Γ) Η κείωζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιόγω ηεο θξνύζεο είλαη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ) Η κείωζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιόγω ηεο θξνύζεο είλαη:"

Transcript

1 Β.1 Γπν ακαμάθηα Α θαη Β κε κάδεο 2 kg θαη 6 kg αληίζηνηρα θηλνύληαη αληίζεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Θεωξνύκε ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ακειεηέα. Αλ ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπο αθξηβώο πξηλ από ηελ θξνύζε ήηαλ 8 m/s θαη 2 m/s αληίζηνηρα: Α) Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε. Β) Να θάλεηε, ζην ίδην δηάγξακκα, ηόζν γηα θάζε ζώκα όζν θαη γηα ην ζπζζωκάηωκα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νξκήο ηνπο ωο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ. Σην δηάγξακκα λα απεηθνλίδεηαη ε θαηάζηαζε ηόζν πξίλ όζν θαη κεηά ηελ θξνύζε. Γ) Η κείωζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιόγω ηεο θξνύζεο είλαη: α. 75 J β. 76 J γ. 12 J 1. Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. 2. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Β.2 Μία νκάδα καζεηώλ ζέινπλ λα ζεξκάλνπλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ωο ηδαληθό ζε ζπλζήθεο ελόο πεηξάκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ. Η ζέξκαλζε κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ην αέξην ππνβιεζεί ζηελ παξαθάηω κεηαβνιή: α. Ιζόζεξκε εθηόλωζε β. Μείωζε όγθνπ ππό ζηαζεξή πίεζε γ. Αύμεζε όγθνπ ππό ζηαζεξή πίεζε Α)Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. Μονάδες 3 Μονάδες 6

2 Β.1 Το κύπιο ζηέλεσορ ηος πςποηεσνήμαηορ εκπήγνςηαι όηαν θηάζει ζηο ανώηεπο ύτορ ηηρ καηακόπςθηρ ηποσιάρ ηος, όπυρ θαίνεηαι και ζηην πιο κάηυ εικόνα. Α) Ποια απσή ηηρ θςζικήρ δικαιολογεί ηην εικόνα αςηή αμέζυρ μεηά ηην έκπηξη; Μονάδες 5 Β) Να δικαιολογήζεηε ηο ζθαιπικό ζσήμα ηος πςποηεσνήμαηορ πος έσει αποηςπυθεί ζηην εικόνα. Μονάδες 7 Β.2 Σηο επγαζηήπιο Φςζικήρ θέλοςμε να θεπμάνοςμε καηά ΓΤ οπιζμένη ποζόηηηα αεπίος. Μποπούμε να επιλέξοςμε μεηαξύ μια ιζοβαπούρ εκηόνυζηρ και μιαρ ιζόσυπηρ ζςμπίεζηρ. Οι διακεκομμένερ γπαμμέρ ηος διαγπάμμαηορ παπιζηάνοςν ιζόθεπμερ. Το ποζό θεπμόηηηαρ πος θα απαιηηθεί να αποπποθήζει ηο αέπιο είναι: α. Μικπόηεπο ζηην ιζόσυπη μεηαβολή β. Μικπόηεπο ζηην ιζοβαπή μεηαβολή γ. Το ίδιο και ζηιρ δςο πεπιπηώζειρ Α) Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη. Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.

3 Β.1 Σώκα κάδαο m θηλείηαη ζε πεξηθέξεηα θύθινπ κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ υ θαη πεξίνδν Τ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. Αλ ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κεηαμύ δύν ζέζεωλ ηεο ηξνρηάο ηνπ έρεη κέηξν 2 m υ, ηόηε νη ζέζεηο απηέο απέρνπλ ρξνληθά θαηά: α. Τ/2 β. Τ γ. Τ/4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β.2 Σε κηα κεραλή Carnot ην αέξην εθηειεί ηηο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο ηνπ θύθινπ Carnot πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πην θάηω ζρήκα. p Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. α. W 23 > W 41 β. W 23 = W 41 γ.w 23 < W Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 2 3 T h T c V

4 Β.1 Σην εξγαζηήξην θπζηθώλ επηζηεκώλ, νη καζεηέο κειεηνύλ ηε ζρέζε ηεο αξρηθήο νξκήο κίαο κεηαιιηθήο ζθαίξαο πνπ εθηειεί νξηδόληηα βνιή θαη ηεο νξηδόληηαο κεηαηόπηζήο ηεο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν. Τν πείξακα επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο γηα βνιέο κε δηαθνξεηηθή αξρηθή ηαρύηεηα, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πάληα από ην ίδην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγήζεθαλ νη καζεηέο κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπο ήηαλ, όηη : α. ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηεο ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν, είλαη αλάινγε κε ην κέηξν ηεο αξρηθήο νξκήο ηεο, β. ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηεο ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν, είλαη αλάινγε κε ην κέηξν ηεο ηειηθήο νξκήο ηεο, γ. ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε θάζε ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν, είλαη αλεμάξηεηε κε ην κέηξν ηεο αξρηθήο νξκήο ηεο. Β.2 Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο Carnot εμαξηάηαη από ηηο απόιπηεο ζεξκνθξαζίεο ηεο ζεξκήο δεμακελήο, T h θαη ηεο ςπρξήο δεμακελήο, T c. Αλ ειαηηώζνπκε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηεο ςπρξήο δεμακελήο θαηά x, ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ζα είλαη e 1. Αλ απμήζνπκε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκήο δεμακελήο επίζεο θαηά x, ζα έρνπκε ζπληειεζηή απόδνζεο e 2 : Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. α. e 1 = e 2 β. e 1 < e 2 γ. e 1 > e 2

5 Β.1 Έλαο άληξαο θαη έλα παηδί είλαη αξρηθά αθίλεηνη όπωο απεηθνλίδεηαη ζην αξηζηεξό ζρήκα. Κάπνηα ζηηγκή ν άληξαο ζπξώρλεη απόηνκα ην παηδί κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζνπλ θαη νη δύν λα θηλνύληαη πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν ρωξίο ηξηβέο (όπωο θαίλεηαη ζην δεμί ζρήκα). Τα δεδνκέλα ηεο εξώηεζεο (κάδεο, ηαρύηεηεο) αλαγξάθνληαη πάλω ζην δεμί ζρήκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε πνπ αθνξά ηελ θίλεζε. α. ηα δεδνκέλα ηεο εξώηεζεο είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο ηεο θπζηθήο β. ηα δεδνκέλα ηεο εξώηεζεο δελ είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο ηεο θπζηθήο γ. ν άληξαο θαη ην παηδί πξέπεη λα θηλνύληαη πξνο ηα αξηζηεξά Β.2 Σην ζεξκνδπλακηθό δηάγξακκα p -V πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα, ππάξρνπλ δπν θακπύιεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κηα αληηζηξεπηή αδηαβαηηθή θαη κηα αληηζηξεπηή ηζόζεξκε εθηόλωζε από ηνλ όγθν V 1 ζηνλ όγθν V 2. Σε πνηα κεηαβνιή αληηζηνηρεί ε θάζε θακπύιε; p Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. (p 1, V 1, T 1 ) α. ε θακπύιε 1 αληηζηνηρεί ζε ηζόζεξκε κεηαβνιή θαη ε θακπύιε 2 ζε αδηαβαηηθή β.ε θακπύιε 2 αληηζηνηρεί ζε ηζόζεξκε κεηαβνιή V 2 V 1 θαη ε θακπύιε 1 ζε αδηαβαηηθή γ. δελ επαξθνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα επηιέμνπκε V Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

6 Β.1 Έλα ηξαθηέξ έρεη ηξνρνύο κε δηακέηξνπο d 1 = 1m θαη d 2 = 0,5m. Τν ηξαθηέξ θηλείηαη ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Όηαλ νη κπξνζηηλνί ηξνρνί (ηξνρνί δηακέηξνπ d 2 = 0,5m) έρνπλ εθηειέζεη N 2 = 10 πεξηζηξνθέο νη πίζσ ηξνρνί (ηξνρνί δηακέηξνπ d 1 = 1m) ζα έρνπλ εθηειέζεη : α. N 1 = 10 πεξηζηξνθέο β. N 1 = 20 πεξηζηξνθέο γ. N 1 = 5 πεξηζηξνθέο Β.2 Από ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο πάλσ από ην έδαθνο βάιιεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 0. Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τε ζηηγκή πνπ ην κέηξν ηεο θαηαθόξπθεο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο έρεη γίλεη ίζν κε ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο, ην ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά x θαη θαηαθόξπθα θαηά y. Ο ιόγνο ησλ κεηαηνπίζεσλ x y α. 1 2 β. 2 γ.1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή κε ηηκή g. ηνπ ζώκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή είλαη ίζνο κε:

7 Β.1 Τν ζώκα κάδαο m ηεο δηπιαλήο εηθόλαο πεξηζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν θύθιν, κε ζηαζεξή θαηά κέηξν ηαρύηεηα, ζηεξεσκέλν ζην άθξν αβαξνύο ξάβδνπ κήθνπο l. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ηηκή g. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ F είλαη ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ηε ξάβδν όηαλ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α θαη F είλαη ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ηε ξάβδν όηαλ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Γ, γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ζα ηζρύεη: α. F = F Γ β. F > F Γ γ. F < F Γ Β.2 Από ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο πάλσ από ην έδαθνο βάιιεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα κάδαο m κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 0, έρνληαο θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τε ζηηγκή πνπ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί, ην κέηξν ηεο θαηαθόξπθεο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο είλαη υ y θαη ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο υ x. Ο ιόγνο ησλ κέηξσλ ησλ x ηαρπηήησλ ηνπ ζώκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή είλαη ίζνο κε: y 1 α. β. 2 γ. 1 2 Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή κε ηηκή g θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.

8 Β.1 Βιήκα Σ 1, κάδαο m 1, πνπ θηλείηαη ζηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα xx κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ ζπγθξνύεηαη κε ζώκα Σ 2 κάδαο m 2. Τν ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη κέλεη αθίλεην ζην ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Σ 2 θαηά ηελ θξνύζε έρεη αιγεβξηθή ηηκή: α. m 2 β. m 1 γ. 0 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο. Β.2 Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ππθλόηεηα ρ ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πίεζή ηνπ p ζε κηα αληηζηξεπηή κεηαβνιή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηξεπηήο κεηαβνιήο ε εζωηεξηθή ελέξγεηα ηνπ αεξίνπ, α. απμάλεηαη β. κεηώλεηαη γ. παξακέλεη ζηαζεξή ρ 0 B p

9 Β.1 Τα ζωκαηίδηα Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m θαη mb ηξνρηέο κε αθηίλεο αληίζηνηρα. Τα Α θαη Β θηλνύληαη νκαιά, ζε θπθιηθέο R θαη R κε R 3R κε ην ίδην θέληξν Ο B θαη κε ηαρύηεηεο ίζωλ κέηξωλ. Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην Α είλαη B F ελώ ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην Β είλαη Αλ F B Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. F =3 FB ν ιόγνο ηωλ καδώλ ηωλ δύν ζωκαηηδίωλ ζα ηζνύηαη κε mb α. 3 m β. mb 1 m 3 mb m 1 Β.2 Σώκα Σ 1 κάδαο m πνπ θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα xx, κε ηαρύηεηα κέηξνπ, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ 2 ηξηπιάζηαο κάδαο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Σ 1 θαηά ηελ θξνύζε έρεη κέηξν, α. mυ β. mυ γ. 0 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ο Α Β

10 Β.1 Τα ζωκαηίδηα Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θηλνύληαη νκαιά ζε θπθιηθέο ηξνρηέο κε ην ίδην θέληξν Ο θαη κε ηαρύηεηεο ίζωλ κέηξωλ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 0ηα Α θαη Β βξίζθνληαη ζε δπν ζεκεία ηεο ίδηαο αθηίλαο ηνπ θύθινπ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην ζωκαηίδην Α έρεη δηαλύζεη ηόμν κήθνπο S. Τελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ην Β ζα έρεη δηαλύζεη ηόμν κήθνπο S B. Γηα ηα ηόμα S θαη S B ζα ηζρύεη, α. S = S B β. S =3 S B γ. S B =3 S Β.2 Σώκα Σ 1 κάδαο m 1 πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 1 ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ζώκα Σ 2 κάδαο m2 2m1 ην νπνίν θηλείηαη ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2. Τν ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη παξακέλεη αθίλεην κεηά ηελ θξνύζε. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. K1 Αλ K 1 θαη K 2 νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηωλ ζωκάηωλ Σ 1 θαη Σ 2 πξηλ ηελ θξνύζε, ν ιόγνο ηνπο K ζα έρεη ηηκή α. 1 2 β. 2 γ. 1 2 ο Α Β

11 Β.1 Από ζεκείν Ο, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο πάλσ από ην έδαθνο, βάιιεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 0. Καηά ηε ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο K είλαη ίζε κε ηε βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα U. Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Η κέγηζηε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο S ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο (βειελεθέο) θαη ην αξρηθό ύςνο ζα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε, α. S H β. S 2 H γ. H 2 S Β.2 Σώκα Σ 1, κάδαο m 1, πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 1 έρνληαο θηλεηηθή ελέξγεηα K 1, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ 2 κάδαο m 2. Τν ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 1 m1 Αλ K 1, ν ιόγνο ησλ καδώλ ησλ δπν ζσκάησλ 2 m α. 1 2 β. 2 γ. 1 2 ζα έρεη ηηκή

12 Β.1 Μηθξή ζθαίξα βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα D κέηξνπ υ 0 = 10 m/s από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ θαη από π 0 ύςνο h = 45 m από ην έδαθνο πνπ ζεσξείηαη νξηδόληην. Σε h απόζηαζε D = 20 m από ην θηίξην απηό ππάξρεη δεύηεξν ςειό θηίξην όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2 θαη νη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα αγλννύληαη. Ο ρξόλνο θίλεζεο κέρξη ηελ πξώηε πξόζθξνπζε ηνπ ζώκαηνο νπνπδήπνηε (δειαδή, είηε ζην έδαθνο είηε ζην απέλαληη θηήξην) είλαη: α. 3 s β. 2 s γ. 1 s Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Β2. Σην δηάγξακκα p V ηνπ ζρήκαηνο, νη θακπύιεο (1) θαη (2) αληηζηνηρνύλ ζηηο ηζόζεξκεο κεηαβνιέο δύν αεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία T. Αλ n 1 θαη n 2 νη πνζόηεηεο ησλ δύν αεξίσλ ηζρύεη: α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1 γ. n 2 = n 1 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 5 p (2) (1) Τ Τ V

13 Β.1 Αθληηήρ ηος ζηίβος επισειπεί άλμα επί κονηώ. Ο αθληηήρ αθού πεπάζει πάνυ από ηον πήση πέθηει πάνυ ζε ζηπώμα, όπος μεηά από ένα μικπό απιθμό αναπηδήζευν, ακινηηοποιείηαι. Να εξηγήζεηε, σπηζιμοποιώνηαρ ηο γενικεςμένο νόμο ηος Νεύηυνα p F, για ποιο λόγο οι t αθληηέρ ηος άλμαηορ επί κονηώ (ή ηος άλμαηορ ζε ύτορ), ππέπει να πέθηοςν πάνυ ζε ζηπώμαηα. Μονάδες 12 B.2 Οπιζμένη ποζόηηηα ιδανικού αεπίος βπίζκεηαι ζε καηάζηαζη θεπμοδςναμικήρ ιζοπποπίαρ Α, ζε πίεζη p ενώ καηαλαμβάνει όγκο V. Το αέπιο εκηονώνεηαι ανηιζηπεπηά από ηην καηάζηαζη Α μέσπι ο όγκορ ηος να γίνει V B, με ηπείρ διαθοπεηικούρ ηπόποςρ: i) με ιζοβαπή ανηιζηπεπηή εκηόνυζη, ii) με ιζόθεπμη ανηιζηπεπηή εκηόνυζη iii) με αδιαβαηική ανηιζηπεπηή εκηόνυζη. Α) Να παπαζηήζεηε ζε κοινό διάγπαμμα p V ηιρ ηπείρ παπαπάνυ μεηαβολέρ. Μονάδες 5 B) Να ζςγκπίνεηε μεηαξύ ηοςρ ηα ποζά θεπμόηηηαρ πος αποπποθά ηο αέπιο ζηιρ ηπείρ αςηέρ μεηαβολέρ.

14 B.1 Γύν ζθαίξεο Α θαη Β, πνπ ζεσξνύληαη πιηθά ζεκεία, θηλνύληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, κε αληίζεηε θνξά, θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά δεκηνπξγώληαο ζπζζσκάησκα. Δμαηηίαο ηεο θξνύζεο νη νξκέο ησλ δύν ζθαηξώλ κεηαβάιινληαη. Αλ Γp Α, Γp Β είλαη νη αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ κεηαβνιώλ νξκήο ησλ δύν ζθαηξώλ ηζρύεη: α. Γp Α = Γp Β β. Γp Α = - Γp Β Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή ζρέζε. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Β.2 Θεξκνδπλακηθή κεηαβνιή κηαο νξηζκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ είλαη απνηέιεζκα δύν δηαδνρηθώλ αληηζηξεπηώλ κεηαβνιώλ, κηαο ηζνβαξνύο εθηόλσζεο ΑΒ θαη κηαο ηζόρσξεο ςύμεο ΒΓ, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ην αέξην έρεη ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία, όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Αλ Q ΑΒ θαη Q ολ είλαη ε ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ ζηελ ΑΒ θαη ζηε ζπλνιηθή κεηαβνιή ΑΒΓ αληίζηνηρα, θαη ηζρύεη p Α Q B = 2,5 Q ολ, ηόηε νη γξακκνκνξηαθέο εηδηθέο ζεξκόηεηεο ηνπ αεξίνπ ππό ζηαζεξή πίεζε (C p ) θαη ππό ζηαζεξό όγθν (C V ) ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: α. C p = 2,5 C V β. C p = C V. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή ζρέζε. Β) Να απνδείμεηε ηε ζρέζε πνπ επηιέμαηε. υ 1 υ 2 Α Β Γ Β Τ 1 Τ 2 V

15 Β.1 Από θαζνξηζκέλν ύςνο H πάλσ από νξηδόληην δάπεδν θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν, πεηάκε κηα κηθξή ζθαίξα, κε νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα 0. Αλ νη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα αγλνεζνύλ, ε ηειηθή ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο όηαλ θηάλεη ζην δάπεδν, ζρεκαηίδεη κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε γσλία φ, ε νπνία είλαη: Α) Να επηιέμεηε ηη ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ παξαπάλσ πξόηαζε. α. αλεμάξηεηε από ην κέηξν 0 ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο β. εμαξηώκελε από ην κέηξν ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο γ. ίζε κε 45 ν Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β.2 Τν δηπιαλό δηάγξακκα πίεζεο όγθνπ ( p-v), αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ. Τν ζεκείν Α απεηθνλίδεη κηα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αεξίνπ, ελώ ηα Β, Γ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ην αέξην κπνξεί λα βξεζεί κεηά από ηζόζεξκε αληηζηξεπηή εθηόλσζε ΑΒ θαη κεηά από αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή εθηόλσζε ΑΓ, αληίζηνηρα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Γηα ηηο εζσηεξηθέο ελέξγεηεο U θαη U ηζρύεη: α. U U β. U U γ. U U Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. p. Α.. Β Γ V

16 Β.1 Μηθξό ζθαηξίδην κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη πεξίνδν T. Α) Επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: Σε ρξνληθή δηάξθεηα Δt = T/2, ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο έρεη κέηξν ίζν κε: α. p 0 β. p m γ. p 2m B) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Β.2 Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη κέζα ζε δνρείν θαη βξίζθεηαη αξρηθά ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α κε ζεξκνθξαζία T. Τν αέξην εθηνλώλεηαη αδηαβαηηθά θαη παξάγεη έξγν W 1. Σηε ζπλέρεηα ρωξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο πνπ θαηαιακβάλεη ην αέξην (ηζόρωξε κεηαβνιή), απνξξνθά ζεξκόηεηα Q 1 από ην πεξηβάιινλ ηνπ, γηα ηελ νπνία ηζρύεη Q W. Έηζη ην αέξην θαηαιήγεη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ κε ζεξκνθξαζία T Γ, 1 1 γηα ηελ νπνία ηζρύεη: Α) Επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: α. T T β. T T γ. T T Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

17 Β.1 Έλαο αζιεηήο ηνπ άικαηνο επί θνληώ, αθνύ πεξάζεη ηνλ πήρε, πέθηεη από ύςνο αξθεηώλ κέηξσλ ειεύζεξα. Ο αζιεηήο θηάλεη θάησ κε ζεκαληηθή νξκή, αιιά δελ ηξαπκαηίδεηαη επεηδή έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζηξώκα αξθεηά κεγάινπ πάρνπο. Με ηελ ρξήζε ηνπ ζηξώκαηνο, αληί γηα άιιν ζθιεξό δάπεδν ζην ίδην ύςνο κε ην ζηξώκα, ν άλζξσπνο δέρεηαη κηθξόηεξε δύλακε: Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε: ζην ζηξώκα α. επεηδή ε κεηαβνιή ηεο νξκήο είλαη κηθξόηεξε όηαλ πέθηεη ζην ζηξώκα β. επεηδή ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα όηαλ πέθηεη γ. επεηδή ε δύλακε πνπ αζθεί ην ζηξώκα ζηνλ αζιεηή είλαη δηαξθώο ίζε θαηά κέηξν κε ην βάξνο ηνπ αζιεηή. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Β.2 Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ζε θαηάιιειν δνρείν εθηειεί δύν δηαθνξεηηθέο ηζνβαξείο αληηζηξεπηέο ζεξκάλζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο σο ΑΒ θαη ΓΓ, κεηαμύ ησλ ίδησλ ζεξκνθξαζηώλ Τ 1 θαη T 2. Καηά ηελ εθηόλσζε ΑΒ ηνπ αεξίνπ, ε πίεζε είλαη p 1 θαη ην παξαγόκελν έξγν αεξίνπ W 1, ελώ θαηά ηελ εθηόλσζε ΓΓ, ε πίεζε είλαη p 2 θαη ην παξαγόκελν έξγν αεξίνπ W 2. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε: Γηα ηα έξγα W 1 θαη W 2 πνπ αληαιιάζεη ην αέξην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν κεηαβνιώλ ηζρύεη: W 2W β. W2 2W1 γ. W2 W1 α. 1 2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. p p 2 Γ Γ T 1 T 2 p 1 B V

18 Β.1 Δύο δοσεία όγκυν V 1 = V και V 2 = 5V ανηίζηοισα πεπιέσοςν ηον ίδιο απιθμό μοπίυν ηος ίδιος ιδανικού αεπίος πος βπίζκεηαι ζε καηάζηαζη θεπμοδςναμικήρ ιζοπποπίαρ. Αν οι θεπμοκπαζίερ είναι ανηίζηοισα Τ 1 = Τ και Τ 2 = 10Τ Α) Επιλέξηε ηη ζυζηή απάνηηζη. Η ζσέζη ηυν πιέζεών ηοςρ είναι: α. p 1 = p 2 β. p 1 = 2p 2 γ. p 1 = p 2 /2 Β) Αιηιολογήζηε ηην απάνηηζή ζαρ. Β.2 Οπιζμένη ποζόηηηα ιδανικού αεπίος τύσεηαι ςπό ζηαθεπή πίεζη. Α) Επιλέξηε ηη ζυζηή απάνηηζη. Η πςκνόηηηα ηος αεπίος: α. μένει ζηαθεπή β. αςξάνεηαι γ. μειώνεηαι Β) Αιηιολογήζηε ηην απάνηηζή ζαρ.

19 Β.1 Γύν κπάιεο Α θαη Β θηλνύληαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο κε κέηξα υ θαη υ B αληίζηνηρα ζηελ επηθάλεηα ελόο ιείνπ νξηδόληηνπ ηξαπεδηνύ θαη πέθηνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή από ηελ άθξε ηνπ. ) Nα επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. Αλ υ Α > υ Β πνηα ζθαίξα ζα θζάζεη πξώηε ζην έδαθνο; α. ε Α β. ε Β γ. ζα θζάζνπλ ηαπηόρξνλα Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Β.2 Αλ θαηαθόξπθν δνρείν θιείλεηαη κε έκβνιν βάξνπο Β θαη δηαηνκήο Α, ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο, ελώ πεξηέρεη αέξην ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, Α) ηόηε ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζα εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε: α. p = αλ ην δνρείν είλαη θαηαθόξπθν κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα θάηω β. p = αλ ην δνρείν είλαη θαηαθόξπθν κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα πάλω Β) Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Γίλεηαη όηη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θπιηλδξηθό δνρείν είλαη p atm.

20 Β.1 Η άκπη Δ ηος δείκηη ηων δεςηεπολέπηων ζε ένα πολόι εκηελεί ομαλή κςκλική κίνηζη. Το μέηπο ηηρ γπαμμικήρ ηασύηηηαρ ηος ζημείος Δ παπαμένει ζηαθεπό. Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. α. Η επιηάσςνζη ηος Δ δεν είναι μηδέν και έσει ζηαθεπό μέηπο, β. Η επιηάσςνζη ηος Δ δεν είναι μηδέν και δεν έσει ζηαθεπό μέηπο, γ. Η επιηάσςνζη ηος Δ είναι μηδέν. Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. Β.2 Ένα αςηοκίνηηο κινείηαι με ηασύηηηα υ ο όηαν ξαθνικά θπενάπει με αποηέλεζμα να ζηαμαηήζει μεηά από σπόνο t από ηη σπονική ζηιγμή πος ο οδηγόρ ηος πάηηζε ηο θπένο. Θεωπούμε όηι η ζςνιζηαμένη δύναμη πος αζκείηαι ζηο αςηοκίνηηο καηά ηη διάπκεια ηος θπεναπίζμαηορ είναι ζηαθεπή. Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. Ποιο από ηα παπακάηω διαγπάμμαηα αναπαπιζηά ηην οπμή ηος αςηοκινήηος ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο ; p t p α. β. γ. t Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. p t

21 Β.1 Μία μοηοζςκλέηα Μ 1 κινείηαι ζε κςκλική πίζηα με ζηαθεπή γωνιακή ηασύηηηα ω 1. Μία δεύηεπη μοηοζςκλέηα Μ 2 κινείηαι ζηην ίδια πίζηα (με ηην ίδια ακηίνα) και ηο μέηπο ηηρ γπαμμικήρ ηηρ ηασύηηηαρ είναι ςποδιπλάζιο ζε ζσέζη με ηο μέηπο ηηρ γπαμμικήρ ηασύηηηαρ ηηρ Μ 1. Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. Οι λόγοι ηων γωνιακών ηασςηήηων και ηων κενηπομόλων επιηασύνζεων ηων δύο μοηοζςκλεηών είναι: α. = και = β. = 2 και = γ. = 2 και = 4 Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. Β.2 Η απσική θεπμοκπαζία μιαρ ποζόηηηαρ ιδανικού αεπίος, ηο οποίο είναι κλειζμένο ζε δοσείο ζηαθεπού όγκος, είναι θ 1 = 102 ο C. Όηαν αςξηθεί η θεπμοκπαζία ηος, παπαηηπούμε όηι η πίεζή ηος αςξάνεηαι καηά 40%. Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. Η ηελική θεπμοκπαζία ηος αεπίος θα είναι: α. θ 2 = 252 ο C β. θ 2 = 352 ο C γ. θ 2 = 152 ο C Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.

22 Β.1 Γύο κινεηά Α και Β εκηελούν ομαλή κςκλική κίνεζε.οι ακηίνερ ηων ηποσιών ηοςρ είναι R και R B = ανηίζηοισα, ενώ οι ζςσνόηεηερ πεπιζηποθήρ ηοςρ ζςνδέονηαι με ηε ζσέζε f = 4 f B ) Nα επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε. Για ηα μέηπα υ Α και υ Β ηων γπαμμικών ηασςηήηων ηων δύο κινεηών, ιζσύει ε ζσέζε: α. β. γ. Β) Να δικαιολογήζεηε ηεν απάνηεζή ζαρ. B.2 Σηο διάγπαμμα p Τ ηος ζσήμαηορ απεικονίδονηαι οι ηπειρ μεηαβολέρ ενόρ ανηιζηπεπηού κύκλος πος ςθίζηαηαι οπιζμένε ποζόηεηα ιδανικού αεπίος. p(atm) B Α) Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε. 1 Αν ο όγκορ ηος αεπίος ζηεν καηάζηαζε Α είναι 10 L, ηόηε ο όγκορ ζηεν καηάζηαζε Γ είναι: α.v Γ = 5 L β.v Γ = 10 L γ.v Γ = 20 L Γ Β) Να δικαιολογήζεηε ηεν επιλογή ζαρ. Τ(Κ)

23 Β.1 Γύν θηλεηά Α θαη Β εθηεινύλ νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Οη αθηίλεο ησλ ηξνρηώλ ηνπο είλαη R θαη R B = 2R αληίζηνηρα, ελώ ηα κέηξα ησλ γξακκηθώλ ηαρπηήησλ ηνπο ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε υ Β = υ Α / 2. ) Nα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηηο πεξηόδνπο ησλ δύν θηλεηώλ ηζρύεη ε ζρέζε: α. = β. γ. B.2 Σην δηάγξακκα p Τ ηνπ ζρήκαηνο απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο κεηαβνιέο ελόο αληηζηξεπηνύ θύθινπ πνπ πθίζηαηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ: p(atm) B Τ(Κ) Α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο κεηαβνιέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Α κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ησλ κεηαβνιώλ ηεο ζηήιεο Β. ΣΤΗΛΗ Α Γ ΣΤΗΛΗ Β 1. ΑΒ α. Ιζόρσξε ζέξκαλζε 2. ΒΓ β. Ιζνβαξήο ςύμε 3. ΓΑ γ. Ιζόζεξκε εθηόλσζε δ. Ιζνβαξήο ζέξκαλζε Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο.

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ 1, ρηππά ην ζώκα κε απνηέιεζκα λα ην δηαπεξάζεη. Τν βιήκα εμέξρεηαη από ην ζώκα νξηδόληηα κε

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη: Έργο - Ενέργεια

Ύλη: Έργο - Ενέργεια ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 32 Ον/μο:... Α Λσκείοσ Ύλη: Έργο - Ενέργεια 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο: α) Δίλαη πάληα ίζν κε κεδέλ όηαλ ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα. β) Απμάλεηαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ 1) Μηα κπάια βάιιεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 20 m/s θαη ηε ζηηγκή πνπ θζάλεη ζην έδαθνο ε ηαρύηεηά ηεο ζρεκαηίδεη γσλία 45 κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε. Πνην είλαη ην ύςνο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Καμπσλόγραμμες κινήζεις Προζαναηολιζμού Κρούζεις Θερμοδσναμική 7-2-2016 Θέμα 1 ο : 1) Μηα πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ αεξίνπ εθηνλώλνλεηαη από κηα αξρηθή θαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31 Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +2m ζηε ζέζε ρ 2 = -2m. Πνηα από ηηο επόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη - 7-2-2016 Δσναμική Θέμα 1 ο : 1) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +10 m ζηε ζέζε ρ 2 = -10 m. Η κεηαηόπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώκα Α κάδαο m 1 = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 4 m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Β κάδαο m = 3 kg. Σηε ζπλέρεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg. ΠΛΑΓΙΕ ΚΡΟΥΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 θαίξα 1, κάδαο m 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 3 m/s θαη ζπγθξνύεηαη έθθεληξα θαη ειαζηηθά κε άιιε ζθαίξα κάδαο m =m 1 πνπ αξρηθά εξεκεί. Μεηά ηελ θξνύζε ε 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Β Β1) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξηβώο ζην ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ Α: 1. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη 1. 10079 B 1. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα),

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή : α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΘEMA Α: Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μηα κνηνζπθιέηα θη έλα θνξηεγό ζπγθξνύνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: i.

Διαβάστε περισσότερα

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Τν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Τν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2 ΘΕΜΑ Β Β.1 Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο θαηαιακβάλνληαο όγθν V 1. Τν δνρείν πνπ πεξηέρεη ην αέξην θξάζζεηαη από έκβνιν πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρωξίο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ :

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ : 52 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάοσ & Δκφαντίδοσ 26 : Σηλ.: 2107601470 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 2012 Θέμα 1 ο 1. Αξκνληθό θύκα ζπρλόηεηαο f = 200Hz

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. ) Έλα ζώκα εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε κηα ζηηγκή αζθείηαη πάλσ ηνπ κηα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F, όπσο ζην ζρήκα. i) Σε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζώκα;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε

Διαβάστε περισσότερα

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1. 10077 Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/13

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/13 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A Σηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός όμιλος ΟΡΟΣΗΜΟ

Φροντιστηριακός όμιλος ΟΡΟΣΗΜΟ Φροντιστηριακός όμιλος Β.1 Σηο πιο κάηυ διάγπαμμα παπιζηάνονηαι ηπειρ πεπιπηώζειρ Α, Β και Γ ανηιζηπεπηών μεηαβολών ηιρ οποίερ μποπεί να ςποζηεί ποζόηηηα ιδανικού αεπίος. p (kn/m ) 5 A 4 3 B 1 0 0 4 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη.

Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΘΔΜΑ Α Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α-Α4 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β B 1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κινητική 1 Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 13-11-11 Θέμα 1 ο : Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 1.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ είλαη: α)αλάινγε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΤΙΚΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακηηρίζεηε με (Σ) ηις ζωζηές και με (Λ) ηις λανθαζμένες προηάζεις Σηελ επζύγξακκα νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 )

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 ) Β.1 Σηο πιο κάηυ διάγπαμμα παπιζηάνονηαι ηπειρ πεπιπηώζειρ Α, Β και Γ ανηιζηπεπηών μεηαβολών ηιρ οποίερ μποπεί να ςποζηεί ποζόηηηα ιδανικού αεπίος. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1 0 0 2 4 6 8 10 12 V (m 3 )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΜΑ ο. Παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αθίλεηε ερεηηθή πεγή θαη αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη, ηόηε ε ζπρλόηεηα f S ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη

Διαβάστε περισσότερα

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5)

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ / Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α 1 -Α 4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΔΜΑ Α Γπάτηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ 1-3 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. Α1. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 8 Β.2 Επίπεδορ πςκνωηήρ Α είναι ζςνδεδεμένορ με μπαηαπία ηάζηρ V. Έναρ δεύηεπορ πςκνωηήρ Β

Μονάδες 8 Β.2 Επίπεδορ πςκνωηήρ Α είναι ζςνδεδεμένορ με μπαηαπία ηάζηρ V. Έναρ δεύηεπορ πςκνωηήρ Β ΘΕΜΑ Β B.1 Οπιζμένη ποζόηηηα ιδανικού αεπίος, ςθίζηαηαι ηην ανηιζηπεπηή μεηαβολή ΑΒ πος παπιζηάνεηαι ζηο P διπλανό διάγπαμμα. Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. Tο έπγο πος παπάγει ηο αέπιο καηά ηη μεηαβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KTΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 80min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α:. Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο θπκάησλ Π θαη Π δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα αξκνληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα. ΘΕΜΑ Β Β 1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις F A και F B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΓΙΟ ΜΑΕΑ ΦΟΡΤΙΟ

ΣΩΜΑΤΙΓΙΟ ΜΑΕΑ ΦΟΡΤΙΟ ΘΔΜΑ Β Β. Τα ζωκαηίδηα ηωλ νπνίωλ ην θνξηίν θαη ε κάδα δίλνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα, εηζέξρνληαη κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ, θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο ειεθηξηθνύ πεδίνπ, έληαζεο E, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Θέμα Α Σηηο εξσηήζεηο 1-4, λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Α1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα f. Ζ ζπρλόηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη . Εςθύγπαμμη κίνηζη.. Ύλη και κίνηζη Η ύιε βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή θίλεζε. Η θίλεζε είλαη ζρεηηθή, δελ ππάξρεη ηίπνηε ζην ζύκπαλ ην νπνίν λα είλαη αθίλεην. Οξίδεηαη ωο ηξνρηά νη δηαδνρηθέο ζέζεηο πνπ παίξλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Γύν ζεκεία Ο 1 θαη Ο 2 είλαη ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ ζηελ ήξεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Φυσικής Χημείας ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΕΛΑΣΘΚΗ ΚΡΟΤΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΖΑ

Υλικό Φυσικής Χημείας ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΕΛΑΣΘΚΗ ΚΡΟΤΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΖΑ ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΕΛΑΣΘΚΗ ΚΡΟΤΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΖΑ Έζησ δπν ζθαίξεο, ηέιεηα ειαζηηθέο, πνπ ζπγθξνύνληαη θεληξηθά όπσο ζην ζρήκα: ς,, ρ ΠΡΙΝ,V,V ΜΕΣΑ Λύλνληαο ην ζύζηεκα ησλ εμηζώζεσλ πνπ εθθξάδεη ηηο δπν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017 Θέμα Α Α. δ Α. γ Α3. α Α4. δ Α5. Λ,Σ,Σ,Σ,Λ Θέμα Β Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 07 Δνδεικηικέρ απανηήζειρ ζηο μάθημα «Φςζική πποζαναηολιζμού ΓΔΛ» Β. Σωζηή απάνηηζη είναι η : ii) Η ζέζε θπζηθνύ κήθνπο απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜ: 1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Τε ζηηγκή πνπ ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s.

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s. Θέκα 1 ν Σώκα Σ κάδαο m1 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k 1N / m, όπσο ζην ζρήκα. Γεύηεξν ζώκα κάδαο m 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0 θαη ζθελώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Δ Ένα οςλί και ένα ένηομο διέσονηαι ηαςηόσονα αό ηο ζημείο εαθήρ ηων δύο εθαηόμενων κύκλων ηος ζσήμαηορ. Το οςλί διαγαθεί ομαλά ηην ηοσιά ηος κύκλος ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑ A Σηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιατήρηση της μητανικής ενέργειας 1 Πρόιογος Σηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 40 πξνζνκνηώζεσλ κε ηίηιν Δνέργεια. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y = κέγηζηε απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ θνηιηώλ ζα είλαη ίζε κε:

ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y = κέγηζηε απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ θνηιηώλ ζα είλαη ίζε κε: ΦΥΣΙΚΗ KAΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y =

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα