ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 21 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του Στον παρόντα Νόμο «γάμος» σημαίνει τον πολιτικό γάμο μεταξύ προσώπων που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα «Λειτουργός Τέλεσης Γάμου», σημαίνει Δήμαρχο ή μέλος δημοτικού συμβουλίου εγγράφως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Δήμαρχο. «Οικογενειακά Δικαστήρια» σημαίνει τα Οικογενειακά Δικαστήρια που καθιδρύονται δυνάμει του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του (1) Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. (2) Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Ο γάμος μπορεί να επιτραπεί και σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους, αν σ' αυτό συμφωνούν τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. (3) Ο ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο. (4) Εμποδίζεται η σύναψη γάμου, πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος που υπάρχει. (5) Εμποδίζεται ο γάμος συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον πέμπτο βαθμό. (6) Εμποδίζεται ο γάμος συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τρίτο βαθμό. (7) Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε ή τον κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε ή τους κατιόντες του. (801) Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Όροι για τη σύναψη γάμου.

2 Γνωστοποίηση γάμοι.. Πρώτο.; nivuku;. Τύπος Α. Καταχώρηση και ίϊημοσίευση της γνωστοποίησης. Έκόοση πιστοποιητικού una το Λειτουργό Τί:λι:σης Γάμοι ι. Πρώτος Πίνακας. Τύπος Β. Ακυρότητα γνωστοποίησης. Ειόικές άδειες. Πρώτος Πίνακας. Τύπος Γ, Τύπος Δ. Δήλωση των μελλονύμφοιν ότι δεν υπάρχει κώλυμα. Τέλεση πολιτικού γάμου. Δεύτερος Πίνακας. Ν. 21/ (8) Εμποδίζεται ο γάμος του αναδόχου με τον αναδεκτό ή τους γονείς ή τα παιδιά του και των παιδιών του αναδόχου με τον αναδεκτό. (9) Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ.παιδιού που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και του πατέρα που το αναγνώρισε ή των εξ αίματος συγγενών του. 4. Κάθε μελλόνυμφος θα δίνει γνωστοποίηση για την πρόθεση του να συνάψει γάμο στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμου του Δήμου της εκλογής του. Η γνωστοποίηση αυτή θα είναι σύμφωνη με τον Τύπο (Α) που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου και θα υπογράφεται από το πρόσωπο που τη δίνει. 5. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου στον οποίο απευθύνεται η γνωστοποίηση θα την καταχωρεί στο αρχείο του και θα φυλάσσει χρονολογημένο αντίγραφο της σε βιβλίο το οποίο θα τηρείται για το σκοπό αυτό. Το βιβλίο αυτό μπορεί να επιθεωρείται από οποιοδήποτε κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου θα μεριμνά ώστε αντίγραφο ή αντίγραφα της γνωστοποίησης αυτής να αναρτώνται σε δημόσιο τόπο ή τόπους εντός του Δήμου, του Συμβουλίου Βελτιώσεως ή του χωριού όπου διαμένει ο κάθε μελλόνυμφος. Το αντίγραφο αυτό θα παραμένει αναρτημένο, μέχρις ότου εκδοθεί πιστοποιητικό σε σχέση με το γάμο, όπως προνοείται πιο κάτω, ή μέχρις ότου περάσουν τρεις μήνες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης. 6. Μέσα σε διάστημα τριών μηνών, αλλά όχι πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της γνωστοποίησης αυτής, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου ο οποίος την έλαβε θα δίνει στο μελλόνυμφο, ύστερα από αίτηση του, πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο Β του Πρώτου Πίνακα. 7. Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των πιο πάνω γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες. 8. (Ι) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να δώσει, αν το κρίνει σκόπιμο, ειδική άδεια με την οποία να μην απαιτείται η επίδοση γνωστοποιήσεων ή η έκδοση πιστοποιητικού ή και τα δύο και με την οποία να επιτρέπεται η τέλεση του γάμου των προσώπων που κατονομάζονται στην ειδική άδεια στο χρόνο ή τόπο που καθορίζεται σ' αυτή. (2) Η αίτηση για έκδοση ειδικής άδειας γίνεται σύμφωνα με τον Τύπο Γ και η ειδική άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο Δ οι οποίοι εκτίθενται στον Πρώτο Πίνακα. 9. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου, πριν εκδώσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό του Τύπου Β του Πρώτου Πίνακα, θα απαιτεί από το πρόσωπο το οποίο ζητά το πιστοποιητικό για το γάμο να εμφανιστεί προσωπικά ενώπιον του και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πριν δώσει οποιαδήποτε ειδική άδεια του Τύπου Δ του Πρώτου Πίνακα, θα απαιτεί να εμφανιστεί προσωπικά καθένας από τους μελλόνυμφους ενώπιον του προσώπου το οποίο ο Υπουργός θα υποδείξει, για να προβεί σε καθεμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις σε γραπτή ένορκη δήλωση ή επίσημη διαβεβαίωση (α) Ότι δε γνωρίζει την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νόμιμου εμποδίου για το γάμο και (β) ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συναίνεση η οποία απαιτείται για το γάμο ή ότι καμιά συναίνεση δεν απαιτείται. 10. (1) Ο πολιτικός γάμος τελείται με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σ' αυτό και την ανάγνωση από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου προς αυτούς του κειμένου που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα. Η δήλωση γίνεται δημόσια και κατά πανηγυρικό

3 803 Ν. 21/90 είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως τή σχετική πράξη. Η τέλεση πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει την ιερολογία του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των συζύγων. (2) Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τόπο τέλεσης του γάμου τους. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμου του τόπου της εκλογής τους. 11. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου θα εκδίδει αμέσως μετά την τέλεση του γάμου πιστοποιητικό σε δύο αντίγραφα υπογραμμένα από τον ίδιο και από τους νεόνυμφους και δύο τουλάχιστο μάρτυρες. Το ένα αντίγραφο θα δίνεται στους νεόνυμφους και το άλλο θα αποστέλλεται μέσα σε επτά ημέρες στον Υπουργό Δικαιοσύνης. 12. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα καταχωρεί όλα τα πιστοποιητικά γάμου τα οποία στάληκαν στο γραφείο του κατά τον καλύτερο δυνατόν κατά την κρίση του τρόπου. 13. Πιστοποιητικό γάμου καταχωρημένο στο αρχείο του Υπουργού Δικαιοσύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αντίγραφο του το οποίο υπογράφεται και πιστοποιείται ως αληθές αντίγραφο από τον Υπουργό είναι δεκτό σε κάθε δικαστήριο ή ενώπιον οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου προσώπου ως απόδειξη του γάμου που αφορά. 14. (1) Άκυρος είναι μόνο ο γάμος που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3. (2) Δεν είναι άκυρος ο γάμος, εφόσο έχει γίνει η δήλωση του άρθρου 10 προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου, έστω και αν έχουν παραλειφθεί οι άλλοι όροι της τέλεσης. (3) Γάμος που έγινε χωρίς να τηρηθεί καθόλου ο τύπος που προβλέπεται στο άρθρο 10 είναι ανυπόστατος. 15. Η ακυρότητα του γάμου αίρεται: (α) Αν στην περίπτωση του εδαφίου (1) του άρθρου 3 ακολουθήσει ελεύθερη και πλήρης συμφωνία των συζύγων (β) αν στην περίπτωση του εδαφίου (2) του άρθρου 3 δοθεί εκ των υστέρων η σύμφωνη γνώμη των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, ή αν ο σύζυγος, αφού συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του αναγνωρίσει το γάμο (γ) αν στην περίπτωση του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ο σύζυγος, αφού γίνει ικανός για δικαιοπραξία, αναγνωρίσει το γάμο. 16. Γάμος που έχει τελεσθεί μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας πλάνης σχετικής με την ταυτότητα του προσώπου του άλλου συζύγου. Η ακύρωση αποκλείεται, αν ο σύζυγος αναγνώρισε το γάμο μετά τη διάλυση της πλάνης. 17. Γάμος που έχει τελεσθεί μπορεί να ακυρωθεί, αν ο σύζυγος εξαναγκάστηκε να τον συνάψει με απειλή, παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη. Η ακύρωση αποκλείεται, αν αυτός πού εξαναγκάστηκε αναγνώρισε το γάμο, παρελθούσης της απειλής. 18. Στην περίπτωση του άκυρου γάμου, καθώς και αυτού που έγινε από πλάνη ή με απειλή, απαιτείται απόφαση Οικογενειακού Δικαστηρίου που να τον ακυρώνει. 19. Η αγωγή για ακύρωση του γάμου μπορεί να ασκηθεί: (α) Στις περιπτώσεις τού άρθρου 3 από τους συζύγους και από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον και (β) στις περιπτώσεις των άρθρων 16 και 17 μόνο από το σύζυγο που πλανήθηκε ή απειλήθηκε, όχι όμως από τους κληρονόμους του. 20. Παραγραφή της αγωγής νια ακύπλίστι mn Λ/ΛΜΛ.Λ «~~~:..Λ.._ Πιστοποιητικό γάμου. Καταχώρηση πιστοποιητικών γάμου. Κυρωμένα αντίγραφα αποτελούν απόδειξη. Άκυρος γάμος. Άρση ακυρότητας. Ακυρώσιμος εξαιτίας πλάνης. Ακυρώσιμος εξαιτίας απειλής. Τρόπος ακύρωσης. Ποίος ενάγει για ακύρωση.

4 Αποτελέσματα ακύρωσης. Γνησιότητα παιόιώκ Νομίζαμε νος γάμος. Δικαιώματα τρίτων. Τέλη και δικαιώματα. Τρίτος Πίνακας. ' Εντυπα θα προμηθεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρώτος Πίνακας, Τύπος Ε. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου δίνει έντυπα. Λύση του γάμου, λόγοι διαζυγίου. Κανονισμοί. 'Εναρξη Ν. 21/ επέρχεται, όταν περάσουν έξι μήνες, αφότου έγινε δυνατόν να εγερθεί η αγωγή και πάντως όταν περάσουν τρία χρόνια από την τέλεση του γάμου. 21. Με την αμετάκλητη δικαστική απόφαση που ακυρώνει το γάμο, αίρονται τα αποτελέσματα του, για οποιοδήποτε λόγο και αν ακυρώθηκε. 22. Τα παιδιά που προέρχονται από γάμο που ακυρώθηκε διατηρούν την ιδιότητα παιδιού γεννημένου σε γάμο. 23. (1) Αν κατά την τέλεση του γάμου αγνοούσαν την ακυρότητα και οι δύο σύζυγοι ή την αγνοούσε ο ένας μόνο από αυτούς η ακύρωση ενεργεί ως προς αυτούς ή αυτόν που την αγνοούσε μόνο για το μέλλον. (2) Ο σύζυγος που αγνοούσε μόνος κατά την τέλεση του γάμου την ακυρότητα, έχει στην περίπτωση της ακύρωσης, εναντίον του άλλου συζύγου που γνώριζε εξαρχής την ακυρότητα και αν αυτός πέθανε μετά την ακύρωση του γάμου, κατά των κληρονόμων του, τα δικαιώματα που εκάστοτε ισχύουν σε περίπτωση διαζυγίου. (3) Το δικαίωμα του εδαφίου (2) ανήκει και στο σύζυγο που εξαναγκάστηκε να τελέσει γάμο με απειλή, παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη, αν ο γάμος ακυρωθεί ή λυθεί με το θάνατο του άλλου συζύγου. 24. Η ακύρωση του γάμου δε βλάπτει τα δικαιώματα τρίτων που έχουν συναλλαγεί καλόπιστα με κάποιον από τους συζύγους. 25. Τα τέλη και δικαιώματα που καθορίζονται στον Τρίτο Πίνακα του παρόντος Νόμου θα επιβάλλονται και καταβάλλονται σε σχέση με τα διάφορα θέματα που καθορίζονται σ' αυτόν. 26. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα προμηθεύει τους Λειτουργούς Τέλεσης Γάμου με έντυπα των γνωστοποιήσεων γάμου και των πιστοποιητικών τα οποία θα εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και επίσης με έντυπα των πιστοποιητικών γάμου σύμφωνα με τον Τύπο Ε του Πρώτου Πίνακα. 27. Κάθε Λειτουργός Τέλεσης Γάμου θα δίνει έντυπα της γνωστοποιήσεως γάμου, χωρίς να απαιτεί την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, σε κάθε πρόσωπο που ζητά τέτοιο έντυπο. 28. (1) Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. (2) Λόγοι διαζυγίου καθορίζονται μόνο εκείνοι. που αναφέρονται στην παράγραφο 2Β του Άρθρου i 11 του Συντάγματος. (3) Το διαζύγιο απαγγέλλεται με απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου. 29. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό οποιουδήποτε' θέματος το οποίο πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί. (2) Κανονισμοί που γίνονται με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από αυτή την κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κατατεθέντες μ' αυτό τον τρόπο Κανονισμούς στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης τους στο σύνολο τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί από αυτή, και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους. 30. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1990.

5 ' 805 Ν. 21/90 ΤΥΠΟΣ Α (Άρθρο 4) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ (Να συμπληρωθεί από κάθε μελλόνυμφο) Προς Λειτουργό Τέλεσης Γάμου Δήμου Σας γνωστοποιώ ότι μέσα σε τρεις μήνες από σήμερα θα παντρευτώ με το/τη Παραθέτω πιο κάτω τα στοιχεία του/της. Ηλικία Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος) Επάγγελμα Τόπος διαμονής/ διεύθυνση Ποιος έδωσε τη συναίνεση, αν απαιτείται Ημερομηνία: Μάρτυρες: 1. (Υπογραφή) (Υπογραφή) ΤΥΠΟΣ Β (Άρθρο 6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ Εγώ,, Λειτουργός Τέλεσης Γάμου του Δήμου, πιστοποιώ ότι την καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Γνωστοποιήσεων Γάμου του Δήμου γνωστοποίηση του μελλοντικού γάμου μεταξύ των πιο κάτω προσώπων: Όνομα Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος) Επάγγελμα Ηλικία Τόπος διαμονής/ διεύθυνση Ημερομηνία γνωστοποίησης Ημερομηνία πιστοποιητικού Ημερομηνία: Υπογραφή Λειτουργός Τέλεσης Γάμου. Το πιστοποιητικό αυτό είναι άκυρο, εκτός αν ο γάμος τελεστεί κατά ή" πριν ίο

6 Ν. 21/ ΤΥΠΟΣ Γ (Άρθρο 8(2)) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Υπουργό Δικαιοσύνης, (Μέσω Δήμου '...) Εμείς, ο και η, ζητούμε να μας δώσετε ειδική άδεια γάμου για τον ακόλουθο λόγο: Δηλώνουμε επίσης ότι δεν υπάρχει κώλυμα για το μεταξύ μας γάμο. Παραθέτουμε πιο κάτω τα στοιχεία μας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Όνομα 1 2. Ηλικία 2 3. Ημερομηνία γέννησης 3 4. Τόπος γέννησης 4 5. Θρήσκευμα 5 6. Κατάσταση 6 7. Επάγγελμα 7 8. Αρ. Δελ. Ταυτότητας Όνομα πατέρα Επάγγελμα πατέρα 11, 12. Όνομα μητέρας Επάγγελμα μητέρας 13 Ημερομηνία: Υπογραφές 1. 2 ΤΥΠΟΣ Δ (Άρθρο 8(2)) ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικού Γάμου Νόμου του 1990, εξουσιοδοτώ τον αρμόδιο Λειτουργό Τέλεσης Γάμου του Δήμου να τελέσει γάμο μεταξύ του και της την Η πιο πάνω ειδική άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, αφού με ικανοποίησαν ότι ρ γάμος τους πρέπει να γίνει, χωρίς να τηρηθούν οι τύποι που προβλέπονται στον περί Πολιτικού Γάμου Νόμο του Ημερομηνία Υπογραφή Υπουργός Δικαιοσύνης

7 807 Ν. 21/90 ΤΥΠΟΣ Ε (Άρθρο 26) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Γάμος που τελέστηκε στο Δήμο, Επαρχία Κύπρος. Αύξων χριθμός Ονοματεπώνυμο συζύγων Ηλικία Οικογενειακή διαμονής Τόπος κατάσταση κατά το (' Αγαμος, Επάγγελμα χρόνο διαζευγμένος, χήρος) του τέλεσης γάμου Ονοματεπώνυμο πατέρα Επάγγελμα πατέρα Ο γάμος τελέστηκε από εμένα την τις διατάξεις του περί Πολιτικού Γάμου Νόμου του 1990., σύμφωνα με 1. (Υπογραφή συζύγων) Υπογραφή. Λειτουργός Τέλεσης Γάμου Μάρτυρες: 1 2 (Υπογραφή) (Υπογραφή)

8 Ν. 21/ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 10) «Γνωρίζετε εσείς, ο και η, πως με τη σύγχρονη δήλωση σας που γίνεται δημόσια και πανηγυρικά στην παρουσία μου και στην παρουσία των προσώπων που βρίσκονται εδώ, ότι παίρνετε ο ένας τον άλλο νόμιμο σύζυγο του, και με την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με την υπογραφή σας συνάπτετε μεταξύ σας νόμιμο γάμο για όλους τους σκοπούς του Αστικού Δικαίου. Ο γάμος σας δεν μπορεί να λυθεί στη διάρκεια της ζωής σας, παρά μόνο με έγκυρη απόφαση διαζυγίου και οποιοσδήποτε από σας πριν το θάνατο του άλλου συνάψει άλλο γάμο, εφόσο ο γάμος αυτός εξακολουθεί να υφίσταται, θα είναι ένοχος διγαμίας και θα υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται από το νόμο. Από τη στιγμή αυτή ενώνεστε με την ελεύθερη συναίνεση σας σε γάμο και οφείλετε αμοιβαία αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος αποτελεί συγκλήρωση του βίου παντός και ταυτίζει τις τύχες σας στις στιγμές τις καλές και τις κακές, στην ευτυχία και τη δυστυχία, στα πλούτη και τη φτώχεια μέχρι ο θάνατος να σας χωρίσει. Με βάση την ισότητα πρέπει να αντιμετωπίζετε όλα τα ζητήματα και όλες τις δυσκολίες της ζωής. Μαζί θα πρέπει να επωμίζεστε, ανάλογα με τις δυνάμεις του ο καθένας, τα βάρη του γάμου. Έχετε και οι δυο δικαίωμα και υποχρέωση να μεριμνάτε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και καλοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες». ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 25) ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (α) Για την καταχώρηση και δημοσίευση Γνωστοποίησης Γάμου (β) Για Πιστοποιητικό Γνωστοποίησης Γάμου (γ) Για έκδοση πιστού αντίγραφου Πιστοποιητικού Γάμου.. (δ) Για τέλεση Γάμου (ε) Για ειδική άδεια

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σύναψη γάμου ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ 4. Ειδοποίηση γάμου 5. Καταχώρηση της ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ II ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ V

Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ II ΓΑΜΟΣ ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΡΟΣ V Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3742, 25.7.2003 Ν. 104(Ι)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II ΓΑΜΟΣ 3. Σύναψη γάµου ΜΕΡΟΣ III ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 3. Σύμφωνο Συμβίωσης 4. Προϋποθέσεις σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3943, 7/1/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3943, 7/1/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προοίμιο. Επειδή η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 145/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2433 της 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Τύπου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 86(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.344/1976 ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.344/1976 ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.344/1976 ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση του ν. 344/1976 (Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πολιτικής Δικονοµίας Νόµος (ΚΕΦ.6)

Ο περί Πολιτικής Δικονοµίας Νόµος (ΚΕΦ.6) Ο περί Πολιτικής Δικονοµίας Νόµος (ΚΕΦ.6) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονοµίας Νόµος. Ερµηνεία 2. Στο Νόµο αυτό- Δικαστήριο σηµαίνει το Δικαστήριο ενώπιον του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα