ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η εκεµβρίου 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η εκεµβρίου 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2002)45 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογη των συµφωνιών µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κυβερνήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και τουκαναδά σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η εκεµβρίου 2000

2 1. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 1.1. Εισαγωγή Στις η Επιτροπή συνήψε συµφωνία µε την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού 1 (στο εξής: η συµφωνία του 1991 ), σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού. Με κοινή απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής της η συµφωνία εγκρίθηκε και κηρύχθηκε εφαρµοστέα. Στις µία ακόµη συµφωνία, η οποία ενισχύει τις διατάξεις περί θετικής αβροφροσύνης της συµφωνίας του 1991, τέθηκε σε ισχύ 3 (στο εξής: «η συµφωνία του 1998»), αφού εγκρίθηκε µε κοινή απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής της Στις η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας του 1991 για την περίοδο από έως Η δεύτερη έκθεση κάλυψε τους επόµενους µήνες του 1996, δηλαδή το διάστηµα από έως Η τρίτη έκθεση κάλυψε ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος , η τέταρτη έκθεση το έτος και η πέµπτη το έτος Η παρούσα έκθεση αφορά το ηµερολογιακό έτος από έως Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασµό µε την πρώτη έκθεση, όπου εξηγούνται διεξοδικά τα οφέλη, αλλά και τα όρια της συνεργασίας στον συγκεκριµένο τοµέα. Συνοπτικά, η συµφωνία του 1991 προβλέπει τα εξής: - κοινοποίηση των υποθέσεων που εξετάζονται από τις αρχές ανταγωνισµού του ενός συµβαλλοµένου µέρους, κατά το µέτρο που οι υποθέσεις αυτές αφορούν σηµαντικά συµφέροντα του άλλου συµβαλλοµένου µέρους (άρθρο II), και ανταλλαγή πληροφοριών επί γενικών θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού (άρθρο III) - συνεργασία και συντονισµός των ενεργειών των αρχών ανταγωνισµού αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών (άρθρο IV) - διαδικασία «παραδοσιακής αβροφροσύνης» στο πλαίσιο της οποίας κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµφέροντα του άλλου µέρους όταν λαµβάνει µέτρα για την εφαρµογή των κανόνων του στον τοµέα του ανταγωνισµού (άρθρο VI) Συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού (ΕΕ L95, , σσ. 47και 50). Βλ. ΕΕ L 95, , σσ. 45και 46. Συµφωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της θετικής διεθνούς αβροφροσύνης κατά την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού, ΕΕ L 173, , σσ Com(96) 479 τελικό, βλ. XXVIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(97) 346 τελικό, βλ. XXVIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(98) 510 τελικό, βλ. XXVIIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(1999) 439 τελικό, βλ. XXVIIIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(2000) 618 τελικό, βλ. XXIXη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ

3 - διαδικασία «θετικής αβροφροσύνης» στο πλαίσιο της οποίας κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καλέσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος να λάβει, βάσει της νοµοθεσίας του τελευταίου, κατάλληλα µέτρα σχετικά µε συµπεριφορά αντίθετη προς τον ανταγωνισµό που εκδηλώνεται στο έδαφός του και θίγει σηµαντικά συµφέροντα του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους (άρθρο V). Επιπλέον, η συµφωνία του 1991 καθιστά σαφές ότι καµία από τις διατάξεις της δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά τρόπο που δεν συµβιβάζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (άρθρο IX). Ειδικότερα, οι αρχές ανταγωνισµού εξακολουθούν να δεσµεύονται από τους εσωτερικούς κανόνες τους που αφορούν την προστασία της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από αυτές κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων ερευνών τους (άρθρο VIII). Η συµφωνία του 1998 διευκρινίζει τόσο τους µηχανισµούς της συνεργασίας µέσω της θετικής αβροφροσύνης, όσο και τις περιστάσεις στις οποίες µπορεί να αξιοποιηθεί. Ειδικότερα, περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το αιτούν µέρος πρέπει κανονικά να αναστείλει τα δικά του µέτρα εφαρµογής της νοµοθεσίας και να παραπέµψει την υπόθεση Συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ επί συγκεκριµένων υποθέσεων κατά τη διάρκεια του 2000 Κατά τη διάρκεια του 2000 εντάθηκε η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Αντιµετώπισης των Συµπράξεων του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ, αφενός, και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ, αφετέρου. Ειδικότερα, αυξήθηκαν οι επαφές µεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και των οµολόγων τους στις δύο αµερικανικές υπηρεσίες. Το αντικείµενο των επαφών αυτών κάλυπτε ευρύ φάσµα, από διεξοδικές συζητήσεις επί συγκεκριµένων υποθέσεων µέχρι την προσέγγιση γενικότερων θεµάτων, ορισµένες φορές επί θεωρητικής βάσεως, σχετιζόµενων µε την πολιτική ανταγωνισµού. Σε τακτά διαστήµατα γίνονται επίσης συνεδριάσεις και επαφές υψηλού επιπέδου. Η συνεργασία εξακολουθεί να αποφέρει σηµαντικά αµοιβαία οφέλη, όσον αφορά την ανάπτυξη των µέτρων εφαρµογής της νοµοθεσίας των δύο πλευρών, την αποφυγή ανώφελων συγκρούσεων ή αντιφάσεων µεταξύ των εν λόγω µέτρων εφαρµογής, καθώς και όσον αφορά την καλύτερη αµοιβαία κατανόηση των καθεστώτων που δηµιουργούν οι δύο πολιτικές ανταγωνισµού Υποθέσεις συγκεντρώσεων Κατά τη διάρκεια του 2000 οι σχεδιαζόµενες πράξεις που διερευνήθηκαν ταυτόχρονα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ήταν πολυάριθµες και περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Όσον αφορά την έρευνα επί των σχεδιαζόµενων αυτών συγκεντρώσεων, οι επαφές του προσωπικού της Task Force Συγκεντρώσεων της Γ Ανταγωνισµού µε το προσωπικό του Υπουργείου ικαιοσύνης και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ είναι σχεδόν καθηµερινές. Ασφαλώς, η συνεργασία είναι αποτελεσµατικότερη όταν τα µέρη της συγκέντρωσης επιτρέπουν στις αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που τους έχουν υποβάλει, παραιτούµενα από το δικαίωµα της εµπιστευτικότητας, και τούτο συµβαίνει συχνά πλέον. Η διατλαντική συνεργασία κατά τη διάρκεια του 2000 ήταν ιδιαίτερα έντονη σχετικά µε τις µεγάλες υποθέσεις συγκέντρωσης στους τοµείς της «νέας οικονοµίας» και των πολυµέσων, µεταξύ των οποίων αξίζει να σηµειωθούν οι συγκεντρώσεις AOL/Time Warner, Time Warner/EMI και MCI WorldCom/Sprint. Κατόπιν της παραίτησης των µερών από το δικαίωµα εµπιστευτικότητας, η ουσιαστική εκτίµηση των υποθέσεων διενεργήθηκε εν πολλοίς σε στενή συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών. Εκπρόσωποι του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ (στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint) και της Οµοσπονδιακής 3

4 Επιτροπής Εµπορίου (στις υποθέσεις AOL/Time Warner, Time Warner/EMI) παρέστησαν στις ακροάσεις των µερών των σχεδιαζόµενων συγκεντρώσεων, ενώ υπήρξε επίσης τακτική επικοινωνία µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ανταλλαγές εγγράφων και άλλες επαφές µεταξύ των στελεχών των δύο κλιµακίων. Στις υποθέσεις AOL/Time Warner και Time Warner/EMI, οι συζητήσεις µεταξύ των υπαλλήλων των δύο πλευρών εστιάστηκαν κυρίως στην εκτίµηση των πιθανών συνεπειών των σχεδιαζόµενων πράξεων στον ανταγωνισµό στην αγορά µουσικής (π.χ. ηχογράφηση µουσικής, έκδοση µουσικής και on-line διανοµή µέσω του Internet). Εν τέλει, κατόπιν των αντιρρήσεων της Επιτροπής για τη σχεδιαζόµενη πράξη, η συµφωνία Time Warner/EMI ανεστάλη και τα µέρη απέσυραν την κοινοποίηση. Η Επιτροπή χορήγησε την έγκρισή της στη συγκέντρωση AOL/Time Warner, υπό τον όρο ότι ο γερµανικός όµιλος µέσων ενηµέρωσης Bertelsmann θα αποχωρούσε από τις κοινές επιχειρήσεις µε την AOL. Στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτροπή γρήγορα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µεταξύ των δύο αµερικανικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών θα είχε παγκόσµιες συνέπειες. Το Internet έχει παγκόσµιο χαρακτήρα οι φορείς παροχής πρόσβασης στο Internet και οι φορείς παροχείς υπηρεσιών Internet, οι φορείς παροχής περιεχοµένου Internet, οι τελικοί πελάτες, όλοι ζητούν παγκόσµια συνδετικότητα στο παγκόσµιο δίκτυο. Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ήδη από το 1998, στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά µε τη συγκέντρωση µεταξύ της WorldCom και της MCI, ότι υπάρχει µια παγκόσµια αγορά για την επιπέδου 1(παγκόσµια) συνδετικότητα στο Internet και ότι η συγκέντρωση µεταξύ των ανωτέρω δύο αµερικανικών εταιρειών θα επηρέαζε όχι µόνο τους αµερικανούς καταναλωτές, αλλά επίσης, µεταξύ άλλων, τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτροπή διαπίστωσε και πάλι ότι µία από τις σχετικές αγορές ήταν η αγορά επιπέδου 1 συνδετικότητας στο Internet. Η συγκέντρωση MCI WorldCom/Sprint ήταν η πρώτη και µέχρι σήµερα η µοναδική σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µε τη συµµετοχή αµερικανικής εταιρείας που απαγορεύθηκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης στενά µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου σχετικά µε τη συγχώνευση Boeing/Hughes. Εν τέλει, η Επιτροπή ενέκρινε τη συγκέντρωση, κατόπιν εµπεριστατωµένης έρευνας και αφού τα µέρη προσφέρθηκαν να αναλάβουν δεσµεύσεις που εξάλειψαν τις αρχικές ανησυχίες της για το ενδεχόµενο να οδηγήσει η πράξη σε δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις αγορές δορυφόρων γεωσύγχρονης τροχιάς και υπηρεσιών εκτόξευσης. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου κατά την εξέταση της συγκέντρωσης AstraZeneca/Novartis, µε αποτέλεσµα µάλιστα να βρεθεί µια κοινή λύση στα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στις αγορές µυκητοκτόνων για τα δηµητριακά και ζιζανιοκτόνων για το καλαµπόκι. Η συνεργασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη και για τις δύο αρχές, διότι προσφέρθηκε η ίδια δέσµευση προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα ανταγωνισµού σε διαφορετικές περιφερειακές αγορές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση εκποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο των δραστηριοτήτων της Novartis στον τοµέα της στροβιλουρίνης και της AstraZenaca στον τοµέα των προϊόντων acetochlor, η συνεργασία µεταξύ των αρχών ήταν αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι δεσµεύσεις που έγιναν εν τέλει δεκτές δεν θα έρχονταν σε αντίθεση µεταξύ τους και ότι ο αγοραστής θα ήταν αποδεκτός και από τις δύο αρχές. Μάλιστα, επειδή η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου απαίτησε να υπάρχει ένας "αρχικός αγοραστής" για τις δύο ανωτέρω δραστηριότητες προτού εγκριθεί η πράξη, τα µέρη είχαν ήδη αρχίσει να υλοποιούν τη δέσµευσή τους ότι θα αναζητήσουν αγοραστή, προτού αυτή γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. 4

5 Στη συγκέντρωση Alcoa/Reynolds, τα υπεύθυνα για την υπόθεση κλιµάκια της Επιτροπής και του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ συνεργάστηκαν στενά µάλιστα, η Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης µε τις αρχές ανταγωνισµού του Καναδά και της Αυστραλίας. Εκπρόσωποι των αρχών των ΗΠΑ και του Καναδά συµµετείχαν στην ακρόαση των µερών της συγκέντρωσης. Εν τέλει η Επιτροπή ενέκρινε τη συγκέντρωση υπό τον όρο ότι θα πραγµατοποιούνταν σηµαντικές εκποιήσεις Υποθέσεις που δεν αφορούν συγκεντρώσεις Κατά τη διάρκεια του έτους, σηµειώθηκαν περισσότερες επαφές µεταξύ της Επιτροπής και των υπηρεσιών αντιµετώπισης των συµπράξεων των ΗΠΑ στο πλαίσιο υποθέσεων που δεν αφορούν συγκεντρώσεις. Για παράδειγµα, σχετικά µε την αγορά των λεγόµενων συναλλαγών B2B µε την επωνυµία "Covisint" (σύστηµα ανταλλαγής προϊόντων µεταξύ κατασκευαστών, το οποίο δηµιουργήθηκε από έξι µεγάλους κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων), η Επιτροπή προέβη σε αρκετές άτυπες ανταλλαγές απόψεων µε το κλιµάκιο της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου που ερευνούσε την ίδια υπόθεση. Όσον αφορά τις έρευνες στον τοµέα των συµπράξεων, οι επαφές µεταξύ των υπηρεσιών των δύο πλευρών είναι λιγότερο συχνές. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, βάσει των υφιστάµενων όρων της συνεργασίας, δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών χωρίς τη ρητή συναίνεση της πηγής των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες. Πέραν τούτου, η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε υποθέσεις συµπράξεων βελτιώθηκε θεαµατικά το χρόνο που πέρασε µάλιστα, οι επαφές µεταξύ των αρµόδιων διοικητικών µονάδων της Επιτροπής και του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν γίνει κοινός τόπος ιοικητικές ρυθµίσεις για την παρουσία σε ακροάσεις/συνεδριάσεις Την 31η Μαρτίου 1999 η Επιτροπή εξέδωσε κείµενο που θεσπίζει διοικητικές ρυθµίσεις µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την αµοιβαία παρουσία σε ορισµένα στάδια της διαδικασίας επί µεµονωµένων υποθέσεων που συνεπάγονται την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού των δύο πλευρών 9. Οι ρυθµίσεις αυτές θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των συµφωνιών µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων τους στον τοµέα του ανταγωνισµού, ειδικότερα δε στο πλαίσιο των διατάξεων σχετικά µε το συντονισµό των µέτρων εφαρµογής του νόµου. Τον εκέµβριο του 1999 έγινε για πρώτη φορά χρήση των νέων διοικητικών ρυθµίσεων, όταν εκπρόσωποι της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ παρακολούθησαν την ακρόαση της Επιτροπής στην υπόθεση συγκέντρωσης BOC/Air Liquide. Το 2000 εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου ικαιοσύνης, όσο και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ παρέστησαν σε αρκετές ακροάσεις (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, WorldCom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds), ενώ ένας υπάλληλος της Επιτροπής παρέστη για πρώτη φορά σε "pitch meeting" (ακρόαση) µεταξύ του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ και των µερών συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του έτους (WorldCom MCI/Sprint). 9 ελτίο ΕΕ , Ανταγωνισµός (18/43) Έκθεση 1999 COM(2000) 618 τελικό, σ. 5. 5

6 1.4. Οµάδα Εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις Κατόπιν της ετήσιας διµερούς συνεδρίασης µεταξύ της Επιτροπής (Γ Ανταγωνισµού), της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου και του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 1999, αποφασίστηκε η συγκρότηση µιας νέας Οµάδας Εργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ µε σκοπό την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τοµέα της αντιµετώπισης των συµπράξεων. ιατυπώθηκε η εκτίµηση ότι η συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ στον τοµέα των συγκεντρώσεων ήταν µεν πολύ επιτυχηµένη, υπήρχαν όµως περιθώρια βελτίωσης, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη το παρατηρούµενο κύµα συγκεντρώσεων και την αλµατώδη αύξηση των διασυνοριακών πράξεων µεγάλης κλίµακας. Σε µεταγενέστερο στάδιο ενδέχεται να ανατεθεί στην Οµάδα Εργασίας η µελέτη και άλλων θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα του ανταγωνισµού. Μέχρι σήµερα, η οµάδα εργασίας έχει εστιάσει τις ενέργειές της στο πρώτο θέµα (διορθωτικά µέτρα). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2000), έγιναν εκτενείς τριµερείς συζητήσεις (Επιτροπή/Υπουργείο ικαιοσύνης/οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου ΗΠΑ), συµπεριλαµβανοµένης µιας συνεδρίασης και αρκετών τηλεφωνικών διασκέψεων ή βιντεοδιασκέψεων. Οι συνοµιλίες ήταν επωφελείς και για τις τρεις αρχές, και συνέβαλαν ιδιαίτερα στην εκπόνηση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο υποθέσεων συγκέντρωσης 10 ) Θετική διεθνής αβροφροσύνη Η πρώτη φορά (και µοναδική µέχρι σήµερα) που έγινε επίκληση των διατάξεων περί θετικής αβροφροσύνης του άρθρου V της συµφωνίας του ήταν το 1997 εκ µέρους του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το Υπουργείο ικαιοσύνης είχε ζητήσει από την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα βάσει των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού σχετικά µε πιθανό περιορισµό του ανταγωνισµού από τέσσερις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες (Air France, SAS, Lufthansa και Iberia), οι οποίες κατέχουν ή είναι συνδεδεµένες µε το Amadeus, ηλεκτρονικό σύστηµα κράτησης θέσεων (CRS) στην Ευρώπη. Ένα ανάλογο σύστηµα, το Sabre, που ανήκε τότε στην American Airlines, είχε υποβάλει καταγγελία στο Υπουργείο ικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυριζόµενο ότι οι ανωτέρω εταιρείες εφαρµόζουν πρακτικές αποκλεισµού των ανταγωνιστών τους από την αγορά. Κατόπιν του αιτήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, η Επιτροπή κίνησε έρευνα και, το 1999, εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων κατά της Air France, βάσει µικρού µέρους των αρχικών καταγγελιών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο του , αφού η Air France συµφώνησε να υιοθετήσει έναν κώδικα καλής συµπεριφοράς, παρέχοντας στο σύστηµα SABRE ισοδύναµους όρους µε αυτούς που παρέχει στο σύστηµα Amadeus, του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια, καθώς και στα άλλα συστήµατα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων. Το σύστηµα Sabre είχε επίσης προηγουµένως συνάψει παρόµοιες συµφωνίες µε τη SAS και τη Lufthansa Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε διορθωτικά µέτρα που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτροπής, ΕΕ C68της , σσ Το αίτηµα υπεβλήθη πριν από τη σύναψη της Συµφωνίας περί Θετικής Αβροφροσύνης ΕΕ/ΗΠΑ, το Βλ. ανακοίνωση τύπου της Επιτροπής IP/00/835,

7 Αυτού του είδους η καινοτόµος συνεργασία προαναγγέλλει τη δυνατότητα ορθολογικού καταµερισµού του φόρτου εργασίας µεταξύ υπηρεσιών από διαφορετικά µέρη του κόσµου. Η θετική αβροφροσύνη, ιδιαίτερα, επιτρέπει την αντιµετώπιση ενός πιθανού προβλήµατος ανταγωνισµού από την υπηρεσία που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση να το πράξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων ή την ενδεχόµενη επιβολή κυρώσεων Επαφές υψηλού επιπέδου Κατά τη διάρκεια του 2000 έγιναν πολυάριθµες διµερείς επαφές υψηλού επιπέδου µεταξύ της Επιτροπής και των αρµόδιων αρχών των ΗΠΑ: ο Επίτροπος Monti πραγµατοποίησε µια πρώτη και εκτεταµένη επίσηµη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον ως Επίτροπος Ανταγωνισµού τον Ιούνιο και µε την ευκαιρία αυτή συναντήθηκε, µεταξύ άλλων, µε στελέχη της ιοίκησης σε καίριες θέσεις και µέλη του Κογκρέσου η ετήσια διµερής συνεδρίαση µεταξύ της Επιτροπής, του Υπουργείου ικαιοσύνης και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις µεταξύ της Επιτροπής και του αµερικανικού Υπουργείου Μεταφορών, της αµερικανικής Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών και της αµερικανικής Οµοσπονδιακής Επιτροπής Ναυτιλίας (όλες αυτές οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ορισµένες αρµοδιότητες διαχείρισης θεµάτων πολιτικής ανταγωνισµού στους αντίστοιχους τοµείς) Στατιστικά στοιχεία α) Αριθµός υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή και από τις αρχές των ΗΠΑ Κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2000 µέχρι 31ης εκεµβρίου 2000 η Επιτροπή προέβη συνολικά σε 104 κοινοποιήσεις. Οι υποθέσεις διακρίνονται σε εκείνες που αφορούν συγκεντρώσεις και σε όσες δεν αφορούν συγκεντρώσεις και παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η Επιτροπή έλαβε συνολικά 58 κοινοποιήσεις από τις αρχές των ΗΠΑ. Οι 32 εξ αυτών προέρχονταν από το Υπουργείο ικαιοσύνης (DoJ) και οι 26 από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (FTC). Οι υποθέσεις αυτές παρατίθενται στο Παράρτηµα 2 και είναι οµοίως ταξινοµηµένες σε εκείνες που αφορούν συγκεντρώσεις και σε όσες δεν αφορούν συγκεντρώσεις. Οι υποθέσεις που αφορούν συγκεντρώσεις αποτελούν την πλειονότητα του συνόλου των κοινοποιήσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η Επιτροπή προέβη σε 85 κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων και οι αρχές των ΗΠΑ σε 49. Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τον αριθµό των υποθέσεων για τις οποίες υπήρξαν µία ή περισσότερες κοινοποιήσεις και όχι τον συνολικό αριθµό των επί µέρους κοινοποιήσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ της συµφωνίας, κοινοποιήσεις πραγµατοποιούνται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι για την ίδια υπόθεση ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν περισσότερες κοινοποιήσεις. Στον Πίνακα 1 αναφέρεται ο αριθµός των υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν βάσει της συµφωνίας ΕΚ/ΗΠΑ του 1991 κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 µέχρι 31ης εκεµβρίου Στον Πίνακα 2 αναφέρεται ο αριθµός των υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν από τις 23 Σεπτεµβρίου

8 Πίνακας 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έτος Αριθ. κοινοποιήσεων ΕΚ Αριθ. κοινοποιήσεων ΗΠΑ Αριθ. κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων FTC DoJ Σύνολο ΕΚ ΗΠΑ Πίνακας 2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έτος Αριθ. κοινοποιήσεων ΕΚ Αριθ. κοινοποιήσεων ΗΠΑ Αριθ. κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων FTC DoJ Σύνολο ΕΚ ΗΠΑ Οι κοινοποιήσεις αυτές περιλαµβάνουν ορισµένες υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από αµερικανικές εταιρείες. 8

9 β) Κοινοποιήσεις της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη Το κείµενο της ερµηνευτικής επιστολής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς τις ΗΠΑ, αλλά και η δήλωση περί διαφάνειας που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συµβούλιο στις 10 Απριλίου 1995, προβλέπουν ότι η Επιτροπή, αφού ειδοποιήσει τις αρχές ανταγωνισµού των ΗΠΑ, ενηµερώνει το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη των οποίων τα συµφέροντα θίγονται, σχετικά µε τις κοινοποιήσεις που της διαβιβάζουν οι αρχές ανταγωνισµού των ΗΠΑ. Ειδικότερα, όταν ληφθεί µια κοινοποίηση που προέρχεται από τις αρχές των ΗΠΑ, διαβιβάζεται πάραυτα στις αρµόδιες διοικητικές µονάδες της Γ Ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλονται αντίγραφά της στα κράτη µέλη των οποίων ενδεχοµένως θίγονται συµφέροντα. Επίσης, ταυτόχρονα µε τις κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Γ Ανταγωνισµού προς τις αρχές των ΗΠΑ, αποστέλλονται αντίγραφα στο κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη των οποίων θίγονται τα συµφέροντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρχές των ΗΠΑ ενηµερώνουν ευθέως και τα κράτη µέλη, δυνάµει της σύστασης του ΟΟΣΑ 14. Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα κοινοποιήθηκαν 45 υποθέσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο, 30στη Γερµανία, 19στη Γαλλία, από 12 στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία, 6 στην Ισπανία, από 4 στο Βέλγιο, στη Φινλανδία και στην Ιταλία, 3 στην Ιρλανδία και από 2 στη ανία, στην Αυστρία και στο Λουξεµβούργο Συµπεράσµατα Το 2000 η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε θέµατα ανταγωνισµού έγινε ακόµη εντονότερη. Όσον αφορά ειδικότερα την αντιµετώπιση υποθέσεων διασυνοριακών συγκεντρώσεων, η συνεργασία υπήρξε πολύ στενή και γόνιµη. ιευκόλυνε την ανάπτυξη της σύγκλισης των απόψεων της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά µε την εξέταση των πιθανών δυσµενών συνεπειών των ανωτέρω πράξεων στον ανταγωνισµό. Οι αρχές στις δύο πλευρές του Ατλαντικού τείνουν επίσης να διαµορφώσουν συγκλίνουσες απόψεις όσον αφορά τον καθορισµό και την εφαρµογή διορθωτικών µέτρων, καθώς και την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τα διορθωτικά µέτρα µετά την υλοποίηση της συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ ανέπτυξαν τις επαφές τους όσον αφορά την έρευνα θεµάτων ανταγωνισµού που δεν αφορούν συγκεντρώσεις, καθώς και την αντιµετώπιση συµπράξεων µε παγκόσµιες διαστάσεις Η Επιτροπή, το Υπουργείο ικαιοσύνης και η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου των ΗΠΑ διατηρούν συνεχή διάλογο επί της γενικής πολιτικής ανταγωνισµού και επί θεµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας µε αµοιβαίο ενδιαφέρον. 14 Αναθεωρηµένη σύσταση του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των χωρών µελών όσον αφορά τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που επηρεάζουν το διεθνές εµπόριο, η οποία εγκρίθηκε στις 27/28 Ιουλίου

10 2. ΚΑΝΑ ΑΣ 2.1. Εισαγωγή Στόχος της συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και του Καναδά στον τοµέα του ανταγωνισµού είναι η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Καναδά σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού των δύο πλευρών. Η συµφωνία υπεγράφη στη ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Καναδά στη Βόννη στις 17 Ιουνίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ µε την υπογραφή της. Κατ ουσίαν, η συµφωνία προβλέπει τα εξής: (i) αµοιβαία κοινοποίηση των υποθέσεων που εξετάζονται από τις αρχές ανταγωνισµού του ενός συµβαλλοµένου µέρους, όταν οι υποθέσεις αυτές αφορούν σηµαντικά συµφέροντα του άλλου συµβαλλοµένου µέρους (ii) δυνατότητα συντονισµού των µέτρων εφαρµογής της νοµοθεσίας των δύο αρχών, καθώς και αµοιβαίας συνδροµής (iii) δυνατότητα κάθε συµβαλλόµενου µέρους να καλέσει το άλλο µέρος να λάβει µέτρα εφαρµογής της νοµοθεσίας (θετική αβροφροσύνη), και υποχρέωση κάθε συµβαλλόµενου µέρους να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµφέροντα του άλλου µέρους όταν λαµβάνει µέτρα για την εφαρµογή της νοµοθεσίας (παραδοσιακή αβροφροσύνη) και (iv) ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µερών, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι υποχρεώσεις τήρησης της εµπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών εκ µέρους των µερών. Ουσιαστικά, η συµφωνία έχει πολλές οµοιότητες µε τη συµφωνία του 1991 µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ Κοινοποιήσεις α) Αριθµός υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή και τις καναδικές αρχές Η Επιτροπή προέβη σε τέσσερις κοινοποιήσεις υποθέσεων κατά την περίοδο από την 17η Ιουνίου 1999 έως την 31η εκεµβρίου 1999 και σε εννέα κοινοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Η Επιτροπή έλαβε κοινοποιήσεις από την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµού για τρεις υποθέσεις το 1999 και για δέκα υποθέσεις το Όσον αφορά τις παρατηρούµενες τάσεις, οι κοινοποιήσεις της Επιτροπής που αφορούν υποθέσεις συγκεντρώσεων αυξάνονται ταχύτερα από τις άλλες υποθέσεις ανταγωνισµού που δεν αφορούν συγκεντρώσεις. Τούτο αντικατοπτρίζει τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό περί συγκεντρώσεων, βάσει της οποίας, κατόπιν της λήψης µιας κοινοποίησης, η Επιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα γνωστοποιώντας το γεγονός ότι υπεβλήθη κοινοποίηση. Η συνεργασία αφορούσε κυρίως τους ακόλουθους τοµείς: αεροπορικές εταιρείες, αλουµίνιο, ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά συστήµατα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καλωδιακή τηλεόραση και περιεχόµενο αυτής, µεταφορές. Πολλές από τις υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη, ιδιαίτερα τα θέµατα που υπάγονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν λεπτοµερώς ή ακόµη και να κατονοµαστούν οι εµπλεκόµενοι, εκτός εάν η υπόθεση έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο δήλωσης ή ανακοίνωσης της Επιτροπής. 10

11 Από την άλλη πλευρά, οι υποθέσεις συγκεντρώσεων που κοινοποιήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείµενο συνεργασίας στο πλαίσιο της συµφωνίας, κατά το πλείστον έχουν πλέον ολοκληρωθεί, λόγω των αυστηρών προθεσµιών που τηρούνται βάσει του κανονισµού περί συγκεντρώσεων 15 και έτσι οι υποθέσεις αυτές µπορούν να αναπτυχθούν στην παρούσα έκθεση. Επιπλέον, λόγω της εµπιστευτικότητας που τηρείται στο πλαίσιο των καναδικών διαδικασιών και της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας που υπέχουν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες δυνάµει του άρθρου Χ της συµφωνίας, αναγκαστικά είναι περιορισµένες οι αναφορές σε συγκεκριµένες υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των καναδικών αρχών ή καλύπτονται για άλλους λόγους από την υποχρέωση εµπιστευτικότητας, ακόµη και όταν από την πλευρά της Επιτροπής η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και οι υποθέσεις έχουν περατωθεί. β) Κοινοποιήσεις της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες Όλες οι κοινοποιήσεις που λαµβάνονται από την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµού διαβιβάζονται στις αρµόδιες µονάδες της Γ Ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλονται αντίγραφά τους στο κράτος µέλος ή στα κράτη µέλη των οποίων ενδεχοµένως θίγονται συµφέροντα. Οµοίως, ταυτόχρονα µε τις κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Γ Ανταγωνισµού προς την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµού, αποστέλλονται αντίγραφα στο κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη των οποίων θίγονται τα συµφέροντα. Κατά την υπό εξέταση περίοδο 6 υποθέσεις κοινοποιήθηκαν στη Γερµανία, 5 στη Γαλλία, από 2 στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη ανία και από µία στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο Συνεργασία Η εµπειρία της Επιτροπής από τη συνεργασία της µε τις οµόλογες καναδικές υπηρεσίες ήταν πολύ θετική. Η φύση της συνεργασίας εξαρτάται από τις επί µέρους υποθέσεις και µπορεί να λάβει τη µορφή απλών ερωτήσεων σχετικά µε το χρόνο των διαδικασιών ή και να φθάσει µέχρι το συντονισµό των σχεδιαζόµενων διορθωτικών µέτρων σε µια υπόθεση. Η καθηµερινή συνεργασία µεταξύ της Γ Ανταγωνισµού και της Καναδικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµού είναι µάλλον οµαλή. Εκτυλίσσεται κατά τρόπο παρόµοιο µε τη συνεργασία βάσει της συµφωνίας συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ, αλλά σε µικρότερη κλίµακα. Γίνονται συχνές επαφές σχετικά µε έρευνες σε υποθέσεις συγκεντρώσεων, ενώ η καναδική πλευρά έχει συµµετάσχει σε ορισµένες ακροάσεις. Το ίδιο θα επαναληφθεί από κοινοτικής πλευράς, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ζωτικούς λόγους να παρακολουθήσει διαδικασίες στον Καναδά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έγιναν τριµερείς τηλεδιασκέψεις/συνεδριάσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΗΠΑ/Καναδάς) σχετικά µε την υπόθεση Dow Chemical/Union Carbide και τη συγκέντρωση Alcoa/Reynolds Ορισµένες υποθέσεις Η πρώτη κοινοποίηση του Καναδά εντός του 2000 αφορούσε τη σχεδιαζόµενη εξαγορά της Union Carbide Corporation από την Dow Chemical, η οποία εξεταζόταν ήδη σε συνεργασία 15 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ L 395, , σ. 1 όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 257, , σ. 13και όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 της 30ής Ιουνίου

12 µε τις αρχές των ΗΠΑ. Όλες οι άλλες κοινοποιήσεις που ελήφθησαν εντός του 2000 αφορούσαν έρευνες υποθέσεων συµπράξεων. Από κοινοτικής πλευράς, ιδιαίτερη σηµασία έχει η στενή συνεργασία µε τις καναδικές αρχές στην υπόθεση Vivendi/Canal+/Seagram. Κατόπιν της έρευνας αγοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συγκέντρωση θα επηρέαζε τρεις αγορές, και συγκεκριµένα την αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης, την αναδυόµενη πανευρωπαϊκή αγορά πυλών και την αναδυόµενη αγορά on-line µουσικής. Εν τέλει η συγκέντρωση εγκρίθηκε, κατόπιν της δέσµευσης της Vivendi να εκχωρήσει τη συµµετοχή της στη βρετανική συνδροµητική τηλεόραση BSkyB και να παραχωρήσει σε ανταγωνιστές της στον τοµέα της συνδροµητικής τηλεόρασης πρόσβαση στις κινηµατογραφικές ταινίες της Universal Συµπέρασµα Η συµφωνία οδήγησε σε σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της Επιτροπής και της Καναδικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµού, καθώς και σε προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης της πολιτικής ανταγωνισµού που εφαρµόζουν οι δύο πλευρές. Ολοένα και περισσότερες υποθέσεις εξετάζονται από τις δύο αρχές ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να γίνεται φανερή η σηµασία της αποφυγής έκδοσης αντικρουόµενων αποφάσεων, αφενός, και του συντονισµού των µέτρων εφαρµογής της νοµοθεσίας, αφετέρου, κατά το µέτρο που τούτο θεωρείται αµοιβαία επωφελές από τα µέρη. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Υποθέσεις συγκεντρώσεων: 01 Υπόθεση αριθ. COMP/M General Electric Company/Thomson-CSF 02 Υπόθεση αριθ. COMP/M American Home Products/Warner-Lambert 03 Υπόθεση αριθ. COMP/JV 30 BVI Television (Europe) Inc./ SPE Euromovies Investments Inc./Europe Movieco Partners) 04 Υπόθεση αριθ. COMP/M Deutsche Post/Air Express International 05 Υπόθεση αριθ. COMP/M Neusiedler/American Israeli Paper Mills 06 Υπόθεση αριθ. COMP/M MCI WorldCom/Sprint Corporation 07 Υπόθεση αριθ. COMP/JV38 - KPN/Bellsouth/E-Plus 08 Υπόθεση αριθ. COMP/M Bayer/Lyondell 09 Υπόθεση αριθ. COMP/M General Motors/Saab Automobile 10 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Ericsson 11 Υπόθεση αριθ. COMP/M Celestica/IBM 12 Υπόθεση αριθ. COMP/M Emerson Electric/Ericsson Energy Systems 13 Υπόθεση αριθ. COMP/M Monsanto/Pharmacia & Upjohn 14 Υπόθεση αριθ. COMP/M M/Quante 15 Υπόθεση αριθ. COMP/M Citigroup/Schroders 16 Υπόθεση αριθ. COMP/M Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, Γαλλικό ηµόσιο/sepi/eads 17 Υπόθεση αριθ. COMP/M Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall 18 Υπόθεση αριθ. COMP/M Arrow Electronics/Tekelec 19 Υπόθεση αριθ. COMP/M Pirelli/BICC General 20 Υπόθεση αριθ. COMP/M Sara Lee/Courtaulds 21 Υπόθεση αριθ. COMP/M TXU/Hydro Electrica 22 Υπόθεση αριθ. COMP/M Nabisco/United Biscuits 23 Υπόθεση αριθ. COMP/M Pfizer/Warner-Lambert 24 Υπόθεση αριθ. COMP/M Ford/Autonova 25 Υπόθεση αριθ. COMP/M BP Amoco/Castrol 26 Υπόθεση αριθ. COMP/M Cap Gemini/Ernst & Young 27 Υπόθεση αριθ. COMP/M Alcoa/Cordant 28 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.46 - Blackstone/CDPQ - Kabel Nordrhein- Westfalen 13

14 29 Υπόθεση αριθ. COMP/M Boeing/Hughes 30 Υπόθεση αριθ. COMP/M Bellsouth/SBC 31 Υπόθεση αριθ. COMP/M Techpack International/Valois 32 Υπόθεση αριθ. COMP/M Meritor/Arvin 33 Υπόθεση αριθ. COMP/M AOL/Time Warner 34 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Nortel 35 Υπόθεση αριθ. COMP/M Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora Healthcare Services 36 Υπόθεση αριθ. COMP/M Time Warner/EMI 37 Υπόθεση αριθ. COMP/M BASF/American Cyanamid 38 Υπόθεση αριθ. COMP/M Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass 39 Υπόθεση αριθ. COMP/M Phillips/Chevron 40 Υπόθεση αριθ. COMP/M Carlyle/Gruppo Riello 41 Υπόθεση αριθ. COMP/M Ford/Landrover 42 Υπόθεση αριθ. COMP/M Rexam (PLM)/American National Can 43 Υπόθεση αριθ. COMP/M Clear Channel Communications/SFX Entertainment 44 Υπόθεση αριθ. COMP/M Enron/MG 45 Υπόθεση αριθ. COMP/M Western Power Distribution/Hyder 46 Υπόθεση αριθ. COMP/M Citigroup/Flender 47 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.47 - Lagardère/Canal+/Liberty Media 48 Υπόθεση αριθ. COMP/M Telia/Oracle/Drutt 49 Υπόθεση αριθ. COMP/M GE Capital/BTPS/MEPC 50 Υπόθεση αριθ. COMP/M UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com 51 Υπόθεση αριθ. COMP/M Telefónica/Tyco 52 Υπόθεση αριθ. COMP/M Telenor/BellSouth/Sonofon 53 Υπόθεση αριθ. COMP/M WPP/Young & Rubicam 54 Υπόθεση αριθ. COMP/M Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G 55 Υπόθεση αριθ. COMP/M Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel 56 Υπόθεση αριθ. COMP/M Unilever/Bestfoods 57 Υπόθεση αριθ. COMP/M Tyco/Mallinkrodt 58 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.50 - Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg 59 Υπόθεση αριθ. COMP/M ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen 60 Υπόθεση αριθ. COMP/M Hicks/Bear Stearns/Jonhs Manville 61 Υπόθεση αριθ. COMP/M Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin 14

15 62 Υπόθεση αριθ. COMP/M VNU/Hearst/Stratosfera 63 Υπόθεση αριθ. COMP/M Front/NCR 64 Υπόθεση αριθ. COMP/M DaimlerChrysler/Detroit Diesel 65 Υπόθεση αριθ. COMP/M Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette 66 Υπόθεση αριθ. COMP/M SLDE/NTL/MSCP/NOOS 67 Υπόθεση αριθ. COMP/M General Mills/Pillsbury/Diageo 68 Υπόθεση αριθ. COMP/M Avnet/Veba Electronics 69 Υπόθεση αριθ. COMP/M United Airlines/US Airways 70 Υπόθεση αριθ. COMP/M Alcoa Inc/British Aluminium Ltd 71 Υπόθεση αριθ. COMP/M Apollo Group/Shell Resin Business 72 Υπόθεση αριθ. COMP/M Citigroup/Associates First Capital Group 73 Υπόθεση αριθ. COMP/M Enron/Bergmann/Hutzler 74 Υπόθεση αριθ. COMP/M DOW Chemical/Gurit-Essex 75 Υπόθεση αριθ. COMP/M SmithKline Beecham/Block Drug 76 Υπόθεση αριθ. COMP/M Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentech nologie 77 Υπόθεση αριθ. COMP/M United Airlines/US Air 78 Υπόθεση αριθ. COMP/M AOL/Banco Santander 79 Υπόθεση αριθ. COMP/M Quantum/Maxtor 80 Υπόθεση αριθ. COMP/M DuPont/Sabanci Holdings/JV 81 Υπόθεση αριθ. COMP/M CVC/Advent/Carlyle/Lafarge 82 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Natsteel Electronics 83 Υπόθεση αριθ. COMP/M Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/JV 84 Υπόθεση αριθ. COMP/M Terra Amadeus/1Travel.com 85 Υπόθεση αριθ. COMP/M Ricoh/Lanier Worldwide Υποθέσεις πουδεν αφορούν συγκεντρώσεις 16 : 01 Υπόθεση αριθ Boeing/Airbus 02 Υπόθεση αριθ Υπόθεση αριθ PO/Microsoft (Windows 2000) 04 Υπόθεση αριθ Stohaas JV 16 Λόγω της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας ή προστασίας του απορρήτου των υπό εξέλιξη ερευνών, ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο τις έρευνες ή υποθέσεις οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί. 15

16 05 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 06 Υπόθεση αριθ FIAT/GENERAL MOTORS Corp 07 Υπόθεση αριθ DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings LLC/Citibank Investments Ltd 08 Υπόθεση αριθ Αυτοαντιγραφικό χαρτί 09 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 10 Υπόθεση αριθ Borealis/DuPont de Nemours 11 Υπόθεση αριθ G Patent Platform 12 Υπόθεση αριθ GEAE + P&W 13 Υπόθεση αριθ Estée Lauder 14 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 15 Υπόθεση αριθ Intercontinental Marketing Services Health 16 Υπόθεση αριθ American Airlines/Swissair/Sabena 17 Υπόθεση αριθ Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 18 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 19 Υπόθεση BUY.com US 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υποθέσεις συγκεντρώσεων Carnival Corp/NCL Holding ASA 02 Chemdal Corp & Chemdal Asia/BASF 03 Transportacion Maritima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (JV) 04 American Home Products Corp/Warner-Lambert Co 05 Deere/Metso & Timberjack & Marsta 06 Dairy Farmers/SODIAAL North America Corp 07 Valmet Corp & Groupe Laperriere and Verreault Inc/Beloit Corp 08 Time Warner Inc/EMI Group plc 09 Alcoa Inc/Reynolds Metals Co 10 Novartis AG/Astra Zeneca plc 11 Boeing Co/Hughes Electronics Corp 12 PE Corp/Third Wave Technologies Inc 13 Lafarge SA/Blue Circle Industries plc 14 Carson Inc/L'Oreal 15 Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham 16 Warner Lambert/Pfizer Inc 17 Newbridge Networks Corp/Alcatel 18 Lernout & Hauspie Speech products nv/dragon Systems Inc 19 Charter plc/lincoln Electric Holdings Inc 20 National Tobacco Co/Swedich Match 21 Williams plc/assa Abloy AB 22 AOL/America on Line Inc 17 Λόγω της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας, ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο τις έρευνες ή υποθέσεις οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί. 17

18 23 Lockheed Martin Corp/BAE Systems plc 24 Schlumberger Ltd/Baker Hughes Inc 25 Covisint/General Motors/Ford Motor/Daimler Chrysler/Nissan Motor/Renault/ Oracle/Commerce One (JV) 26 Wesley Jessen VisionCare Inc/Novartis 27 CRH plc & Hanson plc/pioneer Roofing Tile Inc (JV) 28 BASF/Shell Petroleum NV (JV) 29 Hannaford Bros Supermarkets Co/Food Lion Inc 30 Svedala Industri AB/Metso Oyj 31 Voicestream Wireless Corp/Deutsche Telekom 32 Renault/ Aktiebolaget Volvo 33 Delta Air Lines/Air France 34 Atecs Mannesmann AG/Siemens AG & Robert Bosch GmbH 35 Mallinckrodt Inc/Tyco International Ltd 36 BAE Systems plc/lockheed Martin Corp 37 Svedala Industri AB/Metso Oyj 38 British Aviation Insurance Group Ltd (BAIG)/Associated Aviation Underwriters 39 Pillsbury Co/Diageo plc/general Mills Inc 40 Svedala Industri AB/Metso Oyj 41 Lesaffre/Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp 42 ASM Lithography NV/Silicon Valley Group Inc 43 Egide SA/Industrial Growth Partners/Electronic Protection Products 44 Quantum Corp/Maxtor Corp 45 Reed Elsevier Inc/Harcourt General Inc 46 Electronic foreign exchange (JV) 47 Krupp Werner & Pfleiderer/Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral 48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co 18

19 49 Harcourt/Thomson Corp Υποθέσεις πουδεν αφορούν συγκεντρώσεις Dywidag-Systems International USA Inc 02 Smith International/Schlumberger Ltd 03 Charge Carbone of America Industries Corp ιεθνείς συµπράξεις στον τοµέα των βιταµινών Sotheby's Holdings Inc Λόγω της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας, ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο τις έρευνες ή υποθέσεις οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΝΑ ΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Υπόθεση αριθ. COMP/M CELESTICA/IBM 02 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.46 - Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen 03 Υπόθεση αριθ. COMP/M Alcatel/Newbridge Networks 04 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Nortel 05 Υπόθεση αριθ. COMP/M Vivendi/Canal+/Seagram 06 Υπόθεση αριθ. COMP/M Vivendi/Canal+/Seagram (εκ νέου κοινοποίηση) 07 Υπόθεση αριθ. COMP/M Bombardier/Adtranz 08 Υπόθεση αριθ. COMP/M CELECTICA/NEC TECHNOLOGIES UK 09 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.50 - Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑ ΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι 10 κοινοποιηθείσες υποθέσεις δεν µπορούν να αναφερθούν ρητά, καθότι δεν έχουν ολοκληρωθεί και διενεργείται απόρρητη έρευνα βάσει τουνόµουπερί ανταγωνισµού. 21

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής. της 28ης Ιουνίου 2000. µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη

Απόφαση της Επιτροπής. της 28ης Ιουνίου 2000. µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2000 µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία ΕΟΧ (Υπόθεση αριθ. COMP/M.1741 - MCI WorldCom / Sprint) (Το κείµενο στην

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29

Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29 Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29 01935/06/EL WP128 Γνώµη 10/2006 σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παγκόσµια Εταιρεία ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσες από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσες από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.03.2002 COM(2002) 123 τελικό 2002/0063 (ACC) 2002/0064 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, πρόσθετου πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CORRIGENDUM : Βρυξέλλες, 19.12.2002 Annule et remplace la page de couverture COM(2002) 608 τελικό/2 du COM(2002)612 final du 08.11.2002 (concerne uniquement la version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.7.2014 COM(2014) 472 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2010 COM(2010) 429 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5035/01/EL/Τελικό WP 56 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τη διεθνή εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων στην επεξεργασία δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ

Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ 24 Aυγούστου 2006 0 Προοίµιο Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται τα πορίσµατα των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης Τελωνεία 2007 σχετικά µε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012. {SWD(2013) 159 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012. {SWD(2013) 159 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2013 COM(2013) 257 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012 {SWD(2013) 159 final} EL EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.07.2002 C(2002)2851 τελικό ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.07.2002 µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας 6 Μαρτίου 2015 6 Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός... 3 2. Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.03.2011 SEC(2011) 397 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα