ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ (ΣΤΠΟΤ ΙΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ (ΣΤΠΟΤ ΙΙ)"

Transcript

1 ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ Δ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΣΖ Ν.Α.Θ. ΘΔΗ : Ο.Σ. 4 ΔΝΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ (ΣΤΠΟΤ ΙΙ) Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ, Ν Ο Δ Μ Β Ρ Η Ο

2 Καηεγνξηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηεο ΚΤΑ 15393/2332/ : ΔΡΓΟ: ΟΜΑΓΑ: ΑΝΔΓΔΡΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6 Η ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ Α/Α: 12 & 13 ΚΧΓ. ΔΤΔ (.ΣΑ.Κ.Ο.Γ): ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΑΝΔΤ Α ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: 2 2

3 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΑΞΖ - ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Φςζικό πεπιβάλλον και Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον Ανθπυπογενέρ πεπιβάλλον Πιέζειρ ζηο θςζικό πεπιβάλλον ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ηάδηα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Πηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Καηά ηελ θαηαζθεπή Καηά ηε ιεηηνπξγία ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Καηά ηην καηαζκεςή Καηά ηη λειηοςπγία ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Φπζηθφ πεξηβάιινλ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΑ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Ιζόγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών Σα διαηηπηηέα κηίζμαηα Δπιθάνειερ λοιπών σπήζευν ιζογείος Η ςπέπγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών άνυ ηος ςπεπςτυμένος ιζογείος ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ Αποσέηεςζη όμβπιυν Ηλεκηπομησανολογικέρ Δγκαηαζηάζειρ Αποσεηεςηικέρ Δγκαηαζηάζειρ ύζηημα θέπμανζηρ με θεπμανηικά ζώμαηα Ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ ιζσςπών πεςμάηυν Γίθηπα Δμππεξέηεζεο Ύδπεςζη Ηλεκηποδόηηζη Αποσέηεςζη EΓKATATAH ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ENEPΓHTIKH ΠYPOΠPOTAIA MONIMH EΓKATATAH ΠYPOBEH ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΠΔΛΑΖ Απνζέζεηο πιηθψλ-δπεξεαζκφο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ Τγξά - ηεξεά απφβιεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Θφξπβνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θφλε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Αέξηα απφβιεηα Παπαδοσέρ Δκπομπέρ αεπίυν πύπυν ςγκενηπώζειρ αεπίυν πύπυν ζηοςρ δέκηερ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Αημόζθαιπα Νεπά Μοπθολογία - Έδαθορ Δπιπηώζειρ ζηη σλυπίδα και ηην πανίδα ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ Δπηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή Δπιπηώζειρ από ηη λειηοςπγία

4 5.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ Δπιπηώζειρ θοπύβος καηά ηην καηαζκεςή Υπήζειρ γηρ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΚΡΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ-ΓΗΚΣΤΑ Γίκηςα μεηαθοπών - Οδικό δίκηςο Γίκηςα ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ-ηηλεπικοινυνιών Γίκηςα ύδπεςζηρ - αποσέηεςζηρ Κςκλοθοπιακέρ Δπιπηώζειρ από ηην λειηοςπγία ηος ηαθμού Αςηοκινήηυν Δπιπηώζειρ ζηα οικονομικά και κοινυνικά σαπακηηπιζηικά ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΔΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Μέηπα καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ Μέηπα καηά ηη θάζη λειηοςπγίαρ Πηγέρ λήτηρ αδπανών ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Μέηπα καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ Μέηπα καηά ηη θάζη λειηοςπγίαρ Ανηιμεηώπιζη ηυν επιπηώζευν ζηη σλυπίδα και ηην πανίδα ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ - ΔΓΑΦΟ ηεπεά απόβληηα Έδαθορ Γευλογία - Ανηιμεηώπιζη επιπηώζευν ΘΟΡΤΒΟ Γενικά μέηπα ανηιμεηώπιζηρ Μέηπα για ηο θόπςβο ζηη θάζη καηαζκεςήρ ηος έπγος Μέηπα για ηο θόπςβο ζηη θάζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Φάζε Καηαζθεπήο Φάζη Λειηοςπγίαρ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΘΟΡΤΒΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΠΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΧΗ

5 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ηοισεία Έπγος ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ : ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ : Ο.Σ. 4 ΔΝΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ παξνχζα κειέηε ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Αλέγεξζεο Κηηξηαθνχ πγθξνηήκαηνο ζε Οηθφπεδν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Γηα ην ελ ιφγσ έξγν έρεη ήδε εθδνζεί ε ππ αξ. πξση. 6766/ ζεηηθή Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. To ππφ εμέηαζε έξγν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε νηθφπεδν επί ηεο νδνχ 26 Ζ Οθησβξίνπ, εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πφιεσο Θεζζαινλίθεο. 1.1 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ To πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Κηηξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ππ αξηζ. 4 Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν. Σν γήπεδν εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Αλδξέα Γεσξγίνπ, Κσιέηηε, 26 εο Οθησβξίνπ θαη Κεθαιιελίαο θαη έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ Δ= ,95 ηεηξαγσληθά κέηξα. Σα πθηζηάκελα δηαηεξεηέα θηίξηα είλαη ηξία ζηνλ αξηζκφ, έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ πεξίπνπ επηαθφζηα ηεηξαγσληθά κέηξα (700 η.κ.) θαη ζα θηινμελνχλ ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο: Κηίξην 1: Πνιηηηζηηθέο Υξήζεηο Κηίξην 2: Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Κηίξην 2: Κπιηθείν Σν λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ δφκεζεο Δ= ,25 m 2 ζα απνηειείηαη απφ: Ηζφγεην εκβαδνχ 5.557,14 η.κ. φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί αλεμάξηεηε δψλε εκπνξηθήο ρξήζεο κε απηφλνκεο εηζφδνπο Σέζζεξηο νξφθνπο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο Δ=16.323,33 η.κ. Γχν ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο φπνπ ζπλνιηθά ζα πξνζθέξνληαη 295 ζέζεηο ζηάζκεπζεο κε απηφλνκε δηαρείξηζε. 1.2 ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ Σν έξγν βξίζθεηαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη εηδηθφηεξα ζε νηθφπεδν επί ηεο νδνχ 26 Ζ Οθησβξίνπ, (πξψελ εξγνζηάζην θσηαεξίνπ θαη λπλ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ) Σν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο: 26εο Οθησβξίνπ, Κσιέηηε, Αλδξέα 3

6 Γεσξγίνπ θαη Κεθαιιελίαο. 1.3 ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ην ππφ εμέηαζε έξγν είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Γηεχζπλζε: Μαλνπζνγηαλλάθε 6 Θεζζαινλίθε Σειέθσλα: ΤΝΣΑΞΗ - ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ Ζ κειέηε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15393/ Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61 ΔΔ θ. α. ( Α 91)». Σν ηεχρνο ηεο παξνχζαο Μειέηεο πεξηιακβάλεη: - Έθζεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ - Παξαξηήκαηα κε ηα Μαζεκαηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ - Υάξηεο - Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα - Αξρηηεθηνληθά ρέδηα 4

7 ΥΑΡΣΗ Ι.1 Θέζε ηνπ έξγνπ 2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 5

8 Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) αθνξά ζηελ "Αλέγεξζε θηηξηαθνχ πγθξφηήκαηνο ζε Οηθφπεδν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο. 2.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Φςζικό πεπιβάλλον και Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον Σα έξγα αλαπηχζζνληαη εληφο νηθηζηηθήο δψλεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πφιεσο Θεζζαινλίθεο, ελ κέζσ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη καθξηά απφ ρψξνπο κε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πεξηβαιινληηθήο ζεψξεζεο πνπ απαληψληαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Ζ έληνλε αλζξσπνγελήο δξάζε έρεη πξνθαιέζεη έληνλε ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο κε απνηέιεζκα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ ηεο πεξηνρήο απφ λέα είδε. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθνληαη ην πεξηαζηηθφ δάζνο Θεζζαινλίθεο, νη παξαιίεο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ θαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε "νξηαθνχο" βηφηνπνπο, δειαδή παξαξεκάηηεο δψλεο βιάζηεζεο, δελδξνζηνηρίεο θαη θξάθηεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ βιάζηεζε. πλνπηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηνρή κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη πεδηλή. ην Σεχρνο δίδεηαη πιήξεο θσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Ανθπυπογενέρ πεπιβάλλον Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ησλ έξγσλ, απνηειεί ε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζεκεξηλφ πιεζπζκφ πεξίπνπ θαηνίθσλ. Σν κέγεζφο ηεο δηπιαζηάζζεθε ζε κηα πεξίνδν ζαξάληα ρξφλσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, δειαδή ηνπ ζπλεθηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΔΠΘ, αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 85% ηνπ φινπ. Ζ ζπλνιηθά πνιενδνκεκέλε πεξηνρή ηνπ ΠΘ αλέξρεηαη ζε εθηάξηα, κηα ζπλεθηηθή θαηά βάζνο πεξηνρή κε πνιχ πςειέο ππθλφηεηεο θαη πνιχ έληνλα ηα πξνβιήκαηα. Οη ρξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: Οηθηζηηθέο εθηάζεηο, Πεξηνρέο κε παξαξεκάηηα ζακλψδε θαη δελδξψδε βιάζηεζε. Πεξηνρή Ληκέλα Θεζζαινλίθεο Πιέζειρ ζηο θςζικό πεπιβάλλον ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, νη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ επηδξνχλ ζηελ απηνθπή ρισξίδα είλαη ε θαηαζθεπή θαηνηθηψλ, δεκφζησλ θηηξίσλ ή ρψξσλ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε δηάλνημε ή βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ. 2.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ηάδηα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε ηξεηο θάζεηο: Πξψηε θάζε: Καηαζθεπή ηνπ λένπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Γεχηεξε θάζε: Αλαπαιαίσζε δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ Σξίηε θάζε: Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ Πηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο θαηά κελ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ζε αιιαγέο ζηε κνξθνινγία εδάθνπο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ θαη ζηα επίπεδα αέξηαο ξχπαλζεο (ζθφλε - αησξνχκελα ζσκαηίδηα) θαηά δε ηε ιεηηνπξγία νη επηπηψζεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζην ηνκέα ησλ ρξήζεσλ γεο. Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη καθξνπξφζεζκεο θαη αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ζηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζηε 6

9 βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο Καηά ηελ θαηαζθεπή Ο ζφξπβνο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηα κνληέια ππνινγηζκψλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 65 db(a) Leq,12σξν, ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 400 m απφ ην εξγνηάμην Καηά ηε ιεηηνπξγία Οη επηπηψζεηο ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη κηθξέο θαη σο έλα βαζκφ αλαζηξέςηκεο θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ζηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηνπ έξγνπ. Άιισζηε φπσο πξναλαθέξζεθε ε βιαζηεζε ηεο πεξηνρήο είλαη έληνλα ππνβαζκηζκέλε. Ο ζφξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία, ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πιεζίνλ ηνπ έξγνπ δελ ζα επεξεάζεη ηα ππάξρνληα επίπεδα ζνξχβνπ νχηε, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα φξηα ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Σα έξγα ζα επηθέξνπλ επίζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή, ιφγσ κείσζεο ρξφλνπ δηαθίλεζεο ελδηαθεξνκέλσλ, κείσζεο ρξφλνπ εμεχξεζεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, κείσζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη θαηαλαισηηθφ πιεφλαζκα. Σν έξγν επίζεο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο. 2.3 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Καηά ηην καηαζκεςή Σα κέηξα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζθφλεο, ελψ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη φια ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνθχπνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θπηνηερληθήο κειέηεο θαη ζα πιεξνί ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο αξρέο. Σέινο,απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ζνξχβνπ πξνθχπηεη φηη δελ αλακέλεηαη ππέξβαζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ζνξχβνπ θαη επνκέλσο δελ απαηηνχληαη εηδηθά κέηξα Καηά ηη λειηοςπγία Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα κέηξα αληηκεηψπηζεο θαζφηη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κηηξηαθνχ πγθξνηήκαηνο. 3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Φπζηθφ πεξηβάιινλ Γενικά Ζ κειέηε-αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη εθείλε πνπ καο θαηαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο (natural resources) ηφζν ζηελ παξαγσγή (production) φζν θαη ζηνλ βαζκφ ηθαλφηεηάο ηνπο λα δερζνχλ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (carrying capacity). Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ κηαο πεξηνρήο ζπληίζεηαη απφ βαζηθνχο ηχπνπο (θιηκαηηθνί - κηθξνθιηκαηηθνί, βιαζηεηηθνί, εδαθνινγηθνί, γεσινγηθνί, ηνπην-θπζηθνγξαθηθφο, αηζζεηηθνί θαη βηνινγηθνί), νη νπνίνη ζε κία νηθνινγηθή ζεψξεζε κεκνλσκέλα ή αιιειεπηδξψληαο δεκηνπξγνχλ έλα αδηαίξεην ζχλνιν πνπ είλαη ην νηθνζχζηεκα "Οπιακοί" βιόηοποι Οη βηφηνπνη απηνί ζρεκαηίδνληαη απφ επηθαλεηαθά λεξά θαη απηνθπή ή κε βιάζηεζε, κεηαμχ δσλψλ 7

10 έληνλεο αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο φπσο είλαη δξφκνη θαη νη νηθηζκνί. Ζ κηθξή παξνπζία ηέηνησλ βηφηνπσλ ζηελ πεξηνρή θαλεξψλεη ηε ζπλχπαξμε επλντθψλ αβηνηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθή δηφηη ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε κηαο αμηφινγεο πνηθηιίαο εηδψλ παλίδαο κέζα ζε πεξηνρέο αλζξσπνπνίεησλ ρξήζεσλ γεο. Παξαδείγκαηα εηδψλ πνπιηψλ ησλ "νξηαθψλ" βηφηνπσλ είλαη ε λαλνηζηθιηηάξα (Dendrocopos minor) πνπ θσιηάδεη θαη ηξέθεηαη αλάκεζα ζην θχιισκα ησλ δέλδξσλ, ε θνπθνπβάγηα (Athene noctua) θαη ν δελδξνζπνπξγίηεο (Passer montanus) Οικοζύζηημα Μεζογειακού ηύπος Ζ πνιχ πεξηνξηζκέλε απηνθπήο βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απνηειείηαη απφ καθθία θαη θξχγαλα ησλ νπνίσλ ε ρισξίδα, εθηφο απφ ηα μπιψδε είδε πνπ είλαη θαη ηα επηθξαηέζηεξα, πεξηιακβάλεη πνιιά κνλνεηή θαη βνιβψδε θπηά. Σα θπηά απηά, πνπ αλήθνπλ ζηα είδε ησλ νηθνζπζηεκάησλ Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ, είλαη αλζεθηηθά ζηηο μεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δηαζέηνπλ ξηδηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα εδάθε απφ ηε δηάβξσζε. Υαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο ρισξίδαο ηεο καθθίαο πνπ είλαη θαιά αλεπηπγκέλε κε χςνο 2-3 m, είλαη ηα αείθπιια πνπξλάξη (Quercus coccifera), πνπ είλαη θαη ην επηθξαηέζηεξν είδνο ηεο καθθίαο, αγξηφθεδξν (Juniperus oxycedrus), αξηά (Quercus ilex), ξείθη (Erica arborea), θνπκαξηά (Arbutus unedo), αγξηνθνπκαξηά (Arbutus adrachne) θαη θηιίθη (Phillyrea latifolia), θαη ηα θπιινβφια νζηξπά (Ostrya carpinifolia), θφηηλνο (Cotinus coggygria), αγξηνηζηθνπδηά (pistacia terebinthus), ζθελδάκη ηνπ Μνλπειηέ (Acer monspessulanum), παιηνχξη (Paliurus spina-christi) θαη κηθξφο θξάμνο (Fraxinus ornus). ηα πγξφηεξα κέξε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θπξηαξρνχλ νη θπιινβφιεο αζπξνβειαληδηέο (Quercus pubescens) ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ε παξνπζία θπιινβφισλ κηθξψλ δέλδξσλ φπσο ε θξαληά (Cornus mas), ν ζθπιφγαπξνο (Carpinus orientalis), ε κειηθνπθηά (Celtis australis), ε θνπηζνππηά (Cercis silliquastrum) θαη ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis) πνπ ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε αείθπιια είδε. Ζ ρισξίδα ησλ θξπγάλσλ απνηειείηαη απφ είδε πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, φπσο ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ζηελ ππνβαζκηζκέλε ηνπ κνξθή, ε αζηνηβίδα (Sarcopoterium spinosum), ε αθάλα (Genista acanthoclada), ην αινγνζχκαξν (Anthyllis hermanniae), ε ινπκηληά (Ballota acetabullosa), ε θνπθνπιαθάλα (Euphorbia acanthothamnos), ην ζηνκαρνβφηαλν (Teucrium pollium), ε αγγαζηά (Eryngium campestre), ε αζθάθα (Phlomis fruticosa). Σα ζεκαληηθφηεξα είδε ηεο πεξηνξηζκέλεο παλίδαο, ε νπνία αλήθεη επίζεο ζην νηθνζχζηεκα Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα είδε εξπεηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ (CORINE 1986), ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα (Υνλδξφπνπινο 1992), ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Υνλδξφπνπινο 1992) θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο (Οδεγία 82/72/ΔΟΚ 1981). ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα είδε πνπιηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ (CORINE 1986), ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα (Υαλδξηλφο 1992, Peterson, Mounfort, Hollom, Καλέιιεο & Bauer 1981), ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Υαλδξηλφο 1992) θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο (Οδεγία 82/72/ΔΟΚ 1981). ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα είδε ζειαζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ (CORINE 1986), ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα (Λεγάθηο & Παξάζρε 1992), ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Λεγάθηο & Παξάζρε 1992) θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο (Οδεγία 82/72/ΔΟΚ 1981). Πίλαθαο 1 Δτδε εξπεηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ Δπηζηεκνληθφ φλνκα Κνηλφ φλνκα Καηάζηαζε πιεζπζκνχ/δηαηήξεζε Testudo hermanni νλπρνρειψλα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Testudo graeca γξαηθνρειψλα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Cyrtodactylus kotschyi θπξηνδάθηπινο θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Lacerta viridis πξαζηλφζαπξα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Ophisaurus apodus ηπθιίηεο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Ad lepharus kita ibe lii λαλφζθηγθνο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν 8

11 Malpolon ponspessulanus θνηινπέιηεο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Coluber jugularis καχξνο δνκελήο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Coluber najadum ζαΐηα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Coronella austriaca αζηλφθηδν θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Vipera ammodytes νρηά θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Elaphe situla ζπηηφθηδα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Te lascopus fallax αγηφθηδα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Πίλαθαο 2 Δίδε πνπιηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ Δπηζηεκνληθφ φλνκα Κνηλφ φλνκα Καηάζηαζε πιεζπζκνχ/δηαηήξεζε Ciconia nigra καπξνπειαξγφο θηλδπλεχνλ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Gypaetus barbatus γππαεηφο θηλδπλεχνλ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Gyps fulvus φξλην ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Neophron percnopterus αζπξνπάξεο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Aquila chrysaetos ρξπζαεηφο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Aquila pamarina θξαπγαεηφο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Circaetus gallicus θηδαεηφο θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Accipiter brevipeps ζαΐλη θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Falco eleonorae καπξνπεηξίηεο αλεπαξθψο γλσζηή/απζηεξά πξνζη. Dryocopos martius καπξνηζηθιηηάξα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Dendrocopos syriacus βαιθαλνηζηθιηηάξα θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Caprimulgus europaeus γηδνβχδη θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Coracias garrulus ραιθνθνπξνχλα ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Lullula arborea δελδξνζηαξήζξα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Calandrella brachydactyla κηθξνγαιηάληξα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Alauda arvensis ζηαξήζξα θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Ficedu la semitorguata δξπνκπγνράθηεο ζπάλην/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Lanius collurio αεηνκάρνο θνηλφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Emberiza horulana βιάρνο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Πίλαθαο 3: Δίδε ζειαζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ Δπηζηεκνληθφ φλνκα Κνηλφ φλνκα Καηάζηαζε πιεζπζκνχ/δηαηήξεζε Canis lupus ιχθνο ηξσηφ/απζηεξά πξνζηαηεπφκελν Felis silvestris αγξηφγαηα θηλδπλεχνλ/πξνζηαηεπφκελν Martes foina θνπλάβη θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Sciurus vulgaris ζθίνπξνο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Lepus capensis ιαγφο θνηλφ/πξνζηαηεπφκελν Δδαθορ - Γευλογικέρ ςνθήκερ Γεσκνξθνινγία Σα έξγα εθηεινχληαη ζε πεδηλή πεξηνρή κε κέζν πςφκεηξν 10 πεξίπνπ κέηξα απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εδαθψλ αιιά θαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηα εδάθε ραξαθηεξίδνληαη σο γαηψδε-εκηβξαρψδε Γεληθή γεσινγία Γηα ηελ εξκελεία ησλ γεσινγηθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχληνκε αλαθνξά ζηε γεσινγηθή θαη ηεθηνληθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ χζηαζε εδάθνπο Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί είλαη απνζέζεηο παξάθηηεο, πνηάκηεο, δειηατθέο, ηελαγψλ. Δπηθξαηνχλ άκκνη, άξγηινη, πεινί, αξγηινχρνη άκκνη, ακκνχρνη άξγηινη θαηά θαλφλα ιεπηνκεξείο θαη ραιαξνί. Σν πάρνο ηνπο εθηηκάηαη κέρξη ηα 60 πεξίπνπ κέηξα. Ρήγκαηα ζηε πεξηνρή δελ αλαθέξνληαη. 9

12 Λιθολογία - ηπυμαηογπαθία Δληφο ησλ επξχηεξσλ νξίσλ ηεο δψλεο ράξαμεο ηεο νδνχ ζπλέξρνληαη δηάθνξνη ιηζνινγηθνί ζρεκαηηζκνί, νη νπνίνη απφ ηνπο ζηξσκαηνγξαθηθά παιαηφηεξνπο πξνο ηνπο λεψηεξνπο είλαη νη αθφινπζνη: Σεηαξηνγελέο Πιεπξηθά θνξήκαηα ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ πιηθά κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ θαη είλαη ζπλήζσο ραιαξά, αιιά άιιεο θνξέο είλαη αξθεηά ζπλεθηηθά. Πιεηζηφθαηλν Αλψηεξν ζχζηεκα αλαβαζκίδσλ Απνηειείηαη απφ θξνθάιεο ζε κεγάιν πνζνζηφ απνηεινχκελεο απφ ραιαδίηεο θαη γεληθά απφ κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ θξνθάιεο αζβεζηνιηζηθέο. Νενγελέο Αλψηεξν κεηφθαηλν-θαηψηεξν πιεηφθαηλν Αζβεζηφιηζνη γιπθψλ πδάησλ νη νπνίνη ζπληζηνχλ ηνλ αλψηεξν νξίδνληα ηεο ςακκηηνκαξγατθήο ζεηξάο, θπξίσο καξγατθνί θαη ρξψκαηνο γαιαδφηεθξνπ. Πεξηέρνπλ ππξήλεο γαζηεξφπνδσλ. Φακκηηνκαξγατθή ζεηξά. Γεληθά ε ζεηξά απνηειείηαη απφ ελαιιαζζφκελα ζηξψκαηα άκκσλ (ιεπηφθνθθσλ έσο ρνλδξφθνθθσλ), αξγηινχρσλ καξγψλ θαη αξγίισλ ελίνηε αλζξαθνκηγψλ ηδίσο ζηνπο θαηψηεξνπο νξίδνληεο. Ζ δηαδνρή ησλ ζηξψζεσλ ηεο ζεηξάο (απφ ιηζνινγηθήο πιεπξάο), δελ είλαη ζηαζεξή ζε φιε ηελ έθηαζε. Ζ ζεηξά επηθάζεηαη πάλσ ζε εξπζξέο έσο θεξακφρξσκεο αξγίινπο θαη πεξηέρεη πιήζνο γαζηεξφπνδσλ, ραξνθχησλ θαη νζηξαθσδψλ. Παξεκβάινληαη αθφκε ςακκίηεο (φρη πνιχ ζπλεθηηθνί), ςεθηηνπαγή, ζπλεθηηθνί πάγθνη θαη ελζηξψζεηο απφ ςακκηηνςεθηηνπαγή θαη αζβεζηηθνχο ςακκίηεο πνπ εγθιείνπλ πιήζνο καιαθίσλ (Lumachella). Οη αξγηινχρεο κάξγεο εγθιείνπλ θαηά θαλφλα πινχζηα κηθξνπαλίδα νζηξαθσδψλ (Pontoniella, Camptocypris, Bakunella, Tyrrhenocythere θαη Leptocythere). εηξά εξπζξψλ αξγίισλ.ζ ζεηξά απνηειείηαη απφ εξπζξέο έσο θεξακφρξσκεο αξγίινπο, πνπ πεξηέρνπλ θπιιάξηα καξκαξπγία θαη πνιχ ιεπηνχο θφθθνπο ραιαδία. Οξηζκέλεο θνξέο πεξηέρνπλ θαθνεηδείο ελζηξψζεηο άκκσλ, καξγψλ, ςεθηηνπαγψλ, ηξαβεξηηλνεηδψλ καξγατθψλ αζβεζηφιηζσλ θαη θξνθαινπαγψλ Σεκηονική Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ εληάζζεηαη ζηε Εψλε Παηνλίαο, ε νπνία εθάπηεηαη αλαηνιηθά κε ηε Πεξηξνδνπηθή Εψλε θαη δπηηθά κε ηε Εψλε Πάτθνπ. Οη εζσηεξηθέο απηέο δψλεο ππέζηεζαλ ηε δξάζε κηαο Αλσηνπξαζηθήο - Καησθξεηηδηθήο, πξψηκεο νξνγελεηηθήο δξάζεο. ηηο δψλεο απηέο, έρνπλ κεγάιε εμάπισζε ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο πξναιπηθά πεηξψκαηα, αιιά θαη αιπηθά ηδήκαηα Σξηαδηθνχ- Ηνπξαζηθνχ, φπσο θαη ππξηγελή πεηξψκαηα, ηφζν ηεο κεζνδστθήο-ηξηηνγελνχο ειηθίαο, φζν θαη παιαηνδσηθήο. Ζ δψλε Παηαλίαο ππήξμε κία κεζνδσηθή αχιαθα κε βαζηθφ ηεθηνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ιεπηνεηδή ηεθηνληθή. Σα ηεθηνληθά ιέπηα, πνπ ζρεκαηίζζεθαλ απφ ηηο Σξηηνγελείο θάζεηο πηπρψζεσλ, έρνπλ κηθξέο ή κεγάιεο δηαζηάζεηο. Σα κεγαιέπηα εκθαλίδνληαη απνθνκκέλα κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο γεληθήο θάιπςεο ηεο πεξηνρήο απφ ηα κεηαιιηθά λενγελή ηδήκαηα. Ζ ζεκεξηλή γεσηεθηνληθή αληίιεςε γηα ηε δψλε ηεο Παηνλίαο είλαη φηη αληηπξνζσπεχεη ηκήκα ηεο παιηάο σθεάληαο πεξηνρήο ηεο Σεζχνο, θαη γη' απηφ εκθαλίδεη ηδήκαηα βαζηάο ζάιαζζαο ειζμικόηηηα - ειζμική επικινδςνόηηηα Οη Παπαδάρνο θ.ά. (2001), νη νπνίνη έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηα ζεηζκηθά ξήγκαηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ή ηα ξήγκαηα ζηα νπνία απνδίδεηαη ηζηνξηθή ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, δηέθξηλαλ ην ρψξν ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο σο δψλε 6 (βι. ρ.1). ηε δψλε απηή δεζπφδνπλ ηα θαλνληθά ξήγκαηα κε Α-Γ δηεχζπλζε. 10

13 ρήκα 1. Ρνδνδηάγξακκα Ρεγκάησλ Διιαδηθνχ Υψξνπ (απφ Παπαδάρν θ.ά. 2001) Απφ πιεπξάο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζηε δψλε ΗΗ, γηα ηελ νπνία νη αλακελφκελεο ζεηζκηθέο επηηαρχλζεηο δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν: log10 (v') = log10 (T) φπνπ (v') είλαη ε επηηάρπλζε ζε cm/sec 2 πνπ αληηζηνηρεί ζε ah = 92.5/981 = 0.10 Γηα Σ = 100 έηε (ζεηζκφο ζρεδηαζκνχ) πξνθχπηεη v' = cm/sec 2 πνπ αληηζηνηρεί ζε αh = 0.10 χκθσλα κε ηνλ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπλαληηψληαη ζηε δψλε δηέιεπζεο ηεο νδνχ θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: - Σα πιηθά αλαβαζκίδσλ θαη ηα ζπλεθηηθά θνξήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία β (εδάθε κέηξηαο ζεηζκηθήο) επηθηλδπλφηεηαο. - Σα ραιαξά θαξεκαηηθά πιηθά κηθξνχ πάρνπο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία δ (εδάθε εμαηξεηηθήο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο) Μεηευπολογικά και Τδπολογικά-Τδπογπαθικά ζηοισεία Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ρεηηθά κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: - Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηεο νδνχ κε ηελ επλντθή επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο είλαη ζρεηηθά ήπην (κεζνγεηαθφ), ελψ φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηηο αθηέο γίλεηαη πην δξηκχ (ζρεδφλ επεηξσηηθφ). - Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο (κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα κηαο δεθαεηίαο) είλαη 53.9 mm. - Οη βξνρεξφηεξνη κήλεο είλαη ν Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο. - Σν ραιάδη δελ ζεκεηψλεη κεγάιε ζπρλφηεηα. - Οη ρηνλνπηψζεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην θαη είλαη αξαηέο. - Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κέζα ζην έηνο θπκαίλεηαη απφ -6.0 C έσο 35 C. - Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πεηνχ ήηαλ 17 ην έηνο 1990, 12 ην έηνο 1989 θαη ν κέζνο αξηζκφο εκεξψλ πεηνχ (απφ ην 1981 σο ην 1990) ήηαλ επίζεο Όζνλ αθνξά ηνπο αλέκνπο πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή, θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν επηθξαηνχλ νη βφξεηνη θαη βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, ελψ θαηά ηε ζεξκή νη λνηηναλαηνιηθνί έσο ζαιάζζηεο αχξεο Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία Αλαιπηηθά ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Θεξκνθξαζία Αέξα 1 ν Δμάκελν ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέγηζηε Μεληαία

14 Θεξκνθξαζία 2 ν Δμάκελν ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Έληαζε θαη Γηεχζπλζε Αλέκσλ 1 ν Δμάκελν ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ Μέζε Μεληαία Γηεχζπλζε Αλέκσλ Μέζε Μεληαία Έληαζε Αλέκσλ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ν Δμάκελν ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Μέζε Μεληαία Γηεχζπλζε Αλέκσλ Μέζε Μεληαία Έληαζε Αλέκσλ ΒΓ Ν ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Αληίζηνηρα ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αλέκσλ βάζεη ησλ επηθξαηέζηεξσλ δηεπζχλζεσλ. Καηαλνκή θαηεπζχλζεσλ αλέκσλ Βξνρνπηψζεηο 1 ν Δμάκελν ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ Μέζε Μεληαία Βξνρφπησζε πλνιηθέο Μέξεο Βξνρήο ν Δμάκελν ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Μέζε Μεληαία Βξνρφπησζε πλνιηθέο Μέξεο Βξνρήο Οκβξνζεξκηθφ Γηάγξακκα Οη Gaussen θαη Bagnouls έρνπλ απεηθνλίζεη ζε έλα δηάγξακκα, πνπ θαιείηαη "Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα", ηελ πνξεία κήλα πξνο κήλα ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο ζε C θαη ηνπ κέζνπ 12

15 ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ mm ΜΔΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΣΙΑ o C κεληαίνπ χςνπο βξνρήο ζε mm. Σν δηάγξακκα απηφ έρεη ζηελ ηεηκεκέλε ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο θαη ζηηο ηεηαγκέλεο (δχν), ζηελ αξηζηεξή ηηο κεληαίεο βξνρνπηψζεηο Ρ ζε mm θαη ζηε δεμηά ηηο κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο Σ C ζε θιίκαθα δηπιάζηα ησλ βξνρνπηψζεσλ, δειαδή Ρ = Σ. Με ηελ έλσζε ησλ ζεκείσλ ησλ κεληαίσλ βξνρνπηψζεσλ πξνθχπηεη ε θακπχιε βξνρνπηψζεσλ θαη κε ηελ έλσζε ησλ ζεκείσλ ησλ κέζσλ κεληαίσλ ζεξκνθξαζηψλ πξνθχπηεη ε θακπχιε ησλ ζεξκνθξαζηψλ. Σα δχν ζεκεία ησλ θακππιψλ δείρλνπλ ην ρξνληθφ ζεκείν 0φπνπ Ρ = 2Σ. Οηαλ ε θακπχιε ησλ βξνρνπηψζεσλ δηέξρεηαη θάησ απφ ηελ θακπχιε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηφηε έρνπκε Ρ < 2Σ. Ζ επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο δχν απηέο θακπχιεο κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ησλ ηνκψλ (Ρ=2Σ) δείρλεη ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο μεξάο πεξηφδνπ. Σνχην δηθαηνινγείηαη, γηαηί άλ ζεσξεζνχλ νη βξνρνπηψζεηο ζην πδαηηθφ ηζνδχγην σο θέξδνο, ηφηε νη ζεξκνθξαζίεο εκκέζσο εθθξάδνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηελ εμάηκηζε θαη ηε δηαπλνή. Οζν πςειφηεξεο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο, ηφζν πςειφηεξεο είλαη ε εμάηκηζε θαη ε δηαπλνή. Σν επφκελν Γηάγξακκα απνηειεί ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ΟΜΒΡΟΘΔΡΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Μ.Σ. ΜΙΚΡΑΣ, Ν. ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περίοδος , σψόμετρο 5m) Ξεξνζεξκηθή πεξίνδνο Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ βροχόπτωση θερμοκρασία 3.2 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικιζμοί ηηρ πεπιοσήρ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη ηελ ππθλφηεηα θαηνίθσλ ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. χλνιν πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Κάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν Έθηαζε (ζηξέκκαηα) ΥΧΡΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ,57 92,62 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ,41 82,99 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ , ,00 ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ , ,14 13

16 χλνιν πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Κάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν Έθηαζε (ζηξέκκαηα) ΓΖΜΟ ΑΞΗΟΤ ,61 78,35 ΓΖΜΟ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ,17 24,57 ΓΖΜΟ ΑΡΔΘΟΤΑ ,75 16,39 ΓΖΜΟ ΑΖΡΟΤ ,32 43,31 ΓΖΜΟ ΒΑΗΛΗΚΧΝ ,28 46,44 ΓΖΜΟ ΒΔΡΣΗΚΟΤ ,49 17,04 ΓΖΜΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ,32 27,22 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ , ,28 ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ (ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ) ΓΖΜΟ ΔΠΑΝΟΜΖ ,66 94,72 ΓΖΜΟ ΔΤΟΜΟΤ , ,10 ΓΖΜΟ ΔΥΔΓΧΡΟΤ ,66 231,94 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ ,86 997,68 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΖ ,47 163,91 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , ,01 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ , ,46 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ,38 62,53 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΝΓΟΗΧΝ ,32 30,30 ΓΖΜΟ ΚΟΡΧΝΔΗΑ ,88 40,58 ΓΖΜΟ ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ ,26 101,36 ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ,58 85,28 ΓΖΜΟ ΛΑΥΑΝΑ ,04 19,13 ΓΖΜΟ ΜΑΓΤΣΟΤ ,35 38,44 ΓΖΜΟ ΜΔΝΔΜΔΝΖ , ,32 ΓΖΜΟ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ ,25 436,97 ΓΖΜΟ ΜΗΚΡΑ ,43 129,00 ΓΖΜΟ ΜΤΓΓΟΝΗΑ ,55 73,49 ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΔΧ , ,80 ΓΖΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ ,92 682,52 ΓΖΜΟ ΠΟΛΗΥΝΖ , ,61 ΓΖΜΟ ΠΤΛΑΗΑ ,10 933,51 ΓΖΜΟ ΡΔΝΣΗΝΑ ,06 49,42 ΓΖΜΟ ΟΥΟΤ ,12 20,51 ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ , ,06 ΓΖΜΟ ΤΚΔΧΝ , ,59 ΓΖΜΟ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ , ,56 ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΣΡΑ ,48 81,02 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ ,88 76,93 ΓΖΜΟ ΥΟΡΣΗΑΣΖ ,75 117,03 ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ,74 544,31 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ ,38 497,47 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΤΚΧΝ ,08 841,05 Πεξηνρή επηξξνήο ,31 567, Σνπίν ηελ πεξηνρή φπνπ αλαπηχζζνληαη ηα έξγα, ην ηνπίν απφ αηζζεηηθή άπνςε παξνπζηάδεη εηδηθφ ελδηαθέξνλ, γηαηί ε δφκεζε αλ θαη πεξηιακβάλεη νηθηζηηθφ ηζηφ, είλαη επράξηζην ζηελ φξαζε γηαηί ππάξρεη ζέα ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. Οπζηαζηηθά ε ζέα απφ ςειά είλαη αλεκπφδηζηε θαη ην ηνπίν απνθηά ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ρξνηά. 14

17 4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 4.1 ΓΔΝΙΚΑ ΙΣΟΡΙΚΑ Ο νηθνπεδηθφο ρψξνο φπνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε Γηεχζπλζε Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Τ.Π.Δ.Β.) πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο 26 εο Οθησβξίνπ Κεθαιιελίαο Α. Γεσξγίνπ θαη Η. Κσιέηηε θαηαιακβάλεη φιν ην ππ αξηζ. 4 νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο εηζφδνπ ηεο πφιεο θαη έρεη εκβαδφλ ,95, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Μέζα ζην νηθφπεδν απηφ ππάξρνπλ δηάθνξα θηίζκαηα, ππφζηεγα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ Φσηαεξίνπ Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε απφ ην 1888 κέρξη θαη ην 1917 νπφηε θαη θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά. Μεηά ην 1948, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξαρσξήζεθαλ αξρηθά ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ην 2001 ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο (Ν.Α.Θ.). Σν 1994, ραξαθηεξίζζεθαλ απφ ην ΤΠΠΟ (4 ε Δθνξία Νενηέξσλ Μλεκείσλ) ηα ηξία παιηά θηίξηα ηνπ πξψελ Δξγνζηαζίνπ Φσηαεξίνπ σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία κε ηελ Τ.Α. ΗΛΑΠ/Γ/924/24794/ , ΦΔΚ 446/ηβ / (ΚΣΗΡΗΑ 1, 2 θαη 3 ζην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα). Ζ Ν.Α.Θ., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο, νη νπνίεο ζηεγάδνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζε κηζζσκέλα θηίξηα, ππέβαιιε αίηεκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξαπάλσ νηθνπεδηθνχ ρψξνπ, πξνο ηελ 4 ε Δθνξία Νενηέξσλ Μλεκείσλ (4 ε Δ.Ν.Μ.). ηα πιαίζηα ηεο πξννπηηθήο δφκεζεο απφ ηελ Ν.Α.Θ. ηνπ νηθνπεδηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα ελ ιφγσ δηαηεξεηέα θηίξηα, ε 4 ε Δ.Ν.Μ. παξέπεκςε ην φιν ζέκα ζην αξκφδην Σνπηθφ πκβνχιην Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν πκβνχιην γλσκνδφηεζε ζεηηθά ππέξ ηεο αλέγεξζεο λέσλ θηηξηαθψλ κνλάδσλ ζηνλ ππφςε νηθνπεδηθφ ρψξν ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 4 ε Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απφ ηε κειέηε εμαζθαιίδνληαη ηα εμήο : o Δχθνιε, ζαθήο θαη αζθαιήο πξφζβαζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζην ζπγθξφηεκα. Σν θξηηήξην απηφ ηζρχεη θαη ζηε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο πξνζεγγίδνπλ ην ζπγθξφηεκα πεδνί αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθήο ρξήζεο φρεκα θαη ζηαζκεχνπλ ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. o Δμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ρψξσλ θάζε δηεχζπλζεο. Πηζηή ηήξεζε θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Τπεξεζίαο σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο επηθάλεηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ ζε αλάινγνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο κε απνθιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη ζην ±5%. o Διαρηζηνπνίεζε αλεμάξηεησλ εηζφδσλ ζην ζπγθξφηεκα γηα ιφγνπο επνπηείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ. o Ο επέιηθηνο ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζηαηηθνχ θνξέα θαη νδεχζεσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ o Ο αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ειηνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ o Γηακφξθσζε ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο,, γηα ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ Η.Υ. επηβαηηθψλ, κε ηηο απαξαίηεηεο εηζφδνπο εμφδνπο ζην νδηθφ δίθηπν. o Γηακφξθσζε φισλ ησλ ρψξσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 15

18 o Ζ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ κε έλα ζχλνιν κηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεσλ (θπηεχζεηο, ειαθξέο θαηαζθεπέο φπσο ππφζηεγα θίλεζεο θαη ζηάζεο πεδψλ θ.ι.π.) - πάληνηε ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη κε ζηφρν ηελ αξκνληθή, αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε θαη αλάδεημε ηνπο ζην φιν ζπγθξφηεκα. Δκβαδφλ νηθνπέδνπ : ,95 Πνζνζηφ θάιπςεο : 70%.Γ. : 2,4 4.2 ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Ζ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε πξνβιέπεη θιηκάθσζε ησλ φγθσλ θαζψο θαη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη επνπηηθφ δίθηπν θίλεζεο πεδψλ ηδηαίηεξα ζηελ ηζφγεηα δψλε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο άξηηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ Τπόγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών Οη ρψξνη νη νπνίνη ζα αλαπηπρζνχλ ζηα δχν ππφγεηα επίπεδα ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο είλαη: Υψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ Σν κέγεζνο ησλ ρψξσλ απηψλ επηηξέπεη ηηο 295 ζέζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο (δει ,86 : 80 /ζέζε = ζέζεηο). Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ απηψλ είλαη ε αθφινπζε: ην δεχηεξν ππφγεην, θπξηφηεηαο ΝΑΘ, (θαηψηαηε ζηάζκε) αλαπηχζζνληαη κφλν νη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηεπζχλζεηο ηεο ΝΑΘ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν. ην ίδην απηφ επίπεδν πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ απηνχ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θαηαθφξπθσλ ππξήλσλ θπθινθνξίαο ησλ ππέξγεησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ΝΑΘ. ην πξψην ππφγεην φπνπ αλαπηχζζνληαη ιεηηνπξγίεο θπξηφηεηαο ΝΑΘ θαη αλαδφρνπ, αλαπηχζζνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απηνθηλήησλ, θπξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Οη απαξαίηεηνη ρψξνη γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ αλαγθαίσλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπξηφηεηαο ΝΑΘ θαη αλαδφρνπ. Απνζεθεπηηθνί θαη γεληθφηεξα βνεζεηηθνί ρψξνη ηεο αλσδνκήο θπξηφηεηαο ΝΑΘ θαη αλαδφρνπ. Σνλίδεηαη φηη ε ρσξνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ απηψλ ζε ππφγεην επίπεδν είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθή, ηδηαίηεξα ζαθήο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ Ιζόγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών Ζ βαζηθή ρξήζε ηεο ηζφγεηαο δψλεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη γηα κε νρινχζεο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θπξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε νπνία νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ άξηζηε κνξθνινγηθή θαη αηζζεηηθή ππφζηαζή ηεο θαη ρσξίο λα παξελνριεί ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ππφινηπν ζπγθξφηεκα. Γηα ην ζρεδηαζκφ απηήο ηεο δψλεο αθνινπζήζεθαλ νη παξαθάησ εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ: (α) Σν κέγεζνο θαη ε γεσκεηξία ηνπ νηθνπέδνπ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ζε απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο θηλήζεηο ησλ πεδψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ αλπηχζζεηαη έλα ζχζηεκα πεδνδξφκσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πεδνί ζα θηλνχληαη επθνιφηεξα πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο ζηελ αλαδήηεζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη (εκπνξηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ ρξήζεηο). Σν δίθηπν απηφ θαηά πξνηίκεζε δηακπεξέο - θαιείηαη επίζεο λα ηνλψζεη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια λα εληάμεη ην ζπγθξφηεκα ζην άκεζν πεξηβάιινλ. (β) ην κέγεζνο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ππέξγεηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο πξνβιέπεη 16

19 εμαηξεηηθά άλεηεο θαη ζαθείο πξνζβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ησλ θεληξηθψλ εηζφδσλ ηνπ. Οη πξνζβάζεηο (θεληξηθέο είζνδνη) απηέο ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν ησλ πεδνδξφκσλ θαη ζηνψλ Σα διαηηπηηέα κηίζμαηα Σα ηξία απηά θηίζκαηα, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Ν.Α.Θ. ζα απνθαηαζηαζνχλ θαη ζα θηινμελήζνπλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: ΚΣΙΡΙΟ 1 Σν θηίξην απηφ θαιχπηεη αλάγθεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ν.Α.Θ., ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ειέγρνπ ηνπ. ΚΣΙΡΙΟ 2 Σν θηίξην απηφ ζηεγάδεη ηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. ΚΣΙΡΙΟ 3 ην θηίξην απηφ εγθαζίζηαηαη ην αλαςπθηήξην κε ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ θαη νη απαξαίηεηνη βνεζεηηθνί ρψξνη. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κειεηεηέο λα πξνηείλνπλ έλα ζχλνιν ππαίζξησλ εκηππαίζξησλ (ειαθξψλ) θαηαζθεπψλ - ελδερφκελα θαη ζε ηκεκαηηθή επαθή κε ηα θηίξηα απηά ή θαη κε ηα πξνηεηλφκελα λέα θηίζκαηα έηζη - ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην ππφινηπν ζπγθξφηεκα θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηνχ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα είλαη εμαηξεηηθά θαιαίζζεηεο θαη ζα αλαδεηθλχνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηα θηίξηα απηά θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ Δπιθάνειερ λοιπών σπήζευν ιζογείος. ηηο επηθάλεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη είζνδνη, νη θαηαθφξπθνη ππξήλεο θπθινθνξίαο, νη ρψξνη ειέγρνπ θαη πιεξνθνξηψλ θαη φινη νη ρψξνη (θπξηφηεηνο ΝΑΘ). ην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ε ζαθήλεηα πξνζπέιαζεο ησλ επηζθεπηψλ, ε εχθνιε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο (έιεγρνο πιεξνθφξεζε) Η ςπέπγεια ανάπηςξη λειηοςπγιών άνυ ηος ςπεπςτυμένος ιζογείος Ζ δφκεζε απηή αθνξά ζηνπο γξαθεηαθνχο θαη ινηπνχο ρψξνπο ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΝΑΘ. Διήθζεζαλ ππφςε ηα εμήο: - Διεχζεξν χςνο θχξηνπ (γξαθεηαθνχ) ρψξνπ 2,90 Μ. - Πιάηε δηαδξφκσλ ηνπιάρηζηνλ 2 Μ. - Πιήξεο θπζηθφο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο ησλ θπξίσλ ρψξσλ (ζχκθσλα κε ηνλ θηηξηνδνκηθφ θαλνληζκφ) θαζψο θαη πξφβιεςε ειηνπξνζηαζίαο. - Διάρηζην πιάηνο γξαθεηαθνχ ρψξνπ (αλεμαξηήησο αξηζκνχ ππαιιήισλ) 3,00 m². - Τινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ - Πξφβιεςε εχθνιεο θαη άκεζεο πξνζπέιαζεο ησλ επηζθεπηψλ Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δφκεζεο ζην νηθφπεδν πξνβιέθζεθαλ ηα εμήο : Αθάιππηε δψλε γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θαη ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε λέσλ θηηζκάησλ εθηφο δηακνξθψζεσλ ζηε ζηάζκε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ειεπζέξσλ ειαθξψλ εκηππαίζξησλ θαηαζθεπψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηεξεηέσλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο έληαμε ζην ζπγθξφηεκα. Εψλε πνπ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε απνθιεηζηηθά ππεξπςσκέλνπ ηζνγείνπ (χςνπο ~ 6,0 Μ). Εψλε αλάπηπμεο ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο δφκεζεο κε ππεξπςσκέλν ηζφγεην (χςνπο ~ 6,0 Μ) θαη 4 νξφθνπο. 17

20 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Εψλεο φπνπ ε δφκεζε είλαη θιηκαθνχκελε κεηαμχ 2 ~ 3 νξφθσλ θαη ππεξπςσκέλνπ ηζνγείνπ (χςνπο ~ 6,0 Μ) Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Π Ι Ν Α Κ Α Δ Π Ι Φ Α Ν Δ Ι Χ Ν Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Δ Χ Ν ΧΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΔΚΣΗΜΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΑΤΞΖΖ +50% 1.0 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΗ ΒΑΜΒΑΚΟ 598,00 897, ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ θαη ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ 658,00 987, ΣΟΠΟΓΡΑΦΖΔΧΝ / ΚΣΖΜΑΣ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΧΝ 971, , ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖ 438,00 657, ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1.469, , ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 718, , ΑΛΗΔΗΑ 438,00 657, ΑΝΑΠΣΤΞΖ 528,00 792, ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 518,00 777, ΔΜΠΟΡΗΟΤ 663,00 994, ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 543,00 814, ΑΠΑΥΟΛΖΖ θαη ΔΡΓΑΗΑ 393,00 589, ΓΖΜ. ΤΓΗΔΗΑ θαη ΤΓΗΔΗΝΖ 1.042, , ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 835, , ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΔΝΟΠΛΟ ΧΜΑ) 253,00 379, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ θαη ΣΟΤΡΗΜΟΤ 283,00 424, ΓΗΟΗΚΖΖ 623,00 934, ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 18.1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟ 300,00 450, ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ *387,75 *387, ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ *215,84 *215, ΚΣΗΡΗΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ *94,80 *94,80 χλνιν , ,89 * ππάξρνληα δηαηεξεηέα θηίζκαηα 1. Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25, ,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60,00 60,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ Δξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο 40,00 40,00 120,00 11 W.C , ,00 598,00 - Απαζρνινχκελνη : 40 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 50 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 2 18

21 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 2. Γ/ΝΗ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΔΓΓΔΙΧΝ ΒΔΛΣΙΧΔΧΝ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 160,00 160,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, ,00 200,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 39 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 50 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 3 3. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΔΧΝ ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΧΝ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 20, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 50,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 50, ,00 100,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 100, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 20, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 20, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (απνζήθε πιηθψλ) 20, ,00 160,00 11 W.C ,00x2= 36,00 36, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 74 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 60 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 19

22 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟ Λ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 4. Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 80, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 100,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 26 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 5. Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 20, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 200,00 200,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 15,00 15,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 225,00 11 W.C ,00 54, ,00 - Απαζρνινχκελνη : Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 6. Γ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 20

23 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (Φπγεία) 20, ,00 100,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 54 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 10 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : Γ/ΝΗ ΑΛΙΔΙΑ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 40,00 40,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΔΤΝΑ) 25, , ,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 27 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 60 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 21

24 ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟ Λ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 8. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ( πξψελ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ ) Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 80, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 100,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 34 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 9. Γ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 15, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 85,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 36 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 30 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 4 22

25 ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 10. Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25,00 12* 300, ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 80, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 40, ,00 140,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 44 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 5 * 1 γξαθείν κε γθηζέ 11. Γ/ΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60, ,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 80,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 41 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 23

26 ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ 12. ΑΠΑΥΟΛΗΗ θαη ΔΡΓΑΙΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20,00 20, ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15,00 15, ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 60,00 60,00 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 80,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 23 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ θαη ΤΓΙΔΙΝΗ Α/Α ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25,00 23* 575, ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 75,00 75,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 07 ΥΧΡΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ηνπ ,00 40,00 140,00 08 ΑΡΥΔΗΟ 40, ,00 09 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 10 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 11 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, ,00 100,00 W.C ,00 72, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 77 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο: Τπεξεζηαθά νρήκαηα: 3 * 3 γξαθεία κε γθηζέ 14. Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 24

27 ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25,00 16* 400, ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 50,00 50,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 07 ΥΧΡΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ηνπ , ,00 90,00 08 ΑΡΥΔΗΟ 150,00 150,00 09 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 10 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 11 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (γξαθείν ζπλεληεχμεσλ) 10, ,00 180,00 W.C ,00 30, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 55 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : 1 * 3 γξαθεία κε γθηζέ 15. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΔΝΟΠΛΟ ΧΜΑ) Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 25,00 25,00 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 50,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10,00 10,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10,00 10,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (κε πφξηα αζθαιείαο + Access control, ρψξνο γηα νπιηζκφ) 20,00 20, ,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 12 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 50 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΠΑΙΓΔΙΑ θαη ΣΟΤΡΙΜΟΤ 25

28 ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΧΝ ΔΜΒΑΓΑ ΠΟΟΣΖ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΜΟΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛ. ΜΔΡΗΚΟ ΟΛΗΚΟ Α/Α 01 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 20, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 15, , ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΔ 20, , ΓΡΑΦΔΗΑ 3 ΑΣΟΜΧΝ 25, , ,00 05 ΑΝΑΜΟΝΖ 06 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 25, ,00 25,00 07 ΑΡΥΔΗΟ 08 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 10, ,00 09 ΚΑΠΝΗΣΖΡΗΟ 10, ,00 10 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20,00 11 W.C ,00 18, ,00 - Απαζρνινχκελνη : 20 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : 20 - Τπεξεζηαθά νρήκαηα : ΓΙΟΙΚΗΗ Α/Α 01 ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΧΝ Γ/ΝΣΧΝ 30, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ.Γ. 10, , ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΝΟΜΑΡΥΖ 20, , ΑΝΣΗΝΟΜΑΡΥΖ 30, , ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΝΣΗΝΟΜΑΡΥΖ 10, , ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, , ΚΤΛΗΚΔΗΟ ΜΔ ΥΧΡΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 100, , ,00 08 ΑΝΑΜΟΝΖ 50,00 50,00 09 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 40, ,00 90,00 10 W.C ,00 18,00 ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ 15, ,00 1 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 20, , , ,00 - Απαζρνινχκελνη : 23 - Ζκεξήζηνη επηζθέπηεο : Τπεξεζηαθά νρήκαηα : ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 18.1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΓΟ Χθέιηκεο επηθάλεηεο : 26

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ. ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ. ΑΝ.Δ.Μ. Α.Δ Μειέηε Δπηζήκαλζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΟΦΖ...3 2. ΔΗΑΓΧΓΖ 5 2.1. Γεληθά...6 2.2. Πεξηνρή κειέηεο...7 2.3. θνπφο ηεο κειέηεο..11 3. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 12 3.1. Φπζηθφ πεξηβάιινλ...13 3.1.1. Μνξθνινγία 13 3.1.2. Βηνπνηθηιφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σζαπάθε Μαξίαο Ο Ρόλος ηης Επανατρηζιμοποίηζης Αζηικών Υγρών Αποβλήηων ζηη Διατείριζη Υδαηικών Πόρων ζηoδ. Χερζονήζοσ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΝΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 1 1.1. ΚΟΠΟ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθφο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 2 ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα