Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ"

Transcript

1 Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε να γίνει δυνατή η εξαγωγή του µέγιστου δυνατού ποσοστού περιεχόµενης πληροφορίας από τα δεδοµένα. Η καθιερωµένη στην επαγγελµατική πράξη ανάλυση υδρολογικών δεδοµένων περιλαµβάνει διερευνητική στατιστική επεξεργασία, επεξεργασία χρονοσειρών, χωρική και πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση και διάφορες εξειδικευµένες µεθοδολογίες για τη συµπλήρωση των χρονοσειρών δεδοµένων. Τα ζητούµενα είναι η µελέτη της διακύµανσης των υδρολογικών µεταβλητών, η ανίχνευση τάσεων, περιοδικοτήτων και εµµονής και η συσχέτιση οµοειδών µεταβλητών µετρηµένων σε διάφορους σταθµούς ή και διαφόρων µεταβλητών µε σκοπό την εκτίµηση σχέσεων µεταξύ των διαφόρων παραµέτρων. Η µεθοδολογία που έχει καθιερωθεί είναι επαρκώς τεκµηριωµένη θεωρητικά και είναι διαθέσιµος µεγάλος αριθµός κατάλληλων πακέτων λογισµικού. Το διαθέσιµο λογισµικό διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: 1. Εµπορικό λογισµικό γενικής χρήσεως. Επιτρέπει µεγάλο αριθµό αναλύσεων και ελέγχων που ζητούνται από πολλές διαφορετικές επιστήµες. Σαν παράδειγµα αναφέρουµε τα πακέτα: «EXCEL», «STATISTICA», «STATGRAF», «SPSS», «SAS». Το λογισµικό αυτής της κατηγορίας έχει το πλεονέκτηµα οτι είναι ευρέως διαδεδοµένο και συνήθως διαθέσιµο και το µειονέκτηµα ότι ενώ επιτρέπει συνήθως πολλούς τύπους χειρισµού των δεδοµένων και αναλύσεων που δεν είναι όλοι απαραίτητοι στην Υδρολογία, δεν επιτρέπει την εφαρµογή κάποιων εξειδικευµένων υδρολογικών αναλύσεων, εκτός ίσως µετά από προγραµµατισµό. 2. Λογισµικό από µεγάλες υπηρεσίες, οργανισµούς και πανεπιστήµια για εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις όπως τα CFA (Consolidated Frequency Analysis), HECFFA (HEC - Flood Frequency Analysis), Frequency and Risk Analyses in Hydrology. Το λογισµικό αυτό, συνήθως επιτρέπει την εφαρµογή πολλών εξειδικευµένων αναλύσεων της Υδρολογίας, αλλά δεν έχει την επεκτασιµότητα και ευκολία χρήσεως των εµπορικών προγραµµάτων. 3. Εξειδικευµένα προγράµµατα για ειδικές εφαρµογές στην υδρολογική έρευνα και την αντιµετώπιση ειδικών τοπικών προβληµάτων, που γίνονται από τους ενδιαφερόµενους φορείς. Τέτοια παραδείγµατα είναι το λογισµικό «WATER-MONITOR» που κατασκευάστηκε από τον ΤΥΤΠ για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Ελεγχος τηλεµετρικών σταθµών, βάση δεδοµένων, ανάλυση δεδοµένων και αυτοµατοποιηµένη σύνθεση εκθέσεων) και τα προγράµµατα «SEC_xx» του ΤΥΤΠ που κάνουν εξειδικευµένους ελέγχους και αναλύσεις για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της ξηρασίας στον ελληνικό χώρο. Τα προγράµµατα αυτά είτε είναι εξαιρετικά εξειδικευµένα, είτε είναι σε µορφή τέτοια που µόνο οι συντάκτες τους και οι συνεργάτες τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν. Σήµερα η πλέον προωθηµένη ανάλυση δεδοµένων χρησιµοποιεί µεθόδους που βασίζονται στην υδρολογική σύνθεση και προσοµοίωση, µε το σκεπτικό οτι όταν κανείς έχει τη δυνατότητα παραγωγής τεχνητών δεδοµένων που επαληθεύουν επιτυχώς το συγκεκριµένο φυσικό φαινόµενο,

2 2 σηµαίνει οτι έχει καλή γνώση των στατιστικών και στοχαστικών χαρακτηριστικών των παραµέτρων του φαινοµένου. Ακόµη, η παραγωγή τεχνητών δεδοµένων, µπορεί σε κάποιο βαθµό να καλύψει την έλλειψη πραγµατικών δεδοµένων. 2. Υδρολογική σύνθεση και προσοµοίωση Η σύνθεση και η προσοµοίωση είναι τα µέσα µε τα οποία οι υδρολόγοι µηχανικοί µπορούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ανεπάρκειας υδρολογικών δεδοµένων και τη δοκιµή αρκετών εναλλακτικών λύσεων στις µελέτες υδατικών πόρων. Σαν σύνθεση δεδοµένων εννοούµε την παραγωγή τεχνητών δεδοµένων. Η σύνθεση στηρίζεται στις στατιστικές ιδιότητες υφιστάµενων υδρολογικών δεδοµένων και τα νέα δεδοµένα που παράγονται έχουν τα ίδια στατιστικά χαρακτηριστικά µε τα πραγµατικά που χρησιµοποιήθηκαν σαν αφετηρία, µε στόχο την επέκτασή των σειρών, ή και διαφορετικά αν τα αλλάξουµε σκόπιµα µε στόχο την δοκιµή διαφόρων σεναρίων. Η προσοµοίωση είναι µια µαθηµατική περιγραφή της συµπεριφοράς ενός συστήµατος υδατικών πόρων και η αντίδρασή του σε υδρολογικά γεγονότα, για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι στόχοι της υδρολογικής προσοµοιώσεως είναι γενικά οι ακόλουθοι: 1. Εκτίµηση του υδατικού ισοζυγίου και προσοµοίωση της διαχρονικής εξελίξεως των υδατικών αποθεµάτων, ανάλογα και µε την προβλεπόµενη ή πραγµατοποιούµενη χρήση τους. 2. Εκτίµηση των απωλειών νερού και δοκιµές για περιορισµό αυτών των απωλειών µε κατασκευή τεχνικών έργων ή ρύθµιση των χρήσεων γης. 3. Εκτίµηση της τροφοδοσίας του υπόγειου υδροφορέα, φυσικής και τεχνητής, και δοκιµές για τη βελτίωσή της. 4. Εκτίµηση της διαβρώσεως του εδάφους και µεταφοράς στερεών υλικών. 5. Εκτίµηση της επικινδυνότητας πληµµύρας κατά υποπεριοχή και εντοπισµός των ευαίσθητων περιοχών για ακαριαίες πληµµύρες. 6. Εκτίµηση της ρυπάνσεως και µεταφοράς/διασποράς ρυπαντών από σηµειακές και µη σηµειακές πηγές ρυπάνσεως. 7. Βελτιστοποίηση της χρήσεως των επιφανειακών υδατικών πόρων, σε συνδυασµό µε τους υπόγειους υδατικούς πόρους, και διάφορα σενάρια αναπτύξεως της περιοχής. 8. Επανασχεδίαση του δικτύου υδρολογικών και µετεωρολογικών µετρήσεων Η µελέτη υδρολογικών συστηµάτων µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγεί σε µια συνεχή εξέλιξη των µοντέλων προσοµοίωσης, των οποίων η κατάταξη σε διαφόρους τύπους κρίθηκε σκόπιµη λόγω της µεγάλης ποικιλίας τους. Έτσι, τα µοντέλα διακρίνονται σε: (i) Συνεχή και διακριτά όταν τα παρατηρούµενα συστήµατα µελετώνται σε συνεχή ή διακριτά χρονικά διαστήµατα.

3 (ii) υναµικά και στατικά όταν παρατηρούνται ή όχι αλλαγές στις διαδικασίες του συστήµατος µε την πάροδο του χρόνου. 3 (iii) Περιγραφικά και εννοιολογικά όταν προσεγγίζουν ένα σύστηµα µε εµπειρικό τρόπο ή απλά µεταφράζουν τα φαινόµενα φυσικών διαδικασιών. (iv) Προσδιοριστικά (HEC-1, HEC-5, HEC-HMS, SLURP, SHE, CEQUEAU) και στοχαστικά (µοντέλα τύπου ARMA, LAST) ανάλογα µε τον τύπο των µεταβλητών που υπεισέρχονται στο πρόβληµα και των µεταξύ των σχέσεων. (v) Μοντέλα καθολικών (SLURP) και µοντέλα κατανεµηµένων παραµέτρων (SHE, CEQUEAU) ( ή «συγκεντρωτικά» και «κατανεµηµένα» µοντέλα) ανάλογα µε τη χωρική µεταβολή των παραµέτρων τους. Τα συγκεντρωτικά µοντέλα είναι απλούστερα και σύνήθως σηµειακά, ενώ τα κατανεµηµένα διαχωρίζουν την περιοχή όπου εφαρµόζονται σε «κελιά» µε την εφαρµογή ενός αυθαιρέτου καννάβου, και εξετάζουν την εξέλιξη του υδρολογικού ισοζυγίου σε κάθε κελί χωριστά και κατόπιν τις αλληλεπιδράσεις των καλιών που γειτονεύουν. (vi) Μοντέλα προσοµοίωσης γεγονότων (HEC-1, HEC-HMS) και συνεχή µοντέλα (SLURP, SHE, CEQUEAU) ανάλογα µε το µέγεθος της χρονικής κλίµακας µελέτης. (vii) Μοντέλα τύπου µαύρου κουτιού και µοντέλα αποµίµησης κατασκευών ανάλογα µε την αναλυτική διαδικασία του συστήµατος. Οι σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη υδρολογικών µοντέλων είναι οι ακόλουθες: 1. Εφαρµογή των µοντέλων σε µικροϋπολογιστές ή σταθµούς εργασίας µε υποστήριξη περιφερειακών και σύγχρονη τεχνολογία δικτύων (Ψηφιοποιητές, οπτικούς σαρωτές, κάρτες αναλογικής ψηφιακής µετατροπής, δικτυα επικοινωνιών, οθόνες υψηλής αναλύσεως, γραφικούς εκτυπωτές, σχεδιογράφους κλπ.) 2. Σύνδεση των µοντέλων µε βάσεις δεδοµένων. 3. Εφαρµογή των µοντέλων επάνω σε υπόβαθρο γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών. 4. Εφαρµογές «πραγµατικού χρόνου» µε αξιοποίηση τηλεπισκοπήσεως και τηλεµετρίας. 5. Σύνθεση των µοντέλων από ενότητες (modules) διαφόρων κατηγοριών µοντέλων (στοχαστικά, εµπειρικά κλπ) για την αντιµετώπιση µεγαλυτέρου εύρους προβληµάτων. 6. Αξιοποίηση των σύγχρονων λειτουργικών συστηµάτων (MS-WINDOWS, X-WINDOWS) για απλοποίηση της εκµαθήσεως και χρήσεως των µοντέλων. Σχετικά µε τα παραπάνω πρέπει να σηµειωθεί οτι τα «γενικής χρήσεως» λογισµικά αναπτύξεως εφαρµογών βάσεων δεδοµένων και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών δεν έχουν αποδώσει πολύ καλά αποτελέσµατα σε υδρολογικές εφαρµογές και πολλοί οργανισµοί και ερευνητικά κέντρα, µεταξύ των οποίων και ο ΤΥΤΠ, αναπτύσσουν εξειδικευµένες εφαρµογές στους τοµείς αυτούς, ανάλογα µε τις εξειδικευµένες υδρολογικές ανάγκες.

4 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 4 ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

5 Κατακρηµνίσεις 5 T>Tc ιόρθωση µε βάση την νεφοκάλυψη από δορυφορικές εικόνες T Tc Εξάτµιση ιορθωµένες κατακρηµνίσεις Εξάτµιση Χιόνι Χιόνι Μεταβολή µε βάση την τήξη του χιονιού ιορθωµένες κατακρηµνίσεις Μεταβολή µε βάση την χιονοκάλυψη Επιφάνεια Επιφάνεια Υπέδαφος Υπέδαφος Απορροή Απορροή ιάγραµµα ροής του µοντέλου SLURP ΤΟ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CEQEAU

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Στοχαστική ανάλυση του πλημμυρικού γεγονότος της 17 ης Οκτωβρίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής»

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε περιόδους κλιματικής αλλαγής» Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διον. Π. Καλύβας 1 Επίκουρος Καθηγητής (επί συμβάσει Ν. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ» ANALYSIS OF MODERN APPLICATIONS OF TELEMETRY METHOD IN ΔΕΥΑ OF LARISA Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαχείρισης της Ξηρασίας

Οδηγίες Διαχείρισης της Ξηρασίας ιεθνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών Πολυτεχνείο Μαδρίτης (Ισπανία) Πανεπιστήµιο Κύπρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) Ευρωπαϊκή Ένωση - Γραφείο Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Βοήθειας Ευρω-Μεσογειακό

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ι.Κ.Π.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπατίας 6 105.56 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ιερεύνηση Επιπτώσεων ιαστατικότητας στην

Διαβάστε περισσότερα