ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ (ΣΤΠΟΤ ΙΙ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ (ΣΤΠΟΤ ΙΙ)"

Transcript

1 ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ Δ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΣΖ Ν.Α.Θ. ΘΔΗ : Ο.Σ. 4 ΔΝΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ (ΣΤΠΟΤ ΙΙ) Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ, Ν Ο Δ Μ Β Ρ Η Ο

2 Καηεγνξηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηεο ΚΤΑ 15393/2332/ : ΔΡΓΟ: ΟΜΑΓΑ: ΑΝΔΓΔΡΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6 Η ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ Α/Α: 12 & 13 ΚΧΓ. ΔΤΔ (.ΣΑ.Κ.Ο.Γ): ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΑΝΔΤ Α ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: 2 2

3 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΑΞΖ - ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Φςζικό πεπιβάλλον και Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον Ανθπυπογενέρ πεπιβάλλον Πιέζειρ ζηο θςζικό πεπιβάλλον ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ηάδηα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Πηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Καηά ηελ θαηαζθεπή Καηά ηε ιεηηνπξγία ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Καηά ηην καηαζκεςή Καηά ηη λειηοςπγία ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Φπζηθφ πεξηβάιινλ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΑ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Ιζόγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών Σα διαηηπηηέα κηίζμαηα Δπιθάνειερ λοιπών σπήζευν ιζογείος Η ςπέπγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών άνυ ηος ςπεπςτυμένος ιζογείος ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ Αποσέηεςζη όμβπιυν Ηλεκηπομησανολογικέρ Δγκαηαζηάζειρ Αποσεηεςηικέρ Δγκαηαζηάζειρ ύζηημα θέπμανζηρ με θεπμανηικά ζώμαηα Ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ ιζσςπών πεςμάηυν Γίθηπα Δμππεξέηεζεο Ύδπεςζη Ηλεκηποδόηηζη Αποσέηεςζη EΓKATATAH ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ENEPΓHTIKH ΠYPOΠPOTAIA MONIMH EΓKATATAH ΠYPOBEH ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΠΔΛΑΖ Απνζέζεηο πιηθψλ-δπεξεαζκφο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ Τγξά - ηεξεά απφβιεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Θφξπβνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θφλε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Αέξηα απφβιεηα Παπαδοσέρ Δκπομπέρ αεπίυν πύπυν ςγκενηπώζειρ αεπίυν πύπυν ζηοςρ δέκηερ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Αημόζθαιπα Νεπά Μοπθολογία - Έδαθορ Δπιπηώζειρ ζηη σλυπίδα και ηην πανίδα ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ Δπηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή Δπιπηώζειρ από ηη λειηοςπγία

4 5.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ Δπιπηώζειρ θοπύβος καηά ηην καηαζκεςή Υπήζειρ γηρ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΚΡΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ-ΓΗΚΣΤΑ Γίκηςα μεηαθοπών - Οδικό δίκηςο Γίκηςα ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ-ηηλεπικοινυνιών Γίκηςα ύδπεςζηρ - αποσέηεςζηρ Κςκλοθοπιακέρ Δπιπηώζειρ από ηην λειηοςπγία ηος ηαθμού Αςηοκινήηυν Δπιπηώζειρ ζηα οικονομικά και κοινυνικά σαπακηηπιζηικά ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΔΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Μέηπα καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ Μέηπα καηά ηη θάζη λειηοςπγίαρ Πηγέρ λήτηρ αδπανών ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Μέηπα καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ Μέηπα καηά ηη θάζη λειηοςπγίαρ Ανηιμεηώπιζη ηυν επιπηώζευν ζηη σλυπίδα και ηην πανίδα ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ - ΔΓΑΦΟ ηεπεά απόβληηα Έδαθορ Γευλογία - Ανηιμεηώπιζη επιπηώζευν ΘΟΡΤΒΟ Γενικά μέηπα ανηιμεηώπιζηρ Μέηπα για ηο θόπςβο ζηη θάζη καηαζκεςήρ ηος έπγος Μέηπα για ηο θόπςβο ζηη θάζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Φάζε Καηαζθεπήο Φάζη Λειηοςπγίαρ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΘΟΡΤΒΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΠΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΧΗ

5 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ηοισεία Έπγος ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ : ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ : Ο.Σ. 4 ΔΝΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ παξνχζα κειέηε ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Αλέγεξζεο Κηηξηαθνχ πγθξνηήκαηνο ζε Οηθφπεδν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Γηα ην ελ ιφγσ έξγν έρεη ήδε εθδνζεί ε ππ αξ. πξση. 6766/ ζεηηθή Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. To ππφ εμέηαζε έξγν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε νηθφπεδν επί ηεο νδνχ 26 Ζ Οθησβξίνπ, εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πφιεσο Θεζζαινλίθεο. 1.1 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ To πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Κηηξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ππ αξηζ. 4 Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν. Σν γήπεδν εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Αλδξέα Γεσξγίνπ, Κσιέηηε, 26 εο Οθησβξίνπ θαη Κεθαιιελίαο θαη έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ Δ= ,95 ηεηξαγσληθά κέηξα. Σα πθηζηάκελα δηαηεξεηέα θηίξηα είλαη ηξία ζηνλ αξηζκφ, έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ πεξίπνπ επηαθφζηα ηεηξαγσληθά κέηξα (700 η.κ.) θαη ζα θηινμελνχλ ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο: Κηίξην 1: Πνιηηηζηηθέο Υξήζεηο Κηίξην 2: Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Κηίξην 2: Κπιηθείν Σν λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ δφκεζεο Δ= ,25 m 2 ζα απνηειείηαη απφ: Ηζφγεην εκβαδνχ 5.557,14 η.κ. φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί αλεμάξηεηε δψλε εκπνξηθήο ρξήζεο κε απηφλνκεο εηζφδνπο Σέζζεξηο νξφθνπο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο Δ=16.323,33 η.κ. Γχν ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο φπνπ ζπλνιηθά ζα πξνζθέξνληαη 295 ζέζεηο ζηάζκεπζεο κε απηφλνκε δηαρείξηζε. 1.2 ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ Σν έξγν βξίζθεηαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη εηδηθφηεξα ζε νηθφπεδν επί ηεο νδνχ 26 Ζ Οθησβξίνπ, (πξψελ εξγνζηάζην θσηαεξίνπ θαη λπλ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ) Σν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο: 26εο Οθησβξίνπ, Κσιέηηε, Αλδξέα 3

6 Γεσξγίνπ θαη Κεθαιιελίαο. 1.3 ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ην ππφ εμέηαζε έξγν είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Γηεχζπλζε: Μαλνπζνγηαλλάθε 6 Θεζζαινλίθε Σειέθσλα: ΤΝΣΑΞΗ - ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ Ζ κειέηε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15393/ Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61 ΔΔ θ. α. ( Α 91)». Σν ηεχρνο ηεο παξνχζαο Μειέηεο πεξηιακβάλεη: - Έθζεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ - Παξαξηήκαηα κε ηα Μαζεκαηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ - Υάξηεο - Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα - Αξρηηεθηνληθά ρέδηα 4

7 ΥΑΡΣΗ Ι.1 Θέζε ηνπ έξγνπ 2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 5

8 Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) αθνξά ζηελ "Αλέγεξζε θηηξηαθνχ πγθξφηήκαηνο ζε Οηθφπεδν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο. 2.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Φςζικό πεπιβάλλον και Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον Σα έξγα αλαπηχζζνληαη εληφο νηθηζηηθήο δψλεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πφιεσο Θεζζαινλίθεο, ελ κέζσ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη καθξηά απφ ρψξνπο κε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πεξηβαιινληηθήο ζεψξεζεο πνπ απαληψληαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Ζ έληνλε αλζξσπνγελήο δξάζε έρεη πξνθαιέζεη έληνλε ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο κε απνηέιεζκα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ ηεο πεξηνρήο απφ λέα είδε. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθνληαη ην πεξηαζηηθφ δάζνο Θεζζαινλίθεο, νη παξαιίεο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ θαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε "νξηαθνχο" βηφηνπνπο, δειαδή παξαξεκάηηεο δψλεο βιάζηεζεο, δελδξνζηνηρίεο θαη θξάθηεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ βιάζηεζε. πλνπηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηνρή κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη πεδηλή. ην Σεχρνο δίδεηαη πιήξεο θσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Ανθπυπογενέρ πεπιβάλλον Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ησλ έξγσλ, απνηειεί ε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζεκεξηλφ πιεζπζκφ πεξίπνπ θαηνίθσλ. Σν κέγεζφο ηεο δηπιαζηάζζεθε ζε κηα πεξίνδν ζαξάληα ρξφλσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, δειαδή ηνπ ζπλεθηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΔΠΘ, αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 85% ηνπ φινπ. Ζ ζπλνιηθά πνιενδνκεκέλε πεξηνρή ηνπ ΠΘ αλέξρεηαη ζε εθηάξηα, κηα ζπλεθηηθή θαηά βάζνο πεξηνρή κε πνιχ πςειέο ππθλφηεηεο θαη πνιχ έληνλα ηα πξνβιήκαηα. Οη ρξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: Οηθηζηηθέο εθηάζεηο, Πεξηνρέο κε παξαξεκάηηα ζακλψδε θαη δελδξψδε βιάζηεζε. Πεξηνρή Ληκέλα Θεζζαινλίθεο Πιέζειρ ζηο θςζικό πεπιβάλλον ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, νη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ επηδξνχλ ζηελ απηνθπή ρισξίδα είλαη ε θαηαζθεπή θαηνηθηψλ, δεκφζησλ θηηξίσλ ή ρψξσλ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε δηάλνημε ή βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ. 2.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ηάδηα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε ηξεηο θάζεηο: Πξψηε θάζε: Καηαζθεπή ηνπ λένπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Γεχηεξε θάζε: Αλαπαιαίσζε δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ Σξίηε θάζε: Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ Πηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο θαηά κελ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ζε αιιαγέο ζηε κνξθνινγία εδάθνπο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ θαη ζηα επίπεδα αέξηαο ξχπαλζεο (ζθφλε - αησξνχκελα ζσκαηίδηα) θαηά δε ηε ιεηηνπξγία νη επηπηψζεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζην ηνκέα ησλ ρξήζεσλ γεο. Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη καθξνπξφζεζκεο θαη αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ζηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζηε 6

9 βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο Καηά ηελ θαηαζθεπή Ο ζφξπβνο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηα κνληέια ππνινγηζκψλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 65 db(a) Leq,12σξν, ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 400 m απφ ην εξγνηάμην Καηά ηε ιεηηνπξγία Οη επηπηψζεηο ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη κηθξέο θαη σο έλα βαζκφ αλαζηξέςηκεο θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ζηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηνπ έξγνπ. Άιισζηε φπσο πξναλαθέξζεθε ε βιαζηεζε ηεο πεξηνρήο είλαη έληνλα ππνβαζκηζκέλε. Ο ζφξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία, ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πιεζίνλ ηνπ έξγνπ δελ ζα επεξεάζεη ηα ππάξρνληα επίπεδα ζνξχβνπ νχηε, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα φξηα ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Σα έξγα ζα επηθέξνπλ επίζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή, ιφγσ κείσζεο ρξφλνπ δηαθίλεζεο ελδηαθεξνκέλσλ, κείσζεο ρξφλνπ εμεχξεζεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, κείσζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη θαηαλαισηηθφ πιεφλαζκα. Σν έξγν επίζεο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο. 2.3 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Καηά ηην καηαζκεςή Σα κέηξα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζθφλεο, ελψ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη φια ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνθχπνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θπηνηερληθήο κειέηεο θαη ζα πιεξνί ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο αξρέο. Σέινο,απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ζνξχβνπ πξνθχπηεη φηη δελ αλακέλεηαη ππέξβαζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ζνξχβνπ θαη επνκέλσο δελ απαηηνχληαη εηδηθά κέηξα Καηά ηη λειηοςπγία Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα κέηξα αληηκεηψπηζεο θαζφηη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κηηξηαθνχ πγθξνηήκαηνο. 3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Φπζηθφ πεξηβάιινλ Γενικά Ζ κειέηε-αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη εθείλε πνπ καο θαηαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο (natural resources) ηφζν ζηελ παξαγσγή (production) φζν θαη ζηνλ βαζκφ ηθαλφηεηάο ηνπο λα δερζνχλ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (carrying capacity). Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ κηαο πεξηνρήο ζπληίζεηαη απφ βαζηθνχο ηχπνπο (θιηκαηηθνί - κηθξνθιηκαηηθνί, βιαζηεηηθνί, εδαθνινγηθνί, γεσινγηθνί, ηνπην-θπζηθνγξαθηθφο, αηζζεηηθνί θαη βηνινγηθνί), νη νπνίνη ζε κία νηθνινγηθή ζεψξεζε κεκνλσκέλα ή αιιειεπηδξψληαο δεκηνπξγνχλ έλα αδηαίξεην ζχλνιν πνπ είλαη ην νηθνζχζηεκα "Οπιακοί" βιόηοποι Οη βηφηνπνη απηνί ζρεκαηίδνληαη απφ επηθαλεηαθά λεξά θαη απηνθπή ή κε βιάζηεζε, κεηαμχ δσλψλ 7

10 έληνλεο αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο φπσο είλαη δξφκνη θαη νη νηθηζκνί. Ζ κηθξή παξνπζία ηέηνησλ βηφηνπσλ ζηελ πεξηνρή θαλεξψλεη ηε ζπλχπαξμε επλντθψλ αβηνηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθή δηφηη ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε κηαο αμηφινγεο πνηθηιίαο εηδψλ παλίδαο κέζα ζε πεξηνρέο αλζξσπνπνίεησλ ρξήζεσλ γεο. Παξαδείγκαηα εηδψλ πνπιηψλ ησλ "νξηαθψλ" βηφηνπσλ είλαη ε λαλνηζηθιηηάξα (Dendrocopos minor) πνπ θσιηάδεη θαη ηξέθεηαη αλάκεζα ζην θχιισκα ησλ δέλδξσλ, ε θνπθνπβάγηα (Athene noctua) θαη ν δελδξνζπνπξγίηεο (Passer montanus) Οικοζύζηημα Μεζογειακού ηύπος Ζ πνιχ πεξηνξηζκέλε απηνθπήο βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απνηειείηαη απφ καθθία θαη θξχγαλα ησλ νπνίσλ ε ρισξίδα, εθηφο απφ ηα μπιψδε είδε πνπ είλαη θαη ηα επηθξαηέζηεξα, πεξηιακβάλεη πνιιά κνλνεηή θαη βνιβψδε θπηά. Σα θπηά απηά, πνπ αλήθνπλ ζηα είδε ησλ νηθνζπζηεκάησλ Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ, είλαη αλζεθηηθά ζηηο μεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δηαζέηνπλ ξηδηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα εδάθε απφ ηε δηάβξσζε. Υαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο ρισξίδαο ηεο καθθίαο πνπ είλαη θαιά αλεπηπγκέλε κε χςνο 2-3 m, είλαη ηα αείθπιια πνπξλάξη (Quercus coccifera), πνπ είλαη θαη ην επηθξαηέζηεξν είδνο ηεο καθθίαο, αγξηφθεδξν (Juniperus oxycedrus), αξηά (Quercus ilex), ξείθη (Erica arborea), θνπκαξηά (Arbutus unedo), αγξηνθνπκαξηά (Arbutus adrachne) θαη θηιίθη (Phillyrea latifolia), θαη ηα θπιινβφια νζηξπά (Ostrya carpinifolia), θφηηλνο (Cotinus coggygria), αγξηνηζηθνπδηά (pistacia terebinthus), ζθελδάκη ηνπ Μνλπειηέ (Acer monspessulanum), παιηνχξη (Paliurus spina-christi) θαη κηθξφο θξάμνο (Fraxinus ornus). ηα πγξφηεξα κέξε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θπξηαξρνχλ νη θπιινβφιεο αζπξνβειαληδηέο (Quercus pubescens) ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ε παξνπζία θπιινβφισλ κηθξψλ δέλδξσλ φπσο ε θξαληά (Cornus mas), ν ζθπιφγαπξνο (Carpinus orientalis), ε κειηθνπθηά (Celtis australis), ε θνπηζνππηά (Cercis silliquastrum) θαη ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis) πνπ ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε αείθπιια είδε. Ζ ρισξίδα ησλ θξπγάλσλ απνηειείηαη απφ είδε πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, φπσο ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ζηελ ππνβαζκηζκέλε ηνπ κνξθή, ε αζηνηβίδα (Sarcopoterium spinosum), ε αθάλα (Genista acanthoclada), ην αινγνζχκαξν (Anthyllis hermanniae), ε ινπκηληά (Ballota acetabullosa), ε θνπθνπιαθάλα (Euphorbia acanthothamnos), ην ζηνκαρνβφηαλν (Teucrium pollium), ε αγγαζηά (Eryngium campestre), ε αζθάθα (Phlomis fruticosa). Σα ζεκαληηθφηεξα είδε ηεο πεξηνξηζκέλεο παλίδαο, ε νπνία αλήθεη επίζεο ζην νηθνζχζηεκα Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα είδε εξπεηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ (CORINE 1986), ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα (Υνλδξφπνπινο 1992), ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Υνλδξφπνπινο 1992) θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο (Οδεγία 82/72/ΔΟΚ 1981). ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα είδε πνπιηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ (CORINE 1986), ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα (Υαλδξηλφο 1992, Peterson, Mounfort, Hollom, Καλέιιεο & Bauer 1981), ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Υαλδξηλφο 1992) θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο (Οδεγία 82/72/ΔΟΚ 1981). ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα είδε ζειαζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ (CORINE 1986), ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα (Λεγάθηο & Παξάζρε 1992), ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Λεγάθηο & Παξάζρε 1992) θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο (Οδεγία 82/72/ΔΟΚ 1981). Πίλαθαο 1 Δτδε εξπεηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ Δπηζηεκνληθφ φλνκα Κνηλφ φλνκα Καηάζηαζε πιεζπζκνχ/δηαηήξεζε Testudo hermanni νλπρνρειψλα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Testudo graeca γξαηθνρειψλα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Cyrtodactylus kotschyi θπξηνδάθηπινο θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Lacerta viridis πξαζηλφζαπξα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Ophisaurus apodus ηπθιίηεο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Ad lepharus kita ibe lii λαλφζθηγθνο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν 8

11 Malpolon ponspessulanus θνηινπέιηεο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Coluber jugularis καχξνο δνκελήο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Coluber najadum ζαΐηα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Coronella austriaca αζηλφθηδν θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Vipera ammodytes νρηά θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Elaphe situla ζπηηφθηδα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Te lascopus fallax αγηφθηδα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Πίλαθαο 2 Δίδε πνπιηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ Δπηζηεκνληθφ φλνκα Κνηλφ φλνκα Καηάζηαζε πιεζπζκνχ/δηαηήξεζε Ciconia nigra καπξνπειαξγφο θηλδπλεχνλ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Gypaetus barbatus γππαεηφο θηλδπλεχνλ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Gyps fulvus φξλην ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Neophron percnopterus αζπξνπάξεο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Aquila chrysaetos ρξπζαεηφο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Aquila pamarina θξαπγαεηφο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Circaetus gallicus θηδαεηφο θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Accipiter brevipeps ζαΐλη θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Falco eleonorae καπξνπεηξίηεο αλεπαξθψο γλσζηή/απζηεξά πξνζη. Dryocopos martius καπξνηζηθιηηάξα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Dendrocopos syriacus βαιθαλνηζηθιηηάξα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Caprimulgus europaeus γηδνβχδη θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Coracias garrulus ραιθνθνπξνχλα ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Lullula arborea δελδξνζηαξήζξα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Calandrella brachydactyla κηθξνγαιηάληξα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Alauda arvensis ζηαξήζξα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Ficedu la semitorguata δξπνκπγνράθηεο ζπάλην/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Lanius collurio αεηνκάρνο θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Emberiza horulana βιάρνο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Πίλαθαο 3: Δίδε ζειαζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ Δπηζηεκνληθφ φλνκα Κνηλφ φλνκα Καηάζηαζε πιεζπζκνχ/δηαηήξεζε Canis lupus ιχθνο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Felis silvestris αγξηφγαηα θηλδπλεχνλ/πξνζηαηεπφκελν Martes foina θνπλάβη θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Sciurus vulgaris ζθίνπξνο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Lepus capensis ιαγφο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Δδαθορ - Γευλογικέρ ςνθήκερ Γεσκνξθνινγία Σα έξγα εθηεινχληαη ζε πεδηλή πεξηνρή κε κέζν πςφκεηξν 10 πεξίπνπ κέηξα απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εδαθψλ αιιά θαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηα εδάθε ραξαθηεξίδνληαη σο γαηψδε-εκηβξαρψδε Γεληθή γεσινγία Γηα ηελ εξκελεία ησλ γεσινγηθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχληνκε αλαθνξά ζηε γεσινγηθή θαη ηεθηνληθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ χζηαζε εδάθνπο Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί είλαη απνζέζεηο παξάθηηεο, πνηάκηεο, δειηατθέο, ηελαγψλ. Δπηθξαηνχλ άκκνη, άξγηινη, πεινί, αξγηινχρνη άκκνη, ακκνχρνη άξγηινη θαηά θαλφλα ιεπηνκεξείο θαη ραιαξνί. Σν πάρνο ηνπο εθηηκάηαη κέρξη ηα 60 πεξίπνπ κέηξα. Ρήγκαηα ζηε πεξηνρή δελ αλαθέξνληαη. 9

12 Λιθολογία - ηπυμαηογπαθία Δληφο ησλ επξχηεξσλ νξίσλ ηεο δψλεο ράξαμεο ηεο νδνχ ζπλέξρνληαη δηάθνξνη ιηζνινγηθνί ζρεκαηηζκνί, νη νπνίνη απφ ηνπο ζηξσκαηνγξαθηθά παιαηφηεξνπο πξνο ηνπο λεψηεξνπο είλαη νη αθφινπζνη: Σεηαξηνγελέο Πιεπξηθά θνξήκαηα ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ πιηθά κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ θαη είλαη ζπλήζσο ραιαξά, αιιά άιιεο θνξέο είλαη αξθεηά ζπλεθηηθά. Πιεηζηφθαηλν Αλψηεξν ζχζηεκα αλαβαζκίδσλ Απνηειείηαη απφ θξνθάιεο ζε κεγάιν πνζνζηφ απνηεινχκελεο απφ ραιαδίηεο θαη γεληθά απφ κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ θξνθάιεο αζβεζηνιηζηθέο. Νενγελέο Αλψηεξν κεηφθαηλν-θαηψηεξν πιεηφθαηλν Αζβεζηφιηζνη γιπθψλ πδάησλ νη νπνίνη ζπληζηνχλ ηνλ αλψηεξν νξίδνληα ηεο ςακκηηνκαξγατθήο ζεηξάο, θπξίσο καξγατθνί θαη ρξψκαηνο γαιαδφηεθξνπ. Πεξηέρνπλ ππξήλεο γαζηεξφπνδσλ. Φακκηηνκαξγατθή ζεηξά. Γεληθά ε ζεηξά απνηειείηαη απφ ελαιιαζζφκελα ζηξψκαηα άκκσλ (ιεπηφθνθθσλ έσο ρνλδξφθνθθσλ), αξγηινχρσλ καξγψλ θαη αξγίισλ ελίνηε αλζξαθνκηγψλ ηδίσο ζηνπο θαηψηεξνπο νξίδνληεο. Ζ δηαδνρή ησλ ζηξψζεσλ ηεο ζεηξάο (απφ ιηζνινγηθήο πιεπξάο), δελ είλαη ζηαζεξή ζε φιε ηελ έθηαζε. Ζ ζεηξά επηθάζεηαη πάλσ ζε εξπζξέο έσο θεξακφρξσκεο αξγίινπο θαη πεξηέρεη πιήζνο γαζηεξφπνδσλ, ραξνθχησλ θαη νζηξαθσδψλ. Παξεκβάινληαη αθφκε ςακκίηεο (φρη πνιχ ζπλεθηηθνί), ςεθηηνπαγή, ζπλεθηηθνί πάγθνη θαη ελζηξψζεηο απφ ςακκηηνςεθηηνπαγή θαη αζβεζηηθνχο ςακκίηεο πνπ εγθιείνπλ πιήζνο καιαθίσλ (Lumachella). Οη αξγηινχρεο κάξγεο εγθιείνπλ θαηά θαλφλα πινχζηα κηθξνπαλίδα νζηξαθσδψλ (Pontoniella, Camptocypris, Bakunella, Tyrrhenocythere θαη Leptocythere). εηξά εξπζξψλ αξγίισλ.ζ ζεηξά απνηειείηαη απφ εξπζξέο έσο θεξακφρξσκεο αξγίινπο, πνπ πεξηέρνπλ θπιιάξηα καξκαξπγία θαη πνιχ ιεπηνχο θφθθνπο ραιαδία. Οξηζκέλεο θνξέο πεξηέρνπλ θαθνεηδείο ελζηξψζεηο άκκσλ, καξγψλ, ςεθηηνπαγψλ, ηξαβεξηηλνεηδψλ καξγατθψλ αζβεζηφιηζσλ θαη θξνθαινπαγψλ Σεκηονική Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ εληάζζεηαη ζηε Εψλε Παηνλίαο, ε νπνία εθάπηεηαη αλαηνιηθά κε ηε Πεξηξνδνπηθή Εψλε θαη δπηηθά κε ηε Εψλε Πάτθνπ. Οη εζσηεξηθέο απηέο δψλεο ππέζηεζαλ ηε δξάζε κηαο Αλσηνπξαζηθήο - Καησθξεηηδηθήο, πξψηκεο νξνγελεηηθήο δξάζεο. ηηο δψλεο απηέο, έρνπλ κεγάιε εμάπισζε ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο πξναιπηθά πεηξψκαηα, αιιά θαη αιπηθά ηδήκαηα Σξηαδηθνχ- Ηνπξαζηθνχ, φπσο θαη ππξηγελή πεηξψκαηα, ηφζν ηεο κεζνδστθήο-ηξηηνγελνχο ειηθίαο, φζν θαη παιαηνδσηθήο. Ζ δψλε Παηαλίαο ππήξμε κία κεζνδσηθή αχιαθα κε βαζηθφ ηεθηνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ιεπηνεηδή ηεθηνληθή. Σα ηεθηνληθά ιέπηα, πνπ ζρεκαηίζζεθαλ απφ ηηο Σξηηνγελείο θάζεηο πηπρψζεσλ, έρνπλ κηθξέο ή κεγάιεο δηαζηάζεηο. Σα κεγαιέπηα εκθαλίδνληαη απνθνκκέλα κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο γεληθήο θάιπςεο ηεο πεξηνρήο απφ ηα κεηαιιηθά λενγελή ηδήκαηα. Ζ ζεκεξηλή γεσηεθηνληθή αληίιεςε γηα ηε δψλε ηεο Παηνλίαο είλαη φηη αληηπξνζσπεχεη ηκήκα ηεο παιηάο σθεάληαο πεξηνρήο ηεο Σεζχνο, θαη γη' απηφ εκθαλίδεη ηδήκαηα βαζηάο ζάιαζζαο ειζμικόηηηα - ειζμική επικινδςνόηηηα Οη Παπαδάρνο θ.ά. (2001), νη νπνίνη έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηα ζεηζκηθά ξήγκαηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ή ηα ξήγκαηα ζηα νπνία απνδίδεηαη ηζηνξηθή ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, δηέθξηλαλ ην ρψξν ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο σο δψλε 6 (βι. ρ.1). ηε δψλε απηή δεζπφδνπλ ηα θαλνληθά ξήγκαηα κε Α-Γ δηεχζπλζε. 10

13 ρήκα 1. Ρνδνδηάγξακκα Ρεγκάησλ Διιαδηθνχ Υψξνπ (απφ Παπαδάρν θ.ά. 2001) Απφ πιεπξάο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζηε δψλε ΗΗ, γηα ηελ νπνία νη αλακελφκελεο ζεηζκηθέο επηηαρχλζεηο δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν: log10 (v') = log10 (T) φπνπ (v') είλαη ε επηηάρπλζε ζε cm/sec 2 πνπ αληηζηνηρεί ζε ah = 92.5/981 = 0.10 Γηα Σ = 100 έηε (ζεηζκφο ζρεδηαζκνχ) πξνθχπηεη v' = cm/sec 2 πνπ αληηζηνηρεί ζε αh = 0.10 χκθσλα κε ηνλ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπλαληηψληαη ζηε δψλε δηέιεπζεο ηεο νδνχ θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: - Σα πιηθά αλαβαζκίδσλ θαη ηα ζπλεθηηθά θνξήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία β (εδάθε κέηξηαο ζεηζκηθήο) επηθηλδπλφηεηαο. - Σα ραιαξά θαξεκαηηθά πιηθά κηθξνχ πάρνπο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία δ (εδάθε εμαηξεηηθήο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο) Μεηευπολογικά και Τδπολογικά-Τδπογπαθικά ζηοισεία Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ρεηηθά κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: - Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηεο νδνχ κε ηελ επλντθή επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο είλαη ζρεηηθά ήπην (κεζνγεηαθφ), ελψ φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηηο αθηέο γίλεηαη πην δξηκχ (ζρεδφλ επεηξσηηθφ). - Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο (κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα κηαο δεθαεηίαο) είλαη 53.9 mm. - Οη βξνρεξφηεξνη κήλεο είλαη ν Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο. - Σν ραιάδη δελ ζεκεηψλεη κεγάιε ζπρλφηεηα. - Οη ρηνλνπηψζεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην θαη είλαη αξαηέο. - Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κέζα ζην έηνο θπκαίλεηαη απφ -6.0 C έσο 35 C. - Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πεηνχ ήηαλ 17 ην έηνο 1990, 12 ην έηνο 1989 θαη ν κέζνο αξηζκφο εκεξψλ πεηνχ (απφ ην 1981 σο ην 1990) ήηαλ επίζεο Όζνλ αθνξά ηνπο αλέκνπο πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή, θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν επηθξαηνχλ νη βφξεηνη θαη βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, ελψ θαηά ηε ζεξκή νη λνηηναλαηνιηθνί έσο ζαιάζζηεο αχξεο Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία Αλαιπηηθά ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Θεξκνθξαζία Αέξα 1 ν Δμάκελν ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέγηζηε Μεληαία

14 Θεξκνθξαζία 2 ν Δμάκελν ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Έληαζε θαη Γηεχζπλζε Αλέκσλ 1 ν Δμάκελν ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ Μέζε Μεληαία Γηεχζπλζε Αλέκσλ Μέζε Μεληαία Έληαζε Αλέκσλ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ν Δμάκελν ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Μέζε Μεληαία Γηεχζπλζε Αλέκσλ Μέζε Μεληαία Έληαζε Αλέκσλ ΒΓ Ν ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Αληίζηνηρα ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αλέκσλ βάζεη ησλ επηθξαηέζηεξσλ δηεπζχλζεσλ. Καηαλνκή θαηεπζχλζεσλ αλέκσλ Βξνρνπηψζεηο 1 ν Δμάκελν ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ Μέζε Μεληαία Βξνρφπησζε πλνιηθέο Μέξεο Βξνρήο ν Δμάκελν ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Μέζε Μεληαία Βξνρφπησζε πλνιηθέο Μέξεο Βξνρήο Οκβξνζεξκηθφ Γηάγξακκα Οη Gaussen θαη Bagnouls έρνπλ απεηθνλίζεη ζε έλα δηάγξακκα, πνπ θαιείηαη "Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα", ηελ πνξεία κήλα πξνο κήλα ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ζε C θαη ηνπ κέζνπ 12

15 ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ mm ΜΔΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΣΙΑ o C κεληαίνπ χςνπο βξνρήο ζε mm. Σν δηάγξακκα απηφ έρεη ζηελ ηεηκεκέλε ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο θαη ζηηο ηεηαγκέλεο (δχν), ζηελ αξηζηεξή ηηο κεληαίεο βξνρνπηψζεηο Ρ ζε mm θαη ζηε δεμηά ηηο κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο Σ C ζε θιίκαθα δηπιάζηα ησλ βξνρνπηψζεσλ, δειαδή Ρ = Σ. Με ηελ έλσζε ησλ ζεκείσλ ησλ κεληαίσλ βξνρνπηψζεσλ πξνθχπηεη ε θακπχιε βξνρνπηψζεσλ θαη κε ηελ έλσζε ησλ ζεκείσλ ησλ κέζσλ κεληαίσλ ζεξκνθξαζηψλ πξνθχπηεη ε θακπχιε ησλ ζεξκνθξαζηψλ. Σα δχν ζεκεία ησλ θακππιψλ δείρλνπλ ην ρξνληθφ ζεκείν 0φπνπ Ρ = 2Σ. Οηαλ ε θακπχιε ησλ βξνρνπηψζεσλ δηέξρεηαη θάησ απφ ηελ θακπχιε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηφηε έρνπκε Ρ < 2Σ. Ζ επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο δχν απηέο θακπχιεο κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ησλ ηνκψλ (Ρ=2Σ) δείρλεη ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο μεξάο πεξηφδνπ. Σνχην δηθαηνινγείηαη, γηαηί άλ ζεσξεζνχλ νη βξνρνπηψζεηο ζην πδαηηθφ ηζνδχγην σο θέξδνο, ηφηε νη ζεξκνθξαζίεο εκκέζσο εθθξάδνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηελ εμάηκηζε θαη ηε δηαπλνή. Οζν πςειφηεξεο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο, ηφζν πςειφηεξεο είλαη ε εμάηκηζε θαη ε δηαπλνή. Σν επφκελν Γηάγξακκα απνηειεί ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ΟΜΒΡΟΘΔΡΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Μ.Σ. ΜΙΚΡΑΣ, Ν. ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περίοδος , σψόμετρο 5m) Ξεξνζεξκηθή πεξίνδνο Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ βροχόπτωση θερμοκρασία 3.2 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικιζμοί ηηρ πεπιοσήρ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη ηελ ππθλφηεηα θαηνίθσλ ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. χλνιν πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Κάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν Έθηαζε (ζηξέκκαηα) ΥΧΡΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ,57 92,62 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ,41 82,99 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ , ,00 ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ , ,14 13

16 χλνιν πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Κάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν Έθηαζε (ζηξέκκαηα) ΓΖΜΟ ΑΞΗΟΤ ,61 78,35 ΓΖΜΟ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ,17 24,57 ΓΖΜΟ ΑΡΔΘΟΤΑ ,75 16,39 ΓΖΜΟ ΑΖΡΟΤ ,32 43,31 ΓΖΜΟ ΒΑΗΛΗΚΧΝ ,28 46,44 ΓΖΜΟ ΒΔΡΣΗΚΟΤ ,49 17,04 ΓΖΜΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ,32 27,22 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ , ,28 ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ (ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ) ΓΖΜΟ ΔΠΑΝΟΜΖ ,66 94,72 ΓΖΜΟ ΔΤΟΜΟΤ , ,10 ΓΖΜΟ ΔΥΔΓΧΡΟΤ ,66 231,94 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ ,86 997,68 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΖ ,47 163,91 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , ,01 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ , ,46 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ,38 62,53 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΝΓΟΗΧΝ ,32 30,30 ΓΖΜΟ ΚΟΡΧΝΔΗΑ ,88 40,58 ΓΖΜΟ ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ ,26 101,36 ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ,58 85,28 ΓΖΜΟ ΛΑΥΑΝΑ ,04 19,13 ΓΖΜΟ ΜΑΓΤΣΟΤ ,35 38,44 ΓΖΜΟ ΜΔΝΔΜΔΝΖ , ,32 ΓΖΜΟ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ ,25 436,97 ΓΖΜΟ ΜΗΚΡΑ ,43 129,00 ΓΖΜΟ ΜΤΓΓΟΝΗΑ ,55 73,49 ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΔΧ , ,80 ΓΖΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ ,92 682,52 ΓΖΜΟ ΠΟΛΗΥΝΖ , ,61 ΓΖΜΟ ΠΤΛΑΗΑ ,10 933,51 ΓΖΜΟ ΡΔΝΣΗΝΑ ,06 49,42 ΓΖΜΟ ΟΥΟΤ ,12 20,51 ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ , ,06 ΓΖΜΟ ΤΚΔΧΝ , ,59 ΓΖΜΟ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ , ,56 ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΣΡΑ ,48 81,02 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ ,88 76,93 ΓΖΜΟ ΥΟΡΣΗΑΣΖ ,75 117,03 ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ,74 544,31 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ ,38 497,47 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΤΚΧΝ ,08 841,05 Πεξηνρή επηξξνήο ,31 567, Σνπίν ηελ πεξηνρή φπνπ αλαπηχζζνληαη ηα έξγα, ην ηνπίν απφ αηζζεηηθή άπνςε παξνπζηάδεη εηδηθφ ελδηαθέξνλ, γηαηί ε δφκεζε αλ θαη πεξηιακβάλεη νηθηζηηθφ ηζηφ, είλαη επράξηζην ζηελ φξαζε γηαηί ππάξρεη ζέα ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. Οπζηαζηηθά ε ζέα απφ ςειά είλαη αλεκπφδηζηε θαη ην ηνπίν απνθηά ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ρξνηά. 14

17 4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 4.1 ΓΔΝΙΚΑ ΙΣΟΡΙΚΑ Ο νηθνπεδηθφο ρψξνο φπνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε Γηεχζπλζε Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Τ.Π.Δ.Β.) πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο 26 εο Οθησβξίνπ Κεθαιιελίαο Α. Γεσξγίνπ θαη Η. Κσιέηηε θαηαιακβάλεη φιν ην ππ αξηζ. 4 νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο εηζφδνπ ηεο πφιεο θαη έρεη εκβαδφλ ,95, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Μέζα ζην νηθφπεδν απηφ ππάξρνπλ δηάθνξα θηίζκαηα, ππφζηεγα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ Φσηαεξίνπ Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε απφ ην 1888 κέρξη θαη ην 1917 νπφηε θαη θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά. Μεηά ην 1948, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξαρσξήζεθαλ αξρηθά ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ην 2001 ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο (Ν.Α.Θ.). Σν 1994, ραξαθηεξίζζεθαλ απφ ην ΤΠΠΟ (4 ε Δθνξία Νενηέξσλ Μλεκείσλ) ηα ηξία παιηά θηίξηα ηνπ πξψελ Δξγνζηαζίνπ Φσηαεξίνπ σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία κε ηελ Τ.Α. ΗΛΑΠ/Γ/924/24794/ , ΦΔΚ 446/ηβ / (ΚΣΗΡΗΑ 1, 2 θαη 3 ζην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα). Ζ Ν.Α.Θ., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο, νη νπνίεο ζηεγάδνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζε κηζζσκέλα θηίξηα, ππέβαιιε αίηεκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξαπάλσ νηθνπεδηθνχ ρψξνπ, πξνο ηελ 4 ε Δθνξία Νενηέξσλ Μλεκείσλ (4 ε Δ.Ν.Μ.). ηα πιαίζηα ηεο πξννπηηθήο δφκεζεο απφ ηελ Ν.Α.Θ. ηνπ νηθνπεδηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα ελ ιφγσ δηαηεξεηέα θηίξηα, ε 4 ε Δ.Ν.Μ. παξέπεκςε ην φιν ζέκα ζην αξκφδην Σνπηθφ πκβνχιην Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν πκβνχιην γλσκνδφηεζε ζεηηθά ππέξ ηεο αλέγεξζεο λέσλ θηηξηαθψλ κνλάδσλ ζηνλ ππφςε νηθνπεδηθφ ρψξν ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 4 ε Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απφ ηε κειέηε εμαζθαιίδνληαη ηα εμήο : o Δχθνιε, ζαθήο θαη αζθαιήο πξφζβαζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζην ζπγθξφηεκα. Σν θξηηήξην απηφ ηζρχεη θαη ζηε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο πξνζεγγίδνπλ ην ζπγθξφηεκα πεδνί αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθήο ρξήζεο φρεκα θαη ζηαζκεχνπλ ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. o Δμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ρψξσλ θάζε δηεχζπλζεο. Πηζηή ηήξεζε θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Τπεξεζίαο σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο επηθάλεηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ ζε αλάινγνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο κε απνθιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη ζην ±5%. o Διαρηζηνπνίεζε αλεμάξηεησλ εηζφδσλ ζην ζπγθξφηεκα γηα ιφγνπο επνπηείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ. o Ο επέιηθηνο ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζηαηηθνχ θνξέα θαη νδεχζεσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ o Ο αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ειηνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ o Γηακφξθσζε ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο,, γηα ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ Η.Υ. επηβαηηθψλ, κε ηηο απαξαίηεηεο εηζφδνπο εμφδνπο ζην νδηθφ δίθηπν. o Γηακφξθσζε φισλ ησλ ρψξσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 15

18 o Ζ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ κε έλα ζχλνιν κηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεσλ (θπηεχζεηο, ειαθξέο θαηαζθεπέο φπσο ππφζηεγα θίλεζεο θαη ζηάζεο πεδψλ θ.ι.π.) - πάληνηε ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη κε ζηφρν ηελ αξκνληθή, αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε θαη αλάδεημε ηνπο ζην φιν ζπγθξφηεκα. Δκβαδφλ νηθνπέδνπ : ,95 Πνζνζηφ θάιπςεο : 70%.Γ. : 2,4 4.2 ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Ζ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε πξνβιέπεη θιηκάθσζε ησλ φγθσλ θαζψο θαη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη επνπηηθφ δίθηπν θίλεζεο πεδψλ ηδηαίηεξα ζηελ ηζφγεηα δψλε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο άξηηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ Τπόγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών Οη ρψξνη νη νπνίνη ζα αλαπηπρζνχλ ζηα δχν ππφγεηα επίπεδα ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο είλαη: Υψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ Σν κέγεζνο ησλ ρψξσλ απηψλ επηηξέπεη ηηο 295 ζέζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο (δει ,86 : 80 /ζέζε = ζέζεηο). Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ απηψλ είλαη ε αθφινπζε: ην δεχηεξν ππφγεην, θπξηφηεηαο ΝΑΘ, (θαηψηαηε ζηάζκε) αλαπηχζζνληαη κφλν νη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηεπζχλζεηο ηεο ΝΑΘ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν. ην ίδην απηφ επίπεδν πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ απηνχ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θαηαθφξπθσλ ππξήλσλ θπθινθνξίαο ησλ ππέξγεησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ΝΑΘ. ην πξψην ππφγεην φπνπ αλαπηχζζνληαη ιεηηνπξγίεο θπξηφηεηαο ΝΑΘ θαη αλαδφρνπ, αλαπηχζζνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απηνθηλήησλ, θπξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Οη απαξαίηεηνη ρψξνη γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αλαγθαίσλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπξηφηεηαο ΝΑΘ θαη αλαδφρνπ. Απνζεθεπηηθνί θαη γεληθφηεξα βνεζεηηθνί ρψξνη ηεο αλσδνκήο θπξηφηεηαο ΝΑΘ θαη αλαδφρνπ. Σνλίδεηαη φηη ε ρσξνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ απηψλ ζε ππφγεην επίπεδν είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθή, ηδηαίηεξα ζαθήο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ Ιζόγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών Ζ βαζηθή ρξήζε ηεο ηζφγεηαο δψλεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη γηα κε νρινχζεο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θπξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε νπνία νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ άξηζηε κνξθνινγηθή θαη αηζζεηηθή ππφζηαζή ηεο θαη ρσξίο λα παξελνριεί ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ππφινηπν ζπγθξφηεκα. Γηα ην ζρεδηαζκφ απηήο ηεο δψλεο αθνινπζήζεθαλ νη παξαθάησ εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ: (α) Σν κέγεζνο θαη ε γεσκεηξία ηνπ νηθνπέδνπ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ζε απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο θηλήζεηο ησλ πεδψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ αλπηχζζεηαη έλα ζχζηεκα πεδνδξφκσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πεδνί ζα θηλνχληαη επθνιφηεξα πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο ζηελ αλαδήηεζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη (εκπνξηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ ρξήζεηο). Σν δίθηπν απηφ θαηά πξνηίκεζε δηακπεξέο - θαιείηαη επίζεο λα ηνλψζεη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια λα εληάμεη ην ζπγθξφηεκα ζην άκεζν πεξηβάιινλ. (β) ην κέγεζνο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ππέξγεηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο πξνβιέπεη 16

19 εμαηξεηηθά άλεηεο θαη ζαθείο πξνζβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ησλ θεληξηθψλ εηζφδσλ ηνπ. Οη πξνζβάζεηο (θεληξηθέο είζνδνη) απηέο ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν ησλ πεδνδξφκσλ θαη ζηνψλ Σα διαηηπηηέα κηίζμαηα Σα ηξία απηά θηίζκαηα, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Ν.Α.Θ. ζα απνθαηαζηαζνχλ θαη ζα θηινμελήζνπλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: ΚΣΙΡΙΟ 1 Σν θηίξην απηφ θαιχπηεη αλάγθεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ν.Α.Θ., ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ειέγρνπ ηνπ. ΚΣΙΡΙΟ 2 Σν θηίξην απηφ ζηεγάδεη ηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. ΚΣΙΡΙΟ 3 ην θηίξην απηφ εγθαζίζηαηαη ην αλαςπθηήξην κε ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ θαη νη απαξαίηεηνη βνεζεηηθνί ρψξνη. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κειεηεηέο λα πξνηείλνπλ έλα ζχλνιν ππαίζξησλ εκηππαίζξησλ (ειαθξψλ) θαηαζθεπψλ - ελδερφκελα θαη ζε ηκεκαηηθή επαθή κε ηα θηίξηα απηά ή θαη κε ηα πξνηεηλφκελα λέα θηίζκαηα έηζη - ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην ππφινηπν ζπγθξφηεκα θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηνχ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα είλαη εμαηξεηηθά θαιαίζζεηεο θαη ζα αλαδεηθλχνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηα θηίξηα απηά θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ Δπιθάνειερ λοιπών σπήζευν ιζογείος. ηηο επηθάλεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη είζνδνη, νη θαηαθφξπθνη ππξήλεο θπθινθνξίαο, νη ρψξνη ειέγρνπ θαη πιεξνθνξηψλ θαη φινη νη ρψξνη (θπξηφηεηνο ΝΑΘ). ην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ε ζαθήλεηα πξνζπέιαζεο ησλ επηζθεπηψλ, ε εχθνιε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο (έιεγρνο πιεξνθφξεζε) Η ςπέπγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών άνυ ηος ςπεπςτυμένος ιζογείος Ζ δφκεζε απηή αθνξά ζηνπο γξαθεηαθνχο θαη ινηπνχο ρψξνπο ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΝΑΘ. Διήθζεζαλ ππφςε ηα εμήο: - Διεχζεξν χςνο θχξηνπ (γξαθεηαθνχ) ρψξνπ 2,90 Μ. - Πιάηε δηαδξφκσλ ηνπιάρηζηνλ 2 Μ. - Πιήξεο θπζηθφο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο ησλ θπξίσλ ρψξσλ (ζχκθσλα κε ηνλ θηηξηνδνκηθφ θαλνληζκφ) θαζψο θαη πξφβιεςε ειηνπξνζηαζίαο. - Διάρηζην πιάηνο γξαθεηαθνχ ρψξνπ (αλεμαξηήησο αξηζκνχ ππαιιήισλ) 3,00 m². - Τινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ - Πξφβιεςε εχθνιεο θαη άκεζεο πξνζπέιαζεο ησλ επηζθεπηψλ Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δφκεζεο ζην νηθφπεδν πξνβιέθζεθαλ ηα εμήο : Αθάιππηε δψλε γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θαη ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε λέσλ θηηζκάησλ εθηφο δηακνξθψζεσλ ζηε ζηάζκε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ειεπζέξσλ ειαθξψλ εκηππαίζξησλ θαηαζθεπψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηεξεηέσλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο έληαμε ζην ζπγθξφηεκα. Εψλε πνπ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε απνθιεηζηηθά ππεξπςσκέλνπ ηζνγείνπ (χςνπο ~ 6,0 Μ). Εψλε αλάπηπμεο ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο δφκεζεο κε ππεξπςσκέλν ηζφγεην (χςνπο ~ 6,0 Μ) θαη 4 νξφθνπο. 17

20 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Εψλεο φπνπ ε δφκεζε είλαη θιηκαθνχκελε κεηαμχ 2 ~ 3 νξφθσλ θαη ππεξπςσκέλνπ ηζνγείνπ (χςνπο ~ 6,0 Μ) Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Π Ι Ν Α Κ Α Δ Π Ι Φ Α Ν Δ Ι Χ Ν Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Δ Χ Ν ΧΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΔΚΣΗΜΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΑΤΞΖΖ +50% 1.0 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΗ ΒΑΜΒΑΚΟ 598,00 897, ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ θαη ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ 658,00 987, ΣΟΠΟΓΡΑΦΖΔΧΝ / ΚΣΖΜΑΣ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΧΝ 971, , ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖ 438,00 657, ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1.469, , ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 718, , ΑΛΗΔΗΑ 438,00 657, ΑΝΑΠΣΤΞΖ 528,00 792, ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 518,00 777, ΔΜΠΟΡΗΟΤ 663,00 994, ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 543,00 814, ΑΠΑΥΟΛΖΖ θαη ΔΡΓΑΗΑ 393,00 589, ΓΖΜ. ΤΓΗΔΗΑ θαη ΤΓΗΔΗΝΖ 1.042, , ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 835, , ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΔΝΟΠΛΟ ΧΜΑ) 253,00 379, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ θαη ΣΟΤΡΗΜΟΤ 283,00 424, ΓΗΟΗΚΖΖ 623,00 934, ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 18.1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟ 300,00 450, ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ *387,75 *387, ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ *215,84 *215, ΚΣΗΡΗΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ *94,80 *94,80 χλνιν , ,89 * ππάξρνληα δηαηεξεηέα θηίζκαηα 1. Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25, ,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60,00 60,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ Δξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο 40,00 40,00 120,00 11 W.C , ,00 598,00 - Απαζρνινχκελνη : 40 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 50 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 2 18

21 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 2. Γ/ΝΗ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΔΓΓΔΙΧΝ ΒΔΛΣΙΧΔΧΝ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 160,00 160,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, ,00 200,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 39 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 50 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 3 3. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΔΧΝ ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΧΝ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 20, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 50,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 50, ,00 100,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 100, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 20, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 20, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (απνζήθε πιηθψλ) 20, ,00 160,00 11 W.C ,00x2= 36,00 36, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 74 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 60 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 19

22 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟ Λ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 4. Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 80, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 100,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 26 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 5. Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 20, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 200,00 200,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 15,00 15,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 225,00 11 W.C ,00 54, ,00 - Απαζρνινχκελνη : Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 6. Γ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 20

23 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (Φπγεία) 20, ,00 100,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 54 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 10 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : Γ/ΝΗ ΑΛΙΔΙΑ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 40,00 40,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΔΤΝΑ) 25, , ,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 27 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 60 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 21

24 ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟ Λ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 8. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ( πξψελ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ ) Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 80, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 100,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 34 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 9. Γ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 15, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 85,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 36 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 30 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 4 22

25 ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 10. Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25,00 12* 300, ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 80, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 40, ,00 140,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 44 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 5 * 1 γξαθείν κε γθηζέ 11. Γ/ΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 80,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 41 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 23

26 ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 12. ΑΠΑΥΟΛΗΗ θαη ΔΡΓΑΙΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20,00 20, ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15,00 15, ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60,00 60,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 80,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 23 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ θαη ΤΓΙΔΙΝΗ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25,00 23* 575, ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 75,00 75,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 07 ΥΧΡΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ηνπ ,00 40,00 140,00 08 ΑΡΥΔΗΟ 40, ,00 09 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 10 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 11 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, ,00 100,00 W.C ,00 72, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 77 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο: Τπεξεζηαθά νρήκαηα: 3 * 3 γξαθεία κε γθηζέ 14. Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 24

27 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25,00 16* 400, ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 50,00 50,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 07 ΥΧΡΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ηνπ , ,00 90,00 08 ΑΡΥΔΗΟ 150,00 150,00 09 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 10 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 11 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (γξαθείν ζπλεληεχμεσλ) 10, ,00 180,00 W.C ,00 30, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 55 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 * 3 γξαθεία κε γθηζέ 15. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΔΝΟΠΛΟ ΧΜΑ) Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (κε πφξηα αζθαιείαο + Access control, ρψξνο γηα νπιηζκφ) 20,00 20, ,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 12 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 50 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΠΑΙΓΔΙΑ θαη ΣΟΤΡΙΜΟΤ 25

28 ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 25,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 20 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 20 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : ΓΙΟΙΚΗΗ Α/Α 01 ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΧΝ Γ/ΝΣΧΝ 30, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ.Γ. 10, , ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΝΟΜΑΡΥΖ 20, , ΑΝΣΗΝΟΜΑΡΥΖ 30, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΝΣΗΝΟΜΑΡΥΖ 10, , ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, , ΚΤΛΗΚΔΗΟ ΜΔ ΥΧΡΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 100, , ,00 08 ΑΝΑΜΟΝΖ 50,00 50,00 09 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 40, ,00 90,00 10 W.C ,00 18,00 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ 15, ,00 1 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, , , ,00 - Απαζρνινχκελνη : 23 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 18.1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΓΟ Χθέιηκεο επηθάλεηεο : 26

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα