2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Εγνατία Οδός Α.Ε. στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας στους νοµούς: Χαλκιδικής (βόρειο & νότιο τµήµα), Κιλκίς, Πιερίας, Λέσβου (βόρειο & νότιο τµήµα), Χίου και Σάµου» ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ: ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ), ΚΙΛΚΙΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ), ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ταµείο Συνοχής ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: (χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Εγνατία Οδός Α.Ε. στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας στους νοµούς: Χαλκιδικής (βόρειο & νότιο τµήµα), Κιλκίς, Πιερίας, Λέσβου (βόρειο & νότιο τµήµα), Χίου και Σάµου» Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

3 Πίνακας Περιεχοµένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Εισαγωγή Εκτέλεση της Σύµβασης Προσωπικό του Συµβούλου Αµοιβή Κρατήσεις Εγγυήσεις Ποινικές ρήτρες Ευθύνη του Συµβούλου Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Συµβούλου Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής ιαφορές - ιαφωνίες - Ανώτερη βία Λύση Αναστολή Λήξη της Σύµβασης ιοικητική και ικαστική Επίλυση ιαφορών Ισχύουσα Νοµοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας σελ

4 Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) Εργοδότης Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ( EOAE ) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Τεχνικός Σύµβουλος (Τ.Σ.) ή Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε την Αναθέτουσα Αρχή σύµβαση για την εκτέλεση των εργασιών /υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου. Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, όπως τροποποιηµένες ισχύουν σήµερα. Μπορεί να µεταβάλλεται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Ανάδοχος να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση. Το Τεχνικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» γνωµοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων των έργων και οι λοιπές αρµοδιότητές του ασκούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και την ιευθύνουσα Επιτροπή αυτής κατά περίπτωση. ιευθύνουσα Υπηρεσία (.Υ.): ιεύθυνση Έργων Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.Α.Ε. Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση Αµοιβή του Συµβούλου. Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του Συµβούλου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του της Αναθέτουσας Αρχής και του Συµβούλου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Συµβούλου. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος " ιακήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο τεύχος Τεχνικό Αντικείµενο. 1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στην ιακήρυξη, άρθρο 7. Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Τόπος - χρόνος - καθυστερήσεις Τόπος εργασίας του Συµβούλου είναι στην περιοχή του έργου, στο γραφείο του ή και στα Κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στη Θεσσαλονίκη όταν αυτό απαιτείται. Ο Σύµβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστ/νης Αρχής, ιευθ/σας Υπ/σίας, και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή. Αν ο Σύµβουλος διαπιστώσει ή κρίνει ότι υπάρχουν θέµατα που απαιτούν άµεση ενέργεια, θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετική αναφορά Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον Σύµβουλο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό. 3

5 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής αρµόδιο όργανο αυτού Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτή προσδιορίζεται στη ιακήρυξη του διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειµένου και οι τµηµατικές προθεσµίες περιγράφονται λεπτοµερώς στην παρ. 2.4 Προεκτίµηση Αµοιβής Τρόπος Πληρωµής και στo Κεφ. 4 Χρονοδιάγραµµα εργασιών του τεύχους «Τεχνικό Αντικείµενο» Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει τη συνολική προθεσµία της σύµβασης, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Σε περίπτωση απόφασης παράτασης της προθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία, ο Σύµβουλος δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής Καθυστερήσεις Σε περίπτωση που η εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης καθυστερεί για λόγους που δεν προβλέπονται από την παράγραφο 11.2 (Αναστολή της Σύµβασης) της παρούσας, αλλά από λόγους που εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής και δεν συντρέχει υπαιτιότητα του Συµβούλου, η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει τη χρονική επίπτωση στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών του Συµβούλου και θα χορηγήσει αντίστοιχη παράταση στη συνολική προθεσµία, µετά από σχετική αίτηση του Συµβούλου η οποία πρέπει να υποβάλλεται µέσα στη συµβατική προθεσµία. Η χρονική αυτή παράταση, αποτελεί και τη µόνη θεραπεία υπέρ του Συµβούλου, ο οποίος δεν δικαιούται να λάβει καµία περαιτέρω αποζηµίωση. 2.2 Εκπρόσωποι του Συµβούλου Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Συµβούλου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Σύµβουλος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Συµβούλου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Συµβούλου στην Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Συµβούλου ή των µελών του σε περίπτωση Αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συµβούλου υπόκειται στην έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στην Αναθέτουσα Αρχή. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών Σε περίπτωση σύµπραξης, ο Σύµβουλος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης Ανάλογα µε τις ανάγκες εποπτείας, ελέγχου και διοίκησης των υπηρεσιών του Συµβούλου, θα του κοινοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή οι επιβλέποντες των 4

6 υπηρεσιών του. Η επίβλεψη θα αφορά στον έλεγχο της τήρησης από το Σύµβουλο των Συµβατικών του υποχρεώσεων. Σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει το Σύµβουλο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο Σύµβουλος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, που θα απορρέει από τους όρους της Σύµβασης. 2.4 Υποβολή εκθέσεων, αναφορών κ.λπ. από τον Σύµβουλο Οι υποχρεώσεις του Συµβούλου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικό Αντικείµενο. Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 3.1 Ο Σύµβουλος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα των µελών της οµάδας παροχής υπηρεσιών του Συµβούλου τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Τεκµαίρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 3.2 Ο Σύµβουλος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η Αναθέτουσα Αρχή ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.1 Αµοιβή του Συµβούλου Η οικονοµική προσφορά του Συµβούλου αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και θα καταβάλλεται, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο τεύχος Τεχνικό Αντικείµενο. Η αµοιβή δεν αναθεωρείται Στην παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Σύµβουλο. 4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Συµβούλου α. Για κάθε αµοιβή του ο Σύµβουλος θα συντάσσει και θα υποβάλλει Αίτηση Πληρωµής που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό που περιλαµβάνει: I. Το είδος των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. II. Τον Πίνακα αµοιβής µε το αιτούµενο προς πληρωµή ποσό για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών. III. Τις νόµιµες κρατήσεις, συµψηφισµοί και παρακρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. IV. Το πληρωτέο ποσό V. Τον αναλογούντα Φ.Π.Α. VI. Σε περίπτωση σύµπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύει πίνακας επιµερισµού της αµοιβής στα µέλη της, υπογεγραµµένος από τον κοινό εκπρόσωπο των µελών της σύµπραξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωµής και θα προβαίνει ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή έγκρισή της. 5

7 Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Σύµβουλος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. II. III. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. IV. ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις (Τ.Ε.Ε. 2%, ΤΣΜΕ Ε 2%, ΕΜΠ 1% µε το χαρτόσηµό τους και ΟΓΑ χαρτοσήµου, χαρτόσηµο 2 τοις χιλίοις 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήµου). Ο Σύµβουλος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης και ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. β. ιευκρινίζεται ότι: Ο Σύµβουλος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κλπ. Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Σύµβουλο, µε την πληρωµή κάθε Τιµολογίου. Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την από την έγκριση της αίτησης πληρωµής και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση Αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας το σύνολο της εκάστοτε αµοιβής εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. (Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει να επιµερίσει τις αµοιβές και σε καµία περίπτωση δεν θα εκδοθούν επιταγές καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγµατος µε επιµερισµό αµοιβών) Στη συµβατική αµοιβή του Συµβούλου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα µετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα, κάθε είδους κρατήσεις, φόρους πλην ΦΠΑ κλπ, και κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών, αναγκαία όµως για την εκτέλεση της σύµβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του) και το επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί για την εκτέλεση της Σύµβασης µετάβαση του Συµβούλου εκτός της έδρας του, οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον ίδιο Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Συµβατικού Αντικειµένου όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το Σύµβουλο. Σε περίπτωση µείωσης, η αµοιβή του Συµβούλου θα µειώνεται αναλογικά κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργουµένων υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα υπέχει καµιά υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Συµβούλου για την εν λόγω µείωση. 4.3 Νόµισµα αµοιβής Συµβούλου Τα τιµολόγια του Συµβούλου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 6

8 Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο Σύµβουλος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 5% του Προϋπολογισµού Η εγγύηση της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές, οι οποίες πρέπει απαραίτητα: να απευθύνονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», να αναγράφουν τα στοιχεία του Συµβούλου, να αναγράφουν τον τίτλο της Σύµβασης και το λόγο για τον οποίο δίδεται η εγγύηση, να αναφέρουν το ποσό, να αναφέρουν το χρόνο ισχύος, να περιλαµβάνουν ρητή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις (3) το πολύ ηµέρες από τη λήψη της σχετικής δήλωσης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα ΙV του τεύχους της ιακήρυξης. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορείου (Π.Ο.Ε.) και έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση Τράπεζας εκτός Ελλάδος, η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο σύνολό τους, η κάθε µία και χωρίς καµία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των αντίστοιχων όρων της Σύµβασης από τον Σύµβουλο και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι αυτού, η οποία προκύπτει από την εκτέλεση της Σύµβασης. Η κατάπτωση γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σ.Υ., καταπέσει µέρος των Εγγυήσεων του παρόντος άρθρου, ο Σύµβουλος υποχρεούται στην άµεση ισόποση αύξηση του ποσού αυτού, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, άλλως επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες της παρ.6.3 της παρούσας. Μετά την πάροδο ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Σύµβουλο από τη Σύµβαση Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Σύµβουλο µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή τους, ολική ή µερική και µε την επιφύλαξη επιβολής ποινικών ρητρών ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεµεί σε βάρος του Συµβούλου Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 11.1 και 11.3 της παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Σύµβουλος κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί πρόωρα µε υπαιτιότητα του Συµβούλου, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, οι µέχρι τότε κατατεθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 7

9 5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καµιά διάκριση κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Συµβούλου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Συµβούλου. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση µέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Συµβούλου για αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 6.1 Αν ο Σύµβουλος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες περαίωσης των εργασιών της σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας µέχρι του 20% αυτής, ή τµηµατικής προθεσµίας µέχρι το 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 10% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της κατά την προσφορά συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.) δια του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης (αρχική συµβατική προθεσµία), υπολογιζόµενου σε ηµερολογιακές ηµέρες. II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του 30% αυτής ή τµηµατικής προθεσµίας πέραν του 40% και µέχρι του 50% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπέρβασης ίση µε 20% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής υπολογιζόµενης ως ανωτέρω. III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Σύµβουλος κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο Σύµβουλος και αν υπερβεί πέραν του ½ τµηµατικής προθεσµίας. 6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και επιστρέφονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της.υ. αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις του. 6.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση του ποσού των εγγυήσεων, µετά από κατάπτωση µέρους αυτών, εντός της προθεσµίας της παρ της παρούσας Σ.Υ. επιβάλλεται, ως ελάχιστη ποινική ρήτρα, ποσό που ισοδυναµεί µε ποσοστό 1,5% επί του ελλείποντος ποσού των εγγυήσεων. 6.4 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο Σύµβουλο. Εισπράττονται µέσω του Λογαριασµού που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταµένη αρχή. 8

10 Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο Σύµβουλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της Σύµβασης για κάθε αµέλεια, πληµµέλεια, λάθος, παράλειψη ή βλάβη που θα προκληθεί εξ αιτίας των υπηρεσιών που προσφέρει κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. Οι αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Συµβούλου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειµένου ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης Ο Σύµβουλος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή και τους υπαλλήλους της και να την προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει αποκλειστικά τον Σύµβουλο Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Σύµβουλο προσωπικό, βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου η τελευταία δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρηµατική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί στο προσωπικό αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Συµβούλου Ο Σύµβουλος δεσµεύεται ρητά και αµετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος Τεχνικό Αντικείµενο που συνοδεύει τη ιακήρυξη, στα λοιπά συµβατικά τεύχη, και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση. Αναλαµβάνει επίσης να εξασφαλίζει µε ίδιες δαπάνες κατά τον προσφερότερο τρόπο και χωρίς διακοπή, τις µετακινήσεις του προσωπικού του που είναι απαραίτητες για την ανταπόκρισή του στις ανάγκες των υπηρεσιών της σύµβασης Αν ο Σύµβουλος κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτής (της Αναθέτουσας Αρχής) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες Με τη λήξη της σύµβασης ο Σύµβουλος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ αυτόν Ο Σύµβουλος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση Στην περίπτωση που ο Σύµβουλος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε συµµετέχων στην κοινοπραξία ή στη σύµπραξη ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύµβασης. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 9

11 8.2 Ο Σύµβουλος ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την εκτέλεση των υπηρεσιών του µε βάση τη Σύµβαση, ο Σύµβουλος θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος», κατά την έννοια του άρθρου 681 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων του. Ο Σύµβουλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του συνόλου του προσωπικού του, καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 8.3 Εκχώρηση ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων Απαγορεύεται στον Σύµβουλο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. µετά από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου. Η παράβαση από τον Σύµβουλο του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα της Αναθέτουσας Αρχής να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση και, πέραν των λοιπών συνεπειών που προβλέπονται στην παράγραφο 11.1 της παρούσας να αξιώσει και την καταβολή αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί από την αιτία αυτή Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Συµβούλου απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 8.4 Υπεργολαβίες του Συµβούλου Απαγορεύεται στον Σύµβουλο να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε µέρος ή και το σύνολο των υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός και αν η ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στα συµβατικά τεύχη της παρούσας Σύµβασης Σε κάθε περίπτωση ο Σύµβουλος έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν οι προσφερόµενες κατά τη Σύµβαση υπηρεσίες παρέχονται από τον ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους αντισυµβαλλοµένους ή άλλους προστηθέντες του. Ειδικότερα, η σύναψη σύµβασης του Συµβούλου µε τρίτο κατά την παράγραφο 8.4.1, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ή να ερµηνευτεί ότι απαλλάσσει τον Σύµβουλο από τις συµβατικές του ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος του Συµβούλου προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που παραβιάζουν αµέσως ή εµµέσως τις διατάξεις της Σύµβασης και ιδίως αυτές που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του Συµβούλου. 8.5 Εµπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Σύµβουλος (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εκτός εάν η γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νοµικής υποχρέωσής του. 10

12 8.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) και κάθε άλλο δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα συνταχθούν από τον Σύµβουλο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στον χρόνο που προβλέπεται στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Ο Σύµβουλος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει µέρος ή το σύνολο των ανωτέρω χωρίς προηγούµενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πνευµατικών δικαιωµάτων, να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, λύση τεχνικού προβλήµατος, προϊόν ή διαδικασία, είτε πρόκειται για ευρεσιτεχνία ή όχι, που θα της παράσχει ο Σύµβουλος ή που θα διαµορφωθεί ή αναπτυχθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης Σε περίπτωση που τα συµβατικά τεύχη προβλέπουν την υποχρέωση του Συµβούλου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, αυτός υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους, καθώς και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 8.7 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Σύµβουλο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής µε την βοήθεια / καθοδήγηση του Συµβούλου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα. 8.8 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Συµβούλου Ο Σύµβουλος υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής όποτε του ζητηθεί τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο Σύµβουλος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Σύµβουλο, όµως η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµούς για θέµατα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης. 8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Συµβούλου Ο Σύµβουλος (και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ( ΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 11

13 την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζοµένων του Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Συµβούλου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ηµόσιες Υπηρεσίες Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Συµβούλου για το Προσωπικό του Ο Σύµβουλος (και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε κλπ), για το προσωπικό που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της Σύµβασης Ο Σύµβουλος υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει έναντι ατυχηµάτων, το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε σχετική υποχρεωτική ασφάλιση, σύµφωνα µε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως συνεργάτες ή προστηθέντες του Συµβούλου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο δε Σύµβουλος υποχρεούται να παρέχει σε αυτή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι τη λήξη ή λύση αυτής ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο Ο Σύµβουλος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ή δια του διαδικτύου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή Αλληλογραφία του Συµβούλου µε την Αναθέτουσα Αρχή Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Συµβούλου και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να αποστέλλονται κατ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤHΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Σύµβουλο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Συµβούλου Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Σύµβουλο τις πληρωµές που του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ της παρούσας Σ.Υ. 12

14 Άρθρο 10 ΙΑΦΟΡΕΣ - ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Σύµβουλος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Συµβούλου Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη ιακήρυξη Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους Ανωτέρα βία Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθµίζονται ειδικότερα από τη Σύµβαση Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. εν αναστέλλεται όµως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Σύµβουλος βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν Ο Σύµβουλος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας Ο Σύµβουλος, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή, αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο παροχή των προβλεπόµενων συµβατικών υπηρεσιών. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν σε καµία περίπτωση την εκ µέρους του Συµβούλου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τη σύµβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Σύµβουλος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 11.1 της παρούσας. 13

15 Άρθρο 11 ΛΥΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Αναδόχου) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση των υπηρεσιών να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση εφόσον ο Σύµβουλος παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις της Σύµβασης, ο Σύµβουλος θα θεωρείται ότι παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν: (α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη ή (β) δεν τηρεί το Χρονοδιάγραµµα Εργασιών ή δεν πραγµατοποιεί πρόοδο, θέτοντας µε τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υλοποίηση της Σύµβασης ή (γ) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει µε τη Σύµβαση ή (δ) δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που θα συντρέξει ένας από τους ανωτέρω λόγους, η Αναθέτουσα Αρχή θα προσκαλέσει εγγράφως τον Σύµβουλο, µε αποδεικτικό, να συµµορφωθεί αµέσως προς τις υποχρεώσεις του. Στην πρόσκληση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται συγκεκριµένη διατύπωση των παραβάσεων του Συµβούλου, τα απαραίτητα µέτρα επανόρθωσης και ο χρόνος επανόρθωσης. Ανεξάρτητα από την ως άνω πρόσκληση και το χρόνο επανόρθωσης που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή ενεργειών, ο Σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη Σε περίπτωση που ο Σύµβουλος δεν συµµορφωθεί µε την ως άνω πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής µέσα στο χρόνο που έχει τεθεί από αυτή ή εφόσον δεν γίνει αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή η έγγραφη αιτιολόγηση της µη συµµόρφωσης του Συµβούλου µε την πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε απόφαση της Π.Α., να κηρύξει τον Σύµβουλο έκπτωτο από τη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή και υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παρ , οφείλεται στο Σύµβουλο µόνο η αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ενώ κάθε άλλη αξίωσή του για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί, ή για αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως από τον Σύµβουλο για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από τη µη συµµόρφωση του Συµβούλου και την παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ως ειδική ποινική ρήτρα. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, οφείλονται αθροιστικά Οι κυρώσεις των παραγράφων και και οι αποζηµιώσεις της παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις επιβληθείσες για τον ίδιο λόγο ποινικές ρήτρες της παραγράφου 6.1 της παρούσας Σ.Υ. και επιβάλλονται ή οφείλονται αθροιστικά προς αυτές Η διαδικασία της έκπτωσης του Συµβούλου κινείται ιδίως σε περίπτωση που: α) Ο Σύµβουλος υπερβεί υπαίτια το χρόνο αποκατάστασης του ποσού των εγγυήσεων, µετά από κατάπτωση µέρους αυτών, πέραν του ενός µηνός, σύµφωνα µε το άρθρο της παρούσας Σ.Υ. β) Ο Σύµβουλος υπερβεί υπαίτια συνολική ή τµηµατική προθεσµία, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.1.iii της παρούσας Σ.Υ. 14

16 γ) Ο Σύµβουλος προβεί σε µερική ή ολική εκχώρηση σε τρίτους συµβατικών δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.3 της παρούσας Σ.Υ., ή αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους συµβατικά δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.4 της παρούσας Σ.Υ. δ) Ο Σύµβουλος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, κατά παράβαση της παραγράφου 10.4 της παρούσας Σ.Υ ιάλυση Αναστολή της σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται έως τη λήξη της Σύµβασης και σε οποιαδήποτε φάση ή στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε λύση της Σύµβασης. Το δικαίωµα αυτό έχει και ο Σύµβουλος στην περίπτωση της παρ της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Σύµβουλος δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις Εργασίες που ολοκληρώθηκαν έως τη διάλυση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους των υπηρεσιών της σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Σύµβουλο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Σύµβουλος έχει δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση µόνο για θετικές ζηµίες που προκαλούνται από την άσκηση του ως άνω δικαιώµατος της Αναθέτουσας Αρχής. Το ύψος της αποζηµίωσης θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από συζήτηση και ανάλυση σχετικής τεκµηριωµένης πρότασης του Συµβούλου επί του κόστους που επισύρει η διατήρησή του σε κατάσταση αναµονής Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής της προηγουµένης παραγράφου, ο Σύµβουλος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή, οφείλει όµως να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αµέσως µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Σύµβουλο εγγράφως Αµέσως µετά την παραλαβή της ειδοποίησης της προηγούµενης παραγράφου για την άρση της αναστολής, ο Σύµβουλος υποχρεούται να επαναρχίσει την ανασταλείσα εκτέλεση των υπηρεσιών του, χωρίς καµία καθυστέρηση και χωρίς να δικαιούται να αξιώσει οιασδήποτε φύσεως πρόσθετες απαιτήσεις ή αποζηµιώσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο της παρούσας Σ.Υ. Ο χρόνος αναστολής δεν προσµετράται στις διάφορες προθεσµίες (τµηµατικές ή συνολική) περαίωσης των εργασιών Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα της αναστολής ξεπεράσει τους έξη (6) µήνες κάθε ένα από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχει το δικαίωµα να προχωρήσει σε µονοµερή καταγγελία της Σύµβασης Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την ενδεχόµενη λήξη των συµβατικών (και των µετά από παράταση) προθεσµιών αυτής Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν τη Σύµβαση σε περίπτωση που ο Σύµβουλος πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση που ο Σύµβουλος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω γεγονότων σε ένα µόνο εκ των µελών αυτής, µπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω µέλους, µετά από σχετικό αίτηµα του Συµβούλου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 15

17 11.4 Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής ή λύσης της Σύµβασης ο Σύµβουλος υποχρεούται να συνεργασθεί µε την Αναθέτουσα Αρχή για τη διαβίβαση πληροφοριών και την παράδοση των εργασιών, εφόσον απαιτείται, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται εν εξελίξει. Ο Σύµβουλος υποχρεούται επίσης σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης να συνεργασθεί µε την Αναθέτουσα Αρχή για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από επιτροπή που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε σχετική έκθεση των επιβλεπόντων την εκτέλεση της Σύµβασης. Η µη συνεργασία του Συµβούλου δεν αναβάλλει ούτε τον έλεγχο, ούτε την παραλαβή από την ορισθείσα επιτροπή του εκτελεσθέντος έργου. Η Επιτροπή, εξάλλου, που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή θα πιστοποιήσει το κόστος των παρασχεθεισών υπηρεσιών και θα καθορίσει το ύψος της τυχόν οφειλόµενης αποζηµίωσης του Συµβούλου Λήξη της Σύµβασης Παραλαβή του αντικειµένου της Η λήξη της Σύµβασης, εφ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Συµβούλου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Συµβούλου, που εκδίδεται από την.υ., όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Σύµβουλο, όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύµβασης. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης µε απόφαση της Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Σύµβουλο σύµφωνα µε το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Συµβούλου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µετά τη λήξη της Σύµβασης Από την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα Σ.Υ., ή από την ηµεροµηνία λήξης της τυχόν παράτασής της, η Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Άρθρο 12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ 12.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και θα αφορά στην ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών και η οποία δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά ή συµβιβαστικά, θα επιλύεται ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη, ότι τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο όσο και η όλη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 16

18 Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 13.1 Νοµοθεσία Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη ιακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών εδοµένων Γλώσσα επικοινωνίας Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Όλες οι επικοινωνίες προφορικές και γραπτές (συµπεριλαµβανοµένων των παραδοτέων) µεταξύ του Συµβούλου και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Σύµβουλο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 17

19 Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Μαρία Θάνου Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μελετών/ Υπηρεσιών Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την 662/7/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Μαρία Ατζέµη ιευθύντρια Έργων Οδικής Ασφάλειας Μαρία Ατζέµη ιευθύντρια Έργων Οδικής Ασφάλειας Για τον «Τεχνικό Σύµβουλο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Μαρία Ατζέµη ιευθύντρια Έργων Οδικής Ασφάλειας 18

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 108.869.26

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις Άρθρο 5: Εγγυήσεις Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΣΑΤΑ 30.7413.003 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ευρυτανίας» ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 213.697,36 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7412.012) ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 108.437,92 (χωρίς τον ΦΠΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την εκπόνηση κατά το Ν. 4412 / 2016 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΣΑΤΑ ΚΑ:30-6117.005 14.000,00 (με 24% ΦΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συµφωνία πλαίσιο για την Εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου άξονα, Καθέτων αξόνων, Νήσων Β. & Ν. Αιγαίου και λοιπών αναγκών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οδός : Αγγελάκη 13 Ταχ.Κωδ. : 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ.- fax : 2313318482, 2310234817 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΓΟ: Μελέτες ωρίμανσης έργων Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ : Μουσειολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 155.006,74 (µε ΦΠΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Τα. Κωδ.: 54123 Τηλ: 2310379481-2310379341 Fax: 2310379334 Email: info@thessinnozone.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300 Πληροφορίες: Ιωάννης Σαρρής Τηλέφωνο: 27570-22807 Fax: 27570-22246, 23230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ . EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων οδών και μελετών κτιριακών και έλεγχου οριστικών μελετών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." Κωδ. αναφοράς 5563» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΡΑ & ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 39 / 2016 Παροχή Yπηρεσιών: Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ, ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α. 02.30.7412.004

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου» Χίος, 07 /06/2013, Αριθµός Πρωτοκόλλου: 30208 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου» Στη Χίο σήµερα την 7η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αρ. μελ. 26/16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αρ. μελ. 26/16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων.» Αρ. μελ. 26/16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Άρθρο 1 ον Εισαγωγή Κύριος της Υπηρεσίας Εργοδότης -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ» : ΣΑΤΑ 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -11084- ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς τηλ210-4142068,fax210-4142007, vamais@unipi.gr ANTIKEIMENO : ΤΟΠΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση:

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αντικείμενο: Χρηματοδότηση: Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ"

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση των οριστικών μελετών πέντε τεχνικών γεφυρών του Ανισόπεδου Κόμβου Φιλύρου του 1 ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 14+000 (59.3.1), της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΡΓΟ: Προϋπ/µός: Εκπόνηση µελετών Ευρώ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) Άρθρο 1 Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών του 2ου τμήματος από X.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων αρµοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε. στον υτικό Τοµέα από Ηγουµενίτσα έως Κλειδί» Κωδικός Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 443.492 ευρώ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών οδοποιίας, υδραυλικών και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο τµήµα "Περιαστική οδός Σερρών και σύνδεση αυτής µε τον Κάθετο Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ». ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Λ.Σ.Θ.

«ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ». ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Λ.Σ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ». ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5215

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5215 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5215 95.000 ευρώ ΜΑΙΟΣ 2013 K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης Π.. 28/80

ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης Π.. 28/80 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Εργασία: Καθαρισµός αντλιοστασίωναγωγών ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.. 28/80 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ορισµοί, Συντοµογραφίες και

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Τα. Κωδ: 42131 Τηλ.: 2431351222 Πληρ.: Αθανάσιος Κωστόπουλος Email : akost@trikalacity.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 4/2016 CPV:

Α.Μ.: 4/2016 CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση Καυστήρων Λεβήτων ηµοτικών Κτιρίων µε τα ανταλλακτικά τους» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 4.250,88 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση Καυστήρων

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( )» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( )» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2016-2020)» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5491 5.550.000 ευρώ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\02_SY_5491.doc

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, προκαταρκτικής µελέτης τεχνικών, οριστικής γεωλογικής µελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα