ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η εκεµβρίου 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η εκεµβρίου 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2002)45 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογη των συµφωνιών µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κυβερνήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και τουκαναδά σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η εκεµβρίου 2000

2 1. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 1.1. Εισαγωγή Στις η Επιτροπή συνήψε συµφωνία µε την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού 1 (στο εξής: η συµφωνία του 1991 ), σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού. Με κοινή απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής της η συµφωνία εγκρίθηκε και κηρύχθηκε εφαρµοστέα. Στις µία ακόµη συµφωνία, η οποία ενισχύει τις διατάξεις περί θετικής αβροφροσύνης της συµφωνίας του 1991, τέθηκε σε ισχύ 3 (στο εξής: «η συµφωνία του 1998»), αφού εγκρίθηκε µε κοινή απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής της Στις η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας του 1991 για την περίοδο από έως Η δεύτερη έκθεση κάλυψε τους επόµενους µήνες του 1996, δηλαδή το διάστηµα από έως Η τρίτη έκθεση κάλυψε ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος , η τέταρτη έκθεση το έτος και η πέµπτη το έτος Η παρούσα έκθεση αφορά το ηµερολογιακό έτος από έως Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασµό µε την πρώτη έκθεση, όπου εξηγούνται διεξοδικά τα οφέλη, αλλά και τα όρια της συνεργασίας στον συγκεκριµένο τοµέα. Συνοπτικά, η συµφωνία του 1991 προβλέπει τα εξής: - κοινοποίηση των υποθέσεων που εξετάζονται από τις αρχές ανταγωνισµού του ενός συµβαλλοµένου µέρους, κατά το µέτρο που οι υποθέσεις αυτές αφορούν σηµαντικά συµφέροντα του άλλου συµβαλλοµένου µέρους (άρθρο II), και ανταλλαγή πληροφοριών επί γενικών θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού (άρθρο III) - συνεργασία και συντονισµός των ενεργειών των αρχών ανταγωνισµού αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών (άρθρο IV) - διαδικασία «παραδοσιακής αβροφροσύνης» στο πλαίσιο της οποίας κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµφέροντα του άλλου µέρους όταν λαµβάνει µέτρα για την εφαρµογή των κανόνων του στον τοµέα του ανταγωνισµού (άρθρο VI) Συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού (ΕΕ L95, , σσ. 47και 50). Βλ. ΕΕ L 95, , σσ. 45και 46. Συµφωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της θετικής διεθνούς αβροφροσύνης κατά την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού, ΕΕ L 173, , σσ Com(96) 479 τελικό, βλ. XXVIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(97) 346 τελικό, βλ. XXVIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(98) 510 τελικό, βλ. XXVIIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(1999) 439 τελικό, βλ. XXVIIIη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ Com(2000) 618 τελικό, βλ. XXIXη Έκθεση επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού, σσ

3 - διαδικασία «θετικής αβροφροσύνης» στο πλαίσιο της οποίας κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καλέσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος να λάβει, βάσει της νοµοθεσίας του τελευταίου, κατάλληλα µέτρα σχετικά µε συµπεριφορά αντίθετη προς τον ανταγωνισµό που εκδηλώνεται στο έδαφός του και θίγει σηµαντικά συµφέροντα του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους (άρθρο V). Επιπλέον, η συµφωνία του 1991 καθιστά σαφές ότι καµία από τις διατάξεις της δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά τρόπο που δεν συµβιβάζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (άρθρο IX). Ειδικότερα, οι αρχές ανταγωνισµού εξακολουθούν να δεσµεύονται από τους εσωτερικούς κανόνες τους που αφορούν την προστασία της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από αυτές κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων ερευνών τους (άρθρο VIII). Η συµφωνία του 1998 διευκρινίζει τόσο τους µηχανισµούς της συνεργασίας µέσω της θετικής αβροφροσύνης, όσο και τις περιστάσεις στις οποίες µπορεί να αξιοποιηθεί. Ειδικότερα, περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το αιτούν µέρος πρέπει κανονικά να αναστείλει τα δικά του µέτρα εφαρµογής της νοµοθεσίας και να παραπέµψει την υπόθεση Συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ επί συγκεκριµένων υποθέσεων κατά τη διάρκεια του 2000 Κατά τη διάρκεια του 2000 εντάθηκε η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Αντιµετώπισης των Συµπράξεων του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ, αφενός, και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ, αφετέρου. Ειδικότερα, αυξήθηκαν οι επαφές µεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και των οµολόγων τους στις δύο αµερικανικές υπηρεσίες. Το αντικείµενο των επαφών αυτών κάλυπτε ευρύ φάσµα, από διεξοδικές συζητήσεις επί συγκεκριµένων υποθέσεων µέχρι την προσέγγιση γενικότερων θεµάτων, ορισµένες φορές επί θεωρητικής βάσεως, σχετιζόµενων µε την πολιτική ανταγωνισµού. Σε τακτά διαστήµατα γίνονται επίσης συνεδριάσεις και επαφές υψηλού επιπέδου. Η συνεργασία εξακολουθεί να αποφέρει σηµαντικά αµοιβαία οφέλη, όσον αφορά την ανάπτυξη των µέτρων εφαρµογής της νοµοθεσίας των δύο πλευρών, την αποφυγή ανώφελων συγκρούσεων ή αντιφάσεων µεταξύ των εν λόγω µέτρων εφαρµογής, καθώς και όσον αφορά την καλύτερη αµοιβαία κατανόηση των καθεστώτων που δηµιουργούν οι δύο πολιτικές ανταγωνισµού Υποθέσεις συγκεντρώσεων Κατά τη διάρκεια του 2000 οι σχεδιαζόµενες πράξεις που διερευνήθηκαν ταυτόχρονα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ήταν πολυάριθµες και περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Όσον αφορά την έρευνα επί των σχεδιαζόµενων αυτών συγκεντρώσεων, οι επαφές του προσωπικού της Task Force Συγκεντρώσεων της Γ Ανταγωνισµού µε το προσωπικό του Υπουργείου ικαιοσύνης και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ είναι σχεδόν καθηµερινές. Ασφαλώς, η συνεργασία είναι αποτελεσµατικότερη όταν τα µέρη της συγκέντρωσης επιτρέπουν στις αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που τους έχουν υποβάλει, παραιτούµενα από το δικαίωµα της εµπιστευτικότητας, και τούτο συµβαίνει συχνά πλέον. Η διατλαντική συνεργασία κατά τη διάρκεια του 2000 ήταν ιδιαίτερα έντονη σχετικά µε τις µεγάλες υποθέσεις συγκέντρωσης στους τοµείς της «νέας οικονοµίας» και των πολυµέσων, µεταξύ των οποίων αξίζει να σηµειωθούν οι συγκεντρώσεις AOL/Time Warner, Time Warner/EMI και MCI WorldCom/Sprint. Κατόπιν της παραίτησης των µερών από το δικαίωµα εµπιστευτικότητας, η ουσιαστική εκτίµηση των υποθέσεων διενεργήθηκε εν πολλοίς σε στενή συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών. Εκπρόσωποι του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ (στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint) και της Οµοσπονδιακής 3

4 Επιτροπής Εµπορίου (στις υποθέσεις AOL/Time Warner, Time Warner/EMI) παρέστησαν στις ακροάσεις των µερών των σχεδιαζόµενων συγκεντρώσεων, ενώ υπήρξε επίσης τακτική επικοινωνία µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ανταλλαγές εγγράφων και άλλες επαφές µεταξύ των στελεχών των δύο κλιµακίων. Στις υποθέσεις AOL/Time Warner και Time Warner/EMI, οι συζητήσεις µεταξύ των υπαλλήλων των δύο πλευρών εστιάστηκαν κυρίως στην εκτίµηση των πιθανών συνεπειών των σχεδιαζόµενων πράξεων στον ανταγωνισµό στην αγορά µουσικής (π.χ. ηχογράφηση µουσικής, έκδοση µουσικής και on-line διανοµή µέσω του Internet). Εν τέλει, κατόπιν των αντιρρήσεων της Επιτροπής για τη σχεδιαζόµενη πράξη, η συµφωνία Time Warner/EMI ανεστάλη και τα µέρη απέσυραν την κοινοποίηση. Η Επιτροπή χορήγησε την έγκρισή της στη συγκέντρωση AOL/Time Warner, υπό τον όρο ότι ο γερµανικός όµιλος µέσων ενηµέρωσης Bertelsmann θα αποχωρούσε από τις κοινές επιχειρήσεις µε την AOL. Στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτροπή γρήγορα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µεταξύ των δύο αµερικανικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών θα είχε παγκόσµιες συνέπειες. Το Internet έχει παγκόσµιο χαρακτήρα οι φορείς παροχής πρόσβασης στο Internet και οι φορείς παροχείς υπηρεσιών Internet, οι φορείς παροχής περιεχοµένου Internet, οι τελικοί πελάτες, όλοι ζητούν παγκόσµια συνδετικότητα στο παγκόσµιο δίκτυο. Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ήδη από το 1998, στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά µε τη συγκέντρωση µεταξύ της WorldCom και της MCI, ότι υπάρχει µια παγκόσµια αγορά για την επιπέδου 1(παγκόσµια) συνδετικότητα στο Internet και ότι η συγκέντρωση µεταξύ των ανωτέρω δύο αµερικανικών εταιρειών θα επηρέαζε όχι µόνο τους αµερικανούς καταναλωτές, αλλά επίσης, µεταξύ άλλων, τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτροπή διαπίστωσε και πάλι ότι µία από τις σχετικές αγορές ήταν η αγορά επιπέδου 1 συνδετικότητας στο Internet. Η συγκέντρωση MCI WorldCom/Sprint ήταν η πρώτη και µέχρι σήµερα η µοναδική σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µε τη συµµετοχή αµερικανικής εταιρείας που απαγορεύθηκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης στενά µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου σχετικά µε τη συγχώνευση Boeing/Hughes. Εν τέλει, η Επιτροπή ενέκρινε τη συγκέντρωση, κατόπιν εµπεριστατωµένης έρευνας και αφού τα µέρη προσφέρθηκαν να αναλάβουν δεσµεύσεις που εξάλειψαν τις αρχικές ανησυχίες της για το ενδεχόµενο να οδηγήσει η πράξη σε δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις αγορές δορυφόρων γεωσύγχρονης τροχιάς και υπηρεσιών εκτόξευσης. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου κατά την εξέταση της συγκέντρωσης AstraZeneca/Novartis, µε αποτέλεσµα µάλιστα να βρεθεί µια κοινή λύση στα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στις αγορές µυκητοκτόνων για τα δηµητριακά και ζιζανιοκτόνων για το καλαµπόκι. Η συνεργασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη και για τις δύο αρχές, διότι προσφέρθηκε η ίδια δέσµευση προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα ανταγωνισµού σε διαφορετικές περιφερειακές αγορές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση εκποιήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο των δραστηριοτήτων της Novartis στον τοµέα της στροβιλουρίνης και της AstraZenaca στον τοµέα των προϊόντων acetochlor, η συνεργασία µεταξύ των αρχών ήταν αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι δεσµεύσεις που έγιναν εν τέλει δεκτές δεν θα έρχονταν σε αντίθεση µεταξύ τους και ότι ο αγοραστής θα ήταν αποδεκτός και από τις δύο αρχές. Μάλιστα, επειδή η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου απαίτησε να υπάρχει ένας "αρχικός αγοραστής" για τις δύο ανωτέρω δραστηριότητες προτού εγκριθεί η πράξη, τα µέρη είχαν ήδη αρχίσει να υλοποιούν τη δέσµευσή τους ότι θα αναζητήσουν αγοραστή, προτού αυτή γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. 4

5 Στη συγκέντρωση Alcoa/Reynolds, τα υπεύθυνα για την υπόθεση κλιµάκια της Επιτροπής και του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ συνεργάστηκαν στενά µάλιστα, η Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης µε τις αρχές ανταγωνισµού του Καναδά και της Αυστραλίας. Εκπρόσωποι των αρχών των ΗΠΑ και του Καναδά συµµετείχαν στην ακρόαση των µερών της συγκέντρωσης. Εν τέλει η Επιτροπή ενέκρινε τη συγκέντρωση υπό τον όρο ότι θα πραγµατοποιούνταν σηµαντικές εκποιήσεις Υποθέσεις που δεν αφορούν συγκεντρώσεις Κατά τη διάρκεια του έτους, σηµειώθηκαν περισσότερες επαφές µεταξύ της Επιτροπής και των υπηρεσιών αντιµετώπισης των συµπράξεων των ΗΠΑ στο πλαίσιο υποθέσεων που δεν αφορούν συγκεντρώσεις. Για παράδειγµα, σχετικά µε την αγορά των λεγόµενων συναλλαγών B2B µε την επωνυµία "Covisint" (σύστηµα ανταλλαγής προϊόντων µεταξύ κατασκευαστών, το οποίο δηµιουργήθηκε από έξι µεγάλους κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων), η Επιτροπή προέβη σε αρκετές άτυπες ανταλλαγές απόψεων µε το κλιµάκιο της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου που ερευνούσε την ίδια υπόθεση. Όσον αφορά τις έρευνες στον τοµέα των συµπράξεων, οι επαφές µεταξύ των υπηρεσιών των δύο πλευρών είναι λιγότερο συχνές. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, βάσει των υφιστάµενων όρων της συνεργασίας, δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών χωρίς τη ρητή συναίνεση της πηγής των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες. Πέραν τούτου, η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε υποθέσεις συµπράξεων βελτιώθηκε θεαµατικά το χρόνο που πέρασε µάλιστα, οι επαφές µεταξύ των αρµόδιων διοικητικών µονάδων της Επιτροπής και του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν γίνει κοινός τόπος ιοικητικές ρυθµίσεις για την παρουσία σε ακροάσεις/συνεδριάσεις Την 31η Μαρτίου 1999 η Επιτροπή εξέδωσε κείµενο που θεσπίζει διοικητικές ρυθµίσεις µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την αµοιβαία παρουσία σε ορισµένα στάδια της διαδικασίας επί µεµονωµένων υποθέσεων που συνεπάγονται την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού των δύο πλευρών 9. Οι ρυθµίσεις αυτές θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των συµφωνιών µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων τους στον τοµέα του ανταγωνισµού, ειδικότερα δε στο πλαίσιο των διατάξεων σχετικά µε το συντονισµό των µέτρων εφαρµογής του νόµου. Τον εκέµβριο του 1999 έγινε για πρώτη φορά χρήση των νέων διοικητικών ρυθµίσεων, όταν εκπρόσωποι της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ παρακολούθησαν την ακρόαση της Επιτροπής στην υπόθεση συγκέντρωσης BOC/Air Liquide. Το 2000 εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου ικαιοσύνης, όσο και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ παρέστησαν σε αρκετές ακροάσεις (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, WorldCom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds), ενώ ένας υπάλληλος της Επιτροπής παρέστη για πρώτη φορά σε "pitch meeting" (ακρόαση) µεταξύ του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ και των µερών συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του έτους (WorldCom MCI/Sprint). 9 ελτίο ΕΕ , Ανταγωνισµός (18/43) Έκθεση 1999 COM(2000) 618 τελικό, σ. 5. 5

6 1.4. Οµάδα Εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις Κατόπιν της ετήσιας διµερούς συνεδρίασης µεταξύ της Επιτροπής (Γ Ανταγωνισµού), της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου και του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 1999, αποφασίστηκε η συγκρότηση µιας νέας Οµάδας Εργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ µε σκοπό την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τοµέα της αντιµετώπισης των συµπράξεων. ιατυπώθηκε η εκτίµηση ότι η συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ στον τοµέα των συγκεντρώσεων ήταν µεν πολύ επιτυχηµένη, υπήρχαν όµως περιθώρια βελτίωσης, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη το παρατηρούµενο κύµα συγκεντρώσεων και την αλµατώδη αύξηση των διασυνοριακών πράξεων µεγάλης κλίµακας. Σε µεταγενέστερο στάδιο ενδέχεται να ανατεθεί στην Οµάδα Εργασίας η µελέτη και άλλων θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα του ανταγωνισµού. Μέχρι σήµερα, η οµάδα εργασίας έχει εστιάσει τις ενέργειές της στο πρώτο θέµα (διορθωτικά µέτρα). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2000), έγιναν εκτενείς τριµερείς συζητήσεις (Επιτροπή/Υπουργείο ικαιοσύνης/οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου ΗΠΑ), συµπεριλαµβανοµένης µιας συνεδρίασης και αρκετών τηλεφωνικών διασκέψεων ή βιντεοδιασκέψεων. Οι συνοµιλίες ήταν επωφελείς και για τις τρεις αρχές, και συνέβαλαν ιδιαίτερα στην εκπόνηση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο υποθέσεων συγκέντρωσης 10 ) Θετική διεθνής αβροφροσύνη Η πρώτη φορά (και µοναδική µέχρι σήµερα) που έγινε επίκληση των διατάξεων περί θετικής αβροφροσύνης του άρθρου V της συµφωνίας του ήταν το 1997 εκ µέρους του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το Υπουργείο ικαιοσύνης είχε ζητήσει από την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα βάσει των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού σχετικά µε πιθανό περιορισµό του ανταγωνισµού από τέσσερις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες (Air France, SAS, Lufthansa και Iberia), οι οποίες κατέχουν ή είναι συνδεδεµένες µε το Amadeus, ηλεκτρονικό σύστηµα κράτησης θέσεων (CRS) στην Ευρώπη. Ένα ανάλογο σύστηµα, το Sabre, που ανήκε τότε στην American Airlines, είχε υποβάλει καταγγελία στο Υπουργείο ικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυριζόµενο ότι οι ανωτέρω εταιρείες εφαρµόζουν πρακτικές αποκλεισµού των ανταγωνιστών τους από την αγορά. Κατόπιν του αιτήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, η Επιτροπή κίνησε έρευνα και, το 1999, εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων κατά της Air France, βάσει µικρού µέρους των αρχικών καταγγελιών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο του , αφού η Air France συµφώνησε να υιοθετήσει έναν κώδικα καλής συµπεριφοράς, παρέχοντας στο σύστηµα SABRE ισοδύναµους όρους µε αυτούς που παρέχει στο σύστηµα Amadeus, του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια, καθώς και στα άλλα συστήµατα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων. Το σύστηµα Sabre είχε επίσης προηγουµένως συνάψει παρόµοιες συµφωνίες µε τη SAS και τη Lufthansa Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε διορθωτικά µέτρα που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτροπής, ΕΕ C68της , σσ Το αίτηµα υπεβλήθη πριν από τη σύναψη της Συµφωνίας περί Θετικής Αβροφροσύνης ΕΕ/ΗΠΑ, το Βλ. ανακοίνωση τύπου της Επιτροπής IP/00/835,

7 Αυτού του είδους η καινοτόµος συνεργασία προαναγγέλλει τη δυνατότητα ορθολογικού καταµερισµού του φόρτου εργασίας µεταξύ υπηρεσιών από διαφορετικά µέρη του κόσµου. Η θετική αβροφροσύνη, ιδιαίτερα, επιτρέπει την αντιµετώπιση ενός πιθανού προβλήµατος ανταγωνισµού από την υπηρεσία που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση να το πράξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων ή την ενδεχόµενη επιβολή κυρώσεων Επαφές υψηλού επιπέδου Κατά τη διάρκεια του 2000 έγιναν πολυάριθµες διµερείς επαφές υψηλού επιπέδου µεταξύ της Επιτροπής και των αρµόδιων αρχών των ΗΠΑ: ο Επίτροπος Monti πραγµατοποίησε µια πρώτη και εκτεταµένη επίσηµη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον ως Επίτροπος Ανταγωνισµού τον Ιούνιο και µε την ευκαιρία αυτή συναντήθηκε, µεταξύ άλλων, µε στελέχη της ιοίκησης σε καίριες θέσεις και µέλη του Κογκρέσου η ετήσια διµερής συνεδρίαση µεταξύ της Επιτροπής, του Υπουργείου ικαιοσύνης και της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις µεταξύ της Επιτροπής και του αµερικανικού Υπουργείου Μεταφορών, της αµερικανικής Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών και της αµερικανικής Οµοσπονδιακής Επιτροπής Ναυτιλίας (όλες αυτές οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ορισµένες αρµοδιότητες διαχείρισης θεµάτων πολιτικής ανταγωνισµού στους αντίστοιχους τοµείς) Στατιστικά στοιχεία α) Αριθµός υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή και από τις αρχές των ΗΠΑ Κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2000 µέχρι 31ης εκεµβρίου 2000 η Επιτροπή προέβη συνολικά σε 104 κοινοποιήσεις. Οι υποθέσεις διακρίνονται σε εκείνες που αφορούν συγκεντρώσεις και σε όσες δεν αφορούν συγκεντρώσεις και παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η Επιτροπή έλαβε συνολικά 58 κοινοποιήσεις από τις αρχές των ΗΠΑ. Οι 32 εξ αυτών προέρχονταν από το Υπουργείο ικαιοσύνης (DoJ) και οι 26 από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (FTC). Οι υποθέσεις αυτές παρατίθενται στο Παράρτηµα 2 και είναι οµοίως ταξινοµηµένες σε εκείνες που αφορούν συγκεντρώσεις και σε όσες δεν αφορούν συγκεντρώσεις. Οι υποθέσεις που αφορούν συγκεντρώσεις αποτελούν την πλειονότητα του συνόλου των κοινοποιήσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η Επιτροπή προέβη σε 85 κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων και οι αρχές των ΗΠΑ σε 49. Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τον αριθµό των υποθέσεων για τις οποίες υπήρξαν µία ή περισσότερες κοινοποιήσεις και όχι τον συνολικό αριθµό των επί µέρους κοινοποιήσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ της συµφωνίας, κοινοποιήσεις πραγµατοποιούνται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι για την ίδια υπόθεση ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν περισσότερες κοινοποιήσεις. Στον Πίνακα 1 αναφέρεται ο αριθµός των υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν βάσει της συµφωνίας ΕΚ/ΗΠΑ του 1991 κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 µέχρι 31ης εκεµβρίου Στον Πίνακα 2 αναφέρεται ο αριθµός των υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν από τις 23 Σεπτεµβρίου

8 Πίνακας 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έτος Αριθ. κοινοποιήσεων ΕΚ Αριθ. κοινοποιήσεων ΗΠΑ Αριθ. κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων FTC DoJ Σύνολο ΕΚ ΗΠΑ Πίνακας 2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έτος Αριθ. κοινοποιήσεων ΕΚ Αριθ. κοινοποιήσεων ΗΠΑ Αριθ. κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων FTC DoJ Σύνολο ΕΚ ΗΠΑ Οι κοινοποιήσεις αυτές περιλαµβάνουν ορισµένες υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από αµερικανικές εταιρείες. 8

9 β) Κοινοποιήσεις της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη Το κείµενο της ερµηνευτικής επιστολής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς τις ΗΠΑ, αλλά και η δήλωση περί διαφάνειας που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συµβούλιο στις 10 Απριλίου 1995, προβλέπουν ότι η Επιτροπή, αφού ειδοποιήσει τις αρχές ανταγωνισµού των ΗΠΑ, ενηµερώνει το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη των οποίων τα συµφέροντα θίγονται, σχετικά µε τις κοινοποιήσεις που της διαβιβάζουν οι αρχές ανταγωνισµού των ΗΠΑ. Ειδικότερα, όταν ληφθεί µια κοινοποίηση που προέρχεται από τις αρχές των ΗΠΑ, διαβιβάζεται πάραυτα στις αρµόδιες διοικητικές µονάδες της Γ Ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλονται αντίγραφά της στα κράτη µέλη των οποίων ενδεχοµένως θίγονται συµφέροντα. Επίσης, ταυτόχρονα µε τις κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Γ Ανταγωνισµού προς τις αρχές των ΗΠΑ, αποστέλλονται αντίγραφα στο κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη των οποίων θίγονται τα συµφέροντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρχές των ΗΠΑ ενηµερώνουν ευθέως και τα κράτη µέλη, δυνάµει της σύστασης του ΟΟΣΑ 14. Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα κοινοποιήθηκαν 45 υποθέσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο, 30στη Γερµανία, 19στη Γαλλία, από 12 στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία, 6 στην Ισπανία, από 4 στο Βέλγιο, στη Φινλανδία και στην Ιταλία, 3 στην Ιρλανδία και από 2 στη ανία, στην Αυστρία και στο Λουξεµβούργο Συµπεράσµατα Το 2000 η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε θέµατα ανταγωνισµού έγινε ακόµη εντονότερη. Όσον αφορά ειδικότερα την αντιµετώπιση υποθέσεων διασυνοριακών συγκεντρώσεων, η συνεργασία υπήρξε πολύ στενή και γόνιµη. ιευκόλυνε την ανάπτυξη της σύγκλισης των απόψεων της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά µε την εξέταση των πιθανών δυσµενών συνεπειών των ανωτέρω πράξεων στον ανταγωνισµό. Οι αρχές στις δύο πλευρές του Ατλαντικού τείνουν επίσης να διαµορφώσουν συγκλίνουσες απόψεις όσον αφορά τον καθορισµό και την εφαρµογή διορθωτικών µέτρων, καθώς και την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τα διορθωτικά µέτρα µετά την υλοποίηση της συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ ανέπτυξαν τις επαφές τους όσον αφορά την έρευνα θεµάτων ανταγωνισµού που δεν αφορούν συγκεντρώσεις, καθώς και την αντιµετώπιση συµπράξεων µε παγκόσµιες διαστάσεις Η Επιτροπή, το Υπουργείο ικαιοσύνης και η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου των ΗΠΑ διατηρούν συνεχή διάλογο επί της γενικής πολιτικής ανταγωνισµού και επί θεµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας µε αµοιβαίο ενδιαφέρον. 14 Αναθεωρηµένη σύσταση του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των χωρών µελών όσον αφορά τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που επηρεάζουν το διεθνές εµπόριο, η οποία εγκρίθηκε στις 27/28 Ιουλίου

10 2. ΚΑΝΑ ΑΣ 2.1. Εισαγωγή Στόχος της συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και του Καναδά στον τοµέα του ανταγωνισµού είναι η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Καναδά σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού των δύο πλευρών. Η συµφωνία υπεγράφη στη ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Καναδά στη Βόννη στις 17 Ιουνίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ µε την υπογραφή της. Κατ ουσίαν, η συµφωνία προβλέπει τα εξής: (i) αµοιβαία κοινοποίηση των υποθέσεων που εξετάζονται από τις αρχές ανταγωνισµού του ενός συµβαλλοµένου µέρους, όταν οι υποθέσεις αυτές αφορούν σηµαντικά συµφέροντα του άλλου συµβαλλοµένου µέρους (ii) δυνατότητα συντονισµού των µέτρων εφαρµογής της νοµοθεσίας των δύο αρχών, καθώς και αµοιβαίας συνδροµής (iii) δυνατότητα κάθε συµβαλλόµενου µέρους να καλέσει το άλλο µέρος να λάβει µέτρα εφαρµογής της νοµοθεσίας (θετική αβροφροσύνη), και υποχρέωση κάθε συµβαλλόµενου µέρους να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµφέροντα του άλλου µέρους όταν λαµβάνει µέτρα για την εφαρµογή της νοµοθεσίας (παραδοσιακή αβροφροσύνη) και (iv) ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µερών, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι υποχρεώσεις τήρησης της εµπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών εκ µέρους των µερών. Ουσιαστικά, η συµφωνία έχει πολλές οµοιότητες µε τη συµφωνία του 1991 µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ Κοινοποιήσεις α) Αριθµός υποθέσεων που κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή και τις καναδικές αρχές Η Επιτροπή προέβη σε τέσσερις κοινοποιήσεις υποθέσεων κατά την περίοδο από την 17η Ιουνίου 1999 έως την 31η εκεµβρίου 1999 και σε εννέα κοινοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Η Επιτροπή έλαβε κοινοποιήσεις από την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµού για τρεις υποθέσεις το 1999 και για δέκα υποθέσεις το Όσον αφορά τις παρατηρούµενες τάσεις, οι κοινοποιήσεις της Επιτροπής που αφορούν υποθέσεις συγκεντρώσεων αυξάνονται ταχύτερα από τις άλλες υποθέσεις ανταγωνισµού που δεν αφορούν συγκεντρώσεις. Τούτο αντικατοπτρίζει τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό περί συγκεντρώσεων, βάσει της οποίας, κατόπιν της λήψης µιας κοινοποίησης, η Επιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα γνωστοποιώντας το γεγονός ότι υπεβλήθη κοινοποίηση. Η συνεργασία αφορούσε κυρίως τους ακόλουθους τοµείς: αεροπορικές εταιρείες, αλουµίνιο, ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά συστήµατα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καλωδιακή τηλεόραση και περιεχόµενο αυτής, µεταφορές. Πολλές από τις υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη, ιδιαίτερα τα θέµατα που υπάγονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν λεπτοµερώς ή ακόµη και να κατονοµαστούν οι εµπλεκόµενοι, εκτός εάν η υπόθεση έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο δήλωσης ή ανακοίνωσης της Επιτροπής. 10

11 Από την άλλη πλευρά, οι υποθέσεις συγκεντρώσεων που κοινοποιήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείµενο συνεργασίας στο πλαίσιο της συµφωνίας, κατά το πλείστον έχουν πλέον ολοκληρωθεί, λόγω των αυστηρών προθεσµιών που τηρούνται βάσει του κανονισµού περί συγκεντρώσεων 15 και έτσι οι υποθέσεις αυτές µπορούν να αναπτυχθούν στην παρούσα έκθεση. Επιπλέον, λόγω της εµπιστευτικότητας που τηρείται στο πλαίσιο των καναδικών διαδικασιών και της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας που υπέχουν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες δυνάµει του άρθρου Χ της συµφωνίας, αναγκαστικά είναι περιορισµένες οι αναφορές σε συγκεκριµένες υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των καναδικών αρχών ή καλύπτονται για άλλους λόγους από την υποχρέωση εµπιστευτικότητας, ακόµη και όταν από την πλευρά της Επιτροπής η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και οι υποθέσεις έχουν περατωθεί. β) Κοινοποιήσεις της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες Όλες οι κοινοποιήσεις που λαµβάνονται από την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµού διαβιβάζονται στις αρµόδιες µονάδες της Γ Ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλονται αντίγραφά τους στο κράτος µέλος ή στα κράτη µέλη των οποίων ενδεχοµένως θίγονται συµφέροντα. Οµοίως, ταυτόχρονα µε τις κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Γ Ανταγωνισµού προς την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµού, αποστέλλονται αντίγραφα στο κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη των οποίων θίγονται τα συµφέροντα. Κατά την υπό εξέταση περίοδο 6 υποθέσεις κοινοποιήθηκαν στη Γερµανία, 5 στη Γαλλία, από 2 στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη ανία και από µία στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο Συνεργασία Η εµπειρία της Επιτροπής από τη συνεργασία της µε τις οµόλογες καναδικές υπηρεσίες ήταν πολύ θετική. Η φύση της συνεργασίας εξαρτάται από τις επί µέρους υποθέσεις και µπορεί να λάβει τη µορφή απλών ερωτήσεων σχετικά µε το χρόνο των διαδικασιών ή και να φθάσει µέχρι το συντονισµό των σχεδιαζόµενων διορθωτικών µέτρων σε µια υπόθεση. Η καθηµερινή συνεργασία µεταξύ της Γ Ανταγωνισµού και της Καναδικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµού είναι µάλλον οµαλή. Εκτυλίσσεται κατά τρόπο παρόµοιο µε τη συνεργασία βάσει της συµφωνίας συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ, αλλά σε µικρότερη κλίµακα. Γίνονται συχνές επαφές σχετικά µε έρευνες σε υποθέσεις συγκεντρώσεων, ενώ η καναδική πλευρά έχει συµµετάσχει σε ορισµένες ακροάσεις. Το ίδιο θα επαναληφθεί από κοινοτικής πλευράς, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ζωτικούς λόγους να παρακολουθήσει διαδικασίες στον Καναδά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έγιναν τριµερείς τηλεδιασκέψεις/συνεδριάσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΗΠΑ/Καναδάς) σχετικά µε την υπόθεση Dow Chemical/Union Carbide και τη συγκέντρωση Alcoa/Reynolds Ορισµένες υποθέσεις Η πρώτη κοινοποίηση του Καναδά εντός του 2000 αφορούσε τη σχεδιαζόµενη εξαγορά της Union Carbide Corporation από την Dow Chemical, η οποία εξεταζόταν ήδη σε συνεργασία 15 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ L 395, , σ. 1 όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 257, , σ. 13και όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 της 30ής Ιουνίου

12 µε τις αρχές των ΗΠΑ. Όλες οι άλλες κοινοποιήσεις που ελήφθησαν εντός του 2000 αφορούσαν έρευνες υποθέσεων συµπράξεων. Από κοινοτικής πλευράς, ιδιαίτερη σηµασία έχει η στενή συνεργασία µε τις καναδικές αρχές στην υπόθεση Vivendi/Canal+/Seagram. Κατόπιν της έρευνας αγοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συγκέντρωση θα επηρέαζε τρεις αγορές, και συγκεκριµένα την αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης, την αναδυόµενη πανευρωπαϊκή αγορά πυλών και την αναδυόµενη αγορά on-line µουσικής. Εν τέλει η συγκέντρωση εγκρίθηκε, κατόπιν της δέσµευσης της Vivendi να εκχωρήσει τη συµµετοχή της στη βρετανική συνδροµητική τηλεόραση BSkyB και να παραχωρήσει σε ανταγωνιστές της στον τοµέα της συνδροµητικής τηλεόρασης πρόσβαση στις κινηµατογραφικές ταινίες της Universal Συµπέρασµα Η συµφωνία οδήγησε σε σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της Επιτροπής και της Καναδικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµού, καθώς και σε προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης της πολιτικής ανταγωνισµού που εφαρµόζουν οι δύο πλευρές. Ολοένα και περισσότερες υποθέσεις εξετάζονται από τις δύο αρχές ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να γίνεται φανερή η σηµασία της αποφυγής έκδοσης αντικρουόµενων αποφάσεων, αφενός, και του συντονισµού των µέτρων εφαρµογής της νοµοθεσίας, αφετέρου, κατά το µέτρο που τούτο θεωρείται αµοιβαία επωφελές από τα µέρη. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Υποθέσεις συγκεντρώσεων: 01 Υπόθεση αριθ. COMP/M General Electric Company/Thomson-CSF 02 Υπόθεση αριθ. COMP/M American Home Products/Warner-Lambert 03 Υπόθεση αριθ. COMP/JV 30 BVI Television (Europe) Inc./ SPE Euromovies Investments Inc./Europe Movieco Partners) 04 Υπόθεση αριθ. COMP/M Deutsche Post/Air Express International 05 Υπόθεση αριθ. COMP/M Neusiedler/American Israeli Paper Mills 06 Υπόθεση αριθ. COMP/M MCI WorldCom/Sprint Corporation 07 Υπόθεση αριθ. COMP/JV38 - KPN/Bellsouth/E-Plus 08 Υπόθεση αριθ. COMP/M Bayer/Lyondell 09 Υπόθεση αριθ. COMP/M General Motors/Saab Automobile 10 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Ericsson 11 Υπόθεση αριθ. COMP/M Celestica/IBM 12 Υπόθεση αριθ. COMP/M Emerson Electric/Ericsson Energy Systems 13 Υπόθεση αριθ. COMP/M Monsanto/Pharmacia & Upjohn 14 Υπόθεση αριθ. COMP/M M/Quante 15 Υπόθεση αριθ. COMP/M Citigroup/Schroders 16 Υπόθεση αριθ. COMP/M Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, Γαλλικό ηµόσιο/sepi/eads 17 Υπόθεση αριθ. COMP/M Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall 18 Υπόθεση αριθ. COMP/M Arrow Electronics/Tekelec 19 Υπόθεση αριθ. COMP/M Pirelli/BICC General 20 Υπόθεση αριθ. COMP/M Sara Lee/Courtaulds 21 Υπόθεση αριθ. COMP/M TXU/Hydro Electrica 22 Υπόθεση αριθ. COMP/M Nabisco/United Biscuits 23 Υπόθεση αριθ. COMP/M Pfizer/Warner-Lambert 24 Υπόθεση αριθ. COMP/M Ford/Autonova 25 Υπόθεση αριθ. COMP/M BP Amoco/Castrol 26 Υπόθεση αριθ. COMP/M Cap Gemini/Ernst & Young 27 Υπόθεση αριθ. COMP/M Alcoa/Cordant 28 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.46 - Blackstone/CDPQ - Kabel Nordrhein- Westfalen 13

14 29 Υπόθεση αριθ. COMP/M Boeing/Hughes 30 Υπόθεση αριθ. COMP/M Bellsouth/SBC 31 Υπόθεση αριθ. COMP/M Techpack International/Valois 32 Υπόθεση αριθ. COMP/M Meritor/Arvin 33 Υπόθεση αριθ. COMP/M AOL/Time Warner 34 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Nortel 35 Υπόθεση αριθ. COMP/M Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora Healthcare Services 36 Υπόθεση αριθ. COMP/M Time Warner/EMI 37 Υπόθεση αριθ. COMP/M BASF/American Cyanamid 38 Υπόθεση αριθ. COMP/M Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass 39 Υπόθεση αριθ. COMP/M Phillips/Chevron 40 Υπόθεση αριθ. COMP/M Carlyle/Gruppo Riello 41 Υπόθεση αριθ. COMP/M Ford/Landrover 42 Υπόθεση αριθ. COMP/M Rexam (PLM)/American National Can 43 Υπόθεση αριθ. COMP/M Clear Channel Communications/SFX Entertainment 44 Υπόθεση αριθ. COMP/M Enron/MG 45 Υπόθεση αριθ. COMP/M Western Power Distribution/Hyder 46 Υπόθεση αριθ. COMP/M Citigroup/Flender 47 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.47 - Lagardère/Canal+/Liberty Media 48 Υπόθεση αριθ. COMP/M Telia/Oracle/Drutt 49 Υπόθεση αριθ. COMP/M GE Capital/BTPS/MEPC 50 Υπόθεση αριθ. COMP/M UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com 51 Υπόθεση αριθ. COMP/M Telefónica/Tyco 52 Υπόθεση αριθ. COMP/M Telenor/BellSouth/Sonofon 53 Υπόθεση αριθ. COMP/M WPP/Young & Rubicam 54 Υπόθεση αριθ. COMP/M Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G 55 Υπόθεση αριθ. COMP/M Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel 56 Υπόθεση αριθ. COMP/M Unilever/Bestfoods 57 Υπόθεση αριθ. COMP/M Tyco/Mallinkrodt 58 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.50 - Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg 59 Υπόθεση αριθ. COMP/M ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen 60 Υπόθεση αριθ. COMP/M Hicks/Bear Stearns/Jonhs Manville 61 Υπόθεση αριθ. COMP/M Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin 14

15 62 Υπόθεση αριθ. COMP/M VNU/Hearst/Stratosfera 63 Υπόθεση αριθ. COMP/M Front/NCR 64 Υπόθεση αριθ. COMP/M DaimlerChrysler/Detroit Diesel 65 Υπόθεση αριθ. COMP/M Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette 66 Υπόθεση αριθ. COMP/M SLDE/NTL/MSCP/NOOS 67 Υπόθεση αριθ. COMP/M General Mills/Pillsbury/Diageo 68 Υπόθεση αριθ. COMP/M Avnet/Veba Electronics 69 Υπόθεση αριθ. COMP/M United Airlines/US Airways 70 Υπόθεση αριθ. COMP/M Alcoa Inc/British Aluminium Ltd 71 Υπόθεση αριθ. COMP/M Apollo Group/Shell Resin Business 72 Υπόθεση αριθ. COMP/M Citigroup/Associates First Capital Group 73 Υπόθεση αριθ. COMP/M Enron/Bergmann/Hutzler 74 Υπόθεση αριθ. COMP/M DOW Chemical/Gurit-Essex 75 Υπόθεση αριθ. COMP/M SmithKline Beecham/Block Drug 76 Υπόθεση αριθ. COMP/M Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentech nologie 77 Υπόθεση αριθ. COMP/M United Airlines/US Air 78 Υπόθεση αριθ. COMP/M AOL/Banco Santander 79 Υπόθεση αριθ. COMP/M Quantum/Maxtor 80 Υπόθεση αριθ. COMP/M DuPont/Sabanci Holdings/JV 81 Υπόθεση αριθ. COMP/M CVC/Advent/Carlyle/Lafarge 82 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Natsteel Electronics 83 Υπόθεση αριθ. COMP/M Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/JV 84 Υπόθεση αριθ. COMP/M Terra Amadeus/1Travel.com 85 Υπόθεση αριθ. COMP/M Ricoh/Lanier Worldwide Υποθέσεις πουδεν αφορούν συγκεντρώσεις 16 : 01 Υπόθεση αριθ Boeing/Airbus 02 Υπόθεση αριθ Υπόθεση αριθ PO/Microsoft (Windows 2000) 04 Υπόθεση αριθ Stohaas JV 16 Λόγω της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας ή προστασίας του απορρήτου των υπό εξέλιξη ερευνών, ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο τις έρευνες ή υποθέσεις οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί. 15

16 05 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 06 Υπόθεση αριθ FIAT/GENERAL MOTORS Corp 07 Υπόθεση αριθ DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings LLC/Citibank Investments Ltd 08 Υπόθεση αριθ Αυτοαντιγραφικό χαρτί 09 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 10 Υπόθεση αριθ Borealis/DuPont de Nemours 11 Υπόθεση αριθ G Patent Platform 12 Υπόθεση αριθ GEAE + P&W 13 Υπόθεση αριθ Estée Lauder 14 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 15 Υπόθεση αριθ Intercontinental Marketing Services Health 16 Υπόθεση αριθ American Airlines/Swissair/Sabena 17 Υπόθεση αριθ Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 18 Αίτηµα παροχής πληροφοριών 19 Υπόθεση BUY.com US 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υποθέσεις συγκεντρώσεων Carnival Corp/NCL Holding ASA 02 Chemdal Corp & Chemdal Asia/BASF 03 Transportacion Maritima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (JV) 04 American Home Products Corp/Warner-Lambert Co 05 Deere/Metso & Timberjack & Marsta 06 Dairy Farmers/SODIAAL North America Corp 07 Valmet Corp & Groupe Laperriere and Verreault Inc/Beloit Corp 08 Time Warner Inc/EMI Group plc 09 Alcoa Inc/Reynolds Metals Co 10 Novartis AG/Astra Zeneca plc 11 Boeing Co/Hughes Electronics Corp 12 PE Corp/Third Wave Technologies Inc 13 Lafarge SA/Blue Circle Industries plc 14 Carson Inc/L'Oreal 15 Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham 16 Warner Lambert/Pfizer Inc 17 Newbridge Networks Corp/Alcatel 18 Lernout & Hauspie Speech products nv/dragon Systems Inc 19 Charter plc/lincoln Electric Holdings Inc 20 National Tobacco Co/Swedich Match 21 Williams plc/assa Abloy AB 22 AOL/America on Line Inc 17 Λόγω της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας, ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο τις έρευνες ή υποθέσεις οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί. 17

18 23 Lockheed Martin Corp/BAE Systems plc 24 Schlumberger Ltd/Baker Hughes Inc 25 Covisint/General Motors/Ford Motor/Daimler Chrysler/Nissan Motor/Renault/ Oracle/Commerce One (JV) 26 Wesley Jessen VisionCare Inc/Novartis 27 CRH plc & Hanson plc/pioneer Roofing Tile Inc (JV) 28 BASF/Shell Petroleum NV (JV) 29 Hannaford Bros Supermarkets Co/Food Lion Inc 30 Svedala Industri AB/Metso Oyj 31 Voicestream Wireless Corp/Deutsche Telekom 32 Renault/ Aktiebolaget Volvo 33 Delta Air Lines/Air France 34 Atecs Mannesmann AG/Siemens AG & Robert Bosch GmbH 35 Mallinckrodt Inc/Tyco International Ltd 36 BAE Systems plc/lockheed Martin Corp 37 Svedala Industri AB/Metso Oyj 38 British Aviation Insurance Group Ltd (BAIG)/Associated Aviation Underwriters 39 Pillsbury Co/Diageo plc/general Mills Inc 40 Svedala Industri AB/Metso Oyj 41 Lesaffre/Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp 42 ASM Lithography NV/Silicon Valley Group Inc 43 Egide SA/Industrial Growth Partners/Electronic Protection Products 44 Quantum Corp/Maxtor Corp 45 Reed Elsevier Inc/Harcourt General Inc 46 Electronic foreign exchange (JV) 47 Krupp Werner & Pfleiderer/Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral 48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co 18

19 49 Harcourt/Thomson Corp Υποθέσεις πουδεν αφορούν συγκεντρώσεις Dywidag-Systems International USA Inc 02 Smith International/Schlumberger Ltd 03 Charge Carbone of America Industries Corp ιεθνείς συµπράξεις στον τοµέα των βιταµινών Sotheby's Holdings Inc Λόγω της υποχρέωσης τήρησης της εµπιστευτικότητας, ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο τις έρευνες ή υποθέσεις οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΝΑ ΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Υπόθεση αριθ. COMP/M CELESTICA/IBM 02 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.46 - Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen 03 Υπόθεση αριθ. COMP/M Alcatel/Newbridge Networks 04 Υπόθεση αριθ. COMP/M Solectron/Nortel 05 Υπόθεση αριθ. COMP/M Vivendi/Canal+/Seagram 06 Υπόθεση αριθ. COMP/M Vivendi/Canal+/Seagram (εκ νέου κοινοποίηση) 07 Υπόθεση αριθ. COMP/M Bombardier/Adtranz 08 Υπόθεση αριθ. COMP/M CELECTICA/NEC TECHNOLOGIES UK 09 Υπόθεση αριθ. COMP/JV.50 - Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑ ΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι 10 κοινοποιηθείσες υποθέσεις δεν µπορούν να αναφερθούν ρητά, καθότι δεν έχουν ολοκληρωθεί και διενεργείται απόρρητη έρευνα βάσει τουνόµουπερί ανταγωνισµού. 21

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές: Oι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων

Καταναλωτές: Oι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων IP/09/783 Bρυξέλλες, 14 Μαΐου 2009 Καταναλωτές: Oι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων Τα νέα αποτελέσµατα της ΕΕ που δηµοσιεύονται σήµερα δείχνουν ότι οι ιστότοποι

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ Π. Ανέστης Partner Howrey LLP, Brussels Απρίλιος 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική τάση αναδιοργάνωσης του τοµέα των αεροµεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέτουν θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρµογές κινητών

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέτουν θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρµογές κινητών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέτουν θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρµογές κινητών Ο τοµέας των εφαρµογών για κινητά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση ΦΠΑ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2013 Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα