ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ»."

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά κε λέεο ηερλνινγίεο». Γηδάζθσλ: Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Ολνκαηεπώλπκα θνηηεηξηώλ: Κεξκειή Αιεμάλδξα Α.E.Μ.:2422 Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Α.E.Μ.: 2460 Παπαδόγηαλλε Μαξία Α.E.Μ.: 2462 Ε Δμάκελν ζπνπδώλ, Υεηκεξηλό εμάκελν ΦΛΩΡΗΝΑ, ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ~ 1 ~

2 Περιετόμεμα Πξόινγνο.. ζει. 3 Δηζαγσγή Ο ξόινο ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο..ζει. 3 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο.ζει.6 Θεσξεηηθό κέξνο ζει. 7 Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθώλ ζει. 7 Cabri... ζει. 7 Geogebra... ζει. 10 ύλδεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζει. 11 Υεισλόθνζκνο.. ζει. 17 ύλδεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζει. 20 Πξαθηηθό κέξνο.... ζει. 21 Γξαζηεξηόηεηα 1 ε. ζει. 21 Πξόβιεκα: «Ζ δηάζσζε ηεο ρισξίδαο καο».. ζει. 21 Φύιιν εξγαζίαο 1. ζει. 23 Φύιιν εξγαζίαο 2. ζει. 26 Γξαζηεξηόηεηα 2 ε.. ζει. 32 Φύιιν εξγαζίαο 1. ζει. 33 Φύιιν εξγαζίαο 2. ζει. 35 Αλαθνξέο ζει.38 ~ 2 ~

3 Πρόλογος ηελ παξνύζα εξγαζία, ζα παξνπζηάζνπκε ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο : ην Cabri Geometry II, ην Geogebra θαη ηα ινγηζκηθά πεξηβάιινληνο ηύπνπ Logo, o Υεισλόθνζκνο θαη ην Lady Bug Mazes. ηόρνο ηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ινγηζκηθώλ απηώλ θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα καζεκαηηθώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Αξρηθά, ινηπόλ, ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνθύπηεη επηηαθηηθή ε αλάγθε ελζσκάησζεο ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη, ηέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη δύν δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ κε βάζε ηα ινγηζκηθά απηά. Γισαγωγή Ο ξόινο ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηεο γεσκεηξίαο έρεη απαζρνιήζεη εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο παηδαγσγνύο θαη καζεκαηηθνύο. Ζ ζσζηή αλαινγία κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξάμεο ζην κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο, κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο από ηνπο καζεηέο, ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα απνηειεί αληηθείκελν πνιιώλ παηδαγσγηθώλ εξεπλώλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ απηώλ έδεημαλ όηη ε ρξήζε επνπηηθνύ πιηθνύ θαη θπξίσο ηνπ ππνινγηζηή βνεζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη ΣΠΔ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ αλώηεξνπ επηπέδνπ. Ο ηζρπξηζκόο απηόο κπνξεί εύθνια λα δηθαηνινγεζεί θαζώο ππνζηεξίδεηαη από ηα πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ. Αξρηθά, πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην πνπ πξνσζεί ηε ~ 3 ~

4 δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα πεξηβάιινλ όπνπ κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ιάβνπλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε. ύκθσλα κε ηνπο Hattie θαη Timperley (2007), ε αλαηξνθνδόηεζε αζθεί ηζρπξή επίδξαζε ζηε κάζεζε. Δηδηθόηεξα, ε αλαηξνθνδόηεζε πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ΣΠΔ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ησλ ελεξγεηώλ ηνπο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ιαζώλ ηνπο (Nathan, 1998). Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ, όπσο νη πνιιαπιέο δπλακηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε δηαδξαζηηθόηεηα, (Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000) επηδξνύλ επίζεο ζεκαληηθά ζηε κάζεζε. Σα παξαπάλσ καζεζηαθά απνηειέζκαηα εληζρύνληαη από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππώλνπλ θαη λα εμεγνύλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ιύζεηο ηνπο. Αθόκε, όηαλ νη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο σζνύληαη ζην λα εθθξάδνπλ θαιύηεξα ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο. Έηζη ν δηάινγνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ παίδεη έλα δηπιό ξόιν: ζηεξίδεη ηε δηακόξθσζε θαη δηεύξπλζε ησλ καζεκαηηθώλ λνεκάησλ θαη επηηξέπεη ζε εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ηελ ακεζόηεξε παξαηήξεζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ησλ καζεηώλ (Mercer & Littleton, 2007). Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ έλα παξάζπξν ζηα ππό θαηαζθεπή καζεκαηηθά λνήκαηα (Hoyles & Noss, 2003). πλεπώο, απνηεινύλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο. Γξαζηεξηόηεηεο εληαγκέλεο ζε πεξηβάιινληα ΣΠΔ ζπγθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο αμηνιόγεζεο (Bennet & Persky, 2002; Burkhardt & Pead, 2003; Van den Heuvel- Panhuizen, 2007). Σερλνινγηθά εξγαιεία κπνξνύλ όρη κόλν λα πξνζθέξνπλ κηα εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε έλα απιό ζθνξ, αιιά θαη επηηξέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Harlen & Deakin Crick, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηώληαο ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη καζεηέο θαίλεηαη όηη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη αληηιακβάλνληαη κε κεγαιύηεξε επθνιία ηηο έλλνηεο ηεο αηηηνιόγεζεο θαη ηεο απόδεημεο ησλ ζεσξεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο απνηειεί ε δπλακηθόηεηα ησλ ζρεκάησλ. Ζ δπλαηόηεηα δειαδή κεηαζρεκαηηζκνύ κε ην πνληίθη, ηεο ζέζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο ζρήκαηνο, ~ 4 ~

5 δηαηεξώληαο ζηαζεξέο ηηο θξίζηκεο ηνπ ηδηόηεηεο. Έηζη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα, αληηπξνζσπεύεη πηα κηα ηάμε ζρεκάησλ. Γηαζέηνπλ εξγαιεία γηα θαηαζθεπή απιώλ αιιά θαη ζπλζεηόηεξσλ θαηαζθεπώλ κε ηε ρξήζε ζεκείσλ, ηκεκάησλ, γξακκώλ θαη θύθισλ, κέζνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο, θάζεησλ θαη παξάιιεισλ γξακκέο. Γηαζέηνπλ εξγαιεία κεηξήζεσλ (κήθνπο, γσληώλ, εκβαδνύ, θιπ.) θαη εξγαιεία γηα εθηέιεζε κεηαζρεκαηηζκνύ, αλάθιαζεο, πεξηζηξνθήο θαη κεηαηόπηζεο δηαηεξώληαο πάληα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ακεηάβιεηεο (Jones, 2002). Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο θίλεζεο ησλ ζρεκάησλ κε ην «ζύξζηκν» (drag) πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ηα ζρήκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεηξηζκώλ ηνπο ζρεδόλ ζηηγκηαία, θαζηζηώληαο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ κηα επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, παξέρνπλ ζην καζεηή έλα ειεύζεξν πεξηβάιινλ όπνπ κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα γξήγνξα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα (Υξίζηνπ & Πίηηα Παληαδή, 2004 : Jones, 2002 : Ζanna, 2001 : Contreras, 2003) νπηηθνπνηώληαο ηηο, λα δηαηππώζεη ππνζέζεηο θαη λα ηηο δηεξεπλήζεη, λα ζπδεηήζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθε, κέζα από καζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ νκάδα ηνπ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ν καζεηήο έρεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιάζνπο θαη ηεο άκεζεο δηόξζσζήο ηνπ, αθνύ παξέρεηαη άκεζε θαη απνιύησο νπδέηεξε αλαηξνθνδόηεζε από ην ινγηζκηθό κέζσ ζεσξεηηθνύ ειέγρνπ (drag mode). Πξνσζείηαη ε αλαθάιπςε ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο από κέξνπο ησλ καζεηώλ, κε ηξόπν πξσηόηππν, πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζηα καζεκαηηθά. Καιιηεξγεί ηόζν ηελ παξαγσγηθή όζν θαη ηελ επαγσγηθή ζθέςε (Υξίζηνπ & Πίηηα - Παληαδή, 2004: Jones, 2002). Όπσο έρνπλ δείμεη νη έξεπλεο, ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, κε ηε δξάζεο ηνπο σο γλσζηηθνί αλαδηνξγαλσηέο θαη όρη κόλν σο εληζρπηέο ησλ αλζξώπηλσλ ηθαλνηήησλ (Jones, 2001), κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαβαζκίζνπλ ηε γεσκεηξηθή ζθέςε ηνπο πνιύ πην γξήγνξα παξά κε ηε παξαδνζηαθή γεσκεηξία (Koh, 1999, ζηνλ Jones, 2001), ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο παξνρήο πινύζησλ εκπεηξηώλ, αιιά θαη ηεο δπλαηόηεηαο δηαθνξνπνίεζεο έηζη ώζηε θάζε παηδί λα εξγάδεηαη κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. Σν πεξηβάιινλ πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα αλάπηπμε ηνπ πεηξακαηηζκνύ, ηεο ~ 5 ~

6 δηεξεύλεζεο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, γηα λα θηάζνπλ ηα παηδηά ζηε κάζεζε αιιά θαη αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηόζν ηνλ παξαγσγηθό, όζν θαη ηνλ επαγσγηθό ηξόπν ζθέςεο (Υξίζηνπ & Πίηηα - Παληαδή, 2004). Μέζα ζην πεξηβάιινλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη καζεηέο απνθηνύλ θίλεηξν θαη απηνπεπνίζεζε, γηαηί ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη λα ηηο εμεηάδνπλ. Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ζπρλά νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε εθπιήμεηο, γεγνλόο πνπ ππξνδνηεί ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα επαλεμέηαζε ησλ γλώζεσλ θαη ππνζέζεώλ ηνπο (Arcavi & Hadas, 2000). Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επαλνξζώλνπλ ακέζσο ηα ιάζε ηνπο κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ, κε απνηέιεζκα ην ιάζνο λα αμηνπνηείηαη θαη λα νδεγεί ζπρλά ζηελ αλάπηπμε ελλνηώλ ή ζηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ, πηζαλώο ιαλζαζκέλσλ γλώζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα ινγηζκηθά είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα πεξηβάιινλ καζεηνθεληξηθό, νηθνδνκηζηηθό, όπνπ νη έλλνηεο, νη γλώζεηο νηθνδνκνύληαη κε ηελ ελεξγό εκπινθή ηνπ καζεηή, ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ εθπαηδεπηηθνύ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ (θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία Vygotsky). Ο ρόλος ηοσ εκπαιδεσηικού ζηα ζύγτρονα περιβάλλονηα μάθηζης Ο δάζθαινο ζύκθσλα κε ηηο λέεο ζεσξήζεηο γηα ηε γλώζε θαη ηε κάζεζε έρεη ην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ θαηάιιεισλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κέζα ζηα νπνία ν καζεηήο είλαη ελεξγεηηθόο, εθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηδέεο γηα ηα καζεκαηηθά θαη θαηαζθεπάδεη γλώζε ζύκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ν δάζθαινο παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κηα ζεηξά θαηάιιεια εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο είλαη απηέο πνπ δεκηνπξγνύλ ην θίλεηξν ζην καζεηή λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη θαη σο εθ ηνύηνπ παίδνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε κάζεζε (Nardi, 1996). Γηα ην ιόγν απηό νη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη αθ ελόο λα έρνπλ ζεκαζία γηα ην καζεηή, δειαδή λα βξίζθνληαη ζηνλ θόζκν ησλ ~ 6 ~

7 ελδηαθεξόλησλ ηνπ, θαη αθ εηέξνπ λα ηνλ ελεξγνπνηνύλ λα δηεξεπλά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηε γλώζε ηνπ. ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ν δάζθαινο έρεη ην ξόιν ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ δεκηνπξγνύ κνληέισλ (Cobb & Steffe, 1983). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ν δάζθαινο ζπλεηδεηά δηαρσξίδεη ηα καζεκαηηθά πνπ εθείλνο γλσξίδεη από ηα καζεκαηηθά πνπ νη καζεηέο ηνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη είλαη επέιηθηνο ώζηε θάζε ζηηγκή λα δεκηνπξγεί έλα κνληέιν γηα ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη θάζε καζεηήο ηνπ ώζηε κε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο λα κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη λα πξνρσξήζεη ν ίδηνο ζε εμέιημε ηεο γλώζεο ηνπ. Ο δάζθαινο θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ην ξόιν ηνπ δηεπθνιπληή, ζπληνληζηή, ζύκβνπινπ παηδαγσγνύ θαη ζπλεξεπλεηή ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγεί σο εξεπλεηήο: α)αλαγλσξίδεη ην πξόβιεκα, β)ζρεδηάδεη κέζνδν έξεπλαο, γ)νξίδεη ην πξόβιεκα θαη εληνπίδεη εξσηήκαηα αλαδήηεζεο, δ)νξγαλώλεη θάζεηο δξαζηεξηόηεηαο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλακνλέο θαη ηελ πξόηεξε γλώζε ησλ καζεηώλ, ε)ζπιιέγεη, αμηνινγεί, επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαη επξήκαηα, θαη δ)αλαπηύζζεη δηδαθηηθό πιηθό, κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιάλνπ δξαζηεξηόηεηαο πξνβιέπεη πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. Αθήλεη ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαιείν αλνηρηά (Prawat 1996) κε ηξόπνπο πνπ απηνί επηιέγνπλ «αληηζηεθόκελνο ζε θάζε πεηξαζκό λα επηβάιιεη ηα ζπλεζηζκέλα θαινπαηεκέλα κνλνπάηηα» (Hoyles 1995). Α. θεωρητικό μέρος: Παροσσίαση προγραμμάτωμ λογισμικού: Cabri Geometry II Σν πξόγξακκα Cabri Geometry II απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα ππνζηεξίμεη απιά κηα ~ 7 ~

8 ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηεο Γεσκεηξίαο. Απνηειείηαη από έλα παθέην ηζρπξώλ θαη πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλσλ ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία Γεσκεηξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγώλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε κε ην ρξήζηε. Δπηηξέπεη ηόζν ηελ θαηαζθεπή όζν θαη ηε κειέηε γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ, δίλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν θίλεηξα ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ζην ρώξν ηεο Γεσκεηξίαο. Σν πεξηβάιινλ Cabri-Geometry II παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο drag mode ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη κηα πνηθηιία εξγαιείσλ κε ηελ νπνία κπνξεί λα κειεηεζεί κεγάιν κέξνο γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ πρ. κεζνθάζεηνη, ύςε, δηρνηόκνη θα. Παξέρνληαη επίζεο εξγαιεία απηόκαηεο κέηξεζεο επηθαλεηώλ θαη κεθώλ όπσο θαη δπλαηόηεηεο απηόκαηεο πηλαθνπνίεζεο απηώλ ησλ κεγεζώλ γηα θάζε ζρήκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεκάησλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Δηζη νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο θαη λα δηαηππώζνπλ εηθαζίεο, γεληθεύζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Σν πξόγξακκα Cabri δηαζέηεη θάπνηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζύγθξηζε κε άιια πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεσκεηξίαο: Πην ζπγθεθξηκέλα : Πξόθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαζέηεη ζηνηρεία πςειήο αιιειεπίδξαζεο. Απνηειεί έλα δπλακηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο από ηελ άπνςε ηνπ όηη νη κνξθέο ησλ ζρεκάησλ δύλαληαη λα κεηαβάιινληαη ελώ νξηζκέλεο ηδηόηεηέο ηνπο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δπλακηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ζηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κηαο απεηξίαο ςεθηαθώλ γξαθηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο πνπ ~ 8 ~

9 δεκηνπξγείηαη από ην ζπλδπαζκό απιώλ ζηνηρεησδώλ θαηαζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ κηθξόθνζκνπ. Ζ απεηξία απηώλ ησλ ζρεκάησλ απνηειεί κηα θιάζε ηζνδπλακίαο ζρεκάησλ ηα νπνία έρνπλ νξηζκέλεο θνηλέο ηδηόηεηεο. Δθπξόζσπν απηήο ηεο θιάζεο απνηειεί θάζε ζρήκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Κάζε ζρήκα είλαη άκεζα δηαρεηξίζηκν από ην καζεηή κε ρξήζε ηνπ "ζπξζίκαηνο" (dragging), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν από ην πξόγξακκα. Μέζσ ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο κηα απεηξία ζρεκάησλ κε θνηλέο ηδηόηεηεο είλαη δπλαηό λα απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα θαηαζθεπάζεη αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζε απηέο ηηο ηδηόηεηεο (Laborde, 1990). Οη ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζπλνδεύνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο από γξαθηθή (εηθνληθή) αιιά θαη αξηζκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Ο ξόινο ηεο εηθόλαο έρεη αλαθεξζεί σο ππνζηεξηθηηθόο ζηε δεκηνπξγία λνεξώλ εηθόλσλ νη νπνίεο ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ (Sutherland, 1995). Δηδηθόηεξα, επηζεκαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο εηθόλαο κε ηελ έλλνηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ινγηθήο (Mariotti, 1995). Σν πξόγξακκα Cabri ΗΗ απνηειεί έλα αλνηθηό πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν δηαζέηεη εξγαιεία ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηιύεη κηα πνηθηιία από γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζεκαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ έρεη αλαθεξζεί (von Glasersfeld, 1987). Ζ δπλαηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα θαηαγξάθεη βήκα-βήκα ην ηζηνξηθό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε απνηειεί έλα επηπιένλ ηζρπξό εξγαιείν γηα ην δάζθαιν, ην καζεηή αιιά θαη ηνλ εξεπλεηή, πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ε νπνία πηζαλό ζπληειέζηεθε ζε απηό ην πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνύηνπ δίλεη λέεο δπλαηόηεηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμύ δάζθαινπ θαη καζεηή (Mariotti & Bussi, 1998). Σν πεξηβάιινλ Cabri ΗΗ ιόγσ ηεο αλνηθηόηεηάο ηνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε ηεο Γεσκεηξίαο. Ζ ζεκαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο όπσο θαη γεληθόηεξα ηνπ πιαηζίνπ ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε έρεη αλαθεξζεί (Clements, 1989; Noss & Hoyles, 1992). ~ 9 ~

10 ην πεξηβάιινλ Cabri ΗΗ είλαη δπλαηό ν καζεηήο λα πξνζεγγίδεη γεσκεηξηθά ζέκαηα κε έλαλ πνηνηηθό ηξόπν δειαδή ρσξίο ηε ρξήζε αξηζκώλ. Απηή ε δπλαηόηεηα ηνλ βνεζά λα πξνζεγγίζεη αξρηθά ηηο έλλνηεο πνηνηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζε πην πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν πεξηβάιινλ Cabri ΗΗ ρσξίο λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο νξζόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή ηνπ παξέρεη εξγαιεία (εηθνληθή θαη αξηζκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε) ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα απηνδηόξζσζε. Σν πξόγξακκα Cabri ΗΗ δελ απνκέλεη ζηαηηθό πεξηβάιινλ αιιά κπνξεί λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην ρξήζηε. Ζ εμέιημε απηή είλαη δπλαηή κέζα από ηε δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηώλ (καθξνθαηαζθεπώλ) ε νπνία δίλεη ζην πεξηβάιινλ κηα δπλακηθή δηάζηαζε δηόηη ην εκπινπηίδεη θάζε θνξά κε λέα εξγαιεία ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη από ην ρξήζηε (δάζθαιν ή/θαη καζεηή). Σα εξγαιεία απηά κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη κόληκα σο λέεο δπλαηόηεηεο ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ κηθξόθνζκνπ. Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα πινπνηείηαη κηα καζεκαηηθή γεσκεηξηθή θαηαζθεπή απηόκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάκεζνο ή ε ηνκή ησλ πςώλ ελόο ηξηγώλνπ. Απηή ε θαηαζθεπή θπιάζζεηαη από ηνλ ππνινγηζηή σο κηα γεληθή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζε άιια ζρήκαηα ηνπ ίδηνπ ηύπνπ κε ηα αξρηθά. H «δηεξεύλεζε ηδηνηήησλ» πνπ δηαζέηεη ην πξόγξακκα Cabri ΗΗ επηηξέπεη ηε ιύζε πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα πέληε Δπθιείδηα αμηώκαηα. Σν πξόγξακκα επηηξέπεη ζην δάζθαιν λα απνθαζίζεη ηελ θαηάιιειε δηάηαμε ησλ πεξηερνκέλσλ, έηζη ώζηε λα εκθαλίδνληαη κόλν ηα ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή εξγαιεία. Σα εξγαιεία ηα νπνία παξέρνληαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε κάζεζε γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ ζε όιν ην εύξνο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Geogebra Σν πξόγξακκα Geogebra, είλαη έλα δπλακηθό ινγηζκηθό καζεκαηηθώλ πνπ ζπλδηάδεη ηε Γεσκεηξία, ηελ Άιγεβξα θαη ην ~ 10 ~

11 ινγηζκό. Αλαπηύζζεηαη από ηνλ Markus Hohenwarter ζην παλεπηζηήκην Florida Atlantic, γηα εθείλνπο πνπ καζαίλνπλ θαη δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά ζηα ζρνιεία. Αξρηθά, ην πξόγξακκα Geogebra είλαη έλα δπλακηθό ζύζηεκα Γεσκεηξίαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο θαηαζθεπέο κε ηα ζεκεία, ηα δηαλύζκαηα, ηα επζύγξακκα ηκήκαηα, ηηο επζείεο, ηηο θσληθέο ηνκέο, θαζώο επίζεο θαη κε ηηο ζπλαξηήζεηο, ηηο νπνίεο αξγόηεξα κπνξείηε λα αιιάμεηε κε δπλακηθό ηξόπν. Δπίζεο, νη εμηζώζεηο θαη νη ζπληεηαγκέλεο, κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ άκεζα. Καηά ζπλέπεηα, ην πξόγξακκα Geogebra έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμεηάζεη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηνπο αξηζκνύο, ηα δηαλύζκαηα, ηα ζεκεία, ππνινγίδεη ηηο παξαγώγνπο θαη ηα νινθιεξώκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη πξνζθέξεη πιήζνο εληνιώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Παξόια απηά, ην πξόγξακκα απηό εκθαλίδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηή ε απεηθόληζε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, δέρεηαη κόλν ζπλαξηήζεηο 2 νπ βαζκνύ θαη, ηέινο, γηα κεηαβιεηέο δέρεηαη κόλν ηα ιαηηληθά ζύκβνια «y» θαη «x» θαη νη εμηζώζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο κε κηθξά γξάκκαηα θαη λα έρνπλ ηε κνξθή: g: y = ax,l f(x) = ax ή απιώο : y = ax. Σύνδεζη Cabri Geometry II και Geogebra με ηο αναλσηικό πρόγραμμα ην Γεκνηηθό, ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα, ην Cabri Geometry II θαη ην Geogebra εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Υώξνο θαη Γεσκεηξία - Μέηξεζε ηεο Δ Γεκνηηθνύ θαη ηεο η Γεκνηηθνύ. ηελ Δ Γεκνηηθνύ, νη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ~ 11 ~

12 ε αλαγλώξηζε, νλνκαζία θαη ηαμηλόκεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο. νη θαηαζθεπέο θαη ν ζρεδηαζκόο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ε ζύλδεζε κεηαμύ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε ή ε ζύλζεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε άιια ζρήκαηα ή κέξε. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001:155) Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη νη καζεηέο λα : αλαγλσξίδνπλ θαλνληθά πνιύγσλα. ηαμηλνκνύλ ηξίγσλα βάζεη ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ ηνπο. αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα, ηελ αθηίλα θαη ηε δηάκεηξν θύθισλ. ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αμνληθή ζπκκεηξία ζηε δηεξεύλεζε ηξηγώλσλ θαη νξζνγσλίσλ παξαιιεινγξάκκσλ. αληηιακβάλνληαη όηη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 180ν. δεκηνπξγνύλ θαηαιόγνπο κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηόηεηεο επίπεδσλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ζρεδηάδνπλ ζεκεία, επζείεο, εκηεπζείεο, επζύγξακκα ηκήκαηα, ηεκλόκελεο, παξάιιειεο θαη θάζεηεο επζείεο θαη ηα ζπλδένπλ κε ράξηεο θαη δηαδξνκέο. αλαιύνπλ επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα κέξε. (Πξόγξακκα Σπνπδώλ 2011: 155-6) Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μεηαζρεκαηηζκνί πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ε κεηαηόπηζε, ζηξνθή θαη αλάθιαζε. ε αμνληθή ζπκκεηξία. ~ 12 ~

13 ε θεληξηθή ζπκκεηξία. ε επηθαιύςεηο επηθαλεηώλ θαη θαλνληθόηεηεο. ε νκνηόηεηα (κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε, θιίκαθεο). (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001 : 156). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μεηαζρεκαηηζκνί ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : εληνπίδνπλ όινπο ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο επίπεδσλ ζρεκάησλ. αλαγλσξίδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο (ζύλζεηεο πεξηζηξνθέο). ζρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο ζε δηάθνξνπο θακβάδεο (απιέο πεξηζηξνθέο 90ν, 180ν).(Πξόγξακκα πνπδώλ 2001 : 156). Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε κήθνπο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο. ε κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο.( πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001: 157). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε κήθνπο είλαη νη καζεηέο λα : ππνινγίδνπλ ηελ πεξίκεηξν ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο. δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε πιεπξώλ θαη πεξηκέηξνπ επίπεδσλ ζρεκάησλ. Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε επηθάλεηαο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ~ 13 ~

14 κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο. ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο.(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 158). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε επηθάλεηαο είλαη νη καζεηέο λα : ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ νξζνγσλίσλ θαη νξζνγσλίσλ ηξηγώλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γξακκηθέο ηνπο δηαζηάζεηο θαη επηιύνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα κέηξεζεο. ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ επηθάλεηαο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 158). ηελ Σ Γεκνηηθνύ, νη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ε αλαγλώξηζε, νλνκαζία θαη ηαμηλόκεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο. νη θαηαζθεπέο θαη ν ζρεδηαζκόο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ε ζύλδεζε κεηαμύ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. ε αλάιπζε ή ε ζύλζεζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ ζε άιια ζρήκαηα ή κέξε.( Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001: 171-2). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : ηαμηλνκνύλ πνιύγσλα βάζεη ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ κήθνπο ησλ πιεπξώλ ηνπο, ησλ γσληώλ, ησλ παξάιιεισλ πιεπξώλ ~ 14 ~

15 ηνπο, ησλ αμόλσλ ζπκκεηξίαο θαη ηεο πεξηζηξνθηθήο ζπκκεηξίαο. ηαμηλνκνύλ ζηεξεά βάζεη ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο θαη ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ηνπο. Σαμηλνκνύλ ηεηξάπιεπξα θαη πνιύγσλα βάζεη ηεο αμνληθήο ζπκκεηξίαο, ησλ γσληώλ θαη ησλ πιεπξώλ ηνπο. αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα, ηελ αθηίλα θαη ηελ δηάκεηξν θύθισλ θαη εκηθπθιίσλ. αλαγλσξίδνπλ νκνηόηεηεο κεηαμύ δηάθνξσλ πξηζκάησλ θαη δηάθνξσλ ππξακίδσλ. ζπδεηνύλ γηα ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά επίπεδσλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ζπληάζζνπλ πεξηγξαθέο (κε ηππηθνύο νξηζκνύο) γηα ηεηξάπιεπξα. θαηαζθεπάδνπλ θαη ζρεδηάδνπλ πνιύγσλα (θπζηθά πιηθά, ςεθηαθό πεξηβάιινλ). αλαιύνπλ επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά ζε κέξε. Πεξηγξάθνπλ ηζνδύλακνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαζθεπή ίζσλ ζρεκάησλ ζε θπζηθό θαη ςεθηαθό πεξηβάιινλ. ρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο γηα δηάθνξεο πεξηζηξνθέο ζε θακβάδεο θαη ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ.(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2001: 171-2). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μεηαζρεκαηηζκνί λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : ε κεηαηόπηζε, ζηξνθή θαη αλάθιαζε ε αμνληθή πκκεηξία ε θεληξηθή πκκεηξία νη επηθαιύςεηο επηθαλεηώλ θαη νη θαλνληθόηεηεο(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 172). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μεηαζρεκαηηζκνί ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : ~ 15 ~

16 Πεξηγξάθνπλ ηζνδύλακνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαζθεπή ίζσλ ζρεκάησλ ζε θπζηθό θαη ςεθηαθό πεξηβάιινλ. ρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε θέληξν ζπκκεηξίαο γηα δηάθνξεο πεξηζηξνθέο ζε θακβάδεο θαη ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 172). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε γσλίαο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο.(πξόγξακκα πνπδώλ 2001: 173). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε γσλίαο ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα: Πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνύλ γσλίεο ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κέζα θαη ζηξαηεγηθέο. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001: 173). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε κήθνπο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγθξίζεηο κέηξεζε κε κε ηππηθέο θαη ηππηθέο κνλάδεο εθηίκεζε.(πξόγξακκα πνπδώλ 2011: 173). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε κήθνπο ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ κήθνπο θαη δηακέηξνπ θύθινπ θαη γεληθεύνπλ γηα λα δηαηππώζνπλ ηύπν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κήθνπο θύθινπ. ~ 16 ~

17 εθηηκνύλ θαη ζπγθξίλνπλ κήθε θύθισλ.(πξόγξακκα πνπδώλ 2011: 173). Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θαινύληαη νη καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνύ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Μέηξεζε επηθάλεηαο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : Μέηξεζε κε ηππηθέο θαη κε ηππηθέο κνλάδεο.(πξόγξακκα πνπδώλ 2011:174). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Μέηξεζε επηθάλεηαο ζηελ Σ Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκσλ, ηξηγώλσλ θαη ηξαπεδίσλ θαη γεληθεύνπλ γηα λα δηαηππώζνπλ ηύπνπο. ππνινγίδνπλ ην εκβαδόλ αθαλόληζησλ επηθαλεηώλ ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθώλ. δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ πιεπξώλ, πεξηκέηξνπ, εκβαδνύ θαη όγθνπ ελόο γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2011:174). Χελωνόκοζμος Ζ Logo είλαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970 από ηελ νκάδα ηνπ Seymour Papert σο καζεζηαθό εξγαιείν. Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε ΛΟΓΟ. Ζ Logo απνηειεί δηάιεθην ηεο Lisp, ηεο γιώζζαο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, θαη έρεη αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ Logo αξρηθά πεξηνξηδόηαλ ζηελ επεμεξγαζία θαηαιόγσλ θαη ιέμεσλ, γξήγνξα όκσο επεθηάζεθε θαη ζηε δεκηνπξγία γξαθηθώλ. Σα Lνgo πεξηβάιινληα αμηνπνηνύληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ ζθέςεσλ, ~ 17 ~

18 ηδεώλ θαη δηαηζζήζεσλ ηνπο. Πέξα ησλ άιισλ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο δηακνξθώλνληαο πινύζηα ζε επθαηξίεο πξνβιεκαηηζκνύ θαη πεηξακαηηζκνύ πεξηβάιινληα κάζεζεο. ην πεξηβάιινλ ηεο Logo, ην παηδί κπνξεί εύθνια λα θηηάμεη δηθέο ηνπ ιέμεηο-δηεξγαζίεο θαιιηεξγώληαο έηζη ηε δπζπηζηία ζην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθό θξηηήξην ηνπ «ζσζηνύιάζνπο» θαη ηνπ «αιεζηλνύ-ςεύηηθνπ». Με απιά ιόγηα ην δεηνύκελν δελ είλαη απιώο ν καζεηήο λα εληνπίζεη ην ιάζνο ηνπ, αιιά λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα ην δηνξζώζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Logo αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. ύκθσλα κε απηόλ ε ζπλνιηθή δηεξγαζία ππνδηαηξείηαη ζε κηθξόηεξα κέξε έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε ηα ζθάικαηα θάζε κέξνπο μερσξηζηά. Μπνξνύκε δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε ππνδηαδηθαζίεο πνπ δνθηκάδνληαη θαη ειέγρνληαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο ζπλζέζνπκε ζε κηα ππεξδηαδηθαζία. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε Logo έρνπλ δείμεη πσο εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά ηα πξνγξάκκαηα ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ πςειόηεξα επίπεδα καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, καζαίλνπλ γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη δεμηόηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, γσλίεο, ζπκκεηξία, ηαπηόηεηεο. Απνθηνύλ κηα πην γεληθεπκέλε θαη αθεξεκέλε άπνςε γηα ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα. Αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη εηδηθέο δεμηόηεηεο γύξσ από απηό. Γηα παξάδεηγκα απνζύλζεζε πξνβιήκαηνο θαη ζπζηεκαηηθή δνθηκή θαη ιάζνο. Οη καζεηέο δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ θάλνπλ θάπνην ιάζνο θαηά ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο κπνξνύλ λα ην δηνξζώζνπλ. Σν γεγνλόο απηό νδεγεί ηα παηδηά ζηελ απόθηεζε κεηαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ.όζνλ αθνξά ζηηο απόςεηο γύξσ από ηε Logo δηίζηαληαη. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο δε ρξεηαδόκαζηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη παληνύ : από πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ κέρξη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. ηελ άιιε πιεπξά βξίζθνληαη θαη απηή πνπ ζεσξνύλ ην πεξηβάιινλ ηεο logo πνιύ εύθνιν θαη όηη νη εθαξκνγέο ηεο είλαη γηα «κσξά» απηό όκσο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ε απόθηεζε δεμηνηήησλ ~ 18 ~

19 πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ παξακέλεη ζεκαληηθή. Μηα λέα έθδνζε ηεο logo είλαη ην Turtle Math. Σν turtle math είλαη έλαο από ηνπο κηθξόθνζκνπο ηνπ Αβάθηνπ - E-Slate.Σν ινγηζκηθό, πεξηβάιινλ «Αβάθην / E-Slate» είλαη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Γηαζέηεη κηα επηθάλεηα εξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα ζπλζέζεη εθπαηδεπηηθνύο κηθξνθόζκνπο γηα πεηξακαηηζκό θαη δηεξεύλεζε θαηλνκέλσλ, ελλνηώλ,ππνζέζεσλ θαη ζπζρεηηζκώλ. Κάζε κηθξόθνζκνο δεκηνπξγείηαη κε ηε δηαζύλδεζε κηθξώλ πξνπαξαζθεπαζκέλσλ θνκκαηηώλ ινγηζκηθνύ πνπ εθηεινύλ κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη απνζθνπνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθά αμηνπνηήζηκνπ ζπλόινπ. Απηά ηα θνκκάηηα ινγηζκηθνύ νλνκάδνληαη ςεθίδεο. Σν turtle math ή ζηα ειιεληθά ρεισλόθνζκνο είλαη έλα πεξηβάιινλ ζπκβνιηθήο έθθξαζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία κνληέισλ θαη πεηξακαηηζκώλ κε απηά. Αο εμεηάζνπκε ιίγν ην πεξηβάιινλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ: απνηειείηαη από πέληε δηαθξηηέο αιιά ζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο εξγαζίαο. Οη πεξηνρέο απηέο νλνκάδνληαη ςεθίδεο. Κάζε ςεθίδα είλαη νξηζκέλε γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο. Πην αλαιπηηθά, έρνπκε ηελ ςεθίδα ρειώλα, ηελ ςεθίδα θακβά ζηελ νπνία θηλείηαη θαη αθήλεη ίρλνο ε ρειώλα, ππάξρεη ε ςεθίδα logo ζηελ νπνία γξάθνπκε κε ζπκβνιηθό ηξόπν ηηο νδεγίεο εθείλεο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα εθηειέζεη ε ρειώλα. Σέινο, ππάξρνπλ νη ςεθίδεο Μεηαβνιέαο θαη Γηζδηάζηαηνο κεηαβνιέαο πνπ κε ηηο νπνίεο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ζρήκαηνο θαη λα αιιάδνπκε ηηο ηηκέο ηνπο κε δπλακηθό ηξόπν. Ο «ρεισλόθνζκνο» ζρεδίαζηεθε ηεξώληαο πέληε αξρέο. Αλάκεζα ζε απηέο ήηαλ όηη ην ινγηζκηθό πξέπεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα δνκνύλ ηε καζεκαηηθή γλώζε, ηελ νπηηθή γλώζε όπσο είλαη ηεο θίλεζεο. Ωζηόζν νη ζρεδηαζηέο έρνπλ θξνληίζεη ώζηε ηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ πξόβιεκα ζηηο κεηξήζεηο κε ην «ρεισλόθνζκν» ζα βνεζεζνύλ, αθνύ ην ινγηζκηθό ππνζηεξίδεηαη κε εξγαιεία κέηξεζεο. Οη καζεηέο, δειαδή, ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα «παξάζπξν» πνπ ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηα βήκαηα πνπ εθαξκόδνληαη κέζα από όιεο ηηο εληνιέο πνπ ζα δίλνπλ ζηε ςεθίδα-ρειώλα. Θα ππάξρεη ε ζύλδεζε εληνιώλ θαη ζρεδίνπ. Μία αθόκα αξρή πνπ εθαξκόζηεθε κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ζηηο παιαηόηεξεο κνξθέο logo. Ο πεξηνξηζκόο απηόο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ δηπινύ ηξόπνπ ζύλδεζεο κεηαμύ νπηηθήο θαη ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο. Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ ή ~ 19 ~

20 ηξνπνπνηνύλ ηνλ ζπκβνιηθό θσδηθό ζε νπηηθέο δεκηνπξγίεο, αιιά όρη ην αληίζηξνθν. Σν turtle math παξέρεη έλα εξγαιείν «draw commands» πνπ επηηξέπεη ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνληίθη γηα λα γπξίζεη ή λα θηλήζεη ηε ρειώλα, κε ζρεηηθέο εληνιέο logo. Σύνδεζη Χελωνόκοζμοσ με ηο αναλσηικό πρόγραμμα ην δεκνηηθό ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ logo εληάζζεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Υώξνο θαη Γεσκεηξία ηεο Α Γεκνηηθνύ. ηελ Α Γεκνηηθνύ νη βαζηθέο έλλνηεο ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο: λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο ζέζεηο δηεπζύλζεηο θαη δηαδξνκέο ζε ράξηεο λα γλσξίδνπλ ηε δόκεζε ηνπ ρώξνπ. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001:75). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν είλαη νη καζεηέο λα : λα εληνπίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αλαπαξηζηνύλ ζέζεηο, δηεπζύλζεηο θαη δηαδξνκέο ζην ρώξν σο πξνο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ρσξηθώλ ελλνηώλ. (Πξόγξακκα πνπδώλ 2001:75). ~ 20 ~

21 Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ είλαη νη εμήο : λα ηαμηλνκνύλ θαη λα αλαιύνπλ ζε ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ζηεξεά ζρήκαηα.(πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 75-6). Σα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηεο Α Γεκνηηθνύ είλαη νη καζεηέο λα : λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ επίπεδα θαη ζηεξεά ζρήκαηα κε βάζε ηα γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε πνηθηιία ζέζεσλ, κεγεζώλ θαη πξνζαλαηνιηζκώλ λα πεξηγξάθνπλ απιά επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ηε ρξήζε όξσλ όπσο θνξπθή θαη πιεπξά λα θαηαζθεπάδνπλ γλώξηκα επίπεδα θαη ζηεξεά γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε δηάθνξα κέζα θαη ζπδεηνύλ ηδηόηεηεο. (Πξόγξακκα ζπνπδώλ 2011: 75-6). Σν ινγηζκηθό «ρεισλόθνζκνο» δελ εληνπίδεηαη ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα παξά κόλν ζηελ Α Γεκνηηθνύ. Β. Πρακτικό μέρος: 1 η Δπαζηηπιόηηηα Πξόβιεκα: «Ζ δηάζσζε ηεο ρισξίδαο καο». ~ 21 ~

22 Διαδικαζία διεξαγωγήρ: Ζ εθαξκνγή ζα γίλεη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ όπνπ νη καζεηέο ζα θάζνληαη αλά δύν. Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε ην Cabri-Geometry II θαη ην θύιιν εξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ Δ ηάμε ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο 4 ηεο Β πεξηόδνπ ζηα θεθάιαηα 24 «Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πεξίκεηξνο : θαξέηα θαξέηα» ζειίδα θαη 26 «Δκβαδόλ ηεηξαγώλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ» θαη ζηελ Σ ηάμε ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 6 ηεο Γεσκεηξίαο ζηα θεθάιαηα 62 «Πιαγηάδσ αιιά δελ αιιάδσ! (Βξίζθσ ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ) θαη 63 «Αδπλάηηζα! Μηζόο έκεηλα! (Βξίζθσ ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ)». Δλώ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή ηεο Σ ηάμεο εηζάγεηαη πξώηα ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη κεηά κέζσ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ην εκβαδόλ ηξηγώλνπ ζηελ παξαθάησ δξαζηεξηόηεηα επηρεηξείηαη ε αληίζηξνθε πνξεία. Πποηεινόμενη διάπκεια: Αξρηθά, ζα πξνεγεζεί έλα εηζαγσγηθό κάζεκα 2 σξώλ ζην νπνίν νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε ην πξόγξακκα Cabri-Geometry II θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα δηαξθέζεη 3 ώξεο. ςνοδεςηικό ςλικό: θύιια εξγαζίαο θαη ηεηξάδηα καζεηή. Ππόβλημα: Σν πεξζηλό θαινθαίξη ζηελ θαηαζθήλσζε ε Άλλα θαη ν Γηώξγνο ζπκκεηείραλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηόηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είρε σο ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζεινληηζκνύ. Οη θαηαζθελσηέο ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο θαη αλέιαβαλ ηελ πεξίθξαμε 2 δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ ζην δέιηα ηνπ Νέζηνπ όπνπ θύηξσλαλ ζπάληα είδε θπηώλ κνλαδηθά ζηε ρισξίδα ηεο Δπξώπεο θαη είραλ ηε κνξθή ηξηγώλνπ. Οη δύν νκάδεο ήζειαλ λα ππνινγίζνπλ πόζν ζθνηλί ρξεηαδόηαλ γηα λα πεξηθξάμνπλ ηελ πεξηνρή πνπ ηνπο αλαινγνύζε. Ο αξρεγόο ηεο απνζηνιήο ηνπο αλαθνίλσζε όηη ε πξώηε πεξηνρή είρε βάζε 4 ~ 22 ~

23 εθαηνζηά θαη ύςνο 6 εθαηνζηά θαη ε δεύηεξε είρε βάζε 3 εθαηνζηά θαη ύςνο 8 εθαηνζηά. Αθόκε, ν αξρεγόο ηνπο έδσζε έλα αθόκε ζηνηρείν. Οη δύν πεξηνρέο είραλ ην ίδην εκβαδόλ. Ο Γηώξγνο από ηελ πξώηε νκάδα απάληεζε κε ελζνπζηαζκό όηη βξήθε ηε ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπο, αθνύ νη 2 πεξηνρέο είραλ ην ίδην εκβαδόλ ζα είραλ θαη ηελ ίδηα πεξίκεηξν. Άξα, ζα ρξεηαδόληνπζαλ ην ίδην ζθνηλί. Ζ Άλλα, όκσο, ηεο άιιεο νκάδαο ηνλ ακθηζβήηεζε. Πνηνο από ηα 2 παηδηά πηζηεύεηε όηη έρεη δίθαην; 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Οδηγίερ: ρεδηάζηε έλα ηξίγσλν κε βάζε 6 εθαηνζηά θαη ύςνο 4 εθαηνζηά. Επωηήζειρ: 1)Πνην είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ; Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο ηνπ; ( Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζρεδηάζνπλ έλα ηξίγσλν κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Cabri-Geometry II. Έρνληαο εμνηθεησζεί κε ην πξόγξακκα είλαη έλα αξθεηά εύθνιν εξώηεκα. ) ~ 23 ~

24 2) Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ ηξίγσλα κε ην ίδην εκβαδόλ αιιά δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζθεθηνύλ θαη λα απαληήζνπλ αλ ππάξρνπλ ηξίγσλα κε ίδην εκβαδόλ αιιά δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν. Κάπνηνη καζεηέο ελδερνκέλσο λα πξνζπαζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηξίγσλα κε ην ίδην εκβαδόλ κε ην αξρηθό ηξίγσλν ζέηνληαο σο δηαζηάζεηο(βάζεηο θαη ύςνο) θάπνηεο πνπ ην γηλόκελν ηνπο δηά 2 λα θάλεη 12 έηζη ώζηε λα έρνπλ ην ίδην εκβαδόλ ηα ηξίγσλα). 3) ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγήζνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα πξνρσξήζνπκε ζην επόκελν εξώηεκα αθνύ ηνπο αθήζνπκε ιίγν ρξόλν λα ζθεθηνύλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ δηπιαλό ηνπο γηα ην πξόβιεκα. Αιιάμηε ηε βάζε από 6 ζε 8 εθαηνζηά θαη ην ύςνο από 4 ζε 3 εθαηνζηά. Ση παξαηεξείηε; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ηε βάζε από 6 ζε 8 εθαηνζηά θαη ην ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ από 4 ζε 3 εθαηνζηά αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» ηνπ πξνγξάκκαηνο Cabri-Geometry II. Τνπο ξσηνύκε ηη παξαηεξνύλ. Αλ δελ καο απαληήζνπλ όηη ην εκβαδόλ παξακέλεη ίδην αιιά ε πεξίκεηξνο αιιάδεη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα ππνινγίζνπλ εκβαδόλ θαη πεξίκεηξν. Σηόρνο καο είλαη λα πεηξακαηηζηνύλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη νη έλλνηεο ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνύ δελ είλαη ίδηεο, θάηη πνπ γεληθά ζπγρένπλ νη καζεηέο.) 4) Μπνξείηε λα βξείηε πεηξακαηηδόκελνη κε ην πξόγξακκα άιιεο πηζαλέο δηαζηάζεηο πνπ λα δίλνπλ ηξίγσλα κε ην ίδην εκβαδόλ αιιά δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν; ~ 24 ~

25 (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ζθεθηνύλ ηξόπνπο γηα λα αιιάμνπλ ηη δηαζηάζεηο ηνπ αξρηθνύ ηξηγώλνπ ώζηε ην εκβαδόλ λα παξακείλεη 12 θαη ε πεξίκεηξνο λα αιιάμεη. Γηα παξάδεηγκα, λα αιιάμνπλ ην κήθνο ηεο βάζεο ζε 4 εθαηνζηά θαη ην ύςνο ζε 6 εθαηνζηά. ) ηόσορ: λα πεηξακαηηζηνύλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη νη έλλνηεο ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνύ δελ είλαη ίδηεο θαη όηη ππάξρνπλ ηξίγσλα κε δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν θαη ίδην εκβαδόλ.απηόο ν ζηόρνο ζα επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο «dragging» ηνπ ινγηζκηθνύ. ςνέσεια πποβλήμαηορ: Αθνύ πεξηθξάρηεθε ε θάζε πεξηνρή κε ηα ζπάληα θπηά, θαηλνύξηα απνζηνιή πεξίκελε ηελ θάζε νκάδα. ηελ άιιε άθξε ηνπ δάζνπο ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά νη θαηαζθελσηέο πεξηέθξαμαλ 2 πεξηνρέο ζε ζρήκα ηξηγώλνπ νη νπνίεο βξίζθνληαλ δίπια- δίπια θαη ήηαλ ίζεο. Ο αξρεγόο ηεο απνζηνιήο ηώξα ηνπο δήηεζε λα πεξηθξάμνπλ θαη ηηο 2 πεξηνρέο καδί θαη λα βξνπλ ην εκβαδόλ ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο. Ζ θάζε πεξηνρή έρεη βάζε 10 εθαηνζηά θαη ύςνο 4,32 εθαηνζηά. ~ 25 ~

26 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Οδηγίερ: ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο είλαη ζρεδηαζκέλα 2 ίζα ηξίγσλα κε βάζε 10 εθαηνζηά θαη ύςνο 4,32 εθαηνζηά. Επωηήζειρ: 1)Πνην είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ κε βάζε 10 εθαηνζηά θαη ύςνο 4,32 εθαηνζηά; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο ζηα ηξίγσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο εθαηνζηά λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδόλ ηνπ θάζε ηξηγώλνπ.) 2)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην ύςνο ηνπ θάζε ηξηγώλνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ην ύςνο ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; ~ 26 ~

27 (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ην ύςνο ηνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) 3)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε βάζε ηνπ ηξηγώλνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ε βάζε ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; ~ 27 ~

28 (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ηε βάζε ηνπ ηξηγώλνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) 4)Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηε βνήζεηα ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα βξνπλ έλα ηξόπν λα εθθξάζνπλ ην εκβαδόλ βάζεη ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςηλ πσο επεξέαζε ε αιιαγή ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ζηα πξνεγνύκελα 2 εξσηήκαηα ην εκβαδόλ. ) ~ 28 ~

29 5)Αλ ελώζνπκε κε θαηάιιειν ηξόπν ηα δύν ίζα ηξίγσλα ώζηε νη θνηλέο πιεπξέο λα ζπκπέζνπλ ηη ζρήκα δεκηνπξγείηαη; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα ελώζνπλ ηα 2 ηξίγσλα πνπ ζρεδίαζαλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηη ζρήκα δεκηνπξγείηαη. Δηζάγνπκε ην όλνκα ηνπ θαηλνύξηνπ ζρήκαηνο(παξαιιειόγξακκν).) 6)Πσο κπνξνύκε λα βξνύκε ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα απαληήζνπλ αλ κπνξνύκε λα βξνύκε ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη κε πνην ηξόπν. Εεηνύκε λα καο απαληήζνπλ κε ηελ πξόζζεζε ηνπ εκβαδνύ ησλ 2 ηξηγώλσλ ή ηνπ δηπιαζηαζκνύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ ελόο αθνύ είλαη ίζα.) 7)Πνηα είλαη ε βάζε ηνπ θαηλνύξηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη πνην ην ύςνο ηνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα εμνηθεησζνύλ κε ην λέν ζρήκα θαη λα παξαηεξήζνπλ πνηα είλαη ε ~ 29 ~

30 βάζε θαη πνην ην ύςνο ηνπ. Κάπνηνη ελδερνκέλσο πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ ελόο ηξηγώλνπ, θάηη ην νπνίν αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί κπνξνύκε λα ην δεηήζνπκε εκείο λα ην θάλνπλ). 8)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην ύςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ην ύςνο ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ην ύςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) ~ 30 ~

31 9)Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε βάζε ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αιιάδεη ην εκβαδόλ ηνπ; Όηαλ κεγαιώλεη ε βάζε ηνπ ηη παξαηεξείηε; Όηαλ κηθξαίλεη; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ ηε βάζε ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αμηνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα «dragging» είηε απμάλνληαο ηε δηάζηαζε ζε εθαηνζηά είηε κεηώλνληαο ηελ. Τνπο ξσηάκε ηη παξαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε. Θέινπκε λα καο απαληήζνπλ πσο επεξεάδεηαη ην εκβαδόλ.) 10) Πσο κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε ην εκβαδόλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε ηε βνήζεηα ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ; (Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δεηάκε από ηνπο καζεηέο καο λα βξνπλ έλα ηξόπν λα εθθξάζνπλ ην εκβαδόλ βάζεη ηεο βάζεο θαη ~ 31 ~

32 ηνπ ύςνπο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςηλ πσο επεξέαζε ε αιιαγή ηεο βάζεο θαη ηνπ ύςνπο ζηα πξνεγνύκελα 2 εξσηήκαηα ην εκβαδόλ. ) ηόσορ: λα πεηξακαηηζηνύλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη 2 ίζα ηξίγσλα αλ ελσζνύλ δεκηνπξγνύλ έλα παξαιιειόγξακκν, λα θαηαλνήζνπλ όηη ην εκβαδόλ ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη ην δηπιάζην από απηό ελόο ηξηγώλνπ,λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε βάζε εκβαδόλ ηξηγώλνπ θαζώο θαη ηε ζρέζε ύςνο εκβαδόλ ηξηγώλνπ, λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε βάζε εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκνπ θαζώο θαη ηε ζρέζε ύςνο εκβαδόλ παξαιιεινγξάκκνπ. Σν παξαπάλσ πξόβιεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ( Ζ δηάζσζε ηεο ρισξίδαο καο)δεκηνύξγεζε, ήδε από ηνλ ηίηιν ηνπ, κηα ζεηξά από ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνζεγγίζηεθαλ δηαζεκαηηθά: Ζ Γεσγξαθία, αθνύ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην δάζνο ζην δέιηα ηνπ Νέζηνπ(πνηα ζπάληα θπηά πεξηέρεη, ζπιινγή θσηνγξαθηώλ κε απηά θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, θιπ.) Ζ Γιώζζα θαη ε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, αθνύ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνλ εζεινληηζκό θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. Δπαζηηπιόηηηα 2 η : Διαδικαζία διεξαγωγήρ: Ζ εθαξκνγή ζα γίλεη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ όπνπ νη καζεηέο ζα θάζνληαη αλά δύν. Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε ην Geogebra θαη ηα θύιια εξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ Σ ηάμε, ζην πιαίζην ηεο 65 νπ θεθαιαίνπ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Αληαλαθιάζεηο: Αμνληθή ζπκκεηξία». ~ 32 ~

33 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: πκκεηξία σο πξνο ην ζεκείν πκκεηξηθό ζεκείνπ σο πξνο ζεκείν Ο: Οδηγίερ: Καηαζθεπάζηε 2 ζεκεία. Ολνκάζηε ηα ζεκεία. Καηαζθεπάζηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο Ο. (Σηηο παξελζέζεηο δειώλνληαη νη απαληήζεηο πνπ πεξηκέλνπκε λα δώζνπλ νη καζεηέο.) Επωηήζειρ: 1) Αλ επηιέμεηε ην Ο θαη κεηά ην Α θαη ηα κεηαθηλήζεηε δεμηάαξηζηεξά, πάλσ θάησ, ηη παξαηεξείηε; (Παξαηεξνύκε όηη ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία κεηαθηλνύληαη αλάινγα κε ηελ θίλεζε ησλ αξρηθώλ ζεκείσλ.) 2) Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην Α ; (Όρη, ην ζπκκεηξηθό ζεκείν Α δελ κεηαθηλείηαη.) ~ 33 ~

34 Οδηγίερ: Καηαζθεπάζηε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΟ, ΟΑ. Τπνινγίζηε ηηο απνζηάζεηο ΑΟ, ΟΑ. Επωηήζειρ: 1) Ση παξαηεξείηε κε ηηο απνζηάζεηο; (Οη απνζηάζεηο είλαη ίζεο.) ~ 34 ~

35 ηόσορ: κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ζα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε ζπλεξγαηηθά. Θα κάζνπλ λα δηεξεπλνύλ κε δπλακηθό ηξόπν ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ νη ίδηνη θαηαζθεπάδνπλ θαη ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη ειέγρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθαιύςνπλ όηη ην λέν ζεκείν πνπ πξνθύπηεη είλαη ην είδσιν ηνπ αξρηθνύ ζεκείνπ. 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: πκκεηξηθό Πνιπγώλνπ σο πξνο ην ζεκείν Ο Οδηγίερ: Καηαζθεπάζηε έλα πνιύγσλν. Ολνκάζηε ηηο θνξπθέο Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5. Καηαζθεπάζηε ην ζεκείν Ο 1. Καηαζθεπάζηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ πνιπγώλνπ σο πξνο ην ζεκείν Ο 1. ~ 35 ~

36 Επωηήζειρ: 1) Ση παξαηεξείηε; (Όηη ζρεκαηίδεηαη ην ίδην ζρήκα θαη απέρεη αλάινγε απόζηαζε από ην ζεκείν Ο 1 κε ην αξρηθό πνιύγσλν.) 2) Πνηα είλαη ηα ζπκκεηξηθά ζεκεία ησλ Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5 ; Δίλαη απηά, νη θνξπθέο ηνπ πνιπγώλνπ πνπ ζρεκαηίζηεθε; (Τα ζπκκεηξηθά είλαη ηα: Π 1 Π 2 Π 3 Π 4 Π 5 θαη απνηεινύλ ηηο θνξπθέο ηνπ ζπκκεηξηθνύ πνιπγώλνπ.) Οδηγίερ: Μεηξάκε ηα κήθε ησλ πιεπξώλ. Επωηήζειρ: 1) Τπάξρεη ζρέζε ζηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ Π 1 Π 2 Π 3 Π 4 Π 5 θαη ηνπ Π 1 Π 2 Π 3 Π 4 Π 5 ; (Ναη, ηα κήθε απηά είλαη ίζα.) ~ 36 ~

37 ηόσορ: θαη απηή ε άζθεζε έρεη σο ζηόρν λα εξγαζηνύλ ηα παηδηά πάλσ ζηε ζπκκεηξία θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ πξνθύπηεη από ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζπκκεηξίαο σο πξνο ην ζεκείν είλαη ην είδσιν ηνπ αξρηθνύ ζρήκαηνο σο πξνο ην ζεκείν αλαθνξάο. ~ 37 ~

38 Αμαυορές Ξελόγισζζε Clements, D.H. (2000). From exercises and tasks to problems and projects: Unique contributions of computers to innovative mathematics education. Journal of Mathematical Behavior, 19, Hattie, J. and Timperley.H. (2007). The Power of feedback. Review of Educational Research, 77, Nathan, M. J. (1998). Knowledge and situational feedback in a learning environment for algebra story problem solving. Interactive Learning Environment, 5, Roschelle, J. M., Pea, R. D., Hoadley, C. M., Gordin, D. N., & Means, B. M. (2000). Changing how and what children learn in school with computer-based technologies. The Future of children 10(2), Mercer, N. & Littleton, K. (2007) Dialogue and the Development of Children's Thinking: a sociocultural approach. London: Routledge. Hoyles C. & Noss, R. (2003). What can digital technologies take from and bring to research in mathematics education? In: Bishop, A. (Ed.) Second International Handbook of Research in Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer. page Bennett, R. E., & Persky, H. (2002). Problem solving in technology-rich environments. In Qualifications and Curriculum Authority (Ed.), Assessing gifted and talented children (pp ). London, England: Qualifications and Curriculum Authority. ~ 38 ~

39 Burkhardt, H., Pead, D. (2003), Computer-based assessment - a platform for better tests? in Richardson, C (ed), Whither Assessment ISBN pp , Qualifications and Curriculum Authority Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2007). Changes in purpose, content and format: Trends in assessment in mathematics education. In B. Choksi & C. Natarajan (Eds.), The episteme Reviews, Vol. 2, Research Trends in Science, Technology and Mathematics Education (pp ). New Delhi, India: Macmillan. Harlen, W. and Deakin Crick, R 2003, 'Testing and motivation for learning', Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 10:2, , Routledge, UK. Jones, K. (2000). Providing a foundation for deductive reasoning: Students interpretations when using dynamic Geometry software and their evolving Mathematical explanations. Educational Studies in Mathematics, 44, Choi-Koh S (1999). A student's learning of geometry using the computer. J. Educ. Res. 92: Jones K., (2001). Proving a foundation for deductive reasoning: Students interpretations when using dynamic geometry software and their evolving mathematical explanations. Educational Studies in Mathematics. Vol: 44. p Jones K., (2002). Implications for the classroom: Research on the use of dynamic software. Micromath. Automn Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Contreras, J. N. (2003), Some potential realities and some improbably dreams about learning geometric concepts. ~ 39 ~

40 Retrieved in April 2004 from Arcavi, A., & Hadas, N. (2000), Computer mediated learning: an example of an approach. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 5, Nardi, B. (1996). Concepts of cognition and consciousness: Four voices. Australian Journal of Information Systems 4: Reprinted in ACM JOURNAL OF COMPUTER DOCUMENTATION, February, Cobb, P., & Steffe, L. P. (1983). The constructivist researcher as teacher and model builder. Journal for Research in Mathematics Education, 14(2), Prawat R. (1996). Learning community, commitment and school reform, Curriculum Studies, 28,1, pp Hoyles, C. (1995). Exploratory Software, Exploratory Cultures?, ζην Α. disessa - C. Hoyles,Computers and Exploratory Learning, Springer Verlag, pp Laborde, J-M. (1990). Cabri-Geometry [Software]. France: Universite de Grenoble. Mariotti, M., A. (1995). Images and concepts in geometrical reasoning. In R. Sutherland & J. Mason (Eds), Exploiting Mental imagery with Computers in Mathematics Education (pp ). Berlin: Springer-Verlag. Sutherland, R. (1995). Mediating mathematical action. In R. Sutherland & J. Mason (Eds), Exploiting Mental imagery with Computers in Mathematics Education (pp ). Berlin: Springer-Verlag. von Glasersfeld, E. (1987). Learning as a constructive activity. In C. Janvier (Eds), Problems of representation in ~ 40 ~

41 teaching and learning of mathematics (pp.3-18). London: Lawrence Erlbaum. Mariotti, M.,A. and Bussi, B. (1998). From drawing to construction : teacher's mediation within the Cabri environment. In A.Olivier and K. Newstead (Eds). 22nd PME Conference, 3 (pp ). Stellenbosch, South Africa. Clements, D. H. (1989). Computers in elementary mathematics education. NJ: Prentice- Hall. Νoss, R., & Hoyles, C. (1992). Looking Back and Looking Forward. In C. Hoyles and R. Noss (eds), Learning Mathematics and Logo (pp ). Cambridge, Ma: MIT Press. Διιελόγισζζε Κνινβνύ Α., Marja van den Heuvel Panhuizen, (2001).Δπίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ ΣΠΔ. Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Utrecht University, the Netherlands Υξίζηνπ Κ. & Πίηηα Παληαδή Γ., (2004). Ζ έλλνηα θαη δηδαζθαιία ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο. ην Γαγάηζεο Αζ., (Ed). Σύγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ. (ζει ). Λεπθσζία, Κύπξνο Πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθό Cabri II Geometry (http://www.ceid.upatras.gr/faculty/kordaki/amia.pdf) Πξόγξακκα πνπδώλ καζεκαηηθά ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε 2011 Καθαδηάξεο Υ., Μπειίηζνπ Ν., ηεθαλίδεο Γ., Υξνλνπνύινπ Γ., Μαζεκαηηθά Δ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν καζεηή. Αζήλα, εθδόζεηο Παηάθε. ~ 41 ~

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο.

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Κεθάλαιο εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος Λςκείος-Δπιλογήρ) Τν θεθάιαην, εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα