλυβας παρουσιάζει ασθενή μεταλλική φαιά αηόχροκπ). Πίνακας Ε Οιτηκίς ιδιότητες τοιν μη λίίΐιπ) ι.ο 0,6 0.5 ε 0,41 0,4)1 0,49 Κ(%) * 58 - ΒίΤΠβΠΊΌΓίΓΙβ, Μθ*Ι* Κ«1«ίβη«; ΒοιΑ, 6ΐΗ Ε*)., Ιοπαοπ, 1983, Υπάρχουν αρκετά χημικά παρασκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αχό τα»λέον όμως απλά και γνωστά β(ναι το Νίΐβ), το οιταίο προκύιαβι ΟΛΟ τη διάλυση Ι,5 5τη1 νιτρικού οξέος 1,4 τηοΐ/ΐ σειοοιηι αιθυλικής αλκοόλης. 3.3,11 Μβκροοκοιπκή εξέτανί) χαλνβα Ο χάλυβας μπορεί να εξεταστεί μακροσκοπικά με λίίανση και χημική προσβολή σε μια καθετή τομή στο διαμήκη άξονα μκις ράβδου και να προσδιοριστεί εάν έχει υποστεί θερμική κατεργασία (χάλυβας ΘΕ-Θ).

6 4382 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μκτιϊ ΜΙΤΟ λείανση σε μια κάθετη τομή στο διαμήκη άξονα μιας ράβδου, αυτή εμβαπτίζεται στο ΝίίηΙ για περίπου 5-30^Ε;ο, ανάλογα με το είδος του χάλυ(ία. 11 διάκριση του μαρτενσίτη και των προϊόντων μετασχηματισμοί» το» σε οχι';σι} μ Γ, την κπόλουπ) μεταλλική μήτρα που έχει πρακτικά μείνει χωρίς βαφή κατά τη διαδικασία θερμικής κατεργασίας (π.χ. βαφή κατά ΤηιιραϊΐΌ. ΊΊιοπιιοχ κλπ), είναι από τπ σημαντικά πράγματα ποι» μπορούν να διαπιστωθούν ίτγ, πλτιχιστο χρόνο και χωρίς ιδιαίιπρα μίσιι (!λ. Σχ. Σ3.3,11-1) και μπορούν να Γ,φΐΥΐ'ΐβοιιν ητης πτις ιιηχκνικες ιαιι φυσικής ιδιύτητγς του βμ, Κ(ΐ()(ί)ς επίσης κ»ι τη συμπεριφορά του ως προς τη διάβρωση. Μαρπ:νσίιης ΦΓρΙτης- 1 Ιερλίτης Σχήμ» Σ3.3. Π-1 Κ (ΊΟ Μη οτο διαμήκη άξονα τομή ράρδοιι χ«λυ)1α ΐητά αιτΰ ει ΟΓ. ΙΝΙΙαΙ 3.4 Χημικά Χ««ικτη Μ«τική Σύ ΐφων«με το Πρότυπο ΙΐΛΟΤ με το Πρότυπο ΙΪΛΟΊ' Γπνικά Γω τους χ«λι>[1ες ΊΟΟ και 8500 π ΐα»;ιικό>ς δεν ισχύει κιινενας άμεπος χίρκγ>ισμ<κ; γ«ι τΐ χΐ μικί' σύσταση. ['ιιι τους συγκολλήπιμοος χιίλν Ιες κι«55005 ισχύουν οι ππρκιριομοί ϊΐ)ζ ΙΙσραγρ. ϊ.5.1 για την χημική σύσταση προκειμένου να εξασφαλισθεί η συγκολλησΐ ΐότΐ)ΓΜ Ί'αξιν» ΐη<τΐ Σύμφιονα }ΙΓ. το Ι Ιροτυπο 1 :,Ν Ι Ί;νικώ, ιιι μη κριιμιιηιιμύνιιι χιϊλυρχ ί:ίν«ι χϋλ» ίπς γιιι τους οποίους δϋν υπάρχουν ειδικές οηαιιήσεις για συνεπή συμπεριφορά σε θερμική κατεργασία ή για καοαρότηια όσον αφορά τα μη μεταλλικά εγκλείσματα. Ως μη μεταλλικά εγκλείσματα θεωρούνται συνήθως τα οξείδια βο, 8ί0 3, ΑΙ 2 Ο.,, ΜιιΟ, Ι? εο, Ι'^Οί, οι ενώσεις Ρο5, κλπ που είναι πρακτικά ακαθαρσίες στον χάλυβα. Οι χάλυβες οπλισμού ακοροδ^ματος είναι τμήμα ιΐ ς ομάδας τιιιν ί;λιιφ κί ή μη κινιμιιπιιμένων χαλι>[ιΐΐ)ν Πίφαγιαγή χάλυβα Σύμφωνα με τοριεν έως -6/1999. ΜΓ. τον όρο (ΐηαξείδοισΐ) εννοείται η μείωση το» διαλυμένου/ ενεργού οξυγόνου στο ρευστό χάλυβα. Ι! διαδικασία παραγωγής (μεταλλουργική μέθοδος) και ο τύπος της αποξείδιοσης ιοο χάλυβα επαφίενται στην κρίση τ<>(» παραγωγού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 4383 Η συγκολλησιμότητα είναι σύνθετη ιδιότητα η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα συγκόλλησης με την υπάρχουσα τεχνολογία, και επηρεάζεται αχό παράγοντες Λχως: Η μεταλλουργία τον μετάλλου [Μάης και του μετάλλου προσθήκης II τεχνική της συγκόλλησης Ο σχεδιασμός της σύνδεσης Οι ενδεχόμενες θερμικές κατεργασίες πριν και μετά τη συγκόλληση Αλλοι ηιο εξειδικευμένοι παράγοντες (ενδεχομένως). Σνμφανα [ΙΓ το Πρόπηιο ΕΛΟΤ 971. Οπου: Μη: Μαγγάνιο Ο: Χρώμιο Μο: Μολυβδαίνιο V: Βανάδιο Νί: Νικέλιο Οι: Χαλκός 3.5 Συγκολληστμότητα είναι η ικανότητα βνός μηαλλου να συγκολλιέται στις συνθήκες τον ίρτ», ίκη Αστε η προκύπτουσα σύνδεση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού. Οι χάλυβες διακρίνονται ως ηρος τη συγκολλησιμότητά τους σε: Συγκολλήσιμους, η συγκολλησιμότητα την ο«*βν εξασφαλίζεται με τη χημική σύσταση (βλ. Παραγρ. 3.5.!) Σνγκολλήσίμαυς υχό κρσοκοθέσεις, η σογκολλησιμόττμα των οποίων ελέγχεται με ειδικές δοκιμές (βλ. Παραγρ ) ΐυγκολλήσιμοι χάλυβες Οι χάλυβες θεωρούνται σνγκολλήσιμοι, ό«ν η μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα Ο, θειο 5 Ϋ φϋΐοφάρο Ρ, άζ&το Ν καθώς και η μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα δενυπερβαΐνουν τις τιμές που δίνονται στο Πίνακα Η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα ^α υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο η' όπου τα σύμβολα των χημικών στοιχείων δείχνουν την εκί τοις εκατό περιεκτικότητα κατά βάρος (%κ.β.) ύ*ως προσδιορίζεται από την χημική ανάλυση. Πίνακας 3.5,1-1 Μέγιστη άνθρακα, θείο, ψωσφορο, άζαηη καθώς και Στο υπό έκ&σση ΠνροΛΟΤκό Πρότυπο ρτην : Προβλέπεται περιορισμός και στην περιεκτικότητα σε χαλκό (Γο) με μέγιστη τιμή 0,80% Επιτρέπεται η υπέρβαση ιιον μέγιστων τιμών για τον άνθρακα κατά 0.03% κ.β., μ< την χροοπόοεση όη μειώνονται αντίσιοτχα η ισοδύναμες ημ ς σε άνθρακα κατά 0,02% Κ.β. Λ«ΰνής τηύπη ι ΤΟ&ζΜΟ ιο&φειανι/ΐ κβι ρε τις ΕνβεαηικΑ) για τη αναφέρεται όη μετάξι» τ»ν > κσ» 6«ίμίΛοιιντο Αζππο είναι τα ΤΙ, Ζτ, 1ΙΓ, V, ΜΗ, Τ», Π, ΑΙ και V. Στο Παράρτημα ΠΙ αναφέρίτντηι βχίπεις γη την της Δέσμευσης, για ης ο*σ(ες ιαατάσο δεν Ανάλυση ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευση Ανάλυση τελικού προϊόντος^ Ιΰ) 0 0,22 ΕΛΟΤ 971 Αώο 5 0,050 ΛνΟρακης Φωσφόρος Ρ 0,050 Λί/οτο" Ν 0,012 Ισοδύναμη τιμή Μ ^ 0, ,055 0^055 0,013 0^3 τιμίς σε άζωτο βιιτρ&κμβι εάν ήτητίς νκχχείαιν «ο«ίο ίβσμειχκιν (βλ, Παράρτημα χφκκηκότητα αε Αζηα» μιιορβί να *αι («ίγολιερη ακύ τη μίγισιη τιμή (0,011%) και ότι βκν ακαιτείτιιι μίτρηαή της αν η

8 4384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε κάθε συγκόλληση, δημιουργείται ένας "θερμικός κύκλος", γύρ» α*ο την κερίοχή της συγκόλλησης. Το μέταλλο θερμαίνεται με ορισμένο ρυθμό, παραμένει σε κάποια μέγιοτη θερμοκρασία για ορισμένο χρόνο και μετά αποψύχεται μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος με κάποιον άλλο ρυθμό. Στη διάρκεια του θερμικού κύκλου μπορεί να αναπτυχθούν τάσεις και να εκδηλωθούν παραμορφώσεις. Επίσης μπορεί να λάβουν χώρα μεταλλουργικές και χημικές αλλαγές «ου οδηγούν σε μεταβολή ίων φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων στη ζώνη τήξης και ότι) θερμικά επηρεασμένη ζώνη. Οι κυριότεροι παράγοντες «ου επηρεάζ<»υν την ποιότητα της συγκόλλησης είνπι: Η προστατευτική ατμόσφαιρα της συγκόλλησης Το μέταλλο γόμωσης (προσθήκης) Το συλλίπασμα δηλ, η επένδυση του ηλεκτρόδιο» Η μέθοδος συγκόλλησης (σχεδίαση και εκτέλεση) (1 θερμοκρασία της συγκόλλησης (προθέρμανση, θερμοκρασία μεταξύ πάσσων, μεταμρμανση) Η τεχνική της συγκόλλησης (εξοπλισμός) Η ικανότητα το» συγκολλητή. Οι επιτρεπόμενες μέθοδο» συγκόλλησης και οι αντίστοιχοι τύποι σύνδεσης αναφέρονται στον Πίνακο Πίνακας ΜέΟΟοι Ακρη μβ Ακρη (μετίιηακά) Σημκιηκή Ημκηιτιΐματη (Ιί «κ ηλεκτρική προσπποιπκή βνηοτιιση ατμήσφαιρη ΜίβηΛο» «νγκολληβης αιιγκήλληπη με ακοροδέ>ατσς Λικοτενης Χάλνρες σΐιγκολλήπιμοι υπό ηροΰηαβέοεις Γενικά Ιύμφηινα μη το ΕΛΟΤ 959. Οι χάλυβες ιτοιι δεν ικανσαοκιύν τις ηπαιτήσης της Παραγρ , ελέγχονται ας χρος τη συγκολλησιμοτητά τσυς με μηχανικές δοκιμές σε εφελκυσμό και κάμψη σύμφωνα με την ΙΙαραγρ , και «οτρίχετα» να συνδέονται μόνον κητά «αράβεση. Για κάβε μια δοκιμή κατασκευάζεται σε θερμοκρασία δωμάτιο» ένα συγκολλημένο δοκίμιο ανά παρτίδα. Λεν επιτρέπεται τα δοκίμια αυτά να υκοστούν καμιά Θερμική κατεργασία, ούτε πριν, ούτε μετά τη συγκόλληση τους. Η συγκόλληση γίνεται α*ό τη μία χλευρά των ράβδων μβ δύο ραφές συγκόλλησης η κάθε μία των οποίων είναι μήκους 5ο 1 (όπου Λ είναι η ονομαστική διάμετρος των ράβδων). Οι ραφές της συγκόλλησης ξεκινούν ακδ έξω χρος τα μέσα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αχομένει ανάμεσα στις απολήξεις ένα διάκενο 20 ΠΜΠ περίπου (βλ. Εχ Μ) ' ί Η ' < Ι««««Ι "Μ " Ι " Μ 2(Ηητπ Σχήρα Τροχός σνγκαλη«ΐ ς 8ο*α ΐ(«ν χι τ» έλ«τχι ""Β <ιυγκσλλησΐ ΐ6η τ ς

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4385 \ Τα ηλεκτρόδια χού χρησψοκσισύνται κατά τη χειρωνακτική ννγκύλληση τόξο» βρέχει να είναι με βασική Εχένδνση ή με όξινη εχένάκιη ρονηλίσο (ΓΙΟ!) και τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους να είναι ανάλογα με εκείνα τον μετάλλου βάσης, Η διάμετρος των ηλεκτροδίων πρέχίΐ να είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Πίνακας Αιαμετροι ηλεκτροδίων Α^ΑλΑ* Ι^ρνυν 5-10 πιπί πιπί πιπί >20 πιπί Αιόρετρος ιΐλεκτροδίων 2 πιπί 2,5 ΠΙΠΊ 3.25 τηπι 4 5 ιητη Μηχανικές δοκιμές για τον έλεγχο της συγκολλησιμότητας. Οι μηχανικές δοκιμές για τον έλεγχο της συγκολλησιμότητας των χαλύβων που δεν ικανοποιούν τις σκοπήσεις της Παραγρ είναι η δοκιμή και η δοκιμή κάμψης. Η δοκιμή σε εφελκυσμό συγκολλημένων δοκιμίων κατά παράθεση (βλ. Σχ ) γίνεται αναχόφενκτα κατά έκκεντρο τρόην Κατά ιη δοκιμή εφελκυσμού συγκολλημένου δοκιμίου ελέγχεται μόνον η κφκλκνσηκή αντοχή τον, η οκοίη δεν χρέχε* να είναι μικρότερη α*6 το 90% της αντίστοιχης εφελκνστκής αντοχής, πσι> έχει <τροσδ«ορισθει σε ασυγκόλλητο δοκίμιο οηό το Ιδιο δείγμα. ΛχαραΕτητη προϋπόθεση είναι το ασυγκόλλητο δοκίμιο να έχει εφελκικπική αντοχή (ΐρταλύτερη ή Ιση με τη χαρακτηριστική τιμή της εφΐλκυστικής αντοχής της κοιοιητης τον. Ρ) Δοκιμή Κρήτης Η δοκιμή σε κάμψη συγκολλημένων δοκιμίων θπ γίνεται καιά 90 μοίρες και γύρω από τα κυλινδρικά στελέχη, η διάμετρος των οποίων φατνεται στον Πίνακα Η κλευρά «ου έχει ης ραφές της συγκόλλησης βα ηρέχα να βρίσκεται στη ζώνη εφελκυσμού και το ενδιάμεσο διάκενο στο κέντρο της ανακκλούμενης ζώνης. Κατά τη δοκιμή κάμψης συγκολλημένων δοκιμίηκν δεν χρέχεί ν««αρατηρηοεί με "γυμνό μάη* καμία ρωγμή στο μέταλλο βάσης. Λν εμφανισθεί ραητμή στην εηφάνεη του μέταλλα*» συγκόλλησης (ραφή). Χ">ρΙζ να αεκταοεί στο μέταλλο βάσης, τότε τ* αποτέλεσμα της δοκψής γίνεται αχο&εκτό. ΠΙννκας Αιβββτρος κυλινδρικοί) «τελεχονς για η οσκι^ιή κάμψης συγκολλημένων δοκίμιο» Κατηγορία βιαηετρο ράβδου (Ι (πιπί) ' 18<<1<25 '

10 Ι 4386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.6 Συμπερφιρά ο* ψΐ λές θβρ ΜΝφ «1βς Γκι τις εφαρμογές των χαλύβων ακλισμου σκυροδέματος έχει ενδιαφέρον και η περιοχή θερμοκρασιών κάτω ταυ μηδενός. Οι άφορες κατηγορίες χάλυβα* «αρουσιάζρον διαφορετικές θερμοκρασίες μετάπτωσης (ΐτβηίϊΐίοη (απίμηιυπ) «ου σε μερικές περιπτώσεις πλησιάζουν (εκ των κατά) τους Ι0Τ. Σι η θερμοκρασία αντή Μ χάλυβες γίνονται ψαθυροί, γεγονός που πρέπει να λαβαίνεται υπόψη στον αχεδιασμό. Ως υψηλές θερμοκρασίες για ης «φαρμογές ίων χαλύβων οχλίσμού σκυροδέματος, θ Μρο6νται θερμοκρασίες άνω των 200Ό, κρίκο». Η έκθεση των χαλύβων σχλισμού σκυροδέματος οε υψηλές θερμοκρασίες, αν συντρέχουν και ορισμένοι άλλοι καράγοντες (ενδεικτικά αναφέρονται ο χρόνος έκθεσης, το οξειδωτικό περιβάλλον στην επιφάνεια τσι» χάλυβα και ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας) είναι δυνατόν να έχει ως ολοτελεσμα σημαντική διαφοροποίηση (νχοβαθμιση) τον μηχανικών τους ιδιοτήτων. Για όλες τις κατηγορίες συνήθων χαλΰβαν οχλίσμαύ σκυροδέματος, η θέρμανση σε θερμοκρασίες μέχρι 500 0, για χρόνους μέχρι και 2 ώρες. δεν δημιουργεί σοσιαοηκή μεταβολή στις αρχικές μηχανικές ιδιότητες μεΐά την ήρεμη ψύξη στη Λβρμοκρασία του πκρ [βάλλοντος. Για μεγαλύτερους όμως χρόνους έκθεσης ή και γη μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις των μηχανικών χαρακτηριστικών. Η με(ι»ση της εν Οερμώ αντοχής είναι μικρή μέχρι τη θερμοκρασία των 350"0 (της τάξης του 1 0%), ενώ γίνεται πολα μεγαλύτερη και μπορεί να φθάσει το 40% για θερμοκρασίες στην περιοχή των 550"0. II παρατήρηση αυτή θα «ρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την εκτίμηση της <η>μπεριφοράς των «παακευών κατά τη διάρκεια μιπς ιτυρκαγιάς. θερμάνσεις σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των ΙΚΚΓΟ (μέχρι 1200"0) έχσιιν ενδιαφέρον για τη διαδικασία παραγωγής των χαλύβων (έλαση. σφυρηλάτηση, μαρττνσΐίΐκή βαφή κλπ.) σχι όμως γιο ΤΓζ εφαρμογές Γόος ο»ς οπλισμού σκυροδέματος. Η εν θερμώ αντοχή των χαλύβων οχλισμού σκυροδέματος μειώνεται όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, οκάς μειώνονται το μέτρο ελαστικότητας και η συνάφεια με το σκυρόδεμα. «Ε θερμοκρασίες μεγαλύτερη τκ»ν 550Τ συνεπάγονται πάντοτε μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων, λόγο» αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν στη μικροδοιιή «ιΐν χαλύβων. Η προσπάθεΐα συνεκτίμησης της επίδρασης όλων των χαραγόντων *ον μκορεί να εχηρεάσονν Γη οι^μκεριφορά ίων χαλύβην οκιλκηινύ έχειτα αχό έκθεση σε «ψηλές θερμοκρασίες βίνηι εξαφετικά δυσχερής. Για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων οπλισΐιού σκυροδέματος, κου (τεριγράφονται στην Παραγρ. 2.1,1 αυτού τον Κανονισμού, ενδέχεται να σνμβοόν τα ακόλουθα: «ερ^ς ΟΜης χαφίς ειηξεργανΐα οποιποδηιηττ* μορφής (ΘΕ-Χ). Δεν «αροοσιοιζουν αξιοσημείωτες μεταβολές ιί«ηήτ»ν γη θερμοκρασίες έκθεσης έ»ς 65Ό (ΐπά η\ ((τήξη τοος στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι πιθανή η δημ«η»ργΐα μαρτενσίιη σε χάλιηΐες με κοσοοτο άνθρακα > 0,25% (5400, 8500) αν η θερμοκρασία υκρβεί τους 730" κερίκου και γίνει ακόιομη ψύξη, ή σ««ερίλτωση αχοτομης ψύξης μετά τη συγκόλληση. Προκείμενο» να κροαδιορκίθεί η πιθανή μεταβολή των μηχανικών ιοίοτήτιαν του χάλυβα οκλισμοΰ σε περ&κοση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σε συνθήκες μιας πραγματικής πυρ*<τγιάς) είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμές σε δείγματα που θα ληφθούν από το υλικό που εκτιμάται ότι έχει επηρεασθεί

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ) 4387 θ«ρρής ίλββ^ς κβν ακολουθείται αχό &»βΐ κν «αρά &ΜβΐΜ «Η«θβρμικής κατεργασίας (ΘΕ-β). Γκι θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 500 και χρόνους έκθεσης άνω των 2Η είναι πιθανόν να υπάρξει σημαντική μείωση αντοχής και άλλων χαρακτηριστικών. Η μείωση αυτή είναι αναλογικά πολύ μεγάλη αν οι θερμοκρασίες έκθεσης πλησιάσουν τους 63(ΓΟ και μπορεί η τελική αντοχή να φθάσει το 50Η της αρχικής τιμής. Η αντοχή δεν επανέρχεται στις αρχικές τιμές μετά τη ψύξη στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. II μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα της μετατροπής των εκτός ισορροπίας φάσεων σε φάσεις ισορροπίας (δηλαδή Ρβ και Ρβ,Ο). Στην παρουσία των εκτός ισορροπίας φάσεων στο τελικό προϊόν οφείλεται η αυξημένη αντοχή των χαλύβων αυτών. Χάλυβες ψοχρης κοτεργαοιας ΐε <ττρέψΐ τον αρχικού προϊόντος κον προέρχεται από θερμή έλαση (ΤΚ-Γ) και ψκχρττς διαμόρφωσης με ολκή και ίλανη τον αρχικού κροτοντας ικηι προέρχεται από θβρρή ελαοη (ΤΚ-Ο). Και για τις δύο αντές κατηγορίες η παράμετρος που θα καθορίσει τη συμπεριφορά των υλικών μετά από έκθεση σε θερμοκρασίες πρακτικά μεγαλύτερες των 550 είναι ο βαθμός της εν ψυχρώ παραμόρφωσης που δημιουργείται κατά την κατεργασία παραγωγής (ή μετέπειτα διαμόρφωσης) και ο οποίος ορίζεται με τη σχέση: 100 όπου Λ] η αρχική διατομή και Α] η τελική οιατομή (μετά τη δια ΐόρφίιχτη). Για τιμές η<2% δεν δημιουργείται ειδικό πρόβλημα μεταβολής αντοχής μετά από θέρμανση σε θερμοκρασία άν«των 550 β ϋ (ισχύουν όσα ισχύουν για ία υπόλοιπα υλικά χαλύβων), Για τιμές 2<η<12Η το υλικό που θα προκύψει έπειτα από θέρμανση σε θερμοκρασίες άνω των 550Τ (ακόμη και για χρόνους μερικών δευτερολέπτων) θα έχει ιτολύ κακές μηχανικές ιδιότητες με κύρια χαρακτηριστικά μειωμένη αντοχή και αυξημένη φαθυροτητα. Στην ουσία το υλικό θα έχει αχρηστευθεί. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαμόρφωση ράβδων μκ θέρμανση και οι συγκολλήσεις χαλύβων ψυχρής κατεργασίας, επειδή είναι πιθανών να προκύπτουν τέτοιες τιμές του η. ΓΊα τιμές η>15% και πρακτικά >20% το υλικό που θα προκύψει μετά την τυχαία θέρμανση σε θερμοκρασίες άνω των 550" θα έχει τις ιδιότητες που αντιστοιχούν στο ίδιο υλικό που παράγεται με τη θερμή έλαση (πριν από τη ψυχρή διαμόρφοκτη). Δηλαδή θα είναι μειωμένη οε σχέση με την αντοχή του προϊόντος ψυχρής έλοσης κατά το ποσοστό που η κατεργασία αυτή είχε αυξήσει την αντοχή του.

12 4388 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΉΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΟΈΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Όλα τα κόρακα*)» έχουν εφαρμογή σε όλβς τις ηριπτώσβις θέρμανσης στις ηερνχές θερμοκρασιών που προαναφέρθηκαν (ακόμη και στις τοπικές αυξήσεις θερμοκρασίας που φυσιολογικά δημιουργούνται σε περατώσεις συγκολλήσεων) και «ρείκι να λαμβάνονται «ΒΛψη ιδιαιτέρως στην περίίττήκτη επισκευών, ενισχττσε<βν, προσθηκών κλπ. Για όλβος τους χάλιφες. Οι τιμές του συντελεστή γραμμικής διαστολής (α,) σβ «ψηλές θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες από αυτήν για συνήθεις θερμοκρασίες (έης και κατά 20%) και διάφορες των αντίστοιχων τιμών για το σκυρόδεμα. Ετσι, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή και άλλιον καταστάσεων (π.χ. συγκόλλησης) δεν είναι ασυνήθεις ΟΛ δι>σμενε(ς συνέπειες (π.χ. εσωτερική μικρορηγμάτωςη) λόγω αυτής Γης θερμικής α<η>μβατότΐ)τας των υλικών. 3.7 Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τΐ ν αηοφιιγή της επιβάρυνσης το» χάλυβα με ραδιενέργεια. Οι έλεγχοι αφορούν την χρώτη ύλη παν προέρχεται από ανακύκλωση (καλιοσίδερα) κοθώς και το τελικά προϊόν. Με αυτήν την Υπουργική Απόφαση καθίσταται υποχρεωτική η Εγκατάσταση ειδικών μετρητικών διατάξεων στις βιομηχανίες και στο τελ»νί)α με τις οποίες θα γίνεται ανίχνευση των ραδιενεργών υλικών. Οι Προδιαγραφές της ΕΚ Λ Ε»<*> θα καθορίζουν τις διαδικασίες ελέγχου δεν έχουν ακόμη εκδοθεί Ως επίπεδο αποδέσμευσης Ορίζεται η τιμή που εκφράζει τη συγκέντρωση ραδιενέργειας ή/και τη συνολική ραδιενέργεια έτσι ώστε υλικά με συγκέντρωση μικρότερη του επιπέδου αυτού να εξαιρούνται τιον Κανονισμών Ακτινοπροστασίας Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ανώτατες ππιτρεπτές τιμές ενεργότητας θα πρέπει να είναι ι ης τάξης του 0,1-0,5 ΒΟ/Κ, ανάλογα με το ραδιενεργό ιςότοιτο. Η Αιεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ι.Α.Ε.Α.) προτείνει στο κανονιστικό έγγραψο-οδηγό ΙΛΕΑ- ΤΕΟϋΟΟ-855 το» Ιανουαρίου 1996, με τίτλο "ΟΙββΓΗηεβ Ι«νε(5 Γοί πκΐίο ηικίκΐβ* ήι!οίΐ<1 ιηιι1«τί8ΐϋ'', ως ανώτατα εχηρειττά όρια, για τα κυριότερα ραδιε\τργά ισότοπα στα στερεά υλικά, την τιμή 0,1 Βο/β. (ίσον αφορά τα εχηρεχτά επίπεδα αχοδεσμειισης στο χάλυβα, σημειώνεται ότι βρίσκονται ακόμη («το μελέτη και διερεύνηση στις περισσότερες χώρης. ίϊς μέγιστο επίτροπο επίπεδο απο&έσμευσης στο χάλνβα (τελικό προϊόν) 9α μπορούσε να επιλεγεί η τιμή Ρ, Ι Ο έλεγχος για ι ν ύπαρξη ραδιενεργών υλικών σηρτ πρώτη ύλη γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΟΡ) Π25/ΦΕΚ1633/ και τις Προδιαγραφές ι»»ς Ελληνικής Εκιτροκης Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΛΕ). Ο έλεγχος της ραδιενέργειας οτο τελικό προϊόν θα γίνεται με εγκυκλίους Που θα εκδώσει η ΕΕΑΕ στις οποίες θα καθορίζονται και τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα αποδέσμευσης. ε περΐκτ&ση ανίχνευσης ραδιενεργού υλικού, το υλικό «ρέπει να απομονώνεται και να ενημερώνεται «μέσος η ΕΕΑΕ.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά Μ διάβρωση ιόν χάλιιβα είναι ένα αυθόρμητο φαινόμενο ηλεκτροχημικής φύσεως, το» σικ*» η ταχύτατα αυξάνεται είτε εντός βίτε εκτός του σκυροδέματος: Με την αύξηση της θερμοκρασίας και υγρασίας Με τη μείωση του ρ) Ι Με ιην αύξηση της παρουσίας αλάτων (Η.χ. θαλάσσιο περιβάλλον) Με την ύπαρξη ενεργών κέντρων στην Επιφάνεια του χάλυβα (οίκος π.χ. οξείες αιχμές ή πληγές, κάμψεις ΐε μικρή ακτίνα καμπυλότητας κλπ) Με την παρουσία επιφανειακής αλλοίωσης λόγω «Ρϊ ^ διάβρωσης Με την επαφή χαλύβων διαφορετικού Είδους και διαφορετικού ηλεκτροχημικού δυναμικοί» Με την επαφή χαλύβων διαφορετικής κατάστασης διάβρωσης (π.χ. συγκόλληοη έντονα διαβρωμένου χάλυβα με καινούργιο μη διαβρωμένο χάλνβα). Ο χάλυβας πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση τόσο *ρ«ν από την ενσωμάτωση του στο σκυρόδεμα όσο και μετά αχό αοτήν. Ειδικότερα όσον αφορά τη διάβρωση τσι* χάλυβα πριν από την ενσωμάτωση του στο σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι Παραγρ. 6.2 και 6.3. Οσον αφορά την προστασία του χάλυβα από τη διάβρωση μετά την ενσωμάτωση του σιο σκυρόδεμα, αυτή γενικώς καλύπτεται από την παθητική προστασία που του προσδίδει το αλκαλική περιβάλλον του σκιητοδέμητος (όσο το ρη είναι μεγαλύτερο από,5) και ηπό τη στεγανότητα του σκυροδέματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση (βλ. π.χ. τον ΚΤΣ-97, Παραγρ. 12) εί«εκειδή υπάρχει έντονα διαβρωτική περιβάλλον είτε επειδή απαιτείται μεγαλύτερη α*ό τη συνήθη, διάρκεια ζωής της κατασκευής, μκορε( να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα εξής πρόσθετα κνδεικτικά μέτρα: Αύξηση της περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο ή χρήση ειδικών τσιμέντων Αύξηση της επικάλυψης τον οπλισμών με σκυρόδεμα Χρήση χαλύβων όπως οι επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι), οι καλυμμένοι με εποξικό επίστρωμα, οι καλυμμένοι με επίστρωμα ανοξείδωτου χαρακτήρα και ο» ανοξείδωτοι. ΕχΙστρβΜη/εχίχριση της επιφάνειας τοι» σκυροδέματος με λεπτό προστατευτικό στρώμα α?τύ οργηνιιτες ουσίες (π.χ, ακρυλικές διασπορές, εποξικλ χρώματα) ή ανόργανες ουσίες (π.χ. χρώματα υδρυάλσυ) Χρήση αναστολέων διάβρωσης Καθοδική προστασία. Τα παραπάνω μέτρα έχουν διαφορετικό κόστος και εξασφαλίζουν διαφορετική διάρκεια προστασίας από τη διάβρωση και το καθένα τους ενδείκνυται κατά περίπτωση. Ενδέχεται όμως να έχσην συνέχειες, που πρέπει να μελετώνται εξαρχής, όπως: Δημιουργία γαλβανικών στοιχεί (Γαλβανικό στοιχείο είναι η διάταξη η οποία μπορεί να παράγει συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα από τις χημικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτήν. II παραγωγή του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί ν«συνεχισθεί μέχρι την πλήρη διάλυση τον ηλτκτραρνητικοτερση μβτάλλσο)

14 4390 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΘΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντίδραση το»?6φδσρτ6ροο με το (ΧΟΗ)} ίσο σκυροδέματος κατά την οκώα παράγεται υδρογόνο νκο* μορφή φνσαλίδαν στην περιοχή ίου οπλισμού μειώνοντας τη συνάφεια (ιδίως των λείων χαλύβων). Για την «κοφυγή αυτού του προβλήματος συνιστάται χρ«>μικ«>ν αλάτβν (είτε σΐο σκυρόδεμα «Ιτε στο γαλβανισμένο χάλυβα) είτε η αντικατάσταση του καθαροί) φεοδαρυυρου αχό κράμα * ίεΐ>οαργυροΐϊ με σιβηρο ή αλουμίνιο. Ενδεχόμενη τοπική αποκόλληση κάβε είδους βπίστρβχτης. Π.χ. γ«α περισσοτέρους αχό έξι (6) μήνες. Ι! ύπαρξη οξειδίων σιδήρου στην Επιφάνεια του οπλισμού επηρεάζει τόσο την ταχύτητα περαιτέρω διάβρωσης όσο και τη συνάφεια μεταξύ του οπλισμού και του σκυροδέματος. Ειδικότερα η ύπαρξη οξειδίων στην επιφάνεια σε μικρές ποσότητες αυξάνει τη συνάφεια μεταξύ οπλισμού κ ία σκυροδέματος αλλά από μια ποσότητα οξειϋην σιδήρου και πιάνα τη μειώνει. Γη ιόν λόγο αυτό η ιτηρουπ(α ελαφρού στρώματος επιφανειακής σκουριάς δίν θεωρείται βλακτική. Οι κάθε είδους αναμονές βα προστατεύονται από την ατμοσφαιρική (ή άλλη) διάβρωση αν χρόκαται να παραμείνουν εκτεθειμένες γη δϊάστη^ια ικανά να προκαλέσει σημαντικές αλλοιώσεις. 4.2 Ελεγχος διώβρωσης Κατά την τοποθέτηση στην τελική θέση. Ο χάλυβας «ρέπει να εΐναι απαλλαγμένος από εμφανείς απολεπίσεις, αλλοιώσεις ή αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές, οι οποίες εκτός ναν άλλον επηοι^νοην το φαινομενο της διάβρωσης. θεωρείται βλαπτική εκείνη η ποσότητα οξειδκον σιδήρου η ο>»ό*α δεν (ΐχηρεί να αφομομββει αχό τη νωχό σκυρόδεμα μίσω της μετστρ(»τής τους σε φεριτική φάση (0 4 ΑΡ). Το χοσσν ανιό εξαρτάται από τη σνσταση τ«ν> τσιμέντου και ιδίης από το ποσοστό του 0 3 Α το» τσιμίντον αλλά και αχό το πορώδες το» σκυροδέματος. Μια πρώτη προσέγγιση μπορεί να γίνει μγ υπολογισμό της ποσότητας των οξειδίην σιδήρου την οχοία μπορεί να αφομοιώσει το τσμιέντο Πόρτλίΐντ. βείβρηίκίοΐ υπολογισμοί οδηγούν στην ποσότητα οξειδίων σιδήρου 350^/πι 1 (ή κάχος 150μπι, χερϋτσο), ποο μπορονν να αντιδρούν κατά την καραπάνω διαδικασία. Εάν η επιφάνεια το» χάλυβα καρονσιάζει αλλοιώσεις λόγκ διάβριοσης. η διαχίστοκτη της υκέρΐνιαΐ]ς ή μη του ανωτέρω ορίου ιτραγματοποιείται με την ακόλουθη δοκιμή: Από δείγμα χάλοβα μήκους τουλάχιστον 0.40πι λαμβάνεται δσκ(μισ μήκους τσνλάχιστον 0,20ίη το οποίο ζυγίζεται με ακρίβεια τουλάχιστον Ο.ΰ\$. Στη συνέχεια εμβαπτίζεται «ε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 12% ν/ν (υδατικό διάλυμα Ι2ί Η01 σε ΙΟΟπιΙ διαλύματος) και εξαμεθνλενοτετραμίνη 0,35% νί/ν. Ίο δοκίμιο του χάλυβα ζυγίζεται κάββ 30πιίπ μέχρι σταβερσύ ράρσυς. Υπολογίζεται ΐ] διαφορά βάρους: Δβ= αρχικό βάρος-τελική Ρ'φος Υπολογίζεται το εμβαδόν της εχιφανειας του δοκιμίου και εκφράζεται το αποτέλεσμα σε βίιη 1.1 (υπολογιζόμενη τιμή δεν χρέχει να είναι μεγαλύτερη αχό 3506/πι 1.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 4391 Εάν μετά τον καθαρισμό «αροτηρηββΐ η ύχαρζη έντονων βελονισμών (ρίτΐΐηβ) θα χρέήι να συνεκτιμηθεί ο κίνδυνος της διάβρωσης με μηχανική κοτακονηση η ο*ο4α οδηγεί σε ψαθυρή θραύσΐ). Ο ίλιητχος των βελονισμών εκτελείται με ειδική ίοκιμή οίμφονα μ«το ΟΙΝ ΡαΠ 3/78. Οι δοκιμές τια τον έλεγχο της διάβρωσης θα εκτελούνται αχοκλεισηκ6 αχό οργανωμένο εργαστήριο.

16 4392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 Διαδικασίας ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης Λιτό την Υ* ΑιτΛφηση 15283/Φ7/422, ΦΕΚ 746/Β/ και τις διευκρινιστικές Εγκυκλίους 23934/Φ7/670/ και 23237/Φ7α9/463/Ν 2-99 του ΥΒΕΤ. Χάρες της Ε7,ΕΣ είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάϊν. 5, 1 Οι χάλυβες πα» διακτνούντηι στον Ελληνικό χώρο διακρίνονται. ανάλογα με τη χώρα καραγωγής τους: Στους εγχωρίως παραγόμενους Στους καραγόμενοος από λοιπές χώρες της ΕυρωκαΤκής Ενωσης και χώρες της Ε/,ΕΣ Στσυς ηηραγή]ΐίνους α*6 τρίτες χώρες. Για κάθε μία αχό τις παρακάνω πκρίχτώσβις εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές διαφορετικές δηδικηοΐες ελΐγχπυ και κριτήρια συμρήρφοκίης (Πειραγρ. 5.2, 5,3 και 5.4). Παράλληλα χροβλΐττονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια διακίνησης τον τηλύβων, ανεξάρτητα αχό τη χώρα «αραγωγης τους (Παραγρ. 5,5). Ελέγχονται οι εξής ιδιότητες: Οριο διαρροής, κφκλκυοτική αντοχή κπι φη θραύσης Καμψη-ανάκαμνη. αναδίχλοση Διαστάσεις Χημική σύσιοηη ίων σνγκολλήσψων χαλύβων. Οι δίενεργούμενες Δοκιμές είναι: Α«κιμή Είρβλκνυμοΰ (κατά ΕΛΟΤ 1045} Δοκιμή αναδίπλωσης (κατά ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971) δοκιμή καιιψικ-ανάκαμνίΐ (****& ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 97 1) Ελεγχος χημικής σΰοτασης (κατά ΕΛΟΤ 97 1 ). Για τον έλεγχο συγκεκριμένης ποσότητας, ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να διενεργήσει δτιγματοληπηκούς ελέγχους σύμφωνα με την Παραγρ. 5.5, Κάθε ενδιαφερόμενος μκορεί, με βάση τον αριθμό χύτευσης, να ζιιτήσει σχετική βεβαίωση από το εργοστάσιο, στην οχσία να αναφέρονται οι τΐ ΐές τον ίταραιώνω ιδ(οτήτ<ι>ν γ»α την νχοψη χύτευση. Το Πιστοποιητικό Σνμμόρφωσης (Ποιστιμας) δηλώνει Λτι χαρέχονται οιαρκή κ^έγγνο. για ΐη συιιμόρφμκιη ενός ειταρκώς ΐΐ«κ»Γστημένο«προϊόντος, μκτς δκιδιιηηηας ή υπηρεσίας ιός προς συγκεκριμένα 1 Ιρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα. Το ΠισταΐΝΜηπκό Σνμμάρφίασης (Ποιότητας) δεν αποτελεί "Πιστοποιητικό Ελέγχου" για συγκεκριμένη ιταρτίδα (βλ. και ϊχόλιο Παραγρ. 5,4). 5.2 Ελεγχοι κατ κριτήρια <πιρρ6ρφω<η ς γη τσος εγχΐορίως»αραγ6μενοι>ς χάλυβες Οι εγχώριες χαλΐ)βσυργΐ >ς χρέχει να διαθέτουν για τους χάλυβες χσ» χοράγουν Πιστοποιητικό Ιυμμόρφωσης (Ποίότητας), το οποίο ςχφι&εται αχό τον ΕΛΟΤ με τις διατάξεις της Υ*. Ακόφασης Λρ. (ΦΕΚ306/ΒΏ7-4-89) και με τα κριτήρια συμμόρφωσης κσα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονκιμό Πκηοίτοίησης (ΕΚΠ 3-87) του ΕΛΟΤ.

17 ΦΕΚ381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Ελεγχο» και κρπήρ βν φόρφ π ς γι τους «φ«γ«εη ς χ&ληβες βης λοβιές χώρβς τ^ς ΕηρΜ>»(*ς ΕναΜηκ κη τις Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας) δηλώνει ότι παρέχονται βπαρκή εχέγγυα για τη συμμόρφωση ενός επαρκώς τυποποιημένου προϊόντος, μιας διαδικασίας ή υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα Πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφίβοης (Ποιότητας) δεν αποτελεί "Πιστοποιητικό Ελέγχου" για συγκεκριμένη παρτίδα (βλ. και Σχόλιο Ππραγρ. 5.4). Οι διακινούμενοι χάλυβες αχό τις χώρες της Ε.Ε., περιλαμβανομένων κπι παν χαρών της ΕΖΕΣ, χρέχει να καλύπτονται νκοχρεοιικά από ΠκποικΜητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας), εκδιδόμενο με βάση σύστημα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από δημόσια αρχή της χώρας χαραγαητής, από το οπο(ο να προκύπτει ότι οι χάλυβες αυτοί είναι σύμφωνοι με τις κατηγορίες πσν αναφέρονται σε αυτόν τον Κανονισμό. Το Πιστοποιητική Ελεγχο» αναφέρεται στη συγκεκριμένη ία συνοδεύει και μόνο σε αυτήν. 5.4 Ελεγχοι και κριτήρια ουρμόρφ&αης για το«ς ηαραγόμενους από τρίτες χώρες χ*λ«ρες Οι παραγόμενοι αχό τρίτες χώρες χάλυβες πρέπει να συνοδεύονται αχό Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ μβ βάση την Υπουργική Αχόφαση Ι5283/Φ7/422, ΦΕΚ 746/Β/30 β- 1 )ί και τις διευκρινιστικές Εγκυκλίους 23934/Φ7/670/ και 232Λ7/Φ7α9/463/Ι-12-99τουΥΒΕΤ. Τα δείγματα ελέγχονται όπως «προλαμβάνονται χωρίς ροητοαμενο καβαρκιμό ή άλλη αεξεργ* Γη το σύνολο των έλεγχαν θεωρείται εχαρκές ένα συνολικό μήκος βεέ>ματ< Δεν αχοκλείεται ο έλεγχος σε ράβδους αχό διαφορετική χύτευση, αλλά τότε η ιπθανότητσ να γίνει αποδεκτή χοσοτητα κατώτερης κοιοτηιος είναι μεγαλοιερη. Ο αριθμός τ«ν δετγμάταιν έχει ληφθεί από το ρτεν /99. Στην χεράπηοη χοή ο χρήστης «υπητήσει χάλυβες σύμφννα με τον Πίνακα Σ3.2-Ι τόίί ο ϋειγματολιρπικΰς έλεγχος θα γτνεται «ς «ξής: Αχό τρος διαφορετικές ράβδους μιας παρτίδας λαμβάνονται τρία δοκίμια μήκους περίχου Ο.ΤΟτη χου οποβαλλονται σε δοκιμή εφελκυσμού. Λν και τα τρία αχοτελέσματα «βν δοκιμών ικανοχοιαύν τις χαρακτηριστικές τιμές του Πίνακα Σ5.5.1-Ι τότε η «αρτίδα θε«ρ (τσι ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα Σ Αν έστω και ένα δοκίμιο δεν ικανοπο»:! τις απαιτήσεις. λαμβάνονται δέκα επιπλέον δοκίμια α*λ διαφορετικές ράβδους της παρτίδας. 5.5 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας Ο χρήστης ή η αρμόδια Δημόσια Αρχή δικαιούνται να προβαίνουν σβ δειγματοληπτικούς ελέγχους ως εξής: Για το όριο διαρροής, την εφελκυστική αντοχή, το λόγο της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής Γ/Γ,, και την παραμόρφωση θραύσης σύμφίανα με την Παραγρ Για την καμψη-ανακαμψη και την αναδίπλωση σύμφωνα μ«την Παραγρ Για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Παραγρ Για τη χημική σύσταση σύμφωνα με την Παραγρ (για τους σνγκόλλήσιμους χάλυβες) Για τη διάβρωση σύμφωνα με την Παραγρ , Ελεγχος ορίου διαρροής, εφελκυαηκής αντοχής και παραμόρφωσης θραύσης μιας ηαρτίδας Από τρεις διαφορετικές ράβδους μιας ηαρτίδας λαμβάνονται τρία δοκίμια μήκους περίπου Ο,ΤΟτη που υποβάλλονται σε δοκιμή εφελκυσμού. Αν και τα τρία αποτελέσματα ί(ον δοκιμών ικανοκοιαύν τις χαρακτηριστικές τιμές του Πίνακα τότε η παρτίδα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις τον Κανονισμού αυτού. Αν έστω και ένα δοκίμιο δεν ικανοποιεί τις απτιτήσεις. λαμβάνονται δέκα επιπλέον δοκίμια αϊτό διαφορετικές ράβδους της παρτίδας. Η παρτίδα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού αν η μέση τιμή των δέκα δοκαιίων είναι μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική τιμή του Πίνακα και αν ταυτοχρόνως κάθε μια μεμσνωμενηττίμή είναι μεγαλύτερη ακό το 0,95 της χαρακτηρκίηκής τψής τολϊ Πίνακα Στην αντίθετη χερίκτωσή ^.χαρτ^ άμρρτντέταν

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 02013290611000152 18093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 6 Νοεμβρίου 2000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Σε µια χώρα µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024 Ασκήσεις Ακ. Έτους 014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avoadro λαμβάνεται 0.603 10 4 και τα ατομικά βάρη θεωρείται ότι ταυτίζονται με τον μαζικό αριθμό σε 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet.

Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet. «Επισκευές Προσθήκες Ενισχύσεις» Βασικές απαιτήσεις του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 2008) Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα. Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφιστάµενων κατασκευών Γ. οµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Μηχανικές ιδιότητες = είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα