ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μακρής Χ.Β., Κρεστενίτης Γ.Ν. Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλάσσιων Έργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Περίληψη Μία σύγχρονη, εκπαιδευτικού τύπου, απαίτηση αποτελεί η διαμόρφωση εύχρηστου λογισμικού, το οποίο να βασίζεται σε υπάρχουσες καθιερωμένες επιστημονικές μεθόδους ανάλυσης των πολύπλοκων διεργασιών, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα της θαλάσσιας υδροδυναμικής, της παράκτιας τεχνικής και της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε μία σειρά ελεύθερων υπολογιστικών εφαρμογών από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλάσσιων Έργων του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ., σχετικά με μονοχρωματικούς και σύνθετους κυματισμούς, στερεομεταφορά παράκτιου ιζήματος, μετεωρολογική παλίρροια, τσουνάμι και στάσιμα κύματα. Κυρίαρχος στόχος είναι η υποβοήθηση των μελών Δ.Ε.Π. στη μετάδοση της γνώσης στα συναφή επιστημονικά πεδία και η διευκόλυνση των αντίστοιχων φοιτητών στην κατανόηση της θεωρίας και στην απόδοση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε απλές συναφείς εφαρμογές. Λέξεις κλειδιά: εύχρηστες υπολογιστικές εφαρμογές, κυματισμοί, μετεωρολογική παλίρροια, παράκτιο ίζημα, τσουνάμι. FREE EDUCATIONAL SOFTWARE ON MARITIME HYDRODYNAMICS, COASTAL ENGINEERING & OCEANOGRAPHY Makris C. V., Krestenitis Y. N. Laboratory of Maritime Engineering & Maritime Works, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Abstract One of today s, educational type, demands is the development of handy software based upon existing established scientific methods of analysis of the complicated processes related to the subjects of maritime hydrodynamics, coastal engineering and operational oceanography. In this framework, a series of freeware computational applications was developed by the Laboratory of Maritime Engineering & Maritime Works of the Dept. of Civil Engineering in A.U.Th., concerning monochromatic and irregular waves, sediment transport, storm surges, tsunamis and seiches. Primary goal is the assistance of teaching and educational university staff in communicating knowledge on related scientific fields and the facilitation of students on the conception of theory and implementation of rather simple relative applications. Keywords: handy computational applications, waves, coastal sediment, storm surge, tsunami. 1. Εισαγωγή Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούσε πάντοτε προκλητικό πεδίο έρευνας, λόγω της εξαιρετικής πολυπλοκότητας των φυσικών διεργασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Αντίστοιχα περίπλοκες είναι η μαθηματική θεωρία και οι υπολογιστικές εφαρμογές της, οι οποίες αφορούν στο αντικείμενο της θαλάσσιας υδροδυναμικής, της παράκτιας τεχνικής και της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα η ανάγκη ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού για την εφαρμογή απλών μεθόδων περιγραφής των διεργασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη αλλά και στην ανοιχτή θάλασσα. Ταυτόχρονα τίθεται το ζήτημα, αυτές να βασίζονται σε κλασσικές και δοκιμασμένες αναλυτικές μεθόδους, ώστε να καλύπτουν απαιτήσεις κύρια εκπαιδευτικού και παράλληλα επιχειρησιακού χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε μία σειρά ανοιχτών υπολογιστικών εφαρμογών σε μορφή αρ-

2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι χείων.xls από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα προγράμματα απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των διαφόρων πανεπιστημιακών σχολών με συνάφεια επιστημονικού αντικειμένου, καθώς και σε επιστήμονες, ερευνητές, καθηγητές και μελετητές μηχανικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάρουν γρήγορα και εύκολα προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις σε απλές εκφάνσεις ζητημάτων θαλάσσιας υδραυλικής, παράκτιας τεχνικής, ακτομηχανικής, λιμενικών έργων και ωκεανογραφίας. Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός των άλλων, ως βάση σύγκρισης με πιο σύνθετες μεθόδους υπολογιστικής προσομοίωσης. Το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για τη χρήση των προγραμμάτων είναι αυτό ενός προπτυχιακού φοιτητή με βασικές γνώσεις στα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Σε ορισμένα σημεία απαιτείται πιο προχωρημένη γνώση ειδίκευσης, π.χ. τελειόφοιτου ή μεταπτυχιακού φοιτητή σε αντίστοιχες σχολές. 2. Λογισμικό Το σύνολο των εφαρμογών έχει χωριστεί σε διακριτά θεματικά πακέτα και μπορεί να εντοπιστεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Το πρώτο πακέτο λογισμικού (Monochromatic Waves) περιλαμβάνει εφαρμογές (RLWC, RWBC, RLWLAC) σχετικές με τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών μονοχρωματικών κυματισμών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το δεύτερο πακέτο (Irregular Waves: IWC, IWBC, WSFC) σχετίζεται με την πρόγνωση των στοιχείων ενεργειακού φάσματος σύνθετων κυματισμών και τον υπολογισμό των αντίστοιχων χαρακτηριστικών τους. Το τρίτο πακέτο (Seiches, Storm Surge & Tsunami: SWC, SSC, SC) αφορά σε εφαρμογές υπολογισμού μοναχικού κύματος (solitary wave) τύπου τσουνάμι, κύματος καταιγίδας (μετεωρολογικής παλίρροιας) και στάσιμου κύματος σε ανοιχτές και κλειστές λεκάνες με μικρές (π.χ. λιμενολεκάνες) ή μεγάλες διαστάσεις (π.χ. λιμνοθάλασσες). Το τέταρτο πακέτο (Sediment Transport) περιλαμβάνει αρχεία (PBFWDC, DoCC, LSTC, SEaSGC) υπολογισμού χαρακτηριστικών μεγεθών, τα οποία σχετίζονται με την επίδραση μη συνεκτικού πυθμενικού ιζήματος στο υδροδυναμικό πεδίο της παράκτιας ζώνης και αντίστροφα. 3. Μεθοδολογία Αποτελέσματα 3.1 ΠΑΚΕΤΟ MONOCHROMATIC WAVES Το πρόγραμμα RLWC υπολογίζει τα χαρακτηριστικά μονοχρωματικού γραμμικού κυματισμού σε τυχαίο βάθος, με βάση τα στοιχεία του στα βαθιά. Λαμβάνεται υπόψη η προέλαση και ο αντίστοιχος μετασχηματισμός του κύματος λόγω ρήχωσης, με βάση τη γραμμική θεωρία (Airy) και διάθλασης, με βάση το νόμο του Snell. Χρησιμοποιούνται κριτήρια θραύσης για τον περιορισμό του ύψους κύματος κατά τη ρήχωση από McCowan (1891) και Κουτίτα (1994). Εκτός των κλασικών χαρακτηριστικών του κύματος (μήκος, ύψος, φασική ταχύτητα κύματος, κυματαριθμός, ταχύτητα ομάδας, κτλ), υπολογίζονται διάφορες παράμετροι διασποράς και μη γραμμικότητας του κύματος, χαρακτηριστικές τιμές ενέργειας, πίεσης, τάσεων ακτινοβολίας, ταχύτητας μορίων πυθμένα και ρεύματος μεταφοράς μάζας κατά Stokes. Για πιο ενδελεχή αποτύπωση της διεργασίας της θραύσης μονοχρωματικών κυματισμών λόγω ρήχωσης, προτείνεται το πρόγραμμα RWBC. Το τελευταίο υπολογίζει το βάθος της Γραμμής Θραύσης (ΓΘ) και τα χαρακτηριστικά του κύματος στην περιοχή, με βάση τα στοιχεία του κύματος στα βαθιά, με επιπρόσθετο κριτήριο κατά Weggel (1972). Ο ρητός υπολογισμός του ύψους κύματος στη ΓΘ βασίζεται στους Munk (1949) και Komar & Caughan (1973). Ως αποτελέσματα παρέχονται το ύψος κύματος στη ΓΘ και το βάθος της, ο τύπος του θραυόμενου κυματισμού, το πλάτος της Ζώνης -547-

3 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι Θραύσης (ΖΘ) και η μέση ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ) λόγω κύματος στην ακτογραμμή κατά Dean & Dalrymple (1984). Επιπρόσθετα στο πρόγραμμα RLWLAC επιχειρείται η σύγκριση διαφόρων αναλυτικών προσεγγιστικών μεθόδων υπολογισμού του μήκους μονοχρωματικού γραμμικού κύματος, μεταξύ τους, αλλά και με την αναδρομική αναλυτική σχέση, η οποία προκύπτει από τη γραμμική εξίσωση διασποράς. Γίνεται χρήση πέντε ρητών αναλυτικών σχέσεων που βασίζονται στις αντίστοιχες εργασίες των Eckart, Hunt, Nielsen, Fenton (CEM, 2002) και Guo (2002). Παράλληλα υπολογίζεται το ποσοστό λάθους της κάθε μεθόδου και αποτιμάται η καταλληλότητά της. 3.2 ΠΑΚΕΤΟ IRREGULAR WAVES Το πρόγραμμα WSFC εκτελεί πρόγνωση των φασματικών χαρακτηριστικών σύνθετων κυματισμών με τη χρήση αναλυτικών εκφράσεων από τρεις τύπους ενεργειακών φασμάτων, βάσει της διάρκειας πνοής ανέμου, της ταχύτητας ανέμου και του ενεργού αναπτύγματος πελάγους (fetch). Τα φάσματα είναι τύπου Pierson-Moskowitz (για πλήρως αναπτυγμένους κυματισμούς), Jonswap (για σύνθετους κυματισμούς χωρίς πλήρη ανάπτυξη) και SMB, όπως παρουσιάζονται από τον Κουτίτα (1994). Με την παραδοχή ότι η κατανομή των υψών κύματος ακολουθεί την κατανομή Rayleigh, υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά σύνθετων κυματισμών στα βαθιά (σημαντικό ύψος και περίοδος κορυφής ενεργειακού φάσματος, μέσο τετραγωνικό, μέσο και μέγιστο ύψος, μέσος όρος του 1/10 και 1/100 των μέγιστων τιμών υψών καταγραφής ακολουθίας κυμάτων, οι αντίστοιχες περίοδοι κτλ). Επίσης δίνονται ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία με βάση την κλασική θεωρία ενεργειακών φασμάτων (Κουτίτας, Goda, 1985). Το πρόγραμμα IWC υπολογίζει τα χαρακτηριστικά ακολουθίας κυματισμών σε τυχαίο βάθος, με βάση τα στοιχεία του στα βαθιά σύμφωνα με τη φασματική θεωρία του Goda (1985). Χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια θραύσης και παρέχονται τα ίδια αποτελέσματα όπως και στο RLWC. Για την περίπτωση μη θραυόμενων κυματισμών και παραδοχής κατανομής υψών κύματος κατά Rayleigh, υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά ακολουθίας κυματισμών, όπως στο WSFC. Ακόλουθα η ενδελεχής περιγραφή της θραύσης σύνθετων κυματισμών λόγω ρήχωσης γίνεται με το πρόγραμμα IWBC, το οποίο υπολογίζει τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κορεσμένης ΖΘ, με βάση τα στοιχεία των κυμάτων στα βαθιά. Γίνεται χρήση τριών κριτηρίων θραύσης κατά Thornton & Guza (1983), Miche (1951) και Goda (1985). Για το ρητό υπολογισμό του ύψους κύματος στη ΓΘ γίνεται χρήση των μεθόδων του RWBC, ενώ ειδικά για τις μεθόδους των Miche (1951) και Goda (1985) δίνεται η εναλλακτική της επαναληπτικής διαδικασίας υπολογισμού. Τα αποτελέσματα που παρέχει το πρόγραμμα είναι όμοια με αυτά του RWBC με την προσθήκη της μέσης ανύψωσης της ΜΣΘ, λόγω διακροτήματος εντός ΖΘ (Surf Beat). 3.3 ΠΑΚΕΤΟ SEICHES, STORM SURGE & TSUNAMI Το πρόγραμμα SWC υπολογίζει τα χαρακτηριστικά Μοναχικού Κύματος (ΜΚ), τύπου τσουνάμι, γνωστού ύψους που προελαύνει σε τυχαίο βάθος (Κουτίτας, 1994) σε συνδυασμό με κριτήρια θραύσης κατά McCowan (1891) και SPM (1984), για τον περιορισμό του ύψους του ΜΚ στα ρηχά. Υπολογίζονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά (ύψος, μήκος, κυματαριθμός) καθώς και η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας στην ελεύθερη επιφάνεια (ΕΕ), η ενέργεια ανά μέτρο πλάτους στο σύνολο του μήκους κύματος, ο όγκος νερού πάνω από τη ΜΣΘ, η διαφορά πίεσης στον πυθμένα, ο αριθμός Ursell και η ανύψωση της ΕΕ σε τυχαία απόσταση και χρόνο. Το πρόγραμμα SC επιχειρεί την καταγραφή των χαρακτηριστικών στάσιμου κύματος σε ανοιχτή και κλειστή θαλάσσια λεκάνη σταθερού βάθους για τυχαίες χαρακτηριστικές διαμήκεις και εγκάρσιες διαστάσεις αυτής και τυχαία περίοδο κυματικής διέγερσης (Κουτίτας, 1994 CEM, 2002)

4 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι Υπολογίζονται οι ιδιοπερίοδοι ταλάντωσης και ελέγχεται η περίπτωση συντονισμού με ορισμένο όριο ασφαλείας για την απόκλιση από την τιμή της εξωτερικής διέγερσης αλλά και των (υπο)διπλάσιων τιμών αυτής. Συνεκδοχικά προτείνεται ενδεικτική κατασκευαστική λύση μεγέθυνσης ή βράχυνσης των διαστάσεων της λεκάνης για την αποφυγή συνθηκών συντονισμού. Το πρόγραμμα SSC υπολογίζει την ανύψωση της ΜΣΘ λόγω πνοής πολύ ισχυρών ανέμων θύελλας ή τυφώνα πάνω από υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος ή με ομοιόμορφη γραμμική κλίση πυθμένα και βασίζεται στην απλουστευμένη θεωρία των Dean & Dalrymple (1984). Η εν λόγω ανύψωση μπορεί να υπολογιστεί σε οποιαδήποτε οριζόντια απόσταση από το πέρας της υφαλοκρηπίδας προς την ακτογραμμή. Η τριβή και η διατμητική τάση στη διεπιφάνεια αέρα νερού γίνεται με βάση τις μεθόδους των Van Dorn (Dean & Dalrymple, 1984), Krylov (Massel, 1989) και Smith & Banke (1975). Η τριβή πυθμένα υπολογίζεται μέσω ενός συντελεστή τύπου Darcy-Weisbach και λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της δύναμης Coriolis. 3.4 ΠΑΚΕΤΟ SEDIMENT RANSPORT Το πρόγραμμα PBFWDC υπολογίζει τις ενεργειακές απώλειες κυματισμού, λόγω τριβής σε πορώδη πυθμένα και την αντίστοιχη μείωση του ύψους κύματος, το οποίο προελαύνει σε θάλασσα σταθερού βάθους για τυχαία απόσταση. Γίνεται χρήση των μεθόδων των Reid & Kajiura, του Liu και της ανάλυσης του Lorentz, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους Dean & Dalrymple (1984). Για τη μέθοδο κατά Lorentz χρησιμοποιούνται τέσσερα μοντέλα τριβής σε στερεό πυθμενικό όριο, λόγω τραχείας τυρβώδους ροής, των Nielsen, Swart, Jonsson και Soulsby (Dingemans, 1997). Επιπρόσθετα το πρόγραμμα υπολογίζει το ρυθμό ενεργειακών απωλειών λόγω τριβής στον πορώδη πυθμένα και επιρροής του οριακού στρώματος, τη διαφορά φάσης λόγω διασποράς σε τυχαία απόσταση και την οριζόντια ταχύτητα μορίων πυθμένα λόγω επιρροής πορώδους πυθμένα. Το πρόγραμμα DoCC υπολογίζει το τερματικό βάθος μηδενικής αιώρησης ιζήματος, λόγω κυματισμών, με βάση εμπειρικές τιμές και αναλυτικούς ημι-εμπειρικούς τύπους από τον Wells, τον Vellinga, τους Walton & Chiu, τον Hallermeier, τον Birkemeier, τον Hands, τους Hanson & Kraus (CEM, 2002) και μία υπερ-συντηρητική εκτίμηση κατά Swart & Flemming (1980). Ως δεδομένα εισάγονται τα χαρακτηριστικά του κύματος στα βαθιά, το ενεργό σημαντικό ύψος κύματος (συχνότητας εμφάνισης 12hrs/year=0.137%), το μέσο ετήσιο σημαντικό ύψος κύματος, η τυπική απόκλιση του τελευταίου και η κοκκομετρία του πυθμένα. Το πρόγραμμα LSTC υπολογίζει την κατά μήκος της ακτής (κμα) στερεοπαροχή ιζήματος τυχαίας τυπικής διαμέτρου κόκκων, λόγω κυματογενούς ρεύματος. Γίνεται χρήση δύο μεθόδων. Πρώτη είναι αυτή της ροής της κυματικής ενέργειας εντός ΖΘ, η οποία προτείνεται από το CERC του USACE, όπως αυτή παρουσιάζεται στους Κουτίτα (1994), CEM (2002) και Kamphuis et al. (1986). Η δεύτερη μέθοδος είναι αυτή του παράκτιου ρεύματος εντός ΖΘ κατά Longuet-Higgins (1970). Τα απαραίτητα δεδομένα εισαγωγής είναι τα στοιχεία του κύματος στη ΓΘ, η συχνότητα εμφάνισης κυματικών συνθηκών ανά μονάδα χρόνου, τα χαρακτηριστικά των κόκκων του πυθμενικού ιζήματος και της ροής γύρω από αυτά, η ταχύτητα παράκτιου ρεύματος εντός ΖΘ από μετρήσεις και η απόσταση διεξαγωγής των τελευταίων. Το πρόγραμμα συνολικά υπολογίζει την κμα ροή της κυματικής ενέργειας (ισχύς κύματος), τη θεωρητική στερεοπαροχή, δηλαδή το ρυθμό στερεομεταφοράς όγκου ιζήματος ανά μονάδα χρόνου και την παροχή (ρυθμό στερεομεταφοράς) βυθισμένου βάρους ιζήματος. Το πρόγραμμα SEaSGC επιχειρεί τον υπολογισμό και την περιγραφή της μεταβολής της ακτογραμμής, λόγω της ύπαρξης μοναχικού αδιαπέρατου προβόλου (κάθετο στην ακτή έργο προστασίας). Επιχειρείται η αποτύπωση του σχήματος της ακτογραμμής για τυχαίο χρόνο και μήκος προβόλου και δεδομένη στερεοπαροχή, με τη μέθοδο Pelnard-Considère (1956). Υπολογίζεται επίσης -549-

5 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι ο χρόνος πλήρωσης ανάντι του προβόλου με ίζημα μέχρι την παράκαμψη του από το πυθμενικό υλικό και τα αντίστοιχα προηγούμενα στοιχεία για αυτόν το χρόνο. Ως δεδομένα στην ανάλυση εισάγονται τα στοιχεία του θραυόμενου κυματισμού, η συχνότητα εμφάνισής τους, το μήκος του προβόλου, χαρακτηριστική τιμή διαμέτρου κόκκων ιζήματος, το τερματικό βάθος αιώρησης ιζήματος (DoCC) και η κμα στερεοπαροχή (LSTC). 4. Σχόλια Καταλήγοντας συμπεραίνουμε, ότι επιχειρείται μία πρωτότυπη απόπειρα, για τα ελληνικά δεδομένα, να διαμορφωθεί ένα ευρύ πακέτο απλών, εύχρηστων και ανοιχτών υπολογιστικών εφαρμογών, πάνω στα επιστημονικά πεδία της θαλάσσιας υδροδυναμικής και ωκεανογραφίας. Προσεχείς προσπάθειες περιλαμβάνουν πιο εκλεπτυσμένες εφαρμογές, οι οποίες επικεντρώνονται, εκτός των παραπάνω, σε θέματα διάλυσης, λόγω διάχυσης και διασποράς λυμάτων εκροής από αγωγό και διαχυτήρα, απλών μοντέλων τεχνητής τροφοδότησης ακτής με ίζημα, μορφοδυναμικής αποτύπωσης απλού εγκάρσιου παράκτιου προφίλ, διαστασιολόγησης ήπιων (π.χ. ύφαλων) έργων προστασίας ακτής, πλημμύρας λόγω υπερπήδησης παράκτιων κατασκευών, υπολογισμού μακρών κυματισμών τύπου edge wave, πρόγνωσης παλίρροιας, παλιρροιακής απόκρισης κλειστού κόλπου, ανύψωσης ΜΣΘ λόγω χαμηλού βαρομετρικού, υπολογισμού καταστατικής εξίσωσης της UNESCO για πυκνότητα θερμοκρασία αλατότητα, υπολογισμού γεωστροφικών ρευμάτων κ.ά. 5. Ευχαριστίες Τα παραπάνω πακέτα λογισμικού αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Αναμόρφωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (2006), για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ. 6. Βιβλιογραφικές Αναφορές CEM, Coastal Engineering Manual, CERC, USACE, Vicksburg, Mississippi, USA. Dean, R.G. & Dalrymple, R.A., Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA. Dingemanns, M.W., Water Wave Propagation over Uneven Bottoms, Pt. 1: Linear Wave Propagation, P.L.F. Liu (Ed), Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, World Scientific Press. Goda, Y., Random Seas and design of Maritime Structures, University of Tokyo Press, Tokyo, Japan. Guo, J., Simple and explicit solution of wave dispersion equation, Coastal Engineering, 45: pp. Kamphuis, J.W., Davies, M.H., Nairn, R.B. & Sayao, O.J., Calculation of Littoral Sand Transport Rate, Coastal Engineering, 10 (1): 1-22 pp. Komar, P.D. & Gaughan, M.K Airy Wave Theory and Breaker Height Prediction, Proc. 13th Coastal Engineering Conference, ASCE, 405 pp. Κουτίτας, Χ.Γ., Εισαγωγή στην Παράκτια Τεχνική και τα Λιμενικά Έργα, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Longuet-Higgins, M.S., Longshore Currents Generated by Obliquely Incident Sea Waves, J. Geoph. Res., 75 (33): pp. Massel, S.R., /Hydrodynamics of Coastal Zones/, Elsevier Oceanography Series, 48: pp. McCowan, J., On the Solitary Wave, Philosophical Magazine, 5th Series, 36: pp. Miche, M., Le Pouvoir Réfléchissant des Ouvrages Maritimes Exposés à l Action de la Houle, Annals des Ponts et Chaussess, 121e Annee, pp (translated by Lincoln & Chevron, Univ. of California, Berkeley, Wave Research Laboratory, 3 (363), June 1954). Munk, W.H., The Solitary Wave Theory and Its Applications to Surf Problems, Annals of the New York Academy of Sciences, 51: pp. Pelnard-Considère, R., Essai de theorie de l evolution des formes de rivage en plages de sable et de galets, 4th Journees de l Hydraulique, Les Energies de la Mer, Société Hydrotechnique de France, Paris, III (1): pp. Smith, S.D. & Banke, E.G., Variation of sea surface drag coefficient with wind speed, Quart. J. R. Met. Soc., 101: pp. SPM (1984). Shore Protection Manual, CERC, USACE, Vicksburg, Mississippi, USA

6 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι Swart, H. & Flemming, C., Longshore Water and Sediment Movement, Proc. 17th Interantional Conference on Coastal Engineering, ASCE, Sydney, Austarlia, pp. Thornton, E.B. & Guza, R.T., Transformation of Wave Height Distribution, J. Geoph. Res., 88 (C10): pp. Weggel, J.R., Maximum Breaker Height, J. of Waterways, Harbors & Coast. Eng. Div., 98 (WW4): pp

7

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 29 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ Καραμπάς Θ.Β. Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ Χ. Β. Μακρής (1), Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ., Ε.Θ.Υ.Θ.Ε. Κ.. Μέµος (2), Καθηγητής Ε.Μ.Π., Ε.Λ.Ε. (1) Εργαστήριο Θαλάσσιας Υδραυλικής & Θαλασσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ρ. Χρήστου Β. Μακρή Ιούνιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βιογραφικό Σημείωμα ρ. Χρήστου Β. Μακρή Ιούνιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Μακρής Όνομα πατρός: Βασίλειος Όνομα μητρός: Στέλλα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ημερομηνία γεννήσεως: 26 / 02 / 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ INVESTIGATION OF EROSION AT THE CAPE OF RHODOS AND DEFENCE MEASURES

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ INVESTIGATION OF EROSION AT THE CAPE OF RHODOS AND DEFENCE MEASURES ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Κομπιάδου Κ. 1, Χατήρης Γ.Α. 2, Ανδρουλιδάκης Γ. 1, Σιούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π. Γαλιατσάτου, Υποψήφια ιδάκτορας Α.Π.Θ Α. Σαµαράς, Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ Π. Πρίνος, Καθηγητής Α.Π.Θ Εργαστήριο Υδραυλικής, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta.

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΛΩΝ π. ΝΕΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ)

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ) 1.1 Γενικά Στο θαλάσσιο περιβάλλον εξελίσσεται ταυτόχρονα ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, αρκετά από τα οποία βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία ερευνάται η αλληλεπίδραση εύκαμπτων πλωτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία ερευνάται η αλληλεπίδραση εύκαμπτων πλωτών 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1781 Απόκριση Πλωτών Κυματοθραυστών σε Αρμονικούς Κυματισμούς Τύπου Tsunami στις Ελληνικές Θάλασσες Response

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ Α ΙΑΠΕΡΑΤΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένο στην οικογένεια μου..

Αφιερωμένο στην οικογένεια μου.. A-1 Αφιερωμένο στην οικογένεια μου.. A-2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή Αντώνη Φ. Βελεγράκη για την πολύτιμη καθοδήγηση του και στήριξη, σε όλο το διάστημα της εκπόνησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Κ. ΘΕΑΝΩ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο

Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 15 Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο Β. Χ. ΖΙΩΓΑΣ Κ. ΜΕΜΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Σωτήρης-Θεοφάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ Σαββίδης Γ. 1, Αλβανού Λ. 2 1 Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις μαθήματος (Αίθουσα Εργαστηρίου)

Παραδόσεις μαθήματος (Αίθουσα Εργαστηρίου) Παραδόσεις μαθήματος (Αίθουσα Εργαστηρίου) (13 εβδομάδες-τρίτη 14:00-16:00 & Παρασκευή 09:00-11:00) Οπτικοακουστικό υλικό «Ωκεάνια και άλλα σχετικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα καθώς φαίνονται από Δορυφόρους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΝΤΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΝΤΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΕΝΤΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A study of the erosion of the beach zones of the N/NW Coast of samos Island

A study of the erosion of the beach zones of the N/NW Coast of samos Island ΜΕΛΕΤΗ της ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ των Παραλιων της β/βδ σαμου 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Μπλέτα Α. 1, Ανδρής Π. 2, Καρδιτσά Α. 3, Ευελπίδου Ν. 4, Πούλος Σ. 5, Λειβαδίτης

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Διδακτορική Διατριβή Προσομοίωση και Ανάλυση της Συμπεριφοράς υπό Ανεμοπίεση και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28 1 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ* Καθηγητής ΕΜΠ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ Ναυπηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ Αναλυτική, πειραματική και αριθμητική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Μελέτη Μοντελοποίηση υπόγειου υδροφορέα υπό κλίση Βαρβάρης Ιωάννης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργησιμότητα Ε/Γ-Ο/Γ στο Αιγαίο. Η Οριακή Περίπτωση της Απαγόρευσης Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών

Λειτουργησιμότητα Ε/Γ-Ο/Γ στο Αιγαίο. Η Οριακή Περίπτωση της Απαγόρευσης Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών Λειτουργησιμότητα Ε/Γ-Ο/Γ στο Αιγαίο. Η Οριακή Περίπτωση της Απαγόρευσης Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών Θ. Α. ΛΟΥΚΑΚΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Δ. Π. ΔΑΜΑΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα