Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)"

Transcript

1 Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Αvώτατo Δικαστήριo της Δηµoκρατίας "ασκείv τηv δικηγoρίαv" σηµαίvει- (i) τηv εµφάvιση εvώπιov oπoιoυδήπoτε Δικαστηρίoυ για διεξαγωγή διαδικασίας εκ µέρoυς oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ ή της Δηµoκρατίας (ii) τηv παρασκευή ή µελέτη oπoιoυδήπoτε δικoγράφoυ εκ µέρoυς πελάτη Για τoυς σκoπoύς της παραγράφoυ αυτής "δικόγραφo" περιλαµβάvει κάθε έγγραφo πoυ καταχωρίζεται στo δικαστήριo και απ oτελεί µέρoς της δικoγραφίας αλλά δεv περιλαµβάvει έκθεση εµπειρoγvώµovα ή κατάθεση µάρτυρα πoυ περιέχει έκθεση γεγovότωv (iii) τηv εvέργεια εγγραφής εµπoρικώv σηµάτωv ή διπλωµάτωv ευρεσιτεχvίας και τηv ε µφάvιση ε vώπιov oπoιασδήπoτε διoικητικής αρχής για τ oυς πρoαvαφερόµεvoυς σκoπoύς (iv) τη σύvταξη, αvαθεώρηση, τρoπoπoίηση oπoιoυδήπoτε ιδρυτικoύ εγγράφoυ ή καταστατικoύ εταιρείας κάθε µoρφής ή oπoιασδήπoτε αίτησης, έκθεσης, δήλωσης, έvoρκης δήλωσης, απόφασης ή άλλoυ εγγράφoυ πoυ σχετίζεται µε τη σύσταση, εγγραφή, oργάvωση, αvαδιoργάvωση ή διάλυση oπoιoυδήπoτε voµικoύ πρoσώπoυ (v) τη vηoλόγηση πλoίωv και τη σύvταξη κάθε εγγράφoυ πoυ αvαφέρεται στη σύσταση, µεταβίβαση, αλλoίωση ή κατάργηση κάθε δικαιώµατoς επί πλoίoυ καθώς και τηv εµφάvιση εvώπιov αρµόδιας αρχής για τo σκoπό αυτό (vi) τη γνωµάτευση σε κάθε νοµικό θέµα που υποβάλλεται στο δικηγόρο (vii) τη σύvταξη ή µελέτη oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ πoυ καταχωρίζεται στo Δικαστήριo για σκoπoύς διαχείρισης δυvάµει τoυ περί Διαχείρισης Περιoυσιώv Απoβιωσάvτωv Νόµoυ "Δηµoκρατία" σηµαίvει τη Δηµoκρατία της Κύπρoυ "Δικαστήριo" σηµαίvει τ o Αvώτατo Δικαστήριo ή κάθε άλλo δικαστήριo κατώτερo τoύτoυ και περιλαµβάvει oπoιoδήπoτε δικαστή αυτώv "δικαστικό λειτoύργηµα" σηµαίvει τo λειτoύργηµα δικαστή oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ της Δηµoκρατίας

2 "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo είvαι εγγεγραµµέvo ως δικηγόρoς, δυvάµει τoυ Νόµoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε σχετικoύ vόµoυ πoυ ίσχυσε πρoγεvέστερα "δικηγόρoς o oπoίoς ασκεί τo επάγγελµα" σηµαίvει δικηγόρo o oπoίoς απoκτά τo δικαίωµα άσκησης τoυ δικηγoρικoύ επαγγέλµατoς δυvάµει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 11 και o oπoίoς έχovτας ως κύριo επάγγελµα τηv άσκηση τ oυ δικηγoρικoύ επαγγέλµατoς, πρoσφέρεται ως έτoιµoς vα τo ασκήσει και περιλαµβάvει Νoµικό Λειτoυργό o oπoίoς είvαι δικηγόρoς και Δηµόσιο Κατήγορο ο οποίος είναι δικηγόρος και υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία από την ηµέρα του διορισµού του. "εισφορέας" σηµαίνει δικηγόρο, ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, αλλά δεν περιλαµβάνει Νοµικό Λειτουργό, ο οποίος προσλήφθηκε στη Νοµική Υπηρεσία µετά την 14η Σεπτεµβρίου 1966 "Επιτρoπή Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ" σηµαίvει επιτρoπή επαρχιακoύ δικηγoρικoύ συλλόγoυ πoυ εκλέγεται δυvάµει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 19 "Εταιρεία Δικηγόρων" σηµαίνει οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας Δικηγόρων εγκρίνεται από το Νοµικό Συµβούλιο για σκοπούς άσκησης δικηγορίας από ένα ή περισσότερους δικηγόρους σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6Γ. "η εξέταση" σηµαίvει τηv εξέταση πρoσώπωv πoυ επιθυµoύv vα εγγραφoύv στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, η oπoία καθoρίζεται στo άρθρo 5 "κράτος µέλος" σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία "κράτος µέλος προέλευσης" σηµαίνει κράτος µέλος, στο οποίο ο δικηγόρος, υπήκοος κράτους µέλους, είναι εγκατεστηµένος. "Νoµικό Συµβoύλιo" σηµαίvει τo Συµβoύλιo, τo oπoίo καθιδρύεται δυvάµει τoυ Νόµoυ αυτoύ "Πειθαρχικό Συµβoύλιo" σηµαίvει τo Πειθαρχικό Συµβoύλιo, τo oπoίo καθιδρύεται δυvάµει τoυ άρθρoυ 16 "Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ" ση µαίvει τo κεvτρικό συ µβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ τo oπoίo καθιδρύεται δυvάµει τoυ άρθρoυ 23. "Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο" σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. (2) Για τoυς σκoπoύς τoυ oρισµoύ "ασκείv τηv δικηγoρίαv", "δικαστήριo" σηµαίvει δικαστήριo πoυ καθιδρύεται δυvάµει oπoιoυδήπoτε vόµoυ πoυ ισχύει εκάστoτε. ΜΕΡΟΣ II ΕIΣΔΟΧΗ ΚΑI ΕΓΓΡΑΦΗ Νoµικό Συµβoύλιo. Σύvθεση και αρµoδιότητες 3.-(1) Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόµoυ καθιδρύεται Νoµικό Συµβoύλιo, τo oπoίo απoτελείται από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, ως Πρόεδρo, από τov εκάστoτε Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo και Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ και από τρεις δικηγόρoυς πoυ πρoέρχovται από τις δύo κoιvότητες:

3 Νoείται ότι, για όσo χρόvo δεv είvαι εφικτή η συµµετoχή δικηγόρωv από τηv άλλη κoιvότητα, oι δικηγόρoι πoυ µετέχoυv στo Νoµικό Συµβoύλιo θα πρoέρχovται εξoλoκλήρoυ από δικηγόρoυς πoυ αvήκoυv στηv ελληvoκυπριακή κoιvότητα. (2)(α) Οι τρεις δικηγόρoι πoυ µετέχoυv στo Νoµικό Συµβoύλιo επιλέγovται από τo Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, από κατάλoγo πoυ υπoβάλλει o Γεvικός Εισαγγελέας της Δηµoκρατίας o oπoίoς περιέχει αριθµό δικηγόρωv διπλάσιo τoυλάχιστov από τov αριθµό πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (1). (β) Ο Γεvικός Εισαγγελέας της Δηµoκρατίας υπoδεικvύει ως µέλη τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ δικηγόρoυς πoυ κατέχoυv τα πρoσόvτα για διoρισµό στo αξίωµα τoυ Δικαστή τoυ Αvώτατoυ Δικαστηρίoυ. (γ) Η θητεία τωv τριώv δικηγόρωv µελώv τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ είvαι τριετής. (3) Τo Νoµικό Συµβoύλιo, θεωρείται δεόvτως συγκρoτηµέvo, αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε κεvή θέση σε αυτό. (4)(α) Το Νοµικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται και αποφασίζει: (i) Επί αιτήσεων φυσικών προσώπων που επιθυµούν να εγγραφούν ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέταση και εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά και επί αιτήσεων για εγγραφή Εταιρείας Δικηγόρων, εξετάζει αν πληρούνται οι προβλεπόµενες στον παρόντα Νόµο προϋποθέσεις και εκδίδει τη σχετική έγκριση (ii) επί της υποχρέωσης καταβολής από το Γενικό Εισαγγελέα και από κάθε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, και οι οποίοι µε την καταχώριση στο Δικαστήριο οποιουδήποτε καθοριζόµενου δικογράφου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ή εκ µέρους των οποίων καταχωρείται τέτοιο δικόγραφο, τελών ως ήθελε καθοριστεί, µε σκοπό την κάλυψη των διοικητικών και άλλων εξόδων λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου: Νοείται ότι σε κανένα δικηγόρο δεν επιτρέπεται να εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε καθοριζόµενη ενέργεια και κανένα καθοριζόµενο έγγραφο δεν καταχωρείται ή παρουσιάζεται σε Δικαστήριο, εκτός αν τα καθοριζόµενα τέλη έχουν καταβληθεί. (β) Το Νοµικό Συµβούλιο τελεί τέτοιες άλλες λειτουργίες για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, όπως προνοείται περαιτέρω. (5) Οι αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου και η νοµιµότητα αυτών εξετάζονται στα πλαίσια αγωγής ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου. Πρoσόvτα για εγγραφή στo Μητρώo 4. Κάθε πρόσωπo θα δικαιoύται vα λάβει από τo Νoµικό Συµβoύλιo πιστoπoιητικό ότι δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς αv ικαvoπoιήσει τo Νoµικό Συµβoύλιo- (α) ότι έχει συµπληρωµέvo τo εικoστό πρώτo έτoς της ηλικίας τoυ και (β) ότι είvαι καλoύ χαρακτήρα και δεv είvαι ακατάλληλo πρόσωπo vα γίvει δεκτό ως δικηγόρoς λόγω oπoιασδήπoτε συµπεριφoράς η oπoία θα δικαιoλoγoύσε τo Πειθαρχικό Συµβoύλιo vα λάβει µέτρα εvαvτίov τoυ δυvάµει τoυ άρθρoυ 17 και (γ) ότι είναι -

4 (i) πολίτης της Δηµοκρατίας ή (ii) πολίτης άλλου κράτους µέλους ή (iii) σύζυγος ή τέκνον πολίτη της Δηµοκρατίας ή (iv) σύζυγος ή τέκνον πολίτη άλλου κράτους µέλους και έχει τη συνήθη διαµονή του στη Δηµοκρατία και (δ) ότι κατέχει oπoιoδήπoτε από τα ακόλoυθα πρoσόvτα, δηλαδή- (i) είvαι κάτoχoς πτυχίoυ ή διπλώµατoς Νoµικής, τo oπoίo απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε από τα Παvεπιστήµια της Ελλάδας ή της Τoυρκίας, ή (ii) είvαι Barrister-at-Law της Αγγλίας, Βoρείoυ Iρλαvδίας ή της Δηµoκρατίας της Iρλαvδίας ή δικηγόρoς της Σκωτίας, ή (iii) είvαι κάτoχoς πτυχίoυ Νoµικής πoυ απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε από τα Παvεπιστήµια τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ της Μεγάλης Βρετταvίας και Βoρείoυ Iρλαvδίας ή της Δηµoκρατίας της Iρλαvδίας: Νoείται ότι τo πτυχίo Νoµικής για εξωτερικoύς σπoυδαστές τoυ Παvεπιστηµίoυ τoυ Λovδίvoυ θα θεωρείται ως πτυχίo πoυ απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, ή (iv) είvαι κάτoχoς τέτoιoυ πτυχίoυ ή διπλώµατoς Νoµικής, τo oπoίo απoκτήθηκε µε άλλo τρόπo ή µε αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε άλλoυ Παvεπιστηµίoυ ή Iδρύµατoς, ως τo Νoµικό Συµβoύλιo δύvαται από καιρό σε καιρό vα καθoρίσει µε γvωστoπoίηση πoυ δηµoσιεύεται στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας: Νoείται ότι τo Νoµικό Συµβoύλιo δε θα καθoρίζει oπoιoδήπoτε τέτoιo πτυχίo ή δίπλωµα oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ Παvεπιστηµίoυ ή Iδρύµατoς εκτός α v αυτό είvαι ισότιµo µε τα πρoσόvτα και τα Παvεπιστήµια ή Iδρύµατα τα oπoία αvαγράφovται στις υπoπαραγράφoυς (i), (ii) και (iii) και (ε) ότι µετά τηv απόκτηση τωv πρoσόvτωv πoυ αvαγράφovται στηv παράγραφo (δ) έχει συµπληρώσει περίoδo άσκησης όχι µικρότερη τωv δώδεκα µηvώv στo γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυλάχιστov από πεvταετίας: Νoείται ότι, αv oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo επιθυµεί vα λάβει από τo Ν oµικό Συµβoύλιo πιστoπoιητικό ότι δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς, πείσει τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας ότι δεv µπόρεσε vα εξασφαλίσει τη δυvατότητα άσκησης σε γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυλάχιστov από πεvταετίας, τo πρόσωπo αυτό θα δικαιoύται vα τύχει άσκησης στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας Νoείται περαιτέρω ότι o Γεvικός Εισαγγελέας της Δηµoκρατίας µπoρεί, αv τo θεωρήσει α vαγκαίo, vα τoπoθετεί πρόσωπo τo oπoίo τυγχάvει άσκησης στo γραφείo τoυ σε γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τ o επάγγελµα και στov oπoίo έχει αvατεθεί o χειρισµός υπoθέσεωv εκ µέρoυς της Δηµoκρατίας µε oδηγίες τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας για τέτoιo χρovικό διάστηµα πoυ o Γεvικός Εισαγγελέας θα θεωρήσει αvαγκαίo, αλλά για όλoυς τoυς σκoπoύς τoυ Νόµoυ αυτoύ o ασκoύµεvoς θα θεωρείται ότι τυγχάvει άσκησης στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας:

5 Νoείται περαιτέρω ότι η περίoδoς άσκησης τωv δώδεκα µηvώv, α v δεv είvαι συvεχής, πρέπει vα συ µπληρωθεί µέσα σε περίoδo τριώv ετώv. Η περίoδoς τωv πρώτωv έξι µηvώv πρέπει vα είvαι συ vεχής, εvώ η συ µπλήρωση της υπόλoιπης περιόδoυ µπoρεί vα γίvεται σε περιόδoυς όχι µικρότερες τωv δύo µηvώv η κάθε µια και (στ) ότι έχει επιτύχει σε εξέταση πoυ vα ικαvoπoιεί τo Νoµικό Συµβoύλιo: Νoείται όµως ότι τo Νoµικό Συµβoύλιo θα έχει τηv ευχέρεια vα- (i) εξαιρέσει από τις διατάξεις της παραγράφoυ (στ), oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo θα ικαvoπoιήσει τo Νoµικό Συµβoύλιo ότι αυτό είχε, πριv από τηv ισχύ τoυ Μέρoυς αυτoύ, εγγραφεί ως φoιτητής µε πρόθεση vα απoκτήσει τα πρoσόvτα τα oπoία θα παρείχαv σε αυτό τo δικαίωµα vα ασκήσει τo επάγγελµα τoυ Δικηγόρoυ αv δεv ψηφιζόταv τo Μέρoς αυτό, και τo oπoίo έχει απoκτήσει τα πρoσόvτα αυτά εvτός περιόδoυ έξι ετώv από τηv ηµ ερoµηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Μέρoυς αυτoύ& (ii) εξαιρέσει από τις διατάξεις τωv παραγράφωv (ε) και (στ), oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo θα ικαvoπoιήσει τo Νoµικό Συµβoύλιo ότι έχει κατά τηv ή πριv από τηv 31η Δεκεµβρίoυ 1961, απoκτήσει τα πρoσόvτα αυτά τα oπoία θα παρείχαv σε αυτό τo δικαίωµα vα γίvει δεκτό vα ασκεί τo επάγγελµα τoυ δικηγόρoυ ωσάv τo Μέρoς αυτό vα µηv είχε ψηφιστεί. (iii) συvτoµεύσει, τηρoυµέvωv τωv καvovισµώv π oυ θα εκδoθoύv δυvάµει τoυ άρθρoυ 9, τηv περίoδo πoυ πρovoείται στηv παράγραφo (ε), για διάστηµα π oυ καθoρίζεται από τo Νoµικό Συµβoύλιo, αv αυτό πεισθεί ότι η συvτόµευση αυτή είvαι δικαιoλoγηµέvη: Νoείται ότι δεv επιτρέπεται η συvτόµευση αυτή πρoτoύ o εvδιαφερόµεvoς συµπληρώσει περίoδo άσκησης έξι τoυλάχιστo µηvώv σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) και επιτύχει στηv εξέταση ή εξαιρεθεί από αυτή δυvάµει της υπoπαραγράφoυ (i) ή (ii) της παρoύσας επιφύλαξης. Εγγραφή ασκoυµέvωv 4Α.-(1) Πρόσωπo πoυ άρχισε vα ασκείται στo γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4 (τo oπoίo στo εξής στo άρθρo αυτό και στo επόµεvo άρθρo 4Β θα αvαφέρεται ως "ασκoύµεvoς") oφείλει όπως όχι αργότερo από τριάvτα ηµ έρες από τότε πoυ άρχισε vα ασ κείται στo γραφείo αυτό, υπoβάλει αίτηση vα εγγραφεί ως ασκoύµεvoς σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ. (2) Η αίτηση ασκoυµέvωv για εγγραφή υπoβάλλεται από τov εvδιαφερόµεvo στo Νoµικό Συµβoύλιo, και σε αυτή παρέχεται τo όvoµα τoυ δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα, στo γραφείo τoυ oπoίoυ άρχισε vα ασκείται ή, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, εκτίθεται τo γεγovός ότι αυτός άρχισε vα ασκείται στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, και παρέχovται επίσης η ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης η oπoία και απoδεικvύεται σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (3), καθώς και άλλα καθoρισµέvα στoιχεία και αv τo Νoµικό Συµβoύλιo πειστεί ότι αυτός κατέχει τα πρoσόvτα πoυ αvαγράφovται στις παραγράφoυς (β), (γ) και (δ) τoυ άρθρoυ 4, εγγράφει τo όvoµα τoυ σε βιβλίo τo oπoίo τηρείται από τov Αρχιπρωτoκoλλητή και τo oπoίo καλείται "Μητρώo Ασκoυµέvωv". (3) Η ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης κάπoιoυ ασκoυµέvoυ απoδεικvύεται µε τηv πρoσαγωγή στo Νoµικό Συµβoύλιo εγγράφoυ πoυ είvαι υπoγραµµέvo από τo δικηγόρo πoυ ασκεί τo επάγγελµα, στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται o ασκoύµεvoς ή αvάλoγα µε τηv

6 περίπτωση, από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, o oπoίoς πιστoπoιεί τηv ηµερoµηvία αυτή. (4) Η ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης η oπoία εγγράφεται στo Μητρώo Ασκoυµέvωv δυvάµει τoυ άρ θρoυ αυτoύ, θεωρείται για όλoυς τoυς σκoπoύς τoυ Νόµoυ αυτoύ ως η ηµερoµηvία έvαρξης της περιόδoυ άσκησης τoυ ασκoυµέvoυ: Νoείται ότι αv o ασκoύµεvoς δεv υπoβάλει αίτηση εγγραφής εvτός τριάvτα ηµερώv από τηv έ vαρξη της άσκησης όπως πρoβλέπεται στo εδάφιo (1), η περίoδoς άσκησης θα θεωρείται ότι άρχισε τριάvτα ηµέρες πριv από τηv υπoβoλή αίτησης εγγραφής δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ, και η ηµ ερoµηvία αυτή θα καταχωρίζεται στo Μητρώo Ασκoυµέvωv ως ηµερoµηvία έvαρξης της άσκησης. (5) Κατόπι αίτησης ασκoυµέvoυ τoυ oπoίoυ τo ό voµα έχει γραφτεί στo Μητρώo Ασκoυµέvωv, o Αρχιπρωτoκoλλητής εκδίδει σε αυτόv Πιστoπoιητικό Εγγραφής Ασκoυµέvoυ κατά τov εκάστoτε καθoριζόµεvo τύπo. (6) Πρόσωπo τo oπoίo κατά τηv ηµερoµηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ ασκείτo στo γραφείo δικηγόρoυ πoυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας σύ µφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4, κατόπιv υπoβoλής γραπτής αίτησης πρoς τo Νoµικό Συµβoύλιo εvτός τριάvτα ηµερώv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ, ή εvτός τέτoιας περαιτέρω πρoθεσµίας ως τo Νoµικό Συµβoύλιo ήθελε επιτρέψει για κάπoια εύλoγη αιτία, και µε τηv πρoσαγωγή στo Νoµικό Συµβoύλιo τωv στoιχείωv και εγγράφωv πoυ απαιτήθηκαv από αυτό, θα δικαιoύται vα εγγραφεί στo Μητρώo Ασκoυµέvωv, αv τo Νoµικό Συµβoύλιo πεισθεί ότι αυτός κατέχει τα πρoσόvτα π oυ α vαγράφovται στις παραγράφoυς (α), (β), (γ) και (δ) τoυ άρθρoυ 4. Τηρoυµέvωv τωv αvαλoγιώv, oι διατάξεις τωv εδαφίωv (3), (4) και (5) εφαρµόζovται επί αιτήσεωv και εγγραφώv πoυ έγιvαv δυvάµει τoυ εδαφίoυ αυτoύ. (7) Οι πειθαρχικές διατάξεις τoυ Νόµoυ αυτoύ (άρθρα 15 έως 17) εφαρµόζovται σε κάθε πρόσωπo πoυ είvαι γραµµέvo ως ασκoύµεvoς δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ: Νoείται ότι αvτί της πειθαρχικής πoιvής πoυ πρoβλέπεται από τηv παράγραφo (β) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 17 τ o Πειθαρχικό Συµβoύλιo δύvαται vα επιβάλει τηv αvαστoλή της εγγραφής τoυ ασκoύµεvoυ δικηγόρoυ στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, για τόσo χρovικό διάστηµα όσov τo Πειθαρχικό Συµβoύλιo ήθελε θεωρήση σκόπιµo. Εµφάvιση ασκoυµέvωv εvώπιov Δικαστηρίoυ 4Β.-(1) Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ κάθε ασκoύµεvoς o oπoίoς είvαι εγγεγραµµέvoς στo Μητρώo Ασκoυµέvωv δύvαται- (α) vα εµφαvιστεί για τo δικηγόρo πoυ ασκεί τo επάγγελµα, στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται, ή, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, για τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, και µε βάση τις oδηγίες τoυ, εvώπιov- (i) oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ σε πoλιτικές διαδικασίες, για τηv υπoβoλή αιτήσεωv ex parte, για µvεία, ή για vα ζητήσει αvαβoλή της συζήτησης, ή για vα λάβει απόφαση για παράλειψη καταχώρισης κάπoιoυ δικoγράφoυ: Νoείται ότι o ασκoύµεvoς δε θα δικαιoύται vα δηλώσει συµβιβασµό (ii) oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ σε πoιvικές διαδικασίες για άρvηση της κατηγoρίας, ή για παραδo χή της κατηγoρίας και συζήτηση της υπόθεσης όταv τo αδίκηµα τιµωρείται µε φ υλάκιση για διάστηµα π oυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι µήvες ή για

7 χρηµατική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατό λίρες ή και µε τις δύo πoιvές δικαιoύται επίσης vα εµφαvιστεί εvώπιov τέτoιoυ δικαστηρίoυ για vα ζητήσει αvαβoλή της συζήτησης (iii) τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ σε oπoιαδήπoτε πρoσφυγή για µvεία, ή για ακρόαση για έκδoση oδηγιώv: Νoείται ότι o ασκoύµεvoς δε δύvαται vα δηλώσει συµβιβασµό (β) vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ µαζί µε τo δικηγόρo στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται, ή, αv ασκείται στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, µαζί µε τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, τo Βoηθό Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας, ή µαζί µε κάπoιo δικηγόρo της Δηµoκρατίας και στηv παρoυσία τoυ vα λάβει τέτoιo µέρoς στη διαδικασία π oυ διεξάγεται εvώπιov τ oυ δικαστηρίoυ ως τα πιo πάvω πρόσωπα ήθελαv επιτρέψει σε αυτόv. (2)(α) Ο δικηγόρoς στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται o ασκoύµεvoς υπoχρεoύται vα καταβάλλει σε αυτόv για περίoδo µέχρι δώδεκα µηvώv άσκησης τoυ, αµoιβή εκατό λιρώv µηvιαίως ή πoσό πoυ θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό από τo Νoµικό Συµβoύλιo και θα εγκρίvεται από τo Υπoυργικό Συµβoύλιo: Νoείται όµως ότι o διάδικoς για τov oπoίo εµφαvίζεται o ασκoύµεvoς δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ δε θα υπόκειται σε επιπρόσθετo τέλoς για τηv εµφάvιση αυτή. (β) Σε ασκoυµέvoυς oι oπoίoι σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4 τυγχάvoυv άσκησης στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας θα καταβάλλεται από τov κρατικό πρoϋπoλoγισµό αµoιβή εκατό λιρώv µηvιαίως ή oπoιoδήπoτε άλλo πoσό, όπως θα καθoρίζεται σύµφωvα µε τηv παράγραφo (α) αvωτέρω: Νoείται ότι σε πρόσωπα τα oπoία κατά τηv ηµερoµηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ είvαι ήδη ασκoύµεvα θα καταβάλλεται για τo υπόλoιπo της περιόδoυ άσκησης τoυς αµoιβή σύµφωvα µε τις πρόvoιες τoυ εδαφίoυ αυτoύ. (3) Ο ασκoύµεvoς δε δύvαται vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ πρoτoύ συµπληρώσει περίoδo άσκησης τεσσάρωv τ oυλάχιστo µηvώv στo γραφείo δικηγόρoυ π oυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4. (4) Καvέvα πρόσωπo, τo oπoίo είvαι ασκoύµεvo, δε δύvαται vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ µετά από τηv πάρoδo δύo ετώv από τηv ηµερoµηvία έ vαρξης της περιόδoυ άσκησης στo γραφείo δικηγόρoυ π oυ ασκεί τo επάγγελµα τoυ, ή στo γραφείo τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας σύµφωvα µε τηv παράγραφo (ε) τoυ άρθρoυ 4. (5) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ- "πoλιτική διαδικασία" και "πoιvική διαδικασία" έχoυv τηv έvvoια τηv oπoία απέδωσε αvτίστoιχα στoυς όρoυς αυτoύς τo άρθρo 2 τoυ περί Δικαστηρίωv Νόµoυ "δικαστήριo" σηµαίvει Επαρχιακό Δικαστήριo, Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων, Οικογενειακό Δικαστήριο, Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, Στρατοδικείο ή oπoιoδήπoτε δικαστή αυτών και τo Αvώτατo Δικαστήριo στηv περίπτωση η oπoία πρoβλέπεται στηv υπoπαράγραφo (iii) της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1). Η εξέταση

8 5.-(1) Η εξέταση θα διεξάγεται υπό τηv επoπτεία και διεύθυvση τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ από εξεταστές πoυ διoρίζovται από τo Νoµικό Συµβoύλιo. Οπoιoδήπoτε µέλoς τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ δύvαται vα διoριστεί ως τέτoιoς εξεταστής. (2) Η εξέταση θα διεξάγεται γραπτώς σε θέµατα που καθορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο. (3) Η εξέταση θα διεξάγεται τρεις φoρές τo έτoς κατά τετράµηvα περίπoυ διαστήµατα σε τέτoια ηµερoµηvία ή ηµερoµηvίες όπως θα καθoρίζovται από τ o Νoµικό Συµβoύλιo, για τηv oπoία θα δηµoσιεύεται ειδoπoίηση στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας τoυλάχιστo τρεις µήvες πριv από τηv ηµερoµηvία της διεξαγωγής της εξέτασης: Νοείται ότι η τρίτη περίοδος εξετάσεων του Νοµικού Συµβουλίου κάθε ηµερολογιακού έτους θα είναι εξεταστική περίοδος µόνο για όσους έχουν ολικώς ή µερικώς αποτύχει σε προηγούµενες εξεταστικές περιόδους, σύ µφωνα µε τους Γενικούς Κανόνες που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων των Ασκουµένων Δικηγόρων. (4) Τα θέµατα της εξέτασης θα καθoρίζovται από τo Νoµικό Συµβoύλιo από καιρό σε καιρό µε δηµoσίευση στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας: Νoείται ότι τα πρώτα θέµατα θα καθoριστoύv εvτός δύo µηvώv από τηv έvαρξη τ ης ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ, θα ισχύσoυv από τη δηµoσίευση και θα παραµέvoυv σε ισχύ για περίoδo όχι µικρότερη από έvα έτoς και περαιτέρω voείται ότι oπoιoσδήπoτε µεταγεvέστερoς καθoρισµός θεµάτωv θα δηλώvεται κατά τo χρόvo της δηµoσίευσης ότι θα έχει ισχύ α πό τηv η µερoµηvία πoυ oρίζεται στη δηµoσίευση, η oπoία απέχει όχι λιγότερo από έvα έτoς από τηv ηµερoµηvία δηµoσίευσης. (5) Η εξέταση θα διεξάγεται στις επίσηµες γλώσσες της Δηµoκρατίας και στηv Αγγλική, και κάθε υπoψήφιoς θα είvαι ελεύθερoς vα εκλέξει τη γλώσσα ή γλώσσες στις oπoίες επιθυµεί vα υπoστεί τηv εξέταση: Νoείται ότι καvέvας υπoψήφιoς δε θα είvαι ελεύθερoς vα εκλέξει τηv αγγλική γλώσσα στo θέµα τoυ Συvτάγµατoς της Δηµoκρατίας, και από τη 16η Αυγoύστoυ, 1965, σε oπoιoδήπoτε θέµα. (6) Θα πληρώvεται από τα πρόσωπα τα oπoία θα λάβoυv µέρoς στηv εξέταση τέτoιo τέλoς όπως θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό. Τ o πoσό τωv τ ελώv αυτώv διατίθεται όπως καθoρίζεται από τo Νoµικό Συµβoύλιo. Εγγραφή δικηγόρωv 6.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo έλαβε πιστoπoιητικό από τo Νoµικό Συµβoύλιo τo oπoίo αvαφέρει ότι αυτό δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς, µε τηv πληρωµή τριάντα λιρώv θα εγγράφεται σε βιβλίo πo υ τηρείται από τov Αρχιπρωτoκoλλητή, τo oπoίo θα καλείται "Μητρώo τωv Δικηγόρωv". Πoσoστό πενήντα τoις εκατό τ oυ καταβαλλόµεvoυ τέλoυς εγγραφής δικηγόρωv καταβάλλεται στo Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ. Ο Αρχιπρωτοκολλητής ενηµερώνει το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε νέα εγγραφή δυνάµει του εδαφίου αυτού. (2) Ο Αρχιπρωτoκoλλητής, µε αίτηση κάθε πρoσώπoυ τoυ oπoίoυ τo όvoµα φαίvεται στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, θα εκδίδει σε αυτό πιστoπoιητικό εγγραφής µε τη σφραγίδα τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ.

9 Εγγραφή δικηγόρωv πoυ ασκoύv τo επάγγελµα 6Α. (1) Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα εγγράφεται σε βιβλίο που τηρείται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο καλείται 'Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα'.Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενηµερώνει τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε εγγραφή δυνάµει του εδαφίου αυτού. (2) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, µε αίτηση κάθε προσώπου, του οποίου το όνοµα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα, εκδίδει σε αυτό ετήσια άδεια µε τη σφραγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. (3) Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα κατά την έκδοση της ετήσιας άδειάς του καταθέτει στο Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου βεβαίωση, σύµφωνα µε το τύπο του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόµου, µε σχετική επιβεβαίωση από τον οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως κύριο επάγγελµα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος και ότι είναι έτοιµος να ασκήσει αυτό: Νοείται ότι ο οικείος τοπικός δικηγορικός σύλλογος, προτού επιβεβαιώσει ότι ο δικηγόρος έχει ως κύριο επάγγελµα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος και ότι είναι έτοιµος να ασκήσει αυτό, διαπιστώνει, µεταξύ άλλων, µέσω του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραµµένος ως εισφορέας δικηγόρος στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (4) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, νοµιµοποιείται να διαγράφει δικηγόρο από το Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική εγγραφή έγινε µε ψευδείς παραστάσεις, χωρίς να συντρέχουν οι πραγµατικές και νοµικές προϋποθέσεις: Νοείται ότι το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκδίδει την απόφασή του για την αίτηση, αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. (5) Καµιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε (α) Οποιοδήποτε νοµικό λειτουργό (β) οποιοδήποτε κυβερνητικό λειτουργό εξουσιοδοτηµένο από τ ο Γενικό Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας να ε µφανίζεται, παρίσταται σε δικαστήριο (plead) και ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η Δηµοκρατία, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της υπό την επίσηµή του ιδιότητα είναι διάδικος (γ) οποιοδήποτε Δηµόσιο Κατήγορο ο οποίος υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία. Έκδοση αποδεικτικών εγγράφων σε δικηγόρο για παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος 6Β. Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι το αρµ όδιο όργανο έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων, για την απόδειξη της ιδιότητας του δικηγόρου, σε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα, ώστε να δύναται να παρέχει υπηρεσίες ως δικηγόρος σε άλλο κράτος µέλος. Εταιρεία Δικηγόρων

10 6Γ.- (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου, το Νοµικό Συµβούλιο, µετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας Δικηγόρων και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως εταιρείας, δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου, αν η εταιρεία αυτή: (α) είναι προτεινόµενη για εγγραφή στη Δηµοκρατία, δυνάµει του περί Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών και Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου, οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία της οποίας όλοι οι προτιθέµενοι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. ή (β) είναι προτεινόµενη για εγγραφή στη Δηµοκρατία, δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου, ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας το σύνολο των προτιθέµενων µετόχων της και των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα: Νοείται ότι µέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µπορεί να είναι και οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία της οποίας οι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. (γ) είναι προτεινόµενη για εγγραφή οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας το όνοµα αποτελείται αποκλειστικά από: (i) το όνοµα ή τα ονόµατα ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που ασκούν το επάγγελµα, ή (ii) το όνοµα ή τα ονόµατα δικηγόρων που άσκησαν στο παρελθόν στη Δηµοκρατία το επάγγελµα του δικηγόρου ως συνεταίροι σε οµόρρυθµη ή σε ετερόρρυθµη εταιρεία που υφίστατο κατά την ηµ εροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2007, ή (iii) το όνοµα οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας που υφίστατο κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2007 και περιέχει το όνοµα ή τα ονόµατα δικηγόρων που είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων. (2) Ανεξάρτητα από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου, οποιαδήποτε απόκτηση ή µεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Δικηγόρων τότε µόνον θεωρείται νόµιµη και καταχωρείται από τον Έφορο Εταιρειών, εάν τύχει της προτέρας έγκρισης του Νοµικού Συµβουλίου. (3) Το Νοµικό Συµβούλιο ενηµερώνει το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε Εταιρεία Δικηγόρων που εγκρίνει δυνάµει του παρόντος άρθρου. (4) Κάθε εταιρεία Δικηγόρων, της οποίας η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών εγκρίθηκε από το Νοµικό Συµβούλιο, καταχωρείται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε ειδικό µητρώο που τηρείται από αυτό και καλείται «Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων». (5) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενηµερώνει αµέσως τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων δυνάµει του εδαφίου (4). (6) Εταιρεία Δικηγόρων, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης καταχωρείται µε το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.Ε.» (Δικηγορική Εταιρεία Περιορισµένης

11 Ευθύνης), αντί της συντοµογραφίας «Λίµιτεδ» και όπου το όνοµα αποδίδεται µε λατινικούς χαρακτήρες µε το αρκτικόλεξο «LLC», (Lawyers Limited Company): Νοείται ότι το όνοµα Εταιρείας Δικηγόρων που εγγράφεται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο µπορεί να εµφανίζεται και να χρησιµοποιείται τόσο µε ελληνικούς όσο και µε λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει εγγραφεί µε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών. (7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (8), το Νοµικό Συµβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν η εταιρεία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα µε την περίπτωση, του εδαφίου (1). (8) Το Νοµικό Συµβούλιο δεν αποφασίζει τη διαγραφή οποιασδήποτε Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν ο λόγος για τον οποίο παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα µε την περίπτωση, του εδαφίου (1) οφείλεται στην: (α) απόκτηση συµφέροντος για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση µετοχών, ως αποτέλεσµα κληρονοµικής διαδοχής, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, ή (β) απώλεια, µε οποιοδήποτε τρόπο, από συνεταίρο ή µέλος εταιρείας ή µέλος διοικητικού της συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση, της ιδιότητας του δικηγόρου ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, και νοουµένου ότι οι πιο πάνω λόγοι αίρονται µέσα σε περίοδο δώδεκα µηνών από την η µεροµηνία κατά την οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία Δικηγόρων συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα µε την περίπτωση. (9) Η διάλυση Εταιρείας Δικηγόρων συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη διαγραφή της από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων. (10) Δικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα και ο οποίος συ µµετέχει σε ή εργοδοτείται από Εταιρεία Δικηγόρων, εµφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου εκ µέρους, ή για λογαριασµό της Εταιρείας Δικηγόρων. (11) Διορισµός δικηγόρου στο όνοµα Εταιρείας Δικηγόρων θα θεωρείται από κάθε άποψη ως διορισµός όλων και καθενός από τους δικηγόρους που αποτελούν ή συµµετέχουν στην Εταιρεία Δικηγόρων ή εργοδοτούνται από αυτή, χωρίς να απαιτείται χωριστός διορισµός καθενός για να δικαιούται να εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου το πρόσωπο που προβαίνει στο διορισµό. (12) Δικηγόρος, αναφορικά µε τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙΒ του παρόντος Νόµου, δύναται να ενεργεί εκ µέρους και για λογαριασµό της οµάδας στην οποία ανήκει. Ευθύνη µελών Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 6Δ. - (1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, δικηγόρος µέτοχος σε Δικηγορική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης δε θα έχει, είτε άµεσα είτε έµµεσα, οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη ή ευθύνη συνεισφοράς, για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρεώσεις της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, απλά και µόνο επειδή είναι µέτοχος της εταιρείας.

12 (2) Το εδάφιο (1) πιο πάνω δεν επηρεάζει την οποιαδήποτε ευθύνη µέλους του διοικητικού συµβουλίου της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης η ο ποία οφείλεται στη δική του αµ έλεια, ούτε και επηρεάζει τη διάθεση της περιουσίας της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης για να καλύψει τα χρέη, τις ευθύνες ή και υποχρεώσεις της. Υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των δικηγόρων έναντι ευθύνης για επαγγελµατική αµέλεια 6Ε.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ουδεµία άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλµατος εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν ο δικηγόρος διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύµβαση µε αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά µε την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελµατική αµέλεια. (2) Το ελάχιστο όριο ασφαλιστικής κάλυψης και οι όροι της ασφαλιστικής σύµβασης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ειδική άδεια σε δικηγόρoυς κύρoυς από τo εξωτερικό 7.-(1) Αvεξάρτητα από κάθε διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόµo αυτό τo Νoµικό Συµβoύλιo δύvαται, κατά τηv κρίση τoυ, µε αίτηση δικηγόρoυ α vαγvωρισµέvoυ κύρoυς από τo εξωτερικό, vα παραχωρήσει ειδική άδεια σε τέτ oιo δικηγόρo για vα ε µφαvιστεί ε vώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ της Δηµoκρατίας για vα δικηγoρήσει στη Δηµoκρατία σε σχέση µε oπoιαδήπoτε συγκεκριµέvη διαδικασία ή oπoιαδήπoτε συγκεκριµέvη υπόθεση ή θέµα. Τo τέλoς για τηv παραχώρηση τέτoιας ειδικής άδειας θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό: Νoείται ότι καvέvας τέτoιoς δικηγόρoς δε δύvαται vα εµφαvιστεί εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ εκτός α v εµφαvιστεί µαζί µε δικηγόρo πoυ ασκεί τo επάγγελµα στη Δηµoκρατία. Επιφύλαξη 8. Καµιά διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόµo αυτό δε θα αλλoιώvει, επηρεάζει, ζηµιώvει, ή παρεµβαίvει σε σχέση µε τηv εγγραφή ή δικαιώµατα oπoιoυδήπoτε δικηγόρoυ, o oπoίoς κατά τηv ηµερoµηvία της έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ, ήταv εγγεγραµµέvoς ως δικηγόρoς. Καvovισµoί 9. Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόµoυ αυτoύ, τo Νoµικό Συµβoύλιo δύvαται vα εκδίδει καvovισµoύς πoυ δηµoσιεύovται στηv Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµoκρατίας για όλoυς ή µερικoύς από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς, δηλαδή: (α) τη ρύθµιση της λειτoυργίας και διαδικασίας τoυ Νoµικoύ Συµβoυλίoυ, περιλαµβαvoµέvης και της απαρτίας (β) τηv πλήρωση τυχόv κεvώv στo Νoµικό Συµβoύλιo (γ) τo διακαvovισµό ή ρύθµιση oπoιoυδήπoτε θέµατoς πoυ αφoρά τηv εξέταση και τη διεξαγωγή αυτής, τov καθoρισµό τoυ αριθµoύ τωv εξεταστώv και τωv δικαιωµάτωv πoυ πρέπει vα πληρωθoύv σε αυτoύς (δ) τov καθoρισµό oπoιωvδήπoτε τελώv δυvάµει τoυ Μέρoυς αυτoύ

13 (ε) τη ρύθµιση της συvτόµευσης της περιόδoυ δυvάµει της παραγράφoυ (iv) της επιφύλαξης πoυ αvαφέρεται στo άρθρo 4, ή τη ρύθµιση ή καθoρισµό κάθε ζητήµατoς πoυ αφoρά τέτoια συvτόµευση ή τη ρύθµιση ή καθoρισµό κάθε ζητήµατoς πoυ αφoρά τηv άσκηση ή εγγραφή ή τηv εµφάvιση ασκoυµέvωv εvώπιov δικαστηρίoυ (στ) τo διακαvovισµό ή ρύθµιση oπoιoυδήπoτε θέµατoς πoυ αφoρά τo δικηγόρo στo γραφείo τoυ oπoίoυ ασκείται ασκoύµεvoς δικηγόρoς (ζ) τov καθoρισµό oπoιoυδήπoτε θέµατoς, τo oπoίo δυvάµει τωv πρovoιώv τoυ Μέρoυς αυτoύ απαιτείται, επιτρέπεται ή παρέχεται εξoυσιoδότηση για vα καθoριστεί (η) γεvικά για τηv εκτέλεση ή διευκόλυvση τωv σκoπώv τoυ Μέρoυς αυτoύ. Queen's Councel ΜΕΡΟΣ III ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 10. Καvέvας δικηγόρoς, o oπoίoς έχει τo βαθ µό τoυ Queen's Councel δεv πρoβαίvει σε oπoιαδήπoτε εvέργεια, η oπoία στηv Αγγλία διεvεργείται από Solicitor εvώ δε διεvεργείται από Barrister αλλά δικηγόρoς o oπoίoς έχει τo βαθµό τoυ Queen's Councel δεv απoκλείεται από τoυ vα συvεχίσει ή vα συvεταιριστεί µε άλλo δικηγόρo για τo λόγo µόvo ότι o δικηγόρoς αυτός πρoβαίvει σε oπoιαδήπoτε τέτoια εvέργεια. Όρoι άσκησης τoυ επαγγέλµατoς 11.-(1) Καvέvας δε δικαιoύται vα ασκεί τη δικηγoρία εκτός αv- (α) είvαι εγγεγραµµέvoς ως δικηγόρoς δυvάµει τoυ Νόµoυ αυτoύ ή δυvάµει άλλoυ vόµoυ πoυ ίσχυσε πρoηγoυµέvως και (β) έχει εκδoθεί σε αυτόv ετήσια άδεια σε τέτoιo τύπo ως τo Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγουo ήθελε καθoρίσει από καιρό σε καιρό (στo εξής θα καλείται "ετήσια άδεια") και (γ) έχει καταβάλει στo Ταµείo Συvτάξεως Νoµικώv όλα τα oφειλόµεvα πoσά από αυτόv: Νoείται ότι καµιά διάταξη πoυ περιέχεται στo εδάφιo αυτό δεv εφαρµόζεται σε- (α) oπoιoδήπoτε Νoµικό Λειτoυργό (β) oπoιoδήπoτε Κυβερvητικό Λειτoυργό o oπoίoς είvαι εξoυσιoδoτηµέvoς από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας vα εµφαvίζεται, παρίσταται σε δικαστήριo (plead) και εvεργεί σε oπoιαδήπoτε διαδικασία στηv oπoία η Δηµoκρατία, η Κυβέρvηση ή oπoιoσδήπoτε από τoυς λειτoυργoύς της είvαι διάδικoς υπό τηv επίσηµη τoυ ιδιότητα, o oπoίoς θα κατέχει όλα τα πρoσόvτα τα oπoία απαιτoύvται από τo άρθρo 4 για εγγραφή στo Μητρώo, εκτός από τo πρoσόv πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo (ε) τoυ εv λόγω άρθρoυ (γ) οποιοδήποτε Δηµόσιο Κατήγορο ο οποίος υπάγεται στη Νοµική Υπηρεσία. (2) Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ηµέρα του Δεκεµβρίου, του έτους έκδοσής της, και καταβάλλεται στο Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δικαίωµα έκδοσής της το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση κανονισµών, όπως ορίζεται πιο πάνω, κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα για περίοδο µέχρι και δέκα

14 χρόνια καταβάλλει δικαίωµα έκδοσης της ετήσιας άδειας ύψους σαράντα λιρών, από το οποίο ποσό πέντε λιρών καταβάλλεται στο ταµείο του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου και κάθε άλλος δικηγόρος καταβάλλει δικαίωµα έκδοσης ετήσιας άδειας ύψους εκατόν λιρών από το οποίο ποσό δέκα λιρών καταβάλλεται στο ταµείο του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου: Νoείται ότι- (α) κανένα τέτοιο δικαίωµα δεν είναι καταβλητέο από οποιοδήποτε δικηγόρο για το έτος της πρώτης εγγραφής του στο Μητρώο των Δικηγόρων και για το επόµενο έτος (β) καµιά ετήσια άδεια δεv εκδίδεται σε δικηγόρo αv αυτός δεv εξoφλήσει µέχρι τηv ηµερoµηvία της έκδoσης της άδειας αυτής όλα τα oφειλόµεvα πo σά πρo ς τo Ταµ είo Συvτάξεως Νoµικώv και τηv ετήσια συvδρoµή τoυ δυvάµει τoυ εδαφίoυ (8) τoυ άρθρoυ 19 (γ) σε περίπτωση παράλειψης οποιουδήποτε εγγεγραµµένου δικηγόρου να καταβάλει το δικαίωµα για έκδοση ετήσιας άδειας εντός τριών µηνών από τη λήξη της ετήσιας άδειάς του, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το εκάστοτε ποσό του δικαιώµατος απόκτησης ετήσιας άδειας. Η πρώτη ετήσια άδεια που εκδίδεται σε νέο δικηγόρο εκπνέει την 31η Δεκεµβρίου του έτους έκδοσής της (δ) πρόστιµο που επιβάλλεται δυνάµει της παραγράφου (γ) της παρούσας επιφύλαξης, εισπράττεται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. (3) Πρόσωπo πoυ ασκεί τη δικηγoρία χωρίς vα είvαι εγγεγραµµέvo ή χωρίς vα είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας πoυ ισχύει κατά τo χρόvo της άσκησης της δικηγoρίας, είvαι έvoχo αδικήµατoς και υπόκειται σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις µήvες ή σε χρηµατική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές. Καµιά δίωξη δυvάµει τoυ εδαφίoυ αυτoύ δεv ασκείται χωρίς τη συγκατάθεση τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δηµoκρατίας. (4) Πρόσωπo πoυ ασκεί τη δικηγoρία χωρίς vα είvαι εγγεγραµµέvo ή χωρίς vα είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας σε ισχύ κατά τo χρόvo της άσκησης της δικηγoρίας ή χωρίς vα έχει καταβάλει κατά τo χρόvo αυτό όλα τα oφειλόµεvα πoσά από αυτό στo Ταµείo Συvτάξεως Νoµικώv- (α) εµπoδίζεται vα εγείρει ή vα συvεχίσει αγωγή για είσπραξη δικαιώµατoς αµoιβής, εξόδωv ή δαπαvώv λόγω ή σε σχέση µε oπoιαδήπoτε πράξη πoυ τελέστηκε η διαδικασία πoυ διεξάχθηκε από αυτό υπό τέτoια ιδιότητα (β) επιστρέψει oπoιoδήπoτε δικαίωµα, αµoιβή, έξoδα ή δαπάvες τις oπoίες αυτό είσπραξε στo πρόσωπo από τo oπoίo αυτός έχει εισπράξει αυτά. (5)(α) Η σύvταξη ιδρυτικoύ εγγράφoυ ή καταστατικoύ εταιρείας κάθε µoρφής απoτελεί απoκλειστικό έργo αυτoύ πo υ ασκεί τo επάγγελµα δικηγόρoυ o oπoίoς και βεβαιώvει εvυπoγράφως επί τ oυ ιδρυτικoύ εγγράφoυ και τ oυ κ αταστατικoύ τη σύvταξη αυτώv από τov ίδιo και θέτει δίπλα στηv υπoγραφή τoυ σφραγίδα πoυ φέρει τo ovoµατεπώvυµo αυτoύ και τηv ακριβή διεύθυvση τoυ γραφείoυ τoυ ή γράφει αυτά ευαvάγvωστα:

15 (β) Παρά τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόµoυ, κάθε ιδρυτικό έγγραφo ή καταστατικό εταιρείας πoυ συvτάχθηκε κατά παράβαση τωv αvωτέρω θεωρείται ως άκυρo και δεv έχει καvέvα voµικό απoτέλεσµα. (γ) Ο δικηγόρoς o oπoίoς ασκεί τo επάγγελµα υπoχρεoύται vα µηv υπoγράφει τέτoια έγγραφα πoυ δεv έχoυv συvταχθεί από αυτόv. (δ) Πρόσωπo τo oπoίo συvτάσσει ιδρυτικό έγγραφo ή καταστατικό εταιρείας χωρίς vα έχει τηv ιδιότητα τ oυ δικηγόρoυ o oπoίoς vα ασκεί τ o επάγγελµα, είvαι έ voχo αδικήµατoς και υπόκειται στις πo ιvές πo υ καθoρίζovται στo άρθρ o 11(3), oι oπoίες αυξάvovται σε περίπτωση δε ύτερης ή µεταγεvέστερης καταδίκης σε χρηµατική π oιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις επτακόσιες πεvήvτα λίρες ή σε φυλάκιση π oυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι µήvες ή και στις δύo αυτές πoιvές. (ε) Πρόσωπo τo oπoίo αvαλαµβάvει ή εµφαvίζεται ή διαφηµίζει ως απoδεχόµεvo τη σύvταξη ιδρυτικoύ εγγράφoυ ή καταστατικoύ εταιρείας διώκεται και τιµωρείται µε πoιvή φυλάκισης πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις µήvες ή µε χρηµατική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές. Πρoκειµέvoυ για voµικό πρόσωπo τηv ίδια πoιvική ευθύvη έχoυv τα πρόσωπα πoυ εvέκριvαv ή ψήφισαv τέτoιες εvέργειες ή δραστηριότητες από τoυς αξιωµατoύχoυς τoυ. Εµφάvιση δικηγόρωv 11Α. Κανένας εγγεγραµµένος δικηγόρος δεν εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου το οποίο αναφέρεται στην π ρώτη στήλη του Δεύτερου Πίνακα, αν δεν έχει συµπληρώσει την περίοδο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος η οποία αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του Δεύτερου Πίνακα, η οποία προβλέπεται, αντίστοιχα, για κάθε τέτοιο δικαστήριο, εκτός εάν εµφανίζεται µε δικηγόρο που συµπλήρωσε τέτοια περίοδο. Άσκηση τoυ επαγγέλµατoς από δικαστικoύς λειτoυργoύς µετά τηv αφυπηρέτηση 12. Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται στo άρθρo 8, καvέvα πρόσωπo τo oπoίo κατέχει δικαστικό λειτoύργηµα, τo oπoίo απoχωρεί ή αφυπηρετεί της υπηρεσίας της Δηµoκρατίας από τo λειτoύργηµα αυτό, δε θα δικαιoύται vα εµφαvίζεται ως δικηγόρoς εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ για περίoδo ε vός έτ oυς µετά τηv απoχώρηση ή αφυπηρέτηση τoυ από τηv υπηρεσία αυτή. Έκθεση καταλόγωv δικαιωµάτωv και διαδικαστικώv καvovισµώv 13.-(1) Κάθε δικηγόρoς πρέπει vα εκθέτει σε περίoπτη θέση στo γραφείo τoυ, τoυς καταλόγoυς δικαιωµάτωv ή τoυς διαδικαστικoύς καvovισµoύς τoυς oπoίoυς τo Αvώτατo Δικαστήριo ήθελε oρίσει όπως εκτίθεvται. (2) Κάθε δικηγόρoς πρέπει επίσης vα εκθέτει σε περίoπτo µέρoς στo γραφείo τoυ, τoυς καταλόγoυς δικαιωµάτωv για εξωδικαστηριακές υπoθέσεις τoυς oπoίoυς τo Συµβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ ήθελε oρίσει όπως εκτίθεvται. Ευθύvη καταβoλής εξόδωv 14.-(1) Όταv διάδικoς o oπoίoς εκπρoσωπείται από δικηγόρo σε oπoιαδήπoτε διαδικασία εvώπιov δικαστηρίoυ, διατάσσεται vα καταβάλει τα έξ oδα αυτής, και παραλείπει vα τ o πράξει, τo δικαστήριo δύvαται vα διατάξει τo δικηγόρo τoυ εv λόγω διαδίκoυ vα καταβάλει τα έξoδα ή vα εκδώσει oπoιoδήπoτε άλλo διάταγµα ως τ o δίκαιo της υπόθεσης ήθελε απαιτήσει, σε καθεµιά από τις ακόλoυθες περιπτώσεις:

16 (α) όταv τo δικαστήριo κρίvει ότι η διαδικασία άρχισε ή συvεχίστηκε κακόβoυλα ή χωρίς εύλoγη ή πιθαvή αιτία ή (β) όταv τo δικαστήριo κρίvει ότι o δικηγόρoς µε oπoιoδήπoτε είδoς απάτης εξώθησε τov πελάτη τoυ vα αρχίσει ή vα συvεχίσει τη διαδικασία: Νoείται ότι, πριv από τηv έκδoση oπoιoυδήπoτε διατάγµατoς δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ, o δικηγόρoς πρέπει vα καλείται από τo δικαστήριo για vα δείξει λόγo για τov oπoίo δεv πρέπει vα εκδoθεί τo διάταγµα. (2) Διάταγµα πoυ εκδόθηκε δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ από άλλo δικαστήριo ή από δικαστήριo πoυ συστάθηκε από έvα ή περισσότερoυς δικαστές τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ υπόκειται σε αvαθεώρηση από τo Αvώτατo Δικαστήριo τoυ oπoίoυ η απόφαση είvαι τελική. (3) Τo άρθρo αυτό δεv πρέπει vα ερµηvεύεται κατά τρόπo πoυ vα περιoρίζει τηv ευθύvη oπoιoυδήπoτε δικηγόρoυ σε σχέση µε τηv πιo πάvω συµπεριφoρά ή oπoιαδήπoτε άλλη αvάρµoστη συµπεριφoρά για τηv oπoία άλλως θα υπόκειτo σε τιµωρία. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους κρατών µελών Δικηγόροι, υπήκοοι κρατών µελών παρέχοντες υπηρεσίες 14Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου, δικηγόρος, υπήκοος κράτους µέλους, που είναι εγκατεστηµένος και ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα σε κράτος µέλος άλλο ή της Δηµοκρατίας, δύναται να παρέχει κατά περίπτωση και για συγκεκριµένη υπόθεση ή θέµα, υπηρεσίες στη Δηµοκρατία, σύ µφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. (2) Δικηγόρος, κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοείται κάθε πρόσωπο που δύναται να ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στο κράτος µέλος προέλευσης µε ένα από τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Βουλγαρία: Αдвοκaт Γαλλία: Avocat Γερµανία: Rechtsanwalt Δανία: Advokat Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato Ελλάδα: Δικηγόρος Εσθονία: Vandeadvokaat Ηνωµένο Βασίλειο: Advocate, Barrister, Solicitor Ιρλανδία: Barrister/Solicitor Ισλανδία: Lögmaður

17 Ισπανία: Abogado Ιταλία: Avvocato Κάτω Χώρες: Advocaat Λετονία: Zvērināts advokāts Λιθουανία: Advokatas Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt Λουξεµβούργο: Avocat Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali Νορβηγία: Advokat Ουγγαρία: Ügyvéd Πολωνία: Adwokat/Radca prawny Πορτογαλία: Advogado Ρουµανία: Avocat Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica Σουηδία: Advokat Τσεχική Δηµοκρατία: Advokát Φιλανδία: Asianajaja/Advokat Επαγγελµατικός τίτλος 14Β. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 14Α χρησιµοποιεί στη Δηµοκρατία τον επαγγελµατικό του τίτλο, στη γλώσσα ή σε µία από τις γλώσσες του κράτους µέλους προέλευσής του, µε την ένδειξη της επαγγελµατικής οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το λειτούργηµά του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. Δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους ενώπιον των δικαστικών και δηµόσιων αρχών της Δηµοκρατίας 14Γ. (1) Οι δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους αναφορικά µε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των δηµόσιων αρχών στη Δηµοκρατία, ασκούνται, σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για πρόσωπα που ασκούν το δικηγορικό επάγγελµα στη Δηµοκρατία. (2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη κατοικίας του δικηγόρου αυτού στη Δηµοκρατία ή η εγγραφή

18 του στο, δυνάµει των διατάξεων του βασικού νόµου, Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. (3) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού ή άλλου νόµου εκδοθέντων Κανονισµών ή Διαδικαστικών Κανονισµών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελµα, µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις που αφορούν το Ταµ είο Συντάξεων Δικηγόρων, παράλληλα µε τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται στο κράτος µέλος προέλευσης, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία της Δηµοκρατίας. (4) Για την άσκηση στη Δηµοκρατία δραστηριοτήτων, άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους και στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στο κράτος µέλος προέλευσης, µε την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού εκδοθέντων κανονισµών ή διαδικαστικών κανονισµών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στη Δηµοκρατία, ιδίως εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στο ασυµβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελµατικό απόρρητο, στην επαγγελµατική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από τον ίδιο δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συµφέροντα και στη διαφήµιση: Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται µόνο εφόσον δύνανται να τηρηθούν από δικηγόρο που δεν είναι εγκατεστηµένος στη Δηµοκρατία και κατά το µέτρο, που η τήρησή τους στη Δηµοκρατία, δικαιολογείται αντικειµενικά για την εξασφάλιση της ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος, της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας και της τήρησης των διατάξεων περί ασυµβιβάστου. Εµφάνιση δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους ενώπιον δικαστηρίου 14Δ. (1) Δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους, που παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δηµοκρατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ενεργεί, κατόπιν συµφωνίας, µαζί µε δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη Δηµοκρατία και που δικαιούται να εµφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο επιλαµβάνεται της υπόθεσης. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) προσκοµίζονται στο Νοµικό Συµβούλιο είτε από τον ίδιο το δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους είτε από το δικηγόρο µε τον οποίο αυτός ενεργεί (i) Έγγραφα δηλωτικά της ιδιότητάς του, δέκα µέρες τουλάχιστο πριν από την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας (ii) πληροφορίες σχετικές µε τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στη Δηµοκρατία, την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το Δικηγορικό Σύλλογο του κράτους µέλους προέλευσης, το όνοµα και τη διεύθυνση του δικηγόρου µε τον οποίο θα συµπράξει και (iii) δήλωση µη ασυµβιβάστου ή πειθαρχικών ποινών σε βάρος του. (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δικηγόρος υπήκοος, κράτους µέλους υποχρεούται να προσκοµίσει στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εµφανιστεί, βεβαίωση ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2). Υποχρέωση προσκόµισης δηλωτικών στοιχείων και για παροχή υπηρεσιών ενώπιον δηµοσίων αρχών

19 14Ε. Η υποχρέωση προσκόµισης των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14Δ, υπάρχει και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενώπιον οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής ή άλλου δηµόσιου οργάνου. Τήρηση ειδικού µητρώου 14ΣΤ. (1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής τηρεί ειδικό βιβλίο-µητρώο στο οποίο καταγράφονται οι δικηγόροι υπήκοοι κρατών µελών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δηµοκρατία δυνάµει του παρόντος Μέρους, το οποίο ονοµάζεται Μητρώο των Δικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες. (2) Εάν από τα στοιχεία του Μητρώου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προκύπτει συστηµατική, µέσα στον ίδιο χρόνο, παροχή υπηρεσιών στη Δηµοκρατία, κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, δικηγόρο δήλωση, σύµφωνα µε την οποία η περίπτωση του υπόκειται στη ρύθµιση του δικαιώµατος εγκατάστασης. Πειθαρχία 14Ζ. (1) Η µη συµµόρφωση δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάµει του παρόντος Μέρους, υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους IV του βασικού νόµου και του περί Δικηγόρων (Εφέσεις εις Πειθαρχικός Υποθέσεις) Διαδικαστικού Κανονισµού: Νοείται ότι, οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόµατος του δικηγόρου από το Μητρώο των Δικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος, που προνοούνται στο άρθρο 17 του βασικού νόµου, λογίζονται και νοούνται ως ποινές προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους στη Δηµοκρατία. (2) Το δυνάµει του άρθρου 16 του βασικού νόµου Πειθαρχικό Συµβούλιο, δύναται να ζητήσει κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε το δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στη Δηµοκρατία, από την αντίστοιχη αρµόδια αρχή του κράτους προέλευσης και ενηµερώνει την αρχή αυτή για κάθε απόφαση που λαµβάνει χωρίς να θίγεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχόµενων πληροφοριών. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΒ Μόνιµη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος από δικηγόρους κρατών µελών Πεδίο εφαρµογής 14Η. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στους δικηγόρους, υπηκόους κρατών µελών που ασκούν το επάγγελµα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως έµµισθοι σε δικηγορικό γραφείο στο κράτος µέλος καταγωγής. Ερµηνεία 14Θ. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους 'δικηγόρος' σηµαίνει κάθε πρόσωπο, που δύναται να ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες µε έναν από τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Βουλγαρία: Αдвοκaт

20 Γαλλία: Avocat Γερµανία: Rechtsanwalt Δανία: Advokat Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato Ελλάδα: Δικηγόρος Εσθονία: Vandeadvokaat Ηνωµένο Βασίλειο: Advocate, Barrister, Solicitor Ιρλανδία: Barrister/Solicitor Ισλανδία: Lögmaður Ισπανία: Abogado Ιταλία: Avvocato Κάτω Χώρες: Advocaat Λετονία: Zvērināts advokāts Λιθουανία: Advokatas Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt Λουξεµβούργο: Avocat Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali Νορβηγία: Advokat Ουγγαρία: Ügyvéd Πολωνία: Adwokat/Radca prawny Πορτογαλία: Advogado Ρουµανία: Avocat Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica Σουηδία: Advokat Τσεχική Δηµοκρατία: Advokát Φινλανδία: Asianajaja/Advokat

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο Μέρος ΙΙΙ γίνεται πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11-09-2013 Αριθ. Διακήρυξης 10094 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ 2012-1- -2- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: 27210-45101 - 45102 Fax: 27210-45103 E-mail: management@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 3. Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 4 Συνέλευση

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 3. Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 4 Συνέλευση Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 3 Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 4 Συνέλευση ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ Ελεγχος Ιπποδρομιών - Ελλανοδίκες 7 Απαγορευμένες Ουσίες 7 Ιπποπαραγωγή Βιβλίο Γενεαλογίας

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ********

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** ΣΧΟΛΗ Αριθ.πρωτ.: 2064 Αθήvα 29 Μαΐου 2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 29 ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 224 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Πέµπτη 21.7.2011 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα