Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία"

Transcript

1 Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 1

2 Δομή & ςτόχοι ειςήγηςησ Επικεϊρθςθ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σ.ΕΠ.Ε. Θεςμικό Πλαίςιο - Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου Νομοκετικζσ Διατάξεισ Χϊροι εργαςίασ & Εξοπλιςμόσ εργαςίασ 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 2

3 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 3 Ν. 2639/98, Π.Δ. 136/99, Ν. 3996/11 Σϊμα Επιθεϊρηςησ Εργαςίασ Επικεϊρθςθ Εργαςιακϊν Σχζςεων Επιθεϊρηςη Αςφάλειασ & Υγείασ ςτην Εργαςία Κεντρικι Υπθρεςία Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α & Υ ςτθν Eργαςία (Κζντρο Πρόλθψθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου ΚΕ.Π.Ε.Κ.)

4 Επιθεϊρηςη Α & Υ ςτην Εργαςία Ζργο - Αρμοδιότητεσ Ζλεγχοσ & Επίβλεψθ Εφαρμογισ Πλθροφορίεσ & Υποδείξεισ Ζρευνα Αδιλωτθσ Εργαςίασ Επικεϊρθςθ όλων των χϊρων εργαςίασ Ζρευνα ςοβαρϊν & κανατθφόρων εργατικϊν ατυχθμάτων & επαγγελματικϊν αςκενειϊν Εξζταςθ καταγγελιϊν αρκ 2 Ν. 3996/ /02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 4

5 Καταγγελίεσ Υποβολή επϊνυμα ι ανϊνυμα γραπτά ι προφορικά τθλεφωνικά - και ςτο με αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ με αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ από οποιονδιποτε πολίτθ, εργαηόμενο ι ςυνδικαλιςτικό όργανο Για τισ καταγγελίεσ ιςχφει το υπθρεςιακό απόρρθτο (ςτοιχεία, πθγζσ) αρκ.17 7 & 8 Ν. 3996/ /02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 5

6 Επιθεϊρηςη Α & Υ ςτην Εργαςία Αρμοδιότητεσ Επίδοςθ Υποδείξεων για λιψθ μζτρων Επιβολι Διοικθτικϊν Κυρϊςεων Σφνταξθ & Υποβολι Μθνυτιριων Αναφορϊν Υποβολι Μθνφςεων Επίδοςθ Δελτίων Ελζγχου - Υποδείξεισ με εφλογθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ - Κλιςθ ςε γραπτζσ εξθγιςεισ για παράβαςθ - Άμεςθ Διακοπι Εργαςιϊν 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 6

7 Ζλεγχοι - Επιθεωρήςεισ Πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ Με κάκε πρόςφορο μζςο Οποιαδιποτε ϊρα Χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τον εργοδότθ Πρόςβαςθ ςε βιβλία, μθτρϊα, ζγγραφα,αρχεία Φωτογράφιςθ ι μαγνθτοςκόπθςθ, δειγματολθψίεσ, μετριςεισ Προλθπτικόσ - Καταςταλτικόσ ζλεγχοσ 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 7

8 Ν. 3850/2010 Θεςμικό Πλαίςιο «Κϊδικασ Νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» Κωδικοποίθςε : Ν. 1568/1985 Π.Δ. 294/1988 Π.Δ. 17/ /02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 8

9 Τεχνικόσ Αςφάλειασ - Ιατρόσ Εργαςίασ Γ.Ε.Ε.Κ. Εργοδότθσ Υποχρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφάλειασ Υποχρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ αρκ 8 Ν. 3850/2010 Υποχρζωςθ να ζχει ςτθ διάκεςι του Γραπτι Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) αρκ 42 8 α, αρκ 43 Ν. 3850/ /02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 9

10 Εργοδότησ Ειδικζσ Υποχρεϊςεισ Υποχρζωςθ τιρθςθσ ειδικοφ βιβλίου υποδείξεων αρκ.14 1 & αρκ.17 1 Ν. 3850/2010 Υποχρζωςθ αναγγελίασ εργατικϊν ατυχθμάτων εντόσ 24 ωρϊν τιρθςθ αμετάβλθτων ςτοιχείων ςτα ςοβαρά και κανατθφόρα αρκ α Ν. 3850/2010 Υποχρζωςθ τιρθςθσ ειδικοφ βιβλίου ατυχημάτων αρκ. 43 2β Ν. 3850/ /02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 10

11 Εκτίμηςη Επαγγελματικοφ Κινδφνου Πηγή Κινδφνου (Hazard) Δυναμικι πρόκλθςθσ βλάβθσ εγγενισ ιδιότθτα Επαγγελματικόσ Κίνδυνοσ /Επικινδυνότητα (Risk) Πικανότθτα (Συχνότθτα, Διάρκεια Ζκκεςθσ & Σοβαρότθτα ςυνεπειϊν) Εργατικό Ατφχημα ςτον τόπο, κατά το χρόνο, μετάβαςθ 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 11

12 Εκτίμηςη Επαγγελματικοφ Κινδφνου Βιμα 1 ο Βιμα 2 ο Βιμα 3 ο Βιμα 4 ο Βιμα 5 ο Αναγνϊριςη Πθγϊν Κινδφνου Προςδιοριςμόσ Κινδφνων Ζκκεςθσ Αξιολόγηςη/Υπολογιςμόσ Κινδφνου Λήψη Μζτρων Αναθεϊρηςη/Τεκμηρίωςη 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 12

13 Αναγνϊριςη Πηγϊν Κινδφνου Γενικι Ταξινόμθςθ Κίνδυνοι για τθν αςφάλεια Κίνδυνοι για τθν υγεία Κίνδυνοι εργονομικοί ι εγκάρςιοι Ζνασ κίνδυνοσ (π.χ. κόρυβοσ) μπορεί να είναι αιτία για εργατικό ατφχθμα και επαγγελματικι αςκζνεια Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι δροφν ςε ςυνζργεια και πολλαπλαςιαςτικά 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 13

14 Κίνδυνοι για Αςφάλεια Χϊροι εργαςίασ (εγκαταςτάςεισ, περιβάλλον) Εξοπλιςμόσ εργαςίασ (μθχανζσ, μθχανιματα ζργου,εργαλεία) Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ Επικίνδυνεσ ουςίεσ (εφφλεκτεσ, εκρθκτικζσ,τοξικζσ, διαβρωτικζσ) Φυςικοί παράγοντεσ (φωτιςμόσ, ρευςτά υπό πίεςθ, κερμικοί κίνδυνοι, κόρυβοσ) Ειδικζσ εργαςίεσ (κλειςτοί χϊροι, ςυντιρθςθ, κερμζσ εργαςίεσ) 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 14

15 Κίνδυνοι για Υγεία Χθμικοί Παράγοντεσ (ςκόνεσ, ίνεσ, καπνοί, νζφθ / αζρια, ατμοί π.χ. υπζρβαςθ οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ) Φυςικοί Παράγοντεσ (κόρυβοσ, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ, κερμικά/ψυχρά φορτία π.χ. υπζρβαςθ οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ) Βιολογικοί Παράγοντεσ (παρουςία βιολογικϊν ρφπων) 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 15

16 Εργονομικοί κίνδυνοι για τθν Αςφάλεια και τθν Υγεία Οργάνωςθ Εργαςίασ (εντατικοποίθςθ, μονοτονία, ςυνεχισ εναλλαγι, βάρδιεσ) Εργονομικοί Παράγοντεσ (ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ, επ/νεσ κινιςεισ, χειρωνακτικι διακίνθςθ) Ψυχολογικοί Παράγοντεσ (θκικι παρενόχλθςθ, αυταρχικζσ ςυμπεριφορζσ, ςφγχυςθ ρόλων) Αντίξοεσ Συνκικεσ (καιρικζσ, μεταβαλλόμενοι χϊροι, ακατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ) 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 16

17 Γενικζσ Αρχζσ Πρόληψησ Αποφυγι Κινδφνων Εκτίμθςθ κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν Προςαρμογι τθσ εργαςίασ ςτον άνκρωπο Αντικατάςταςθ από μθ ι από λιγότερο επικίνδυνο Προγραμματιςμόσ τθσ πρόλθψθσ Καταπολζμθςθ των κινδφνων ςτθν πθγι τουσ Προτεραιότθτα ςε μζτρα ομαδικισ (ζναντι ατομικισ) προςταςίασ Προςαρμογι ςτισ τεχνικζσ εξελίξεισ Παροχι κατάλλθλων οδθγιϊν ςτουσ εργαηόμενουσ άρκρο 42 7 Ν. 3850/ /02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 17

18 Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ χϊρων εργαςίασ Π.Δ. 16/96 (οδηγία 89/654/ΕΟΚ) Κτιριακι εγκ/ςθ (Δομικοί κανονιςμοί, αντοχι, ευςτάκεια) Θλεκτρικι εγκ/ςθ (Κανονιςμοί, ςυντιρθςθ) Οδοί Διαφυγισ και Εξοδοι Κινδφνου (Ν.3850/10 ςχζδιο διαφυγισ/ διάςωςθσ, πρόςβαςθ,προδιαγραφζσ) Πυρανίχνευςθ και Πυρόςβεςθ (επαρκι μζςα, πρόςβαςθ, ςιμανςθ) Εξαεριςμόσ κλειςτϊν χϊρων εργαςίασ (παροχι αζρα, ςυντιρθςθ) Απαγωγι παραγόντων (ςκόνεσ, καπνοί, αζρια, ατμοί - τοπικά) Θερμοκραςία των χϊρων (γενικζσ οδθγίεσ, εγκφκλιοσ καφςωνα) Φωτιςμόσ (επαφι με εξωτερικό χϊρο, αςφαλείασ, κζςθ διακοπτϊν) Δάπεδα (ςτακερά, ομαλά, μθ ολιςκθρά, πατάρια, ανοίγματα) Τοίχοι, οροφζσ και ςτζγεσ ( διαφϊτιςτα, αςφαλισ πρόςβαςθ) 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 18

19 Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ χϊρων εργαςίασ Παράκυρα και φεγγίτεσ (αςφαλισ χριςθ & κακαριςμόσ) Θφρεσ και πφλεσ (διπλισ κατ/νςθσ, διαφανείσ, ςυρόμενεσ, αυτόματεσ) Διάδρομοι κυκλοφορίασ Προςταςία από πτϊςεισ και πτϊςεισ αντικειμζνων Ηϊνεσ κινδφνου (0.75μ, οριηόντια & κατακόρυφα ανοίγματα, διαβάςεισ) Αποβάκρεσ και εξζδρεσ φόρτωςησ (ςτζγαςτρο, προςτ/κά, ζξοδοι) Διαςτάςεισ ανά κζςθ εργαςίασ (1.5μ2, μ3 όγκοσ χϊρου) Χϊροι ανάπαυςθσ (>50, κακίςματα, πόςιμο, ολιγόλεπτθ ανάπαυςθ) Εξοπλιςμόσ Υγιεινισ (αποδυτιρια, ιματιοφυλάκια, λουτρά, αποχωρθτιρια, αϋβοικειεσ) (ερμάρια, νιπτιρεσ,υλικό αϋβοθκ., >100) Εξωτερικοί χϊροι εργαςίασ (κυκλοφορία, φωτιςμόσ, ατμοςφ., πτϊςθ) 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 19

20 Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ εργαςίασ o Κινοφμενα μηχανικά ςτοιχεία o Γενικά (ςυναρμολόγθςθ, εγκ/ςθ, χριςθ) π.δ. 395/94, π.δ. 89/99, π.δ. 155/04 o Συςτιματα χειριςμοφ και όργανα ελζγχου o Κινθτοί εξοπλιςμοί αυτοκινοφμενοι ι μθ (οδιγθςθ και χειριςμόσ, κανόνεσ κυκλοφορίασ, πεηοί) o Ανυψωτικοί εξοπλιςμοί κατευκυνόμενου ι μθ φορτίου (επικίνδυνεσ ενζργειεσ, ςθματοδότθςθ επικοινωνία, επικίνδυνεσ ηϊνεσ) o Εξοπλιςμόσ για προςωρινζσ εργαςίεσ ςε φψοσ (φορθτζσ κλίμακεσ, ικριϊματα, τεχνικζσ πρόςβαςθσ) 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 20

21 Ευδοξία Κατσικογιάννη 18/02/2013 ΣΕΠΕ-ΓΧΚ 21

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα