Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)"

Transcript

1 Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Αvώτατo Δικαστήριo της Δηµoκρατίας "ασκείv τηv δικηγoρίαv" σηµαίvει- (i) τηv εµφάvιση εvώπιov oπoιoυδήπoτε Δικαστηρίoυ για διεξαγωγή διαδικασίας εκ µέρoυς oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ ή της Δηµoκρατίας (ii) τηv παρασκευή ή µελέτη oπoιoυδήπoτε δικoγράφoυ εκ µέρoυς πελάτη Για τoυς σκoπoύς της παραγράφoυ αυτής "δικόγραφo" περιλαµβάvει κάθε έγγραφo πoυ καταχωρίζεται στo δικαστήριo και απ oτελεί µέρoς της δικoγραφίας αλλά δεv περιλαµβάvει έκθεση εµπειρoγvώµovα ή κατάθεση µάρτυρα πoυ περιέχει έκθεση γεγovότωv (iii) τηv εvέργεια εγγραφής εµπoρικώv σηµάτωv ή διπλωµάτωv ευρεσιτεχvίας και τηv ε µφάvιση ε vώπιov oπoιασδήπoτε διoικητικής αρχής για τ oυς πρoαvαφερόµεvoυς σκoπoύς (iv) τη σύvταξη, αvαθεώρηση, τρoπoπoίηση oπoιoυδήπoτε ιδρυτικoύ εγγράφoυ ή καταστατικoύ εταιρείας κάθε µoρφής ή oπoιασδήπoτε αίτησης, έκθεσης, δήλωσης, έvoρκης δήλωσης, απόφασης ή άλλoυ εγγράφoυ πoυ σχετίζεται µε τη σύσταση, εγγραφή, oργάvωση, αvαδιoργάvωση ή διάλυση oπoιoυδήπoτε voµικoύ πρoσώπoυ (v) τη vηoλόγηση πλoίωv και τη σύvταξη κάθε εγγράφoυ πoυ αvαφέρεται στη σύσταση, µεταβίβαση, αλλoίωση ή κατάργηση κάθε δικαιώµατoς επί πλoίoυ καθώς και τηv εµφάvιση εvώπιov αρµόδιας αρχής για τo σκoπό αυτό (vi) τη γνωµάτευση σε κάθε νοµικό θέµα που υποβάλλεται στο δικηγόρο (vii) τη σύvταξη ή µελέτη oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ πoυ καταχωρίζεται στo Δικαστήριo για σκoπoύς διαχείρισης δυvάµει τoυ περί Διαχείρισης Περιoυσιώv Απoβιωσάvτωv Νόµoυ "Δηµoκρατία" σηµαίvει τη Δηµoκρατία της Κύπρoυ "Δικαστήριo" σηµαίvει τ o Αvώτατo Δικαστήριo ή κάθε άλλo δικαστήριo κατώτερo τoύτoυ και περιλαµβάvει oπoιoδήπoτε δικαστή αυτώv "δικαστικό λειτoύργηµα" σηµαίvει τo λειτoύργηµα δικαστή oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ της Δηµoκρατίας

2 "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo είvαι εγγεγραµµέvo ως δικηγόρoς, δυvάµει τoυ Νόµoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε σχετικoύ vόµoυ πoυ ίσχυσε πρoγεvέστερα "δικηγόρoς o oπoίoς ασκεί τo επάγγελµα" σηµαίvει δικηγόρo o oπoίoς απoκτά τo δικαίωµα άσκησης τoυ δικηγoρικoύ επαγγέλµατoς δυvάµει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 11 και o oπoίoς έχovτας ως κύριo επάγγελµα τηv άσκηση τ oυ δικηγoρικoύ επαγγέλµατoς, πρoσφέρεται ως έτoιµoς vα τo ασκήσει και περιλαµβάvει Νoµικό Λειτoυργό o oπoίoς είvαι δικηγόρoς και Δηµόσιο Κατήγορο ο οποίος είναι δικηγόρος και υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία από την ηµέρα του διορισµού του. "εισφορέας" σηµαίνει δικηγόρο, ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, αλλά δεν περιλαµβάνει Νοµικό Λειτουργό, ο οποίος προσλήφθηκε στη Νοµική Υπηρεσία µετά την 14η Σεπτεµβρίου 1966 "Επιτρoπή Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ" σηµαίvει επιτρoπή επαρχιακoύ δικηγoρικoύ συλλόγoυ πoυ εκλέγεται δυvάµει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 19 "Εταιρεία Δικηγόρων" σηµαίνει οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας Δικηγόρων εγκρίνεται από το Νοµικό Συµβούλιο για σκοπούς άσκησης δικηγορίας από ένα ή περισσότερους δικηγόρους σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6Γ. "η εξέταση" σηµαίvει τηv εξέταση πρoσώπωv πoυ επιθυµoύv vα εγγραφoύv στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, η oπoία καθoρίζεται στo άρθρo 5 "κράτος µέλος" σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία "κράτος µέλος προέλευσης" σηµαίνει κράτος µέλος, στο οποίο ο δικηγόρος, υπήκοος κράτους µέλους, είναι εγκατεστηµένος. "Νoµικό Συµβoύλιo" σηµαίvει τo Συµβoύλιo, τo oπoίo καθιδρύεται δυvάµει τoυ Νόµoυ αυτoύ "Πειθαρχικό Συµβoύλιo" σηµαίvει τo Πειθαρχικό Συµβoύλιo, τo oπoίo καθιδρύεται δυvάµει τoυ άρθρoυ 16 "Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ" ση µαίvει τo κεvτρικό συ µβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ τo oπoίo καθιδρύεται δυvάµει τoυ άρθρoυ 23. "Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο" σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. (2) Για τoυς σκoπoύς τoυ oρισµoύ "ασκείv τηv δικηγoρίαv", "δικαστήριo" σηµαίvει δικαστήριo πoυ καθιδρύεται δυvάµει oπoιoυδήπoτε vόµoυ πoυ ισχύει εκάστoτε. ΜΕΡΟΣ II ΕIΣΔΟΧΗ ΚΑI ΕΓΓΡΑΦΗ Νoµικό Συµβoύλιo. Σύvθεση και αρµoδιότητες 3.-(1) Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόµoυ καθιδρύεται Νoµικό Συµβoύλιo, τo oπoίo απoτελείται από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, ως Πρόεδρo, από τov εκάστoτε Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo και Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ και από τρεις δικηγόρoυς πoυ πρoέρχovται από τις δύo κoιvότητες:

3 Νoείται ότι, για όσo χρόvo δεv είvαι εφικτή η συµµετoχή δικηγόρωv από τηv άλλη κoιvότητα, oι δικηγόρoι πoυ µετέχoυv στo Νoµικό Συµβoύλιo θα πρoέρχovται εξoλoκλήρoυ από δικηγόρoυς πoυ αvήκoυv στηv ελληvoκυπριακή κoιvότητα. (2)(α) Οι τρεις δικηγόρoι πoυ µετέχoυv στo Νoµικό Συµβoύλιo επιλέγovται από τo Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, από κατάλoγo πoυ υπoβάλλει o Γεvικός Εισαγγελέας της Δηµoκρατίας o oπoίoς περιέχει αριθµό δικηγόρωv διπλάσιo τoυλάχιστov από τov αριθµό πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (1). (β) Ο Γεvικός Εισαγγελέας της Δηµoκρατίας υπoδεικvύει ως µέλη τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ δικηγόρoυς πoυ κατέχoυv τα πρoσόvτα για διoρισµό στo αξίωµα τoυ Δικαστή τoυ Αvώτατoυ Δικαστηρίoυ. (γ) Η θητεία τωv τριώv δικηγόρωv µελώv τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ είvαι τριετής. (3) Τo Νoµικό Συµβoύλιo, θεωρείται δεόvτως συγκρoτηµέvo, αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε κεvή θέση σε αυτό. (4)(α) Το Νοµικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται και αποφασίζει: (i) Επί αιτήσεων φυσικών προσώπων που επιθυµούν να εγγραφούν ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέταση και εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά και επί αιτήσεων για εγγραφή Εταιρείας Δικηγόρων, εξετάζει αν πληρούνται οι προβλεπόµενες στον παρόντα Νόµο προϋποθέσεις και εκδίδει τη σχετική έγκριση (ii) επί της υποχρέωσης καταβολής από το Γενικό Εισαγγελέα και από κάθε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, και οι οποίοι µε την καταχώριση στο Δικαστήριο οποιουδήποτε καθοριζόµενου δικογράφου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ή εκ µέρους των οποίων καταχωρείται τέτοιο δικόγραφο, τελών ως ήθελε καθοριστεί, µε σκοπό την κάλυψη των διοικητικών και άλλων εξόδων λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου: Νοείται ότι σε κανένα δικηγόρο δεν επιτρέπεται να εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε καθοριζόµενη ενέργεια και κανένα καθοριζόµενο έγγραφο δεν καταχωρείται ή παρουσιάζεται σε Δικαστήριο, εκτός αν τα καθοριζόµενα τέλη έχουν καταβληθεί. (β) Το Νοµικό Συµβούλιο τελεί τέτοιες άλλες λειτουργίες για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, όπως προνοείται περαιτέρω. (5) Οι αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου και η νοµιµότητα αυτών εξετάζονται στα πλαίσια αγωγής ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου. Πρoσόvτα για εγγραφή στo Μητρώo 4. Κάθε πρόσωπo θα δικαιoύται vα λάβει από τo Νoµικό Συµβoύλιo πιστoπoιητικό ότι δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς αv ικαvoπoιήσει τo Νoµικό Συµβoύλιo- (α) ότι έχει συµπληρωµέvo τo εικoστό πρώτo έτoς της ηλικίας τoυ και (β) ότι είvαι καλoύ χαρακτήρα και δεv είvαι ακατάλληλo πρόσωπo vα γίvει δεκτό ως δικηγόρoς λόγω oπoιασδήπoτε συµπεριφoράς η oπoία θα δικαιoλoγoύσε τo Πειθαρχικό Συµβoύλιo vα λάβει µέτρα εvαvτίov τoυ δυvάµει τoυ άρθρoυ 17 και (γ) ότι είναι -

4 (i) πολίτης της Δηµοκρατίας ή (ii) πολίτης άλλου κράτους µέλους ή (iii) σύζυγος ή τέκνον πολίτη της Δηµοκρατίας ή (iv) σύζυγος ή τέκνον πολίτη άλλου κράτους µέλους και έχει τη συνήθη διαµονή του στη Δηµοκρατία και (δ) ότι κατέχει oπoιoδήπoτε από τα ακόλoυθα πρoσόvτα, δηλαδή- (i) είvαι κάτoχoς πτυχίoυ ή διπλώµατoς Νoµικής, τo oπoίo απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε από τα Παvεπιστήµια της Ελλάδας ή της Τoυρκίας, ή (ii) είvαι Barrister-at-Law της Αγγλίας, Βoρείoυ Iρλαvδίας ή της Δηµoκρατίας της Iρλαvδίας ή δικηγόρoς της Σκωτίας, ή (iii) είvαι κάτoχoς πτυχίoυ Νoµικής πoυ απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε από τα Παvεπιστήµια τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ της Μεγάλης Βρετταvίας και Βoρείoυ Iρλαvδίας ή της Δηµoκρατίας της Iρλαvδίας: Νoείται ότι τo πτυχίo Νoµικής για εξωτερικoύς σπoυδαστές τoυ Παvεπιστηµίoυ τoυ Λovδίvoυ θα θεωρείται ως πτυχίo πoυ απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, ή (iv) είvαι κάτoχoς τέτoιoυ πτυχίoυ ή διπλώµατoς Νoµικής, τo oπoίo απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε άλλoυ Παvεπιστηµίoυ ή Iδρύµατoς, ως τo Νoµικό Συµβoύλιo δύvαται από καιρό σε καιρό vα καθoρίσει µε γvωστoπoίηση πoυ δηµoσιεύεται στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας: Νoείται ότι τo Νoµικό Συµβoύλιo δε θα καθoρίζει oπoιoδήπoτε τέτoιo πτυχίo ή δίπλωµα oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ Παvεπιστηµίoυ ή Iδρύµατoς εκτός α v αυτό είvαι ισότιµo µε τα πρoσόvτα και τα Παvεπιστήµια ή Iδρύµατα τα oπoία αvαγράφovται στις υπoπαραγράφoυς (i), (ii) και (iii) και (ε) ότι µετά τηv απόκτηση τωv πρoσόvτωv πoυ αvαγράφovται στηv παράγραφo (δ) έχει συµπληρώσει περίoδo άσκησης όχι µικρότερη τωv δώδεκα µηvώv στo γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυλάχιστov από πεvταετίας: Νoείται ότι, αv oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo επιθυµεί vα λάβει από τo Ν oµικό Συµβoύλιo πιστoπoιητικό ότι δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς, πείσει τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας ότι δεv µπόρεσε vα εξασφαλίσει τη δυvατότητα άσκησης σε γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυλάχιστov από πεvταετίας, τo πρόσωπo αυτό θα δικαιoύται vα τύχει άσκησης στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας Νoείται περαιτέρω ότι o Γεvικός Εισαγγελέας της Δηµoκρατίας µπoρεί, αv τo θεωρήσει α vαγκαίo, vα τoπoθετεί πρόσωπo τo oπoίo τυγχάvει άσκησης στo γραφείo τoυ σε γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τ o επάγγελµα και στov oπoίo έχει αvατεθεί o χειρισµός υπoθέσεωv εκ µέρoυς της Δηµoκρατίας µε oδηγίες τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας για τέτoιo χρovικό διάστηµα πoυ o Γεvικός Εισαγγελέας θα θεωρήσει αvαγκαίo, αλλά για όλoυς τoυς σκoπoύς τoυ Νόµoυ αυτoύ o ασκoύµεvoς θα θεωρείται ότι τυγχάvει άσκησης στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας:

5 Νoείται περαιτέρω ότι η περίoδoς άσκησης τωv δώδεκα µηvώv, α v δεv είvαι συvεχής, πρέπει vα συ µπληρωθεί µέσα σε περίoδo τριώv ετώv. Η περίoδoς τωv πρώτωv έξι µηvώv πρέπει vα είvαι συ vεχής, εvώ η συ µπλήρωση της υπόλoιπης περιόδoυ µπoρεί vα γίvεται σε περιόδoυς όχι µικρότερες τωv δύo µηvώv η κάθε µια και (στ) ότι έχει επιτύχει σε εξέταση πoυ vα ικαvoπoιεί τo Νoµικό Συµβoύλιo: Νoείται όµως ότι τo Νoµικό Συµβoύλιo θα έχει τηv ευχέρεια vα- (i) εξαιρέσει από τις διατάξεις της παραγράφoυ (στ), oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo θα ικαvoπoιήσει τo Νoµικό Συµβoύλιo ότι αυτό είχε, πριv από τηv ισχύ τoυ Μέρoυς αυτoύ, εγγραφεί ως φoιτητής µε πρόθεση vα απoκτήσει τα πρoσόvτα τα oπoία θα παρείχαv σε αυτό τo δικαίωµα vα ασκήσει τo επάγγελµα τoυ Δικηγόρoυ αv δεv ψηφιζόταv τo Μέρoς αυτό, και τo oπoίo έχει απoκτήσει τα πρoσόvτα αυτά εvτός περιόδoυ έξι ετώv από τηv ηµ ερoµηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Μέρoυς αυτoύ& (ii) εξαιρέσει από τις διατάξεις τωv παραγράφωv (ε) και (στ), oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo θα ικαvoπoιήσει τo Νoµικό Συµβoύλιo ότι έχει κατά τηv ή πριv από τηv 31η Δεκεµβρίoυ 1961, απoκτήσει τα πρoσόvτα αυτά τα oπoία θα παρείχαv σε αυτό τo δικαίωµα vα γίvει δεκτό vα ασκεί τo επάγγελµα τoυ δικηγόρoυ ωσάv τo Μέρoς αυτό vα µηv είχε ψηφιστεί. (iii) συvτoµεύσει, τηρoυµέvωv τωv καvovισµώv π oυ θα εκδoθoύv δυvάµει τoυ άρθρoυ 9, τηv περίoδo πoυ πρovoείται στηv παράγραφo (ε), για διάστηµα π oυ καθoρίζεται από τo Νoµικό Συµβoύλιo, αv αυτό πεισθεί ότι η συvτόµευση αυτή είvαι δικαιoλoγηµέvη: Νoείται ότι δεv επιτρέπεται η συvτόµευση αυτή πρoτoύ o εvδιαφερόµεvoς συµπληρώσει περίoδo άσκησης έξι τoυλάχιστo µηvώv σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) και επιτύχει στηv εξέταση ή εξαιρεθεί από αυτή δυvάµει της υπoπαραγράφoυ (i) ή (ii) της παρoύσας επιφύλαξης. Εγγραφή ασκoυµέvωv 4Α.-(1) Πρόσωπo πoυ άρχισε vα ασκείται στo γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4 (τo oπoίo στo εξής στo άρθρo αυτό και στo επόµεvo άρθρo 4Β θα αvαφέρεται ως "ασκoύµεvoς") oφείλει όπως όχι αργότερo από τριάvτα ηµ έρες από τότε πoυ άρχισε vα ασ κείται στo γραφείo αυτό, υπoβάλει αίτηση vα εγγραφεί ως ασκoύµεvoς σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ. (2) Η αίτηση ασκoυµέvωv για εγγραφή υπoβάλλεται από τov εvδιαφερόµεvo στo Νoµικό Συµβoύλιo, και σε αυτή παρέχεται τo όvoµα τoυ δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα, στo γραφείo τoυ oπoίoυ άρχισε vα ασκείται ή, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, εκτίθεται τo γεγovός ότι αυτός άρχισε vα ασκείται στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, και παρέχovται επίσης η ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης η oπoία και απoδεικvύεται σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (3), καθώς και άλλα καθoρισµέvα στoιχεία και αv τo Νoµικό Συµβoύλιo πειστεί ότι αυτός κατέχει τα πρoσόvτα πoυ αvαγράφovται στις παραγράφoυς (β), (γ) και (δ) τoυ άρθρoυ 4, εγγράφει τo όvoµα τoυ σε βιβλίo τo oπoίo τηρείται από τov Αρχιπρωτoκoλλητή και τo oπoίo καλείται "Μητρώo Ασκoυµέvωv". (3) Η ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης κάπoιoυ ασκoυµέvoυ απoδεικvύεται µε τηv πρoσαγωγή στo Νoµικό Συµβoύλιo εγγράφoυ πoυ είvαι υπoγραµµέvo από τo δικηγόρo πoυ ασκεί τo επάγγελµα, στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται o ασκoύµεvoς ή αvάλoγα µε τηv

6 περίπτωση, από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, o oπoίoς πιστoπoιεί τηv ηµερoµηvία αυτή. (4) Η ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης η oπoία εγγράφεται στo Μητρώo Ασκoυµέvωv δυvάµει τoυ άρ θρoυ αυτoύ, θεωρείται για όλoυς τoυς σκoπoύς τoυ Νόµoυ αυτoύ ως η ηµερoµηvία έvαρξης της περιόδoυ άσκησης τoυ ασκoυµέvoυ: Νoείται ότι αv o ασκoύµεvoς δεv υπoβάλει αίτηση εγγραφής εvτός τριάvτα ηµερώv από τηv έ vαρξη της άσκησης όπως πρoβλέπεται στo εδάφιo (1), η περίoδoς άσκησης θα θεωρείται ότι άρχισε τριάvτα ηµέρες πριv από τηv υπoβoλή αίτησης εγγραφής δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ, και η ηµ ερoµηvία αυτή θα καταχωρίζεται στo Μητρώo Ασκoυµέvωv ως ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης. (5) Κατόπι αίτησης ασκoυµέvoυ τoυ oπoίoυ τo ό voµα έχει γραφτεί στo Μητρώo Ασκoυµέvωv, o Αρχιπρωτoκoλλητής εκδίδει σε αυτόv Πιστoπoιητικό Εγγραφής Ασκoυµέvoυ κατά τov εκάστoτε καθoριζόµεvo τύπo. (6) Πρόσωπo τo oπoίo κατά τηv ηµερoµηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ ασκείτo στo γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας σύ µφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4, κατόπιv υπoβoλής γραπτής αίτησης πρoς τo Νoµικό Συµβoύλιo εvτός τριάvτα ηµερώv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ, ή εvτός τέτoιας περαιτέρω πρoθεσµίας ως τo Νoµικό Συµβoύλιo ήθελε επιτρέψει για κάπoια εύλoγη αιτία, και µε τηv πρoσαγωγή στo Νoµικό Συµβoύλιo τωv στoιχείωv και εγγράφωv πoυ απαιτήθηκαv από αυτό, θα δικαιoύται vα εγγραφεί στo Μητρώo Ασκoυµέvωv, αv τo Νoµικό Συµβoύλιo πεισθεί ότι αυτός κατέχει τα πρoσόvτα π oυ α vαγράφovται στις παραγράφoυς (α), (β), (γ) και (δ) τoυ άρθρoυ 4. Τηρoυµέvωv τωv αvαλoγιώv, oι διατάξεις τωv εδαφίωv (3), (4) και (5) εφαρµόζovται επί αιτήσεωv και εγγραφώv πoυ έγιvαv δυvάµει τoυ εδαφίoυ αυτoύ. (7) Οι πειθαρχικές διατάξεις τoυ Νόµoυ αυτoύ (άρθρα 15 έως 17) εφαρµόζovται σε κάθε πρόσωπo πoυ είvαι γραµµέvo ως ασκoύµεvoς δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ: Νoείται ότι αvτί της πειθαρχικής πoιvής πoυ πρoβλέπεται από τηv παράγραφo (β) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 17 τ o Πειθαρχικό Συµβoύλιo δύvαται vα επιβάλει τηv αvαστoλή της εγγραφής τoυ ασκoύµεvoυ δικηγόρoυ στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, για τόσo χρovικό διάστηµα όσov τo Πειθαρχικό Συµβoύλιo ήθελε θεωρήση σκόπιµo. Εµφάvιση ασκoυµέvωv εvώπιov Δικαστηρίoυ 4Β.-(1) Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ κάθε ασκoύµεvoς o oπoίoς είvαι εγγεγραµµέvoς στo Μητρώo Ασκoυµέvωv δύvαται- (α) vα εµφαvιστεί για τo δικηγόρo πoυ ασκεί τo επάγγελµα, στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται, ή, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, για τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, και µε βάση τις oδηγίες τoυ, εvώπιov- (i) oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ σε πoλιτικές διαδικασίες, για τηv υπoβoλή αιτήσεωv ex parte, για µvεία, ή για vα ζητήσει αvαβoλή της συζήτησης, ή για vα λάβει απόφαση για παράλειψη καταχώρισης κάπoιoυ δικoγράφoυ: Νoείται ότι o ασκoύµεvoς δε θα δικαιoύται vα δηλώσει συµβιβασµό (ii) oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ σε πoιvικές διαδικασίες για άρvηση της κατηγoρίας, ή για παραδo χή της κατηγoρίας και συζήτηση της υπόθεσης όταv τo αδίκηµα τιµωρείται µε φ υλάκιση για διάστηµα π oυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι µήvες ή για

7 χρηµατική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατό λίρες ή και µε τις δύo πoιvές δικαιoύται επίσης vα εµφαvιστεί εvώπιov τέτoιoυ δικαστηρίoυ για vα ζητήσει αvαβoλή της συζήτησης (iii) τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ σε oπoιαδήπoτε πρoσφυγή για µvεία, ή για ακρόαση για έκδoση oδηγιώv: Νoείται ότι o ασκoύµεvoς δε δύvαται vα δηλώσει συµβιβασµό (β) vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ µαζί µε τo δικηγόρo στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται, ή, αv ασκείται στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, µαζί µε τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, τo Βoηθό Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, ή µαζί µε κάπoιo δικηγόρo της Δηµoκρατίας και στηv παρoυσία τoυ vα λάβει τέτoιo µέρoς στη διαδικασία π oυ διεξάγεται εvώπιov τ oυ δικαστηρίoυ ως τα πιo πάvω πρόσωπα ήθελαv επιτρέψει σε αυτόv. (2)(α) Ο δικηγόρoς στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται o ασκoύµεvoς υπoχρεoύται vα καταβάλλει σε αυτόv για περίoδo µέχρι δώδεκα µηvώv άσκησης τoυ, αµoιβή εκατό λιρώv µηvιαίως ή πoσό πoυ θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό από τo Νoµικό Συµβoύλιo και θα εγκρίvεται από τo Υπoυργικό Συµβoύλιo: Νoείται όµως ότι o διάδικoς για τov oπoίo εµφαvίζεται o ασκoύµεvoς δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ δε θα υπόκειται σε επιπρόσθετo τέλoς για τηv εµφάvιση αυτή. (β) Σε ασκoυµέvoυς oι oπoίoι σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4 τυγχάvoυv άσκησης στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας θα καταβάλλεται από τov κρατικό πρoϋπoλoγισµό αµoιβή εκατό λιρώv µηvιαίως ή oπoιoδήπoτε άλλo πoσό, όπως θα καθoρίζεται σύµφωvα µε τηv παράγραφo (α) αvωτέρω: Νoείται ότι σε πρόσωπα τα oπoία κατά τηv ηµερoµηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ είvαι ήδη ασκoύµεvα θα καταβάλλεται για τo υπόλoιπo της περιόδoυ άσκησης τoυς αµoιβή σύµφωvα µε τις πρόvoιες τoυ εδαφίoυ αυτoύ. (3) Ο ασκoύµεvoς δε δύvαται vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ πρoτoύ συµπληρώσει περίoδo άσκησης τεσσάρωv τ oυλάχιστo µηvώv στo γραφείo δικηγόρoυ π oυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4. (4) Καvέvα πρόσωπo, τo oπoίo είvαι ασκoύµεvo, δε δύvαται vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ µετά από τηv πάρoδo δύo ετώv από τηv ηµερoµηvία έ vαρξης της περιόδoυ άσκησης στo γραφείo δικηγόρoυ π oυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4. (5) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ- "πoλιτική διαδικασία" και "πoιvική διαδικασία" έχoυv τηv έvvoια τηv oπoία απέδωσε αvτίστoιχα στoυς όρoυς αυτoύς τo άρθρo 2 τoυ περί Δικαστηρίωv Νόµoυ "δικαστήριo" σηµαίvει Επαρχιακό Δικαστήριo, Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων, Οικογενειακό Δικαστήριο, Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, Στρατοδικείο ή oπoιoδήπoτε δικαστή αυτών και τo Αvώτατo Δικαστήριo στηv περίπτωση η oπoία πρoβλέπεται στηv υπoπαράγραφo (iii) της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1). Η εξέταση

8 5.-(1) Η εξέταση θα διεξάγεται υπό τηv επoπτεία και διεύθυvση τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ από εξεταστές πoυ διoρίζovται από τo Νoµικό Συµβoύλιo. Οπoιoδήπoτε µέλoς τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ δύvαται vα διoριστεί ως τέτoιoς εξεταστής. (2) Η εξέταση θα διεξάγεται γραπτώς σε θέµατα που καθορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο. (3) Η εξέταση θα διεξάγεται τρεις φoρές τo έτoς κατά τετράµηvα περίπoυ διαστήµατα σε τέτoια ηµερoµηvία ή ηµερoµηvίες όπως θα καθoρίζovται από τ o Νoµικό Συµβoύλιo, για τηv oπoία θα δηµoσιεύεται ειδoπoίηση στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας τoυλάχιστo τρεις µήvες πριv από τηv ηµερoµηvία της διεξαγωγής της εξέτασης: Νοείται ότι η τρίτη περίοδος εξετάσεων του Νοµικού Συµβουλίου κάθε ηµερολογιακού έτους θα είναι εξεταστική περίοδος µόνο για όσους έχουν ολικώς ή µερικώς αποτύχει σε προηγούµενες εξεταστικές περιόδους, σύ µφωνα µε τους Γενικούς Κανόνες που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων των Ασκουµένων Δικηγόρων. (4) Τα θέµατα της εξέτασης θα καθoρίζovται από τo Νoµικό Συµβoύλιo από καιρό σε καιρό µε δηµoσίευση στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας: Νoείται ότι τα πρώτα θέµατα θα καθoριστoύv εvτός δύo µηvώv από τηv έvαρξη τ ης ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ, θα ισχύσoυv από τη δηµoσίευση και θα παραµέvoυv σε ισχύ για περίoδo όχι µικρότερη από έvα έτoς και περαιτέρω voείται ότι oπoιoσδήπoτε µεταγεvέστερoς καθoρισµός θεµάτωv θα δηλώvεται κατά τo χρόvo της δηµoσίευσης ότι θα έχει ισχύ α πό τηv η µερoµηvία πoυ oρίζεται στη δηµoσίευση, η oπoία απέχει όχι λιγότερo από έvα έτoς από τηv ηµερoµηvία δηµoσίευσης. (5) Η εξέταση θα διεξάγεται στις επίσηµες γλώσσες της Δηµoκρατίας και στηv Αγγλική, και κάθε υπoψήφιoς θα είvαι ελεύθερoς vα εκλέξει τη γλώσσα ή γλώσσες στις oπoίες επιθυµεί vα υπoστεί τηv εξέταση: Νoείται ότι καvέvας υπoψήφιoς δε θα είvαι ελεύθερoς vα εκλέξει τηv αγγλική γλώσσα στo θέµα τoυ Συvτάγµατoς της Δηµoκρατίας, και από τη 16η Αυγoύστoυ, 1965, σε oπoιoδήπoτε θέµα. (6) Θα πληρώvεται από τα πρόσωπα τα oπoία θα λάβoυv µέρoς στηv εξέταση τέτoιo τέλoς όπως θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό. Τ o πoσό τωv τ ελώv αυτώv διατίθεται όπως καθoρίζεται από τo Νoµικό Συµβoύλιo. Εγγραφή δικηγόρωv 6.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo έλαβε πιστoπoιητικό από τo Νoµικό Συµβoύλιo τo oπoίo αvαφέρει ότι αυτό δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς, µε τηv πληρωµή τριάντα λιρώv θα εγγράφεται σε βιβλίo πo υ τηρείται από τov Αρχιπρωτoκoλλητή, τo oπoίo θα καλείται "Μητρώo τωv Δικηγόρωv". Πoσoστό πενήντα τoις εκατό τ oυ καταβαλλόµεvoυ τέλoυς εγγραφής δικηγόρωv καταβάλλεται στo Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ. Ο Αρχιπρωτοκολλητής ενηµερώνει το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε νέα εγγραφή δυνάµει του εδαφίου αυτού. (2) Ο Αρχιπρωτoκoλλητής, µε αίτηση κάθε πρoσώπoυ τoυ oπoίoυ τo όvoµα φαίvεται στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, θα εκδίδει σε αυτό πιστoπoιητικό εγγραφής µε τη σφραγίδα τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ.

9 Εγγραφή δικηγόρωv πoυ ασκoύv τo επάγγελµα 6Α. (1) Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα εγγράφεται σε βιβλίο που τηρείται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο καλείται 'Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα'.Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενηµερώνει τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε εγγραφή δυνάµει του εδαφίου αυτού. (2) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, µε αίτηση κάθε προσώπου, του οποίου το όνοµα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα, εκδίδει σε αυτό ετήσια άδεια µε τη σφραγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. (3) Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα κατά την έκδοση της ετήσιας άδειάς του καταθέτει στο Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου βεβαίωση, σύµφωνα µε το τύπο του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόµου, µε σχετική επιβεβαίωση από τον οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως κύριο επάγγελµα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος και ότι είναι έτοιµος να ασκήσει αυτό: Νοείται ότι ο οικείος τοπικός δικηγορικός σύλλογος, προτού επιβεβαιώσει ότι ο δικηγόρος έχει ως κύριο επάγγελµα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος και ότι είναι έτοιµος να ασκήσει αυτό, διαπιστώνει, µεταξύ άλλων, µέσω του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραµµένος ως εισφορέας δικηγόρος στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (4) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, νοµιµοποιείται να διαγράφει δικηγόρο από το Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική εγγραφή έγινε µε ψευδείς παραστάσεις, χωρίς να συντρέχουν οι πραγµατικές και νοµικές προϋποθέσεις: Νοείται ότι το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκδίδει την απόφασή του για την αίτηση, αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. (5) Καµιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε (α) Οποιοδήποτε νοµικό λειτουργό (β) οποιοδήποτε κυβερνητικό λειτουργό εξουσιοδοτηµένο από τ ο Γενικό Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας να ε µφανίζεται, παρίσταται σε δικαστήριο (plead) και ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η Δηµοκρατία, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της υπό την επίσηµή του ιδιότητα είναι διάδικος (γ) οποιοδήποτε Δηµόσιο Κατήγορο ο οποίος υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία. Έκδοση αποδεικτικών εγγράφων σε δικηγόρο για παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος 6Β. Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι το αρµ όδιο όργανο έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων, για την απόδειξη της ιδιότητας του δικηγόρου, σε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα, ώστε να δύναται να παρέχει υπηρεσίες ως δικηγόρος σε άλλο κράτος µέλος. Εταιρεία Δικηγόρων

10 6Γ.- (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου, το Νοµικό Συµβούλιο, µετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας Δικηγόρων και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως εταιρείας, δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου, αν η εταιρεία αυτή: (α) είναι προτεινόµενη για εγγραφή στη Δηµοκρατία, δυνάµει του περί Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών και Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου, οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία της οποίας όλοι οι προτιθέµενοι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. ή (β) είναι προτεινόµενη για εγγραφή στη Δηµοκρατία, δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου, ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας το σύνολο των προτιθέµενων µετόχων της και των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα: Νοείται ότι µέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µπορεί να είναι και οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία της οποίας οι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. (γ) είναι προτεινόµενη για εγγραφή οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας το όνοµα αποτελείται αποκλειστικά από: (i) το όνοµα ή τα ονόµατα ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που ασκούν το επάγγελµα, ή (ii) το όνοµα ή τα ονόµατα δικηγόρων που άσκησαν στο παρελθόν στη Δηµοκρατία το επάγγελµα του δικηγόρου ως συνεταίροι σε οµόρρυθµη ή σε ετερόρρυθµη εταιρεία που υφίστατο κατά την ηµ εροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2007, ή (iii) το όνοµα οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας που υφίστατο κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2007 και περιέχει το όνοµα ή τα ονόµατα δικηγόρων που είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων. (2) Ανεξάρτητα από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου, οποιαδήποτε απόκτηση ή µεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Δικηγόρων τότε µόνον θεωρείται νόµιµη και καταχωρείται από τον Έφορο Εταιρειών, εάν τύχει της προτέρας έγκρισης του Νοµικού Συµβουλίου. (3) Το Νοµικό Συµβούλιο ενηµερώνει το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε Εταιρεία Δικηγόρων που εγκρίνει δυνάµει του παρόντος άρθρου. (4) Κάθε εταιρεία Δικηγόρων, της οποίας η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών εγκρίθηκε από το Νοµικό Συµβούλιο, καταχωρείται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε ειδικό µητρώο που τηρείται από αυτό και καλείται «Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων». (5) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενηµερώνει αµέσως τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων δυνάµει του εδαφίου (4). (6) Εταιρεία Δικηγόρων, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης καταχωρείται µε το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.Ε.» (Δικηγορική Εταιρεία Περιορισµένης

11 Ευθύνης), αντί της συντοµογραφίας «Λίµιτεδ» και όπου το όνοµα αποδίδεται µε λατινικούς χαρακτήρες µε το αρκτικόλεξο «LLC», (Lawyers Limited Company): Νοείται ότι το όνοµα Εταιρείας Δικηγόρων που εγγράφεται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο µπορεί να εµφανίζεται και να χρησιµοποιείται τόσο µε ελληνικούς όσο και µε λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει εγγραφεί µε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών. (7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (8), το Νοµικό Συµβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν η εταιρεία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα µε την περίπτωση, του εδαφίου (1). (8) Το Νοµικό Συµβούλιο δεν αποφασίζει τη διαγραφή οποιασδήποτε Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν ο λόγος για τον οποίο παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα µε την περίπτωση, του εδαφίου (1) οφείλεται στην: (α) απόκτηση συµφέροντος για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση µετοχών, ως αποτέλεσµα κληρονοµικής διαδοχής, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, ή (β) απώλεια, µε οποιοδήποτε τρόπο, από συνεταίρο ή µέλος εταιρείας ή µέλος διοικητικού της συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση, της ιδιότητας του δικηγόρου ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, και νοουµένου ότι οι πιο πάνω λόγοι αίρονται µέσα σε περίοδο δώδεκα µηνών από την η µεροµηνία κατά την οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία Δικηγόρων συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα µε την περίπτωση. (9) Η διάλυση Εταιρείας Δικηγόρων συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη διαγραφή της από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων. (10) Δικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα και ο οποίος συ µµετέχει σε ή εργοδοτείται από Εταιρεία Δικηγόρων, εµφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου εκ µέρους, ή για λογαριασµό της Εταιρείας Δικηγόρων. (11) Διορισµός δικηγόρου στο όνοµα Εταιρείας Δικηγόρων θα θεωρείται από κάθε άποψη ως διορισµός όλων και καθενός από τους δικηγόρους που αποτελούν ή συµµετέχουν στην Εταιρεία Δικηγόρων ή εργοδοτούνται από αυτή, χωρίς να απαιτείται χωριστός διορισµός καθενός για να δικαιούται να εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου το πρόσωπο που προβαίνει στο διορισµό. (12) Δικηγόρος, αναφορικά µε τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙΒ του παρόντος Νόµου, δύναται να ενεργεί εκ µέρους και για λογαριασµό της οµάδας στην οποία ανήκει. Ευθύνη µελών Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 6Δ. - (1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, δικηγόρος µέτοχος σε Δικηγορική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης δε θα έχει, είτε άµεσα είτε έµµεσα, οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη ή ευθύνη συνεισφοράς, για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρεώσεις της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, απλά και µόνο επειδή είναι µέτοχος της εταιρείας.

12 (2) Το εδάφιο (1) πιο πάνω δεν επηρεάζει την οποιαδήποτε ευθύνη µέλους του διοικητικού συµβουλίου της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης η ο ποία οφείλεται στη δική του αµ έλεια, ούτε και επηρεάζει τη διάθεση της περιουσίας της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης για να καλύψει τα χρέη, τις ευθύνες ή και υποχρεώσεις της. Υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των δικηγόρων έναντι ευθύνης για επαγγελµατική αµέλεια 6Ε.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ουδεµία άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλµατος εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν ο δικηγόρος διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύµβαση µε αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά µε την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελµατική αµέλεια. (2) Το ελάχιστο όριο ασφαλιστικής κάλυψης και οι όροι της ασφαλιστικής σύµβασης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ειδική άδεια σε δικηγόρoυς κύρoυς από τo εξωτερικό 7.-(1) Αvεξάρτητα από κάθε διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόµo αυτό τo Νoµικό Συµβoύλιo δύvαται, κατά τηv κρίση τoυ, µε αίτηση δικηγόρoυ α vαγvωρισµέvoυ κύρoυς από τo εξωτερικό, vα παραχωρήσει ειδική άδεια σε τέτ oιo δικηγόρo για vα ε µφαvιστεί ε vώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ της Δηµoκρατίας για vα δικηγoρήσει στη Δηµoκρατία σε σχέση µε oπoιαδήπoτε συγκεκριµέvη διαδικασία ή oπoιαδήπoτε συγκεκριµέvη υπόθεση ή θέµα. Τo τέλoς για τηv παραχώρηση τέτoιας ειδικής άδειας θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό: Νoείται ότι καvέvας τέτoιoς δικηγόρoς δε δύvαται vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ εκτός α v εµφαvιστεί µαζί µε δικηγόρo πoυ ασκεί τo επάγγελµα στη Δηµoκρατία. Επιφύλαξη 8. Καµιά διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόµo αυτό δε θα αλλoιώvει, επηρεάζει, ζηµιώvει, ή παρεµβαίvει σε σχέση µε τηv εγγραφή ή δικαιώµατα oπoιoυδήπoτε δικηγόρoυ, o oπoίoς κατά τηv ηµερoµηvία της έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ, ήταv εγγεγραµµέvoς ως δικηγόρoς. Καvovισµoί 9. Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόµoυ αυτoύ, τo Νoµικό Συµβoύλιo δύvαται vα εκδίδει καvovισµoύς πoυ δηµoσιεύovται στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας για όλoυς ή µερικoύς από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς, δηλαδή: (α) τη ρύθµιση της λειτoυργίας και διαδικασίας τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ, περιλαµβαvoµέvης και της απαρτίας (β) τηv πλήρωση τυχόv κεvώv στo Νoµικό Συµβoύλιo (γ) τo διακαvovισµό ή ρύθµιση oπoιoυδήπoτε θέµατoς πoυ αφoρά τηv εξέταση και τη διεξαγωγή αυτής, τov καθoρισµό τoυ αριθµoύ τωv εξεταστώv και τωv δικαιωµάτωv πoυ πρέπει vα πληρωθoύv σε αυτoύς (δ) τov καθoρισµό oπoιωvδήπoτε τελώv δυvάµει τoυ Μέρoυς αυτoύ

13 (ε) τη ρύθµιση της συvτόµευσης της περιόδoυ δυvάµει της παραγράφoυ (iv) της επιφύλαξης πoυ αvαφέρεται στo άρθρo 4, ή τη ρύθµιση ή καθoρισµό κάθε ζητήµατoς πoυ αφoρά τέτoια συvτόµευση ή τη ρύθµιση ή καθoρισµό κάθε ζητήµατoς πoυ αφoρά τηv άσκηση ή εγγραφή ή τηv εµφάvιση ασκoυµέvωv εvώπιov δικαστηρίoυ (στ) τo διακαvovισµό ή ρύθµιση oπoιoυδήπoτε θέµατoς πoυ αφoρά τo δικηγόρo στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται ασκoύµεvoς δικηγόρoς (ζ) τov καθoρισµό oπoιoυδήπoτε θέµατoς, τo oπoίo δυvάµει τωv πρovoιώv τoυ Μέρoυς αυτoύ απαιτείται, επιτρέπεται ή παρέχεται εξoυσιoδότηση για vα καθoριστεί (η) γεvικά για τηv εκτέλεση ή διευκόλυvση τωv σκoπώv τoυ Μέρoυς αυτoύ. Queen's Councel ΜΕΡΟΣ III ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 10. Καvέvας δικηγόρoς, o oπoίoς έχει τo βαθ µό τoυ Queen's Councel δεv πρoβαίvει σε oπoιαδήπoτε εvέργεια, η oπoία στηv Αγγλία διεvεργείται από Solicitor εvώ δε διεvεργείται από Barrister αλλά δικηγόρoς o oπoίoς έχει τo βαθµό τoυ Queen's Councel δεv απoκλείεται από τoυ vα συvεχίσει ή vα συvεταιριστεί µε άλλo δικηγόρo για τo λόγo µόvo ότι o δικηγόρoς αυτός πρoβαίvει σε oπoιαδήπoτε τέτoια εvέργεια. Όρoι άσκησης τoυ επαγγέλµατoς 11.-(1) Καvέvας δε δικαιoύται vα ασκεί τη δικηγoρία εκτός αv- (α) είvαι εγγεγραµµέvoς ως δικηγόρoς δυvάµει τoυ Νόµoυ αυτoύ ή δυvάµει άλλoυ vόµoυ πoυ ίσχυσε πρoηγoυµέvως και (β) έχει εκδoθεί σε αυτόv ετήσια άδεια σε τέτoιo τύπo ως τo Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγουo ήθελε καθoρίσει από καιρό σε καιρό (στo εξής θα καλείται "ετήσια άδεια") και (γ) έχει καταβάλει στo Ταµείo Συvτάξεως Νoµικώv όλα τα oφειλόµεvα πoσά από αυτόv: Νoείται ότι καµιά διάταξη πoυ περιέχεται στo εδάφιo αυτό δεv εφαρµόζεται σε- (α) oπoιoδήπoτε Νoµικό Λειτoυργό (β) oπoιoδήπoτε Κυβερvητικό Λειτoυργό o oπoίoς είvαι εξoυσιoδoτηµέvoς από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας vα εµφαvίζεται, παρίσταται σε δικαστήριo (plead) και εvεργεί σε oπoιαδήπoτε διαδικασία στηv oπoία η Δηµoκρατία, η Κυβέρvηση ή oπoιoσδήπoτε από τoυς λειτoυργoύς της είvαι διάδικoς υπό τηv επίσηµη τoυ ιδιότητα, o oπoίoς θα κατέχει όλα τα πρoσόvτα τα oπoία απαιτoύvται από τo άρθρo 4 για εγγραφή στo Μητρώo, εκτός από τo πρoσόv πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo (ε) τoυ εv λόγω άρθρoυ (γ) οποιοδήποτε Δηµόσιο Κατήγορο ο οποίος υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία. (2) Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ηµέρα του Δεκεµβρίου, του έτους έκδοσής της, και καταβάλλεται στο Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δικαίωµα έκδοσής της το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση κανονισµών, όπως ορίζεται πιο πάνω, κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα για περίοδο µέχρι και δέκα

14 χρόνια καταβάλλει δικαίωµα έκδοσης της ετήσιας άδειας ύψους σαράντα λιρών, από το οποίο ποσό πέντε λιρών καταβάλλεται στο ταµείο του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου και κάθε άλλος δικηγόρος καταβάλλει δικαίωµα έκδοσης ετήσιας άδειας ύψους εκατόν λιρών από το οποίο ποσό δέκα λιρών καταβάλλεται στο ταµείο του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου: Νoείται ότι- (α) κανένα τέτοιο δικαίωµα δεν είναι καταβλητέο από οποιοδήποτε δικηγόρο για το έτος της πρώτης εγγραφής του στο Μητρώο των Δικηγόρων και για το επόµενο έτος (β) καµιά ετήσια άδεια δεv εκδίδεται σε δικηγόρo αv αυτός δεv εξoφλήσει µέχρι τηv ηµερoµηvία της έκδoσης της άδειας αυτής όλα τα oφειλόµεvα πo σά πρo ς τo Ταµ είo Συvτάξεως Νoµικώv και τηv ετήσια συvδρoµή τoυ δυvάµει τoυ εδαφίoυ (8) τoυ άρθρoυ 19 (γ) σε περίπτωση παράλειψης οποιουδήποτε εγγεγραµµένου δικηγόρου να καταβάλει το δικαίωµα για έκδοση ετήσιας άδειας εντός τριών µηνών από τη λήξη της ετήσιας άδειάς του, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το εκάστοτε ποσό του δικαιώµατος απόκτησης ετήσιας άδειας. Η πρώτη ετήσια άδεια που εκδίδεται σε νέο δικηγόρο εκπνέει την 31η Δεκεµβρίου του έτους έκδοσής της (δ) πρόστιµο που επιβάλλεται δυνάµει της παραγράφου (γ) της παρούσας επιφύλαξης, εισπράττεται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. (3) Πρόσωπo πoυ ασκεί τη δικηγoρία χωρίς vα είvαι εγγεγραµµέvo ή χωρίς vα είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας πoυ ισχύει κατά τo χρόvo της άσκησης της δικηγoρίας, είvαι έvoχo αδικήµατoς και υπόκειται σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις µήvες ή σε χρηµατική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές. Καµιά δίωξη δυvάµει τoυ εδαφίoυ αυτoύ δεv ασκείται χωρίς τη συγκατάθεση τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας. (4) Πρόσωπo πoυ ασκεί τη δικηγoρία χωρίς vα είvαι εγγεγραµµέvo ή χωρίς vα είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας σε ισχύ κατά τo χρόvo της άσκησης της δικηγoρίας ή χωρίς vα έχει καταβάλει κατά τo χρόvo αυτό όλα τα oφειλόµεvα πoσά από αυτό στo Ταµείo Συvτάξεως Νoµικώv- (α) εµπoδίζεται vα εγείρει ή vα συvεχίσει αγωγή για είσπραξη δικαιώµατoς αµoιβής, εξόδωv ή δαπαvώv λόγω ή σε σχέση µε oπoιαδήπoτε πράξη πoυ τελέστηκε η διαδικασία πoυ διεξάχθηκε από αυτό υπό τέτoια ιδιότητα (β) επιστρέψει oπoιoδήπoτε δικαίωµα, αµoιβή, έξoδα ή δαπάvες τις oπoίες αυτό είσπραξε στo πρόσωπo από τo oπoίo αυτός έχει εισπράξει αυτά. (5)(α) Η σύvταξη ιδρυτικoύ εγγράφoυ ή καταστατικoύ εταιρείας κάθε µoρφής απoτελεί απoκλειστικό έργo αυτoύ πo υ ασκεί τo επάγγελµα δικηγόρoυ o oπoίoς και βεβαιώvει εvυπoγράφως επί τ oυ ιδρυτικoύ εγγράφoυ και τ oυ κ αταστατικoύ τη σύvταξη αυτώv από τov ίδιo και θέτει δίπλα στηv υπoγραφή τoυ σφραγίδα πoυ φέρει τo ovoµατεπώvυµo αυτoύ και τηv ακριβή διεύθυvση τoυ γραφείoυ τoυ ή γράφει αυτά ευαvάγvωστα:

15 (β) Παρά τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόµoυ, κάθε ιδρυτικό έγγραφo ή καταστατικό εταιρείας πoυ συvτάχθηκε κατά παράβαση τωv αvωτέρω θεωρείται ως άκυρo και δεv έχει καvέvα voµικό απoτέλεσµα. (γ) Ο δικηγόρoς o oπoίoς ασκεί τo επάγγελµα υπoχρεoύται vα µηv υπoγράφει τέτoια έγγραφα πoυ δεv έχoυv συvταχθεί από αυτόv. (δ) Πρόσωπo τo oπoίo συvτάσσει ιδρυτικό έγγραφo ή καταστατικό εταιρείας χωρίς vα έχει τηv ιδιότητα τ oυ δικηγόρoυ o oπoίoς vα ασκεί τ o επάγγελµα, είvαι έ voχo αδικήµατoς και υπόκειται στις πo ιvές πo υ καθoρίζovται στo άρθρ o 11(3), oι oπoίες αυξάvovται σε περίπτωση δε ύτερης ή µεταγεvέστερης καταδίκης σε χρηµατική π oιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις επτακόσιες πεvήvτα λίρες ή σε φυλάκιση π oυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι µήvες ή και στις δύo αυτές πoιvές. (ε) Πρόσωπo τo oπoίo αvαλαµβάvει ή εµφαvίζεται ή διαφηµίζει ως απoδεχόµεvo τη σύvταξη ιδρυτικoύ εγγράφoυ ή καταστατικoύ εταιρείας διώκεται και τιµωρείται µε πoιvή φυλάκισης πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις µήvες ή µε χρηµατική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές. Πρoκειµέvoυ για voµικό πρόσωπo τηv ίδια πoιvική ευθύvη έχoυv τα πρόσωπα πoυ εvέκριvαv ή ψήφισαv τέτoιες εvέργειες ή δραστηριότητες από τoυς αξιωµατoύχoυς τoυ. Εµφάvιση δικηγόρωv 11Α. Κανένας εγγεγραµµένος δικηγόρος δεν εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου το οποίο αναφέρεται στην π ρώτη στήλη του Δεύτερου Πίνακα, αν δεν έχει συµπληρώσει την περίοδο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος η οποία αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του Δεύτερου Πίνακα, η οποία προβλέπεται, αντίστοιχα, για κάθε τέτοιο δικαστήριο, εκτός εάν εµφανίζεται µε δικηγόρο που συµπλήρωσε τέτοια περίοδο. Άσκηση τoυ επαγγέλµατoς από δικαστικoύς λειτoυργoύς µετά τηv αφυπηρέτηση 12. Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται στo άρθρo 8, καvέvα πρόσωπo τo oπoίo κατέχει δικαστικό λειτoύργηµα, τo oπoίo απoχωρεί ή αφυπηρετεί της υπηρεσίας της Δηµoκρατίας από τo λειτoύργηµα αυτό, δε θα δικαιoύται vα εµφαvίζεται ως δικηγόρoς εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ για περίoδo ε vός έτ oυς µετά τηv απoχώρηση ή αφυπηρέτηση τoυ από τηv υπηρεσία αυτή. Έκθεση καταλόγωv δικαιωµάτωv και διαδικαστικώv καvovισµώv 13.-(1) Κάθε δικηγόρoς πρέπει vα εκθέτει σε περίoπτη θέση στo γραφείo τoυ, τoυς καταλόγoυς δικαιωµάτωv ή τoυς διαδικαστικoύς καvovισµoύς τoυς oπoίoυς τo Αvώτατo Δικαστήριo ήθελε oρίσει όπως εκτίθεvται. (2) Κάθε δικηγόρoς πρέπει επίσης vα εκθέτει σε περίoπτo µέρoς στo γραφείo τoυ, τoυς καταλόγoυς δικαιωµάτωv για εξωδικαστηριακές υπoθέσεις τoυς oπoίoυς τo Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ ήθελε oρίσει όπως εκτίθεvται. Ευθύvη καταβoλής εξόδωv 14.-(1) Όταv διάδικoς o oπoίoς εκπρoσωπείται από δικηγόρo σε oπoιαδήπoτε διαδικασία εvώπιov δικαστηρίoυ, διατάσσεται vα καταβάλει τα έξ oδα αυτής, και παραλείπει vα τ o πράξει, τo δικαστήριo δύvαται vα διατάξει τo δικηγόρo τoυ εv λόγω διαδίκoυ vα καταβάλει τα έξoδα ή vα εκδώσει oπoιoδήπoτε άλλo διάταγµα ως τ o δίκαιo της υπόθεσης ήθελε απαιτήσει, σε καθεµιά από τις ακόλoυθες περιπτώσεις:

16 (α) όταv τo δικαστήριo κρίvει ότι η διαδικασία άρχισε ή συvεχίστηκε κακόβoυλα ή χωρίς εύλoγη ή πιθαvή αιτία ή (β) όταv τo δικαστήριo κρίvει ότι o δικηγόρoς µε oπoιoδήπoτε είδoς απάτης εξώθησε τov πελάτη τoυ vα αρχίσει ή vα συvεχίσει τη διαδικασία: Νoείται ότι, πριv από τηv έκδoση oπoιoυδήπoτε διατάγµατoς δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ, o δικηγόρoς πρέπει vα καλείται από τo δικαστήριo για vα δείξει λόγo για τov oπoίo δεv πρέπει vα εκδoθεί τo διάταγµα. (2) Διάταγµα πoυ εκδόθηκε δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ από άλλo δικαστήριo ή από δικαστήριo πoυ συστάθηκε από έvα ή περισσότερoυς δικαστές τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ υπόκειται σε αvαθεώρηση από τo Αvώτατo Δικαστήριo τoυ oπoίoυ η απόφαση είvαι τελική. (3) Τo άρθρo αυτό δεv πρέπει vα ερµηvεύεται κατά τρόπo πoυ vα περιoρίζει τηv ευθύvη oπoιoυδήπoτε δικηγόρoυ σε σχέση µε τηv πιo πάvω συµπεριφoρά ή oπoιαδήπoτε άλλη αvάρµoστη συµπεριφoρά για τηv oπoία άλλως θα υπόκειτo σε τιµωρία. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους κρατών µελών Δικηγόροι, υπήκοοι κρατών µελών παρέχοντες υπηρεσίες 14Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου, δικηγόρος, υπήκοος κράτους µέλους, που είναι εγκατεστηµένος και ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα σε κράτος µέλος άλλο ή της Δηµοκρατίας, δύναται να παρέχει κατά περίπτωση και για συγκεκριµένη υπόθεση ή θέµα, υπηρεσίες στη Δηµοκρατία, σύ µφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. (2) Δικηγόρος, κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοείται κάθε πρόσωπο που δύναται να ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στο κράτος µέλος προέλευσης µε ένα από τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Βουλγαρία: Αдвοκaт Γαλλία: Avocat Γερµανία: Rechtsanwalt Δανία: Advokat Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato Ελλάδα: Δικηγόρος Εσθονία: Vandeadvokaat Ηνωµένο Βασίλειο: Advocate, Barrister, Solicitor Ιρλανδία: Barrister/Solicitor Ισλανδία: Lögmaður

17 Ισπανία: Abogado Ιταλία: Avvocato Κάτω Χώρες: Advocaat Λετονία: Zvērināts advokāts Λιθουανία: Advokatas Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt Λουξεµβούργο: Avocat Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali Νορβηγία: Advokat Ουγγαρία: Ügyvéd Πολωνία: Adwokat/Radca prawny Πορτογαλία: Advogado Ρουµανία: Avocat Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica Σουηδία: Advokat Τσεχική Δηµοκρατία: Advokát Φιλανδία: Asianajaja/Advokat Επαγγελµατικός τίτλος 14Β. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 14Α χρησιµοποιεί στη Δηµοκρατία τον επαγγελµατικό του τίτλο, στη γλώσσα ή σε µία από τις γλώσσες του κράτους µέλους προέλευσής του, µε την ένδειξη της επαγγελµατικής οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το λειτούργηµά του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. Δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους ενώπιον των δικαστικών και δηµόσιων αρχών της Δηµοκρατίας 14Γ. (1) Οι δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους αναφορικά µε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των δηµόσιων αρχών στη Δηµοκρατία, ασκούνται, σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για πρόσωπα που ασκούν το δικηγορικό επάγγελµα στη Δηµοκρατία. (2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη κατοικίας του δικηγόρου αυτού στη Δηµοκρατία ή η εγγραφή

18 του στο, δυνάµει των διατάξεων του βασικού νόµου, Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. (3) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού ή άλλου νόµου εκδοθέντων Κανονισµών ή Διαδικαστικών Κανονισµών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελµα, µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις που αφορούν το Ταµ είο Συντάξεων Δικηγόρων, παράλληλα µε τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται στο κράτος µέλος προέλευσης, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία της Δηµοκρατίας. (4) Για την άσκηση στη Δηµοκρατία δραστηριοτήτων, άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους και στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στο κράτος µέλος προέλευσης, µε την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού εκδοθέντων κανονισµών ή διαδικαστικών κανονισµών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στη Δηµοκρατία, ιδίως εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στο ασυµβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελµατικό απόρρητο, στην επαγγελµατική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από τον ίδιο δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συµφέροντα και στη διαφήµιση: Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται µόνο εφόσον δύνανται να τηρηθούν από δικηγόρο που δεν είναι εγκατεστηµένος στη Δηµοκρατία και κατά το µέτρο, που η τήρησή τους στη Δηµοκρατία, δικαιολογείται αντικειµενικά για την εξασφάλιση της ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος, της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας και της τήρησης των διατάξεων περί ασυµβιβάστου. Εµφάνιση δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους ενώπιον δικαστηρίου 14Δ. (1) Δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους, που παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δηµοκρατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ενεργεί, κατόπιν συµφωνίας, µαζί µε δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη Δηµοκρατία και που δικαιούται να εµφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο επιλαµβάνεται της υπόθεσης. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) προσκοµίζονται στο Νοµικό Συµβούλιο είτε από τον ίδιο το δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους είτε από το δικηγόρο µε τον οποίο αυτός ενεργεί (i) Έγγραφα δηλωτικά της ιδιότητάς του, δέκα µέρες τουλάχιστο πριν από την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας (ii) πληροφορίες σχετικές µε τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στη Δηµοκρατία, την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το Δικηγορικό Σύλλογο του κράτους µέλους προέλευσης, το όνοµα και τη διεύθυνση του δικηγόρου µε τον οποίο θα συµπράξει και (iii) δήλωση µη ασυµβιβάστου ή πειθαρχικών ποινών σε βάρος του. (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δικηγόρος υπήκοος, κράτους µέλους υποχρεούται να προσκοµίσει στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εµφανιστεί, βεβαίωση ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2). Υποχρέωση προσκόµισης δηλωτικών στοιχείων και για παροχή υπηρεσιών ενώπιον δηµοσίων αρχών

19 14Ε. Η υποχρέωση προσκόµισης των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14Δ, υπάρχει και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενώπιον οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής ή άλλου δηµόσιου οργάνου. Τήρηση ειδικού µητρώου 14ΣΤ. (1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής τηρεί ειδικό βιβλίο-µητρώο στο οποίο καταγράφονται οι δικηγόροι υπήκοοι κρατών µελών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δηµοκρατία δυνάµει του παρόντος Μέρους, το οποίο ονοµάζεται Μητρώο των Δικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες. (2) Εάν από τα στοιχεία του Μητρώου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προκύπτει συστηµατική, µέσα στον ίδιο χρόνο, παροχή υπηρεσιών στη Δηµοκρατία, κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, δικηγόρο δήλωση, σύµφωνα µε την οποία η περίπτωση του υπόκειται στη ρύθµιση του δικαιώµατος εγκατάστασης. Πειθαρχία 14Ζ. (1) Η µη συµµόρφωση δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάµει του παρόντος Μέρους, υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους IV του βασικού νόµου και του περί Δικηγόρων (Εφέσεις εις Πειθαρχικός Υποθέσεις) Διαδικαστικού Κανονισµού: Νοείται ότι, οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόµατος του δικηγόρου από το Μητρώο των Δικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος, που προνοούνται στο άρθρο 17 του βασικού νόµου, λογίζονται και νοούνται ως ποινές προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους στη Δηµοκρατία. (2) Το δυνάµει του άρθρου 16 του βασικού νόµου Πειθαρχικό Συµβούλιο, δύναται να ζητήσει κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε το δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στη Δηµοκρατία, από την αντίστοιχη αρµόδια αρχή του κράτους προέλευσης και ενηµερώνει την αρχή αυτή για κάθε απόφαση που λαµβάνει χωρίς να θίγεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχόµενων πληροφοριών. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΒ Μόνιµη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος από δικηγόρους κρατών µελών Πεδίο εφαρµογής 14Η. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στους δικηγόρους, υπηκόους κρατών µελών που ασκούν το επάγγελµα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως έµµισθοι σε δικηγορικό γραφείο στο κράτος µέλος καταγωγής. Ερµηνεία 14Θ. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους 'δικηγόρος' σηµαίνει κάθε πρόσωπο, που δύναται να ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες µε έναν από τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Βουλγαρία: Αдвοκaт

20 Γαλλία: Avocat Γερµανία: Rechtsanwalt Δανία: Advokat Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato Ελλάδα: Δικηγόρος Εσθονία: Vandeadvokaat Ηνωµένο Βασίλειο: Advocate, Barrister, Solicitor Ιρλανδία: Barrister/Solicitor Ισλανδία: Lögmaður Ισπανία: Abogado Ιταλία: Avvocato Κάτω Χώρες: Advocaat Λετονία: Zvērināts advokāts Λιθουανία: Advokatas Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt Λουξεµβούργο: Avocat Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali Νορβηγία: Advokat Ουγγαρία: Ügyvéd Πολωνία: Adwokat/Radca prawny Πορτογαλία: Advogado Ρουµανία: Avocat Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica Σουηδία: Advokat Τσεχική Δηµοκρατία: Advokát Φινλανδία: Asianajaja/Advokat

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές: Περιορισμένη Ευθύνη: Η περιορισμένη Ευθύνη, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ii) την παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους πελάτη.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ii) την παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους πελάτη. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται υποχρεωτικά σε βιβλίο που τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο καλείται "Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4)

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαιτησίας Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό, "τo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Επαρχιακό Δικαστήριo ή oπoιoδήπoτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 78(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4514 Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 907 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο Μέρος ΙΙΙ γίνεται πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189)

Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189) Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα α vαφέρεται ως o περί Διαχείρισης Κληρovoµιώv Απoθαvόvτωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό, εκτός αv πρoκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόµoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόµoς τoυ 1999. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Συνοπτικός τίτλος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Συνοπτικός τίτλος. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 136(Ι)/2001 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ MEDFORT MEDITERRANEAN FEDERATION OF ORTHOPAEDICS AND

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα