ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ»."

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά κε λέεο ηερλνινγίεο». Γηδάζθσλ: Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Ολνκαηεπώλπκα θνηηεηξηώλ: Κεξκειή Αιεμάλδξα Α.E.Μ.:2422 Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Α.E.Μ.: 2460 Παπαδόγηαλλε Μαξία Α.E.Μ.: 2462 Ε Δμάκελν ζπνπδώλ, Υεηκεξηλό εμάκελν ΦΛΩΡΗΝΑ, ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ~ 1 ~

2 Περιετόμεμα Πξόινγνο.. ζει. 3 Δηζαγσγή Ο ξόινο ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο..ζει. 3 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο.ζει.6 Θεσξεηηθό κέξνο ζει. 7 Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθώλ ζει. 7 Cabri... ζει. 7 Geogebra... ζει. 10 ύλδεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζει. 11 Υεισλόθνζκνο.. ζει. 17 ύλδεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζει. 20 Πξαθηηθό κέξνο.... ζει. 21 Γξαζηεξηόηεηα 1 ε. ζει. 21 Πξόβιεκα: «Ζ δηάζσζε ηεο ρισξίδαο καο».. ζει. 21 Φύιιν εξγαζίαο 1. ζει. 23 Φύιιν εξγαζίαο 2. ζει. 26 Γξαζηεξηόηεηα 2 ε.. ζει. 32 Φύιιν εξγαζίαο 1. ζει. 33 Φύιιν εξγαζίαο 2. ζει. 35 Αλαθνξέο ζει.38 ~ 2 ~

3 Πρόλογος ηελ παξνύζα εξγαζία, ζα παξνπζηάζνπκε ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο : ην Cabri Geometry II, ην Geogebra θαη ηα ινγηζκηθά πεξηβάιινληνο ηύπνπ Logo, o Υεισλόθνζκνο θαη ην Lady Bug Mazes. ηόρνο ηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ινγηζκηθώλ απηώλ θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα καζεκαηηθώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Αξρηθά, ινηπόλ, ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνθύπηεη επηηαθηηθή ε αλάγθε ελζσκάησζεο ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη, ηέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη δύν δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ κε βάζε ηα ινγηζκηθά απηά. Γισαγωγή Ο ξόινο ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηεο γεσκεηξίαο έρεη απαζρνιήζεη εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο παηδαγσγνύο θαη καζεκαηηθνύο. Ζ ζσζηή αλαινγία κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξάμεο ζην κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο, κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο από ηνπο καζεηέο, ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα απνηειεί αληηθείκελν πνιιώλ παηδαγσγηθώλ εξεπλώλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ απηώλ έδεημαλ όηη ε ρξήζε επνπηηθνύ πιηθνύ θαη θπξίσο ηνπ ππνινγηζηή βνεζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη ΣΠΔ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ αλώηεξνπ επηπέδνπ. Ο ηζρπξηζκόο απηόο κπνξεί εύθνια λα δηθαηνινγεζεί θαζώο ππνζηεξίδεηαη από ηα πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ. Αξρηθά, πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην πνπ πξνσζεί ηε ~ 3 ~

4 δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα πεξηβάιινλ όπνπ κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ιάβνπλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε. ύκθσλα κε ηνπο Hattie θαη Timperley (2007), ε αλαηξνθνδόηεζε αζθεί ηζρπξή επίδξαζε ζηε κάζεζε. Δηδηθόηεξα, ε αλαηξνθνδόηεζε πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ΣΠΔ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ησλ ελεξγεηώλ ηνπο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ιαζώλ ηνπο (Nathan, 1998). Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ, όπσο νη πνιιαπιέο δπλακηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε δηαδξαζηηθόηεηα, (Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000) επηδξνύλ επίζεο ζεκαληηθά ζηε κάζεζε. Σα παξαπάλσ καζεζηαθά απνηειέζκαηα εληζρύνληαη από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππώλνπλ θαη λα εμεγνύλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ιύζεηο ηνπο. Αθόκε, όηαλ νη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο σζνύληαη ζην λα εθθξάδνπλ θαιύηεξα ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο. Έηζη ν δηάινγνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ παίδεη έλα δηπιό ξόιν: ζηεξίδεη ηε δηακόξθσζε θαη δηεύξπλζε ησλ καζεκαηηθώλ λνεκάησλ θαη επηηξέπεη ζε εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ηελ ακεζόηεξε παξαηήξεζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ησλ καζεηώλ (Mercer & Littleton, 2007). Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ έλα παξάζπξν ζηα ππό θαηαζθεπή καζεκαηηθά λνήκαηα (Hoyles & Noss, 2003). πλεπώο, απνηεινύλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο. Γξαζηεξηόηεηεο εληαγκέλεο ζε πεξηβάιινληα ΣΠΔ ζπγθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο αμηνιόγεζεο (Bennet & Persky, 2002; Burkhardt & Pead, 2003; Van den Heuvel- Panhuizen, 2007). Σερλνινγηθά εξγαιεία κπνξνύλ όρη κόλν λα πξνζθέξνπλ κηα εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε έλα απιό ζθνξ, αιιά θαη επηηξέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Harlen & Deakin Crick, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηώληαο ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη καζεηέο θαίλεηαη όηη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη αληηιακβάλνληαη κε κεγαιύηεξε επθνιία ηηο έλλνηεο ηεο αηηηνιόγεζεο θαη ηεο απόδεημεο ησλ ζεσξεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο απνηειεί ε δπλακηθόηεηα ησλ ζρεκάησλ. Ζ δπλαηόηεηα δειαδή κεηαζρεκαηηζκνύ κε ην πνληίθη, ηεο ζέζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο ζρήκαηνο, ~ 4 ~

5 δηαηεξώληαο ζηαζεξέο ηηο θξίζηκεο ηνπ ηδηόηεηεο. Έηζη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα, αληηπξνζσπεύεη πηα κηα ηάμε ζρεκάησλ. Γηαζέηνπλ εξγαιεία γηα θαηαζθεπή απιώλ αιιά θαη ζπλζεηόηεξσλ θαηαζθεπώλ κε ηε ρξήζε ζεκείσλ, ηκεκάησλ, γξακκώλ θαη θύθισλ, κέζνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο, θάζεησλ θαη παξάιιεισλ γξακκέο. Γηαζέηνπλ εξγαιεία κεηξήζεσλ (κήθνπο, γσληώλ, εκβαδνύ, θιπ.) θαη εξγαιεία γηα εθηέιεζε κεηαζρεκαηηζκνύ, αλάθιαζεο, πεξηζηξνθήο θαη κεηαηόπηζεο δηαηεξώληαο πάληα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ακεηάβιεηεο (Jones, 2002). Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο θίλεζεο ησλ ζρεκάησλ κε ην «ζύξζηκν» (drag) πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ηα ζρήκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεηξηζκώλ ηνπο ζρεδόλ ζηηγκηαία, θαζηζηώληαο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ κηα επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, παξέρνπλ ζην καζεηή έλα ειεύζεξν πεξηβάιινλ όπνπ κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα γξήγνξα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα (Υξίζηνπ & Πίηηα Παληαδή, 2004 : Jones, 2002 : Ζanna, 2001 : Contreras, 2003) νπηηθνπνηώληαο ηηο, λα δηαηππώζεη ππνζέζεηο θαη λα ηηο δηεξεπλήζεη, λα ζπδεηήζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθε, κέζα από καζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ νκάδα ηνπ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ν καζεηήο έρεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιάζνπο θαη ηεο άκεζεο δηόξζσζήο ηνπ, αθνύ παξέρεηαη άκεζε θαη απνιύησο νπδέηεξε αλαηξνθνδόηεζε από ην ινγηζκηθό κέζσ ζεσξεηηθνύ ειέγρνπ (drag mode). Πξνσζείηαη ε αλαθάιπςε ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο από κέξνπο ησλ καζεηώλ, κε ηξόπν πξσηόηππν, πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζηα καζεκαηηθά. Καιιηεξγεί ηόζν ηελ παξαγσγηθή όζν θαη ηελ επαγσγηθή ζθέςε (Υξίζηνπ & Πίηηα - Παληαδή, 2004: Jones, 2002). Όπσο έρνπλ δείμεη νη έξεπλεο, ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, κε ηε δξάζεο ηνπο σο γλσζηηθνί αλαδηνξγαλσηέο θαη όρη κόλν σο εληζρπηέο ησλ αλζξώπηλσλ ηθαλνηήησλ (Jones, 2001), κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαβαζκίζνπλ ηε γεσκεηξηθή ζθέςε ηνπο πνιύ πην γξήγνξα παξά κε ηε παξαδνζηαθή γεσκεηξία (Koh, 1999, ζηνλ Jones, 2001), ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο παξνρήο πινύζησλ εκπεηξηώλ, αιιά θαη ηεο δπλαηόηεηαο δηαθνξνπνίεζεο έηζη ώζηε θάζε παηδί λα εξγάδεηαη κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. Σν πεξηβάιινλ πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα αλάπηπμε ηνπ πεηξακαηηζκνύ, ηεο ~ 5 ~

6 δηεξεύλεζεο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, γηα λα θηάζνπλ ηα παηδηά ζηε κάζεζε αιιά θαη αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηόζν ηνλ παξαγσγηθό, όζν θαη ηνλ επαγσγηθό ηξόπν ζθέςεο (Υξίζηνπ & Πίηηα - Παληαδή, 2004). Μέζα ζην πεξηβάιινλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη καζεηέο απνθηνύλ θίλεηξν θαη απηνπεπνίζεζε, γηαηί ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη λα ηηο εμεηάδνπλ. Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ζπρλά νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε εθπιήμεηο, γεγνλόο πνπ ππξνδνηεί ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα επαλεμέηαζε ησλ γλώζεσλ θαη ππνζέζεώλ ηνπο (Arcavi & Hadas, 2000). Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επαλνξζώλνπλ ακέζσο ηα ιάζε ηνπο κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ, κε απνηέιεζκα ην ιάζνο λα αμηνπνηείηαη θαη λα νδεγεί ζπρλά ζηελ αλάπηπμε ελλνηώλ ή ζηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ, πηζαλώο ιαλζαζκέλσλ γλώζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα ινγηζκηθά είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα πεξηβάιινλ καζεηνθεληξηθό, νηθνδνκηζηηθό, όπνπ νη έλλνηεο, νη γλώζεηο νηθνδνκνύληαη κε ηελ ελεξγό εκπινθή ηνπ καζεηή, ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ εθπαηδεπηηθνύ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ (θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία Vygotsky). Ο ρόλος ηοσ εκπαιδεσηικού ζηα ζύγτρονα περιβάλλονηα μάθηζης Ο δάζθαινο ζύκθσλα κε ηηο λέεο ζεσξήζεηο γηα ηε γλώζε θαη ηε κάζεζε έρεη ην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ θαηάιιεισλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κέζα ζηα νπνία ν καζεηήο είλαη ελεξγεηηθόο, εθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηδέεο γηα ηα καζεκαηηθά θαη θαηαζθεπάδεη γλώζε ζύκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ν δάζθαινο παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κηα ζεηξά θαηάιιεια εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο είλαη απηέο πνπ δεκηνπξγνύλ ην θίλεηξν ζην καζεηή λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη θαη σο εθ ηνύηνπ παίδνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε κάζεζε (Nardi, 1996). Γηα ην ιόγν απηό νη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη αθ ελόο λα έρνπλ ζεκαζία γηα ην καζεηή, δειαδή λα βξίζθνληαη ζηνλ θόζκν ησλ ~ 6 ~

7 ελδηαθεξόλησλ ηνπ, θαη αθ εηέξνπ λα ηνλ ελεξγνπνηνύλ λα δηεξεπλά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηε γλώζε ηνπ. ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ν δάζθαινο έρεη ην ξόιν ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ δεκηνπξγνύ κνληέισλ (Cobb & Steffe, 1983). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ν δάζθαινο ζπλεηδεηά δηαρσξίδεη ηα καζεκαηηθά πνπ εθείλνο γλσξίδεη από ηα καζεκαηηθά πνπ νη καζεηέο ηνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη είλαη επέιηθηνο ώζηε θάζε ζηηγκή λα δεκηνπξγεί έλα κνληέιν γηα ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη θάζε καζεηήο ηνπ ώζηε κε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο λα κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη λα πξνρσξήζεη ν ίδηνο ζε εμέιημε ηεο γλώζεο ηνπ. Ο δάζθαινο θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ην ξόιν ηνπ δηεπθνιπληή, ζπληνληζηή, ζύκβνπινπ παηδαγσγνύ θαη ζπλεξεπλεηή ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγεί σο εξεπλεηήο: α)αλαγλσξίδεη ην πξόβιεκα, β)ζρεδηάδεη κέζνδν έξεπλαο, γ)νξίδεη ην πξόβιεκα θαη εληνπίδεη εξσηήκαηα αλαδήηεζεο, δ)νξγαλώλεη θάζεηο δξαζηεξηόηεηαο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλακνλέο θαη ηελ πξόηεξε γλώζε ησλ καζεηώλ, ε)ζπιιέγεη, αμηνινγεί, επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαη επξήκαηα, θαη δ)αλαπηύζζεη δηδαθηηθό πιηθό, κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιάλνπ δξαζηεξηόηεηαο πξνβιέπεη πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. Αθήλεη ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαιείν αλνηρηά (Prawat 1996) κε ηξόπνπο πνπ απηνί επηιέγνπλ «αληηζηεθόκελνο ζε θάζε πεηξαζκό λα επηβάιιεη ηα ζπλεζηζκέλα θαινπαηεκέλα κνλνπάηηα» (Hoyles 1995). Α. θεωρητικό μέρος: Παροσσίαση προγραμμάτωμ λογισμικού: Cabri Geometry II Σν πξόγξακκα Cabri Geometry II απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα ππνζηεξίμεη απιά κηα ~ 7 ~

8 ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηεο Γεσκεηξίαο. Απνηειείηαη από έλα παθέην ηζρπξώλ θαη πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλσλ ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία Γεσκεηξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγώλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε κε ην ρξήζηε. Δπηηξέπεη ηόζν ηελ θαηαζθεπή όζν θαη ηε κειέηε γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ, δίλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν θίλεηξα ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ζην ρώξν ηεο Γεσκεηξίαο. Σν πεξηβάιινλ Cabri-Geometry II παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο drag mode ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη κηα πνηθηιία εξγαιείσλ κε ηελ νπνία κπνξεί λα κειεηεζεί κεγάιν κέξνο γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ πρ. κεζνθάζεηνη, ύςε, δηρνηόκνη θα. Παξέρνληαη επίζεο εξγαιεία απηόκαηεο κέηξεζεο επηθαλεηώλ θαη κεθώλ όπσο θαη δπλαηόηεηεο απηόκαηεο πηλαθνπνίεζεο απηώλ ησλ κεγεζώλ γηα θάζε ζρήκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεκάησλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Δηζη νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο θαη λα δηαηππώζνπλ εηθαζίεο, γεληθεύζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Σν πξόγξακκα Cabri δηαζέηεη θάπνηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζύγθξηζε κε άιια πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεσκεηξίαο: Πην ζπγθεθξηκέλα : Πξόθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαζέηεη ζηνηρεία πςειήο αιιειεπίδξαζεο. Απνηειεί έλα δπλακηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο από ηελ άπνςε ηνπ όηη νη κνξθέο ησλ ζρεκάησλ δύλαληαη λα κεηαβάιινληαη ελώ νξηζκέλεο ηδηόηεηέο ηνπο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δπλακηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ζηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κηαο απεηξίαο ςεθηαθώλ γξαθηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο πνπ ~ 8 ~

9 δεκηνπξγείηαη από ην ζπλδπαζκό απιώλ ζηνηρεησδώλ θαηαζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ κηθξόθνζκνπ. Ζ απεηξία απηώλ ησλ ζρεκάησλ απνηειεί κηα θιάζε ηζνδπλακίαο ζρεκάησλ ηα νπνία έρνπλ νξηζκέλεο θνηλέο ηδηόηεηεο. Δθπξόζσπν απηήο ηεο θιάζεο απνηειεί θάζε ζρήκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Κάζε ζρήκα είλαη άκεζα δηαρεηξίζηκν από ην καζεηή κε ρξήζε ηνπ "ζπξζίκαηνο" (dragging), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν από ην πξόγξακκα. Μέζσ ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο κηα απεηξία ζρεκάησλ κε θνηλέο ηδηόηεηεο είλαη δπλαηό λα απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα θαηαζθεπάζεη αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζε απηέο ηηο ηδηόηεηεο (Laborde, 1990). Οη ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζπλνδεύνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο από γξαθηθή (εηθνληθή) αιιά θαη αξηζκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Ο ξόινο ηεο εηθόλαο έρεη αλαθεξζεί σο ππνζηεξηθηηθόο ζηε δεκηνπξγία λνεξώλ εηθόλσλ νη νπνίεο ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ (Sutherland, 1995). Δηδηθόηεξα, επηζεκαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο εηθόλαο κε ηελ έλλνηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ινγηθήο (Mariotti, 1995). Σν πξόγξακκα Cabri ΗΗ απνηειεί έλα αλνηθηό πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν δηαζέηεη εξγαιεία ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηιύεη κηα πνηθηιία από γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζεκαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ έρεη αλαθεξζεί (von Glasersfeld, 1987). Ζ δπλαηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα θαηαγξάθεη βήκα-βήκα ην ηζηνξηθό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε απνηειεί έλα επηπιένλ ηζρπξό εξγαιείν γηα ην δάζθαιν, ην καζεηή αιιά θαη ηνλ εξεπλεηή, πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ε νπνία πηζαλό ζπληειέζηεθε ζε απηό ην πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνύηνπ δίλεη λέεο δπλαηόηεηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμύ δάζθαινπ θαη καζεηή (Mariotti & Bussi, 1998). Σν πεξηβάιινλ Cabri ΗΗ ιόγσ ηεο αλνηθηόηεηάο ηνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε ηεο Γεσκεηξίαο. Ζ ζεκαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο όπσο θαη γεληθόηεξα ηνπ πιαηζίνπ ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε έρεη αλαθεξζεί (Clements, 1989; Noss & Hoyles, 1992). ~ 9 ~

10 ην πεξηβάιινλ Cabri ΗΗ είλαη δπλαηό ν καζεηήο λα πξνζεγγίδεη γεσκεηξηθά ζέκαηα κε έλαλ πνηνηηθό ηξόπν δειαδή ρσξίο ηε ρξήζε αξηζκώλ. Απηή ε δπλαηόηεηα ηνλ βνεζά λα πξνζεγγίζεη αξρηθά ηηο έλλνηεο πνηνηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζε πην πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν πεξηβάιινλ Cabri ΗΗ ρσξίο λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο νξζόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή ηνπ παξέρεη εξγαιεία (εηθνληθή θαη αξηζκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε) ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα απηνδηόξζσζε. Σν πξόγξακκα Cabri ΗΗ δελ απνκέλεη ζηαηηθό πεξηβάιινλ αιιά κπνξεί λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην ρξήζηε. Ζ εμέιημε απηή είλαη δπλαηή κέζα από ηε δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηώλ (καθξνθαηαζθεπώλ) ε νπνία δίλεη ζην πεξηβάιινλ κηα δπλακηθή δηάζηαζε δηόηη ην εκπινπηίδεη θάζε θνξά κε λέα εξγαιεία ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη από ην ρξήζηε (δάζθαιν ή/θαη καζεηή). Σα εξγαιεία απηά κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη κόληκα σο λέεο δπλαηόηεηεο ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ κηθξόθνζκνπ. Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα πινπνηείηαη κηα καζεκαηηθή γεσκεηξηθή θαηαζθεπή απηόκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάκεζνο ή ε ηνκή ησλ πςώλ ελόο ηξηγώλνπ. Απηή ε θαηαζθεπή θπιάζζεηαη από ηνλ ππνινγηζηή σο κηα γεληθή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζε άιια ζρήκαηα ηνπ ίδηνπ ηύπνπ κε ηα αξρηθά. H «δηεξεύλεζε ηδηνηήησλ» πνπ δηαζέηεη ην πξόγξακκα Cabri ΗΗ επηηξέπεη ηε ιύζε πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα πέληε Δπθιείδηα αμηώκαηα. Σν πξόγξακκα επηηξέπεη ζην δάζθαιν λα απνθαζίζεη ηελ θαηάιιειε δηάηαμε ησλ πεξηερνκέλσλ, έηζη ώζηε λα εκθαλίδνληαη κόλν ηα ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή εξγαιεία. Σα εξγαιεία ηα νπνία παξέρνληαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε κάζεζε γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ ζε όιν ην εύξνο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Geogebra Σν πξόγξακκα Geogebra, είλαη έλα δπλακηθό ινγηζκηθό καζεκαηηθώλ πνπ ζπλδηάδεη ηε Γεσκεηξία, ηελ Άιγεβξα θαη ην ~ 10 ~

11 ινγηζκό. Αλαπηύζζεηαη από ηνλ Markus Hohenwarter ζην παλεπηζηήκην Florida Atlantic, γηα εθείλνπο πνπ καζαίλνπλ θαη δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά ζηα ζρνιεία. Αξρηθά, ην πξόγξακκα Geogebra είλαη έλα δπλακηθό ζύζηεκα Γεσκεηξίαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο θαηαζθεπέο κε ηα ζεκεία, ηα δηαλύζκαηα, ηα επζύγξακκα ηκήκαηα, ηηο επζείεο, ηηο θσληθέο ηνκέο, θαζώο επίζεο θαη κε ηηο ζπλαξηήζεηο, ηηο νπνίεο αξγόηεξα κπνξείηε λα αιιάμεηε κε δπλακηθό ηξόπν. Δπίζεο, νη εμηζώζεηο θαη νη ζπληεηαγκέλεο, κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ άκεζα. Καηά ζπλέπεηα, ην πξόγξακκα Geogebra έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμεηάζεη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηνπο αξηζκνύο, ηα δηαλύζκαηα, ηα ζεκεία, ππνινγίδεη ηηο παξαγώγνπο θαη ηα νινθιεξώκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη πξνζθέξεη πιήζνο εληνιώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Παξόια απηά, ην πξόγξακκα απηό εκθαλίδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηή ε απεηθόληζε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, δέρεηαη κόλν ζπλαξηήζεηο 2 νπ βαζκνύ θαη, ηέινο, γηα κεηαβιεηέο δέρεηαη κόλν ηα ιαηηληθά ζύκβνια «y» θαη «x» θαη νη εμηζώζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο κε κηθξά γξάκκαηα θαη λα έρνπλ ηε κνξθή: g: y = ax,l f(x) = ax ή απιώο : y = ax. Σύνδεζη Cabri Geometry II και Geogebra με ηο αναλσηικό πρόγραμμα ην Γεκνηηθό, ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα, ην Cabri Geometry II θαη ην Geogebra εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Υώξνο θαη Γεσκεηξία - Μέηξεζε ηεο Δ Γεκνηηθνύ θαη ηεο η Γεκνηηθνύ. ηελ Δ Γεκνηηθνύ, νη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ~ 11 ~

12 ε αλαγλώξηζε, νλνκαζία θαη ηαμηλόκεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο. νη θαηαζθεπέο θαη ν ζρεδηαζκόο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ε ζύλδεζε κεηαμύ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε ή ε ζύλζεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε άιια ζρήκαηα ή κέξε. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001:155) Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη νη καζεηέο λα : αλαγλσξίδνπλ θαλνληθά πνιύγσλα. ηαμηλνκνύλ ηξίγσλα βάζεη ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ ηνπο. αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα, ηελ αθηίλα θαη ηε δηάκεηξν θύθισλ. ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αμνληθή ζπκκεηξία ζηε δηεξεύλεζε ηξηγώλσλ θαη νξζνγσλίσλ παξαιιεινγξάκκσλ. αληηιακβάλνληαη όηη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 180ν. δεκηνπξγνύλ θαηαιόγνπο κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηόηεηεο επίπεδσλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ζρεδηάδνπλ ζεκεία, επζείεο, εκηεπζείεο, επζύγξακκα ηκήκαηα, ηεκλόκελεο, παξάιιειεο θαη θάζεηεο επζείεο θαη ηα ζπλδένπλ κε ράξηεο θαη δηαδξνκέο. αλαιύνπλ επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα κέξε. (Πξόγξακκα Σπνπδώλ 2011: 155-6) Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μεηαζρεκαηηζκνί πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ε κεηαηόπηζε, ζηξνθή θαη αλάθιαζε. ε αμνληθή ζπκκεηξία. ~ 12 ~

13 ε θεληξηθή ζπκκεηξία. ε επηθαιύςεηο επηθαλεηώλ θαη θαλνληθόηεηεο. ε νκνηόηεηα (κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε, θιίκαθεο). (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001 : 156). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μεηαζρεκαηηζκνί ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : εληνπίδνπλ όινπο ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο επίπεδσλ ζρεκάησλ. αλαγλσξίδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο (ζύλζεηεο πεξηζηξνθέο). ζρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο ζε δηάθνξνπο θακβάδεο (απιέο πεξηζηξνθέο 90ν, 180ν).(Πξόγξακκα πνπδώλ 2001 : 156). Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε κήθνπο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο. ε κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο.( πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001: 157). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε κήθνπο είλαη νη καζεηέο λα : ππνινγίδνπλ ηελ πεξίκεηξν ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο. δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε πιεπξώλ θαη πεξηκέηξνπ επίπεδσλ ζρεκάησλ. Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε επηθάλεηαο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ~ 13 ~

14 κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο. ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο.(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 158). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε επηθάλεηαο είλαη νη καζεηέο λα : ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ νξζνγσλίσλ θαη νξζνγσλίσλ ηξηγώλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γξακκηθέο ηνπο δηαζηάζεηο θαη επηιύνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα κέηξεζεο. ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ επηθάλεηαο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 158). ηελ Σ Γεκνηηθνύ, νη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ε αλαγλώξηζε, νλνκαζία θαη ηαμηλόκεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο. νη θαηαζθεπέο θαη ν ζρεδηαζκόο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ε ζύλδεζε κεηαμύ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε ή ε ζύλζεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε άιια ζρήκαηα ή κέξε.( Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001: 171-2). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : ηαμηλνκνύλ πνιύγσλα βάζεη ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ κήθνπο ησλ πιεπξώλ ηνπο, ησλ γσληώλ, ησλ παξάιιεισλ πιεπξώλ ~ 14 ~

15 ηνπο, ησλ αμόλσλ ζπκκεηξίαο θαη ηεο πεξηζηξνθηθήο ζπκκεηξίαο. ηαμηλνκνύλ ζηεξεά βάζεη ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο θαη ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ηνπο. Σαμηλνκνύλ ηεηξάπιεπξα θαη πνιύγσλα βάζεη ηεο αμνληθήο ζπκκεηξίαο, ησλ γσληώλ θαη ησλ πιεπξώλ ηνπο. αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα, ηελ αθηίλα θαη ηελ δηάκεηξν θύθισλ θαη εκηθπθιίσλ. αλαγλσξίδνπλ νκνηόηεηεο κεηαμύ δηάθνξσλ πξηζκάησλ θαη δηάθνξσλ ππξακίδσλ. ζπδεηνύλ γηα ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά επίπεδσλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ζπληάζζνπλ πεξηγξαθέο (κε ηππηθνύο νξηζκνύο) γηα ηεηξάπιεπξα. θαηαζθεπάδνπλ θαη ζρεδηάδνπλ πνιύγσλα (θπζηθά πιηθά, ςεθηαθό πεξηβάιινλ). αλαιύνπλ επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά ζε κέξε. Πεξηγξάθνπλ ηζνδύλακνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαζθεπή ίζσλ ζρεκάησλ ζε θπζηθό θαη ςεθηαθό πεξηβάιινλ. ρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο γηα δηάθνξεο πεξηζηξνθέο ζε θακβάδεο θαη ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ.(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001: 171-2). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μεηαζρεκαηηζκνί λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ε κεηαηόπηζε, ζηξνθή θαη αλάθιαζε ε αμνληθή πκκεηξία ε θεληξηθή πκκεηξία νη επηθαιύςεηο επηθαλεηώλ θαη νη θαλνληθόηεηεο(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 172). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μεηαζρεκαηηζκνί ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : ~ 15 ~

16 Πεξηγξάθνπλ ηζνδύλακνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαζθεπή ίζσλ ζρεκάησλ ζε θπζηθό θαη ςεθηαθό πεξηβάιινλ. ρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο γηα δηάθνξεο πεξηζηξνθέο ζε θακβάδεο θαη ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 172). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε γσλίαο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο.(πξόγξακκα πνπδώλ 2001: 173). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε γσλίαο ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα: Πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνύλ γσλίεο ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κέζα θαη ζηξαηεγηθέο. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001: 173). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε κήθνπο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο εθηίκεζε.(πξόγξακκα πνπδώλ 2011: 173). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε κήθνπο ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ κήθνπο θαη δηακέηξνπ θύθινπ θαη γεληθεύνπλ γηα λα δηαηππώζνπλ ηύπν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κήθνπο θύθινπ. ~ 16 ~

17 εθηηκνύλ θαη ζπγθξίλνπλ κήθε θύθισλ.(πξόγξακκα πνπδώλ 2011: 173). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε επηθάλεηαο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : Μέηξεζε κε ηππηθέο θαη κε ηππηθέο κνλάδεο.(πξόγξακκα πνπδώλ 2011:174). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε επηθάλεηαο ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκσλ, ηξηγώλσλ θαη ηξαπεδίσλ θαη γεληθεύνπλ γηα λα δηαηππώζνπλ ηύπνπο. ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ αθαλόληζησλ επηθαλεηώλ ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθώλ. δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ πιεπξώλ, πεξηκέηξνπ, εκβαδνύ θαη όγθνπ ελόο γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2011:174). Χελωνόκοζμος Ζ Logo είλαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970 από ηελ νκάδα ηνπ Seymour Papert σο καζεζηαθό εξγαιείν. Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε ΛΟΓΟ. Ζ Logo απνηειεί δηάιεθην ηεο Lisp, ηεο γιώζζαο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, θαη έρεη αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ Logo αξρηθά πεξηνξηδόηαλ ζηελ επεμεξγαζία θαηαιόγσλ θαη ιέμεσλ, γξήγνξα όκσο επεθηάζεθε θαη ζηε δεκηνπξγία γξαθηθώλ. Σα Lνgo πεξηβάιινληα αμηνπνηνύληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ ζθέςεσλ, ~ 17 ~

18 ηδεώλ θαη δηαηζζήζεσλ ηνπο. Πέξα ησλ άιισλ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο δηακνξθώλνληαο πινύζηα ζε επθαηξίεο πξνβιεκαηηζκνύ θαη πεηξακαηηζκνύ πεξηβάιινληα κάζεζεο. ην πεξηβάιινλ ηεο Logo, ην παηδί κπνξεί εύθνια λα θηηάμεη δηθέο ηνπ ιέμεηο-δηεξγαζίεο θαιιηεξγώληαο έηζη ηε δπζπηζηία ζην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθό θξηηήξην ηνπ «ζσζηνύιάζνπο» θαη ηνπ «αιεζηλνύ-ςεύηηθνπ». Με απιά ιόγηα ην δεηνύκελν δελ είλαη απιώο ν καζεηήο λα εληνπίζεη ην ιάζνο ηνπ, αιιά λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα ην δηνξζώζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Logo αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. ύκθσλα κε απηόλ ε ζπλνιηθή δηεξγαζία ππνδηαηξείηαη ζε κηθξόηεξα κέξε έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε ηα ζθάικαηα θάζε κέξνπο μερσξηζηά. Μπνξνύκε δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε ππνδηαδηθαζίεο πνπ δνθηκάδνληαη θαη ειέγρνληαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο ζπλζέζνπκε ζε κηα ππεξδηαδηθαζία. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε Logo έρνπλ δείμεη πσο εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά ηα πξνγξάκκαηα ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ πςειόηεξα επίπεδα καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, καζαίλνπλ γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη δεμηόηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, γσλίεο, ζπκκεηξία, ηαπηόηεηεο. Απνθηνύλ κηα πην γεληθεπκέλε θαη αθεξεκέλε άπνςε γηα ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα. Αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη εηδηθέο δεμηόηεηεο γύξσ από απηό. Γηα παξάδεηγκα απνζύλζεζε πξνβιήκαηνο θαη ζπζηεκαηηθή δνθηκή θαη ιάζνο. Οη καζεηέο δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ θάλνπλ θάπνην ιάζνο θαηά ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο κπνξνύλ λα ην δηνξζώζνπλ. Σν γεγνλόο απηό νδεγεί ηα παηδηά ζηελ απόθηεζε κεηαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ.όζνλ αθνξά ζηηο απόςεηο γύξσ από ηε Logo δηίζηαληαη. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο δε ρξεηαδόκαζηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη παληνύ : από πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ κέρξη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. ηελ άιιε πιεπξά βξίζθνληαη θαη απηή πνπ ζεσξνύλ ην πεξηβάιινλ ηεο logo πνιύ εύθνιν θαη όηη νη εθαξκνγέο ηεο είλαη γηα «κσξά» απηό όκσο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ε απόθηεζε δεμηνηήησλ ~ 18 ~

19 πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ παξακέλεη ζεκαληηθή. Μηα λέα έθδνζε ηεο logo είλαη ην Turtle Math. Σν turtle math είλαη έλαο από ηνπο κηθξόθνζκνπο ηνπ Αβάθηνπ - E-Slate.Σν ινγηζκηθό, πεξηβάιινλ «Αβάθην / E-Slate» είλαη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Γηαζέηεη κηα επηθάλεηα εξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα ζπλζέζεη εθπαηδεπηηθνύο κηθξνθόζκνπο γηα πεηξακαηηζκό θαη δηεξεύλεζε θαηλνκέλσλ, ελλνηώλ,ππνζέζεσλ θαη ζπζρεηηζκώλ. Κάζε κηθξόθνζκνο δεκηνπξγείηαη κε ηε δηαζύλδεζε κηθξώλ πξνπαξαζθεπαζκέλσλ θνκκαηηώλ ινγηζκηθνύ πνπ εθηεινύλ κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη απνζθνπνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθά αμηνπνηήζηκνπ ζπλόινπ. Απηά ηα θνκκάηηα ινγηζκηθνύ νλνκάδνληαη ςεθίδεο. Σν turtle math ή ζηα ειιεληθά ρεισλόθνζκνο είλαη έλα πεξηβάιινλ ζπκβνιηθήο έθθξαζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία κνληέισλ θαη πεηξακαηηζκώλ κε απηά. Αο εμεηάζνπκε ιίγν ην πεξηβάιινλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ: απνηειείηαη από πέληε δηαθξηηέο αιιά ζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο εξγαζίαο. Οη πεξηνρέο απηέο νλνκάδνληαη ςεθίδεο. Κάζε ςεθίδα είλαη νξηζκέλε γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο. Πην αλαιπηηθά, έρνπκε ηελ ςεθίδα ρειώλα, ηελ ςεθίδα θακβά ζηελ νπνία θηλείηαη θαη αθήλεη ίρλνο ε ρειώλα, ππάξρεη ε ςεθίδα logo ζηελ νπνία γξάθνπκε κε ζπκβνιηθό ηξόπν ηηο νδεγίεο εθείλεο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα εθηειέζεη ε ρειώλα. Σέινο, ππάξρνπλ νη ςεθίδεο Μεηαβνιέαο θαη Γηζδηάζηαηνο κεηαβνιέαο πνπ κε ηηο νπνίεο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ζρήκαηνο θαη λα αιιάδνπκε ηηο ηηκέο ηνπο κε δπλακηθό ηξόπν. Ο «ρεισλόθνζκνο» ζρεδίαζηεθε ηεξώληαο πέληε αξρέο. Αλάκεζα ζε απηέο ήηαλ όηη ην ινγηζκηθό πξέπεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα δνκνύλ ηε καζεκαηηθή γλώζε, ηελ νπηηθή γλώζε όπσο είλαη ηεο θίλεζεο. Ωζηόζν νη ζρεδηαζηέο έρνπλ θξνληίζεη ώζηε ηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ πξόβιεκα ζηηο κεηξήζεηο κε ην «ρεισλόθνζκν» ζα βνεζεζνύλ, αθνύ ην ινγηζκηθό ππνζηεξίδεηαη κε εξγαιεία κέηξεζεο. Οη καζεηέο, δειαδή, ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα «παξάζπξν» πνπ ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηα βήκαηα πνπ εθαξκόδνληαη κέζα από όιεο ηηο εληνιέο πνπ ζα δίλνπλ ζηε ςεθίδα-ρειώλα. Θα ππάξρεη ε ζύλδεζε εληνιώλ θαη ζρεδίνπ. Μία αθόκα αξρή πνπ εθαξκόζηεθε κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ζηηο παιαηόηεξεο κνξθέο logo. Ο πεξηνξηζκόο απηόο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ δηπινύ ηξόπνπ ζύλδεζεο κεηαμύ νπηηθήο θαη ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο. Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ ή ~ 19 ~

20 ηξνπνπνηνύλ ηνλ ζπκβνιηθό θσδηθό ζε νπηηθέο δεκηνπξγίεο, αιιά όρη ην αληίζηξνθν. Σν turtle math παξέρεη έλα εξγαιείν «draw commands» πνπ επηηξέπεη ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνληίθη γηα λα γπξίζεη ή λα θηλήζεη ηε ρειώλα, κε ζρεηηθέο εληνιέο logo. Σύνδεζη Χελωνόκοζμοσ με ηο αναλσηικό πρόγραμμα ην δεκνηηθό ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ logo εληάζζεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Υώξνο θαη Γεσκεηξία ηεο Α Γεκνηηθνύ. ηελ Α Γεκνηηθνύ νη βαζηθέο έλλνηεο ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο ζέζεηο δηεπζύλζεηο θαη δηαδξνκέο ζε ράξηεο λα γλσξίδνπλ ηε δόκεζε ηνπ ρώξνπ. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001:75). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν είλαη νη καζεηέο λα : λα εληνπίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αλαπαξηζηνύλ ζέζεηο, δηεπζύλζεηο θαη δηαδξνκέο ζην ρώξν σο πξνο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ρσξηθώλ ελλνηώλ. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001:75). ~ 20 ~

21 Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : λα ηαμηλνκνύλ θαη λα αλαιύνπλ ζε ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ζηεξεά ζρήκαηα.(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 75-6). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηεο Α Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ επίπεδα θαη ζηεξεά ζρήκαηα κε βάζε ηα γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε πνηθηιία ζέζεσλ, κεγεζώλ θαη πξνζαλαηνιηζκώλ λα πεξηγξάθνπλ απιά επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ηε ρξήζε όξσλ όπσο θνξπθή θαη πιεπξά λα θαηαζθεπάδνπλ γλώξηκα επίπεδα θαη ζηεξεά γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε δηάθνξα κέζα θαη ζπδεηνύλ ηδηόηεηεο. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 75-6). Σν ινγηζκηθό «ρεισλόθνζκνο» δελ εληνπίδεηαη ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα παξά κόλν ζηελ Α Γεκνηηθνύ. Β. Πρακτικό μέρος: 1 η Δπαζηηπιόηηηα Πξόβιεκα: «Ζ δηάζσζε ηεο ρισξίδαο καο». ~ 21 ~

22 Διαδικαζία διεξαγωγήρ: Ζ εθαξκνγή ζα γίλεη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ όπνπ νη καζεηέο ζα θάζνληαη αλά δύν. Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε ην Cabri-Geometry II θαη ην θύιιν εξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ Δ ηάμε ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο 4 ηεο Β πεξηόδνπ ζηα θεθάιαηα 24 «Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πεξίκεηξνο : θαξέηα θαξέηα» ζειίδα θαη 26 «Δκβαδόλ ηεηξαγώλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ» θαη ζηελ Σ ηάμε ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 6 ηεο Γεσκεηξίαο ζηα θεθάιαηα 62 «Πιαγηάδσ αιιά δελ αιιάδσ! (Βξίζθσ ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ) θαη 63 «Αδπλάηηζα! Μηζόο έκεηλα! (Βξίζθσ ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ)». Δλώ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή ηεο Σ ηάμεο εηζάγεηαη πξώηα ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη κεηά κέζσ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ ζηελ παξαθάησ δξαζηεξηόηεηα επηρεηξείηαη ε αληίζηξνθε πνξεία. Πποηεινόμενη διάπκεια: Αξρηθά, ζα πξνεγεζεί έλα εηζαγσγηθό κάζεκα 2 σξώλ ζην νπνίν νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε ην πξόγξακκα Cabri-Geometry II θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα δηαξθέζεη 3 ώξεο. ςνοδεςηικό ςλικό: θύιια εξγαζίαο θαη ηεηξάδηα καζεηή. Ππόβλημα: Σν πεξζηλό θαινθαίξη ζηελ θαηαζθήλσζε ε Άλλα θαη ν Γηώξγνο ζπκκεηείραλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηόηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είρε σο ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζεινληηζκνύ. Οη θαηαζθελσηέο ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο θαη αλέιαβαλ ηελ πεξίθξαμε 2 δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ ζην δέιηα ηνπ Νέζηνπ όπνπ θύηξσλαλ ζπάληα είδε θπηώλ κνλαδηθά ζηε ρισξίδα ηεο Δπξώπεο θαη είραλ ηε κνξθή ηξηγώλνπ. Οη δύν νκάδεο ήζειαλ λα ππνινγίζνπλ πόζν ζθνηλί ρξεηαδόηαλ γηα λα πεξηθξάμνπλ ηελ πεξηνρή πνπ ηνπο αλαινγνύζε. Ο αξρεγόο ηεο απνζηνιήο ηνπο αλαθνίλσζε όηη ε πξώηε πεξηνρή είρε βάζε 4 ~ 22 ~

23 εθαηνζηά θαη ύςνο 6 εθαηνζηά θαη ε δεύηεξε είρε βάζε 3 εθαηνζηά θαη ύςνο 8 εθαηνζηά. Αθόκε, ν αξρεγόο ηνπο έδσζε έλα αθόκε ζηνηρείν. Οη δύν πεξηνρέο είραλ ην ίδην εκβαδόλ. Ο Γηώξγνο από ηελ πξώηε νκάδα απάληεζε κε ελζνπζηαζκό όηη βξήθε ηε ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπο, αθνύ νη 2 πεξηνρέο είραλ ην ίδην εκβαδόλ ζα είραλ θαη ηελ ίδηα πεξίκεηξν. Άξα, ζα ρξεηαδόληνπζαλ ην ίδην ζθνηλί. Ζ Άλλα, όκσο, ηεο άιιεο νκάδαο ηνλ ακθηζβήηεζε. Πνηνο από ηα 2 παηδηά πηζηεύεηε όηη έρεη δίθαην; 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Οδηγίερ: ρεδηάζηε έλα ηξίγσλν κε βάζε 6 εθαηνζηά θαη ύςνο 4 εθαηνζηά. Επωηήζειρ: 1)Πνην είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ; Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ; ( Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζρεδηάζνπλ έλα ηξίγσλν κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Cabri-Geometry II. Έρνληαο εμνηθεησζεί κε ην πξόγξακκα είλαη έλα αξθεηά εύθνιν εξώηεκα. ) ~ 23 ~

24 2) Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ ηξίγσλα κε ην ίδην εκβαδόλ αιιά δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζθεθηνύλ θαη λα απαληήζνπλ αλ ππάξρνπλ ηξίγσλα κε ίδην εκβαδόλ αιιά δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν. Κάπνηνη καζεηέο ελδερνκέλσο λα πξνζπαζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηξίγσλα κε ην ίδην εκβαδόλ κε ην αξρηθό ηξίγσλν ζέηνληαο σο δηαζηάζεηο(βάζεηο θαη ύςνο) θάπνηεο πνπ ην γηλόκελν ηνπο δηά 2 λα θάλεη 12 έηζη ώζηε λα έρνπλ ην ίδην εκβαδόλ ηα ηξίγσλα). 3) ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγήζνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα πξνρσξήζνπκε ζην επόκελν εξώηεκα αθνύ ηνπο αθήζνπκε ιίγν ρξόλν λα ζθεθηνύλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ δηπιαλό ηνπο γηα ην πξόβιεκα. Αιιάμηε ηε βάζε από 6 ζε 8 εθαηνζηά θαη ην ύςνο από 4 ζε 3 εθαηνζηά. Ση παξαηεξείηε; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ηε βάζε από 6 ζε 8 εθαηνζηά θαη ην ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ από 4 ζε 3 εθαηνζηά αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» ηνπ πξνγξάκκαηνο Cabri-Geometry II. Τνπο ξσηνύκε ηη παξαηεξνύλ. Αλ δελ καο απαληήζνπλ όηη ην εκβαδόλ παξακέλεη ίδην αιιά ε πεξίκεηξνο αιιάδεη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα ππνινγίζνπλ εκβαδόλ θαη πεξίκεηξν. Σηόρνο καο είλαη λα πεηξακαηηζηνύλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη νη έλλνηεο ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνύ δελ είλαη ίδηεο, θάηη πνπ γεληθά ζπγρένπλ νη καζεηέο.) 4) Μπνξείηε λα βξείηε πεηξακαηηδόκελνη κε ην πξόγξακκα άιιεο πηζαλέο δηαζηάζεηο πνπ λα δίλνπλ ηξίγσλα κε ην ίδην εκβαδόλ αιιά δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν; ~ 24 ~

25 (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζθεθηνύλ ηξόπνπο γηα λα αιιάμνπλ ηη δηαζηάζεηο ηνπ αξρηθνύ ηξηγώλνπ ώζηε ην εκβαδόλ λα παξακείλεη 12 θαη ε πεξίκεηξνο λα αιιάμεη. Γηα παξάδεηγκα, λα αιιάμνπλ ην κήθνο ηεο βάζεο ζε 4 εθαηνζηά θαη ην ύςνο ζε 6 εθαηνζηά. ) ηόσορ: λα πεηξακαηηζηνύλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη νη έλλνηεο ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνύ δελ είλαη ίδηεο θαη όηη ππάξρνπλ ηξίγσλα κε δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν θαη ίδην εκβαδόλ.απηόο ν ζηόρνο ζα επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο «dragging» ηνπ ινγηζκηθνύ. ςνέσεια πποβλήμαηορ: Αθνύ πεξηθξάρηεθε ε θάζε πεξηνρή κε ηα ζπάληα θπηά, θαηλνύξηα απνζηνιή πεξίκελε ηελ θάζε νκάδα. ηελ άιιε άθξε ηνπ δάζνπο ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά νη θαηαζθελσηέο πεξηέθξαμαλ 2 πεξηνρέο ζε ζρήκα ηξηγώλνπ νη νπνίεο βξίζθνληαλ δίπια- δίπια θαη ήηαλ ίζεο. Ο αξρεγόο ηεο απνζηνιήο ηώξα ηνπο δήηεζε λα πεξηθξάμνπλ θαη ηηο 2 πεξηνρέο καδί θαη λα βξνπλ ην εκβαδόλ ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο. Ζ θάζε πεξηνρή έρεη βάζε 10 εθαηνζηά θαη ύςνο 4,32 εθαηνζηά. ~ 25 ~

26 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Οδηγίερ: ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο είλαη ζρεδηαζκέλα 2 ίζα ηξίγσλα κε βάζε 10 εθαηνζηά θαη ύςνο 4,32 εθαηνζηά. Επωηήζειρ: 1)Πνην είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ κε βάζε 10 εθαηνζηά θαη ύςνο 4,32 εθαηνζηά; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο ζηα ηξίγσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο εθαηνζηά λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδόλ ηνπ θάζε ηξηγώλνπ.) 2)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην ύςνο ηνπ θάζε ηξηγώλνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ην ύςνο ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; ~ 26 ~

27 (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ην ύςνο ηνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) 3)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε βάζε ηνπ ηξηγώλνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ε βάζε ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; ~ 27 ~

28 (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ηε βάζε ηνπ ηξηγώλνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) 4)Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηε βνήζεηα ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα βξνπλ έλα ηξόπν λα εθθξάζνπλ ην εκβαδόλ βάζεη ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςηλ πσο επεξέαζε ε αιιαγή ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ζηα πξνεγνύκελα 2 εξσηήκαηα ην εκβαδόλ. ) ~ 28 ~

29 5)Αλ ελώζνπκε κε θαηάιιειν ηξόπν ηα δύν ίζα ηξίγσλα ώζηε νη θνηλέο πιεπξέο λα ζπκπέζνπλ ηη ζρήκα δεκηνπξγείηαη; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ελώζνπλ ηα 2 ηξίγσλα πνπ ζρεδίαζαλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηη ζρήκα δεκηνπξγείηαη. Δηζάγνπκε ην όλνκα ηνπ θαηλνύξηνπ ζρήκαηνο(παξαιιειόγξακκν).) 6)Πσο κπνξνύκε λα βξνύκε ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα απαληήζνπλ αλ κπνξνύκε λα βξνύκε ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη κε πνην ηξόπν. Εεηνύκε λα καο απαληήζνπλ κε ηελ πξόζζεζε ηνπ εκβαδνύ ησλ 2 ηξηγώλσλ ή ηνπ δηπιαζηαζκνύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ ελόο αθνύ είλαη ίζα.) 7)Πνηα είλαη ε βάζε ηνπ θαηλνύξηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη πνην ην ύςνο ηνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα εμνηθεησζνύλ κε ην λέν ζρήκα θαη λα παξαηεξήζνπλ πνηα είλαη ε ~ 29 ~

30 βάζε θαη πνην ην ύςνο ηνπ. Κάπνηνη ελδερνκέλσο πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ ελόο ηξηγώλνπ, θάηη ην νπνίν αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί κπνξνύκε λα ην δεηήζνπκε εκείο λα ην θάλνπλ). 8)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην ύςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ην ύςνο ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ην ύςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) ~ 30 ~

31 9)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε βάζε ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ε βάζε ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ηε βάζε ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) 10) Πσο κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε ηε βνήζεηα ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα βξνπλ έλα ηξόπν λα εθθξάζνπλ ην εκβαδόλ βάζεη ηεο βάζεο θαη ~ 31 ~

32 ηνπ ύςνπο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςηλ πσο επεξέαζε ε αιιαγή ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ζηα πξνεγνύκελα 2 εξσηήκαηα ην εκβαδόλ. ) ηόσορ: λα πεηξακαηηζηνύλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη 2 ίζα ηξίγσλα αλ ελσζνύλ δεκηνπξγνύλ έλα παξαιιειόγξακκν, λα θαηαλνήζνπλ όηη ην εκβαδόλ ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη ην δηπιάζην από απηό ελόο ηξηγώλνπ,λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε βάζε εκβαδόλ ηξηγώλνπ θαζώο θαη ηε ζρέζε ύςνο εκβαδόλ ηξηγώλνπ, λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε βάζε εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκνπ θαζώο θαη ηε ζρέζε ύςνο εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκνπ. Σν παξαπάλσ πξόβιεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ( Ζ δηάζσζε ηεο ρισξίδαο καο)δεκηνύξγεζε, ήδε από ηνλ ηίηιν ηνπ, κηα ζεηξά από ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνζεγγίζηεθαλ δηαζεκαηηθά: Ζ Γεσγξαθία, αθνύ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην δάζνο ζην δέιηα ηνπ Νέζηνπ(πνηα ζπάληα θπηά πεξηέρεη, ζπιινγή θσηνγξαθηώλ κε απηά θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, θιπ.) Ζ Γιώζζα θαη ε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, αθνύ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνλ εζεινληηζκό θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. Δπαζηηπιόηηηα 2 η : Διαδικαζία διεξαγωγήρ: Ζ εθαξκνγή ζα γίλεη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ όπνπ νη καζεηέο ζα θάζνληαη αλά δύν. Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε ην Geogebra θαη ηα θύιια εξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ Σ ηάμε, ζην πιαίζην ηεο 65 νπ θεθαιαίνπ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Αληαλαθιάζεηο: Αμνληθή ζπκκεηξία». ~ 32 ~

33 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: πκκεηξία σο πξνο ην ζεκείν πκκεηξηθό ζεκείνπ σο πξνο ζεκείν Ο: Οδηγίερ: Καηαζθεπάζηε 2 ζεκεία. Ολνκάζηε ηα ζεκεία. Καηαζθεπάζηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο Ο. (Σηηο παξελζέζεηο δειώλνληαη νη απαληήζεηο πνπ πεξηκέλνπκε λα δώζνπλ νη καζεηέο.) Επωηήζειρ: 1) Αλ επηιέμεηε ην Ο θαη κεηά ην Α θαη ηα κεηαθηλήζεηε δεμηάαξηζηεξά, πάλσ θάησ, ηη παξαηεξείηε; (Παξαηεξνύκε όηη ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία κεηαθηλνύληαη αλάινγα κε ηελ θίλεζε ησλ αξρηθώλ ζεκείσλ.) 2) Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην Α ; (Όρη, ην ζπκκεηξηθό ζεκείν Α δελ κεηαθηλείηαη.) ~ 33 ~

34 Οδηγίερ: Καηαζθεπάζηε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΟ, ΟΑ. Τπνινγίζηε ηηο απνζηάζεηο ΑΟ, ΟΑ. Επωηήζειρ: 1) Ση παξαηεξείηε κε ηηο απνζηάζεηο; (Οη απνζηάζεηο είλαη ίζεο.) ~ 34 ~

35 ηόσορ: κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ζα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε ζπλεξγαηηθά. Θα κάζνπλ λα δηεξεπλνύλ κε δπλακηθό ηξόπν ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ νη ίδηνη θαηαζθεπάδνπλ θαη ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη ειέγρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθαιύςνπλ όηη ην λέν ζεκείν πνπ πξνθύπηεη είλαη ην είδσιν ηνπ αξρηθνύ ζεκείνπ. 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: πκκεηξηθό Πνιπγώλνπ σο πξνο ην ζεκείν Ο Οδηγίερ: Καηαζθεπάζηε έλα πνιύγσλν. Ολνκάζηε ηηο θνξπθέο Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5. Καηαζθεπάζηε ην ζεκείν Ο 1. Καηαζθεπάζηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ πνιπγώλνπ σο πξνο ην ζεκείν Ο 1. ~ 35 ~

36 Επωηήζειρ: 1) Ση παξαηεξείηε; (Όηη ζρεκαηίδεηαη ην ίδην ζρήκα θαη απέρεη αλάινγε απόζηαζε από ην ζεκείν Ο 1 κε ην αξρηθό πνιύγσλν.) 2) Πνηα είλαη ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία ησλ Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5 ; Δίλαη απηά, νη θνξπθέο ηνπ πνιπγώλνπ πνπ ζρεκαηίζηεθε; (Τα ζπκκεηξηθά είλαη ηα: Π 1 Π 2 Π 3 Π 4 Π 5 θαη απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ηνπ ζπκκεηξηθνύ πνιπγώλνπ.) Οδηγίερ: Μεηξάκε ηα κήθε ησλ πιεπξώλ. Επωηήζειρ: 1) Τπάξρεη ζρέζε ζηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ Π 1 Π 2 Π 3 Π 4 Π 5 θαη ηνπ Π 1 Π 2 Π 3 Π 4 Π 5 ; (Ναη, ηα κήθε απηά είλαη ίζα.) ~ 36 ~

37 ηόσορ: θαη απηή ε άζθεζε έρεη σο ζηόρν λα εξγαζηνύλ ηα παηδηά πάλσ ζηε ζπκκεηξία θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ πξνθύπηεη από ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζπκκεηξίαο σο πξνο ην ζεκείν είλαη ην είδσιν ηνπ αξρηθνύ ζρήκαηνο σο πξνο ην ζεκείν αλαθνξάο. ~ 37 ~

38 Αμαυορές Ξελόγισζζε Clements, D.H. (2000). From exercises and tasks to problems and projects: Unique contributions of computers to innovative mathematics education. Journal of Mathematical Behavior, 19, Hattie, J. and Timperley.H. (2007). The Power of feedback. Review of Educational Research, 77, Nathan, M. J. (1998). Knowledge and situational feedback in a learning environment for algebra story problem solving. Interactive Learning Environment, 5, Roschelle, J. M., Pea, R. D., Hoadley, C. M., Gordin, D. N., & Means, B. M. (2000). Changing how and what children learn in school with computer-based technologies. The Future of children 10(2), Mercer, N. & Littleton, K. (2007) Dialogue and the Development of Children's Thinking: a sociocultural approach. London: Routledge. Hoyles C. & Noss, R. (2003). What can digital technologies take from and bring to research in mathematics education? In: Bishop, A. (Ed.) Second International Handbook of Research in Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer. page Bennett, R. E., & Persky, H. (2002). Problem solving in technology-rich environments. In Qualifications and Curriculum Authority (Ed.), Assessing gifted and talented children (pp ). London, England: Qualifications and Curriculum Authority. ~ 38 ~

39 Burkhardt, H., Pead, D. (2003), Computer-based assessment - a platform for better tests? in Richardson, C (ed), Whither Assessment ISBN pp , Qualifications and Curriculum Authority Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2007). Changes in purpose, content and format: Trends in assessment in mathematics education. In B. Choksi & C. Natarajan (Eds.), The episteme Reviews, Vol. 2, Research Trends in Science, Technology and Mathematics Education (pp ). New Delhi, India: Macmillan. Harlen, W. and Deakin Crick, R 2003, 'Testing and motivation for learning', Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 10:2, , Routledge, UK. Jones, K. (2000). Providing a foundation for deductive reasoning: Students interpretations when using dynamic Geometry software and their evolving Mathematical explanations. Educational Studies in Mathematics, 44, Choi-Koh S (1999). A student's learning of geometry using the computer. J. Educ. Res. 92: Jones K., (2001). Proving a foundation for deductive reasoning: Students interpretations when using dynamic geometry software and their evolving mathematical explanations. Educational Studies in Mathematics. Vol: 44. p Jones K., (2002). Implications for the classroom: Research on the use of dynamic software. Micromath. Automn Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Contreras, J. N. (2003), Some potential realities and some improbably dreams about learning geometric concepts. ~ 39 ~

40 Retrieved in April 2004 from Arcavi, A., & Hadas, N. (2000), Computer mediated learning: an example of an approach. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 5, Nardi, B. (1996). Concepts of cognition and consciousness: Four voices. Australian Journal of Information Systems 4: Reprinted in ACM JOURNAL OF COMPUTER DOCUMENTATION, February, Cobb, P., & Steffe, L. P. (1983). The constructivist researcher as teacher and model builder. Journal for Research in Mathematics Education, 14(2), Prawat R. (1996). Learning community, commitment and school reform, Curriculum Studies, 28,1, pp Hoyles, C. (1995). Exploratory Software, Exploratory Cultures?, ζην Α. disessa - C. Hoyles,Computers and Exploratory Learning, Springer Verlag, pp Laborde, J-M. (1990). Cabri-Geometry [Software]. France: Universite de Grenoble. Mariotti, M., A. (1995). Images and concepts in geometrical reasoning. In R. Sutherland & J. Mason (Eds), Exploiting Mental imagery with Computers in Mathematics Education (pp ). Berlin: Springer-Verlag. Sutherland, R. (1995). Mediating mathematical action. In R. Sutherland & J. Mason (Eds), Exploiting Mental imagery with Computers in Mathematics Education (pp ). Berlin: Springer-Verlag. von Glasersfeld, E. (1987). Learning as a constructive activity. In C. Janvier (Eds), Problems of representation in ~ 40 ~

41 teaching and learning of mathematics (pp.3-18). London: Lawrence Erlbaum. Mariotti, M.,A. and Bussi, B. (1998). From drawing to construction : teacher's mediation within the Cabri environment. In A.Olivier and K. Newstead (Eds). 22nd PME Conference, 3 (pp ). Stellenbosch, South Africa. Clements, D. H. (1989). Computers in elementary mathematics education. NJ: Prentice- Hall. Νoss, R., & Hoyles, C. (1992). Looking Back and Looking Forward. In C. Hoyles and R. Noss (eds), Learning Mathematics and Logo (pp ). Cambridge, Ma: MIT Press. Διιελόγισζζε Κνινβνύ Α., Marja van den Heuvel Panhuizen, (2001).Δπίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ ΣΠΔ. Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Utrecht University, the Netherlands Υξίζηνπ Κ. & Πίηηα Παληαδή Γ., (2004). Ζ έλλνηα θαη δηδαζθαιία ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο. ην Γαγάηζεο Αζ., (Ed). Σύγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ. (ζει ). Λεπθσζία, Κύπξνο Πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθό Cabri II Geometry (http://www.ceid.upatras.gr/faculty/kordaki/amia.pdf) Πξόγξακκα πνπδώλ καζεκαηηθά ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε 2011 Καθαδηάξεο Υ., Μπειίηζνπ Ν., ηεθαλίδεο Γ., Υξνλνπνύινπ Γ., Μαζεκαηηθά Δ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν καζεηή. Αζήλα, εθδόζεηο Παηάθε. ~ 41 ~

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο.

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Κεθάλαιο εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος Λςκείος-Δπιλογήρ) Τν θεθάιαην, εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα