GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παλµογράφος που έχετε µπροστά σας είναι µία συσκευή εξελιγµένης τεχνολογίας που συνδυάζει δύο λειτουργίες σε µία: µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αναλογικός παλµογράφος πραγµατικού χρόνου και σαν παλµογράφος ψηφιακής αποθήκευσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Τώρα έχετε στα χέρια σας τη δυνατότητα ψηφιακής σύλληψης και ανάλυσης φευγαλέων κυµατοµορφών µε ρυθµό δειγµατοληψίας 100ΜS/s. Η συσκευή διαθέτει µετατροπέα AD υψηλής ταχύτητας για κάθε κανάλι που επιτρέπει τη µέτρηση, αποθήκευση και ανάλυση φαινοµένων υψηλής ταχύτητας. Οι περισσότερες λειτουργίες ελέγχονται από µικροεπεξεργαστή. Οι ρυθµίσεις εµφανίζονται αλφαριθµητικά στην οθόνη και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης δέκα οµάδων ρυθµίσεων και ανάκλησης οποιασδήποτε απ αυτές. Το σύστηµα κατακόρυφης απόκλισης έχει δύο κανάλια εισόδου καθένα από τα οποία διαθέτει 14 βαθµίδες µε ευαισθησία από 1mV έως 20V ανά υποδιαίρεση. Το σύστηµα οριζόντιας απόκλισης παρέχει χρόνο σάρωσης από 0,2µsec έως 100sec ανά υποδιαίρεση. Το σύστηµα σκανδαλισµού εξασφαλίζει σταθερότητα για όλο το εύρος λειτουργίας του συστήµατος κατακόρυφης απόκλισης.

3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Ο παλµογράφος έχει ελεγχθεί πλήρως πριν τη φόρτωση από το εργοστάσιο. Μόλις παραλάβετε τη συσκευή, αποσυσκευάστε την προσεκτικά και επιθεωρήστε την για πιθανές βλάβες κατά τη µεταφορά. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σηµάδι ζηµίας, ειδοποιήστε τον προµηθευτή σας αµέσως. 2. Πριν συνδέσετε τον παλµογράφο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας τάσης στο πίσω µέρος του αντιστοιχεί στην τάση δικτύου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη εάν η συσκευή συνδεθεί σε λάθος τάση. Για τάση δικτύου 230V / 50Hz η χρησιµοποιούµενη ασφάλεια είναι τύπου T0.4A 250V. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυµατισµό, αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξτε την ασφάλεια. 3. Η συσκευή λειτουργεί σε θερµοκρασίες από 0 C έως 40 C. Λειτουργία έξω από τα όρια αυτά µπορεί να δηµιουργήσει βλάβη στα κυκλώµατα. 4. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε µέρος όπου υπάρχουν ισχυρά µαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. Μπορεί να επηρεάσουν τις µετρήσεις. 5. Μη φράσσετε τις οπές εξαερισµού της συσκευής. 6. Για να αποφύγετε µόνιµη βλάβη στο φωσφόρο της καθοδικής λυχνίας, µην κάνετε πολύ έντονο το ίχνος και µην αφήνετε την κηλίδα να µείνει στο ίδιο σηµείο για πολλή ώρα. 7. Οι µέγιστες τάσεις που επιτρέπεται να εφαρµοστούν στη συσκευή είναι οι παρακάτω: Τερµατικό εισόδου CH1, CH2, EXT TRIG PROBE INPUTS Z AXIS Μέγιστη τάση εισόδου 400V (DC + AC peak) 400V (DC + AC peak) 600V (DC + AC peak) 30V (DC + AC peak)

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Επειδή ο παλµογράφος GRS-6032A λειτουργεί µε µικροεπεξεργαστή, οι διάφορες επιλογές γίνονται ηλεκτρονικά και όχι µέσω µηχανικών διακοπτών όπως στους παλµογράφους της προηγούµενης γενιάς. Για το λόγο αυτό, τα ρυθµιστικά κοµβία της πρόσοψης δεν έχουν ενδείξεις, αλλά οι ρυθµίσεις εµφανίζονται στην αλφαριθµητικά στην οθόνη του παλµογράφου.

5 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ Μπουτόν POWER (1): Ανοίγει και κλείνει τον παλµογράφο - Βίδα TRACE ROTATION (2): Ρυθµίζει την ευθυγράµµιση του οριζόντιου άξονα µε τις διαγραµµίσεις της οθόνης. - Κοµβίο INTEN (3): Ρυθµίζει τη φωτεινή ένταση του ίχνους - Κοµβίο FOCUS (4): Ρυθµίζει την εστίαση του ίχνους - Ακροδέκτης CAL (5): Παρέχει τετραγωνική κυµατοµορφή αναφοράς, πλάτους 0,5 Vp-p και συχνότητας 1ΚΗz για ρύθµιση των σηµατοληπτών (probes) - Ακροδέκτης γείωσης (6): Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν δυναµικό αναφοράς για µετρήσεις DC ή χαµηλής συχνότητας - Μπουτόν TEXT/ILLUM (7): Επιλέγει τη ρύθµιση της φωτεινής έντασης των σηµάνσεων πάνω στην οθόνη ή του φωτισµού των διαγραµµίσεων της οθόνης. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το κοµβίο VARIABLE (9), µέσω του οποίου αυξοµειώνεται η φωτεινότητα ή ο φωτισµός - Μπουτόν CURSORS (8): Τα µπουτόν αυτά χρησιµοποιούνται για την επιλογή και τον έλεγχο των δεικτών (cursors). Οι δείκτες είναι ζεύγος διακεκοµµένων γραµµών, τις οποίες ο χρήστης τοποθετεί σε συγκεκριµένα σηµεία της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής προκειµένου να µετρήσει την διαφορά τάσης ή το χρονικό διάστηµα µεταξύ τους. Tο µπουτόν V- T-1/ T-OFF επιτρέπει τέσσερις επιλογές:

6 V - Επιλέγει τη µέτρηση της τάσης µεταξύ δύο σηµείων της κυµατοµορφής. Οι διακεκοµµένες γραµµές είναι οριζόντιες. Η µετρούµενη τιµή εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, µετά τη σήµανση V1 ή V2, ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται το κανάλι 1 ή 2. Τ - Επιλέγει τη µέτρηση του χρονικού διαστήµατος µεταξύ δύο σηµείων της κυµατοµορφής. Οι διακεκοµµένες γραµµές είναι κατακόρυφες. Η µετρούµενη τιµή εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, µετά τη σήµανση Τ. 1/ Τ - Επιλέγει τη µέτρηση του αντιστρόφου του χρονικού διαστήµατος µεταξύ δύο σηµείων της κυµατοµορφής. Οι διακεκοµµένες γραµµές είναι και πάλι κατακόρυφες.. Η µετρούµενη τιµή εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, µετά τη σήµανση 1/ Τ. OFF - Στη θέση αυτή αφαιρούνται οι δείκτες από την οθόνη Το µπουτόν C1-C2-TRK λειτουργεί σε συνδυασµό µε το κοµβίο VARIABLE (9) και επιτρέπει τις παρακάτω επιλογές: C1 - Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η µετακίνηση του πρώτου δείκτη µέσω του κοµβίου VARIABLE C2 - Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η µετακίνηση του δεύτερου δείκτη µέσω του κοµβίου VARIABLE ΤΡΚ - Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η µετακίνηση του ζεύγους των δεικτών µέσω του κοµβίου VARIABLE - Κοµβίο VARIABLE (9): Είναι ένα ρυθµιστικό πολλαπλών λειτουργιών που επιτρέπει την αυξοµείωση παραµέτρων που έχουν επιλεγεί µέσω άλλων µπουτόν ή ρυθµιστικών, π.χ. του φωτισµού της οθόνης ή της µετακίνησης των δεικτών. Κατά τη ρύθµιση των δεικτών, εάν πιεσθεί µία φορά ενεργοποιείται η αργή (µικροµετρική) µετακίνηση ενώ αν πιεσθεί ξανά επανέρχεται η αρχική γρήγορη µετακίνηση. - Κοµβία SAVE και RECALL (10): Ο παλµογράφος αυτός διαθέτει 10 µνήµες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον χρήστη για να αποθηκεύσει ρυθµίσεις λειτουργίας οι οποίες µπορούν να ανακληθούν και να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή, ανάλογα µε τις µετρήσεις που θέλει να κάνει. Πρίν την αποθήκευση πρέπει να επιλεγεί ο αριθµός της µνήµης στην οποία θα αποθηκευτούν οι τρέχουσες ρυθµίσεις. Αυτό επιτυγχάνεται πιέζοντας στιγµιαία τα µπουτόν RECALL. Μόλις πιεσθεί αυτό το µπουτόν εµφανίζεται στην οθόνη η σήµανση Μ ακολουθούµενη από έναν αριθµό µεταξύ 0 και 9, που αντιστοιχεί σε µία από τις δέκα µνήµες. Κάθε φορά που πιέζεται στιγµιαία αυτό το µπουτόν ο αριθµός αυξάνεται µέχρι το 9. Για να κατεβούµε προς τα κάτω πιέζουµε στιγµιαία το µπουτόν SAVE. Έτσι, αφού επιλέξουµε τη µνήµη στην οποία θέλουµε να αποθηκεύσουµε τις τρέχουσες ρυθµίσεις του παλµογράφου, πιέζουµε το µπουτόν SAVE για 3 δευτερόλεπτα περίπου, οπότε και αποθηκεύονται οι ρυθµίσεις. Για την ανάκληση συγκεκριµένου σετ µετρήσεων χρησιµοποιείται παρόµοια διαδικασία για την επιλογή της µνήµης και πίεση του µπουτόν RECALL για 3 περίπου δευτερόλεπτα.

7 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Μπουτόν CH1 (11) & CH2 (12): Επιλέγουν το κανάλι λειτουργίας - Μπουτόν ALT/CHOP (15): Επιλέγει τον τρόπο εµφάνισης των δύο καναλιών στην οθόνη. Η επιλογή ALT χρησιµοποιείται όταν τα σήµατα είναι υψηλής συχνότητας και η επιλογή CHOP όταν τα σήµατα έχουν χαµηλή συχνότητα. - Μπουτόν AC/DC (19) & (20): Επιλέγουν τη ζεύξη του σήµατος. Στη θέση AC αφαιρείται η συνεχής συνιστώσα, εάν υπάρχει τέτοια στο σήµα. Στη θέση DC εµφανίζεται αυτούσιο το σήµα που εισάγεται στο κανάλι µέτρησης. - Μπουτόν GND (21) & (22): Σύντοµη πίεση του µπουτόν αυτού, γειώνει την αντίστοιχη είσοδο µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µία οριζόντια γραµµή για το κανάλι αυτό στην οθόνη. Παρατεταµένη πίεση, µεγεθύνει τον συντελεστή κατακόρυφης απόκλισης 10 φορές. - Μπουτόν ADD / INV (16): Εάν πιεστεί το µπουτόν αυτό στιγµιαία, τα σήµατα των δύο καναλιών προστίθενται. Η λειτουργία αυτή επισηµαίνεται µε την εµφάνιση του σηµείου + στην οθόνη. Εάν το µπουτόν αυτό κρατηθεί πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα, αναστρέφεται το σήµα του καναλιού 2. Έτσι, εάν είναι επιθυµητή η αφαίρεση αντί για πρόσθεση, πρέπει να πιεσθεί κατ αρχήν το µπουτόν αυτό για 2sec ώστε να αναστραφεί το σήµα του καναλιού 2, και κατόπιν να πατηθεί στιγµιαία ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της πρόσθεσης. - Κοµβία POSITION (13) & (14): Μετακινούν τη δέσµη του κάθε καναλιού πάνω κάτω. - Κοµβία VOLTS / DIV (15) & (18): Επιλέγουν τον συντελεστή ευαισθησίας. Η επιλεγείσα ευαισθησία εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης για το κάθε κανάλι.

8 - Τερµατικά εισόδου CH1-X (23), CH2-Y (24): Τερµατικό BNC, για προσαρµογή των σηµατοληπτών. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Τα ρυθµιστικά του συστήµατος οριζόντιας απόκλισης, ρυθµίζουν τον τρόπο λειτουργίας της χρονικής βάσης και επιλέγουν την χρονική βάση, τη θέση και τη µεγέθυνση του σήµατος Κοµβίο POSITION (25) : Μετακινεί τη δέσµη κατά τον οριζόντιο άξονα. Κατά τη λειτουργία X Y, χρησιµοποιείται για τη µετατόπιση κατά τον άξονα Χ. - Κοµβίο TIME / DIV VAR (26) : Επιλέγει τη χρονική βάση από 0,5sec/div έως 0,2µsec/div µε διαδοχή 1 2 5, όταν ο παλµογράφος λειτουργεί κατά τον συµβατικό τρόπο. Η επιλεγείσα ρύθµιση εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Όταν ο παλµογράφος λειτουργεί σαν ψηφιακής αποθήκευσης, η χρονική βάση επεκτείνεται µέχρι 100sec/div ώστε να µπορούν να συλληφθούν τρεµοπαίζοντα σήµατα χαµηλής ταχύτητας. Η λειτουργία VAR επιλέγεται µε πίεση του κοµβίου αυτού και επιτρέπει τη συνεχή µεταβολή της χρονικής βάσης µεταξύ βηµάτων. Στρέφοντας το κοµβίο προς τα αριστερά, αυξάνεται ο συντελεστής χρονικής βάσης. - Κοµβίο X-Y (27): Επιλέγει λειτουργία X-Y. Στη λειτουργία αυτή το σήµα X συνδέεται στο κανάλι 1 (είσοδος CH1-X) και το σήµα Y στο κανάλι 2 (είσοδος CH1-Y). Οι συντελεστές ευαισθησίας είναι οι ίδιοι µε αυτούς της κατακόρυφης απόκλισης. - Μπουτόν x1/mag (28): Με το κοµβίο αυτό επιλέγεται η χρονική βάση µεταξύ της κανονικής x1 και της µεγεθυµένης (MAG). Εάν επιλεγεί µεγέθυνση, ο συντελεστής εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης σαν x5 ή x10 ή x20 ανάλογα µε την επιλεγείσα µεγέθυνση. - Μπουτόν x (29): Επιλέγει συντελεστές µεγέθυνσης κυκλικά. - Μπουτόν ALT / MAG (29): Εάν πιεστεί το µπουτόν αυτό, εµφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη η κύρια κυµατοµορφή και η µεγεθυµένη τρεις

9 υποδιαιρέσεις παρακάτω. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να παρακολουθήσει κανείς ακριβώς το σηµείο της κυµατοµορφής που ενδιαφέρει. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥ Τα ρυθµιστικά του συστήµατος σκανδαλισµού, καθορίζουν τον τρόπο εκκίνησης της σάρωσης για τα δύο σήµατα εισόδου CH1 και CH Μπουτόν ATO (30) και ενδείκτης NML : Πιέζοντας το µπουτόν αυτό, επιλέγεται αυτόµατη (AUTO) ή κανονική (NORM) λειτουργία. Ο επιλεγείς τρόπος λειτουργίας, επισηµαίνεται µε τα αντίστοιχα ενδεικτικά πάνω από το µπουτόν. Στη θέση AUTO η σάρωση είναι συνεχής ανεξαρτήτως του αν υπάρχει σήµα σκανδαλισµού. Στη θέση NML ενεργοποιείται η σάρωση µόνον εάν υπάρχει σήµα σκανδαλισµού που ξεπερνάει µία προρρυθµισµένη στάθµη. Η στάθµη αυτή ρυθµίζεται µέσω του κοµβίου LEVEL. - Μπουτόν SOURCE (31): Πιέζοντας το µπουτόν αυτό, επιλέγεται η πηγή σκανδαλισµού µε τη διαδοχή VERT CH1 CH2 LINE EXT VERT. Στη θέση VERT, το σήµα σκανδαλισµού επιλέγεται εναλλάξ από τα σήµατα στο CH1 και στο CH2. Στη θέση CH1, το σήµα σκανδαλισµού λαµβάνεται από το σήµα του CH1. Στη θέση CH2, το σήµα σκανδαλισµού λαµβάνεται από το σήµα του CH2. Στη θέση LINE, το σήµα σκανδαλισµού λαµβάνεται από την τάση δικτύου. Στη θέση EXT, ο σκανδαλισµός επιτυγχάνεται µε εξωτερικό σήµα που συνδέεται στην υποδοχή EXT TRIG.

10 - Μπουτόν TV (32): Με το µπουτόν αυτό επιλέγεται το οριζόντιο ή το κατακόρυφο σήµα συγχρονισµού από το σύνθετο σήµα Video. Η διαδοχή είναι: TV-V TV-H OFF TV-V - Μπουτόν SLOPE (33): Επιλέγει την κλίση του σήµατος που χρησιµοποιείται για σκανδαλισµό. Κάθε φορά που πιέζεται το µπουτόν, αναστρέφεται η κλίση. - Μπουτόν COUPLING (34): Με το µπουτόν αυτό επιλέγεται ο τρόπος ζεύξης του σήµατος σκανδαλισµού. Η διαδοχή είναι: AC HFR LFR AC. Στη θέση AC υποβιβάζονται οι συχνότητες κάτω των 20Hz και µπλοκάρεται η συνεχής συνιστώσα του σήµατος. Ζεύξη σ αυτή τη θέση χρησιµοποιείται όταν η κυµατοµορφή έχει µεγάλη µετατόπιση DC (DC OFFSET). Στη θέση HFR υποβιβάζονται οι υψηλές συχνότητες (πάνω των 50KHz). Τέτοιου είδους ζεύξη είναι χρήσιµη για τη σταθερή απεικόνιση σηµάτων χαµηλής συχνότητας που περιέχουν παρεµβολές υψηλής συχνότητας από το σήµα συγχρονισµού. Στη θέση LFR υποβιβάζονται οι χαµηλές συχνότητες του σήµατος σκανδαλισµού (κάτω των 30KHz) και µπλοκάρεται η συνεχής συνιστώσα του σήµατος σκανδαλισµού. Η ζεύξη αυτού του τύπου είναι χρήσιµη για τη σταθερή απεικόνιση κυµατοµορφών υψηλής συχνότητας και την απόρριψη παρεµβολών χαµηλής συχνότητας ή βόµβου από την τάση τροφοδοσίας. - Κοµβίο LEVEL (35) και ενδεικτικό TRG: Με το κοµβίο αυτό, ρυθµίζεται η στάθµη σκανδαλισµού. Όταν περιστρέφεται προς τα δεξιά, η στάθµη σκανδαλισµού µετακινείται προς την θετική κορυφή της κυµατοµορφής, ενώ όταν περιστρέφεται προς τα αριστερά, η στάθµη σκανδαλισµού µετακινείται προς την αρνητική κορυφή της κυµατοµορφής. Το ενδεικτικό TRG ανάβει όταν οι συνθήκες σκανδαλισµού ικανοποιούνται και υπάρχει σταθερό ίχνος στην οθόνη. - Κοµβίο HOLD OFF (36): Όταν το µετρούµενο σήµα έχει σύνθετη µορφή µε δύο ή περισσότερες συχνότητες επανάληψης (περιόδους) σκανδαλισµός µόνον µε επέµβαση στο κοµβίο LEVEL ίσως να µην επαρκεί για την επίτευξη της σταθερότητας στην απεικόνιση. Στη περίπτωση αυτή η σάρωση µπορεί να συγχρονισθεί σταθερά µε το µετρούµενο σήµα ρυθµίζοντας το χρόνο HOLD OFF (ο χρόνος κρατήµατος της σάρωσης). Όταν το κοµβίο αυτό είναι γυρισµένο τέρµα δεξιά, ο χρόνος HOLD OFF είναι ο ελάχιστος δυνατός (κανονική λειτουργία). - Τερµατικό εισόδου EXT TRIG (37): Υποδοχή BNC για εισαγωγή εξωτερικού σήµατος σκανδαλισµού

11 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Μπουτόν STORAGE / REAL TIME (38): Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας. Στη θέση REAL TIME ο παλµογράφος λειτουργεί συµβατικά. Στη θέση STORAGE, λειτουργεί σε τρόπο ψηφιακής αποθήκευσης. Στη δεύτερη περίπτωση, αναβοσβήνει το ενδεικτικό RUN σε συγχρονισµό µε το ρυθµό δειγµατοληψίας - Μπουτόν MENU (39): Με το µπουτόν αυτό επιλέγεται ο τρόπος σύλληψης του σήµατος, η εφαρµογή εξοµάλυνσης ή όχι, η εντολή αποθήκευσης ή ανάκλησης. Με κάθε πάτηµα του µπουτόν, αλλάζει η ρύθµιση και η επιλογή εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης. Οι ρυθµίσεις σε κάθε τρόπο λειτουργίας αλλάζουν µε το κοµβίο VARIABLE (9) που είναι τοποθετηµένο ακριβώς πάνω από τα µπουτόν. - Μπουτόν RUN / STOP (40) και ενδείκτης RUN: Πιέζοντας αυτό το µπουτόν, σταµατάει η δειγµατοληψία και σβήνει το ενδεικτικό. Η κατάσταση αυτή επισηµαίνεται µε τη λέξη STOP που εµφανίζεται στην οθόνη. Εάν πατηθεί το µπουτόν ξανά, η δειγµατοληψία ξαναρχίζει. - Μπουτόν SINGLE (41): Με την πίεση του µπουτόν αυτού, εµφανίζεται η λέξη SINGLE στην οθόνη επισηµαίνοντας ότι ο παλµογράφος έχει τεθεί σε κατάσταση λήψης που θα ξεκινήσει µε ένα σήµα σκανδαλισµού. Η ενεργοποίηση του σήµατος σκανδαλισµού γίνεται µε την πίεση του µπουτόν RUN / STOP. - Μπουτόν UTILITY (42): Με το µπουτόν αυτό επιλέγονται διάφορες ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την λειτουργία του παλµογράφου και τον τρόπο µεταφοράς των µετρήσεων µέσω της θύρας RS232. Η διαδοχή έχει τη µορφή: RS232 baud rate BEEP ON / OFF FACTORY DEFAULT loading Οι ρυθµίσεις σε κάθε θέση επιλέγονται µέσω του κοµβίου VARIABLE. Θέση RS232 : Επιτρέπει την τροποποίηση της ταχύτητας επικοινωνίας µε τον Η/Υ. Θέση BEEP ON / OFF : Επιλέγει εάν θα υπάρχει ακουστική σήµανση σε περίπτωση υπέρβασης ορίων ή κλιµάκων Θέση FACTORY DEFAULT loading : Επιτρέπει την επαναφορά στις αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις.

12 ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Στο πίσω µέρος της συσκευής υπάρχει υποδοχή του καλωδίου τροφοδοσίας (44) και ο επιλογέας τάσης λειτουργίας (43), η έξοδος συγχρονισµού του CH1 σε τερµατικό BNC (45), η είσοδος του σήµατος διαµόρφωσης φωτεινότητας (Z input) σε τερµατικό BNC (46) και η θύρα RS232 (47). ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα βεβαιωθήτε ότι ο επιλογέας τάσεως στο πίσω µέρος του παλµογράφου είναι γυρισµένος στην κατάλληλη θέση, και έν συνεχεία ρυθµίστε τον παλµογράφο σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΜΠΟΥΤΟΝ / ΚΟΜΒΙΟ ΘΕΣΗ / ΡΥΘΜΙΣΗ POWER ΟΝ ΙΝΤΕΝ µέσον περιοχής ρύθµισης FOCUS µέσον περιοχής ρύθµισης VERT ICAL INPUT CH1 VERTICAL POSITION µέσον περιοχής ρύθµισης VOLTS / DIV 50 mv/div AC/DC AC SOURCE VERT COUPLING AC SLOPE + LEVEL Περίπου στο κέντρο HOLD OFF Περίπου στο κέντρο MODE (SWEEP) ATO TIME/DIV 0.5 msec/div HORIZONTAL POSITION µέσον περιοχής ρύθµισης

13 1. Ρυθµίστε την φωτεινότητα και εστίαση του ίχνους µε τα κοµβία INTEN και FOCUS. 2. Με την βοήθεια του κοµβίου CH1 POSITION και της βίδας TRACE ROTATION παραλληλίστε το ίχνος µε την οριζόντια κεντρική γραµµή της οθόνης. Για τη ρύθµιση αυτή θα χρειασθείτε ένα µικρό πλακέ κατσαβιδάκι. 3. Συνδέστε τον σηµατολήπτη (PROBE) στην είσοδο CH1 και ακουµπήστε το άκρο του στο τετραγωνικό σήµα βαθµονόµησης CAL ( 0,5 V p-p). 4. Πιέστε το µπουτόν AC/DC στην θέση AC. Στην οθόνη θα εµφανισθεί η τετραγωνική κυµατοµορφή του σήµατος βαθµονόµησης. Εάν όχι, πιέστε µία φορά το µπουτόν GND. 5. Ρυθµίστε την εστίαση πάλι µε το κοµβίο FOCUS για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 6. Γυρίστε τα κοµβία POSITION κατακόρυφης και POSITION οριζόντιας µετακίνησης σε κατάλληλες θέσεις ώστε η κυµατοµορφή να ευθυγραµµίζεται µε το πλέγµα της οθόνης και να είναι εύκολη η ανάγνωση της περιόδου (Τ) της τάσης. Οι ανωτέρω οδηγίες αναφέρονται στην χρήση ενός καναλιού (CH1). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επιτυγχάνεται η λειτουργία µέσω του δεύτερου καναλιού (CH2). Άλλοι τρόποι λειτουργίας περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΙΠΛΟ ΙΧΝΟΣ Ενεργοποιήστε το κανάλι 2 πιέζοντας το µπουτόν CH2. Επιλέξτε ταυτόχρονη απεικόνιση των καναλιών 1 και 2 πιέζοντας το µπουτόν ALT/CHOP, ώστε στην οθόνη να εµφανιστεί η σήµανση CHOP. Στο σηµείο αυτό το ίχνος του πρώτου καναλιού είναι η τετραγωνική κυµατοµορφή βαθµονόµησης {εφ όσον ο σηµατολήπτης του CH1 είναι συνδεδεµένος µε την έξοδο CAL (0.5 Vp-p)} και το ίχνος του CH2 είναι µία οριζόντια γραµµή, αφού στη είσοδο του CH2 δεν έχει εφαρµοσθεί ακόµη κανένα σήµα. Ρυθµίστε την ευαισθησία του κατακόρυφου ενισχυτή του καναλιού 2 στα 50mV/DIV. Τώρα προσαρµόστε τον δεύτερο σηµατολήπτη (PROBE) στην είσοδο του CH2 και συνδέστε τον επίσης στην έξοδο CAL. Με το µπουτόν AC/DC Ενεργοποιήστε ζεύξη AC. Με τα κοµβία POSITION κατακόρυφης και οριζόντιας µετακίνησης, ρυθµίστε την θέση των δύο ιχνών ώστε η οθόνη να εµφανίζει ξεχωριστά τα δύο σήµατα. Όταν έχουµε λειτουργία διπλού ίχνους, πρέπει να επιλεγεί µέσω του διακόπτη SOURCE σαν πηγή συγχρονισµού είτε το CH1 ή το CH2. Εάν υπάρχει συγχρονισµός στα σήµατα των δύο καναλιών και οι δύο κυµατοµορφές θα είναι σταθερές, εάν όχι, µόνον το σήµα του καναλιού που επιλέγεται µε τον διακόπτη

14 SOURCE θα έχει σταθερή απεικόνιση. Εάν όµως πατήστε το µπουτόν ALT τότε και οι δύο κυµατοµορφές θα είναι σταθερές. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ (ADD) Εάν είναι ενεργοποιηµένα τα δύο κανάλια και πιεστεί το µπουτόν ADD, η οθόνη απεικονίζει το αλγεβρικό άθροισµα των σηµάτων που εφαρµόζονται στα κανάλια CH 1 και CH 2. Απεικόνιση της διαφοράς µεταξύ των δύο σηµάτων επιτυγχάνεται εάν πιεστεί και κρατηθεί για λίγο πατηµένο το κοµβίο ADD/INV. Για ακρίβεια στην απεικόνιση του αθροίσµατος ή της διαφοράς των δύο κυµατοµορφών, είναι απαραίτητο οι ευαισθησίες των δύο καναλιών να έχουν την ίδια τιµή η οποία ρυθµίζεται µε τον αντίστοιχο επιλογέα VOLTS/DIV. Στην εφαρµογή που χρησιµοποιήσαµε παραπάνω, απεικονίζοντας και στα δύο κανάλια το σήµα βαθµονόµησης, εάν εφαρµόσουµε τη λειτουργία της πρόσθεσης εµφανίζεται στην οθόνη µία κυµατοµορφή µε την ίδια συχνότητα αλλά µε πλάτος διπλάσιο του αρχικού. Αντιθέτως, εάν πριν την πρόσθεση αναστραφεί η πολικότητα του σήµατος του καναλιού 2 µε παρατεταµένη πίεση του µπουτόν ADD/INV, τότε στην οθόνη θα εµφανιστεί µία οριζόντια γραµµή. Πρόσθεση κυµατοµορφών Πρόσθεση κυµατοµορφών µε αναστροφή της µιας (αφαίρεση)

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ X-Y Για τη λειτουργία αυτή πρέπει να πιεσθεί το µπουτόν Χ-Υ (27). Κατ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας το σήµα που εφαρµόζεται στην είσοδο CH1 αντιστοιχεί στον άξονα Χ και αυτό του CH 2 στον άξονα Υ. Για την ρύθµιση της θέσης του ίχνους κατά τον άξονα Χ χρησιµοποιείται το κοµβίο οριζόντιας µετακίνησης (25), και όχι το κοµβίο κατακόρυφης µετακίνησης του καναλιού 1. Για τη µετακίνηση του ίχνους κατά τον άξονα Υ χρησιµοποιείται το κοµβίο κατακόρυφης µετακίνησης του καναλιού 2. Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιούνται σήµατα υψηλής συχνότητας, πρέπει να δοθεί προσοχή στο εύρος ζώνης και στη διαφορά φάσεως µεταξύ των αξόνων Χ και Υ. Η λειτουργία αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουµε τη σχέση µεταξύ των συχνοτήτων δύο ηµιτονικών κυµατοµορφών καθώς επίσης και τη διαφορά φάσεως µεταξύ τους. Στην παρακάτω εικόνα εµφανίζεται το σχήµα που προκύπτει όταν ο λόγος των συχνοτήτων των δύο κυµατοµορφών είναι 4:1. Θα παρατηρήσετε ότι ο αριθµός των βρόχων που εµφανίζει το σχήµα είναι ίσος µε το λόγο των συχνοτήτων των κυµατοµορφών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η κυµατοµορφή µε τη µικρότερη συχνότητα έχει εισαχθεί στο κανάλι 2 (CH2) και αυτή µε τη µεγαλύτερη στο κανάλι 1 (CH1).

16 Στην εικόνα που ακολουθεί εµφανίζεται το σχήµα που προκύπτει όταν στο κανάλι 1 εισάγεται µία ηµιτονική κυµατοµορφή µε συχνότητα 40 Ηz και στο κανάλι 2 µία ηµιτονική κυµατοµορφή µε συχνότητα 200 Ηz. Θα παρατηρήσετε και πάλι ότι ο αριθµός των βρόχων είναι ίσος µε τον λόγο των δύο συχνοτήτων Σηµειώστε ότι για να υπάρχει σταθερή απεικόνιση στην οθόνη είναι απαραίτητο ο λόγος των δύο συχνοτήτων να παραµένει σταθερός, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει ολίσθηση στις δύο συχνότητες. ΣΚΑΝ ΑΛΙΣΜΟΣ Ο σωστός σκανδαλισµός είναι ουσιώδους σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία ενός παλµογράφου. Ο κάθε χρήστης παλµογράφου πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως µε τις λειτουργίες σκανδαλισµού και τις σχετικές διαδικασίες. (1) Επιλογές και λειτουργία του διακόπτη SOURCE Για να έχουµε ένα σταθεροποιηµένο ίχνος στην οθόνη πρέπει το απεικονιζόµενο σήµα ή κάποιο άλλο σήµα που έχει κάποια χρονική σχέση µε το απεικονιζόµενο σήµα να εφαρµοσθεί στο κύκλωµα σκανδαλισµού. Με τον διακόπτη SOURCE επιλέγεται η πηγή σήµατος του σκανδαλισµού. CH1 : Αυτή η µέθοδος εσωτερικού σκανδαλισµού είναι η πιο συχνά χρησιµοή ποιούµενη. Το σήµα που εφαρµόζεται στην κατακόρυφο είσοδο CH2 διακλαδίζεται από τον προενισχυτή και οδηγείται στο κύκλωµα σκανδαλισµού µέσω του διακόπτη SOURCE. Αφού το σήµα

17 σκανδαλισµού είναι το ίδιο το µετρούµενο σήµα, µια πολύ σταθερή κυµατοµορφή λαµβάνεται στην οθόνη. Κατά την λειτουργία µονής σάρωσης (SINGLE SWEEP) σαν σήµα σκανδαλισµού χρησιµοποιείται το σήµα που επιλέγεται από τον διακόπτη SOURCE. Κατά την λειτουργία σε τρόπο ALT σαν σήµα σκανδαλισµού χρησιµοποιείται το σήµα που επιλέγεται από τον διακόπτη SOURCE. LINE: EXT : Στην περίπτωση αυτή σαν σήµα συγχρονισµού χρησιµοποιείται το σήµα της τάσης δικτύου µε την οποία τροφοδοτείται ο παλµογράφος. Η µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατική όταν το µετρούµενο σήµα έχει κάποια σχέση µε την συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας, όπως π.χ. σε µετρήσεις θορύβου χαµηλής στάθµης ηχητικών συσκευών, κυκλωµάτων θυρίστορ κ.λ.π. Η κυµατοµορφή σκανδαλίζεται από ένα εξωτερικό σήµα που εφαρµόζεται στην υποδοχή εξωτερικού σκανδαλισµού. Στην περίπτωση αυτή η συχνότητα του εξωτερικού σήµατος πρέπει να έχει κάποια περιοδική σχέση αναφορικά µε το µετρούµενο σήµα. εδοµένου ότι το µετρούµενο σήµα δεν χρησιµοποιείται για τον σκανδαλισµό, η κυµατοµορφή έχει λιγότερη εξάρτηση από το µετρούµενο σήµα. (2) Λειτουργία του διακόπτη COUPLING Ο διακόπτης αυτός χρησιµοποιείται για την επιλογή της ζεύξης του σήµατος σκανδαλισµού προς το κύκλωµα σκανδαλισµού ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του µετρούµενου σήµατος. AC : Η ζεύξη αυτή εφαρµόζεται στην περίπτωση σκανδαλισµού AC και είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη. εδοµένου ότι το σήµα σκανδαλισµού εφαρµόζεται στο κύκλωµα σκανδαλισµού µέσω ενός κυκλώµατος AC, σταθερός σκανδαλισµός επιτυγχάνεται χωρίς να επηρεάζεται από την συνεχή συνιστώσα του σήµατος εισόδου. Η κάτω συχνότητα αποκοπής είναι 20 Hz (-3dB). Πολλές φορές όταν ο επιλογέας πηγής σκανδαλισµού είναι στη θέση ALT και η συχνότητα σάρωσης είναι χαµηλή, εµφανίζεται τρεµούλιασµα στην κυµατοµορφή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιηθεί ζεύξη DC. HFR : Το σήµα σκανδαλισµού οδηγείται στο κύκλωµα σκανδαλισµού µέσω ενός κυκλώµατος ζεύξης AC και ενός χαµηλοπερατού φίλτρου (περίπου 50 KHz, -3 db ). Οι υψηλότερες συχνότητες του σήµατος σκανδαλισµού απορρίπτονται και µόνον οι χαµηλές συχνότητες εφαρµόζονται στο κύκλωµα σκανδαλισµού.

18 LFR : Το σήµα σκανδαλισµού οδηγείται στο κύκλωµα σκανδαλισµού µέσω ενός κυκλώµατος ζεύξης AC και ενός υψιπερατού φίλτρου (περίπου 30 KHz, -3 db ). Οι χαµηλότερες συχνότητες του σήµατος σκανδαλισµού απορρίπτονται και µόνον οι υψηλές συχνότητες εφαρµόζονται στο κύκλωµα σκανδαλισµού. TV : Αυτή η ζεύξη χρησιµοποιείται κατά την παρακολούθηση σηµάτων τηλεόρασης. Το σήµα σκανδαλισµού οδηγείται µε ζεύξη AC και µέσω του κυκλώµατος σκανδαλισµού στο κύκλωµα διαχωρισµού συγχρονισµού του τηλεοπτικού σήµατος. Το κύκλωµα διαχωρισµού επιλέγει το σήµα συγχρονισµού που χρησιµοποιείται για σκανδαλισµό της σάρωσης. Έτσι, το σήµα VIDEO µπορεί να απεικονισθεί µε µεγάλη σταθερότητα. TV-V/TV-H: Με τις επιλογές αυτές επιτυγχάνεται σκανδαλισµός από το κατακόρυφο ή οριζόντιο σήµα του σύνθετου σήµατος Video. (3) Λειτουργία του κοµβίου LEVEL Ο προορισµός του κοµβίου αυτού είναι να ρυθµίζει τη στάθµη σκανδαλισµού ώστε να έχει σταθερότητα η απεικονιζόµενη κυµατοµορφή. Τη στιγµή που το σήµα σκανδαλισµού ξεπεράσει την στάθµη σκανδαλισµού που ορίζεται µε το κοµβίο αυτό, αρχίζει η σάρωση και εµφανίζεται η κυµατοµορφή στην οθόνη. Η στάθµη σκανδαλισµού µεταβάλλεται θετικά (αυξάνει) καθώς το κοµβίο στρέφεται προς τα δεξιά, και γίνεται αρνητική όταν το κοµβίο στρέφεται προς τα αριστερά. (4) Λειτουργία του κοµβίου HOLD OFF Όταν το µετρούµενο σήµα έχει σύνθετη µορφή µε δύο ή περισσότερες συχνότητες επανάληψης (περιόδους) σκανδαλισµός µόνον µε το προαναφερθέν κοµβίο LEVEL ίσως να µην επαρκεί για την επίτευξη της σταθερότητας στην απεικόνιση. Στη περίπτωση αυτή η σάρωση µπορεί να συγχρονισθεί σταθερά µε το µετρούµενο σήµα ρυθµίζοντας το χρόνο HOLD OFF (ο χρόνος κρατήµατος της σάρωσης). Ο έλεγχος καλύπτει τον χρόνο τουλάχιστον µίας πλήρους σάρωσης, για σαρώσεις ταχύτερες των 0.2 sec/div. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SINGLE SWEEP) Μη επαναλαµβανόµενα και µεταβατικά σήµατα είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν στην οθόνη µε την κανονική επαναλαµβανόµενη λειτουργία της σάρωσης. Τέτοια σήµατα όµως µπορεί να µετρηθούν απεικονίζοντάς τα µε τη µέθοδο µονής σάρωσης στην οθόνη και αποθηκεύοντάς τα αφού έχει τεθεί ο παλµογράφος σε κατάσταση ψηφιακής αποθήκευσης.

19 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ Όταν είναι επιθυµητό να µεγεθυνθεί χρονικά ένα µέρος της κυµατοµορφής, πρέπει να χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερη ταχύτητα σάρωσης. Εάν όµως το επιθυµητό τµήµα της κυµατοµορφής είναι µακριά από την αρχή της σάρωσης, είναι δυνατόν να βρεθεί έξω από τα όρια της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε το µπουτόν X1 / MAG ώστε να µεγεθυνθεί η χρονική βάση της κυµατοµορφής. Όταν έχουµε µεγέθυνση, η χρονική βάση της απεικονιζόµενης κυµατοµορφής πολλαπλασιάζεται ανάλογα µε την επιλογή του µπουτόν x και έτσι αυτή εκτείνεται δεξιά και αριστερά του κέντρου της οθόνης το οποίο αποτελεί και το κέντρο της µεγέθυνσης. Κάνοντας χρήση του κοµβίου οριζόντιας µετακίνησης δέσµης (POSITION) µπορούµε να φέρουµε οποιοδήποτε σηµείο της κυµατοµορφής θέλουµε στο κέντρο οθόνης ώστε να το δούµε υπό µεγέθυνση. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η λειτουργία ψηφιακής αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θέλουµε να παρατηρήσουµε πολύ γρήγορα µεταβατικά σήµατα ή σήµατα για τα οποία είναι αδύνατη η σταθεροποίηση του ίχνους στην οθόνη. Για να θέσετε τον παλµογράφο σε λειτουργία ψηφιακής αποθήκευσης πιέστε το µπουτόν STORAGE. Θα παρατηρήσετε ότι αλλάζει ελαφρά η εµφάνιση της κυµατοµορφής στην οθόνη, πράγµα που οφείλεται στο ότι η κυµατοµορφή αποτελείται πλέον από µία σειρά κουκίδων. Ταυτόχρονα στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η συχνότητα δειγµατοληψίας δίπλα από τη σήµανση SMPL καθώς και το χρονικό σηµείο σκανδαλισµού σε υποδιαιρέσεις της οθόνης, δίπλα από τη σήµανση TRG. Παράλληλα αναβοσβήνει η ένδειξη RUN πάνω από το µπουτόν STOP. Για να αποθηκεύσετε την κυµατοµορφή στην οθόνη, πιέστε το µπουτόν STOP. Η ένδειξη RUN θα σταµατήσει να αναβοσβήνει. Παγώνοντας την εικόνα, µπορείτε να κάνετε τις παρατηρήσεις σας µε άνεση ή να κάνετε µετρήσεις χρησιµοποιώντας τους δείκτες (cursors) σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν σε σχέση µε τη συµβατική λειτουργία του παλµογράφου. Το µπουτόν SINGLE χρησιµοποιείται για να θέσει τον παλµογράφο σε κατάσταση αναµονής προκειµένου να αποθηκεύσει µία µόνον σάρωση ενός σήµατος. Με την

20 πίεση του µπουτόν αυτού εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης η σήµανση SINGLE ενώ η οθόνη δεν εµφανίζει κανένα σήµα. Η σάρωση και η επακολουθούσα αποθήκευση ενεργοποιείται είτε µε κάποιο εξωτερικό σήµα (εάν έχει επιλεγεί εξωτερικός σκανδαλισµός) ή ακόµη και από το ίδιο το σήµα που θέλουµε να αποθηκεύσουµε, εάν η στάθµη του είναι αρκετή ώστε να ενεργοποιήσει εσωτερικό σκανδαλισµό. Με την αποθήκευση της κυµατοµορφής η οθόνη παγώνει και κάτω από τη σήµανση SINGLE εµφανίζεται η λέξη STOP. Εάν έχει επιλεγεί εσωτερικός σκανδαλισµός, µε κάθε νέα πίεση του µπουτόν RUN-STOP αποθηκεύεται και µία νέα σάρωση, λειτουργεί δηλαδή το µπουτόν αυτό σαν ενεργοποιητής σκανδαλισµού. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ PROBE To PROBE ενός παλµογράφου είναι ουσιαστικά ένας υποβιβαστής ευρείας περιοχής. Για να µην έχει η απεικονιζόµενη κυµατοµορφή παραµορφώσεις οφειλόµενες στο PROBE πρέπει να γίνει αντιστάθµιση φάσεως πριν από την χρήση του. Η αντιστάθµιση γίνεται ως εξής: 1. Συνδέουµε το RPOBE σε ένα από τα κανάλια εισόδου και γυρίζουµε τον αντίστοιχο επιλογέα ευαισθησίας VOLTS/DIV στην θέση 50 mv. 2. Συνδέουµε το άκρο του PROBE στην έξοδο βαθµονόµησης του παλµογράφου. 3. Ρυθµίζουµε το PROBE για λειτουργία 1: Παρακολουθώντας την κυµατοµορφή στην οθόνη, ρυθµίζουµε µε ένα κατσαβιδάκι τη βίδα στην βάση του PROBE ώστε η εικονιζόµενη κυµατοµορφή να είναι απόλυτα τετραγωνική. Βίδα Ρύθµισης µ ÕûÔª¼þ

21 Σωστή Ρύθµιση Κακή Ρύθµιση Κακή Ρύθµιση

22 GRS 60x2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

23 Λογισµικό τελε-ελέγχου GRS 60x2 PC (for RS-232) Γενικά Το πρόγραµµα αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο γαι την εκµετάλευση του εξελιγµένου GRS-60X2.Ο χρήστης µπορεί να αντλήσει τα στοιχεία της κυµατοµορφής από τον παλµογράφο ψηφιακή αποθήκευσης GRS-60X2 σε Η/Υ µέσω θύρας RS232. Τα στοιχεία της κυµατοµορφής µπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε διάφορες γραφικές µορφές κατάλληλες για παρουσίαση δεδοµένων. Figure1. This graphic user interface of GRS-60X2 PC remote control program Χαρακτηριστικά 1. Το πρόγραµµα τηλε-ελέγχου επιτρέπει γρήγορη παρουσίαση της κυµατοµορφής στην οθόνη του Η/Υ. 2. Είναι φιλικό και εύκολο στην χρήση. 3. Επιτρέπει την αποθήκευση των κυµατοµορφών σαν εικόνες, σε αρχεία της µορφής BMP, PCX, TIFF, PNG ή JPEG. 4. Τα αποθηκευµένα αρχεία µπορούν να ξαναφορτωθούν στην οθόνη για περαιτέρω αξιολόγηση.

24 Εγκατάσταση: Σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στο Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.DOC. Εκτέλεση: Βήµα 1. Συνδέουµε το GRS-60x2 µε τον Η/Υ µέσω σειριακού καλωδίου RS232. Βήµα 2. Γίνεται εκκίνηση του GRS-60x2 Βήµα 3. Πιέζουµε το κουµπί UTILITY 3 φορές και επιλέγουµε το baud-rate από το κοµβίο VARIABLE. Βήµα 4. Τρέχουµε το αρχείο GRS.exe. Βήµα 5. Επιλέγουµε το Βήµα 6. Επιλέγουµε το Η/Υ. Βήµα 7. Επιλέγουµε το ψηφιακή αποθήκευσης. Βήµα 8. Επιλέγουµε το κυµατοµορφής. για να ρυθµίσουµε το baud-rate για να επικοινωνήσει ο GRS-60X2 µε τον για να τεθεί ο παλµογράφος σε κατάσταση για να ξεκινήσει η µεταφορά της Βήµα 6. Βήµα 7 Βήµα 5 Βήµα 8

25 Λειτουργία A 1. Οθόνη εµφάνισης κυµατοµορφής και θέση προ-σκανδαλισµού (Pri-Trigger). 2. Θέση ελέγχου προ-σκανδαλισµού.

26 B 1. Load: Όλες οι αποθηκευµένες κυµατοµορφές, µπορούν να ανακτηθούν από τα αρχεία. 2. Remove:Αφαιρούµε την εµφανιζόµενη κυµατοµορφή. 3. Save Waveform: Αποθηκεύουµε την κυµατοµορφή σε αρχεία BMP, PCX, TIFF, PNG or JPEG µορφής. 4. Graphic: Επιλέγουµε το χρώµα της κυµατοµορφής. Graph setup 5. Print/Print SetupΑυτή η εφαρµογή θα είναι εφικτή στην επόµενη έκδοση.

27 C 1. Channel Display: Ενεργοποιούµε το κανάλι 1 ή 2 (Η έκδοση αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση µόνο του καναλιού 1). 2. Cursor: Επιλέγουµε τον δείκτη T/V (οριζόντια/κατακόρυφα) on/off 3. RS-232Ρυθµίζουµε την θύρα RS232. RS-232 setup menu D 1. Trigger: Θα είναι διαθέσιµο στην επόµενη έκδοση. Trigger menu 2. Display Setup: Θα είναι διαθέσιµο στην επόµενη έκδοση.

28 Display setup 3. Average:Θα είναι διαθέσιµο στην επόµενη έκδοση. 4. Ξεκίνηµα αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ του GRS-60X2 και του Η/Υ ή ξεκλείδωµα του πληκτρολογίοτυ της πρόσοψης του GRS-60X2. 5. Channel 1 /Channel 2: Επιλέγουµε τη σωστή ρύθµιση και πιέζουµε ΟΚ. Channel 1/2 setup menu 6. Run/Stop: ιακόπτης εκκίνησης/διακοπής (Run/Stop). 7. RealTime/Storage: Επιλογή τρόπου λειτουργίας πραγµατικού χρόνου/ψηφιακής αποθήκευσης (RealTime/Storage mode). 8. Reset: Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων.

29 Ε 1. Επιλέγουµε τον επιθυµητό συντελεστή ενίσχυσης (Volt/div) και χρονικής βάσης (Sec/div). F 1. Invert 2. ADD 3. ALT/CHOP 4. MAG(x1, x5,x10 and x20) Θα είναι διαθέσιµο στην επόµενη έκδοση. 5. MAG-ALT Θα είναι διαθέσιµο στην επόµενη έκδοση. G Θυρίδα µυνηµάτων: Συµπεριλαµβάνει τρόπο συµβατικής/αποθηκευτικής λειτουργίας, λειτουργία/διακοπή και χρόνο. H 1. Κατάσταση δεδοµένων που ελήφθησαν. 2. Κουµπί Start/Stop για αποστολή της κυµατοµορφής. 3. Εντολές προς το GRS-60x2. 4. Τερµατισµός του προγράµµατος.

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 2 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120 Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120 Περιεχόµενα Ξεκινώντας 3 Σηµαντική επισήµανση 3 Χρήση των µενού 4 Τροφοδοσία του ΕΜ 120 4 Έλεγχος των λειτουργιών 5 Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe 5 Ασφαλή χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πάτρα, Ιούλιος 2008 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 17/1/07 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΚΕ ΩΝ Γ., ΝΙΚΑΣ Θ. Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα βολτόµετρο ή αµπερόµετρο το οποίο χρησιµοποιεί ως µέσο απεικόνισης ένα ηλεκτρο- µηχανικό όργανο, όπως ένα όργανο κινητού πηνίου ή ένα ηλεκτροδυναµικό όργανο, µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου!

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου! Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Self Installation Guide Όλος ο κόσµος δικός σου! Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία modem

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ultraprobe 401 Digital Grease caddy Pro. Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Ultraprobe 401 Digital Grease caddy Pro. Εγχειρίδιο Λειτουργίας 1 Ultraprobe 401 Digital Grease caddy Pro Εγχειρίδιο Λειτουργίας 2 Περιεχόμενα Οδηγίες για το Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro:... 3 Στερέωση του 401 Digital Grease Caddy σε Γρασαδόρο:... 5 Ρύθμιση:...

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα